Die Here leer ons om gehoorsaamheid aan Sy wil te vra

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Die Here leer ons om gehoorsaamheid aan Sy wil te vra"

Transcriptie

1 SKRIFLESING: Romeine 12:1-8 TEKS: Romeine 12:1-2 HK 49 TEMA: Die Here leer ons om gehoorsaamheid aan Sy wil te vra Psalm 103 : 10, 11 Skrifberyming 28 (10-1) : 1, 2 Psalm 119 : 11 Skrifberyming 78 (13-3) Ook: Sb 14 (8-1) : 1, 2

2 2 In die gebed-skool van die Here Jesus is ons geleer dat die eerste waarvoor ons behoort te bid, die heiliging van God se Naam is. Dis die heel belangrikste saak in die wêreld! Die tweede (wat ons geleer is om voor te vra) is dat die Here as Koning sal regeer, net soos wat Hy ons onder andere in die gelykenisse oor die koninkryk van die hemel geleer het dat Hy doen dat Hy byvoorbeeld Sy koningskap soos suurdeeg, wat n hele stuk deeg deursuur, sal laat werk. Die volgende wat ons dan heel logies geleer word om te vra, is dat Sy wil sal geskied. Waar daar n Koning is, verwag jy mos onderdane wat aan Hom gehoorsaam is; en daarom volg daar na die versoek oor die koningskap van die Here, ook die versoek dat Hy ons Sy wil sal laat doen. Dis wat vanaand gepreek word, dat die Here ons leer om gehoorsaamheid aan Sy wil te vra. Kom ons kyk na die volgende: 1. na wat in hierdie gebed bedoel word met U wil; 2. na wat U wil geskied beteken; 3. na wat nodig is om Sy wil te laat geskied. 1. WAT IS U WIL IN HIERDIE GEBED? Ons praat van dit wat God doen, dit wat Hy in hierdie wêreld en in ons eie lewe laat gebeur, as Sy wil. Dis die Here se wil dat dinge sus of so gebeur het, sal ons vir mekaar sê. Maar hierdie derde versoek in die Onse Vader gaan nie in die eerste plek oor hiérdie wil van die Here dit wat Hy in hierdie wêreld en in ons lewens doen en laat gebeur nie. Daar s iets anders 1 wat ons ook die wil van God noem, naamlik dit wat Hy wil hê wat ons moet doen: - Sy opdragte aan die mens; - Sy gebooie. Ons sê mos dat dit die wil van die Here is dat ons nie ander gode sal hê nie 1 Uit God se ooogpunt is dit nie regtig iets anders nie. By Hom is Sy besluit-wil en Sy bevel-wil deel van één Plan.

3 3 en dat ons Sy Naam moet eer en dat ons nie mag moor en steel en lieg nie. Hierdie derde versoek van die gebed wat die Here Jesus ons leer, gaan oor hiérdie wil van God: Sy bevele, Sy voorskrifte, Sy Wet. Hierdie derde versoek vra nie dat Gód moet doen wat Hy besluit het om te doen nie, maar dat óns sal doen wat Hy ons beveel het om te doen! Die versoek is nie Laat U U eie wil doen nie, maar Laat óns U wil doen! Wát is die wil van die Here wat ons moet doen? Dis alles wat Hy ons in die Bybel beveel om te doen. Dis al die direkte opdragte wat Hy gee so móét jy; so mág jy nie. Maar ook al die indirekte opdragte wat Hy gee, byvoorbeeld deur die beskrywing van goeie dinge wat mense gedoen het en wat ons dan moet navolg, óf deur die beskrywing van verkeerde dinge wat mense gedoen het en wat ons dan nie mág navolg nie. Al hierdie opdragte van die Here aan die mens kan op verskillende maniere opgesom word. o Jy kan byvoorbeeld sê dat dit Sy wil is dat ons in Hom sal glo en dat ons Hom sal gehoorsaam. Geloof en gehoorsaamheid sluit alles in wat die Here van ons vra. o Of jy kan sê dat dit Sy wil is dat ons Hom met ons hele mens-wees moet liefhê en ons naaste soos onsself. Liefde is die samevatting van ál God se opdragte. o Of jy kan sê (soos dit hier in HK 49 gedoen word) dat dit Sy wil is dat ons ons amp en ons beroep sal uitleef soos Hy dit van ons wil hê. Ons amp verwys na alles wat Christen-wees in die algemeen beteken, of ook na ons besondere amp in Sy kerk as jy daartoe geroep is. Ons beroep verwys na dit wat ons as ons daaglikse werk doen: onderwyser, huisvrou, ingenieur, klerk, ens.

4 4 Al die Here se opdragte kan ook só saamgevat word: om jou amp en beroep gewillig en getrou vir die Here te doen. Hier in Romeine 12:2 lees ons weer dat dit wat goed is en wat vir God aanneemlik is en wat volmaak is dít is Sy wil. o Dit wat goed is verwys na alles wat Gód as goed beskou in besonder ook na dit wat Hy vir ons as goed beskou, dit wat vir ons wanneer ons dit doen Sy goeie seëninge tot gevolg sal hê. o Dit wat vir Hom aanneemlik is verwys na dit waarvan Hý hou, na dit wat vir Hóm aanvaarbaar is. Daar s mense wat leef asof hulle dink dat alles waarvan húlle hou en wat vir húlle aanvaarbaar is, ook maar God se wil is. Maar dis nie so nie. Sy wil vir ons lewens is dit wat vir Hóm aanneemlik is. o Dit wat volmaak is verwys na alles wat vol-gemaak is, heel gemaak is, wat is soos wat dit bedoel is om te wees. Hier beteken dit dan dat alles wat die verhouding tussen die Here en Sy mense vol maak, alles wat mense se verhoudings met mekaar heel maak, alles in die samelewing wat dinge daar maak soos hulle behoort te wees dít alles is die wil van God. Uiteindelik kom dit alles maar hierop neer: - alles wat die Here volgens Sy Woord, die Bybel, van ons as mense vereis dít is Sy wil waaroor dit gaan wanneer ons vra: Laat U wil geskied. 2. WAT BETEKEN GESKIED? Geskied beteken gebeur. Laat U wil geskied beteken Laat U wil gebeur. En as U wil dan hier na God se bevele verwys, beteken Laat U wil geskied dít: - laat dit wat U beveel, deur mense gedoen word; - laat daar geloof en gehoorsaamheid by mense wees, liefde vir U en vir mekaar; - laat die Christene soos Christene lewe en laat alle mense hulle beroepe getrou aan U beoefen.

5 5 Om die wil van die Here te kan doen, moet mense natuurlik die wil van die Here ken. Hulle moet wéét wat Hy van hulle verwag. Hulle moet ínsig hê in wat Hy van hulle verwag, want die wil van die Here is nie net n paar oppervlakkige reëls wat nagekom moet word nie; dis n hele nuwe benadering van die lewe! Die apostel gebruik hier in vers 2 n sprekende woord. Hy sê dat ons moet onderskei wat die wil van God is, onderskei-deur-toetsing. Hierdie woord beteken dat jy die verskillende maniere waarop n mens n saak kan benader en waarop jy in n bepaalde situasie kan optree, moet toets. teen mekaar moet opweeg, om so uit te maak watter benadering en optrede die wil van die Here is. Laat u wil geskied beteken dus: Laat mense U wil onderskei van alle ander wille en dit dan doen. Hierdie geskied van God se wil (so leer die Here Jesus ons vra) moet hier op aarde gebeur net soos in die hemel. God se wil moet hier gedoen word soos wat dit daar in die hemel gebeur. Sy opdragte moet hier gehoorsaam word net soos wat die engele Sy opdragte daarbo gehoorsaam! Hoe s dit? In Psalm 103 word daar gesing hoe die engele gewillige en getroue dienaars van die Here is - altyd gereed vir diens; - altyd op standaard in hulle diens. 2 As God se wil geskied soos soos wat ons met hierdie versoek vra, dan beteken dit dat mense Sý opdragte gewillig en getrou uitvoer. 3. WAT IS DAARTOE NODIG? 2 Ps 103:20-21

6 6 Met die antwoord op hierdie vraag help Rom 12:1-2 ons baie. Voor die apostel hier in vers 2 skryf oor dié punt waar n mens die wil van die Here sal kan onderskei, skryf hy eers oor die veranderings wat daar by ons behoort te kom. En voor Hy dáároor geskryf het, het hy eers hoofstukke vol geskryf oor dit wat hy hier in vers 1 noem: die groot ontferming van God. Vir n mens om by dié punt te kom waar jy die wil van God kan gehoorsaam, is daar eerstens die ontferming van God nodig: - dat Hy ons jammer kry; - en dat Hy dan Sy Seun gee om die straf wat ons sondes verdien, te dra; - en dat Hy dan uit genade elkeen wat in Hom glo, se sondes vergewe en hulle weer as Sy kinders aanneem. As dit nie vir God se groot ontferming was nie, sou ons nog steeds met ons sondes en met ons sondeskuld voor God bly staan het en sou ons uiteindelik daaroor veroordeel en gestraf geword het, en sou daar vir n nuwe lewe van geloof en gehoorsaamheid nie die minste kans gewees het nie! Maar nou is ons met God versoen omdat Hy Hom oor ons ontferm het. En omdat ons met Hom versoen is deur die dood van Sy Seun, woon die Gees wat Jesus na Sy opstanding uit die dood en na Sy hemelvaart vir ons gegee het, in ons en bewerk Hy in ons die veranderings waarvan die apostel in hierdie verse skryf: - dat jou uiterlike lewe 3 en jou innerlike lewe 4 verander word; - dat jy jou lewe aan die Here offer 5 en dat jou denke nuut word; 6 - dat jy nie langer aan die sondige wêreld gelyk is nie, 7 maar nou n lewe lei wat vir God aanneemlik is. 8 Vir die wil van die Here om te gebeur, vir die bevele van die Here om uitgevoer te kan word, is die volgende nodig: - die ontferming van God én die verandering/bekering van die mens; - die versoeningswerk van Christus vir mense en die vernuwingswerk van die Heilige Gees in mense. 3 Vers 1 4 Vers 2 5 Vers 1 6 Vers 2 7 Vers 2 8 Vers 1

7 7 Waar dít in mense se lewe gekom het, kan die wil van die Here onderskei word en sal die wil van die Here op hierdie aarde begin geskied TEN SLOTTE U het dit nou seker al agtergekom dat ons, in die gebed-skool van die Here Jesus, leer dat ons persoonlike behoeftes nie die belangrikste dinge in die wêreld is nie. Voor ons by ons benodigdhede kom (so leer die Here Jesus ons), moet ons ons hemelse Vader éérs vra om vir die eer van Sý Naam te sorg en om Sy koningskap al hoe wyer en dieper te laat inwerk en om mense aan Sy koninklike opdragte gehoorsaam te maak. Én ons leer dat n mens vir gehoorsaamheid aan die Here moet vrá. Daar mag dalk mense wees wat dink dat ons nie regtig self iets aan God se koninkryk kan doen nie en daarom moet ons maar bid dat Hý dit sal laat kom, maar dat gehoorsaamheid aan God óns deel is en dat ons dit sélf kan regkry. Maar dis onmoontlik vir n mens om dit self reg te kry daarvoor het die sonde ons te diep laat val. En daarom leer die Here Jesus ons om daarvoor ook te vrá. Ook óns deel moet deur God vir ons gegee word. Ook ons gehoorsaamheid aan Sy opdragte is iets wat van Bo af by ons bewerk moet word. As ons dan self gehoorsamer aan God wil wees, moet ons begin deur daarvoor te bíd. En as ons meer gehoorsaamheid aan God in ons kerke en in ons stede en dorpe en in ons land wil hê, dan moet ons in die eerste plek daarvoor bid. En dan sál daar dinge gebeur. Die Vader luister mos as Sy kinders vra, hoeveel te meer nie as hulle vra wat die Here Jesus hulle geleer het om te vra nie!

8 8 Uiteindelik sal Hy in antwoord op hierdie gebed: Laat U wil geskied, n nuwe aarde gee, waar die gehoorsaamheid aan Hom so volmaak sal wees soos wat dit noú al in die hemel is AMEN

20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde

20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde SW Aardrykskunde 20. Biodiversiteit: die biome van die planeet Aarde Aktiwiteite 1. Kyk na die volgende foto s. Watter van hierdie organismes speel na jou oordeel die belangrikste rol in die voedselketting.

Nadere informatie

Roep Die Wagters. 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle

Roep Die Wagters. 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle Roep Die Wagters 24/7 Gebed Riglyne en gebedsmodelle 1 Afdeling 1 - Verhale en modelle van 24/7 gebedswake...4 1.1 Ou Testament...5 1.2 Esseners...5 1.3 Vroeë Christelike kerk...5 1.4 Die Egiptiese woestyn...5

Nadere informatie

Congresbundel. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen

Congresbundel. Calvijns visie op politiek, arbeid, economie en recht. Referaten en debatbijdragen Congresbundel Drs. K. van Bekkum Dr. H. van den Belt Drs. M.J.C. Blok MA Prof. dr. R.M. Britz Prof. dr. A.L.Th. de Bruijne Prof. dr. J.J. Graafland Drs. E. van den Hemel Mr. drs. B.D. Hengstmengel Dr.

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika

Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika LEON DE STADLER EN ERINA BASSON Die ontwikkeling van taalbeheersing en skryfvaardigheidsonderwys in Suid-Afrika 1. Inleiding* Die afgelope paar jaar was daar in Suid- Samenvatting Afrika besondere ontwikkelinge

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Door de boer zijn ferme hand

Door de boer zijn ferme hand Zeilboot Mijn leven is een zeilboot die ver op reis moet gaan en Jesus is mijn Stuurman die aan het roer blijft staan God z'n plan voor mijn leven is de wijdheid van die zee en de wind die mij voortdrijft

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAWE. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif. Behoefte aan ongunstige weers- en ander. Cloete, T.T. omstandighede

INHOUDSOPGAWE. Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif. Behoefte aan ongunstige weers- en ander. Cloete, T.T. omstandighede INHOUDSOPGAWE 27-Apr-94 Oliphant, Vincent last grave at dimbaza Olivier, Fanie Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif Breytenbach, Breyten Antropologie Malan, Lucas Apocrypha XLI Walters, M.M.

Nadere informatie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagendagboek. Discipelen van Jezus. Leren leven in de kracht van Jezus. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagendagboek Discipelen van Jezus Leren leven in de kracht van Jezus Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail:

Nadere informatie

Week van gebed voor de eenheid. Zondag 17 januari 2016. Remonstrantse kerk 10.30 uur

Week van gebed voor de eenheid. Zondag 17 januari 2016. Remonstrantse kerk 10.30 uur Week an gebed oor de eenheid Zondag 17 januari 2016 Remonstrantse kerk 10.30 uur Marc Chagall, Mozes geeft de wet aan het olk, litho, 1966 RUST EN ORGELSPEL Na binnenkomst cortège orgelspel Welkom en

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde II Schrift en Gebed. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken Uitvaart Orde II Schrift en Gebed In de kerk intrede Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken groet en inleidend woord Genade zij u en vrede van God, onze

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Les 15 / Jezus Christus eerst

Les 15 / Jezus Christus eerst Les 15 / Jezus Christus eerst De opdracht Lees Filippenzen 2:5-8 Hoe kun je Jezus de eerste plaats geven in je leven? Er zijn zoveel dingen belangrijk in je leven: vrienden, school, een (sport)club, de

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Bart Nel, de opstandeling

Bart Nel, de opstandeling Bart Nel, de opstandeling Johannes van Melle bron. Wereldbibliotheek N.V., Amsterdam 1936 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/mell003bart01_01/colofon.htm 2006 dbnl / erven Johannes van

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap Carel Jansen en Marijke Meijer Drees

Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap Carel Jansen en Marijke Meijer Drees Jansen, C. & Meijer Drees, M. (2006). Kleine Jantje kreeg een vlieger. Oor die ontwikkeling van die Nederlandse en die Afrikaanse smartlap. Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 13 (2), p. 112-128. 1 Kleine

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

DANIËL EN DE LEEUWENKUIL

DANIËL EN DE LEEUWENKUIL Bijbel voor Kinderen presenteert DANIËL EN DE LEEUWENKUIL Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

Kleinfonteinnuus. Uitslag oor formalisering hopelik voor September K

Kleinfonteinnuus. Uitslag oor formalisering hopelik voor September K Junie 2012 L E I N F O N T E I N B O E R E B E LANGE OÖPERATIEF BP w w w. k l e i n f o n t e i n. n e t leinfonteinnuus Uitslag oor formalisering hopelik voor September leinfonteiners behoort hopelik

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken

Uitvaart. Orde I Gebedsdienst. Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken In kerk aula Uitvaart Orde I Gebedsdienst Allen staan terwijl de gestorvene wordt binnengedragen Kaarsen kunnen worden aangestoken bemoediging Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie.

