Jan Halmans. Jan van haaf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jan Halmans. Jan van haaf"

Transcriptie

1 Zonneblomme Went ich oet gen vinster kiek En de zonneblomme zieë Groeët, vol zoad en riek En noa de beiemeeskes, Die zich te good d raa dont, Ze vlege aan en aaf Ooch valle zöadjes op de gronk Vuur nui zonneblomme t anger joar Zoeë zurge de mieëze dan Wer vuur nui voar Jan Halmans De koaleboer Vreuger krege vier koalebons op de koel. Die woeërte aafgegeëve biej de koaleboeër, en deë brach os da de koale. Dat ging volges ee vaste wirkwieze. Jieëdere kieër hou heë twieë zek op ziene sjouwer, en ene leëge zak dronger. Pap vong dat vier te wieënig koale krege, en ich moos heuëm s in de sjmieze houte. Ich versjtopte mich. Wiej d r aa koam hou er twieë zek op ziene sjouwer. Wie de koale in de koalebak gekiep waore, lag hee twieë zek biej de kuëkeduër neer. Dat gong ee tiedje good,mer opins hou heë twieë leëg zek op ziene sjouwer, en lag heë drie zek biej de kuëkeduër neer. Ich wachde mien kans aaf,en hub twieë zek weggepak. Wiej heë veërdig woar klopde heë op de kuëkeduër, en mam tilde mit heuëm de zek noa. Dat gezich van heuëm hous-te motte zieë, dat er nog twieë zek moos bringe! En ich houw m biej de puët mit ene zak koale! Jan van haaf

2 Peëdsblom De peëdsblom woar dit joar weus groeët Oet ziene sjtieël kump wit vóch Ee meëdje dat blomme zoch Vuur heur modder, op der kuuëkedusj Sjtrak had os blumke pluuskes En waad op inne kingermonk Deë zeët: Ïch bloas dich voet Dan weëd ich tachtig joar En misjien nog ee joarke mieje! Jan Halmans Verendering van de sezoene reep d r dokter wie mieng mam mit d r klinge Thei langs koam umdat t keëlke zich zoeë sjlap veulde. In deë tied hou ste namelek winkter, vreugjoar, zoeëmer en d r herfs, die zich ongevier dezelfde tied opvólgde en doa hou mien biologiesje kalender waarsjienlich probleme mit. Mien mam hou dem gevroagd of doa get aa te doon woar, woeëop d r dokter zag dat zie en ich d r mit mós te liere leëve en jieëkere daag inne eëtleëpel leëvertroan mós te sjlikke zoeëlank d r ing R in de moand zoat. Vanaaf deë daag woeëd mieng jeug jieëker joar óp zie mins ach moand lank, jieëkere daag verpest durch walvusjjeëgere die óch nog ueversjtónde makde um genóg leëvertroan te bezörge. Ach kier per joar, moal dartig, en dat moal inne volle eëtleëpel. Dat mótte liters zien geweë die oane pardon bie mich noa binne woeëde gegoate. Oge touw, naas touwkniepe en mónd oape. Weë ste inne groeëte keël van, en noe noa bed. En wat ich óch prebeerde um mich doa langs te zeeke, nieks hólp. D r dokter hou gezag dat t good woar en deë kós t wete want deë hou d r vuur gesjtudeerd en ing second opinion besjtóng toen nog neet. Ich dach dat ich van de ieëlend aaf woar wie ich t book hou geleëze van Moby Dick, deë witte walvusj deë ganse sjieëpe kapot sjloog mit ziene sjtats, mar t hólp allenui nieks, de rekke bie de appetieëk bleve geweun vol sjtoan mit flesje leëvertroan. Mar wie ich de hoap al hou opgegeëve, koam inins de redding D r nónk Otto koam op bezeuk en deë hou de ganse welt aafgereesd, en woar óch n paar joar in Indië. Wie heë d r ieësjte oavond bie ós hou gegeëte en zoog wie mien mam inne leëpel leëvertroan bie mich noa binne kiepde, reep heë dat die vettigheed oet de mode woar. Heë holde ing duëske oet zien binnetesj en zag knofloakpoeier, teëge hoaroetval, sjloapeloeësheed, pieng in de derm en impotentie. t Woeëd effe sjtil in de kamer, de mam woeëd roeëd en flüsterde Otto, d r zitte kinger bei. Twieë daag later hou miene pap n düeske knofloakpoeier gekoch in ing duuster winkelke woeë ze nog mieë geheimzinnige dinger verkochte.

3 Noa t oavendeëte noame mien ouwesj jieëker ing tieëleëpelke poeier en ich kreeg miene leëpel leëvertroan want de flesj woar nog hoafvol. Wie ich noa ruum drei weëke endlich aan de buët woar óm t wónderpoeier te sjlikke sjrok ich waal effe van d r gesjmak, mar dat woar doezend kier beëter es d r leëvertroan. De sjoeëltankdokter woar d r ieësjte deë begós te klage uëver de lóch die ich in zien gezich bloos bei t joarlekse óngerzeuk. Doanoa koame d r nog vöale, mar óndanks miene resjpektabele leëftied kan ich nog ummer sjtóndelank mit miene trekzak van ruum twintig kilo durch de sjtroate van Limburg trekke en ónoetputtelig de miensjheed mit danse en zinge in beweëging haote. Ging leëvertroan mieë, mar dierek beginne mit knofloak, is ing wieze road van Thei Janssen Klimaat Klimaat probleme Zoeë huëre vier uëveral De welt verangert Krek wie ene toverbal Wie ne puzzel ligkt al doe ree De welt is gek ieërlik woar Zoe hubbe vier noe ene goeije zoeëmer dit noajoar Noajoar Went de blaar valle En de oavende weëde koad Dan sjteet der winkter a gen poad Ee aafgevalle zeutje Hingt a ee fien dreutje Went de blaar valle Dan weëd t al vreug duuster D r wink wingd durch t ruëster Ee geël bleëdje klatsjt teëge de roete t Is binne beëter es boete Me kint t noajoar noe al ruke Went de blaar valle Vier hont t hoot binne en druëg

4 De eëpel in de kelder neet te vreug De vrouwlüj hont t al kaod Der zoeëmer is gedoa en oad En der wink bliejst al oet t oëste Jan Halmans Allerhillige gedanke I gen kirk doa zitte de luuj In lange rieje neëve ee gereed Jieëder mit zien ege gedanke Jieëder mit zien ege leed Wie sjtil goan mien gedanke Oet noa dich miene sjat Ich mot dinke aan al die joare Die vier same hubbe gehad Aan goeije tiede en sjlechte Aan vruijd en ooch aan leed Dats doe zoeë flot moos goan. Dat verdeende vier twieë toch neet Halloween Ich ging lits op sjtap In mien sjtamcafé Och God, doa woar halloween Ich woerd gans doer ee t Woerd mich teveuël Ich sjtelde mich in de sjeem Zoog alleen mer hekse Ich dach ich woar heem t Is weer Vasteloavestied t Is weer vasteloavestied, Dat wille vier noeëts mieër kwiet. Op d r 11e van d r 11e begint t weer, t fieës van sjpas en plezeer. In de adventstied inne korte sjtop,

5 Mér vanaaf januari gont vier op noa d r top. D r prins lieët zich zieën van zieën biste kantj, En trikt dan mit zieëne road van 11 doeër t vasteloavendslandj. Doamit kondigt heë de koms aa van de drie dul daag, Drie daag woeë in nieks mot en alles maag. Vier zunt mit die daag allemoal beklop, En zitte de welt op ziene kop, Zoeë woar t ooch oeëts bedach, Kieke in d r sjpeegel mit inne gulle lach! Dooch mit, amuseer dich en geneet van de tied, Dan hub-ste ooch later ginne sjpiet! Ron Logister. Sint Loeë Vreuger woar hiej i gen dörp 3 kieër per joar kirmes; 2 vlaa-kirmesse in juni en september en op 1 december de St.Loeë-kirmes. St. Loeë (St. Eligius) woar en is de patroeënshèllige van de parochie. De St. Loeë-kirmes woar geen kirmes mèt karroussel, sjokkel, Sjeettent en zoeëget. Nee, de kènjer hauwe d'r nieks aa. Doa woeërd alleen get in de café's gehoute en meestens sjpilde dan een orkes; 't woar een richtige zoeëp-kirmes! op 1 december 1960 besjlisde de gemeenteroad dat diej zoeëperiej mer èns aafgeloope moeësj zin en sjafde de St. Loeë-kirmes aaf. Bepoalde fanatieke aanhengesj van diej létste kirmes woare des duivels en woare erg taenge 't aafsjaffe van diej kirmes. En der woeërd ee kommitee opgerich òm de kirmes in sjtandj te houte. Doa woar gans get werk aan de winkel òm vuuër 1 december alles gereed te höbbe. Men hauw van de gemeente verlenging van 't sjleetingsoeër gekrieëge en 't doew bekènde echpaar Lenie & Ludwig (joa die van "Schön ist die Jugendzeit") sjpilde biej Loewie Sjol in de café, diej dan ooch pratsjvol woar. Zellefs Sinterkloas woar doa. Diej van 't kommitee zoote gans sjtolz aan de dösj en leete zich felisiteere. Nog gans veuël joare is St.Loeë-kirmes gevieërd!!! Lej Dohmen Barbaraviering Op 4 dec is Barbaraviering; Berbke is de patrones va de koelluuj. Deë daag woeërd ummer good gevieërd. Ieësjt allenuij noa de kirk,doanoa ginge vier noa t Unitas. Later t sjuttesjhuuske doa woeërd ene sjtevige op de lamp gesjod. Da woeërd aa gesjoave aa de koffiedusj. Noa ene hoop kal doeër de baze ginge vier aa de vla en bruëdjes Da woar ummer een loaterie,mer alles wat eëtbaar woar woeërd burgemeester gemak en vier houwe da de grootste lol. Vier sjtonge mit zo n 20 man aa de teek: Geëf hiej ene!

6 En zoeë ging dat doeër,koelpiete woare duësjtig! Kins te dich waal vuursjtille wiej de aafloop woar Opins woar t zoeë wiet,ene hou te veuël a bachus geofferd En zoot liek bleek op de eërd va de hieëre w.c. Doe ging t loos.de wc bril woeërd losgemak en heum omgehange. Blome in de henj gedoa en doe de fotograaf besjtild. Mit nuijoar krege alle koempels een nuijoarskaart mit zien foto, en mit de biste wunsje! Jan van Haaf Sinterkloas. Binnenkort kumpt sinterkloas weer oet Spanje, Dat deet heë ooch dit joar weer mit de nuëdige franje. Wie jiëder joar makt heë ooch dit joar de rees neet alleen, Mer heët heë de nuëdige Zjwatte Piete om zich heen. Ziene verjoardaag wilt heë mit os viere, Ooch mit cadeautjes wie al die anger kieëre?of dinkt heë dit joar mië aan de roe? Dat giëf dan waal n hiël gedoe! Os kleentjes zunt neet ganz op hun gemak, Want wat hubbe die zjwate Piete in deë groeëte zak?es ze dan mit peëpernuët en klumpkes beginne te sjtruije,dont zich al die kinger waal degelijk vruije! Jiëdere oavend wurd doeër de kinger de sjoon gezat,mer of deë ooch s murgens een surprise bevat? Dat is jieëder kieër weer een verrassing,doa wurd dan ooch op gewacht mit de nuëdige sjpanning! Vief december is d r groeëte daag en deë kumpt ummer dichterbiej,mit chocomel en spjikkelaas sjteet jieëderee vol sjpannig in de riej.want wat heët Sinterkloas os dit joar mitgebrach?is t waal datgene dat vier zelf houwe gedach? Es de pekskes weëre oetgepak,kinste zieën of Sinterkloas de juuste sjnoar heët gerak! t is vuurbie vuur dat v r t allemoal wete.mer volgend joar kumpt d r weer inne nuuje sjakel in de kete! En doarom: Loate v r de Sinterkloas traditie in sjtand houwe, Zoeëget loate v r os toch neet klauwe! Toekomstige generaties zullen d r bliej mit zun, Want Sinterkloas is toch altied weer groeëte fun! Ron Logister

7 Plat a gen dusj Gier höbt `t vast geleaze of gehuërd, Biej Hub Egge op de auw Mert komme geregeld èè man of twelf, Biejee mit luuj van de dialektgroep, Diej zêtte zich aan ene groeëte dusj en kalle plat, dat sjprikt van zelf, Uëver alles wat ter toafel kumpt, in een ongedwonge sfeer, En drinke tösje doeër koffie mit kook of èè glaas beer, Doa zörgd d`r Hub vuër mit alle plezeër, Komt êns kiejke en zêt uch biej os aan de dusj, Doa vuëlt g`r uch juus wiej vier zoeë vriej wiej ene vusj, De sfeer is prima, en gelache wuërd oog, Want oes motto is, niks mot alles moog, Gezelligheed kênt gene tiejd en dea is om vuër dat g`r `t wit Ich weet ziejker,de volgende kiejr doeëd g`r weer mit Es g`r hevesj goat zit g`r een ervaring riejker, Dan kikt g`r oet noa de volgende kieër, dat weet ich zieëker. Jan Theunissen Zout sjtruije Sjnieë en gladheed Hul uëver trul Went me neet oet keek Loog me op zien bul Der woeërd gesjupt Gesjoave en gesjtruid Weëke achter ee Omdat t neet ophuit Opins woar t zout op Inne groeëte behei Dalik hubbe vier mit Poasje n flauw ei

Went vier get later woare Zoat ze op de vinsterbank te granke Of ze zage wool, woa blief gier? Es ze t op houw, vergoot ze os noeëts te bedanke

Went vier get later woare Zoat ze op de vinsterbank te granke Of ze zage wool, woa blief gier? Es ze t op houw, vergoot ze os noeëts te bedanke De meëling Opins woarze doa, de meëling Ze zoog neet gezonk oet Heur broen vereg et sjloemelig Och woar ze get mager um de sjnoet Mieng vrouw goof heur get broeëd Ze noom dat oet heur hank Alsof ze zich

Nadere informatie

VAN OVER DE IESSEL. april 2015. met in disse editie:

VAN OVER DE IESSEL. april 2015. met in disse editie: VAN OVER DE IESSEL april 2015 met in disse editie: - 'Rommelmarkt in Nijverdal' Fenny Martens - 'Dystopie' Corry Overmars - 'Streupen' Henk Vos - 'Woarum?' Georg Frieman - 'Et testement' Riek van der Wulp

Nadere informatie

VAIERDE DAIL VEURDROAGEN VEURLEZEN oet de riekdom van onze beste "Grunnegel dlchte18 en sctutevets Oetzocht deur J. DE GRAAF.

VAIERDE DAIL VEURDROAGEN VEURLEZEN oet de riekdom van onze beste Grunnegel dlchte18 en sctutevets Oetzocht deur J. DE GRAAF. VAIERDE DAIL VEURDROAGEN EN VEURLEZEN oet de riekdom van onze beste "Grunnegel dlchte18 en sctutevets Oetzocht deur J. DE GRAAF ooo o o VEURDROAGEN EN VEURLEZEN Instituut voor Dialectologie Volkskunde

Nadere informatie

VAN OVER DE IESSEL. juli 2015. met in disse editie:

VAN OVER DE IESSEL. juli 2015. met in disse editie: VAN OVER DE IESSEL juli 2015 met in disse editie: - Leam ' deur Diny Groothalle - ' De Stoepe' deur Co Mateboer - ' Zweven' deur Diny Kloek - ' Ik heb mien ogen niet in de buuze' deur Henk Hooijer - '

Nadere informatie

Inzending Veldeke Literatuurpriês 2013 AOJE KRAOM

Inzending Veldeke Literatuurpriês 2013 AOJE KRAOM Inzending Veldeke Literatuurpriês 2013 AOJE KRAOM Doeër de letters Aoje kraom haer zuuët Pierre m staon trepele. Ein bitje rijjerig in ein vaal jeske. t Kiektj um zich haer en kniktj dan schuuens nao achtere

Nadere informatie

Ik verlangde ernaar opnieuw verliefd te worden op het vak, mijn vrouw en het leven

Ik verlangde ernaar opnieuw verliefd te worden op het vak, mijn vrouw en het leven 20-11-2014 Ik verlangde ernaar opnieuw verliefd te worden op het vak, mijn vrouw en het leven Vier jaar geleden aarzelde hij even of hij wel moest doorgaan in zijn vak. Na een korte periode van somberheid

Nadere informatie

verschillen: die & deze // dit & dat...

verschillen: die & deze // dit & dat... verschillen: die & deze // dit & dat... ROC van Amsterdam educatie ROC van Amsterdam verschillen: die & deze // dit & dat... mooi lelijk snel langzaam groot klein winter zomer aan uit kort lang zoet zuur

Nadere informatie

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music

Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo Tekst en muziek: Lydia Zimmer 2012 Celmar Music Hé, hallo welkom op dit feest Ben je al wel vaker of nooit eerder hier geweest? Dat maakt niet uit we gaan er tegenaan Doe je met ons mee? Ga dan

Nadere informatie

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis.

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. 1 Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. Dat is nu al de derde keer in een paar dagen. We moeten vandaag op de eerste verdieping zijn, kamer 105. Mevrouw dr. W.H.F. Scheltema, internist,

Nadere informatie

Jeus van Moeder Crisje

Jeus van Moeder Crisje Jozef Rulof Jeus van Moeder Crisje Deel 3 www.theageofchrist.com Jozef Rulof (1898-1952) Jozef Rulof Jeus van Moeder Crisje Deel 3 Stichting Geestelijk-Wetenschappelijk Genootschap De Eeuw van Christus

Nadere informatie

Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken

Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken Dorpskrant voor Glimmen en Omstreken Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen 27e jaargang nummer 2 februari 2009 Nieuwe beheerders voor Blankehoeve We willen er een nog mooier bedrijf van

Nadere informatie

JAARGANG. Prins Sander d n Urste & Prinses Bianca en Nar Tim Jeugdprins Stef d n Urste, Jeugdprinses Nadieh en Nar Fleur

JAARGANG. Prins Sander d n Urste & Prinses Bianca en Nar Tim Jeugdprins Stef d n Urste, Jeugdprinses Nadieh en Nar Fleur Officieel orgaan van carnavalsvereniging De Verkuskoppe BAGGEBLAD. JAARGANG 52 nr. Januari 2015, Langenboom Prins Sander d n Urste & Prinses Bianca en Nar Tim Jeugdprins Stef d n Urste, Jeugdprinses Nadieh

Nadere informatie

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil

Moet je horen! Piet Heil. bron Piet Heil, Moet je horen!. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952. 2010 dbnl / erven Piet Heil Moet je horen! Piet Heil bron. De Arbeiderspers, Amsterdam 1952 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/heil001moet01_01/colofon.htm 2010 dbnl / erven Piet Heil 4 VOOR HANSJE MULDER 7 Versje

Nadere informatie

CARNAVAL 2006. jaar DE BUURLANDER. Ge moet erin geleuve! CARNAVALSVERENIGING DE BUURLANDERS EERSEL

CARNAVAL 2006. jaar DE BUURLANDER. Ge moet erin geleuve! CARNAVALSVERENIGING DE BUURLANDERS EERSEL DE BUURLANDER CARNAVAL 2006 33 jaar Ge moet erin geleuve! CARNAVALSVERENIGING DE BUURLANDERS EERSEL Ge moet er in geleuve! 3 VAN DE BESTUURSTAFEL Het Jubileumjaar, 4 't mee! VOORWOORD BURGEMEESTER 3 x

Nadere informatie

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller.

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller. Voor de regisseur OORLOG ZONDER VRIENDEN is een moeilijk stuk om te spelen. Het stelt hoge eisen aan de spelers, de regisseur, de zaal, de belichting en de attributen en de kleding. Lees dus dit eerst,

Nadere informatie

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2

Vraag aan de zee. Vraag aan de tijd. wk 3. wk 2 Bladzijde negen, Bladzijde tien, Krijg ik het wel ooit te zien? Ander hoofdstuk, Nieuw begin.. Maar niets, Weer dicht, Het heeft geen zin. Dan probeer ik achterin dat dikke boek. Dat ik daar niet vaker

Nadere informatie

beeradvocaten Het was 24 uur lang een hel Interview met Paul van Rotterdam en Nicole de Leeuw door Angela A.M. van Leeuwen

beeradvocaten Het was 24 uur lang een hel Interview met Paul van Rotterdam en Nicole de Leeuw door Angela A.M. van Leeuwen beeradvocaten Interview met Paul van Rotterdam en Nicole de Leeuw door Angela A.M. van Leeuwen Paul van Rotterdam (30) en Nicole de Leeuw (28) hadden een heerlijke vakantie in Maleisië achter de rug. Zij

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Het lievelingsboek van de koning

Het lievelingsboek van de koning Het lievelingsboek van de koning beslist, zeker Er was eens een koning die nog nooit een wedstrijd gewonnen had. Toch blééf de koning aan allerlei wedstrijden meedoen, want hij wilde absoluut G een keer

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Beginnerslessen Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over vakantie. Een gesprek voeren over vrije tijd. Een vakantiehuisje huren Informatie vinden op het vliegveld.

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

Clientendossiers gaan digitaal Zo is t ewest: de Nijstad Groepsfoto 1949 Voor elkaar, door elkaar in de Weidegreven

Clientendossiers gaan digitaal Zo is t ewest: de Nijstad Groepsfoto 1949 Voor elkaar, door elkaar in de Weidegreven 19e jaargang september 2014 nummer 3 Clientendossiers gaan digitaal Zo is t ewest: de Nijstad Groepsfoto 1949 Voor elkaar, door elkaar in de Weidegreven 1 St. Welzijn de Meente Dorus Rijkersstraat 2 8281

Nadere informatie

editie 2013 Carnaval groep 6-7-8

editie 2013 Carnaval groep 6-7-8 editie 2013 Carnaval groep 6-7-8 inhoud Inleiding 3 1. De naam carnaval 4 2. De datum 5 3. De geschiedenis 6 4. De omgekeerde wereld 9 5. Tradities 10 6. Soorten carnaval 13 Werkblad 16 Puzzels 17/18 Bronnen

Nadere informatie

Op bezoek. bij Sam op de Intensive Care

Op bezoek. bij Sam op de Intensive Care Op bezoek S bij Sam op de Intensive Care Hoi, ik ben Sam en ik lig op de Intensive Care S Ik heb een fotoboekje gemaakt. Zo kun je alvast zien waar ik ben en wat iedereen op de afdeling doet. Natuurlijk

Nadere informatie

Ariella is dood, zegt Zilvermaan hard. Zij is vermoord door de orken van Zod. Ik wil wraak. Breng me zijn hoofd! Beloof het! Pip knikt.

Ariella is dood, zegt Zilvermaan hard. Zij is vermoord door de orken van Zod. Ik wil wraak. Breng me zijn hoofd! Beloof het! Pip knikt. Breng me zijn hoofd Ik wil het hoofd van Zod. Breng het me! Mel Zilvermaan snauwt als een mens. Maar de prins is een elf. Dat zag Pip Zonnedauw meteen. Het gezicht van de elf staat zo boos. Hij lijkt wel

Nadere informatie

OBJECTLESSEN. Bijbelverhalen.nl

OBJECTLESSEN. Bijbelverhalen.nl OBJECTLESSEN Bijbelverhalen.nl 2 Leer de kinderen wat geloven is 2 Objectles met een pinda 3 De plastic handschoen 4 Hemel en hel 5 Hoe word je gelukkig? 7 Het woordenloos boek 9 Verslaving 10 Hoe groot

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Hebreeen 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Hebreeen 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Genesis 39 1 Jozef was dus door de Ismaëlieten meegenomen naar Egypte, en daar was hij gekocht door Potifar, een vooraanstaand man die tot de hovelingen van de farao behoorde en het bevel voerde over zijn

Nadere informatie

Even uw aandacht. Veel leesplezier!

Even uw aandacht. Veel leesplezier! Even uw aandacht Deze smaakmaker laat u toe kennis te maken met dit werk. Dit tekstfragment mag niet gebruikt worden voor opvoering. Het mag niet worden gedownload, afgedrukt of verder verspreid. Indien

Nadere informatie