Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar!"

Transcriptie

1 Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar!

2 Inhoud 1. Waarom een nieuwe erkenningsmethodiek? 3 2. Wat houdt de nieuwe erkenningsmethode in? 3 3. Hoe een erkenning aanvragen? 4 4. Hoeveel kost een audit? 4 5. Hoe een audit voorbereiden? 5 6. Hoe verloopt een auditbezoek? 7 7. Hoe wordt de score berekend? 8 8. Het resultaat 8 9. Hoe lang duurt een erkenning? Wat met startende dienstverleners? Wie beslist over de toekenning van een erkenning? Wie houdt toezicht op de auditbureaus? 10 Bijlage: KMOP - NORM 11 2 E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r!

3 1. Waarom een nieuwe erkenningsmethodiek? Op initiatief van Vlaams Minister-president Kris Peeters liet het Agentschap Ondernemen via een openbare aanbesteding een nieuwe auditmethode ontwikkelen met als doel de erkenning van de dienstverleners beter af te stemmen op de noden van het de kmo-portefeuille. Deze nieuwe methode moet nagaan of de dienstverlener kwaliteitsvol werkt en beantwoordt aan de door de kmo-portefeuille vooropgestelde vereisten. Indien de dienstverlener een erkenning aanvraagt voor een domein van de pijler strategisch advies, wordt bovendien nagegaan of de individuele dienstverlener over de nodige kennis en ervaring in het specifieke domein beschikt. Deze nieuwe erkenningsmethodiek zal gelden voor de private dienstverleners in de pijlers opleiding, advies, strategisch advies en advies voor internationaal ondernemen binnen de kmo-portefeuille. 2. Wat houdt de nieuwe erkenningsmethode in? Een onafhankelijk auditbureau zal bij de kandidaat-dienstverlener nagaan of deze kwaliteitsvol werkt en beantwoordt aan de nieuwe kmo-portefeuille norm ( kmop-norm ). De dienstverlener moet, volgens de nieuwe norm, voldoen aan zes basisvereisten: Activiteit (opleiding of advies) Bewijs van ervaring Klantentevredenheid Kennis kmo-portefeuille Integriteit Domein specifieke vereisten Of de dienstverlener voldoet aan de norm, hangt af in hoeverre hij beantwoordt aan deze basisvereisten met de daaraan gekoppelde indicatoren (een vijftigtal). E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r! 3

4 3. Hoe een erkenning aanvragen? XX XX XX XX Stap 1 : De kandidaat-dienstverlener vult zijn erkenningsaanvraag in via Stap 2 : Kandidaat-dienstverleners die voor het eerst een erkenningsaanvraag indienen, leggen een online kennistest af over de kmo-portefeuille. Stap 3 : De kandidaat-dienstverlener neemt contact op met een aangesteld auditbureau naar keuze. Het auditbureau maakt een offerte op. Stap 4 : De kandidaat-dienstverlener tekent een overeenkomst met het aangestelde auditbureau en plant het auditbezoek in. 4. Hoeveel kost een audit? Er is geen standaardprijs per audit vastgelegd. Er wordt gewerkt met een standaarduurprijs. De kost verbonden aan de audit is immers de vermenigvuldiging van het aantal uren nodig voor de audit met een marktconforme uurprijs. De tijd die het auditbureau besteedt aan de audit is afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de structuur van de dienstverlener, evenals van de activiteit/pijler(s) en domeinen waarvoor hij een erkenning aanvraagt. Om de prijs te bepalen zal het auditbureau een door Agentschap Ondernemen opgelegd tijdrooster gebruiken. Alle auditbureaus gebruiken hetzelfde tijdrooster. Dit betekent dat de prijs van de audit bij elk auditbureau dezelfde is. Deze prijsberekening geldt enkel voor vestigingen in België. Het auditbureau kan supplementaire verplaatsingskosten aanrekenen voor buitenlandse vestigingen. Met de norm wordt gericht gepeild naar activiteiten die relevant zijn voor een aanstelling als dienstverlener. Hierdoor zal de audit van de kmo-portefeuillenorm goedkoper zijn dan vergelijkbare kwaliteitsnormen. 4 E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r!

5 5. Hoe een audit voorbereiden? De kandidaat-dienstverlener bereidt het bezoek voor aan de hand van de kmop-norm. Aan de hand van de norm kan de kandidaat-dienstverlener nota nemen van de middelen waarmee hij de verschillende indicatoren zal staven tijdens het auditbezoek. Hij kan tevens vermelden welke personen aanwezig moeten zijn om de indicator op de meest efficiënte en meest volledige manier te staven. Volgende documenten moeten bij aankomst van de auditor op de dag van het auditbezoek beschikbaar zijn: A. Aan de auditor te overhandigen bij zijn aankomst Een gerichte en bondige beschrijving van zijn activiteiten beperkt tot degene waarvoor hij een erkenningsaanvraag indient. Officiële gecoördineerde statuten. Lijst van alle maatschappelijke zetels (voor de fysieke personen: wettelijke woonplaats) over de afgelopen 3 jaar. Lijst van alle bestuurders, aandeelhouders en het management van de dienstverlener over de afgelopen 3 jaar. Indien zij rechtspersonen zijn, moet hun naam aangevuld zijn met hun wettelijke vertegenwoordiger, tot op het niveau van een fysiek persoon. Deze lijst moet aangevuld worden met de volgende verklaring en ondertekend worden door de zaakvoerder: Ik verklaar dat de lijst van bestuurders, aandeelhouders en verantwoordelijken over de afgelopen drie jaar volledig is en dat bovengenoemde bedrijven of personen betrokken/niet betrokken zijn/waren in een onderzoek naar onrechtmatig gebruik van de kmo-portefeuille of bij een faillissement. In geval van betrokkenheid wordt ook vermeld welke betrokkenheid. Een kopie van de drie laatste jaarrekeningen (of resultatenrekeningen voor fysieke personen), met inbegrip van vermelding van omzetcijfer, datum van algemene vergadering en datum neerlegging bij de Balanscentrale. E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r! 5

6 Recent attest van RSZ, btw en directe belastingen dat de kandidaat-dienstverlener aan zijn verplichtingen ten aanzien van deze administraties beantwoordt. In geval er de laatste 12 maanden geen medewerkers in dienstverband waren, wordt het attest van RSZ vervangen door de attesten van RSVZ voor alle bestuurders/zaakvoerders of de zelfstandigen. Organigram van de organisatie en voor de medewerkers in dienstverband: Dimonalijst (maximaal 3 maand voor auditbezoek opgevraagd) en voor de contractanten: volledige oplijsting van contractanten. B. Rechtstreekse toegang tot informatie en systemen tijdens het auditbezoek Volledige boekhouding van het lopende boekjaar en de laatste 3 afgesloten boekjaren De volledige en gedetailleerde projectlijst voor de 24 afgelopen maanden, ongeacht of ze in aanmerking komen voor de kmo-portefeuille. Samenwerkingsovereenkomst met ingehuurde contractanten. Tijdens het auditbezoek kunnen bijkomende documenten worden opgevraagd. Indien de kandidaat-dienstverlener een erkenningsaanvraag indient voor een specifiek domein, dient hij eveneens één identificatiefiche per persoon (individuele dienstverlener) voor wie hij erkend wenst te worden, volledig in te vullen. De auditor zal tijdens het auditbezoek voor elke indicator nagaan in welke mate de kandidaatdienstverlener in overeenstemming is met de norm en in welke mate dit aantoonbaar is. 6 E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r!

7 6. Hoe verloopt een auditbezoek? De duur van het auditbezoek is afhankelijk van de omvang van de organisatie en van de erkenningsaanvraag door de dienstverlener. De audit verloopt in twee delen: één deel bij de dienstverlener, één deel bij het auditbureau: Deel 1: Audit ter plaatse Analyse van de documenten en de erkenningsaanvraag; Controles met betrekking tot de vooropgestelde vereisten van de kmop-norm en de bijhorende indicatoren. De controles zijn onder meer gebaseerd op de documenten die ter voorbereiding werden voorgelegd alsook op concrete dossiers van opdrachten uitgevoerd door de kandidaat-dienstverlener en dossiers die in uitvoering zijn. Deze dossiers maken al dan niet het voorwerp uit van een subsidieaanvraag ingediend bij de kmo-portefeuille; In geval van domein specifieke vereisten: controle van indicatoren en de identificatiefiches van de individuele kandidaat-dienstverlener; Opmaak van het bezoekrapport door de auditor; Lezing van het bezoekrapport door de auditor en goedkeuring van de kandidaatdienstverlener; Validatie van de scope van de audit. Deel 2: Audit bij het auditbureau Aanwijzing van de auditor, planning, vastlegging en bevestiging praktische afspraken, aanvraag en opvolging erkenningsaanvraag bij kmo-portefeuille; Studie van het dossier en voorbereiding van het bezoek; Documentaire controles voor en na het auditbezoek; Rapportering auditbezoek; Registratie en archivering. Tijdens het auditbezoek verleent de kandidaat-dienstverlener aan de auditor inzage in alle door hem opgevraagde documenten en informatie. Aan de hand van concrete vragen, documenten en dossiers die de auditor opvraagt in de loop van het auditbezoek, worden vaststellingen gedaan over de mate waarin de kandidaatdienstverlener al dan niet beantwoordt aan de vooropgestelde eisen. E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r! 7

8 7. Hoe wordt de score berekend? De auditor noteert zijn vaststellingen in een bezoekrapport en kent twee waarderingen toe voor elke indicator. De dienstverlener moet voor elke indicator aantonen dat hij hieraan voldoet (aantoonbaarheid op basis van een beschrijving van zijn werkwijze) en dit ook in de praktijk zo toepast (overeenstemming). De score per indicator wordt nadien door het auditbureau berekend op basis van de twee waarderingen. De scores per indicator kunnen zijn: zeer goed, OK, aandachtspunt, lichte nonconformiteit of zware non-conformiteit. De score voor een basisvereiste is de gewogen opsomming van de scores van alle indicatoren die de vereiste omvat. Niet aan alle indicatoren wordt hetzelfde gewicht toegekend. De vooropgestelde wegingen zijn het resultaat van een uitgevoerd onderzoek. De kandidaat moet voor elke basisvereiste een score van meer dan 50% behalen om te kunnen slagen in de audit. 8. Het resultaat Het auditrapport wordt overgemaakt aan het Agentschap Ondernemen. De bevoegde ministers beslissen op basis van het auditrapport over de erkenning. Na een positieve beslissing, ontvangt de kandidaat-dienstverlener een erkenning via de website. 9. Hoe lang duurt een erkenning? De erkenningsperiode gaat in vanaf de datum van de erkenning door de minister. De erkenning blijft geldig gedurende 5 jaar. 8 E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r!

9 10. Wat met startende dienstverleners? De startende kandidaat-dienstverlener doorloopt een beperkte audit. Hij is vrijgesteld voor twee vereisten van de kmop-norm, namelijk het bewijs van ervaring en de klantentevredenheidspeiling. Na een positieve beoordeling van de beperkte audit kan een erkenning verkregen worden voor een periode van 2 jaar. Om de tijdelijke erkenning te verlengen dient de startende dienstverlener de twee bijkomende modules te doorlopen binnen de 2 jaar. 11. Wie beslist over de toekenning van een erkenning? De bevoegde minister beslist wanneer een erkenning wordt toegekend, geweigerd, geschorst of ingetrokken. E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r! 9

10 12. Wie houdt toezicht op de auditbureaus? De auditbureaus worden door de Vlaamse minister-president aangesteld voor een periode van 5 jaar. Om de goede werking van de auditbureaus te garanderen werd een toezichtcomité opgericht. Het toezichtcomité is belast met de volgende taken: Het toezicht op het naleven van de voorwaarden opgelegd aan de auditbureaus. Het ontvangen en behandelen van de klachten over de aangestelde auditbureaus. Het verlenen van advies aan de minister met betrekking tot de aanstelling of de uitsluiting van de auditbureaus. Het organiseren van de opleiding van de auditoren. Het toezichtcomité is samengesteld uit leden van het Agentschap Ondernemen, het departement voor werk en sociale economie (WSE), het Vlaamse Agentschap voor internationaal ondernemen (FIT), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en een delegatie van de aangestelde auditbureaus. 10 E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r!

11 Bijlage: KMOP - NORM A. Activiteit Omschrijving vereiste: De dienstverlener is transparant over wat al dan niet in de activiteit zit en over zijn opgebouwde expertise en ervaring binnen deze activiteit. Hij beschikt zelf over de nodige expertise en ervaring om de dienst op een professionele manier aan te bieden en uit te voeren of doet hiervoor een beroep op een bevoegde contractant. A.1. De dienstverlener omschrijft en communiceert de activiteiten die hij aanbiedt en uitvoert op een duidelijke, beschrijvende en gestaafde manier. A.2. De dienstverlener communiceert voor elk project duidelijk met de klant over de aanpak en de grenzen van de opdracht. Dit gebeurt op een beschreven manier en dekt context, doelstellingen, inhoud, methodologie, uitvoeringsmodaliteiten (met inbegrip van wie de opdracht uitvoert), en prijsstelling. De dienstverlener communiceert ook duidelijk over mogelijke afwijkingen, opvolging en evaluatie. A.3. De dienstverlener toetst bij de opdrachtgever af in welke mate het voorstel beantwoordt aan zijn behoeften. A.4. De dienstverlener houdt voor elke lopende of uitgevoerde opdracht een uitgebreid projectdossier bij dat toegankelijk is. Hij bewaart de dossiers over een periode die afgestemd is op de aard van de activiteiten of specifieke archiveringseisen die eraan verbonden zijn. A.5. De dienstverlener beschikt over voldoende geschikte menselijke middelen om de activiteit uit te voeren. A.6. De dienstverlener maakt gebruik van aangepaste ondersteunende middelen, infrastructuur en processen om de activiteit in te plannen, op te volgen en uit te voeren. Hij maakt hiervoor gebruik van een registratiesysteem waarin de uitgevoerde projecten te raadplegen zijn. E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r! 11

12 B. Bewijs van ervaring inzake de verleende diensten Omschrijving vereiste: De dienstverlener beschikt op bedrijfsniveau en op individueel niveau over de nodige kennis en kunde om een specifieke dienstverlening uit te voeren. Deze kennis en kunde worden opgedaan doorheen de loopbaan van het individu dat de opdracht zal uitvoeren. Ze zijn niet noodzakelijk beperkt tot de ervaring opgedaan bij de dienstverlener die de erkenning aanvraagt. De dienstverlener ziet erop toe dat de persoon met de juiste kennis en kunde op het gepaste project wordt ingezet. ALGEMENE VEREISTEN B.1. De dienstverlener heeft een representatief aantal mensdagen gepresteerd en gefactureerd. Representatief betekent dat de gepresteerde dagen verspreid zijn over verschillende klanten en gespreid zijn over een aantal opeenvolgende maanden. De dagen werden gepresteerd in een recente periode. Dit geldt voor elke activiteit waarvoor de dienstverlener een erkenning aanvraagt. B.2. De dienstverlener ziet erop toe en is ervoor verantwoordelijk dat de persoon met de juiste kennis, ervaring en competenties wordt ingezet. Dit geldt voor elke fase van het project. De dienstverlener maakt hiervoor gebruik van een competentiebeheerssysteem. B.3. De dienstverlener gebruikt degelijke HR-processen voor zijn medewerkers en contractanten. Deze bevatten eisen met betrekking tot rekrutering en selectie, integratie, opleiding en begeleiding, opvolging en evaluatie. Wat de evaluatie betreft gaat dit in het bijzonder over de evaluatie van de opdrachten die ze hebben uitgevoerd. Deze processen dragen bij tot toekennen van (deel)projecten aan medewerkers en contractanten. ERVARINGSVEREISTEN B.4. De dienstverlener communiceert duidelijk naar de klant over de ervaring van diegene die de opdracht uitvoert. Het betreft zijn ervaring met de aangeboden activiteiten, al dan niet opgedaan binnen de dienstverlener. B.5. De dienstverlener heeft een representatief aantal jaren ervaring als dienstverlener opgedaan binnen de activiteit waarvoor hij een erkenning aanvraagt. 12 E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r!

13 C. Domeinspecifieke competenties: Het Agentschap Ondernemen stelt een aantal domeinspecifieke vereisten voorop om in aanmerking te komen voor een erkenning. De dienstverlener en zijn te erkennen individuele dienstverlener(s) beantwoorden, op individuele basis, aan deze criteria. Omschrijving vereiste: De dienstverlener heeft ervaring opgedaan met een bepaalde vorm van dienstverlening. Voor bepaalde domeinen is er een specifieke inhoudelijke competentie vereist om de dienstverlening op een professionele manier uit te voeren. De desbetreffende activiteit in dit specifieke domein wordt uitgevoerd door een fysieke persoon die over deze domeinspecifieke inhoudelijke competentie(s) beschikt. KENNISVEREISTEN C.1. De dienstverlener communiceert duidelijk aan de (potentiële) klant welke kennis de individuele dienstverlener die de opdracht zal uitvoeren, heeft in het domein. ERVARINGSVEREISTEN C.2 De dienstverlener communiceert duidelijk aan de (potentiële) klant welke ervaring de individuele dienstverlener die de opdracht zal uitvoeren, heeft in het domein. C.3 De individuele dienstverlener voert de opdrachten uit in het domein waarvoor de dienstverlener een erkenning aanvraagt. Deze uitvoering stemt de klanten tot tevredenheid. C.4 De individuele dienstverleners beantwoorden aan de voor het domein vooropgestelde eisen. E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r! 13

14 D. Klantentevredenheidspeiling Omschrijving vereiste: De dienstverlener heeft tevreden klanten, in het bijzonder voor de pijlers en de domeinen waarvoor hij een erkenning aanvraagt. Hij peilt op een systematische en diepgaande manier naar de tevredenheid. Aan alle klanten biedt hij de mogelijkheid om de dienstverlening te evalueren. De tevredenheidspeiling slaat zowel op inhoudelijke als vormelijke aspecten van de verkregen dienst. De resultaten van de peiling zijn toegankelijk. De bevraging leidt tot continue verbetering. D.1. De dienstverlener hanteert een systematische schriftelijke of mondelinge klantentevredenheidspeiling. Alle klanten krijgen de mogelijkheid om hun mening te geven. D.2. De tevredenheidspeiling slaat zowel op inhoudelijke als vormelijke aspecten van de dienstverlening. Alle aspecten van de dienstverlening komen op een gedifferentieerde wijze aan bod. Specifiek voor opleiding: zowel de deelnemer als de opdrachtgever krijgen de mogelijkheid om hun mening te geven. Het systeem laat een scoring van de verschillende onderdelen toe. D.3. De dienstverlener bevraagt bij de klant zowel tussentijds als finaal de mate waarin de vooraf bepaalde verwachtingen ingelost zijn. D.4. De dienstverlener registreert de resultaten van de klantentevredenheidspeiling. Uit de registratie blijkt dat de evaluatie representatief is en dat de klanten tevreden zijn, zowel in het algemeen als over de subsidiabele dienstverlening. D.5. De tevredenheidspeiling laat toe om concrete getuigenissen op te nemen. D.6. De dienstverlener verwerkt systematisch de resultaten van de klantentevredenheidspeiling en registreert deze. D.7. De analyse en verwerking van de resultaten van de klantentevredenheidspeiling dragen bij tot continue verbetering. 14 E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r!

15 E. Kennis kmo-portefeuille Omschrijving vereiste: De dienstverlener heeft kennis van de kmo-portefeuille en de regels ervan, met als doel deze correct te gebruiken. ALGEMENE VEREISTEN E.1. De dienstverlener beschrijft gericht en bondig de activiteiten waarvoor hij een erkenningsaanvraag indient. Hij beperkt zich tot de activiteiten die hiervoor in aanmerking komen. E.2. Als de dienstverlener al beschikt over een erkenning van de kmo-portefeuille, legt hij een kopie voor van de verklaring op erewoord die hij in het verleden heeft ingediend bij het Agentschap Ondernemen. Bij gebrek aan kopie communiceert hij schriftelijk wie de verklaring op erewoord ondertekend heeft. E.3. De overeenkomst tussen de dienstverlener en de opdrachtgever wordt conform de voorschriften opgesteld. E.4. De factuur van de dienstverlener aan de opdrachtgever wordt conform de voorschriften opgesteld. E.5. De subsidieaanvragen worden tijdig ingediend. E.6. De dienstverlener dient enkel subsidieaanvragen in voor dienstverlening aan werkenden in de onderneming, conform de voorschriften. E.7. De prijs voor eenzelfde dienst is dezelfde, ongeacht of deze door de kmo-portefeuille wordt betaald of niet. PIJLERSPECIFIEKE VEREISTEN E.8. Opleiding De dienstverlener bewaart de aanwezigheidslijsten. E.9. Opleiding De dienstverlener reikt een gepersonaliseerd vormingsattest uit. E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r! 15

16 E.10. Advies: algemeen De dienstverlener bewaart het verleende advies, strategisch advies, advies voor internationaal ondernemen of de technologieverwerking en bijhorende prestatiestaten. E.11. Advies: algemeen De dienstverlener dient enkel subsidieaanvragen in voor adviezen die niet van permanente of periodieke aard zijn. De adviezen hebben geen betrekking op de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming. E.12. Advies De dienstverlener verleent een schriftelijk advies dat een analyse, een advies en een implementatieplan omvat. E.13. Advies Internationaal ondernemen De dienstverlener geeft schriftelijke doelmatige raadgevingen en aanbevelingen over opportuniteiten en oplossingen aan bedrijven die willen internationaliseren. E.14. Strategisch Advies De dienstverlener verleent schriftelijk en op maat advies bij kantelmomenten binnen een onderneming. Het advies is van een minimumomvang en conform de voorschriften. 16 E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r!

17 F. Integriteit Omschrijving vereiste: De dienstverlener leeft de regelgeving, de wetgeving en de algemeen aanvaarde handelspraktijken na. Hij is bevoegd om de activiteit waarvoor hij een erkenning aanvraagt, uit te voeren. BEVOEGDHEID EN HOEDANIGHEID F.1. Bij de aankomst van de auditor geeft de dienstverlener onmiddellijk de toegang tot de opgevraagde documenten. De dienstverlener heeft deze documenten met zorg voorbereid. F.2. De dienstverlener heeft een juridisch bestaan. Hij is bevoegd om de activiteit waarvoor hij een erkenning aanvraagt, uit te voeren. F.3. De bestuurders en verantwoordelijken van de dienstverlener in een recent verleden zijn gekend. Ze zijn in het verleden niet in vraag gesteld of betrokken bij onderzoeken naar onrechtmatig gebruik van de kmo-portefeuille of bij een niet-verschoonbaar faillissement. De bestuurders en verantwoordelijken besteden er de nodige aandacht aan dat dit ook het geval is voor medewerkers en onderaannemers. F.4. De dienstverlener voert de diensten waarvoor een erkenning wordt gevraagd op een onafhankelijke wijze uit. F.5. De dienstverlener voert de diensten waarvoor hij een erkenning vraagt zelf uit of hij besteedt ze uit aan een fysieke persoon, zelfstandige of éénpersoonsbedrijf. Als hij de diensten uitbesteedt aan een andere contractant is deze zelf een voor de kmo-portefeuille erkende dienstverlener. De dienstverlener is beperkt verbonden met niet-erkende dochter-, moeder- of zusterbedrijven die betrokken zijn bij het uitvoeren of beheren van de projecten. Voor de uitbesteding beschikt hij over een geldige dienstenovereenkomst. De dienstverlener behoudt de verantwoordelijkheid over alle aspecten van de geleverde diensten. E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r! 17

18 CONTINUÏTEIT EN BEDRIJFSPRAKTIJKEN F.6. De dienstverlener stelt zijn jaarrekeningen of resultatenrekening tijdig op. Hij legt deze tijdig neer bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België indien door het vennootschapsrecht opgelegd. F.7. De dienstverlener vervult zijn sociale en fiscale verplichtingen. F.8. De dienstverlener heeft een beperkt aantal veranderingen gekend van zijn maatschappelijke zetel in de voorbije 3 jaar. F.9. De dienstverlener is solvabel, rendabel en beschikt over de nodige liquide middelen. F.10. De dienstverlener beheert actief de klantenvorderingen. De achterstallige betalingen door klanten zijn beperkt, kunnen uitgelegd en gestaafd worden. Ze zijn niet het gevolg van mogelijke betwisting over de kwaliteit van de geleverde diensten. F.11. De dienstverlener respecteert zijn financiële engagementen ten aanzien van zijn leveranciers en andere geldschieters. De achterstallige betalingen aan leveranciers en andere geldschieters zijn beperkt, kunnen uitgelegd en gestaafd worden. Deze infobrochure is gemaakt voor de infosessies De nieuwe erkenningsregeling van de kmo-portefeuille van 22, 25 en 29 april E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r!

19

20 CONTACT Agentschap Ondernemen Team kmo-portefeuille Koning Albert II-laan 35 bus Brussel

Kmo-portefeuille: een steun voor onze adviezen

Kmo-portefeuille: een steun voor onze adviezen Kmo-portefeuille: een steun voor onze adviezen Dieter Goossens Hein Vandelanotte Daniël Maes! Wnd. Diensthoofd kmo-portefeuille Raadslid IAB Adviseur IAB Kmo-portefeuille: een steun voor onze adviezen

Nadere informatie

Kmo-portefeuille: stappenplan voor dienstverleners. - Van erkenningsaanvraag tot en met erkenning voor de Kmo-portefeuille -

Kmo-portefeuille: stappenplan voor dienstverleners. - Van erkenningsaanvraag tot en met erkenning voor de Kmo-portefeuille - Kmo-portefeuille: stappenplan voor dienstverleners - Van erkenningsaanvraag tot en met erkenning voor de Kmo-portefeuille - Inleiding De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel, waarmee kleine en middelgrote

Nadere informatie

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille

Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies. via de kmo-portefeuille Agentschap Ondernemen Steun voor strategisch advies via de kmo-portefeuille S t e u n v o o r s t r a t e g i s c h a d v i e s v i a d e k m o - p o r t e f e u i l l e Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wie

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? Inhoudstafel 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 4. Hoe dien ik een subsidie aan te vragen? 5. Welke diensten kan ik financieren

Nadere informatie

Informatiepakket. over het gebruik van de kmo-portefeuille. door uw Vlaamse kmo-klanten

Informatiepakket. over het gebruik van de kmo-portefeuille. door uw Vlaamse kmo-klanten Informatiepakket over het gebruik van de kmo-portefeuille door uw Vlaamse kmo-klanten 1. INLEIDING 3 1.1. WAARTOE DIENT DEZE GIDS? 3 1.2. WAT IS DE KMO-PORTEFEUILLE? 4 1.3. WIE KOMT IN AANMERKING? 4 1.4.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37 en 40;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37 en 40; . Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor

Nadere informatie

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014

Strategisch Personeelsmanagement Advies. Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 Strategisch Personeelsmanagement Advies Pilootproject voor KMO s Agentschap Ondernemen KMO Portefeuille oktober 2014 De essentie Via het pilootproject "strategisch personeelsmanagementadvies" geeft het

Nadere informatie

Hervorming kmo-portefeuille

Hervorming kmo-portefeuille Hervorming kmo-portefeuille Context Uitgangspunten Vlaams regeerakkoord Fusie AO en IWT Transparant Administratief eenvoudig Maatwerk Coherent en complementair Knelpunten kmo-portefeuille Onduidelijkheid

Nadere informatie

Dienstenovereenkomst m.b.t. KMO-portefeuille voor ondernemers

Dienstenovereenkomst m.b.t. KMO-portefeuille voor ondernemers Dienstenovereenkomst m.b.t. KMO-portefeuille voor ondernemers KMO-portefeuille ondersteunt ondernemers in hun processen van ondernemen, innoveren en internationaliseren, door subsidies te verlenen voor

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid

Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Huishoudelijk reglement van het remuneratiecomité van de Vlaamse overheid Opdracht en algemene werkingsregels 1 - Het remuneratiecomité heeft aandacht voor het strategische beleid en neemt hierin een adviserende

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

Nood aan opleiding of advies? Vraag uw steun aan! Steun voor opleiding & advies

Nood aan opleiding of advies? Vraag uw steun aan! Steun voor opleiding & advies Nood aan opleiding of advies? Vraag uw steun aan! Steun voor opleiding & advies Met de kmo-portefeuille kan u als kmo, eenmanszaak of beoefenaar van een vrij beroep tot 40.000 euro steun per jaar genieten

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG AT-RECRUITMENT Auditor: Pieter van Galen Datum: 05/08/11 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG

DIENST VOOR GEZINSZORG EN AANVULLENDE THUISHULP : KRAAMZORG Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

Een primeur binnen de private bewaking

Een primeur binnen de private bewaking Een primeur binnen de private bewaking Secure Quality Een primeur binnen de private bewaking Inleiding: Waarom het SECURE QUALITY Kwaliteitscharter Private Bewaking? De BVBO 1 stelt met trots haar nieuwste

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22

Nadere informatie

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen stuk ingediend op 1093 (2010-2011) Nr. 4 30 juni 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel. 1.

Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel. 1. Agentschap Inspectie RWO - Toezicht Afdeling Toezicht team Administratief Beheer Koning Albert II-laan 19 bus 22, 1210 Brussel Toezichtsproject Presentiegelden en kostenvergoedingen toegekend in 2011 en

Nadere informatie

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur

SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST Raad van Bestuur OVERZICHT VOORSTELLEN VAN BESLISSING 23 FEBRUARI 2015 RVB 01 RVB 02 RVB 03 RVB 04 RVB 05 De Raad van Bestuur van Scholengroep 25 Brugge-Oostkust gaat principieel

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2. INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ Dit intern reglement maakt integraal deel uit van het Corporate Governance Charter van de Vennootschap. Deze bijlage is een aanvulling op de toepasselijke

Nadere informatie

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Agentschap Ondernemen Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 38 38 Fax 02 553 37

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw)

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw) Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw Vegaplan.be vzw, afgekort Vegaplan, met maatschappelijke zetel te Bolwerklaan 21, Bus 35, B-1210 Brussel Tel.: 02.880.22.00 Fax: 02.880.22.19 Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.

Naal: Voornaam :... Woonplaats. Juridische Vorm : Maatschappelijke zetel. Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5. S.A. SPADEL N.V. Kolonel Bourgstraat 103-1030 BRUSSEL ( RPR Brussel 0405 844 436 13 mei 2014 Gewone Algemene Vergadering op 12juni 2014 (f 5.00 h) VOLMACHT Ondergetekende Voornaam :... Naam Woonplaats

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Vacature Diensthoofd Technische Dienst

Vacature Diensthoofd Technische Dienst Vacatures Diensthoofd Technische Dienst Aantal beschikbaar: 1 Omschrijving Vacature Diensthoofd Technische Dienst (A1a-A3a + bedrijfswagen) Aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar 1. Wat zijn

Nadere informatie

Zorginspectie in de kinderopvang

Zorginspectie in de kinderopvang Zorginspectie in de kinderopvang Infomomenten t Opzet Najaar 2015 Inhoud Zorginspectie Wie zijn we? Wat doen we (niet)? Inspectie in de kinderopvang Wanneer? Verloop van een inspectiebezoek? Hoe voorbereiden?

Nadere informatie

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 14 MEI

Nadere informatie

KMO-PORTEFEUILLE. Informatie over de kmoportefeuille 4/27/2016. In deze brochure kan u alle informatie terugvinden over het

KMO-PORTEFEUILLE. Informatie over de kmoportefeuille 4/27/2016. In deze brochure kan u alle informatie terugvinden over het KMO-PORTEFEUILLE 4/27/2016 Informatie over de kmoportefeuille In deze brochure kan u alle informatie terugvinden over het aanvragen en ontvangen van een subsidie voor advies via de KMOportefeuille KMO-Portefeuille

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille

Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille Afsprakenkader ICT voor de kmo-portefeuille versie van 16/09/2014 1 Inleiding Via de kmo-portefeuille (http://www.kmo-portefeuille.be/) kunnen kmo s subsidies krijgen voor opleiding, advies, strategisch

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Deloitte Ernst & Young PwC

Deloitte Ernst & Young PwC Raadsvoorstel Raadsagenda : 24 september 2009 Agenda nr. : 1 Onderwerp: Aanbesteding accountant 2009-2012 Voorgestelde beslissing: 1. Ernst & Young aan te stellen als accountant vanaf het boekjaar 2009,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ERKENNING KMO-PORTEFEUILLE

INFORMATIEBROCHURE ERKENNING KMO-PORTEFEUILLE INFORMATIEBROCHURE ERKENNING KMO-PORTEFEUILLE Inhoudsopgave Inleiding 3 Toename in gebruik kmo-portefeuille 3 Voor wie is de kmo-portefeuille erkenning geschikt? 3 Hoeveel subsidie kan dit de kmo s daadwerkelijk

Nadere informatie

Hoe beschermt u wat uw bedrijf uniek maakt? Ontdek het via Agentschap Ondernemen!

Hoe beschermt u wat uw bedrijf uniek maakt? Ontdek het via Agentschap Ondernemen! Hoe beschermt u wat uw bedrijf uniek maakt? Ontdek het via Agentschap Ondernemen! Uw merk, een product of een nieuwe dienst zijn belangrijke troeven voor uw bedrijf. Ze onderscheiden uw onderneming van

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op dd mm yyyy; Informatief 2009/043 - bijlage Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap

Nadere informatie

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken

Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Aanvraag van een rentetoelage voor hinder bij openbare werken Agentschap Economie Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid Koning Albert II-laan 35 bus 12 1030 BRUSSEL Telefoon: 02 553 35 11 - Fax: 02

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts

Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts Aanvraag van een tegemoetkoming voor een administratief bediende of medisch telesecretariaat voor de ondersteuning van een individuele huisarts ZG/WEL-160120 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Samenwerkingsovereenkomst met het extern verzelfstandigd

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als centrum voor opsporing van aangeboren metabole aandoeningen

Aanvraag tot erkenning als centrum voor opsporing van aangeboren metabole aandoeningen Aanvraag tot erkenning als centrum voor opsporing van aangeboren metabole aandoeningen Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Team Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg Team Preventie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T

G R O E P B R U S S E L L A M B E R T G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Marnixlaan 24 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0407.040.209 RPR Brussel De aandeelhouders en obligatiehouders worden

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Aanvraag KMO-portefeuille

Aanvraag KMO-portefeuille Aanvraag KMO-portefeuille Via de KMO portefeuille kan u tot 50% van de kostprijs van de adviesverlening recupereren. Gezien de procedure enige tijd in beslag neemt kan u zich best zo snel mogelijk registreren

Nadere informatie

Erkenning van privé-tewerkstellingsagentschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Erkenning van privé-tewerkstellingsagentschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Erkenning van privé-tewerkstellingsagentschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Erkenning van privé-tewerkstellingsagentschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest INHOUDSOPGAVE Erkenning 3 Waarom

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) stuk ingediend op stuk ingediend op 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, artikel 55 tot en met 58; Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie voor de ontwikkeling van een operationele begeleidingsmethodiek voor

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS INFORMATIE 1. Conform artikel 3, 1 van het koninklijk besluit van 6 december 2002 houdende de organisatie van de controle en de accreditatie

Nadere informatie

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning

Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Financieringsreglement Projectsubsidie Opvoedingsondersteuning Artikel 1 Wat is de doelstelling van een projectsubsidie? De stad Antwerpen kan, onder de voorwaarden bepaald in dit reglement en binnen de

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

OPENING VAN DE VERGADERING SAMENSTELLING VAN HET BUREAU p. 1/8 Notulen van de Algemene Vergadering van 27 oktober 2006 van Almancora, burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen met zetel te 3001 Leuven, Philipssite 5

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ

INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ BIJLAGE 2 BIJ HET CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INTERN REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITÉ OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR INHOUDSOPGAVE Algemeen... 3 1. Samenstelling... 3 2. Verantwoordelijkheden... 3 3.

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Algemene bepalingen. Pagina 1 van 5

Algemene bepalingen. Pagina 1 van 5 Bijlage: Gedragscode voor deelnemers aan loopbaanbegeleiding die door gemandateerde dienstverleners toegepast moet worden bij de uitvoering van de opdracht als vermeld in artikel 5, 1, tweede lid, 6 Algemene

Nadere informatie

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité

Bijlage 3. Intern reglement van het Auditcomité Bijlage 3 Intern reglement van het Auditcomité 1. Samenstelling en vergoeding Het Comité bestaat uit twee leden die door de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder worden aangeduid uit de onafhankelijke Bestuurders.

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Bruno Peeters Telefoon: 03 240 52 60 Agenda nr. 8/2 Veiligheid. Beheersovereenkomst met het autonoom

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie).

Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Toegang tot de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie). Wanneer u zich de eerste keer toegang wenst te verlenen als gemachtigde van een onderneming tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad Weet raad met je sportraad Dat kan eveneens een doorslaggevend argument zijn voor het moeilijk aantrekken van jongeren. Honoreren kan met een vrijwilligersvergoeding: ofwel terugbetaling van de werkelijke

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/193 BERAADSLAGING NR. 08/072 VAN 2 DECEMBER 2008 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS

Nadere informatie

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie)

DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) DEMO De registratieprocedure voor nieuwe ONDERNEMINGEN in kader van de digitale steunmaatregelen (kmo-portefeuille, ecologiepremie en groeipremie) Versie september 2009 Toegang tot de digitale steunmaatregelen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/084 ADVIES NR 11/12 VAN 5 JULI 2011 MET BETREKKING TOT DE ERKENNING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SODEXO

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING 17 april 2015 RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 OPROEPING TOT

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER ZELFSTANDIGHEIDSVERKLARING KUNSTENAAR

INLICHTINGENFORMULIER ZELFSTANDIGHEIDSVERKLARING KUNSTENAAR INLICHTINGENFORMULIER Inlichtingenformulier Kc ZELFSTANDIGHEIDSVERKLARING KUNSTENAAR art.1 Koninklijk besluit van 26 juni 2003 - B.S.17 juli 2003 DOOR DE KUNSTENAAR ZELF IN TE VULLEN Met dit formulier

Nadere informatie

VR DOC.0309/2BIS

VR DOC.0309/2BIS VR 2016 2503 DOC.0309/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving

Algemene principes van de uitvoering van een project en de verslaggeving IWT Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35, bus 16 1030 Brussel tel. +32 (0)2 432 42 00 fax +32 (0)2 432 43 99 website : www.iwt.be e-mail : bedrijfssteun@iwt.be Toelichtingsdocument kmo-innovatieprojecten

Nadere informatie

Werken met de kmo-portefeuille. 1. Aanmelden als dienstverlener 2. Registreren als dienstverlener 3. Reageren op een steunaanvraag

Werken met de kmo-portefeuille. 1. Aanmelden als dienstverlener 2. Registreren als dienstverlener 3. Reageren op een steunaanvraag Werken met de kmo-portefeuille 1. Aanmelden als dienstverlener 2. Registreren als dienstverlener 3. Reageren op een steunaanvraag U wil de kmo-portefeuille voor uw dienstverlening aanbieden? 1. Ga naar

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie