White Paper WION en INSPIRE: van KLIC (WION) naar KLIC WIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "White Paper WION en INSPIRE: van KLIC (WION) naar KLIC WIN"

Transcriptie

1 White Paper WION en INSPIRE: van KLIC (WION) naar KLIC WIN

2 Inhoudsopgave WION EN INSPIRE 3 WION 4 INSPIRE 5 VAN KLIC (WION) NAAR KLIC WIN 6 NEDGRAPHICS SORTEERT VOOR 7 KLIC WIN: wetgevingstraject WI(B)ON vertraagd 7 WION en INSPIRE De WION is sinds 2008 van kracht en regelt enerzijds hoe grondroerders hun voorgenomen graafwerkzaamheden moeten melden en anderzijds hoe netbeheerders kabels- en leidingeninformatie beschikbaar moeten stellen aan die grondroerders. Dit heeft zijn beslag gevonden in KLIC (WION). Eind 2017 stapt het Kadaster over op KLIC WIN en faciliteert daarmee zowel de WION als INSPIRE. INSPIRE is sinds 2007 van kracht en schrijft op Europese schaal voor hoe een groot aantal geografische informatiethema s beschikbaar en toegankelijk moet zijn. Deze Richtlijn van de Europese Commissie heeft netbeheerders tot nu toe niet direct geraakt omdat INSPIRE zich nog bezighield met grote, landelijke bestanden van overheidsinstanties. Met de verplichting van Annex 3, thema 6a dringt INSPIRE ook bij netbeheerders binnen: informatie over nutsvoorzieningen (lees: Kabels en Leidingen) moet vindbaar, toegankelijk en online beschikbaar zijn. Die verplichting is van kracht sinds december Alle EU-lidstaten zijn verplicht de Richtlijn te implementeren in nationale wetgeving. In voorbereidingen voor besluitvorming is door de Kabels- en leidingensector gekozen voor één centrale voorziening die niet alleen WION-verplichtingen faciliteert maar ook invulling geeft aan de INSPIRE-verplichtingen: KLIC WIN. Dit document bevat: Een impressie van de WION Een kort overzicht van INSPIRE, toegespitst op Annex 3, Thema 6a: nutsvoorzieningen Van KLIC (WION) naar KLIC WIN NedGraphics sorteert voor op KLIC WIN

3 WION Sinds 1 juli 2008 is de Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten (WION, ook wel Grondroerdersregeling) van kracht. De WION valt onder het Ministerie van EZ en regelt o.a. de geautomatiseerde aanlevering van Kabels+Leiding tekeningen via KLIC (WION). KLIC (WION) wordt eind 2017 opgevolgd door KLIC WIN. KLIC (WION) werkt, kort samengevat, als volgt: 1. Graafmelding: een grondroerder schetst op de KLIC (WION) website het gebied waar hij wil gaan graven (graafpolygoon). 2. KLIC (WION) detecteert welke netbeheerders kabels of leidingen binnen die graafpolygoon hebben. 3. Die netbeheerders ontvangen een graafbericht met het verzoek om hun netinformatie binnen de graafpolygoon te leveren aan het Kadaster. 4. Netbeheerder verwerkt dit graafbericht zelf met zijn eigen WION-systeem of via een ontzorgingsconstructie De levering van liggingsinformatie bestaat uit PNG-plaatjes met pixels van 15cm. 5. Netbeheerder moet de verzonden netinformatie archiveren. 6. Kadaster verzamelt en bundelt alle ontvangen netinformatie en stuurt deze als ZIP-bestand naar de grondroerder. 7. De grondroerder kan de inhoud van zo n ZIP-bestand bekijken met de KLIC-viewer. Het ZIP-bestand heeft een geldigheidsduur van 21 dagen. KLIC (WION) wordt beheerd door het Kadaster. Deze hele keten is geautomatiseerd en werkt op basis van een drietal wettelijk verplichte standaarden: IMKL, BMKL en PMKL De wet regelt ook een boeteregime. De handhaving van alle wettelijke verplichtingen is belegd bij het Agentschap Telecom. 3

4 INSPIRE INSPIRE staat voor Infrastructure for Spatial Information in Europe en regelt de beschikbaarheid, toegankelijkheid en standaardisatie van een groot aantal geografische informatiethema s. De richtlijn INSPIRE is sinds 2007 van kracht en verplicht alle lidstaten deze te implementeren via nationale wetgeving. Die implementatie valt onder het Ministerie van EZ. Implementatie volgt in een drietal fasen (Annex 1-2-3), onder inhoudelijke en procedurele aansturing van Geonovum. Annex 3 is de meest omvangrijke Annex. Hij gaat landsdekkende data van overheidsinstanties. Maar hij gaat ook over data van netbeheerders waarvoor nog geen INSPIRE-voorzieningen bestaan: nutsvoorzieningen, lees: Kabels en Leidingen. Nutsvoorzieningen vallen onder Thema 6a van Annex 3. Voor Annex 3, Thema 6a zijn alle WION-partijen (dus ook gemeenten) aangemerkt met uitzondering van de Telecom-sector. De verplichting om Kabels en Leidingen informatie beschikbaar te hebben en toegankelijk te maken volgens de INSPIRE-richtlijn is van kracht sinds 13 december 2013 (!). Die verplichting rust op de individuele netbeheerders. Gemeenten zijn hierover geïnformeerd, maar in deze correspondentie is tevens aangegeven dat bij de invulling van de INSPIRE-verplichting voor Annex 3, punt 6a gestreefd wordt naar één centrale landelijke faciliteit gebaseerd op het principe van KLIC (WION): één centrale landelijke ingang, één centrale landelijke uitgang. Ook is aangegeven dat netbeheerders van dit voornemen mogen afwijken. Een netbeheerder moet dat dan melden bij het Ministerie van EZ. Netbeheerders die dat doen moeten zelf alle voorzieningen treffen om aan INSPIRE te voldoen en vallen onder de verplichting die sinds 13 december 2013 van kracht is. Netbeheerders die meeliften op het voornemen van EZ liften automatisch mee op het collectieve uitstel (dat op 1 juli 2016 afliep). Dit is voor netbeheerders een uiterst serieus punt om goed over na te denken. INSPIRE kent een stevig boeteregime: De Commissie stelt streng beleid voor: in beginsel wordt bij niet tijdige mededeling van implementatiemaatregelen altijd een dwangsom gevorderd en wanneer omstandigheden daar aanleiding toe geven ook een boete. Voor de berekening van de sanctie verwijst de Commissie naar haar mededeling uit 2005 over het dwangsom/boetebeleid. Deze mededeling wordt jaarlijks in verband met de inflatie en de ontwikkeling van het BNP geactualiseerd. De dwangsom/boete worden berekend volgens een formule, waarin de ernst en de duur van de inbreuk en de financiële draagkracht van de lidstaat worden meegenomen. In deze berekening wordt voor de duur gekeken naar de implementatiedatum. Niet tijdige mededeling van implementatiemaatregelen kan Nederland een dwangsom van tot euro per dag opleveren, afhankelijk van de duur en de ernst van de inbreuk. De boete bedraagt minimaal euro. Zie het artikel op 4

5 Van KLIC (WION) naar KLIC WIN KLIC WIN wordt de centrale landelijke voorziening die zowel de WION als INSPIRE gaat faciliteren. KLIC WIN wijkt op een aantal onderdelen af van KLIC (WION) zoals we dat sinds 2008 kennen. De belangrijkste staan hieronder op een rij. Er komt één centrale voorziening voor zowel de WION als INSPIRE: KLIC WIN (WIN = WION + INSPIRE). De WION wordt aangepast: er wordt data geleverd in plaats van PNG-plaatjes. De centrale voorziening omvat een centraal magazijn van waaruit de data geleverd wordt, enerzijds conform WION, anderzijds conform INSPIRE. Netbeheerders kunnen hun Kabels en Leidingen data naar dat magazijn laden en actualisaties doorvoeren. IMKL (PNG-plaatjes) wordt vervangen door IMKL 2015 (vectordata). BMKL wordt vervangen door de Netbeheerders API PMKL wordt vervangen door PMKL 2.0 Transitieperiode: 1 oktober april Op 1 april 2018 stopt KLIC (WION). KLIC WIN werkt, kort samengevat, als volgt: 1. Graafmelding: een grondroerder schetst op de KLIC WIN website waar hij wil gaan graven (graafpolygoon). 2. KLIC WIN detecteert welke netbeheerders kabels of leidingen binnen die graafpolygoon hebben. 3. Die netbeheerders ontvangen hierover een bericht. 4. KLIC WIN handelt de graafmelding zonder tussenkomst van netbeheerders af op basis van een centraal kabels- en leidingenmagazijn. Het resultaat bestaat uit een IMKL2015-bestand. 5. De grondroerder kan de inhoud van zo n IMKL2015-bestand bekijken met de nieuwe KLIC WIN viewer of hij kan het via WMS/WFS-services direct inzien op de server van het Kadaster. 6. Netbeheerders van wie data in dit IMKL2015-bestand is opgenomen, ontvangen van het kadaster een bericht. 7. Netbeheerders moeten de verzonden netinformatie archiveren. 5

6 NedWion: comfortabel aansluiten op KLIC WIN, op tijd voldoen aan de wet NedGraphics volgt de ontwikkelingen rondom KLIC WIN op de voet. Zo namen wij deel aan werkgroepoverleg met betrekking tot de vernieuwingen die nu vorm gekregen hebben en leverden wij input voor IMKL2015. Het informatiemodel is echter slechts één van de veranderingen die op stapel staan. De inrichting van een centrale Kabels en Leidingen database bij het Kadaster is een andere verandering. Al die veranderingen samen leiden ertoe dat KLIC (WION) opgevolgd wordt door KLIC WIN. De wijze waarop NedWion en ook andere WION-systemen hun werk doen, gaat daardoor ingrijpend veranderen: in plaats van een passief systeem dat op afroep PNG-plaatjes aanmaakt moeten netbeheerders overstappen op een systeem dat actief mutaties in hun eigen Kabels en Leidingen registratie synchroniseert naar een centrale Kabels en Leidingen database. NedWion omvat een waaier van producten waarmee netbeheerders kunnen aansluiten op KLIC WIN en waarmee grondroerders en ontwerpbureaus aangeleverde IMKL2015-bestanden optimaal kunnen inzetten in hun eigen werkprocessen. NedWion Productblad Al met al vraagt de hele transitie van KLIC (WION) naar KLIC WIN niet alleen om een nieuw systeem maar natuurlijk ook om een goed intern transitieplan. Sluit vandaag nog aan en neem contact op met uw accountmanager. Transitieplan KLIC WIN 6

7 KLIC WIN: wetgevingstraject WI(B)ON vertraagd In november 2016 heeft het Kadaster bekend gemaakt dat in het wetgevingstraject van de WI(B)ON vertraging is opgetreden. Deze vertraging heeft consequenties voor de planning van de uitrol van de oplossing van NedGraphics: NedWion 3.0. Hieronder lichten wij puntsgewijs toe: 1. Wat de vertraging inhoudt 2. Wat dat betekent voor u als netbeheerder 3. Wat dat betekent voor de door u verleende opdracht 4. Hoe NedGraphics met deze vertraging omgaat Wat houdt de vertraging in? De vertraging heeft consequenties voor de uitrol van het WI(B)ON-deel van KLIC WIN: deze wordt naar verwachting uitgesteld naar eind Wat betekent dat voor u als netbeheerder? 1. U bent WION-plichtig. De huidige gang van zaken rondom de afhandeling van graafmeldingen blijft gehandhaafd. Het huidige KLIC (WION) blijft operationeel totdat het Kadaster KLIC WIN heeft vrijgegeven. Dat gebeurt naar verwachting eind Tot dat moment moet u op de huidige manier graafmeldingen blijven afhandelen en alle door u verzonden kabels- en leidingeninformatie archiveren. De huidige versie van NedWion ondersteunt deze manier van werken. Dat betekent in uw geval, dat uw bestaande WION-voorziening (in de vorm van een systeem of ontzorging) operationeel moet blijven inclusief de huidige procedure voor de aanlevering van kabels- en leidingeninformatie uit uw bronsysteem. 2. Alle WION-plichtige netbeheerders van publieke netten zijn ook INSPIRE-plichtig, met uitzondering van de Telecomsector. Deze Europese INSPIRE-verplichting is van kracht sinds 3 december Nederland heeft als lidstaat uitstel gekregen tot 1 juli Dit uitstel gold voor alle INSPIRE-plichtige netbeheerders. Voor meer informatie: KLIC WIN ondersteunt zowel de WI(B)ON als INSPIRE. Het WI(B)ONgedeelte is vertraagd, maar het INSPIRE-gedeelte van KLIC WIN is sinds november2016 operationeel. Uitrol NedWion 3.0 NedGraphics zal de planning voor de ontwikkeling van NedWION 3.0 afstemmen op de vertraging van de WI(B)ON en de ontwikkeling van KLIC WIN bij het Kadaster. 7

8 NedWion 3.0 wordt naar verwachting uitgeleverd vanaf het vierde kwartaal van Hoe voldoet u in de tussenliggende tijd aan uw INSPIRE-verplichtingen? Het Kadaster biedt op haar website faciliteiten waarmee u in de overgangsperiode uw kabels- en leidingeninformatie handmatig kunt uploaden ten behoeve van INSPIRE. Wij adviseren u om hiervan gebruik te maken; daarmee voorkomt u dat u twee verschillende WIONvoorzieningen naast elkaar in stand moet houden. NedGraphics onderzoekt momenteel of het wenselijk of noodzakelijk is om voor deze overgangsperiode aanvullende software te ontwikkelen ten behoeve van INSPIRE. 8

9 NedGraphics Creëer, beheer en deel uw digitale gebiedsinformatie

NedWibon De complete oplossing voor uw aansluiting op KLIC-WIN

NedWibon De complete oplossing voor uw aansluiting op KLIC-WIN www.nedgraphics.nl NedWibon De complete oplossing voor uw aansluiting op KLIC-WIN De WION wordt in 2017 vervangen door de WIBON. De WION gaat volledig op in de WIBON. WIBON omvat naast ondergrondse objecten

Nadere informatie

KLIC-WIN KLO Kabel en Leidingen Congres Herman Waijers, programmamanager KLIC-WIN 2 november 2016

KLIC-WIN KLO Kabel en Leidingen Congres Herman Waijers, programmamanager KLIC-WIN 2 november 2016 KLIC-WIN KLO Kabel en Leidingen Congres 2016 Herman Waijers, programmamanager KLIC-WIN 2 november 2016 1 Een paar vragen vooraf Wie bent u? Wie van jullie vertegenwoordigt een netbeheerder? Wie een grondroerder?

Nadere informatie

Programma vandaag. 15:30 Inloop en ontvangst

Programma vandaag. 15:30 Inloop en ontvangst 1 Programma vandaag 15:30 Inloop en ontvangst 16:00 Welkom en openingswoord door dagvoorzitter 16:05 - Animatiefilmpje - KLIC-WIN het overzicht Herman Waijers (KLIC-WIN) - KLIC-WIN het systeem Guus Spitzen

Nadere informatie

Bent u klaar voor digitale informatie-uitwisseling?

Bent u klaar voor digitale informatie-uitwisseling? De elektronische fase van de WION komt eraan: Bent u klaar voor digitale informatie-uitwisseling? Informatie voor netbeheerders Bent u klaar voor de digitale informatie-uitwisseling? Op 1 juli 2008 is

Nadere informatie

WION, wat is het belang

WION, wat is het belang WION, wat is het belang TMC bijeenkomst Geo-Focusgroep Amstelveen, 18 maart 2010 1 2 3 WION Aanleiding Stand van Zaken ( Netbeheerdersdag 8 maart jl.) Wat verandert er voor u? De wet belangrijke artikelen

Nadere informatie

KLIC-WIN. Producten, gebruikers, processen, uitwisselingsformaten. dd. 12 juni2015 KLIC-WIN

KLIC-WIN. Producten, gebruikers, processen, uitwisselingsformaten. dd. 12 juni2015 KLIC-WIN , gebruikers, processen, uitwisselingsformaten dd. 12 juni2015 1 Het programma is gestart door BAO Kabels en Leidingen en heeft een tweeledig doel, namelijk 1) het faciliteren van de INSPIRE plichtige

Nadere informatie

0.1 Veelgestelde vragen KLIC-WIN. Datum. 23 juni Versie. 1.0 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard"

0.1 Veelgestelde vragen KLIC-WIN. Datum. 23 juni Versie. 1.0 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: Standaard 0.1 Veelgestelde vragen KLIC-WIN Datum 23 juni 2016 Versie 1.0 ConceptNiet gevonden: wijzig het profiel: "Standaard" Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 23 juni 2016 Versie voor publicatie

Nadere informatie

Grondroerders Wat u moet weten

Grondroerders Wat u moet weten Grondroerders Wat u moet weten Sinds 1 juli 2008 is de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) van kracht. Deze wet is ook wel bekend als de grondroerdersregeling en moet het aantal graafschades

Nadere informatie

Samen verminderen we graafschade. Wat moet u weten?

Samen verminderen we graafschade. Wat moet u weten? Samen verminderen we graafschade Wat moet u weten? Gaat u graven, heien, een damwand slaan? Dan is het goed vooraf te weten wat u in de bodem kunt tegenkomen. Zo voorkomt u graafschade. Minder graafschade

Nadere informatie

Invoeren Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION)

Invoeren Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) Samenvatting: Inleiding: De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en leidingen. Om graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen, heeft het Ministerie van

Nadere informatie

Klic naar Kadaster De gevolgen van de Grondroerdersregeling voor u op een rij

Klic naar Kadaster De gevolgen van de Grondroerdersregeling voor u op een rij Klic naar Kadaster De gevolgen van de Grondroerdersregeling voor u op een rij Op 1 oktober 2008 neemt het Kadaster de taak van KLIC over De Grondroerdersregeling: de hele graafsector krijgt ermee te maken

Nadere informatie

0.1 Klantinstructie. NTD Actualiseren. Datum. 25 augustus Versie. 1.2 Vastgoedinformatie en Advies

0.1 Klantinstructie. NTD Actualiseren. Datum. 25 augustus Versie. 1.2 Vastgoedinformatie en Advies 0.1 Klantinstructie NTD Actualiseren Datum 25 augustus 2016 Versie 1.2 Vastgoedinformatie en Advies Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 09/06/2016 Geheel Nieuwe dienst t.b.v. KLIC-WIN

Nadere informatie

- Concept doorlopende tekst - ter informatie 06 juli pag. 1 - Wion : concept doorlopende tekst incl voorgestelde wijzing d.d.

- Concept doorlopende tekst - ter informatie 06 juli pag. 1 - Wion : concept doorlopende tekst incl voorgestelde wijzing d.d. - Concept doorlopende tekst - ter informatie 06 juli 2016 - - pag. 1 - Wion : concept doorlopende tekst incl voorgestelde wijzing d.d. 6 juli 2016 - Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend-

Nadere informatie

Informatie over KLIC naar Kadaster en KLIC Online. 9 mei 2007 - Amersfoort Willem van Hinsbergh en Ad van Houtum

Informatie over KLIC naar Kadaster en KLIC Online. 9 mei 2007 - Amersfoort Willem van Hinsbergh en Ad van Houtum Informatie over KLIC naar Kadaster en KLIC Online 9 mei 2007 - Amersfoort Willem van Hinsbergh en Ad van Houtum 2 Paar vragen vooraf. Kent u de wet op de informatie-uitwisseling ondergrondse netten? Kent

Nadere informatie

Productblad B3P WION. B3Partners. 1 Inhoudsopgave

Productblad B3P WION. B3Partners. 1 Inhoudsopgave Productblad B3P WION 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...1 2 Introductie...2 3 B3Partners als leverancier WION-applicatie...2 4 Wettelijke situatie m.b.t. informatie-uitwisseling...3 5 Werking van de WION-applicatie...4

Nadere informatie

De KLIC vergroot het vakmanschap van het graafteam. Samen voorkomen we graafschades in Nederland

De KLIC vergroot het vakmanschap van het graafteam. Samen voorkomen we graafschades in Nederland De KLIC vergroot het vakmanschap van het graafteam Samen voorkomen we graafschades in Nederland Datum: 2016/2017 Inhoud Achtergrond Wat is de KLIC? Welke informatie moet op de graaflocatie aanwezig zijn?

Nadere informatie

MELDINGEN & VERGUNNINGEN

MELDINGEN & VERGUNNINGEN BEHEER / AFHANDELING / TOEZICHT Optimaal procesmanagement bij werkzaamheden aan kabels en leidingen Efficiënte verwerking van administratieve processen bij meldingen en vergunningen Gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

8 KLIC-WIN gaat veel veranderen

8 KLIC-WIN gaat veel veranderen JRG 3 NR 7 WINTER 2015 Over WION en duurzame oplossingen voor Bouw & Infra 8 KLIC-WIN gaat veel veranderen Wat valt er te kiezen? 10 Geonovum ontwikkelt IMKL2015 4 Over KLIC-WIN en WIBON Vijf vragen en

Nadere informatie

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Eind 2013 is er een tweetal incidenten geweest in midden Limburg, waarbij door graafwerkzaamheden een ondergrondse leiding is geraakt. Hierdoor verontreinigde

Nadere informatie

GRAAFWERKZAAMHEDEN VEILIG WERKEN IN DE NABIJHEID VAN PIJPLEIDINGEN

GRAAFWERKZAAMHEDEN VEILIG WERKEN IN DE NABIJHEID VAN PIJPLEIDINGEN GRAAFWERKZAAMHEDEN VEILIG WERKEN IN DE NABIJHEID VAN PIJPLEIDINGEN Richtlijnen voor graafmachinisten en grondroerders. Lees deze brochure door voordat u start met uw graafwerkzaamheden INLEIDING De ondergrond

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling ondergrondse netten in Ontwikkelingen en behoeften in de sector in relatie tot INSPIRE

Informatie-uitwisseling ondergrondse netten in Ontwikkelingen en behoeften in de sector in relatie tot INSPIRE Informatie-uitwisseling ondergrondse netten in 2020 Ontwikkelingen en behoeften in de sector in relatie tot INSPIRE agenda Huidige informatie-uitwisseling kabels en leidingen Onderzoeksvraag Methode en

Nadere informatie

Coördinatie ondergrondse infrastructuur. Gemeente Oosterhout - Halderberge

Coördinatie ondergrondse infrastructuur. Gemeente Oosterhout - Halderberge Coördinatie ondergrondse infrastructuur Gemeente Oosterhout - Halderberge 1. Wie zijn wij? 2. Afstemming riolering 3. De geschiedenis (Buisleidingenstraat / concessies / kengetallen) 4. Juridische handvaten

Nadere informatie

Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid

Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid 0.1 Productplan KLIC 2016-2018 Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Datum 20 juli 2016 Versie 1.0 Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 0.8 Maart 2016 Actualisatie 0.9 April 2016 KLIC-WIN actualisatie

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Concept 7 juli 2016 ten behoeve van de consultatie Besluit van, houdende regels voor een systeem van informatie-uitwisseling betreffende bovengrondse en ondergrondse infrastructuur van netten en netwerken

Nadere informatie

Toetsingskader Calamiteitenmeldingen

Toetsingskader Calamiteitenmeldingen Toetsingskader Calamiteitenmeldingen Copyright : Agentschap Telecom 2009 Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wettelijk kader 3 3 Leeswijzer 4 4 Toetsingskader artikel

Nadere informatie

Graafwerkzaamheden nabij Gasunie-leidingen

Graafwerkzaamheden nabij Gasunie-leidingen Graafwerkzaamheden nabij Gasunie-leidingen Graafwerkzaamheden nabij Gasunie-leidingen Richtlijnen voor graafmachinisten en grondroerders November 2010-1 - N.V. Nederlandse Gasunie Inleiding Graafwerkzaamheden

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING KLIC-WIN, 27 november 2013

INTENTIEVERKLARING KLIC-WIN, 27 november 2013 INTENTIEVERKLARING KLIC-WIN, 27 november 2013 Partijen 1. De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze de Waarnemend Directeur Ruimtelijke

Nadere informatie

Hebt u echter nog vragen welke u niet in dit document terugvindt? Zend dan uw vraag aan: klic@kadaster.nl.

Hebt u echter nog vragen welke u niet in dit document terugvindt? Zend dan uw vraag aan: klic@kadaster.nl. Vragen en antwoorden In dit document vindt u antwoorden op vragen welke gesteld zijn naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten t.b.v. provincies, gemeenten en waterschappen die hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Graafschade bij aanleg Glasvezel

Graafschade bij aanleg Glasvezel Graafschade bij aanleg Glasvezel Colofon Aan Van Nummer Datum 11 juli 2011 Copyright Agentschap Telecom 2011 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Reikwijdte WION 5 3 Onderzoek 6 4 Conclusie 8 5 Aanbevelingen 9 Pagina

Nadere informatie

Wat betekent de WION voor de gemeente? Wil Kovács Bestuurslid GPKL 10 juni 2008

Wat betekent de WION voor de gemeente? Wil Kovács Bestuurslid GPKL 10 juni 2008 Wat betekent de WION voor de gemeente? Wil Kovács Bestuurslid GPKL 10 juni 2008 Waar doen we het voor? Doel en doelgroep Een brede, beleidsmatige sessie over de betekenis van de WION voor gemeenten Deze

Nadere informatie

1. De Wet Markt en Overheid (Wet M&O) is op 1 juli 2012 in werking getreden als onderdeel van de Mw. De ACM ziet toe op de naleving van de Wet M&O.

1. De Wet Markt en Overheid (Wet M&O) is op 1 juli 2012 in werking getreden als onderdeel van de Mw. De ACM ziet toe op de naleving van de Wet M&O. Pagina 1/9 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DJZ/2017/202617_OV Zaaknummer: 16.0570.29.1.01

Nadere informatie

NTD Actualiseren netinformatie

NTD Actualiseren netinformatie 0.1 Klantinstructie NTD Actualiseren netinformatie Datum 9 juni 2016 Versie 1.0 Vastgoedinformatie en Advies Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 09/06/2016 Geheel Nieuwe dienst t.b.v.

Nadere informatie

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager Kadaster Henk Polet Key accountmanager Wie, wat en hoe Organisatie Taken Kadaster Uitvoering Continuering Rechtzekerheid Gids Platform 2 Organisatie 3 Taken Wettelijke taken het bijhouden van de openbare

Nadere informatie

WI(B)ON + INSPIRE UN. verstandshuwelijk of moetje? Ing. Ad van Houtum Msc. Geonovum Open Geodag 2015 - Utrecht

WI(B)ON + INSPIRE UN. verstandshuwelijk of moetje? Ing. Ad van Houtum Msc. Geonovum Open Geodag 2015 - Utrecht WI(B)ON + INSPIRE UN verstandshuwelijk of moetje? Ing. Ad van Houtum Msc. Geonovum Open Geodag 2015 - Utrecht Topics 2 Netbeheerders en INSPIRE EC-richtlijn 2007 Implementatiewet 34 thema s ~700 netbeheerders

Nadere informatie

Gw-klic. GW-Klic. o Automatische verwerking klic-meldingen. o Optimalisatie van het graafwerkproces. o Preventie van graafschade

Gw-klic. GW-Klic. o Automatische verwerking klic-meldingen. o Optimalisatie van het graafwerkproces. o Preventie van graafschade Gw-klic o Automatische verwerking klic-meldingen o Optimalisatie van het graafwerkproces o Preventie van graafschade o Integraalbeheer van het klic-meldingen proces o Volledig online Ten behoeve van grondroerders:

Nadere informatie

Architectuur WION Applicatie

Architectuur WION Applicatie Nieuwland Geo-Infrormatie, Junushoff, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 e: geo@nieuwland.nl http://geo.nieuwland.nl Architectuur WION Applicatie Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. WION applicatie...

Nadere informatie

KLIC-nummer: 09G Verzamelkaart geselecteerde thema's. Schaal: 1: meter. Middenspanning. Gas hoge druk. Laagspanning.

KLIC-nummer: 09G Verzamelkaart geselecteerde thema's. Schaal: 1: meter. Middenspanning. Gas hoge druk. Laagspanning. KLIC-nummer: 09G267447-1 Verzamelkaart geselecteerde thema's Schaal: 1:305 Datatransport KPN Gas hoge druk ENE Gas lage druk ENE Laagspanning ENE Middenspanning ENE 0 3 6 meter 09G267447 Janssen De Jong

Nadere informatie

Toelichting Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI)

Toelichting Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) Pagina: 1 van 10 Toelichting Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren (AVOI) Hoofdstuk 1: Inleidende bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen College Het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB-LV

Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB-LV Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB-LV Post/retouradres Postbus 9046, 7300 GH Apeldoorn Aan Alle KLIC-WIN betrokkenen Aanwezig 31 en 6 van het KLIC-WIN programma, te weten: KLIC-WIN

Nadere informatie

DE GRONDROERDERSREGELING De nieuwe wet om graafschade te voorkomen

DE GRONDROERDERSREGELING De nieuwe wet om graafschade te voorkomen DE GRONDROERDERSREGELING De nieuwe wet om graafschade te voorkomen 1 Inleiding 3 2 Wat staat er in het wetsvoorstel? 5 3 Overige activiteiten 13 4 Nog even in het kort 15 Inhoudsopgave Een actueel en

Nadere informatie

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten en de Algemene wet bestuursrecht (evaluatie en regeling bevoegde rechtbank)

Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten en de Algemene wet bestuursrecht (evaluatie en regeling bevoegde rechtbank) Wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten en de Algemene wet bestuursrecht (evaluatie en regeling bevoegde rechtbank) MEMORIE VAN TOELICHTING (concept-7-7-2016) I. ALGEMEEN 1. Doel

Nadere informatie

Gw-klic biedt tevens de optie om kaartbeelden op het scherm, te plotten op schaal naar PDF.

Gw-klic biedt tevens de optie om kaartbeelden op het scherm, te plotten op schaal naar PDF. Gw-klic Met het internetportaal Geowerken-klic (Gw-klic) wordt door grondroerders waaronder ingenieursbureaus, aannemers en uitvoerders op effectieve wijze invulling gegeven aan de Wet Informatie Ondergrondse

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Pagina 1/12. Besluit «Openbaar» Ons kenmerk: ACM/DM/2016/207444_OV Zaaknummer:

Pagina 1/12. Besluit «Openbaar» Ons kenmerk: ACM/DM/2016/207444_OV Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DM/2016/207444_OV Zaaknummer: 16.0570.29 BESLUIT van de Autoriteit Consument en Markt naar aanleiding van een aanvraag tot het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 70c, lid 1,

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum EM/RK 1 15 november 2011 De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen in een adequate uitvoering van de Wet WOZ

ons kenmerk bijlage(n) datum EM/RK 1 15 november 2011 De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen in een adequate uitvoering van de Wet WOZ Aan de Staatssecretaris van Financiën mr. drs. F.H.H. Weekers Postbus 20201 2500 EE s-gravenhage ons kenmerk bijlage(n) datum 11.2667 EM/RK 1 15 november 2011 betreft: Advies verruiming openbaarheid WOZ-waarden

Nadere informatie

Sessie 17. Hoe radicaal digitaal is het nieuwe KLIP? Jef Daems projectverantwoordelijke.

Sessie 17. Hoe radicaal digitaal is het nieuwe KLIP? Jef Daems projectverantwoordelijke. Sessie 17 Hoe radicaal digitaal is het nieuwe KLIP? Jef Daems projectverantwoordelijke www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Agenda Het oude KLIP, of hoe het was Het project KLIP Digitale Fase Het nieuwe

Nadere informatie

Wet- en regelgeving Telecommunicatie 16 november 2016

Wet- en regelgeving Telecommunicatie 16 november 2016 Wet- en regelgeving Telecommunicatie 16 november 2016 Inhoud Wie is Agentschap Telecom Doelgroep en wat Continuïteit Bevoegd aftappen, privacy, beveiliging en 112 WION Agentschap Telecom Positie: Maakt

Nadere informatie

: Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen (P.J.M.G. Blanksma) : Actualisatie SRE verkeersmodel

: Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden en Oost, Gulbergen (P.J.M.G. Blanksma) : Actualisatie SRE verkeersmodel Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 3 december 2012 Agendapunt : Portefeuille Onderwerp Probleemstelling : Mobiliteit, coördinatie MIRT / gebiedsontwikkeling Midden

Nadere informatie

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister.

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister. Inleiding Nieuwe wet Per 1 januari 2013 is de invoering van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in het kort de Fraudewet - een feit. Doel van deze wet is een hardere aanpak van

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2017 Betreft Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2017

Datum 20 oktober 2017 Betreft Stand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2017 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Rijnstraat 8 2515 XP Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 20 oktober 2017 Betreft Stand van zaken implementatie

Nadere informatie

Wetsvoorstel Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Wetsvoorstel Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten < B O L 1 > < B O L 2 > < B O L 3 > < B O L 4 > < B O L 5 > < B O L 6 > O L 1 > < B O L 2 > < B O L 3 > < B O L 4 > < B O L 5 > < B O L 6 > < B O L 1 > < B O L 2 > < B O L 3 > < B O L 4 > < B O L 5 >

Nadere informatie

Interviews over Aanwijzing inzake verwijzing naar standaarden in wetgeving

Interviews over Aanwijzing inzake verwijzing naar standaarden in wetgeving Interviews over Aanwijzing inzake verwijzing naar standaarden in wetgeving Vragen Intro waarom hier (aanwijzing), toelichting op F&C, toelichting op beleid os. A) algemeen over de omgang met standaarden

Nadere informatie

0.1 Klantinstructie. Calamiteitenmelding. Datum. 22 september Versie. 1.5 DefinitiefProduct- en ProcesbeheerDirectie Geo

0.1 Klantinstructie. Calamiteitenmelding. Datum. 22 september Versie. 1.5 DefinitiefProduct- en ProcesbeheerDirectie Geo 0.1 Klantinstructie Calamiteitenmelding Datum 22 september 2014 Versie 1.5 DefinitiefProduct- en ProcesbeheerDirectie Geo Versiehistorie Versie datum locatie omschrijving 1.0 13/11/2012 Geheel Aanpassingen

Nadere informatie

Efficiëntie? Dat is werken

Efficiëntie? Dat is werken Efficiëntie? Dat is werken met actuele informatie. Punt. Isabel Corporate Synchroniser Isabel Corporate Synchroniser Hoe efficiënt werkt u vandaag? Vandaag is het uitwisselen van bestanden tussen Isabel

Nadere informatie

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015

Implementatie iwlz 1.1. Diemen 10 juli 2015 Implementatie iwlz 1.1 Diemen 10 juli 2015 Inhoud Uitgangspunten Implementatiestrategie en planning Ondersteunende modules Taken en verantwoordelijkheden Zorginstituut Nederland Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

de Straat bij LSNed INSPIRE- deadline? Maasgouw wel 4 De staat van 6 Klaar voor de 8 Warme woontorens dankzij WION Systeem

de Straat bij LSNed INSPIRE- deadline? Maasgouw wel 4 De staat van 6 Klaar voor de 8 Warme woontorens dankzij WION Systeem jrg 2 NR 4 najaar 2013 Over WION en duurzame oplossingen voor Bouw & Infra 4 De staat van de Straat bij LSNed 6 Klaar voor de INSPIRE- deadline? Maasgouw wel 8 Warme woontorens dankzij WION Systeem nieuws

Nadere informatie

PDOK: 2014 e.v. Henk Cox. Vz. Regiegroep PDOK. PDOK Klantendag 2 juli 2014

PDOK: 2014 e.v. Henk Cox. Vz. Regiegroep PDOK. PDOK Klantendag 2 juli 2014 Henk Cox Vz. Regiegroep PDOK PDOK: 2013 2014 e.v. Inhoud Bereikte resultaten Blik vanuit gebruikersperspectief Dalende kostenlijn Doorontwikkeling 2014-2018 Afsluitend Distributieplatform Landsdekkende

Nadere informatie

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe.

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bestuur, Democratie & Financiën Europa en Binnenlands Bestuur Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 769 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr.

Nadere informatie

Analyse graafschades e helft 2014

Analyse graafschades e helft 2014 KLO Analyse graafschades 2012-1e helft 2014 Bevindingen o.b.v. schaderegistraties van netbeheerders KLO 25-8-2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Analyse schadegegevens... 3 Aantal graafschades... 3 Kosten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kikker- Connect2Klic

Nieuwsbrief Kikker- Connect2Klic Nieuwsbrief Kikker- Connect2Klic 28 juni 2010 Ongeveer 28 gemeenten (netbeheerders) zijn digitaal aangesloten op KLIC via de dienst Kikker-Connect2Klic. Bij deze gemeenten is de afhandeling van graafberichten

Nadere informatie

Documenten en procedures

Documenten en procedures Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 16 december 2010 Agendanummer : 07 Datum collegebesluit : 2 november 2010 Onderwerp : Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur 0.

Nadere informatie

HOOFDLIJNENAKKOORD WATERZUIVERING IN DE GLASTUINBOUW

HOOFDLIJNENAKKOORD WATERZUIVERING IN DE GLASTUINBOUW HOOFDLIJNENAKKOORD WATERZUIVERING IN DE GLASTUINBOUW LTO Glaskracht Nederland, Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto), Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),

Nadere informatie

Productplan KLIC

Productplan KLIC Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid Auteur(s) C.J. Groot Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid 1 van 20 Opdrachtgever Aart Jan Klijnjan Status Definitief Verspreiding BAO, KGO

Nadere informatie

Reiling Sterksel BV Gompel Postbus 2640 6026 ZG MAARHEZE. Geachte heer, mevrouw,

Reiling Sterksel BV Gompel Postbus 2640 6026 ZG MAARHEZE. Geachte heer, mevrouw, Brabant Water N.V. Reiling Sterksel BV Gompel Postbus 2640 6026 ZG MAARHEZE Telefoon 073 683 88 88 Fax 073 683 89 99 Internet www.brabantwater.nl Kindersite www.duikinbrabantwater.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Ervaring met de Last onder dwangsom bij Agentschap Telecom. Bestuursdwang en last onder dwangsom in vergelijking met strafrechtelijke sanctionering

Ervaring met de Last onder dwangsom bij Agentschap Telecom. Bestuursdwang en last onder dwangsom in vergelijking met strafrechtelijke sanctionering Ervaring met de Last onder dwangsom bij Agentschap Telecom Bestuursdwang en last onder dwangsom in vergelijking met strafrechtelijke sanctionering Sanctionering binnen het agentschap In 2007 ca 750 bestuursrechtelijke

Nadere informatie

4 Het nieuwe WIBON Systeem Geen zorgen, altijd in control. 6 Complex samenspel tussen leidingen en bomen Risico s in beeld met Boomregister

4 Het nieuwe WIBON Systeem Geen zorgen, altijd in control. 6 Complex samenspel tussen leidingen en bomen Risico s in beeld met Boomregister JRG 4 NR 8 ZOMER 2016 Over WION en duurzame oplossingen voor Bouw & Infra 4 Het nieuwe WIBON Systeem Geen zorgen, altijd in control 6 Complex samenspel tussen leidingen en bomen Risico s in beeld met Boomregister

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

KLIP. Kabel- en Leidinginformatieportaal.

KLIP. Kabel- en Leidinginformatieportaal. KLIP Kabel- en Leidinginformatieportaal www.vlaanderen.be\informatievlaanderen Transitie naar Informatie Vlaanderen > Vanaf 1 januari 2016 is het AGIV integraal opgegaan in het agentschap Informatie Vlaanderen.

Nadere informatie

Update KLIC-WIN Geodan gebruikersgroep. Henk Geurts 2 mei 2017

Update KLIC-WIN Geodan gebruikersgroep. Henk Geurts 2 mei 2017 Update KLIC-WIN Geodan gebruikersgroep Henk Geurts 2 mei 2017 1 Agenda 13.45-14.00: Inloop 14.00-14.10: Welkom, kort voorstelrondje, doornemen agenda, vaststellen notulen 14.10-14.45: Update KLIC-WIN,

Nadere informatie

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS

KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS KLIP Digitale Fase: Offerteaanvraag SaaS Inhoud 1 Situering... 2 2 Informatie over de Stad Aalst als KLB... 2 3 Technische bepalingen... 3 1. Functioneel... 3 2. Technisch... 3 4 Inventaris... 5 5 Gunningscriteria...

Nadere informatie

Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg

Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg REGELING Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg Gelet op artikel 36, derde lid en de artikelen 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

White paper. Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving

White paper. Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving White paper Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving Inleiding Simac Archief Services Simac Archief Services bestaat uit een tweetal verschillende diensten die uiteraard te combineren zijn

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44665 8 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734,

Nadere informatie

ondergronds kabelnetwerk Science Park Amsterdam 4 Eind 2013: INSPIRE voor kabels en leidingen 6 Bomgevaar: bijzondere samenwerking met REASeuro

ondergronds kabelnetwerk Science Park Amsterdam 4 Eind 2013: INSPIRE voor kabels en leidingen 6 Bomgevaar: bijzondere samenwerking met REASeuro jrg 1 NR 2 winter 2012 Over WION en duurzame oplossingen voor Bouw & Infra 4 Eind 2013: INSPIRE voor kabels en leidingen 6 Bomgevaar: bijzondere samenwerking met REASeuro 8 Universiteit van Amsterdam:

Nadere informatie

Meetbestek Uniforme inwinning van kabels en leidingen.

Meetbestek Uniforme inwinning van kabels en leidingen. Uniforme inwinning van kabels en leidingen. Copyright KLO Datum: 7 januari 2010 Versie: 3.0 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie tot stand is gekomen, kan het zijn dat er onvolkomenheden in

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Algemene toelichting Voornaamste doel van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur (hierna ook: AVOI) is de realisatie van één uniform regime voor al het werk in openbare gronden om de gewenste

Nadere informatie

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Wijk bij Duurstede

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Wijk bij Duurstede Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2013, nr. 20130625 8 RV gelet op de artikelen 149, 154, 156 en 229 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

KLIP. De digitale planafhandeling krijgt vorm. Pieter Noens (AGIV, KLIP productowner) Liesbeth Rombouts (AGIV, KLIP business analist)

KLIP. De digitale planafhandeling krijgt vorm. Pieter Noens (AGIV, KLIP productowner) Liesbeth Rombouts (AGIV, KLIP business analist) KLIP De digitale planafhandeling krijgt vorm Pieter Noens (AGIV, KLIP productowner) Liesbeth Rombouts (AGIV, KLIP business analist) Agenda Situering KLIP Demo nieuwe KLIP Planning en samenwerking Besluit

Nadere informatie

u ET/TM / Beantwoording vragen Grondroerdersregeling (WION)

u ET/TM / Beantwoording vragen Grondroerdersregeling (WION) Aan De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2500 EA 's-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 140445.10u ET/TM / 8160518 Onderwerp Beantwoording vragen Grondroerdersregeling

Nadere informatie

Update Basisregistratie Ondergrond BRO

Update Basisregistratie Ondergrond BRO Update Basisregistratie Ondergrond BRO Ad van der Meer programmabureau BRO Ministerie van I en M April 2016 Globale aanpak van de BRO Oktober 2015: wet 2016: implementatie tranche 1 1-1-2017: verplichte

Nadere informatie

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen De Technisch / Inhoudelijk uitdagingen tijdens de mars Gebruikersmiddag Stichting GBKN Zuid-Holland en Utrecht 2008 "Qui audet adipiscitur" Woensdag

Nadere informatie

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Aanleveren van gegevens Plaats: Utrecht Datum: 5-12-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling

Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Procedure voor dataverkrijging en terugkoppeling Doel: In het verleden zijn er te weinig concrete afspraken gemaakt over de tijdstippen waarop de aan NCDR deelnemende centra hun data aanleveren en op welke

Nadere informatie

Inleiding (1/2) Bron: Nieuwsbrief Douane

Inleiding (1/2) Bron: Nieuwsbrief Douane Presentatie AGS 2 Inleiding (1/2) In februari 2013 start de overgang van Sagitta DSI naar AGS 2 voor invoer. Na de implementatie van AGS 2 stopt Sagitta DSI. Gebruikers van Sagitta DSI moeten in het voorjaar

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT

Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT Bestuursvergadering St. GBKN Utrecht Zuid-Holland. 01 december 2011 Zwaluwstaarten Uitgangspunten Stuurgroep BGT Werkvoorraad Landelijk Gebied Transitie plan SVB RSVs

Nadere informatie

Directie Services ICT Services. Klic-online. Begrippenlijst dienst KLIC. Glossary. Versie KLIC-WIN 0.9

Directie Services ICT Services. Klic-online. Begrippenlijst dienst KLIC. Glossary. Versie KLIC-WIN 0.9 Directie Services ICT Services Glossary Versie 2 van 30 Versiehistorie Datum Versie Beschrijving 0.9 Beschrijvingen geactualiseerd en gelijk gemaakt aan begrippenlijst 3 van 30 Inhoudsopgave 1 Inleiding...5

Nadere informatie

2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief m

2. De verplichtingen uit dit decreet doen geen afbreuk aan verplichtingen uit toepasselijke sectorreglementering, die in voorkomend geval cumulatief m OVERZICHT REGELGEVING KABELS EN LEIDINGEN INFORMATIE PORTAAL I. KLIP-DECREET Decreet van 14 maart 2008 houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen (B.S.,

Nadere informatie

postmaster@moerdijk.nl Van: VNG namens VNG Verzonden: dinsdag 20 december 2016 14:07 Aan: postmaster@moerdijk.nl Onderwerp: Lbr. 16/094 Accountantscontrole

Nadere informatie

BIM en Rijkswaterstaat

BIM en Rijkswaterstaat Rijkswaterstaat Ministerie van ln[rastructuur en Milieu BIM en Rijkswaterstaat Informatievoorziening vereenvoudigen bij aanlegprojecten Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat. - 1 0~0. Water, wegen en spoor

Nadere informatie

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Bestuur en Veiligheid Integrale Veiligheid en Handhaving de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Klic-online nieuwe service in de strijd tegen graafschade

Klic-online nieuwe service in de strijd tegen graafschade Klic-online nieuwe service in de strijd tegen graafschade Peter van de Crommert Geodan IT 9 november 2005 Oracle Spatial User Conference Agenda > Introductie Geodan > Introductie KLIC > Ontwikkelingen

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie