Kwantitatieveinkopdiagnose Gemeente Tiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwantitatieveinkopdiagnose Gemeente Tiel"

Transcriptie

1 Kwantitatieveinkopdiagnose Gemeente Tiel Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Academie Diedenoort Facility Management Naam student : Lisette Hop Studentennummer :

2 Kwantitatieveinkopdiagnose Gemeente Tiel Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Academie Diedenoort Facility Management Naam student : Lisette Hop Studentennummer : Studiejaar : 4 e jaars, Docentbegeleider : Dhr. R. Gacsbaranyi Organisatie : Gemeente Tiel Plaats : Tiel Land : Nederland Begeleider(s) : Dhr. M. Verweij : Dhr. K. van Moosel Geheimhouding : Nee 1

3 Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 1. Inleiding 4 2. Inkoopdiagnose Doel Aanpak Inkoopsegmenten Onderzoeksresultaten Het inkoopbelang Indeling naar leveringen, werken en diensten ABC analyse Indeling van de uitgaven in inkoopsegmenten Indeling van de uitgaven per leverancier Conclusie 17 Bijlage A Inkoopclusters en segmenten. 19 Bronvermelding 21 2

4 Begripenlijst Diensten Een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel tussen een aanbestedende dienst en een dienstverlener. 4 Inkoopclusters Een verzameling van inkoopsegmenten van vergelijkbare aard. Inkoopsegmenten Samenhangende groepen van kostensoorten: gelijksoortige producten en diensten die men bij één en dezelfde leverancier in zou kunnen kopen. 1 Inkoopquote Het aandeel dat het totale inkoopvolume uitmaakt van de totale begroting. Leveringen Aankoop, leasing, huur of huurkoop van producten. 2 Werken Het product van bouw- dan wel wegenbouwkundige werken in hun geheel dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen. 4 1 Streefkerk, P., "Kredietcrisis biedt facilitair manager ook kansen", in: Weekblad Facilitair nr , pag Gemeente Tiel, "Nota Inkoopbeleid en Inkoopvoorwaarden", Tiel, november 2001, gewijzigd januari

5 1. Inleiding In het kader van het afstudeerproject voor de opleiding Facility Management van Academie Diedenoort, is deze kwantitatieve inkoopdiagnose geschreven. Doel van het afstudeerproject is een proeve van bekwaamheid afleveren als beginnende beroepsoefenaar op HBO-niveau. Het afstudeerproject betreft een kwantitatieve en kwalitatieve diagnose van de inkoopfunctie bij de gemeente Tiel. Deze kwantitatieve diagnose is het eerste onderdeel van het project met als doel het verbeteren van inkoopfunctie van de gemeente Tiel zoals deze staat vermeld in het projectplan. De kwantitatieve diagnose zal tevens fungeren als uitgangspunt voor de kwalitatieve diagnose. In 2002 is door NIC B.V., kennisorganisatie op het gebied van inkoop, een inkooponderzoek voor de gemeente Tiel uitgevoerd. Doel van dat onderzoek is vergelijkbaar met het doel van deze kwantitatieve inkoopdiagnose. Om de huidige situatie te kunnen vergelijken met de situatie in 2002 is ervoor gekozen dezelfde opbouw van rapportage te hanteren. Opmerkingen met betrekking tot de in dit rapport opgenomen cijfers en tabellen: - Financiële gegevens zijn daar waar het de leesbaarheid van de tekst beperkt, afgerond op hele euro's. - Percentages worden afgerond op hele procenten. Dit kan ertoe leiden dat een optelling in een tabel niet exact op 100% uitkomt. Hoofdstuk twee, de inkoopdiagnose, betreft het doel, de aanpak en de onderzoeksresultaten van het kwantitatief onderzoek. De onderzoeksresultaten zijn onderverdeeld naar productclassificaties, leveranciers en inkoopclusters en segmenten. Hoofdstuk drie betreft de conclusies. 4

6 2. Inkopdiagnose Een inkoopdiagnose geeft aan hoeveel geld er in een bepaalde periode is besteed aan een bepaalde soort inkoop. 3 Het is een doorlichting van de inkoopfunctie waarbij onderscheid in een kwantitatieve en kwalitatieve diagnose wordt gemaakt. Deze inkoopdiagnose wordt uitgevoerd voor de gemeente Tiel en dit rapport betreft enkel de kwantitatieve diagnose. Dit houdt in dat het cijfermatig deel wordt bekeken. Het is een managementinstrument dat bijdraagt aan het verbeteren van de inkoopfunctie van de organisatie. Het genereert managementinformatie waarop gestuurd kan worden Doel Het doel van dit kwantitatief onderzoek is het verschaffen van inzicht in alle inkopen van de gemeente Tiel. Deze harde cijfers zijn van groot belang en fungeren als uitgangspunt voor de nog uit te voeren kwalitatieve analyse. De gemeente Tiel stelt de volgende definitie voor inkoop: "Alle activiteiten welke in een organisatie er toe leiden dat daarvoor een factuur wordt ontvangen en betaald" Er zijn bij de gemeente Tiel echter wel uitgaven waarbij een kanttekening geplaatst dient te worden: 1. Er zijn uitgaven die door inkoop niet beïnvloed kunnen worden; 2. Er zijn uitgaven die door inkoop deels beïnvloed kunnen worden; 3. Er zijn uitgaven die alleen op (zeer) lange termijn door inkoop beïnvloed kunnen worden. De uitgaven die niet door inkoop beïnvloed kunnen worden zullen niet in deze diagnose worden meegenomen Aanpak Een overzicht van alle door de gemeente Tiel ontvangen en betaalde facturen over het boekjaar 2008 is uitgangspunt van deze kwantitatieve inkoopdiagnose. De uitdraai bestaat uit alle crediteuren met daarbij per factuur een boekingsregel. De uitdraai bestond uit: boekingsregels met een totaalbedrag van ,= gedeeltelijk inclusief, gedeeltelijk exclusief BTW In deze uitdraai staan een groot aantal door de productgroep Financieel Beheer benoemde inkoopgroepen welke niet beïnvloedbaar of niet inkoop gerelateerd zijn: 3 PIANOo: Inkoopdiagnose, , 5

7 - Afdracht rijksleges - Aflossing langlopende geldleningen - Belastingen en rechten - Bijdrage schoolbesturen - Bijdrage WSW-werknemers - Bijdrage WWG-bedrijven - Bijdragen gemeenschappelijke regelingen - Bijdrage personeel - Contributies en donaties - Deelname Rioned - Diverse rechten - Exploitatiebijdrage SFT - Fiscalisering parkeerboetes - Geldsomverstrekkingen - Grond en terreinen - Invalide parkeerkaart - Investeringsbijdragen aan - Invorderingskosten overheidstellingen - Kosten administratie en beheer - Kosten sociaal plan - Kosten tbv sponsoring - Leermiddelen/schoolbudget - Lonen en salarissen voormalig personeel - Opbrengst verhuur accommodaties - Overige inkomensoverdrachten - Overige vergoedingen - Overige woonvoorzieningen - Overwerk - Rentes en premies langlopende - Presentiegelden geldleningen (m.u.v. rentes) - Salarissen en uitkeringen vast personeel - Subsidie allochtonen - Subsidies amateurverenigingen - Subsidies culturele instellingen - Subsidies maatschappelijke instellingen - Subsidie woningverbetering - Uitkeringen ABP/ziektegelden - Vast budget uitvoeringskosten WIW Bovenstaande zal niet in de diagnose meegenomen worden daar er geen invloed op uitgeoefend kan worden of de inkoopgroep niet inkoopgerelateerd is. De slechts deels of op (zeer) lange termijn door inkoop te beïnvloeden uitgaven zullen wel in de diagnose meegenomen worden. De door de gemeente Tiel aangeleverde gegevens zijn gedeeltelijk inclusief, gedeeltelijk exclusief BTW. Werk Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)-uitgaven zijn inclusief BTW. In deze analyse zal dit zoveel mogelijk gecompenseerd worden. Hierbij zal rekening worden gehouden met het hoge (19%) en lage (6%) BTW tarief. Na het verwijderen van de niet inkoop gerelateerde uitgaven zijn overgebleven: boekingsregels met een totaalbedrag van ,= exclusief BTW 6

8 2.3. Inkoopsegmenten Inkoopsegmenten zijn samenhangende groepen van kostensoorten: gelijksoortige producten en diensten die men bij één en dezelfde leverancier in zou kunnen kopen. 4 De Rijksoverheid heeft een standaardindeling van de inkoopsegmenten ontwikkeld, waardoor het gemakkelijk is inkoopdiagnoses van verschillende organisaties met elkaar te vergelijken. Daarnaast is het binnen elk inkoopsegment vrijwel altijd mogelijk tot een bundeling van de inkoop. De inkoopsegmenten kunnen samengebracht worden in inkoopclusters. Dit is een verzameling van inkoopsegmenten van vergelijkbare aard. Ook de productgroep Financieel Beheer maakt in de verwerking van alle facturen gebruik van bepaalde inkoopgroepen. Echter voor deze diagnose zijn alle boekingen volgens de inkoopclusters en segmenten ingedeeld zoals de Rijksoverheid deze heeft bepaald. In bijlage A zijn deze opgenomen. In de verdere diagnose zullen deze inkoopclusters en segmenten worden toegepast Onderzoeksresultaten Het inkoopbelang In 2002 heeft het NIC een inkooponderzoek uitgevoerd. In het gepresenteerde rapport wordt het inkoopbelang bepaald door de inkoopquote (het aandeel dat het totale inkoopvolume uitmaakt van de totale begroting). De begroting van de gemeente Tiel voor 2008 bedraagt ,= 5 inclusief reserveringen. Ten opzichte van de begrote kosten voor 2008 is in onderstaand figuur de verdeling tussen inkoop- en niet inkoopbeïnvloedbaar grafisch weergegeven. 60% 40% Inkoop beïnvloedbaar Niet inkoop beïnvloedbaar Figuur 1 Percentages (niet) inkoop beïnvloedbaar 4 Streefkerk, P., "Kredietcrisis biedt facilitair manager ook kansen", in: Weekblad Facilitair nr , pag Gemeente Tiel, "Programmabegroting ", Tiel,

9 Totale uitgaven gemeente Tiel Uitgaven Percentueel Inkoop beïnvloedbaar % Niet inkoop beïnvloedbaar % Begroting % Tabel 1: Totale uitgaven gemeente Tiel De inkoopquote bedraagt 40% Oftewel, van elke euro die door de gemeente Tiel wordt besteed, gaat 40 cent naar externe leveranciers. In 2002 bedroeg de inkoopquote 36%. Ten opzichte van 2002 is de inkoopquote dus gestegen met vier procent. De inkoopgerelateerde uitgaven per inwoner bedroegen in ,=. In zes jaar tijd is dit bedrag gestegen naar 777,= inkoopgerelateerde uitgaven per inwoner (uitgaande van inwoners in 2002 en inwoners in 2008) Indeling naar leveringen, werken en diensten De Europese regelgeving stelt drie productclassificaties te weten leveringen, werken en diensten. Onder deze productclassificaties wordt verstaan: - Leveringen: "aankoop, leasing, huur of huurkoop van producten" 6 - Werken: "het product van bouw- dan wel wegenbouwkundige werken in hun geheel dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen" 4 - Diensten: "een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel tussen een aanbestedende dienst en een dienstverlener" 4 Aan de hand van de verkregen informatie is er onderscheid gemaakt in financiële gegevens, facturen en het aantal crediteuren per productclassificatie. In onderstaande grafiek is dit grafisch weergegeven. 6 Gemeente Tiel, "Nota Inkoopbeleid en Inkoopvoorwaarden", Tiel, november 2001, gewijzigd januari

10 100% % 60% Werken Diensten 40% Leveringen 20% % Facturen Leveranciers Totaal bedrag excl. BTW Figuur 2 Onderverdeling in productclassificaties Leveringen, diensten en werken Facturen Leveranciers Omzet Aantal % Aantal % Totaal % Omzet per factuur Leveringen % % % Diensten % % % Werken % % % Totalen % % % Tabel 3: Onderverdeling in productclassificaties NB: het totale percentage en de som van aantal leveranciers wijkt af. Dit ontstaat doordat enkele leveranciers in twee productclassificaties werkzaam zijn. Deze zijn dan ook twee keer meegenomen in de analyse. De volgende belangrijkste constateringen kunnen worden gedaan: - Qua inkoopomzet verschillen leveringen, diensten en werken sterk van elkaar. Dit is ook terug te zien in het aantal facturen en het aantal leveranciers. - Procentueel levert 29% van de facturen leveringen, 18% van de inkoopomzet. Voor diensten zijn deze percentages redelijk gelijk aan elkaar (65% - 55%). Opmerkelijk voor werken levert 6% van de facturen 27% van de inkoopomzet. Dezelfde redenering geldt voor de leveranciers. 9

11 Nog enige karakteristieken: De gemeente Tiel deed in 2008 zaken met 1597 leveranciers Deze leveranciers hebben een omzet van ,= (excl. BTW) Deze omzet genereert facturen Dit is een gemiddelde omzet per factuur van 1.752,= De gemiddelde inkoopkosten (1 factuur = 45*) 2,57% * In het in 2002 door NIC uitgebrachte inkooponderzoek, wordt uitgegaan van 45,= inkoopkosten per factuur. Dit betreft een gemiddelde prijs voor de handelingskosten. In het rapport wordt de hoogte van deze inkoopkosten beargumenteerd. In vergelijking met het inkooponderzoek dat in 2002 is uitgevoerd, is het aantal leveranciers met 495 toegenomen. Echter de gemiddelde omzet per factuur is gedaald met 1121,=! Oftewel, er wordt voor minder bij meer leveranciers ingekocht waardoor zichtbaar de gemiddelde inkoopkosten toenemen (2,57% in 2008 ten opzichte van 1,56% in 2002) ABC analyse De ABC-analyse geeft inzicht in de mate van invloed van inkoopsegmenten of leveranciers op de inkoopomzet. Uitgaande van deze financiële omvang kan bekeken worden welk inkoopsegmenten de meeste aandacht verdienen. Dit is van belang zodat men zich richt op belangrijke zaken en voorkomt dat energie wordt gestoken in minder belangrijke leveranciers of inkoopsegmenten. De norm die hierbij wordt gehanteerd is als volgt: - A segmenten: 20% van de inkoopsegmenten is verantwoordelijk voor 80% van het inkoopvolume (20-80 regel) - B segmenten: 30% van de inkoopsegmenten is verantwoordelijk voor minder dan 20% van het inkoopvolume - C segmenten: 50% van de inkoopsegmenten is verantwoordelijk voor een zeer klein deel van het inkoopvolume of - A leveranciers: 20% van de leveranciers is verantwoordelijk voor 80 % van het inkoopvolume (20-80 regel) - B leveranciers: 30% van de leveranciers is verantwoordelijk voor minder dan 20% van het inkoopvolume - C leveranciers: 50% van de leveranciers is verantwoordelijk voor een zeer klein deel van het inkoopvolume In de volgende grafieken worden de gegevens van de gemeente Tiel met betrekking tot de ABC analyse weergegeven voor zowel de inkoopsegmenten als de leveranciers. 10

12 ABC analyse - inkoopsegmenten 120,00% % cumulatieve omzet 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% Cumulatieve % van de totale inkoopomzet per inkoopsegment 0,00% A B C 1,92% 9,62% 17,31% 25,00% 32,69% 40,38% 48,08% 55,77% 63,46% 71,15% 78,85% 86,54% 94,23% % inkoopsegmenten Figuur 3 ABC analyse Inkoopsegmenten Gerealiseerd door Inkoopsegmenten Percentage van het inkoopvolume Bedrag.. Inkoopsegmenten A 85,29% ,75 10 (20%) B 13,35% ,51 16 (30%) C 1,36% ,20 26 (50%) Tabel 4 Betreffende de inkoopsegmenten gaat de regel, waarbij 20% van de inkoopsegmenten verantwoordelijk is voor 80% van de inkoopomzet, op. 20% van de inkoopsegmenten zorgt voor een inkoopomzet van ,= wat een percentage van 85,29% betreft. Wil de gemeente Tiel zich richten op deze 85,29%, blijkt uit de tabel dat men slechts 10 inkoopsegmenten nader dient te onderzoeken. Wil de gemeente Tiel zich richten op een groter deel van het inkoopvolume, dan dient men zich te richten op de helft van de inkoopsegmenten. 98,64% van de inkoopomzet wordt dan nader onderzocht. 11

13 ABC-analyse leveranciers 120,0000% 100,0000% % inkoopomzet 80,0000% 60,0000% 40,0000% Cumulatieve % van de totale inkoopomzet per leverancier 20,0000% 0,0000% A B C 0,0626% 8,4534% 16,8441% 25,2348% 33,6255% 42,0163% 50,4070% 58,7977% 67,1885% 75,5792% 83,9699% 92,2981% % leveranciers Figuur 4 ABC analyse Leveranciers Leveranciers Percentage van het inkoopvolume Bedrag Gerealiseerd door.. leveranciers A 92,79% , (20%) B 6,28% , (30%) C 0,93% , (50%) Tabel 5 Bij de leveranciers gaat de regel niet op. 20% van de leveranciers is verantwoordelijk voor 93% van de inkoopomzet! Wanneer de gemeente Tiel zich wil richten op A leveranciers (20%), dienen zij 319 leveranciers nader te onderzoeken. Willen zij een groter bereik, dan dienen zij de A en B leveranciers (50%) nader te onderzoeken waardoor ze zicht hebben op bijna de gehele inkoopomzet van in totaal ,=. Nog enkele kenmerkende gegevens: Er zijn 682 (43% van het totale aantal) leveranciers die slechts 1 factuur zonden in het jaar Er zijn 199 (12% van het totale aantal) leveranciers die minder dan 100,= factureerden. 12

14 Indeling van de uitgaven in inkoopsegmenten In totaal worden er in dit onderzoek 52 inkoopsegmenten toegepast. Deze 52 inkoopsegmenten zijn een verzameling van 10 inkoopclusters (zie ook bijlage A). In onderstaande tabel is per inkoopsegment het volgende weergeven: a. Het aantal facturen per inkoopsegment b. Het aantal crediteuren per inkoopsegment c. De inkoopomzet per inkoopsegment Inkoopcluster Personeelsgerelateerde zaken Inkoopsegment Aantal facturen Aantal crediteuren Inkoopomzet Levering, dienst, werk Studie en opleiding ,69 Dienst Reis- en verblijfkosten ,74 Levering Recruitment, werving en ,72 Levering/ selectie dienst Bedrijfskleding ,12 Levering Arbo 0 0 0,00 x Kinderopvang ,00 Dienst Representiekosten ,47 Levering Verhuis- en detacheringskosten 0 0 0, ,74 x Kantoorinrichting en benodigdheden Kantoorartikelen ,64 Levering Kantoorinrichting ,80 Levering Kantoorapparatuur ,34 Dienst Reproductiekosten ,34 Levering Drukwerk 0 0 0,00 x Vakliteratuur en abonnementen ,67 Levering Archief 0 0 0,00 x ,79 Automatisering en telecommunicatie Aanschaf hardware 0 0 0,00 x Aanschaf software 0 0 0,00 x Netwerken en ,15 infrastructuur Levering Telecommunicatie ,39 Dienst ,54 Adviseurs en flexibele arbeid Uitzendkrachten ,83 Dienst Organisatie- en formatieadvies Beleidsondersteunend onderzoek en beleidsadvies , ,00 Dienst x 13

15 ICT-diensten en advies ,06 Juridisch onderzoek en advies ,67 Levering/ dienst Dienst Marketing, PR en ,81 communicatie Levering Overige diensten ,58 Dienst ,93 Vervoer en emballage Dienst en lease-vervoer ,71 Levering Vracht, porti en ,33 Levering/ verzendkosten dienst Koeriersdiensten ,66 Dienst ,70 Aanschaf/huur gebouwen en installaties Aanschaf gebouwinstallaties ,91 Levering Aanschaf vaste inrichting ,18 Levering, dienst, werk Huur gebouwen ,63 Levering ,72 Exploitatie, beheer gebouwen en installaties Onderhoud bouwkundig ,67 Levering/ dienst Schoonmaak ,51 Dienst Beveiliging ,47 Dienst Catering ,97 Levering Energie en water ,24 Levering Groenvoorziening ,79 Dienst Afvalverwerking ,27 Dienst Bedrijfshulpverlening 0 0 0,00 x Interne verhuiskosten 0 0 0,00 x Huur en lease ,97 Levering ,89 GWW (aanleg en onderhoud) Uitvoering en aanneming van werken ,30 Beton- en 0 0 0,00 staalconstructies x Wegmarkeringen 0 0 0,00 x Geleiderails 0 0 0,00 x Werk Electronische systemen ,49 Levering Materiaal voor onderhoud ,87 Levering ,66 Dienstspecifieke uitgaven , ,20 Levering/ dienst 14

16 GWW gerelateerde adviseurs en flexibele arbeid Verkeers- en vervoersonderzoek ,29 Technische adviezen 0 0 0,00 x Directievoering tijdens uitvoering 0 0 0, ,29 Dienst x Tabel 6: Uitgaven per inkoopsegment Ad. a. Het aantal facturen is op enkele inkoopsegmenten hoog en veroorzaken daarmee hogere inkoopkosten dan noodzakelijk. Een sortering van inkoopsegment op het aantal facturen is in een overzicht terug te vinden in bijgevoegd bestand. Ad. b. Het aantal crediteuren/leveranciers is binnen enkele inkoopsegmenten hoog. Minder leveranciers met dezelfde inkopen levert schaalvoordeel en dus een directe besparing op. Een sortering van inkoopsegment op het aantal crediteuren is in een overzicht terug te vinden in bijgevoegd bestand. Ad. c. Per inkoopsegment kan over het algemeen bepaald worden of het een dienst, levering of werk betreft. Bij aanbesteding dient onderzocht te worden of het Europese aanbesteding betreft. Wil men inkopen op een geheel inkoopsegment, dan is het mogelijk dat binnen een inkoopsegment meerdere productclassificaties aanwezig zijn. Zijn het jaarlijks terugkomende inkopen, dan dient de som van de inkoopomzet van het inkoopsegment over vier jaar te worden genomen (EG richtlijnen). Een sortering van inkoopsegment op inkoopomzet is in een overzicht terug te vinden in bijgevoegd bestand. 15

17 Indeling van de uitgaven per leverancier De ABC analyse voor leveranciers heeft laten zien dat 20% van de leveranciers verantwoordelijk is voor ruim 90% van het inkoopvolume. Onderstaande grafiek heeft de 15 leveranciers met het grootste inkoopvolume. Top 15 leveranciers op omzet Omzet , , , , , , , , ,00 0,00 Vree & Sliepen BV Lander Werk en Integratie Centric C. Harteman BV Provincie Gelderland ROC Rivor Personenvervoer Vijfstromenland STMR St.Thuiszorg Maats Wer P & O Services Dactylo Uitzendburo Sportfondsen Nederland BV Gebr. van Mouwrik & Co. Gebr. M. en W. Bron BV T.M.O.P. Leveranciers NUON Customer Care Center Figuur 5 Top 15 leveranciers op omzet Een kritische blik op combinaties van segmenten of leveranciers met het hoogste aantal facturen en de hoogste inkoopkosten, kan leiden tot het behalen van inkoopwinst. Top 15 zenders van facturen Aantal facturen STMR St.Thuiszorg en Maats Wer Dactylo Uitzendburo NUON Customer Care Center LIGTVOET B.V.2000 BetuweZorg St. Zorgcentra de Betuwe Lander Werk en Integratie C. Harteman BV Leveranciers Willis B.V. T.M.O.P. P & O Services Randstad Uitzendbureau BV H.K.V. Ochten BV Vitens Gelderland (WG) NV Centric Figuur 6 Top 15 zenders van facturen 16

18 3. Conclusies In dit hoofdstuk worden de belangrijkste constateringen en conclusies weergegeven. Deze conclusies hebben betrekking op het kwantitatieve onderzoek, vergeleken met de onderzoeksresultaten van NIC B.V. uit Allereerst zullen de belangrijkste constateringen ten opzichte van 2002 worden weergegeven in tabel 7. Hierop volgend zullen conclusies worden getrokken. Belangrijkste constateringen Inkoopgerelateerd bedrag ,= ,= Inkoopquote 36% 40% Inkoopgerelateerde uitgaven per inwoner 679,= 777,= Aantal leveranciers Aantal facturen Gemiddelde omzet per factuur 2873,= 1752,= Inkoopkosten 1,56% 2,57% Tabel 7: Constateringen t.o.v Conclusies Het inkoopbelang De inkoopquote is gestegen van 36% in 2002 naar 40% in Dit is een toename van 4%. Het houdt in dat per euro die de gemeente Tiel besteedt, 40 cent naar externe leveranciers gaat. Het aantal leveranciers was in 2002 nog 1102, dit is in zes jaar gestegen naar Een toename van 495 leveranciers. Ook het aantal facturen is sterk gestegen van 9484 in 2002 naar in Echter de gemiddelde kosten per factuur zijn met 1121,= gedaald! Er wordt voor minder bij meer leveranciers ingekocht wat een stijging van de inkoopkosten betekent (1,56% in 2002 ten opzichte van 2,57% in 2008). Onderverdeling naar productclassificaties Gezien het factuurpercentage ten opzichte van de omzet kan gesteld worden dat facturen voor werken van grotere omvang zijn dan facturen van leveringen en diensten. De facturen van leveringen zijn van kleinere omvang dan de facturen van diensten en werken. De productclassificatie diensten levert de grootste inkoopomzet, namelijk 55%. De productclassificaties leveringen en werken leveren 18% en 26% van de inkoopomzet. Opvallend genoeg is dit zo goed als gelijk met de verdeling naar inkoopomzet per productclassificatie in Ten opzichte van 2002 is het aantal leveranciers en facturen voor leveringen in verhouding (percentueel) sterk gedaald. Echter relatief zijn deze zo goed als gelijk gebleven. Daartegenover staat dat de leveranciers en facturen voor werken sterk gestegen zijn. 17

19 ABC analyse Betreffende de ABC analyse voor inkoopsegmenten kan gesteld worden dat de regel opgaat. 10 Inkoopsegmenten zijn verantwoordelijk voor 85,29% van het inkoopvolume. Wil men zich richten op een breder gebied (98,64%), dit kan door 16 inkoopsegmenten aan een nader onderzoek te onderwerpen. Voor leveranciers gaat de regel niet op. 20% van de leveranciers is verantwoordelijk voor 92,79% van het inkoopvolume. Inkoopsegmenten Het grootste inkoopcluster met een inkoopvolume van ,= is "Adviseurs en flexibele arbeid" gevolgd door "GWW (aanleg en onderhoud)" met ,=. Echter het inkoopcluster met het grootste aantal facturen is: "Dienstspecifieke uitgaven". Deze betreft 27% van het totale aantal facturen. Het aantal leveranciers is het hoogst bij inkoopcluster "personeelsgerelateerde zaken" met 492 leveranciers. Het inkoopcluster: "Automatisering en telecommunicatie" genereert het minste inkoopvolume. Dit komt mede doordat in 2008 geen aanschaf van hard- en software heeft plaatsgevonden. 18

20 Bijlage A Inkoopclusters en segmenten Gemeente Tiel op weg naar "Purchasing Excellence" Inkoopcluster Personeelsgerelateerde zaken Kantoorinrichting en benodigdheden Automatisering en telecommunicatie Adviseurs en flexibele arbeid Vervoer en emballage Aanschaf/huur gebouwen en installaties Exploitatie, beheer gebouwen en installaties GWW (aanleg en onderhoud) Inkoopsegment Studie en opleiding Reis- en verblijfkosten Recruitment, werving en selectie Bedrijfskleding Arbo Kinderopvang Representiekosten Verhuis- en detacheringskosten Kantoorartikelen Kantoorinrichting Kantoorapparatuur Reproductiekosten Drukwerk Vakliteratuur en abonnementen Archief Aanschaf hardware Aanschaf software Netwerken en infrastructuur Telecommunicatie Interm-management Uitzendkrachten Organisatie- en formatieadvies Beleidsondersteunend onderzoek en beleidsadvies ICT-diensten en advies Juridisch onderzoek en advies Marketing, PR en communicatie Overige diensten Dienst- en leasevervoer Vracht, porti en verzendkosten Koeriersdiensten Aanschaf gebouwinstallaties Aanschaf vaste inrichting Huur gebouwen Onderhoud bouwkundig Schoonmaak Beveiliging Catering Energie en water Groenvoorziening Afvalverwerking Bedrijfshulpverlening Interne verhuiskosten Uitvoering en aanneming van werken Beton- en staalconstructies Wegmarkeringen 19

21 Dienstspecifieke uitgaven GWW gerelateerde adviseurs en flexibele arbeid Geleiderails Elektronische systemen Materiaal voor onderhoud GWW diensten Defensie Universiteiten Waterschappen 20

22 Bronvermelding Literatuur - Welle van, A.J., "Inkoop in strategisch perspectief", Kluwer, Maarssen, Mulders, M., "75 managementmodellen", Wolters-Noordhoff, Groningen/Houten, Academie Diedenoort, Facility Management, "Handleiding Voorbereiding & Uitvoering Afstudeerproject Nijmegen", Voltijd en Deeltijd opleiding, Documenten - NIC, "Rapportage Inkooponderzoek 2002 Gemeente Tiel", Hop, L., "Organisatiediagnose gemeentelijke organisatie Tiel", februari Gemeente Tiel, "Nota Inkoopbeleid en Inkoopvoorwaarden", Tiel, november 2001, gewijzigd januari Gemeente Tiel, "Programmabegroting ", Tiel, 2008 Artikelen - Streefkerk, P., "Kredietcrisis biedt facilitair manager ook kansen", in: Weekblad Facilitair nr , pag Websites - PIANOo: Inkoopdiagnose, , - Welk btw-tarief geldt voor uw producten en diensten?, , - Kennisportal Europese aanbesteding, , 21

FACTSHEET: Rijksbrede inkoopanalyse (concept, mei 2008)

FACTSHEET: Rijksbrede inkoopanalyse (concept, mei 2008) FACTSHEET: Rijksbrede inkoopanalyse (concept, mei 2008) De Chief Procurement Officer - met zijn staf, het Regiebureau Inkoop Rijksoverheidheeft als opdracht de professionalisering van de inkoop binnen

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Zundert. Uitgavenanalyse. Bijlage 3 bij eindrapportage d.d. 19 december 2007

Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Zundert. Uitgavenanalyse. Bijlage 3 bij eindrapportage d.d. 19 december 2007 Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Zundert Uitgavenanalyse Bijlage 3 bij eindrapportage d.d. 19 december 2007 Inhoud Doel en aanpak van de uitgavenanalyse Toelichting Inkooppakketten Top

Nadere informatie

Inkoop na MSU+ Thea Smid-Verheul

Inkoop na MSU+ Thea Smid-Verheul Inkoop na MSU+ Thea Smid-Verheul Agenda Inleiding - Gemeente Amersfoort Inkoop evaluatie2005 MSU+ audit 2009 Gemeente Amersfoort in t kort 140.000 inwoners; 925 medewerkers Integraal management, decentrale

Nadere informatie

Quickscan. Een overzicht van openbare inkoopcijfers van de Rijksoverheid. Significant B.V. Eva Hoffmann. 22 februari 2010

Quickscan. Een overzicht van openbare inkoopcijfers van de Rijksoverheid. Significant B.V. Eva Hoffmann. 22 februari 2010 Quickscan Een overzicht van openbare inkoopcijfers van de Rijksoverheid Significant B.V. 22 februari 2010 Eva Hoffmann Achtergrond en aanleiding De projectgroep Innovatiegericht Inkopen van het ministerie

Nadere informatie

Analyse van de inkoopfunctie

Analyse van de inkoopfunctie Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Inkoopgebonden kosten zijn vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten, hierdoor vormt de inkoopfunctie een belangrijke potentiële winstbron. Niet alleen door de invloed

Nadere informatie

INKOOPDIAGNOSE GEMEENTE HOGERDAM september 2015

INKOOPDIAGNOSE GEMEENTE HOGERDAM september 2015 INKOOPDIAGNOSE GEMEENTE HOGERDAM september 2015 Inkoopdiagnose gemeente Hogerdam pagina 1 van 14 M A N A G E M E N T S A M E N V A T T I N G Inleiding Deze rapportage bevat de resultaten van de Inkoopdiagnose,

Nadere informatie

Benoeming aanbestedingsambassadeur en rapportage Nalevingsmeting Europees Aanbesteden 2008

Benoeming aanbestedingsambassadeur en rapportage Nalevingsmeting Europees Aanbesteden 2008 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Begroting 2016 Nederlandse Postduivenhouders Organisatie te Veenendaal

Begroting 2016 Nederlandse Postduivenhouders Organisatie te Veenendaal Begroting 2016 Nederlandse Postduivenhouders Organisatie te Veenendaal Begroting 2016 inhoudsopgave: Pagina 1. Uitgangspunten begroting 2016 1 2.1 Begroting 2016 (* 1.000) 2 2.2 Begroting 2016 (* 1,00)

Nadere informatie

Definitie Externe Inhuur

Definitie Externe Inhuur Als vertrekpunt is gebruik gemaakt van de definitie die ook gehanteerd wordt door de Rijksoverheid. Vervolgens is deze op onderdelen verfijnd, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de Flevolandse inrichting

Nadere informatie

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 Sparrenheuvel, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Zevende ronde ICT Benchmark Gemeenten 2011 3 1.2 Waarom

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE

JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE JAARREKENING 2016 STICHTING TECHNIEKPROMOTIE In 2016 zijn we vooral gaan voortborduren op de koers die was ingezet: het financieel gezond maken van de stichting, professionalisering van het team en een

Nadere informatie

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1

Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 Sturen op Cijfers in de voetverzorgingsbranche 12-11-2013, versie 1.1 2. Inrichten van uw bedrijfsadministratie U gaat deelnemen aan het programma Sturen op Cijfers van het HBA. Uw bedrijfsadministratie

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Hierbij verzoeken wij u in aanmerking te komen voor een subsidie over het kalenderjaar ten behoeve van de

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie. Onderwerp Inhuur personeel derden

Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie. Onderwerp Inhuur personeel derden Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2008.4085 - RIS

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-12 31-12-11 Materiële vaste activa - Verbouwingen 14.656 17.422 - Installaties 2.007 3.311 - Inventaris en apparatuur 7.478 9.189 - Automatisering 126 460 Vlottende

Nadere informatie

Naar een nieuwe inkoopstrategie

Naar een nieuwe inkoopstrategie Naar een nieuwe inkoopstrategie Rijksleveranciersdag 29 november 2013 Mark Bressers Coen Schreiner Professioneel Inkopen door het Rijk Publieke waarden Maatschappelijke impact Rijksinkoop Ca 10 miljard

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs lllflilllllllllllllllllillllllllllllllllll 14.007515 Gemeente Reimerswaal T.a.v. mevrouw drs. C.E.M.M. Rovers Postbus 70 4416 ZH KRUININGEN 1 h APR. 20H PRS 0ÊAU3 Oudenbosch, 11 april 2014 Geachte mevrouw

Nadere informatie

Deelprojectplan. Inkoop

Deelprojectplan. Inkoop Deelprojectplan Inkoop Geconcentreerde inkoop via een centraal geleide decentrale inkooporganisatie J. Innemee (voorzitter) W. Ytsma M. Haanstra V. van der Wal Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Huidige situatie

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs CoU-éĻ^. Gemeente Reimerswaal T.a.v. mevrouw drs. C.E.M.M. Rovers Postbus 70 4416 ZH KRUININGEN 15.009876 L.R. Oudenbosch, 17 a p r i l 2015 Geachte mevrouw Rovers, Hierbij zenden wij u de begroting over

Nadere informatie

www.dekantoormanager.nl

www.dekantoormanager.nl Balansrekeningen 0010 Grond 0011 Investeringen grond 0020 Gebouwen 0021 Investeringen gebouwen 0023 Cumulatieve afschrijving gebouwen 0024 Afschrijving gebouwen 0050 Verbouwingen 0051 Investeringen verbouwingen

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 vastgesteld op 30 juni 2016

STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN. Rapport inzake jaarstukken 2015 vastgesteld op 30 juni 2016 STICHTING BASIS SUPPORT APELDOORN Rapport inzake jaarstukken vastgesteld op 30 juni 2016 JAARREKENING Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen. Infoblad 9.2 BEGROTING. Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:

Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen. Infoblad 9.2 BEGROTING. Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: Infoblad 9.2 BEGROTING Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: - Opstellen van de begroting - Kostenplaatsen - Kosten - Opbrengsten - Meer informatie - Bijlage rekeningschema Voor

Nadere informatie

Inkoopscan 2015 Kwantitatieve analyse

Inkoopscan 2015 Kwantitatieve analyse Inkoopscan 2015 Kwantitatieve analyse Hester Snijder en Anke Visser Gemeente Ooststellingwerf Januari 2016 Begrippenlijst ABC- Pareto Analyse De ABC-Pareto Analyse wordt gebruikt om de leveranciers te

Nadere informatie

Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014

Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014 1 Tabellen uit de positionpaper, opgesteld in opdracht min OCW, januari 2014 De meeste relevante tabellen met betrekking tot partneralimentatie zijn uit de positionpaper 1. Persoonlijk bruto inkomen Tabel

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 2 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 wordt 66.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2016 rekening

Nadere informatie

Sociaal-economische kerngegevens

Sociaal-economische kerngegevens Sociaal-economische kerngegevens voor de vervaardiging van aardappelproducten Deze folder is voor werknemers en werkgevers in: de aardappelproductensector. De folder geeft een beeld van sociaal-economische

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN VAN HET FILMHUIS HELMOND

FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN VAN HET FILMHUIS HELMOND FINANCIËLE BIJLAGE BIJ BEDRIJFSPLAN 2008-2011 VAN HET FILMHUIS HELMOND INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 2. Balans en Resultatenrekening 2007... 3 3. Begroting 2008... 5 4. Toelichting op de begroting 2008...

Nadere informatie

Ontwikkeling leerlingaantallen

Ontwikkeling leerlingaantallen Ontwikkeling leerlingaantallen Elk jaar wordt op 1 oktober het leerlingaantal van elke basisschool geregistreerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (). Op basis van deze leerlingtelling wordt de bekostiging

Nadere informatie

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Jaarrekening 2011 Balans per 31 december 2011 2011 2010 Activa Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Vlottende activa Voorraden 38.103 98.072 Vorderingen 11.416 16.580 Liquide middelen 65.514

Nadere informatie

Agenda. - De gemeente Enschede - AgentschapNL/gemeente Enschede - Hoe organiseren we duurzaam inkopen? - De praktijk

Agenda. - De gemeente Enschede - AgentschapNL/gemeente Enschede - Hoe organiseren we duurzaam inkopen? - De praktijk Agenda - De gemeente Enschede - AgentschapNL/gemeente Enschede - Hoe organiseren we duurzaam inkopen? - De praktijk Gemeente Enschede - 160.000 inwoners - 1600 FTE - 100 % duurzame inkoop vanaf 2010 -

Nadere informatie

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016 SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2016 Stichting Hoogvliegers (SHV) Stichting Ambulancevliegtuig (SAV) Status Begroting 2016 In bewerking bij penningmeester en administratiekantoor In concept gereed, ter goedkeuring

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

gebouwen en -terreinen

gebouwen en -terreinen Toelichting op de balans ACTIVA Vaste activa 1. Materiële vaste activa Bedrijfs- Inventaris gebouwen en -terreinen Vervoermiddelen Totaal Stand beginbalans Aanschafwaarde 1.956.127 85.501 50.066 2.091.694

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 382.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

VERSLAG BOEKJAAR 2013

VERSLAG BOEKJAAR 2013 VERSLAG BOEKJAAR 2013 Pagina 1 Geacht bestuur, In het onderstaande brengen wij u verslag uit omtrent de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2013. Deze

Nadere informatie

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND

CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND CSG DE WAARD BEGROTING 2017 STICHTING CHRISTELIJKE SCHOLENGROEP DE WAARD OUD-BEIJERLAND Inhoud 1. CSG De Waard... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Begroting 2017... 3 1.3 Toelichting op de begroting 2017... 7

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp 2013 aanvullende vragen div fracties Datum 01-11-2012 Nummer RV-1253 Steller vraag W. Tielemans, J. Adriaans en L. Cuijpers Fractie DeurneNU, PvdA en CDA Portefeuillehouder

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Memo. Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen. Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten

Memo. Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen. Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Memo Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Telefoonnummer Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Bij besluit van

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387 Stichting ATAK, Podium voor Moderne Muziek Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 21.034 22.387

Nadere informatie

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs

ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. accountants, belasting- en bedrijfsadviseurs ACCOUNTANTSKANTOOR VERSCHOOR B.V. ċoueqe ui inii ii min ini ii ÔZAIÕ 16.008575 Gemeente Reimerswaal T.a.v. mevrouw drs. C.E.M.M. Rovers Postbus 70 4416 ZH KRUININGEN Oudenbosch, 11 april 2016 Geachte mevrouw

Nadere informatie

Trends Cijfers. Werken in de publieke sector % 30% 93,5% % 32,7% 22,8% 12% 7% 85% 2,5% 23% 11% 8,1% 63,4%

Trends Cijfers. Werken in de publieke sector % 30% 93,5% % 32,7% 22,8% 12% 7% 85% 2,5% 23% 11% 8,1% 63,4% & 2% Trends Cijfers 54 Werken in de publieke sector 2016 93,5%,9% 22,8% 12% 7% 85% 8,1% 63,4% 6% 30% 8 6,6% % 32,7% 23% 2,5% 11% 54,9% 22,8% 12% 7% 85% 8,1% 63,4% 6% 2% 30% 93,5% 8 6,6% % 32,7% 23% 2,5%

Nadere informatie

Duurzaamheidscriteria van inkoopbeleid Ordina

Duurzaamheidscriteria van inkoopbeleid Ordina Duurzaamheidscriteria van inkoopbeleid Ordina Datum Auteur(s) Versie Classificatie Status 9 augustus 2013 Hke08033/Apo20090 1.1 Definitief Ordina Nederland B.V. ING Bank 069.68.64.649 KvK 30086514 BTW

Nadere informatie

Nalevingsmeting Europees aanbesteden 2008. Barneveld, 25 januari 2010. Referentie: KI/mu/09.105. Auteur(s): Ir. K.W.J.

Nalevingsmeting Europees aanbesteden 2008. Barneveld, 25 januari 2010. Referentie: KI/mu/09.105. Auteur(s): Ir. K.W.J. Rapportage Nalevingsmeting Europees aanbesteden 2008 De naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen is in de meeste sectoren gestegen Barneveld, 25 januari 2010 Referentie: KI/mu/09.105 Auteur(s):

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Hierbij verzoeken wij u in aanmerking te komen voor een subsidie over het kalenderjaar ten behoeve van de

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Center for People and Buildings. juni 2016

Jaarrekening 2015 Center for People and Buildings. juni 2016 Center for People and Buildings juni 216 Inhoudsopgave Samenvatting Pagina 3 Balans en specificatie Eigen vermogen Pagina 4 Exploitatierekening Pagina 5 2 Balans Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt Rapportage 1 e kwartaal 2015 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen De prognose van de bijdrage van de waterschappen voor 2015 wordt 399.000 lager geraamd dan waar in de begroting van 2015 mee rekening was gehouden.

Nadere informatie

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt

Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt Rapportage 3 e kwartaal 2016 Exploitatie Hefpunt 1. Algemeen Ten opzichte van de begroting De bijdrage van de waterschappen voor 2016 komt uit op het bedrag waar in de begroting van 2016 rekening mee was

Nadere informatie

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers

In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers In 2015 is NV schade opnieuw goed beoordeeld door werknemers en werkgevers Samenvatting KTO NV schade 2015 31 maart 2016 Situatie en centrale vraagstelling Onderzoek naar de tevredenheid en loyaliteit

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 (voor verwerken resultaatbestemming) Actief Vaste activa Materiële vaste activa 1] 3.857 5.149 3.857 5.149 Vlottende activa Voorraden 2] 0 11.881 Vorderingen 3] 244 1.096 Overlopende

Nadere informatie

Pro Mereor. Inkoopanalyse. Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8

Pro Mereor. Inkoopanalyse. Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8 Pro Mereor Inkoopanalyse Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De analyse... 3 2.1 Kwantitatieve inkoopanalyse... 3 2.2 Kwalitatieve inkoopanalyse... 6 3. Verbetertraject...

Nadere informatie

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan 1 Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan Anculus b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2015

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2015 SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2015 Stichting Hoogvliegers (SHV) Stichting Ambulancevliegtuig (SAV) Inhoudsopgave Toelichting op begroting 2015 3 Begroting (V&W rekening) 2015 5 2 Algemene doelstelling Stichting

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

LASTEN. Begrotingswijziging 2011 nummer 1. Kosten- Omschrijving Primaire 1e Begrotingswijziging 2011 Begroting 2011 Omschrijving

LASTEN. Begrotingswijziging 2011 nummer 1. Kosten- Omschrijving Primaire 1e Begrotingswijziging 2011 Begroting 2011 Omschrijving LASTEN 1.1 Externe rentelasten 40100 Rente RC 217.757 74.836 142.921 Lagere lasten door vertraagde investeringen 1.2 Interne rentelasten 40200 Heffingsrente 160.000 96.000 256.000 Overboeking van opbrengsten

Nadere informatie

Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt

Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor vacatures 1. Introductie 2. Vacatures 2. Meest gevraagde beroepen 3. Steden

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde kwartaal van 2011. 3 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het derde

Nadere informatie

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company Masterclass Raamovereenkomsten Externe Inhuur 7 oktober 2008 The Procurement Solutions Company Agenda Welkom/opening Korte introductie Diversiteit Raamovereenkomsten 8 stappenplan Raamovereenkomsten met

Nadere informatie

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Materiële vaste activa 32 1.623 Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 4.655 15.180 1 Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2015 te déchargeren.

Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2015 te déchargeren. Aan het bestuur van de Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland te Gouda Betreft: Jaarrekening 2015 Benthuizen, 30 mei 2016 Geacht bestuur, Ingevolge uw doorlopende opdracht hebben wij de eer u aan te bieden:

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Rapportage Info budgethouders

Gebruikershandleiding Rapportage Info budgethouders Gebruikershandleiding Rapportage Info budgethouders Inhoudsopgave Inleiding... Rapporten type A: Exploitatieoverzicht (lopend jaar)... 4 Rapporten type B: Exploitatieoverzicht (meerjaren)... 8 Rapporten

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur

Jaarrekening december 2015 Benchmarkperiode 31 december om 15:39 uur Jaarrekening 2015 Rapportageperiode 31 december 2015 Benchmarkperiode 31 december 2014 Printdatum 24-06-2016 om 15:39 uur Voorblad 0 0 Inhoud Algemeen 2 Resultaatvergelijking 4 Financiële positie 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 5 Staten van baten & lasten over 2013 6 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Begroting 2014 Jaarrekening 2013

Begroting 2014 Jaarrekening 2013 Begroting 2014 Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 + MJP 2014-2017 + begroting 2014 - Resultaat Begroting Jaarrekening Jaarrekening 2013 2012 2013 Opbrengsten Entree 43.658 43.658 45.166 Cateraar 14.000

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 concept 30 mei 2014 Vermogensopstelling per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste Activa Materiële vaste activa 2.320 2.246 Financiële vaste activa 300.969 299.675

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

(opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal

(opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal liquiditeitsbegroting (opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal opening kas/bank -1.128,99 4.347,50 11.590,59 16.803,73 20.997,93 19.457,90 21.280,18 27.973,31 35.496,66 37.698,87 48.759,66

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% WISCAT-pabo inhoud Inleiding Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met 2 3 8 11 pagina 1 I 13 WISCAT-pabo. J Inleiding In deze rappodage zullen de toetsresultaten

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten.

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. INWONERSBELANGEN VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr. 2013-16 Datum: 15-03-2013 Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. Vraag gericht aan het college Onderwerp: Raadsvoorstel

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie BFW 27 april 2012. Margreeth Trimpe 0118-63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl

Betreft vergadering Commissie BFW 27 april 2012. Margreeth Trimpe 0118-63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 12006906 Brief GS van 27 maart 2012 over externe inhuur, aangevuld met de duur en de mate waarin dat leidt tot langlopende verplichtingen voor

Nadere informatie

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet

Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet STICHTING COLLECTIEF AGRARISCH NATUURBEHEER Overheadkosten agrarisch collectief i.r.t. taken en omzet Elk agrarisch collectief doet middels een gebiedsaanvraag een aanbod aan de provincie waarin het collectief

Nadere informatie

Kunt u een verklaring geven of het juiste aantal actieve patiënten en/of behandelstoelen aangeven? Noteer het antwoord in de antwoordkolom hiernaast.

Kunt u een verklaring geven of het juiste aantal actieve patiënten en/of behandelstoelen aangeven? Noteer het antwoord in de antwoordkolom hiernaast. Nr Issue Vraag Toelichting 1 Er is aangegeven dat uw praktijk in 2012 xx actieve patiënten heeft en yy behandelstoelen (onderdeel B, vraag 15 en 16). Deze verhouding (aantal actieve patiënten per behandelstoel)

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2011. 4 2011 2011 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van het rekenmodel. Inhoud

Handleiding voor het gebruik van het rekenmodel. Inhoud Handleiding voor het gebruik van het rekenmodel In deze handleiding wordt beschreven hoe het rekenmodel gebruikt dient te worden. Het rekenmodel dient als hulpmiddel om te komen tot de financiële stukken

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. TOELICHTING OP DE JAARREKENING ALGEMEEN Activiteiten De activiteiten van Stichting Dierenasiel Walcheren, gevestigd, bestaan conform artikel 2 van de statuten uit de exploitatie van een dierenasiel voor

Nadere informatie

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra 1 Inkoop van energie Achtergronden De prijzen van aardgas en elektriciteit zijn zeer afhankelijk van de termijnmarkt en daarmee van de wereldeconomie. De aardgasprijzen zijn gekoppeld aan die van de olie.

Nadere informatie

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland. Gouda. Jaarrekening 2014

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland. Gouda. Jaarrekening 2014 Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland Gouda Jaarrekening 2014 23 maart 2015 Inhoudsopgave Algemeen Oprichting Statutaire doelstelling Aard van de stichting Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Het Veiligheidscluster in Twente

Het Veiligheidscluster in Twente Het Veiligheidscluster in Twente 2013-2015 Juni 2016 Colofon: Het Veiligheidscluster in Twente 2013-2015 Versie 1.1 Samenstelling: H. Seker & E. van de Wiel Uitgave: Kennispunt Twente, Mei 2016 2016, Kennispunt

Nadere informatie