Jan Halmans. Jan van haaf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jan Halmans. Jan van haaf"

Transcriptie

1 Zonneblomme Went ich oet gen vinster kiek En de zonneblomme zieë Groeët, vol zoad en riek En noa de beiemeeskes, Die zich te good d raa dont, Ze vlege aan en aaf Ooch valle zöadjes op de gronk Vuur nui zonneblomme t anger joar Zoeë zurge de mieëze dan Wer vuur nui voar Jan Halmans De koaleboer Vreuger krege vier koalebons op de koel. Die woeërte aafgegeëve biej de koaleboeër, en deë brach os da de koale. Dat ging volges ee vaste wirkwieze. Jieëdere kieër hou heë twieë zek op ziene sjouwer, en ene leëge zak dronger. Pap vong dat vier te wieënig koale krege, en ich moos heuëm s in de sjmieze houte. Ich versjtopte mich. Wiej d r aa koam hou er twieë zek op ziene sjouwer. Wie de koale in de koalebak gekiep waore, lag hee twieë zek biej de kuëkeduër neer. Dat gong ee tiedje good,mer opins hou heë twieë leëg zek op ziene sjouwer, en lag heë drie zek biej de kuëkeduër neer. Ich wachde mien kans aaf,en hub twieë zek weggepak. Wiej heë veërdig woar klopde heë op de kuëkeduër, en mam tilde mit heuëm de zek noa. Dat gezich van heuëm hous-te motte zieë, dat er nog twieë zek moos bringe! En ich houw m biej de puët mit ene zak koale! Jan van haaf

2 Peëdsblom De peëdsblom woar dit joar weus groeët Oet ziene sjtieël kump wit vóch Ee meëdje dat blomme zoch Vuur heur modder, op der kuuëkedusj Sjtrak had os blumke pluuskes En waad op inne kingermonk Deë zeët: Ïch bloas dich voet Dan weëd ich tachtig joar En misjien nog ee joarke mieje! Jan Halmans Verendering van de sezoene reep d r dokter wie mieng mam mit d r klinge Thei langs koam umdat t keëlke zich zoeë sjlap veulde. In deë tied hou ste namelek winkter, vreugjoar, zoeëmer en d r herfs, die zich ongevier dezelfde tied opvólgde en doa hou mien biologiesje kalender waarsjienlich probleme mit. Mien mam hou dem gevroagd of doa get aa te doon woar, woeëop d r dokter zag dat zie en ich d r mit mós te liere leëve en jieëkere daag inne eëtleëpel leëvertroan mós te sjlikke zoeëlank d r ing R in de moand zoat. Vanaaf deë daag woeëd mieng jeug jieëker joar óp zie mins ach moand lank, jieëkere daag verpest durch walvusjjeëgere die óch nog ueversjtónde makde um genóg leëvertroan te bezörge. Ach kier per joar, moal dartig, en dat moal inne volle eëtleëpel. Dat mótte liters zien geweë die oane pardon bie mich noa binne woeëde gegoate. Oge touw, naas touwkniepe en mónd oape. Weë ste inne groeëte keël van, en noe noa bed. En wat ich óch prebeerde um mich doa langs te zeeke, nieks hólp. D r dokter hou gezag dat t good woar en deë kós t wete want deë hou d r vuur gesjtudeerd en ing second opinion besjtóng toen nog neet. Ich dach dat ich van de ieëlend aaf woar wie ich t book hou geleëze van Moby Dick, deë witte walvusj deë ganse sjieëpe kapot sjloog mit ziene sjtats, mar t hólp allenui nieks, de rekke bie de appetieëk bleve geweun vol sjtoan mit flesje leëvertroan. Mar wie ich de hoap al hou opgegeëve, koam inins de redding D r nónk Otto koam op bezeuk en deë hou de ganse welt aafgereesd, en woar óch n paar joar in Indië. Wie heë d r ieësjte oavond bie ós hou gegeëte en zoog wie mien mam inne leëpel leëvertroan bie mich noa binne kiepde, reep heë dat die vettigheed oet de mode woar. Heë holde ing duëske oet zien binnetesj en zag knofloakpoeier, teëge hoaroetval, sjloapeloeësheed, pieng in de derm en impotentie. t Woeëd effe sjtil in de kamer, de mam woeëd roeëd en flüsterde Otto, d r zitte kinger bei. Twieë daag later hou miene pap n düeske knofloakpoeier gekoch in ing duuster winkelke woeë ze nog mieë geheimzinnige dinger verkochte.

3 Noa t oavendeëte noame mien ouwesj jieëker ing tieëleëpelke poeier en ich kreeg miene leëpel leëvertroan want de flesj woar nog hoafvol. Wie ich noa ruum drei weëke endlich aan de buët woar óm t wónderpoeier te sjlikke sjrok ich waal effe van d r gesjmak, mar dat woar doezend kier beëter es d r leëvertroan. De sjoeëltankdokter woar d r ieësjte deë begós te klage uëver de lóch die ich in zien gezich bloos bei t joarlekse óngerzeuk. Doanoa koame d r nog vöale, mar óndanks miene resjpektabele leëftied kan ich nog ummer sjtóndelank mit miene trekzak van ruum twintig kilo durch de sjtroate van Limburg trekke en ónoetputtelig de miensjheed mit danse en zinge in beweëging haote. Ging leëvertroan mieë, mar dierek beginne mit knofloak, is ing wieze road van Thei Janssen Klimaat Klimaat probleme Zoeë huëre vier uëveral De welt verangert Krek wie ene toverbal Wie ne puzzel ligkt al doe ree De welt is gek ieërlik woar Zoe hubbe vier noe ene goeije zoeëmer dit noajoar Noajoar Went de blaar valle En de oavende weëde koad Dan sjteet der winkter a gen poad Ee aafgevalle zeutje Hingt a ee fien dreutje Went de blaar valle Dan weëd t al vreug duuster D r wink wingd durch t ruëster Ee geël bleëdje klatsjt teëge de roete t Is binne beëter es boete Me kint t noajoar noe al ruke Went de blaar valle Vier hont t hoot binne en druëg

4 De eëpel in de kelder neet te vreug De vrouwlüj hont t al kaod Der zoeëmer is gedoa en oad En der wink bliejst al oet t oëste Jan Halmans Allerhillige gedanke I gen kirk doa zitte de luuj In lange rieje neëve ee gereed Jieëder mit zien ege gedanke Jieëder mit zien ege leed Wie sjtil goan mien gedanke Oet noa dich miene sjat Ich mot dinke aan al die joare Die vier same hubbe gehad Aan goeije tiede en sjlechte Aan vruijd en ooch aan leed Dats doe zoeë flot moos goan. Dat verdeende vier twieë toch neet Halloween Ich ging lits op sjtap In mien sjtamcafé Och God, doa woar halloween Ich woerd gans doer ee t Woerd mich teveuël Ich sjtelde mich in de sjeem Zoog alleen mer hekse Ich dach ich woar heem t Is weer Vasteloavestied t Is weer vasteloavestied, Dat wille vier noeëts mieër kwiet. Op d r 11e van d r 11e begint t weer, t fieës van sjpas en plezeer. In de adventstied inne korte sjtop,

