BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * *

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * * INKOMSTEN 2014

2 WIJZIGINGEN Pagina mschrijving 6 Uiterste datum van indiening van de dcumenten: 28 februari Gebruik van attest 25: nieuwe limietdatum: 1 augustus

3 INHOUDSOPGAVE Titel Pagina Wijzigingen... 2 Vrafgaande pmerkingen... 6 Hfding Jaar Vak 1 Nummering van de fiches Vak 3 Schuldenaar van de inkmsten NN f ON Vak 4 Afzender Geadresseerde Vak 5 (Gezinstestand) Algemene regel Echtgent Kind Andere Diverse Handicap Vak 6 Burgerlijke stand Vak 8 Natinaal nr. f FIN f gebrtedatum en plaats Vak 9 Wettelijk pensien verkregen vanaf de wettelijke pensienleeftijd (cde 228) Overlevingspensien (cde 229) Ander pensien: pensien, rente en ermee gelijkgestelde telage (cde 211) kapitaal, afkpwaarde en telagen in kapitaal niet mzetbaar in rente nch afznderlijk belastbaar (cde 211) vrdelen van alle aard (cde 211) Ttaal (cde 211)

4 Titel Pagina Vak 10 (Afznderlijk belastbare achterstallen van pensienen, renten en andere telagen) Wettelijk pensien verkregen vanaf de wettelijke pensienleeftijd (cde 230) Overlevingspensien (cde 231) Ander pensien (cde 212) Vak 11 (Kapitalen, afkpwaarden en andere telagen in kapitaal die afznderlijk belastbaar zijn) tegen 33% (cde 213) tegen 20% (cde 245) tegen 18% (cde 253) tegen 16,5% gekapitaliseerde waarde van het wettelijk pensien, gekregen vanaf de wettelijke pensienleeftijd (cde 232) gekapitaliseerde waarde van het verlevingspensien (cde 237) andere (cde 214) tegen 10% (cde 215) Vak 12 Omzettingsrente van kapitalen, afkpwaarden en andere telagen in kapitaal (cde 216).. 35 Vak 13 Eenmalige taks Bedrijfsvrheffing (cde 225) Ttaal (cde 225) Vak 14 Kapitalen, afkpwaarden en andere telagen in kapitaal die tegen de mzettingsrente belastbaar zijn Datum van betaling f tekenning Berekeningsgrndslag van de mzettingsrente Vak 15 Nr. van het cntract Bijlagen Bijlage 1: Wettelijke samenwning Bijlage 2: Gehandicapt kind Gehandicapte persn Bijlage 3: Brut belastbaar bedrag Bijlage 4: Vaststelling van het vrdeel van alle aard vr een ter beschikking gesteld vertuig Bijlage 5: Interpretatie van het begrip effectief actief

5 Titel Pagina Mdel van de fiche Rect Vers TE VOLGEN RICHTLIJNEN IN GEVAL VAN VERGISSINGEN BIJ HET OPSTELLEN VAN FICHES Richtlijnen Bijzndere gevallen Bedragen die niet werden vermeld f lager zijn dan het juiste bedrag Bedragen die werden vermeld zijn hger dan de juiste bedragen Bedragen die in een verkeerde rubriek werden vermeld Bedragen die p een verkeerde fiche werden vermeld Futen in de identificatie van de verkrijger Gebruik van attest Pr memrie

6 VOORAFGAANDE OPMERKINGEN UITERSTE DATUM VOOR HET INDIENEN VAN DE DOCUMENTEN Alle schuldenaars van aan de bedrijfsvrheffing nderwrpen inkmsten meten, vóór 1 maart 2015, langs elektrnische weg de fiches indienen betreffende de inkmsten, die nderwrpen zijn aan deze vrheffing en die zij hebben betaald f tegekend tijdens het jaar 2014, zelfs indien zij anders dan per kalenderjaar bekhuden. De schuldenaars van de bedrijfsvrheffing meten vóór 1 maart 1 aan iedere verkrijger van de inkmsten een afschrift van de fiche verhandigen m de verkrijger in staat te stellen zijn aangifte in de persnenbelasting f in de belasting van nietinwners in te vullen. Het staat de schuldenaar daarbij vrij m de verkrijger dit afschrift via een drager naar eigen keuze te bezrgen, eventueel via f via de pst. Ingeval de fiche uitsluitend via wrdt verstuurd, is het aangewezen dit enkel te den mits vrafgaand akkrd van de verkrijger van de inkmsten. BELCOTAX Vanaf 1 januari meten alle schuldenaars van de bedrijfsvrheffing de fiches verplicht langs elektrnische weg indienen via de tepassing Belctax-n-web. Afwijkingen p die regel kunnen slechts in zeer uitznderlijke mstandigheden wrden tegestaan en meten wrden aangevraagd bij het ter zake bevegde dcumentatiecentrum bedrijfsvrheffing. De tepassing Belctax-n-web laat twee verzendingswijzen te: hetzij nline inveren van gegevens en verzending via internet (prcedure gericht p werkgevers die slechts een klein aantal fiches pmaken); hetzij ffline aanmaken en verzending via internet. In de webtepassing is een valideringsprgramma geïntegreerd. De tepassing aanvaardt enkel XML-bestanden die beantwrden aan het lastenbek zals pgenmen in de brchure Belctax. De gegevens die langs elektrnische weg werden ingegeven, kunnen wrden geraadpleegd, gewijzigd f verwijderd via internet. Het exemplaar van de fiche vr de verkrijger blijft behuden vermits dit hem telaat m zijn aangifte in de inkmstenbelasting in te vullen. De brchure Belctax met de technische beschrijving van de bestanden, kan wrden gedwnlad van de internetsite De prcedure vr de inver van gegevens via het scherm wrdt tegelicht in een Pwerpint-slideshw die te dwnladen is p Bijkmende inlichtingen inzake Belctax-n-web kunnen verkregen wrden bij het Cntactcenter van de FOD Financiën p het nr Artikel 93, KB/WIB Kninklijk besluit van , tt wijziging van het KB/WIB 92 tt invering van de verplichte indiening langs elektrnische weg van fiches, samenvattende pgaven en aangiften in de bedrijfsvrheffing. 6

7 De brchure die betrekking heeft p de inkmsten van 2014 heeft enkele wijzigingen ndergaan ten pzichte van de brchure die betrekking heeft p de inkmsten van De ndernemingen f de sciale secretariaten die reeds Belctax-n-web gebruiken, meten hun prgramma bijgevlg aanpassen. MODELLEN VAN DE FICHES U kan znder vrafgaande testemming uw eigen mdellen van fiche ntwerpen, p vrwaarde dat deze dezelfde elementen bevatten als het fficiële mdel. Indien u uw eigen mdel ntwerpt, mag u dit beperken tt die rubrieken f vakken waarin gegevens (bedragen f infrmatie) zijn vermeld. Het is in dat geval echter uiterst belangrijk dat de nummering van de vakken, de benamingen en de cdes van het fficiële mdel gerespecteerd blijven evenals de verwijzingen p de verszijde met betrekking tt de p uw mdellen gebruikte gegevens. De fiches 281 kunnen in pdf-frmaat gratis wrden gedwnlad p / FISCALITEIT / Inkmstenbelastingen / Administratieve richtlijnen en cmmentaren / Fiscale fiches en bericht aan de schuldenaars van inkmsten. DEELNEMINGEN IN DE WINST Deelnemingen in de winst ter zake van levensverzekeringscntracten, van aanvullende pensientezeggingen betreffende werknemers f bedrijfsleiders tewerkgesteld met een arbeidsvereenkmst 3 f van aanvullende pensienvereenkmsten betreffende zelfstandigen zijn vrijgesteld p vrwaarde dat zij gelijktijdig met de uit die cntracten, tezeggingen f vereenkmsten vrtvleiende pensienen, aanvullende pensienen, renten, kapitalen f afkpwaarden wrden vereffend. AFKOOPWAARDEN VAN LEVENSVERZEKERINGSCONTRACTEN De afkpwaarden van een dr de verzekerde individueel afgeslten levensverzekeringscntract (andere dan pensienspaarverzekeringscntracten) mvatten eveneens de daarmee verband hudende: tussenkmsten die wrden uitbetaald dr het Bijznder Beschermingsfnds vr depsit s en levensverzekeringen f dr een gelijkwaardig garantiefnds gevestigd in een andere lidstaat van de Eurpese Ecnmische Ruimte; smmen die dr een vereffenaar f een curatr wrden uitbetaald aan de verzekeringnemer wanneer is vastgesteld dat de verzekeringsnderneming in gebreke is gebleven, namelijk: hetzij wanneer de verzekeringsnderneming failliet is verklaard; hetzij wanneer de autriteit die bevegd is vr het tezicht van prudentiële aard, het Bijznder Beschermingsfnds vr depsit s en levensverzekeringen f een gelijkwaardig fnds ter kennis heeft gebracht dat zij vastgesteld heeft dat de financiële testand van de verzekeringsnderneming haar erte geleid heeft de terugbetaling van een peisbaar teged te weigeren en haar niet meer in staat stelt m een dergelijk teged nmiddellijk f binnen afzienbare termijn terug te betalen. 3 Artikel 32, 1ste lid, 1, WIB 92. 7

8 De aandacht wrdt gevestigd p het feit dat wanneer de hiervr vermelde afkpwaarden rechtstreeks wrden vergedragen naar een nieuw levensverzekeringscntract dat beantwrdt aan dezelfde fiscale vrwaarden als het rsprnkelijke levensverzekeringscntract, deze verrichting niet wrdt aangemerkt als een betaling f tekenning, nverminderd het recht van belastingheffing bij de latere betaling f tekenning aan de begunstigde. Dergelijke afkpwaarden mgen bijgevlg niet wrden vermeld p een fiche TAKS OP HET LANGE TERMIJNSPAREN Inkmsten die vrtkmen van individuele levensverzekeringscntracten zijn, in de mate dat zij niet dienen m de aflssing f wedersamenstelling van een hypthecaire lening te waarbrgen en niet uitsluitend vrdelen bij verlijden vrzien, aan de taks p het lange termijnsparen nderwrpen vr zver ze vanaf de leeftijd van 60 jaar wrden uitgekeerd. Dergelijke inkmsten zijn, in zverre zij het vrwerp zijn geweest van een taks p het lange termijnsparen, vrijgesteld van de inkmstenbelasting en mgen bijgevlg niet p een fiche wrden vermeld. BESTENDIGE DERVING Uitkeringen in kapitaal die wrden betaald f tegekend dr erkende ziekenfndsen, dr verzekeringsmaatschappijen f dr de werkgever die ptreedt in zijn hedanigheid als verzekeraar f als tussenpersn tussen de verzekeringsinstelling en de verkrijger, en die rechtstreeks f nrechtstreeks betrekking hebben p de berepswerkzaamheid f die de aard hebben van een vergeding tt het geheel f gedeeltelijk herstel van een bestendige derving van berepsinkmsten, meten p een fiche f een fiche wrden vermeld. PENSIOENSPAREN Kapitalen en afkpwaarden van een spaarverzekering, geslten in het kader van pensiensparen en spaartegeden gevrmd dr middel van strtingen p een cllectieve f individuele spaarrekening gepend in het kader van het pensiensparen, meten p een fiche wrden vermeld. GEEN BEDRIJFSVOORHEFFING De fiches meten wrden pgemaakt in alle gevallen waarin de bedrijfsvrheffing in beginsel verschuldigd is 4, zelfs indien de erin bedelde inkmsten niet werkelijk aan de bedrijfsvrheffing nderwrpen werden wegens hun te gering brut belastbaar bedrag f wegens een bijzndere afwijking bepaald in de tepassingsregels pgenmen in bijlage III, KB/WIB 92. INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN De inkmsten die betaald werden aan een inwner van een staat waarmee België een vereenkmst tt vrkming van dubbele belasting heeft afgeslten, meten he dan k, naar hun aard p een vereenkmstige individuele fiche wrden pgenmen. De gegevens 4 Artikel 87, KB/WIB 92. 8

9 die in dergelijke fiches zijn pgenmen kunnen aan de betrkken buitenlandse administraties wrden vergemaakt. De bewijsstukken die de verkrijgers van vrijgestelde inkmsten aan de schuldenaars van de inkmsten hebben meten verhandigen m de inhuding van de bedrijfsvrheffing te vermijden, meten dr de schuldenaar ter beschikking van de administratie wrden gehuden. De schuldenaar met de vrijstelling van de inkmsten f een gedeelte ervan rechtvaardigen dr te verwijzen naar de precieze bepalingen van het verdrag ter vrkming van dubbele belasting waarp de vrijstelling gebaseerd is en de bewijzen leveren dat de vrwaarden vr de vrijstelling wel degelijk vervuld zijn. Het gaat vaak m een attest waarin de belastingadministratie van de wnstaat verklaart dat de verkrijger van de inkmsten p fiscaal vlak een inwner van die staat is, in de zin van de vereenkmst en, indien ndig, dat er vldaan is aan de eventueel andere vereiste vrwaarden. Uit dat attest met blijken dat de verkrijger van de inkmsten: een inwner is van die staat in de zin van de vereenkmst; en, eventueel naargelang de tekst van de vereenkmst, in de betrkken staat daadwerkelijk p zijn inkmsten, daarin begrepen zijn inkmsten van Belgische rsprng, is f wrdt belast en dat de buitenlandse belasting p die inkmsten uitdrukkelijk begd is in de vereenkmst. BIJKOMENDE INFORMATIE De Federale Overheidsdienst Financiën stelt de tweetalige gegevensbank Fiscnet via het internet gratis ter beschikking van de burgers. Fiscnet bevat infrmatie ver diverse fiscale materies (persnenbelasting, venntschapsbelasting, BTW, successierechten, registratierechten, ) en ver aanverwante niet-fiscale materies (Adviezen van de Cmmissie vr Bekhudkundige Nrmen, Burgerlijk Recht, ). De artikels van het Wetbek van de inkmstenbelasting 1992 (WIB 92), van het kninklijk besluit tt uitvering van het WIB 92 (KB/WIB 92) en de bijhrende administratieve cmmentaar (CmIB 92) waarnaar wrdt verwezen in nderhavig bericht aan de werkgevers kunnen p vrmelde site wrden geraadpleegd. 9

10 FICHE Hfding JAAR Dit is het jaar dat vereenstemt met het jaar van de betaling f tekenning van de inkmsten. Vak 1 NUMMERING VAN DE FICHES He nummeren? Fiches pgesteld dr eenzelfde schuldenaar van de inkmsten meten drlpend wrden genummerd (zie k brchure Belctax die beschikbaar is p Er met geen nderscheid wrden gemaakt tussen buitenlandse en binnenlandse geadresseerden. Vak 3 SCHULDENAAR VAN DE INKOMSTEN Wie is de schuldenaar van de inkmsten? De schuldenaar van de inkmsten is diegene die de inkmsten heeft betaald f tegekend. Dit kan zwel een natuurlijke persn als een rechtspersn f enigerlei vereniging zijn. Identificatie Vermeld hier de vlledige identiteit van de schuldenaar, d.w.z. de naam f benaming, straat, nummer en eventueel bus, evenals de pstcde en de gemeente. De naam van de gemeente met vlledig wrden vermeld. Fusiegemeenten Vr de gefusineerde gemeenten met de pstcde wrden vermeld die aan de nieuwe gemeente (fusiegemeente) is tegekend. Die pstcde met alleen dr de naam van die nieuwe gemeente wrden gevlgd. NN f ON Hier met het natinaal nummer f het ndernemingsnummer van de schuldenaar van de inkmsten wrden vermeld. Het ndernemingsnummer is een uniek identificatienummer, tegekend dr de Kruispuntbank van Ondernemingen. Vr de ndernemingen die reeds vóór 1 juli 2003 bestnden, bestaat dit nummer uit het btw-nummer f het nummer uit het natinaal register van de rechtspersnen, vrafgegaan dr een 0. Aan ndernemingen, pgericht na 1 juli 2003, werd een nieuw ndernemingsnummer tegekend dat begint met een 0. 10

11 Vak 4 AFZENDER Wie is de afzender? De afzender is de natuurlijke persn, rechtspersn f vereniging die, f het sciaal secretariaat dat de fiche heeft pgesteld. Identificatie Vermeld hier de vlledige identiteit van de afzender, d.w.z. de naam f benaming, straat, nummer en eventueel bus, evenals de pstcde en de gemeente. De naam van de gemeente met vlledig wrden vermeld. Fusiegemeenten Vr de gefusineerde gemeenten met de pstcde wrden vermeld die aan de nieuwe gemeente (fusiegemeente) is tegekend. Die pstcde met alleen dr de naam van die nieuwe gemeente wrden gevlgd. Del In geval van niet-uitreiking zullen de fiches aan de afzender wrden teruggeznden. Dit is niet ndzakelijk de schuldenaar van de inkmsten. NN f ON Hier met het natinaal nummer f het ndernemingsnummer van de afzender wrden vermeld. Het ndernemingsnummer is een uniek identificatienummer, tegekend dr de Kruispuntbank van Ondernemingen. Vr de ndernemingen die reeds vóór 1 juli 2003 bestnden, bestaat dit nummer uit het btw-nummer f het nummer uit het natinaal register van de rechtspersnen, vrafgegaan dr een 0. Aan ndernemingen pgericht na 1 juli 2003 werd een nieuw ndernemingsnummer tegekend dat begint met een 0. GEADRESSEERDE Wie is de geadresseerde? De geadresseerde is diegene die de belastbare inkmsten heeft verkregen. Dit is steeds een natuurlijk persn. Identificatie Vermeld hier de vlledige identiteit van de geadresseerde, d.w.z. de naam en vrnaam, straat, nummer en eventueel bus, evenals de pstcde en de gemeente. De naam van de gemeente met vlledig wrden vermeld. Fusiegemeenten Vr de gefusineerde gemeenten met de pstcde wrden vermeld die aan de nieuwe gemeente (fusiegemeente) is tegekend. Die pstcde met alleen dr de naam van die nieuwe gemeente wrden gevlgd. Naam Vermeld de naam van de verkrijger van de inkmsten in HOOFDLETTERS. 11

12 Vrnamen Vermeld steeds de eerste vrnaam vlledig. De andere vrnamen mgen wrden afgekrt tt de initialen. Adres Indien de verkrijger van de inkmsten: gedmicilieerd is in België: vermeld dan hier zijn adres p 1 januari 2015 f bij gebrek daaraan zijn laatst gekende adres. niet gedmicilieerd is in België: vermeld dan hier het vlledige buitenlandse adres, evenals het land. Naam en vrnamen echtgent f wettelijk samenwnende partner De naam van de echtgent f wettelijk samenwnende partner mag steeds p de fiches wrden vermeld. In de hierna vlgende gevallen met deze evenwel verplicht wrden vermeld. Huwelijk 1. Tussen persnen van verschillend geslacht: de naam van de echtgent met steeds p de fiches wrden vermeld indien de begunstigde van de inkmsten een gehuwde vruw is. 2. Tussen persnen van hetzelfde geslacht: de naam van de echtgent met steeds p de fiches wrden vermeld. Wettelijk samenwnenden Wettelijk samenwnenden (zie bijlage 1) wrden gelijkgesteld met gehuwden en een wettelijk samenwnende met een echtgent 5. De naam van de samenwnende partner (die een gezin vrmt met de verkrijger van de inkmsten) met steeds p de fiche wrden vermeld. Vak 5 GEZINSTOESTAND Algemene regel U met rekening huden met de gezinstestand van de verkrijger van de inkmsten p 1 januari Uitzndering Indien u de gezinstestand van de verkrijger p 1 januari 2015 niet kent, hud dan rekening met de laatste dr u gekende gezinstestand van vóór die datum. Indien de gezinstestand u werd medegedeeld dr de diensten van de Algemene administratie van de FISCALITEIT, met u met deze testand, eventueel aangepast aan de na die mededeling ingetreden wijzigingen, rekening huden. Buitenlandse werknemers Indien het gezin van de werknemer verblijft: in België f in de Eurpese Ecnmische Ruimte (EER): dan met er rekening wrden gehuden met de echtgent f de wettelijk samenwnende partner, en met alle kinderen en andere persnen ten laste. 5 Artikel 2, 1, 2, WIB

13 buiten de Eurpese Ecnmische Ruimte (EER): dan met er rekening wrden gehuden met de echtgent f de wettelijk samenwnende partner en enkel met die kinderen waarvr Belgische kinderbijslag wrdt uitbetaald in het land van herkmst van de werknemer. GEZINSTOESTAND (ECHT.) De verkrijger van de inkmsten is ALLEENSTAANDE Vermeld hier het cijfer 0. De verkrijger van de inkmsten is GEHUWD f WETTELIJK SAMENWONEND Indien de echtgent f de wettelijk samenwnende partner van de verkrijger van de inkmsten: persnlijke berepsinkmsten heeft: vermeld dan hier het cijfer 1 ; geen berepsinkmsten heeft: vermeld dan hier het cijfer 2 ; enkel pensienen, renten f ermee gelijkgestelde inkmsten heeft 129 eur nett per maand: vermeld dan hier het cijfer 2 ; enkel persnlijke berepsinkmsten heeft, andere dan pensienen, renten f ermee gelijkgestelde inkmsten 214 eur nett per maand: vermeld dan hier het cijfer 3 ; enkel pensienen, renten f ermee gelijkgestelde inkmsten heeft die tussen 129 eur en 428 eur nett per maand bedragen: vermeld dan hier het cijfer 3. GEZINSTOESTAND (KIND) Kinderen (Kind) Vermeld hier het aantal kinderen ten laste van de verkrijger. Een zwaar gehandicapt kind (zie bijlage 2) ten laste met vr twee kinderen wrden geteld. Verhgde kinderbijslag Het kind dat geniet van verhgde kinderbijslag in het nieuwe stelsel dat van tepassing is p kinderen die gebren zijn vanaf 1 januari met eveneens vr twee kinderen ten laste wrden geteld. Ddgebren kind Een ddgebren kind f een kind verlren bij een miskraam na ten minste 180 dagen zwangerschap met eveneens als een kind ten laste wrden beschuwd, p vrwaarde dat het vrval zich gedurende het jaar 2014 heeft vrgedaan. 6 Circulaire nr. CIRH.331/ van

14 Vermist f ntverd kind Een kind dat in de lp van 2014 vermist f ntverd is en dat p 1 januari 2015 ng niet de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, met eveneens als kind ten laste wrden beschuwd, p vrwaarde dat het reeds in aanslagjaar 2014 ten laste was en dat kan wrden aangetnd dat uiterlijk p 31 december 2014 de verdwijning f ntvering werd aangegeven bij de plitie f desbetreffend een klacht werd ingediend bij het parket f bij de in België vr ntverde kinderen bevegde autriteiten. GEZINSTOESTAND (ANDERE) Andere Vermeld hier het aantal persnen ten laste van de verkrijger, andere dan de echtgent en de kinderen. Handicap Een zwaar gehandicapt persn (zie bijlage 2) met vr twee persnen ten laste wrden geteld. Persnen uder dan 65 jaar Wrdt eveneens als een persn ten laste beschuwd, iedere ascendent f zijverwant tt en met de tweede graad vr zver die persn: de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt; deel uitmaakt van het gezin p 1 januari 2015; vr het jaar 2014 niet ver eigen bestaansmiddelen heeft beschikt die meer bedragen dan eur nett. Vr het vaststellen van de nett bestaansmiddelen wrden vr het jaar 2014 de pensienen, de renten en als zdanig geldende telagen 7 tt een bedrag van eur buiten beschuwing gelaten. GEZINSTOESTAND (DIVERSE) Diverse Vermeld hier de letter X indien de verkrijger: fwel een niet hertruwde weduwnaar f weduwe is met één f meer kinderen ten laste; fwel een ngehuwde vader f meder is met één f meer kinderen ten laste. HANDICAP Gezinstestand (Echt.) Vermeld de letter H, zals in het nderstaande vrbeeld, indien de echtgent f de wettelijk samenwnende partner van de verkrijger van de inkmsten een zwaar gehandicapt persn (zie bijlage 2) is. Gezinstestand Echt. Kind. Andere Diverse H 7 Artikel 34, WIB

15 Gezinstestand (Diverse) Vermeld de letter H, zals in het nderstaande vrbeeld, wanneer de verkrijger van de inkmsten een zwaar gehandicapt persn (zie bijlage 2) is. Gezinstestand Echt. Kind. Andere Diverse H Vak 6 BURGERLIJKE STAND Algemene regel U met rekening huden met de burgerlijke stand van de verkrijger van de inkmsten p 1 januari Indien de burgerlijke stand p 1 januari 2015 niet gekend is, hud dan rekening met de laatste dr u gekende burgerlijke stand van vóór die datum. Vermeldingen De verkrijger van de inkmsten is: alleenstaande... vermeld dan hier de letter O ; gehuwd f wettelijk samenwnende... vermeld dan hier de letter G ; weduwnaar f weduwe... vermeld dan hier de letter W ; uit de echt gescheiden... vermeld dan hier de letter E ; gescheiden van tafel en bed... vermeld dan hier de letter E ; feitelijk gescheiden... vermeld dan hier de letter S. Vak 8 NATIONAAL NR. OF FIN OF GEBOORTEDATUM EN PLAATS De verkrijger van de inkmsten is gedmicilieerd in België Vermeld dan hier: zijn inschrijvingsnummer in het rijksregister; bij gebrek hieraan, de gebrtedatum, evenals de gebrteplaats zals vermeld p fficiële dcumenten (identiteitskaart, rijbewijs, pasprt, enz.). De verkrijger van de inkmsten is NIET gedmicilieerd in België Vermeld dan hier: het Kruispuntbanknummer 8 en het FIN tegekend dr de EU-landen aan hun nderdanen; bij gebrek hieraan, de gebrtedatum, evenals de gebrteplaats zals vermeld p fficiële dcumenten (identiteitskaart, rijbewijs, pasprt, enz.). Waar vind je het FIN? U vindt meer infrmatie ver de fficiële dcumenten waarin het FIN pgenmen is en vrbeeldafbeeldingen p de website van de Eurpese Cmmissie p het adres: 8 Eveneens het bisnummer genemd: het betreft het identificatienummer van de natuurlijke persnen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke persnen, dat dr de Kruispuntbank in tepassing van artikel 4 van de wet van (BS ) wrdt tegekend (zie ndermeer de mzendbrief van de FOD Sciale Zekerheid van betreffende de prcedure tt tekenning van een identificatienummer dr de Kruispuntbank van de Sciale Zekerheid, het zgenaamde bisnummer, aan vreemdelingen die tijdelijk naar België kmen als gelegenheidswerknemers - BS ). 15

16 Vak 9 WETTELIJK PENSIOEN VERKREGEN VANAF DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (CODE 228) Bedelde inkmsten Het betreft hier vr zver zij zijn betaald f tegekend vanaf de wettelijke pensienleeftijd (zie bijlage 5), de wettelijke pensienen, d.w.z. de pensienen die verkregen werden krachtens een wettelijk stelsel van sciale zekerheid. Het gaat hem meer bepaald m: a) pensienen, tegekend krachtens de wetgeving betreffende de rustpensienen van bezldigde werknemers (met inbegrip van de rustpensienen van de cntractuele ambtenaren); b) pensienen, verleend tt uitvering van de wetgeving betreffende de rustpensienen van de zelfstandigen en de vrij verzekerden; c) pensienen verleend tt uitvering van de wetgeving betreffende het rustpensien van vast benemde f er mee gelijkgestelde persneelsleden van de penbare sectr. Het betreft hier dus uitsluitend pensienen van de eerste pijler. Betaald vanaf de wettelijke pensienleeftijd: verduidelijking Met de wijziging van art. 147, 1 e lid, 2, WIB 92 9, wilde de wetgever een fiscale stimulans inbuwen m na de wettelijke pensienleeftijd f in het geval dat men beschikt ver een verlevingspensien actief te blijven. Daarm werd de berekening van de belastingvermindering vr de pensienen gewijzigd in de zin dat bepaalde activiteitsinkmsten die een belastingplichtige verkrijgt, en gelijktijdig p de wettelijke pensienleeftijd een wettelijk pensien (indien zijn wettelijk pensien een bepaald bedrag niet verschrijdt) f een verlevingspensien verkrijgt, niet meetellen m deze vermindering te beperken. Omdat zij kunnen genieten van een fiscaal gunstregime, meten de wettelijke pensienen, verkregen vanaf de wettelijke pensienleeftijd, hier in cde 228 vermeld wrden. Om praktische redenen mag elk wettelijk pensien, betaald tijdens de maand tijdens dewelke de verkrijger de wettelijke pensienleeftijd bereikt, wrden beschuwd als een wettelijk pensien dat wrdt betaald vanaf de wettelijke pensienleeftijd en bijgevlg wrden pgenmen nder de cde 228. Het feit f deze betaling vervregd f later plaats heeft, is niet relevant. Mgen hier niet wrden vermeld: a) de wettelijke pensienen, tegekend krachtens een wettelijk scialezekerheidsstelsel als ze zijn betaald f tegekend vóór de maand waarin de verkrijger de wettelijke pensienleeftijd (zie bijlage 5) bereikt heeft; b) de verlevingspensienen; 9 Artikel 37 van de wet van , hudende uitvering van het interprfessineel akkrd vr de peride (BS ). 16

17 c) de aanvullende rust- en/f verlevingspensienen ingeval van verlijden van de aangesltene vr f na de pensinering, die zijn tegekend p basis van verplichte strtingen, bepaald in een pensienreglement f een pensienvereenkmst ter aanvulling van een vast pensien krachtens een wettelijk scialezekerheidsstelsel; d) de renten, pensienen f andere extrawettelijke telagen, dr een nderneming tegekend aan haar persneelsleden, gewezen persneelsleden f aan hun rechtverkrijgenden meer bepaald bij ziekte f ngeval en die het herstel vertegenwrdigen van een bestendige derving van bezldigingen f die rechtstreeks f nrechtstreeks betrekking hebben p een berepswerkzaamheid; e) pensienen, renten en telagen die gelden als pensien, die geheel f gedeeltelijk zijn gevrmd dr middel van: persnlijke bijdragen van aanvullende verzekeringen tegen uderdm en vregtijdige dd met het g p het vestigen van een rente bij leven f bij verlijden, f werkgeversbijdragen f bijdragen van de nderneming vr wat de bedrijfsleiders betreft die zijn tewerkgesteld buiten een arbeidsvereenkmst; werkgeversbijdragen f bijdragen van de nderneming, gedragen tt uitvering van vrmeld(e) cntract(en) f regeling(en) f tt uitvering van een individueel levensverzekeringscntract, wanneer die bijdragen in hfde van de werknemer f bedrijfsleider niet als een belastbare bezldiging werden aangemerkt; bijdragen en premies gedaan in het kader van een individuele vrtzetting van een cllectieve pensientezegging; bijdragen die recht hebben gegeven p een fiscaal vrdeel (aftrek f vermindering), definitief gestrt tt uitvering van een individueel geslten levensverzekeringscntract met het g p het vestigen van een rente bij leven f bij verlijden; bijdragen vr aanvullende pensienen vr zelfstandigen die tegelaten zijn als berepsksten 10. f) pensienen en renten afkmstig van pensiensparen, die p een fiche meten wrden vermeld. Niet bedelde inkmsten Aangezien zij niet belastbaar zijn, zijn nderstaande inkmsten niet begd: a) de pensienen f renten met uitzndering van de militaire anciënniteitspensienen ten laste van de Schatkist, tegekend aan de militaire en burgerlijke slachtffers van de twee rlgen f aan hun rechtverkrijgenden; b) de dtatie 11 die is tegekend aan de militairen die tijdens de rlg in de Belgische strijdkrachten in Grt-Brittannië hebben gediend; c) de tegemetkmingen die, ten laste van de Schatkist, aan de mindervaliden f aan de gehandicapten wrden tegekend, krachtens de wetgeving betreffende het tekennen van die tegemetkmingen aan gehandicapten; d) rustpensienen van de vrije verzekerden, wanneer geen enkele van de samenstellende strtingen van deze pensienen werd vrijgesteld 12 f van de 10 Artikel 52, 7 bis, WIB Wet van Artikel 30bis van de gecördineerde wetten betreffende de inkmstenbelastingen. 17

18 berepsinkmsten werd afgetrkken 13 f ng, wanneer bij tepassing van, van de vrijstelling van deze strtingen afstand is gedaan 14 ; e) pensienen en renten, verleend tt uitvering van cntracten die het vrwerp zijn geweest van een taks p het lange termijnsparen 15 ; f) het gedeelte van de smmen dat betrekking heeft p inhudingen, telagen en/f strtingen vóór 1 januari 1950; g) de smmen gevrmd dr inhudingen f strtingen uitgeverd vanaf 1 januari 1950, ingeval geen enkele inhuding f strting van belastingvrijstelling heeft kunnen genieten; h) de smmen die geheel f gedeeltelijk gevrmd zijn dr strtingen waarvr nder het stelsel van cedulaire belastingen vrijstelling kn wrden verleend, wanneer: de belastingplichtige het gent van de vrijstelling heeft verzaakt 16 ; de strtingen geen verdere vrijstellingen knden genieten 17 ; i) de pensienen en renten die vrtkmen van levensverzekeringscntracten geslten ten gunste van de belastingplichtige f van de persn van wie hij de rechtverkrijgende is waarvan de premies geen fiscaal vrdeel hebben pgeleverd (aftrek f vermindering) aan de verzekerde; j) de winstdeelnemingen die gelijktijdig met de pensienen f renten wrden vereffend. Achterstallen Afznderlijk belastbare achterstallen van dergelijke pensienen mgen niet hier wrden vermeld, maar wel tegenver de cde 230. Te vermelden bedrag Vermeld hier het brut belastbaar bedrag (zie bijlage 3) van de pensienen betaald f tegekend in Vak 9 OVERLEVINGSPENSIOEN (CODE 229) De verlevingspensienen uit hfde van de berepsactiviteit van de verleden echtgent, die zijn verkregen dr de verlevende echtgent. Met de wijziging van art. 147, 1 e lid, 2, WIB wilde de wetgever een fiscale stimulans inbuwen m na de wettelijke pensienleeftijd f in het geval dat men beschikt ver een verlevingspensien actief te blijven. Daarm werd de berekening van de belastingvermindering vr de pensienen gewijzigd in de zin dat bepaalde activiteitsinkmsten die een belastingplichtige verkrijgt, en gelijktijdig p de wettelijke pensienleeftijd een wettelijk pensien (indien zijn wettelijk pensien een 13 Artikel 54, 4 (ud) van het Wetbek van de inkmstenbelastingen. 14 Artikel 508, WIB Bek II, titel VIII van het Wetbek diverse rechten en taksen. 16 Artikel 15 van de wet van tt wijziging van de samengerdende wetten betreffende de inkmstenbelastingen, tt bestrijding van de fiscale ntwijking (BS van ) en vereenkmstig artikel 508, WIB Ten gevlge van de nieuwe vrwaarden bepaald in de wet van f in die van hudende hervrming van de inkmstenbelastingen. 18 Artikel 37 van de wet van , hudende uitvering van het interprfessineel akkrd vr de peride (BS ) 18

19 bepaald bedrag niet verschrijdt) f een verlevingspensien verkrijgt, niet meetellen m deze vermindering te beperken. Omdat zij kunnen genieten van een fiscaal gunstregime, meten de verlevingspensienen hier in cde 229 wrden vermeld. Achterstallen De afznderlijk belastbare achterstallen van verlevingspensienen mgen niet hier wrden vermeld, maar wel tegenver de cde 231. Te vermelden bedrag Vermeld hier het brut belastbaar bedrag (zie bijlage 3) van de verlevingspensienen, betaald f tegekend in Vak 9 ANDER PENSIOEN Pensien, rente en ermee gelijkgestelde telage (Cde 211) Alle andere pensienen dan diegene die wrden verkregen krachtens een wettelijk scialezekerheidsstelsel en die zijn betaald vanaf de wettelijke pensienleeftijd. Het betreft meer bepaald: a) de wettelijke pensienen, tegekend krachtens een wettelijk sciale zekerheidsstelsel betaald f tegekend vóór de maand waarin de verkrijger de wettelijke pensienleeftijd (zie bijlage 5) bereikt heeft; b) de aanvullende rust- en/f verlevingspensienen ingeval van verlijden van de betrkkene vr f na de pensinering, die zijn tegekend p basis van verplichte strtingen, bepaald in een pensienreglement f een pensienvereenkmst ter aanvulling van een pensien vastgesteld krachtens een wettelijk scialezekerheidsstelsel; c) de renten, pensienen f andere extrawettelijke telagen, dr een nderneming tegekend aan haar persneelsleden, gewezen persneelsleden f aan hun rechtverkrijgenden meer bepaald bij ziekte f ngeval en die het herstel vertegenwrdigen van een bestendige derving van bezldigingen f die rechtstreeks f nrechtstreeks betrekking hebben p de berepswerkzaamheid; d) de pensienen, renten f telagen geldend als pensien die bij het stpzetten van hun functies gratis wrden tegekend aan de lntrekkers f aan hun rechtverkrijgenden; e) pensienen, renten en telagen geldend als pensien, die geheel f gedeeltelijk zijn gevrmd dr middel van: persnlijke bijdragen van aanvullende verzekeringen tegen uderdm en vregtijdige dd met het g p het vestigen van een rente bij leven f bij verlijden, f werkgeversbijdragen f bijdragen van de nderneming vr wat de bedrijfsleiders betreft die zijn tewerkgesteld buiten een arbeidsvereenkmst; werkgeversbijdragen f bijdragen van de nderneming, gedragen ter uitvering van een individueel levensverzekeringscntract, wanneer die bijdragen in hfde van de werknemer f bedrijfsleider niet als een belastbare bezldiging werden aangemerkt; bijdragen en premies gedaan in het kader van een individuele vrtzetting van een cllectieve pensientezegging; 19

20 bijdragen die recht hebben gegeven p een fiscaal vrdeel (aftrek f vermindering), definitief gestrt tt uitvering van een individueel geslten levensverzekeringscntract met het g p het vestigen van een rente bij leven f bij verlijden; bijdragen vr aanvullende pensienen vr zelfstandigen die tegelaten zijn als berepsksten 19. Achterstallen De afznderlijk belastbare achterstallen van dergelijke pensienen mgen niet hier wrden vermeld, maar wel tegenver de cde 212. Te vermelden bedrag Vermeld hier het brut belastbaar bedrag (zie bijlage 3) van de pensienen, betaald f tegekend in Kapitaal, afkpwaarde en telagen in kapitaal niet mzetbaar in rente nch afznderlijk belastbaar (Cde 211) Het betreft de kapitalen, telagen in kapitaal en de afkpwaarden die niet in vak 11 (afznderlijk belastbaar tegen 33%, 20%, 18%, 16,5% f 10%) f vak 14 (belastbaar tegen mzettingrente) meten wrden vermeld. Het betreft met name: De kapitalen en afkpwaarden van cllectieve aanvullende pensientezeggingen (grepsverzekeringscntracten, pensien-fndsen, slidariteitstezeggingen), in de mate dat zij niet belastbaar zijn nder de vrm van een fictieve mzettingsrente en in zver zij dr werkgeversbijdragen f bijdragen van de nderneming zijn gevrmd en aan de begunstigde wrden uitgekeerd in andere mstandigheden dan: naar aanleiding van de pensinering in de zin van het pnemen van het wettelijk pensien; naar aanleiding van de pensinering 20 (vr de betaalde sprtbeefenaar 21, wrdt het genblik van zijn pensinering vastgesteld p het genblik van de stpzetting van de nderwerping van die sprtbeefenaar aan de wet van Dit genblik kan ten vregste wrden vastgesteld p de eerste dag van de maand die vlgt p deze waarin de betaalde sprtbeefenaar de leeftijd van 35 jaar bereikt en hij zijn sprtieve berepsactiviteit definitief en vlledig stpzet); bij leven vanaf de leeftijd van 60 jaar; naar aanleiding van het verlijden van de persn van wie hij de rechtverkrijgende is. De afkpwaarden van grepsverzekeringscntracten, in de mate dat zij niet belastbaar zijn nder de vrm van een fictieve mzettingsrente en in zver zij dr persnlijke bijdragen van vóór 1 januari 1993 zijn gevrmd en aan de begunstigde wrden uitgekeerd in andere mstandigheden dan: in één der 5 jaren vr het nrmale verstrijken van het cntract; naar aanleiding van zijn pensinering f zijn tetreding tt het stelsel van werklsheid met bedrijfsteslag; p de nrmale leeftijd waarp de verkrijger zijn berepswerkzaamheid uit hfde waarvan het kapitaal is gevrmd, vlledig en definitief stpzet. 19 Artikel 52, 7 bis, WIB Artikel 27, 3, van de wet van betreffende de aanvullende pensienen en het belastingstelsel van die pensienen en van smmige aanvullende vrdelen inzake sciale zekerheid (WAP). 21 Wet van betreffende de arbeidsvereenkmst vr betaalde sprtbeefenaars. 20

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC

- Overeenkomst op afstand: art. 2,21 WMPC I. CONSUMENTENRECHT: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND = vereenkmsten waarbij de partijen zich vrafgaand aan en bij het sluiten van de vereenkmst niet in elkaars aanwezigheid bevinden. Schema Drie categrieën 1.

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten Dienst vr de bijzndere Sciale Zekerheidsstelsels Afzender DIBISS Jzef II-straat 47 BE-1 BRUSSEL dienst GEZINSPRESTATIES rekeningnummer BE91 96 149 1276 kantr BRUSSEL verzendingsdatum ns kenmerk aanvraag

Nadere informatie

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement

1. Opmerking vooraf. 2. Omtrent de noodzakelijkheid van een MER-VR-reglement. 3. Omtrent het voorliggend ontwerp van MER-VR-reglement ADVIES VLAAMSE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING Advies inzake het ntwerp van besluit van de Vlaamse regering tt vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieueffect- en veiligheidsrapprtage Ingevlge

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013

Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T. 124.411) d.d. 20 november 2013 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Centrale diensten btw ADVOCATEN MANDATEN NIET-VRIJGESTELDE BELASTINGPLICHT PLAATS VAN DE DIENST

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

De fiscale hel blijft duren

De fiscale hel blijft duren december 2014 Juridische nieuwsbrief: verschijnt driemaandelijks IDEFISC Internationale vereniging met wetenschappelijk doel - Nummer : 89 - Afgiftekantoor: Brussel V - december 2014 - info@idefisc.be

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie