Vroegschoolse educatie, ook iets voor ons?! Keuzewijzer voor vroegschoolse educatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vroegschoolse educatie, ook iets voor ons?! Keuzewijzer voor vroegschoolse educatie"

Transcriptie

1 Oberon-Focus-KeuzeprocesVE :14 Pagina 1 Vroegschoolse educatie, ook iets voor ons?! Keuzewijzer voor vroegschoolse educatie

2 Kinderen moeten alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. De school heeft een belangrijke rol in het creëren van deze kansen en de school valt weer onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. Onder die verantwoordelijkheid valt ook het vroegtijdig bestrijden van onderwijsachterstanden bij leerlingen. Voor en vroegschoolse educatie (VVE) speelt hierin een sleutelrol. A ldus staatssecretaris Sharon Dijksma in een interview over de A genda Focus op vroegschoolse educatie. Voor wie is deze folder? A lle scholen hebben de wettelijke opdracht om op herkenbare en structurele wijze aandacht te besteden aan het bestrijden van onderwijsachterstanden. Dat ligt besloten in de Wet op het primair onderwijs (art 8 lid 9). Voor veel scholen in Nederland vormen onderwijsachterstanden echter nog geen onderwerp van gesprek. Zij hebben bijna geen leerlingen met een gewicht op school. Ook zijn er scholen die graag een extra aanbod zouden willen voor bepaalde leerlingen, maar denken dat zij daar geen financiële middelen voor hebben. Een feit is dat op dit moment nog niet alle doelgroepleerlingen in Nederland worden bereikt met VVE. Naar schatting krijgt zo n 57 procent van alle gewichtenkinderen in de onderbouw een VVE programma aangeboden, zo blijkt uit de landelijke VVE monitor (Sardes, 2009). Op grond van de gewichtenregeling krijgen bijna drieduizend basisscholen (van de zevenduizend) extra financiële middelen voor het verbeteren van de onderwijskansen van kinderen met risico op onderwijsachterstanden. Een flink deel van deze scholen (ruim 40 procent) zet dit geld echter niet in voor de uitvoering van een VVE programma. De folder is voor deze scholen geschreven. Daarnaast zit ongeveer een vijfde van de gewichtenleerlingen op scholen die geen achterstandmiddelen ontvangen. Ook zij kunnen deze folder gebruiken om tot een invulling te komen van de wettelijke verplichting. Het belang van vroegschoolse educatie De vroegschoolse educatie is de beste bijdrage die een school kan bieden aan een wijk, een dorp of stad. Kinderen die een betere start krijgen, komen ook beter aan de finish. Of anders gezegd, de vroegschoolse educatie legt een fundament waarop het hele onderwijsgebouw van de betrokken jongere rust. Jan Gispen (oud voorzitter bestuurs plat form G4 en lid van de commissie Lambrechts: Evaluatie en advies Commissie Passend Onderwijs). Uit: Hoe eerder hoe beter. Het belang van vroegschoolse educatie (Oberon, 2009)

3 VROEGSCHOOLSE EDUCATIE, OOK IETS VOOR ONS?! 1 Nadenken over de keuze voor een vroegschools programma Deze brochure ondersteunt scholen bij de vraag: hebben wij aandacht voor onderwijs - achterstandsbestrijding en kan een vroegschools programma ons daarbij van dienst zijn? In onderstaand schema hebben wij aandachtspunten weergegeven om met deze vraag aan de slag te gaan. Deze worden vervolgens besproken. Waar staat de school? Visie op onderwijsachterstanden Stimulerings- en leerbehoeften van de kinderen Huidige aanpak Hoe ziet het schoolprofiel eruit Motivatie en opvattingen van de leerkrachten Overdenk de consequenties Draagkracht van de school Wat wordt van de school verwacht? Verwachtingen van de overheid De Lokale Educatieve Agenda Doorgaande lijn Keuzemogelijkheden Ja, wij willen een VVE-programma (spoor 1) Ja, wij willen VVE-activiteiten (spoor 2) Nee wij doen al genoeg voor de doelgroep, namelijk (spoor 3)

4 2 VROEGSCHOOLSE EDUCATIE, OOK IETS VOOR ONS?! Waar staat de school? Op eenvoudige wijze kunnen scholen een analyse maken op basis waarvan zij een keuze kunnen gaan maken voor één van de drie mogelijkheden. De eigen motivatie van de school is voornamelijk van invloed op de keuze, daarnaast spelen ook omgevingsfactoren. We geven de stappen in de analyse weer. stap 1 Visie op onderwijsachterstanden Een VVE-programma is allereerst bedoeld om kinderen die al een achterstand hebben of die kans lopen een achterstand te ontwikkelen extra te stimuleren. Alle kinderen hebben baat bij een VVEprogramma, maar kinderen met laagopgeleide ouders profiteren er het meeste van. In beleids - termen gaat het om doelgroepkinderen, deze kinderen hebben een leerlinggewicht. De aan - wezigheid van veel of weinig doelgroepkinderen kan de keuze voor een programma beïnvloeden. De startvraag is daarom: hoeveel kinderen in groep 1 en 2 hebben een leerlinggewicht en wat is het percentuele aandeel in de groep? In de praktijk wordt door veel scholen, voorschoolse voorzieningen en gemeenten de omschrijving zoals gebruikt bij het gewichtensysteem te beperkt gevonden. Zij ervaren dat de groep kinderen die extra stimulerende aandacht en zorg nodig hebben niet alleen de kinderen zijn van ouders met een laagopleidingsniveau. Kan uw school uit de voeten met het leerlinggewicht en geeft het een goede indicatie van de omvang van de risicogroep? Of is er voor de school een nauwkeurigere omschrijving van de risicogroep te geven? Dus formuleer voor u zelf: Kinderen die een risico lopen op achterstanden in hun ontwikkeling zijn kinderen die En vervolgens: hoe groot is bij bovenstaande formulering de doelgroep in de onderbouw? Wanneer de definitie van de gewichtenregeling als onnauwkeurig wordt ervaren dan is het aan te bevelen daar afspraken over te maken in het lokaal onderwijsoverleg tussen gemeente en schoolbesturen. Veel gemeenten hanteren voor de voorschoolse doelgroep een bredere definitie dan de gewichtenregeling. Om de doorgaande lijn voor de doelgroep te waarborgen zouden schoolbesturen kunnen aansluiten bij deze doelgroep - definitie.

5 stap 2 Stimulerings- en leerbehoeften van de kinderen stap 3 Huidige aanpak Bij Stap 1 is de aard en omvang van de doelgroep in beeld gebracht. Vervolgens speelt de vraag wat zijn de leerbehoeften van de doelgroepkinderen en wat hebben hun ouders nodig? Op welke ontwikkelingsgebieden van kinderen ervaart de school de meeste achterstand? Komt dat tot uidrukking in het leerlingvolgsysteem? Welke cijfers zijn bekend? VVE-programma s zijn integrale programma s gericht op de meerdere ontwikkelingsgebieden (taalontwikkeling en ontluikende geletterdheid, motorische en creatieve ontwikkeling; persoonlijke en sociaal-emotionele ontwikkeling). Er zijn ook andere programma s die zich vooral op één ontwikkelingsgebied richten: Schatkist is bijvoorbeeld vooral een taalstimuleringsprogramma. Het is mogelijk dat uit de analyse komt dat op slechts een of enkele ontwikkelingsgebieden achterstand gevonden is. Dat wil niet zeggen dat een integrale aanpak zoals bij een VVE-programma wordt geboden overbodig is. Er kan dan juist extra aandacht worden besteed aan de stimulering van de betreffende ontwikkelingsgebieden. Leerondersteunende activiteiten door ouders thuis behoort onderdeel te zijn van een VVE-programma. De programma s bieden echter geen opvoedingsondersteuning en voorzien soms in geringe mate in het stimuleren van leerondersteunende activiteiten thuis. Afhankelijk van de behoefte kunt u naast een VVE-programma met een ouderprogramma werken. De mate van onderwijsachterstanden zijn in beeld gebracht, maar op welke wijze speelt de school daar nu op in? Wat doet uw school aan het verminderen van onderwijsachterstanden en vooral ook wat zou u willen doen? Waaruit bestaat de huidige aanpak, zowel wat betreft de methode als wat betreft de leerkrachtvaardigheden? Is het mogelijk om extra aandacht te besteden aan kinderen die dat nodig hebben? Misschien gebruikt u al een programma in de onderbouw: Werken de leerkrachten daar ook actief mee en zijn ze er tevreden over? Voor achterstandsbestrijding is een stevig observatie- en kindvolgsysteem ook van belang. De VVE-programma s hebben allemaal een eigen kindvolgsysteem: maar hoe verhoudt zich dat tot het huidige leerlingvolgsysteem van de school zoals bijvoorbeeld PRAVOO? Het is goed om op rij te zetten welke methoden de school gebruikt en na te denken waar leerlingen en leerkrachten nog behoefte aan hebben. Tip: Breng de competenties van de onderbouwleerkrachten in beeld. Gebruik daarvoor de toetsen van Er ontstaat dan een goed beeld van de competenties in huis: voor het maken van afspraken over een scholing kan dat handig zijn.

6 4 VROEGSCHOOLSE EDUCATIE, OOK IETS VOOR ONS?! stap 4 Hoe ziet het huidige schoolprofiel eruit? De VVE-programma s hebben alle hetzelfde doel, maar variëren in didactische opzet. Verschillen zijn er in de mate van invulling van het curriculum en de mate waarin ze kindvolgend dan wel kindsturend zijn. Ook scholen hebben daar eigen opvattingen over die goed moeten aansluiten op een te kiezen programma. Breng daarom in beeld wat de visie op kindontwikkeling is, de pedagogisch didactische principes, werkwijze, dagschema, observatie en registratie, wel of niet werken met activiteiten en thema s en het belang van ouderbetrokkenheid. stap 5 Motivatie en opvattingen van de leerkrachten Omdat de invoering van een VVE-programma nogal wat impliceert, is het belangrijk dat leerkrachten gemotiveerd zijn. Hoe denken zij over het bestrijden van achterstanden bij kinderen, wat zien zij als achterstand, hoe staan zij tegenover de overheidsvisie op het verminderen van achter - standen? Vinden zij dat zij op dit moment daar op een goede manier mee om kunnen gaan of zoeken zij nog naar een manier om dat te verbeteren? Hoe denken de leerkrachten over thematisch werken of werken zij liever kindvolgend. Hoe staan zij tegenover toetsen? Wat doe je vervolgens met de toetsresultaten? Op welke wijze kan toetsen bijdragen aan de stimulering van de ontwikkeling van kinderen? En wat zijn ideeën om te werken aan een doorgaande lijn (overdrachtsformulier, warme overdracht, gezamenlijk overleg, samen scholing volgen, uitwisseling over werkwijze, uitwisseling over kinderen)? stap 6 Overdenk de consequenties De keuze voor een VVE-programma heeft veel invloed op het werk op school.wat betekent invoering van een VVE-programma voor het werk in de groepen? In principe gaat de school werken volgens een bepaalde methode die leerkrachten gedurende de gehele dag kunnen toepassen. Daarnaast zullen ze bepaalde al gebruikte werkwijze willen behouden en is het dus van belang om te zoeken naar een evenwichtig dagprogramma. VVE beperkt zich niet tot een of twee activiteiten op een dag. Het brengt een verandering te weeg in het professioneel handelen van de leerkrachten: als het goed is verandert het de totale benadering van de kinderen en ouders. VVE kost meer tijd: voorbereidingstijd, afstemming met collega s, overleg met externen zoals de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en gemeente. Daar staat tegen over dat het werken met VVE ook veel oplevert: het is een professionaliseringsslag, en veel leerkrachten vinden hun werk bevredigender. Doordat er (nog) meer structuur in de dag zit verloopt de dag prettiger voor de kinderen en voor de medewerkers. Leerkrachten

7 VROEGSCHOOLSE EDUCATIE, OOK IETS VOOR ONS?! 5 krijgen instrumenten in handen waarmee ze gericht de ontwikkeling van kinderen kunnen sturen, hierdoor krijgt het werken met kinderen meer diepgang. Behalve gevolgen voor de leerkrachten in de klas, kan de invoering van een VVE-programma ook op schoolniveau gevolg hebben, bijvoorbeeld (intensiever) gaan samenwerken met peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, jeugdgezondheidszorg en gemeente. Uw school komt in aanraking met het gemeentelijk VVE-beleid. stap 7 Draagkracht van de school Aanvullend op bovenstaande is het van belang dat de school als geheel voldoende draagkracht heeft voor verandering. Hebben de leerkrachten tijd en energie om nascholing te volgen? Zijn zij gemotiveerd om hun werkwijze te veranderen of aan te vullen? Hoeveel ruimte voor verandering (didactische aanpak) is er in de school? Kan de directie het proces begeleiden en faciliteren? Hoeveel uren zijn er beschikbaar voor extra activiteiten in de onderbouw? De directie en het schoolbestuur hebben inzicht in de financiële middelen. Omdat het geld voor vroegschoolse educatie is versleuteld in de lumpsum zijn scholen en schoolbesturen niet altijd op de hoogte van het bedrag. In de brochure Overzicht financiën Vroegschoolse Educatie staan rekenvoorbeelden om dit uit te rekenen.

8 6 VROEGSCHOOLSE EDUCATIE, OOK IETS VOOR ONS?! Wat wordt van de school verwacht? Verwachtingen van de overheid Het kabinet onderstreept de belangen van VVE. Daarom zijn in 2006 voor een periode van vier jaar doelen geformuleerd om de VVE te versterken. Om deze doelen te bereiken zijn afspraken gemaakt met onder andere de schoolbesturen, die zijn vastgelegd in de Agenda Focus op vroegschoolse educatie. Eén van de belangrijkste afspraken is dat besturen van basisscholen die in aanmerking komen voor gewichtengeld uiterlijk in 2011 de gewichten - leerlingen in de groepen 1 en 2 vier dagdelen vroegschoolse educatie aanbieden. Het gaat om VVE-programma s waarvan de effectiviteit op de Nederlandse taalontwikkeling is vastgesteld. Het programma wordt uitgevoerd met een dubbele bezetting of een gunstige leerkracht-leerling ratio, waarbij de leerkrachten in VVE zijn geschoold. Er kunnen ook lokale verwachtingen zijn die de keuze voor een vroegschoolse educatie programma bepalen. Bijvoorbeeld als de school - besturen door de gemeente zijn benaderd. Of als de vraag naar een VVE-programma opkomt door deelname aan brede schoolontwikkeling. Of als de school geld heeft ontvangen voor onderwijs - achterstandsbestrijding. De Lokale Educatieve Agenda Schoolbesturen en gemeente moeten samen een manier vinden om tot een sluitende aanpak voor VVE te komen. De Rijksgelden voor de voorschoolse educatie gaan immers naar de gemeente; die voor de vroegschoolse educatie naar de schoolbesturen. Over de doorgaande lijn moet worden overlegd. VVE staat op dit moment op nummer 1 in de Top-12 van gespreksonderwerpen op de Lokale Educatieve Agenda. De afspraken zoals gemaakt in de LEA zijn echter niet altijd bekend bij de scholen (uit: Rond de tafel. De rol van schoolbesturen bij de Lokale Educatieve Agenda, Oberon, 2009). Als in 2010 de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie wordt ingevoerd, wordt het nog urgenter om gezamenlijk de voor- en vroegschoolse educatie in te vullen. Daarin is opgenomen dat er verplichte afspraken moeten komen over de doorgaande lijn. Naast de Lokale Educatieve Agenda hebben veel gemeente een notitie over VVE-beleid. Voor scholen die nog moeten starten met VVE is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de afspraken in de LEA en het gemeentelijk VVE-beleid. Mogelijk beïnvloeden deze nog de keuze voor een VVE-programma.

9 VROEGSCHOOLSE EDUCATIE, OOK IETS VOOR ONS?! 7 Doorgaande lijn Bij doorgaande lijnen gaat het om een ononderbroken ontwikkelingsgang van kinderen door het onderwijs. Het gaat in dit geval om een doorgaande lijn van voorschoolse educatie (in peuterspeelzalen of kinderdagverblijven) naar vroegschoolse educatie (in groep 1 en 2). Een doorgaande lijn kan op verschillende manieren gestalte krijgen. Allereerst kunnen de voorschoolse instellingen en de basisschool gebruik maken van hetzelfde VVE-programma. Dit heeft verreweg de voorkeur, maar als dat niet mogelijk is kunt u ook op andere wijze afstemmen op inhoudelijk didactisch niveau. Daarnaast is het goed om te bekijken of er ook andere manieren zijn om een goede doorgaande lijn vorm te geven. In de meeste gemeenten zijn afspraken gemaakt over overdracht van kindgegevens wanneer een kind van de voorschoolse voorziening naar de basisschool gaat. Veelal is een overdrachts - formulier in gebruik. Naast een papieren - overdracht kunnen er afspraken worden gemaakt over de warme overdracht : er is dan sprake van een begeleidingstraject van kinderen bij de overgang naar de basisschool. Zie de brochure Doorgaande lijn van voor- naar vroegschoolse educatie (Oberon, 2009) voor een uitgebreid overzicht van manieren om aan de doorgaande lijn te werken. Het is handig om zodra de keuze voor VVE is gemaakt gelijk ook contact te leggen en overleg aan te gaan met de peuterspeelzalen en de kinderdagverblijven in de omgeving van de school. Het is dus goed om te weten waar de meeste kinderen vandaan komen: die peuterspeelzaal en/ of dat kinderdagverblijf zou een goede VVE-partner kunnen worden van de school.

10 8 VROEGSCHOOLSE EDUCATIE, OOK IETS VOOR ONS?! Keuzemogelijkheden Als u de resultaten van de analyse en alle overwegingen op een rij heeft, is het tijd om een keuze te maken. Tussen de keuze wel of geen VVE-programma invoeren liggen ook nog mogelijkheden. We beschrijven in deze folder drie keuzemogelijkheden: Spoor 1 Ja, wij willen een VVE programma Spoor 2 Ja, wij willen VVE activiteiten Spoor 3 Nee, wij doen al genoeg voor de doelgroep, namelijk spoor een VVE-programma 1 Bij de keuze voor de invoering van een VVE-programma volgt onmiddellijk de vraag welk programma de school dan kiest. Wanneer de school de in deze beschreven folder analyse heeft uitgevoerd, heeft het al een goede basis om een programma uit te kiezen (zie ook het Overzicht VVE-programma s op ). Samen met een schoolbegeleidingsdienst kan de school vervolgens tot een keuze komen. Aangezien zij de programma s goed kennen en weten welk programma past bij de betreffende school. Schoolbegeleidingsdiensten bieden ook trajecten aan om gezamenlijk een gefundeerde keuze te maken. Bij de keuze voor een schoolbegeleidingsdienst is het handig om van tevoren te weten met welke programma s zij zelf werken, zodat zij volgend op het keuzetraject eventueel ook zelf de scholing kunnen aanbieden. Het is in ieder geval zeer aan te bevelen te gaan werken met een erkend VVE-programma; deze programma s zijn goed doordacht van opzet en worden op basis van praktijkervaringen en nieuwe inzichten nog steeds verbeterd. Daarmee beperk je de keuze tot Piramide, Kaleidoscoop, KO-totaal, Speelplezier, Startblokken/Basisontwikkeling en Sporen (zie Databank Effectieve jeuginterventies van het NJi). De VVE-programma s werken met een certificeringssysteem. Wanneer een school graag gecertificeerd wil zijn voor het werken met een VVE-pro gramma moeten de leerkrachten een volledige scholing volgen en betekent dit dat zij ook weer nascholing kunnen volgen om het certificaat te behouden. De scholingstrajecten duren meestal twee jaar.

11 VROEGSCHOOLSE EDUCATIE, OOK IETS VOOR ONS?! 9 Een school moet ook nadenken over de intensiteit van de uitvoering van het gekozen VVE-programma. Tijdens de scholing wordt daar ook aandacht aanbesteed: hoeveel thema s ga je uitvoeren, op welke wijze kan je in je aanbod differentiëren, hoe zet je extra uren op de groep in. Houd daarbij rekening met de kwaliteitseisen voor VVE zoals aangegeven in de Agenda Focus op vroegschoolse educatie. Afgesproken is dat er tenminste een gunstige leerkracht leerling ratio moet zijn. Ook het aantal dagdelen waarmee gericht met programma wordt gewerkt kan variëren; daarover zegt de Agenda dat er tenminste vierdagdelen VVE moeten worden aangeboden. spoor VVE-activiteiten 2 Uit de analyse kan volgen dat een school het wel belangrijk vindt om mee te werken aan een doorgaande lijn, maar dat zij bijvoorbeeld het niet nodig vindt om een volledig VVE-programma in te voeren. De school kan een samenwerking starten met de voorschoolse voorzieningen. Gedacht kan worden aan: een gezamenlijke pedagogisch- didactische visie overeenkomende werkwijze: inrichting ruimtes, gebruik pictogrammen, werken met thema s, benadering kinderen en ouders, doorlopend observatiesysteem gezamenlijke activiteiten een doorlopend kindvolgsysteem met overdracht van kindgegevens warme overdracht en een gezamenlijk wen - programma De keuze kan ook vallen op de invoering van een VVE-programma waarbij niet gestreefd wordt een certificering te behalen. De VVE-programma s bieden genoeg mogelijkheden om te variëren in intensiteit, bijvoorbeeld: het aantal te volgen trainingsbijeenkomsten en het aantal coachingsmomenten tijdens de training; bij programma s die werken met thema s: het aantal thema s dat de school per jaar uitvoert en de volledigheid waarmee leerkrachten aan de slag gaan met de thema s (alle activiteiten uitvoeren of niet); de visie en werkwijze van het programma gedurende de hele dag hanteren of enkel op bepaalde momenten; de materialen als ideeënboek gebruiken of het programma uitvoeren zoals beschreven; het hele observatiesysteem gebruiken of alleen onderdelen overnemen; alle werkwijzen / onderdelen van de methode overnemen of je beperken tot een aantal; de activiteiten / aanpak vooral uitvoeren met doelgroepkinderen of met de hele groep; activiteiten met ouders uitvoeren of niet. Bij het programma Piramide zijn twee varianten uitgewerkt: de light -variant en de ultralight -variant. Elk van de varianten is gebaseerd op een ander percentage doelgroepkinderen. Als slechts

12 10 VROEGSCHOOLSE EDUCATIE, OOK IETS VOOR ONS?! een klein aantal kinderen extra hulp nodig heeft, kan volgens de programmamakers volstaan worden met minder uren tutoring, terwijl de kansen op gunstige effecten door uitgekiende inzet van deze uren toch groot genoeg blijven. Uit onderzoek komt naar voren dat hoe intensiever de uitvoering is des beter de effecten zijn. Wanneer een school kiest voor VVE-activiteiten en dus niet een volledig programma invoert, zullen de effecten waarschijnlijk minder zichtbaar zijn. Sommige deskundigen ontraden scholen en voorschoolse voorzieningen zelfs zich te beperken tot onvolledige uitvoering van VVE. Als we het onderzoek overzien is één ding wel duidelijk: het is niet zinvol om VVE op een halfbakken manier uit te voeren, onder het motto alle kleine beetjes helpen. Het is daarom niet verstandig om te beknibbelen op het aantal dagdelen, de personele inzet, de training of de certificering en te vertrouwen op onvolledige geïmplementeerde programma s of zogenoemde light -varianten. Kwaliteit staat voorop. Als die in orde is, kan verder worden gewerkt aan het vergroten van het bereik. (Uit: Voor- en vroegschoolse educatie: Kleine beetjes helpen niet. Didactief, juni 2009) spoor geen VVE 3 Er zullen ook scholen zijn die op basis van de analyse concluderen dat het voor hun school niet nodig is om de aanpak te veranderen. Omdat zij weliswaar niet met een VVE-programma werken, maar een weg hebben gevonden om ook kinderen uit de doelgroep een goed aanbod te geven. Deze scholen investeren bijvoorbeeld al flink op taal - stimulering. Of het aantal doelgroepkinderen is zo klein dat zij voldoende mogelijkheden hebben om deze kinderen extra aandacht te geven. Voor deze scholen is het belangrijk om de observatie- en toetsgegevens goed bij te houden en specifiek ook voor de doelgroepkinderen de ontwikkeling te volgen. Met deze gegevens in de hand kan een school voor iedereen inzichtelijk maken wanneer dat nodig blijkt te zijn dat zij wel degelijk in staat zijn om de onderwijsachterstanden (op eigen wijze) te bestrijden.

13 VROEGSCHOOLSE EDUCATIE, OOK IETS VOOR ONS?! 11

14 COLOFON: AUTEUR: HELEEN VERSTEEGEN, SARDES REDACTIE: WENDY DE GEUS, OBERON VORMGEVING: CAS DE VRIES, DVADA DRUK: USP BV FOTOGRAFIE: SIJMEN HENDRIKS Deze brochure maakt onderdeel uit van het ondersteuningstraject bij de A genda Focus op vroegschoolse educatie Projectorganisatie De ondersteuning van schoolbesturen en scholen bij de A genda Focus op vroegschoolse educatie wordt uitgevoerd door het onderzoeks en adviesbureau Oberon te Utrecht. De coördinatie is in handen van een projectgroep met als leden: Wendy de Geus, Oberon, projectleider Ron Davids, Bond KBO, lid projectgroep namens de gezamenlijke onderwijsorganisaties Jo Kloprogge, zelfstandig adviseur en lid van de projectgroep Informatie Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar OBERON november 2009

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne 2012-2014 1 Vastgesteld door de gemeenteraad van Deurne op 2 1.Inleiding Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie De Wet OKE (Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie

Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie Partijen: Schoolbestu(u)r(en) basisonderwijs :... Bestu(u)r(en) kinderopvang :... Bestu(u)r(en) peuterspeelzaalwerk :... Gemeente :... < Overige partijen

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren

Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren De ondergetekenden: 1. Gemeente Someren, voor deze overeenkomst vertegenwoordigd door dhr. T. Maas, 2. Stichting PlatOO, voor deze overeenkomst

Nadere informatie

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide De educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede

Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Anneke Elenbaas van Ommen - 20 maart 2012 SAMENWERKEN AAN DE DOORGAANDE LIJN IN ZORG EN EDUCATIE BINNEN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE PERIODE Workshop Onderwijsdag 2012 Enschede Programma Welkom en toelichting

Nadere informatie

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne

Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Resultaatafspraken voor VVE in gemeente Westvoorne Partijen Schoolbesturen VCO De Kring (CNS De Nieuwe Weg, Baron de Vos van Steenwijkschool) Onderwijsgroep PRIMOvpr (De Driehoek, Obs Mildenburg, Obs Het

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

VVE-pilot Spraak Makend in Oost-Groningen

VVE-pilot Spraak Makend in Oost-Groningen VVE-pilot Spraak Makend in Oost-Groningen 1. Doel Het doel van de VVE-pilot is het taalniveau van doelgroepkinderen zoals omschreven in de notitie Spraak Makend te verbeteren. Dit betekent dat de deelnemende

Nadere informatie

Preview. Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang. Pedagogische doelen. Wat is kwaliteit?

Preview. Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang. Pedagogische doelen. Wat is kwaliteit? Kwaliteit van VVE in de Kinderopvang Preview Wat is kwaliteit? Stand van zaken anno 2009 Waarom VVE in de kinderopvang? Doelgroepen Professionalisering Kwaliteit van VVE: wat werkt? Wat voegt VVE toe?

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Juli 2011 INHOUDSOPGAVE Samenvatting.....2 1 Inleiding. 2 2. Begrippenkader...2 3. Aanleiding........3

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014. en nu is het OKE

Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014. en nu is het OKE Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014 en nu is het OKE Inhoudsopgave: I Inleiding 2 Ontwikkelingen VVE-beleid 2.1 Landelijk beleid 4 2.2 Wat betekent dit voor gemeenten 4 3 Lokaal VVE-beleid

Nadere informatie

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen Evaluatie VVE Pilot Nieuwleusen Een samenwerking tussen: Doomijn peuterspeelzaal Kon. Julianalaan Landstede Kinderdagverblijf t Hummelhof Carinova consultatiebureau Nieuwleusen Gemeente Dalfsen Maart,

Nadere informatie

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER Overdracht kindgegevens van voorschoolse instellingen naar het basisonderwijs Inleiding Een goede, eenduidige overdracht van gegevens over kinderen van de voorschoolse

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Rk Basisschool Op Dreef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Rk Basisschool Op Dreef RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Rk Basisschool Op Dreef Plaats : Nieuw-Vennep BRIN nummer : 09VX C1 Onderzoeksnummer : 273217 Datum onderzoek : 18 februari

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KINDERVRIEND

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KINDERVRIEND VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KINDERVRIEND Locatie(s) :Basisschool De Brinnr. :08KA Plaats :2802 EM Gouda Reg.nr. :25784

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 Utrecht, november 2012 3426545 Pagina 1 van 15 Pagina 2 van 15 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE op gemeentelijk niveau 9 2 De oordelen over

Nadere informatie

Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN

Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN De vragen in deze Landelijke VVE monitor hebben betrekking op de situatie in het schooljaar 2009 2010. Ideaal gesproken gaat u uit van één teldatum, het liefst

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE

Kinderdagverblijf Buitenpret. Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE Kinderdagverblijf Buitenpret Peuterspeelleergroep De Krullevaar Peuterspeelleergroep Pim&Pom PROTOCOL VVE INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Omschrijving VVE 1.1 Algemeen 3 1.2 Doelgroepbepaling 4 1.3 Toeleiding

Nadere informatie

VVE wijkanalyses. Evaluatieverslag VVE wijkanalyses

VVE wijkanalyses. Evaluatieverslag VVE wijkanalyses VVE wijkanalyses Evaluatieverslag VVE wijkanalyses VVE wijkanalyses Evaluatieverslag VVE wijkanalyses Annelies Kassenberg, Senior onderzoeker Matti Blok, Onderzoeker Dorien Petri, projectondersteuner

Nadere informatie

VVE IN ROTTERDAM DE KWALITEIT OP GEMEENTENIVEAU. Utrecht, 22 maart 2012 Definitief. H3255555 Pagina 1 van 9

VVE IN ROTTERDAM DE KWALITEIT OP GEMEENTENIVEAU. Utrecht, 22 maart 2012 Definitief. H3255555 Pagina 1 van 9 VVE IN ROTTERDAM DE KWALITEIT OP GEMEENTENIVEAU Utrecht, 22 maart 2012 Definitief H3255555 Pagina 1 van 9 Inleiding Dit rapport is het verslag van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

Nadere informatie

3. Handleiding bij de peuter-estafette

3. Handleiding bij de peuter-estafette 3. Handleiding bij de peuter-estafette Voor leidinggevenden en pedagogisch medewerkers peuterspeelzaal en kinderdagverblijf Een goede overdracht waarborgt de doorgaande ontwikkeling van de peuter. Bij

Nadere informatie

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente.

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. 1. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE programma's in PEUTERSPEELZALEN? Ja Nee 2. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool.

Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool. Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool. Een sterke doorgaande lijn valt of staat bij de samenwerking tussen de voorschoolse locatie en de basisschool. Dit borgingsdocument is een

Nadere informatie

Samen staan we sterk in de ontwikkeling van het kind. Mijn kind en VVE ouderbetrokkenheid

Samen staan we sterk in de ontwikkeling van het kind. Mijn kind en VVE ouderbetrokkenheid Samen staan we sterk in de ontwikkeling van het kind Mijn kind en VVE ouderbetrokkenheid Agenda themakoffiemiddag 13.15u-13.30u 13.30u-14.30u 14.30u-14.45u inloop met koffie / thee fototentoonstelling

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Inschrijving

Pedagogisch Beleid. Inschrijving Pedagogisch Beleid Inschrijving U vertrouwt ons uw kind toe en wij willen ook het allerbeste voor uw kind. In dit gesprek kunt u meer over uw kind vertellen.zijn er bijzonderheden waar wij rekening mee

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. kinderdagverblijf Dikkie Dik kinderdagverblijf Jip & Janneke

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. kinderdagverblijf Dikkie Dik kinderdagverblijf Jip & Janneke RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE kinderdagverblijf Dikkie Dik kinderdagverblijf Jip & Janneke Plaats : Den Haag LRKP nummer : 185342693 LRKP nummer : 854419494

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hoorn Plaats : Hoorn Nh Gemeentenummer : 0405 Onderzoeksnummer : 278266 Datum onderzoek : 30 september 2014

Nadere informatie

Convenant Proces van signalering, toeleiding en plaatsing voor- en vroegschoolse educatie

Convenant Proces van signalering, toeleiding en plaatsing voor- en vroegschoolse educatie Convenant Proces van signalering, toeleiding en plaatsing voor- en vroegschoolse educatie De ondergetekenden: 1. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 2. De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Pareltje de Schatkaart Plaats : Delft LRKP nummer : 198321922 BRIN nummer : 13QZ C2 Onderzoeksnummer : 288192

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal

Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal November 2013 Corsa nummer: 2013040608 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en Educatie (OKE) in werking getreden.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Nieuwkoop Plaats : Ter Aar Gemeentenummer : 0569 Onderzoeksnummer : 277962 Datum onderzoek : 4 november 2014

Nadere informatie

Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug

Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug 1 Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug De ondergetekenden 1. Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Gevestigd aan

Nadere informatie

Nota. Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum

Nota. Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum Nota Ouderbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Hilversum 1 Inhoud Inleiding... 3 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Uitgangspunten... 4 Indicatoren... 5 Gemeentelijk

Nadere informatie

Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie 2011. De vijfde meting

Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie 2011. De vijfde meting Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie 2011 De vijfde meting Landelijke Monitor Voor- en Vroegschoolse Educatie 2011 De vijfde meting In opdracht van het Ministerie van OCW Sandra Beekhoven,

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET PALET

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET PALET VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL HET PALET Locatie : Brinnr. : 17NS Plaats : 7545 ZC Enschede Onderzoeksnummer : 13789 Documentnummer

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 VVE IN HAARLEMEMRLIEDE CA. Y.Mahrach dec 2013 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de wetgeving voor onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie gewijzigd. De gemeente

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KINDERHOF

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KINDERHOF VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE KINDERHOF Locatie : Brinnr. : 15TT Plaats : Amersfoort Registratienummer : 060454 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Verder met. Vversterk. Continuering programma Vversterk 2010-2014. Nieuwe impulsen voor een krachtige voor- en vroegschoolse educatie

Verder met. Vversterk. Continuering programma Vversterk 2010-2014. Nieuwe impulsen voor een krachtige voor- en vroegschoolse educatie Verder met Vversterk Continuering programma Vversterk 2010-2014 Nieuwe impulsen voor een krachtige voor- en vroegschoolse educatie Wat is Vversterk? Vversterk is een landelijk project dat de kwaliteit

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Van de tweejarigen zit het merendeel op een VVE-speelzaal, bij de driejarigen zit het grootste deel op een niet-vve-speelzaal (zie figuur 1).

Van de tweejarigen zit het merendeel op een VVE-speelzaal, bij de driejarigen zit het grootste deel op een niet-vve-speelzaal (zie figuur 1). 1 Deelname van peuters aan voorschoolse educatie In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de deelname van Leidse peuters aan VVE (voor- en vroegschoolse educatie). In Leiden wordt in het kader van

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF SDK ROZEMARIJN Locatie Brinnr. Plaats Dordrecht Onderzoeksnummer. 9062 Datum onderzoek 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KIDDOOZZ

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KIDDOOZZ VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KIDDOOZZ Locatie Brinnr. n.v.t. Plaats Dordrecht Onderzoeksnummer 8901 Datum onderzoek 25 juni

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Evaluatie Vversterk trainingen. Organisatieaspecten tweede tranche

Evaluatie Vversterk trainingen. Organisatieaspecten tweede tranche Evaluatie Vversterk trainingen Organisatieaspecten tweede tranche Evaluatie Vversterk trainingen Organisatieaspecten tweede tranche Opdrachtgever: Sardes Utrecht, november 2008 Oberon Postbus 1423 3500

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. PSZ De Kinderkajuit De Kinderkajuit

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. PSZ De Kinderkajuit De Kinderkajuit RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PSZ De Kinderkajuit De Kinderkajuit Plaats : Apeldoorn LRKP nummer : 131092583 LRKP nummer : 207058945 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 20-05-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Naar integraal peuterspeelzaalwerk

Naar integraal peuterspeelzaalwerk Naar integraal peuterspeelzaalwerk Een nieuwe koers voor het peuterspeelzaalwerk in Schiedam Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs;

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs; Besluit van houdende wijziging van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 in verband met het verhogen van een specifieke uitkering aan gemeenten teneinde

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD Locatie Kinderdagverblijf De Kleine Plaats Sassenheim Reg.nr. 3485176

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Heerhugowaard Plaats Gemeentenummer

Nadere informatie

Masterplan Het Jonge Kind

Masterplan Het Jonge Kind Masterplan Het Jonge Kind Plan van aanpak effectief bestrijden van leer en ontwikkelachterstanden bij jonge kinderen Versie 2, oktober 2013 De aanloop In het regeerakkoord Vrijheid en verantwoordelijkheid

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE PLEINEN

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE PLEINEN VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE PLEINEN Locatie Plaats Hoofddorp Reg.nr. 06190 Onderzoeksnummer. 6962 Datum onderzoek

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HET KLEINE AVONTUUR BASISSCHOOL AVONTURIJN

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HET KLEINE AVONTUUR BASISSCHOOL AVONTURIJN VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HET KLEINE AVONTUUR BASISSCHOOL AVONTURIJN Locatie(s) :Peuterspeelzaal Het :Basisschool

Nadere informatie

Alles over. Kleuterplein. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Kleuterplein. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool

PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool PROTOCOL OVERDRACHT KINDGEGEVENS WEESP bij de overstap van de vve-peuterspeelzaal/kinderopvang naar de basisschool 1. Inleiding Een overdracht van kindgegevens van de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf

Nadere informatie

VE Beleid VE BELEID 2015

VE Beleid VE BELEID 2015 VE BELEID 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. DE DOELGROEP 3 3. DE VE-PEUTERSPEELZAAL 3 4. TAALNIVEAU VAN DE PEUTERLEIDSTERS 4 5. OPBRENGT GERICHT WERKEN 4 6. COACHING ON THE JOB: DE HBO-COACH 4 7. DE SAMENWERKING

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DOOMIJN STERRENKROOS

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DOOMIJN STERRENKROOS VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DOOMIJN STERRENKROOS Peuterspeelzaal : Doomijn Sterrenkroos Brinnummer : Nvt Plaats : Zwolle Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Stadskanaal Plaats : Stadskanaal Gemeentenummer : 0037 Onderzoeksnummer : 279577 Datum onderzoek : 19 november

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

VVE-beleid Versienummer Versie 1.0 Afdeling Status

VVE-beleid Versienummer Versie 1.0 Afdeling Status VVE-beleid 2013-2014 Auteur P. Vollebregt Versienummer Versie 1.0 Afdeling Status Beleid en Planvorming concept Editiedatum 11 september 2012 Talenten ontwikkelen door onderwijs Ontplooiing van ieder individu

Nadere informatie

Inspectierapport. Kwaliteit Voorschoolse Educatie (VVE) Kinderdagverblijf WIPSA KIDS B.V. Bijlage bij jaarlijks onderzoek

Inspectierapport. Kwaliteit Voorschoolse Educatie (VVE) Kinderdagverblijf WIPSA KIDS B.V. Bijlage bij jaarlijks onderzoek Inspectierapport Kwaliteit Voorschoolse Educatie (VVE) Kinderdagverblijf WIPSA KIDS B.V. Bijlage bij jaarlijks onderzoek Toezichthouder: GGD Amsterdam, Mw. M. Spilker Opdrachtgever: Stadsdeel Zuidoost

Nadere informatie

Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld

Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld Protocol Vroegsignalering VVE Alle doelgroepkinderen in beeld Inleiding In het kader van het OnderwijsKansenbeleid 1 heeft de gemeente de wettelijke taak om alle kinderen met een (risico op een) taalachterstand

Nadere informatie

De doorgaande leerlijn

De doorgaande leerlijn Welkom De doorgaande leerlijn gevorderden Presentatie door: Suze van de Pol & Anja de Rooij 22-04-2014 Omschrijving workshop Wetenschappelijk onderzoek naar het effect van de doorgaande lijn op de ontwikkeling

Nadere informatie

Ouderbeleid Kids First COP groep

Ouderbeleid Kids First COP groep Ouderbeleid Kids First COP groep Vastgesteld januari 2015 Kids First COP groep Friesestraatweg 215 b 9743 AD Groningen T 050 3 12 43 25 E info@kidsfirst.nl www.kidsfirst.nl Ouderbeleid Kids First COP groep,

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderopvang Maikids Amsterdam B.V (KDV) Laan van Vlaanderen 143 1066 JM AMSTERDAM Registratienummer: 166363145

Inspectierapport. Kinderopvang Maikids Amsterdam B.V (KDV) Laan van Vlaanderen 143 1066 JM AMSTERDAM Registratienummer: 166363145 Inspectierapport Kinderopvang Maikids Amsterdam B.V (KDV) Laan van Vlaanderen 143 1066 JM AMSTERDAM Registratienummer: 166363145 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Nieuw-West Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE HOEKSTEEN (LOCATIE DE REIGERTJES) BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN Locaties : : Brinnr. :04YU Plaats

Nadere informatie

VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM

VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM Verwijsprocedure doelgroepkinderen Consultatiebureau en voorschoolse voorzieningen Inleiding Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bieden jonge kinderen een

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE UITERTON

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE UITERTON VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE UITERTON Locatie Brinnr. 11OD Plaats Dronten Onderzoeksnummer. 1125 Datum onderzoek 08-11-2012 Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE BERENBOOT WANTIJSCHOOL, LOCATIE MAASSTRAAT

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE BERENBOOT WANTIJSCHOOL, LOCATIE MAASSTRAAT VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE BERENBOOT WANTIJSCHOOL, LOCATIE MAASSTRAAT Locaties : Peuterspeelzaal De Berenboot

Nadere informatie

Opbrengstgericht besturen bij vroegschoolse educatie

Opbrengstgericht besturen bij vroegschoolse educatie Opbrengstgericht besturen bij vroegschoolse educatie inhoudsopgave OPBRENGSTGERICHT BESTUREN BIJ VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 1 1 Inleiding 1 Wat zijn kenmerken van opbrengstgericht werken? ISBN 978-90-77737-68-2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.minocw.nl 112303 Betreft Antwoorden

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL PIRAATJE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL PIRAATJE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL PIRAATJE Locatie : peuterspeelzaal Piraatje Plaats : 2315 TL Leiden Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Sectoroverstijgende pilots taal en rekenen Pilot Utrecht: aansluiting vve-po

Sectoroverstijgende pilots taal en rekenen Pilot Utrecht: aansluiting vve-po Projectplan Utrecht: aansluiting vve-po 1. Praktische gegevens Stichting PCOU Postbus 9419, 3506 GK Utrecht, 030-2723123 Projectleider Mevrouw C. (Carla) Sanders (bovenschools coördinator onderwijs en

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL Locatie : Peuterspeelzaal Op de Rode Plaats : Haarlem Reg.nr.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. ELMO - Kinderopvang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. ELMO - Kinderopvang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE ELMO - Kinderopvang Plaats : Herwen LRKP nummer : 199804138 Onderzoeksnummer : 290351 Datum onderzoek : 12 september 2016

Nadere informatie

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge

De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke ten Berge De lokale educatieve Agenda. Hoe ver zijn we? Joke Kruiter Joke ten Berge Oberon VNG Deze presentatie Kennismaken Stand van zaken LEA Voorbeelden LEA in een plattelandsgemeente LEA in de G4 VVE in de LEA

Nadere informatie

Uitvoeringsplan VVE vanaf 2009: nadere uitwerking van VVE-vooruit!!

Uitvoeringsplan VVE vanaf 2009: nadere uitwerking van VVE-vooruit!! Uitvoeringsplan VVE vanaf 2009: nadere uitwerking van VVE-vooruit!! Inleiding Om VVE in de gemeente Noordenveld vanaf 2009 met nieuw elan en nieuwe energie voort te zetten is er op voorstel van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsnotitie Onderwijsachterstandenbeleid. Voor- en Vroegschoolse Educatie

Beleidsnotitie Onderwijsachterstandenbeleid. Voor- en Vroegschoolse Educatie Beleidsnotitie Onderwijsachterstandenbeleid Voor- en Vroegschoolse Educatie December 2014 2 Inhoud 1. Inleiding...4 1.1 Doelstelling...4 1.2 Werkwijze...4 2. Landelijk beleidskader...5 2.1 Wettelijke kaders

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Peuteropvang De Einekoer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Peuteropvang De Einekoer RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Peuteropvang De Einekoer Plaats : Heerenveen LRKP nummer : 166568326 Onderzoeksnummer : 291292 Datum onderzoek : 20 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KINDEROPVANG DE BOERDERIJ

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KINDEROPVANG DE BOERDERIJ VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF KINDEROPVANG DE BOERDERIJ Locatie Plaats Geesteren Onderzoeksnummer. 11046 Datum onderzoek 15-10-2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hendrik-Ido-Ambacht

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hendrik-Ido-Ambacht RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hendrik-Ido-Ambacht Plaats : Hendrik-Ido-Ambacht Gemeentenummer : 0531 Onderzoeksnummer : 276870 Datum onderzoek

Nadere informatie

Monitorgegevens. voorschools. gemeente Steenwijkerland

Monitorgegevens. voorschools. gemeente Steenwijkerland Monitorgegevens voorschools gemeente Steenwijkerland 2008-2009 Steenwijk, augustus 2009. Magriet Pothast IJsselgroep 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 1. Zijn er meer doelgroeppeuters bereikt in 2008-2009?

Nadere informatie

Inspectierapport KOV Hebbes, Geessinkweg VVE - arrangement

Inspectierapport KOV Hebbes, Geessinkweg VVE - arrangement Inspectierapport KOV Hebbes, Geessinkweg VVE - arrangement Toezichthouder: GGD Twente, In opdracht van gemeente: Enschede Datum inspectiebezoek: 21 maart 2016 Type onderzoek: Nadere regels voor VVE-arrangementen

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE DOETINCHEM IN 2012 Utrecht, februari 2013 HB3493045 Pagina 2 van 28 INHOUD Voorwoord 5 1 VVE in de gemeente Doetinchem 9 1.1 Overzicht van de voor en de vroegscholen

Nadere informatie

Omgevingsanalyse ter beoordeling van het taalaanbod in het Nederlands. Bestemd voor professionals werkzaam in de jeugdgezondheidszorg.

Omgevingsanalyse ter beoordeling van het taalaanbod in het Nederlands. Bestemd voor professionals werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. Omgevingsanalyse ter beoordeling van het taalaanbod in het Nederlands Bestemd voor professionals werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. RIVM/Centrum jeugdgezondheid 26 februari 2009 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert. Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek

Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek Inleiding De Voor- en Vroegschoolse Educatie en de daarmee te behalen opbrengsten in de ontwikkeling van kinderen staan volop in de belangstelling vanwege het maatschappelijk

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie