Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht?"

Transcriptie

1 Auteur: Michelle Maaijen a r b e i d s r e c h t Inlener aansprakelijk voor beloning uitzendkracht? De onderneming die uitzendkrachten inleent (inlener), kan op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk zijn tegenover de aan hem ter beschikking gestelde uitzendkrachten. Dit kan het geval zijn, zo blijkt uit recente rechtspraak, indien het uitzendbureau de uitzendkracht ten onrechte niet beloont conform de hierover gemaakte afspraken in de cao van de inlener en/of de van toepassing zijnde uitzend-cao. Met enkele eenvoudige maatregelen kan men het risico van aansprakelijkstelling voor de beloning beperken. Een uitzendkracht is op basis van een uitzendovereenkomst (art. 7:690 BW) in dienst van het uitzendbureau. Tussen een uitzendkracht en de inlener bestaat formeel geen rechtsverhouding, maar de uitzendkracht verricht zijn werkzaamheden wel onder toezicht en leiding van de inlener. Er bestaat dus geen juridische, maar wel een feitelijke relatie tussen een uitzendkracht en de inlener. Dit neemt niet weg dat een inlener naast het uitzendbureau hoofdelijk aansprakelijk kan zijn voor de schade die een uitzendkracht bij de inlener oploopt als gevolg van een bedrijfsongeval. Daarnaast kan de uitzendkracht de inlener aanspreken tot betaling van het toepasselijke wettelijk minimumloon, indien het uitzendbureau niet een gecertificeerd uitzendbureau is. Beloning van uitzendkrachten De beloning en overige arbeidsvoorwaarden van een uitzendkracht worden afgesproken in de relatie tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau. Hoewel de uitzendovereenkomst een bijzondere vorm is van de arbeidsovereenkomst (art. 7:610 BW), betekent dit niet dat een uitzendkracht en het uitzendbureau geheel vrij zijn in hun afspraken ten aanzien van de beloning en arbeidsvoorwaarden. In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) zijn regels omtrent de zogenaamde loonverhoudingsnorm bij uitzendkrachten vastgelegd. Zo heeft de ter beschikking gestelde arbeidskracht onder andere met betrekking tot het loon en overige vergoedingen ten minste recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de onderneming waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt (art. 8 lid 1 Waadi). Met deze verplichte gelijkstelling wordt geprobeerd te voorkomen dat het ontbreken van een juridische relatie tussen de uitzendkracht en de inlener ertoe leidt, dat de uitzendkracht slechter wordt behandeld dan een werknemer in gelijke of gelijkwaardige functie in dienst bij de inlener. De in de Waadi opgenomen voorschriften, waaronder ook de loonverhoudingsnorm van artikel 8 Waadi, gelden echter uitsluitend voor intermediairs. Hiertoe behoren ook de uitzendbureaus. Op een inlener rust geen wettelijke verplichting om erop toe te zien dat de uitzendkrachten die hij inleent via het uitzendbureau, op dezelfde wijze worden beloond als zijn eigen werknemers. Wel kan een inlener, indien hiertoe aanleiding is vanwege schending van de loonverhoudingsnorm, het uitzendbureau hierop aanspreken. Dit heeft de rechtbank Midden-Nederland in een uitspraak van 10 april 2013 geoordeeld. De inlener en het uitzendbureau hadden afgesproken dat de uitzendkrachten zouden worden beloond conform hetgeen is bepaald in de cao van de inlener. Omdat deze afspraak door het uitzendbureau niet werd nageleefd, was een sanctie in de vorm van een door het uitzendbureau aan de inlener te betalen boete naar het oordeel van de rechtbank op zijn plaats. De rechtbank overwoog dat een inlener moet kunnen optreden tegen een uitzendbureau dat niet (minimaal) de inlenersbeloning toepast. Aansprakelijkheid inlener Hoewel op de inlener dus geen wettelijke verplichting rust om erop toe te zien dat de uitzendkrachten die hij inleent op dezelfde wijze worden beloond als zijn eigen werknemers, heeft Hof Arnhem-Leeuwarden op 16 juli 2013 bepaald dat een uitzendkracht de inlener op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk kan stellen, indien dit niet gebeurt. De inlener in deze zaak exploiteert een chemische fabriek waarin grondstoffen worden geproduceerd die worden gebruikt bij de vervaardiging van zeer sterke kunstmatige vezels. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden in haar bedrijf maakt de inlener naast werknemers in vast dienstverband ook gebruik van uitzendkrachten. Op de arbeidsovereenkomsten van de inlener met haar werknemers is een bedrijfs-cao van toepassing. In deze bedrijfs-cao is een bepaling opgenomen dat uitzendkrachten die onder de werkingssfeer van de cao voor uitzendkrachten (de ABU-cao) vallen, beloond zullen Loonzaken Nummer 7 23

2 a r b e i d s r e c h t worden op basis van de geldende salarisschalen voor werknemers vallend onder de bedrijfs-cao van de inlener. De betreffende uitzendkracht heeft in de periode van maart 2005 tot en met augustus 2008 in ploegendienst verladingswerkzaamheden verricht bij de inlener, waarbij de inlener voor de inroostering zorgde. In het voorjaar van 2008 hebben twee collega s van de uitzendkracht bij de inlener aan de orde gesteld dat zij aanzienlijk minder loon ontvingen dan de rechtstreeks bij de inlener in dienst zijnde werknemers. Hierop volgde enige onrust op de werkvloer, waarna de inlener en het uitzendbureau met elkaar hebben afgesproken dat het uitzendbureau de door haar aan inlener ter beschikking gestelde uitzendkrachten vanaf 1 september 2008 conform de bedrijfs-cao zal belonen. Hiervoor mocht het uitzendbureau een extra declaratie sturen aan de inlener, hetgeen het uitzendbureau pas op 24 april 2009 heeft gedaan. Toen het uitzendbureau zich niet aan de afspraak tot aanpassing van de beloning hield, heeft de inlener op 13 maart 2009 haar relatie met het uitzendbureau per 1 mei 2009 opgezegd. Het uitzendbureau wordt in 2009 failliet verklaard. De uitzendkracht heeft vervolgens een vordering tot betaling van het vanaf 1 maart 2005 tot en met augustus 2008 te weinig betaalde loon ingediend bij de curator van het failliete uitzendbureau. Toen bleek dat de vordering van de uitzendkracht niet zou worden voldaan, heeft hij zich gericht tot de inlener en hem aansprakelijk gesteld voor het te weinig betaalde loon. De kantonrechter in Groningen heeft de vordering van de uitzendkracht in eerste aanleg afgewezen. Voor zover de uitzendkracht zijn vordering baseerde op artikel 8 Waadi gaat de kantonrechter daaraan voorbij, omdat dit artikel zoals hierboven al omschreven slechts betrekking heeft op de verhouding tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau. Evenmin kan de uitzendkracht naar het oordeel van de kantonrechter zijn vordering baseren op grond van de afspraak in de bedrijfs-cao, omdat alleen de partijen die de bedrijfscao met elkaar hebben afgesloten daaraan rechten kunnen ontlenen. Wel zou de uitzendkracht zijn vordering kunnen baseren op onrechtmatige daad. Hiervoor dient naar het oordeel van de kantonrechter allereerst vast Tips voor de praktijk Zorg dat de administratie ten aanzien van ingeleend personeel op orde is; Vraag het uitzendbureau om een garantie dat de uitzendkrachten tenminste conform de toepasselijke cao worden beloond; Verifieer zelf ook of de loonverhoudingsnorm van artikel 8 Waadi wordt geschonden (vooral plicht voor grote ondernemingen); Schakel uitsluitend gecertificeerde uitzendbureaus in. komen te staan dat het uitzendbureau te weinig betaalde aan de uitzendkracht en zich daarmee schuldig heeft gemaakt aan een wanprestatie tegenover de uitzendkracht. Verder kan naar het oordeel van de kantonrechter alleen sprake zijn van een onrechtmatige daad, indien de inlener de wanprestatie van het uitzendbureau heeft uitgelokt, dan wel daarvan willens en wetens heeft geprofiteerd. Dit laatste is volgens de kantonrechter niet gesteld en noch gebleken. Onrechtmatig handelen In hoger beroep stelt de uitzendkracht zich op het standpunt dat de inlener tegenover hem onrechtmatig heeft gehandeld, omdat zij er onvoldoende op zou hebben toegezien dat hij op een gelijk niveau wordt beloond als de eigen werknemers van de inlener die dezelfde werkzaamheden verrichtten. Naar het oordeel van het hof rustte op de inlener niet de verplichting om erop toe te zien dat de loonsom die zij aan het uitzendbureau betaalde door laatstgenoemde ook daadwerkelijk aan de uitzendkrachten werd doorbetaald. De inlener had geen zicht op deze concrete uitbetalingen en deze factor is voor haar ook moeilijk te beïnvloeden, zo overweegt het hof. Echter, van een onrechtmatig handelen kan wel sprake zijn, indien de inlener, bijvoorbeeld door na te laten bij haar eigen cao passende afspraken over de beloning van uitzendkrachten met het uitzendbureau te maken, een situatie van onderbetaling heeft uitgelokt of deze voor haar profijtelijke situatie willens en wetens in stand heeft gehouden. Het hof neemt daarbij aan dat het door het uitzendbureau gehanteerde uurloon voor de inlener kenbaar is geweest. De uitzendkracht maakte deel uit van een voor verladingswerkzaamheden ingeleende groep uitzendkrachten, waarbij de inroostering geheel in handen van de inlener was. De inlener moet dus goed zicht hebben gehad op het totaal aantal uren dat de uitzendkrachten bij haar aan het werk waren en zodoende moet het voor haar duidelijk zijn geweest op welk uurtarief de declaraties van het uitzendbureau waren gebaseerd. Van de inlener mocht, zo overweegt het hof, als professioneel werkgever en mede gelet op de omvang van haar onderneming ook verwacht worden dat zij dit soort gegevens expliciet in haar administratie verwerkte. Het hof is van oordeel dat de inlener met betrekking tot de periode na 1 september 2008 geen onrechtmatig handelen kan worden verweten. Nadat de situatie van onderbetaling door twee uitzendkrachten aan de orde was gesteld, heeft de inlener met het uitzendbureau de afspraak gemaakt dat het uitzendbureau de ter beschikking gestelde uitzendkrachten vanaf 1 september 2008 conform de bedrijfs-cao zal belonen. Toen het uitzendbureau dit naliet, heeft de inlener de samenwerking met het uitzendbureau beëindigd. Om te kunnen beoordelen of het aan de inlener gemaakte verwijt dat zij voor wat betreft de periode voor 1 september 2008 het uitzendbureau tot onderbetaling heeft aangezet hout snijdt, is het naar het oordeel van het hof van belang te weten in hoeverre de uitzendkracht (qua aard van de arbeid) kan worden vergeleken met de eigen 24

