Wijzigend besluit Zorgregie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigend besluit Zorgregie"

Transcriptie

1 SD-OPH doc17 - Ontwerp bvr zorgregie Nota DOC/RC/10/29.06/25 25 juni 2010 Nota gericht aan de voorzitter en de leden van het Raadgevend Comité Wijzigend besluit Zorgregie Hierna worden de inhoudelijke wijzigingen weergegeven die we voorstellen aan het BVR zorgregie. Technisch juridisch gezien gaat het om een wijzigingsbesluit, dat gelezen moet worden naast het BVR van 17 maart Belangrijkste wijzigingen: - Regeling rond urgentie - Juridische basis voor contactorganisatie, contactpersoon en financiering - Prioriteitenbepaling - Sanctionering - Gebruikersparticipatie (in deze tekst enkel wijziging definitie gebruikersorganisatie, eventuele overige wijzigingen zijn afhankelijk van de verdere besprekingen met de gebruikersorganisaties). - Toevoeging indexeringsclausule verwijzersplatform. Daarnaast worden ook een aantal juridisch technische aanpassingen. De inhoudelijke zaken worden in onderstaand document vetjes weergegeven. De wijzigingen rond urgentie en prioriteitenbepaling moeten de juridische basis vormen voor het implementeren van de afspraken die reeds door permanente cel positief geadviseerd zijn. Globaal werd dit voorstel van wijzigingsbesluit door de permanente cel reeds positief geadviseerd met uitzondering van de gebruikersparticipatie (nog geen advies) en de bepalingen rond de motivatie bij afwijking van de prioriteitenregeling. Op basis van een negatief advies van de permanente cel bij een eerder voorstel rond de motivaties bij afwijking werd een nieuw voorstel inhoudelijk uitgewerkt en positief geadviseerd. In onderstaande tekst hebben we de juridische vertaling gemaakt van dit voorstel. Kort samengevat komt het er op neer dat een voorziening die wenst af te wijken van de prioriteitenregels dit dient te motiveren, maar dat de opname kan plaatsvinden vooraleer de motivatie is beoordeeld. Enkel voor voorzieningen waarvan de motivatie van een afwijkende opname niet positief beoordeeld werd, kan een volgende afwijkende opname slechts na de goedkeuring van de motivatie door de coördinator zorgregie na advies van de regionale prioriteitencommissie. Als bijlage gaat het bestaande besluit Zorgregie. Laurent Bursens Administrateur-generaal DOC/RC/10/29.06/25 1

2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging Besluit van de Vlaamse regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, artikel 8, 3 ; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform voor verenigingen van personen met een handicap Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op ; Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, BESLUIT: Artikel. 1. Aan artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform voor verenigingen van personen met een handicap worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1 punt wordt vervangen door wat volgt: 1 agentschap: het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ; 2 punt 2 wordt vervangen door wat volgt: DOC/RC/10/29.06/25 2

3 2 decreet van 7 mei 2004: het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; ; 3 in punt 3 en punt 4 wordt het woord Fonds vervangen door het woord agentschap ; 4 in punt 5 worden de woorden decreet van 27 juni 1990 vervangen door de woorden decreet van 7 mei 2004 en wordt het woord Fonds telkens vervangen door het woord agentschap ; 5 punt 7 wordt vervangen door wat volgt: punt 7 verenigingen van personen met een handicap die overeenkomstig Titel III door het agentschap worden erkend 6 punt 13 wordt vervangen door wat volgt: punt 13 urgentiecategorie: de categorie toegekend aan een zorgvraag overeenkomstig het protocol toekenning van een urgentiecategorie en vaststelling prioriteitengroepen, vermeld in artikel 12, 2, 5, die aangeeft of het een actieve dan wel eerder een toekomstgerichte zorgvraag betreft; 7 in punt 15 wordt het woord zorgregie ingevoegd tussen het woord cel en de woorden :het adviesorgaan ; 8 in punt 19 wordt het woord Fonds vervangen door het woord agentschap ; 9 er worden een punt 20, een punt 21 een punt 22 en een punt 23 toegevoegd die luiden als volgt: 20 prioritair te bemiddelen zorgvragen: zorgvragen die voldoen aan de criteria die door het agentschap na advies van de permanente cel zorgregie zijn vastgesteld en waarvoor prioritair een begeleidings-, behandelings-, of opvangaanbod moet worden gezocht; 21 contactorganisatie: een organisatie als vermeld in artikel 47ter; 22 contactpersoon zorgregie: de medewerker van een contactorganisatie die door de contactorganisatie wordt belast met de uitvoering van de taken, vermeld in artikel 47ter, 2; 23 regionale prioriteitencommissie: de commissie vermeld in Titel II, Hoofdstuk 2bis. Art.2. In artikel 3 van het zelfde besluit wordt het woord Fonds telkens vervangen door het woord agentschap. Art.3. In artikel 4, 2, en in artikel 5 van hetzelfde besluit wordt het woord Fonds vervangen door het woord agentschap. Art.4. Aan artikel 7 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht: 1 het eerste lid, punt 3, wordt vervangen door wat volgt: 3 het volgen van en het rapporteren over het opnamebeleid door de voorzieningen; 2 er wordt een punt 8 toegevoegd dat luidt als volgt: 8 het oprichten van één of meerdere regionale prioriteitencommissies; DOC/RC/10/29.06/25 3

4 3 in het tweede lid wordt het woord Fonds vervangen door het woord agentschap. Art. 5.Tussen hoofdstuk II Regionaal overlegnetwerk gehandicaptenzorg en hoofdstuk III Centrale gegevensbank wordt een hoofdstuk IIbis ingevoegd dat luidt als volgt: Hoofdstuk IIbis Regionale prioriteitencommissie Art. 8bis. De regionale prioriteitencommissie is als volgt samengesteld: 1 een evenredige vertegenwoordiging van : a) verenigingen van personen met een handicap; b) voorzieningen; c) verwijzende instanties; 2 één ambtenaar aangewezen door de leidend ambtenaar van het agentschap. De leden vermeld in het eerste lid, punt 1 en punt 2, hebben elk één stem. Het ROG werkt de concrete samenstelling uit en legt de werking van de regionale prioriteitencommissie vast in een huishoudelijk reglement. Het registratie- en coördinatiepunt stuurt de regionale prioriteitencommissie aan en staat in voor de logistieke ondersteuning. Art. 8ter. De regionale prioriteitencommissie heeft minimaal de volgende taken: 1 beslissen over de vraag van de contactpersoon zorgregie om, overeenkomstig de richtlijnen die door het agentschap zijn vastgesteld na advies van de permanente cel zorgregie, een zorgvraag als prioritair te bemiddelen te erkennen; 2 advies geven over de toelaatbaarheid van een opname door een voorziening die afwijkt van de bepalingen van artikel 18; 3 het toeleiden naar zorgbemiddeling van prioritair te bemiddelen zorgvragen die geen antwoord krijgen binnen een aanvaardbare termijn; 3 binnen de perken van de hiervoor in de begroting van het agentschap ingeschreven kredieten voorstellen aan het agentschap dat een prioritair te bemiddelen zorgvraag die geen antwoord krijgt binnen een aanvaardbare termijn in aanmerking komt voor een convenant, als vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 houdende maatregelen om tegemoet te komen aan de noodzaak tot leniging van dringende behoeften van personen met een handicap. Art. 8quater. De regionale prioriteitencommissie rapporteert minimaal één maal per kalenderjaar aan het bestuursorgaan van het ROG over de uitvoering van haar taken, opgelijst in Art. 8 ter. Art.6. In artikel 8 van hetzelfde besluit wordt punt 3 opgeheven. DOC/RC/10/29.06/25 4

5 Art.7. In artikel 9 van het zelfde besluit wordt het woord Fonds telkens vervangen door het woord agentschap. Art.8. Artikel 10 van hetzelfde besluit wordt opgeheven. Art.9. In hetzelfde besluit wordt het opschrift van hoofdstuk IV van titel II vervangen door wat volgt: Permanente cel zorgregie. Art.10. In artikel 11 van hetzelfde besluit wordt het woord Fonds telkens vervangen door het woord agentschap. Art.11 Aan artikel 12 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht: 1 het woord Fonds wordt telkens vervangen door het woord agentschap ; 2 in 2, punt 3 worden tussen de woorden zorgafstemming en de woorden en inzake de woorden en zorgplanning ingevoegd. Art.12. Aan artikel 13 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht: 1 het woord Fonds wordt vervangen door het woord agentschap ; 2 de woorden door de verwijzende instantie worden geschrapt. Art.13. Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: Art De urgentiecategorie is een van de basisgegevens die in het kader van de zorgvraagregistratie geregistreerd moeten worden. De urgentiecategorie wordt toegekend door de contactpersoon zorgregie overeenkomstig het protocol toekenning van een urgentiecategorie, vermeld in artikel 12, 2, 5. Het protocol toekenning van een urgentiecategorie beschrijft de urgentiecategorieën die kunnen worden toegekend, evenals de criteria en de werkwijze voor het toekennen van de urgentiecategorieën. 2. De personeelsleden van het bevoegde agentschap controleren de toepassing van het protocol toekenning van een urgentiecategorie, vermeld in 1. Het verslag van die controle wordt bezorgd aan het bestuursorgaan van het ROG, vermeld in artikel 5, eerste lid. Art.14. Aan artikel 15 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht: 1 het woord Fonds wordt telkens vervangen door het woord agentschap ; 2 de woorden Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap worden vervangen door de woorden Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Art.15. Artikel 16 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: DOC/RC/10/29.06/25 5