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Wat is bidden? Bidden is: In contact komen met de levende God, de Schepper van Hemel en Aarde In het Oude Testament bad de

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Voortgang. Jaargang 17 (1997 en 1998)

Voortgang. Jaargang 17 (1997 en 1998) bron. Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam / Nodus Publikationen, Münster 1997 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_voo004199701_01/colofon.php 2011 dbnl i.s.m. 7 Inskripsies in 'n gaapsing

Nadere informatie

Romeinen 1:1-5 & 21-31, 6:13-22

Romeinen 1:1-5 & 21-31, 6:13-22 Romeinen 1:1-5 & 21-31, 6:13-22 Rom 1: 1-5 Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen, dat al bij monde van zijn profeten in de heilige

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Waarom zou ik geloven?

Waarom zou ik geloven? Waarom zou ik geloven? Een uitnodiging om na te denken over je geloof Philip Nunn - De Bron Deel #1: 1 nov 2015 Deel #2: 22 nov 2015 Mijn doel met de 2 toespraken Ik probeer je te laten zien dat het christelijke

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 6 juli 2014, 3 e zondag van de zomer Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Ad Huetink Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Bezinningsbijeenkomst H.A. d.d. 11 september 2014.

Bezinningsbijeenkomst H.A. d.d. 11 september 2014. Bezinningsbijeenkomst H.A. d.d. 11 september 2014. We zingen: Ps. 16 : 3; Ps. 40 : 8 We lezen: Efeze 3 : 14-21 Beste gemeente, hier en thuis, De vorige keer hebben wij het tweede gedeelte van de opwekking

Nadere informatie

Desember 2011 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria,

Desember 2011 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Desember 2011 Dagsê al die belangstellendes in die geskiedenis van ou Pretoria, Dit is nou nege jaar gelede wat ek die eerste Pretoria Brief geskryf het. Dit is n baie lang tyd en ek kan my nie meer n

Nadere informatie

DE WIJZE KONING SALOMO

DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD

DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD DIE STAATSTEORIE VAN JEAN CALVIN IN VERBAND MET DIE WETENSKAP EN STAATSPRAKTYK VAN SY TYD DEUR L. J. DU PLESSIS, M. A., B. EcoN., POTCHEFSTROOM. lil. (Slot.) INHOUD: 5. Hoofstuk I1I: Staatspraktyk van

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels

LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels LIEFHEBBEN: Elkaar aanvaarden in een gemeenschap van mafketels Zoals de Vader mij zond, zend ik ook jullie. Jezus We houden van iemand wanneer we het goede voor hen zoeken als doel op zich. Dallas Willard

Nadere informatie

Geschiedenis en ontwikkeling van het Afrikaans

Geschiedenis en ontwikkeling van het Afrikaans TitleGeschiedenis en ontwikkeling van he Author(s) Kawasaki, Yasushi Citation ドイツ 文 學 研 究 (2013), 58: 109-117 Issue Date 2013-03-25 URL http://hdl.handle.net/2433/172341 Right Type Departmental Bulletin

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

Johannes 16,6-15 - De Geest gaat in ons verder met het werk van Jezus

Johannes 16,6-15 - De Geest gaat in ons verder met het werk van Jezus Johannes 16,6-15 - De Geest gaat in ons verder met het werk van Jezus Liturgie Voorzang Ps 3,1 Stil gebed Votum / groet Zingen Ps 3,2-3 Wet met Romeinen 8,1-4 Zingen Ps 19,5.6 Gebed Lezen: Johannes 15,18-21

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... *******

Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij. Week 2: Geroepen om... ******* Jaarthema Wilhelminakerk: Volg mij Week 2: Geroepen om... Bij het thema: Het thema van deze week is een vervolg op het thema van de vorige keer. Toen hebben we stil gestaan bij het thema 'Geroepen' en

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, 1 Preek bidden 1 HC 45-116, 46-120, Lucas 10,38-11,13 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, Als je christelijk bent opgevoed, dan leer je als kind al van je ouders dat je moet bidden.

Nadere informatie

Input dienst HoH op zondag 4 maart 2013 met Lodewijk van Weerden. Als er met de schuld is afgerekend, ga je anders met de situatie om!

Input dienst HoH op zondag 4 maart 2013 met Lodewijk van Weerden. Als er met de schuld is afgerekend, ga je anders met de situatie om! Input dienst HoH op zondag 4 maart 2013 met Lodewijk van Weerden Lodewijk verwoordt een gevoel van trots over HoH. Er is leven, er is een mooi voorgangersteam. Lodewijk refereert aan het thema dat hij

Nadere informatie

Friersdale Nuusbrief. Organisatie. 40 e EEMNESSER POLDERLOOP

Friersdale Nuusbrief. Organisatie. 40 e EEMNESSER POLDERLOOP Friersdale Nuusbrief Nieuwsbrief voor de vrienden van Friersdale maart 2015 40 e EEMNESSER POLDERLOOP Op zondag 29 maart a.s. organiseert de KPJ (Katholieke Plattelands Jongeren) afdeling Eemnes voor de

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink

Jezus en jij. Tekst: Willem de Vink. Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Jezus en jij Tekst: Willem de Vink Illustraties: Arjan Wilschut, Timo Visser en Willem de Vink Vooraf Jezus en jij Minidagboek Vink, Willem de ISBN 978-90-8601-101-8 NUR 248, 707 Boekverzorging: Marian

Nadere informatie

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom

Orde van de dienst. Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Orde van de dienst Zondag 1 september Oude Kerk - Bennekom Geroepen om op weg te gaan In deze dienst zal ds. Jan Minnema afscheid nemen van de Hervormde Gemeente Bennekom Voorganger: Ds. Jan Minnema Ouderling

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

VAN STADEN. Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere. Deur HA van Staden

VAN STADEN. Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere. Deur HA van Staden 1 VAN STADEN Kronieke van my van Staden geslag. Trekboere Deur HA van Staden 2 Voorwoord Die onderstaande artikel het in die Brandwag van Vrydag 11 Junie 1965 verskyn. Dit lees as volg: ALTYD PROMINENT

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

De rozenkrans... hoe bid je dat?

De rozenkrans... hoe bid je dat? De rozenkrans... hoe bid je dat? Wie naar de WJD in Keulen is geweest, heeft er zeker eentje gekregen: een WJD mini-rozenkrans. En wie er niet bij was, heeft misschien wel eens een rozenkrans zien liggen

Nadere informatie

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam)

Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Gebed van de Ute (een Noord-Amerikaanse Indianenstam) Moment, of monument voor Jan Gebaseerd op een eerdere dienst Lang zullen we leven : Het verval van het lichaam is niet iets waar we graag aan denken. Ieder mens hoopt dat een lijdensweg hem bespaart blijft.

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Is Christus dan verdeeld?

Is Christus dan verdeeld? Is Christus dan verdeeld? Voorganger: Jan Willem Doff Open Hof Cantorij o.l.v. Willem Blonk Intochtslied: gezang 289 Welkom Gebed: v Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus

Nadere informatie

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd

LES6. De wegloper belonen. Sabbat. Zondag Lees Lees 'De wegloper. Teken Teken een gympie en. Leer Begin met het uit je hoofd De wegloper belonen Sabbat Lees Lees Filemon 1 alvast door. Heb je er ooit over nagedacht van huis weg te lopen? Hoe zou dat zijn? Waar zou je naar toe gaan? Wat zou je kunnen doen? Onesimus bevond zich

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Orde van dienst Kinderbiddag

Orde van dienst Kinderbiddag Orde van dienst Kinderbiddag op woensdag 12 maart 2014, aanvang 14.30 uur Thema: De enige Echte Koningen 18 Dominee Jaap Hansum zal de dienst leiden Muzikale begeleiding door Sipke de Boer Uitleg van de

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Project: Hou vol in de liefde. Hebben jullie het zwaar? Je krijgt als gemeente. Liturgie voor de morgendienst van 4 januari 2014, Zwijndrecht

Project: Hou vol in de liefde. Hebben jullie het zwaar? Je krijgt als gemeente. Liturgie voor de morgendienst van 4 januari 2014, Zwijndrecht Liturgie voor de morgendienst van 4 januari 2014, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 134: 1-3 De Tien Woorden: Gezang 23 Kinderen naar kinderkring Gebed Lezen: Openbaring 22: 8-21 Zingen: Psalm

Nadere informatie

Huwelijksformulier. Huwelijksformulier

Huwelijksformulier. Huwelijksformulier Huwelijksformulier De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat N.N. en N.N. van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente om zijn zegen vragen.

Nadere informatie

Liturgie: BLIJVEN BIDDEN

Liturgie: BLIJVEN BIDDEN Zondag 45 / gehouden op 300111 / p. 1 BLIJVEN BIDDEN Liturgie: Votum/groet Zingen: Psalm 34:1.2 Gebed Luk. 17:20-18:8 Zingen: Psalm 65:1.2 Preek: zondag 45 Zingen: Psalm 116:1.2.3.7 Credo Zingen: Ps. 105:1.3

Nadere informatie

Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen?

Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen? Rob van der Veer Vertalen uit het Afrikaans wat zijn de voetangels en klemmen? Rob van der Veer is al sinds het begin van de jaren tachtig actief als vertaler van voornamelijk literair werk. Hij heeft

Nadere informatie

Gods liefde is voor iedereen gelijk

Gods liefde is voor iedereen gelijk Gods liefde is voor iedereen gelijk Eucharistie-gezinsviering 13 mei 2012 Parochie Paus Johannes XXIII Kerk van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming Werkhoven Voorganger: pastor Hans Eppink Openingslied

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Gods Geest en het echte leven Het herstel van Israël Leven als

Nadere informatie

12 artikelen over bidden

12 artikelen over bidden Gebeden bij het boekje: 12 artikelen over bidden Uit de serie: Geloven op goede gronden Uitgave: Stichting Schrift & Belijden uitgaande van de Confessionele Vereniging GEBED BIJ ERNSTIGE ZIEKTE (S.M. Roozenboom,

Nadere informatie

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie?

screensh Spreken met je Vader Het gebed dat Jezus leert Wie bidt tot wie? 110 Hoofdstuk 18 Bidden Ik probeer het wel: elke dag bidden, maar soms komt het er gewoon niet van. Vaak weet ik niet goed wat ik moet bidden. En hoort God me wel? Doet Hij wel iets met mijn gebed? screensh

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag

Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag Orde van dienst Laren 8 mei 2016, Moederdag Met medewerking van Deo Gratias Voorganger : ds. Jaap Jonk Orgelspel: Stefan Potman De Voorbereiding Orgelspel Woord van welkom Moment van stilte Aansteken van

Nadere informatie

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit

De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit De Levensbron, Rilland Kerkdienst van Woord en Sacrament, zondag 14 februari 2016 Eerste zondag in de Veertigdagentijd: Invocabit Voorganger: ds. W. Lolkema Mmv van Gospelband Vision, Tholen De VOORBEREIDING

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Aswoensdagviering 13 februari 2013

Aswoensdagviering 13 februari 2013 Aswoensdagviering 13 februari 2013 C jaar Thema Vasten Ja, vasten! Teksten aankleding en symbolen zie iturgische Map Broederlijk delen 2013. ied Een mens te zijn op aarde ZJ 306 str.1/2/4 Welkomstwoord

Nadere informatie

HUWELIJKSFORMULIER. Gemeente van onze Here Jezus Christus,

HUWELIJKSFORMULIER. Gemeente van onze Here Jezus Christus, HUWELIJKSFORMULIER Afkondiging De kerkenraad maakt aan de gemeente bekend dat N.N. en N.N. van plan zijn te trouwen. Zij willen hun huwelijk in de naam van God beginnen en samen met de gemeente zijn zegen

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou Paasviering 2016 Bij U komen Jezus, ik wil heel dicht bij u komen in uw nabijheid wil k zijn. Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, U maakt mij heilig en rein In de schuilplaats van de Allerhoogste

Nadere informatie