BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * * INKOMSTEN 2014

2 WIJZIGINGEN Pagina mschrijving 6 Uiterste datum van indiening van de dcumenten: 28 februari Gebruik van attest 25: nieuwe limietdatum: 1 augustus

3 INHOUDSOPGAVE Titel Pagina Wijzigingen... 2 Vrafgaande pmerkingen... 6 Hfding Jaar Vak 1 Nummering van de fiches Vak 3 Schuldenaar van de inkmsten NN f ON Vak 4 Afzender Geadresseerde Vak 5 (Gezinstestand) Algemene regel Echtgent Kind Andere Diverse Handicap Vak 6 Burgerlijke stand Vak 8 Natinaal nr. f FIN f gebrtedatum en plaats Vak 9 Wettelijk pensien verkregen vanaf de wettelijke pensienleeftijd (cde 228) Overlevingspensien (cde 229) Ander pensien: pensien, rente en ermee gelijkgestelde telage (cde 211) kapitaal, afkpwaarde en telagen in kapitaal niet mzetbaar in rente nch afznderlijk belastbaar (cde 211) vrdelen van alle aard (cde 211) Ttaal (cde 211)

4 Titel Pagina Vak 10 (Afznderlijk belastbare achterstallen van pensienen, renten en andere telagen) Wettelijk pensien verkregen vanaf de wettelijke pensienleeftijd (cde 230) Overlevingspensien (cde 231) Ander pensien (cde 212) Vak 11 (Kapitalen, afkpwaarden en andere telagen in kapitaal die afznderlijk belastbaar zijn) tegen 33% (cde 213) tegen 20% (cde 245) tegen 18% (cde 253) tegen 16,5% gekapitaliseerde waarde van het wettelijk pensien, gekregen vanaf de wettelijke pensienleeftijd (cde 232) gekapitaliseerde waarde van het verlevingspensien (cde 237) andere (cde 214) tegen 10% (cde 215) Vak 12 Omzettingsrente van kapitalen, afkpwaarden en andere telagen in kapitaal (cde 216).. 35 Vak 13 Eenmalige taks Bedrijfsvrheffing (cde 225) Ttaal (cde 225) Vak 14 Kapitalen, afkpwaarden en andere telagen in kapitaal die tegen de mzettingsrente belastbaar zijn Datum van betaling f tekenning Berekeningsgrndslag van de mzettingsrente Vak 15 Nr. van het cntract Bijlagen Bijlage 1: Wettelijke samenwning Bijlage 2: Gehandicapt kind Gehandicapte persn Bijlage 3: Brut belastbaar bedrag Bijlage 4: Vaststelling van het vrdeel van alle aard vr een ter beschikking gesteld vertuig Bijlage 5: Interpretatie van het begrip effectief actief

5 Titel Pagina Mdel van de fiche Rect Vers TE VOLGEN RICHTLIJNEN IN GEVAL VAN VERGISSINGEN BIJ HET OPSTELLEN VAN FICHES Richtlijnen Bijzndere gevallen Bedragen die niet werden vermeld f lager zijn dan het juiste bedrag Bedragen die werden vermeld zijn hger dan de juiste bedragen Bedragen die in een verkeerde rubriek werden vermeld Bedragen die p een verkeerde fiche werden vermeld Futen in de identificatie van de verkrijger Gebruik van attest Pr memrie

6 VOORAFGAANDE OPMERKINGEN UITERSTE DATUM VOOR HET INDIENEN VAN DE DOCUMENTEN Alle schuldenaars van aan de bedrijfsvrheffing nderwrpen inkmsten meten, vóór 1 maart 2015, langs elektrnische weg de fiches indienen betreffende de inkmsten, die nderwrpen zijn aan deze vrheffing en die zij hebben betaald f tegekend tijdens het jaar 2014, zelfs indien zij anders dan per kalenderjaar bekhuden. De schuldenaars van de bedrijfsvrheffing meten vóór 1 maart 1 aan iedere verkrijger van de inkmsten een afschrift van de fiche verhandigen m de verkrijger in staat te stellen zijn aangifte in de persnenbelasting f in de belasting van nietinwners in te vullen. Het staat de schuldenaar daarbij vrij m de verkrijger dit afschrift via een drager naar eigen keuze te bezrgen, eventueel via f via de pst. Ingeval de fiche uitsluitend via wrdt verstuurd, is het aangewezen dit enkel te den mits vrafgaand akkrd van de verkrijger van de inkmsten. BELCOTAX Vanaf 1 januari meten alle schuldenaars van de bedrijfsvrheffing de fiches verplicht langs elektrnische weg indienen via de tepassing Belctax-n-web. Afwijkingen p die regel kunnen slechts in zeer uitznderlijke mstandigheden wrden tegestaan en meten wrden aangevraagd bij het ter zake bevegde dcumentatiecentrum bedrijfsvrheffing. De tepassing Belctax-n-web laat twee verzendingswijzen te: hetzij nline inveren van gegevens en verzending via internet (prcedure gericht p werkgevers die slechts een klein aantal fiches pmaken); hetzij ffline aanmaken en verzending via internet. In de webtepassing is een valideringsprgramma geïntegreerd. De tepassing aanvaardt enkel XML-bestanden die beantwrden aan het lastenbek zals pgenmen in de brchure Belctax. De gegevens die langs elektrnische weg werden ingegeven, kunnen wrden geraadpleegd, gewijzigd f verwijderd via internet. Het exemplaar van de fiche vr de verkrijger blijft behuden vermits dit hem telaat m zijn aangifte in de inkmstenbelasting in te vullen. De brchure Belctax met de technische beschrijving van de bestanden, kan wrden gedwnlad van de internetsite De prcedure vr de inver van gegevens via het scherm wrdt tegelicht in een Pwerpint-slideshw die te dwnladen is p Bijkmende inlichtingen inzake Belctax-n-web kunnen verkregen wrden bij het Cntactcenter van de FOD Financiën p het nr Artikel 93, KB/WIB Kninklijk besluit van , tt wijziging van het KB/WIB 92 tt invering van de verplichte indiening langs elektrnische weg van fiches, samenvattende pgaven en aangiften in de bedrijfsvrheffing. 6

