ALGEMENE VERZEKERINGSBEPALINGEN UITGEBREIDE GOEDEREN EN INVENTARISVERZEKERING ( ) Artikel 1 WAT WORDT VERSTAAN ONDER GOEDEREN EN INVENTARIS?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERZEKERINGSBEPALINGEN UITGEBREIDE GOEDEREN EN INVENTARISVERZEKERING ( 597-06) Artikel 1 WAT WORDT VERSTAAN ONDER GOEDEREN EN INVENTARIS?"

Transcriptie

1 Artikel 1 WAT WORDT VERSTAAN ONDER GOEDEREN EN INVENTARIS? Goederen Onder goederen worden verstaan de grond- en hulpstoffen, halffabrikaten, eindproducten, goederen in bewerking, alsmede emballage welke ten behoeve van de bedrijfsuitoefening (als op het polisblad genoemd) aanwezig zijn. Inventaris Onder inventaris wordt verstaan de complete bedrijfsinventaris, winkel- en magazijnopstand, reclame-artikelen, gereedschappen, machinerieën, uitrusting, rollend materieel en de huurdersbelangen. Medeverzekerd zijn eigendommen van directie en personeel, alsmede zaken van derden welke verzekeringnemer onder zijn berusting heeft, alles voorzover het verzekerde bedrag de waarde van de aan verzekeringnemer toebehorende zaken overtreft en voorts voorzover de eigendommen niet of niet voldoende door de eigenaar daarvan zelf zijn verzekerd. Niet verzekerd zijn: Geld en geldswaardig papier, motorvoertuigen (waaronder bromfietsen), aanhangwagens, caravans en vaartuigen of luchtvaartuigen met inbegrip van losse onderdelen en accessoires, welke hiertoe behoren. Artikel 2 VERZEKERDE WAARDEN Als waarde van de goederen geldt de inkoopwaarde onmiddellijk voor de gebeurtenis. Als waarde van de inventaris geldt de nieuwwaarde. Onder nieuwwaarde wordt verstaan het bedrag dat onmiddellijk voor de gebeurtenis nodig zou zijn geweest om nieuwe voorwerpen van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen. Van de dekking op basis van nieuwwaarde is uitgesloten: a. inventaris waarvan de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde; b. inventaris die onttrokken is aan het gebruik waarvoor zij waren bestemd. De onder a en b genoemde zaken, alsmede zaken met een antiquarische- of zeldzaamheidswaarde blijven verzekerd naar dagwaarde. Onder dagwaarde wordt verstaan de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering en/of slijtage. Artikel 3 VERZEKERD BEDRAG De maatschappij vergoedt de schade aan verzekeringnemer tot ten hoogste het verzekerde bedrag. Vergoedingen terzake van de uitbreidingen, genoemd in artikel 5, vinden -zo nodig -boven het verzekerde bedrag plaats. Het verzekerde bedrag is het totaal bedrag op goederen en/of inventaris, tenzij uit aantekening op het polisblad blijkt dat de verzekering uitsluitend betrekking heeft op de goederen dan wel op de inventaris. Na schade blijft het verzekerde bedrag onverminderd van kracht, tenzij de maatschappij uiterlijk binnen 30 dagen na schadebetaling verzekeringnemer meedeelt dat zij daartoe niet bereid is. In dat geval wordt het verzekerde bedrag verlaagd met de door haar betaalde schadepenningen zonder restitutie van premie. Onderverzekering/Oververzekering Indien het verzekerde bedrag ten tijde van het ontstaan van de schade lager blijkt te zijn dan de waarde van hetgeen bij deze polis verzekerd is, vergoedt de maatschappij slechts het evenredige deel van de schade (incluis hetgeen vermeld in artikel 5) en de kosten van de expert(s) van verzekeringnemer. Indien het verzekerde belang nog op andere polissen tegen dezelfde gebeurtenis blijkt te zijn verzekerd en het gezamenlijk verzekerde bedrag de waarde van het verzekerde belang onmiddellijk vóór de gebeurtenis overtreft, wordt ter bepaling van de vergoeding op deze polis het hierop verzekerde bedrag naar evenredigheid verminderd. 1

2 Artikel 4 VERZEKERDE GEBEURTENISSEN Verzekerd zijn de goederen en/of de inventaris (zie polisblad) tegen materiële schade door: a. Brand Onder brand is te verstaan een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is zich uit eigen kracht voort te planten. Derhalve is onder andere geen brand: - zengen, schroeien, smelten, verkolen, broeien; - doorbranden van elektrische apparaten en motoren; - oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels. Onder schade door brand wordt tevens verstaan de schade, welke als een gevolg van de brand of van naburige brand moet worden aangemerkt, zoals beschadiging of het verloren gaan van de verzekerde voorwerpen door bluswater en andere middelen tot sluiting van de brand gebruikt of door op last van hogerhand tot sluiting van de brand genomen maatregelen, alsmede diefstal of vermissing tijdens het blussen of beredding. b. Blikseminslag Ook al heeft dat inslaan geen brand ten gevolge gehad. c. Ontploffing Onder ontploffing wordt verstaan een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde. Is de ontploffing ontstaan binnen een -al dan niet gesloten -vat, dan is aan het vereiste van een eensklaps verlopende krachtsuiting voldaan, indien de wand van het vat onder de druk van de zich daarin bevindende gassen of dampen (onverschillig hoe deze gassen of dampen zijn ontstaan en onverschillig of zij reeds vóór de ontploffing aanwezig waren, dan wel eerst tijdens deze ontwikkeld werden) een zodanige scheiding heeft ondergaan, dat door het uitstromen van gas, damp of vloeistof uit de door de scheiding gevormde opening, de drukken binnen en buiten het vat eensklaps aan elkaar gelijk zijn geworden. Is dit niet het geval of is de ontploffing buiten een vat ontstaan, dan moet de eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting de onmiddellijke werking zijn geweest van gassen of dampen welke door een scheikundige reactie van vaste, vloeibare, gas- of dampvormige stoffen, of van een mengsel daarvan, zijn ontwikkeld of tot uitzetting gebracht. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van verzekerde zaken door ontploffing is tevens gedekt de schade aan de verzekerde zaken, welke als een gevolg van die vernieling moet worden aangemerkt. In het geval van gehele of gedeeltelijke vernieling van andere zaken door ontploffing is mede gedekt de schade aan de verzekerde zaken, welke als een gevolg van de naburigheid van die vernieling moet worden aangemerkt. Noot: De tekst van deze clausule en van de daarbij behorende toelichting is door de Vereniging van Brandassuradeuren in Nederland op 5 april 1982 onder nummer 275/82 ter griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Utrecht gedeponeerd. d. Enig gebrek of eigen bederf van de verzekerde zaken of onmiddellijk voortspruitend uit de aard en de natuur daarvan, voorzover daardoor brand of ontploffing is veroorzaakt. e. Luchtvaartuigen Onder luchtvaartuigen is te verstaan schade ten gevolge van het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp, alsmede enig ander voorwerp dat getroffen is door enig hier genoemd voorwerp. f. Diefstal waarbij de dader zich toegang tot het (de) op het polisblad genoemde gebouw(en) heeft verschaft door middel van braak aan de buitenzijde van bedoeld(e) gebouw(en) of een daarmee binnenshuis gemeenschap hebbend gebouw, alsmede de beschadiging ten gevolge hiervan aan de verzekerde zaken toegebracht. g. Storm Onder storm is te verstaan schade door storm of door storm bewogen respectievelijk getroffen voorwerpen en zulks met inachtneming van het volgende.

3 Onder storm wordt verstaan een zodanige windkracht, dat bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut of één zijner filialen gevestigd het dichtst bij de verzekerde zaken, doch ten hoogste 10 km daarvan verwijderd, een windsnelheid wordt waargenomen van ten minste 14 meter per seconde, terwijl wanneer plaatselijke gevallen van hevige wind zich voordoen die buiten de waarneming van het K.N.M.I. of één zijner filialen zijn gebleven, door betrouwbare getuigen geconstateerd moet worden, dat ter plaatse storm woedde. Ook kan het feit, dat meerdere gebouwen in de omgeving (doch eveneens binnen een kring van 10 km) blijkbaar stormschade hebben geleden, als bewijs dienen dat recht op schadevergoeding schept. h. Water, stoom en neerslag 1. water of stoom, gestroomd uit -binnen en buiten het gebouw gelegen -leidingen of daarop aangesloten toestellen en installaties van waterleiding en centrale verwarming, als gevolg van springen door vorst, breuk, verstopping of ander plotseling optredend defect; 2. water, overgelopen uit de onder 1 genoemde toestellen en installaties; 3. binnengedrongen neerslag (regen, sneeuw, hagel, smeltwater), mits niet binnengekomen door glazen daken, kunststofdaken, glazen kappen of kunststofkappen of door openstaande ramen, deuren of luiken; 4. water, binnengedrongen als gevolg van verstopping van rioolputten of rioolbuizen; 5. grondwater, mits binnengedrongen via afvoerleidingen en daarop aangesloten toestellen en installaties; 6. water uit aquaria door breuk of defect daarvan. In geval van 1. is tevens verzekerd bij het springen door vorst van leidingen, toestellen en sanitair van de waterleidingen centrale verwarmingsinstallaties de kosten van herstel van de beschadigde leidingen, de toestellen en het sanitair voorzover deze ten laste van verzekeringnemer komen als huurder. Uitgesloten van vergoeding is schade: - tengevolge van vochtdoorlating van muren, andere constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw; - door water en neerslag dat direct vanaf de straat of uit tuinen e.d. onder de deuren, ramen, e.d. binnendringt; - door overstroming als omschreven in artikel 8 sub d. i. Aanrijding en aanvaring Schade veroorzaakt door onverschillig welk voer- of vaartuig. j. Omvallen van kranen en heistellingen k. Onvoorzien uitstromen van olie Schade veroorzaakt door het onvoorzien uitstromen van olie uit olietanks, leidingen e.d. behorende tot en deel uitmakende van een op het rookkanaal aangesloten kachel, haard of centrale verwarmingsinstallatie. l. Ruitbreuk Schade door breuk van vensterruiten met uitzondering van de ruiten zelf. m. Rook en roet Schade veroorzaakt door plotseling uitstoten van rook en/of roet door op de schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallaties. n. Vandalisme Schade als gevolg van vandalisme gepleegd door iemand die wederrechtelijk de gebouwen is binnengedrongen. o. Relletjes, ongeregeldheden bij werkstaking en daarbij optredende plundering. 3

4 Artikel 5 WAT IS NOG MEER VERZEKERD? a. Schade aan of verloren gaan van geld en geldswaardig papier, zich bevindende in het in de polis genoemde gebouw en toebehorende aan verzekeringnemer, veroorzaakt door een verzekerde gebeurtenis tot ten hoogste EUR 1.134,-. b. Koelschade Schade aan de inhoud van vrieskasten of vrieskisten, door storing in de elektriciteitslevering veroorzaakt door een verzekerde gebeurtenis overkomen aan het leverende nutsbedrijf. c. Bereddingskosten zijnde de kosten door verzekeringnemer ter beperking of voorkoming van schade aan de verzekerde zaken gemaakt, tijdens of na het plaatsvinden van een verzekerde gebeurtenis. d. Tuinaanleg Herstel van beschadiging aan tuinaanleg en beplanting door een verzekerde gebeurtenis met uitzondering van de verzekerde gebeurtenissen als onder f, g, h, k, en n van artikel 4 genoemd. e. Opruimingskosten Onder opruimingskosten wordt uitsluitend verstaan de niet reeds in de schadetaxatie begrepen kosten van wegruimen en/of afbraak van de verzekerde zaken, voorzover deze wegruiming en/of afbraak het noodzakelijke gevolg is van een door de polis verzekerde gebeurtenis. f. Transport- en opslagkosten Zijnde de kosten van vervoer en opslag van geredde zaken naar, in en van een opslagplaats, noodzakelijk geworden door het onbruikbaar worden van het (de) op het polisblad genoemde gebouw(en) als gevolg van een verzekerde gebeurtenis. g. Braakschade aan de gebouwen Schade toegebracht aan het (de) op het polisblad genoemde gebouw(en) veroorzaakt door inbraak of poging daartoe tot ten hoogste EUR 681,- per gebeurtenis. h. Antennes, automaten en zonweringen Antennes, automaten, zonweringen, lichtreclames, vitrines en eilandetalages met inhoud, buiten het gebouw, onder afdaken of anderszins zijn eveneens verzekerd tegen de verzekerde gebeurtenissen als in artikel 4 genoemd, met uitzondering van de subs f, h3 en n. De hiervoor genoemde dekkingen zijn gemaximeerd per gebeurtenis tot EUR 454,- voor b, 50% van het verzekerde bedrag voor c, EUR 454,- voor d en 10% van het verzekerde bedrag voor e en f; deze dekkingen worden vergoed boven het verzekerde bedrag. Alles onverminderd het bepaalde in artikel 3 omtrent onderverzekering. Artikel 6 WAAR ZIJN DE VERZEKERDE ZAKEN VERZEKERD? De verzekerde zaken zijn verzekerd indien deze zich bevinden in de bij verzekeringnemer in gebruik zijnde gedeelte(n) van het gebouw aan het risico-adres genoemd in het polisblad. Dekking buiten het genoemde gebouw a. De verzekering dekt tevens schade aan de verzekerde zaken welke zich om en nabij het gebouw aan het op het polisblad genoemde risico-adres bevinden tegen de risico's als vermeld in artikel 4 onder a tot en met e. b. Eveneens is gedekt schade aan de verzekerde zaken, voorzover zij zich elders binnen Nederland in gebouwen bevinden, echter uitsluitend tegen de gebeurtenissen genoemd in artikel 4 onder a tot en met e. Hiervoor geldt dat maximum 10% van het verzekerde bedrag is verzekerd, doch ten hoogste EUR 2.269,- en met uitzondering van die voorwerpen, die door één of meer elders gesloten verzekeringen gedekt zijn. Artikel 7 BEDRIJ SSCHADE (INDIEN UITDRUKKELIJK MEDEVERZEKERD!) Indien op het polisblad is aangetekend: 'incluis bedrijfsschade', dan is medeverzekerd de bedrijfsschade, welke verzekeringnemer lijdt doordat zijn bedrijf, uitgeoefend in het gebouw aan het op het polisblad genoemde risico-adres

5 geheel of gedeeltelijk stil staat, als rechtstreeks gevolg van vernietiging of beschadiging van dat gebouw en/of inhoud door een van de in artikel 4 omschreven gebeurtenissen. Onder bedrijfsschade wordt verstaan het verlies van netto winst en betaling van vaste lasten, waaronder verstaan die lasten die doorgaan na de gebeurtenis, alsmede de extra bedrijfskosten, gemaakt in overleg met de maatschappij. Ten aanzien van de extra bedrijfskosten wordt uitdrukkelijk bepaald, dat de totale wegens bedrijfsschade uit te keren schadeloosstelling nimmer meer zal bedragen dan de som, welke zou zijn uitgekeerd, indien de maatregelen, welke de extra kosten veroorzaakt hebben, niet getroffen waren. Bedrijfsschade door het afzetten van openbare wegen of vaarwateren als gevolg van een in artikel 4 genoemde gebeurtenis is mede gedekt indien de gebouwen, waarin het bedrijf wordt uitgeoefend, hierdoor niet meer toegankelijk zijn. Onder de verzekering is medebegrepen bedrijfsschade door het afplanken van ruiten als gevolg van een verzekerde gebeurtenis. De gezamenlijke vaste lasten, als hiervoren bedoeld, vallen slechts voor zodanig gedeelte onder de verzekering als in het bedrijf verdiend zou zijn geweest, indien geen stilstand of storing had plaatsgevonden. Verzekerde maximum 50% van het verzekerde bedrag, genoemd in het polisblad geldt als jaarbelang. De maximum termijn van uitkering bedraagt 52 weken, waaronder wordt verstaan de periode ingaande op de dag waarop de gebouwen en/of inhoud beschadigd worden of verloren gaan en eindigt op de dag waarop het bedrijf weer wordt uitgeoefend op het peil dat was bereikt indien geen stilstand of storing was opgetreden. Wanneer na een schadegebeurtenis het bedrijf opgeheven of geliquideerd mocht worden, zal de termijn van uitkering beperkt worden tot 10 weken. Niet verzekerd is/zijn: - afschrijving op dubieuze vorderingen en op door de gebeurtenis vernietigde zaken; - boetes wegens contractbreuk of wegens niet of vertraagde uitvoering van opdrachten; - schade, welke verzekeringnemer, ook wanneer de gebeurtenis niet had plaatsgevonden, toch zou hebben geleden; - bedrijfsschade als gevolg van verlies of beschadiging van geld, onbewerkte edele metalen en papieren van waarde. Het gestelde in artikel 3 terzake van onderverzekering geldt onverminderd voor de bedrijfsschadedekking. Artikel 8 WAT IS NIET VERZEKERD? Van de verzekering is uitgesloten: Molest a. 1) schade veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij; 2) de maatschappij dient te bewijzen, dat de schade direct veroorzaakt is of ontstaan is uit een van de in het vorig lid genoemde zaken. Noot: De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities van deze vormen van molest, vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissements-Rechtbank te 's-gravenhage is gedeponeerd. 5

6 Atoomkernreacties b. 1) schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit atoomkernreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomkernreactie is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit. 2) de uitsluiting onder b.1 geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten de kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door het betreffende Ministerie moet zijn afgegeven. Voorzover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onder b.1 van kracht. Onder 'wet' te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen, zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie. Onder 'kerninstallatie' wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van bedoelde wet. Aardbeving, Vulkanische uitbarsting c. schade veroorzaakt door aardbeving en vulkanische uitbarsting. Bij schaden die ontstaan hetzij gedurende de tijd waarin, hetzij gedurende 24 uur nadat zich in of nabij de verzekerde zaken de gevolgen van aardbeving of vulkanische uitbarsting hebben geopenbaard, dient verzekeringnemer te bewijzen, dat de schade niet aan die verschijnselen is toe te schrijven. Overstroming d. schade als gevolg van overstroming, waaronder wordt verstaan: het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze verzekering verzekerde gebeurtenis. Deze uitsluiting geldt niet voor brand en ontploffing veroorzaakt door overstroming. Specifieke verzekering e. schade, welke ten tijde van het voorvallen van een gebeurtenis op een specifieke verzekering gedekt blijkt te zijn voorzover die andere verzekering voldoende dekking geeft. Artikel 9 BEKENDHEID, RISICOWIJZIGING E.A. 1. de verzekering is aangegaan door de maatschappij onder het beding dat het in de omschrijving vermelde in elk geval wordt aangemerkt als afkomstig van verzekeringnemer; 2. de maatschappij is bekend met de ligging, bouwaard, inrichting en gebruik van de verzekerde zaken ten tijde van het begin van de overeenkomst, alsmede met de belendingen; 3. ongeprejudicieerd de wijze van verwarming of verlichting; 4. verzekeringnemer heeft met betrekking tot de verzekerde zaken de vrijheid tot aanbouw, verbouwing, vervanging, uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing en andere wijzigingen over te gaan, alles mits binnen de grenzen gesteld door de omschrijving; 5. met de vrijheid in en/of nabij de gebouwen één of meer motorvoertuigen te stallen; 6. de verzekering volgt het verzekerd belang. Indien en voorzover het verzekerd belang op een ander overgaat geldt het volgende: - na overgang van het verzekerd belang door overlijden kunnen zowel de nieuwe verzekeringnemer als de maatschappij de overeenkomst opzeggen binnen drie maanden nadat zij daarvan kennis hebben gekregen, met inachtneming van een termijn van 30 dagen. - na overgang van het verzekerd belang anders dan door overlijden vervalt de overeenkomst door verloop van 30 dagen; daarna voortzetting uitsluitend indien de maatschappij deze heeft goedgekeurd. - de verzekering vervalt terzake van enig belang onmiddellijk zodra dit belang door de nieuwe eigenaar elders is verzekerd.

7 - het in dit punt (6) bepaalde kan niet tot verlenging van de overeenkomst of tot beperking van het recht op opzegging uit andere hoofde leiden. 7. Risicowijziging Verzekeringnemer dient de maatschappij zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van: a. wijziging van de bestemming, bouwaard of dakbedekking van de gebouwen; b. leegstand van de gebouwen of van een als zelfstandig aan te merken deel daarvan; c. het buiten gebruik zijn van de gebouwen of een als zelfstandig aan te merken deel daarvan gedurende een aaneengesloten periode van langer dan twee maanden; d. het geheel of gedeeltelijk kraken van de gebouwen. Verzekeringnemer dient bedoelde wijzigingen in elk geval binnen twee maanden aan de maatschappij te doen, tenzij verzekeringnemer hiervan niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. In geval van een wijziging als hierboven onder b, c of d genoemd, geldt dat vanaf de wijzigingsdatum deze verzekering alleen dekking biedt voor de schade als gevolg van brand, ontploffing, blikseminslag, luchtvaartuigen en storm, voorzover deze gevaren reeds verzekerd waren. Uiterlijk binnen één maand nadat de maatschappij van de risicowijziging op de hoogte is gesteld, zal deze schriftelijk meedelen of alsnog per de wijzigingsdatum de dekking (verder) wordt beperkt of dat de premie wordt aangepast of dat de gehele verzekering niet wordt voortgezet. Verzuimt verzekeringnemer tijdig kennis te geven van de risicowijzigingen als boven genoemd, dan vervalt alle recht op schadevergoeding 2 maanden na de datum van de risicowijziging. Artikel 10 WAT TE DOEN BIJ SCHADE EN DE SCHADEREGELING 1. Verzekeringnemer is verplicht: - met bekwame spoed de maatschappij kennis te geven van ieder voorval, waaruit voor de maatschappij een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan; - alle maatregelen tot beperking van de schade te treffen; - in geval van diefstal of poging daartoe onmiddellijk aangifte bij de politie te doen; - alle medewerking te geven aan de expert(s) die deze voor een juiste taakvervulling nodig oordelen, waaronder het ter inzage geven van de polis en het verschaffen van inlichtingen omtrent oorzaak, toedracht en omvang van de schade. Overtreding van deze verplichtingen kan verlies van het recht op schadevergoeding ten gevolge hebben. 2. De maatschappij zal een expert benoemen, wiens honoraria en kosten voor rekening van de maatschappij komen, tenzij de schade in overleg met verzekeringnemer wordt geregeld. Overigens heeft verzekeringnemer het recht om ook een expert te benoemen (welke zo spoedig mogelijk met de eventuele expert van de maatschappij contact moet opnemen), wiens honoraria en kosten, voor rekening van de maatschappij komen, (met dien verstande dat van de honoraria en kosten van de expert benoemd door verzekeringnemer nimmer meer zal worden vergoed als dat de maatschappij aan de door haar benoemde expert vergoedt). In dat geval benoemen beide experts samen, voor de aanvang van hun werkzaamheden een derde, middels een akte van benoeming, die bij gebrek aan overeenstemming de grootte van de schade binnen de grenzen van de beide taxaties heeft vast te stellen, na de beide experts gehoord of behoorlijk opgeroepen te hebben. 3. Onder schade zal worden verstaan het verschil tussen de waarde van het verzekerde voor de gebeurtenis en de waarde van het verzekerde na de gebeurtenis. Wanneer naar mening van de expert(s) herstel mogelijk is, staat het de maatschappij vrij het bedrag van de herstelkosten te vergoeden, eventueel vermeerderd met een door de schade veroorzaakte en door de reparatie niet opgeheven waardevermindering. 7

8 4. Verzekeringnemer kan geen afstand doen van het verzekerde ten behoeve van de maatschappij. 5. Wettelijke rente ingevolge van artikel 1286 van het Burgerlijk Wetboek kunnen -in afwijking van hetgeen in vorenbedoeld artikel dienaangaande is bepaald -uitsluitend verschuldigd worden van de dag, dat zij in rechte worden gevorderd. 6. De maatschappij zal door betaling van de schadepenningen aan verzekeringnemer zelf volledig zijn gekweten. Artikel 11 VERLENGING, BEËINDIGING E.D. Indien deze verzekering niet minstens 3 maanden voor de contractsvervaldatum door één der partijen per aangetekend schrijven is opgezegd, zal zij voor gelijke termijn en op dezelfde voorwaarden doorlopen. Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea en overigens afgezien van andere oorzaken, heeft de maatschappij het recht jaarlijks per premievervaldatum de verzekering op te zeggen, de premie te verhogen of de voorwaarden te wijzigen, mits de opzegging, de nieuwe premie of de nieuwe voorwaarden 3 maanden voor de premievervaldatum aan verzekeringnemer wordt kenbaar gemaakt. Indien verzekeringnemer met de verhoogde premie en/of gewijzigde voorwaarden niet akkoord kan gaan, heeft hij het recht de verzekering op te zeggen. De opzegging kan rechtsgeldig geschieden mits schriftelijk gedaan, ten minste 30 dagen voor de dag waarop de nieuwe premie verschuldigd en/of de nieuwe voorwaarden van toepassing zullen zijn. Indien de premie voor meerdere jaren is vooruit betaald, dan zal bij opzegging als hierboven bedoeld, restitutie van premie worden verleend op pro-rata basis. Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea's behoudt de maatschappij zich het recht voor om na aanmelding van schade doch uiterlijk binnen 30 dagen na betaling of afwijzing van een schade, de verzekering tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. Artikel 12 ALGEMENE AANPASSING VAN PREMIE EN VOORWAARDEN Indien de maatschappij haar tarieven of voorwaarden voor goederen- en inventarisverzekeringen herziet en in gewijzigde vorm bekend maakt en toepast, is zij gerechtigd de aanpassing van deze verzekering te vorderen aan de nieuwe tarieven en voorwaarden met ingang van de eerste premievervaldatum na invoering van de wijzigingen. De maatschappij doet van de beoogde aanpassing mededeling aan verzekeringnemer, eventueel op de premiekwitantie/premieboeking. Verzekeringnemer is gehouden een algemene aanpassing van premie en/of voorwaarden, binnen 14 dagen na ontvangst te accepteren of te weigeren. Door overschrijding van die termijn wordt hij geacht met het voorstel in te stemmen; terwijl bij weigering de verzekering eindigt op de premievervaldatum te uur of - indien de weigering daarna plaatsvindt - op het tijdstip van weigering. Verzekeringnemer kan de verzekering echter niet beëindigen wanneer de aanpassing een wijziging inhoudt ten gunste van verzekeringnemer. Artikel 13 PREMIEBETALING Premie en kosten dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de polis te zijn betaald. Vervolgpremies dienen binnen 30 dagen na de vervaldatum te zijn voldaan. Is de premie niet op tijd voldaan dan wordt de dekking opgeschort tot 24 uur na ontvangst door de maatschappij. Ingebrekestelling door de maatschappij is daarbij niet nodig. Verzekeringnemer blijft verplicht de premie en kosten, waaronder mede te verstaan gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten, te voldoen. Gedurende de periode dat de dekking is opgeschort, bestaat er geen aanspraak op schadevergoeding of premierestitutie. De maatschappij behoudt zich het recht voor om deze verzekering alsnog per de laatste premievervaldatum te beëindigen indien de premie en kosten niet tijdig zijn voldaan. Artikel 14 VERVAL VAN RECHTEN Indien de maatschappij van mening is dat een schade niet is gedekt, doet zij daarvan schriftelijk mededeling aan verzekeringnemer. Deze kan alsdan een rechtsvordering tegen de maatschappij instellen. Doet hij dit niet binnen 1 jaar na de mededeling van de maatschappij dan vervalt zijn (vermeend) recht op die schade-uitkering. Elk recht op uitkering vervalt eveneens door verloop van 5 jaar nadat de schade heeft plaatsgevonden.

9 Geen rechten kunnen aan deze verzekering worden ontleend indien een verzekeringnemer in geval van schade tegen beter weten in een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven en/of indien deze een krachtens deze overeenkomst op hem rustende verplichting niet is nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij heeft geschaad. Artikel 15 GESCHILLEN Alle geschillen omtrent deze polis of de daartoe aangegane verzekering worden onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter te Rotterdam behoudens hogere voorziening. Artikel 16 MEDEDELING EN ADRES Kennisgevingen van de maatschappij kunnen rechtsgeldig worden gedaan aan de tussenpersoon of aan uw laatste bij de maatschappij bekende adres. Persoonsregistratie De bij de aanvraag van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens en de eventueel nader over te leggen persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door de maatschappij gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacy-reglement van toepassing. 9

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering

P.I.15 - Perfect inboedelverzekering P.I.15 - Perfect inboedelverzekering Polismantel P.I.15 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Waar en waartegen gedekt 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro)

P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) P.I.16 - Perfect inboedelverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Beperkingen 2.6 Uitsluitingen 2.7 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

L.Z.10 - Perfect bedrijfsschadeverzekering

L.Z.10 - Perfect bedrijfsschadeverzekering LZ10 - Perfect bedrijfsschadeverzekering Polisvoorwaarden Wegwijzer Polismantel LZ10 zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 6 Uitsluitingen 7 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

P.W.13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro)

P.W.13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro) PW13 - Perfect woonhuisverzekering (Euro) Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 t/m 8 Uitsluitingen 9 Verplichtingen van verzekerde bij schade 10 Vaststelling schade

Nadere informatie

VVE All-In Polis. Pagina 26 Onderdeel 4 Aansprakelijkheid. Pagina 38 Onderdeel 5 Bestuurdersaansprakelijkheid

VVE All-In Polis. Pagina 26 Onderdeel 4 Aansprakelijkheid. Pagina 38 Onderdeel 5 Bestuurdersaansprakelijkheid VVE All-In Polis Pagina 2 Onderdeel 1 Algemeen Pagina 7 Onderdeel 2 Brand Pagina 23 Onderdeel 3 Glas Pagina 26 Onderdeel 4 Aansprakelijkheid Pagina 38 Onderdeel 5 Bestuurdersaansprakelijkheid Pagina 53

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.30 A Lichtreclame verzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen

Nadere informatie

Inboedelverzekering aan boord van schepen

Inboedelverzekering aan boord van schepen Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Inboedelverzekering aan boord van schepen Verzekeringsvoorwaarden IBS 07 S1672.75 Artikel 1 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt, tenzij nadrukkelijk

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Uitgebreide Exploitatiekostenverzekering MODEL BE 03.2.18 B Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Chubb All Risks Voorwaarden. Zaakschade. Gebouwgebonden Installaties

Chubb All Risks Voorwaarden. Zaakschade. Gebouwgebonden Installaties Chubb All Risks Voorwaarden voor Zaakschade inclusief Machinebreuk en Computerbreukschade voor Gebouwgebonden Installaties INHOUDSOPGAVE Artikel: Onderwerp: Pagina: 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris

Nadere informatie

INBOEDEL UNIEKVERZEKERING INBOEDELS. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl. Voorwaarden modelnummer BR041-11

INBOEDEL UNIEKVERZEKERING INBOEDELS. Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl. Voorwaarden modelnummer BR041-11 véro chmea Postbus 909 8901 S Leeuwarden www.averoachmea.nl Inhoudsopgave rt. 1 egripsomschrijvingen rt. 2 Wat is verzekerd? rt. 3 Nadere regelingen rt. 4 Eigen risico rt. 5 ewoond rt. 6 Verzekering op

Nadere informatie

P.W.11 - Perfect gebouwenverzekering

P.W.11 - Perfect gebouwenverzekering P.W.11 - Perfect gebouwenverzekering Polismantel P.W. 11 Wegwijzer in de polis zie artikel Omvang van de dekking - Welke evenementen 2 a - Aanvullende dekking 2 b 1 - Tuinaanleg 2 b 2 - Opruimingskosten

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3.

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Glasverzekering Polisvoorwaarden Polismantel G.17 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4

Nadere informatie

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2

INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 VOORWAARDEN Inboedel Extra Uitgebreid Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.18 E ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2

ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 VOORWAARDEN Woonhuis Extra Uitgebreide verzekering zonder waardegarantie Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.17 D ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Inboedel Extra Uitgebreid Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.18 D ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 310-08 Recreatiehuis 11-06

Algemene Voorwaarden 310-08 Recreatiehuis 11-06 Algemene Voorwaarden 310-08 Recreatiehuis 11-06 Indeling voorwaarden per artikel Algemeen 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Gebruik 6 Bekendheid

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering

Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering Polisvoorwaarden Zelf Woonverzekering Deze polisvoorwaarden bestaan uit: Algemene Voorwaarden Z.WN.A.14.05 2 Speciale Voorwaarden Woonhuisverzekering Z.WN.WH.14.05 7 Speciale Voorwaarden Inboedelverzekering

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Woonhuis Extra Uitgebreide verzekering zonder waardegarantie MODEL LE 03.2.17 C Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen. Omschriiving van de dekking

Begripsomschrijvingen. Omschriiving van de dekking Delta Lloyd Schadeverzekefing NV Amsterdam I Voorwaarden del~a lloyd Model B 03.2.32 B I Opstal.Uitgebreid Industri~le bedrijven Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Begripsomschrijvingen Omschriiving

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.15 A Glasverzekering voor woonhuizen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen

Nadere informatie

RUBRIEK INBOEDELS- ALL RISKS MET GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERING

RUBRIEK INBOEDELS- ALL RISKS MET GARANTIE TEGEN ONDERVERZEKERING ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: verzekerde Ieder persoon, die op grond van de bij deze polis gesloten verzekering een recht op uitkering kan doen gelden; inboedel

Nadere informatie

Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL.

Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL. Constructions All Risks verzekering (CAR) ten behoeve van Bouwprojecten (aflopende dekking) Algemene Verzekeringsvoorwaarden CAR.AFL.2007 Inhoudsopgave I Algemeen Grondslag artikel 1 Onzekerheidsvereiste

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 TOELICHTING In deze toelichting vindt u informatie over uw verzekering: over de aandachtspunten, de begripsomschrijvingen en uiteraard

Nadere informatie

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING

BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING VOORWAARDEN Woonschepen Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.20 C INHOUD ALGEMEEN ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ARTIKEL 4 ARTIKEL 5 ARTIKEL 6 ARTIKEL 7 ARTIKEL 8

Nadere informatie

2000.11/09. Algemeen Reglement

2000.11/09. Algemeen Reglement 2000.11/09 Algemeen Reglement ALGEMEEN REGLEMENT ALG-5 In dit Algemeen Reglement zijn afspraken vastgelegd die voor schade- en sommenverzekeringen van Univé gelden. In de speciale reglementen staan de

Nadere informatie

Werk- en landbouwmaterieelverzekering

Werk- en landbouwmaterieelverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Werk- en landbouwmaterieelverzekering Verzekeringsvoorwaarden WKM 14 Inhoud Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art. 2 Verplichtingen

Nadere informatie

Bedrijfsverzekeringen Toelichting

Bedrijfsverzekeringen Toelichting Toelichting In deze toelichting vindt u informatie over uw Bedrijfsverzekering(en): over de aandachtspunten, begripsomschrijvingen en uiteraard de algemene en bijzondere voorwaarden die voor de verzekeringen

Nadere informatie

Bedrijfsverzekeringen Toelichting

Bedrijfsverzekeringen Toelichting Toelichting In deze toelichting vindt u informatie over uw Bedrijfsverzekering(en): over de aandachtspunten, begripsomschrijvingen en uiteraard de algemene en bijzondere voorwaarden die voor de verzekeringen

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering

Allianz Nederland Schadeverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering Motorrijtuigenverzekering voor personenauto s, motoren en scooters Verzekeringsvoorwaarden MOT 03 (gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 3 maart 2003)

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden. Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12

Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden. Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigenverzekering voor personenauto's en motoren MOT 12 Inhoud Algemene voorwaarden Art. 1 Geldigheidsgebied Art. 2 Verplichtingen

Nadere informatie