BOS-medewerker. Inhoud en examinering van Sport- en bewegingscoördinator/bos-medewerker 95292

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOS-medewerker. Inhoud en examinering van Sport- en bewegingscoördinator/bos-medewerker 95292"

Transcriptie

1 Opleidingswijzer Inhoud en examinering van Sport- en bewegingscoördinator/bos-medewerker Deze opleidingswijzer geldt voor alle opleidingsjaren van de opleiding die start in Studiegids BOS-medewerker Sparta Rotterdam. Pagina 1

2 Inleiding Sparta Rotterdam heeft een interne opleiding tot BOS medewerker. Tijdens deze opleiding zal je vooral in de praktijk gaan werken aan je competenties. Tijdens de stage ga je aan het werk als medewerker van de Stichting ``De Betrokken Spartaan. Deze stichting is binnen Sparta Rotterdam een belangrijk pijler op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Stichting ``De Betrokken Spartaan : ontwikkelt een grote betrokkenheid met omwonenden, realiseert deze betrokkenheid door zich in te zetten in de leefomgeving, werkt samen met betrokken partners, zet voetbal in voor veiligheid, gezondheid en onderwijs. De Stichting ``De Betrokken Spartaan zet voetbal in voor een betere samenleving binnen haar verzorgingsgebied. Samen met betrokken partners en inwoners wordt gestreefd naar een maximaal resultaat, want TALENT ontwikkelt zich... in een goede samenleving, in een veilige wijk, thuis en op school. Studiegids BOS-medewerker Sparta Rotterdam. Pagina 2

3 Algemene informatie van de BOS-medewerker De BOS-medewerker werkt vanuit een organisatie in de driehoek Buurt-Onderwijs-Sport (BOS). In principe kan de BOS-medewerker vanuit elk van de drie pijlers zijn aangesteld. Kenmerkend voor het werken binnen de driehoek is dat de werkzaamheden voor een aanzienlijk deel projectmatig van aard zijn waarin de organisaties vanuit de drie pijlers samenwerken. Hieronder wordt de beroepscontext beschreven vanuit elk van de drie pijlers. Buurt De plaats waar de BOS-medewerker is ondergebracht binnen het sportbuurtwerk kan verschillen per gemeente en is vaak afhankelijk van de motieven die gemeenten hebben om sportbuurtwerk te stimuleren en te positioneren. Sportbuurtwerkers kunnen in dienst zijn bij gemeentelijke diensten voor welzijn, sport- en recreatie en integratie. Daarnaast kunnen ze aangesteld zijn bij organisaties en stichtingen voor sportbuurtwerk: welzijnsinstellingen of provinciale centra voor maatschappelijke ontwikkeling. Ook is er een ontwikkeling gaande dat soortgelijk aanbod als sportbuurtwerk door commercieel werkende organisaties wordt aangeboden. Sportbuurtwerk wordt vooral ingezet als middel om achterstanden weg te nemen, wat niet wegneemt dat sport om de sport eveneens bijdraagt aan de gewenste maatschappelijke effecten. De BOS-medewerker binnen het sportbuurtwerk legt actief contact met diverse doelgroepen in de buurt of wijk. Hij ontwikkelt, organiseert en verzorgt passende sport- en bewegingsactiviteiten en coördineert de uitvoering in opdracht van zijn leidinggevende. Daarbij werkt hij nauw samen met diverse organisaties, met scholen om kinderen en jongeren te bereiken en met sportverenigingen en/of commerciële sportorganisaties om een goed aanbod neer te kunnen zetten. Onderwijs - Basisonderwijs Heeft de BOS-medewerker zijn aanstelling vanuit een basisschool, dan kan hij aangesteld worden als LOBOS er, Lerarenondersteuner bewegingsonderwijs en sport. Dit is een specificatie van de functie Lerarenondersteuner, een onderwijsondersteunende functie. De LOBOS er heeft geen onderwijsbevoegdheid en kan dus niet als bevoegd vakleraar bewegingsonderwijs worden ingezet. De LOBOS er kan binnen het basisonderwijs zelfstandig, onder verantwoordelijkheid van een bevoegde(vak)leraar, les- en leerlingbegeleidende taken uitvoeren binnen het bewegingsonderwijs. De LOBOS er ondersteunt de voorbereiding van bewegingsonderwijs en draagt, buiten de lesuren om, bij aan een aantrekkelijk en verantwoord sport- en bewegingsaanbod. Hij werkt daarbij samen met andere organisaties binnen de BOSdriehoek. - Voortgezet- en Middelbaar beroepsonderwijs Ook in het voortgezet onderwijs kan de BOS-medewerker als LOBOS er worden ingezet. De LOBOS er heeft dan globaal dezelfde taken als binnen het basisonderwijs. In het MBO kan de BOS-medewerker werken als instructeur. Hij heeft altijd een ondersteunende rol en werkt onder verantwoordelijkheid van de vakleerkracht. Studiegids BOS-medewerker Sparta Rotterdam. Pagina 3

4 Sport De BOS-medewerker binnen de sportvereniging geeft lessen en trainingen en/of coacht binnen de vereniging, maar daarnaast participeert hij in samenwerkingsverbanden met andere organisaties binnen de BOS-driehoek. De sport- en bewegingsactiviteiten die de vereniging in huis heeft, kan hij aanbieden in het kader van onderwijs, buurtwerk of naschoolse opvang. Hij geleidt de jeugd naar de sportvereniging toe en ondersteunt bij het bevorderen van de samenwerking tussen organisaties binnen de BOS-driehoek. Beroepshouding van de BOS-medewerker De BOS-medewerker houdt van sport, gaat gemakkelijk met mensen om en heeft daar ook plezier in. Hij beschikt over een groot inlevingsvermogen en is sociaal vaardig. Hij heeft affiniteit met jeugd en kan omgaan met doelgroepen met diverse culturele achtergronden en uit diverse milieus. Hij weet de jeugd enthousiast te krijgen en krijgt hen in beweging. Hij werkt samen met mensen van verschillend opleidings- en functieniveau. De BOS-medewerker is flexibel, past zich gemakkelijk aan en kan functioneren binnen diverse contexten. De BOS-medewerker werkt strikt volgens afgesproken werkprocedures en houdt zich aan veiligheidsvoorschriften. Zowel de sociale als de fysieke veiligheid van deelnemers hebben continue zijn aandacht. Hij is in staat beoogde effecten te bereiken bij de doelgroep waar hij mee werkt. Hij weet het overzicht te behouden en is in staat om doelen te behalen met beperkte middelen (geld, mankracht, accommodatie en materialen). Dit vraagt van hem creativiteit, doorzettingsvermogen en beïnvloedingsvermogen. De BOSmedewerker moet kunnen functioneren in een politieke omgeving. Hij kan omgaan met tegenslagen en heeft een groot incasseringsvermogen. Hij kan goed op zijn eigen gedrag reflecteren en stelt zich open voor feedback van anderen. Omdat taken en bevoegdheden niet altijd scherp zijn afgebakend, is het belangrijk dat hij op kan komen voor zijn eigen belangen en zijn grenzen kan aangeven. De BOS-medewerker werkt resultaatgericht, efficiënt en methodisch. Hij werkt kostenbewust en milieubewust in bijvoorbeeld het (laten) omgaan met materialen en middelen. Hij werkt hygiënisch en ergonomisch verantwoord bij bijvoorbeeld de hulpverlening tijdens een bewegingsactiviteit. Rol en verantwoordelijkheid De BOS-medewerker werkt op operationeel niveau. Dat wil zeggen dat hij zich bezighoudt met werkzaamheden en processen die nauw met de daadwerkelijke uitvoering verbonden zijn en zich dichtbij de (potentiële) deelnemers afspelen. Hij kan daarbij zowel een ondersteunende, uitvoerende, organiserende, als coördinerende rol hebben. Welke rol het belangrijkste zal zijn, hangt onder andere af van de context waarin de BOS-medewerker werkzaam is. Bij de lessen bewegingsonderwijs beperkt de rol van de BOS-medewerker/ LOBOS er zich tot een ondersteunende, organiserende en uitvoerende rol. Hij werkt zelfstandig, onder de verantwoordelijkheid van de wettelijk bevoegd (vak)leerkracht. Studiegids BOS-medewerker Sparta Rotterdam. Pagina 4

5 Kerntaken van het beroep, werkprocessen Het Kenniscentrum Calibris heeft beschreven wat de belangrijkste taken zijn voor het beroep waarvoor wij je opleiden. We noemen deze kerntaken. In de opleiding zijn dat er 5, namelijk: Kerntaak 1: Aanbieden van SB-activiteiten Kerntaak 2: Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kerntaak 4: Coördineren en uitvoeren van SB-projecten Kerntaak 5: Aanbieden van SB-activiteiten aan specifieke (groepen) SB-deelnemers De kerntaak kunnen we in kleinere taken verdelen, dan hebben we het over werkprocessen. Om de werkprocessen goed te kunnen uitvoeren heb je een geheel aan kennis, vaardigheden en houding nodig. Hieronder staat een schema waarin we aangeven welke kerntaken en werkprocessen er zijn. Dit geeft een goed beeld van waar jouw opleiding zich op richt. De examens en het onderwijs richten zich op deze kerntaken en werkprocessen en de kennis, vaardigheden en (beroeps)houding die je nodig hebt om die werkprocessen te kunnen uitvoeren. Het is dus een belangrijk schema. Kerntaak 1: Aanbieden van SB activiteiten. Werkproces Niveau 3 Niveau Bereidt SB-activiteiten voor. X X 1.2 Voert SB-activiteiten uit. X X 1.3 Coacht en begeleidt SB-deelnemers X X 1.4 Beoordeelt het vaardigheidsniveau van SB deelnemers X X 1.5 Evalueert SB-activiteiten X Kerntaak 2: Organiseren van toernooien of evenementen. Werkproces Niveau 3 Niveau Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement. X X 2.2 Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor. X X 2.3 Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit. X X 2.4 Evalueert de organisatie van toernooien of evenementen. X Studiegids BOS-medewerker Sparta Rotterdam. Pagina 5

6 Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Werkproces Niveau 3 Niveau Organiseert nevenactiviteiten. X X 3.2 Past EHBSO en reanimatie toe. X X 3.3 Verricht beheer- en onderhoudstaken. X X 3.4 Voert frontoffice-werkzaamheden uit. X X 3.5 Onderhoudt contacten met relevante personen en X X organisaties. 3.6 Werkt aan deskundigheidbevordering en professionalisering X X van het beroep. 3.7 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg. X X 3.8 Voert beleidsmatige taken uit. X Kerntaak 4: Coördineren en uitvoeren van SB projecten. Werkproces Niveau 3 Niveau Stelt een projectplan op voor een SB-project. X 4.2 Bereidt het SB-project voor. X 4.3 Voert het SB -project uit. X 4.4 Evalueert het SB-project. X Kerntaak 5: Aanbieden van SB activiteiten aan specifieke (groepen) SB deelnemers. Werkproces Niveau 3 Niveau Stelt een plan op. X 5.3 Voert (zelfstandig) (delen van) lessen beweginsonderwijs uit. X 5.5 Coacht en begeleidt specifieke (groepen) SBdeelnemers. X 5.7 Evalueert proces en resultaat. X Leeractiviteiten In de programmering tref je verschillende soorten leeractiviteiten aan, die je op verschillende momenten uitvoert Alles tezamen zorgen deze er voor dat je je kerntaken en werkprocessen zo breed mogelijk gaat beheersen waardoor je voor het bedrijfsleven een waardevolle medewerker wordt. Leeractiviteiten (instructie, zelfwerkzaamheid, zelfstudie, projecten, praktijklessen, theorieles ) Leeractiviteiten in het bedrijf (BPV) (meewerken in het bedrijf en zo het werk leren kennen, inslijpen van vaardigheden die je hebt geleerd) leeractiviteiten (je huiswerk) thuis of in het studielokaal. Studiegids BOS-medewerker Sparta Rotterdam. Pagina 6

7 Indeling van de opleiding In de volgende paragrafen vind je een indeling op hoofdlijnen van je opleiding per leerjaar. De opleiding tot BOS medewerker niveau 4 duurt gemiddeld 2,5 jaar. Dit is dus sneller dan een regulieren MBO opleiding. Dit heeft te maken met het feit dat er heel gericht wordt gewerkt aan de competenties van het kwalificatiedossier en daarnaast wordt er door de studenten veel in de praktijk geoefend. Dit oefenen is tegelijkertijd ook stage en zodoende worden de studenten in de praktijk opgeleid. Naast de theoretische vakken krijgen de studenten ook opdrachten. Zij zullen deze opdrachten moeten uitwerken en in hun portfolio op moeten slaan. Het schooljaar is onderverdeeld in 2 blokken van 9 weken en 2 blokken van 10 weken. Daarnaast is er 1 week ingeroosterd voor het uitvoeren van examenonderdelen in zowel het eerste- als tweede jaar. Opleidingsjaar 1: Korte beschrijving: De studenten volgende de cursus Trainer/Coach 3. Zij krijgen inzicht in het geven van leiding en doen dit aan de hand van de kennis die zij als beginnend profvoetballer hebben opgedaan. Naast deze cursus lopen de studenten ook stage bij een voetbal team gedurende 2 momenten ( 6 uur per week). Daarnaast zullen zij veelal een ondersteunende- en uitvoerende rol hebben bij de verschillende maatschappelijke projecten. Zo zullen de studenten andere studenten, die een jaar verder zijn, ondersteunen bij de lessen op de basisscholen en bij grote (maatschappelijke) projecten. De student organiseert ook zelf een evenement. Dit is in het eerste jaar een toernooi of teamactiviteit. In periode 4 wordt er examen gedaan voor het kwalificatiedossier voor niveau 3. Uren per week periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 Contacturen: Projecten Trainer/coach Fysiologie/fitness BPV begeleiding Studie uren Nederlands LB Rekenen Examenbegeleiding BPV BPV (Stage per week) Lesgeven basisschool (incl. voorbereiding) Stage bij een voetbal team per week Stage in het kader van maatschappelijke projecten Office werkzaamheden Vaste projecten in de wijk (sport en spel) 3 uur 5 uur 10 uur 2 uur 2 uur Studiegids BOS-medewerker Sparta Rotterdam. Pagina 7

8 Opleidingsjaar 2: Korte beschrijving: In jaar 2 wordt de rol van de student meer die van leidinggevende. De student moet gaan leren om andere studenten aan te sturen en meer initiatief te nemen. De student krijgt meer verantwoordelijkheid bij het organiseren van (maatschappelijke) projecten. Daarnaast geeft hij bewegingslessen op een basisschool aan groepen kinderen van verschillende leeftijden. De student leert leiding te geven binnen een team en leert met externe instanties contact te leggen en afspraken te maken. Uren per week periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 Contacturen: Projecten Fysiologie/fitness BPV begeleiding Studie uren Nederlands Engels LB Rekenen BPV Stage per week Lesgeven basisschool (incl. voorbereiding) Stage in het kader van maatschappelijke projecten Office werkzaamheden Vaste projecten in de wijk (sport en spel) 6 uur 12 uur 4 uur 3 uur Opleidingsjaar 3: Het laatste half jaar is ingericht om alle examenopdrachten uit te voeren. Hij werkt aan een groot evenement. De student zal de examenopdrachten die zijn vastgesteld door de examencommissie van ROC Zadkine ten uitvoer brengen. Hiervoor zal een portfolio worden gemaakt en een aantal proeven van bekwaamheid worden afgenomen. Uren per week periode 1 periode 2 Contacturen: Projecten 3 3 Fysiologie/fitness BPV begeleiding 1 1 Nederlands Engels 1 1 LB 1 1 Examenbegeleiding 1 1 BPV Studiegids BOS-medewerker Sparta Rotterdam. Pagina 8

9 Voortgang Om jouw voortgang te kunnen bepalen hebben we voor deze opleiding een voortgangsregeling. Deze luidt als volgt. Op diverse momenten in het jaar wordt stil gestaan bij jouw voortgang. De voortgang heeft te maken met jouw aanwezigheid en resultaten op school en je aanwezigheid en resultaten in de BPV. Tijdens de opleiding wordt naar de volgende vier punten gekeken bij de voortgang. Dit zijn de BPV, de beroepshouding, de resultaten en de aanwezigheid. Voor elk punt zijn eisen omschreven. Eisen van de voortgang per punt BPV Bij dit punt wordt gekeken naar de houding van de student op de stage, het uitvoeren van de stage opdrachten en wat de praktijkopleider op de stage van de student vindt. Beroepshouding Bij beroepshouding wordt gekeken naar: Gedrag tijdens de lessen en op school Voorbereiding van de lessen ( Huiswerk af, (sport)spullen bij je) Resultaten De resultaten zijn in vier onderdelen verdeeld. 75 % van didactisch practicum moet minimaal een C-score zijn. 80 % van alle projecten, trainingen (uitzondering de sporten), cursussen en burgerschap moet minimaal een C-score zijn. Bij Nederlands en rekenen wordt een aantal keer per jaar een meting gedaan om te kijken op welk niveau de student zit. Het niveau van de student moet opbouwend of onderhoudend zijn. Aanwezigheid Per periode mag je niet meer dan één les van een vak missen. Op het moment dat je van 3 vakken meer dan één les mist in een periode, kan dit leiden tot uitstroom van de opleiding Studiegids BOS-medewerker Sparta Rotterdam. Pagina 9

10 Examinering van de opleiding Examenopdracht 1 Titel: Aanbieden van SB-activiteiten Lessenreeks Kerntaak 1 Aanbieden van SB-activiteiten Werkproces 1.1 Werft en informeert SB-deelnemers. 1.2 Bereidt SB-activiteiten voor. 1.3 Voert SB-activiteiten uit. 1.4 Coacht en begeleidt SB-deelnemers. 1.5 Beoordeelt het vaardigheidsniveau van SB-deelnemers. Beoordelingsvorm Simulatie: - Voorbereiden en uitvoeren van een lessenreeks - Beoordeling: Voorbereiding Uitvoering - 1 beoordelaar van Zadkine Criterium gericht interview - 1 beoordelaar van Zadkine Voorwaarden De examenopdracht wordt met een voldoende beoordeeld wanneer aan de eisen van het examen van Angerenstein wordt voldaan. Opdrachtbeschrijving zie bijlage 1 Studiegids BOS-medewerker Sparta Rotterdam. Pagina 10

11 Examenopdracht 2 Titel: Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen. Het kleinschalig evenement Kerntaak 2 Organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen. Werkproces 2.1 Stelt een plan op voor een wedstrijd, toernooi of evenement. 2.2 Bereidt een wedstrijd, toernooi of evenement voor. 2.3 Voert een wedstrijd, toernooi of evenement uit. Beoordelingsvorm Proeve van bekwaamheid: - Voorbereiden en uitvoeren van een klein evenement Beoordeling: Voorbereiding - 1 beoordelaar van Zadkine Uitvoering Criterium gericht interview - 1 beoordelaar van Zadkine Voorwaarden De examenopdracht wordt met een voldoende beoordeeld wanneer aan de eisen van het examen van Angerenstein wordt voldaan. Opdrachtbeschrijving zie bijlage 2 Examenopdracht 3 Titel: Werk in uitvoering binnen de SB-organisatie. Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Werkproces 3.1 Stemt de werkzaamheden af. 3.2 Past EHBSO en reanimatie toe. 3.3 Verricht beheer- en onderhoudstaken. 3.4 Voert front- en backoffice werkzaamheden uit. 3.5 Onderhoudt contacten met relevante personen en organisaties. 3.6 Werkt aan deskundigheidbevordering en professionalisering van het beroep. 3.7 Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg. 3.8 Voert beleidsmatige taken uit. 3.9 Evalueert de (SB-) werkzaamheden. Studiegids BOS-medewerker Sparta Rotterdam. Pagina 11

12 Portfolio: Beoordeling: Portfolio voor 3.1/3.3/3.4/3.5/3.6/3.7/3.8 Simulatie voor beoordelaar van Zadkine Criterium gericht interview voor beoordelaar van de onderwijsinstelling Voorwaarden De examenopdracht wordt met een voldoende beoordeeld wanneer aan de eisen van het examen van Angerenstein wordt voldaan. Opdrachtbeschrijving zie bijlage 3,4 en 5 Examenopdracht 4 Titel: Het SB-project Kerntaak 4 Coördineren en uitvoeren van SB-projecten. Werkproces 4.1 Stelt een projectplan op voor een SB-project. 4.2 Bereidt het SB-project voor. 4.3 Voert het SB-project uit. Proeve van bekwaamheid: Beoordeling: Opstellen projectplan - 1 beoordelaar van Zadkine Voorbereiding Uitvoering Criterium gericht interview 1 beoordelaar van Zadkine Voorwaarden De examenopdracht wordt met een voldoende beoordeeld wanneer aan de eisen van het examen van Angerenstein wordt voldaan. Studiegids BOS-medewerker Sparta Rotterdam. Pagina 12

13 Examenopdracht 5 Titel: Les- of SB-activiteitenplan Kerntaak 5 Aanbieden van SB-activiteiten aan specifieke (groepen) SB-deelnemers. Werkproces 5.2 Stelt een plan op. 5.3 Voert (zelfstandig) (delen van) lessen bewegingsonderwijs uit. 5.6 Coacht en begeleidt specifieke (groepen) SB-deelnemers. Proeve van bekwaamheid: Beoordeling: Opstellen projectplan - 1 beoordelaar van Zadkine Voorbereiding Uitvoering Criterium gericht interview - 1 beoordelaar van Zadkine Voorwaarden De examenopdracht wordt met een voldoende beoordeeld wanneer aan de eisen van het examen van Angerenstein wordt voldaan. Studiegids BOS-medewerker Sparta Rotterdam. Pagina 13

14 Nederlands, opleidingsniveau 3 Domeinen: Examenonderdelen: Beheersingsniveau: Deelcijfers: Eindbeoordeling: Leesvaardigheid Mondelinge taalvaardigheid Lezen Luisteren 2F 2F Cijfer voor lezen en luisteren, cijfer met 1 decimaal (A) = landelijk centraal ontwikkeld examen Spreken 2F Gemiddeld cijfer Gesprekken voeren 2F voor schrijven, Schrijfvaardigheid Schrijven 2F spreken en Taalverzorging en taalbeschouwing gesprekken voeren, cijfer met 1 decimaal (B) = instellingsexamens Eindcijfer Nederlands = gemiddelde van A en B, afgerond op een heel getal Als je vóór 1 oktober 2015 je diploma haalt, heeft je cijfer voor Nederlands geen invloed op de zak-/slaagbeslissing. Als je ná 1 oktober 2015 je diploma haalt, telt je eindcijfer voor Nederlands mee voor de zak-/slaagbeslissing en mag het niet lager zijn dan een 5. Rekenen, opleidingsniveau 3 Domeinen: Beheersingsniveau: Eindbeoordeling: Getallen 2F Eindcijfer rekenen = gemiddelde van de 4 Verhoudingen 2F examenonderdelen afgerond op een heel Meten en meetkunde 2F getal = landelijk centraal ontwikkeld Verbanden 2F examen Als je vóór 1 oktober 2016 je diploma haalt, heeft het cijfer voor rekenen geen invloed op de zak-/slaagbeslissing. Als je ná 1 oktober 2016 je diploma haalt, telt je cijfer voor rekenen mee voor de zak- /slaagbeslissing en mag het niet lager zijn dan een 5. Bovendien mag slechts één van de cijfers voor Nederlands en rekenen een 5 zijn, het andere moet een 6 of hoger zijn. Nederlands, opleidingsniveau 4 Domeinen: Examenonderdelen: Beheersingsniveau: Deelcijfers: Eindbeoordeling: Leesvaardigheid Lezen 3F Cijfer voor lezen Mondelinge taalvaardigheid Luisteren 3F en luisteren, cijfer met 1 decimaal (A) = landelijk centraal examen Spreken 3F Gemiddeld cijfer Gesprekken voeren Schrijfvaardigheid Schrijven 3F Taalverzorging en taalbeschouwing 3F voor schrijven, spreken en gesprekken voeren, cijfer met 1 decimaal (B) = instellingsexamens Eindcijfer Nederlands = gemiddelde van A en B, afgerond op een heel getal

15 Rekenen, opleidingsniveau 4 Domeinen: Beheersingsniveau: Eindbeoordeling: Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 3F 3F 3F 3F Eindcijfer rekenen = gemiddelde van de 4 examenonderdelen afgerond op een heel getal = landelijk centraal examen Engels, Persoonlijk opleidingsniveau 4 Examenonderdelen: Beheersingsniveau: Eindbeoordeling: Lezen Luisteren Schrijven Spreken Gesprekken voeren B1 B1 A2 A2 A2 Eindcijfer Engels = gemiddelde van de 5 examenonderdelen afgerond op een heel getal = instellingsexamens Óf en op welke manier Nederlands, rekenen en Engels meetellen voor de zak-/slaagbeslissing, is afhankelijk van het moment waarop jij je diploma haalt: Je haalt je diploma vóór 1 oktober 2014: in dat geval tellen Nederlands en rekenen niet mee voor de zak-/slaagbeslissing. Het eindcijfer voor Engels moet tenminste een 5 zijn om je diploma te kunnen behalen. Je haalt je diploma tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2015: in dat geval telt rekenen niet mee voor de zak-/slaagbeslissing. De eindcijfers voor Nederlands en Engels mogen niet lager dan een 5 zijn en tenminste één van deze vakken moet een 6 of hoger zijn. Je haalt je diploma na 1 oktober 2015: alledrie de onderdelen tellen mee voor de zak- /slaagbeslissing. De eindcijfers mogen niet lager dan een 5 zijn en je mag maar één onvoldoende hebben. Voor de andere twee onderdelen moet je dus een 6 of hoger hebben. Sport en Bewegen Sparta Rotterdam. Pagina 15

16 Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap 1. Loopbaan Loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling draagt maatschappelijk gezien bij aan employability en ondernemerschap. Daarnaast draagt de loopbaanoriëntatie en -ontwikkeling bij aan de persoonlijke ontplooiing. Het gaat hierbij om het sturing geven aan het vinden van betekenisvol werk of vervolgonderwijs dat aansluit op de eigen kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven. Daarvoor is nodig dat een deelnemer inzicht heeft in de eigen kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven. Maar het vereist ook oriëntatie op en inzicht in de mogelijkheden die de arbeidsmarkt biedt. De deelnemer is in staat de eigen kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven te vergelijken met gevraagde waarden en kwaliteiten van verschillende soorten werk. Ook oriëntatie op mogelijke doorstroomtrajecten in het vervolgonderwijs (hbo, een volgend niveau in het mbo of andere scholingsmogelijkheden) en op ondersteuningsmogelijkheden ten behoeve van de loopbaanontwikkeling zijn hierbij van belang. Op basis van de vergelijking komt de deelnemer tot weloverwogen keuzes en vervolgstappen om gemaakte keuzes te realiseren. De elementen die bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding aan bod komen zijn - capaciteitenreflectie: beschouwing van de capaciteiten die van belang zijn voor de loopbaan, - motievenreflectie: beschouwing van de wensen en waarden van belang voor de loopbaan, - werkexploratie: onderzoek naar werk en mobiliteit in de loopbaan, - loopbaansturing: loopbaangerichte planning en beïnvloeding van het leer- en werkproces, - netwerken: contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op loopbaanontwikkeling. 2. Burgerschap 2.1 De politiek-juridische dimensie De politiek-juridische dimensie betreft de bereidheid en het vermogen om deel te nemen aan politieke besluitvorming. Hierbij gaat het om de participatie in formele zin (stemmen bij officiële verkiezingen) en meer (inter)actieve vormen van betrokkenheid bij besluitvorming op verschillende politieke niveaus (Europees, landelijk, regionaal, gemeentelijk, buurt). Maar ook om actuele, meer op issues gerichte vormen van politieke participatie, zoals duurzaamheid, veiligheid, internationalisering, ondernemerschap, interculturaliteit en levensbeschouwing. Hiervoor is nodig dat een deelnemer inzicht heeft in de onderwerpen die voor hem van belang zijn en waarover politieke besluiten worden genomen, in de verschillende meningen en opvattingen die erover bestaan en in de verschillende belangen die daarbij een rol spelen. De deelnemer (h)erkent de basiswaarden van onze samenleving, leert omgaan met waardendilemma s (zoals seksuele diversiteit) en hanteert de basiswaarden als richtlijn en uitgangspunt in zijn meningsvorming en bij zijn handelen. De deelnemer heeft kennis over en inzicht in de volgende onderwerpen die bij de politiekjuridische dimensie aan bod komen: de kenmerken en het functioneren van een parlementaire democratie, de rechtsstaat en het rechtssysteem, de rol van de overheid, de Sport en Bewegen Sparta Rotterdam. Pagina 16

17 belangrijkste politieke stromingen en hun maatschappelijke agenda s, de rol en de invloed op de politieke besluitvorming van belangengroeperingen en maatschappelijke organisaties, de invloed van de Europese Unie op het Nederlandse overheidsbeleid en daarmee op de Nederlandse samenleving, en de rol en de invloed van de (massa)media. 2.2 De economische dimensie De economische dimensie is in twee deelgebieden uitgesplitst en heeft betrekking op - de bereidheid en het vermogen om een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces en aan de arbeidsgemeenschap waar men deel van uitmaakt; - de bereidheid en het vermogen om op adequate en verantwoorde wijze als consument deel te nemen aan de maatschappij. Hierbij gaat het om het adequaat functioneren op de arbeidsmarkt en binnen een bedrijf en om het verantwoord handelen op de consumptiemarkt. Voor het adequaat functioneren op de arbeidsmarkt en binnen een bedrijf is nodig dat een deelnemer zich algemeen aanvaarde regels en standaard (bedrijfs)procedures eigen maakt en zich daaraan houdt. De deelnemer kent de rechten en plichten van de beroepsbeoefenaar en stelt zich collegiaal op. Voor het functioneren als kritisch consument is nodig dat een deelnemer weet hoe hij informatie over producten en diensten kan verzamelen om een weloverwogen keuze te kunnen maken. Hij heeft inzicht in zijn eigen wensen in relatie met zijn financiële speelruimte. En het is nodig dat hij bij de aanschaf van producten en diensten afwegingen kan maken met betrekking tot maatschappelijke belangen zoals duurzaamheid en gezondheidsaspecten. De deelnemer heeft kennis over en inzicht in de volgende onderwerpen die bij de economische dimensie aan bod komen: de maatschappelijke functies en waardering van arbeid, de factoren die van invloed zijn op de bedrijfscultuur, de arbeidsverhoudingen in Nederland, de rol en de invloed van branche- of vakorganisaties, de rol van de overheid op het gebied van arbeid, de verzorgingsstaat en de consumentenmarkt, de belangrijkste principes van budgettering, kenmerken van duurzame consumptie en productie, de rol en de invloed van consumentenorganisaties, de invloed van de media op het bestedingspatroon van consumenten. 2.3 De sociaal-maatschappelijke dimensie De sociaal-maatschappelijke dimensie heeft betrekking op de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Het gaat hier om het adequaat functioneren in de eigen woon- en leefomgeving, in zorgsituaties en in de school; om de acceptatie van verschillen en culturele verscheidenheid. Om adequaat te kunnen functioneren in de sociale omgeving is het nodig dat de deelnemer de aspecten van breed geaccepteerde sociale omgangsvormen kent en deze kan toepassen in verschillende situaties. De deelnemer heeft inzicht in de kenmerken van verschillende culturen. In zijn opvattingen en gedrag toont hij respect voor culturele verscheidenheid. De deelnemer heeft kennis over en inzicht in de volgende onderwerpen die bij de sociaalmaatschappelijke dimensie aan bod komen: de grondrechten en plichten in Nederland, kenmerken van de verschillende (sub)culturen in Nederland, kenmerken van en oorzaken van spanningen tussen verschillende (sub)culturen en bevolkingsgroepen in Nederland, kenmerken van ethisch en integer handelen, en het doel en de invloed van sociale en professionele netwerken. Sport en Bewegen Sparta Rotterdam. Pagina 17

18 2.4 De dimensie vitaal burgerschap De dimensie vitaal burgerschap heeft betrekking op de bereidheid en het vermogen om te reflecteren op de eigen leefstijl en zorg te dragen voor de eigen vitaliteit als burger en werknemer. Hierbij gaat het om de zorg voor de eigen vitaliteit en fitheid. Daarbij is een belangrijke taak om de juiste afstemming te vinden tussen werken, zorgen (voor jezelf en voor anderen), leren en ontspannen. De deelnemer heeft kennis over en inzicht in de volgende onderwerpen die bij de dimensie vitaal burgerschap aan bod komen: de kenmerken van een gezonde leefwijze waaronder de nationale norm gezond bewegen en de aard, plaats en organisatie van gezondheid bevorderende activiteiten in de samenleving en het arbeidsproces. Om zorg te kunnen dragen voor de eigen gezondheid is het nodig dat de deelnemer zich bewust is van zijn eigen leefstijl, gezondheidsrisico s van leefstijl en werk in kan schatten, op basis daarvan verantwoorde keuzes kan maken en activiteiten onderneemt die bijdragen aan een gezonde leefstijl. Het gaat naast bewegen en sport ook om aspecten als voeding, roken, alcohol, drugs en seksualiteit. Sport en Bewegen Sparta Rotterdam. Pagina 18

Loopbaan & Burgerschap VERANTWOORDINGSDOCUMENT

Loopbaan & Burgerschap VERANTWOORDINGSDOCUMENT Loopbaan & Burgerschap VERANTWOORDINGSDOCUMENT Methode Schokland 3.0 van Deviant. De methode is ontwikkeld conform het vernieuwde brondocument 'Loopbaan en burgerschap in het mbo'. 2013-2014 team Horeca

Nadere informatie

Kaderstellend document Loopbaan & Burgerschap Wellantcollege mbo 2012 2013

Kaderstellend document Loopbaan & Burgerschap Wellantcollege mbo 2012 2013 Kaderstellend document Loopbaan & Burgerschap Wellantcollege mbo 2012 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Kwalificatie eisen... 2 3. Inspanningseisen deelnemer... 2 4. Onderwijs en afronding... 3 5.

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument L&B - Opleidingen Bakkerij en Patisserie - Uitvoerend Bakker 2 BBL / BOL 2012-2014 95747 22181

Verantwoordingsdocument L&B - Opleidingen Bakkerij en Patisserie - Uitvoerend Bakker 2 BBL / BOL 2012-2014 95747 22181 erantwoordingsdocument L&B - Opleidingen Bakkerij en Patisserie - Naam opleiding niv leerweg cohort crebo Domein nummer Uitvoerend Bakker 2 BBL / BOL 2012-2014 95747 22181 Zelfstandig Werkend Banketbakker

Nadere informatie

De rechtsstaat en het rechtssysteem. Bepaal jij wat goed voor me is? In de problemen Stelen en helen Geschiedeniscanon Mijn buurt Op de vlucht

De rechtsstaat en het rechtssysteem. Bepaal jij wat goed voor me is? In de problemen Stelen en helen Geschiedeniscanon Mijn buurt Op de vlucht Overzicht dimensies en kerndoelen Dimensie Politiek-juridische dimensie: het betreft de bereidheid en het vermogen om deel te nemen aan politieke besluitvorming. Kerndoelen - de deelnemer heeft kennis

Nadere informatie

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO.

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO. Scholen voor Zorg Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding Verzorgende- IG MBO Crebonummer 95530 Leerweg BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch

Nadere informatie

Kaderdocument Loopbaan en Burgerschap Colofon

Kaderdocument Loopbaan en Burgerschap Colofon Kaderdocument Loopbaan en Burgerschap Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Vastgesteld College van Bestuur : 3 april 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130157/CvB Afkomstig van : afdeling O&O Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/ Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding AG Crebonummer 91300/ 91310 Leerweg BOL/BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch Economisch

Nadere informatie

Project Dimensie Kerndoelen Competenties

Project Dimensie Kerndoelen Competenties Overzicht per project: dimensies, kerndoelen en competenties Project Dimensie Kerndoelen Competenties Afspraak is afspraak Bepaal jij wat goed voor me is? het vermogen om een bijdrage te leveren aan het

Nadere informatie

Onderwijsinstelling Nimeto Utrecht. Exameninstelling Savantis. Kaderdocument Loopbaan en Burgerschap KD 2013-2014 KD 2014-2015

Onderwijsinstelling Nimeto Utrecht. Exameninstelling Savantis. Kaderdocument Loopbaan en Burgerschap KD 2013-2014 KD 2014-2015 Onderwijsinstelling Nimeto Utrecht Exameninstelling Savantis Kaderdocument Loopbaan en Burgerschap KD 2013-2014 KD 2014-2015 1 INHOUD Voorwoord... 3 Kwalificatie-eisen... 4 Inspanningsverplichting en resultaatverplichting...

Nadere informatie

Loopbaan en burgerschap 2011 Verantwoording voor de inrichting van het Onderwijs en de Examinering

Loopbaan en burgerschap 2011 Verantwoording voor de inrichting van het Onderwijs en de Examinering Loopbaan en burgerschap 2011 Verantwoording voor de inrichting van het Onderwijs en de Examinering Zoomvliet College, Roosendaal Augustus 2011 Inleiding en aanleiding Het mbo kent een drievoudige kwalificering:

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSDOCUMENT

VERANTWOORDINGSDOCUMENT VERANTWOORDINGSDOCUMENT LOOPBAAN EN BURGERSCHAP (VOORBEELD) Het MBO kent een drievoudige kwalificering: Dat wil zeggen dat MBO'ers worden opgeleid voor een beroep, een vervolgopleiding en tot burgers die

Nadere informatie

BURGERSCHAP. Juridische dienstverlening. Cursusjaar 2014-2015. Semester 1-3. M. Alma, S. den Braber, I. van der Veen, H. van Zijderveld. Naam.

BURGERSCHAP. Juridische dienstverlening. Cursusjaar 2014-2015. Semester 1-3. M. Alma, S. den Braber, I. van der Veen, H. van Zijderveld. Naam. 2014 2015 Naam Klas BURGERSCHAP Opleiding Juridische dienstverlening Cursusjaar 2014-2015 Semester 1-3 Schrijvers M. Alma, S. den Braber, I. van der Veen, H. van Zijderveld MBO College Zuid Europaboulevard

Nadere informatie

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort 2014. Opleiding Verpleegkunde. Crebonummer 95520.

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort 2014. Opleiding Verpleegkunde. Crebonummer 95520. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2014 Opleiding Verpleegkunde Crebonummer 95520 Leerweg BOL/BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch Economisch

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkonderwijs Schooljaar 2014-2015

Handboek Examinering Praktijkonderwijs Schooljaar 2014-2015 Handboek Examinering Blz. 0 Handboek Examinering Praktijkonderwijs Schooljaar 2014-2015 1. Voorwoord Voor je ligt het examenhandboek voor de opleiding Praktijkonderwijs en Entree. Je zit op dit moment

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Middenkaderfunctionaris Bouw Niveau 4 4 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Middenkaderfunctionaris Bouw Niveau 4 4 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Middenkaderfunctionaris Bouw Niveau 4 4 jaar Crebocode: 94051 Leerweg: BOL versie: 23juni2014 Cohort: 2014-2018 Sector: T&V Team: BOL4 Bouw

Nadere informatie

Portfolio Loopbaan en burgerschap

Portfolio Loopbaan en burgerschap Portfolio Loopbaan en burgerschap Helpende Z&W versneld ROC Mondriaan, School voor Zorg en Welzijn, Leiden Inleiding De onderwerpen Loopbaan en burgerschap worden meegewogen voor het behalen van jouw diploma.

Nadere informatie

Examenplan. 1.Overzicht. 1.1 specifieke examens. Examenoverzicht opleiding: Sport- en bewegingsleider

Examenplan. 1.Overzicht. 1.1 specifieke examens. Examenoverzicht opleiding: Sport- en bewegingsleider Examenplan 1.Overzicht 1.1 specifieke s Examenoverzicht opleiding: Sport- en bewegingsleider niveau 3 2 jarig Crebocode: 95280 Dossiercode: 22171 Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: bol Cohort: 2013- Sector:

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Addendum Datum van ingang Schooljaar 2015-2016 Naam school Kwalificatie School voor Orde en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden

Nadere informatie

De burger aan het woord! Examen Nederlands Spreken-Gesprekken voeren 2F

De burger aan het woord! Examen Nederlands Spreken-Gesprekken voeren 2F De burger aan het woord! Examen Nederlands Spreken-Gesprekken voeren 2F Inhoudsopgave Informatie voor alle betrokkenen 2 Examenboekje voor de kandidaat 3 Informatie voor de toetsleider 6 Informatie voor

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sport- en bewegingsleider niveau 3 3 jarig

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sport- en bewegingsleider niveau 3 3 jarig 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht : Sport- en bewegingsleider niveau 3 3 jarig Crebocode: 95280 Dossiercode: 22171 Leerweg: BOL Cohort: 2015-2018 Sector: GWS Team: SB Code Examen examenvorm

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2017 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Agro

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2018 School voor Welzijn & artiest Opleiding : Sociaal Cultureel Werk Crebonummer : 91370 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 3 jaar Cohort 1 : 2015-2018

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Helpende Zorg en Welzijn Niveau 2 1 jaar Crebocode: 92640 Dossiercode: 22189 /92640 Dossierjaar: 2012 Leerweg: BBL Cohort: 2013-2014

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Milieu-onderzoeker

Nadere informatie

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Vakexpert

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering

EXAMENPLAN Datum vaststelling examenplan. Crebonr. Kwalificatiedossier. Naam kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Pedagogisch

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan

EXAMENPLAN Naam kwalificatiedossier. Crebonr. Kwalificatiedossier. Crebonr. kwalificatie. Studiejaar diplomering. Vaststellingsdatum examenplan EXAMENPLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Opzichter/uitvoerder groene ruimte (profielkeuze) Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar

Nadere informatie

oer voor competentiegerichte opleidingen

oer voor competentiegerichte opleidingen oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker stukadoor niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 91500 Studieprogramma nummer(s) BBL :41069 Niveau 3 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

EXAMENPLAN Vaststellingsdatum examenplan. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier

EXAMENPLAN Vaststellingsdatum examenplan. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier EXAMENPLAN 2017 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Paardensport

Nadere informatie

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format

Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format Format OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Metaalbewerker Cohort 2011 Crebocode 94300 Versie van het 1-12-2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur

nummer 91830 Chauffeur goederenvervoer Chauffeur goederenvervoer Akkoord Voorzitter Examencommissie Vastgesteld namens het College van Bestuur A. Basisgegevens Kwalificatie Chauffeur goederenvervoer Cohort 2011 Crebocode 91830 Studieprogramma nummer(s) BBL :x Niveau 2 Studiebelasting zoals 3200 SBU landelijk vastgesteld Kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen Ervaringsdeskundigheid Crebonummer : 92662 KBB

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Notitie burgerschapscompetenties in het MBO. Inleiding

Notitie burgerschapscompetenties in het MBO. Inleiding Notitie burgerschapscompetenties in het MBO Inleiding In juni 2009 kwam de MBO Raad op verzoek van staatssecretaris Van Bijsterveldt met een advies over Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB). Een herziene

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2013-2014

Opleidingswijzer 2013-2014 Opleidingswijzer 2013-2014 Inhoud en examinering van Opleiding Allround Operator, Operator B Crebonummer 90012 Deze opleidingswijzer geldt voor alle opleidingsjaren van de opleiding die start in 2013-2014.

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autospuiter Crebonummer : 25228 KBB : VOC Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 2 Cohort

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Applicatieontwikkelaar Cohort 2011 Crebocode 90020 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie nummer(s)

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2013-2014

Opleidingswijzer 2013-2014 Opleidingswijzer 2013-2014 Inhoud en examinering van Servicemonteur Apparatuur en Installaties Crebonummer 94321 en 94324 Deze opleidingswijzer geldt voor alle opleidingsjaren van de opleiding die start

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Onderwijsassistent

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Onderwijsassistent Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Onderwijsassistent Crebonummer: 93500 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Onderwijsassistent in het kort Je

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente Overzicht

Examenplan Doktersassistente Overzicht Examenplan Doktersassistente 2016-2019 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 25473 Dossiercode: Dossierjaar: 2016 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2011 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 92631 92661-92662

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsautotechniek Opleiding : Technisch Specialist Bedrijfsauto s Crebonummer : 93460 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg :

Nadere informatie

Crebocode: Dossiercode: <dossiercode> Dossierjaar: KD 2012 Leerweg: BBL/BOL

Crebocode: Dossiercode: <dossiercode> Dossierjaar: KD 2012 Leerweg: BBL/BOL overzicht opleid: Werkvoorbereider timmerindustrie Niveau 4 Opleidsduur 4 jaar Specifieke s Crebocode: 94652 Dossiercode: Dossierjaar: KD 2012 Leerweg: BBL/BOL Cohort: 2013 2017 Sector: T&

Nadere informatie

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE

EXAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE EAMENPLAN CGO 2012 DELTION COLLEGE Opleiding: Pedagogisch Medewerker Jeugdzorg, Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen en Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Niveau: 4 Crebocode: 22195-92631

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling School voor BFHTSV Kwalificatiedossier : Particuliere beveiliging Crebonummer : 23161 Opleiding : Beveiliger Crebonummer : 25407 Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Middenkader Engineering Opleiding : Technicus Automotive Engineering Crebonummer : 944 KBB : Innovam Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 1 mei 2015 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Naam school Kwalificatie Commerciële Economie Commercieel medewerker bank en verzekeringswezen Crebonr.

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens (blauwe tekst = invulvoorbeeld; groene tekst is informatie) Examenoverzicht opleiding: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 4 Kinderopvang niveau 4 1 jarig

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: BOL/BBL

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: BOL/BBL Opleiding: Zelfstandig werkend Broodbakker Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 SBU EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 95749 Leerweg: BOL/BBL Cohort: 2015-2018 Sector: Economie en Dienstverlening Team: Bakkerij & Patisserie

Nadere informatie

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener

Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener Examenplan algemeen voorbeeld niveau 4 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener niveau 4 3 jarig Crebocode: 92670 Dossiercode: 22196 2012-2015

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 2,5 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: DTBOL/BBL

Nadere informatie

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012 Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College vanaf cohort 2012 Beste studenten, Gedurende de opleiding gaan jullie een Afstudeermap samenstellen waarin je alle bewijzen verzameld van de Kerntaakexamens,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Bedrijfsmanagement Mobiliteitsbranche Opleiding : Bedrijfsmanager Mobiliteitsbranche (INNOVAM) Crebonummer : 94251 KBB : Innovam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor : Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Eerste Autoschadehersteller Crebonummer : 25226 KBB : Innovam Niveau : 3 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Kok Crebonummer : 90760 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015 1 In een

Nadere informatie

Opleidings- en examenplan

Opleidings- en examenplan Opleidings- en examenplan Naam opleiding: Recreatiedieren (ondernemer/manager recreatiedieren) niveau 4 Crebonummer: 97730 Cohort: 2015-2016 (studiejaar afronding opleiding 2017-2018) Het beroepsbeeld

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Brood en Banket Opleiding : Uitvoerend Bakker Crebonummer : 95747 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 2015-2017 Cohort 1 : 2015 Versie:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1,5-2 jaar Cohort 1 :

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Opleiding: Chauffeur Goederenvervoer Niveau : 2 Opleidingsduur: 2 jaar EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 91830 Leerweg: BBL Cohort: 2015 2017 Sector: T &V Team: T&L 1.Examenoverzicht 1.1.Specifieke examens Beroep

Nadere informatie

Gelet op artikel 7.4.3a van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 3 van de Wet College voor examens;

Gelet op artikel 7.4.3a van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 3 van de Wet College voor examens; De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB Geldend van 7-0-06 t/m heden Besluit van juli 00, houdende vaststelling van regels voor

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2014-2017 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht : Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL Cohort:

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Voorschakeltraject welzijn Crebonummer : 92640 KBB : Calibris Niveau : 2 Leerweg : BOL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 1 In een cohortaanduiding

Nadere informatie

nummer 91450 Schilder (niveau 2) 41053 Certificeerbare eenheden X Nee Ja, namelijk Bij crebocode Certificeerbare eenheid

nummer 91450 Schilder (niveau 2) 41053 Certificeerbare eenheden X Nee Ja, namelijk Bij crebocode Certificeerbare eenheid oer voor competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker schilderen niveau 2 Cohort 2010 Crebocode 91450 Studieprogramma nummer(s) BBL :41053 Niveau 2 Studiebelasting o.g.v.

Nadere informatie

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen

OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen OER voor 2011 competentiegerichte opleidingen A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Timmerman niveau 3 Cohort 2011 Crebocode 94930 Studieprogramma nummer(s) BBL : X Niveau 3 Studiebelasting o.g.v. opleidingsniveau

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD)

Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) Onderwijs- en examenregeling (nieuwe KD) School voor Automotive Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek Opleiding : Autoschadehersteller Crebonummer : 25225 KBB : Innovam Niveau : 2 Leerweg : BBL

Nadere informatie

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College cohort 2012, 2013 en 2014 voor 2 de, 3de en 4de jaars Sport en Bewegen

Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College cohort 2012, 2013 en 2014 voor 2 de, 3de en 4de jaars Sport en Bewegen Afstuderen Doe je Zo Niveau 4 SB ID College cohort 2012, 2013 en 2014 voor 2 de, 3de en 4de jaars Sport en Bewegen Afstuderen voor de zomervakantie 2015: Alles ingeleverd en goedgekeurd voor dinsdag 12

Nadere informatie

EXAMENPLAN Vaststellingsdatum examenplan. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier

EXAMENPLAN Vaststellingsdatum examenplan. Naam kwalificatiedossier. Studiejaar diplomering. Crebonr. kwalificatie. Crebonr. Kwalificatiedossier EXAMENPLAN 2017 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Startdatum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Vaststellingsdatum examenplan Agro

Nadere informatie

1. Examenplan AV specialist (o.b.v. formatversie 1.5)

1. Examenplan AV specialist (o.b.v. formatversie 1.5) 1. Examenplan AV specialist (o.b.v. formatversie 1.5) 1.1. Beroepsgerichte examens Examenoverzicht Naam : AV specialist niveau : 4 sduur: 1 jaar Crebocode: 95702 Leerweg (BOL/BBL): BOL Cohort: 2014 2015

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn & Artiest Opleiding : Maatschappelijk Zorg opleiding Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg Crebonummer : 92661 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg

Nadere informatie

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht

Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht Examenplan Doktersassistente 2012-2015 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Doktersassistente Niveau 4 3 jarig Crebocode: 91310 Dossiercode: Dossierjaar: 2012-2013 Leerweg: BOL

Nadere informatie

1.1.Specifieke examens

1.1.Specifieke examens Examenoverzicht : Interactief mediavormgever Niveau 4 4 jaar 1.1.Specifieke examens Crebocode: 90414 Leerweg: BOL Cohort: 2014 2018 Sector: Techniek & Vormgeving Team: Mediavormgeving Beroepsgerichte examens

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 Summa Zorg Opleiding : MBO Verpleegkundige Crebonummer : 99520 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL en BBL Opleidingsduur : 4 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1 27-2-2015

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Eerste Carrosseriebouwer Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 SBU 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroep specifieke examens Code Examen Examenvorm Kerntaak: - Werkprocessen 625224B1K1P1

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-20 School voor Horeca Opleiding : Horeca Assistent Crebonummer : 90660 KBB : SBB Niveau : 1 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 2015 Versie:1.0 22-07-2015

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Autoschadehersteller Niveau: 2 Opleidingsduur: 3200 SBU 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroep specifieke examens Code Examen Examenvorm Kerntaak: 625225B1K1P1 (De)monteert

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3

WIJZIGINGSBLAD OER. OER opleiding Kapper Niveau 3 WIJZIGINGSBLAD OER OER opleiding Kapper Niveau 3 Naam opleiding kapper Crebonummer 91182 Niveau 3 Leerweg BBL Cohort 2012-2014 Startmoment opleiding Februari 2013 Vaststellingsdatum wijziging 25-11-2013

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: BBL

EXAMENPLAN 2015 Crebocode: Leerweg: BBL Opleiding: Manager/ondernemer fastservice BBL Niveau: 4 Opleidingsduur: 3200 SBU EXAMENPLAN 2015 Crebocode: 90302 Leerweg: BBL Cohort: 2015-2017 Sector: Economie & Dienstverlening Team: Horeca Vakopleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 20-2016 School voor BFHRSV Opleiding : Beveiliger (Particuliere Beveiliging) Crebo nummer : 94850 KBB : SBB Niveau : 2 Leerweg : BBL Opleidingsduur : 1 jaar Cohort 1 : 20-2016

Nadere informatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Start-datum Naam kwalificatie

EXAMENPLAN Leerweg Cohort Start-datum Naam kwalificatie EXAMENLAN 2016 Naam kwalificatiedossier Crebonr. Kwalificatiedossier Leerweg Cohort Start-datum Naam kwalificatie Crebonr. kwalificatie Niveau Studiejaar diplomering Datum vaststelling examenplan Apothekersassistent

Nadere informatie

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl

EXAMENPLAN 2016 Crebocode: Leerweg: bbl 1 Opleiding: Eerste Autoschadehersteller Niveau: 3 Opleidingsduur: 4800 SBU 1.Examenoverzicht 1.1.Beroep specifieke examens Beroep specifieke examens Code Examen Examenvorm Kerntaak: 625226B1K1P1 (De)monteert

Nadere informatie

Examenplan Sociaal-cultureel Werker

Examenplan Sociaal-cultureel Werker Examenplan Sociaal-cultureel Werker 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Sociaal-cultureel Werker niveau 4 3 jarig Crebocode: 91370 Leerweg: bol Cohort: 2014-2017 Sector: GW&S

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Opleiding : Verkoopadviseur Mobiliteitsbranche Crebonummer : 94450 KBB : Innovam Niveau

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie