Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar!"

Transcriptie

1 Een dienstverlener van de kmo-portefeuille word je niet zomaar!

2 Inhoud 1. Waarom een nieuwe erkenningsmethodiek? 3 2. Wat houdt de nieuwe erkenningsmethode in? 3 3. Hoe een erkenning aanvragen? 4 4. Hoeveel kost een audit? 4 5. Hoe een audit voorbereiden? 5 6. Hoe verloopt een auditbezoek? 7 7. Hoe wordt de score berekend? 8 8. Het resultaat 8 9. Hoe lang duurt een erkenning? Wat met startende dienstverleners? Wie beslist over de toekenning van een erkenning? Wie houdt toezicht op de auditbureaus? 10 Bijlage: KMOP - NORM 11 2 E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r!

3 1. Waarom een nieuwe erkenningsmethodiek? Op initiatief van Vlaams Minister-president Kris Peeters liet het Agentschap Ondernemen via een openbare aanbesteding een nieuwe auditmethode ontwikkelen met als doel de erkenning van de dienstverleners beter af te stemmen op de noden van het de kmo-portefeuille. Deze nieuwe methode moet nagaan of de dienstverlener kwaliteitsvol werkt en beantwoordt aan de door de kmo-portefeuille vooropgestelde vereisten. Indien de dienstverlener een erkenning aanvraagt voor een domein van de pijler strategisch advies, wordt bovendien nagegaan of de individuele dienstverlener over de nodige kennis en ervaring in het specifieke domein beschikt. Deze nieuwe erkenningsmethodiek zal gelden voor de private dienstverleners in de pijlers opleiding, advies, strategisch advies en advies voor internationaal ondernemen binnen de kmo-portefeuille. 2. Wat houdt de nieuwe erkenningsmethode in? Een onafhankelijk auditbureau zal bij de kandidaat-dienstverlener nagaan of deze kwaliteitsvol werkt en beantwoordt aan de nieuwe kmo-portefeuille norm ( kmop-norm ). De dienstverlener moet, volgens de nieuwe norm, voldoen aan zes basisvereisten: Activiteit (opleiding of advies) Bewijs van ervaring Klantentevredenheid Kennis kmo-portefeuille Integriteit Domein specifieke vereisten Of de dienstverlener voldoet aan de norm, hangt af in hoeverre hij beantwoordt aan deze basisvereisten met de daaraan gekoppelde indicatoren (een vijftigtal). E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r! 3

4 3. Hoe een erkenning aanvragen? XX XX XX XX Stap 1 : De kandidaat-dienstverlener vult zijn erkenningsaanvraag in via Stap 2 : Kandidaat-dienstverleners die voor het eerst een erkenningsaanvraag indienen, leggen een online kennistest af over de kmo-portefeuille. Stap 3 : De kandidaat-dienstverlener neemt contact op met een aangesteld auditbureau naar keuze. Het auditbureau maakt een offerte op. Stap 4 : De kandidaat-dienstverlener tekent een overeenkomst met het aangestelde auditbureau en plant het auditbezoek in. 4. Hoeveel kost een audit? Er is geen standaardprijs per audit vastgelegd. Er wordt gewerkt met een standaarduurprijs. De kost verbonden aan de audit is immers de vermenigvuldiging van het aantal uren nodig voor de audit met een marktconforme uurprijs. De tijd die het auditbureau besteedt aan de audit is afhankelijk van de grootte en de complexiteit van de structuur van de dienstverlener, evenals van de activiteit/pijler(s) en domeinen waarvoor hij een erkenning aanvraagt. Om de prijs te bepalen zal het auditbureau een door Agentschap Ondernemen opgelegd tijdrooster gebruiken. Alle auditbureaus gebruiken hetzelfde tijdrooster. Dit betekent dat de prijs van de audit bij elk auditbureau dezelfde is. Deze prijsberekening geldt enkel voor vestigingen in België. Het auditbureau kan supplementaire verplaatsingskosten aanrekenen voor buitenlandse vestigingen. Met de norm wordt gericht gepeild naar activiteiten die relevant zijn voor een aanstelling als dienstverlener. Hierdoor zal de audit van de kmo-portefeuillenorm goedkoper zijn dan vergelijkbare kwaliteitsnormen. 4 E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r!

5 5. Hoe een audit voorbereiden? De kandidaat-dienstverlener bereidt het bezoek voor aan de hand van de kmop-norm. Aan de hand van de norm kan de kandidaat-dienstverlener nota nemen van de middelen waarmee hij de verschillende indicatoren zal staven tijdens het auditbezoek. Hij kan tevens vermelden welke personen aanwezig moeten zijn om de indicator op de meest efficiënte en meest volledige manier te staven. Volgende documenten moeten bij aankomst van de auditor op de dag van het auditbezoek beschikbaar zijn: A. Aan de auditor te overhandigen bij zijn aankomst Een gerichte en bondige beschrijving van zijn activiteiten beperkt tot degene waarvoor hij een erkenningsaanvraag indient. Officiële gecoördineerde statuten. Lijst van alle maatschappelijke zetels (voor de fysieke personen: wettelijke woonplaats) over de afgelopen 3 jaar. Lijst van alle bestuurders, aandeelhouders en het management van de dienstverlener over de afgelopen 3 jaar. Indien zij rechtspersonen zijn, moet hun naam aangevuld zijn met hun wettelijke vertegenwoordiger, tot op het niveau van een fysiek persoon. Deze lijst moet aangevuld worden met de volgende verklaring en ondertekend worden door de zaakvoerder: Ik verklaar dat de lijst van bestuurders, aandeelhouders en verantwoordelijken over de afgelopen drie jaar volledig is en dat bovengenoemde bedrijven of personen betrokken/niet betrokken zijn/waren in een onderzoek naar onrechtmatig gebruik van de kmo-portefeuille of bij een faillissement. In geval van betrokkenheid wordt ook vermeld welke betrokkenheid. Een kopie van de drie laatste jaarrekeningen (of resultatenrekeningen voor fysieke personen), met inbegrip van vermelding van omzetcijfer, datum van algemene vergadering en datum neerlegging bij de Balanscentrale. E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r! 5

6 Recent attest van RSZ, btw en directe belastingen dat de kandidaat-dienstverlener aan zijn verplichtingen ten aanzien van deze administraties beantwoordt. In geval er de laatste 12 maanden geen medewerkers in dienstverband waren, wordt het attest van RSZ vervangen door de attesten van RSVZ voor alle bestuurders/zaakvoerders of de zelfstandigen. Organigram van de organisatie en voor de medewerkers in dienstverband: Dimonalijst (maximaal 3 maand voor auditbezoek opgevraagd) en voor de contractanten: volledige oplijsting van contractanten. B. Rechtstreekse toegang tot informatie en systemen tijdens het auditbezoek Volledige boekhouding van het lopende boekjaar en de laatste 3 afgesloten boekjaren De volledige en gedetailleerde projectlijst voor de 24 afgelopen maanden, ongeacht of ze in aanmerking komen voor de kmo-portefeuille. Samenwerkingsovereenkomst met ingehuurde contractanten. Tijdens het auditbezoek kunnen bijkomende documenten worden opgevraagd. Indien de kandidaat-dienstverlener een erkenningsaanvraag indient voor een specifiek domein, dient hij eveneens één identificatiefiche per persoon (individuele dienstverlener) voor wie hij erkend wenst te worden, volledig in te vullen. De auditor zal tijdens het auditbezoek voor elke indicator nagaan in welke mate de kandidaatdienstverlener in overeenstemming is met de norm en in welke mate dit aantoonbaar is. 6 E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r!

7 6. Hoe verloopt een auditbezoek? De duur van het auditbezoek is afhankelijk van de omvang van de organisatie en van de erkenningsaanvraag door de dienstverlener. De audit verloopt in twee delen: één deel bij de dienstverlener, één deel bij het auditbureau: Deel 1: Audit ter plaatse Analyse van de documenten en de erkenningsaanvraag; Controles met betrekking tot de vooropgestelde vereisten van de kmop-norm en de bijhorende indicatoren. De controles zijn onder meer gebaseerd op de documenten die ter voorbereiding werden voorgelegd alsook op concrete dossiers van opdrachten uitgevoerd door de kandidaat-dienstverlener en dossiers die in uitvoering zijn. Deze dossiers maken al dan niet het voorwerp uit van een subsidieaanvraag ingediend bij de kmo-portefeuille; In geval van domein specifieke vereisten: controle van indicatoren en de identificatiefiches van de individuele kandidaat-dienstverlener; Opmaak van het bezoekrapport door de auditor; Lezing van het bezoekrapport door de auditor en goedkeuring van de kandidaatdienstverlener; Validatie van de scope van de audit. Deel 2: Audit bij het auditbureau Aanwijzing van de auditor, planning, vastlegging en bevestiging praktische afspraken, aanvraag en opvolging erkenningsaanvraag bij kmo-portefeuille; Studie van het dossier en voorbereiding van het bezoek; Documentaire controles voor en na het auditbezoek; Rapportering auditbezoek; Registratie en archivering. Tijdens het auditbezoek verleent de kandidaat-dienstverlener aan de auditor inzage in alle door hem opgevraagde documenten en informatie. Aan de hand van concrete vragen, documenten en dossiers die de auditor opvraagt in de loop van het auditbezoek, worden vaststellingen gedaan over de mate waarin de kandidaatdienstverlener al dan niet beantwoordt aan de vooropgestelde eisen. E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r! 7

8 7. Hoe wordt de score berekend? De auditor noteert zijn vaststellingen in een bezoekrapport en kent twee waarderingen toe voor elke indicator. De dienstverlener moet voor elke indicator aantonen dat hij hieraan voldoet (aantoonbaarheid op basis van een beschrijving van zijn werkwijze) en dit ook in de praktijk zo toepast (overeenstemming). De score per indicator wordt nadien door het auditbureau berekend op basis van de twee waarderingen. De scores per indicator kunnen zijn: zeer goed, OK, aandachtspunt, lichte nonconformiteit of zware non-conformiteit. De score voor een basisvereiste is de gewogen opsomming van de scores van alle indicatoren die de vereiste omvat. Niet aan alle indicatoren wordt hetzelfde gewicht toegekend. De vooropgestelde wegingen zijn het resultaat van een uitgevoerd onderzoek. De kandidaat moet voor elke basisvereiste een score van meer dan 50% behalen om te kunnen slagen in de audit. 8. Het resultaat Het auditrapport wordt overgemaakt aan het Agentschap Ondernemen. De bevoegde ministers beslissen op basis van het auditrapport over de erkenning. Na een positieve beslissing, ontvangt de kandidaat-dienstverlener een erkenning via de website. 9. Hoe lang duurt een erkenning? De erkenningsperiode gaat in vanaf de datum van de erkenning door de minister. De erkenning blijft geldig gedurende 5 jaar. 8 E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r!

9 10. Wat met startende dienstverleners? De startende kandidaat-dienstverlener doorloopt een beperkte audit. Hij is vrijgesteld voor twee vereisten van de kmop-norm, namelijk het bewijs van ervaring en de klantentevredenheidspeiling. Na een positieve beoordeling van de beperkte audit kan een erkenning verkregen worden voor een periode van 2 jaar. Om de tijdelijke erkenning te verlengen dient de startende dienstverlener de twee bijkomende modules te doorlopen binnen de 2 jaar. 11. Wie beslist over de toekenning van een erkenning? De bevoegde minister beslist wanneer een erkenning wordt toegekend, geweigerd, geschorst of ingetrokken. E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r! 9

10 12. Wie houdt toezicht op de auditbureaus? De auditbureaus worden door de Vlaamse minister-president aangesteld voor een periode van 5 jaar. Om de goede werking van de auditbureaus te garanderen werd een toezichtcomité opgericht. Het toezichtcomité is belast met de volgende taken: Het toezicht op het naleven van de voorwaarden opgelegd aan de auditbureaus. Het ontvangen en behandelen van de klachten over de aangestelde auditbureaus. Het verlenen van advies aan de minister met betrekking tot de aanstelling of de uitsluiting van de auditbureaus. Het organiseren van de opleiding van de auditoren. Het toezichtcomité is samengesteld uit leden van het Agentschap Ondernemen, het departement voor werk en sociale economie (WSE), het Vlaamse Agentschap voor internationaal ondernemen (FIT), de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en een delegatie van de aangestelde auditbureaus. 10 E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r!

11 Bijlage: KMOP - NORM A. Activiteit Omschrijving vereiste: De dienstverlener is transparant over wat al dan niet in de activiteit zit en over zijn opgebouwde expertise en ervaring binnen deze activiteit. Hij beschikt zelf over de nodige expertise en ervaring om de dienst op een professionele manier aan te bieden en uit te voeren of doet hiervoor een beroep op een bevoegde contractant. A.1. De dienstverlener omschrijft en communiceert de activiteiten die hij aanbiedt en uitvoert op een duidelijke, beschrijvende en gestaafde manier. A.2. De dienstverlener communiceert voor elk project duidelijk met de klant over de aanpak en de grenzen van de opdracht. Dit gebeurt op een beschreven manier en dekt context, doelstellingen, inhoud, methodologie, uitvoeringsmodaliteiten (met inbegrip van wie de opdracht uitvoert), en prijsstelling. De dienstverlener communiceert ook duidelijk over mogelijke afwijkingen, opvolging en evaluatie. A.3. De dienstverlener toetst bij de opdrachtgever af in welke mate het voorstel beantwoordt aan zijn behoeften. A.4. De dienstverlener houdt voor elke lopende of uitgevoerde opdracht een uitgebreid projectdossier bij dat toegankelijk is. Hij bewaart de dossiers over een periode die afgestemd is op de aard van de activiteiten of specifieke archiveringseisen die eraan verbonden zijn. A.5. De dienstverlener beschikt over voldoende geschikte menselijke middelen om de activiteit uit te voeren. A.6. De dienstverlener maakt gebruik van aangepaste ondersteunende middelen, infrastructuur en processen om de activiteit in te plannen, op te volgen en uit te voeren. Hij maakt hiervoor gebruik van een registratiesysteem waarin de uitgevoerde projecten te raadplegen zijn. E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r! 11

12 B. Bewijs van ervaring inzake de verleende diensten Omschrijving vereiste: De dienstverlener beschikt op bedrijfsniveau en op individueel niveau over de nodige kennis en kunde om een specifieke dienstverlening uit te voeren. Deze kennis en kunde worden opgedaan doorheen de loopbaan van het individu dat de opdracht zal uitvoeren. Ze zijn niet noodzakelijk beperkt tot de ervaring opgedaan bij de dienstverlener die de erkenning aanvraagt. De dienstverlener ziet erop toe dat de persoon met de juiste kennis en kunde op het gepaste project wordt ingezet. ALGEMENE VEREISTEN B.1. De dienstverlener heeft een representatief aantal mensdagen gepresteerd en gefactureerd. Representatief betekent dat de gepresteerde dagen verspreid zijn over verschillende klanten en gespreid zijn over een aantal opeenvolgende maanden. De dagen werden gepresteerd in een recente periode. Dit geldt voor elke activiteit waarvoor de dienstverlener een erkenning aanvraagt. B.2. De dienstverlener ziet erop toe en is ervoor verantwoordelijk dat de persoon met de juiste kennis, ervaring en competenties wordt ingezet. Dit geldt voor elke fase van het project. De dienstverlener maakt hiervoor gebruik van een competentiebeheerssysteem. B.3. De dienstverlener gebruikt degelijke HR-processen voor zijn medewerkers en contractanten. Deze bevatten eisen met betrekking tot rekrutering en selectie, integratie, opleiding en begeleiding, opvolging en evaluatie. Wat de evaluatie betreft gaat dit in het bijzonder over de evaluatie van de opdrachten die ze hebben uitgevoerd. Deze processen dragen bij tot toekennen van (deel)projecten aan medewerkers en contractanten. ERVARINGSVEREISTEN B.4. De dienstverlener communiceert duidelijk naar de klant over de ervaring van diegene die de opdracht uitvoert. Het betreft zijn ervaring met de aangeboden activiteiten, al dan niet opgedaan binnen de dienstverlener. B.5. De dienstverlener heeft een representatief aantal jaren ervaring als dienstverlener opgedaan binnen de activiteit waarvoor hij een erkenning aanvraagt. 12 E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r!

13 C. Domeinspecifieke competenties: Het Agentschap Ondernemen stelt een aantal domeinspecifieke vereisten voorop om in aanmerking te komen voor een erkenning. De dienstverlener en zijn te erkennen individuele dienstverlener(s) beantwoorden, op individuele basis, aan deze criteria. Omschrijving vereiste: De dienstverlener heeft ervaring opgedaan met een bepaalde vorm van dienstverlening. Voor bepaalde domeinen is er een specifieke inhoudelijke competentie vereist om de dienstverlening op een professionele manier uit te voeren. De desbetreffende activiteit in dit specifieke domein wordt uitgevoerd door een fysieke persoon die over deze domeinspecifieke inhoudelijke competentie(s) beschikt. KENNISVEREISTEN C.1. De dienstverlener communiceert duidelijk aan de (potentiële) klant welke kennis de individuele dienstverlener die de opdracht zal uitvoeren, heeft in het domein. ERVARINGSVEREISTEN C.2 De dienstverlener communiceert duidelijk aan de (potentiële) klant welke ervaring de individuele dienstverlener die de opdracht zal uitvoeren, heeft in het domein. C.3 De individuele dienstverlener voert de opdrachten uit in het domein waarvoor de dienstverlener een erkenning aanvraagt. Deze uitvoering stemt de klanten tot tevredenheid. C.4 De individuele dienstverleners beantwoorden aan de voor het domein vooropgestelde eisen. E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r! 13

14 D. Klantentevredenheidspeiling Omschrijving vereiste: De dienstverlener heeft tevreden klanten, in het bijzonder voor de pijlers en de domeinen waarvoor hij een erkenning aanvraagt. Hij peilt op een systematische en diepgaande manier naar de tevredenheid. Aan alle klanten biedt hij de mogelijkheid om de dienstverlening te evalueren. De tevredenheidspeiling slaat zowel op inhoudelijke als vormelijke aspecten van de verkregen dienst. De resultaten van de peiling zijn toegankelijk. De bevraging leidt tot continue verbetering. D.1. De dienstverlener hanteert een systematische schriftelijke of mondelinge klantentevredenheidspeiling. Alle klanten krijgen de mogelijkheid om hun mening te geven. D.2. De tevredenheidspeiling slaat zowel op inhoudelijke als vormelijke aspecten van de dienstverlening. Alle aspecten van de dienstverlening komen op een gedifferentieerde wijze aan bod. Specifiek voor opleiding: zowel de deelnemer als de opdrachtgever krijgen de mogelijkheid om hun mening te geven. Het systeem laat een scoring van de verschillende onderdelen toe. D.3. De dienstverlener bevraagt bij de klant zowel tussentijds als finaal de mate waarin de vooraf bepaalde verwachtingen ingelost zijn. D.4. De dienstverlener registreert de resultaten van de klantentevredenheidspeiling. Uit de registratie blijkt dat de evaluatie representatief is en dat de klanten tevreden zijn, zowel in het algemeen als over de subsidiabele dienstverlening. D.5. De tevredenheidspeiling laat toe om concrete getuigenissen op te nemen. D.6. De dienstverlener verwerkt systematisch de resultaten van de klantentevredenheidspeiling en registreert deze. D.7. De analyse en verwerking van de resultaten van de klantentevredenheidspeiling dragen bij tot continue verbetering. 14 E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r!

15 E. Kennis kmo-portefeuille Omschrijving vereiste: De dienstverlener heeft kennis van de kmo-portefeuille en de regels ervan, met als doel deze correct te gebruiken. ALGEMENE VEREISTEN E.1. De dienstverlener beschrijft gericht en bondig de activiteiten waarvoor hij een erkenningsaanvraag indient. Hij beperkt zich tot de activiteiten die hiervoor in aanmerking komen. E.2. Als de dienstverlener al beschikt over een erkenning van de kmo-portefeuille, legt hij een kopie voor van de verklaring op erewoord die hij in het verleden heeft ingediend bij het Agentschap Ondernemen. Bij gebrek aan kopie communiceert hij schriftelijk wie de verklaring op erewoord ondertekend heeft. E.3. De overeenkomst tussen de dienstverlener en de opdrachtgever wordt conform de voorschriften opgesteld. E.4. De factuur van de dienstverlener aan de opdrachtgever wordt conform de voorschriften opgesteld. E.5. De subsidieaanvragen worden tijdig ingediend. E.6. De dienstverlener dient enkel subsidieaanvragen in voor dienstverlening aan werkenden in de onderneming, conform de voorschriften. E.7. De prijs voor eenzelfde dienst is dezelfde, ongeacht of deze door de kmo-portefeuille wordt betaald of niet. PIJLERSPECIFIEKE VEREISTEN E.8. Opleiding De dienstverlener bewaart de aanwezigheidslijsten. E.9. Opleiding De dienstverlener reikt een gepersonaliseerd vormingsattest uit. E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r! 15

16 E.10. Advies: algemeen De dienstverlener bewaart het verleende advies, strategisch advies, advies voor internationaal ondernemen of de technologieverwerking en bijhorende prestatiestaten. E.11. Advies: algemeen De dienstverlener dient enkel subsidieaanvragen in voor adviezen die niet van permanente of periodieke aard zijn. De adviezen hebben geen betrekking op de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming. E.12. Advies De dienstverlener verleent een schriftelijk advies dat een analyse, een advies en een implementatieplan omvat. E.13. Advies Internationaal ondernemen De dienstverlener geeft schriftelijke doelmatige raadgevingen en aanbevelingen over opportuniteiten en oplossingen aan bedrijven die willen internationaliseren. E.14. Strategisch Advies De dienstverlener verleent schriftelijk en op maat advies bij kantelmomenten binnen een onderneming. Het advies is van een minimumomvang en conform de voorschriften. 16 E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r!

17 F. Integriteit Omschrijving vereiste: De dienstverlener leeft de regelgeving, de wetgeving en de algemeen aanvaarde handelspraktijken na. Hij is bevoegd om de activiteit waarvoor hij een erkenning aanvraagt, uit te voeren. BEVOEGDHEID EN HOEDANIGHEID F.1. Bij de aankomst van de auditor geeft de dienstverlener onmiddellijk de toegang tot de opgevraagde documenten. De dienstverlener heeft deze documenten met zorg voorbereid. F.2. De dienstverlener heeft een juridisch bestaan. Hij is bevoegd om de activiteit waarvoor hij een erkenning aanvraagt, uit te voeren. F.3. De bestuurders en verantwoordelijken van de dienstverlener in een recent verleden zijn gekend. Ze zijn in het verleden niet in vraag gesteld of betrokken bij onderzoeken naar onrechtmatig gebruik van de kmo-portefeuille of bij een niet-verschoonbaar faillissement. De bestuurders en verantwoordelijken besteden er de nodige aandacht aan dat dit ook het geval is voor medewerkers en onderaannemers. F.4. De dienstverlener voert de diensten waarvoor een erkenning wordt gevraagd op een onafhankelijke wijze uit. F.5. De dienstverlener voert de diensten waarvoor hij een erkenning vraagt zelf uit of hij besteedt ze uit aan een fysieke persoon, zelfstandige of éénpersoonsbedrijf. Als hij de diensten uitbesteedt aan een andere contractant is deze zelf een voor de kmo-portefeuille erkende dienstverlener. De dienstverlener is beperkt verbonden met niet-erkende dochter-, moeder- of zusterbedrijven die betrokken zijn bij het uitvoeren of beheren van de projecten. Voor de uitbesteding beschikt hij over een geldige dienstenovereenkomst. De dienstverlener behoudt de verantwoordelijkheid over alle aspecten van de geleverde diensten. E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r! 17

18 CONTINUÏTEIT EN BEDRIJFSPRAKTIJKEN F.6. De dienstverlener stelt zijn jaarrekeningen of resultatenrekening tijdig op. Hij legt deze tijdig neer bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België indien door het vennootschapsrecht opgelegd. F.7. De dienstverlener vervult zijn sociale en fiscale verplichtingen. F.8. De dienstverlener heeft een beperkt aantal veranderingen gekend van zijn maatschappelijke zetel in de voorbije 3 jaar. F.9. De dienstverlener is solvabel, rendabel en beschikt over de nodige liquide middelen. F.10. De dienstverlener beheert actief de klantenvorderingen. De achterstallige betalingen door klanten zijn beperkt, kunnen uitgelegd en gestaafd worden. Ze zijn niet het gevolg van mogelijke betwisting over de kwaliteit van de geleverde diensten. F.11. De dienstverlener respecteert zijn financiële engagementen ten aanzien van zijn leveranciers en andere geldschieters. De achterstallige betalingen aan leveranciers en andere geldschieters zijn beperkt, kunnen uitgelegd en gestaafd worden. Deze infobrochure is gemaakt voor de infosessies De nieuwe erkenningsregeling van de kmo-portefeuille van 22, 25 en 29 april E e n d i e n s t v e r l e n e r v a n d e k m o - p o r t e f e u i l l e w o r d j e n i e t z o m a a r!

19

20 CONTACT Agentschap Ondernemen Team kmo-portefeuille Koning Albert II-laan 35 bus Brussel

Auditcharter van de groep Dexia

Auditcharter van de groep Dexia Januari 2013 Auditcharter van de groep Dexia Dit charter formuleert de grondbeginselen van de interne auditfunctie binnen de groep Dexia, door de opdrachten, de plaats in het interne controlesysteem, de

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN?

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Co-partnership Externe versus interne zekerheid: HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Onderhavig document werd geschreven door een werkgroep bestaande

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten

CONCEPT. NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Dit document maakt gebruik van bladwijzers. CONCEPT NBA-handreiking nr. xxx Toelichting op regelgeving bij een accountantskantoor met een beperkt aantal assurance-opdrachten Consultatieperiode loopt tot

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten

Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Meten om te weten Handleiding om administratieve lasten te meten Deelhandleiding RIA RIA > administratieve lasten 1 Het meten van administratieve lasten maakt onderdeel uit van het regelgevingsproces.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012

Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene Voorwaarden zorg zonder verblijf voor budgethouders 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene consumentenvoorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa

EGESIF_14-0017. Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde kostenopties (SCO s) Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) Sociaal Europa EGESIF_14-0017 Richtsnoeren betreffende vereenvoudigde

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking)

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/57 RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) (Voor de EER relevante

Nadere informatie