Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1"

Transcriptie

1 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 BURGERLIJKE STAND Huwelijk/geregistreerd partnerschap 1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een huwelijksvoltrekking, het aangaan van een geregistreerd partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk: indien de voltrekking plaatsvindt in de trouwzaal of enige andere plaats in het gemeentehuis De bedragen in kolom A zijn van toepassing indien het huwelijk wordt voltrokken door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst van de gemeente Schijndel of een persoon die geen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Schijndel of een andere gemeente is maar voor één specifiek nader omschreven te voltrekken huwelijk tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is benoemd De bedragen in Kolom B zijn van toepassing indien het huwelijk wordt voltrokken door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst van een andere gemeente en voor één specifiek nader omschreven te voltrekken huwelijk tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Schijndel is benoemd. A B op maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot uur en op vrijdag van 9.00 uur tot uur 579,37 549, op vrijdag van uur tot uur 597,09 567, op zaterdag van uur tot uur 632,53 602, indien de voltrekking plaatsvindt op een locatie in de Gemeente Schijndel, niet zijnde het gemeentehuis De bedragen in kolom A zijn van toepassing indien het huwelijk wordt voltrokken door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst van de gemeente Schijndel of een persoon die geen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Schijndel of een andere gemeente is maar voor één specifiek nader omschreven te voltrekken huwelijk tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is benoemd De bedragen in Kolom B zijn van toepassing indien het huwelijk wordt voltrokken door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst van een andere gemeente en voor één specifiek nader omschreven te voltrekken huwelijk tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de Gemeente Schijndel is benoemd. A B op maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot uur en op vrijdag van uur tot uur 705,68 675, op maandag tot en met donderdag van uur tot uur en op vrijdag van uur tot uur 723,40 693, op maandag tot en met vrijdag van uur tot uur 758,84 728, op zaterdag van 9.00 uur tot uur 776,56 746, indien de voltrekking plaatsvindt op zondag of algemeen erkende feestdag in het gemeentehuis of op locatie in de Gemeente Schijndel niet zijnde het gemeentehuis 776,56 776, de voltrekking als bedoeld in vindt alleen plaats in exectionele gevallen waarbij uitstel van de voltrekking tot een volgende werkdag niet mogelijk is 1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een trouwboekje, een partnerschapboekje of duplicaat, kunststof omslag 32, een trouwboekje, een partnerschapboekje of duplicaat, lederen omslag 44, indien de huwelijksvoltrekking niet plaatsvindt, vindt restitutie plaats van de in 1.1 tot en met vermelde bedragen 1.4 Akten Burgerlijke Stand Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

2 Hoofdstuk 2 REISDOCUMENTEN 2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 50, tot het verstrekken van een zakenpaspoort 50, tot het verstrekken van een faciliteitenpaspoort 50, Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet: voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt 31, in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel , voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag gelden de tarieven vermeld in de onderdelen tot en met met dien verstande dat: de tarieven genoemd in de onderdelen tot en met worden bij een spoedlevering verhoogd met een bedrag van 46, Voor het verstrekken van een document als bedoeld in de onderdelen tot en met en de onderdelen tot en met en waarbij proces-verbaal van vermissen van een eerder verstrekt document wordt opgemaakt, worden de betreffende bedragen verhoogd met 26,81

3 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 38, Voor het verstrekken van het onder bedoelde document, na vermissing van een eerder verstrekt document, worden de bedragen verhoogd met 17, Voor het in behandeling nemen van een spoedaanvraag wordt het tarief als bedoeld in verhoogd met 34,10

4 4.1 Hoofdstuk 4 Wet basisregistratie personen Inlichtingen Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan, één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd. 4.2 Het tarief bedraagt voor: het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens: voor de verstrekking van één inlichting, indien schriftelijk of op enig ander medium verstrekt of in de vorm van een persoonslijst 13, voor de verstrekking van meerdere inlichtingen: voor de eerste inlichting 13, voor elke volgende inlichting 3, Voor inlichtingen waarvoor selecties of sorteringen van de basisregistratie personen moeten plaatsvinden, bedraagt het tarief onverminderd de onder 4.2 genoemde tarieven, per inwoner aan het begin van het kalenderjaar 149, Per verstrekking aan gerechtsdeurwaarders indien de aanvraag vergezeld is van een no hitverklaring 2,27 Uittreksels\verklaringen 4.3 Het tarief bedraagt: voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een verklaring van Nederlanderschap 14, een uittreksel uit de basisregistratie personen 14, de overige verklaringen omtrent personen 14,69

5 Hoofdstuk 5 BESTUURSSTUKKEN Begroting 5.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een exemplaar van de programmabegroting 11, een exemplaar bijlagenboek programmabegroting 11, een exemplaar uitvoeringsverantwoording 14, een exemplaar bijlagenboek uitvoeringsverantwoording 18, een exemplaar productenraming 9, Raadsstukken Het tarief bedraagt voor het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar: voor de stukken behorende bij de raadsvergaderingen, indien de stukken per post worden bezorgd 127,66 voor de stukken genoemd onder , indien deze bij het informatiecentrum worden afgehaald 106,56 Indien het abonnement als bedoeld onder en in de loop van het kalenderjaar wordt afgesloten, zijn leges verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het jaartarief, als er na aanvang van het abonnement nog volle kalendermaanden overblijven. Indien het abonnement als bedoeld onder en in de loop van het kalenderjaar wordt beëindigd, bestaat aanspraak op ontheffing van zoveel twaalfde gedeelten van het jaartarief, als er na beëindiging van het abonnement nog volle kalendermaanden overblijven. Verordeningen 5.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van een van de verordeningen van de gemeente Schijndel, per gekopieerde bladzijde, analoog of digitaal: voor elke eerste bladzijde 2, voor elke volgende bladzijde 0,38

6 6.1 Hoofdstuk 6 Kadastrale informatie/kaarten/vastgoedinformatie Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit het geautomatiseerd kadastraal systeem, waarbij onder inlichting wordt verstaan één of meer gegevens omtrent een onroerende zaak of een persoon, waarvoor het gemeentelijk kadastraal systeem moet worden geraadpleegd: 20, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om versrekking van een afdruk van een kaart: van de gehele kaart op A0 formaat, in kleur 24, van een gedeelte daarvan op A3 of A4 formaat, in zwart-wit of kleur 13, van de huisnummerkaart binnen de bebouwde kom of huisnummerkaart buiten de bebouwde kom, in kleur 25, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verstrekking van kopieën van tekeningen of kaarten, in zwart wit met een breedte van A0-formaat tot en met een lengte van 50 cm 21, met een lengte van 51 cm t.m. 100 cm 22, met een lengte van 101 cm t.m. 150 cm 24, met een lengte van 151 cm t.m. 200 cm 25, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van digitale bestanden in Cad/gis formaat: 40, Indien de gegevens op cd-rom of dvd worden verstrekt wordt het tarief als bedoeld in onderdeel 6.4 verhoogd met: 12, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bestand in pdf-formaat 20, Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot : het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit de gemeentelijke beperkingenregister of gemeentelijke beperkingenregistratie 20, het verstrekken van een verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid onderdeel c van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 20,23

7 Hoofdstuk 7 Overige Publiekszaken Verklaring omtrent gedrag 7.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een verklaring omtrent het gedrag geldt het tarief zoals dat is vastgesteld in de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden. Legalisatie van een handtekening 7.2 legalisatie van een handtekening 14,41 Naturalisatie 7.3 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot naturalisatie gelden de tarieven zoals deze zijn opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden en de beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden Optieverklaring 7.4 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afleggen van een optieverklaring gelden de tarieven zoals deze zijn opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden en de beschikking wijzigingspercentage optie-en naturalisatiegelden

8 Hoofdstuk 8 GEMEENTEARCHIEF Archiefbewaarplaats 8.1 Voor het doen van nasporingen in en het verstrekken van kopieën van uit de in het gemeentelijke archiefbewaarplaats (bhic) berustende stukken gelden de tarieven zoals die vermeld zijn in de tarievenlijst van de gemeentelijke archiefbewaarplaats (bhic) Inzage Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in niet verplicht ter inzage liggende stukken, per kwartier of gedeelte daarvan 17,72

9 Hoofdstuk 9 Winkeltijdenwet 9.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4 van de Verordening winkeltijden Schijndel ,99

10 Hoofdstuk 10 Wet op de kansspelen 10.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verstrekking van een vergunning tot het houden van een loterij op basis van artikel 3 Wet op de kansspelen 37, Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van een aanwezigheidsvergunning of een verlenging van een aanwezigheidsvergunning op basis van artikel 30b van de Wet op de kansspelen, voor de periode van twaalf maanden 37,84

11 11.1 Hoofdstuk 11 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of instemmingsbesluit als bedoeld in artikel 4 eerste lid van de AVOI gemeente Schijndel bedraagt: bij een tracélengte van minder dan 20 m 1 219, bij een tracélengte tussen de 20 m 1 en 100 m 1 334, bij een tracélengte langer dan 100 m 1, wordt het bedrag als bedoeld in onderdeel per 100 m 1 of gedeelte daarvan boven de 100 m 1 verhoogd met 107, indien in een tracé als bedoeld in tot en met één of meerdere handholes aanwezig zijn, worden de tarieven als bedoeld in tot en met , verhoogd met een tarief per handhole, het tarief per handhole bedraagt: 74, onverminderd het hiervoor bepaalde, wordt het bedrag bepaald via de onderdelen 11.1 tot en met verhoogd met: indien over een instemmingsbesluit/vergunning overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanvrager, worden de bedragen genoemd in tot en met verhoogd met 82, indien de aanvrager verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de beoordeling van de aanvraag, worden de bedragen genoemd in tot en met verhoogd met 82, indien met betrekking tot een aanvraag een onderzoek naar de status van de kabels en leidingen moet plaatsvinden, bestaat het tarief uit de kosten voor zover deze voor het onderzoek gemaakt moeten worden. Van de kosten wordt vooraf een gespecificeerde begroting aan de aanvrager overgelegd. De aanvraag wordt in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

12 Hoofdstuk 12 Algemene plaatselijke verordening Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekking van een, op grond van de Algemene plaatselijke verordening verleende vergunning of ontheffing, voor zover er in deze tabel geen bijzonder tarief is opgenomen, 37, verstrekking van een vergunning voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening 98, verlenging van een vergunning als bedoeld in onderdeel , het verstrekken van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening, indien de aanvraag betrekking heeft op een drankverstrekker het verstrekken van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening, indien de aanvraag betrekking heeft op "droge horeca" 97,24 305, indien voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel een onderzoek bij het Landelijk Bureau Bibob noodzakelijk is, wordt het bedrag in onderdeel verhoogd met 500, voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing op grond van artikel 4:18 van de Algemene plaatselijke verordening voor het recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen 44,15

13 Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer 13.1 Gehandicaptenparkeerkaart Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag : om een gehandicaptenparkeerkaart 138, indien voor de behandeling van een aanvraag als bedoeld in medisch onderzoek noodzakelijk is, worden de kosten van medisch onderzoek aan aanvrager doorberekend met een maximum van 500, voor een duplicaat van een eerder verstrekte gehandicaptenparkeerkaart 88, Indien op de aanvraag als bedoeld in onderdeel afwijzend wordt beschikt, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een bedrag van 98, Indien de aanvraag als bedoeld in onderdeel wordt ingetrokken voordat er een beschikking is genomen, bestaat er aanspraak op teruggaaf van 50% van de geheven leges als bedoeld in Gehandicaptenparkeerplaats Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag : om beoordeling van de medische geschiktheid voor toekenning van een gehandicaptenparkeerplaats 198, indien voor de beoordeling medisch onderzoek noodzakelijk is, wordt het tarief als bedoeld in verhoogd met de kosten van medisch onderzoek met een maximum van 500, Indien de aanvraag als bedoeld in onderdeel wordt ingetrokken voordat er een beschikking is genomen, bestaat er aanspraak op teruggaaf van 50% van de geheven leges als bedoeld in om het nemen van een verkeersbesluit ten behoeve van een algemene gehandicaptenparkeerplaats die op openbaar toegankeljk privé-terrein wordt aangelegd, bedraagt 62, Parkeerontheffingen Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een ontheffing op basis van het geldende parkeerbeleid ten behoeve van particulieren bedraagt: 114,22 een ontheffing als bedoeld in inclusief een boekje met 10 bezoekersontheffingen bedraagt 123, een boekje met 10 bezoekersontheffingen voor particulieren bedraagt 22, een ontheffing op basis van het geldende parkeerbeleid ten behoeve van bedrijven en instellingen bedraagt 134, een ontheffing als bedoeld in inclusief een boekje met 10 ontheffingen bedraagt 143, een boekje met 10 bezoekersontheffingen voor bedrijven en instellingen bedraagt 36, een extra ontheffing als bedoeld in onderdeel of bedraagt 45, Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vervangen of verlengen van een reeds eerder verleende ontheffing bedraagt 45,31

14 Teruggaaf Indien op de aanvraag als bedoeld in onderdeel of afwijzend wordt beschikt, of de aanvraag tijdens de behandeling wordt ingetrokken, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een bedrag van 45, Indien op de aanvraag als bedoeld in onderdeel of afwijzend wordt beschikt, of de aanvraag tijdens de behandeling wordt ingetrokken, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een bedrag van 54, indien op de aanvraag als bedoeld in onderdeel of afwijzend wordt beschikt, of de aanvraag tijdens de behandeling wordt ingetrokken, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een bedrag van 15, Ontheffingen verkeersmaatregel afsluiting Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een ontheffing van een verkeersmaatregel met betrekking tot een afsluiting, ten behoeve van particulieren bedraagt: 114, een ontheffing van een verkeersmaatregel met betrekking tot een afsluiting, ten behoeve van bedrijven en instellingen bedraagt: 134, een extra ontheffing als bedoeld in onderdeel en bedraagt 45, Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vervangen of verlengen van een reeds eerder verleende ontheffing bedraagt 45, Het tarief voor verstrekking van een transponder met bijbehorende pas bedraagt 111, Bij de inlevering van een nog bruikbare transponder met bijbehorende pas als bedoeld in bestaat aanspraak op teruggaaf van 84, Het tarief voor verstrekking van een vervangende transponderpas bedraagt 31, Teruggaaf Indien op de aanvraag als bedoeld in onderdeel of afwijzend wordt beschikt, of de aanvraag tijdens de behandeling wordt ingetrokken, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een bedrag van 45, Ontheffing verkeersmaatregel bij werkzaamheden Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een ontheffing van een verkeersmaatregel tijdens werkzaamheden bedraagt: 148, Teruggaaf Indien op de aanvraag als bedoeld in onderdeel afwijzend wordt beschikt, of de aanvraag tijdens de behandeling wordt ingetrokken, bestaat er aanspraak op teruggaaf van een bedrag van 24,63

15 Hoofdstuk 14 Dienstverlening via Digitaal Loket 14.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: een verklaring van Nederlanderschap 12, een uittreksel uit de basisregistratie personen 12, Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: -een afschrift van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 23b, tweede lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek; -een uittreksel als bedoeld in artikel 23b, eerste lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek; -een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek; -een meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand, gelden de tarieven zoals die zijn vastgesteld in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

16 Hoofdstuk 15 Leegstandswet Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag : tot verstrekking van een vergunning tot tijdellijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet 155, tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandswet 75,55

17 Hoofdstuk 16 Diversen 16.1 Kopieën, uittreksels of samenvattingen, waarmerken van afschriften Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: analoge en digitale kopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen: voor elke eerste kopie 2, voor elke volgende kopie 0, Het tarief bedraagt voor de werkzaamheden voor het maken van uittreksels of samenvattingen van stukken, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden gemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kwartier of gedeelte daarvan 19, Het tarief bedraagt voor het waarmerken van afschriften of andere stukken voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen 14, Indien de stukken vermeld onder , en per post worden toegezonden worden de tarieven verhoogt met 2, Controlemiddelen hondenbelasting Het tarief bedraagt voor het vervangen van een registratiepas indien de houder niet meer over de vorige beschikt 23, Het tarief bedraagt voor het vervangen van een penning indien de houder niet meer over de vorige beschikt 11, Ontheffing geluidhinder Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder 728, Containers Het tarief bedraagt voor het omwisselen of het (in) leveren van containers: Indien de omwisseling of (in)levering plaats vindt op de gemeentewerf 6,89; verhoogd met 19,31; per container Indien de omwisseling of (in)levering plaats vindt aan huis 39,68; verhoogd met 19,31; per container Het tarief bedraagt voor het verstrekken van nieuwe containers indien de vorige containers door eigen toedoen of door toedoen van derden beschadigd is of indien de vorige container is ontvreemd buiten de op grond van artikel 11, eerste lid van de Afvalstoffenverordening 2011 bepaalde tijden, Indien de verstrekking plaats vindt op de gemeentewerf 6,89; verhoogd met 19,31; per container Indien de verstrekking plaats vindt aan huis 39,68; verhoogd met 19,31; per container Onverminderd het voorgaande in de onderdelen en worden de berekende tarieven verhoogd met de volgende bedragen: Voor de levering van een container met een inhoud van 40 liter 29, Voor de levering van een container met een inhoud van 80 liter 33, Voor de levering van een container met een inhoud van 140 liter 36, Voor de levering van een container met een inhoud van 240 liter 39, Milieupas Het tarief bedraagt voor het vervangen van een milieupas indien de houder niet meer over de vorige beschikt of als de deze is beschadigd 22,55

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016

2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 2e gewijzigde tarieventabel behorende bij Legesverordening Sint-Oedenrode 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30

1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting, zonder abonnement 9,00 9,36 9,30 Bijlage B: Aanpassingen legesverordening voor 2008 in vergelijking met 2007 Prijs Prijs Nieuwe omschrijving/tijden Huwelijk Prijs 2007 2008 (+4%) 2008 1 Algemeen bestuur 1.1 Algemeen 1.1.1 Een gunstige

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand Tarieven in 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2011. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE DIENST 1.1 Voor afschriften van of uittreksels uit stukken, die volgens de gemeentewet of

Nadere informatie

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093;

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015; raadsstuk 2007-3093; Legesverordening Publiekszaken Rotterdam 2008 De Raad van de gemeente Rotterdam, Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam van.9 oktober 2007, GBR015;

Nadere informatie

Tarieventabel leges Bernheze 2017 Registratiekenmerk: /862447

Tarieventabel leges Bernheze 2017 Registratiekenmerk: /862447 Tarieventabel leges Bernheze 2017 Registratiekenmerk: 861806/862447 Tarieventabel bij de Legesverordening Bernheze 2017 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Nadere informatie

Wim Schellingerhout Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 Intern doorkiesnummer: 1753

Wim Schellingerhout Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 Intern doorkiesnummer: 1753 Raadsvergadering 16 december 2014 Agendapunt: Besluit Document / Decos Nummer: N bis 14/5 1 /542 Ambtenaar Wim Schellingerhout Onderwerp: Verordening op de heffing en de invordering van leges 2015 Intern

Nadere informatie

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders

1.4.1 Voor een postabonnement op de openbare besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2011. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE DIENST 1.1 Voor afschriften van of uittreksels uit stukken, die volgens de gemeentewet of

Nadere informatie

Pagina 1. Overzicht leges die uit de verordening gaan

Pagina 1. Overzicht leges die uit de verordening gaan Pagina 1 Overzicht leges die uit de verordening gaan Inhoud Overzicht leges die uit de verordening gaan 1 Titel 1 Algemene dienstverlening 3 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 3 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 3

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Tarieventabel legesverordening burgergerichte diensten 2014

Tarieventabel legesverordening burgergerichte diensten 2014 2.10.2 Tarieventabel legesverordening burgergerichte diensten 2014 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening burgergerichte diensten Maastricht 2014. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE DIENST 1.1 Voor afschriften

Nadere informatie

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2015

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 76462 17 december 2014 Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2015 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2014 De raad van de gemeente Rotterdam, gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013, met kenmerk AP 020; 13GR2913P;

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2017

Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 175595 14 december 2016 Verordening leges Publiekszaken Rotterdam 2017 De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

GEMEENTE VAL KENSWAARD. Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037;

GEMEENTE VAL KENSWAARD. Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037; V GEMEENTE VAL KENSWAARD De raad van de gemeente Valkenswaard; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2014, nummer 14b&w00037; Gelet op artikelen gelet op de

Nadere informatie

Tarieventabel leges 2013

Tarieventabel leges 2013 Tarieventabel leges 2013 Behorend bij de Legesverordening Roosendaal 2013 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

T A R I E V E N T A B E L

T A R I E V E N T A B E L T A R I E V E N T A B E L 2 0 0 4. Hoofdstuk 1 Algemeen. 1.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 1.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken,

Nadere informatie

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015

Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Burgerzaken 1. Leges huwelijken/partnerschap 2. Leges diverse uittreksels 3. Leges rijbewijzen 4. Leges reisdocumenten

Burgerzaken 1. Leges huwelijken/partnerschap 2. Leges diverse uittreksels 3. Leges rijbewijzen 4. Leges reisdocumenten TARIEVENTABEL Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2009 Indeling tarieventabel in hoofdstukken I. Bestuurzaken 1. Leges algemeen 2. Leges bestuursstukken 3. Leges gemeentearchief 4. Leges Drank-

Nadere informatie

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Indeling tarieventabel Tarieventabel 2013 Behorend bij de Legesverordening Halderberge 2013 Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13

De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 Sector : I/II/III Nr. : 11/64j.13 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2013, nummer 11/64j;13 gelet op de artikelen 156, eerste en

Nadere informatie

In deze brief willen wij u informeren over het door ons vastgestelde beleid voor het afsluiten van huwelijken na 1 januari 2017.

In deze brief willen wij u informeren over het door ons vastgestelde beleid voor het afsluiten van huwelijken na 1 januari 2017. Postadres Bezoekadres Telefoon 14030 Postbus 513 Slotlaan 20 Telefax (030) 69 14 944 3700 AM Zeist 3701 GK Zeist e-mail zeist66zeist.nl Gemeente Zeist De leden van de Gemeenteraad ONS KENNIERK : 16uit03674

Nadere informatie

Overzicht oude en nieuwe legestarieven

Overzicht oude en nieuwe legestarieven Overzicht oude en nieuwe legestarieven 2016-2017 Tarieventabel 2016 Tarieventabel 2017 Artikel Tekst Tarief Artikel Tekst Tarief Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Titel 1 Algemene

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016. Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Hattem. Treedt in werking op 1 januari 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen uit het Kiezersregister LEGESTABEL 2014 GEMEENTE SINT-MICHIELSGESTEL Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens TARIEVENTABEL LEGES Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014

Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014 Tarieventabel leges behorende bij de Verordening Leges 2014 II vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 26 juni 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 15

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 15 Titel 1 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand 1.1.1 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap indien daarbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal of een andere door

Nadere informatie

Tarieventabel leges behorende bij de Legesverordening Alphen-Chaam 2014

Tarieventabel leges behorende bij de Legesverordening Alphen-Chaam 2014 Indeling tarieventabel Tarieventabel leges behorende bij de Legesverordening Alphen-Chaam 2014 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016

Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016 Tarieventabel Leges 2016 behorende bij de Legesverordening 2016 Het College van burgemeester en wethouders van Beek; Gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2016 gemeente Beek; B E S L U I T : vast

Nadere informatie

Tarieventabel. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008.

Tarieventabel. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008. Tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008. Indeling tarieventabel Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit

Nadere informatie

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel Behorend bij de Legesverordening Halderberge Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Indeling tarieventabel Tarieventabel 2016 Behorend bij de Legesverordening Halderberge 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Tarieventabel nr , behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek.

Tarieventabel nr , behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek. - 1 - Dit hoort bij het raadsbesluit van 12 november 2015, met nr. 220918/222184. Tarieventabel nr. 222187, behorende bij de Legesverordening 2016 van de gemeente Oldebroek. Indeling tarieventabel Titel

Nadere informatie

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld 30 november 2017

Tarieventabel leges. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld 30 november 2017 Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2018, vastgesteld 30 november 2017 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Pag. 3 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Pag.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; LEGESVERORDENING 2013 Nr. 16A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 december 2012, nr. 12.09.16; gelet op de artikelen 156, eerste lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015; Verordening op de heffing en invordering van leges De raad van de gemeente Roosendaal; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 oktober 2015; gelet op de artikelen 156,

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; Besluiten: Met inachtneming van het algemeen delegatiebesluit en gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 229,

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 18

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening van 18 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2015 Titel 1 Hoofdstuk 1 Burgerlijke Stand 1.1.1 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap indien daarbij gebruik

Nadere informatie

" # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0!

 # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! ! " # $ %& ' ( ) * + +, * + + (-. *)/* * 0 1 ( * 2 *)2 *. *),., * + + (-. *)/* *! # *),, * + +. *)/*! 2 *) 3 *, *, *)3. /*), 1 0 4 *)3., *! *, + + *. *,, * 0! 0 1 $ 2 3 *)3 * * 4, 5 *. 62 * 7" 1 2 *. *)/*

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2014 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer /

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer / - 1 - Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 van de gemeente Oldebroek met nummer 261688/262872. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; b e s l u i t :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; b e s l u i t : /32911 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2013, nummer 316; gelet op artikel 229, lid 1, onderdeel b van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Legesverordening 2017

Legesverordening 2017 Pag. 1 van 18 Legesverordening Tarieventabel, behorende bij de legesverordening Titel 1 Algemene Dienstverlening Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 Indeling Tarieventabel

Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 Indeling Tarieventabel Tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2012 Indeling Tarieventabel Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 2 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015

Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Titel 1 Gemeente Dantumadiel tarieventabel behorende bij de legesverordening 2015 Algemene dienstverlening 2015 1,015 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2012, nummer 11/5712;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2012, nummer 11/5712; Sector : I/II/III Nr. : 11/57j.12 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2012, nummer 11/5712; gelet op de artikelen 156, eerste en

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 Teylingen

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 Teylingen Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 Teylingen Indeling tarieventabel: Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk

Nadere informatie

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; LEGESVERORDENING 2012 Nr. 10A-1 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 december 2011, nr. 11.12.10 ; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van

Nadere informatie

Bijlage Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening Inhoud

Bijlage Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening Inhoud Bijlage Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening 2010 Inhoud Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2017. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeente Bergen, Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017

Gemeente Bergen, Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen (NH). Nr. 179177 20 december 2016 Gemeente Bergen, Verordening op de heffing en de invordering van leges 2017 De raad van de gemeente Bergen; gelezen

Nadere informatie

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging

Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Tarieventabel Leges 2014 behorende bij de Legesverordening 2014 eerste wijziging Het College van burgemeester en wethouders van Beek; Gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2014 gemeente Beek; B E

Nadere informatie

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking Tarieventabel, behorende bij de Verordening leges 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2010 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Legesverordening 2015

Legesverordening 2015 Pag. 1 van 19 Legesverordening Tarieventabel, behorende bij de legesverordening Titel 1 Algemene Dienstverlening Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014 Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een

Nadere informatie

Algemene dienstverlening

Algemene dienstverlening Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Voor het sluiten van een huwelijk en voor de registratie van een partnerschap op een andere tijd en wijze dan op grond van het regelement

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening gemeente Heerde 2011 Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Postregistratienummer : Z/14/006946//13323 Bijlage : 1 Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage : Z/14/006946 Onderwerp : Tarieventabel leges 2015 Naam auteur : Eugène t Hart Tarieventabel behorende

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Tarieventabel Leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Treedt in werking op 1 januari 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage 1: Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017

Bijlage 1: Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2017 Bijlage 1: Tarieventabel behorende bij de Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen Hoofdstuk 4 Verstrekkingen

Nadere informatie

Indeling tarieventabel

Indeling tarieventabel behorende bij de 'Legesverordening Oldambt 2016' Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening... 2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand... 2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart...

Nadere informatie

Legesverordening 2014, vanaf 9 maart 2014

Legesverordening 2014, vanaf 9 maart 2014 Pag. 1 van 20 Legesverordening, eerste wijziging Tarieventabel, behorende bij de 1e wijziging legesverordening Titel 1 Algemene Dienstverlening Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk

Nadere informatie

Titel 1 Algemene dienstverlening

Titel 1 Algemene dienstverlening Nr. 18A-2 De raad der gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2015, nr. 15.10.18.; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk 10 Hoofdstuk 11 Hoofdstuk 12 Hoofdstuk 13 Hoofdstuk 14 Hoofdstuk 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2016 behorende bij de Legesverordening Peel en Maas ( )

TARIEVENTABEL 2016 behorende bij de Legesverordening Peel en Maas ( ) TARIEVENTABEL 2016 behorende bij de Legesverordening Peel en Maas (2015-099 01) Tarief 2015 Tarief 2016 Titel 1 Algemene dienstverlening 1.1 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor

Nadere informatie

Gemeente Hattem - Legesverordening 2016 inclusief tarieventabel

Gemeente Hattem - Legesverordening 2016 inclusief tarieventabel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hattem. Nr. 8043 25 januari 2016 Gemeente Hattem - Legesverordening 2016 inclusief tarieventabel De raad der gemeente Hattem; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Brandbeveiligingsverordening In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Brandbeveiligingsverordening In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking TARIEVENTABEL, BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING MENTERWOLDE 2016. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Nadere informatie

Algemene Dienstverlening

Algemene Dienstverlening Titel 1 Algemene Dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgelijke Stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of sluiting van een geregistreerd partnerschap, of omzetting van een geregistreerd

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Bijlage I Tarieventabel 2018 behorend bij de Verordening op de heffing en de invordering van leges Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2015 behorende bij de Legesverordening Peel en Maas (2014-113 4) Tarief 2014 Tarief 2015 Titel 1 Algemene dienstverlening 1.1 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor

Nadere informatie

Legesverordening 2013, vanaf 1 januari 2013

Legesverordening 2013, vanaf 1 januari 2013 Pag. 1 van 19 Legesverordening 2013, vanaf 1 januari 2013 Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2013 Titel 1 Algemene Dienstverlening Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Bestuursstukken Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel 2014 leges Woensdrecht incl1 e wijziging 2014,

Tarieventabel 2014 leges Woensdrecht incl1 e wijziging 2014, Tarieventabel 2014 leges Woensdrecht incl1 e wijziging 2014, behorende bij de Legesverordening 2014 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen Verstrekkingen uit het Kiezersregister Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen Verstrekkingen uit het Kiezersregister Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. (Vastgesteld in de raadsvergadering van 16 december 2014) Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen Verstrekkingen uit het Kiezersregister Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen Verstrekkingen uit het Kiezersregister Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016 Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229,

Nadere informatie

Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening gemeente Onderbanken 2015.

Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening gemeente Onderbanken 2015. Tarieventabel 2015, behorende bij de Legesverordening gemeente Onderbanken 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011. Indeling tarieventabel Titel 1 Algemene dienstverlening...2 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand...2 Hoofdstuk 2 Reisdocumenten...3 Hoofdstuk 3 Rijbewijzen...3

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2006;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2006; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2006; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet:

Nadere informatie

Bijlage ; Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2016 vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2015

Bijlage ; Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2016 vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2015 Bijlage ; Tarieventabel als bedoeld in artikel 5 van de Legesverordening 2016 vastgesteld bij raadsbesluit van 14 december 2015 Indeling tarieventabel Titel 1 Titel 2 Algemene dienstverlening Hoofdstuk

Nadere informatie

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening

Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Indeling tarieventabel. Algemene dienstverlening Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2017. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woudrichem. Nr. 79739 24 december 2014 Verordening leges 2015 De raad van de gemeente Woudrichem; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Vergelijking tarieven leges

Vergelijking tarieven leges Titel 1 Algemene dienstverlening Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op: 1.1.1.1 Maandag tot en met vrijdag in het

Nadere informatie

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012. Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verordening op de heffing en de invordering van leges Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2015;

Verordening op de heffing en de invordering van leges Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2015; CVDR Officiële uitgave van Eemsmond. Nr. CVDR393109_1 13 december 2016 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015.

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2015. Indeling tarieventabel Titel 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8

Nadere informatie

TARIEVENTABEL 2014 behorende bij de Legesverordening Peel en Maas

TARIEVENTABEL 2014 behorende bij de Legesverordening Peel en Maas TARIEVENTABEL 2014 behorende bij de Legesverordening Peel en Maas Titel 1 Algemene dienstverlening Tarief 2014 1.1 Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 1.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

Nadere informatie