ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

2 Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel van de Wet educatie en het beroepsonderwijs (WEB). Artikel 2 Waar in deze overeenkomst sprake is van opleiding, wordt de opleiding zoals op het voorblad is vermeld bedoeld. Artikel 3 Als in de overeenkomst is aangegeven dat de opleiding aan (een van) beide regelingen (hoofdstuk II van de Wet studiefinanciering 2000 en/of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten voor studerenden tot 18 jaar) voldoet, houdt dit niet in dat de deelnemer daaraan recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten voor studerenden tot 18 jaar kan ontlenen. Artikel 4 Evc s / vrijstellingen Op grond van bewijsstukken kan de deelnemer vrijstelling(en) krijgen voor een bepaald examen. Het bewijs van vrijstelling wordt aan het deelnemersdossier toegevoegd. Artikel 5 Beroepspraktijkvorming De beroepspraktijkvorming vormt onderdeel van de beroepsopleiding. Afspraken over de beroepspraktijkvorming worden neergelegd in de praktijkovereenkomst welke wordt afgesloten tussen het Arcus College, de deelnemer en de organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt. Artikel 6 Inhoud en inrichting van de opleiding en de examenvoorzieningen De inhoud en inrichting van opleiding en de examenvoorzieningen zijn beschreven in de onderwijs en examenregeling (OER) van die opleiding van het Arcus College, op te vragen via en ligt ter inzage bij de deelnemersadministratie. Deze activiteiten maken voor de betreffende deelnemers deel uit van de opleiding. 2. Om de kans te vergroten, het diploma van de opleiding waarop deze overeenkomst van toepassing is binnen de daarvoor bepaalde periode te behalen, neemt de deelnemer -indien van toepassingdeel aan ondersteunende activiteiten. 3. Over deze ondersteunende activiteiten kunnen tijdens de looptijd van de overeenkomst nadere afspraken gemaakt worden. Artikel 8 Tijdvakken en locaties 1. Het Arcus College maakt het rooster en de locaties op tijd voor het begin van de opleiding aan de deelnemer bekend. 2. De deelnemer moet de aangegeven opleidingsactiviteiten volgens het voor hem geldende rooster volgen. 3. Het Arcus College behoudt zich het recht voor het rooster en de locaties om organisatorische en/ of onderwijsinhoudelijke redenen te wijzigen. 4. Het Arcus College geeft wijzigingen van het rooster en/of de locaties tijdig aan de deelnemer door. 5. De deelnemer moet op tijd, dat wil zeggen voor het begin van de desbetreffende opleidingsactiviteit, in de daarvoor aangewezen locatie aanwezig zijn. Artikel 9 Inrichting van de opleiding Het Arcus College organiseert de opleiding op zo n manier dat de deelnemer redelijkerwijs in staat geacht wordt de opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. Artikel 10 Studiebegeleiding, studie- en beroepskeuzevoorlichting 1. Het Arcus College voorziet in een passende studiebegeleiding, daaronder begrepen een regelmatige advisering over de voortzetting van de studie binnen of buiten de opleiding. Het studieadvies wordt op daarvoor geschikte momenten aan de deelnemer bekend gemaakt. 2. Het Arcus College draagt zorg voor studie- en beroepskeuzevoorlichting. Artikel 7 Voorbereidende en ondersteunende activiteiten 1. Ten behoeve van individuele deelnemers kunnen voorbereidende en ondersteunende activiteiten worden toegevoegd ter bevordering van het kunnen instromen en met een gunstig gevolg voltooien van de opleiding.

3 Artikel 11 Uitval van opleidingsactiviteiten 1. Het Arcus College verplicht zich uitval van opleidingsactiviteiten zo goed mogelijk te voorkomen. 2. Het Arcus College spant zich in om gemiste onderwijsactiviteiten als gevolg van uitval, op een ander tijdstip, mogelijk in afwijking van het geldende rooster, aan te bieden. 3. De uitval of het inhalen van opleidingsactiviteiten worden tijdig aan de deelnemer bekend gemaakt. Artikel 12 Aanbieding/aflegging examen 1. Het Arcus College verplicht zich de examens, behorende bij hetgeen volgens deze overeenkomst is afgesproken, aan te bieden. 2. De deelnemer verplicht zich de examens, behorende bij hetgeen in deze overeenkomst is afgesproken, af te leggen. Artikel 13 Inspanningsverplichting deelnemer De deelnemer is verplicht zich zo goed mogelijk in te spannen de opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. In het bijzonder is de deelnemer verplicht daadwerkelijk aan de opleidingsactiviteiten deel te nemen, tenzij dit om zwaarwegende redenen niet van hem gevergd kan worden. Artikel 14 Consequenties studieadvies 1. Het Arcus College verplicht zich de voortgang met de deelnemer regelmatig te bespreken en hierover schriftelijk te rapporteren. Wanneer de resultaten van de deelnemer achterblijven, zullen afspraken worden gemaakt over de te ondernemen activiteiten door de deelnemer en zal er extra begeleiding/ondersteuning worden geboden. De afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd. 2. Wanneer een verhoogde inzet en extra begeleiding niet leiden tot de gewenste resultaten wordt een studieadvies over het vervolgen van de opleiding uitgebracht. De deelnemer is verplicht dit studieadvies van het Arcus College serieus te nemen. 3. De deelnemer kan in afwijking van het studieadvies te kennen geven, de opleiding niettemin te willen vervolgen. 4. Wanneer binnen een redelijke termijn de deelnemer vervolgens tijdens de voortzetting van de studie niet in staat blijkt het overeengekomen opleidingstraject binnen de gestelde termijn met succes af te ronden, wordt het studieadvies omgezet in een bindend studieadvies. 5. Bij een bindend studieadvies wordt onderhavige onderwijsovereenkomst geacht te zijn geëindigd. Artikel 15 Afwezigheid deelnemer 1. Indien de deelnemer anders dan wegens ziekte verhinderd is aan een ingeroosterde opleidingsactiviteit deel te nemen, dient hij uiterlijk twee werkdagen voor de desbetreffende opleidingsactiviteit de Unitdirectie of een andere daartoe aangewezen persoon, onder opgave van redenen, te verzoeken verlof te verlenen. 2. Het verlof wordt verleend indien de aanwezigheid van de deelnemer, gelet op de opgegeven redenen, in redelijkheid niet van de deelnemer kan worden verlangd. 3. De deelnemer die studiefinanciering ontvangt, heeft kennisgenomen van de procedure voor controle op (langdurige) afwezigheid en de mogelijke consequenties daarvan (zie ook artikel 16 en 17 van deze overeenkomst). 4. De deelnemer op wie de Leerplichtwet 1969 van toepassing is, heeft kennisgenomen van de controle op afwezigheid en de mogelijke consequenties daarvan (zie ook artikel 17 van deze overeenkomst). 5. De deelnemer die verlof gekregen heeft, heeft de inspanningsverplichting tot het inhalen van de onderwijsactiviteiten waaraan niet deelgenomen is, tenzij anders is overeengekomen. Artikel 16 Afwezigheid deelnemer wegens ziekte 1. Indien de deelnemer wegens ziekte verhinderd is opleidingsactiviteiten te volgen, dient hij dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de ziektedag voor aanvang van de opleidingsactiviteit aan het Arcus College, bij de Centrale Servicedesk, te melden. 2. Bij ziekmelding of langdurige ziekte kan het Arcus College van de deelnemer vragen een bewijs van een arts te overleggen, inhoudende dat hij wegens ziekte niet in de gelegenheid was het onderwijs te volgen. 3. Bij vaak of langdurig ziek zijn, kan de deelnemer vragen om een inhaaltraject. In dat geval rust op de deelnemer een inspanningsverplichting.

4 Artikel 17 Controle op (langdurige) afwezigheid 1. Indien de deelnemer valt onder de werking van de Wet studiefinanciering 2000 of van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, stelt het Arcus College vast of de deelnemer gedurende een aaneengesloten periode van tenminste 5 weken zonder geldige reden niet aan het onderwijs heeft deelgenomen. Het Arcus College is verplicht daarvan aantekening te maken en melding te doen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), conform de in de WEB, artikel 8.1.7, genoemde voorwaarden. 2. Het Arcus College doet onverwijld opgave aan DUO van de gegevens van degene die voldoet aan artikel 8.1.8, eerste lid, onderdelen a en b van de WEB, zijnde een deelnemer op wie de Leerplichtwet 1969 niet meer van toepassing is, die de leeftijd van 23 jaren nog niet heeft bereikt en die niet in het bezit is van een startkwalificatie, en die het onderwijs of de educatie aan de instelling gedurende een aaneengesloten periode van ten minste een maand of een door het bevoegd gezag te bepalen kortere periode zonder geldige reden niet meer volgt. 3. Indien de deelnemer ten aanzien van wie de Leerplichtwet 1969 van toepassing is, zonder geldige reden gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken in totaal zestien uren van de lestijd heeft verzuimd, geeft het Arcus College hiervan onverwijld kennis aan DUO, zo mogelijk onder opgave van de reden die naar zijn oordeel ten grondslag ligt aan het verzuim. Artikel 18 Financiële verplichtingen deelnemer 1. Aan het volgen van de opleiding zijn voor de deelnemer de wettelijk vastgestelde les- en/of cursusgelden verbonden; deze kosten dienen voor voltijd-deelnemers per cursusjaar te worden voldaan aan het Ministerie van OCenW; Kosten verbonden aan het volgen van een deeltijd-opleiding of nietvoltijd opleiding dienen per cursusjaar te worden voldaan aan het Arcus College. 2. Aan de opleiding zijn tevens kosten verbonden voor leermiddelen, waaronder wordt verstaan: middelen die nodig zijn om een specifieke opleiding goed te kunnen doorlopen, zoals bijvoorbeeld boeken, readers, licenties en werkkleding. De deelnemer is verplicht de door het Arcus College voorgeschreven leermiddelen zelf aan te schaffen. Afname via het Arcus College berust op een vrijwillig besluit van de deelnemer. 3. Daarnaast zijn er opleidingsactiviteiten waar de deelnemer zich op vrijwillige basis voor kan inschrijven, hoewel het Arcus College het belangrijk vindt dat iedereen deelneemt. Het kan hier betreffen eendaagse excursies en/of meerdaagse excursies, en/of werkweken. Deelnemers die aan deze activiteiten deelnemen, verplichten zich deze kosten apart te betalen. 4. Een gedetailleerde uitwerking van de financiële verplichtingen en consequenties van niet nakoming daarvan zijn opgenomen in het vigerende Financieel Reglement van Arcus College, op te vragen via Artikel 19 Gedragsvoorschriften 1. De deelnemer respecteert de grondslag en de doelstelling van het Arcus College en houdt daarmee rekening in gedrag en uitlatingen. 2. De deelnemers en de personeelsleden hebben samen de plicht om te zorgen voor een werksituatie waarin goed onderwijs kan worden gevolgd en gegeven in een passende ambiance. Op verzoek van een medewerker is de deelnemer verplicht zijn id-kaart te tonen. 3. De deelnemer verplicht zich binnen de gebouwen van het Arcus College en de daaraan verbonden terreinen tot het dragen van de Arcus schoolpas. Op de schoolpas staan naam, pasfoto en deelnemersnummer van de deelnemer. 4. De deelnemer is verplicht zich te houden aan de regels die gelden op de afdelingen van het Arcus College. 5. De deelnemers en de personeelsleden zijn respect verschuldigd aan elkaar en aan elkaars eigendommen. 6. De deelnemer houdt zich in de gebouwen van het Arcus College en de daaraan verbonden terreinen aan de voorschriften die hiervoor zijn opgesteld. 7. Bij diefstal of betrappen op diefstal kan een verdachte deelnemer worden aangehouden en mag zijn tas in beslag worden genomen. De politie wordt onmiddellijk ingelicht. Preventief wordt in en rond de gebouwen gebruik gemaakt van cameratoezicht en elektronische hulpmiddelen. 8. Om de onderlinge communicatie te bevorderen, de identiteit te kunnen vaststellen en wettelijke taken die uit de WEB voortvloeien te kunnen uitoefenen, is het dragen van een gezichtsbedekkende sluier verboden.

5 Artikel 20 Wijziging gegevens De deelnemer verplicht zich veranderingen in zijn persoonsgegevens alsmede praktijkplaatsgegevens, op zo kort mogelijke termijn door te geven aan het Arcus College. Op het moment dat wijzigingen niet (tijdig) door de deelnemer aan het Arcus College worden doorgegeven komen eventuele nadelige gevolgen hiervan voor rekening van de deelnemer. Artikel 21 Verwijdering deelnemer uit opleidingsactiviteit 1. Een medewerker van het Arcus College kan onder verantwoordelijkheid van de Unit directie de deelnemer uit de opleidingsactiviteit verwijderen indien deze een opleidingsactiviteit naar zijn oordeel verstoort. 2. Een medewerker van het Arcus College kan onder verantwoordelijkheid van de Unit directie een deelnemer die zich binnen het Arcus College schuldig maakt aan racistisch, discriminerend, seksueel intimiderend, agressief of gewelddadig gedrag uit de onderwijsactiviteit verwijderen. Artikel 22 Time-out en schorsing (examen)deelnemer 1. Als ordemaatregel kan de Unit directeur bij dringende reden een deelnemer een time-out aanzeggen of gedurende een periode van maximaal vijf dagen schorsen. 2. Bij time-out wordt de deelnemer de toegang tot het Arcus College voor de rest van de dag ontzegd. 3. Schorsing kan éénmaal met maximaal vijf werkdagen worden verlengd. 4. Schorsing is tevens mogelijk voor de duur van de procedure tot verwijdering van een deelnemer van het Arcus College (zie artikel 24 lid 6 van deze overeenkomst) 5. Gedurende de schorsing wordt de deelnemer de toegang tot het Arcus College ontzegd 6. Het besluit tot schorsing wordt mondeling of schriftelijk aan de deelnemer meegedeeld. 7. Schriftelijke schorsing geschiedt gemotiveerd per aangetekende brief onder vermelding van de duur van de schorsing, de datum van aanvang en beëindiging daarvan. 8. Mondelinge schorsing wordt direct per aangetekende brief onder vermelding van de duur van de schorsing, de datum van aanvang en beëindiging daarvan schriftelijk bevestigd. 9. De deelnemer wordt in staat gesteld zijn opmerkingen kenbaar te maken en wordt na de beslissing tot schorsing direct uitgenodigd voor een gesprek met de Unit directeur, waarin nadere afspraken en voorwaarden worden vastgelegd. De geschorste deelnemer wordt uitdrukkelijk gewezen op de gevolgen van herhaling van soortgelijk gedrag dat tot de schorsing heeft geleid. Van dit gesprek wordt een verslag opgemaakt. 10. Een klacht tegen het besluit tot schorsing kan worden ingediend bij het College van Bestuur van het Arcus College, te richten aan Stichting Arcus College, het College van Bestuur,, 6400 AE in Heerlen. Artikel 23 Verwijdering deelnemer van het Arcus College De deelnemer kan -met inachtneming van het gestelde in de WEB, artikel , lid 5 - van het Arcus College worden verwijderd, indien hij: a. met regelmaat de voorschriften van het Arcus College overtreedt, nadat hij reeds schriftelijk is gewaarschuwd en is gewezen op de mogelijke consequenties van zijn handelen of nalaten; b. zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag. Artikel 24 Procedure verwijdering deelnemer van het Arcus College 1. Het voornemen tot definitieve verwijdering wordt de deelnemer gemotiveerd bij aangetekend schrijven meegedeeld, met inachtneming van het gestelde in de WEB, artikel , lid De deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld binnen vijf werkdagen na dagtekening van het voornemen tot definitieve verwijdering zijn reactie daarop mondeling of schriftelijk aan de Unitdirecteur kenbaar te maken. 3. Binnen tien werkdagen na dagtekening van het voornemen tot definitieve verwijdering verzendt de Unitdirecteur gemotiveerd bij aangetekend schrijven zijn besluit. 4. Beroep tegen het besluit tot de definitieve verwijdering kan binnen dertig dagen worden ingesteld bij het College van Bestuur van het Arcus College, te richten aan Stichting Arcus College, het College van Bestuur,, 6400 AE in Heerlen. 5. Binnen dertig dagen na ontvangst van het beroepsschrift neemt het College van Bestuur een besluit. 6. Het Arcus College kan de deelnemer gedurende de procedure tot verwijdering de toegang tot het Arcus College ontzeggen (is schorsing als bedoeld in artikel 22 lid 4 van deze overeenkomst).

6 Artikel 25 Einde overeenkomst Deze overeenkomst, en daarmee de inschrijving van de deelnemer, eindigt: a. indien na de inschrijving voor de opleiding of een onderdeel van de opleiding blijkt dat deze niet in overeenstemming met de wettelijke inschrijvingsvereisten heeft plaatsgevonden; in dat geval wordt de onderwijsovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden; b. door het verstrijken van de termijn waarop deze overeenkomst van toepassing is; c. door een overstap naar een andere opleiding binnen het Arcus College; d. als de deelnemer de opleiding met een diploma of certifica(a)t(en) van het Arcus College heeft afgerond; e. indien de deelnemer het Arcus College binnen de termijn waarop deze overeenkomst betrekking heeft, op eigen initiatief kennelijk definitief heeft verlaten, na het niet reageren op een herhaalde schriftelijke oproep van het Arcus College. Het aldus eindigen van de overeenkomst laat de verplichting van de deelnemer de in artikel 18 genoemde kosten geheel te voldoen onverminderd bestaan; f. door definitieve verwijdering van de deelnemer als bedoeld in artikel 24, dit laat de verplichting van de deelnemer de in artikel 18 genoemde kosten geheel te voldoen onverminderd bestaan; g. met wederzijds goedvinden, nadat dit door het Arcus College en de deelnemer schriftelijk is bevestigd; h. door het overlijden van de deelnemer; i. in geval het gestelde in artikel 14 lid 5 (bindend studieadvies) van toepassing is; j. in het geval het Arcus College door aantoonbare overmacht niet langer in staat is de opleiding aan te bieden, waarbij het Arcus College zich inspant om het voor de deelnemer mogelijk te maken op een andere wijze de opleiding af te maken; k. indien de beroepspraktijkvorming niet uitgevoerd wordt en de kans daarop niet aanwezig is. l. indien de deelnemer, ongeacht de reden, niet aan zijn verplichtingen kan voldoen met betrekking tot het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de praktijkbiedende organisatie. Daartoe wordt een nieuwe onderwijsovereenkomst aangegaan. Artikel 27 Aansprakelijkheid instelling 1. Het Arcus College is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt indien hij definitief van het Arcus College wordt verwijderd. De deelnemer heeft geen recht op terugbetaling van door hem reeds betaalde kosten als bedoeld in artikel Behoudens opzet of grove schuld is het Arcus College niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van de deelnemer. 3. De aansprakelijkheid van het Arcus College voortvloeiende uit het verwijtbaar niet nakomen of niet behoorlijk nakomen van deze overeenkomst wordt gesteld op een bedrag maximaal overeenkomend met het les- of cursusgeld van het desbetreffende cursusjaar. Artikel 28 Inwerkingtreding onderwijsovereenkomst 1. Deze onderwijsovereenkomst treedt twee weken na ondertekening in werking. 2. Gedurende deze periode is de deelnemer in de gelegenheid de onderwijsovereenkomst te bestuderen en eenzijdig op te zeggen zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden. De opzegging geschiedt schriftelijk en dient gericht te worden aan de rechtsgeldige vertegenwoordiger van het Arcus College zoals genoemd op het voorblad van deze overeenkomst. 3. Het Arcus College verplicht zich de deelnemer uitdrukkelijk te wijzen op de inhoud van het vorige lid alvorens de onderwijsovereenkomst te laten ondertekenen door de deelnemer dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger. Artikel 26 Nieuwe overeenkomst Indien de deelnemer niet binnen de overeengekomen tijdsduur de opleiding met succes blijkt te (hebben) kunnen afronden, ondanks maximale inspanningen van beide partijen, kunnen de deelnemer en het Arcus College een nieuw opleidingstraject overeenkomen.

7 Artikel 29 Overige bepalingen 1. De deelnemer verklaart de documenten waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen en/of die als bijvoegsel aan de overeenkomst zijn toegevoegd, te hebben ontvangen en/of daarvan te hebben kennisgenomen. 2. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist het College van Bestuur. 3. Indien een deelnemer meent dat deze overeenkomst onjuist of onzorgvuldig wordt toegepast kan hij dit voorleggen aan het College van Bestuur, echter pas nadat gezamenlijk met de Unit directeur is geprobeerd tot een oplossing te komen. 4. Het Arcus College is gerechtigd persoonsgegevens binnen de beperkte kring van onderwijsgerelateerde instellingen (het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, DUO, de gemeentelijke dienst belast met het toezicht op de uitvoering van de leerplichtwet, het regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten, de onderwijsinstelling waarnaar de deelnemer doorstroomt na het verlaten van het Arcus College en de onderwijsinstelling die de deelnemer bezocht voor zijn of haar inschrijving aan het Arcus College) door te geven.. 5. De deelnemer en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger geeft tevens toestemming voor de verwerking en verstrekking van zijn persoonsgegevens conform het vigerende Privacy Reglement Deelnemers. 6. Het Arcus College is gerechtigd de plaatsing en studieresultaten van de deelnemer door te geven aan de onderwijsinstelling die betrokkene bezocht voordat hij/zij met het Arcus College een onderwijsovereenkomst sloot. 7. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 8. Alle eerder afgesloten onderwijsovereenkomsten vervallen hiermee.

8 Definities Beroep Protest tegen een beslissing. Dat protest is gericht tot een instantie die onafhankelijk is van degene die de beslissing genomen heeft. Beroepspraktijkvorming (bpv) Onderwijs dat plaatsvindt in de praktijk van het beroep (dus in een bedrijf of organisatie). De bpv wordt verzorgd op grondslag van een overeenkomst, gesloten door 1) de instelling, 2)de deelnemer en 3) het bedrijf dat de bpv verzorgt. Bevoegd gezag Het bevoegd gezag voor de onderwijs- en examenregelingen is het College van Bestuur van het Arcus College. Bezwaar Protest tegen een beslissing. Dat protest is gericht tot de instantie die de beslissing genomen heeft. Certificaat Een bewijsstuk van het behalen van een examen(onderdeel) van een opleiding. Cesuur De laagste examenscore waaraan een voldoende wordt toegekend. Certificeerbare eenheid Samenhangende kerntaken of werkprocessen waarvoor een afzonderlijke beoordeling mogelijk is. College van Bestuur Het college dat belast is met het bestuur van het Arcus College. Commissie van Beroep voor de examens Een onafhankelijke commissie die het beroep behandelt dat door een deelnemer is ingesteld; de commissie oordeelt over de beslissingen van de examencommissie of van een examinator. CREBO Centraal Register Beroeps Opleidingen. Deelkwalificatie Een combinatie van eindtermen vastgesteld voor een bepaalde beroepsopleiding die in het licht van de uitoefening van het beroep waarop de opleiding is gericht, een zelfstandige betekenis heeft. Een deelkwalificatie wordt afgesloten met een examen. Deelnemer Een deelnemer is een persoon die is ingeschreven bij het Arcus College. Diploma Een diploma is een bewijsstuk voor het behalen van een opleiding. De examencommissie van het Arcus College reikt het diploma uit. Eindtermen Eindtermen zijn omschreven kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen, waarover degene die de opleiding voltooid, dient te beschikken. Examen Het examen toetst of de deelnemer bij het voltooien van de opleiding voldoet aan de eindtermen. Het examen kan bestaan uit afzonderlijke onderdelen. Het examen van beroepsopleidingen bestaat uit onderdelen die overeenkomen met de deelkwalificaties/werkprocessen. Het examen van een beroepsopleiding is met gunstig gevolg afgelegd indien de examens van die opleiding met gunstig gevolg zijn afgelegd. Examencommissie De commissie die belast is met verschillende taken rond examens. Examenonderdeel Een onderdeel van het examen. Examenonderdelen kunnen onder andere bestaan uit deelkwalificaties, kerntaken, werkprocessen, beroepspraktijkvorming, Nederlands, Moderne Vreemde Talen (MVT), Rekenen en Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB). Examenprogrammering Het gedeelte van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) waarin zo concreet mogelijk de examinering wordt omschreven in al zijn aspecten. Examinator Degene die belast is met het beoordelen van het examen. Extraneus (examendeelnemer) Een ieder die uitsluitend wordt toegelaten tot de examenvoorzieningen. Kandidaat-deelnemer Een deelnemer die is ingeschreven maar nog niet in een opleiding is geplaatst.

9 Kerntaak Een verzameling van samenhangende werkprocessen en competenties behorend bij het beroep Leerweg De Wet educatie en beroepsonderwijs kent twee leerwegen, die tot eenzelfde kwalificatie leiden; a. de beroepsbegeleidende leerweg (BBL): de praktijkcomponent omvat een praktijkdeel van 60% of meer van de studieduur. b. de beroepsopleidende leerweg (BOL): de praktijkcomponent omvat een praktijkdeel van minimaal 20% en minder dan 60% van de studieduur. OER De onderwijs- en examenregeling van de betreffende opleiding. Onderwijsovereenkomst De overeenkomst tussen deelnemer en het Arcus College die ten grondslag ligt aan de inschrijving. De overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen tussen het Arcus College en deelnemer. Opleiding Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op het behalen van een diploma. Elke opleiding wordt afgesloten met een examen. Praktijkovereenkomst De overeenkomst die het Arcus College, de deelnemer en het bedrijf dat de bpv verzorgt, met elkaar afsluiten. Als het gaat om een praktijkovereenkomst voor de beroepsbegeleidende leerweg, ondertekent ook het landelijk orgaan dat daarmee verklaart dat de praktijkplaats een gunstige beoordeling heeft. Studiejaar Een normatief studiejaar bestaat uit veertig weken van elk veertig uren, waaronder begrepen de bpv. WEB Wet educatie en beroepsonderwijs Werkproces Een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Centrale Servicedesk Stichting Arcus College Telefoonnummer: Secretariaat van de examencommissies van het Arcus College Unit Techniek Schandelermolenweg CG Heerlen Telefoonnummer: Unit Gezondheidszorg, Dienstverlening en Welzijn Klompstraat KT Heerlen Telefoonnummer: Unit Horeca en Toerisme Willemstraat KZ Heerlen Telefoonnummer: Unit Administratie en Handel Meezenbroekerweg VK Heerlen Telefoonnummer: Unit Educatie/Trajectbureau Diepenbrockstraat TJ Heerlen Telefoonnummer: Secretariaat van de Commissie van Beroep voor de Examens Arcus College Centraal Bureau Telefoonnummer:

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST

ONDERWIJSOVEREENKOMST ONDERWIJSOVEREENKOMST Ondergetekenden: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, dezer rechtsgeldig vertegenwoordigd door de eigenaar in de persoon van Rob Smink en de deelnemer hierna te noemen: de deelnemer

Nadere informatie

dat aan de inschrijving van de student bij de instelling een overeenkomst tussen de instelling en de student ten grondslag dient te liggen;

dat aan de inschrijving van de student bij de instelling een overeenkomst tussen de instelling en de student ten grondslag dient te liggen; ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSOPLEIDING NIMETO UTRECHT Ondergetekenden: 1. De onderwijsinstelling Nimeto Utrecht gevestigd Smijerslaan 2, te Utrecht te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Stichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden Arcus OOK, maart 2015 Pagina 1 van 12 VOORWAARDEN De Centrale Studentenraad van Stichting Arcus College (hierna te noemen: Arcus) heeft ingestemd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden, behorende bij de Onderwijsovereenkomst ROC Rivor

Algemene voorwaarden, behorende bij de Onderwijsovereenkomst ROC Rivor Algemene voorwaarden, behorende bij de Onderwijsovereenkomst ROC Rivor Artikel 1 Begrippen OOK BPVO WEB BOL BBL De instelling De student De organisatie Onderwijsovereenkomst Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Nadere informatie

2. De student is verplicht het desbetreffende onderwijs volgens het voor hem geldende rooster te volgen.

2. De student is verplicht het desbetreffende onderwijs volgens het voor hem geldende rooster te volgen. Algemene Voorwaarden Artikel 4 Aard van de overeenkomst 1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden

Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden 4. Aard van de overeenkomst 4.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet

Nadere informatie

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Examenovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Deze examenovereenkomst wordt gesloten door een examendeelnemer of extraneus die niet eerder door de onderwijsinstelling is ingeschreven als deelnemer aan een beroepsopleiding en die uitsluitend

Nadere informatie

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier.

4.8 De student en in het geval van minderjarigheid de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft altijd recht op inzage in het eigen dossier. ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC TOP 2015-2016 4 Aard van de overeenkomst 4.1. De Algemene Voorwaarden vormen samen met het opleidingsblad de onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst

Onderwijsovereenkomst Onderwijsovereenkomst Algemene Voorwaarden - De studentenraad van MBO SGB Bonaire heeft ingestemd met deze onderwijsovereenkomst voor het MBO m.i.n. 1-8-2013; - Op deze overeenkomst is Caribisch en Nederlands

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad

Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst: opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Stichting regionaal opleidingencentrum ID College, gevestigd

Nadere informatie

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Educatieve Trajecten Kenmerk: BO20150616-schuwi015

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de afdeling Educatie ROC Leiden Opleidingsblad en Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509349 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage onderwijsovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Onderwijsovereenkomst BBL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht

Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst Da Vinci College te Dordrecht Algemene Voorwaarden - De studentenraad en de ondernemingsraad van het Da Vinci College hebben ingestemd met de

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs Ondergetekenden: Het All Inn Kapperscollege gevestigd te Alkmaar te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2013-2014 Vastgesteld door College van Bestuur : 10 juni 2013 Kenmerk CvB : U13.00438 OW 99 Instemming Studentenraad : 18 juni 2013 I. Inleiding MBO Utrecht wil

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor het Boerhaave College van ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor het Boerhaave College van ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor het Boerhaave College van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509348 (vastgesteld door College

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden

Onderwijsovereenkomst (OOK) voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Onderwijsovereenkomst (OOK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitief 1.0 Datum: 24 maart 2015 Documentnummer: Intern/1509346 College van Bestuur 24 maart

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst mbo - Stichting STC-Group

Onderwijsovereenkomst mbo - Stichting STC-Group Opleidingsblad Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en beroepsonderwijs Ondergetekenden: Stichting STC-Group, gevestigd in Rotterdam, hierna te noemen de instelling,

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ONDERWIJSOVEREENKOMST

TOELICHTING OP DE ONDERWIJSOVEREENKOMST TOELICHTING OP DE ONDERWIJSOVEREENKOMST 2012 2013 Onderwijsovereenkomst beroepsopleiding Toelichting op de Onderwijsovereenkomst Inleiding Menso Alting Zwolle wil graag dat studenten een goede tijd hebben

Nadere informatie

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht.

Commissie van beroep voor examens Commissie van beroep zoals bedoeld in de Regeling beroep tegen examenbeslissingen van MBO Utrecht. Onderwijsovereenkomst MBO Utrecht Model 2014-2015 Vastgesteld door College van Bestuur: 13-05-2014 Kenmerk CvB: U14.00575-OW01 Instemming Studentenraad: 01-07-2014 I. Inleiding MBO Utrecht wil graag dat

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 20 maart 2013 treedt in werking op 1 augustus 2013 2 1. Formulier praktijkovereenkomst Dit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten Geldig per 1 augustus 2014 Geldigheid en inwerkingtreding Deze algemene voorwaarden praktijkovereenkomsten zijn van toepassing op alle deelnemers die zijn ingeschreven

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst (OOK) Deltion College

Onderwijsovereenkomst (OOK) Deltion College Onderwijsovereenkomst (OOK) Deltion College Vastgesteld CvB: Instemming SR: Invoeringsdatum: Rechtsgrondslag: Art 8.1.3. van de Wet Educatie Beroepsonderwijs 1 Onderwijsovereenkomst Opleidingsblad Ondergetekenden:

Nadere informatie

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie Dienst Bestuurlijke Ondersteuning Algemene Voorwaarden behorende bij de Onderwijsovereenkomst MBO Kenmerk: BO20140604-schuwi037

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016

Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs. Ingaande schooljaar 2015/2016 Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs Ingaande schooljaar 2015/2016 Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst 3 2 Bijlage praktijkovereenkomst 5 Treedt in werking op 1 augustus 2015 2 1. Formulier praktijkovereenkomst

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet educatie en Beroepsonderwijs. Voorbeeld

Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel van de Wet educatie en Beroepsonderwijs. Voorbeeld Opleidingsblad Llnr: 30757 Onderwijsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.1.3. van de Wet educatie en Beroepsonderwijs. Ondergetekenden De Stichting Clusius College, gevestigd te Alkmaar. Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2014

Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2014 Onderwijsovereenkomst Beroepsonderwijs 2014 vastgesteld door het bevoegd gezag op 1 december 2013 / treedt in werking op 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1. Formulier onderwijsovereenkomst beroepsonderwijs...

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen Inhoud 1 Formulier praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 2 2 Bijlage praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen 4 ROC West-Brabant Praktijkovereenkomst BBL Bedrijfsgroepen

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011

Praktijkovereenkomst. Versie september 2011 Praktijkovereenkomst Versie september 2011 Inhoud 1. Formulier praktijkovereenkomst...3 2. Bijlage behorend bij het formulier praktijkovereenkomst...5 3. Uitleg van de praktijkovereenkomst...7 3.1 Uitleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort )

PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort ) PRAKTIJKOVEREENKOMST ROC FRIESE POORT Algemene Voorwaarden (cohort 2016-2017) 1. Randvoorwaarden 1.1 De studentenraad van naam instelling heeft ingestemd met de modelpraktijkovereenkomst van naam instelling

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BOL

Praktijkovereenkomst BOL Praktijkovereenkomst BOL Student : 12345 Achternaam : Voorbeeldig Voorletters : B. Voornaam : Betsie Geslacht : Vrouw Geboortedatum : 1 januari 1998 Geboortegemeente : Voorschoten Adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

Versie 3, ARTIKELEN behorend bij de ONDERWIJSOVEREENKOMST (BOL en BBL)

Versie 3, ARTIKELEN behorend bij de ONDERWIJSOVEREENKOMST (BOL en BBL) Versie 3, 2011 ARTIKELEN behorend bij de ONDERWIJSOVEREENKOMST (BOL en BBL) Inhoudsopgave Blz. Artikelen van de onderwijsovereenkomst 3 Rechten en plichten van de instelling 3 Rechten en plichten van de

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL STUDENTENSTATUUT 2015-2016 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden 071 568 11 68 www.lis.nl Studentenstatuut 2015-2016 1 Studentenstatuut 2015-2016

Nadere informatie

Financieel Reglement Arcus College

Financieel Reglement Arcus College Arcus College Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van het Arcus College, op basis van de regels in artikel 18 van de Onderwijsovereenkomst Datum : 20

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

Fairfield Deelnemersstatuut. Deelnemersstatuut. De rechten en plichten van de deelnemer

Fairfield Deelnemersstatuut. Deelnemersstatuut. De rechten en plichten van de deelnemer Deelnemersstatuut De rechten en plichten van de deelnemer 2012-2015 Voorwoord Dit deelnemersstatuut beschrijft de algemene rechten en plichten van deelnemers die ingeschreven staan bij Fairfield en is

Nadere informatie

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST

VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST VOORBEELD STAGEOVEREENKOMST In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het stagebedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk van het beroep

Nadere informatie

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het leerbedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN CONTRACTACTIVITEITEN STICHTING ARCUS COLLEGE (vastgesteld door het CvB op 30 maart 2015)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN CONTRACTACTIVITEITEN STICHTING ARCUS COLLEGE (vastgesteld door het CvB op 30 maart 2015) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN CONTRACTACTIVITEITEN STICHTING ARCUS COLLEGE (vastgesteld door het CvB op 30 maart 2015) Artikel 1 Definities en Algemene Bepalingen Stichting Arcus College (hierna te benoemen

Nadere informatie

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College

Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College Reglement Commissie van Beroep voor de Examens Friesland College I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: - beroepsschrift een schrijven, ingediend door de cursist, waarin beroep wordt

Nadere informatie

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden

Stageovereenkomst Algemene voorwaarden Stageovereenkomst Algemene voorwaarden 5. Randvoorwaarden 5.1. De studentenraad van ROC Leeuwenborgh heeft op 30 juni 2016 ingestemd met de model-praktijkovereenkomst van ROC Leeuwenborgh en de bijbehorende

Nadere informatie

Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming

Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming Ondergetekenden, Overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming cursist¹: voorletters: roep adres: postcode + woonplaats: geboortedatum: geboren te: nationaliteit: vertegenwoordigd door²: adres: postcode

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS. Algemene voorwaarden. TaalDivers [NAAM VAN AUTEUR] ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS 1

ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS. Algemene voorwaarden. TaalDivers [NAAM VAN AUTEUR] ALGEMENE VOORWAARDEN TAALDIVERS 1 Algemene voorwaarden TaalDivers 1 Algemene voorwaarden TaalDivers Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van het cursuscontract tussen particulieren en TaalDivers en zijn van

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst

Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Versie 2011 Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Ondergetekenden: 1. De onderwijsaanbieder: Smink Culinair, gevestigd te Nieuwleusen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: R. Smink. 2. De deelnemer: Volledige

Nadere informatie

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Reglementen... 3 Artikel 4 Aanmelding en inschrijving... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden praktijkovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2015 1 Jouw praktijkovereenkomst Een belangrijk onderdeel van jouw opleiding is de beroepspraktijkvorming.

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST. : ROC van Amsterdam

ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST. : ROC van Amsterdam ALGEMENE BEPALINGEN ONDERWIJSOVEREENKOMST ROC van Amsterdam Uitgave : ROC van Amsterdam Auteur :.E Fischer, Dienst Onderwijsinformatie Kenmerk : Algemene bepalingen onderwijsovereenkomst ROCvA DEF Vastgesteld

Nadere informatie

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer. Regeling schorsing & verwijdering Regeling schorsing & verwijdering 01 januari 2016 INHOUDSOPGAVE A) REGELING SCHORSING EN VERWIJDERING... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Vaststelling van de regeling... 3 Artikel 3 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2017

Studentenstatuut 2014-2017 1. Definitief Versie Datum Omschrijving Door 1.0 2.0 15-9-2011 04-07-2014 Vervalt 15-09-2014 Vervalt 01-08-2017 Instemming: Studentenraad dd. juni 2014. Vastgesteld door: CvB dd. juli 2014 VOORWOORD Het

Nadere informatie

overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming

overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming Ondergetekenden, cursist¹: overeenkomst voor de beroepspraktijkvorming voorletters: 1 e voornaam voluit: adres: postcode + woonplaats: geboortedatum: geboren te: nationaliteit: sofinummer: vertegenwoordigd

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst BBL

Praktijkovereenkomst BBL Praktijkovereenkomst BBL Deelnemer : 12345 achternaam : Voorbeeldig voorletters : B. voornaam : Betsie geslacht : Vrouw geboortedatum : 1 januari 1998 geboortegemeente : Voorschoten adres : Voorbeeldstraat

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9507 Reglement Commissie Beroep voor de Examens (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld.

Het cursusgeld wordt jaarlijks door het ministerie van OCW vastgesteld. Financieel Reglement 2014-2015 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte van de bedragen wordt jaarlijks

Nadere informatie

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder : - bezwaarschrift : een schrijven, ingediend door de (adspirant) cursist

Nadere informatie

Studiehandleiding Coördinator beveiliging. Crebo 90550

Studiehandleiding Coördinator beveiliging. Crebo 90550 Studiehandleiding Coördinator beveiliging Crebo 90550 2015 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen... 4 Inleiding... 4 SVPB.... 4 BM-Services... 5 Opleiding Coördinator beveiliging... 6 Vooropleiding...

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

2014/2015 I N S C H R I J F F O R M U L I E R V A V O

2014/2015 I N S C H R I J F F O R M U L I E R V A V O CURSUSJAAR 2014/2015 I N S C H R I J F F O R M U L I E R V A V O Toelichting Met dit inschrijfformulier doe je twee dingen: 1. Je meldt je aan voor het VAVO. Hiervoor vul je deel A in. 2. Je geeft ons

Nadere informatie

CURSUSJAAR 2014/2015. INSCHRIJFFORMULIER Entree-opleiding

CURSUSJAAR 2014/2015. INSCHRIJFFORMULIER Entree-opleiding CURSUSJAAR 2014/2015 INSCHRIJFFORMULIER Entree-opleiding Toelichting Met dit inschrijfformulier doe je twee dingen: 1. Je meldt je aan voor de entree-opleiding (voorheen AKA). Hiervoor vul je deel A in.

Nadere informatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie

REGELING. met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID. bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie REGELING met betrekking tot het afleggen van een PROEVE VAN BEKWAAMHEID bij IBKI, als onderdeel van de totale examinering van een kwalificatie IBKI Nieuwegein, Juni 2016. INHOUD Hoofdstuk I Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO. Nordwin College

Studentenstatuut MBO. Nordwin College Studentenstatuut MBO Nordwin College Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Vaststellen en wijzigen van dit statuut... 3 Hoofdstuk 1 Rechten en plichten... 4 Hoe gaan we met elkaar om... 4 Waar moet

Nadere informatie

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden

Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden. Algemene Voorwaarden Praktijkovereenkomst (POK) 2015-2016 voor de beroepsopleidingen van ROC Leiden Algemene Voorwaarden Versie: definitieft,1.0. Datum: 24maart 2015 Documentnummer: Intern/1509350 (vastgesteld College van

Nadere informatie

Financieel Reglement 2015-2016

Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Financieel Reglement 2015-2016 Artikel 1 Kosten van het onderwijs 1.1 Les- en cursusgeld De regelingen rondom het les- en cursusgeld zijn wettelijk vastgelegd. Ook de hoogte

Nadere informatie

Onderwijsovereenkomst. Algemene voorwaarden. Geldig per 1 augustus 2015. Geldigheid en inwerkingtreding

Onderwijsovereenkomst. Algemene voorwaarden. Geldig per 1 augustus 2015. Geldigheid en inwerkingtreding Onderwijsovereenkomst Algemene voorwaarden Geldig per 1 augustus 2015 Geldigheid en inwerkingtreding Met elke deelnemer van het Alfa-college wordt voor aanvang van de opleiding een onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Blij met taal

Algemene Voorwaarden Blij met taal Algemene Voorwaarden Blij met taal Liselot van der Sluis Waterpoort 33 5662 VK Geldrop Kvk nummer: 35368519 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 september 2016. Inhoud Artikel 1 Artikel 2

Nadere informatie

ROC. Kop van Noord-Holland. inschrijfformulier. vavo

ROC. Kop van Noord-Holland. inschrijfformulier. vavo ROC inschrijfformulier vavo SCHOOLJAAR 2015-2016 Toelichting Met dit inschrijfformulier doe je 2 dingen: 1. Je meldt je aan voor het VAVO. Hiervoor vul je deel A in. 2. Je geeft ons informatie over wie

Nadere informatie

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan

Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Reglement Commissie van beroep voor de examens Mondriaan Instemming Deelnemersraad: 26 april 2011 Vastgesteld door College van Bestuur: 10 mei 2011 Ingangsdatum: 10 mei 2011 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN...

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens

bijlage 3 - PagiNa 1 bijlage 3: RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens albeda COllege RegleMeNT COMMiSSie VaN beroep VOOR De examens Bijlage 3 - PAGINA 1 bijlage 3: REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS Albeda college Bijlage 3 - PAGINA 2 Artikelen Reglement commissie van beroep voor de examens: Artikel 1: begrippen 3 Artikel

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden NHL. Studiejaar 2015-2016

Inschrijfvoorwaarden NHL. Studiejaar 2015-2016 Inschrijfvoorwaarden NHL Artikel 1 Begripsbepalingen In deze inschrijfvoorwaarden wordt verstaan onder: a NHL: de Stichting NHL en de NHL Hogeschool die door de Stichting NHL in stand wordt gehouden; b

Nadere informatie

Regeling Schorsing en Verwijdering

Regeling Schorsing en Verwijdering Regeling Schorsing en Verwijdering Voorgenomen besluit College van Bestuur: 1 april 201 Advies Directieberaad: Instemming GMR: Definitief besluit College van Bestuur: Zaan Primair Regeling schorsing &

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Algemene bepalingen yoga opleiding

Algemene bepalingen yoga opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen yoga opleiding Versie november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva en de

Nadere informatie

Deelnemersstatuut van Lentiz onderwijsgroep, MBO

Deelnemersstatuut van Lentiz onderwijsgroep, MBO Deelnemersstatuut van Lentiz onderwijsgroep, MBO Inhoud Artikel 1, Begrippen en bereik Artikel 2, Toelating Artikel 3, Regels over het onderwijs Artikel 4, Vrijheid en beperkingen Artikel 5, Registratie

Nadere informatie

Procedure officieel waarschuwen, schorsen en verwijderen

Procedure officieel waarschuwen, schorsen en verwijderen Procedure officieel waarschuwen, schorsen en verwijderen Procesdefinitie Het proces vanaf de melding van wangedrag bij de opleidingsmanager tot en met de uitvoering van de daarbij passende maatregel. Daarbij

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Financieel Reglement

Financieel Reglement Financieel Reglement ROC Menso Alting 2016-2017 Vastgesteld juni 2016 De informatie in dit reglement is onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen. Aan de inhoud van dit reglement zijn geen rechten te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVERLENING Artikel 1 Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden en/of bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Zorgaanbieder: de rechtspersoon die een of meer instellingen

Nadere informatie

Studentenstatuut MBO 2015

Studentenstatuut MBO 2015 2015 INDEX INLEIDING 3 - Algemeen 3 - Vaststellen en wijzigen van dit statuut 3 1. RECHTEN EN PLICHTEN 4 5 - Hoe gaan we met elkaar om? 4 - Waar moet de school voor zorgen? 4 - Gebruik van onderwijsvoorzieningen

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Deelnemersstatuut Lentiz onderwijsgroep MBO

Deelnemersstatuut Lentiz onderwijsgroep MBO DEELNEMERSSTATUUT MBO Deelnemersstatuut Lentiz onderwijsgroep MBO v.0.0 / mmm.jj Naam eigenaar INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Artikel 1. Begripsbepalingen en bereik... 4 Artikel 2, Toelating... 5 Artikel

Nadere informatie

Reglement. Beroepscommissie. Deelnemers. Zadkine

Reglement. Beroepscommissie. Deelnemers. Zadkine Reglement Beroepscommissie Deelnemers Zadkine Vastgesteld op 31-10-2011 het College van Bestuur Zadkine Ingangsdatum 1 november 2011 Reglement Beroepscommissie Deelnemers Zadkine Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Nordwin College te Leeuwarden. Dierverzorging 3/4 (Dierverzorger melkvee)

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Nordwin College te Leeuwarden. Dierverzorging 3/4 (Dierverzorger melkvee) MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek Nordwin College te Leeuwarden Dierverzorging 3/4 (Dierverzorger melkvee) November 2012 Plaats: Leeuwarden BRIN: 12VI Onderzoeksnummer: 127740 Kenmerk:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement

Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Algemene Voorwaarden Leergang Risicomanagement Versie november 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: deze voorwaarden. Arrangementskosten: de

Nadere informatie

DEELNEMERSSTATUUT ROC West-Brabant

DEELNEMERSSTATUUT ROC West-Brabant DEELNEMERSSTATUUT ROC West-Brabant Vastgesteld door RvB 18.04.11 Pagina 1 van 13 INHOUDSOPGAVE DEELNEMERSSTATUUT... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 Voorwoord... 3 A. Algemeen... 4 1. Begrippen... 4 2. Hoe komt het

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 187 Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs ten behoeve van het bevorderen van doelmatige leerwegen in het beroepsonderwijs

Nadere informatie