Begeleiding klanten tijdens periode van primaire ongeschiktheid en invaliditeit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begeleiding klanten tijdens periode van primaire ongeschiktheid en invaliditeit"

Transcriptie

1 Pagina 1 van Begeleiding klanten tijdens periode van primaire ongeschiktheid en invaliditeit Inhoudstafel Wat is primaire ongeschiktheid en invaliditeit p 1 Uitkeringsverzekering voor loontrekkenden p 1 Toestemming tot hervatting van het werk of van een betaalde activiteit p 2 Voorzichtig met inkomensval p 3 Herscholing van werknemers / opleidingstraject VDAB-GTB p 4 Verrichten van een onbezoldigde activiteit p 4 Goed om weten: IBO en GIBO p 4 Info voor werkgevers p 5 Waarom is werken belangrijk p 6-8 Wat is primaire ongeschiktheid en invaliditeit Primaire ongeschiktheid: Men spreekt van primaire ongeschiktheid vanaf het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid met uitkering van mutualiteit. Dit wordt gecontroleerd door adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Invaliditeit: Men spreekt van invaliditeit vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid, controle gebeurt door geneeskundige raad voor invaliditeit (= dienst van RIZIV), na geneeskundig verslag van adviserend geneesheer. Uitkeringsverzekering voor loontrekkende Primaire ongeschiktheid - 60% van gemiddeld dagloon (dat ze ontvangen van de arbeidsongeschiktheid), tot een maximumbedrag van 75,89 (cijfers dd 02/2012) - 100% van de werkloosheidsvergoeding gedurende 6 maanden, vanaf de zevende maand wordt de uitkering berekend op basis van het gemiddeld dagloon, dat als basis zou dienen voor de berekening van de werkloosheidsuitkering, op de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid. (waardoor RVA uitkering en ziekteuitkering kunnen verschillen. ) - vanaf 6 maanden ongeschiktheid worden per maand minimum uitkeringen voorzien vanaf 1359 voor een gezinshoofd, 932 voor samenwonende en 1087 voor alleenstaande indien het iemand betreft die regelmatig werknemer is, 1047 voor gezinshoofd, 785 voor alleenstaanden en samenwonenden indien het geen regelmatige werknemers zijn. (cijfers dd 02/2012)

2 Periode invaliditeit - afhankelijk van gezinssituatie: gerechtigde met gezinslast 65%, zonder gezinslast alleenstaande 55%, zonder gezinslast samenwonende 40%, rekening houdend met voorziene maximumbedragen. PS: bedragen ziekte- of invaliditeitsvergoedingen worden per dag berekend, en worden 6 dagen per week uitgekeerd. Er worden weinig tot geen belastingen afgehouden dus rekening houden met jaarlijkes afrekening van de belastingen! Toestemming tot hervatting van het werk of van een betaalde activiteit : (maw progressieve tewerkstelling) Loontrekkenden: Loontrekkende hebben steeds toestemming nodig van de adviserend geneesheer, om werk te hervatten. Werkhervatting leidt niet automatisch tot een einde van de arbeidsongeschiktheid. Loontrekkende kunnen van de adviserend geneesheer toestemming krijgen om een betaalde activiteit te doen en toch arbeidsongeschikt blijven. De adviserend geneesheer geeft de toelating tot deeltijdse werkhervatting waarin de aard, het volume en de voorwaarden tot uitoefening van die activiteit worden bepaald. Hij blijft uiteindelijk verantwoordelijk om te beslissen of het volume aan toegelaten activiteit is overeenstemming is met de gezondheidstoestand van betrokkene. Wel is het zo dat de adviserend geneesheer in de toelating kan geven binnen de dertig dagen nadat betrokkene zijn deeltijdse activiteit heeft aangevat. Betrokkene dient voorafgaandelijk zijn activiteit te melden aan de adviserend geneesheer. In de gevallen van een beoordeling achteraf, zal het in de praktijk zo zijn dat afspraken worden gemaakt tussen de werkgever en de werknemer, mogelijk in samenspraak met de arbeidsgeneesheer, over het arbeidsvolume. Maar uiteindelijk is de adviserend geneesheer die de eindbeslissing neemt. - Hoewel in de wetgeving geen maximale duur van tewerkstelling in het systeem van toegelaten arbeid is opgenomen, gaan sommige adviserende geneesheren wel van de veronderstelling uit dat iemand in dit systeem evolueert naar een voltijdse tewerkstelling. In principe zou iemand 20%, 65% of 70% kunnen blijven werken met behoud van arbeidsongeschiktheid, het criterium is dat klanten minstens 50% arbeidsongeschikt verklaard worden. Goed om weten!! - Indien betrokkene zonder toestemming van de adviserend geneesheer het werk hervat, maakt hij een einde aan zijn arbeidsongeschiktheid. - Een vast uurrooster dient bezorgd te worden aan de adviserend geneesheer. De werkgever kan hierop controle krijgen van de sociaal inspectie, dit maakt glijdende uren, of overuren onmogelijk. Indien het werk enkel kan uitgevoerd worden op verschillende momenten die vooraf moeilijk kunnen ingepland worden, vb in de horeca, zorgsector... kan men werken met een variabel uurrooster. In die gevallen wordt het arbeidsvolume dat maximaal kan worden gepresteerd doorgegeven aan de adviserend geneesheer. - Elke maand dient de werknemer aan de mutualiteit het document inkomstenverklaring van een toegelaten activiteit bezorgen, hierop worden de loongegevens ingevuld.

3 - Dubbel vakantiegeld en ziekte-uitkering is niet cumuleerbaar, maar de uitkering van de mutualiteit zal hieraan aangepast worden. Het maandinkomen blijft wel gelijk voor de twaalf maanden, ook al is de som van het vakantiegeld lager dan de uitkering. De overheid past immers het verschil tussen dubbel vakantiegeld en uitkering bij zodat de werknemer zelf geen verlies lijdt. - Het ziekenfonds vraagt in de loop van de maand december of je vakantiedagen (verbonden aan het ontvangen van een uitkering in het voorbije jaar) al zijn opgenomen. Indien je vakantiedagen nog niet zijn opgenomen of je hiervan geen bewijs kan leveren, dan wordt de uitkering voor de maand december volledig ingehouden omdat het ziekenfonds ervan uitgaat dat je je resterende vakantiedagen alsnog tijdens de maand december zal opnemen. - De bezoldiging en de ziekte-uitkering vormen binnen toegelaten arbeid het inkomen. Elk deel op zich is onvoldoende groot voor een belastingsheffing, maar op het geheel van het inkomen ben je wel bedrijfsvoorheffing verschuldigd. Dit kan een financiële opdoffer betekenen om een jaar later geconfronteerd wordt met een hoge afrekening via de belastingsaanslag. - Door inkomensverhoging kan men omniostatuut kwijtraken. - Om verhoogde kinderbijslag te ontvangen moet je gedurende een ononderbroken periode van zes maanden een ziekte-uitkering ontvangen. - Om in het systeem van toegelaten arbeid te kunnen stappen moet je vertrekken vanuit arbeidsongeschiktheid, je kan dus niet vanuit een werksituatie je werk geleidelijk afbouwen. - De werkgever dient geen gewaarborgd loon te betalen indien de werknemer tewerkgesteld is in het syseem van gedeeltelijke werkhervatting. Zelfstandigen: Zelfstandigen kunnen gedurende 6 maanden (maximaal te verlengen met 6 maanden) met toestemming van adviserend geneesheer en met behoud van arbeidsongeschiktheid een andere zelfstandige beroepsbezigheid uitoefenen. Nadien komt een einde aan de arbeidsongeschiktheid. - Zelfstandigen kunnen gedeeltelijk hun vroegere beroepsbezigheid hervatten met toestemming van adviserend geneesheer, dit enkel na de niet vergoedbareongeschiktheid, gedurende 6 maanden (verlengbaar tot 18 maanden). Nadien komt een einde aan de arbeidsongeschiktheid. - Zelfstandigen kunnen eveneens deeltijds het werk hervatten op voorwaarde dat dit geen gevaar is voor hun gezondheidstoestand en op voorwaarde dat er sprake is van invaliditeit is en met toestemming GRI. Dit hoeft niet te leiden tot een einde van de arbeidsongeschiktheid. Ook hier hebben de beroepsinkomsten invloed op het bedrag van de uitkering. Voorzichtig met inkomensval: klanten goed informeren van risico voor start begeleiding: Het RIZIV biedt een inkomensgarantie voor een bepaalde periode voor klanten die het werk hervatten. Voor wie geldt de maatregel: voor iemand die is ziek gedurende minstens 6 maanden in primaire arbeidsongeschiktheid of voor iemand die invalide is. Voor personen die minder dan zes maanden ziek zijn in de primaire periode geldt de maatregel niet. Wat houdt de maatregel in: iemand die arbeidsongeschikt is, het werk hervat aan een lager loon (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend na een herscholing) en binnen de 24

4 maanden opnieuw arbeidsongeschikt wordt, behoudt het vroegere hogere loon als berekeningbasis voor zijn uitkering (= zgn. garantiemaatregel). Je hoeft niet opnieuw arbeidsongeschikt te worden omwille van dezelfde ziekte. Het kan gaan om een totaal andere ziekte, dat speelt in deze niet mee. De begeleiding naar werk wordt een risico voor personen die een invaliditeitsuitkering hebben van boven de 1100 à 1200 per maand, tenzij hij bij zijn vorig werkgever of een andere werkgever terecht kan met een gelijkaardig loon als zijn vroegere loon. Reden: door de persoon te begeleiden naar een job met een lager loon, loopt hij het risico een lagere uitkering te krijgen indien hij terug arbeidsongeschikt wordt. Gezien hij een inkomensgarantie heeft gedurende twee jaar, moet je wel ver in de toekomst kijken. Er zijn bovendien een aantal andere financiële argumenten om de stap naar werk toch te zetten: vb opbouwen van anciënniteit, vakantiegeld, pensioen,.. dit speelt allemaal een rol. Overleg met adviserend geneesheer is in deze ook belangrijk. Zij bewaken dit ook! Herscholing van werknemers / opleidingstraject VDAB-GTB Indien een opleiding in een traject noodzakelijk is, loopt er een herscholingsaanvraag via de Hoge Commissie. Deze aanvraag gebeurt door de verzekeringsinstelling, die het dossier bezorgt aan de Hoge Commissie. Indien er acties ondernomen worden op de werkvloer dienen deze steeds via het hiervoor bestemde formulier doorgegeven worden aan de adviserend geneesheer. Doel van de begeleiding/opleiding: Integratie van betrokkene in een arbeidsomgeving Gevolgen van het voltooien van de opleiding op het recht op uitkeringen Tijdens de opleiding blijft betrokkene arbeidsongeschikt. Na het beëindigen van de opleiding blijft hij arbeidsongeschikt tot op het ogenblik van hertewerkstelling of tot de nieuwe evaluatie ten vroegste 6 maanden na het beëindigen van de opleiding. Tenlasteneming van de kosten van de opleiding - via een opleidingstraject VDAB-GTB worden de kosten: inschrijvingsgeld, materiaal,.. gedragen door VDAB conform hun regelgeving, dus enkel voor VDAB erkende opleidingen. VDAB betaalt 1 euro per uur opleidingsvergoeding voor wie hiervoor in aanmerking komt. Zij betalen eveneens vervoerskosten en voor de erkende opleidingen ook kosten voor kinderopvang. RIZIV betaalt eveneens 5 euro per uur opleidingsvergoeding, én vervoerskosten. (Deze cumul zal blijven bestaan zolang de wetgeving van RIZIV of VDAB niet veranderd is. Men wil in de toekomst deze cumul uit de regelgeving halen.) - via een klassieke herscholingsdossier: Betrokkene krijgt alle onkosten vergoed via zijn verzekeringsinstelling, zoals: inschrijvingsgeld, materiaalkosten, vergoeding 5 euro per uur van RIZIV en vervoersonkosten. Financiële stimuli Indien de klant zijn programma met succes beëindigd, kan hij aanspraak maken op een forfaitair tegemoetkoming van 500 euro. Bovenvernoemde bedrag wordt niet geïndexeerd.

5 Verrichten van een onbezoldigde activiteit - Ook voor het verrichten van een onbezoldigde activiteit dient er een toestemming gevraagd te worden aan de adviserend geneesheer. Er is een onderscheid tussen het verrichten van onbezoldigde activiteit ikv erkend vrijwilligerswerk bij een project of het verrichten van een andere onbezoldigde activiteit. Organisaties die vrijwilligers mogen inschakelen zijn: 1. private rechtspersonen: organisaties zonder winstoogmerk, de zogenaamde vzw's o de vzw's opgericht naar Belgisch recht o de Internationale vzw's opgericht naar Belgisch recht 2. publieke rechtspersonen, zoals (lokale) overheden, OCMW's, onderwijsinstellingen, e.d. 3. stichtingen 4. feitelijke verenigingen Het vrijwilligerswerk dat gebeurt in andere organisaties dan de bovenvermelde, valt niet onder het toepassingsgebied van de vrijwilligerswet. Daarom beschouwen we elke "vrijwillige activiteit" buiten de bovenvernoemde organisaties, niet als "vrijwilligerswerk". Individuen, zelfstandigen, kmo's, bedrijven en andere winstgevende initiatieven mogen géén vrijwilligers inschakelen. Zowel erkend vrijwilligers werk als een andere onbezoldigde activiteit hebben geen invloed op je uitkering maar bij een onbezoldigde activiteit dien je jaarlijks je aanvraag te hernieuwen. Zolang die aanvraag niet binnen is, wordt je uitkering niet verder uitbetaald. Dit is niet zo bij erkend vrijwilligerswerk. Goed om weten! Een IBO en een GIBO kunnen ook voor uitkeringsgerechtigden, zelfs progressief, de productiviteitspremie wordt niet beschouwd als loon en wordt dan ook niet verrekend met de uitkering. Ook hebben de verzekerden in die periode recht op de opleidingspremie, vervoersonkosten,.. waardoor hun inkomen zal zakken bij tewerkstelling. Het is wenselijk de klanten hiervan op voorhand op de hoogte te brengen. Info voor werkgevers Een werknemer die op mutualiteit staat en toestemming heeft van de adviserend geneesheer mag in tegenstelling tot personen met een werkloosheidsuitkering starten met minder dan 13u per week. Om in orde te zijn met de arbeidsreglementering dient de werkgever wel een minimum contract van 13 u te geven. Dit betekent wel dat indien de werknemer arbeidsgeschikt zou verklaard worden de werkgever betrokkene wel het aantal uren werk dient aan te bieden zoals voorzien in het contract. De werknemers dienen het juiste arbeidsregime per dag en per uur door te geven aan de adviserend geneesheer. De sociaal inspecties beschikken over deze gegevens en voeren hier regelmatig controle op uit. Dit wil zeggen dat overuren, zwarte uren, glijden niet kan.

6 In geval van deeltijdse werkhervatting, hoeft de werkgever geen gewaarborgd inkomen te betalen. Waarom werken belangrijk is 1) Sociaal motieven: Het recht op werk is één van de grondwetten in ons land. Elke burger dient de kans te krijgen om maatschappelijk zinvolle taken op te nemen. Werken heeft ook nut voor de directe omgeving of voor de maatschappij in haar geheel, wij hebben bakkers, metsers, ICT-ers, bestuurders nodig om onze maatschappij te kunnen laten functioneren. Betaalde arbeid is sociaal erg nuttig, maar daarnaast werken veel mensen als vrijwilliger voor een liefdadigheidsinstelling, een jeugdbeweging, een sportclub, Ook thuiswerk of zorg voor zieke en oudere familieleden heeft een sociale functie. Een werknemer heeft meer kans tot het hebben van sociale contacten. 2) Psychische motieven: Werken betekent dat mensen zich nuttig voelen. Naast de economische voldoening kan werken ook een intellectuele, creatieve, voldoening bieden. Als het werk aansluit bij de interesses van de klanten zal het meer voldoening brengen. De klant krijgt zowel de kans om zijn competenties te ontwikkelen als om aan de buitenwereld te laten zien wat hij kan. Gaan werken biedt de mogelijkheid om de levensomstandigheden te verbeteren en maakt dat de klant minder afhankelijk is van zorginstellingen en hun voorwaarden. Werken geeft een vast ritme aan het leven. Vooral mensen zonder werk klagen over de sleur in het leven. Alle dagen zijn hetzelfde! Er is geen verschil tussen week en weekend, tussen ochtend en avond, tussen werktijd en vakantie. Een goede dag- en nachtstructuur is belangrijk voor ons psychisch welzijn. 3) Fysieke motieven: Er is er vrij veel onderzoek gedaan naar de invloed van werkloosheid of inactiviteit op de gezondheid. Hieruit blijkt dat het verlies van een baan de gezondheid vermindert en dat blijvende werkloosheid of inactiviteit een verder negatief effect

7 heeft op de gezondheid. Je zou hieruit kunnen concluderen dat mensen die werk hebben beter af zijn wat betreft hun gezondheid. Er blijkt een negatief verband te zijn tussen de duur van werkloosheid en inactiviteit en de gezondheidssituatie: werkloosheid leidt tot een minder gezonde levensstijl en hoe langer de werkloosheid duurt hoe slechter de gezondheid wordt. Werkinhoud en arbeidsomstandigheden: de effecten van werk op de gezondheid hangen in sterke mate samen met het soort werk dat men verricht. Werkhervatting in een baan van slechte kwaliteit kan voor sommige groepen een negatiever effect op de gezondheid hebben dan werkloosheid. Er zijn elementen binnen een werksituatie die een positieve of negatieve invloed hebben op de gezondheid van de werknemer. Aspecten van het werk die een positieve invloed hebben op de gezondheid zijn: het hebben van controle over het eigen werk (autonomie), werk dat een beroep doet op de creativiteit, gezonde werkdruk, mogelijkheden voor eigen ontwikkeling. Aspecten die een negatieve invloed hebben op de gezondheid zijn: snel moeten werken, korte tijdslimitieten, multipele invloedsfactoren, veel taakeisen. Overwerk, lange werkdagen, onregelmatige werktijden of werken op a-typische tijden vergroten het risico op gezondheidsverslechtering. De mogelijkheid om net zo veel uren te werken als men wenst, om de eigen werktijden te kunnen bepalen en/of aan te passen heeft een positief effect op het welzijn van werknemers. Onzekerheid over de baan (bijvoorbeeld het hebben van een baan met een tijdelijk contract) leidt ook tot een verslechtering van de gezondheid. Het gaan werken van de klant kan ook een invloed hebben de gezondheid van gezinsleden. In veel studies wordt aangetoond dat werkloosheid of inactiviteit negatieve effecten heeft op het welzijn en de gezondheid van gezinsleden (door bijvoorbeeld een hoger scheidingsrisico, meer huiselijk geweld en een slechtere gezondheid van de kinderen). Maar ook werken kan effect hebben op bijvoorbeeld de gezondheid van de partner. Stress op het werk kan een negatieve invloed op het gezinsleven en op de gezondheid van de gezinsleden. Indien de ouders werken, merken we een positief effect op het welzijn van de kinderen in het gezin. Het geeft hen meer aanzien tav leeftijdsgenoten, en het geeft hen een goed voorbeeld. Uit ervaring van trajectbegeleiders blijkt dat klanten die ouders hebben met een actief beroepsleven, ook veel makkelijker te activeren zijn. 4) Economische motiven: We gaan ervan uit dat we werken om geld te verdienen en op die manier in ons levensonderhoud voorzien (huis, eten, comfort, reizen, ). In onze maatschappij verwachten wij dat iedereen werkt voor zijn geld. Voor die mensen die niet kunnen werken bijvoorbeeld omdat ze fysiek niet geschikt zijn om te werken of omdat er geen geschikt werk is hebben we een sociaal vangnet ontwikkeld. Zij krijgen een uitkering en worden begeleid om toch werk te vinden, om de hieronder beschreven redenen. Risico op armoede Het risico op armoede is hoger voor personen met een arbeidshandicap en zieken zoals blijkt uit de resultaten van een onderzoek hieronder beschreven. Men heeft gevraagd aan de mensen die deelname aan het onderzoek welke status zij kenden gedurende het grootst aantal maanden in het voorafgaande jaar. Er werd vastgesteld dat het armoederisico van werkenden (4,2%) veel lager is dan dat van niet-werkenden (24,3%): werklozen (31,2%), andere niet-actieven

8 (25,4%), gehandicapten en zieken (25,3%) en gepensioneerden (20,3%) (bron: Eurostat, in: Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 2009).n. Maatschappelijke meerwaarde Economisch gezien is het in ons maatschappelijk stelsel wenselijk dat zoveel mogelijk mensen aan het werk zijn. Er wordt binnen de maatschappij ook geïnvesteerd in het begeleiden van mensen die inactief zijn. Uit kosten-baten analyses blijkt dat de baten van re-integratie de directe kosten van de maatregelen overtreffen. Hierbij wordt dan wel de veronderstelling gemaakt dat bij re-integratie geen verdringing optreedt: de analyses gaan ervan uit dat re-integratie werkelijk tot een toename van de werkgelegenheid leidt en niet tot gevolg heeft dat arbeidsongeschikten in plaats van andere werklozen worden aangesteld. De baten komen in de eerste plaats tot uiting in: o o o hogere belasting- en premieopbrengsten besparingen op uitkeringen besparing op zorgkosten als de gezondheid van de gere-integreerden verbetert.

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET

10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID 10 ZAKEN DIE JE MOET WETEN VOOR JE IN HET SYSTEEM STAPT WERKEN MET EEN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERING TOEGELATEN ARBEID Vorig jaar

Nadere informatie

KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID

KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID Inleiding KNELPUNTENNOTA OVER TOEGELATEN ARBEID HEVERLEE, MAART 2013 In 2011 bedroeg de gemiddelde werkzaamheidsgraad in Vlaanderen 71,8 %. Dit staat in schril contrast met de werkzaamheidsgraad van personen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en toch actief

Arbeidsongeschikt en toch actief Arbeidsongeschikt en toch actief 2015 Inhoud Arbeidsongeschikt en toch actief Aanvraag bij de adviserend geneesheer 4 4 arbeidsongeschikteid was ik zelfstandige. Ik wil starten met een loontrekkende of

Nadere informatie

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES

JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES JAARLIJKSE VAKANTIE EEN OVERZICHT VAN ENKELE BELANGRIJKE PRINCIPES Elk jaar opnieuw worden de meeste werkgevers geconfronteerd met tal van vragen rond het toekennen van (het aantal) vakantiedagen en van

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie RIZIV GTB- VDAB Visie Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie 1. Historiek 1. Twee jaar pilootproject Samenwerking

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid in de ziekteverzekering Gedeeltelijke werkhervatting Beroepsherscholing Dr. Hendrik VERMEERBERGEN Dr. Dirk VAN GOOL 8 januari 2014 (Art. 100. 1 WET 10/07/1994)

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg RVA In het najaar 2013 stond een infosessie met de RVA gepland. Deze kon jammer genoeg door dienstnoodwendbaarheden niet doorgaan. Daarom ging het Steunpunt op een andere manier op zoek naar info. Alle

Nadere informatie

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst

Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Het sociaal statuut voor onthaalouders aangesloten bij een dienst Helpdesk Sociaal Statuut Onthaalouders Linda Thielemans Sociaal Fonds voor de sector Opvang van Kinderen vzw Vlaamse social-profitfondsen

Nadere informatie

Return to work policy. Progressieve werkhervatting

Return to work policy. Progressieve werkhervatting Progressieve werkhervatting Progressieve werkhervatting Wettelijk kader deeltijdse werkhervatting p. 3 Statistieken p. 4 Kritische succesfactoren p. 16 Conclusies p. 17 2 Progressieve werkhervatting: Wettelijk

Nadere informatie

Werkloosheidsuitkeringen

Werkloosheidsuitkeringen je rechten op zak Werkloosheidsuitkeringen Het bedrag van je werkloosheidsuitkering wordt berekend op basis van je laatst verdiende loon en je gezinstoestand. De hoogte van de uitkering is ook afhankelijk

Nadere informatie

PRAKTISCH. Je bent. arbeidsongeschikt. Wat nu?

PRAKTISCH. Je bent. arbeidsongeschikt. Wat nu? PRAKTISCH Je bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Isopix www.mloz.be

Nadere informatie

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België

Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Cijferbijlage Wonen in Nederland en werken in België Inhoud Algemeen 2 Gezin 2 Medische zorg 3 Nabestaanden 3 Werkloos 4 Ziek of arbeidsongeschikt 5 Zwangerschap en bevalling 5 Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015

e-doc A B ABVV M E T A A M E M E T A A L ALLE SOCIALE UITKERINGEN M E M E M E OP EEN RIJ februari 2015 e-doc A BVV A B L T A A ALL SOCIAL UITKRINGN OP N RIJ A BVV L T A A ABVV T A A L L T A A ABVV T A A februari 2015 2 Ontdek alles over de sociale uitkeringen! BVV-etaal november 2014 e-doc 3 Sociale uitkeringen

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? 1

Arbeidsongeschikt? 1 Arbeidsongeschikt? 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de werkhervattingstoeslag? Belangrijke melding over de zesde staatshervorming De informatie in dit infoblad heeft betrekking op bevoegdheden die door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm

Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Vragen en antwoorden over de toepassing van het gewijzigde artikel 48 KBW en de toepassing van de 240-uren norm Ontstaan van een recht in de werknemersregeling als gevolg van een wijziging in de socio-professionele

Nadere informatie

Kanker en werk. Informatiebrochure voor mensen die kanker hebben (gehad) Hier komt titel van persbericht

Kanker en werk. Informatiebrochure voor mensen die kanker hebben (gehad) Hier komt titel van persbericht Kanker en werk Informatiebrochure voor mensen die kanker hebben (gehad) Hier komt titel van persbericht Kanker en Werk Veel mensen met kanker worden met deze ziekte geconfronteerd tijdens hun loopbaan.

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt? januari 2016

Arbeidsongeschikt? januari 2016 Arbeidsongeschikt? januari 2016 1 Wanneer ben je arbeidsongeschikt? Je bent arbeidsongeschikt als je door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Arbeidsongeschikt? Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u door een ziekte, ongeval of zwangerschap (tijdelijk) niet kunt werken of stempelen en daardoor alle activiteiten moet

Nadere informatie

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job.

Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Werk en studies : een prima huwelijk Hoofdstuk 2 Studenten combineren voor tal van redenen hun studies met een job. Het maakt niet uit of die beslissing een vrije keuze is of gebeurt om financiële redenen,

Nadere informatie

Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België

Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België Ziek of arbeidsongeschikt Wonen in Nederland, werken in België Inhoud Wat doet u als u ziek wordt? 2 Wanneer krijgt u een ziekengelduitkering? 3 Hoe hoog is uw ziekengelduitkering? 3 Wat gebeurt er als

Nadere informatie

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1

Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers (B.S.29.VIII.2005) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Definities HOOFDSTUK III. - De organisatienota HOOFDSTUK IV. - Aansprakelijkheid

Nadere informatie

PRAKTISCH. De adviserend geneesheer van je ziekenfonds

PRAKTISCH. De adviserend geneesheer van je ziekenfonds PRAKTISCH De adviserend geneesheer van je ziekenfonds Een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Sint-Huibrechtsstraat, 19-1150 Brussel T 02 778 92 11 - F 02 778 94 04 commu@mloz.be Foto s > Isopix,

Nadere informatie

Jong en reuma: (Terug) aan het werk met chronische gezondheidsproblemen

Jong en reuma: (Terug) aan het werk met chronische gezondheidsproblemen Jong en reuma: (Terug) aan het werk met chronische gezondheidsproblemen Katrien Bruyninx, ACT-Desiron Marthe Verjans, Prevent Regenboogcongres, zondag 11 oktober 2009 Even voorstellen Instituut voor preventie

Nadere informatie

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken?

Geen boeken meer. Je verlaat de school Werkloos of werken? Afgestudeerd en nu? Afgestudeerd en nu? Eerst en vooral een feestje, want dat heb je verdiend! En dan ga je nadenken over je toekomst en dan komen de vragen. Hoe dan ook er zijn een aantal zaken waar je

Nadere informatie

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer?

Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Infoblad - werknemers U wil een overeenkomst sluiten met een activiteitencoöperatie als kandidaat-ondernemer? Wat is een activiteitencoöperatie? Indien u behoort tot

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN" Voorafgaande opmerking: Het brugpensioen verandert van naam vanaf 01.01.2012.

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring 22 oktober 2013 Dries Wouters ERGO slide master 2010 1 Sociale zekerheid 2 Financiering van de sociale zekerheid Werknemers 3 Financiering

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

Overleg mdt en ouders Timing

Overleg mdt en ouders Timing Mariska Waldukat Sociaal werker Patiëntenbegeleiding Overleg mdt en ouders Timing Wat nu? Aanvraagprocedure Rechten? Indienen van de aanvraag Medisch onderzoek Beslissing 1 Contact kinderbijslagfonds Bedienden

Nadere informatie

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV)

II. Het stelsel voor werknemers C. Statistieken 2. Uitkeringen (RIZIV) 2. Uitkeringen 2.0 Methodologische nota In de uitkeringsverzekering onderscheidt men vier prestaties, deelsectoren genoemd, met name de uitkeringen voor primaire arbeidsongeschiktheid, invaliditeitsuitkeringen,

Nadere informatie

10. Werkloosheidsuitkeringen

10. Werkloosheidsuitkeringen 10. Werkloosheidsuitkeringen De werkloosheidsuitkeringen worden berekend in verhouding tot uw brutoloon met een begrenzing van 1 676,07 per maand. Als u 2 230 verdient, worden uw uitkeringen dus berekend

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen?

Vrijwilligerswerk. Wie kan er op jou rekenen? Vrijwilligerswerk Wie kan er op jou rekenen? Alles over vrijwilligerswerk Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk tel. 03 218 59 01 www.vrijwilligersweb.be www.vrijwilligerswetgeving.be Provinciale Steunpunten

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Infoblad - werknemers Hebt u recht op de inkomensgarantie-uitkering? Waarover gaat dit infoblad? Indien u als werkloze het werk deeltijds hervat, kunt u onder bepaalde voorwaarden boven op uw loon een

Nadere informatie

Zelfstandige in bijberoep

Zelfstandige in bijberoep Zelfstandige in bijberoep INHOUD - Inleiding - Sociale bijdragen - Sociale rechten - Voorwaarden - Activiteit - Gelijkgestelde periodes Hoofdberoep en bijberoep Onderscheid: Niet gebaseerd op inkomen Wel:

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-04 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 11 28/11/2013

Nadere informatie

22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be. Moederschapsverlof

22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be. Moederschapsverlof 22.09.2006 Rev. 27.07.2011 Ines smans ines.smans@salar.be Moederschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag?

Infoblad - werknemers Mag u werken als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva..be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België

Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen BUI TEN België Terug te sturen naar: PB 10020 1070 ANDERLECHT Ons kenmerk: Dossierbeheerder: Telefoon: 02 643 18 11 E-mail: infokbaf@attentia.be De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging

Nadere informatie

Nieuwe ontslagregels 2012

Nieuwe ontslagregels 2012 Nieuwe ontslagregels 2012 De IPA wet 2011-2012 voorziet in een eerste stap naar de harmonisering tussen arbeiders en bedienden. Hiervoor worden de ontslagregels vanaf 1 januari 2012 voor beide statuten

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR

INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR AANGIFTE SOCIALE RISICO'S INSTRUCTIES VOOR DE WERKGEVER ASR A S R Kwartaal:2013-03 Werkloosheid Inhoudstafel Inleiding... 5 Voor wie?... 6 Wanneer?...7 Wat invullen?... 8 Bijkomende informatie... 12 29/08/2013

Nadere informatie

Het Inkomen van Chronisch zieke mensen

Het Inkomen van Chronisch zieke mensen Het Inkomen van Chronisch zieke mensen een uiteenzetting door: Greet Verbergt voor t Lichtpuntje & Vlaamse pijnliga 18 april 2009 Greet Verbergt is navorser en collega van Prof. Bea Cantillon aan het Centrum

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad - werknemers

Nadere informatie

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA

Sociale rechten en handicap POSITIENOTA Sociale rechten en handicap POSITIENOTA FEBRUARI 2015 1. INLEIDING Onder sociale rechten verstaan wij rechten die toegekend worden door het socialezekerheidssysteem, zoals de geneeskundige verzorging,

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER"

INFORMATIEDOCUMENT UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER INFORMATIEDOCUMENT "UITKERINGSAANVRAAG ALS SCHOOLVERLATER" (met een controlekaart C3A) Dit informatiedocument biedt u een overzicht van uw rechten en plichten en van de belangrijkste zaken die u als werkloze

Nadere informatie

PRINK. Kanker en werk Informatie voor mensen die kanker hebben (gehad) Project. Professionele re-integratie na kanker

PRINK. Kanker en werk Informatie voor mensen die kanker hebben (gehad) Project. Professionele re-integratie na kanker GZA - juni2015 Project PRINK Professionele re-integratie na kanker campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24 2610 Wilrijk tel. + 32 3 443 30 11 campus Sint-Vincentius Sint-Vincentiusstraat 20 2018 Antwerpen

Nadere informatie

Dien een uitkeringsaanvraag in van zodra u werkloos wordt

Dien een uitkeringsaanvraag in van zodra u werkloos wordt informatiedocument C3 SWT uitkeringsaanvraag in het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag Versie 3.1 01.10.2013 UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Nieuwe regeling algemene stelsels Voorafgaande

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008

Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Bedragen en bijdragen arbeidsrecht en sociale zekerheid op 1 januari 2008 Vooraf In deze groene bladen vind je de bedragen waarvan sprake is in de voorafgaande tekst van de Wegwijzer Sociale Wetgeving:

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

Sociaal beleid tussen beschermen en activeren

Sociaal beleid tussen beschermen en activeren Sociaal beleid tussen beschermen en activeren Bea Cantillon Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen Academische Zitting n.a.v. 100 jaar Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw,

Nadere informatie

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014

JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 SOCIAAL - JURIDISCHE DIENST GEZINSBOND JOBSTUDENTEN - INKOMSTEN 2014 I Zijn Sociale Zekerheidsbijdragen verschuldigd? De algemene regel stelt dat zowel de student als de werkgever sociale zekerheidsbijdragen

Nadere informatie

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016

Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 Memo en actuele cijfers voor de werkgever Actuele bedragen op datum van 1 januari 2016 1. Loongrenzen concurrentiebeding 2015 33.203-66.406 2016 33.221-66.441 Loongrens scholingsbeding 2015 33.203 2016

Nadere informatie

BIJLAGEN. Deze lijst bevat de toelaatbaarheidsartikelen die zijn opgenomen in de zone AdmissibilityArticle.

BIJLAGEN. Deze lijst bevat de toelaatbaarheidsartikelen die zijn opgenomen in de zone AdmissibilityArticle. BIJLAGEN Bijlage 1: Toelaatbaarheidsartikelen Deze lijst bevat de toelaatbaarheidsartikelen die zijn opgenomen in de zone AdmissibilityArticle. De tabel bevat een kolom die aangeeft of het vermelde artikel

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

Alle andere vermeldingen, zoals diagnose of voorgeschreven behandeling, vallen onder het beroepsgeheim.

Alle andere vermeldingen, zoals diagnose of voorgeschreven behandeling, vallen onder het beroepsgeheim. Ziekte Ben je om gezondheidsredenen niet in staat om te werken? Lees dan deze infofiche over de algemene regels bij ziekte, maar ook over de te volgen procedures bij ongevallen in het privéleven of een

Nadere informatie

www.weerwerkpremie.be

www.weerwerkpremie.be www.weerwerkpremie.be Handleiding bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2005 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 6/2005 Inhoud Woord vooraf 2 1. Op wie is de maatregel van toepassing? 3

Nadere informatie

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel

19/10/2011 ACTIVA. Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid. Inhoudstafel ACTIVA Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke basiswetgeving 2. Wat is Activa? 3. RVA activering en OCMW activering 4. Werkuitkering 5. RSZ-vermindering

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik

Out Sim. Handleiding te lezen voor gebruik Out Sim Handleiding te lezen voor gebruik Om tot een eenvormig statuut voor arbeiders en bedienden te komen, moeten er vanaf 1 januari 2014 nieuwe regels worden toegepast ingeval van beëindiging van een

Nadere informatie

Praktische gids voor de uitzendkracht

Praktische gids voor de uitzendkracht Praktische gids voor de uitzendkracht Inhoudstabel Manpower, je werkgever... 4 Je arbeidscontract Je veiligheid en welzijn Alles wat je wil weten over je salaris... 6 Hoe wordt mijn salaris bepaald? Ontvang

Nadere informatie

Deeltijds werken Rechten en valkuilen

Deeltijds werken Rechten en valkuilen Deeltijds werken Rechten en valkuilen 1 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, werkgever, arbeider, ) hebben vanzelfsprekend betrekking op zowel vrouwen als mannen. NL-FR

Nadere informatie

Sociaal statuut kunstenaars. werkloosheid

Sociaal statuut kunstenaars. werkloosheid Sociaal statuut kunstenaars werkloosheid nieuwe regeling voor kunstenaars sinds 1.1.2001 niet beïnvloed door nieuwe ontwerpen, (maar wordt mogelijks verder gepreciseerd) toepassingssfeer: alle kunstenaars

Nadere informatie

5. Werken en zwangerschap

5. Werken en zwangerschap 5. Werken en zwangerschap U bent zwanger, u verwacht een kindje en u kan uw geluk niet op. Maar snel rijzen er op het werk enkele problemen. Misschien is uw baas wel niet even gelukkig Kan hij u zomaar

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België

Betreft: Aanvraag voor een toeslag op de kinderbijslag voor gezinnen buiten België MOD. 19_Fisc dienst datum onze ref. uw ref. contact telefoon telefax De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN

Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Vrijwilligerswerk en PAB / PGB HANDLEIDING VOOR BUDGETHOUDERS DIE WERKEN MET VRIJWILLIGE ASSISTENTEN Laatst aangepast: 28/08/2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Vrijwilligerswerk: wat en voor wie?...

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde?

Infoblad - werknemers Mag u werken als bruggepensioneerde? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Ik verlaat de school wat nu?

Ik verlaat de school wat nu? Ik verlaat de school wat nu? Je hebt geen werk? Schrijf je in bij de VDAB: Hoe? Via de website www.vdab.be Via het gratis nummer 0800/ 30 700 Via een kantoor in de buurt Wanneer? Voor 1 augustus Als je

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger

Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger Eindelijk een statuut voor de vrijwilliger Inhoud van de toelichting Historiek Krachtlijnen van de wet En verder? Historiek Legislatuur 1999-2003 Verschillende studies over vrijwilligerswerk Twee wetsvoorstellen

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid. en invaliditeit. Op ieder moment kun je rekenen op LM! www.lm.be

Arbeidsongeschiktheid. en invaliditeit. Op ieder moment kun je rekenen op LM! www.lm.be Op ieder moment kun je rekenen op LM! Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit www.lm.be Inhoud 2 Wat is arbeidsongeschiktheid? 4 Wat moet je doen? 5 Verwittig je ziekenfonds 5 Stuur het getuigschrift van

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Infoblad werknemers RVA Onderwerp Hebt u recht op de jeugdvakantie? Datum 1 oktober 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/346 BERAADSLAGING NR. 12/117 VAN 4 DECEMBER 2012 INZAKE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Kanker en werk Informatie voor mensen die kanker hebben (gehad)

Kanker en werk Informatie voor mensen die kanker hebben (gehad) Kanker en werk Informatie voor mensen die kanker hebben (gehad) +Hier komt titel van p 1 Inhoudstafel Kanker en werk pg. 1 Na diagnose pg. 1 Werknemer pg. 1 Zelfstandige pg. 2 Werkzoekend pg. 3 Tijdens

Nadere informatie

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (stock - erkenning) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN

UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (stock - erkenning) C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN UITKERINGSAANVRAAG IN HET STELSEL WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) (stock - erkenning) informatiedocument Versie 1 01.01.2016 C3 RCC UITTREKSELS UIT UW RECHTEN EN PLICHTEN Dit informatiedocument

Nadere informatie

Iedereen beschermd tegen armoede?

Iedereen beschermd tegen armoede? Iedereen beschermd tegen armoede? Sociaal onrecht treft 1 op 7 mensen in ons land Campagne 2014 Iedereen beschermd tegen armoede? België is een welvaartsstaat, Brussel is de hoofdstad van Europa en Vlaanderen

Nadere informatie

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT In België werd het recht op dagen tot voor kort volledig bepaald op basis van de prestaties die de werknemer in het jaar ervoor

Nadere informatie

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden

WERK = WERK. naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden WERK = WERK naar een werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden Arbeider vs Bediende Zoek de vele oneerlijke verschillen Zoek de vele oneerlijke verschillen De verschillen tussen het statuut van arbeider

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID AANVRAAG TOT TOESTEMMING OM EEN ACTIVITEIT UIT TE OEFENEN TIJDENS EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID (Werknemersregeling) Bezorg ons dit formulier ingevuld terug voor uw werkhervatting AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA VERZEKERINGEN Gewaarborgd Inkomen Brochure medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB

Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB Samen werken aan werk Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB Deze nota bevat de operationele visie en concrete afspraken

Nadere informatie

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel)

«Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) «Bestaat er een verband tussen de leeftijd van de werkloze en de werkloosheidsduur?» (2 de deel) Tweede deel In de vorige Stat info ging de studie globaal (ttz. alle statuten bijeengevoegd) over het verband

Nadere informatie