7 De brchure die betrekking heeft p de inkmsten van 2014 heeft enkele wijzigingen ndergaan ten pzichte van de brchure die betrekking heeft p de inkmsten van De ndernemingen f de sciale secretariaten die reeds Belctax-n-web gebruiken, meten hun prgramma bijgevlg aanpassen. MODELLEN VAN DE FICHES U kan znder vrafgaande testemming uw eigen mdellen van fiche ntwerpen, p vrwaarde dat deze dezelfde elementen bevatten als het fficiële mdel. Indien u uw eigen mdel ntwerpt, mag u dit beperken tt die rubrieken f vakken waarin gegevens (bedragen f infrmatie) zijn vermeld. Het is in dat geval echter uiterst belangrijk dat de nummering van de vakken, de benamingen en de cdes van het fficiële mdel gerespecteerd blijven evenals de verwijzingen p de verszijde met betrekking tt de p uw mdellen gebruikte gegevens. De fiches 281 kunnen in pdf-frmaat gratis wrden gedwnlad p / FISCALITEIT / Inkmstenbelastingen / Administratieve richtlijnen en cmmentaren / Fiscale fiches en bericht aan de schuldenaars van inkmsten. DEELNEMINGEN IN DE WINST Deelnemingen in de winst ter zake van levensverzekeringscntracten, van aanvullende pensientezeggingen betreffende werknemers f bedrijfsleiders tewerkgesteld met een arbeidsvereenkmst 3 f van aanvullende pensienvereenkmsten betreffende zelfstandigen zijn vrijgesteld p vrwaarde dat zij gelijktijdig met de uit die cntracten, tezeggingen f vereenkmsten vrtvleiende pensienen, aanvullende pensienen, renten, kapitalen f afkpwaarden wrden vereffend. AFKOOPWAARDEN VAN LEVENSVERZEKERINGSCONTRACTEN De afkpwaarden van een dr de verzekerde individueel afgeslten levensverzekeringscntract (andere dan pensienspaarverzekeringscntracten) mvatten eveneens de daarmee verband hudende: tussenkmsten die wrden uitbetaald dr het Bijznder Beschermingsfnds vr depsit s en levensverzekeringen f dr een gelijkwaardig garantiefnds gevestigd in een andere lidstaat van de Eurpese Ecnmische Ruimte; smmen die dr een vereffenaar f een curatr wrden uitbetaald aan de verzekeringnemer wanneer is vastgesteld dat de verzekeringsnderneming in gebreke is gebleven, namelijk: hetzij wanneer de verzekeringsnderneming failliet is verklaard; hetzij wanneer de autriteit die bevegd is vr het tezicht van prudentiële aard, het Bijznder Beschermingsfnds vr depsit s en levensverzekeringen f een gelijkwaardig fnds ter kennis heeft gebracht dat zij vastgesteld heeft dat de financiële testand van de verzekeringsnderneming haar erte geleid heeft de terugbetaling van een peisbaar teged te weigeren en haar niet meer in staat stelt m een dergelijk teged nmiddellijk f binnen afzienbare termijn terug te betalen. 3 Artikel 32, 1ste lid, 1, WIB 92. 7

8 De aandacht wrdt gevestigd p het feit dat wanneer de hiervr vermelde afkpwaarden rechtstreeks wrden vergedragen naar een nieuw levensverzekeringscntract dat beantwrdt aan dezelfde fiscale vrwaarden als het rsprnkelijke levensverzekeringscntract, deze verrichting niet wrdt aangemerkt als een betaling f tekenning, nverminderd het recht van belastingheffing bij de latere betaling f tekenning aan de begunstigde. Dergelijke afkpwaarden mgen bijgevlg niet wrden vermeld p een fiche TAKS OP HET LANGE TERMIJNSPAREN Inkmsten die vrtkmen van individuele levensverzekeringscntracten zijn, in de mate dat zij niet dienen m de aflssing f wedersamenstelling van een hypthecaire lening te waarbrgen en niet uitsluitend vrdelen bij verlijden vrzien, aan de taks p het lange termijnsparen nderwrpen vr zver ze vanaf de leeftijd van 60 jaar wrden uitgekeerd. Dergelijke inkmsten zijn, in zverre zij het vrwerp zijn geweest van een taks p het lange termijnsparen, vrijgesteld van de inkmstenbelasting en mgen bijgevlg niet p een fiche wrden vermeld. BESTENDIGE DERVING Uitkeringen in kapitaal die wrden betaald f tegekend dr erkende ziekenfndsen, dr verzekeringsmaatschappijen f dr de werkgever die ptreedt in zijn hedanigheid als verzekeraar f als tussenpersn tussen de verzekeringsinstelling en de verkrijger, en die rechtstreeks f nrechtstreeks betrekking hebben p de berepswerkzaamheid f die de aard hebben van een vergeding tt het geheel f gedeeltelijk herstel van een bestendige derving van berepsinkmsten, meten p een fiche f een fiche wrden vermeld. PENSIOENSPAREN Kapitalen en afkpwaarden van een spaarverzekering, geslten in het kader van pensiensparen en spaartegeden gevrmd dr middel van strtingen p een cllectieve f individuele spaarrekening gepend in het kader van het pensiensparen, meten p een fiche wrden vermeld. GEEN BEDRIJFSVOORHEFFING De fiches meten wrden pgemaakt in alle gevallen waarin de bedrijfsvrheffing in beginsel verschuldigd is 4, zelfs indien de erin bedelde inkmsten niet werkelijk aan de bedrijfsvrheffing nderwrpen werden wegens hun te gering brut belastbaar bedrag f wegens een bijzndere afwijking bepaald in de tepassingsregels pgenmen in bijlage III, KB/WIB 92. INTERNATIONALE OVEREENKOMSTEN De inkmsten die betaald werden aan een inwner van een staat waarmee België een vereenkmst tt vrkming van dubbele belasting heeft afgeslten, meten he dan k, naar hun aard p een vereenkmstige individuele fiche wrden pgenmen. De gegevens 4 Artikel 87, KB/WIB 92. 8

9 die in dergelijke fiches zijn pgenmen kunnen aan de betrkken buitenlandse administraties wrden vergemaakt. De bewijsstukken die de verkrijgers van vrijgestelde inkmsten aan de schuldenaars van de inkmsten hebben meten verhandigen m de inhuding van de bedrijfsvrheffing te vermijden, meten dr de schuldenaar ter beschikking van de administratie wrden gehuden. De schuldenaar met de vrijstelling van de inkmsten f een gedeelte ervan rechtvaardigen dr te verwijzen naar de precieze bepalingen van het verdrag ter vrkming van dubbele belasting waarp de vrijstelling gebaseerd is en de bewijzen leveren dat de vrwaarden vr de vrijstelling wel degelijk vervuld zijn. Het gaat vaak m een attest waarin de belastingadministratie van de wnstaat verklaart dat de verkrijger van de inkmsten p fiscaal vlak een inwner van die staat is, in de zin van de vereenkmst en, indien ndig, dat er vldaan is aan de eventueel andere vereiste vrwaarden. Uit dat attest met blijken dat de verkrijger van de inkmsten: een inwner is van die staat in de zin van de vereenkmst; en, eventueel naargelang de tekst van de vereenkmst, in de betrkken staat daadwerkelijk p zijn inkmsten, daarin begrepen zijn inkmsten van Belgische rsprng, is f wrdt belast en dat de buitenlandse belasting p die inkmsten uitdrukkelijk begd is in de vereenkmst. BIJKOMENDE INFORMATIE De Federale Overheidsdienst Financiën stelt de tweetalige gegevensbank Fiscnet via het internet gratis ter beschikking van de burgers. Fiscnet bevat infrmatie ver diverse fiscale materies (persnenbelasting, venntschapsbelasting, BTW, successierechten, registratierechten, ) en ver aanverwante niet-fiscale materies (Adviezen van de Cmmissie vr Bekhudkundige Nrmen, Burgerlijk Recht, ). De artikels van het Wetbek van de inkmstenbelasting 1992 (WIB 92), van het kninklijk besluit tt uitvering van het WIB 92 (KB/WIB 92) en de bijhrende administratieve cmmentaar (CmIB 92) waarnaar wrdt verwezen in nderhavig bericht aan de werkgevers kunnen p vrmelde site wrden geraadpleegd. 9

10 FICHE Hfding JAAR Dit is het jaar dat vereenstemt met het jaar van de betaling f tekenning van de inkmsten. Vak 1 NUMMERING VAN DE FICHES He nummeren? Fiches pgesteld dr eenzelfde schuldenaar van de inkmsten meten drlpend wrden genummerd (zie k brchure Belctax die beschikbaar is p Er met geen nderscheid wrden gemaakt tussen buitenlandse en binnenlandse geadresseerden. Vak 3 SCHULDENAAR VAN DE INKOMSTEN Wie is de schuldenaar van de inkmsten? De schuldenaar van de inkmsten is diegene die de inkmsten heeft betaald f tegekend. Dit kan zwel een natuurlijke persn als een rechtspersn f enigerlei vereniging zijn. Identificatie Vermeld hier de vlledige identiteit van de schuldenaar, d.w.z. de naam f benaming, straat, nummer en eventueel bus, evenals de pstcde en de gemeente. De naam van de gemeente met vlledig wrden vermeld. Fusiegemeenten Vr de gefusineerde gemeenten met de pstcde wrden vermeld die aan de nieuwe gemeente (fusiegemeente) is tegekend. Die pstcde met alleen dr de naam van die nieuwe gemeente wrden gevlgd. NN f ON Hier met het natinaal nummer f het ndernemingsnummer van de schuldenaar van de inkmsten wrden vermeld. Het ndernemingsnummer is een uniek identificatienummer, tegekend dr de Kruispuntbank van Ondernemingen. Vr de ndernemingen die reeds vóór 1 juli 2003 bestnden, bestaat dit nummer uit het btw-nummer f het nummer uit het natinaal register van de rechtspersnen, vrafgegaan dr een 0. Aan ndernemingen, pgericht na 1 juli 2003, werd een nieuw ndernemingsnummer tegekend dat begint met een 0. 10

11 Vak 4 AFZENDER Wie is de afzender? De afzender is de natuurlijke persn, rechtspersn f vereniging die, f het sciaal secretariaat dat de fiche heeft pgesteld. Identificatie Vermeld hier de vlledige identiteit van de afzender, d.w.z. de naam f benaming, straat, nummer en eventueel bus, evenals de pstcde en de gemeente. De naam van de gemeente met vlledig wrden vermeld. Fusiegemeenten Vr de gefusineerde gemeenten met de pstcde wrden vermeld die aan de nieuwe gemeente (fusiegemeente) is tegekend. Die pstcde met alleen dr de naam van die nieuwe gemeente wrden gevlgd. Del In geval van niet-uitreiking zullen de fiches aan de afzender wrden teruggeznden. Dit is niet ndzakelijk de schuldenaar van de inkmsten. NN f ON Hier met het natinaal nummer f het ndernemingsnummer van de afzender wrden vermeld. Het ndernemingsnummer is een uniek identificatienummer, tegekend dr de Kruispuntbank van Ondernemingen. Vr de ndernemingen die reeds vóór 1 juli 2003 bestnden, bestaat dit nummer uit het btw-nummer f het nummer uit het natinaal register van de rechtspersnen, vrafgegaan dr een 0. Aan ndernemingen pgericht na 1 juli 2003 werd een nieuw ndernemingsnummer tegekend dat begint met een 0. GEADRESSEERDE Wie is de geadresseerde? De geadresseerde is diegene die de belastbare inkmsten heeft verkregen. Dit is steeds een natuurlijk persn. Identificatie Vermeld hier de vlledige identiteit van de geadresseerde, d.w.z. de naam en vrnaam, straat, nummer en eventueel bus, evenals de pstcde en de gemeente. De naam van de gemeente met vlledig wrden vermeld. Fusiegemeenten Vr de gefusineerde gemeenten met de pstcde wrden vermeld die aan de nieuwe gemeente (fusiegemeente) is tegekend. Die pstcde met alleen dr de naam van die nieuwe gemeente wrden gevlgd. Naam Vermeld de naam van de verkrijger van de inkmsten in HOOFDLETTERS. 11

12 Vrnamen Vermeld steeds de eerste vrnaam vlledig. De andere vrnamen mgen wrden afgekrt tt de initialen. Adres Indien de verkrijger van de inkmsten: gedmicilieerd is in België: vermeld dan hier zijn adres p 1 januari 2015 f bij gebrek daaraan zijn laatst gekende adres. niet gedmicilieerd is in België: vermeld dan hier het vlledige buitenlandse adres, evenals het land. Naam en vrnamen echtgent f wettelijk samenwnende partner De naam van de echtgent f wettelijk samenwnende partner mag steeds p de fiches wrden vermeld. In de hierna vlgende gevallen met deze evenwel verplicht wrden vermeld. Huwelijk 1. Tussen persnen van verschillend geslacht: de naam van de echtgent met steeds p de fiches wrden vermeld indien de begunstigde van de inkmsten een gehuwde vruw is. 2. Tussen persnen van hetzelfde geslacht: de naam van de echtgent met steeds p de fiches wrden vermeld. Wettelijk samenwnenden Wettelijk samenwnenden (zie bijlage 1) wrden gelijkgesteld met gehuwden en een wettelijk samenwnende met een echtgent 5. De naam van de samenwnende partner (die een gezin vrmt met de verkrijger van de inkmsten) met steeds p de fiche wrden vermeld. Vak 5 GEZINSTOESTAND Algemene regel U met rekening huden met de gezinstestand van de verkrijger van de inkmsten p 1 januari Uitzndering Indien u de gezinstestand van de verkrijger p 1 januari 2015 niet kent, hud dan rekening met de laatste dr u gekende gezinstestand van vóór die datum. Indien de gezinstestand u werd medegedeeld dr de diensten van de Algemene administratie van de FISCALITEIT, met u met deze testand, eventueel aangepast aan de na die mededeling ingetreden wijzigingen, rekening huden. Buitenlandse werknemers Indien het gezin van de werknemer verblijft: in België f in de Eurpese Ecnmische Ruimte (EER): dan met er rekening wrden gehuden met de echtgent f de wettelijk samenwnende partner, en met alle kinderen en andere persnen ten laste. 5 Artikel 2, 1, 2, WIB

13 buiten de Eurpese Ecnmische Ruimte (EER): dan met er rekening wrden gehuden met de echtgent f de wettelijk samenwnende partner en enkel met die kinderen waarvr Belgische kinderbijslag wrdt uitbetaald in het land van herkmst van de werknemer. GEZINSTOESTAND (ECHT.) De verkrijger van de inkmsten is ALLEENSTAANDE Vermeld hier het cijfer 0. De verkrijger van de inkmsten is GEHUWD f WETTELIJK SAMENWONEND Indien de echtgent f de wettelijk samenwnende partner van de verkrijger van de inkmsten: persnlijke berepsinkmsten heeft: vermeld dan hier het cijfer 1 ; geen berepsinkmsten heeft: vermeld dan hier het cijfer 2 ; enkel pensienen, renten f ermee gelijkgestelde inkmsten heeft 129 eur nett per maand: vermeld dan hier het cijfer 2 ; enkel persnlijke berepsinkmsten heeft, andere dan pensienen, renten f ermee gelijkgestelde inkmsten 214 eur nett per maand: vermeld dan hier het cijfer 3 ; enkel pensienen, renten f ermee gelijkgestelde inkmsten heeft die tussen 129 eur en 428 eur nett per maand bedragen: vermeld dan hier het cijfer 3. GEZINSTOESTAND (KIND) Kinderen (Kind) Vermeld hier het aantal kinderen ten laste van de verkrijger. Een zwaar gehandicapt kind (zie bijlage 2) ten laste met vr twee kinderen wrden geteld. Verhgde kinderbijslag Het kind dat geniet van verhgde kinderbijslag in het nieuwe stelsel dat van tepassing is p kinderen die gebren zijn vanaf 1 januari met eveneens vr twee kinderen ten laste wrden geteld. Ddgebren kind Een ddgebren kind f een kind verlren bij een miskraam na ten minste 180 dagen zwangerschap met eveneens als een kind ten laste wrden beschuwd, p vrwaarde dat het vrval zich gedurende het jaar 2014 heeft vrgedaan. 6 Circulaire nr. CIRH.331/ van

14 Vermist f ntverd kind Een kind dat in de lp van 2014 vermist f ntverd is en dat p 1 januari 2015 ng niet de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, met eveneens als kind ten laste wrden beschuwd, p vrwaarde dat het reeds in aanslagjaar 2014 ten laste was en dat kan wrden aangetnd dat uiterlijk p 31 december 2014 de verdwijning f ntvering werd aangegeven bij de plitie f desbetreffend een klacht werd ingediend bij het parket f bij de in België vr ntverde kinderen bevegde autriteiten. GEZINSTOESTAND (ANDERE) Andere Vermeld hier het aantal persnen ten laste van de verkrijger, andere dan de echtgent en de kinderen. Handicap Een zwaar gehandicapt persn (zie bijlage 2) met vr twee persnen ten laste wrden geteld. Persnen uder dan 65 jaar Wrdt eveneens als een persn ten laste beschuwd, iedere ascendent f zijverwant tt en met de tweede graad vr zver die persn: de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt; deel uitmaakt van het gezin p 1 januari 2015; vr het jaar 2014 niet ver eigen bestaansmiddelen heeft beschikt die meer bedragen dan eur nett. Vr het vaststellen van de nett bestaansmiddelen wrden vr het jaar 2014 de pensienen, de renten en als zdanig geldende telagen 7 tt een bedrag van eur buiten beschuwing gelaten. GEZINSTOESTAND (DIVERSE) Diverse Vermeld hier de letter X indien de verkrijger: fwel een niet hertruwde weduwnaar f weduwe is met één f meer kinderen ten laste; fwel een ngehuwde vader f meder is met één f meer kinderen ten laste. HANDICAP Gezinstestand (Echt.) Vermeld de letter H, zals in het nderstaande vrbeeld, indien de echtgent f de wettelijk samenwnende partner van de verkrijger van de inkmsten een zwaar gehandicapt persn (zie bijlage 2) is. Gezinstestand Echt. Kind. Andere Diverse H 7 Artikel 34, WIB

15 Gezinstestand (Diverse) Vermeld de letter H, zals in het nderstaande vrbeeld, wanneer de verkrijger van de inkmsten een zwaar gehandicapt persn (zie bijlage 2) is. Gezinstestand Echt. Kind. Andere Diverse H Vak 6 BURGERLIJKE STAND Algemene regel U met rekening huden met de burgerlijke stand van de verkrijger van de inkmsten p 1 januari Indien de burgerlijke stand p 1 januari 2015 niet gekend is, hud dan rekening met de laatste dr u gekende burgerlijke stand van vóór die datum. Vermeldingen De verkrijger van de inkmsten is: alleenstaande... vermeld dan hier de letter O ; gehuwd f wettelijk samenwnende... vermeld dan hier de letter G ; weduwnaar f weduwe... vermeld dan hier de letter W ; uit de echt gescheiden... vermeld dan hier de letter E ; gescheiden van tafel en bed... vermeld dan hier de letter E ; feitelijk gescheiden... vermeld dan hier de letter S. Vak 8 NATIONAAL NR. OF FIN OF GEBOORTEDATUM EN PLAATS De verkrijger van de inkmsten is gedmicilieerd in België Vermeld dan hier: zijn inschrijvingsnummer in het rijksregister; bij gebrek hieraan, de gebrtedatum, evenals de gebrteplaats zals vermeld p fficiële dcumenten (identiteitskaart, rijbewijs, pasprt, enz.). De verkrijger van de inkmsten is NIET gedmicilieerd in België Vermeld dan hier: het Kruispuntbanknummer 8 en het FIN tegekend dr de EU-landen aan hun nderdanen; bij gebrek hieraan, de gebrtedatum, evenals de gebrteplaats zals vermeld p fficiële dcumenten (identiteitskaart, rijbewijs, pasprt, enz.). Waar vind je het FIN? U vindt meer infrmatie ver de fficiële dcumenten waarin het FIN pgenmen is en vrbeeldafbeeldingen p de website van de Eurpese Cmmissie p het adres: 8 Eveneens het bisnummer genemd: het betreft het identificatienummer van de natuurlijke persnen die niet ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke persnen, dat dr de Kruispuntbank in tepassing van artikel 4 van de wet van (BS ) wrdt tegekend (zie ndermeer de mzendbrief van de FOD Sciale Zekerheid van betreffende de prcedure tt tekenning van een identificatienummer dr de Kruispuntbank van de Sciale Zekerheid, het zgenaamde bisnummer, aan vreemdelingen die tijdelijk naar België kmen als gelegenheidswerknemers - BS ). 15

16 Vak 9 WETTELIJK PENSIOEN VERKREGEN VANAF DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD (CODE 228) Bedelde inkmsten Het betreft hier vr zver zij zijn betaald f tegekend vanaf de wettelijke pensienleeftijd (zie bijlage 5), de wettelijke pensienen, d.w.z. de pensienen die verkregen werden krachtens een wettelijk stelsel van sciale zekerheid. Het gaat hem meer bepaald m: a) pensienen, tegekend krachtens de wetgeving betreffende de rustpensienen van bezldigde werknemers (met inbegrip van de rustpensienen van de cntractuele ambtenaren); b) pensienen, verleend tt uitvering van de wetgeving betreffende de rustpensienen van de zelfstandigen en de vrij verzekerden; c) pensienen verleend tt uitvering van de wetgeving betreffende het rustpensien van vast benemde f er mee gelijkgestelde persneelsleden van de penbare sectr. Het betreft hier dus uitsluitend pensienen van de eerste pijler. Betaald vanaf de wettelijke pensienleeftijd: verduidelijking Met de wijziging van art. 147, 1 e lid, 2, WIB 92 9, wilde de wetgever een fiscale stimulans inbuwen m na de wettelijke pensienleeftijd f in het geval dat men beschikt ver een verlevingspensien actief te blijven. Daarm werd de berekening van de belastingvermindering vr de pensienen gewijzigd in de zin dat bepaalde activiteitsinkmsten die een belastingplichtige verkrijgt, en gelijktijdig p de wettelijke pensienleeftijd een wettelijk pensien (indien zijn wettelijk pensien een bepaald bedrag niet verschrijdt) f een verlevingspensien verkrijgt, niet meetellen m deze vermindering te beperken. Omdat zij kunnen genieten van een fiscaal gunstregime, meten de wettelijke pensienen, verkregen vanaf de wettelijke pensienleeftijd, hier in cde 228 vermeld wrden. Om praktische redenen mag elk wettelijk pensien, betaald tijdens de maand tijdens dewelke de verkrijger de wettelijke pensienleeftijd bereikt, wrden beschuwd als een wettelijk pensien dat wrdt betaald vanaf de wettelijke pensienleeftijd en bijgevlg wrden pgenmen nder de cde 228. Het feit f deze betaling vervregd f later plaats heeft, is niet relevant. Mgen hier niet wrden vermeld: a) de wettelijke pensienen, tegekend krachtens een wettelijk scialezekerheidsstelsel als ze zijn betaald f tegekend vóór de maand waarin de verkrijger de wettelijke pensienleeftijd (zie bijlage 5) bereikt heeft; b) de verlevingspensienen; 9 Artikel 37 van de wet van , hudende uitvering van het interprfessineel akkrd vr de peride (BS ). 16

17 c) de aanvullende rust- en/f verlevingspensienen ingeval van verlijden van de aangesltene vr f na de pensinering, die zijn tegekend p basis van verplichte strtingen, bepaald in een pensienreglement f een pensienvereenkmst ter aanvulling van een vast pensien krachtens een wettelijk scialezekerheidsstelsel; d) de renten, pensienen f andere extrawettelijke telagen, dr een nderneming tegekend aan haar persneelsleden, gewezen persneelsleden f aan hun rechtverkrijgenden meer bepaald bij ziekte f ngeval en die het herstel vertegenwrdigen van een bestendige derving van bezldigingen f die rechtstreeks f nrechtstreeks betrekking hebben p een berepswerkzaamheid; e) pensienen, renten en telagen die gelden als pensien, die geheel f gedeeltelijk zijn gevrmd dr middel van: persnlijke bijdragen van aanvullende verzekeringen tegen uderdm en vregtijdige dd met het g p het vestigen van een rente bij leven f bij verlijden, f werkgeversbijdragen f bijdragen van de nderneming vr wat de bedrijfsleiders betreft die zijn tewerkgesteld buiten een arbeidsvereenkmst; werkgeversbijdragen f bijdragen van de nderneming, gedragen tt uitvering van vrmeld(e) cntract(en) f regeling(en) f tt uitvering van een individueel levensverzekeringscntract, wanneer die bijdragen in hfde van de werknemer f bedrijfsleider niet als een belastbare bezldiging werden aangemerkt; bijdragen en premies gedaan in het kader van een individuele vrtzetting van een cllectieve pensientezegging; bijdragen die recht hebben gegeven p een fiscaal vrdeel (aftrek f vermindering), definitief gestrt tt uitvering van een individueel geslten levensverzekeringscntract met het g p het vestigen van een rente bij leven f bij verlijden; bijdragen vr aanvullende pensienen vr zelfstandigen die tegelaten zijn als berepsksten 10. f) pensienen en renten afkmstig van pensiensparen, die p een fiche meten wrden vermeld. Niet bedelde inkmsten Aangezien zij niet belastbaar zijn, zijn nderstaande inkmsten niet begd: a) de pensienen f renten met uitzndering van de militaire anciënniteitspensienen ten laste van de Schatkist, tegekend aan de militaire en burgerlijke slachtffers van de twee rlgen f aan hun rechtverkrijgenden; b) de dtatie 11 die is tegekend aan de militairen die tijdens de rlg in de Belgische strijdkrachten in Grt-Brittannië hebben gediend; c) de tegemetkmingen die, ten laste van de Schatkist, aan de mindervaliden f aan de gehandicapten wrden tegekend, krachtens de wetgeving betreffende het tekennen van die tegemetkmingen aan gehandicapten; d) rustpensienen van de vrije verzekerden, wanneer geen enkele van de samenstellende strtingen van deze pensienen werd vrijgesteld 12 f van de 10 Artikel 52, 7 bis, WIB Wet van Artikel 30bis van de gecördineerde wetten betreffende de inkmstenbelastingen. 17

18 berepsinkmsten werd afgetrkken 13 f ng, wanneer bij tepassing van, van de vrijstelling van deze strtingen afstand is gedaan 14 ; e) pensienen en renten, verleend tt uitvering van cntracten die het vrwerp zijn geweest van een taks p het lange termijnsparen 15 ; f) het gedeelte van de smmen dat betrekking heeft p inhudingen, telagen en/f strtingen vóór 1 januari 1950; g) de smmen gevrmd dr inhudingen f strtingen uitgeverd vanaf 1 januari 1950, ingeval geen enkele inhuding f strting van belastingvrijstelling heeft kunnen genieten; h) de smmen die geheel f gedeeltelijk gevrmd zijn dr strtingen waarvr nder het stelsel van cedulaire belastingen vrijstelling kn wrden verleend, wanneer: de belastingplichtige het gent van de vrijstelling heeft verzaakt 16 ; de strtingen geen verdere vrijstellingen knden genieten 17 ; i) de pensienen en renten die vrtkmen van levensverzekeringscntracten geslten ten gunste van de belastingplichtige f van de persn van wie hij de rechtverkrijgende is waarvan de premies geen fiscaal vrdeel hebben pgeleverd (aftrek f vermindering) aan de verzekerde; j) de winstdeelnemingen die gelijktijdig met de pensienen f renten wrden vereffend. Achterstallen Afznderlijk belastbare achterstallen van dergelijke pensienen mgen niet hier wrden vermeld, maar wel tegenver de cde 230. Te vermelden bedrag Vermeld hier het brut belastbaar bedrag (zie bijlage 3) van de pensienen betaald f tegekend in Vak 9 OVERLEVINGSPENSIOEN (CODE 229) De verlevingspensienen uit hfde van de berepsactiviteit van de verleden echtgent, die zijn verkregen dr de verlevende echtgent. Met de wijziging van art. 147, 1 e lid, 2, WIB wilde de wetgever een fiscale stimulans inbuwen m na de wettelijke pensienleeftijd f in het geval dat men beschikt ver een verlevingspensien actief te blijven. Daarm werd de berekening van de belastingvermindering vr de pensienen gewijzigd in de zin dat bepaalde activiteitsinkmsten die een belastingplichtige verkrijgt, en gelijktijdig p de wettelijke pensienleeftijd een wettelijk pensien (indien zijn wettelijk pensien een 13 Artikel 54, 4 (ud) van het Wetbek van de inkmstenbelastingen. 14 Artikel 508, WIB Bek II, titel VIII van het Wetbek diverse rechten en taksen. 16 Artikel 15 van de wet van tt wijziging van de samengerdende wetten betreffende de inkmstenbelastingen, tt bestrijding van de fiscale ntwijking (BS van ) en vereenkmstig artikel 508, WIB Ten gevlge van de nieuwe vrwaarden bepaald in de wet van f in die van hudende hervrming van de inkmstenbelastingen. 18 Artikel 37 van de wet van , hudende uitvering van het interprfessineel akkrd vr de peride (BS ) 18

19 bepaald bedrag niet verschrijdt) f een verlevingspensien verkrijgt, niet meetellen m deze vermindering te beperken. Omdat zij kunnen genieten van een fiscaal gunstregime, meten de verlevingspensienen hier in cde 229 wrden vermeld. Achterstallen De afznderlijk belastbare achterstallen van verlevingspensienen mgen niet hier wrden vermeld, maar wel tegenver de cde 231. Te vermelden bedrag Vermeld hier het brut belastbaar bedrag (zie bijlage 3) van de verlevingspensienen, betaald f tegekend in Vak 9 ANDER PENSIOEN Pensien, rente en ermee gelijkgestelde telage (Cde 211) Alle andere pensienen dan diegene die wrden verkregen krachtens een wettelijk scialezekerheidsstelsel en die zijn betaald vanaf de wettelijke pensienleeftijd. Het betreft meer bepaald: a) de wettelijke pensienen, tegekend krachtens een wettelijk sciale zekerheidsstelsel betaald f tegekend vóór de maand waarin de verkrijger de wettelijke pensienleeftijd (zie bijlage 5) bereikt heeft; b) de aanvullende rust- en/f verlevingspensienen ingeval van verlijden van de betrkkene vr f na de pensinering, die zijn tegekend p basis van verplichte strtingen, bepaald in een pensienreglement f een pensienvereenkmst ter aanvulling van een pensien vastgesteld krachtens een wettelijk scialezekerheidsstelsel; c) de renten, pensienen f andere extrawettelijke telagen, dr een nderneming tegekend aan haar persneelsleden, gewezen persneelsleden f aan hun rechtverkrijgenden meer bepaald bij ziekte f ngeval en die het herstel vertegenwrdigen van een bestendige derving van bezldigingen f die rechtstreeks f nrechtstreeks betrekking hebben p de berepswerkzaamheid; d) de pensienen, renten f telagen geldend als pensien die bij het stpzetten van hun functies gratis wrden tegekend aan de lntrekkers f aan hun rechtverkrijgenden; e) pensienen, renten en telagen geldend als pensien, die geheel f gedeeltelijk zijn gevrmd dr middel van: persnlijke bijdragen van aanvullende verzekeringen tegen uderdm en vregtijdige dd met het g p het vestigen van een rente bij leven f bij verlijden, f werkgeversbijdragen f bijdragen van de nderneming vr wat de bedrijfsleiders betreft die zijn tewerkgesteld buiten een arbeidsvereenkmst; werkgeversbijdragen f bijdragen van de nderneming, gedragen ter uitvering van een individueel levensverzekeringscntract, wanneer die bijdragen in hfde van de werknemer f bedrijfsleider niet als een belastbare bezldiging werden aangemerkt; bijdragen en premies gedaan in het kader van een individuele vrtzetting van een cllectieve pensientezegging; 19

20 bijdragen die recht hebben gegeven p een fiscaal vrdeel (aftrek f vermindering), definitief gestrt tt uitvering van een individueel geslten levensverzekeringscntract met het g p het vestigen van een rente bij leven f bij verlijden; bijdragen vr aanvullende pensienen vr zelfstandigen die tegelaten zijn als berepsksten 19. Achterstallen De afznderlijk belastbare achterstallen van dergelijke pensienen mgen niet hier wrden vermeld, maar wel tegenver de cde 212. Te vermelden bedrag Vermeld hier het brut belastbaar bedrag (zie bijlage 3) van de pensienen, betaald f tegekend in Kapitaal, afkpwaarde en telagen in kapitaal niet mzetbaar in rente nch afznderlijk belastbaar (Cde 211) Het betreft de kapitalen, telagen in kapitaal en de afkpwaarden die niet in vak 11 (afznderlijk belastbaar tegen 33%, 20%, 18%, 16,5% f 10%) f vak 14 (belastbaar tegen mzettingrente) meten wrden vermeld. Het betreft met name: De kapitalen en afkpwaarden van cllectieve aanvullende pensientezeggingen (grepsverzekeringscntracten, pensien-fndsen, slidariteitstezeggingen), in de mate dat zij niet belastbaar zijn nder de vrm van een fictieve mzettingsrente en in zver zij dr werkgeversbijdragen f bijdragen van de nderneming zijn gevrmd en aan de begunstigde wrden uitgekeerd in andere mstandigheden dan: naar aanleiding van de pensinering in de zin van het pnemen van het wettelijk pensien; naar aanleiding van de pensinering 20 (vr de betaalde sprtbeefenaar 21, wrdt het genblik van zijn pensinering vastgesteld p het genblik van de stpzetting van de nderwerping van die sprtbeefenaar aan de wet van Dit genblik kan ten vregste wrden vastgesteld p de eerste dag van de maand die vlgt p deze waarin de betaalde sprtbeefenaar de leeftijd van 35 jaar bereikt en hij zijn sprtieve berepsactiviteit definitief en vlledig stpzet); bij leven vanaf de leeftijd van 60 jaar; naar aanleiding van het verlijden van de persn van wie hij de rechtverkrijgende is. De afkpwaarden van grepsverzekeringscntracten, in de mate dat zij niet belastbaar zijn nder de vrm van een fictieve mzettingsrente en in zver zij dr persnlijke bijdragen van vóór 1 januari 1993 zijn gevrmd en aan de begunstigde wrden uitgekeerd in andere mstandigheden dan: in één der 5 jaren vr het nrmale verstrijken van het cntract; naar aanleiding van zijn pensinering f zijn tetreding tt het stelsel van werklsheid met bedrijfsteslag; p de nrmale leeftijd waarp de verkrijger zijn berepswerkzaamheid uit hfde waarvan het kapitaal is gevrmd, vlledig en definitief stpzet. 19 Artikel 52, 7 bis, WIB Artikel 27, 3, van de wet van betreffende de aanvullende pensienen en het belastingstelsel van die pensienen en van smmige aanvullende vrdelen inzake sciale zekerheid (WAP). 21 Wet van betreffende de arbeidsvereenkmst vr betaalde sprtbeefenaars. 20

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv.

Dossier Ecocheques. Bron: Lex4you op www.securex.eu. BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77. helpdesk@bol budiv.be www.bol budiv. Dssier Eccheques Brn: Lex4yu p www.securex.eu BOL BUDIV vzw Kerkstraat 108 9050 Gentbrugge 09 324 38 77 helpdesk@bl budiv.be www.bl budiv.be Dssier Eccheques Wat is een eccheque? Eccheques zijn een initiatief

Nadere informatie

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN

KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN KBC-BEDRIJFSPOLIS PERSONEELSVERZEKERINGEN De KBG Bedrijfsplis Persneelsverzekeringen beschermt alle arbeidskrachten in uw nderneming tegen de financiële gevlgen van een ngeval. Delgrep De KBG-Bedrijfsplis

Nadere informatie

C O N T A S S U R SOCIÉTÉ

C O N T A S S U R SOCIÉTÉ C O N T A S S U R SOCIÉTÉ NAAMLOZE ANONYME VENNOOTSCHAP Bulevard Simón Blívar, 34 (4ème étage) - 1000 Bruxelles Tel. : + 32 2 510 75 45 Fax : + 32 2 510 75 44 ATTEST VAN ACTIVITEIT TOT DE WETTELIJKE PENSIOENLEEFTIJD

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Samen werken voor het pensioen van morgen

Samen werken voor het pensioen van morgen Samen werken vr het pensien van mrgen Sectraal stelsel vr aanvullend pensien vr de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Cmité 209 Brchure gemaakt in pdracht van de inrichter van het sectraal

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode

Gedragscode inzake reclame en informatieverstrekking over individuele levensverzekeringen: Toelichting bij de toepassing van de gedragscode VS10052 09.03.2012 Gedragscde inzake reclame en infrmatieverstrekking ver individuele levensverzekeringen: Telichting bij de tepassing van de gedragscde In deze nta wrdt nadere telichting gegeven bij de

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen

Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen Btw-vrijstellingsregeling kleine ndernemingen Belangrijke mededeling De btw-vrijstellingsregeling vr kleine ndernemingen zal belangrijke wijzigingen ndergaan met ingang van 1 april 2014. De belangrijkste

Nadere informatie

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ PLOEGARBEID EN NACHTARBEID

VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ PLOEGARBEID EN NACHTARBEID VRIJSTELLING DOORSTORTING BEDRIJFSVOORHEFFING BIJ PLOEGARBEID EN NACHTARBEID Sinds 1 juli 2004 kunnen ndernemingen genieten van een verlaging van de ksten van plegarbeid en nachtarbeid en dit dr te te

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2)

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2) Samenvatting reglement mantelzrgpremie per gemeente (bijlage 2) Mantelzrgpremie Kenniscentrum mantelzrg Vr wie: Vr iedere MZ die de zrg pneemt binnen de vertruwde mgeving van de zrgbehevende Vrwaarden

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vrij Aanvullend Pensien vr Zelfstandigen Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarbrgen - In geval van leven van de verzekerde p de einddatum van het cntract waarbrgt het cntract

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN

TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN TIJDSKREDIET EN LANDINGSBANEN CAO 103 De in de Natinale ArbeidsRaad afgeslten CAO nr. 103 vervangt vanaf 1 september 2012 de CAO nr. 77bis. Deze CAO beschrijft de rechten p tijdskrediet en landingsbanen

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel

Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel Nieuwe beperkingen aan het recht p tijdskrediet en werklsheid met bedrijfsteslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369

Nadere informatie

[Groen gearceerd betreft wijzigingen a.g.v. aangenomen amendementen.] Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen(pensioenwet)

[Groen gearceerd betreft wijzigingen a.g.v. aangenomen amendementen.] Wet van 7 december 2006 houdende regels betreffende pensioenen(pensioenwet) [Alle nderstreepte teksten en drhalingen zijn wijzigingen a.g.v. het APF-wetsvrstel, zals dat is aangenmen dr de Tweede Kamer, naar de stand van zaken p 1 juli 2015.] [Geel gearceerd betreft wijzigingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015

NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015 NIEUWSBRIEF DECEMBER 2015 1. Partner in de kijker: Edenred In nze rubriek partner in de kijker stellen wij u graag nze bevrrechte partners vr. Edenred is deze keer aan de beurt. Via deze weg willen wij

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden

Aanvraagformulier subsidie gevelrenovatie en renovatie handelspanden Vak bestemd vr administratie Dssiernummer:................. Aanvraagdatum:................. Aanvraagfrmulier subsidie gevelrenvatie en renvatie handelspanden Met dit frmulier dient u een aanvraag in vr

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

SOFISK Biztax Bijkomende controles werden toegevoegd. Verzending in groep is beschikbaar

SOFISK Biztax Bijkomende controles werden toegevoegd. Verzending in groep is beschikbaar SOFISK 2013 Versie 2013.6.11 (22/10/2013) Inkmsten uit het buitenland De aanvullende gemeentebelasting werd sms verkeerd berekend. Belasting van niet-inwners (natuurlijke persnen) Beschikbaar vr Tax-n-web.

Nadere informatie

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER)

Het herroepingsrecht voor buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten. Boek VI van het Wetboek van economisch recht (art. VI.67 en volgende WER) Het herrepingsrecht vr buiten verkpruimten geslten vereenkmsten Bek VI van het Wetbek van ecnmisch recht (art. VI.67 en vlgende WER) Binnen welke termijn mag de cnsument zijn herrepingsrecht den gelden?

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING

AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING AANVRAAG VOOR HET HUREN VAN EEN SOCIALE WONING In te vullen dr het OCMW Derden cde Inschrijvingsnummer Ingeschreven p Datum inschrijvingsbewijs 1. Gegevens van de aanvrager 1. GGEVENS VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005

INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005 INVESCO FUNDS SERIES Gemeenschappelijk beleggingsfnds naar Iers recht ADDENDUM VAN MAART 2007 BIJ HET PROSPECTUS VAN 28 NOVEMBER 2005 AANVULLENDE INFORMATIE VOOR BELGISCHE INGEZETENEN Belangrijke pmerking

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier: Kandidaat voor een sociale koopwoning

Inschrijvingsformulier: Kandidaat voor een sociale koopwoning Inschrijvingsfrmulier: Kandidaat vr een sciale kpwning In te vullen dr Wnpunt Mechelen: initialen medewerker:... Aanmeldingdatum:... Aanmeldingsuur:... Uw persnlijke infrmatie (kper 1) Persnlijke infrmatie

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden

Aanmeldformulier. Gehuwd / geregistreerde partnerschap Ongehuwd Gescheiden Aanmeldfrmulier Gegevens rechthebbende (rechthebbende is degene die nder bewind gesteld gaat wrden) Gebrtenaam (gehuwden meisjesnaam vermelden) : Vrnamen : Vrletters : Natinaliteit : Adres (straat en huisnr)

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland

Pleegkinderen en de Belastingaangifte. Thema-avon d Pleegouder support Zeeland Pleegkinderen en de Belastingaangifte Thema-avn d Pleeguder supprt Zeeland Onderwerpen Op welke punten kmen kinderen vr in uw aangifte? Is er verschil tussen verschillende kind-begrippen? Veranderingen

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus

Projectsourcing volgens de nieuwe regels. Brochure voor de klanten van de projectsourcingbureaus 20130215 Prjectsurcing vlgens de nieuwe regels Brchure vr de klanten van de prjectsurcingbureaus Werknemers van andere werkgevers diensten laten uitveren binnen uw nderneming, is inmiddels een reeds lang

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD

RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD RECHTSBIJSTANDSVERZEKERING FORMULE GOLD Wat is verzekerd? Frmule Silver plus Opspringsksten vr vermiste kinderen Echtscheiding dr nderlinge testemming Familiale bemiddeling Erf-, schenkings- en testamentenrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Gedragscode gebruik persoonsgegevens

Gedragscode gebruik persoonsgegevens Gedragscde gebruik persnsgegevens 1. Inleiding Aanleiding en del Binnen TMG wrden p een grt aantal plaatsen en p diverse wijzen persnsgegevens Verwerkt (de definities van de wrden met een hfdletter staan

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015

Aanvraagformulier bijzondere bijstand 2015 Aanvraagfrmulier bijzndere bijstand 2015 INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: Pstcde en

Nadere informatie

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief?

HOEVEEL BETAAL JE in een opvanglocatie met inkomenstarief? HOEVEEL BETAAL JE in een pvanglcatie met inkmenstarief? VOOR DE OPVANG VAN JE BABY OF PEUTER Als je kind pgevangen wrdt in een pvanglcatie met inkmenstarief dan vind je hier alle inf. Inkmenstarief is

Nadere informatie

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding STTS Sciaal Telefntarief - Tarif Téléphnique Scial Gebruikershandleiding Versie 1.0 April 2006 1 Inhud 1 Inleiding...5 1.1 De tekenning van een sciaal telefntarief... 5 1.1.1 De rl van de STTS-tepassing...

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Prvincie Ost-Vlaanderen Arrndissement Gent Gemeente Gavere UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 23 nvember 2009 Aanwezig: Hug LEROY Willy BENOOT, Karel HUBAU, Denis DIERICK, Nadine

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

6 verschillende systemen derdebetaler

6 verschillende systemen derdebetaler 6 verschillende systemen derdebetaler Systeem 1: prcentuele tussenkmsten p abnnementen Systeem 2: tussenkmst p kaarten Systeem 3: tussenkmst p biljetten Systeem 4: gratis netabnnement vr bepaalde leeftijdscategrieën

Nadere informatie

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend.

voor het vervoer van passagiers ontworpen en gebouwde voertuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend. 29.12.2014 Privégebruik firmawagens 2015 Juridische dienst inf@salar.be De redactie en de uitgever streven naar ptimale betruwbaarheid en vlledigheid van de verstrekte infrmatie, waarvr ze echter niet

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200

Leerreglement voor de opleiding van jongeren met een b eroepsinlevingsovereenkomst bij werkgevers die vallen onder PC 200 Leerreglement vr de pleiding van jngeren met een b erepsinlevingsvereenkmst bij werkgevers die vallen nder PC 200 Beschrijving van de sectr APCB 200 Bedienden Mgelijke pleidingen en duur Bijzndere erkenningsregels

Nadere informatie

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO?

Wat betekent de taxshift voor u als zelfstandige of KMO? Wat betekent de taxshift vr u als zelfstandige f KMO? Brn : UNIZO en VBO De regering slt een akkrd ver de zgenaamde taxshift. Wat heeft die vr u als zelfstandige f KMO allemaal in pett en wat betekent

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind)

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) 1 INFO KINDEROPVANG Naam: 3Wplus Kinderpvang Adres: Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik Mallebt Huizingen A. Vaucampslaan 80, 1654 Huizingen

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING.

Uw aanvraag verbindt noch ING België, noch uzelf, zolang de kredietovereenkomst niet in uw INGkantoor werd ondertekend, na controle door ING. Veelgestelde vragen Mijn aanvraag vr een ING-lening werd aanvaard. Waar met ik de cntracten tekenen? Wat is de minimumlptijd van een lening p afbetaling? Wat is de maximumlptijd van een lening p afbetaling?

Nadere informatie

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016)

UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) 1 UITGEBREIDE STANDAARDVOORWAARDEN M.B.T. ERELOON, KOSTEN EN UITGAVEN (MR. LUC DECEUNINCK ADVOCAAT 1 februari 2016) I. HET ERELOON: Ereln dient begrepen als de dr de cliënt(e) aan de advcaat verschuldigde

Nadere informatie

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN INDIVIDUELE FICHE 281.45 SAMENVATTENDE OPGAVE

Nadere informatie

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand

Beteugeling van bedrog met de kilometerstand Beteugeling van bedrg met de kilmeterstand CAR-PASS PATRICK PIRET Juridisch Adviseur 2 I. INLEIDING...5 II. DE WET VAN 11 JUNI 2004...7 1. Bedelde vertuigen...7 2. Fundamentele principes...7 3. Dcumenten

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN

BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE SCHULDENAARS VAN DE INKOMSTEN UIT AUTEURSRECHTEN EN NABURIGE RECHTEN INDIVIDUELE FICHE 281.45 SAMENVATTENDE OPGAVE

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010

Nieuwe wet op de mede-eigendom - 2010 Belgiëlei 182 Tel: 03/239 34 30 inf@03beheer.be Beste mede-eigenaar, Nieuwe wet p de mede-eigendm - 2010 Zals u wellicht reeds vernmen heeft is sinds krt een nieuwe wet p de mede-eigendm van kracht. Ze

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 32/2011 van 30 nvember 2011 Betreft: Klacht met betrekking tt de drgifte van persnsgegevens dr een werkgever aan een prvider van mbiele telefnie in het kader van een systeem van gesplitste

Nadere informatie

Huisarts: recente wijzigingen

Huisarts: recente wijzigingen Huisarts: recente wijzigingen Deze brchure is een bijlage van de Infbx huisarts en geeft infrmatie ver de recentste (d.i. tt september 2015) infrmatie f wijzigingen die niet in de Infbx zijn vermeld. Het

Nadere informatie

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL

FISCALE FICHES. FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN BRUSSEL FISCALE FICHES 2007 Bijwerking van 07-06-2007 FOD FINANCIEN THESAURIE DIENST BETALINGEN WEDDEN & PENSIOENEN KUNSTLAAN 30 1040 BRUSSEL www.wedden.fgov.be INHOUDSTAFEL 1. Loonfiche 281.10 3 2. Loonfiche

Nadere informatie

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt Pierre de Bandt 1 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) Detegangttdemarktisvrij(titel1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten(titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen(titel 3) 2

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand Aanvraagfrmulier Bijzndere Bijstand Alle gegevens die u p dit frmulier invult wrden gecntrleerd. De bijgevegde bewijsstukken gebruiken wij hiervr. Deze bewijsstukken wrden k vr cntrle uitgewisseld met

Nadere informatie

Infodossier. Sociaal lenen

Infodossier. Sociaal lenen Infdssier Sciaal lenen Versie van 28 juli 2014 Inhud 1. Sciale lening bij een erkende kredietmaatschappij 2. Het Vlaams Wningfnds f de Vlaamse Wnlening (VMSW) 3. Bijkmende lening bij de prvincie Vlaams-Brabant

Nadere informatie

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN

VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN Diensten van de Vrzitter Cördinatie Wetenschappelijk Onderzek Cel Cntractueel Onderzek Zelfbestuursstraat 4 1070 Brussel VADEMECUM GESELECTEERDE PROJECTEN 1. Cntract - Ondertekening : z snel mgelijk :

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Aanmeldformulier cursus

Aanmeldformulier cursus Aanmeldfrmulier cursus Cursus Prijs Gegevens Deelnemer Geslacht Achternaam* Vrletter(s)* Repnaam* Man / Vruw Gebrtedatum* Gebrtegemeente* Gebrteland* Burgerservicenummer* Berep / Functie Adresgegevens

Nadere informatie

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma

Deel 1. Procedure voor het indienen van een schakelprogramma Deel 1. Prcedure vr het indienen van een schakelprgramma Waarm een schakelprgramma? Vr telating tt de pstinitiële master pleiding Kwaliteit en veiligheid in de patiëntenzrg is een geaccrediteerd master

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN:

OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN: OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN: HET BESLUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING VAN 17 FEBRUARI 2011 BETREFFENDE DE ERKENNING VAN DE CERTIFICATEURS VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN EPB-CERTIFICAAT OPENBAAR

Nadere informatie

Wilsverklaring met betrekking tot mijn uitvaart

Wilsverklaring met betrekking tot mijn uitvaart Wilsverklaring met betrekking tt mijn uitvaart Dcument gemaakt dr de NFBBB* en te dwnladen p de website www.funebra.be *Natinale Federatie van Berepsverenigingen & Syndicale Kamers van Aannemers van Begrafenissen

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankverhuisdienst

Gedragscode inzake bankverhuisdienst Belgische Vereniging van Banken en Beursvenntschappen switching - selfregulatin- Nl (versie 2 van 15062009).dcx versin 0.5 Patrick Wynant 20/10/2009 Gedragscde inzake bankverhuisdienst Het Eurpean Banking

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang

Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang Aanvraagfrmulier tegemetkming ksten kinderpvang INWONER van: GEMEENTE HOUTEN GEMEENTE IJSSELSTEIN GEMEENTE LOPIK GEMEENTE NIEUWEGEIN GEMEENTE VIANEN Persnlijke gegevens Uzelf Naam en vrletters Adres: pstcde

Nadere informatie

Conceptnota. Collectieve Verzekering Gezondheidszorgen. (Hospitalisatie)

Conceptnota. Collectieve Verzekering Gezondheidszorgen. (Hospitalisatie) Selectieprcedure- Cnceptnta AP Hgeschl Antwerpen Cllectieve Verzekering Gezndheidszrgen (Hspitalisatie) Cnceptnta Cllectieve Verzekering Gezndheidszrgen (Hspitalisatie) Versie 9 september 2015 Cnceptnta

Nadere informatie