Vroegschoolse educatie, ook iets voor ons?! Keuzewijzer voor vroegschoolse educatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vroegschoolse educatie, ook iets voor ons?! Keuzewijzer voor vroegschoolse educatie"

Transcriptie

1 Oberon-Focus-KeuzeprocesVE :14 Pagina 1 Vroegschoolse educatie, ook iets voor ons?! Keuzewijzer voor vroegschoolse educatie

2 Kinderen moeten alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De school heeft een belangrijke rol in het creëren van deze kansen en de school valt weer onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Onder die verantwoordelijkheid valt ook het vroegtijdig bestrijden van onderwijsachterstanden bij leerlingen. Voor en vroegschoolse educatie (VVE) speelt hierin een sleutelrol. A ldus staatssecretaris Sharon Dijksma in een interview over de A genda Focus op vroegschoolse educatie. Voor wie is deze folder? A lle scholen hebben de wettelijke opdracht om op herkenbare en structurele wijze aandacht te besteden aan het bestrijden van onderwijsachterstanden. Dat ligt besloten in de Wet op het primair onderwijs (art 8 lid 9). Voor veel scholen in Nederland vormen onderwijsachterstanden echter nog geen onderwerp van gesprek. Zij hebben bijna geen leerlingen met een gewicht op school. Ook zijn er scholen die graag een extra aanbod zouden willen voor bepaalde leerlingen, maar denken dat zij daar geen financiële middelen voor hebben. Een feit is dat op dit moment nog niet alle doelgroepleerlingen in Nederland worden bereikt met VVE. Naar schatting krijgt zo n 57 procent van alle gewichtenkinderen in de onderbouw een VVE programma aangeboden, zo blijkt uit de landelijke VVE monitor (Sardes, 2009). Op grond van de gewichtenregeling krijgen bijna drieduizend basisscholen (van de zevenduizend) extra financiële middelen voor het verbeteren van de onderwijskansen van kinderen met risico op onderwijsachterstanden. Een flink deel van deze scholen (ruim 40 procent) zet dit geld echter niet in voor de uitvoering van een VVE programma. De folder is voor deze scholen geschreven. Daarnaast zit ongeveer een vijfde van de gewichtenleerlingen op scholen die geen achterstandmiddelen ontvangen. Ook zij kunnen deze folder gebruiken om tot een invulling te komen van de wettelijke verplichting. Het belang van vroegschoolse educatie De vroegschoolse educatie is de beste bijdrage die een school kan bieden aan een wijk, een dorp of stad. Kinderen die een betere start krijgen, komen ook beter aan de finish. Of anders gezegd, de vroegschoolse educatie legt een fundament waarop het hele onderwijsgebouw van de betrokken jongere rust. Jan Gispen (oud voorzitter bestuurs plat form G4 en lid van de commissie Lambrechts: Evaluatie en advies Commissie Passend Onderwijs). Uit: Hoe eerder hoe beter. Het belang van vroegschoolse educatie (Oberon, 2009)

3 VROEGSCHOOLSE EDUCATIE, OOK IETS VOOR ONS?! 1 Nadenken over de keuze voor een vroegschools programma Deze brochure ondersteunt scholen bij de vraag: hebben wij aandacht voor onderwijs - achterstandsbestrijding en kan een vroegschools programma ons daarbij van dienst zijn? In onderstaand schema hebben wij aandachtspunten weergegeven om met deze vraag aan de slag te gaan. Deze worden vervolgens besproken. Waar staat de school? Visie op onderwijsachterstanden Stimulerings- en leerbehoeften van de kinderen Huidige aanpak Hoe ziet het schoolprofiel eruit Motivatie en opvattingen van de leerkrachten Overdenk de consequenties Draagkracht van de school Wat wordt van de school verwacht? Verwachtingen van de overheid De Lokale Educatieve Agenda Doorgaande lijn Keuzemogelijkheden Ja, wij willen een VVE-programma (spoor 1) Ja, wij willen VVE-activiteiten (spoor 2) Nee wij doen al genoeg voor de doelgroep, namelijk (spoor 3)

4 2 VROEGSCHOOLSE EDUCATIE, OOK IETS VOOR ONS?! Waar staat de school? Op eenvoudige wijze kunnen scholen een analyse maken op basis waarvan zij een keuze kunnen gaan maken voor één van de drie mogelijkheden. De eigen motivatie van de school is voornamelijk van invloed op de keuze, daarnaast spelen ook omgevingsfactoren. We geven de stappen in de analyse weer. stap 1 Visie op onderwijsachterstanden Een VVE-programma is allereerst bedoeld om kinderen die al een achterstand hebben of die kans lopen een achterstand te ontwikkelen extra te stimuleren. Alle kinderen hebben baat bij een VVEprogramma, maar kinderen met laagopgeleide ouders profiteren er het meeste van. In beleids - termen gaat het om doelgroepkinderen, deze kinderen hebben een leerlinggewicht. De aan - wezigheid van veel of weinig doelgroepkinderen kan de keuze voor een programma beïnvloeden. De startvraag is daarom: hoeveel kinderen in groep 1 en 2 hebben een leerlinggewicht en wat is het percentuele aandeel in de groep? In de praktijk wordt door veel scholen, voorschoolse voorzieningen en gemeenten de omschrijving zoals gebruikt bij het gewichtensysteem te beperkt gevonden. Zij ervaren dat de groep kinderen die extra stimulerende aandacht en zorg nodig hebben niet alleen de kinderen zijn van ouders met een laagopleidingsniveau. Kan uw school uit de voeten met het leerlinggewicht en geeft het een goede indicatie van de omvang van de risicogroep? Of is er voor de school een nauwkeurigere omschrijving van de risicogroep te geven? Dus formuleer voor u zelf: Kinderen die een risico lopen op achterstanden in hun ontwikkeling zijn kinderen die En vervolgens: hoe groot is bij bovenstaande formulering de doelgroep in de onderbouw? Wanneer de definitie van de gewichtenregeling als onnauwkeurig wordt ervaren dan is het aan te bevelen daar afspraken over te maken in het lokaal onderwijsoverleg tussen gemeente en schoolbesturen. Veel gemeenten hanteren voor de voorschoolse doelgroep een bredere definitie dan de gewichtenregeling. Om de doorgaande lijn voor de doelgroep te waarborgen zouden schoolbesturen kunnen aansluiten bij deze doelgroep - definitie.

5 stap 2 Stimulerings- en leerbehoeften van de kinderen stap 3 Huidige aanpak Bij Stap 1 is de aard en omvang van de doelgroep in beeld gebracht. Vervolgens speelt de vraag wat zijn de leerbehoeften van de doelgroepkinderen en wat hebben hun ouders nodig? Op welke ontwikkelingsgebieden van kinderen ervaart de school de meeste achterstand? Komt dat tot uidrukking in het leerlingvolgsysteem? Welke cijfers zijn bekend? VVE-programma s zijn integrale programma s gericht op de meerdere ontwikkelingsgebieden (taalontwikkeling en ontluikende geletterdheid, motorische en creatieve ontwikkeling; persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling). Er zijn ook andere programma s die zich vooral op één ontwikkelingsgebied richten: Schatkist is bijvoorbeeld vooral een taalstimuleringsprogramma. Het is mogelijk dat uit de analyse komt dat op slechts een of enkele ontwikkelingsgebieden achterstand gevonden is. Dat wil niet zeggen dat een integrale aanpak zoals bij een VVE-programma wordt geboden overbodig is. Er kan dan juist extra aandacht worden besteed aan de stimulering van de betreffende ontwikkelingsgebieden. Leerondersteunende activiteiten door ouders thuis behoort onderdeel te zijn van een VVE-programma. De programma s bieden echter geen opvoedingsondersteuning en voorzien soms in geringe mate in het stimuleren van leerondersteunende activiteiten thuis. Afhankelijk van de behoefte kunt u naast een VVE-programma met een ouderprogramma werken. De mate van onderwijsachterstanden zijn in beeld gebracht, maar op welke wijze speelt de school daar nu op in? Wat doet uw school aan het verminderen van onderwijsachterstanden en vooral ook wat zou u willen doen? Waaruit bestaat de huidige aanpak, zowel wat betreft de methode als wat betreft de leerkrachtvaardigheden? Is het mogelijk om extra aandacht te besteden aan kinderen die dat nodig hebben? Misschien gebruikt u al een programma in de onderbouw: Werken de leerkrachten daar ook actief mee en zijn ze er tevreden over? Voor achterstandsbestrijding is een stevig observatie- en kindvolgsysteem ook van belang. De VVE-programma s hebben allemaal een eigen kindvolgsysteem: maar hoe verhoudt zich dat tot het huidige leerlingvolgsysteem van de school zoals bijvoorbeeld PRAVOO? Het is goed om op rij te zetten welke methoden de school gebruikt en na te denken waar leerlingen en leerkrachten nog behoefte aan hebben. Tip: Breng de competenties van de onderbouwleerkrachten in beeld. Gebruik daarvoor de toetsen van Er ontstaat dan een goed beeld van de competenties in huis: voor het maken van afspraken over een scholing kan dat handig zijn.

6 4 VROEGSCHOOLSE EDUCATIE, OOK IETS VOOR ONS?! stap 4 Hoe ziet het huidige schoolprofiel eruit? De VVE-programma s hebben alle hetzelfde doel, maar variëren in didactische opzet. Verschillen zijn er in de mate van invulling van het curriculum en de mate waarin ze kindvolgend dan wel kindsturend zijn. Ook scholen hebben daar eigen opvattingen over die goed moeten aansluiten op een te kiezen programma. Breng daarom in beeld wat de visie op kindontwikkeling is, de pedagogisch didactische principes, werkwijze, dagschema, observatie en registratie, wel of niet werken met activiteiten en thema s en het belang van ouderbetrokkenheid. stap 5 Motivatie en opvattingen van de leerkrachten Omdat de invoering van een VVE-programma nogal wat impliceert, is het belangrijk dat leerkrachten gemotiveerd zijn. Hoe denken zij over het bestrijden van achterstanden bij kinderen, wat zien zij als achterstand, hoe staan zij tegenover de overheidsvisie op het verminderen van achter - standen? Vinden zij dat zij op dit moment daar op een goede manier mee om kunnen gaan of zoeken zij nog naar een manier om dat te verbeteren? Hoe denken de leerkrachten over thematisch werken of werken zij liever kindvolgend. Hoe staan zij tegenover toetsen? Wat doe je vervolgens met de toetsresultaten? Op welke wijze kan toetsen bijdragen aan de stimulering van de ontwikkeling van kinderen? En wat zijn ideeën om te werken aan een doorgaande lijn (overdrachtsformulier, warme overdracht, gezamenlijk overleg, samen scholing volgen, uitwisseling over werkwijze, uitwisseling over kinderen)? stap 6 Overdenk de consequenties De keuze voor een VVE-programma heeft veel invloed op het werk op school.wat betekent invoering van een VVE-programma voor het werk in de groepen? In principe gaat de school werken volgens een bepaalde methode die leerkrachten gedurende de gehele dag kunnen toepassen. Daarnaast zullen ze bepaalde al gebruikte werkwijze willen behouden en is het dus van belang om te zoeken naar een evenwichtig dagprogramma. VVE beperkt zich niet tot een of twee activiteiten op een dag. Het brengt een verandering te weeg in het professioneel handelen van de leerkrachten: als het goed is verandert het de totale benadering van de kinderen en ouders. VVE kost meer tijd: voorbereidingstijd, afstemming met collega s, overleg met externen zoals de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en gemeente. Daar staat tegen over dat het werken met VVE ook veel oplevert: het is een professionaliseringsslag, en veel leerkrachten vinden hun werk bevredigender. Doordat er (nog) meer structuur in de dag zit verloopt de dag prettiger voor de kinderen en voor de medewerkers. Leerkrachten

7 VROEGSCHOOLSE EDUCATIE, OOK IETS VOOR ONS?! 5 krijgen instrumenten in handen waarmee ze gericht de ontwikkeling van kinderen kunnen sturen, hierdoor krijgt het werken met kinderen meer diepgang. Behalve gevolgen voor de leerkrachten in de klas, kan de invoering van een VVE-programma ook op schoolniveau gevolg hebben, bijvoorbeeld (intensiever) gaan samenwerken met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, jeugdgezondheidszorg en gemeente. Uw school komt in aanraking met het gemeentelijk VVE-beleid. stap 7 Draagkracht van de school Aanvullend op bovenstaande is het van belang dat de school als geheel voldoende draagkracht heeft voor verandering. Hebben de leerkrachten tijd en energie om nascholing te volgen? Zijn zij gemotiveerd om hun werkwijze te veranderen of aan te vullen? Hoeveel ruimte voor verandering (didactische aanpak) is er in de school? Kan de directie het proces begeleiden en faciliteren? Hoeveel uren zijn er beschikbaar voor extra activiteiten in de onderbouw? De directie en het schoolbestuur hebben inzicht in de financiële middelen. Omdat het geld voor vroegschoolse educatie is versleuteld in de lumpsum zijn scholen en schoolbesturen niet altijd op de hoogte van het bedrag. In de brochure Overzicht financiën Vroegschoolse Educatie staan rekenvoorbeelden om dit uit te rekenen.

8 6 VROEGSCHOOLSE EDUCATIE, OOK IETS VOOR ONS?! Wat wordt van de school verwacht? Verwachtingen van de overheid Het kabinet onderstreept de belangen van VVE. Daarom zijn in 2006 voor een periode van vier jaar doelen geformuleerd om de VVE te versterken. Om deze doelen te bereiken zijn afspraken gemaakt met onder andere de schoolbesturen, die zijn vastgelegd in de Agenda Focus op vroegschoolse educatie. Eén van de belangrijkste afspraken is dat besturen van basisscholen die in aanmerking komen voor gewichtengeld uiterlijk in 2011 de gewichten - leerlingen in de groepen 1 en 2 vier dagdelen vroegschoolse educatie aanbieden. Het gaat om VVE-programma s waarvan de effectiviteit op de Nederlandse taalontwikkeling is vastgesteld. Het programma wordt uitgevoerd met een dubbele bezetting of een gunstige leerkracht-leerling ratio, waarbij de leerkrachten in VVE zijn geschoold. Er kunnen ook lokale verwachtingen zijn die de keuze voor een vroegschoolse educatie programma bepalen. Bijvoorbeeld als de school - besturen door de gemeente zijn benaderd. Of als de vraag naar een VVE-programma opkomt door deelname aan brede schoolontwikkeling. Of als de school geld heeft ontvangen voor onderwijs - achterstandsbestrijding. De Lokale Educatieve Agenda Schoolbesturen en gemeente moeten samen een manier vinden om tot een sluitende aanpak voor VVE te komen. De Rijksgelden voor de voorschoolse educatie gaan immers naar de gemeente; die voor de vroegschoolse educatie naar de schoolbesturen. Over de doorgaande lijn moet worden overlegd. VVE staat op dit moment op nummer 1 in de Top-12 van gespreksonderwerpen op de Lokale Educatieve Agenda. De afspraken zoals gemaakt in de LEA zijn echter niet altijd bekend bij de scholen (uit: Rond de tafel. De rol van schoolbesturen bij de Lokale Educatieve Agenda, Oberon, 2009). Als in 2010 de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie wordt ingevoerd, wordt het nog urgenter om gezamenlijk de voor- en vroegschoolse educatie in te vullen. Daarin is opgenomen dat er verplichte afspraken moeten komen over de doorgaande lijn. Naast de Lokale Educatieve Agenda hebben veel gemeente een notitie over VVE-beleid. Voor scholen die nog moeten starten met VVE is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de afspraken in de LEA en het gemeentelijk VVE-beleid. Mogelijk beïnvloeden deze nog de keuze voor een VVE-programma.

9 VROEGSCHOOLSE EDUCATIE, OOK IETS VOOR ONS?! 7 Doorgaande lijn Bij doorgaande lijnen gaat het om een ononderbroken ontwikkelingsgang van kinderen door het onderwijs. Het gaat in dit geval om een doorgaande lijn van voorschoolse educatie (in peuterspeelzalen of kinderdagverblijven) naar vroegschoolse educatie (in groep 1 en 2). Een doorgaande lijn kan op verschillende manieren gestalte krijgen. Allereerst kunnen de voorschoolse instellingen en de basisschool gebruik maken van hetzelfde VVE-programma. Dit heeft verreweg de voorkeur, maar als dat niet mogelijk is kunt u ook op andere wijze afstemmen op inhoudelijk didactisch niveau. Daarnaast is het goed om te bekijken of er ook andere manieren zijn om een goede doorgaande lijn vorm te geven. In de meeste gemeenten zijn afspraken gemaakt over overdracht van kindgegevens wanneer een kind van de voorschoolse voorziening naar de basisschool gaat. Veelal is een overdrachts - formulier in gebruik. Naast een papieren - overdracht kunnen er afspraken worden gemaakt over de warme overdracht : er is dan sprake van een begeleidingstraject van kinderen bij de overgang naar de basisschool. Zie de brochure Doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse educatie (Oberon, 2009) voor een uitgebreid overzicht van manieren om aan de doorgaande lijn te werken. Het is handig om zodra de keuze voor VVE is gemaakt gelijk ook contact te leggen en overleg aan te gaan met de peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven in de omgeving van de school. Het is dus goed om te weten waar de meeste kinderen vandaan komen: die peuterspeelzaal en/ of dat kinderdagverblijf zou een goede VVE-partner kunnen worden van de school.

10 8 VROEGSCHOOLSE EDUCATIE, OOK IETS VOOR ONS?! Keuzemogelijkheden Als u de resultaten van de analyse en alle overwegingen op een rij heeft, is het tijd om een keuze te maken. Tussen de keuze wel of geen VVE-programma invoeren liggen ook nog mogelijkheden. We beschrijven in deze folder drie keuzemogelijkheden: Spoor 1 Ja, wij willen een VVE programma Spoor 2 Ja, wij willen VVE activiteiten Spoor 3 Nee, wij doen al genoeg voor de doelgroep, namelijk spoor een VVE-programma 1 Bij de keuze voor de invoering van een VVE-programma volgt onmiddellijk de vraag welk programma de school dan kiest. Wanneer de school de in deze beschreven folder analyse heeft uitgevoerd, heeft het al een goede basis om een programma uit te kiezen (zie ook het Overzicht VVE-programma s op ). Samen met een schoolbegeleidingsdienst kan de school vervolgens tot een keuze komen. Aangezien zij de programma s goed kennen en weten welk programma past bij de betreffende school. Schoolbegeleidingsdiensten bieden ook trajecten aan om gezamenlijk een gefundeerde keuze te maken. Bij de keuze voor een schoolbegeleidingsdienst is het handig om van tevoren te weten met welke programma s zij zelf werken, zodat zij volgend op het keuzetraject eventueel ook zelf de scholing kunnen aanbieden. Het is in ieder geval zeer aan te bevelen te gaan werken met een erkend VVE-programma; deze programma s zijn goed doordacht van opzet en worden op basis van praktijkervaringen en nieuwe inzichten nog steeds verbeterd. Daarmee beperk je de keuze tot Piramide, Kaleidoscoop, KO-totaal, Speelplezier, Startblokken/Basisontwikkeling en Sporen (zie Databank Effectieve jeuginterventies van het NJi). De VVE-programma s werken met een certificeringssysteem. Wanneer een school graag gecertificeerd wil zijn voor het werken met een VVE-pro gramma moeten de leerkrachten een volledige scholing volgen en betekent dit dat zij ook weer nascholing kunnen volgen om het certificaat te behouden. De scholingstrajecten duren meestal twee jaar.

11 VROEGSCHOOLSE EDUCATIE, OOK IETS VOOR ONS?! 9 Een school moet ook nadenken over de intensiteit van de uitvoering van het gekozen VVE-programma. Tijdens de scholing wordt daar ook aandacht aanbesteed: hoeveel thema s ga je uitvoeren, op welke wijze kan je in je aanbod differentiëren, hoe zet je extra uren op de groep in. Houd daarbij rekening met de kwaliteitseisen voor VVE zoals aangegeven in de Agenda Focus op vroegschoolse educatie. Afgesproken is dat er tenminste een gunstige leerkracht leerling ratio moet zijn. Ook het aantal dagdelen waarmee gericht met programma wordt gewerkt kan variëren; daarover zegt de Agenda dat er tenminste vierdagdelen VVE moeten worden aangeboden. spoor VVE-activiteiten 2 Uit de analyse kan volgen dat een school het wel belangrijk vindt om mee te werken aan een doorgaande lijn, maar dat zij bijvoorbeeld het niet nodig vindt om een volledig VVE-programma in te voeren. De school kan een samenwerking starten met de voorschoolse voorzieningen. Gedacht kan worden aan: een gezamenlijke pedagogisch- didactische visie overeenkomende werkwijze: inrichting ruimtes, gebruik pictogrammen, werken met thema s, benadering kinderen en ouders, doorlopend observatiesysteem gezamenlijke activiteiten een doorlopend kindvolgsysteem met overdracht van kindgegevens warme overdracht en een gezamenlijk wen - programma De keuze kan ook vallen op de invoering van een VVE-programma waarbij niet gestreefd wordt een certificering te behalen. De VVE-programma s bieden genoeg mogelijkheden om te variëren in intensiteit, bijvoorbeeld: het aantal te volgen trainingsbijeenkomsten en het aantal coachingsmomenten tijdens de training; bij programma s die werken met thema s: het aantal thema s dat de school per jaar uitvoert en de volledigheid waarmee leerkrachten aan de slag gaan met de thema s (alle activiteiten uitvoeren of niet); de visie en werkwijze van het programma gedurende de hele dag hanteren of enkel op bepaalde momenten; de materialen als ideeënboek gebruiken of het programma uitvoeren zoals beschreven; het hele observatiesysteem gebruiken of alleen onderdelen overnemen; alle werkwijzen / onderdelen van de methode overnemen of je beperken tot een aantal; de activiteiten / aanpak vooral uitvoeren met doelgroepkinderen of met de hele groep; activiteiten met ouders uitvoeren of niet. Bij het programma Piramide zijn twee varianten uitgewerkt: de light -variant en de ultralight -variant. Elk van de varianten is gebaseerd op een ander percentage doelgroepkinderen. Als slechts

12 10 VROEGSCHOOLSE EDUCATIE, OOK IETS VOOR ONS?! een klein aantal kinderen extra hulp nodig heeft, kan volgens de programmamakers volstaan worden met minder uren tutoring, terwijl de kansen op gunstige effecten door uitgekiende inzet van deze uren toch groot genoeg blijven. Uit onderzoek komt naar voren dat hoe intensiever de uitvoering is des beter de effecten zijn. Wanneer een school kiest voor VVE-activiteiten en dus niet een volledig programma invoert, zullen de effecten waarschijnlijk minder zichtbaar zijn. Sommige deskundigen ontraden scholen en voorschoolse voorzieningen zelfs zich te beperken tot onvolledige uitvoering van VVE. Als we het onderzoek overzien is één ding wel duidelijk: het is niet zinvol om VVE op een halfbakken manier uit te voeren, onder het motto alle kleine beetjes helpen. Het is daarom niet verstandig om te beknibbelen op het aantal dagdelen, de personele inzet, de training of de certificering en te vertrouwen op onvolledige geïmplementeerde programma s of zogenoemde light -varianten. Kwaliteit staat voorop. Als die in orde is, kan verder worden gewerkt aan het vergroten van het bereik. (Uit: Voor- en vroegschoolse educatie: Kleine beetjes helpen niet. Didactief, juni 2009) spoor geen VVE 3 Er zullen ook scholen zijn die op basis van de analyse concluderen dat het voor hun school niet nodig is om de aanpak te veranderen. Omdat zij weliswaar niet met een VVE-programma werken, maar een weg hebben gevonden om ook kinderen uit de doelgroep een goed aanbod te geven. Deze scholen investeren bijvoorbeeld al flink op taal - stimulering. Of het aantal doelgroepkinderen is zo klein dat zij voldoende mogelijkheden hebben om deze kinderen extra aandacht te geven. Voor deze scholen is het belangrijk om de observatie- en toetsgegevens goed bij te houden en specifiek ook voor de doelgroepkinderen de ontwikkeling te volgen. Met deze gegevens in de hand kan een school voor iedereen inzichtelijk maken wanneer dat nodig blijkt te zijn dat zij wel degelijk in staat zijn om de onderwijsachterstanden (op eigen wijze) te bestrijden.

13 VROEGSCHOOLSE EDUCATIE, OOK IETS VOOR ONS?! 11

14 COLOFON: AUTEUR: HELEEN VERSTEEGEN, SARDES REDACTIE: WENDY DE GEUS, OBERON VORMGEVING: CAS DE VRIES, DVADA DRUK: USP BV FOTOGRAFIE: SIJMEN HENDRIKS Deze brochure maakt onderdeel uit van het ondersteuningstraject bij de A genda Focus op vroegschoolse educatie Projectorganisatie De ondersteuning van schoolbesturen en scholen bij de A genda Focus op vroegschoolse educatie wordt uitgevoerd door het onderzoeks en adviesbureau Oberon te Utrecht. De coördinatie is in handen van een projectgroep met als leden: Wendy de Geus, Oberon, projectleider Ron Davids, Bond KBO, lid projectgroep namens de gezamenlijke onderwijsorganisaties Jo Kloprogge, zelfstandig adviseur en lid van de projectgroep Informatie Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar OBERON november 2009

Doorgaande lijn van voor naar vroegschoolse educatie

Doorgaande lijn van voor naar vroegschoolse educatie Doorgaande lijn van voor naar vroegschoolse educatie Inleiding Waarom werken aan een doorgaande lijn? Achterstanden die bij binnenkomst in groep 1 al bestaan, blijken tijdens de basisschoolperiode moeilijk

Nadere informatie

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand

Goed voorbereid naar school. Samen aan de slag met taalachterstand Goed voorbereid naar school Samen aan de slag met taalachterstand Inhoud Interviews Jan Paantjens, wethouder maatschappelijke ontwikkeling in de gemeente Halderberge: Het ITJ rapport was een soort gratis

Nadere informatie

EXTRA AANDACHT NODIG VOOR ACHTERSTANDEN BIJ HET JONGE KIND EINDRAPPORT BESTANDSOPNAME VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN NEDERLAND

EXTRA AANDACHT NODIG VOOR ACHTERSTANDEN BIJ HET JONGE KIND EINDRAPPORT BESTANDSOPNAME VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN NEDERLAND EXTRA AANDACHT NODIG VOOR ACHTERSTANDEN BIJ HET JONGE KIND EINDRAPPORT BESTANDSOPNAME VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN NEDERLAND Voorwoord In de memorie van toelichting bij de Wet Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

VVE onder de loep. Een studie naar de uitvoering en effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatieve programma s

VVE onder de loep. Een studie naar de uitvoering en effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatieve programma s VVE onder de loep Een studie naar de uitvoering en effectiviteit van voor- en vroegschoolse educatieve programma s Elma Nap-Kolhoff Tamara van Schilt-Mol Marjolein Simons Linda Sontag Roel van Steensel

Nadere informatie

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten.

Ten slotte geef ik u een overzicht van de evaluaties van het achterstandenbeleid die u in maart 2015 van mij mag verwachten. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen

Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Deelname aan voor- en vroegschoolse educatie en de ontwikkeling van kinderen Twee onderzoeken in het kader van de BOPOprogrammalijn

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

V[ C\\_ R[ C_\RT`PU\\Y`R

V[ C\\_ R[ C_\RT`PU\\Y`R VARIATIE IN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Variatie in Voor- en Vroegschoolse Educatie Een onderzoek naar de uiteenlopende wijzen waarop in gemeenten vorm wordt gegeven aan VVE Geert Driessen ITS, Radboud

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2

OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 OPBRENGSTGERICHT WERKEN BIJ KLEUTERS SUCCESFACTOREN EN KNELPUNTEN VAN OPBRENGSTGERICHT WERKEN IN DE GROEPEN 1 EN 2 Utrecht, februari 2013 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLEIN STATIONNETJE BASISSCHOOL ERASMUS, LOC. STATIONSSTR. Locatie(s) :Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet?

Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Mhiera den Blanken Anne Luc van der Vegt i.s.m. FORUM juni 2007 Voorschoolse educatie: waarom wel, waarom niet? Overwegingen van ouders om hun kinderen al

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen

Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Kieswijzer Taalcursussen pedagogisch medewerkers in voorschoolse instellingen Opdrachtgever: ministerie van OCW, directie Primair

Nadere informatie

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Handreiking. Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Handreiking Opvoedingsondersteuning in het Centrum voor Jeugd en Gezin Auteurs: Moniek van Dijk en Bert Prinsen Deze handreiking maakt onderdeel uit van de Gereedschapskist Centrum voor Jeugd en Gezin

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens

Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens Als je daadwerkelijk een doorgaande lijn wilt realiseren, dan kun je niet anders dan verbanden leggen en verbindingen aangaan. Ingrid Veeke Marijke Bertu

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014

Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Stad om op te groeien Kadernota Integraal Jeugdbeleid Groningen 2011-2014 Dienst Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn, gemeente Groningen

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie