ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN"

Transcriptie

1 ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

2 Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel van de Wet educatie en het beroepsonderwijs (WEB). Artikel 2 Waar in deze overeenkomst sprake is van opleiding, wordt de opleiding zoals op het voorblad is vermeld bedoeld. Artikel 3 Als in de overeenkomst is aangegeven dat de opleiding aan (een van) beide regelingen (hoofdstuk II van de Wet studiefinanciering 2000 en/of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten voor studerenden tot 18 jaar) voldoet, houdt dit niet in dat de deelnemer daaraan recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming in de studiekosten voor studerenden tot 18 jaar kan ontlenen. Artikel 4 Evc s / vrijstellingen Op grond van bewijsstukken kan de deelnemer vrijstelling(en) krijgen voor een bepaald examen. Het bewijs van vrijstelling wordt aan het deelnemersdossier toegevoegd. Artikel 5 Beroepspraktijkvorming De beroepspraktijkvorming vormt onderdeel van de beroepsopleiding. Afspraken over de beroepspraktijkvorming worden neergelegd in de praktijkovereenkomst welke wordt afgesloten tussen het Arcus College, de deelnemer en de organisatie die de beroepspraktijkvorming verzorgt. Artikel 6 Inhoud en inrichting van de opleiding en de examenvoorzieningen De inhoud en inrichting van opleiding en de examenvoorzieningen zijn beschreven in de onderwijs en examenregeling (OER) van die opleiding van het Arcus College, op te vragen via en ligt ter inzage bij de deelnemersadministratie. Deze activiteiten maken voor de betreffende deelnemers deel uit van de opleiding. 2. Om de kans te vergroten, het diploma van de opleiding waarop deze overeenkomst van toepassing is binnen de daarvoor bepaalde periode te behalen, neemt de deelnemer -indien van toepassingdeel aan ondersteunende activiteiten. 3. Over deze ondersteunende activiteiten kunnen tijdens de looptijd van de overeenkomst nadere afspraken gemaakt worden. Artikel 8 Tijdvakken en locaties 1. Het Arcus College maakt het rooster en de locaties op tijd voor het begin van de opleiding aan de deelnemer bekend. 2. De deelnemer moet de aangegeven opleidingsactiviteiten volgens het voor hem geldende rooster volgen. 3. Het Arcus College behoudt zich het recht voor het rooster en de locaties om organisatorische en/ of onderwijsinhoudelijke redenen te wijzigen. 4. Het Arcus College geeft wijzigingen van het rooster en/of de locaties tijdig aan de deelnemer door. 5. De deelnemer moet op tijd, dat wil zeggen voor het begin van de desbetreffende opleidingsactiviteit, in de daarvoor aangewezen locatie aanwezig zijn. Artikel 9 Inrichting van de opleiding Het Arcus College organiseert de opleiding op zo n manier dat de deelnemer redelijkerwijs in staat geacht wordt de opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. Artikel 10 Studiebegeleiding, studie- en beroepskeuzevoorlichting 1. Het Arcus College voorziet in een passende studiebegeleiding, daaronder begrepen een regelmatige advisering over de voortzetting van de studie binnen of buiten de opleiding. Het studieadvies wordt op daarvoor geschikte momenten aan de deelnemer bekend gemaakt. 2. Het Arcus College draagt zorg voor studie- en beroepskeuzevoorlichting. Artikel 7 Voorbereidende en ondersteunende activiteiten 1. Ten behoeve van individuele deelnemers kunnen voorbereidende en ondersteunende activiteiten worden toegevoegd ter bevordering van het kunnen instromen en met een gunstig gevolg voltooien van de opleiding.

3 Artikel 11 Uitval van opleidingsactiviteiten 1. Het Arcus College verplicht zich uitval van opleidingsactiviteiten zo goed mogelijk te voorkomen. 2. Het Arcus College spant zich in om gemiste onderwijsactiviteiten als gevolg van uitval, op een ander tijdstip, mogelijk in afwijking van het geldende rooster, aan te bieden. 3. De uitval of het inhalen van opleidingsactiviteiten worden tijdig aan de deelnemer bekend gemaakt. Artikel 12 Aanbieding/aflegging examen 1. Het Arcus College verplicht zich de examens, behorende bij hetgeen volgens deze overeenkomst is afgesproken, aan te bieden. 2. De deelnemer verplicht zich de examens, behorende bij hetgeen in deze overeenkomst is afgesproken, af te leggen. Artikel 13 Inspanningsverplichting deelnemer De deelnemer is verplicht zich zo goed mogelijk in te spannen de opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. In het bijzonder is de deelnemer verplicht daadwerkelijk aan de opleidingsactiviteiten deel te nemen, tenzij dit om zwaarwegende redenen niet van hem gevergd kan worden. Artikel 14 Consequenties studieadvies 1. Het Arcus College verplicht zich de voortgang met de deelnemer regelmatig te bespreken en hierover schriftelijk te rapporteren. Wanneer de resultaten van de deelnemer achterblijven, zullen afspraken worden gemaakt over de te ondernemen activiteiten door de deelnemer en zal er extra begeleiding/ondersteuning worden geboden. De afspraken hierover worden schriftelijk vastgelegd. 2. Wanneer een verhoogde inzet en extra begeleiding niet leiden tot de gewenste resultaten wordt een studieadvies over het vervolgen van de opleiding uitgebracht. De deelnemer is verplicht dit studieadvies van het Arcus College serieus te nemen. 3. De deelnemer kan in afwijking van het studieadvies te kennen geven, de opleiding niettemin te willen vervolgen. 4. Wanneer binnen een redelijke termijn de deelnemer vervolgens tijdens de voortzetting van de studie niet in staat blijkt het overeengekomen opleidingstraject binnen de gestelde termijn met succes af te ronden, wordt het studieadvies omgezet in een bindend studieadvies. 5. Bij een bindend studieadvies wordt onderhavige onderwijsovereenkomst geacht te zijn geëindigd. Artikel 15 Afwezigheid deelnemer 1. Indien de deelnemer anders dan wegens ziekte verhinderd is aan een ingeroosterde opleidingsactiviteit deel te nemen, dient hij uiterlijk twee werkdagen voor de desbetreffende opleidingsactiviteit de Unitdirectie of een andere daartoe aangewezen persoon, onder opgave van redenen, te verzoeken verlof te verlenen. 2. Het verlof wordt verleend indien de aanwezigheid van de deelnemer, gelet op de opgegeven redenen, in redelijkheid niet van de deelnemer kan worden verlangd. 3. De deelnemer die studiefinanciering ontvangt, heeft kennisgenomen van de procedure voor controle op (langdurige) afwezigheid en de mogelijke consequenties daarvan (zie ook artikel 16 en 17 van deze overeenkomst). 4. De deelnemer op wie de Leerplichtwet 1969 van toepassing is, heeft kennisgenomen van de controle op afwezigheid en de mogelijke consequenties daarvan (zie ook artikel 17 van deze overeenkomst). 5. De deelnemer die verlof gekregen heeft, heeft de inspanningsverplichting tot het inhalen van de onderwijsactiviteiten waaraan niet deelgenomen is, tenzij anders is overeengekomen. Artikel 16 Afwezigheid deelnemer wegens ziekte 1. Indien de deelnemer wegens ziekte verhinderd is opleidingsactiviteiten te volgen, dient hij dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de ziektedag voor aanvang van de opleidingsactiviteit aan het Arcus College, bij de Centrale Servicedesk, te melden. 2. Bij ziekmelding of langdurige ziekte kan het Arcus College van de deelnemer vragen een bewijs van een arts te overleggen, inhoudende dat hij wegens ziekte niet in de gelegenheid was het onderwijs te volgen. 3. Bij vaak of langdurig ziek zijn, kan de deelnemer vragen om een inhaaltraject. In dat geval rust op de deelnemer een inspanningsverplichting.

4 Artikel 17 Controle op (langdurige) afwezigheid 1. Indien de deelnemer valt onder de werking van de Wet studiefinanciering 2000 of van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, stelt het Arcus College vast of de deelnemer gedurende een aaneengesloten periode van tenminste 5 weken zonder geldige reden niet aan het onderwijs heeft deelgenomen. Het Arcus College is verplicht daarvan aantekening te maken en melding te doen aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), conform de in de WEB, artikel 8.1.7, genoemde voorwaarden. 2. Het Arcus College doet onverwijld opgave aan DUO van de gegevens van degene die voldoet aan artikel 8.1.8, eerste lid, onderdelen a en b van de WEB, zijnde een deelnemer op wie de Leerplichtwet 1969 niet meer van toepassing is, die de leeftijd van 23 jaren nog niet heeft bereikt en die niet in het bezit is van een startkwalificatie, en die het onderwijs of de educatie aan de instelling gedurende een aaneengesloten periode van ten minste een maand of een door het bevoegd gezag te bepalen kortere periode zonder geldige reden niet meer volgt. 3. Indien de deelnemer ten aanzien van wie de Leerplichtwet 1969 van toepassing is, zonder geldige reden gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken in totaal zestien uren van de lestijd heeft verzuimd, geeft het Arcus College hiervan onverwijld kennis aan DUO, zo mogelijk onder opgave van de reden die naar zijn oordeel ten grondslag ligt aan het verzuim. Artikel 18 Financiële verplichtingen deelnemer 1. Aan het volgen van de opleiding zijn voor de deelnemer de wettelijk vastgestelde les- en/of cursusgelden verbonden; deze kosten dienen voor voltijd-deelnemers per cursusjaar te worden voldaan aan het Ministerie van OCenW; Kosten verbonden aan het volgen van een deeltijd-opleiding of nietvoltijd opleiding dienen per cursusjaar te worden voldaan aan het Arcus College. 2. Aan de opleiding zijn tevens kosten verbonden voor leermiddelen, waaronder wordt verstaan: middelen die nodig zijn om een specifieke opleiding goed te kunnen doorlopen, zoals bijvoorbeeld boeken, readers, licenties en werkkleding. De deelnemer is verplicht de door het Arcus College voorgeschreven leermiddelen zelf aan te schaffen. Afname via het Arcus College berust op een vrijwillig besluit van de deelnemer. 3. Daarnaast zijn er opleidingsactiviteiten waar de deelnemer zich op vrijwillige basis voor kan inschrijven, hoewel het Arcus College het belangrijk vindt dat iedereen deelneemt. Het kan hier betreffen eendaagse excursies en/of meerdaagse excursies, en/of werkweken. Deelnemers die aan deze activiteiten deelnemen, verplichten zich deze kosten apart te betalen. 4. Een gedetailleerde uitwerking van de financiële verplichtingen en consequenties van niet nakoming daarvan zijn opgenomen in het vigerende Financieel Reglement van Arcus College, op te vragen via Artikel 19 Gedragsvoorschriften 1. De deelnemer respecteert de grondslag en de doelstelling van het Arcus College en houdt daarmee rekening in gedrag en uitlatingen. 2. De deelnemers en de personeelsleden hebben samen de plicht om te zorgen voor een werksituatie waarin goed onderwijs kan worden gevolgd en gegeven in een passende ambiance. Op verzoek van een medewerker is de deelnemer verplicht zijn id-kaart te tonen. 3. De deelnemer verplicht zich binnen de gebouwen van het Arcus College en de daaraan verbonden terreinen tot het dragen van de Arcus schoolpas. Op de schoolpas staan naam, pasfoto en deelnemersnummer van de deelnemer. 4. De deelnemer is verplicht zich te houden aan de regels die gelden op de afdelingen van het Arcus College. 5. De deelnemers en de personeelsleden zijn respect verschuldigd aan elkaar en aan elkaars eigendommen. 6. De deelnemer houdt zich in de gebouwen van het Arcus College en de daaraan verbonden terreinen aan de voorschriften die hiervoor zijn opgesteld. 7. Bij diefstal of betrappen op diefstal kan een verdachte deelnemer worden aangehouden en mag zijn tas in beslag worden genomen. De politie wordt onmiddellijk ingelicht. Preventief wordt in en rond de gebouwen gebruik gemaakt van cameratoezicht en elektronische hulpmiddelen. 8. Om de onderlinge communicatie te bevorderen, de identiteit te kunnen vaststellen en wettelijke taken die uit de WEB voortvloeien te kunnen uitoefenen, is het dragen van een gezichtsbedekkende sluier verboden.

5 Artikel 20 Wijziging gegevens De deelnemer verplicht zich veranderingen in zijn persoonsgegevens alsmede praktijkplaatsgegevens, op zo kort mogelijke termijn door te geven aan het Arcus College. Op het moment dat wijzigingen niet (tijdig) door de deelnemer aan het Arcus College worden doorgegeven komen eventuele nadelige gevolgen hiervan voor rekening van de deelnemer. Artikel 21 Verwijdering deelnemer uit opleidingsactiviteit 1. Een medewerker van het Arcus College kan onder verantwoordelijkheid van de Unit directie de deelnemer uit de opleidingsactiviteit verwijderen indien deze een opleidingsactiviteit naar zijn oordeel verstoort. 2. Een medewerker van het Arcus College kan onder verantwoordelijkheid van de Unit directie een deelnemer die zich binnen het Arcus College schuldig maakt aan racistisch, discriminerend, seksueel intimiderend, agressief of gewelddadig gedrag uit de onderwijsactiviteit verwijderen. Artikel 22 Time-out en schorsing (examen)deelnemer 1. Als ordemaatregel kan de Unit directeur bij dringende reden een deelnemer een time-out aanzeggen of gedurende een periode van maximaal vijf dagen schorsen. 2. Bij time-out wordt de deelnemer de toegang tot het Arcus College voor de rest van de dag ontzegd. 3. Schorsing kan éénmaal met maximaal vijf werkdagen worden verlengd. 4. Schorsing is tevens mogelijk voor de duur van de procedure tot verwijdering van een deelnemer van het Arcus College (zie artikel 24 lid 6 van deze overeenkomst) 5. Gedurende de schorsing wordt de deelnemer de toegang tot het Arcus College ontzegd 6. Het besluit tot schorsing wordt mondeling of schriftelijk aan de deelnemer meegedeeld. 7. Schriftelijke schorsing geschiedt gemotiveerd per aangetekende brief onder vermelding van de duur van de schorsing, de datum van aanvang en beëindiging daarvan. 8. Mondelinge schorsing wordt direct per aangetekende brief onder vermelding van de duur van de schorsing, de datum van aanvang en beëindiging daarvan schriftelijk bevestigd. 9. De deelnemer wordt in staat gesteld zijn opmerkingen kenbaar te maken en wordt na de beslissing tot schorsing direct uitgenodigd voor een gesprek met de Unit directeur, waarin nadere afspraken en voorwaarden worden vastgelegd. De geschorste deelnemer wordt uitdrukkelijk gewezen op de gevolgen van herhaling van soortgelijk gedrag dat tot de schorsing heeft geleid. Van dit gesprek wordt een verslag opgemaakt. 10. Een klacht tegen het besluit tot schorsing kan worden ingediend bij het College van Bestuur van het Arcus College, te richten aan Stichting Arcus College, het College van Bestuur,, 6400 AE in Heerlen. Artikel 23 Verwijdering deelnemer van het Arcus College De deelnemer kan -met inachtneming van het gestelde in de WEB, artikel , lid 5 - van het Arcus College worden verwijderd, indien hij: a. met regelmaat de voorschriften van het Arcus College overtreedt, nadat hij reeds schriftelijk is gewaarschuwd en is gewezen op de mogelijke consequenties van zijn handelen of nalaten; b. zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig wangedrag. Artikel 24 Procedure verwijdering deelnemer van het Arcus College 1. Het voornemen tot definitieve verwijdering wordt de deelnemer gemotiveerd bij aangetekend schrijven meegedeeld, met inachtneming van het gestelde in de WEB, artikel , lid De deelnemer wordt in de gelegenheid gesteld binnen vijf werkdagen na dagtekening van het voornemen tot definitieve verwijdering zijn reactie daarop mondeling of schriftelijk aan de Unitdirecteur kenbaar te maken. 3. Binnen tien werkdagen na dagtekening van het voornemen tot definitieve verwijdering verzendt de Unitdirecteur gemotiveerd bij aangetekend schrijven zijn besluit. 4. Beroep tegen het besluit tot de definitieve verwijdering kan binnen dertig dagen worden ingesteld bij het College van Bestuur van het Arcus College, te richten aan Stichting Arcus College, het College van Bestuur,, 6400 AE in Heerlen. 5. Binnen dertig dagen na ontvangst van het beroepsschrift neemt het College van Bestuur een besluit. 6. Het Arcus College kan de deelnemer gedurende de procedure tot verwijdering de toegang tot het Arcus College ontzeggen (is schorsing als bedoeld in artikel 22 lid 4 van deze overeenkomst).

6 Artikel 25 Einde overeenkomst Deze overeenkomst, en daarmee de inschrijving van de deelnemer, eindigt: a. indien na de inschrijving voor de opleiding of een onderdeel van de opleiding blijkt dat deze niet in overeenstemming met de wettelijke inschrijvingsvereisten heeft plaatsgevonden; in dat geval wordt de onderwijsovereenkomst met onmiddellijke ingang ontbonden; b. door het verstrijken van de termijn waarop deze overeenkomst van toepassing is; c. door een overstap naar een andere opleiding binnen het Arcus College; d. als de deelnemer de opleiding met een diploma of certifica(a)t(en) van het Arcus College heeft afgerond; e. indien de deelnemer het Arcus College binnen de termijn waarop deze overeenkomst betrekking heeft, op eigen initiatief kennelijk definitief heeft verlaten, na het niet reageren op een herhaalde schriftelijke oproep van het Arcus College. Het aldus eindigen van de overeenkomst laat de verplichting van de deelnemer de in artikel 18 genoemde kosten geheel te voldoen onverminderd bestaan; f. door definitieve verwijdering van de deelnemer als bedoeld in artikel 24, dit laat de verplichting van de deelnemer de in artikel 18 genoemde kosten geheel te voldoen onverminderd bestaan; g. met wederzijds goedvinden, nadat dit door het Arcus College en de deelnemer schriftelijk is bevestigd; h. door het overlijden van de deelnemer; i. in geval het gestelde in artikel 14 lid 5 (bindend studieadvies) van toepassing is; j. in het geval het Arcus College door aantoonbare overmacht niet langer in staat is de opleiding aan te bieden, waarbij het Arcus College zich inspant om het voor de deelnemer mogelijk te maken op een andere wijze de opleiding af te maken; k. indien de beroepspraktijkvorming niet uitgevoerd wordt en de kans daarop niet aanwezig is. l. indien de deelnemer, ongeacht de reden, niet aan zijn verplichtingen kan voldoen met betrekking tot het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de praktijkbiedende organisatie. Daartoe wordt een nieuwe onderwijsovereenkomst aangegaan. Artikel 27 Aansprakelijkheid instelling 1. Het Arcus College is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt indien hij definitief van het Arcus College wordt verwijderd. De deelnemer heeft geen recht op terugbetaling van door hem reeds betaalde kosten als bedoeld in artikel Behoudens opzet of grove schuld is het Arcus College niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van de deelnemer. 3. De aansprakelijkheid van het Arcus College voortvloeiende uit het verwijtbaar niet nakomen of niet behoorlijk nakomen van deze overeenkomst wordt gesteld op een bedrag maximaal overeenkomend met het les- of cursusgeld van het desbetreffende cursusjaar. Artikel 28 Inwerkingtreding onderwijsovereenkomst 1. Deze onderwijsovereenkomst treedt twee weken na ondertekening in werking. 2. Gedurende deze periode is de deelnemer in de gelegenheid de onderwijsovereenkomst te bestuderen en eenzijdig op te zeggen zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden. De opzegging geschiedt schriftelijk en dient gericht te worden aan de rechtsgeldige vertegenwoordiger van het Arcus College zoals genoemd op het voorblad van deze overeenkomst. 3. Het Arcus College verplicht zich de deelnemer uitdrukkelijk te wijzen op de inhoud van het vorige lid alvorens de onderwijsovereenkomst te laten ondertekenen door de deelnemer dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger. Artikel 26 Nieuwe overeenkomst Indien de deelnemer niet binnen de overeengekomen tijdsduur de opleiding met succes blijkt te (hebben) kunnen afronden, ondanks maximale inspanningen van beide partijen, kunnen de deelnemer en het Arcus College een nieuw opleidingstraject overeenkomen.

7 Artikel 29 Overige bepalingen 1. De deelnemer verklaart de documenten waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen en/of die als bijvoegsel aan de overeenkomst zijn toegevoegd, te hebben ontvangen en/of daarvan te hebben kennisgenomen. 2. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist het College van Bestuur. 3. Indien een deelnemer meent dat deze overeenkomst onjuist of onzorgvuldig wordt toegepast kan hij dit voorleggen aan het College van Bestuur, echter pas nadat gezamenlijk met de Unit directeur is geprobeerd tot een oplossing te komen. 4. Het Arcus College is gerechtigd persoonsgegevens binnen de beperkte kring van onderwijsgerelateerde instellingen (het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, DUO, de gemeentelijke dienst belast met het toezicht op de uitvoering van de leerplichtwet, het regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten, de onderwijsinstelling waarnaar de deelnemer doorstroomt na het verlaten van het Arcus College en de onderwijsinstelling die de deelnemer bezocht voor zijn of haar inschrijving aan het Arcus College) door te geven.. 5. De deelnemer en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger geeft tevens toestemming voor de verwerking en verstrekking van zijn persoonsgegevens conform het vigerende Privacy Reglement Deelnemers. 6. Het Arcus College is gerechtigd de plaatsing en studieresultaten van de deelnemer door te geven aan de onderwijsinstelling die betrokkene bezocht voordat hij/zij met het Arcus College een onderwijsovereenkomst sloot. 7. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 8. Alle eerder afgesloten onderwijsovereenkomsten vervallen hiermee.

8 Definities Beroep Protest tegen een beslissing. Dat protest is gericht tot een instantie die onafhankelijk is van degene die de beslissing genomen heeft. Beroepspraktijkvorming (bpv) Onderwijs dat plaatsvindt in de praktijk van het beroep (dus in een bedrijf of organisatie). De bpv wordt verzorgd op grondslag van een overeenkomst, gesloten door 1) de instelling, 2)de deelnemer en 3) het bedrijf dat de bpv verzorgt. Bevoegd gezag Het bevoegd gezag voor de onderwijs- en examenregelingen is het College van Bestuur van het Arcus College. Bezwaar Protest tegen een beslissing. Dat protest is gericht tot de instantie die de beslissing genomen heeft. Certificaat Een bewijsstuk van het behalen van een examen(onderdeel) van een opleiding. Cesuur De laagste examenscore waaraan een voldoende wordt toegekend. Certificeerbare eenheid Samenhangende kerntaken of werkprocessen waarvoor een afzonderlijke beoordeling mogelijk is. College van Bestuur Het college dat belast is met het bestuur van het Arcus College. Commissie van Beroep voor de examens Een onafhankelijke commissie die het beroep behandelt dat door een deelnemer is ingesteld; de commissie oordeelt over de beslissingen van de examencommissie of van een examinator. CREBO Centraal Register Beroeps Opleidingen. Deelkwalificatie Een combinatie van eindtermen vastgesteld voor een bepaalde beroepsopleiding die in het licht van de uitoefening van het beroep waarop de opleiding is gericht, een zelfstandige betekenis heeft. Een deelkwalificatie wordt afgesloten met een examen. Deelnemer Een deelnemer is een persoon die is ingeschreven bij het Arcus College. Diploma Een diploma is een bewijsstuk voor het behalen van een opleiding. De examencommissie van het Arcus College reikt het diploma uit. Eindtermen Eindtermen zijn omschreven kwaliteiten op het gebied van kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshoudingen, waarover degene die de opleiding voltooid, dient te beschikken. Examen Het examen toetst of de deelnemer bij het voltooien van de opleiding voldoet aan de eindtermen. Het examen kan bestaan uit afzonderlijke onderdelen. Het examen van beroepsopleidingen bestaat uit onderdelen die overeenkomen met de deelkwalificaties/werkprocessen. Het examen van een beroepsopleiding is met gunstig gevolg afgelegd indien de examens van die opleiding met gunstig gevolg zijn afgelegd. Examencommissie De commissie die belast is met verschillende taken rond examens. Examenonderdeel Een onderdeel van het examen. Examenonderdelen kunnen onder andere bestaan uit deelkwalificaties, kerntaken, werkprocessen, beroepspraktijkvorming, Nederlands, Moderne Vreemde Talen (MVT), Rekenen en Leren, Loopbaan en Burgerschap (LLB). Examenprogrammering Het gedeelte van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) waarin zo concreet mogelijk de examinering wordt omschreven in al zijn aspecten. Examinator Degene die belast is met het beoordelen van het examen. Extraneus (examendeelnemer) Een ieder die uitsluitend wordt toegelaten tot de examenvoorzieningen. Kandidaat-deelnemer Een deelnemer die is ingeschreven maar nog niet in een opleiding is geplaatst.

9 Kerntaak Een verzameling van samenhangende werkprocessen en competenties behorend bij het beroep Leerweg De Wet educatie en beroepsonderwijs kent twee leerwegen, die tot eenzelfde kwalificatie leiden; a. de beroepsbegeleidende leerweg (BBL): de praktijkcomponent omvat een praktijkdeel van 60% of meer van de studieduur. b. de beroepsopleidende leerweg (BOL): de praktijkcomponent omvat een praktijkdeel van minimaal 20% en minder dan 60% van de studieduur. OER De onderwijs- en examenregeling van de betreffende opleiding. Onderwijsovereenkomst De overeenkomst tussen deelnemer en het Arcus College die ten grondslag ligt aan de inschrijving. De overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen tussen het Arcus College en deelnemer. Opleiding Een samenhangend geheel van onderwijseenheden, gericht op het behalen van een diploma. Elke opleiding wordt afgesloten met een examen. Praktijkovereenkomst De overeenkomst die het Arcus College, de deelnemer en het bedrijf dat de bpv verzorgt, met elkaar afsluiten. Als het gaat om een praktijkovereenkomst voor de beroepsbegeleidende leerweg, ondertekent ook het landelijk orgaan dat daarmee verklaart dat de praktijkplaats een gunstige beoordeling heeft. Studiejaar Een normatief studiejaar bestaat uit veertig weken van elk veertig uren, waaronder begrepen de bpv. WEB Wet educatie en beroepsonderwijs Werkproces Een afgebakend geheel van beroepshandelingen binnen een kerntaak. Centrale Servicedesk Stichting Arcus College Telefoonnummer: Secretariaat van de examencommissies van het Arcus College Unit Techniek Schandelermolenweg CG Heerlen Telefoonnummer: Unit Gezondheidszorg, Dienstverlening en Welzijn Klompstraat KT Heerlen Telefoonnummer: Unit Horeca en Toerisme Willemstraat KZ Heerlen Telefoonnummer: Unit Administratie en Handel Meezenbroekerweg VK Heerlen Telefoonnummer: Unit Educatie/Trajectbureau Diepenbrockstraat TJ Heerlen Telefoonnummer: Secretariaat van de Commissie van Beroep voor de Examens Arcus College Centraal Bureau Telefoonnummer:

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO

VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO VOORBEELD VAN EEN LEER- WERKOVEREENKOMST MBO In aanmerking nemende: 1. De gunstige beoordeling van het leerbedrijf door Savantis (als bedoeld in artikel 7.2.10 van de WEB). 2. dat onderwijs in de praktijk

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura

Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura Algemene Voorwaarden bij levering van Wlz-zorg in natura 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities a. cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder; b. vertegenwoordiger: de curator of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014

Algemene voorwaarden voor Kinderopvang. Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014. Geldig vanaf 1 maart 2014 Algemene voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang 2014 Geldig vanaf 1 maart 2014 ARTIKEL 1 - Definities 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4 ARTIKEL 3 - Informatie verstrekking 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang

MO-GROEP. Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang MO-GROEP Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang Dagopvang en Buitenschoolse opvang Pagina ARTIKEL 1 - Definities 2 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 2 ARTIKEL 3 - De kennismaking 3 ARTIKEL 4 - Het aanbod 3

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep

Algemene Voorwaarden van Adfo Groep Algemene Voorwaarden van Adfo Groep INHOUDSOPGAVE A. ALGEMENE BEPALINGEN A.1 Definities A.2 Toepasselijkheid A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van de Overeenkomst A.4 Koop op afstand A.5 Prijzen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V Algemene Inkoopvoorwaarden van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. voor overeenkomsten tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten versie: september 2013 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie