Masteropleiding Forensisch Sociale Professional

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masteropleiding Forensisch Sociale Professional"

Transcriptie

1 Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd

2 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-MFSP-M Cursusnaam Module 1: Verantwoord beslissen 1.3 Cursusnaam in Engels Course 1: Decision making 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau Q (post-initiële master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands JMH Bosker (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Leerteam (middag) verplicht 1 maal per week blok 1 Werkcollege (hele dag) verplicht 1 maal per week blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Open vragen tentamen Probleemanalyse Reflectieverslag 5, , , blok 2. blok 2. blok 2

3 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen De student: 1. Kan kennis over sociaal psychologische mechanismen van beslissen toepassen op beslissingen over complexe casuïstiek in de eigen werkpraktijk, en op grond daarvan voorstellen doen voor verbetering van beslisprocessen. 2. Kan de waarden, belangen en opdracht van de verschillende betrokkenen in een beslissituatie expliciteren, en een analyse maken over de invloed daarvan op de besluitvorming. Kan op grond daarvan een afweging maken over de wijze waarop de besluitvorming verbeterd kan worden. 3. Kan een analyse maken van de wijze waarop kennis over ontstaan, ontwikkeling en afbouw van delinquent gedrag gebruikt wordt bij beslissingen over risicobeheersing en verandering, kan de beperkingen of vragen daarbij benoemen op grond van lacunes in de beschikbare kennis en laten zien op welke wijze deze kennis, gecombineerd met de context waarin beslissingen moeten worden genomen, van invloed is op de beslissingen. 4. Kan practice-based en evidence-based kennis over risicobeheersing en afbouw van delinquent gedrag aan elkaar relateren en op grond daarvan een onderbouwd besluit nemen. 5. Kan een kritische analyse maken over de meerwaarde en beperkingen van risicotaxatie bij beslissingen over risicobeheersing en afbouw van delinquent gedrag in de eigen beroepspraktijk. 6. Heeft vaardigheden voor het onderzoekend vermogen vergroot: o Ontwikkelt een kritische houding ten aanzien van het eigen functioneren, de beroepspraktijk en wetenschappelijke kennis. o o o Kan actuele relevante nationale en internationale literatuur vinden over een praktijkvraag. Heeft kennis gemaakt met de waarde en beperking van is van enkele veelgebruikte onderzoeksmethoden in dit kennisdomein, vanuit het perspectief van kennis ontwikkeling en de toepassing van kennis in de werkpraktijk. Ontwikkelt zijn / haar vermogen om problemen ten aanzien van beslissen en beslisprocessen in de eigen organisatie op systematische wijze beschrijven en duiden. Kennisbasis die centraal staat in de module: Wetenschappelijke inzichten over beslissen, beslisfouten en manieren om deze te voorkomen of beperken. De kennisbasis die nodig is voor een goede besluitvorming over afbouw van antisociale patronen. Modellen en theorieën over ontwikkeling en afbouw van delinquent gedrag. Instrumenten die gebruikt worden om besluitvorming te ondersteunen. 2.2 Cursus inhoud In module 1 van de Master Forensisch Sociale Professional staan de formele beslissingen centraal die forensisch sociaal professionals nemen bij de start en gedurende het traject dat zij met cliënten doorlopen. Deze beslissingen kunnen een aanzienlijke impact hebben op het leven en de bewegingsvrijheid van de cliënt en zijn / haar omgeving. Verschillende thema s die van belang zijn voor het verantwoord nemen van beslissingen komen in deze module aan bod. Daarbij staan steeds zowel het eigen handelen van de studenten als de werkpraktijk van collega professionals centraal. Tevens verdiepen de studenten zichzelf, via het uitvoeren van een probleemanalyse, in een zelf gekozen probleem ten aanzien van formele beslissingen in de eigen beroepspraktijk. 2.3 Ingangseisen Geen aanvullende ingangseisen 2.4 Kosten en studiematerialen Materiaal: Studiewijzer, te vinden via de cursussite op SharePoint; literatuur wordt zoveel mogelijk digitaal aangeboden. 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 280 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen

4 Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

5 Titel Master FSP Module 2 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-MFSP-M Cursusnaam Module 2: Regisseren van risico en verandering 1.3 Cursusnaam in Engels Course 2: Management of risk and change 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau Q (post-initiële master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands A Menger (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Leerteam (middag) verplicht 1 maal per week Werkcollege (hele dag) verplicht 1 maal per week bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Literatuuronderzoek 5, bij aanvangsblok 2: Verslag innovatieanalyse 5, bij aanvangsblok 2:

6 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: De student Weet inhoudelijke ontwikkelingen in het eigen beroep te plaatsen tegen de achtergrond van de transities en transformaties in het sociale en juridische domein. Begrijpt wat de consequenties van de ontwikkeling in het sociale en juridische domein zijn voor de eigen praktijk, kan anticiperen op de betekenis hiervan voor de eigen werkwijze en is in staat de innovaties die op grond hiervan nodig zijn te verwoorden. Kent de theoretische concepten die ten grondslag liggen aan enkele domein breed relevante thema s. Kan rond deze thema s op grond van systematische en expliciete reflectie, gerelateerd aan de theoretische concepten, het eigen handelen kritisch bespreken en bijstellen. Is in staat rond twee van deze thema s een reflectieproces bij collega s op gang te brengen en te begeleiden. Kan zelfstandig bestaande wetenschappelijke kennis toevoegen in de eigen werkpraktijk op grond van een praktijkvraag: o Kan vanuit de eigen maatschappelijke opgave een praktijkprobleem formuleren. o Kan in de vakliteratuur en wetenschappelijke literatuur zoeken naar relevantie theorie en methoden. o Kan gevonden informatie kritisch beoordelen en verbinden met de eigen beroepspraktijk. o Kan beschrijven hoe de gevonden informatie de beroepspraktijk verheldert en welke informatie eventueel nog ontbreekt om te komen tot een onderbouwde aanpak voor het probleem. o Kan op grond van de analyse een onderzoeksvraag formuleren voor een vervolgonderzoek waarmee de kennis over het praktijkprobleem verstevigd kan worden. Kennisbasis: In deze module staan enkele ontwikkelingen en methoden centraal die algemeen geldig zijn voor het brede domein van het forensisch sociaal werk (jeugd en volwassen, straf- en civielrechtelijk, intramuraal en ambulant). Ook ontwikkelingen in de nabije context van het forensisch sociale beroepsdomein worden behandeld. Studenten verdiepen zich gezamenlijk in vijf actuele en voor de forensische praktijk relevante thema s. De thema s zijn: 1. Professionele waarden en moresprudentie 2. Monitoren en beheersen van risico's 3. Transities en transformaties in het sociale en juridische domein 4. Ontwikkelingen rond de context van geslotenheid 5. Belang en kenmerken van werkalliantie in het gedwongen kader Daarnaast verdiepen zij zichzelf, via een praktijkgestuurde literatuurstudie, in een zelf gekozen professionele methodiek. 2.2 Cursus inhoud In alle contexten van het forensisch sociaal werk is het van cruciaal belang dat de professional in samenwerking met cliënten/systemen - een veilige, leerbare en werkbare balans vindt tussen controleren en begeleiden bij ambulant toezicht, of tussen beheersen van de veiligheid op de groep en (ped)agogische doelen in een intramurale setting. Methodisch werken aan risicobeheersing en verandering is zoveel mogelijk gericht op zelfregie van de cliënt / het gezin / de jongere en diens sociale netwerk of op de leefgroep. Kennis over enkele grondslagen hiervan wordt behandeld, in het licht van achterliggende paradigma s en op basis van onderzoek naar de werkzaamheid daarvan. 2.3 Ingangseisen Geen aanvullende ingangseisen 2.4 Kosten en studiematerialen Materiaal: Studiewijzer, te vinden via de cursussite op SharePoint; literatuur wordt zoveel mogelijk digitaal aangeboden. 2.5 Workload

7 De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 280 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

8 Titel Master FSP Module 3 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-MFSP-M Cursusnaam Module 3: Begeleiden van leerprocessen 1.3 Cursusnaam in Engels Course 3: Supporting learning processes 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau Q (post-initiële master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands JMH Bosker (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Leerteam (middag) verplicht 1 maal per week Werkcollege (hele dag) verplicht 1 maal per week blok 1 blok 3 blok 1 blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opbrengstenverslag 5, blok 2. blok 5 Verslag begeleidingstrajecten 5, blok 2. blok 5 2 Inhoudelijke gegevens

9 2.1 Cursus doel De student 1. kent de relevante theorieën over leren en leren van professionals en gebruikt deze op adequate wijze bij het ontwikkelen en uitvoeren van begeleidings- en/of coachingstrajecten; 2. kan leiding geven aan een reflectieve dialoog (met collega's, individueel of in teamverband), praktijken verhelderen, achterliggende opvattingen expliciteren en, indien nodig, deze herzien; 3. kan formuleren en onderkennen op welke specifieke thema s forensisch werkers kunnen vastlopen waardoor hun leren kan worden belemmerd; 4. is op de hoogte van theoretische en empirische kennis over de effecten van het werken in de forensische context op houding en gedrag van de professionals; 5. kan de vragen die in een reflectieve dialoog aan de orde komen, plaatsen in de relevante methodische thema s van het werken in gedwongen kader en kan helpen bij het verbinden van theorie en praktijk; 6. kent de relevante theorieën over de lerende organisatie en kan deze verbinden aan de eigen organisatie; 7. kan bijdragen aan het creëren van condities voor collectief leren; 8. onderkent de eigen sterke en zwakke punten als collegiale begeleider/coach en weegt af hoe dit in de begeleidings- en/of coachingstrajecten een rol kan spelen; 9. kan zich vanuit de context van de organisatie en collectief positioneren als adviseur, ontwikkelaar en begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen. Het werken in gedwongen kader vormt de context voor het leren. Dat betekent dat een aantal thema s die specifiek zijn voor het leren in deze context aan de orde zullen: Schurende waarden in het forensisch werk: de hybride werker. Macht: verantwoorden van machtsgebruik. De normatieve professional: de werker als prosociaal rolmodel. Verantwoordelijkheid en verantwoording: reikwijdte en beperkingen. Werkalliantie als drager van professionele invloed. Invloed van het gedrag en de levenssituatie van cliënt en cliëntsystemen op de professional (omgaan met grensoverschrijdende gedragingen, omgaan met agressie, omgaan met ondermijnend gedrag, invloed van traumatische gebeurtenissen rond de cliënt op de professional); zelfzorg en zorg om elkaar: signaleren en handelen. Professionele waarden versus publieke opinie. Kennisbasis: 1. Begeleiden van leerprocessen: intervisie 2. Leren en leren van professionals in een organisatie 3. Begeleiden van leerprocessen: individuele coaching 4. Talent en talentontwikkeling 5. Veerkracht 2.2 Cursus inhoud De MFSP dient een bijdrage te kunnen leveren aan leerprocessen in de organisatie. Het gaat daarbij zowel om het begeleiden en coachen van leerprocessen bij individuele collega s als om het bevorderen van een lerende organisatie, waar collectieve leerprocessen leiden tot ontwikkeling van het vak. De MFSP legt vanuit zijn eigen uitvoerende functie als master professional de verbinding tussen enerzijds beleidsafdeling en management van de organisatie en anderzijds de uitvoerende professionals. 2.3 Ingangseisen Geen aanvullende ingangseisen 2.4 Kosten en studiematerialen Materiaal: Studiewijzer, te vinden via de cursussite op SharePoint; literatuur wordt zoveel mogelijk digitaal aangeboden.

10 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 280 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

11 Titel Master FSP Module 4 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-MFSP-M Cursusnaam Module 4: Regisseren en samenwerken in netwerken 1.3 Cursusnaam in Engels Course 4: Management and cooperation in networks 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau Q (post-initiële master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands JE Leenes (tel ) 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Leerteam (middag) verplicht 1 maal per week Werkcollege (hele dag) verplicht 1 maal per week bij aanvangsblok 2: blok 2 bij aanvangsblok 2: blok Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groepsopdracht 5, bij aanvangsblok 2: MC/Open vragen Tentamen/Kennistoets 5, bij aanvangsblok 2:

12 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Leerdoelen: 1. Student heeft aantoonbare kennis van de theoretische kennisbasis van samenwerking in netwerken; 2. Student kan de theoretische kennisbasis met voorbeelden uit de praktijk toelichten (deductief) en omgekeerd, praktijkvoorbeelden in een theoretische context plaatsen; 3. Student kan de opgedane kennis en inzichten vertalen in een uitgevoerd praktijkgericht evaluatieonderzoek alsmede toepassen in een op onderzoek en analyse gebaseerd (probleemoplossend) advies aan verschillende stakeholders in de samenwerking; 4. Student is in staat samenwerkingsverbanden te regisseren en daarop te reflecteren; 5. Student kan een inhoudelijk oordeel en advies over samenwerken in woord in schrift duidelijk en ondubbelzinnig overbrengen op diverse publieksgroepen. Kennisbasis: 1. Bouwstenen van netwerken (tijdelijk en permanente vormen) 2. Stakeholders; posities en wederzijdse belangen 3. Regie en netwerksturing 4. Rollen en stijlen in samenwerking 5. Samenwerken in en met vertrouwen en morele dilemma s 6. Informatiedeling en privacy 7. (Maatschappelijke) kosten en baten; transactiekosten samenwerking 8. Legitimiteit en democratische inbedding 9. Effectiviteit, doelmatigheid van samenwerken 2.2 Cursus inhoud Deze module heeft tot doel studenten inzicht te geven in de bouwstenen van het regisseren en samenwerken in netwerken. Netwerken die bestaan uit diverse organisaties, gegroepeerd rond diverse voor de doelgroep van studenten relevante thema s. Daarnaast richt deze module zich op het stimuleren van een onderzoekende houding van studenten rondom het thema van samenwerken in netwerken. De vereiste vaardigheden om een netwerk te beschrijven komen ook aan bod. De opgedane kennis en vaardigheden worden getoetst in een tentamen en groepsopdracht waarin studenten een zelf gekozen netwerk van organisaties die samenwerken, beschrijven en analyseren aan de hand van de geboden literatuur. 2.3 Ingangseisen Geen aanvullende ingangseisen 2.4 Kosten en studiematerialen Materiaal: Studiewijzer, te vinden via de cursussite op SharePoint; literatuur wordt zoveel mogelijk digitaal aangeboden. 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 280 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

13 Titel Master FSP Module 5 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-MFSP-M Cursusnaam Module 5: Onderzoeksvaardigheden voor forensisch sociale beroepspraktijken 1.3 Cursusnaam in Engels Course 5: Research skills for forensic social practices 1.4 Aantal EC's 20 European Credits 1.5 Studiefase/niveau Q (post-initiële master) Werkvormen zijn er in Deeltijd 1.6 Opleiding (varianten) Toetsen zijn er in Deeltijd Cursus toegankelijk voor 1.7 studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon AG Donker 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Leer-werkplaats verplicht 1 maal per week Werkcollege verplicht 1 maal per week blok 1 blok 3 blok 1 blok Toetsen:

14 Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Eindopdracht professionele reflectie 5, Onderzoeksplan 5, blok 2. blok 5 Onderzoeksrapportage 5, Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De student toont een onderzoekende houding door een kritische maar constructieve omgang met kennis en kennisbronnen. De student toont een onderzoekende houding door het formuleren van relevante en afgebakende praktijkgerichte onderzoeksvragen. B. Onderzoek gebruiken De student heeft overzicht over bruikbare kennisbronnen en is in staat effectief zoekstrategieën in te zetten bij het gebruik van kennisbronnen. De student is in staat kerninformatie te destilleren uit kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekrapportages op basis van basale kennis van wetenschapsfilosofie, onderzoeksmethodologie en statistiek. De student is in staat de methodische grondigheid en praktische relevantie van onderzoek op waarde te schatten. C. Onderzoek doen De student is in staat een functioneel en uitvoerbaar ontwerpgericht onderzoeksplan voor een praktijkprobleem te maken met daarin de onderdelen probleemstelling, verantwoording, theoretisch kader, methode, tijd- en faseringsschema, literatuur. Subdoelen hierbij zijn: De student is in staat zijn probleemstelling kritisch en constructief te positioneren in het licht van zowel wetenschappelijk onderbouwde kennis als ook van gedocumenteerde professionele expertise De student is in staat zijn probleemstelling te vertalen in een methode met de kenmerken van ontwerpgericht onderzoek en overtuigend te beredeneren waarom de gekozen methoden voor dataverzameling en -analyse afdoende valide, betrouwbaar en bruikbaar is. De student is in staat overtuigend te beredeneren waarom de gekozen indicatoren afdoende valide, betrouwbaar en bruikbaar zijn om het ontwerp aan te toetsen. De student is in staat zijn onderzoek uit te voeren conform het onderzoeksplan of beredeneerd af te wijken, en uit de analyse logische conclusies te trekken. De student is in staat zijn onderzoek schriftelijk te rapporteren, waarbij onderzoekconclusies en theoretisch kader op transparante wijze zijn uitgewerkt tot een voor de praktijk relevant en begrijpelijk advies. D. Vermogen tot professionele visievorming De student kan middels verdiepende reflectie onderbouwen op welke wijze hij / zij kan bijdragen aan verbetering van het eigen functioneren, het functioneren van de organisatie waarin hij werkt, en het functioneren van de beroepsgroep. Hij kan zijn methodische, praktische en theoretische kennis inzetten ter verbetering van het eigen professioneel

15 handelen, van & nbsp;de organisatie, het werkveld binnen de maatschappelijke context. A. Onderzoekende houding 1.De student toont een onderzoekende houding door een kritische maar constructieve omgang met kennis en kennisbronnen. 2.De student toont een onderzoekende houding door het formuleren van relevante en afgebakende praktijkgerichte onderzoeksvragen. B. Onderzoek gebruiken 1.De student heeft overzicht over bruikbare kennisbronnen en is in staat effectief zoekstrategieën in te zetten bij het gebruik van kennisbronnen. 2.De student is in staat kerninformatie te destilleren uit kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekrapportages op basis van basale kennis van wetenschapsfilosofie, onderzoeksmethodologie en statistiek. 3.De student is in staat de methodische grondigheid en praktische relevantie van onderzoek op waarde te schatten. C. Onderzoek doen 1.De student is in staat een functioneel en uitvoerbaar ontwerpgericht onderzoeksplan voor een praktijkprobleem te maken met daarin de onderdelen probleemstelling, verantwoording, theoretisch kader, methode, tijd- en faseringsschema, literatuur. Subdoelen hierbij zijn: 1. De student is in staat zijn probleemstelling kritisch en constructief te positioneren in het licht van zowel wetenschappelijk onderbouwde kennis als ook van gedocumenteerde professionele expertise (evidence based practice). 2. De student is in staat zijn probleemstelling te vertalen in een methode met de kenmerken van ontwerpgericht onderzoek en overtuigend te beredeneren waarom de gekozen methoden voor dataverzameling en -analyse afdoende valide, betrouwbaar en bruikbaar is. 3. De student is in staat overtuigend te beredeneren waarom de gekozen indicatoren afdoende valide, betrouwbaar en bruikbaar zijn om het ontwerp aan te toetsen. 4. De student is in staat zijn onderzoek uit te voeren conform het onderzoeksplan of beredeneerd af te wijken, en uit de analyse logische conclusies te trekken. 5. De student is in staat zijn onderzoek schriftelijk te rapporteren, waarbij onderzoekconclusies en theoretisch kader op transparante wijze zijn uitgewerkt tot een voor de praktijk relevant en begrijpelijk advies. D. Vermogen tot professionele visievorming 1.De student kan middels verdiepende reflectie onderbouwen op welke wijze hij / zij kan bijdragen aan verbetering van het eigen functioneren, het functioneren van de organisatie waarin hij werkt, en het functioneren van de beroepsgroep. Hij kan zijn methodische, praktische en theoretische kennis inzetten ter verbetering van het eigen professioneel handelen, van de organisatie, het werkveld binnen de maatschappelijke context. 2.2 Cursus inhoud Met het doorlopen van module 5 wordt de Master FSP afgerond. Na het succesvol doorlopen van deze module heeft de student zijn/haar onderzoeksvaardigheden tot op professioneel masterniveau ontwikkeld en gericht op het forensisch sociale domein. Deze onderzoeksvaardigheden maken dat de student het vermogen heeft verkregen een bijdrage te leveren aan de verbetering van de forensisch sociale beroepspraktijk. De student heeft geleerd een probleemanalyse te maken door eerst praktijkproblemen te signaleren, daarna de reikwijdte ervan te inventariseren, vervolgens op systematische wijze het probleem te beschrijven en het daarbij ook te relateren aan bestaande relevante kennis vanuit de wetenschappelijke bronnen en diverse bronnen van praktijkkennis. De student kan de aldus verkregen probleemanalyse vervolgens vertalen naar een ontwerp gericht op het verbeteren / innoveren van de organisatie, op het werkveld en/of op het bredere beroepenveld. Middels een onderzoek volgens de ontwerpgerichte onderzoeksmethode kan de student vervolgens een praktijktoets uitvoeren en de uitkomst daarvan uitwerken tot een advies. Daarnaast rondt de student in module 5 de leerlijn die is gericht op professioneel reflectievermogen af middels een afsluitende reflectieopdracht. 2.3 Ingangseisen Om deze module te mogen volgen, dient de student ten minste drie modulen van module 1 t/m 4 te hebben behaald. De eindbeoordeling, zijnde de deeltoetsen Onderzoekrapportage en de Eindopdracht professionele reflectievaardigheden, vindt pas plaats als module 1 t/m 4 en de deeltoets Onderzoeksplan van module 5 zijn behaald. 2.4 Kosten en studiematerialen

16 Materiaal: Studiewijzer, te vinden via de cursussite op SharePoint: literatuur wordt zoveel mogelijk digitaal aangeboden. 2.5 Workload De totale studielast van deze cursus is gelijk aan 560 uren. Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (20) maal 28 uur. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Zorgtraject Ontwerp

Bijlage cursusomschrijvingen. Master Zorgtraject Ontwerp Bijlage cursusomschrijvingen Master Zorgtraject Ontwerp 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 Advisering en reflec. praktijkv.en PE 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 Achtergronden en werkwijzen van arbeid & sociale

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatiemanagement Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant (Media)plan Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-OMPLAN.2V-12 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Social Work Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Social Work Voltijd 2017-2018 Titel Grondslagen 1 ASW-V1GROND1-17 Cursusnaam Grondslagen 1 Werkvormen: Werkvorm Frequentie de werkvorm aangeboden? Hoorcollege Grondslagen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (Amersfoort) Deeltijd 2016-2017 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2016 Titel Opleidingsvariant Artikel Deeltijd

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant De actieve aarde (incl. Harz) Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-MAARDE-14 1.2 Cursusnaam De actieve aarde (incl. Harz) 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs

Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs Competentie- en indicatorenoverzicht Masteropleiding Leren en Innoveren Hogeschool Rotterdam IVL/Kenniskring Versterking Beroepsonderwijs COMPETENTIES EN INDICATOREN 1 Interpersoonlijke competentie De

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening Bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Artikel Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ASPU-V4ARTIK-09

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Educatie Instituut voor Leraar en School Beoordeling Afstudeeronderzoek eindfase 2014-2015 VT-DT ONDERZOEKSVERSLAG 1 Bijlage 5c Beoordelingsformulier onderzoeksverslag

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 D1P1 Verhelderen van

Nadere informatie

TOETSMATRIJS: Ethiek voor Makelaars en Taxateurs

TOETSMATRIJS: Ethiek voor Makelaars en Taxateurs TOETSMATRIJS: Ethiek voor Makelaars en Taxateurs Doel van het diploma Met dit diploma laten makelaars en taxateurs zien dat ze kritische professionals zijn met kennis van de ethiek. Deze kennis en houding

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning

Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning Cursus Opvoedingsinterventies 6 ECTS; Semester 1 (blok 1) bestaande uit wekelijkse hoorcolleges van 2 uren en wekelijkse

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Bachelor Verpleegkunde

Bijlage cursusomschrijvingen. Bachelor Verpleegkunde Bijlage cursusomschrijvingen Bachelor Verpleegkunde 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Gezondheid Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.KT1-16 1.2 Cursusnaam Gezondheid

Nadere informatie

Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde

Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Beroepsvaardigheden Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GHU-1.BOPP1B-14 1.2 Cursusnaam Beroeps Opdr Pigment Problematiek 1B

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort)

Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Participatief actieonderzoek in de Masteropleiding direct bijdragen en uitvoering geven aan verandering in de beroepspraktijk. Master Social Work

Participatief actieonderzoek in de Masteropleiding direct bijdragen en uitvoering geven aan verandering in de beroepspraktijk. Master Social Work Master Social Work Masterclass Co-creëren en Innoveren Integrale opdracht MC2: Participatief actieonderzoek in de eigen beroepsomgeving Als beroepsproduct voor deze masterclass werk je samen met interne

Nadere informatie

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN 2014-2015 1/283 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Ruimtelijke Ordening & Planologie] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsstage ROP Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Creatieve Therapie. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2016-2017 1 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 D1P1 Verhelderen van de vraag klant/cliënt 1 Organisatorische

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie