Inhoudsopgave Cultuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Cultuur"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Cultuur Wegwijzer 1. Wetgeving 1.1. Decreet lokaal cultuurbeleid 1 / Decreet amateurkunsten 1 / Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk 1 / Decreet intergemeentelijke samenwerking 1 / Subsidiëring van internationale culturele projecten in de amateurkunstensector 1 / De vrijwilligerswet 1 / Participatiedecreet 1 / Kunstendecreet 1 / Bestuurlijke context 2.1. De bevoegdheden inzake cultuur binnen de gemeente 2 / Het speelveld van de lokale besturen. Een overzicht van de rol van de gemeente in het algemeen en met betrekking tot het cultuurbeleid in het bijzonder 2 / Gemeentefinanciën voor niet-specialisten 2 / Info 3.1. Organisatietypes Openbare bibliotheken 3.1 / Cultuurcentrum 3.1 / Gemeenschapscentrum 3.1 / Cultuurraden 3.1 / Amateurkunstorganisatie 3.1 / 31 MEI 2009 WEGWIJZER / 1

2 CULTUUR Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) 3.1 / Regionale volkshogeschool 3.1 / Steunpunten en ledenorganisaties Locus 3.2 / Bibnet 3.2 / CultuurNet Vlaanderen 3.2 / Vereniging Vlaamse Cultuurcentra 3.2 / Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen 3.2 / Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten 3.2 / Atelier Lokale Architectuuropdrachten 3.2 / Stichting Lezen 3.2 / Canon Cultuurcel Departement Onderwijs 3.2 / Het streekgerichte bibliotheekbeleid van de provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie 3.2 / Forum voor Amateurkunsten vzw 3.2 / Muziekcentrum Vlaanderen 3.2 / Vlaams Architectuurinstituut 3.2 / Vlaams Theater Instituut 3.2 / Vlaams Centrum voor Circuskunsten (CircusCentrum) 3.2 / VLAMO 3.2 / Koor & Stem 3.2 / Creatief Schrijven 3.2 / Centrum voor Beeldexpressie 3.2 / Opendoek 3.2 / Muziekmozaïek 3.2 / Poppunt 3.2 / Kunstwerk[t], voor beeldend Talent 3.2 / Danspunt 3.2 / Vlaams Fonds voor de Letteren 3.2 / Dēmos, kenniscentrum voor participatie en democratie 3.2 / 65 WEGWIJZER / 2 MEI 2009

3 CULTUUR SoCiuS 3.2 / Federatie van Organisaties voor Volksontwikkeling 3.2 / Evenementen en websites Bibliotheek.be 3.3 / Schoolenbibliotheek.be 3.3 / Fuifpunt.be 3.3 / UiTinVlaanderen.be 3.3 / UiTdatabank 3.3 / Wordwatjewil.be 3.3 / Prettiggeleerd.be 3.3 / Kinder- en jeugdjury Vlaanderen (KJV) 3.3 / Jeugdboekenweek 3.3 / De bibliotheekweek 3.3 / Week van de Amateurkunsten 3.3 / Modellen en formulieren Bibliotheekreglementen: inleiding 3.4 / Over statuten, organieke en huishoudelijke reglementen van beheersorganen van cultuurcentra, gemeenschapscentra en bibliotheken 3.4 / 3 4. Thema s 4.1. Integraal beleid en beleidsplanning Het lokale niveau als speerpunt van het Vlaamse cultureel regiem? 4.1 / Een toekomst voor openbare bibliotheken 4.1 / Het OCMW als partner in een toegankelijk lokaal cultuurbeleid 4.1 / Cultuurbeleidsplanning in de Vlaamse steden en gemeenten 4.1 / De uitdagingen van een intercultureel lokaal cultuurbeleid 4.1 / Het lokale vrijetijdsbeleid integraal gepland. Conclusies uit de eerste vrijetijdsplannen 4.1 / 105 MEI 2010 WEGWIJZER / 3

4 CULTUUR De bibliotheek en organisatieontwikkeling: zeven uitdagingen voor de bib 4.1 / De openbare bibliotheek in tijden van Google 4.1 / Intergemeentelijke samenwerking Bestuurskracht versterken door samenwerking 4.2 / Samenwerking van gemeenten en gemeentelijke culturele instellingen 4.2 / Beheer en verzelfstandiging Beheersorganen van culturele instellingen 4.3 / De oprichting van en de omvorming tot gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen in vzw-vorm 4.3 / Horecazaken bij cultuurcentra: in vogelvlucht door enkele uitbatingswijzen 4.3 / Toelichting bij het model concessieovereenkomst 4.3 / Formules voor beheren en verzelfstandigen: het Gemeentedecreet en de Cultuurpactwet 4.3 / Meten en weten Onderzoek naar het surfgedrag op publieke pc s in Vlaamse openbare bibliotheken 4.4 / Cultuurparticipatieonderzoek 4.4 / Kwalitatief onderzoek naar receptieve activiteiten bij Vlaamse cultuurcentra in opdracht van Steunpunt LOCUS vzw 4.4 / Actief burgerschap Overleg en advisering in het gemeentelijk cultuurbeleid 4.5 / De organisatie van overleg en advisering in het gemeentelijk cultuurbeleid 4.5 / 19 WEGWIJZER / 4 MEI 2010

5 CULTUUR Cultuurraden in het slop 4.5 / Inspraak en communicatie bij cultuurbeleidsplanning 4.5 / De vrijwilligerswet: rechten en plichten in het vrijwilligerswerk 4.5 / Lokaal Beleid Voor Vrijwilligers en Vrijwilligerswerk 4.5 / Het sociale van cultuur: hoe het lokale culturele veld voor gemeenschapsvorming kan zorgen 4.5 / Gemeenschapsvorming als opdracht voor het lokale cultuurveld 4.5 / Participatie, basis voor activering en gemeenschapsvorming 4.5 / Publiekswerking Ambrassadeurs, over jongeren, cultuur en communicatie 4.6 / Marketing in de bibliotheek 4.6 / Onbetreden paden : toekomstschets culturele vrijetijdsbesteding van de Vlaamse 45-plusser 4.6 / Kleine gemeenten en buurtwerking 4.8. Kunsten Kunsteducatie in deeltijds kunstonderwijs, amateurkunsten, en sociaal-cultureel werk: verschillen en complementariteiten 4.8 / Allochtone (amateur)kunstenaars in Vlaanderen, een verkennende studie naar hun noden, verwachtingen en behoeften inzake ondersteuning 4.8 / Lokaal amateurkunstenbeleid 4.8 / Kunst in de publieke ruimte: een koud kunstje? 4.8 / Kunst- en cultuureducatie in het onderwijs: verandering en uitdaging 4.8 / 55 MEI 2010 WEGWIJZER / 4 1

6 CULTUUR 4.9. Organiseren en programmeren Contracteren met artiesten: 10 tips 4.9 / De sociale zekerheid van de kunstenaar: gevolgen voor het vergoeden van artistieke prestaties 4.9 / Een podiumprogramma opstellen: van doordachte keuzes tot goede afspraken 4.9 / Online concert- en evenementpromotie 4.9 / 35 WEGWIJZER / 4 2 MEI 2010

7 Inhoudsopgave Erfgoed Wegwijzer 1. Wetgeving 1.1. Het wetgevende kader voor Erfgoed in Vlaanderen. Een overzicht 1 / Decreet monumenten en stads- en dorpsgezichten 1 / Decreet houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur 1 / Decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid 1 / Decreet houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking 1 / Decreet houdende de bescherming van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang 1 / Van beschermde landschappen naar landschapszorg: een toelichting bij het Landschapsdecreet 1 / Archeologiedecreet, instrument om het verleden te vrijwaren voor de toekomst 1 / Cultureel-erfgoeddecreet 1 / Bestuurlijke context NOVEMBER 2010 WEGWIJZER / 1

8 ERFGOED 3. Info 3.1. Organisatietypes Gemeentearchief / gemeentelijke documentatiedienst 3.1 / Museum 3.1 / Steunpunten en ledenorganisaties 3.2 / FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw 3.2 / Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen 3.2 / Vlaamse museumvereniging 3.2 / Monumentenwacht Vlaanderen vzw 3.2 / Erfgoed Vlaanderen 3.2 / ICOMOS Vlaanderen / Brussel 3.2 / Forum voor Erfgoedverenigingen vzw 3.2 / SIWE vzw 3.2 / Samenwerkingsverband Vlaamse Verenigingen voor Familiekunde SVVF vzw 3.2 / Volkskunde Vlaanderen vzw 3.2 / Vlaamse Kunstcollectie vzw 3.2 / Evenementen en websites Erfgoedevenementen in Vlaanderen 3.3 / Erfgoeddag 3.3 / Open Monumentendag Vlaanderen 3.3 / Erfgoedsite.be 3.3 / Week van de smaak 3.3 / Modellen en formulieren Heemkunde of de moeilijke balans tussen behoud en vernieuwing: de casus Noord-Brabant1 3.4 / Hoe vraag ik een onderhoudspremie aan? 3.4 / 13 WEGWIJZER / 2 NOVEMBER 2010

9 ERFGOED 4. Thema s 4.1. Integraal beleid Lokale geschiedenis, erfgoedverenigingen en gemeentelijk cultuurbeleid: een echografie 4.1 / Perspectieven voor cultureel erfgoed in een digitale cultuur 4.1 / Toperfgoed als dynamiek voor de ontwikkeling van een volwaardig erfgoedbeleid 4.1 / Stilte als inspiratiebron voor het lokale cultuur- en erfgoedbeleid 4.1 / Samen werken aan cultureel erfgoed. Cultureel-erfgoedconvenants in Vlaanderen 4.1 / Sectoraal beleid Cultuur en registratuur: de twee gezichten van de stadsarchivaris 4.2 / Introductie tot het auteursrecht voor de erfgoedsector 4.2 / Beleidsplanning Het erfgoedgehalte in de cultuurbeleidsplannen 4.3 / Erfgoed in gemeentelijke cultuurbeleidsplannen 4.3 / Intergemeentelijke samenwerking Op het raakvlak tussen cultuur en ruimtelijke ordening: een intergemeentelijke archeologische dienst 4.4 / WESTHOEK verbeeldt Bewoners, vrijwilligers, cultuurbeleidscoördinatoren, archivarissen en erfgoedcoördinatoren werken samen aan een regionale beeldbank 4.4 / 19 NOVEMBER 2010 WEGWIJZER / 3

10 ERFGOED 4.5. Beheer en verzelfstandiging De oprichting van en de omvorming tot gemeentelijk extern verzelfstandigde agentschappen in vzw-vorm 4.5 / Veiligheidszorg en lokaal erfgoed 4.5 / Meten en weten 4.7. Actief burgerschap 4.8. Publiekswerking Erfgoed en publiekswerking: via toegankelijkheid naar betrokkenheid 4.8 / Publieksonderzoek in de erfgoedsector. Een survey van de bezoekers van Erfgoeddag en Open Monumentendag / Erfgoededucatie: voor denkers, doeners, dromers en beslissers! 4.8 / Wijk- en buurtwerking Inventarisatie Inventarisatie van lokaal erfgoed 4.10 / Religieus erfgoed inventariseren 4.10 / 121 WEGWIJZER / 4 NOVEMBER 2010

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed = Cultuur => Gemeenschapsmaterie

Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed = Cultuur => Gemeenschapsmaterie Cultureel Erfgoed Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed = Cultuur => Gemeenschapsmaterie Onroerend erfgoed = monumenten, landschappen, archeologie = Grondgebonden => Gewestmaterie 2 3 Cultureel-erfgoeddecreet

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het

Ontwikkelingen in het Ontwikkelingen in het Cultureel-erfgoedbeleid Departement CJSM Afdeling Cultureel Erfgoed Katrijn Van Kerchove Cultureel-erfgoedbeleid Vlaamse Overheid: 1. Erkennen en subsidiëren 2. Beschermen roerend

Nadere informatie

Samenwerken, netwerken en clustering in de erfgoedsector

Samenwerken, netwerken en clustering in de erfgoedsector Samenwerken, netwerken en clustering in de erfgoedsector Gregory Vercauteren 26 februari 2016 Brussel Steunpunt voor cultureel-erfgoedsector: musea, archieven, erfgoedbibliotheken, lokale en provinciale

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Lokaal Cultuurbeleid: wetgevend kader Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober

Nadere informatie

ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering

ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering ontwerp decreet geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering Ontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende

Nadere informatie

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk

Erfgoedhuis Kortenberg. samen werk samen sterk Erfgoedhuis Kortenberg Wat vooraf ging 2002 4 heemkringen (1 per deelgemeente) + archeologische werkgroep - de Cultuur-Historische Vereniging van Erps-Kwerps ( 1971) - het Comité 1000 jaar Meerbeek ( 1978)

Nadere informatie

ECHO S UIT BRUSSEL 30 MEI 2017, EEKLO. Hilde Plas (VVSG) Gregory Vercauteren (FARO)

ECHO S UIT BRUSSEL 30 MEI 2017, EEKLO. Hilde Plas (VVSG) Gregory Vercauteren (FARO) ECHO S UIT BRUSSEL 30 MEI 2017, EEKLO Hilde Plas (VVSG) Gregory Vercauteren (FARO) BELEIDSRELEVANTE TRAJECTEN Transversale trajecten Hervorming provincies + decreet Regionaal Cultuurbeleid Decreet Lokaal

Nadere informatie

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Sociaal-cultureel werk

Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Sociaal-cultureel werk Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap 3290101 Sociaal-cultureel werk Collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 2003 (67.596), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag?

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 109 van KARL VANLOUWE datum: 6 februari 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Toepassing sectorale decreten - Brussel Om tegemoet te komen aan

Nadere informatie

Vraagstelling over de interne staatshervorming

Vraagstelling over de interne staatshervorming Vraagstelling over de interne staatshervorming Hoorzitting Commissie Binnenlands Bestuur Vlaams Parlement 24 november 2010 Vereniging Vlaamse Cultuur en gemeenschapscentra Paul Sergier, directeur Invalshoek

Nadere informatie

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd dienst : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme niveau : A weddenschaal : A4a-A4b prestatie : 1/1 bezetting

Nadere informatie

Onderzoeksvragen. Probleemstelling. Probleemstelling, onderzoeksvragen, sectorafbakening, onderzoeksmethoden

Onderzoeksvragen. Probleemstelling. Probleemstelling, onderzoeksvragen, sectorafbakening, onderzoeksmethoden Onderzoek Veldtekening Cultuureducatie Een beschrijvende studie met evaluatieve SWOT-analyse Probleemstelling, onderzoeksvragen, sectorafbakening, onderzoeksmethoden Design Charles & Ray Eames - Hang it

Nadere informatie

CO7: cultuur erfgoed archeologie

CO7: cultuur erfgoed archeologie CO7: cultuur erfgoed archeologie Cultuurraad Poperinge Woensdag 22 oktober 2014 OPZET Waarvoor staat CO7? Waarvoor kan je bij CO7 terecht? Welke acties en projecten staan op stapel? Vlaamse Cultuurprijs

Nadere informatie

TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015

TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015 TOESPRAAK Brussel, Donderdag 25 maart 2015 Sven Gatz Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel Algemente Vergadering van Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra Beste cultuurprofessionals, Beste

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE FAMEUS FABULEUS BERCHEM

RESULTATEN ENQUÊTE FAMEUS FABULEUS BERCHEM RESULTATEN ENQUÊTE FAMEUS FABULEUS BERCHEM Een onderzoek uitgevoerd door Tine Gillis, Lisa Mets, Jordan Paxton, Roxanne Thielemans en Kato van Hoorick in naam van Fameus vzw en Karel de Grote Hogeschool

Nadere informatie

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK

PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK 403 Stuk 17-A (2007-2008) Nr. 1-B PROGRAMMA HD SOCIAAL-CULTUREEL WERK DEEL 1: TOELICHTING BIJ DE AANPASSINGEN AAN DE TOTALEN VAN DE ONTVANGSTEN EN DE UITGAVEN PER PROGRAMMA 1.1. EVOLUTIE VAN DE TOTALEN

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van cultureel en sociocultureel volwassenenwerk van 1 september 2010 Het subsidiereglement van de Gemeentelijke Culturele Raad Wichelen heeft

Nadere informatie

Lokale inbedding van Erfgoeddag Sandra Denis

Lokale inbedding van Erfgoeddag Sandra Denis Lokale inbedding van Erfgoeddag Sandra Denis Dames en heren, Vandaag gaat over de erfgoeddag. Graag wil ik het hebben over de inbedding van de erfgoeddag in het lokale cultuurbeleid. Als ik een programmaboekje

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei Lovendegem

Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei Lovendegem Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei 2016 - Lovendegem Regionaal Landschap Meetjesland vzw Bestaande samenwerking (geen

Nadere informatie

De aanpassing van het decreet lokaal cultuurbeleid

De aanpassing van het decreet lokaal cultuurbeleid Standpunt 08/06/2011 De aanpassing van het decreet lokaal cultuurbeleid - 2014 In deze nota reageert de VVC op de voorstellen tot wijziging van het decreet lokaal cultuurbeleid die ingaan op 1 januari

Nadere informatie

INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE

INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE Contact: Gallaitstraat 86 bus 23 1030 Brussel 02/201.17.07 02/201.07.19 info@cultuurcentra.be www.cultuurcentra.be Document 020 24/02/2005 INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE Inleiding In het

Nadere informatie

Niet-professionele kunstbeoefening: 9 kavels

Niet-professionele kunstbeoefening: 9 kavels Niet-professionele kunstbeoefening: 9 kavels Inleiding Niet-professionele kunstbeoefening zijn alle expressieve (kunst)uitingen die jongeren beleven en actief beoefenen in hun vrije tijd. We baseren ons

Nadere informatie

erfgoed = alles wat we overerven van vorige generaties en wat we het bewaren waard vinden

erfgoed = alles wat we overerven van vorige generaties en wat we het bewaren waard vinden Wat is erfgoed? erfgoed = alles wat we overerven van vorige generaties en wat we het bewaren waard vinden erfgoed bestaat niet op zich, maar is van de mensen erfgoed bestaat niet op zich, maar is van de

Nadere informatie

Probleemstelling. Cultuureducatie. Alle activiteiten gericht op het leren over en door middel van cultuur. Cultuureducatie omvat

Probleemstelling. Cultuureducatie. Alle activiteiten gericht op het leren over en door middel van cultuur. Cultuureducatie omvat Onderzoek Veldtekening Cultuureducatie Een beschrijvende studie met evaluatieve SWOT-analyse Probleemstelling, onderzoeksvragen, sectorafbakening, onderzoeksmethoden Design Charles & Ray Eames - Hang it

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : ONTWERP VAN DECREET houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid TITEL I Algemene bepalingen

Nadere informatie

Toelichting decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid

Toelichting decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid Toelichting decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid hebben vanaf 2014 meer vrijheid om een eigen lokaal beleid vorm te geven. Tijdens de volgende bestuursperiode (2013-2018) zullen

Nadere informatie

Lokale scenario s voor lokaal beleid. Actuele ontwikkelingen in cultuur-, erfgoed-, jeugd- en sportbeleid VVSG Ronde van Vlaanderen voorjaar 2017

Lokale scenario s voor lokaal beleid. Actuele ontwikkelingen in cultuur-, erfgoed-, jeugd- en sportbeleid VVSG Ronde van Vlaanderen voorjaar 2017 Lokale scenario s voor lokaal beleid Actuele ontwikkelingen in cultuur-, erfgoed-, jeugd- en sportbeleid VVSG Ronde van Vlaanderen voorjaar 2017 Wat mag U verwachten van deze sessie? Beleid maken gisteren,

Nadere informatie

Periode beheerscontract. Ons Erfdeel (OE) Najaar 2010 Niet verplicht

Periode beheerscontract. Ons Erfdeel (OE) Najaar 2010 Niet verplicht BERT ANCIAUX VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL ANTWOORD op vraag nr. 117 van 29 april 2008 van PAUL DELVA 1-4. KUNSTEN Binnen Kunsten is er geen enkele beheersovereenkomst afgelopen

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1 Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten enn Erfgoed Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 24 april 2013 Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreett v.z.w.. de Rand

Nadere informatie

Opbouw sessie. Kader en reeds afgelegd traject. Kwaliteit en diversiteit in cultuureducatie: een uitdaging voor de Commissie Groeien in Cultuur

Opbouw sessie. Kader en reeds afgelegd traject. Kwaliteit en diversiteit in cultuureducatie: een uitdaging voor de Commissie Groeien in Cultuur Opbouw sessie Kwaliteit en diversiteit in cultuureducatie: een uitdaging voor de Commissie Groeien in Cultuur Maandag 27 mei 2013 Kader en reeds afgelegd traject Wat als ik een commissielid was? denkoefening

Nadere informatie

ontwerp memorie van toelichting geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering

ontwerp memorie van toelichting geadviseerd door de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, voor te leggen aan de Vlaamse Regering Memorie van toelichting bij het decreet houdende wijziging van het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid. 1. Inleiding Artikel 75 van het

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet

Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet. Subsidiemogelijkheden Kunstendecreet SUBSIDIERING IN HET KADER VAN HET KUNSTENDECREET I. Kunstenorganisaties geheel van de projecten II. Organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke geheel van de projecten III.

Nadere informatie

betreffende het samenvoegen van de bevoegdheden Roerend Erfgoed en Onroerend Erfgoed

betreffende het samenvoegen van de bevoegdheden Roerend Erfgoed en Onroerend Erfgoed stuk ingediend op 2202 (2013-2014) Nr. 1 8 oktober 2013 (2013-2014) Voorstel van resolutie van de heren Wim Wienen, Wim Van Dijck en Pieter Huybrechts betreffende het samenvoegen van de bevoegdheden Roerend

Nadere informatie

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef

Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef Woensdag 6 april 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Erfgoeddag 11e editie Armoe troef (enkel het gesproken woord telt) Dames en heren, Welkom op de persconferentie

Nadere informatie

Advies over de wijziging van het Cultureel-erfgoeddecreet en het decreet betreffende de Cultuurprijzen

Advies over de wijziging van het Cultureel-erfgoeddecreet en het decreet betreffende de Cultuurprijzen Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten en Erfgoed Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 19 mei 2015 Advies over de wijziging van het Cultureel-erfgoeddecreet en het decreet betreffende de Cultuurprijzen

Nadere informatie

Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties

Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties Kunst- en cultuureducatie Recente beleidsopties 30 november Jos Thys Instellingen & Leerlingen Basisonderwijs & Deeltijds Kunstonderwijs Ine Vos CANON Cultuurcel Kunst- en cultuureducatie & beleid Beleidstraject

Nadere informatie

Jong talent stimuleren. Enkele bevindingen en tips UIT DE TRAJECTBEGELEIDING LOKAAL AMATEURKUNSTENBELEID

Jong talent stimuleren. Enkele bevindingen en tips UIT DE TRAJECTBEGELEIDING LOKAAL AMATEURKUNSTENBELEID Jong talent stimuleren Enkele bevindingen en tips UIT DE TRAJECTBEGELEIDING LOKAAL AMATEURKUNSTENBELEID Wie zijn wij? Missie Hoe? Creativiteit stimuleren en ondersteunen Als steunpunt en belangenbehartiger

Nadere informatie

Dialoogmuseum Parkabdij. toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC. Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel

Dialoogmuseum Parkabdij. toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC. Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel Dialoogmuseum Parkabdij toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel Doelstellingen CRKC vzw Art. 3. De vereniging heeft

Nadere informatie

Engagementsverklaring etnisch- culturele diversiteit

Engagementsverklaring etnisch- culturele diversiteit Engagementsverklaring etnisch- culturele diversiteit Op 21 maart 2013, Internationale Dag tegen Racisme, lanceert het Forum voor Amateurkunsten haar engagementsverklaring etnisch- culturele diversiteit.

Nadere informatie

Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen

Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen Erfgoeddag? Erfgoeddag 2016 Rituelen Van idee naar activiteit Hoe inschrijven? Promotiemateriaal Belangrijke data welkomsritueel Rhoussoul, Foto: Cigdem Yuksel,

Nadere informatie

Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander

Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander Yves Segers Centrum Agrarische Geschiedenis vzw Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis, K.U.Leuven Inleiding Enkele aandachtspunten

Nadere informatie

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 30 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 30 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Viering Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Tielrode Dames en heren Vandaag start de paasvakantie. Voor

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid (B.S. 6 december 2012) DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid DE VLAAMSE REGERING,

ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid DE VLAAMSE REGERING, ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal

Nadere informatie

EINDRAPPORT EVALUATIE EN BIJSTURING DECREET LOKAAL CULTUURBELEID

EINDRAPPORT EVALUATIE EN BIJSTURING DECREET LOKAAL CULTUURBELEID Contact: Gallaitstraat 86 bus 23 1030 Brussel 02/201.17.07 02/201.07.19 info@cultuurcentra.be www.cultuurcentra.be Document 010 September 2004 EINDRAPPORT EVALUATIE EN BIJSTURING DECREET LOKAAL CULTUURBELEID

Nadere informatie

VVC-DAG: CULTUURCENTRA VAN DE TOEKOMST 28 SEPTEMBER 2017 CC DE WERF, AALST

VVC-DAG: CULTUURCENTRA VAN DE TOEKOMST 28 SEPTEMBER 2017 CC DE WERF, AALST VVC-DAG: CULTUURCENTRA VAN DE TOEKOMST 28 SEPTEMBER 2017 CC DE WERF, AALST VVC - NIEUWS STAND VAN ZAKEN BELEID Agenda VVC-nieuws Voorzitterschap VVC Dirk Cornelis en Staf Pelckmans Context waarin cultuurcentra

Nadere informatie

TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL I ALGEMENE BEPALINGEN Decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid (B.S. 29 september 2001) gewijzigd bij het decreet van 5 juli 2002 houdende bepalingen tot begeleiding

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd ingediend op 1082 (2016-2017) Nr. 5 3 mei 2017 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd Documenten

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 04/263 13 mei 2004 Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure voor het ontwikkelen van de websites erfgoedwijzer.be en erfgoednet.be Het College,

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT GEMEENTE HERSELT CULTUURBELEIDSPLAN

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT GEMEENTE HERSELT CULTUURBELEIDSPLAN Dit cultuurbeleidsplan is gebaseerd op: Gegevens over onze gemeente Bevraging van inwoners Gegevens van de socio-culturele verenigingen Evaluaties van culturele activiteiten, georganiseerd door de cultuurdienst

Nadere informatie

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid CRKC Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid Programma 23 april 2015 Kennismaking Erfgoedcel Brugge Vrijwilligerswerking religieus

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid. Openbare bibliotheken in Vlaanderen. Vlaamse overheid

Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid. Openbare bibliotheken in Vlaanderen. Vlaamse overheid Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid Openbare bibliotheken in Vlaanderen Vlaamse overheid 2 Openbare bibliotheken in Vlaanderen Streven naar een duurzaam en kwaliteitsvol beleid

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet betreffende het Lokaal ultuurbeleid DE VLMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en ultuur; Na beraadslaging, ESLUIT: De Vlaamse minister van Leefmilieu,

Nadere informatie

VVC - standpunt ten aanzien van de Beleidsnota Cultuur

VVC - standpunt ten aanzien van de Beleidsnota Cultuur Standpunt 20/11/2009 VVC - standpunt ten aanzien van de Beleidsnota Cultuur 2009-2014 De minister van cultuur diende haar Beleidsnota Cultuur in bij het Vlaams Parlement. Deze Beleidsnota is een concretisering

Nadere informatie

Heroriëntering VVC. Heroriënteren naar een netwerkgedreven kennisknooppunt voor (inter)lokaal cultuurbeleid

Heroriëntering VVC. Heroriënteren naar een netwerkgedreven kennisknooppunt voor (inter)lokaal cultuurbeleid Heroriënteren naar een netwerkgedreven kennisknooppunt voor (inter)lokaal cultuurbeleid Intern doorlopen traject VVC Contextanalyse Het voorstel Netwerkgedreven? Kennisknooppunt? (Inter)lokaal cultuurbeleid?

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

VR DOC.1237/2BIS

VR DOC.1237/2BIS VR 2016 1811 DOC.1237/2BIS Voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen in de beleidsvelden cultuur en jeugd DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en

Nadere informatie

ADVIES Deeltijds kunstonderwijs

ADVIES Deeltijds kunstonderwijs ADVIES Deeltijds kunstonderwijs Op vrijdag 4 maart 2011 keurde de Vlaamse Regering Kunst verandert! goed, een conceptnota rond de inhoudelijke vernieuwing van het deeltijds kunstonderwijs (DKO). De Vlaamse

Nadere informatie

Het varend erfgoed decreet en de VIOE-inventaris. Maarten Van Dijck

Het varend erfgoed decreet en de VIOE-inventaris. Maarten Van Dijck Het varend erfgoed decreet en de VIOE-inventaris Maarten Van Dijck Bronnen Voor actuele informatie over bescherming en beheer van het varend erfgoed, is de informatie van Ruimte en Erfgoed de enige correcte

Nadere informatie

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016

Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Evaluatie Kunst- en Cultuurbeleid 2009-2012 Thema s Kunst- en Cultuurbeleid 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding...3 Evaluatie Kunst- en cultuurbeleid 2009-2012...3 Cultuureducatie... 3

Nadere informatie

VRAGENLIJST HET CULTUURCONTENTEMENT

VRAGENLIJST HET CULTUURCONTENTEMENT VRAGENLIJST HET CULTUURCONTENTEMENT Er gebeurt in jouw stad of gemeente vast al heel wat voor amateurkunstenaars, verenigingen, kunstinstellingen, erfgoedorganisaties, bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra.

Nadere informatie

historiek, eigenheid & diversiteit sector amateurkunsten

historiek, eigenheid & diversiteit sector amateurkunsten ONDERWIJS OUDER WORDEN P11 4 P5 12 ZUURSTOF VOOR COMPETENTIES INNOVATIE VERZILVEREN P12 5 P6 13 OOG VOOR STERK VRIJWILLIGERSWERK INDIVIDUELE KUNSTENAARS 6 P6 & ALTERNATIEVE GEDIVERSIFIEERD GROEPSVORMING

Nadere informatie

Het gemeentelijke vrijetijdsbeleid is zeer sterk bepaald door Vlaamse decreten. De belangrijkste voor de lokale beleidsmakers zijn:

Het gemeentelijke vrijetijdsbeleid is zeer sterk bepaald door Vlaamse decreten. De belangrijkste voor de lokale beleidsmakers zijn: {Vrijetijdsbeleving: cultuur, sport en jeugd inbegrepen} Toen de Vlaamse Gemeenschap begin jaren 70 autonomie verwierf binnen België waren de persoonsgebonden beleidsmateries zoals cultuur, jeugd, sport

Nadere informatie

Cultuursector op losse schroeven?

Cultuursector op losse schroeven? Cultuursector op losse schroeven? Rondetafel over het afschaffen van de persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies Interview:Julie Hendrickx Foto s: Marc Engels Door de provinciale bevoegdheden enkel

Nadere informatie

CIJFERRAPPORT GEMEENSCHAPSCENTRA

CIJFERRAPPORT GEMEENSCHAPSCENTRA CIJFERRAPPORT GEMEENSCHAPSCENTRA Refertejaar 2010 Vereniging Vlaamse Cultuur- en gemeenschapscentra vzw Gallaitstraat 86 bus 23 1030 Brussel T 02 201 17 07 F 02 201 07 19 info@cultuurcentra.be www.cultuurcentra.be

Nadere informatie

Stad Ninove. Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad Openbare vergadering van 30 mei 2013

Stad Ninove. Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad Openbare vergadering van 30 mei 2013 Stad Ninove Uittreksel uit het register van de beslissingen van de gemeenteraad Openbare vergadering van 30 mei 2013 Dirk Vanderpoorten, voorzitter van de gemeenteraad; M ichel Casteur, burgemeester; Katie

Nadere informatie

Actieplan Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne

Actieplan Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne Actieplan 2016 Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Koksijde, Lo-Reninge, Nieuwpoort en Veurne Voorwoord Het actieplan 2016 geeft een (niet-beperkend) overzicht van de acties die de projectvereniging

Nadere informatie

projectsubsidie FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

projectsubsidie FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING reglement projectsubsidie FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Antwerpen Berchem Berendrecht-Zandvliet-Lillo Borgerhout Deurne Ekeren Hoboken Merksem Wilrijk 1. Wat is de projectsubsidie Fonds voor Talentontwikkeling?

Nadere informatie

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 WELKOM en PROGRAMMA Karen Jacobs Conceptnota Duurzame CE-werking 2015-2016 participatief traject ter voorbereiding

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

kijk op

kijk op Page 1 of 3 Goddard, José Van: rec_postbus Verzonden: vrijdag 18 februari 2011 8:47 Aan: rec_secoostzaan; rec_secwormerland Onderwerp: FW: WINT UW GEMEENTE DE BNG ERFGOEDPRIJS? Opvolgingsmarkering: Opvolgen

Nadere informatie

Beleidslijnen

Beleidslijnen Beleidslijnen 2013-2014 De Spil is er klaar voor! Wij willen de komende 6 jaar gestaag werken aan de kwaliteit van onze werking zodat De Spil in Roeselare een cultuurcentrum van en voor iedere Roeselarenaar

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas.

Vlaamse Regering. Erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas. 1 Vlaamse Regering Erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: De partijen De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Anderhalf miljoen amateurkunstenaars vragen uw aandacht!

Anderhalf miljoen amateurkunstenaars vragen uw aandacht! Anderhalf miljoen amateurkunstenaars vragen uw aandacht! Aandachtspunten voor het gemeentelijk beleid 2007-2012 Kunst doet mensen lachen, huilen, voelen, denken. Ze stelt ter discussie, confronteert, beïnvloedt

Nadere informatie

( ) Nr. 12

( ) Nr. 12 GE0-1GHD2AE-WT 2 WERKING EN TOELAGEN - GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 117.724 117.724 0 0 GE0-1GHD2AF-WT 2 WERKING EN TOELAGEN - HULPMIDDELENBELEID 61.772 61.772 0 0 GE0-1GHD2AH-WT 2 WERKING EN TOELAGEN -

Nadere informatie

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 82 van LYDIA PEETERS datum: 16 november 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Centrum

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend Cultuureducatiebeleid in Purmerend Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

cahier Cultuurbeleid in Brussel:

cahier Cultuurbeleid in Brussel: cahier Cultuurbeleid in Brussel: een caleidoscoop cahier Publicatie van BKO en RAB, in samenwerking met Lasso Dit artikel maakt deel uit van de reeks Interact Cahiers die ook beschikbaar is via www.brusselskunstenoverleg.be/

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding,

legende begeleidende maatregelen voor zowel particulieren als organisaties, ongeacht sector niet bevraagd Instrumentarium Coaching, opleiding, EWI CJSM Kunsten & Erfgoed Sociaal-cultureel Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) Intermediairen Kunstenloket Vti BAM Muziekcentrum Vlaanderen (MCV) Vlaams Architectuurinstituut (Vai) oko VOBK NICC

Nadere informatie

Wat kunnen de 9 landelijke amateurkunstenorganisaties betekenen voor lokale beleidsmakers?

Wat kunnen de 9 landelijke amateurkunstenorganisaties betekenen voor lokale beleidsmakers? Wat kunnen de 9 landelijke amateurkunstenorganisaties betekenen voor lokale beleidsmakers? Het is een meer dan boeiende opdracht om de gelaagdheid van amateurkunsten te leren kennen en een beleid op maat

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Nadere informatie

INFOSESSIE. Infosessie: van culturele projecten met een. regionale uitstraling AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES

INFOSESSIE. Infosessie: van culturele projecten met een. regionale uitstraling AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES Infosessie: INFOSESSIE Transitiereglement AANVRAGEN PROJECTSUBSIDIES voor de subsidiëring van culturele projecten met een TRANSITIEREGLEMENT CULTURELE PROJECTEN MET REGIONALE UITSTRALING regionale uitstraling

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Het VLMS PRLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt: Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal ultuurbeleid (.S. 28 augustus 2012) Titel 1. lgemene bepalingen rtikel 1.

Nadere informatie

Toelichting reglement intergemeentelijke culturele samenwerking

Toelichting reglement intergemeentelijke culturele samenwerking Reglement Intergemeentelijke samenwerking HOOFDSTUK I Doel, doelgroep en definities Artikel 1. Doel van het subsidiereglement De provincie Antwerpen is dé bovenlokale partner en promotor van een diverse,

Nadere informatie

Erfgoedhalte Sport. A rc hiefbankv laand eren. een blik terug op een geslaagde wisselwerking tussen sport en erfgoed

Erfgoedhalte Sport. A rc hiefbankv laand eren. een blik terug op een geslaagde wisselwerking tussen sport en erfgoed A rc hiefbankv laand eren Erfgoedhalte Sport een blik terug op een geslaagde wisselwerking tussen sport en erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid Programma 4 december 2014 Kennismaking Erfgoedcel

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Stand van zaken inkanteling provincies. Presentatie Commissie Cultuur 6 Juli

Stand van zaken inkanteling provincies. Presentatie Commissie Cultuur 6 Juli Stand van zaken inkanteling provincies Presentatie Commissie Cultuur 6 Juli Taken en bevoegdheden Cultuur & Jeugd Overdracht taken en bevoegdheden: Cultuur en Jeugd Basisprincipe ; twee stromen beleid

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 606 (2015-2016) Nr.3 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 22 JANUARI 2016 ONTWERP VAN VERORDENING houdende het ondersteunen van sociaal-cultureel werk en praktijken AMENDEMENTEN

Nadere informatie

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen Vereniging van Vlaamse Streekontwikkelingsintercommunales Paviljoenstraat 9 1030 Brussel T 0032 2 211 56 40 F 0032 2 211 56 00 info@vlinter.be www.vlinter.be Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten

Nadere informatie

De Memorie van Toelichting bij dit decreet vermeldt: Project Erfgoedzorg in de kunstensector

De Memorie van Toelichting bij dit decreet vermeldt: Project Erfgoedzorg in de kunstensector [onderstaande tekst is afkomstig uit de subsidieaanvraag voor het project Erfgoedzorg in de kunstensector. De subsidieaanvraag werd geschreven door PACKED vzw in overleg met de steunpunten BAM, VTi, Muziekcentrum

Nadere informatie