6 Art.16. De basisgegevens waarover het agentschap conform artikel 15 niet beschikt worden in de centrale gegevensbank ingebracht door de contactpersoon zorgregie. Het agentschap bepaalt, op advies van de permanente cel zorgregie op welke wijze en op welk moment de contactpersoon zorgregie de basisgegevens inbrengt in de centrale gegevensbank. Art.16. Artikel 18 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: Art. 18. De kandidaten voor opname in een voorziening worden in de centrale gegevensbank ingedeeld in prioriteitengroepen. De prioriteitengroepen worden vastgesteld door het agentschap na advies van de permanente cel. De voorzieningen kunnen slechts een persoon met een handicap opnemen als deze: 1 behoort tot de hoogst voorkomende prioriteitengroep op de lijst met kandidaten; 2 beantwoordt aan de modaliteiten van een open plaats die door de voorzieningen werden vastgesteld in de centrale gegevensbank. Het agentschap bepaalt na advies van de permanente cel in welke gevallen en op welke wijze de voorzieningen expliciet een open plaats moeten melden en de contactpersoon zorgregie een persoon met een handicap expliciet moet aanmelden voor een open plaats. Art. 17. Artikel 19 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: Art. 19. Een voorziening kan bij opname van een persoon met een handicap slechts afwijken van de bepalingen van artikel 18 als zij een motivering voor de opname voorlegt aan de door de leidend ambtenaar van het Agentschap aangestelde ambtenaar. Deze ambtenaar kan beslissen na advies van de regionale prioriteitencommissie of de motivering gegrond was. Indien de motivering niet gegrond was, kan de ambtenaar beslissen om een volgende opname van de voorziening die niet volgens art 18 verloopt slechts toe te laten nadat hij de motivering gegrond heeft verklaard. De ambtenaar bepaalt de duur van de periode waarin een voorziening slechts kan afwijken van art 18 nadat de motivering gegrond werd verklaard. Het agentschap bepaalt, na advies van de permanente cel zorgregie, de criteria waaraan de motivering moet beantwoorden. Art. 18. In artikel 20 van hetzelfde besluit wordt het woord Fonds vervangen door het woord agentschap. DOC/RC/10/29.06/25 6

7 Art. 19. In artikel 21 van hetzelfde besluit worden de woorden De ambtenaren van het Fonds, gemachtigd om toezichtsopdrachten uit te voeren overeenkomstig hoofdstuk X van het decreet van 27 juni 1990, vervangen door de woorden De personeelsleden van het bevoegde agentschap. Art. 20. Aan artikel 22 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht: 1 het woord Fonds wordt telkens vervangen door het woord agentschap ; 2 de woorden op de dag van worden vervangen door de woorden binnen de maand na. Art. 21. In het zelfde besluit wordt een artikel 22bis ingevoegd dat luidt als volgt: Artikel 22bis. In het geval een voorziening de bepalingen van artikel 18 en 19 niet naleeft bij de opname van personen met een handicap weigert het agentschap de subsidiëring van de opname die afwijkt van de bepalingen van artikel 18 en 19. Art. 22. Artikel 24 van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: Art Zorgbemiddeling heeft tot doel een behandelings- begeleidings- of opvangaanbod te vinden als antwoord op individuele zorgvragen rekeninghoudend met de zorgvraag, de urgentiecategorie en het beschikbare aanbod. 2. Zorgbemiddeling richt zich in de eerste plaats op zorgvragen die door de regionale prioriteitencommissie als prioritair te bemiddelen zorgvragen werden erkend. 3. Zorgbemiddeling vindt in ieder geval plaats als een zorgvraag die door de regionale prioriteitencommissie als prioritair te bemiddelen zorgvraag werd erkend geen antwoord krijgt binnen een aanvaardbare termijn. 4. De zorgbemiddeling wordt verleend in overeenstemming met de kwaliteitseisen betreffende het proces en de resultaten van zorgbemiddeling, die het agentschap vaststelt op advies van de permanente cel zorgregie. Art. 23. In hetzelfde besluit wordt een artikel 24 bis ingevoegd dat luidt als volgt: Art.24bis. De contactpersoon zorgregie neemt deel en participeert actief aan de zorgbemiddeling van zorgvragen van personen met een handicap waarvoor hij optreedt. Hij kan om zorgbemiddeling vragen voor een zorgvraag die door de regionale prioriteitencommissie als prioritair te bemiddelen zorgvraag werd erkend maar geen antwoord krijgt binnen een aanvaardbare termijn. Art.24. In artikel 26 van hetzelfde besluit wordt het woord Fonds vervangen door het woord agentschap. DOC/RC/10/29.06/25 7

8 Art.25. In artikel 27 van hetzelfde besluit de worden de woorden De ambtenaren van het Fonds, gemachtigd om toezichtsopdrachten uit te voeren overeenkomstig hoofdstuk X van het decreet van 27 juni 1990, vervangen door de woorden De personeelsleden van het bevoegde agentschap. Art.26. In artikel 29 van hetzelfde besluit wordt het woord Fonds vervangen door het woord agentschap. Art.27. Aan artikel 31 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht: 1 de woorden artikel 50 van het decreet van 27 juni 1990 worden vervangen door de woorden artikel 4 van Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de algemene regels inzake het verlenen van vergunningen en erkenningen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ; 2 de woorden artikel 58, zesde lid, van het decreet van 27 juni 1990 worden vervangen door de woorden artikel 18, zesde lid, van het decreet van 7 mei Art. 28. In artikel 32 en artikel 33 van hetzelfde besluit wordt het woord Fonds telkens vervangen door het woord agentschap. Art.29. In artikel 34 van hetzelfde besluit wordt het woord Fonds vervangen door het woord agentschap. Art. 30. In artikel 35 van hetzelfde besluit wordt het woord Fonds telkens vervangen door het woord agentschap. Art. 31. Titel III. van hetzelfde besluit wordt vervangen door wat volgt: Titel III Verenigingen van personen met een handicap In deze titel komen eventuele wijzigingen ivm gebruikersparticipatie. Hieronder artikel betreffende de indexering van het subsidiebedrag van het platform van verwijzende instanties. Art. 33. Aan artikel 47 van hetzelfde besluit worden volgende wijzigingen aangebracht: 1 het woord Fonds wordt vervangen door het woord agentschap ; 2 er wordt een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt: Het maximumsubsidiebedrag, vermeld in het eerste lid, is gekoppeld aan het prijsindexcijfer dat berekend en benoemd wordt voor de toepassing van artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van het concurrentievermogen. De basisindex is de spilindex die van toepassing is op 1 januari???. Het subsidiebedrag wordt telkens op 1 januari van het jaar aangepast volgens de formule: subsidiebedrag X index 1 januari kalenderjaar basisindex 1 januari. DOC/RC/10/29.06/25 8

9 Art. 34. Tussen Titel IV. De vereniging van verwijzende instanties en Titel V. Slotbepalingen wordt een nieuwe Titel IVbis. ingevoegd die luidt als volgt: Titel IVbis. Contactorganisaties Art. 47bis. Binnen de grenzen van de hiervoor op de begroting van het agentschap ingeschreven kredieten kan het agentschap overeenkomstig de bepalingen van deze titel contactorganisaties subsidiëren. Art. 47ter. 1. Een contactorganisatie is een organisatie wiens medewerkers op vraag van een persoon met een handicap als contactpersoon zorgregie de opdrachten vermeld in 2 kunnen uitoefenen. 2. De opdrachten van de contactpersoon zorgregie zijn de volgende: 1 het registreren en desgevallend actualiseren van de gegevens van de persoon met een handicap in de centrale gegevensbank, als vermeld in artikel 16; 2 het aanmelden van de persoon met een handicap voor open plaatsen in voorzieningen, als vermeld in artikel 18; 3 deelnemen aan de zorgbemiddeling, die van belang is voor de persoon met een handicap, als vermeld in artikel 24bis; 4 een aanvraag indienen bij de regionale prioriteitencommissie, vermeld in artikel 8bis om een zorgvraag als prioritair te bemiddelen te erkennen; 5 de persoon met een handicap informeren over de regie van de zorg, over de in dit kader te volgen procedures en over de activiteiten van de contactpersoon zorgregie; 6 mede helpen uitvoering geven aan het protocol noodsituatie, vermeld in artikel 12, 2, 5, van het besluit zorgregie. Art. 47quater. De volgende organisaties en diensten kunnen optreden als contactorganisaties: 1 voorzieningen; 2 verwijzende instanties, 3 verenigingen van personen met een handicap; 4 andere organisaties die door het ROG gemachtigd worden om op te treden als contactorganisatie. Art.47quinquies. Om gesubsidieerd te kunnen worden moet de contactorganisatie aan de volgende voorwaarden voldoen: 1 ze behoort tot de categorie van organisatie, vermeld in artikel 47quater, punt 1 of punt 2 of punt 3 ; 2 de verbintenis aangaan op te treden als contactorganisatie voor de personen met een handicap, die hierom verzoeken; DOC/RC/10/29.06/25 9

10 3 de verbintenis aangaan de richtlijnen, vastgesteld door het agentschap in uitvoering van artikel 16, artikel 18 en artikel 24 evenals het protocol noodsituatie vermeld in artikel 12, 2, 5 na te leven; 4 de verbintenis aangaan om de deontologische regels opgenomen in het huishoudelijk reglement van de ROG s na te leven. Art. 47secties. Het agentschap kent in 2010 een forfaitair subsidiebedrag toe aan contactorganisaties die optreden voor personen met een handicap die: 1 een actieve zorgvraag hebben; 2 nog geen ondersteuning genieten die wordt gesubsidieerd door het agentschap, logeerfunctie en ondersteuning door een tehuis voor kortverblijf uitgezonderd. Art.47septies. Voor de berekening van het forfaitair subsidiebedrag wordt de forfaitaire vergoeding per persoon met een handicap waarvoor wordt opgetreden, vastgesteld op 100 euro in het geval de zorgvraag van de persoon met een handicap betrekking heeft op een ondersteuningsvorm, waarvoor de voorzieningen overeenkomstig de richtlijnen, vastgesteld door het agentschap in uitvoering van artikel 18 een open plaats moeten aanmelden. De forfaitaire vergoeding wordt vastgesteld op 62, 5 euro per persoon met een handicap waarvoor wordt opgetreden in het geval de zorgvraag van de persoon met een handicap betrekking heeft op een ondersteuningsvorm, waarvoor de voorzieningen overeenkomstig de richtlijnen, vastgesteld door het agentschap in uitvoering van artikel 18 geen open plaats moeten aanmelden. Art.47octies. Het agentschap bepaalt, op basis van de gegevens opgenomen in de centrale gegevensbank zorgregie op datum van 1 mei 2010, per contactorganisatie: 1 het totaal aantal personen met een handicap die beantwoorden aan de voorwaarden, vermeld in artikel 47secties, en wiens zorgvraag beantwoordt aan de criteria, vermeld in artikel 47septies, tweede lid, waarvoor de contactorganisatie optreedt; 2 het totaal aantal personen met een handicap die beantwoorden aan de voorwaarden, vermeld in artikel 47septies, en wiens zorgvraag beantwoordt aan de criteria, vermeld in artikel, artikel 47octies, derde lid, waarvoor de contactorganisatie optreedt. Art. 47novies. Het bedrag van het forfaitaire subsidiebedrag dat aan een contactorganisatie kan worden uitbetaald wordt berekend door het aantal, vermeld in artikel47octies, punt 1, te vermenigvuldigen met het subsidiebedrag vermeld in artikel 47secties, tweede lid, en het aantal, vermeld in artikel 47octies, punt 2, te vermenigvuldigen met het subsidiebedrag vermeld in artikel 47septies, derde lid, en de optelsom te maken van beide producten. DOC/RC/10/29.06/25 10

11 Art. 35. Artikel 53 en artikel 56 van hetzelfde besluit worden opgeheven. Art.36. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van. Art.37. De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, De minister-president van de Vlaamse Regering, Kris PEETERS De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo VAN DEURZEN DOC/RC/10/29.06/25 11

1 [agentschap : het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap];

1 [agentschap : het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap]; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder: bijlage bij informatief 2016/065 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie van personen met een handicap met een actieve zorgvraag naar persoonsvolgende financiering DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

Publicatie B.S. : Inwerkingtreding : Hoofdstuk I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S. : Inwerkingtreding : Hoofdstuk I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 7 november 2008 betreffende het opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap Publicatie B.S.

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Vlaamse Regering.3^v^ "^ M

Vlaamse Regering.3^v^ ^ M rarrr^'m»»- Vlaamse Regering.3^v^ "^ M Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden

Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden VR 2016 2312 DOC.1482/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 7

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby s en peuters, artikel 10, 3 ; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de organisatoren kinderopvang en buitenschoolse opvang ter uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Vlaamse Regering..3^L^

Vlaamse Regering..3^L^ Vlaamse Regering..3^L^ f -// Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden inzake financiële ondersteuning van zelfstandige opvangvoorzieningen DE VU\AMSE REGERING, Gelet op het decreet van 30

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 15 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage XIV bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor

Nadere informatie

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE ROL VAN DE PROVINCIE BIJ DE ZORGREGIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT IS ZORGREGIE? De overheid heeft met zorgregie drie doelstellingen. Ten eerste wil men een eerlijk en transparant opname- en bemiddelingsbeleid

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 56, 61 en 88; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde en de registratie als zorgkundige DE

Nadere informatie

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet-

1 er wordt een punt 2 /1 ingevoegd, dat luidt als volgt: 2 /1 budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning: een budget voor niet- Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 houdende de uitvoering van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering,

Nadere informatie

3 agentschap : het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap;

3 agentschap : het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 17 november 2006 betreffende de goedkeuring en subsidiëring van geïntegreerde woonprojecten voor personen met een handicap Publicatie B.S.: 10.1.2007 Inwerkingtreding:

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten Besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

VR DOC.0332/2BIS

VR DOC.0332/2BIS VR 2017 3103 DOC.0332/2BIS Voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de raad van bestuur van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, gegeven 1 juli 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Procedurebesluit Buitenschoolse Opvang van 19 december 2014; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, het Subsidiebesluit van 22 november 2013, het Kwaliteitsbesluit Buitenschoolse Opvang van 16 mei 2014, het

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beroepstitel van vroedvrouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 81077 N. 2011 3449 VLAAMSE OVERHEID [C 2011/36029] 7 OKTOBER 2011. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 januari 2001 betreffende de mandaten van

Nadere informatie

VR DOC.0237/2

VR DOC.0237/2 VR 2017 1703 DOC.0237/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten, wat betreft de invoering van infrastructuursubsidies voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf DE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 81447 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2010/35977] 29 NOVEMBER 2010. Ministerieel besluit houdende vervanging van de refertelijst inzake individuele materiële bijstand De Vlaamse minister

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

1 Kader: naar een nieuwe prioriteitsbepaling voor de zorgregie

1 Kader: naar een nieuwe prioriteitsbepaling voor de zorgregie Omzendbrief 26 oktober 2010 gericht aan de voorzitters en de stuurgroepen van de ROG's gericht aan de provinciale coördinatiepunten handicap gericht aan de voorzieningen en diensten, de multi-disciplinaire

Nadere informatie

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 7, 11 en 12;

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 7, 11 en 12; 1 december 1998 - Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen stuk ingediend op 1093 (2010-2011) Nr. 4 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij; Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 13 van het decreet van xx xxxxxxxxxxxx 2015 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, 86, eerste lid, 1, en 87;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Woonzorgdecreet van 13 maart 2009, artikel 48, 86, eerste lid, 1, en 87; Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 60.771/3 van 30 januari 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Subsidiebesluit van 22 november 2013 en het Subsidiebesluit

Nadere informatie

wie het personeelslid gehuwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd de pleegvoogd is vermeld in artikel 475ter tot en met

wie het personeelslid gehuwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd de pleegvoogd is vermeld in artikel 475ter tot en met 22 SEPTEMBER 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 juli 2016 tot toekenning van onderbrekingsuitkeringen voor

Nadere informatie

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016; VR 2017 2402 DOC.0185/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de invoering van persoonsvolgende financiering Gelet op het decreet

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende het onderwijs XXIV, artikel X.1; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere voorwaarden en procedure om subsidies toe te kennen voor projecten die cultuureducatie van onderwijsinstellingen stimuleren DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

Ontwerp van decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

1. Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 (B.S ) 2. Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 (B.S

1. Besluit van de Vlaamse Regering van 10 september 2010 (B.S ) 2. Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 (B.S BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 9 MAART 2007 TOT REGELING VAN DE VERGOEDINGEN VAN DE BESTUURDERS VAN DE PUBLIEKRECHTELIJK VORMGEGEVEN EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID,

Nadere informatie

Vlaamse Regering [^fflê* ""

Vlaamse Regering [^fflê* Vlaamse Regering [^fflê* "" Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 8 september 2 001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 151; 1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de inwerkingtreding van diverse bepalingen van het decreet van 23 januari 2009 tot wijziging van het Gemeentedecreet, de uitvoering en inwerkingtreding van

Nadere informatie

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap

100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Admin.richtlijnen 100816AR - OBZ 7 maart 2011 Aan voorzieningen voor opvang, begeleiding en behandeling van personen met een handicap Vragen naar: Julie Brackx / Patrick De Kinder Telefoon: 02 225 85 67

Nadere informatie

Besluit Vlaamse regering m.b.t. prioriteren

Besluit Vlaamse regering m.b.t. prioriteren Tekst & U!tleg 2015/63 Sector VAPH 22/12//2015 Besluit Vlaamse regering m.b.t. prioriteren Via deze Tekst & U!tleg informeren we u over de goedkeuring van het besluit over de oprichting van een regionale

Nadere informatie

DECREET. inzake sociale werkplaatsen

DECREET. inzake sociale werkplaatsen VLAAMS PARLEMENT DECREET inzake sociale werkplaatsen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Zorgregie. Informatiesessie, februari 2009 VAPH, cel zorgregie. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1

Zorgregie. Informatiesessie, februari 2009 VAPH, cel zorgregie. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Zorgregie Informatiesessie, februari 2009 VAPH, cel zorgregie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap cel zorgregie 1 Structuur van de presentatie 1. Ontwerp opnameprioriteiten minderjarigen 2.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening.

5 JULI Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. 5 JULI 1994. - Koninklijk besluit tot oprichting van een nationale raad voor dringende geneeskundige hulpverlening. BS : 16-09-1994 in voege 16/09/1994 (art. 11) Gewijzigd door: KB BS in voege blz 04/07/2004

Nadere informatie

1 raadgevende comités : de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

1 raadgevende comités : de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelstel ter uitvoering van titel

Nadere informatie

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet.

HOOFDSTUK I Algemeen. Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Decreet tot instelling van een Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen en tot vaststelling van de algemene regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de milieu- en natuurverenigingen HOOFDSTUK I Algemeen

Nadere informatie

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Bijlage XVII. Subsidiëring van de infrastructuur in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van... tot wijziging van verschillende besluiten, wat betreft de invoering van infrastructuursubsidies voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf Bijlage

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Tot de doelgroep van dit besluit behoren de auditief gehandicapten die:

Tot de doelgroep van dit besluit behoren de auditief gehandicapten die: BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 20 JULI 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het [Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap] de kosten van bijstand door [tolken voor doven

Nadere informatie

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1608 Brus sel, 19 mei 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing

Nadere informatie

4 besluit van 27 november 2015: over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en onders

4 besluit van 27 november 2015: over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en onders Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie naar persoonsvolgende financiering DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende het algemeen welzijnswerk;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 betreffende het algemeen welzijnswerk; Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van een Vlaamse organisatie ter ondersteuning van welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw DE VLAAMSE REGERING, Gelet op

Nadere informatie

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de methodiek van de vergoeding van personeelspunten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 16 december 2016; Besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning van voorzieningen die ondersteuning bieden aan personen met een handicap in de gevangenis, en van units voor geïnterneerden DE VLAAMSE REGERING, Gelet

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN BIJLAGE : GEHANTEERDE CRITERIA BINNEN DE REGIONALE PRIORITEITENCOMMISSIE WEST-VLAANDEREN Doelgroep MED++ (personen met een beperking

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

VR DOC.0307/2

VR DOC.0307/2 VR 2016 2503 DOC.0307/2 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de transitie van personen met een handicap die gebruikmaken van een persoonlijke-assistentiebudget of een persoonsgebonden budget of die

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp;

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp; Ministerieel besluit met betrekking tot de werking van de gemandateerde voorzieningen en van de sociale diensten in de integrale jeugdhulp en de organisatie van bemiddeling in de regio Oost-Vlaanderen

Nadere informatie

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand

5 voucher: de voucher, vermeld in artikel 2, 11 van het decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een hand Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12;

Gelet op het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin, artikel 12; Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2010 tot bepaling van de kwalificatiebewijzen voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen, wat betreft

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 22;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 24 juni 2016 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 22; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden van de vaststelling, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkassen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming DE VLAAMSE

Nadere informatie

VR DOC.0399/2

VR DOC.0399/2 VR 2017 2804 DOC.0399/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van een bijzondere beroepstitel DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wet betreffende

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van bijstandsorganisaties om budgethouders bij te staan in het kader van persoonsvolgende financiering

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Vlaamse Regering.^jSftf

Vlaamse Regering.^jSftf 7^ 4 ~*' Vlaamse Regering.^jSftf " Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de aanwijzing in de mandaatfuncties van N- niveau en van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 (BS 22 januari 2014) houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische

Nadere informatie

VR DOC.0309/2BIS

VR DOC.0309/2BIS VR 2016 2503 DOC.0309/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015.

Art. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Handhavingsbesluit Baby s en Peuters van 11 december 2015. 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 11 december 2015 (BS 3 februari 2016) houdende de maatregelen in het kader van de handhaving van de voorwaarden voor gezinsopvang en groepsopvang van baby s en peuters

Nadere informatie

VR DOC.0272/1

VR DOC.0272/1 VR 2011 0804 DOC.0272/1 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de regeling van de jaarlijkse vakantie voor de administratief medewerker en voor bepaalde personeelsleden van het administratief personeel

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de financiën en de begrotingen Datum 01/06/2012 DOCUMENT De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP Stuk 7 8 (B.Z. 1979) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE R/4,qD =RUGBEZORGEN CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP BUITENGEWONE ZITTING 1979 13 JUNI 1979 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer W. SEEUWS C.S.

Nadere informatie

Uitvoeringsrichtlijnen Zorgregie

Uitvoeringsrichtlijnen Zorgregie Uitvoeringsrichtlijnen Zorgregie 02 04 2015 UITVOERINGSRICHTLIJNEN ZORGREGIE 02.04.2015 1 Geachte mevrouw Geachte heer In het kader van de operationalisering van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37 en 40;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37 en 40; . Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (B.S. 19.II.1999) Art. 1. HOOFDSTUK I. DEFINITIES Voor de toepassing

Nadere informatie

1 het Fonds: het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap;

1 het Fonds: het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 10 JULI 2001 houdende subsidieregeling van het loon en van de sociale lasten van personen tewerkgesteld in de gehandicaptensector en wier tewerkstellingskosten voorheen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT: Ontwerp van decreet houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 1116 (2016-2017) Nr. 3 26 april 2017 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning van bovenlokale sportinfrastructuur en

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving VR 2016 1612 DOC.1426/3 RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 59.621/3 van 20 juli 2016 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenningsvoorwaarden voor organisatoren van

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 653 (2015-2016) Nr. 4 20 april 2016 (2015-2016) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten ingevolge de integratie van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie van 28 juni 2014;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie van 28 juni 2014; VR 2015 2003 DOC.0261/2 ~t\ Vlaall!se ~~ \ Regenng Besluit van de Vlaamse Regering houdende de aanpassing van het kaderdecreet en de besluiten van de Vlaamse Regering bedrijvencentra en doorgangsgebouwen,

Nadere informatie

over 1. mevr. Hilde CREVITS, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs voorzitter;

over 1. mevr. Hilde CREVITS, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs voorzitter; VLAAMS ONDERHANDELINGSCOMITE VOOR DE BASISEDUCATIE Brussel, 23 december 2016 PROTOCOL NR. 62. HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN IN DE VERGADERING VAN HET VLAAMS ONDERHANDELINGSCOMITE

Nadere informatie

VR DOC.0566/1BIS

VR DOC.0566/1BIS VR 2017 0906 DOC.0566/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 880 (2015-2016) Nr. 3 9 november 2016 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 116, 1; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, inzonderheid op artikel 22; Opschrift Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Datum 19.07.2007 De Vlaamse Regering, Gelet op het

Nadere informatie

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE

61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE 61080 BELGISCH STAATSBLAD 05.10.2012 MONITEUR BELGE VLAAMSE OVERHEID N. 2012 3005 [C 2012/36065] 7 SEPTEMBER 2012. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen

Nadere informatie

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving

RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving RAAD VAN STATE afdeling Wetgeving advies 61.022/3 van 22 maart 2017 over een ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van een eenmalige oproep tot deelname aan de proefomgeving

Nadere informatie