5 Mér vanaaf januari gont vier op noa d r top. D r prins lieët zich zieën van zieën biste kantj, En trikt dan mit zieëne road van 11 doeër t vasteloavendslandj. Doamit kondigt heë de koms aa van de drie dul daag, Drie daag woeë in nieks mot en alles maag. Vier zunt mit die daag allemoal beklop, En zitte de welt op ziene kop, Zoeë woar t ooch oeëts bedach, Kieke in d r sjpeegel mit inne gulle lach! Dooch mit, amuseer dich en geneet van de tied, Dan hub-ste ooch later ginne sjpiet! Ron Logister. Sint Loeë Vreuger woar hiej i gen dörp 3 kieër per joar kirmes; 2 vlaa-kirmesse in juni en september en op 1 december de St.Loeë-kirmes. St. Loeë (St. Eligius) woar en is de patroeënshèllige van de parochie. De St. Loeë-kirmes woar geen kirmes mèt karroussel, sjokkel, Sjeettent en zoeëget. Nee, de kènjer hauwe d'r nieks aa. Doa woeërd alleen get in de café's gehoute en meestens sjpilde dan een orkes; 't woar een richtige zoeëp-kirmes! op 1 december 1960 besjlisde de gemeenteroad dat diej zoeëperiej mer èns aafgeloope moeësj zin en sjafde de St. Loeë-kirmes aaf. Bepoalde fanatieke aanhengesj van diej létste kirmes woare des duivels en woare erg taenge 't aafsjaffe van diej kirmes. En der woeërd ee kommitee opgerich òm de kirmes in sjtandj te houte. Doa woar gans get werk aan de winkel òm vuuër 1 december alles gereed te höbbe. Men hauw van de gemeente verlenging van 't sjleetingsoeër gekrieëge en 't doew bekènde echpaar Lenie & Ludwig (joa die van "Schön ist die Jugendzeit") sjpilde biej Loewie Sjol in de café, diej dan ooch pratsjvol woar. Zellefs Sinterkloas woar doa. Diej van 't kommitee zoote gans sjtolz aan de dösj en leete zich felisiteere. Nog gans veuël joare is St.Loeë-kirmes gevieërd!!! Lej Dohmen Barbaraviering Op 4 dec is Barbaraviering; Berbke is de patrones va de koelluuj. Deë daag woeërd ummer good gevieërd. Ieësjt allenuij noa de kirk,doanoa ginge vier noa t Unitas. Later t sjuttesjhuuske doa woeërd ene sjtevige op de lamp gesjod. Da woeërd aa gesjoave aa de koffiedusj. Noa ene hoop kal doeër de baze ginge vier aa de vla en bruëdjes Da woar ummer een loaterie,mer alles wat eëtbaar woar woeërd burgemeester gemak en vier houwe da de grootste lol. Vier sjtonge mit zo n 20 man aa de teek: Geëf hiej ene!

6 En zoeë ging dat doeër,koelpiete woare duësjtig! Kins te dich waal vuursjtille wiej de aafloop woar Opins woar t zoeë wiet,ene hou te veuël a bachus geofferd En zoot liek bleek op de eërd va de hieëre w.c. Doe ging t loos.de wc bril woeërd losgemak en heum omgehange. Blome in de henj gedoa en doe de fotograaf besjtild. Mit nuijoar krege alle koempels een nuijoarskaart mit zien foto, en mit de biste wunsje! Jan van Haaf Sinterkloas. Binnenkort kumpt sinterkloas weer oet Spanje, Dat deet heë ooch dit joar weer mit de nuëdige franje. Wie jiëder joar makt heë ooch dit joar de rees neet alleen, Mer heët heë de nuëdige Zjwatte Piete om zich heen. Ziene verjoardaag wilt heë mit os viere, Ooch mit cadeautjes wie al die anger kieëre?of dinkt heë dit joar mië aan de roe? Dat giëf dan waal n hiël gedoe! Os kleentjes zunt neet ganz op hun gemak, Want wat hubbe die zjwate Piete in deë groeëte zak?es ze dan mit peëpernuët en klumpkes beginne te sjtruije,dont zich al die kinger waal degelijk vruije! Jiëdere oavend wurd doeër de kinger de sjoon gezat,mer of deë ooch s murgens een surprise bevat? Dat is jieëder kieër weer een verrassing,doa wurd dan ooch op gewacht mit de nuëdige sjpanning! Vief december is d r groeëte daag en deë kumpt ummer dichterbiej,mit chocomel en spjikkelaas sjteet jieëderee vol sjpannig in de riej.want wat heët Sinterkloas os dit joar mitgebrach?is t waal datgene dat vier zelf houwe gedach? Es de pekskes weëre oetgepak,kinste zieën of Sinterkloas de juuste sjnoar heët gerak! t is vuurbie vuur dat v r t allemoal wete.mer volgend joar kumpt d r weer inne nuuje sjakel in de kete! En doarom: Loate v r de Sinterkloas traditie in sjtand houwe, Zoeëget loate v r os toch neet klauwe! Toekomstige generaties zullen d r bliej mit zun, Want Sinterkloas is toch altied weer groeëte fun! Ron Logister

7 Plat a gen dusj Gier höbt `t vast geleaze of gehuërd, Biej Hub Egge op de auw Mert komme geregeld èè man of twelf, Biejee mit luuj van de dialektgroep, Diej zêtte zich aan ene groeëte dusj en kalle plat, dat sjprikt van zelf, Uëver alles wat ter toafel kumpt, in een ongedwonge sfeer, En drinke tösje doeër koffie mit kook of èè glaas beer, Doa zörgd d`r Hub vuër mit alle plezeër, Komt êns kiejke en zêt uch biej os aan de dusj, Doa vuëlt g`r uch juus wiej vier zoeë vriej wiej ene vusj, De sfeer is prima, en gelache wuërd oog, Want oes motto is, niks mot alles moog, Gezelligheed kênt gene tiejd en dea is om vuër dat g`r `t wit Ich weet ziejker,de volgende kiejr doeëd g`r weer mit Es g`r hevesj goat zit g`r een ervaring riejker, Dan kikt g`r oet noa de volgende kieër, dat weet ich zieëker. Jan Theunissen Zout sjtruije Sjnieë en gladheed Hul uëver trul Went me neet oet keek Loog me op zien bul Der woeërd gesjupt Gesjoave en gesjtruid Weëke achter ee Omdat t neet ophuit Opins woar t zout op Inne groeëte behei Dalik hubbe vier mit Poasje n flauw ei

Jan van Haaf. Wiel Roeselers. De zoeёmer kumt! Ich wil naoё boete Ich wil der oet Ich wil mich neet opsjlete Ich blief neet in de boet

Jan van Haaf. Wiel Roeselers. De zoeёmer kumt! Ich wil naoё boete Ich wil der oet Ich wil mich neet opsjlete Ich blief neet in de boet Veldjboeket de veldjer zind in de zoeëmer ee blome kleed Ich stoa verstiljd dat zoeë get sjoeëns besjteet wiej kint zoeë get sjpontaan gebuëre al die sjoeën blome en kluëre margriet en vergeët mich neet

Nadere informatie

Went vier get later woare Zoat ze op de vinsterbank te granke Of ze zage wool, woa blief gier? Es ze t op houw, vergoot ze os noeëts te bedanke

Went vier get later woare Zoat ze op de vinsterbank te granke Of ze zage wool, woa blief gier? Es ze t op houw, vergoot ze os noeëts te bedanke De meëling Opins woarze doa, de meëling Ze zoog neet gezonk oet Heur broen vereg et sjloemelig Och woar ze get mager um de sjnoet Mieng vrouw goof heur get broeëd Ze noom dat oet heur hank Alsof ze zich

Nadere informatie

Mieng Jeug Pieëpel Weigank

Mieng Jeug Pieëpel Weigank Mieng Jeug Doa woa mieng ouwesjhoes nog sjteet Deelde ich mit broar, leef en leed Hont der pap en de mam, daag en nach Os mit de nuëdige zurg groeët gebrach Eëpel en alle greunte houwe vier in d r gaat

Nadere informatie

Boewe aan krismes Vreuger woeërdt in de kirk nog al joars inne echte krissjtal geboewd. Doa pakde me zich nog de tied vuur. Neet zon prefab dink es

Boewe aan krismes Vreuger woeërdt in de kirk nog al joars inne echte krissjtal geboewd. Doa pakde me zich nog de tied vuur. Neet zon prefab dink es Boewe aan krismes Vreuger woeërdt in de kirk nog al joars inne echte krissjtal geboewd. Doa pakde me zich nog de tied vuur. Neet zon prefab dink es wie dat huujedaags geet. Noe mot ich waal zigke dat ze

Nadere informatie

Ooch in 2011 geet carnaval viere heij bei os in zumpelveld vanzelf

Ooch in 2011 geet carnaval viere heij bei os in zumpelveld vanzelf 1957 2011 2011Oeësgaaf: Nommer 30 Redaksie: G. Enge, Prinsesjtroaës 11, Kloeëstesjtad Ooch in 2011 geet carnaval viere heij bei os in zumpelveld vanzelf Versjpreijing: Gratis (dankzij o s adverteerders)

Nadere informatie

Vuurzitter-President van d r Prinse-road, Frans Bodelier.

Vuurzitter-President van d r Prinse-road, Frans Bodelier. 1 2 d r Galaordedrager bekant gemaacht wead en mit de Herrezietsong is t ummer sjpannend dat me alles zoe got wie meuglich mit ken maache, want zoe op t letste optreane aa mot me ziech d r noa al ens bedingke

Nadere informatie

Nuutsbreef No. 11 Berg aan de Maas, 07 Mjert 2015 Beste Allemaol, Zaate Hermenie Ein Richting. nuutsbreef van de Zaate Hermenie!

Nuutsbreef No. 11 Berg aan de Maas, 07 Mjert 2015 Beste Allemaol, Zaate Hermenie Ein Richting. nuutsbreef van de Zaate Hermenie! Nuutsbreef No. 11 Berg aan de Maas, 07 Mjert 2015 Beste Allemaol, Bie deze de 11 de nuutsbreef van de Zaate Hermenie! 1 Februwarie Sfeer impressie van de Vrouwluujzitting op Zaate Hermenie Ein Richting

Nadere informatie

Contactblad van de Heemkundevereniging Brunssum.

Contactblad van de Heemkundevereniging Brunssum. Contactblad van de Heemkundevereniging Brunssum. Jaargang 7, nummer 23, jun 2013 Uitgave van de Heemkundevereniging Brunssum Bezoekadres: De Heemkundevereniging Brunssum is gevestigd in de Mariaschool

Nadere informatie

Versjpreijing: Gratis (dankzij o s adverteerders) hoeës-a-hoeës (dankzij de ex-prinse)

Versjpreijing: Gratis (dankzij o s adverteerders) hoeës-a-hoeës (dankzij de ex-prinse) 1957 2007 2007Oeësgaaf: Nommer 26 Redaksie: G. Enge, Prinsesjtroaës 11, Kloeëstesjtad Versjpreijing: Gratis (dankzij o s adverteerders) hoeës-a-hoeës (dankzij de ex-prinse) Leef vasteloavendsvrung, t

Nadere informatie

Versjpreijing: Gratis (dankzij o s adverteerders) hoeës-a-hoeës (dankzij de ex-prinse)

Versjpreijing: Gratis (dankzij o s adverteerders) hoeës-a-hoeës (dankzij de ex-prinse) 1957 2009 2009Oeësgaaf: Nommer 28 Redaksie: G. Enge, Prinsesjtroaës 11, Kloeëstesjtad Hoade de Woeësj-Joepe d r Kloonemaan in iere en vange giddes joar wear bei hem aa vasteloavend tse viere Versjpreijing:

Nadere informatie

J OURNAAL. 40 jaar. Tank voordelig. Back-Shop

J OURNAAL. 40 jaar. Tank voordelig. Back-Shop 40 jaar J OURNAAL PRO wil subsidie voor verenigingsactiviteiten op basisscholen ONDERBANKEN - De fractie PRO vraagt het college om een subsidieregeling in te stellen voor verenigingen uit Onderbanken die

Nadere informatie

Confetti. De Kaatboere op wereldreis!

Confetti. De Kaatboere op wereldreis! Jaargang 17 Colofon Redactie-adres: Kundergats 18-6367 BK - Voerendaal Redactie: Leo Cremer, Michèl Eggen, Pascal Debije, Rolf Keulen, Resy Vanderbroeck Layout: Bart Dohmen Met dank aan: Vince I, Kevin

Nadere informatie

DE HEEMKUNDE BRON. Heemkundevereniging Brunssum

DE HEEMKUNDE BRON. Heemkundevereniging Brunssum DE HEEMKUNDE BRON Heemkundevereniging Brunssum Jaargang 8, nummer 29, dec 2014 Uitgave van de Heemkundevereniging Brunssum. Bezoekadres: De Heemkundevereniging Brunssum is gevestigd in de Mariaschool naast

Nadere informatie

In 1579 verscheen de eerste toeristenkaart van Limburg

In 1579 verscheen de eerste toeristenkaart van Limburg Wellermagazine OP REIS pagina 8 c 9 pagina 44 R 45 Wellermagazine OP REIS Woeë holt inne meneer Martin de air vandaan um dich zoeë te treitere? Doe has hónger, t ruuk lekker en kums d r neet bei. Leuk

Nadere informatie

CV DE WESPELLE. Brokkelze

CV DE WESPELLE. Brokkelze CV DE WESPELLE Brokkelze Zievende joargank jannuaar 2011 Vier danke alle adverteerders en sponsore en wunsje gidderinne ee good en gezonk 2011 ******************************************** Ouwer weade Dreij

Nadere informatie

CV DE WESPELLE. Brokkelze

CV DE WESPELLE. Brokkelze CV DE WESPELLE Brokkelze Twieëde joargank jannuaar 2005 cv de Wespelle wunjst uuch e good 2005 en veul carnavalsplezeer 2 Vuurwoad van d r President Betste Wespelle, Vuur uch likt de twieëde oetgave van

Nadere informatie

Register op beginregels In dit register wordt verwezen naar de nummers van de liederen. t Völt ons zoer te zeggen 68 n Appel nhof is unze eerde 42

Register op beginregels In dit register wordt verwezen naar de nummers van de liederen. t Völt ons zoer te zeggen 68 n Appel nhof is unze eerde 42 Register op beginregels In dit register wordt verwezen naar de nummers van de liederen t Völt ons zoer te zeggen 68 n Appel nhof is unze eerde 42 A-k umme hoge kieke, dan bekrup t mi j störig waer 28 Al

Nadere informatie

Patronaatsjtroas 19 6466 HR Kirchroa-wes tel. 045 5410857 of www.heidsjertref.nl Zamsdieg 21 fibberwaar. mit d r DJ Marcel

Patronaatsjtroas 19 6466 HR Kirchroa-wes tel. 045 5410857 of www.heidsjertref.nl Zamsdieg 21 fibberwaar. mit d r DJ Marcel punt Patronaatsjtroas 19 6466 HR Kirchroa-wes tel. 045 5410857 of www.heidsjertref.nl Zamsdieg 21 fibberwaar Tünnesbal Zondieg 22 fibberwaar Optsógbal mit d r DJ Marcel Sjpetsiejaal treëne vuur uuch op:

Nadere informatie

d r WAUWEL joebielejoems oesjaaf 5 X 11 Joar Vasteloavends-verain Kirchroa-Wes 6 november 2012 Kluur in vuur

d r WAUWEL joebielejoems oesjaaf 5 X 11 Joar Vasteloavends-verain Kirchroa-Wes 6 november 2012 Kluur in vuur d r WAUWEL Kluur in vuur 6 november 2012 joebielejoems oesjaaf Wie jek mós me zieë of flaich wie jedreëve Um 55 joar lank alles tse jeëve Wievöal vräud deet me bringe, wievöal sjpas kan me han Durch e

Nadere informatie

Uich te beki-jke op uis saajt : www.kwaartjeslummels.be

Uich te beki-jke op uis saajt : www.kwaartjeslummels.be December 2015 2 de Ûtgave Joargang 39 Uich te beki-jke op uis saajt : www.kwaartjeslummels.be Redaksi-j : Tony Craenen; Peter Reynders. Teikenèèrs : Patriek Coninx, Danny Raveel, Peter Meijssen, Kris Aandekerk,

Nadere informatie

J OURNAAL. 40 jaar ONDERBANKEN

J OURNAAL. 40 jaar ONDERBANKEN 40 jaar J OURNAAL ONDERBANKEN woensdag 19 juni 2013 jaargang 40 nr. 23 Verschijnt elke week huis aan huis in Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Schinveld. Excursies over het vliegend hert JABEEK - Op vrijdag

Nadere informatie

Contactblad van de Heemkundevereniging Brunssum.

Contactblad van de Heemkundevereniging Brunssum. Contactblad van de Heemkundevereniging Brunssum. Jaargang 7, nummer 24, sept 2013 Uitgave van de Heemkundevereniging Brunssum Bezoekadres: De Heemkundevereniging Brunssum is gevestigd in de Mariaschool

Nadere informatie

Lindeveld. oerier. Secretariaat: info@buurtbelangenlindeveld.nl, www.buurtbelangenlindeveld.nl Oplage: 300

Lindeveld. oerier. Secretariaat: info@buurtbelangenlindeveld.nl, www.buurtbelangenlindeveld.nl Oplage: 300 De K Maart Secretariaat: info@buurtbelangenlindeveld.nl, www.buurtbelangenlindeveld.nl Oplage: 300 De Stichting Buurtbelangen Lindeveld zet zich in voor de bevordering van de leefbaarheid van onze wijk,

Nadere informatie

ZJWAME IN DE RIEJ VEUR PRINS EEF 1

ZJWAME IN DE RIEJ VEUR PRINS EEF 1 Redaktie Z-aatlap, J-altiedbesjoonke, K-ater en N-aodors. / Zjwame Boekoel en Asselt / Pries dao wille veur neet euver kalle / Drök SHD in Zjwame / Versjpreid es bielage biej t Zjwaemke ZJWAME IN DE RIEJ

Nadere informatie

UITGEVER EN DRUKKER: JOS. CROLLA, VALKENBURG (L.)

UITGEVER EN DRUKKER: JOS. CROLLA, VALKENBURG (L.) EE HEHLISi VERTELSEL DURCH M.I.: H. KESSELS EE HEHLISi VERTELSEL DURCH M.I.: H. KESSELS»Vuur het huuske op ing hoote bank zit ee aoth ersjrummeld 'men.ke«. UITGEVER EN DRUKKER: JOS. CROLLA, VALKENBURG

Nadere informatie

Roermonds leren praten

Roermonds leren praten Roermonds leren praten Een cursus voor iedereen die het Roermonds, de centrale taal in Midden-Limburg, wil leren spreken. De cursus is bedoeld voor iedereen die het Nederlands beheerst. Het teken ~ (de

Nadere informatie

Voorwoord. Namens het bestuur, J.M. Ruyters, voorzitter.

Voorwoord. Namens het bestuur, J.M. Ruyters, voorzitter. Voorwoord Aanleiding tot deze uitgave is het 50-jarig statutair bestaan van de Stichting Dierenpark Maastricht. Feitelijk kan het Dierenpark evenwel op een veel langere bestaansperiode bogen! Sinds het

Nadere informatie

RUBRIEK III: Ermód, noeëd en doeëd.

RUBRIEK III: Ermód, noeëd en doeëd. 83 Rubriek III: Ermód, noeëd en doeëd RUBRIEK III: Ermód, noeëd en doeëd. A. ZEGSWIJZEN GEGROEPEERD OP TREFWOORD. 2i. sj woar krank - ernstig ziek. De volgende zegswijzen betekenen alle: Die is ernstig

Nadere informatie

de wereld is zóóó mooi

de wereld is zóóó mooi magazine december 2014 Martha Overberg is niet alleen blij met haar woning maar ook met haar buren. Hondje Mogli is mascotte Lindsey Oomen bemachtigde een betaalbare jongerenwoning in het centrum. Lindsey

Nadere informatie

Noe hat ozze sjtomme eëpel, Och nog frans bloot. Mar oane eëpel kinne vier nit! Jan halmans

Noe hat ozze sjtomme eëpel, Och nog frans bloot. Mar oane eëpel kinne vier nit! Jan halmans n Individualistische Maatsjappie In ozze moderne maatsjappie, Is mekaar helpe d r déks neet mieër bie! D r is geen oog mieër vuur anger luuj, Vuurop sjteet alleen noch mér t individu! Begriepe kin-ste

Nadere informatie

Prins Raf d n eerste. Jeugprins D n Uul 2009. t ÓNSJTAON VAN EIN PRINSEMÖTS. De Póppedokter OETGAVE VAN SJTADSVASTELAOVESVERENIGING D N UUL REMUNJ

Prins Raf d n eerste. Jeugprins D n Uul 2009. t ÓNSJTAON VAN EIN PRINSEMÖTS. De Póppedokter OETGAVE VAN SJTADSVASTELAOVESVERENIGING D N UUL REMUNJ OETGAVE VAN SJTADSVASTELAOVESVERENIGING D N UUL REMUNJ de Prins Raf d n eerste JAORGANK 3-2009 t ÓNSJTAON 10 VAN EIN PRINSEMÖTS De Póppedokter Jeugprins D n Uul 2009 14 LEEF UULEKIENJER EN ANGER VASTE-

Nadere informatie

Tekst inspreker de heer H. Geraedts.

Tekst inspreker de heer H. Geraedts. Bijlage 7: Tekst inspreker de heer H. Geraedts. -VII - Goede avond, mijn naam is Herm Geraedts, en ik spreek als bezorgd burger van Swalmen. Ik hoop dat jullie, het publiek, nog aandacht kunnen opbrengen.

Nadere informatie

DE HEEMKUNDE BRON. Heemkundevereniging Brunssum

DE HEEMKUNDE BRON. Heemkundevereniging Brunssum DE HEEMKUNDE BRON Heemkundevereniging Brunssum Jaargang 8, nummer 26, mrt 2014 Uitgave van de Heemkundevereniging Brunssum. Bezoekadres: De Heemkundevereniging Brunssum is gevestigd in de Mariaschool naast

Nadere informatie

magazine december 2013

magazine december 2013 gewoon lekker wonen magazine december 2013 Onder oma en opa Diki s vleugels 30 Heerlen mijn stad 5 mooie pleintjes Kevin en Inge wereldverbeteraars 18 8 wellermagazine dec 2013 1 Heerlen mijn stad 5 mooie

Nadere informatie

J OURNAAL ONDERBANKEN. Excursie Vliegend Hert. Geslaagde BCO zomeractiviteit RKDFC. Circus naar Onderbanken. Heropening trampoline in speeltuin

J OURNAAL ONDERBANKEN. Excursie Vliegend Hert. Geslaagde BCO zomeractiviteit RKDFC. Circus naar Onderbanken. Heropening trampoline in speeltuin J OURNAAL woensdag 9 juli 2014 jaargang 41 nr. 26 Verschijnt elke week huis aan huis in Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Schinveld. ONDERBANKEN Excursie Vliegend Hert JABEEK Op vrijdag 11 juli organiseert

Nadere informatie

De appel valt niet ver...

De appel valt niet ver... De appel valt niet ver... September 2012 Hoofdredactie Krista Wauben Redactie Karin Theunissen, Krista Wauben, Zuiderlicht Fotografie Arjen Schmitz, Marcel van Hoof, Zuiderlicht Vormgeving en productie

Nadere informatie

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Inhoudsopgave

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Inhoudsopgave 49 2013-2014 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > Inhoudsopgave Inhoud p. 3... Vuurwoerd van d r vuurzitter p. 5... Prins Loek I p. 11... Jeugdprinses Hailey I p. 13... Jeugdprins TIES I p.

Nadere informatie

DWEILORKEST ZANGBUNDEL

DWEILORKEST ZANGBUNDEL het jaar van de grote trom DWEILORKEST ZANGBUNDEL 2012 VROGGER Geef mie nog een pilsje, het is nog lang niet schluss Met dee leuke deerntjes, ik gao neet naor hoes Dee wilt met mie drinken, en nog völle

Nadere informatie

Deilnummesj lies vastelaovesoptoch 2015

Deilnummesj lies vastelaovesoptoch 2015 1 Plissewaage Plissewaage 2 Reklaam maak laam Reklaam Maak Laam 3 Bielemen Veer maake de waeg vrie veur den Optoch. 4 Äöpeningswaage Noe Kump D'n Optoch! 5 Optoch Kollekte Kollekte Groote Optoch 6 Fanfare

Nadere informatie

gemeente Twenterand: Den Ham, Vroomshoop en Westerhaar

gemeente Twenterand: Den Ham, Vroomshoop en Westerhaar Opdracht 1 Je gaat met de klas naar een cd luisteren. Op de cd staat een liedje in streektaal. Hieronder zie je de tekst van het liedje staan. Taalles Völle mèènse hebt wat meuite met het Sallaands dialect.

Nadere informatie

God vindt die mooi zoas du bist en Hai wil die moaken zoas Hai t goud vindt. Loat die zain!

God vindt die mooi zoas du bist en Hai wil die moaken zoas Hai t goud vindt. Loat die zain! Preek in het Grunnings over Lucas 19:1-10 (Zacheus) Vertaald door A.M.Greven en door hem gebruikt in een Grunneger Dainst op 27 oktober 2013 te Ten Post. Voor meer informatie over die dienst en de gebruikte

Nadere informatie

10 Fibberwarie 2006 Tennishal Stein

10 Fibberwarie 2006 Tennishal Stein LVK finale Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoers www.stichtinglvk.nl ontwerp: plan b projecten Drukkerij: Van der Linden 10 Fibberwarie 2006 Tennishal Stein LVK finale Dit weekend had nooit tot stand kunnen

Nadere informatie

As the Church turns Jaargang 3, Nr. 1

As the Church turns Jaargang 3, Nr. 1 JeKaeS Schinnen As the Church turns Wir sind so schön, wir sind so toll, wir sind die ATCT'ers aus das Schinöster hol, mer veer luste uch allemoal rauw, rauw, rauw!!!!!! Dus zeet geer kloar veur ein lekker

Nadere informatie

ERTESJIETER. Kèsinger Bastards

ERTESJIETER. Kèsinger Bastards Karnavalsgezèt van Kèsing veur alle Ertesjieters, Heilige, Kinjer, Rabbedabbers, Gaaplepels en veur anger wuilese diej dit wille lèze. DE ERTESJIETER www.ertesjieters.be Verantw. uitgever: Jan Lamberigts

Nadere informatie

nr 96-24e JAARGANG - DECEMBER 2014

nr 96-24e JAARGANG - DECEMBER 2014 I N F O nr 96-24e JAARGANG - DECEMBER 2014 WANDELSPORTVERENIGING ECHT 2 VOORWOORD Chris Beckers, voorzitter Het einde van het jaar nadert weer en de donkere dagen overheersen inmiddels na een schitterend

Nadere informatie

FINALE 2 FEBRUARI 2007 SPORTHAL JO GERRIS MAASNIEL

FINALE 2 FEBRUARI 2007 SPORTHAL JO GERRIS MAASNIEL www.lvkweekend.nl LIMBURGS VASTELAOVESLEEDJES KONKOER LIMBURGS VASTELAOVESLEEDJES KONKOER DRINK OP DE TOEKOMST www.stichtinglvk.nl Vormgeving: ARTOdesign 0475 326487 FINALE 2 FEBRUARI 2007 SPORTHAL JO

Nadere informatie

www.ertesjieters.be Verantw. uitgever: Björn Deckers, Breeërsteenweg 43, 3640 Kessenich - Afgiftekantoor: 3680 Maaseik

www.ertesjieters.be Verantw. uitgever: Björn Deckers, Breeërsteenweg 43, 3640 Kessenich - Afgiftekantoor: 3680 Maaseik Karnavalsgezèt van Kèsing veur alle Ertesjieters, Heilige, Kinjer, Rabbedabbers, Gaaplepels en veur anger wuilese diej dit wille lèze. DE ERTESJIETER www.ertesjieters.be Verantw. uitgever: Björn Deckers,

Nadere informatie

Studente: Karin Titel onderwijsactiviteit: Taalbeschouwing Datum en tijdstip:

Studente: Karin Titel onderwijsactiviteit: Taalbeschouwing Datum en tijdstip: Studente: Karin Titel onderwijsactiviteit: Taalbeschouwing Datum en tijdstip: 1-11-10 Beginsituatie van de leerlingen De kinderen hebben nog nooit een les over dialecten gehad. Dit is dan ook nieuw voor

Nadere informatie

STADSWANDELING VELDEKE KRINK MESTREECH ZOONDAG 15 NOVEMBER 2015

STADSWANDELING VELDEKE KRINK MESTREECH ZOONDAG 15 NOVEMBER 2015 STADSWANDELING VELDEKE KRINK MESTREECH ZOONDAG 15 NOVEMBER 2015 DE VERBEELDING VAAN MESTREECH 2015 Gister, 14 november, höb geer t book in han gekrege en vendaog maag geer goon zeuke nao n deil vaan de

Nadere informatie

Verschijningsdatum dinsdag 22 december 2015 Verschijnt in:

Verschijningsdatum dinsdag 22 december 2015 Verschijnt in: d rtroebadoer Weekblad Verschijningsdatum dinsdag 22 december 2015 Verschijnt in: Uitgave TMdesign Simpelveld Redactie info@weekbladtroebadoer.nl Telefoon 06 1986 8816 Oplage 14.000 week 52 BOCHOLTZ EPEN

Nadere informatie

ei gen tijds magazine juli 2015

ei gen tijds magazine juli 2015 ei gen tijd s magazine juli 2015 HUN VOLGENDE REISDOEL IS MAANKWARTIER _ 6 Jan en Onelia Lichtveld gingen van Suriname en Venuzuela naar Zeswegen. Hun nieuwste bestemming? Het gloednieuwe Maankwartier.

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehe. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette

Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehe. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette Begrensd Grenzeloos Peter Kleuters Gute Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehe Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und mochte ich gerne mit euch im Dialekt weiter reden. Damit mich

Nadere informatie

Limburgse vastelaovend-leedjes

Limburgse vastelaovend-leedjes Limburgse vastelaovend-leedjes Bertha Paulissen-Willen bron. Keulers, Geleen 1974 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/paul022limb01_01/colofon.php 2015 dbnl / Bertha Paulissen-Willen/ Riet

Nadere informatie

Prins Hat I 5 x 11 mèt Prins Hat: Gans Haele 3 daag plat!

Prins Hat I 5 x 11 mèt Prins Hat: Gans Haele 3 daag plat! Ieërste en insigste oetgaaf vanne 28ste jaorgank nao 'de noewe vreigelier', fibberwarie 2011 T www.vreigeliers.nl (Priës 4,-) Prins Hat I 5 x 11 mèt Prins Hat: Gans Haele 3 daag plat! Väörwaord Vorst

Nadere informatie

Heemkundevereniging Brunssum Dialect Bijdrage Mei 2008

Heemkundevereniging Brunssum Dialect Bijdrage Mei 2008 Heemkundevereniging Brunssum Dialect Bijdrage Mei 2008 Regelmoatig presentere vieër os Bie Wieze Van Sjpreëke, in de Trompetter. Vier nuëdige jieëderee oet om hie aan deel te numme. Doer n sjtukske te

Nadere informatie

Prissentasie: Henk Hover. Samesjtèlling: Jos Cremers, Sjtichting LVK Opmaak: Piet Rooijackers, Buro Pro Drök: Schrijen-Lippertz

Prissentasie: Henk Hover. Samesjtèlling: Jos Cremers, Sjtichting LVK Opmaak: Piet Rooijackers, Buro Pro Drök: Schrijen-Lippertz 1 Prissentasie: Henk Hover Samesjtèlling: Jos Cremers, Sjtichting LVK Opmaak: Piet Rooijackers, Buro Pro Drök: Schrijen-Lippertz 2 Het Limburgs volkslied Limburg mijn Vaderland Ron Steijns Waar in t bronsgroen

Nadere informatie

ZÔNDIG Heilige, Kinjer, GROËTE wuilese diej www.ertesjieters.be

ZÔNDIG Heilige, Kinjer, GROËTE wuilese diej www.ertesjieters.be Karnavalsgezèt van Kèsing veur alle Ertesjieters, DE ERTESJIETER ZÔNDIG Heilige, Kinjer, 9 miërt : Rabbedabbers, Gaaplepels en veur anger GROËTE wuilese diej www.ertesjieters.be STOET dit wille lèze. Verantw.

Nadere informatie

Maar als ik dan toch mag dromen dan fantaseer ik over zelfvoorzienende landbouwgrond in Afrika, tolerantie verhogende drankjes, een duurzame wereld

Maar als ik dan toch mag dromen dan fantaseer ik over zelfvoorzienende landbouwgrond in Afrika, tolerantie verhogende drankjes, een duurzame wereld TOEKOMST KRISTA S COLUMN Wellermagazine TOEKOMST Horoscoop 46 Opgroeien, spelen en ontwikkelen 43 6400 AA Heerlen. magazine, stuur ze dan naar Wellermagazine, t.a.v. de redactie, Postbus 2, Heeft u tips,

Nadere informatie

VAN OVER DE IESSEL. Januari 2011. Met in disse editie: - Interview met Gé Nijkamp - De tied - Niejjoarsdag - Weenteroavond - Ongezond

VAN OVER DE IESSEL. Januari 2011. Met in disse editie: - Interview met Gé Nijkamp - De tied - Niejjoarsdag - Weenteroavond - Ongezond VAN OVER DE IESSEL Januari 2011 Met in disse editie: - Interview met Gé Nijkamp - De tied - Niejjoarsdag - Weenteroavond - Ongezond Colofon VAN OVER DE IESSEL Joargaank 02 Nummer 01 Oetgave: 1 januari

Nadere informatie

VAN OVER DE IESSEL. April 2012. Met in disse editie:

VAN OVER DE IESSEL. April 2012. Met in disse editie: VAN OVER DE IESSEL April 2012 Met in disse editie: - Het veurjoar verwoord in: Mijmering, duur Carla van der Veen - Gast van aanderweg: Bennie Sieverink - t Leste verhaal: BoBo, duur Bert Wolbert - Mooie

Nadere informatie

Prinsje Han. Auteur: Rob Meurders Tekeningen: kinderen van de Pastoor Habetsstraat

Prinsje Han. Auteur: Rob Meurders Tekeningen: kinderen van de Pastoor Habetsstraat P Prinsje Han Auteur: Rob Meurders Tekeningen: kinderen van de Pastoor Habetsstraat Lang geleden in het kleine stadje Maastricht woonde een jongetje, hij heette Han. Hij woonde met zijn vader en moeder

Nadere informatie

SCHALLY. zangbundel. Het College Gamel van de Delftsche Studenten Bond

SCHALLY. zangbundel. Het College Gamel van de Delftsche Studenten Bond SCHALLY zangbundel Het College Gamel van de Delftsche Studenten Bond Wij zijn zo vaag. Wij zijn zo vaag, vaag wij drinken toch zo graag een glaasje bier, een spaatje rood, al op de bond, of in de boot.

Nadere informatie

b e Prins Dirk II en prinses Inge I Woordje vanne Vorst Jeugdprins Jordy I en jeugdprinses Laura I

b e Prins Dirk II en prinses Inge I Woordje vanne Vorst Jeugdprins Jordy I en jeugdprinses Laura I De karnevalsgezèt van de KINDERSE RABBEDABBERS 35 ste jaorgank De Mèt in dees edisie: Proklamasie Prins Dirk II Proklamasie Jordy I & Laura I Prinsezitting 2012 veur en nao: ein fotoreportaasj Kinder staptj

Nadere informatie

Michaëlklanken Verenigingsblad van Harmonie St. Michaël

Michaëlklanken Verenigingsblad van Harmonie St. Michaël Michaëlklanken Verenigingsblad van Harmonie St. Michaël 16e jaargang februari/maart 2003 Voorzitter A. Boumans, Koempel 89 6372NG Landgraaf 045-5312063 Secretaris M. Daelemans, Aan de Schacht 31 6372MP

Nadere informatie

programma LVK Finale 2011 Kepèl 18 fibberwarie 2011 Evenementenhal De Heuf

programma LVK Finale 2011 Kepèl 18 fibberwarie 2011 Evenementenhal De Heuf programma LVK Finale 2011 Kepèl 18 fibberwarie 2011 Evenementenhal De Heuf Hoofdsponsor Platina sponsoren Groothandel in sportartikelen, bedrijfskleding en Veiligheidsschoenen LVK-FINALE VRIEDIG 18 FIBBERWARIE

Nadere informatie

21 januari 2016 VOORWOORD

21 januari 2016 VOORWOORD INZAGE Past. De Fauwestraat 11 6091 NS Leveroy Tel 0495-654030 www.zonnehof.nl Beste ouders en verzorgers, Het 21 januari 2016 VOORWOORD in Sinds enkele jaren wordt de jaarlijkse schoolgids niet meer op

Nadere informatie

SCHINDERHANNES. Opéra bouffe in 2 Akten. van Emile Seipgens

SCHINDERHANNES. Opéra bouffe in 2 Akten. van Emile Seipgens SCHINDERHANNES Opéra bouffe in 2 Akten van Emile Seipgens Personen Schinderhannes Hiacinthe Schwarze Peter Florenske Belzebub Eine vreiselikke ruiver en bandiet ein aai heks, mooder van Schinderhannes

Nadere informatie

Het grote magazine van kleine Weller sprookjes

Het grote magazine van kleine Weller sprookjes Het grote magazine van kleine Weller sprookjes een Hoofdredactie: Krista Poulissen Redactie: Karin Theunissen, Krista Poulissen, Zuiderlicht Fotografie: Arjen Schmitz, Zuiderlicht Illustratie: Zuiderlicht

Nadere informatie

29e Oliebollenwandeltocht Simpelveld

29e Oliebollenwandeltocht Simpelveld BOCHOLTZ EPEN EYS LEMIERS MECHELEN NIJSWILLER PARTIJ SIMPELVELD UBACHSBERG VAALS VIJLEN WAHLWILLER WITTEM 29e Oliebollenwandeltocht SIMPELVELD - Dinsdag 30 december wordt door wandelvereniging NOAD uit

Nadere informatie

Horen is luisteren, kijken is zien.

Horen is luisteren, kijken is zien. OOS NUUTS PERIODIEK GENHOUTER PAROCHIEBLAD Berichten, mededelingen en advertenties vóór maandagavond 20.00 uur digitaal bezorgen op: redactie@sint-hubertus-genhout.nl Bankrekening: NL17RABO0104906510 o.v.v.

Nadere informatie

Redactioneel. Zaalvoetbaltoernooi

Redactioneel. Zaalvoetbaltoernooi Redactioneel Voor u ligt dan weer het derde nummer van ons clubblad. Behoudens de vaste rubrieken De activiteitencommissie heeft ons medegedeeld dat de afsluitingsavond van het seizoen niet op 22 mei 1993

Nadere informatie

Weurdje vanne Vorst. Rabbedabbers Alaaf! Kinder Alaaf! Jeugdprins Michael I en jeugdprinses Fleur I. Prins Bart I en prinses Yolanda I

Weurdje vanne Vorst. Rabbedabbers Alaaf! Kinder Alaaf! Jeugdprins Michael I en jeugdprinses Fleur I. Prins Bart I en prinses Yolanda I De karnevalsgezèt van de KINDERSE RABBEDABBERS 36 ste jaorgank De Mèt in dees edisie: Proklamasie Prins Bart 1 Proklamasie Jeugdprins Michael 1 & Jeugdprinses Fleur 1 Verhoës containerpark zörgtj veur

Nadere informatie

EEN NIEUWE TIJD VOOR DE TWEE GEZUSTERS ~~~~~

EEN NIEUWE TIJD VOOR DE TWEE GEZUSTERS ~~~~~ magazine december 2015 EEN NIEUWE TIJD VOOR DE TWEE GEZUSTERS ~~~~~ 10 Zuster Liesbeth Burghout is de laatste zuster die in het Savelbergklooster woont. Ze heeft een rijk leven. VROEGER WAS GELUK HEEL

Nadere informatie

Kompilasie van "gezègkdes en oetdrukkinge" oet de Geulrand

Kompilasie van gezègkdes en oetdrukkinge oet de Geulrand Kompilasie van "gezègkdes en oetdrukkinge" oet de Geulrand Samengesteld door Harry Becker Heemkundevereniging Houthem-St. Gerlach Inhoudsopgave De typering van allerhande luuj... 3 Boere(laeve) I... 3

Nadere informatie

O P G E R I C H T: J A N U A R I

O P G E R I C H T: J A N U A R I V.V. DE GEITEBUK O P G E R I C H T: 1 0 J A N U A R I 1 9 5 3 LVK-finale V.V. DE O P G E R I C H T: GEITEBUK 1 0 J A N U A R I 1 9 5 3 Limburgs V.V. DE GEITEBUK Vastelaovesleedjes O P G E R I C H T: 1

Nadere informatie

ANTWOORDE VEUR DE WANDELING VELDEKE KRINK MESTREECH 2014. Veer leve al 70 jaor in vrijheid. 14 september 1944-14 september 2014

ANTWOORDE VEUR DE WANDELING VELDEKE KRINK MESTREECH 2014. Veer leve al 70 jaor in vrijheid. 14 september 1944-14 september 2014 ANTWOORDE VEUR DE WANDELING VELDEKE KRINK MESTREECH 2014 Veer leve al 70 jaor in vrijheid 14 september 1944-14 september 2014 De wandeling steit deze kier gans in t teike vaan de 70-jaorege bevrijding

Nadere informatie

Zoeëmervreij De zoeëmerzon sjient zien sjtroale Uëver buusj en beënj en landj Wermt de welt wie n wulle dikke Vier ligke geborge in heur handj

Zoeëmervreij De zoeëmerzon sjient zien sjtroale Uëver buusj en beënj en landj Wermt de welt wie n wulle dikke Vier ligke geborge in heur handj Vluë Twieë vluë loge in t sjtruë Neëve-eé, onger t sjop Heë kratsde zich ins uëver der kop En zag: t is aafzieë en lieje Noe sjpiele ging kinger mieë in t sjtruë t Zint anger tieje Vakantie (mér ins ín

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

nr 99-25e JAARGANG - OKTOBER 2015

nr 99-25e JAARGANG - OKTOBER 2015 I N F O nr 99-25e JAARGANG - OKTOBER 2015 WANDELSPORTVERENIGING ECHT 2 VOORWOORD Chris Beckers, voorzitter Nog nagenietend van een geweldige ledentocht. Zoals gezegd denk je bij het schrijven voor deze

Nadere informatie

D r Noeëte Kweëler. Kerstnummer. Verenigingsblad Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus. Jaargang 2004, nummer 12 (december 2004)

D r Noeëte Kweëler. Kerstnummer. Verenigingsblad Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus. Jaargang 2004, nummer 12 (december 2004) D r Noeëte Kweëler Verenigingsblad Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus Kerstnummer Jaargang 2004, nummer 12 (december 2004) Voorwoord Beste leden, Inmiddels is het 8 maanden geleden, dat ik tijdens

Nadere informatie

Prins Dyon TUSSEN DE RAILS. Leifste Koelköpkes en Koelköp. Ondanks miene jonge laeftied, höb ich toch al väöle

Prins Dyon TUSSEN DE RAILS. Leifste Koelköpkes en Koelköp. Ondanks miene jonge laeftied, höb ich toch al väöle 52e jaargang januari 2015 No. 617 TUSSEN DE RAILS Maandblad ten behoeve van de gemeenschap Sanderbout - Sittard. Wordt huis aan huis bezorgd. Uitgave: Stichting wijkblad Sittard Tussen de Rails in samenwerking

Nadere informatie

Contactblad van de Heemkundevereniging Brunssum.

Contactblad van de Heemkundevereniging Brunssum. Contactblad van de Heemkundevereniging Brunssum. Jaargang 6, nummer 19, jun 2012 Uitgave van de Heemkundevereniging Brunssum Bezoekadres: Schoolstraat 4, Brunssum. Elke maandagavond van 20 00 t/m 22 00

Nadere informatie

Ik hete (heet) IEKUS! Deel 2.

Ik hete (heet) IEKUS! Deel 2. Ik hete (heet) IEKUS! Deel 2. WWW.IEKUS.NL Gerdien Luttje-Jansen Ik hete IEKUS! Deel 2. Spannende, mer vuural oonderwiezende vertealselkes oawer n egenwies boskearlke. Ik heet IEKUS! Deel 2. Spannende

Nadere informatie

DE KRIEBELDAMMER EEN UITGAVE VAN DE KINDERVAKANTIESPELEN KRIEBELDAM

DE KRIEBELDAMMER EEN UITGAVE VAN DE KINDERVAKANTIESPELEN KRIEBELDAM Bij deze Kriebeldammer nogmaals een overzicht van onze sponsoren! SPONSOREN De doos met gevonden voorwerpen staat bij ons op het podium! IETS KWIJT? Namens iedereen op Kriebeldam een hele fijne vakantie

Nadere informatie

GAWSTRÈKKE 2013. Programmabeukske. Wae wurd de nuje käöning op deensdig 12 fibbrewari 2013? Käöning Hen 2012. www.gawstrekkers.nl. - gratis beukske -

GAWSTRÈKKE 2013. Programmabeukske. Wae wurd de nuje käöning op deensdig 12 fibbrewari 2013? Käöning Hen 2012. www.gawstrekkers.nl. - gratis beukske - www.gawstrekkers.nl Programmabeukske GAWSTRÈKKE 2013 - gratis beukske - Käöning Hen 2012 Wae wurd de nuje käöning op deensdig 12 fibbrewari 2013? programmabeukske Gawstrèkke 2013 p. 1 programmabeukske

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ambtenaere. Een jungske. Contactadvertentie. De Veldkretser Gazet 1. p Vuurwoerd van d r vuurzitter

Inhoudsopgave. Ambtenaere. Een jungske. Contactadvertentie. De Veldkretser Gazet 1. p Vuurwoerd van d r vuurzitter 45 2009-2010 Inhoudsopgave p. 3... Vuurwoerd van d r vuurzitter p. 5... Inkele weurd van Prins Roy II p. 9... Truukblik van jeugdprins Rick II en jeugdprinses Romée I p. 13... Truukblik jubileumjoar p.

Nadere informatie

Tips &Trucs voor vrijwilligers van KVWM Adres: Pastoor Ruttenstraat 24 6281AB Mechelen info@kvwm.nl www.kvwm.nl

Tips &Trucs voor vrijwilligers van KVWM Adres: Pastoor Ruttenstraat 24 6281AB Mechelen info@kvwm.nl www.kvwm.nl Tips &Trucs voor vrijwilligers van KVWM Adres: Pastoor Ruttenstraat 24 6281AB Mechelen info@kvwm.nl www.kvwm.nl Voorzitter: Robbert Dautzenberg: 06 50 69 39 71 Vicevoorzitter: Jordy Simon : 06 30 32 37

Nadere informatie

Visual Inventory Stijloefeningen (86) - Boers

Visual Inventory Stijloefeningen (86) - Boers Vormgeving 2 2014/2015 Visual Inventory Stijloefeningen (86) - Boers Koen Beijer 500684088 Klas V1-02 Verhaal en concept Stijloefeningen (86) Boers Posted on 14 juni 2011 by Molovich Ik stap dus op ut

Nadere informatie

VAN OVER DE IESSEL. Januari 2015. Met in disse editie:

VAN OVER DE IESSEL. Januari 2015. Met in disse editie: VAN OVER DE IESSEL Januari 2015 Met in disse editie: - In memoriam Klaas Würsten, Wim van Leussen, Dick Podt - Zoere droeven deur Bert Wolbert - Gevitaliseerd leidingwater deur Henk Hooijer - Sneewitje

Nadere informatie

Sint-Nicolaas. Gedicht van sint en piet. Elk jaar komt sinterklaas met hem pieten. Sint weet niet zo goed

Sint-Nicolaas. Gedicht van sint en piet. Elk jaar komt sinterklaas met hem pieten. Sint weet niet zo goed Sint-Nicolaas Gedicht van sint en piet Sint weet niet zo goed Wat hij voor jou kopen moet Piet weer in de bocht Hij had het verkeerde gekocht Sint zat te balen Hij moest weer iets anders halen De sint

Nadere informatie

nr 95-24e JAARGANG - SEPTEMBER 2014

nr 95-24e JAARGANG - SEPTEMBER 2014 I N F O nr 95-24e JAARGANG - SEPTEMBER 2014 WANDELSPORTVERENIGING ECHT 2 VOORWOORD En alweer als een voorwoord geschreven moet worden, staan we aan de vooravond van een mooie happening. Liever had ik dit

Nadere informatie

De ponnle van Freek.

De ponnle van Freek. 11 OET TUKKERLAAND. De ponnle van Freek. 'n Joar of wat 'eled'n kwam Freek Boswarger op 'n morg'n in Mandervèn met 'n ponnie bie Graads Veldhoes, den ook in Mandervèn woont an de Vasserdiek. Freek was

Nadere informatie

Hoe schrijf. Lesboek KVL. ik een liedje?

Hoe schrijf. Lesboek KVL. ik een liedje? Hoe schrijf Lesboek KVL ik een liedje? PAK DICH ZES-EN-TWINTIG- LETTERS Refrein: Pak dich zes-en-twintig letters, eine hampel neut.. en zet det op ein rie.. Jao, die letters waere wäördjes, en die hampel

Nadere informatie

SCHINDERHANNES )' "^ F^-\\. ^^^^^^

SCHINDERHANNES )' ^ F^-\\. ^^^^^^ SCHINDERHANNES I F^-\\. )' "^ ^ ^ ^^^^^^ ^ ^.A-BOUFFE DOOR EMILE SEIPGENS Dit boekje is mede mogelijk gemaakt door U en door Bouw- en Projectontwikkeling Mintjens - Straus van Mierlo Aann. bedrijf J.H.

Nadere informatie

Joargang 34. Blèèdsje vanne gruutste Breese karnevalsvereiniging, de Road van Öllef enne Orde vanne Kwaartsjeslummels

Joargang 34. Blèèdsje vanne gruutste Breese karnevalsvereiniging, de Road van Öllef enne Orde vanne Kwaartsjeslummels Fibbrewari 2011 3de Ûtgave Joargang 34 Redaksi-j : Tony Craenen; Tony Cober; Peter Reynders. Teikenèèrs : Julien Louist, Patriek Coninx, Danny Raveel, Peter Meijssen, Kris Geens, Kris Aandekerk, Jok Hilkens,

Nadere informatie

nr 84-21e JAARGANG - DECEMBER 2011

nr 84-21e JAARGANG - DECEMBER 2011 I N F O nr 84-21e JAARGANG - DECEMBER 2011 WANDELSPORTVERENIGING ECHT 2 VOORWOORD December de maand van bezinning en feest is weer volop aan de gang. Het jubileumjaar is zo goed als afgesloten. We waren

Nadere informatie

NR 75-19e JAARGANG - OKTOBER 2009

NR 75-19e JAARGANG - OKTOBER 2009 I N F O NR 75-19e JAARGANG - OKTOBER 2009 WANDELSPORTVERENIGING ECHT 2 VOORWOORD De zomer loopt ten einde en we genieten nog van de laatste mooie en warme dagen. Bij het schrijven van dit voorwoord verheug

Nadere informatie

VAN OVER DE IESSEL. April 2013. Met in disse editie:

VAN OVER DE IESSEL. April 2013. Met in disse editie: VAN OVER DE IESSEL April 2013 Met in disse editie: Strip: Meneer Achterkamp Wilgenkatties van Diny Kloek Gast van aanderweg deur Doortje Stam Gevulig gedicht Mangs van Dick Podt t Leste verhael De Ge eimzinnige

Nadere informatie

VAN OVER DE IESSEL. Oktober 2012. Met in disse editie:

VAN OVER DE IESSEL. Oktober 2012. Met in disse editie: VAN OVER DE IESSEL Oktober 2012 Met in disse editie: - Remco duur Henk Hooijer - Gast van aanderweg: Philomène Bloemhof, duur Henk Vos - t Leste verhaal: De Taalkamer, duur Bert Wolbert - Gedicht: Laandschop,

Nadere informatie