Kwantitatieveinkopdiagnose Gemeente Tiel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwantitatieveinkopdiagnose Gemeente Tiel"

Transcriptie

1 Kwantitatieveinkopdiagnose Gemeente Tiel Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Academie Diedenoort Facility Management Naam student : Lisette Hop Studentennummer :

2 Kwantitatieveinkopdiagnose Gemeente Tiel Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Academie Diedenoort Facility Management Naam student : Lisette Hop Studentennummer : Studiejaar : 4 e jaars, Docentbegeleider : Dhr. R. Gacsbaranyi Organisatie : Gemeente Tiel Plaats : Tiel Land : Nederland Begeleider(s) : Dhr. M. Verweij : Dhr. K. van Moosel Geheimhouding : Nee 1

3 Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 1. Inleiding 4 2. Inkoopdiagnose Doel Aanpak Inkoopsegmenten Onderzoeksresultaten Het inkoopbelang Indeling naar leveringen, werken en diensten ABC analyse Indeling van de uitgaven in inkoopsegmenten Indeling van de uitgaven per leverancier Conclusie 17 Bijlage A Inkoopclusters en segmenten. 19 Bronvermelding 21 2

4 Begripenlijst Diensten Een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel tussen een aanbestedende dienst en een dienstverlener. 4 Inkoopclusters Een verzameling van inkoopsegmenten van vergelijkbare aard. Inkoopsegmenten Samenhangende groepen van kostensoorten: gelijksoortige producten en diensten die men bij één en dezelfde leverancier in zou kunnen kopen. 1 Inkoopquote Het aandeel dat het totale inkoopvolume uitmaakt van de totale begroting. Leveringen Aankoop, leasing, huur of huurkoop van producten. 2 Werken Het product van bouw- dan wel wegenbouwkundige werken in hun geheel dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen. 4 1 Streefkerk, P., "Kredietcrisis biedt facilitair manager ook kansen", in: Weekblad Facilitair nr , pag Gemeente Tiel, "Nota Inkoopbeleid en Inkoopvoorwaarden", Tiel, november 2001, gewijzigd januari

5 1. Inleiding In het kader van het afstudeerproject voor de opleiding Facility Management van Academie Diedenoort, is deze kwantitatieve inkoopdiagnose geschreven. Doel van het afstudeerproject is een proeve van bekwaamheid afleveren als beginnende beroepsoefenaar op HBO-niveau. Het afstudeerproject betreft een kwantitatieve en kwalitatieve diagnose van de inkoopfunctie bij de gemeente Tiel. Deze kwantitatieve diagnose is het eerste onderdeel van het project met als doel het verbeteren van inkoopfunctie van de gemeente Tiel zoals deze staat vermeld in het projectplan. De kwantitatieve diagnose zal tevens fungeren als uitgangspunt voor de kwalitatieve diagnose. In 2002 is door NIC B.V., kennisorganisatie op het gebied van inkoop, een inkooponderzoek voor de gemeente Tiel uitgevoerd. Doel van dat onderzoek is vergelijkbaar met het doel van deze kwantitatieve inkoopdiagnose. Om de huidige situatie te kunnen vergelijken met de situatie in 2002 is ervoor gekozen dezelfde opbouw van rapportage te hanteren. Opmerkingen met betrekking tot de in dit rapport opgenomen cijfers en tabellen: - Financiële gegevens zijn daar waar het de leesbaarheid van de tekst beperkt, afgerond op hele euro's. - Percentages worden afgerond op hele procenten. Dit kan ertoe leiden dat een optelling in een tabel niet exact op 100% uitkomt. Hoofdstuk twee, de inkoopdiagnose, betreft het doel, de aanpak en de onderzoeksresultaten van het kwantitatief onderzoek. De onderzoeksresultaten zijn onderverdeeld naar productclassificaties, leveranciers en inkoopclusters en segmenten. Hoofdstuk drie betreft de conclusies. 4

6 2. Inkopdiagnose Een inkoopdiagnose geeft aan hoeveel geld er in een bepaalde periode is besteed aan een bepaalde soort inkoop. 3 Het is een doorlichting van de inkoopfunctie waarbij onderscheid in een kwantitatieve en kwalitatieve diagnose wordt gemaakt. Deze inkoopdiagnose wordt uitgevoerd voor de gemeente Tiel en dit rapport betreft enkel de kwantitatieve diagnose. Dit houdt in dat het cijfermatig deel wordt bekeken. Het is een managementinstrument dat bijdraagt aan het verbeteren van de inkoopfunctie van de organisatie. Het genereert managementinformatie waarop gestuurd kan worden Doel Het doel van dit kwantitatief onderzoek is het verschaffen van inzicht in alle inkopen van de gemeente Tiel. Deze harde cijfers zijn van groot belang en fungeren als uitgangspunt voor de nog uit te voeren kwalitatieve analyse. De gemeente Tiel stelt de volgende definitie voor inkoop: "Alle activiteiten welke in een organisatie er toe leiden dat daarvoor een factuur wordt ontvangen en betaald" Er zijn bij de gemeente Tiel echter wel uitgaven waarbij een kanttekening geplaatst dient te worden: 1. Er zijn uitgaven die door inkoop niet beïnvloed kunnen worden; 2. Er zijn uitgaven die door inkoop deels beïnvloed kunnen worden; 3. Er zijn uitgaven die alleen op (zeer) lange termijn door inkoop beïnvloed kunnen worden. De uitgaven die niet door inkoop beïnvloed kunnen worden zullen niet in deze diagnose worden meegenomen Aanpak Een overzicht van alle door de gemeente Tiel ontvangen en betaalde facturen over het boekjaar 2008 is uitgangspunt van deze kwantitatieve inkoopdiagnose. De uitdraai bestaat uit alle crediteuren met daarbij per factuur een boekingsregel. De uitdraai bestond uit: boekingsregels met een totaalbedrag van ,= gedeeltelijk inclusief, gedeeltelijk exclusief BTW In deze uitdraai staan een groot aantal door de productgroep Financieel Beheer benoemde inkoopgroepen welke niet beïnvloedbaar of niet inkoop gerelateerd zijn: 3 PIANOo: Inkoopdiagnose, , 5

7 - Afdracht rijksleges - Aflossing langlopende geldleningen - Belastingen en rechten - Bijdrage schoolbesturen - Bijdrage WSW-werknemers - Bijdrage WWG-bedrijven - Bijdragen gemeenschappelijke regelingen - Bijdrage personeel - Contributies en donaties - Deelname Rioned - Diverse rechten - Exploitatiebijdrage SFT - Fiscalisering parkeerboetes - Geldsomverstrekkingen - Grond en terreinen - Invalide parkeerkaart - Investeringsbijdragen aan - Invorderingskosten overheidstellingen - Kosten administratie en beheer - Kosten sociaal plan - Kosten tbv sponsoring - Leermiddelen/schoolbudget - Lonen en salarissen voormalig personeel - Opbrengst verhuur accommodaties - Overige inkomensoverdrachten - Overige vergoedingen - Overige woonvoorzieningen - Overwerk - Rentes en premies langlopende - Presentiegelden geldleningen (m.u.v. rentes) - Salarissen en uitkeringen vast personeel - Subsidie allochtonen - Subsidies amateurverenigingen - Subsidies culturele instellingen - Subsidies maatschappelijke instellingen - Subsidie woningverbetering - Uitkeringen ABP/ziektegelden - Vast budget uitvoeringskosten WIW Bovenstaande zal niet in de diagnose meegenomen worden daar er geen invloed op uitgeoefend kan worden of de inkoopgroep niet inkoopgerelateerd is. De slechts deels of op (zeer) lange termijn door inkoop te beïnvloeden uitgaven zullen wel in de diagnose meegenomen worden. De door de gemeente Tiel aangeleverde gegevens zijn gedeeltelijk inclusief, gedeeltelijk exclusief BTW. Werk Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)-uitgaven zijn inclusief BTW. In deze analyse zal dit zoveel mogelijk gecompenseerd worden. Hierbij zal rekening worden gehouden met het hoge (19%) en lage (6%) BTW tarief. Na het verwijderen van de niet inkoop gerelateerde uitgaven zijn overgebleven: boekingsregels met een totaalbedrag van ,= exclusief BTW 6

8 2.3. Inkoopsegmenten Inkoopsegmenten zijn samenhangende groepen van kostensoorten: gelijksoortige producten en diensten die men bij één en dezelfde leverancier in zou kunnen kopen. 4 De Rijksoverheid heeft een standaardindeling van de inkoopsegmenten ontwikkeld, waardoor het gemakkelijk is inkoopdiagnoses van verschillende organisaties met elkaar te vergelijken. Daarnaast is het binnen elk inkoopsegment vrijwel altijd mogelijk tot een bundeling van de inkoop. De inkoopsegmenten kunnen samengebracht worden in inkoopclusters. Dit is een verzameling van inkoopsegmenten van vergelijkbare aard. Ook de productgroep Financieel Beheer maakt in de verwerking van alle facturen gebruik van bepaalde inkoopgroepen. Echter voor deze diagnose zijn alle boekingen volgens de inkoopclusters en segmenten ingedeeld zoals de Rijksoverheid deze heeft bepaald. In bijlage A zijn deze opgenomen. In de verdere diagnose zullen deze inkoopclusters en segmenten worden toegepast Onderzoeksresultaten Het inkoopbelang In 2002 heeft het NIC een inkooponderzoek uitgevoerd. In het gepresenteerde rapport wordt het inkoopbelang bepaald door de inkoopquote (het aandeel dat het totale inkoopvolume uitmaakt van de totale begroting). De begroting van de gemeente Tiel voor 2008 bedraagt ,= 5 inclusief reserveringen. Ten opzichte van de begrote kosten voor 2008 is in onderstaand figuur de verdeling tussen inkoop- en niet inkoopbeïnvloedbaar grafisch weergegeven. 60% 40% Inkoop beïnvloedbaar Niet inkoop beïnvloedbaar Figuur 1 Percentages (niet) inkoop beïnvloedbaar 4 Streefkerk, P., "Kredietcrisis biedt facilitair manager ook kansen", in: Weekblad Facilitair nr , pag Gemeente Tiel, "Programmabegroting ", Tiel,

9 Totale uitgaven gemeente Tiel Uitgaven Percentueel Inkoop beïnvloedbaar % Niet inkoop beïnvloedbaar % Begroting % Tabel 1: Totale uitgaven gemeente Tiel De inkoopquote bedraagt 40% Oftewel, van elke euro die door de gemeente Tiel wordt besteed, gaat 40 cent naar externe leveranciers. In 2002 bedroeg de inkoopquote 36%. Ten opzichte van 2002 is de inkoopquote dus gestegen met vier procent. De inkoopgerelateerde uitgaven per inwoner bedroegen in ,=. In zes jaar tijd is dit bedrag gestegen naar 777,= inkoopgerelateerde uitgaven per inwoner (uitgaande van inwoners in 2002 en inwoners in 2008) Indeling naar leveringen, werken en diensten De Europese regelgeving stelt drie productclassificaties te weten leveringen, werken en diensten. Onder deze productclassificaties wordt verstaan: - Leveringen: "aankoop, leasing, huur of huurkoop van producten" 6 - Werken: "het product van bouw- dan wel wegenbouwkundige werken in hun geheel dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen" 4 - Diensten: "een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel tussen een aanbestedende dienst en een dienstverlener" 4 Aan de hand van de verkregen informatie is er onderscheid gemaakt in financiële gegevens, facturen en het aantal crediteuren per productclassificatie. In onderstaande grafiek is dit grafisch weergegeven. 6 Gemeente Tiel, "Nota Inkoopbeleid en Inkoopvoorwaarden", Tiel, november 2001, gewijzigd januari

10 100% % 60% Werken Diensten 40% Leveringen 20% % Facturen Leveranciers Totaal bedrag excl. BTW Figuur 2 Onderverdeling in productclassificaties Leveringen, diensten en werken Facturen Leveranciers Omzet Aantal % Aantal % Totaal % Omzet per factuur Leveringen % % % Diensten % % % Werken % % % Totalen % % % Tabel 3: Onderverdeling in productclassificaties NB: het totale percentage en de som van aantal leveranciers wijkt af. Dit ontstaat doordat enkele leveranciers in twee productclassificaties werkzaam zijn. Deze zijn dan ook twee keer meegenomen in de analyse. De volgende belangrijkste constateringen kunnen worden gedaan: - Qua inkoopomzet verschillen leveringen, diensten en werken sterk van elkaar. Dit is ook terug te zien in het aantal facturen en het aantal leveranciers. - Procentueel levert 29% van de facturen leveringen, 18% van de inkoopomzet. Voor diensten zijn deze percentages redelijk gelijk aan elkaar (65% - 55%). Opmerkelijk voor werken levert 6% van de facturen 27% van de inkoopomzet. Dezelfde redenering geldt voor de leveranciers. 9

11 Nog enige karakteristieken: De gemeente Tiel deed in 2008 zaken met 1597 leveranciers Deze leveranciers hebben een omzet van ,= (excl. BTW) Deze omzet genereert facturen Dit is een gemiddelde omzet per factuur van 1.752,= De gemiddelde inkoopkosten (1 factuur = 45*) 2,57% * In het in 2002 door NIC uitgebrachte inkooponderzoek, wordt uitgegaan van 45,= inkoopkosten per factuur. Dit betreft een gemiddelde prijs voor de handelingskosten. In het rapport wordt de hoogte van deze inkoopkosten beargumenteerd. In vergelijking met het inkooponderzoek dat in 2002 is uitgevoerd, is het aantal leveranciers met 495 toegenomen. Echter de gemiddelde omzet per factuur is gedaald met 1121,=! Oftewel, er wordt voor minder bij meer leveranciers ingekocht waardoor zichtbaar de gemiddelde inkoopkosten toenemen (2,57% in 2008 ten opzichte van 1,56% in 2002) ABC analyse De ABC-analyse geeft inzicht in de mate van invloed van inkoopsegmenten of leveranciers op de inkoopomzet. Uitgaande van deze financiële omvang kan bekeken worden welk inkoopsegmenten de meeste aandacht verdienen. Dit is van belang zodat men zich richt op belangrijke zaken en voorkomt dat energie wordt gestoken in minder belangrijke leveranciers of inkoopsegmenten. De norm die hierbij wordt gehanteerd is als volgt: - A segmenten: 20% van de inkoopsegmenten is verantwoordelijk voor 80% van het inkoopvolume (20-80 regel) - B segmenten: 30% van de inkoopsegmenten is verantwoordelijk voor minder dan 20% van het inkoopvolume - C segmenten: 50% van de inkoopsegmenten is verantwoordelijk voor een zeer klein deel van het inkoopvolume of - A leveranciers: 20% van de leveranciers is verantwoordelijk voor 80 % van het inkoopvolume (20-80 regel) - B leveranciers: 30% van de leveranciers is verantwoordelijk voor minder dan 20% van het inkoopvolume - C leveranciers: 50% van de leveranciers is verantwoordelijk voor een zeer klein deel van het inkoopvolume In de volgende grafieken worden de gegevens van de gemeente Tiel met betrekking tot de ABC analyse weergegeven voor zowel de inkoopsegmenten als de leveranciers. 10

12 ABC analyse - inkoopsegmenten 120,00% % cumulatieve omzet 100,00% 80,00% 60,00% 40,00% 20,00% Cumulatieve % van de totale inkoopomzet per inkoopsegment 0,00% A B C 1,92% 9,62% 17,31% 25,00% 32,69% 40,38% 48,08% 55,77% 63,46% 71,15% 78,85% 86,54% 94,23% % inkoopsegmenten Figuur 3 ABC analyse Inkoopsegmenten Gerealiseerd door Inkoopsegmenten Percentage van het inkoopvolume Bedrag.. Inkoopsegmenten A 85,29% ,75 10 (20%) B 13,35% ,51 16 (30%) C 1,36% ,20 26 (50%) Tabel 4 Betreffende de inkoopsegmenten gaat de regel, waarbij 20% van de inkoopsegmenten verantwoordelijk is voor 80% van de inkoopomzet, op. 20% van de inkoopsegmenten zorgt voor een inkoopomzet van ,= wat een percentage van 85,29% betreft. Wil de gemeente Tiel zich richten op deze 85,29%, blijkt uit de tabel dat men slechts 10 inkoopsegmenten nader dient te onderzoeken. Wil de gemeente Tiel zich richten op een groter deel van het inkoopvolume, dan dient men zich te richten op de helft van de inkoopsegmenten. 98,64% van de inkoopomzet wordt dan nader onderzocht. 11

13 ABC-analyse leveranciers 120,0000% 100,0000% % inkoopomzet 80,0000% 60,0000% 40,0000% Cumulatieve % van de totale inkoopomzet per leverancier 20,0000% 0,0000% A B C 0,0626% 8,4534% 16,8441% 25,2348% 33,6255% 42,0163% 50,4070% 58,7977% 67,1885% 75,5792% 83,9699% 92,2981% % leveranciers Figuur 4 ABC analyse Leveranciers Leveranciers Percentage van het inkoopvolume Bedrag Gerealiseerd door.. leveranciers A 92,79% , (20%) B 6,28% , (30%) C 0,93% , (50%) Tabel 5 Bij de leveranciers gaat de regel niet op. 20% van de leveranciers is verantwoordelijk voor 93% van de inkoopomzet! Wanneer de gemeente Tiel zich wil richten op A leveranciers (20%), dienen zij 319 leveranciers nader te onderzoeken. Willen zij een groter bereik, dan dienen zij de A en B leveranciers (50%) nader te onderzoeken waardoor ze zicht hebben op bijna de gehele inkoopomzet van in totaal ,=. Nog enkele kenmerkende gegevens: Er zijn 682 (43% van het totale aantal) leveranciers die slechts 1 factuur zonden in het jaar Er zijn 199 (12% van het totale aantal) leveranciers die minder dan 100,= factureerden. 12

14 Indeling van de uitgaven in inkoopsegmenten In totaal worden er in dit onderzoek 52 inkoopsegmenten toegepast. Deze 52 inkoopsegmenten zijn een verzameling van 10 inkoopclusters (zie ook bijlage A). In onderstaande tabel is per inkoopsegment het volgende weergeven: a. Het aantal facturen per inkoopsegment b. Het aantal crediteuren per inkoopsegment c. De inkoopomzet per inkoopsegment Inkoopcluster Personeelsgerelateerde zaken Inkoopsegment Aantal facturen Aantal crediteuren Inkoopomzet Levering, dienst, werk Studie en opleiding ,69 Dienst Reis- en verblijfkosten ,74 Levering Recruitment, werving en ,72 Levering/ selectie dienst Bedrijfskleding ,12 Levering Arbo 0 0 0,00 x Kinderopvang ,00 Dienst Representiekosten ,47 Levering Verhuis- en detacheringskosten 0 0 0, ,74 x Kantoorinrichting en benodigdheden Kantoorartikelen ,64 Levering Kantoorinrichting ,80 Levering Kantoorapparatuur ,34 Dienst Reproductiekosten ,34 Levering Drukwerk 0 0 0,00 x Vakliteratuur en abonnementen ,67 Levering Archief 0 0 0,00 x ,79 Automatisering en telecommunicatie Aanschaf hardware 0 0 0,00 x Aanschaf software 0 0 0,00 x Netwerken en ,15 infrastructuur Levering Telecommunicatie ,39 Dienst ,54 Adviseurs en flexibele arbeid Uitzendkrachten ,83 Dienst Organisatie- en formatieadvies Beleidsondersteunend onderzoek en beleidsadvies , ,00 Dienst x 13

15 ICT-diensten en advies ,06 Juridisch onderzoek en advies ,67 Levering/ dienst Dienst Marketing, PR en ,81 communicatie Levering Overige diensten ,58 Dienst ,93 Vervoer en emballage Dienst en lease-vervoer ,71 Levering Vracht, porti en ,33 Levering/ verzendkosten dienst Koeriersdiensten ,66 Dienst ,70 Aanschaf/huur gebouwen en installaties Aanschaf gebouwinstallaties ,91 Levering Aanschaf vaste inrichting ,18 Levering, dienst, werk Huur gebouwen ,63 Levering ,72 Exploitatie, beheer gebouwen en installaties Onderhoud bouwkundig ,67 Levering/ dienst Schoonmaak ,51 Dienst Beveiliging ,47 Dienst Catering ,97 Levering Energie en water ,24 Levering Groenvoorziening ,79 Dienst Afvalverwerking ,27 Dienst Bedrijfshulpverlening 0 0 0,00 x Interne verhuiskosten 0 0 0,00 x Huur en lease ,97 Levering ,89 GWW (aanleg en onderhoud) Uitvoering en aanneming van werken ,30 Beton- en 0 0 0,00 staalconstructies x Wegmarkeringen 0 0 0,00 x Geleiderails 0 0 0,00 x Werk Electronische systemen ,49 Levering Materiaal voor onderhoud ,87 Levering ,66 Dienstspecifieke uitgaven , ,20 Levering/ dienst 14

16 GWW gerelateerde adviseurs en flexibele arbeid Verkeers- en vervoersonderzoek ,29 Technische adviezen 0 0 0,00 x Directievoering tijdens uitvoering 0 0 0, ,29 Dienst x Tabel 6: Uitgaven per inkoopsegment Ad. a. Het aantal facturen is op enkele inkoopsegmenten hoog en veroorzaken daarmee hogere inkoopkosten dan noodzakelijk. Een sortering van inkoopsegment op het aantal facturen is in een overzicht terug te vinden in bijgevoegd bestand. Ad. b. Het aantal crediteuren/leveranciers is binnen enkele inkoopsegmenten hoog. Minder leveranciers met dezelfde inkopen levert schaalvoordeel en dus een directe besparing op. Een sortering van inkoopsegment op het aantal crediteuren is in een overzicht terug te vinden in bijgevoegd bestand. Ad. c. Per inkoopsegment kan over het algemeen bepaald worden of het een dienst, levering of werk betreft. Bij aanbesteding dient onderzocht te worden of het Europese aanbesteding betreft. Wil men inkopen op een geheel inkoopsegment, dan is het mogelijk dat binnen een inkoopsegment meerdere productclassificaties aanwezig zijn. Zijn het jaarlijks terugkomende inkopen, dan dient de som van de inkoopomzet van het inkoopsegment over vier jaar te worden genomen (EG richtlijnen). Een sortering van inkoopsegment op inkoopomzet is in een overzicht terug te vinden in bijgevoegd bestand. 15

17 Indeling van de uitgaven per leverancier De ABC analyse voor leveranciers heeft laten zien dat 20% van de leveranciers verantwoordelijk is voor ruim 90% van het inkoopvolume. Onderstaande grafiek heeft de 15 leveranciers met het grootste inkoopvolume. Top 15 leveranciers op omzet Omzet , , , , , , , , ,00 0,00 Vree & Sliepen BV Lander Werk en Integratie Centric C. Harteman BV Provincie Gelderland ROC Rivor Personenvervoer Vijfstromenland STMR St.Thuiszorg Maats Wer P & O Services Dactylo Uitzendburo Sportfondsen Nederland BV Gebr. van Mouwrik & Co. Gebr. M. en W. Bron BV T.M.O.P. Leveranciers NUON Customer Care Center Figuur 5 Top 15 leveranciers op omzet Een kritische blik op combinaties van segmenten of leveranciers met het hoogste aantal facturen en de hoogste inkoopkosten, kan leiden tot het behalen van inkoopwinst. Top 15 zenders van facturen Aantal facturen STMR St.Thuiszorg en Maats Wer Dactylo Uitzendburo NUON Customer Care Center LIGTVOET B.V.2000 BetuweZorg St. Zorgcentra de Betuwe Lander Werk en Integratie C. Harteman BV Leveranciers Willis B.V. T.M.O.P. P & O Services Randstad Uitzendbureau BV H.K.V. Ochten BV Vitens Gelderland (WG) NV Centric Figuur 6 Top 15 zenders van facturen 16

18 3. Conclusies In dit hoofdstuk worden de belangrijkste constateringen en conclusies weergegeven. Deze conclusies hebben betrekking op het kwantitatieve onderzoek, vergeleken met de onderzoeksresultaten van NIC B.V. uit Allereerst zullen de belangrijkste constateringen ten opzichte van 2002 worden weergegeven in tabel 7. Hierop volgend zullen conclusies worden getrokken. Belangrijkste constateringen Inkoopgerelateerd bedrag ,= ,= Inkoopquote 36% 40% Inkoopgerelateerde uitgaven per inwoner 679,= 777,= Aantal leveranciers Aantal facturen Gemiddelde omzet per factuur 2873,= 1752,= Inkoopkosten 1,56% 2,57% Tabel 7: Constateringen t.o.v Conclusies Het inkoopbelang De inkoopquote is gestegen van 36% in 2002 naar 40% in Dit is een toename van 4%. Het houdt in dat per euro die de gemeente Tiel besteedt, 40 cent naar externe leveranciers gaat. Het aantal leveranciers was in 2002 nog 1102, dit is in zes jaar gestegen naar Een toename van 495 leveranciers. Ook het aantal facturen is sterk gestegen van 9484 in 2002 naar in Echter de gemiddelde kosten per factuur zijn met 1121,= gedaald! Er wordt voor minder bij meer leveranciers ingekocht wat een stijging van de inkoopkosten betekent (1,56% in 2002 ten opzichte van 2,57% in 2008). Onderverdeling naar productclassificaties Gezien het factuurpercentage ten opzichte van de omzet kan gesteld worden dat facturen voor werken van grotere omvang zijn dan facturen van leveringen en diensten. De facturen van leveringen zijn van kleinere omvang dan de facturen van diensten en werken. De productclassificatie diensten levert de grootste inkoopomzet, namelijk 55%. De productclassificaties leveringen en werken leveren 18% en 26% van de inkoopomzet. Opvallend genoeg is dit zo goed als gelijk met de verdeling naar inkoopomzet per productclassificatie in Ten opzichte van 2002 is het aantal leveranciers en facturen voor leveringen in verhouding (percentueel) sterk gedaald. Echter relatief zijn deze zo goed als gelijk gebleven. Daartegenover staat dat de leveranciers en facturen voor werken sterk gestegen zijn. 17

19 ABC analyse Betreffende de ABC analyse voor inkoopsegmenten kan gesteld worden dat de regel opgaat. 10 Inkoopsegmenten zijn verantwoordelijk voor 85,29% van het inkoopvolume. Wil men zich richten op een breder gebied (98,64%), dit kan door 16 inkoopsegmenten aan een nader onderzoek te onderwerpen. Voor leveranciers gaat de regel niet op. 20% van de leveranciers is verantwoordelijk voor 92,79% van het inkoopvolume. Inkoopsegmenten Het grootste inkoopcluster met een inkoopvolume van ,= is "Adviseurs en flexibele arbeid" gevolgd door "GWW (aanleg en onderhoud)" met ,=. Echter het inkoopcluster met het grootste aantal facturen is: "Dienstspecifieke uitgaven". Deze betreft 27% van het totale aantal facturen. Het aantal leveranciers is het hoogst bij inkoopcluster "personeelsgerelateerde zaken" met 492 leveranciers. Het inkoopcluster: "Automatisering en telecommunicatie" genereert het minste inkoopvolume. Dit komt mede doordat in 2008 geen aanschaf van hard- en software heeft plaatsgevonden. 18

20 Bijlage A Inkoopclusters en segmenten Gemeente Tiel op weg naar "Purchasing Excellence" Inkoopcluster Personeelsgerelateerde zaken Kantoorinrichting en benodigdheden Automatisering en telecommunicatie Adviseurs en flexibele arbeid Vervoer en emballage Aanschaf/huur gebouwen en installaties Exploitatie, beheer gebouwen en installaties GWW (aanleg en onderhoud) Inkoopsegment Studie en opleiding Reis- en verblijfkosten Recruitment, werving en selectie Bedrijfskleding Arbo Kinderopvang Representiekosten Verhuis- en detacheringskosten Kantoorartikelen Kantoorinrichting Kantoorapparatuur Reproductiekosten Drukwerk Vakliteratuur en abonnementen Archief Aanschaf hardware Aanschaf software Netwerken en infrastructuur Telecommunicatie Interm-management Uitzendkrachten Organisatie- en formatieadvies Beleidsondersteunend onderzoek en beleidsadvies ICT-diensten en advies Juridisch onderzoek en advies Marketing, PR en communicatie Overige diensten Dienst- en leasevervoer Vracht, porti en verzendkosten Koeriersdiensten Aanschaf gebouwinstallaties Aanschaf vaste inrichting Huur gebouwen Onderhoud bouwkundig Schoonmaak Beveiliging Catering Energie en water Groenvoorziening Afvalverwerking Bedrijfshulpverlening Interne verhuiskosten Uitvoering en aanneming van werken Beton- en staalconstructies Wegmarkeringen 19

21 Dienstspecifieke uitgaven GWW gerelateerde adviseurs en flexibele arbeid Geleiderails Elektronische systemen Materiaal voor onderhoud GWW diensten Defensie Universiteiten Waterschappen 20

22 Bronvermelding Literatuur - Welle van, A.J., "Inkoop in strategisch perspectief", Kluwer, Maarssen, Mulders, M., "75 managementmodellen", Wolters-Noordhoff, Groningen/Houten, Academie Diedenoort, Facility Management, "Handleiding Voorbereiding & Uitvoering Afstudeerproject Nijmegen", Voltijd en Deeltijd opleiding, Documenten - NIC, "Rapportage Inkooponderzoek 2002 Gemeente Tiel", Hop, L., "Organisatiediagnose gemeentelijke organisatie Tiel", februari Gemeente Tiel, "Nota Inkoopbeleid en Inkoopvoorwaarden", Tiel, november 2001, gewijzigd januari Gemeente Tiel, "Programmabegroting ", Tiel, 2008 Artikelen - Streefkerk, P., "Kredietcrisis biedt facilitair manager ook kansen", in: Weekblad Facilitair nr , pag Websites - PIANOo: Inkoopdiagnose, , - Welk btw-tarief geldt voor uw producten en diensten?, , - Kennisportal Europese aanbesteding, , 21

FACTSHEET: Rijksbrede inkoopanalyse (concept, mei 2008)

FACTSHEET: Rijksbrede inkoopanalyse (concept, mei 2008) FACTSHEET: Rijksbrede inkoopanalyse (concept, mei 2008) De Chief Procurement Officer - met zijn staf, het Regiebureau Inkoop Rijksoverheidheeft als opdracht de professionalisering van de inkoop binnen

Nadere informatie

Inkoop na MSU+ Thea Smid-Verheul

Inkoop na MSU+ Thea Smid-Verheul Inkoop na MSU+ Thea Smid-Verheul Agenda Inleiding - Gemeente Amersfoort Inkoop evaluatie2005 MSU+ audit 2009 Gemeente Amersfoort in t kort 140.000 inwoners; 925 medewerkers Integraal management, decentrale

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Zundert. Uitgavenanalyse. Bijlage 3 bij eindrapportage d.d. 19 december 2007

Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Zundert. Uitgavenanalyse. Bijlage 3 bij eindrapportage d.d. 19 december 2007 Onderzoek Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Zundert Uitgavenanalyse Bijlage 3 bij eindrapportage d.d. 19 december 2007 Inhoud Doel en aanpak van de uitgavenanalyse Toelichting Inkooppakketten Top

Nadere informatie

Quickscan. Een overzicht van openbare inkoopcijfers van de Rijksoverheid. Significant B.V. Eva Hoffmann. 22 februari 2010

Quickscan. Een overzicht van openbare inkoopcijfers van de Rijksoverheid. Significant B.V. Eva Hoffmann. 22 februari 2010 Quickscan Een overzicht van openbare inkoopcijfers van de Rijksoverheid Significant B.V. 22 februari 2010 Eva Hoffmann Achtergrond en aanleiding De projectgroep Innovatiegericht Inkopen van het ministerie

Nadere informatie

Analyse van de inkoopfunctie

Analyse van de inkoopfunctie Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Inkoopgebonden kosten zijn vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten, hierdoor vormt de inkoopfunctie een belangrijke potentiële winstbron. Niet alleen door de invloed

Nadere informatie

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 Sparrenheuvel, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Zevende ronde ICT Benchmark Gemeenten 2011 3 1.2 Waarom

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Hierbij verzoeken wij u in aanmerking te komen voor een subsidie over het kalenderjaar ten behoeve van de

Nadere informatie

www.dekantoormanager.nl

www.dekantoormanager.nl Balansrekeningen 0010 Grond 0011 Investeringen grond 0020 Gebouwen 0021 Investeringen gebouwen 0023 Cumulatieve afschrijving gebouwen 0024 Afschrijving gebouwen 0050 Verbouwingen 0051 Investeringen verbouwingen

Nadere informatie

Definitie Externe Inhuur

Definitie Externe Inhuur Als vertrekpunt is gebruik gemaakt van de definitie die ook gehanteerd wordt door de Rijksoverheid. Vervolgens is deze op onderdelen verfijnd, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de Flevolandse inrichting

Nadere informatie

Deelprojectplan. Inkoop

Deelprojectplan. Inkoop Deelprojectplan Inkoop Geconcentreerde inkoop via een centraal geleide decentrale inkooporganisatie J. Innemee (voorzitter) W. Ytsma M. Haanstra V. van der Wal Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Huidige situatie

Nadere informatie

Begroting 2016 Nederlandse Postduivenhouders Organisatie te Veenendaal

Begroting 2016 Nederlandse Postduivenhouders Organisatie te Veenendaal Begroting 2016 Nederlandse Postduivenhouders Organisatie te Veenendaal Begroting 2016 inhoudsopgave: Pagina 1. Uitgangspunten begroting 2016 1 2.1 Begroting 2016 (* 1.000) 2 2.2 Begroting 2016 (* 1,00)

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen. Infoblad 9.2 BEGROTING. Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen:

Handboek Beheer van Scoutingkampeerterreinen. Infoblad 9.2 BEGROTING. Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: Infoblad 9.2 BEGROTING Op dit infoblad vind je informatie over de volgende onderwerpen: - Opstellen van de begroting - Kostenplaatsen - Kosten - Opbrengsten - Meer informatie - Bijlage rekeningschema Voor

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Sociaal-economische kerngegevens

Sociaal-economische kerngegevens Sociaal-economische kerngegevens voor de vervaardiging van aardappelproducten Deze folder is voor werknemers en werkgevers in: de aardappelproductensector. De folder geeft een beeld van sociaal-economische

Nadere informatie

Naar een nieuwe inkoopstrategie

Naar een nieuwe inkoopstrategie Naar een nieuwe inkoopstrategie Rijksleveranciersdag 29 november 2013 Mark Bressers Coen Schreiner Professioneel Inkopen door het Rijk Publieke waarden Maatschappelijke impact Rijksinkoop Ca 10 miljard

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503

Balans per 31 december 2011 2011 2010. Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Jaarrekening 2011 Balans per 31 december 2011 2011 2010 Activa Vaste activa Materiële vaste activa 167.572 110.503 Vlottende activa Voorraden 38.103 98.072 Vorderingen 11.416 16.580 Liquide middelen 65.514

Nadere informatie

VERSLAG BOEKJAAR 2013

VERSLAG BOEKJAAR 2013 VERSLAG BOEKJAAR 2013 Pagina 1 Geacht bestuur, In het onderstaande brengen wij u verslag uit omtrent de door u verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening over het boekjaar 2013. Deze

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387

Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440. Voorraden 21.034 22.387 Stichting ATAK, Podium voor Moderne Muziek Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventarissen 72.750 140.440 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 21.034 22.387

Nadere informatie

Checklist. Inkoopdiagnoses. In acht stappen naar een periodieke interne inkoopdiagnose

Checklist. Inkoopdiagnoses. In acht stappen naar een periodieke interne inkoopdiagnose Checklist Inkoopdiagnoses In acht stappen naar een periodieke interne inkoopdiagnose Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 In acht stappen naar een periodieke interne inkoopdiagnose... 9 STAP 1: BEPAAL DE

Nadere informatie

Nalevingsmeting Europees aanbesteden 2008. Barneveld, 25 januari 2010. Referentie: KI/mu/09.105. Auteur(s): Ir. K.W.J.

Nalevingsmeting Europees aanbesteden 2008. Barneveld, 25 januari 2010. Referentie: KI/mu/09.105. Auteur(s): Ir. K.W.J. Rapportage Nalevingsmeting Europees aanbesteden 2008 De naleving van de Europese aanbestedingsrichtlijnen is in de meeste sectoren gestegen Barneveld, 25 januari 2010 Referentie: KI/mu/09.105 Auteur(s):

Nadere informatie

Checklist inkoopdiagnoses: in acht stappen naar een periodieke interne inkoopdiagnose

Checklist inkoopdiagnoses: in acht stappen naar een periodieke interne inkoopdiagnose Titel: Checklist inkoopdiagnoses pag.: 1 van 48 code: AUT-SPEN-ebk-001-bl.doc Checklist inkoopdiagnoses: in acht stappen naar een periodieke interne inkoopdiagnose Bron: PIA Professioneel Inkopen en Aanbesteden,

Nadere informatie

Pro Mereor. Inkoopanalyse. Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8

Pro Mereor. Inkoopanalyse. Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8 Pro Mereor Inkoopanalyse Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De analyse... 3 2.1 Kwantitatieve inkoopanalyse... 3 2.2 Kwalitatieve inkoopanalyse... 6 3. Verbetertraject...

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Duurzaamheidscriteria van inkoopbeleid Ordina

Duurzaamheidscriteria van inkoopbeleid Ordina Duurzaamheidscriteria van inkoopbeleid Ordina Datum Auteur(s) Versie Classificatie Status 9 augustus 2013 Hke08033/Apo20090 1.1 Definitief Ordina Nederland B.V. ING Bank 069.68.64.649 KvK 30086514 BTW

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013

De Nederlandse Vegetariërsbond. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 concept 30 mei 2014 Vermogensopstelling per 31 december 2013 ACTIVA 31 december 2013 31 december 2012 Vaste Activa Materiële vaste activa 2.320 2.246 Financiële vaste activa 300.969 299.675

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013

Kolommenbalans Periode: 01-01-2013 t/m 31-12-2013 *** BALANS *** Materiële Vaste Activa 100 Terreinen 101 Afschrijvingen terreinen 110 Gebouwen 111 Afschrijvingen gebouwen 120 Verbouwingen en installaties 121 Afschrijvingen verbouwingen en i... 130 Machines

Nadere informatie

Financieel Verslag 2012

Financieel Verslag 2012 Financieel Verslag 2012 Frans Coenen Penningmeester Beuningen, 23 april 2013 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Balans per 31 december 2012... 4 Resultatenrekening 2012... 5 Toelichting resultatenrekening (uitgaven)

Nadere informatie

LASTEN. Begrotingswijziging 2011 nummer 1. Kosten- Omschrijving Primaire 1e Begrotingswijziging 2011 Begroting 2011 Omschrijving

LASTEN. Begrotingswijziging 2011 nummer 1. Kosten- Omschrijving Primaire 1e Begrotingswijziging 2011 Begroting 2011 Omschrijving LASTEN 1.1 Externe rentelasten 40100 Rente RC 217.757 74.836 142.921 Lagere lasten door vertraagde investeringen 1.2 Interne rentelasten 40200 Heffingsrente 160.000 96.000 256.000 Overboeking van opbrengsten

Nadere informatie

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company

Masterclass Raamovereenkomsten. Externe Inhuur. 7 oktober 2008. The Procurement Solutions Company Masterclass Raamovereenkomsten Externe Inhuur 7 oktober 2008 The Procurement Solutions Company Agenda Welkom/opening Korte introductie Diversiteit Raamovereenkomsten 8 stappenplan Raamovereenkomsten met

Nadere informatie

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Social Return invulling 3. Resultaten en ervaringen 4. Vervolgstappen 1. Amsterdamse

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting Polderhuis Museum Westkapelle Westkapelle

Financieel verslag 2015 Stichting Polderhuis Museum Westkapelle Westkapelle Financieel verslag 2015 Stichting Polderhuis Museum Westkapelle Westkapelle Pagina 1 van 19 Inhoud Balans per 31 december 2015 Staat van ontvangsten en uitgaven Algemene toelichting Toelichting op de balans

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Rapportage Info budgethouders

Gebruikershandleiding Rapportage Info budgethouders Gebruikershandleiding Rapportage Info budgethouders Inhoudsopgave Inleiding... Rapporten type A: Exploitatieoverzicht (lopend jaar)... 4 Rapporten type B: Exploitatieoverzicht (meerjaren)... 8 Rapporten

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo

Instroom onderwijs 2012-2013 Oost-Nederland, mbo en hbo Instroom onderwijs 212-213 Oost-Nederland, mbo en hbo Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 Mbo BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 Mbo V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 Mbo

Nadere informatie

Begroting 2014 Jaarrekening 2013

Begroting 2014 Jaarrekening 2013 Begroting 2014 Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 + MJP 2014-2017 + begroting 2014 - Resultaat Begroting Jaarrekening Jaarrekening 2013 2012 2013 Opbrengsten Entree 43.658 43.658 45.166 Cateraar 14.000

Nadere informatie

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013 Stichting De Jonge Onderzoekers Jaarrekening 2013 1 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Bedrijfsgebouwen en terreinen

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% WISCAT-pabo inhoud Inleiding Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met 2 3 8 11 pagina 1 I 13 WISCAT-pabo. J Inleiding In deze rappodage zullen de toetsresultaten

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2010

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2010 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2010 Sparrenheuvel 32, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Stijging van ICT-kosten per medewerker 3 2 De uitkomsten van de ICT-benchmark

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie BFW 27 april 2012. Margreeth Trimpe 0118-63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl

Betreft vergadering Commissie BFW 27 april 2012. Margreeth Trimpe 0118-63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 12006906 Brief GS van 27 maart 2012 over externe inhuur, aangevuld met de duur en de mate waarin dat leidt tot langlopende verplichtingen voor

Nadere informatie

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO

Instroom onderwijs 2011 Oost-Nederland, MBO en HBO onderwijs 211 Oost-Nederland, MBO en HBO Inhoudsopgave Inleiding 3 Korte cijfermatige analyse van de inventarisatie 4 MBO BOL en BBL niveau 1 t/m 4 5 MBO V&V en Welzijn niveau 3 en 4 6 MBO BOL niveau 1

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop

JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop JAARVERSLAGEN ANALYSE 2010 Intrakoop De inkoopcoöperatie van de zorg Datum : september 2011 Versie : 0.1 Auteurs : Intrakoop i.s.m. Marlyse-Research Inhoud 1. Resultatenrekening... 2 1.1 Personeelskosten

Nadere informatie

Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen

Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen Antwoorden op de door de onderzoekers gestelde vragen Aanbestedingsbeleid gemeente Dinkelland Aanbestedingen Hoe hoog zijn de jaarlijks gemeentelijke uitgaven en hoeveel procent hiervan bestaat uit aanbestedingen?

Nadere informatie

Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt

Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt Overzicht van de Nederlandse online vacaturemarkt Deze studie is gebaseerd op statistieken uit Jobfeed, de Big Data tool voor vacatures 1. Introductie 2. Vacatures 2. Meest gevraagde beroepen 3. Steden

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg

Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Verkorte jaarrekening 2014 Rotterdamse Schouwburg Balans per 31 december (na resultaatbestemming) Bedragen x 1.000 31 december 2013 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1.804 2.041

Nadere informatie

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 juni

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

Milieubarometer 2009-2010

Milieubarometer 2009-2010 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N004 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2009-2010 Datum : 26 juli 2011 Milieubarometer 2009-2010 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Resultaten VVNH monitoring rapportageformulier geheel 2014

Resultaten VVNH monitoring rapportageformulier geheel 2014 Resultaten VVNH monitoring rapportageformulier geheel 214 Deze rapportage is gebaseerd op respons van de VVNH-leden op het rapportageverzoek over zowel de eerste als de tweede helft van 214. Naast de import

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) December 2014 In deze notitie van UWV WERKbedrijf, die tweemaandelijks verschijnt, worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht.

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Oorzaken prijsstijging kinderopvang

Oorzaken prijsstijging kinderopvang Deloitte & Touceh Rijksoverheid Management & ICT Consultants Stationsplein 6 Voorburg Postbus 90721 2509 LS Den Haag Telefoon (070) 300 66 00 Telefax (070) 300 66 05 Oorzaken prijsstijging kinderopvang

Nadere informatie

Kosten koper Onderzoek naar de verdeling van de kosten van diverse partijen bij de koop en levering van een bestaande woning

Kosten koper Onderzoek naar de verdeling van de kosten van diverse partijen bij de koop en levering van een bestaande woning Kosten koper Onderzoek naar de verdeling van de kosten van diverse partijen bij de koop en levering van een bestaande woning Den Haag, 20 augustus 2012 - 2 - Aanleiding In het kader van de evaluatie Wet

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting het Nijsinghhuis. Eelde

Jaarrekening 2014. Stichting het Nijsinghhuis. Eelde Jaarrekening 2014 Stichting het Nijsinghhuis Eelde Inhoud Jaarverslag 2014 2 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2014 6 Exploitatierekening 2014 7 Toelichting op de balans en exploitatierekening 8 Overige

Nadere informatie

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012

Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland. Voorburg. Inzake het jaarbericht over 2012 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Andeweg Mediterranean Training for the Deaf-Nederland Voorburg Inzake het jaarbericht over 2012 datum: 5 mei 2013 KvK: 41159371 INHOUD pagina Jaarrekening. Balans per

Nadere informatie

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013

v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 v.v. Valken'68 Postbus 74 2220 AA Valkenburg RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012/2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Verslag van het bestuur 1 Algemeen 4 2 Resultaatvergelijking 5 Financieel verslag 1 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2015

SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2015 SAMENGEVOEGDE BEGROTING 2015 Stichting Hoogvliegers (SHV) Stichting Ambulancevliegtuig (SAV) Inhoudsopgave Toelichting op begroting 2015 3 Begroting (V&W rekening) 2015 5 2 Algemene doelstelling Stichting

Nadere informatie

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra

1 Inkoop van energie. Figuur 1.1 tarief opbouw gas. Figuur 1.2 tarief opbouw electra 1 Inkoop van energie Achtergronden De prijzen van aardgas en elektriciteit zijn zeer afhankelijk van de termijnmarkt en daarmee van de wereldeconomie. De aardgasprijzen zijn gekoppeld aan die van de olie.

Nadere informatie

Categoriemanagement binnen de publieke sector (Rijk) NEVI-PIANOo congres 6 juni 2013. Theo Endenburg Ministerie van BZK (DGOBR) (programmamanager

Categoriemanagement binnen de publieke sector (Rijk) NEVI-PIANOo congres 6 juni 2013. Theo Endenburg Ministerie van BZK (DGOBR) (programmamanager Categoriemanagement binnen de publieke sector (Rijk) NEVI-PIANOo congres 6 juni 2013 Theo Endenburg Ministerie van BZK (DGOBR) (programmamanager 1 compacte rijksinkoop) Agenda 1. Welkom. 2. Compacte rijksinkoop

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Perspresentatie Financiële Benchmark Eredivisie. Seizoen 06/07

Perspresentatie Financiële Benchmark Eredivisie. Seizoen 06/07 Perspresentatie Financiële Benchmark Eredivisie Seizoen 06/07 Financiële Benchmark Eredivisie seizoen 06/07 Aanleiding Maart 2008 is het eerste financiële benchmarkonderzoek voor de Eredivisie afgerond.

Nadere informatie

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION

STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION CONCEPT VIII. JAARREKENING 2011 STICHTING DUTCH DENTAL CARE FOUNDATION Inhoudsopgave * Algemene Toelichting blz. 1 * Balans per 31-12-2011 blz. 2 * Staat van Baten en Lasten over 2011 blz. 3 * Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

(opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal

(opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal liquiditeitsbegroting (opstartfase) maand 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 totaal opening kas/bank -1.128,99 4.347,50 11.590,59 16.803,73 20.997,93 19.457,90 21.280,18 27.973,31 35.496,66 37.698,87 48.759,66

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Rekeningschema. ML Webdesign 18-2-2011 23:56:45 1 / 6. Datum:

Rekeningschema. ML Webdesign 18-2-2011 23:56:45 1 / 6. Datum: 1 / 6 100 Goodwill 100 0 11000 101 Afschrijving goodwill 101 0 11000 110 Aanloopkosten 110 0 11000 111 Afschrijving aanloopkst. 111 0 11000 200 Gebouwen 200 0 12000 201 Afschrijving gebouwen 201 0 12000

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015

STICHTING KULTURHUS WARNSVELD. Begroting 2015 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD Begroting 2015 oktober 2014 Versienummer: 2.0p - vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 3 november 2014 STICHTING KULTURHUS WARNSVELD TOELICHTING OP DE FINANCIËLE BEGROTING

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND'

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND' STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM 'HET WARME LAND' TE HATTEM RAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 I Algemene toelichting 2 II Financiering 4 III Kasstroomoverzicht 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

begroting 2014 begroting begroting jaarrekening THUIS + HOSPICE 2014 2013 2012 kosten coördinator 48.500 48.250 43.025

begroting 2014 begroting begroting jaarrekening THUIS + HOSPICE 2014 2013 2012 kosten coördinator 48.500 48.250 43.025 december 2013 begroting 2014 begroting begroting jaarrekening THUIS + HOSPICE 2014 2013 2012 kosten coördinator 48.500 48.250 43.025 activiteiten verzekeringen 1.000 2.750 2.759 cursuskosten 3.000 3.000

Nadere informatie

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan

Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan 1 Efficiency Monitor Onderwijsondersteunende diensten primair onderwijs De Anculus organisatiescan Anculus b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-etb-0-4694

Pagina 1 van 5. Aangemaakt door: Nicole Ophof 16-01-2014 17:24:06 UTC - v6.30.2-etb-0-4694 Criteria Rapportagestructuur Standaard BDO-structuur (GENERAL0004) (Gehele structuur tonen incl. grootboek) Administratie Deense Zeemans Kerk Rotterdam (101039479000) Periode (JJJJ(/PP)) 2013 Details weergeven

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere gemeenten

Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere gemeenten Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten met andere gemeenten Impressie ICT Benchmark Gemeenten 2012 Inzicht in prestaties door benchmarking van ICT-kosten

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest

Financieel jaarverslag 2013. Stichting Openluchttheater Cabrio. Soest Financieel jaarverslag 2013 Stichting Openluchttheater Cabrio Soest Jubileumjaar Theater 1938-2013 1. Werkzaamheden 2. Inleiding 3. Jaarrekening Balans per 31 december 2013 en Staat van Inkomsten en Lasten

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Formatie-ontwikkeling 2003 Statenvergadering: 6 februari 2003 Agendapunt: 5 1. Wij stellen u voor: a. in te stemmen met structurele uitbreiding van de formatie met 13,3

Nadere informatie