3 Auteur: Michelle Maaijen Vermijd aansprakelijkstelling, houd ook zicht op de beloning van uitzendkrachten Foto: Shutterstock werknemers van de inlener. De inlener betwist dat er sprake was van gelijke of gelijkwaardige werkzaamheden, omdat de bij haar in dienst zijnde verladers een breder takenpakket hadden. Het hof draagt partijen op zich hierover nader uit te laten en houdt de beslissing over de vraag of inderdaad sprake is van een onrechtmatige daad aan. In haar eindarrest van 15 april 2014 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat er van uit moet worden gegaan dat de uitzendkracht gelet op zijn werkzaamheden een salaris overeenkomstig loonschaal A6 van de inlener toekwam. Het hof is uiteindelijk van oordeel dat de vergelijking van het door de inlener aan de eigen werknemers in A6 te betalen uurloon van (ten hoogste) 18,50 en het door het uitzendbureau aan haar berekende tarief van (ten laagste) 27,77 het aan haar adres gemaakte verwijt ontzenuwt. Het verschil tussen beide bedragen is niet zodanig dat de inlener daaruit moest begrijpen dat het uitzendbureau de uitzendkrachten tekort zou doen en haar daar aldus toe heeft aangezet. Het verschil is volgens het hof echter onvoldoende klein om de conclusie te kunnen schragen dat de inlener hier op onrechtmatige wijze van de wanprestatie van het uitzendbureau heeft geprofiteerd. Hoewel het hof in deze zaak en onder deze feiten en omstandigheden tot de conclusie is gekomen dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen, neemt dit niet weg dat wanneer een inlener wel voldoet aan de criteria zoals genoemd door het hof in haar arrest van 16 juli 2013 er nog steeds sprake kan zijn van onrechtmatig handelen van de inlener. Conclusie Hoewel op de inlener dus geen wettelijke verplichting rust om erop toe te zien dat de uitzendkrachten die hij inleent op dezelfde wijze worden beloond als zijn eigen werknemers die dezelfde arbeid verrichten, kan een uitzendkracht de inlener op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk stellen indien dit niet gebeurt. Een uitzendkracht die te weinig betaald heeft gekregen kan blijkens recente rechtspraak de inlener aansprakelijk stellen voor de geleden schade, indien de inlener de wanprestatie van het uitzendbureau heeft uitgelokt dan wel daarvan willens en wetens heeft geprofiteerd. Om weg te blijven van het verwijt dat willens en wetens is geprofiteerd door de inlener van onderbetaling van de uitzendkrachten door het uitzendbureau, zal een inlener in ieder geval actief zicht moeten houden op de beloning van de door hem ingehuurde uitzendkrachten. In zijn administratie zal hij de gegevens met betrekking tot het uurtarief van zijn uitzendkrachten en de hoeveelheid uren waarvoor zij worden ingeroosterd moeten vastleggen. Op deze manier kan een inlener altijd constateren of de door hem ingehuurde uitzendkrachten door het uitzendbureau worden onderbetaald. Indien een inlener een dergelijke situatie van onderbetaling constateert, is bovendien vereist dat de inlener het uitzendbureau hierop aanspreekt. Wordt aan deze twee vereisten door de inlener niet voldaan, dan kan hij alsnog op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk worden gesteld. mr. M. Maaijen, Pallas Advocaten, Wet: art. 7:610, 7:690 BW; art. 8 Waadi Jurisprudentie: Rb. Midden-Nederland , nr /HA ZA (ECLI:NL: RB- MNE: 2013:BZ6242); Hof Arnhem-Leeuwarden , nr /01 (ECLI:NL:GHARL: 2013:5161); Ktr. Groningen , nr /CV EXPL (ECLI: NL:RBGRO:2011: BU9683); Hof Arnhem-Leeuwarden , nr. D (ECLI:NL:GHARL: 2014:3183) De bronnen bij dit artikel zijn te raadpelgen via Loonzaken Nummer 7 25

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

Het schriftelijkheidsvereiste en het (non-)concurrentiebeding bij (stilzwijgende) verlenging: wie schrijft, die blijft

Het schriftelijkheidsvereiste en het (non-)concurrentiebeding bij (stilzwijgende) verlenging: wie schrijft, die blijft Het schriftelijkheidsvereiste en het (non-)concurrentiebeding bij (stilzwijgende) verlenging: wie schrijft, die blijft Mr. R.C. Sies Al ruim honderd jaar 1 worstelen juristen met het schriftelijkheidsvereiste

Nadere informatie

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan)

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan) aanknopingspunten voor de vraag of het instellen van de deelgeschillenregeling al dan niet zinvol is. Tot slot oordelen rechters verschillend over de omvang van de kosten. Dat leidt tot zeer grote verschillen

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 Payrolling, Geen overgang naar payrollbedrijf zonder uitdrukkelijke instemming werknemer Publicatie JAR 2012 afl.16

Nadere informatie

De Vrije werker en het Arbeidsrecht

De Vrije werker en het Arbeidsrecht De Vrije werker en het Arbeidsrecht De arbeidsrechtelijke status van vrije werkers inleiding In elke organisatie, van ZZP'er tot multinational, komt het voor dat er werkzaamheden moeten worden verricht

Nadere informatie

De zzp er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt

De zzp er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt HR 23 maart 2012 De zzp er en art. 7:658 lid 4 BW: de Hoge Raad oordeelt Sinds de invoering van art. 7:658 lid 4 BW bestaat er onduidelijkheid in de rechtspraak en literatuur over de vraag of een zzp er

Nadere informatie

De OR als bewaker van arbeidsomstandigheden. Prof.mr. L.C.J.Sprengers. 1. Inleiding

De OR als bewaker van arbeidsomstandigheden. Prof.mr. L.C.J.Sprengers. 1. Inleiding De OR als bewaker van arbeidsomstandigheden Prof.mr. L.C.J.Sprengers 1. Inleiding In zijn proefschrift concludeert Geers dat de vraag of een verbetering van de positie van de werknemer op het gebied van

Nadere informatie

Conversie en opvolgend werkgeverschap

Conversie en opvolgend werkgeverschap De omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krachtens artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek Conversie en opvolgend werkgeverschap Afstudeerscriptie

Nadere informatie

CONTRACTING. Balletje balletje op de arbeidsmarkt. Contracting Pagina 1 van 19

CONTRACTING. Balletje balletje op de arbeidsmarkt. Contracting Pagina 1 van 19 CONTRACTING Balletje balletje op de arbeidsmarkt Contracting Pagina 1 van 19 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Over contracting... 5 2.1. De traditionele vorm van contracting... 5 2.2. Contracting als

Nadere informatie

Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen?

Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen? ONTSLAG Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen? MR. F.H.A. TER HUURNE EN MR. M.J. KEUSS Ontslag wegens fraude is geen sinecure. Problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan indien de werkgever een onzorgvuldig

Nadere informatie

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders?

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? ONTSLAG De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? MR. DR. R.L. VAN HEUSDEN 1 In de arbeidsrechtpraktijk worden beëindigingsovereenkomsten vaak

Nadere informatie

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog?

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Mr. dr. M.R. Ruygvoorn* Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Deze vraag houdt de gemoederen al geruime tijd bezig, met name na het arrest JPO/CBB. 1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE Op al onze aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de NBBU (gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

26 (Particuliere) borgtocht, echt iets anders dan hoofdelijkheid!

26 (Particuliere) borgtocht, echt iets anders dan hoofdelijkheid! 25-26 ftv 26 (Particuliere) borgtocht, echt iets anders dan hoofdelijkheid! Naast goederenrechtelijke zekerheden, zoals het pandrecht en het hypotheekrecht, spelen persoonlijke zekerheden in de vorm van

Nadere informatie

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2 RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? A U T E U R Mr. P.Th. Mantel Met is al twintig jaar geleden dat in dit tijdschrift de bijdrage van Brink verscheen over de vraag

Nadere informatie

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014.

De boete belicht november 2014. Colofon. Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN. 978-90-5079-273-8 Datum. November 2014. De boete belicht Colofon Programma Inkomenszekerheid Nummer R 14/05 ISSN 1388-8733 ISBN 978-90-5079-273-8 Datum November 2014 Pagina 2 van 51 Voorwoord De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving,

Nadere informatie

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K.

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K. Werkgeversaansprakelijkheid op grond van art. 7:658 en 7:611BW: een overzicht van de stand van zaken P.W.H.M. Willems en K. Teuben 1 Inleiding Wanneer een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

Hoe en waarom van een or

Hoe en waarom van een or Hoe en waarom van een or Inhoud Voorwoord...........................................................3 Wat is een or?.........................................................4 Positie van de ondernemingsraad..............................................4

Nadere informatie

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F.

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Tilburg University Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Published in: Oordelen Bundel 2009: Gelijke behandeling: Oordelen en commentaar Document version: Publisher final version

Nadere informatie

120. De mededingings rechtelijke boete in concernverband: wie heeft de draagplicht?

120. De mededingings rechtelijke boete in concernverband: wie heeft de draagplicht? DE MEDEDINGINGSRECHTELIJKE BOETE IN CONCERNVERBAND: WIE HEEFT DE DRAAGPLICHT? 120. De mededingings rechtelijke boete in concernverband: wie heeft de draagplicht? MR. M.G. BREDENOORD-SPOEK Civiele handhaving

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst - het ontslagrecht

Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst - het ontslagrecht Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst - het ontslagrecht Baijings en Statenbank revisited Onder welke omstandigheden loopt een werknemer niet op tegen een niet ontvankelijkheid, als hij schadevergoeding

Nadere informatie

epecs Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad?

epecs Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad? Factsheet Wat als de zorgaanbieder uw rechten heeft geschaad? Als u als patiënt ontevreden bent over de verleende zorg heeft u meerdere mogelijkheden 18/19 : 1 u kunt zich wenden tot de klachtenfunctionaris

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie