MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID OUDE CENTRUM DEN HAAG. B. Bieleman A. Kruize R. Mennes J. Snippe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID OUDE CENTRUM DEN HAAG. B. Bieleman A. Kruize R. Mennes J. Snippe"

Transcriptie

1 MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID OUDE CENTRUM DEN HAAG B. Bieleman A. Kruize R. Mennes J. Snippe

2

3 MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID OUDE CENTRUM DEN HAAG December 14 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

4 COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus BT Groningen Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 68 Telefoon Telefoon Fax Fax December 14 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Tekst: Opmaak: Drukker: Opdrachtgever: B. Bieleman, A. Kruize, R. Mennes, J. Snippe M. Haaijer Copy-Copy Groningen Gemeente Den Haag ISBN:

5 INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding Onderzoeksvragen Onderzoeksopzet Leeswijzer 4 Hoofdstuk 2 Maatregelen Bekendheid Informatie ontvangen Mening 6 Hoofdstuk 3 Overlast Ervaren overlast Overlast raamprostitutie Drugsoverlast Alcoholgerelateerde overlast Verkeersoverlast Meldingsbereidheid Registratiegegevens 16 Hoofdstuk 4 Criminaliteit Slachtofferschap Registratiegegevens politie 22 Hoofdstuk 5 Veiligheid en leefbaarheid Onveiligheidsgevoelens Leefbaarheid 28 Hoofdstuk 6 Conclusies Maatregelen Overlast Criminaliteit Veiligheid en leefbaarheid Ten slotte 34

6

7 1. INLEIDING In het Oude Centrum is sprake van overlast en onveiligheid die te maken hebben met drugsgebruik en -handel, prostitutie en kenmerken van de fysieke woonomgeving. De combinatie van deze aspecten beïnvloedt de veiligheidsbeleving en het woonklimaat in negatieve zin. Verbeteringen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid zijn derhalve nodig. De gemeente werkt hierbij samen met de politie, woningcorporatie Staedion en andere partijen. Uit deze samenwerking is een pakket van maatregelen voortgekomen die specifiek zijn toegesneden op de problematiek in het Oude Centrum. De gemeente wil graag inzicht in de ervaren overlast en onveiligheid in het Oude Centrum en de veranderingen hierin. Zij heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht gegeven de ontwikkelingen in het Oude Centrum te monitoren Onderzoeksvragen Voor het uitvoeren van de monitor kunnen de volgende onderzoeksvragen worden onderscheiden: 1. In hoeverre is er sprake van (ervaren) overlast en onveiligheid onder bewoners en ondernemers in het Oude Centrum? 2. Hebben in het Oude Centrum veranderingen plaatsgevonden in (ervaren) overlast en onveiligheid tussen de metingen? 3. Is de meldingsbereidheid van bewoners en ondernemers veranderd? 1.2 Onderzoeksopzet Om de onderzoeksvragen te beantwoorden is in april 14 een nulmeting uitgevoerd. In oktober, een half jaar na de (verdere) in- en uitvoering van de maatregelen, heeft de vervolgmeting plaatsgevonden. Voor beide metingen is een telefonische vragenlijst afgenomen onder bewoners en ondernemers in het Oude Centrum. Daarnaast zijn registratiegegevens opgevraagd over (meldingen van) overlast bij politie, gemeente en Staedion. De uitvoering van de monitor wordt begeleid door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van bewoners, gemeente en politie. In overleg met de gemeente Den Haag en de begeleidingscommissie is bepaald welk gebied het Oude Centrum omvat, ofwel wat het onderzoeksgebied is (zie figuur 1). Daarbij is een onderverdeling gemaakt in de volgende vier gebieden: 1 Het gaat dus niet om een effectevaluatie van de getroffen maatregelen. Inleiding 1

8 1. Doubletstraat en omgeving: Doubletstraat; Zuidwal; Dunne Bierkade; Stille Veerkade; en een deel van de Wagenstraat (tussen Dunne Bierkade en Stille Veerkade). 2. Boekhorststraat en omgeving: Hedderinne/Herderstraat; Oog in t Zeilstraat; Katerstraat; Nieuwe Molstraat; Rozemarijnstraat; Heilige Geesthofje; Looijerstraat; Boekhorststraat; Paviljoengracht; Hamerstraat; Lepelstraat; Rietveldstraat. 3. Rabbijn Maarsenplein en omgeving: Kranestraat; St. Jacobstraat; Rabbijn Maarsenplein; Wagenstraat (tussen Stille Veerkade en Gedempte Gracht); Bierkade; Amsterdamse Veerkade. 4. Overige straten. Figuur 1 Onderzoeksgebied Oude Centrum Bron: Google maps. Bewerking: INTRAVAL. Enquête bewoners en ondernemers Bij het benaderen van de bewoners en ondernemers en het afnemen van de enquête is gebruik gemaakt van de zogenoemde Multi-Method (MM) methode. Dit houdt in dat de bewoners/ondernemers waarvan een telefoonnummer beschikbaar is telefonisch zijn geïnterviewd, terwijl bij de bewoners/ondernemers, waarvan geen telefoonnummer beschikbaar is, is langsgegaan om hun (mobiele) telefoonnummer op te vragen. De enquêteurs zijn op verschillende dagen en tijdstippen bij de bewoners/ondernemers langsgegaan. Indien een bewoner niet thuis was/de ondernemer niet aanwezig was dan is een briefje in de brievenbus gedaan met het verzoek om contact op te nemen met INTRAVAL voor het maken van een afspraak. Respons Voor beide metingen is een aselecte steekproef getrokken. Alle huishoudens/ ondernemers uit de steekproef hebben een brief ontvangen waarin een lid van het huishouden wordt uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek. In elk gebied minimaal zijn 85 bewoners en ondernemers geënquêteerd, in totaal meer dan 35 respondenten. In 2 INTRAVAL Monitor overlast en onveiligheid Oude Centrum Den Haag

9 tabel 1.1 zijn de aantallen per gebied en per meting weergegeven. Het responspercentage ligt op respectievelijk 79% in de nulmeting en 81% in de vervolgmeting. Tabel 1.1 Aantal respondenten per gebied en meting Gebied Nulmeting Vervolgmeting Doubletstraat en omgeving Boekhorststraat en omgeving Rabijn Maarsenplein en omgeving Overige straten Oude Centrum De achtergrondkenmerken van de respondenten komen in beide metingen vrijwel overeen. In beide metingen bestaat de respondentengroep voor de helft uit vrouwen (51% in de nulmeting en 5% in de vervolgmeting), terwijl de gemiddelde leeftijd van de respondenten in beide metingen op ruim 51 jaar ligt. 2 In tabel 1.2 staat de verdeling naar bewoners en ondernemers per meting weergegeven. Tabel 1.2 Aantal bewoners en ondernemers per meting Nulmeting Vervolgmeting Bewoner Ondernemer Bewoner en ondernemer Totaal Vragenlijst In de vragenlijst zijn vragen opgenomen over: leefbaarheid in de buurt; onveiligheidbeleving; ervaren vormen van overlast (drugsoverlast, overlast raamprostitutie; alcoholgerelateerde overlast; en verkeersoverlast); slachtofferschap; meldingsbereidheid; tevredenheid over de aanpak c.q. inzet van gemeente en politie; en enkele achtergrondkenmerken. Indien een respondent aangeeft overlast te ervaren van raamprostitutie en/of drugsoverlast te ervaren dan zijn hier nog enkele aanvullende vragen over gesteld. De definitieve vragenlijst is in overleg met de begeleidingscommissie vastgesteld. In de vragenlijst is bij beide metingen gevraagd naar de situatie in de afgelopen zes maanden. De eerste meting heeft daardoor met name betrekking op de winterperiode, terwijl de vervolgmeting met name over de zomermaanden gaat. Een deel van de resultaten kan daarom mogelijk worden verklaard door seizoensinvloeden aangezien in de zomermaanden men meer buiten is. Registratiegegevens Tevens zijn relevante registratiegegevens van politie, gemeente en woningcorporatie Staedion verzameld en geanalyseerd. De gegevens zijn opgevraagd over heel 13 en de periode januari tot en met september 14. Deze zijn als kwartaal overzichten verwerkt voor zowel het Oude Centrum als overige wijken in Den Haag. 2 In de bevolkingsprognose 12- van de Dienst Stedelijk Ontwikkeling van de gemeente Den Haag wordt de gemiddelde leeftijd van de inwoners van geheel Den Haag geschat op ongeveer 38 jaar. De hogere gemiddelde leeftijd van onze steekproef is hoofdzakelijk te verklaren doordat wij alleen bewoners van 18 jaar en ouder hebben geënquêteerd. Inleiding 3

10 Bij de politie gaat het om overlastmeldingen, overtredingen en misdrijven. Het gaat daarbij om overlast door de handel in en het gebruik van soft- en harddrugs, overlast van dak- en thuislozen, overige overlastmeldingen, woninginbraken en geweldsmisdrijven. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het gaat om zowel de meldingen van bewoners als door de politie zelf geconstateerde overlast, overtredingen en misdrijven. Van de gemeente is een overzicht van de Meldingen Openbare Ruimte (MOR) ontvangen. Het betreffen meldingen van burgers van overlast in de openbare ruimte. De gegevens die zijn geanalyseerd gaan over meldingen over afval, vuil, ongedierte, graffiti, (gebreken of beschadigingen aan) straten en straatmeubilair, verkeerslichten, verkeersborden en straatverlichting. Woningcorporatie Staedion heeft gegevens over meldingen van woonoverlast aangeleverd. Het gaat hierbij om meldingen zoals geluidsoverlast, overlast hangjongeren, drugsoverlast, stankoverlast, vervuiling van algemene ruimten en dergelijke. Significantie In dit rapport wordt in de tekst en de figuren steeds aangegeven of een verschil significant is. Significantie is een term uit de waarschijnlijkheidsleer waarmee wordt aangegeven of een waargenomen verschil een echt verschil is of door toeval is ontstaan. De standaardregel bij toetsing van significantie is het 95% betrouwbaarheidsinterval. Dit betekent dat wanneer we met 95% zekerheid kunnen zeggen dat een verschil niet ontstaan is door toeval, we mogen aannemen dat het verschil werkelijk bestaat. We staan dus 5% kans op toeval toe. In de praktijk houdt dit in dat er een betrouwbaarheidsinterval wordt berekend rond een gevonden percentage. Wanneer de betrouwbaarheidsintervallen van twee gemeten percentages (bijvoorbeeld het percentage bewoners dat zich onveilig voelt in de nulmeting en het percentage dat zich onveilig voelt in de vervolgmeting) elkaar niet overlappen spreken we van een significant verschil. We zijn er dan 95% zeker van dat het verschil tussen beide metingen een correcte weergave is van de werkelijkheid. 1.3 Leeswijzer In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de mening van de bewoners en ondernemers over de maatregelen die zijn getroffen. Vervolgens beschrijft hoofdstuk drie de ontwikkelingen van de overlast. Hierbij wordt onder meer ingegaan op overlast van prostitutie, drugs- en alcoholgerelateerde overlast en verkeersoverlast. In hoofdstuk vier wordt de ontwikkeling van de criminaliteit behandeld, terwijl in hoofdstuk vijf de ontwikkelingen in onveiligheidsbeleving aan bod komen. In het laatste hoofdstuk worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd. 4 INTRAVAL Monitor overlast en onveiligheid Oude Centrum Den Haag

11 2. MAATREGELEN Gemeente, politie en Staedion werken sinds het najaar van 13 samen met bewoners aan het verbeteren van de situatie in het Oude Centrum. Daarvoor is eind 13 een Leefbaarheidsplatform opgericht, van waaruit bewoners en professionals samenwerken aan het leefbaarder maken van het Oude Centrum. Zij richten zich daarbij met name op de openbare ruimte, overlastgevende personen, en op panden en bedrijven van waaruit problemen voortkomen. Het gaat hierbij om de volgende zeven maatregelen en aanvullende activiteiten: extra inzet van politie, meer surveillance en handhaving op overlast; extra inzet van politie en handhavingsteams op alcohol- en bedelverbod; extra cameratoezicht; verbeteren verlichting; aanpak leegstaande panden; oprichten beheerscommissie opvangvoorziening; platform leefbaarheid. In dit hoofdstuk gaan we in op de getroffen maatregelen en ondernomen activiteiten tegen de overlast en onveiligheid in het Oude Centrum. We besteden daarbij onder meer aandacht aan de bekendheid van deze maatregelen en activiteiten bij de bewoners en hun mening over de invloed ervan. 2.1 Bekendheid Aan de bewoners is in de nulmeting gevraagd of zij op de hoogte zijn van de maatregelen die door gemeente, politie, Leger des Heils, Parnassia/REAKT en woningcorporaties Staedion zijn genomen om de veiligheid, overlast en leefbaarheid in het Oude Centrum te verbeteren. Van de bewoners geeft 31% aan dat zij hiervan op de hoogte zijn (figuur 2.1). In de vervolgmeting is dit significant gestegen naar 37%. In de vier gebieden scoort de bekendheid met de maatregelen het hoogst in het gebied Boekhorststraat en omgeving. Daar zegt 41% van de bewoners in de nulmeting op de hoogte te zijn van de maatregelen. In de vervolgmeting is dit nagenoeg de helft van de bewoners (49%). In het gebied Overige straten is het percentage bewoners dat zegt op de hoogte te zijn van de maatregelen relatief laag. Dat geldt voor zowel de nulmeting (22%) als de vervolgmeting (26%). Maatregelen 5

12 Figuur 2.1 Bewoners die op de hoogte zijn van de maatregelen op gebied van veiligheid, overlast en leefbaarheid, in % Nulmeting Vervolgmeting Doubletstraat Boekhorststraat Rabijn Maarsenplein Overige straten Oude Centrum* *Significant verschil (p <,5). 2.2 Informatie ontvangen Bewoners die bekend zijn met de maatregelen is gevraagd of zij hierover informatie hebben ontvangen. Een meerderheid van deze bewoners heeft dit ontvangen. Meestal hebben zij een brief of folder in de brievenbus gekregen. Tussen nulmeting (42%) en vervolgmeting (46%) doet zich hierin geen verschil voor. Het percentage bewoners dat is geinformeerd via lokale media is significant gestegen van 3% in de nulmeting naar 1% in de vervolgmeting. De website van de gemeente Den Haag is slechts door 1% van de bewoners als informatiebron genoemd. Daarnaast geeft 17% tijdens de nulmeting en 21% bij de vervolgmeting aan op een andere wijze te zijn geinformeerd over de maatregelen en activiteiten: onder meer tijdens een buurtoverleg, via , via de wijkagent, de huismeester, gemeenteraadsleden of de buurvrouw. Verder zijn enkele bewoners geïnformeerd, omdat zij lid zijn van het Platform leefbaarheid of werkzaam zijn bij een woningcorporatie. 2.3 Mening De bewoners zijn vervolgens vragen gesteld over de specifieke maatregelen en activiteiten. In de nulmeting is aan alle bewoners gevraagd naar hun verwachtingen over de invloed van de maatregel op overlast en onveiligheidsbeleving. In de vervolgmeting is eerst gevraagd of bewoners de maatregel daadwerkelijk kennen. Alleen wanneer zij zeggen de maatregel te kennen is gevraagd wat hun mening is over de invloed van die maatregel op de overlast en onveiligheisbeleving in het Oude 6 INTRAVAL Monitor overlast en onveiligheid Oude Centrum Den Haag

13 Centrum en tevens of deze maatregel naar hun mening leidt tot een afname van de overlast, de onveiligheidsbeleving of van beide. Verwachtingen vooraf Bij de nulmeting is aan alle bewoners van het Oude Centrum gevraagd wat hun verwachtingen zijn van de maatregelen. De hoogste verwachtingen hebben de bewoners dan van de extra inzet, meer surveillance en handhaving op overlast: 63% van de bewoners geeft aan te verwachten dat dit een (zeer) grote invloed zal hebben op hun directe woonomgeving (figuur 2.2). De minst hoge verwachtingen hebben bewoners van het Platform leefbaarheid: % van de bewoners geeft aan te verwachten dat dit een (zeer) grote invloed zal hebben. Figuur 2.2 Bewoners die bij de nulmeting verwachten dat de maatregelen een (zeer) grote invloed zullen hebben op hun directe woonomgeving, in % Extra inzet, meer surveillance en handhaving op overlast Extra inzet politie en handhavingsteams op alcohol- en bedelverbod Extra cameratoezicht Verbeteren verlichting Aanpak leegstaande panden Oprichten beheerscommissie opvangvoorziening Platform leefbaarheid Bekendheid maatregelen In de vervolgmeting is, alvorens naar de invloed van de maatregelen te vragen, eerst gevraagd naar de bekendheid van de afzonderlijke maatregelen. Extra inzet van politie, meer surveillance en handhaving op overlast is de meest bekende maatregel onder de bewoners van het Oude Centrum: 33% van de bewoners is in de vervolgmeting op de hoogte van deze maatregel (figuur 2.3). Ook het Platform leefbaarheid scoort relatief hoog (28%), evenals extra inzet politie en handhavingsteams op alcohol- en bedelverbod (26%). De overige vier maatregelen zijn minder goed bekend bij de bewoners. Figuur 2.3 Bewoners die bekend zijn met maatregel tijdens vervolgmeting, in % Extra inzet, meer surveillance en handhaving op overlast 33 Extra inzet politie en handhavingsteams op alcohol- en bedelverbod 26 Extra cameratoezicht 23 Verbeteren verlichting 14 Aanpak leegstaande panden 21 Oprichten beheerscommissie opvangvoorziening 3 Platform leefbaarheid Maatregelen 7

14 Mening over invloed In de nulmeting is aan alle bewoners gevraagd wat hun verwachtingen zijn van de invloed van de maatregelen op overlast en onveiligheidsbeleving. In de vervolgmeting is uitsluitend aan de bewoners die aangeven een maatregel te kennen gevraagd of zij van mening zijn dat die maatregel daadwerkelijk invloed heeft gehad op overlast en onveiligheidsbeleving. De antwoorden die de bewoners bij de vervolgmeting geven zijn aan figuur 2.2 toegevoegd en weergeven in figuur 2.4. De resultaten van de nulmeting en de vervolgmeting verschillen niet of nauwelijks wanneer we de bewoners vragen naar de invloed van de maatregelen op overlast en veiligheid. Alleen de relatief hoge verwachtingen van de extra inzet van politie, meer surveillance en handhaving op overlast blijken niet overeen te komen met de ervaringen in de vervolgmeting. Van de bewoners verwachtte 63% dat deze maatregel een (zeer) grote invloed zou hebben op overlast en onveiligheid (figuur 2.4). In de vervolgmeting is een significant lager percentage van de bewoners (43%) van mening dat deze maatregel een (zeer) grote invloed heeft. Maatregelen waar bewoners tijdens de nulmeting een hoge verwachting van hebben en ook tijdens de vervolgmeting positief over zijn, zijn de extra inzet van politie en handhavingsteams op alcohol- en bedelverbod. Van de bewoners is respectievelijk 56% en 53% van mening dat dit een (zeer) grote invloed zal hebben en heeft op de overlast en veiligheid. Dat geldt eveneens voor het verbeteren van de verlichting (48% en 5%) en aanpak leegstaande panden (48% en 62%). Figuur 2.4 Bewoners die van mening zijn dat maatrregel (zeer) grote invloed heeft op overlast en veiligheid, in % *Extra inzet, meer surveillance en handhaving op overlast Extra inzet politie en handhavingsteams op alcohol- en bedelverbod Extra cameratoezicht Verbeteren verlichting Aanpak leegstaande panden Oprichten beheerscommissie opvangvoorziening Platform leefbaarheid Nulmeting Vervolgmeting * Significant verschil (p <,5) INTRAVAL Monitor overlast en onveiligheid Oude Centrum Den Haag

15 3. OVERLAST In dit hoofdstuk geven we een beschrijving van de ontwikkelingen in aard en omvang van de door bewoners ervaren overlast het Oude Centrum en de vier onderscheiden gebieden. We beginnen met overlast in het algemeen, gevolgd door overlast van raamprostitutie, drugs, alcohol en verkeer. Ook behandelen we registratiegegevens van politie, woningcorporatie Staedion en gemeente (MOR). 3.1 Ervaren overlast Het aantal bewoners dat in het oude centrum overlast ervaart is in zijn totaliteit in de vervolgmeting niet significant veranderd ten opzichte van de nulmeting (zie figuur 3.1). Tijdens de nulmeting geeft 43% van de bewoners aan dat zij overlast hebben ervaren in het afgelopen halfjaar, terwijl dit een half jaar later 48% is. Ook in de afzonderlijke gebieden vinden we geen significante verschillen tussen de metingen. Figuur 3.1 Bewoners die aangeven de afgelopen zes maanden overlast te hebben ervaren in hun directe woonomgeving per onderzoeksgebied, in % Nulmeting Vervolgmeting Doubletstraat Boekhorststraat Geen significante verschillen (p,5). Rabbijn Maarsenplein Overige straten Oude Centrum Vormen van overlast Bewoners die aangeven wel eens overlast te ervaren is vervolgens specifiek gevraagd waarvan zij overlast hebben ervaren. Aan de bewoners van de vier gebieden is hierover een open vraag gesteld waarbij de antwoorden die zijn gegeven letterlijk zijn genoteerd. Naderhand zijn al deze antwoorden door de onderzoekers in specifieke categorieën ondergebracht. Sommige bewoners die overlast hebben ervaren geven bij het beantwoorden van de vraag aan dat zij van meerdere vormen van overlast hinder Overlast 9

16 hebben ondervonden. Hierdoor sommeert het totale aantal antwoorden in figuur 3.2 tot boven de 1%. Tijdens de nulmeting noemen de 159 (van de 356) bewoners die overlast ervaren 39 verschillende vormen van overlast (gemiddeld 1,9 vormen per persoon). De 163 (van de 355) bewoners die tijdens de vervolgmeting overlast ervaren noemen 345 verschillende vormen van overlast (gemiddeld 2 vormen per persoon). De door bewoners omschreven vormen van overlast zijn door de onderzoekers gecategoriseerd in tien categorieën: negen afzonderlijke vormen van overlast en een categorie overige vormen van overlast. Uit figuur 3.2 blijkt dat in beide metingen geluidsoverlast de meeste voorkomende vorm van overlast is, zowel tijdens de nul- als de vervolgmeting. Deze vorm van overlast is bij de vervolgmeting ten opzichte van de nulmeting significant gestegen: van 48% naar 59%. Op gepaste afstand volgen drugsoverlast, vervuiling, alcoholgerelateerde overlast en overlast van jongeren. Ook overlast die door bewoners gerelateerd wordt aan het gebruik van alcohol blijkt te zijn gestegen ten opzichte van de nulmeting: van 19% naar 29%. De overlast van zwervers is daarentegen gedaald: van 14% naar 7%. We vinden een soortgelijk patroon voor de vier afzonderlijke gebieden. Figuur 3.2 Ervaren vormen van overlast door bewoners spontaan genoemd, in % Nulmeting Vervolgmeting *Significant verschil (p <,5). 1 INTRAVAL - Monitor overlast en onveiligheid Oude Centrum Den Haag

17 Naast deze open vraag zijn ook gesloten vragen gesteld over specifieke vormen van overlast die bewoners mogelijk ervaren. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen vier verschillende vormen: overlast van raamprostitutie; drugsoverlast; alcoholgerelateerde overlast; en verkeersoverlast. In de volgende vier paragrafen worden de vragen over deze vier vormen van overlast achtereenvolgens behandeld. 3.2 Overlast raamprostitutie Alle respondenten is tijdens de twee metingen gevraagd of overlast door raamprostitutie in hun buurt wel eens voorkomt naar hun mening. In totaal geeft tijdens de nulmeting 35% van de bewoners aan dat overlast van raamprostitutie voorkomt (figuur 3.3). Bij de vervolgmeting is dit 29%. Dit verschil is niet significant. In de Doubletstraat en omgeving geven de meeste bewoners aan dat overlast van raamprostitutie voorkomt. Tijdens de nulmeting zegt 59% van de bewoners dat dit het geval is. Bij de vervolgmeting is dit 51%. Dit verschil is niet significant. Bewoners van de overige straten geven bij de nulmeting het minst vaak aan dat er sprake is van overlast van raamprostitutie. Het aantal daalt bovendien significant van 22% naar 8%. Figuur 3.3 Bewoners die aangeven dat overlast van raamprostitutie voorkomt in hun directe woonomgeving per onderzoeksgebied, in % Nulmeting Vervolgmeting Doubletstraat Boekhorststraat Rabbijn Maarsenplein Overige straten* Oude Centrum *Significant verschil (p <,5). 3.3 Drugsoverlast Aan alle respondenten is tevens gevraagd of er in hun buurt wel een overlast is die zij relateren aan het gebruik of verhandelen van drugs. Tijdens de nulmeting geeft 65% Overlast 11

18 van het totaal aantal bewoners aan dat dit het geval is (figuur 3.4). Dit is bij de vervolgmeting significant gedaald naar 56%. We zien deze dalende tendens ook in de vier afzonderlijke gebieden, maar alleen in de overige straten is deze daling significant. Hier daalt het percentage van 65% naar 42%. Verder zien we dat de bewoners van Boekhorststraat en omgeving over het algemeen de meeste drugsoverlast ervaren, zowel tijdens de nul- als de vervolgmeting met respectievelijk 71% en 68%. Figuur 3.4 Bewoners die aangegeven dat drugsoverlast voorkomt in hun directe woonomgeving per onderzoeksgebied, in % Nulmeting Vervolgmeting Doubletstraat *Significant verschil (p <,5). Boekhorststraat Rabbijn Maarsenplein Overige straten* Oude Centrum* 3.4 Alcoholgerelateerde overlast Vervolgens is aan alle respondenten een viertal voorvallen voorgelegd die verband houden met het mogelijk voorkomen van alcoholgerelateerde overlast. Bewoners konden aangegeven of ze in de afgelopen 3 dagen van deze voorvallen persoonlijk hinder hebben ondervonden. Het gaat om: het gebruik van alcohol op straat (buiten de terrassen); dronken mensen op straat; urineren in het openbaar / wildplassen; en overgeven in het openbaar. In figuur 3.5 is voor het gehele Oude Centrum aangegeven hoeveel bewoners zeggen dat zij persoonlijk hinder hebben ondervonden van een specifiek voorval in de afgelopen 3 dagen. We zien dat het grootste aantal bewoners overlast ervaren van wildplassen en dat dat aantal nauwelijks veranderd is over de twee metingen (respectievelijk 49% en 48%). Nadere analyses laten zien dat in Boekhorststraat en omgeving de meeste bewoners overlast hebben ervaren van urineren in het openbaar, 12 INTRAVAL - Monitor overlast en onveiligheid Oude Centrum Den Haag

19 namelijk 54% bij de nulmeting en 64% bij de vervolgmeting. Dit verschil is niet significant. Voor dronken mensen op straat en overgeven in het openbaar geldt dat de trend die we voor het totaal zien, namelijk dat er over de twee metingen nauwelijks iets veranderd is, ook opgaat voor de vier afzonderlijke gebieden. Uit nadere analyses blijkt dat we voor deze voorvallen ook tussen de gebieden geen grote verschillen vinden. Voor het gebruik van alcohol op straat (buiten de terrassen) vinden we wel een significant verschil tussen de twee metingen. Waar tijdens de nulmeting 31% aangeeft dat zij daar in de afgelopen 3 dagen overlast van hebben ervaren daalt dit bij de vervolgmeting significant naar 24%. Figuur 3.5 Totaal aantal bewoners dat aangeeft dat zij in de afgelopen 3 dagen ten minste één keer persoonlijk hinder hebben ondervonden van voorvallen die verband houden met alcoholgerelateerde overlast, in % Nulmeting Vervolgmeting Gebruik van alcohol op straat (buiten de terrassen) * Dronken mensen op straat Urineren in het openbaar/wildplassen Overgeven in het openbaar *Significant verschil (p <,5). We zien een significante daling van het aantal bewoners dat persoonlijk hinder heeft ondervonden van het gebruik van alcohol op straat (buiten de terrassen). Daarom is in figuur 3.6 per onderzoeksgebied schematisch weergegeven hoe de aantallen verdeeld zijn. We zien dat de daling in het totaal voornamelijk te wijten is aan de daling in het gebied Rabbijn Maarsenplein en omgeving. Hier daalt het percentage bewoners dat overlast heeft van dit voorval significant van 31% naar 14%. Overlast 13

20 Figuur 3.6 Aantal bewoners dat aangeeft dat zij in de afgelopen 3 dagen ten minste één keer persoonlijk hinder hebben ondervonden van het gebruik van alcohol op straat (buiten de terrassen) per onderzoeksgebied, in % Nulmeting Vervolgmeting Doubletstraat Boekhorststraat Rabbijn Maarsenplein * Overige straten Oude Centrum *Significant verschil (p <,5). 3.5 Verkeersoverlast Voor verkeersoverlast zijn, net als voor alcoholgerelateerde overlast, aan alle respondenten een viertal voorvallen voorgelegd. Bewoners konden wederom aangegeven of ze in de afgelopen 3 dagen van deze voorvallen persoonlijk hinder hebben ondervonden. Het gaat om: fout parkeren; hard rijden door de straat; luide muziek uit auto s; en druk autoverkeer. We zien dat de meeste bewoners overlast hebben ervaren van automobilisten die hard rijden door de straat (figuur 3.7). Dit is het geval zowel tijdens de nul- als de vervolgmeting: respectievelijk 43% en 47%. Voor het voorval druk verkeer geldt dat bewoners hier het minst persoonlijk hinder van hebben ondervonden in de afgelopen 3 dagen. Tijdens de nulmeting geeft % aan dat dit het geval is, terwijl 23% bij de vervolgmeting dit aangeeft. Beide verschillen zijn niet significant. 14 INTRAVAL - Monitor overlast en onveiligheid Oude Centrum Den Haag

21 Figuur Bewoners die aangeven dat zij in de afgelopen 3 dagen ten minste één keer persoonlijk hinder hebben ondervonden van druk verkeer per onderzoeksgebied, in % 3 32 Fout parkeren Hard rijden door de straat Geen significante verschillen (p <,5) Luide muziek uit auto s Nulmeting Vervolgmeting 23 Druk autoverkeer 3.6 Meldingsbereidheid Vervolgens is nagegaan of de meldingsbereidheid van de bewoners van het Oude Centrum is veranderd tussen de twee metingen. Aan bewoners die overlast hebben ervaren van specifieke voorvallen is gevraagd of zij deze gemeld hebben bij gemeente, politie en woningbouwcorporatie. We zien dat het grootste gedeelte van de bewoners van het gehele Oude Centrum de voorvallen waarvan zij overlast hebben ervaren niet hebben gemeld. Tijdens de nulmeting was dit 85% en bij de vervolgmeting 82% (figuur 3.8). Dit verschil is niet significant. De bewoners die deze voorvallen wel melden doen dat meestal bij de politie. Tijdens de nulmeting meldt 13% van de bewoners dit aan de politie, terwijl 12% van de bewoners dat tijdens de vervolgmeting doet. Dit verschil is niet significant. Het percentage bewoners dat een voorval van overlast meldt bij de gemeente of de woningbouwcorporatie is laag. Tijdens de nulmeting is het percentage bewoners voor zowel de gemeente als de woningbouwcorporatie 1%. Voor de gemeente stijgt het percentage significant naar 5% bij de vervolgmeting, terwijl dit voor de woningbouwcorporatie stabiel op 1% blijft. Overlast 15

22 Figuur Bewoners die een voorval waarvan zij overlast hebben ervaren (niet) hebben gemeld bij gemeente, politie en woningbouwcorporatie waarvan zij hinder hebben, in % Niet gemeld *Significant verschil (p <,5). 1 5 Gemeld bij gemeente* Gemeld bij politie Nulmeting Vervolgmeting 1 1 Gemeld bij woninbouwcorporatie Het blijkt dat de toename van het aantal bewoners die een voorval bij de gemeente melden voornamelijk komt door een stijging in de Doubletstraat en omgeving (zie figuur 3.9). Het percentage van de bewoners dat een voorval waarvan zij overlast hebben ervaren meldt aan de gemeente stijgt significant van % tijdens de nulmeting naar 1% bij de vervolgmeting. In de andere gebieden is er geen sprake van een significante toename. Figuur Bewoners die een voorval waarvan zij overlast hebben ervaren hebben gemeld bij de gemeente per onderzoeksgebied, in % 1 Nulmeting Vervolgmeting Doubletstraat * *Significant verschil (p <,5). Boekhorststraat Rabbijn Maarsenplein Overige straten Oude Centrum* 3.7 Registratiegegevens Er zijn tevens registratiegegevens opgevraagd van de politie en woningcorporatie Staedion over de ervaren overlast. Ook is gekeken naar de Meldingen Openbare Ruimte (MOR). Voor alle bronnen zijn we per kwartaal nagegaan hoeveel overlastmeldingen zijn geregistreerd en wat de ontwikkeling is in het aantal 16 INTRAVAL - Monitor overlast en onveiligheid Oude Centrum Den Haag

23 overlastmeldingen. Daarbij is het onderzoeksgebied Oude Centrum vergeleken met geheel Den Haag. Er is gebruik gemaakt van indexcijfers. Het aantal overlastmeldingen is voor het Oude Centrum en geheel Den Haag berekend en geïndexeerd met als basis het eerste kwartaal van 13. De waarde van dit kwartaal is altijd 1. Een waarde boven de 1 bij de latere kwartalen wijst op een stijging van het aantal meldingen, terwijl een waarde onder de 1 een daling representeert. Politieregistraties Door de politie zijn gegevens aangeleverd over overlast, drugs en vernieling. Over de afgelopen zeven kwartalen ligt het aantal meldingen voor geheel Den Haag tussen de en Voor het Oude Centrum ligt het aantal meldingen tussen de 65 en 12. We zien dat de ontwikkeling van geheel Den Haag tot aan het vierde kwartaal van 13 daalt, daarna weer toeneemt om vervolgens in het derde kwartaal van 14 weer op hetzelfde niveau als het eerste kwartaal van 13 uit te komen (figuur 3.1). De ontwikkeling voor het Oude Centrum laat een iets ander patroon zien, maar wijkt niet zozeer af van de trend voor geheel Den Haag. Van het eerste tot en met het vierde kwartaal van 13 schommelt het aantal meldingen, maar hierna wordt een gestage toename ingezet. Van het tweede tot het derde kwartaal van 14 stijgt het aantal meldingen, overtredingen en misdrijven aanzienlijk. We kunnen op basis van deze gegevens niet vaststellen dat er in het Oude Centrum sprake is van een wezenlijk andere trend in het aantal meldingen, overtredingen en misdrijven die betrekking hebben op overlast, drugs en vernieling. Figuur 3.1 Ontwikkeling in het aantal meldingen, overtredingen en misdrijven die betrekking hebben op overlast, drugs en vernieling bij de politie Den Haag voor Den Haag Oude Centrum en geheel Den Haag, in indexcijfers (eerste kwartaal 13 = 1) Den Haag Oude Centrum (N=65-12) Den Haag Totaal (N= ) 1e kw 13 2e kw 13 3e kw 13 4e kw 13 1e kw 14 2e kw 14 3e kw 14 Bron: Politie Den Haag. Bewerking: INTRAVAL. Overlast 17

24 Staedion De registratiegegevens van woningcorporatie Staedion omvatten meldingen waarbij sprake is van geluidsoverlast, overlast van hangjongeren, drugsoverlast, stankoverlast, vervuiling van algemene ruimten en overige. Het aantal meldingen bij Staedion voor geheel Den Haag ligt tussen de en 3.158, terwijl dit voor het Oude Centrum tussen de 86 en 231 meldingen ligt. Als we naar de ontwikkeling voor geheel Den Haag kijken dan zien we een lichte stijging van het eerste kwartaal van 13 tot aan het derde kwartaal van 13 (figuur 3.11). Daarna handhaaft het aantal meldingen zich. Vanaf het eerste kwartaal van 14 zien we vrijwel geen verandering in de ontwikkelingen van het aantal overlastmeldingen voor geheel Den Haag. De ontwikkelingen in het Oude Centrum zijn niet zo gelijkmatig als die voor heel Den Haag. We zien in 13 eerst een stijging die in het laatste kwartaal van 13 wordt gevolgd door een daling. Ditzelfde patroon herhaalt zich in 14: na een aanvankelijke stijging van het aantal meldingen daalt dit van het tweede op het derde kwartaal van 14. Figuur 3.11 Ontwikkeling in het aantal overlastmeldingen bij woningcorporatie Staedion voor Den Haag Oude Centrum en geheel Den Haag, in indexcijfers (eerste kwartaal 13 = 1) Den Haag Oude Centrum (N=86-231) Den Haag Totaal (N= ) 1e kw 13 2e kw 13 3e kw 13 4e kw 13 1e kw 14 2e kw 14 3e kw 14 Bron: Staedion. Bewerking: INTRAVAL. Meldingen Openbare Ruimte (MOR) De Meldingen Openbare Ruimte (MOR) betreffen meldingen van burgers van overlast in de openbare ruimte. Deze worden door de gemeente geregistreerd. De gegevens die zijn geanalyseerd omvatten meldingen over afval, vuil, ongedierte, graffiti, straten en straatmeubilair, verkeerslichten, verkeersborden en straatverlichting. Het aantal meldingen voor geheel Den Haag ligt tussen de en de Voor het Oude Centrum ligt dit tussen de 73 en INTRAVAL - Monitor overlast en onveiligheid Oude Centrum Den Haag

25 Als we naar de ontwikkeling voor geheel Den Haag kijken dan zien we dat er nauwelijks ontwikkelingen in het aantal meldingen zijn (figuur 3.12). Het aantal blijft constant over de zeven kwartalen. Dit is niet het geval voor de meldingen die het Oude Centrum betreffen. Na wat schommelingen vanaf het eerste kwartaal van 13 tot het vierde kwartaal van 13 zien we dat het aantal meldingen vanaf het tweede kwartaal van 14 licht is gestegen. Het patroon voor geheel Den Haag is vrij constant, terwijl dat voor het Oude Centrum wisselt en de laatste twee kwartalen in de buurt ligt van geheel Den Haag. Figuur 3.12 Ontwikkeling in het aantal Meldingen Openbare Ruimte (MOR) voor Den Haag Oude Centrum en geheel Den Haag, in indexcijfers (eerste kwartaal 13 = 1) Den Haag Oude Centrum (N=73-18) Den Haag Totaal (N= ) 1e kw 13 2e kw 13 3e kw 13 4e kw 13 1e kw 14 2e kw 14 3e kw 14 Bron: Gemeente Den Haag. Bewerking: INTRAVAL. Overlast 19

26 INTRAVAL - Monitor overlast en onveiligheid Oude Centrum Den Haag

27 4. CRIMINALITEIT In dit hoofdstuk beschrijven we de ontwikkelingen in aard en omvang van de criminaliteit in het Oude Centrum en de aangiftebereidheid van de bewoners. We beginnen met de vragen aan de bewoners over slachtofferschap van misdrijven. Vervolgens komen de registratiegegevens van de politie over aangiften van misdrijven aan bod. 4.1 Slachtofferschap De bewoners is gevraagd of zij het afgelopen half jaar in hun directe woonomgeving slachtoffer zijn geweest van diefstal, inbraak, vernieling, bedreiging en mishandeling. Het percentage bewoners dat slachtoffer is geweest van criminaliteit is tijdens de vervolgmeting niet significant veranderd ten opzichte van de nulmeting (zie figuur 4.1). Tijdens de nulmeting geeft 17% van de bewoners aan dat zij in het afgelopen half jaar slachtoffer zijn geweest van een misdrijf, terwijl dit een half jaar later 16% is. Ook in de afzonderlijke gebieden vinden we geen significante verschillen tussen de metingen. De verschillen in slachtofferschap tussen nul- en vervolgmeting zijn in alle gebieden relatief klein. Figuur 4.1 Bewoners die afgelopen zes maanden in hun directe woonomgeving slachtoffer van een misdrijf zijn geweest, in % Nulmeting Vervolgmeting Doubletstraat Boekhorststraat Rabijn Maarsenplein Overige straten Oude Centrum Geen significante verschillen (p,5). Vormen van criminaliteit Bij de vormen gaat het om slachtofferschap van vermogensmisdrijven (diefstal en inbraak), vernieling en geweldsmisdrijven. We zien hierin geen significante Criminaliteit 21

28 veranderingen tussen de nul- en de vervolgmeting. In het algemeen zijn de slachtofferpercentages van de afzonderlijke delicten waarnaar is gevraagd relatief laag. De hoogste percentages vinden we voor slachtofferschap van fietsendiefstal waarvan in de vervolgmeting 4% van alle geënquêteerde bewoners slachtoffer is geweest tegenover 3% in de nulmeting en beschadiging aan de auto, waarvan in de vervolgmeting 3% van alle geënquêteerde bewoners slachtoffer is geweest tegenover 4% in de nulmeting. Bij dergelijke lage percentages vinden we, ook als we de slachtofferpercentages van verschillende misdrijven samenvoegen tot grotere categorieën, meestal geen significante verschillen tussen nul- en vervolgmeting. Aangiftebereidheid In de nulmeting heeft 97% van de bewoners die het afgelopen half jaar (vierde kwartaal 13- eerste kwartaal 14) slachtoffer is geweest van een misdrijf hiervan aangifte gedaan bij de politie. In de vervolgmeting heeft 81% aangifte dat gedaan. Dit verschil is niet significant. De aangiftebereidheid van de bewoners van het Oude Centrum is derhalve in ieder geval sinds het vierde kwartaal van 13 niet significant gewijzigd. 4.2 Registratiegegevens politie Van de politie hebben we aangiften van woninginbraken, vernielingen en geweldsmisdrijven ontvangen. We vergelijken de ontwikkelingen in aangiftecijfers van het Oude Centrum met de cijfers voor de gemeente Den Haag om na te gaan of de ontwikkeling in criminaliteit in het Oude Centrum afwijkt van de algemene trend in de gemeente. Woninginbraak Het aantal woninginbraken in geheel Den Haag ligt voor deze periode van zeven kwartalen tussen de 596 en de 877, terwijl dit voor het Oude Centrum tussen de 11 en de 23 ligt. Mede door de lage aantallen in het Oude Centrum zien we grote schommelingen in de indexcijfers (figuur 4.2). De aangiften van woninginbraak laten voor het Oude Centrum een enigszins van de gemeentelijke trend afwijkende ontwikkeling zien. In het Oude Centrum stijgen in het vierde kwartaal van 13 en het eerste kwartaal van 14 de aangiften van woninginbraken. In het tweede kwartaal van 14 zet een forse daling in. Voor heel Den Haag is er in het eerste kwartaal van 14 al sprake van een forse daling, die zich doorzet in het tweede kwartaal van 14. In het derde kwartaal van 14 stijgen de aangiften van woninginbraak. Dat geldt voor zowel het Oude Centrum als voor de trend in de gemeente Den Haag. De ontwikkeling van aangiften van woninginbraak volgen hiermee grotendeels de trend voor de hele gemeente, maar wijkt hiervan in het eerste kwartaal van 14 af. 22 INTRAVAL Monitor overlast en onveiligheid Oude Centrum Den Haag

29 Figuur 4.2 Ontwikkeling aangiften woninginbraak in Den Haag Oude Centrum en geheel Den Haag, in indexcijfers (eerste kwartaal 13 = 1) 25 Den Haag Oude Centrum (N=11-23) Den Haag Totaal (N= ) e kw 13 2e kw 13 3e kw 13 4e kw 13 1e kw 14 2e kw 14 3e kw 14 Bron: Politie Den Haag, bewerking INTRAVAL. Geweldsmisdrijven Bij geweldsmisdrijven gaat het om mishandeling, bedreiging, straatroof en overvallen. Het aantal geweldsmisdrijven voor geheel Den Haag ligt tussen de 1.32 en de 1.463, terwijl dit voor het Oude Centrum tussen de 39 en 53 ligt (figuur 4.3). In het Oude Centrum zien we na een forse daling in het tweede kwartaal van 13 een geleidelijke toename tot het eerste kwartaal van 14. In het tweede kwartaal van 14 daalt het aantal aangiften van geweldsmisdrijven om vervolgens weer licht te stijgen in het derde kwartaal van 14. Al met al is er in het Oude Centrum in 13 en 14 sprake van een licht stijgende trend, terwijl voor de hele gemeente Den Haag geldt dat de aangiften van geweldsmisdrijven juist licht dalen. Figuur 4.3 Aantal aangiften geweldsmisdrijven in Den Haag Oude Centrum en geheel Den Haag, eerste kwartaal 13 tweede kwartaal Den Haag Oude Centrum (N=39-53) Den Haag Totaal (N= ) 1e kw 13 2e kw 13 3e kw 13 4e kw 13 1e kw 14 2e kw 14 3e kw 14 Bron: Politie Den Haag, bewerking INTRAVAL. Criminaliteit 23

30 Vernielingen Onder aangiften van vernielingen vallen vandalisme en openlijke geweldpleging tegen goederen, maar ook vernieling aan auto, openbaar vervoer, gebouwen en overige objecten in het openbare domein. Het aantal aangiften voor geheel Den Haag ligt tussen de en de 2.616, terwijl dit voor het Oude Centrum tussen de 65 en 114 ligt (figuur 4.4) In figuur 4.4 zien we voor de gehele periode dat de ontwikkeling van aangiften van vernielingen in het Oude Centrum redelijk synchroon loopt aan die in heel Den Haag, maar in zowel het derde kwartaal van 13 als van 14 hiervan afwijkt. In het Oude Centrum is in het derde kwartaal, de zomermaanden juli, augustus en september, sprake van een sterke stijging van aangiften, terwijl dit in heel Den Haag nauwelijks het geval is. Figuur 4.4 Aantal aangiften vernielingen in Den Haag Oude Centrum en geheel Den Haag, eerste kwartaal 13 tweede kwartaal Den Haag Oude Centrum (N=65-114) Den Haag Totaal (N= ) 1e kw 13 2e kw 13 3e kw 13 4e kw 13 1e kw 14 2e kw 14 3e kw 14 Bron: Politie Den Haag, bewerking INTRAVAL. 24 INTRAVAL Monitor overlast en onveiligheid Oude Centrum Den Haag

31 5. VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID In dit hoofdstuk gaan we allereerst na of de onveiligheidsgevoelens van de bewoners in het Oude Centrum zijn veranderd. Vervolgens besteden we aandacht aan hun mening over de leefbaarheid van hun buurt. 5.1 Onveiligheidsgevoelens Van de bewoners voelt rond de 4% zich wel eens onveilig in de directe woonomgeving (figuur 5.1). Tussen de nulmeting en de vervolgmeting en tussen de verschillende gebieden doen zich geen significante verschillen voor. Figuur 5.1 Bewoners die zich wel eens onveilig voelen in de directe woonomgeving, in % 6 Nulmeting Vervolgmeting Doubletstraat Boekhorststraat Geen significante verschillen (p,5). Rabbijn Maarsenplein Overige straten Oude Centrum Het percentage bewoners van het Oude Centrum dat zich wel eens onveilig voelt is met 4% hoger dan het percentage uit de meest recente Veiligheidsmonitor (13) voor heel Den Haag (3%), maar lager dan voor het stadsdeel Centrum (46%). Dagdelen Bewoners is verder gevraagd naar de dagdelen (overdag, s avonds en s nachts) waarop zij zich onveilig voelen en naar de dagen van de week (in het weekend en door de week). Zij mochten meer dan één antwoord geven. Gemiddeld noemen de bewoners drie dagdelen en dagen. Bewoners die zich onveilig voelen, voelen zich vooral s avonds onveilig, rond de 8% voelt zich dan wel eens onveilig (figuur 5.2). Een avond in het weekend verschilt voor wat betreft hun onveiligheidsbeleving niet van een doordeweekse dag. Het percentage bewoners dat zich overdag wel eens onveilig voelt is veel lager: dit varieert van 25% tot 31%. Daarnaast voelt rond 5% Veiligheid en leefbaarheid 25

32 van de bewoners zich (ook) s nachts wel eens onveilig. De dagdelen dagen waarop bewoners zich onveilig voelen zijn niet veranderd: er zijn geen significante verschillen tussen de nul- en de vervolgmeting. Figuur 5.2 Dagdelen waarop bewoners zich onveilig voelen, in % Overdag doordeweeks 79 8 s Avonds doordeweeks Geen significante verschillen (p,5) s Nachts doordeweeks Overdag weekend s Avonds weekend Nulmeting Vervolgmeting s Nachts weekend Reden De bewoners die zeggen zich wel eens onveilig te voelen, is gevraagd naar de reden van hun onveiligheidsbeleving. Zij mochten meerdere redenen noemen. In de nulmeting hebben zij gemiddeld 1,7 redenen genoemd. In de vervolgmeting hebben zij meer verschillende redenen genoemd, gemiddeld 2,2. In figuur 5.3 zijn de redenen voor onveiligheidsbeleving gerangschikt naar de afnemende percentages die door bewoners in de nulmeting zijn genoemd. In het gehele Oude Centrum blijken bewoners zich tijdens de nulmeting met name onveilig te voelen vanwege drugsgebruik (26%), aanwezigheid van hangjongeren (22%), vreemde types op straat 1 (21%) en drugshandel (21%). Prostitutie (16%), zwervers (14%) en inbraak en diefstal (13%) veroorzaken tijdens de nulmeting bij minder bewoners gevoelens van onveiligheid. De vervolgmeting geeft een wat ander beeld. Naast dat bewoners zich door meer verschillende gebruikers van de openbare ruimte en voorvallen onveilig voelen, waardoor de percentages soms enigszins hoger liggen, zijn ook de belangrijkste veroorzakers van de onveiligheidsbeleving gewijzigd. Niet langer is drugsgebruik de meest voorkomende reden van onveiligheidsbeleving, maar vreemde types in de straat (35%). In de nulmeting scoorden vreemde types als reden van onveiligheidsbeleving significant lager (21%). Hangjongeren blijven onverminderd hoog scoren (25%), evenals drugshandel (23%). In de vervolgmeting voelen bewoners zich verder 1 Bewoners geven aan dat ze zich onder andere onveilig voelen door de aanwezigheid van zogenoemde vreemde types of vage figuren in hun directe woonomgeving. Het is voor de bewoners blijkbaar niet duidelijk waarom deze personen zich in de straat bevinden en wat zij precies aan het doen zijn. 26 INTRAVAL Monitor overlast en onveiligheid Oude Centrum Den Haag

33 eveneens significant onveiliger door vormen van agressie (22%). In de nulmeting scoorde agressie significant lager als reden van onveiligheidsgevoelens (11%). De verschuiving in de belangrijkste redenen van onveiligheidsbeleving doen zich vooral in de Doubletstraat en omgeving voor. In dit gebied zijn in de vervolgmeting agressie (4%) en vreemde types (4%) de belangrijkste redenen voor de onveiligheidsbeleving van de bewoners. Tijdens de nulmeting waren dat nog prostitutie (4%) en hangjongeren (%). Figuur 5.3 Redenen onveiligheidsbeleving bewoners, in % Drugsgebruik Hangjongeren Vreemde types* Nulmeting Vervolgmeting Drugshandel Prostitutie Zwervers Inbraak/ diefstal Agressie* 1 11 Dronken personen 6 4 Weinig verlichting 8 Overig * Significant verschil (p <,5). Onveiligheidsbeleving Oude Centrum Bewoners is tevens gevraagd naar hun onveiligheidsbeleving in het Oude Centrum. Het percentage bewoners dat zich daar wel eens onveilig voelt is lager dan de onveiligheidsbeleving van bewoners in hun directe woonomgeving. In de nulmeting zegt 21% van de bewoners zich wel eens onveilig te voelen in het Oude Centrum, in de vervolgmeting is dit 25% (figuur 5.4). De bewoners van de verschillende gebieden voelen zich in de vervolgmeting in vergelijkbare mate veilig in het Oude Centrum. In de verschillende gebieden is onveiligheidsbeleving niet significant toe- of afgenomen. Figuur 5.4 Bewoners die zich wel eens onveilig voelen in Oude Centrum, in % Nulmeting Vervolgmeting Doubletstraat Boekhorststraat Rabbijn Overige straten Oude Centrum Maarsenplein Geen significante verschillen (p,5). Veiligheid en leefbaarheid 27

34 5.2 Leefbaarheid Aan de bewoners hebben we verder gevraagd hoe tevreden zij zijn over het wonen in hun buurt, of hun buurt het afgelopen half jaar vooruit of achteruit is gegaan en welk rapportcijfer zij geven aan hun woonomgeving. Tevredenheid buurt Rond 65% van de bewoners in het Oude Centrum is tevreden over het wonen in hun buurt (figuur 5.5). Rond % is ontevreden en 14% is tevreden noch ontevreden. Hierin is tussen de nul- en vervolgmeting geen verandering opgetreden. Dat geldt tevens voor de vier gebieden. Het percentage bewoners dat (on)tevreden is over het wonen in hun buurt verschilt eveneens niet tussen de gebieden. Figuur 5.5 Tevredenheid bewoners Oude Centrum over het wonen in hun buurt, in % Nulmeting Vervolgmeting Tevreden Tevreden noch ontevreden Ontevreden Geen significante verschillen (p,5). Verandering buurt Meer dan 5% van de bewoners in het Oude Centrum is van mening dat hun woonomgeving het afgelopen half jaar niet vooruit of achteruit is gegaan (figuur 5.6). Dat geldt voor zowel de nul- als de vervolgmeting: 57% versus 55%. Rond 3% van de bewoners is in beide metingen van mening dat hun woonomgeving achteruit is gegaan. Het percentage bewoners dat van mening is dat hun woonomgeving vooruit is gegaan, is aanzienlijk lager: 12% in de nulmeting en 16% in de vervolgmeting. In de vier gebieden wijken de meningen van de bewoners niet af. 28 INTRAVAL Monitor overlast en onveiligheid Oude Centrum Den Haag

Monitor overlast en onveiligheid oude centrum Den Haag

Monitor overlast en onveiligheid oude centrum Den Haag Resultaten tweede vervolgmeting voorjaar 2015 Monitor overlast en onveiligheid oude centrum Den Haag B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID OUDE CENTRUM DEN HAAG Resultaten

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN B. Bieleman R. Nijkamp J. Snippe R. Voogd MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN Juli 213 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Monitor afstandscriterium coffeeshops Amsterdam

Monitor afstandscriterium coffeeshops Amsterdam Monitor afstandscriterium coffeeshops Amsterdam B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR AFSTANDSCRITERIUM COFFEESHOPS AMSTERDAM September 2015 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2006 METINGEN 2001, 2002, 2003, 2004 EN 2005 B. Bieleman A. Kruize M. van Zwieten COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Monitor eerste verplaatsing coffeeshops Amsterdam

Monitor eerste verplaatsing coffeeshops Amsterdam Monitor eerste verplaatsing coffeeshops Amsterdam B. Bieleman R. Mennes J. Snippe MONITOR EERSTE VERPLAATSING COFFEESHOPS AMSTERDAM Maart 215 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Derde meting monitor leefbaarheid Oranje

Derde meting monitor leefbaarheid Oranje Derde meting monitor leefbaarheid Oranje B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra J. Snippe DERDE METING MONITOR LEEFBAARHEID ORANJE Juni 216 INTRAVAL GroningenRotterdam 1. Inleiding In oktober 21 is aangekondigd

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 metingen 2001 tot en met 2007 A. Kruize M. Hofman B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

ONDERZOEK HORECAOVERLAST ROTTERDAM

ONDERZOEK HORECAOVERLAST ROTTERDAM ONDERZOEK HORECAOVERLAST ROTTERDAM J. Snippe N. Kemper B. Bieleman ONDERZOEK HORECAOVERLAST ROTTERDAM Juni 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Binnenstad Groningen

Binnenstad Groningen Thermometer Binnenstad Groningen metingen 1998-29 B. Bieleman A. Kruize G. Wolters Inleiding In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL in 29 voor het twaalfde achtereenvolgende

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente

Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente Monitor 2009 Huiselijk geweld Twente metingen 2004-2008 M. van Zwieten B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Levendige straten. Y. Seyah. J. Oude Groeniger. E. Yazgili. A. Roorda. W. Boersma. M. Spijker. R. Bottema. M. Pijpker. K. Offringa

Levendige straten. Y. Seyah. J. Oude Groeniger. E. Yazgili. A. Roorda. W. Boersma. M. Spijker. R. Bottema. M. Pijpker. K. Offringa Nulmeting veiligheid en leefbaarheid zeven straten aandachtswijken Groningen Levendige straten J. Oude Groeniger A. Roorda M. Spijker M. Pijpker Y. Seyah E. Yazgili W. Boersma R. Bottema K. Offringa COLOFON

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2016

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2016 METINGEN 2008-2015 Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2016 A. Kruize B. Bieleman 1. Aantallen Huisuitzetting is één van de oorzaken van dakloosheid. Mensen worden door woningcorporaties, particuliere

Nadere informatie

Vierde meting monitor leefbaarheid Oranje

Vierde meting monitor leefbaarheid Oranje Vierde meting monitor leefbaarheid Oranje B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra J. Snippe VIERDE METING MONITOR LEEFBAARHEID ORANJE November 2 INTRAVAL Groningen-Rotterdam 1. Inleiding In oktober 21 is aangekondigd

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Inventarisatie shisha lounges 2015

Inventarisatie shisha lounges 2015 Inventarisatie shisha lounges 215 A. Kruize M. Sijtstra B. Bieleman 1. Inleiding Binnen de horeca geldt een rookverbod voor het roken van tabaksproducten. Het rookverbod bestaat voor producten die, al

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2012

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2012 Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2012 metingen 2008- A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Aantallen Huisuitzetting is één van de oorzaken van dakloosheid. Mensen worden door woningcorporaties,

Nadere informatie

Binnenstad Groningen

Binnenstad Groningen Thermometer Binnenstad Groningen m e t i n g e n 19 9 8-2 B. Bieleman A. Kruize M. Sijtstra INTRAVAL-TBG.indd 1 4-7-11 13:46:24 Inleiding In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen

Monitor daklozen en harddrugsverslaafden. Apeldoorn M. van Zwieten. S. Biesma. B. Bieleman. metingen Monitor daklozen en harddrugsverslaafden Apeldoorn 2008 metingen 2004-2007 M. van Zwieten S. Biesma B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor

Nadere informatie

Monitor kopen tabak door jongeren

Monitor kopen tabak door jongeren METING 16 Monitor kopen tabak door jongeren A Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Vanaf 1 januari 14 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker is

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

Onderzoek kopen tabak door jongeren

Onderzoek kopen tabak door jongeren meting 214 Onderzoek kopen tabak door jongeren A Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Vanaf 1 januari 214 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker

Nadere informatie

COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO

COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO COFFEESHOPBEZOEKERS IN VENLO 2009 TELLINGEN EN ENQUÊTE COFFEESHOPBEZOEKERS VENLO B. Bieleman R. Nijkamp COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 971 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon - 313 4 2 Fax - 312 7 26 Kantoor Rotterdam: Goudsesingel

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam

Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam Evaluatie gratis openbaar vervoer 65+-ers Rotterdam J. Snippe F. Schaap M. Boendermaker B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Binnenstad Groningen

Binnenstad Groningen Thermometer Binnenstad Groningen metingen 1998-8 B. Bieleman A. Beelen A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 91 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Veiligheidstrends in Leiden

Veiligheidstrends in Leiden Veiligheidstrends in Leiden 25 214 Inleiding BOA (Beleidsonderzoek en Analyse) maakt jaarlijks een uitgave Veiligheid in cijfers. Hierin worden de belangrijkste trends en cijfers weergegeven. De analyse

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Heer l en Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Heerlen heeft eind 2003 als onderdeel van het plan "Operatie Hartslag" cameratoezicht ingevoerd op diverse

Nadere informatie

Monitor 2009 Veelplegers Twente

Monitor 2009 Veelplegers Twente Monitor 29 Veelplegers Twente J. Snippe G. Wolters B. Bieleman Bij diverse organisaties is het thema één van de speerpunten van beleid. Ook in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB) is er aandacht

Nadere informatie

ENQUÊTE GEBRUIK OPENBAAR VERVOER GROTE MARKT EN A-KERKHOF

ENQUÊTE GEBRUIK OPENBAAR VERVOER GROTE MARKT EN A-KERKHOF ENQUÊTE GEBRUIK OPENBAAR VERVOER GROTE MARKT EN A-KERKHOF 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL een enquête uitgevoerd naar het gebruik van het openbaar

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2007

Coffeeshops in Nederland 2007 AANTALLEN COFFEESHOPS EN GEMEENTELIJK BELEID 1999-2007 Coffeeshops in Nederland 2007 B. Bieleman A. Beelen R. Nijkamp E. de Bie COLOFON WODC/St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Rotterdam

Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeente Rotterdam QUICK-SCAN: GEVOLGEN REGIOBINDING ROTTERDAM COLOFON INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat 2C Goudsesingel 184 Telefoon

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven één-meting, 2012 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Eindhoven DIMENSUS beleidsonderzoek November 2012 Projectnummer 497

Nadere informatie

Monitor 2010 Veelplegers Twente

Monitor 2010 Veelplegers Twente Monitor 2010 Veelplegers Twente J. Snippe G. Wolters B. Bieleman Bij diverse organisaties is het thema één van de speerpunten van beleid. Ook in het kader van het Grote Steden Beleid (GSB) is er aandacht

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2014

Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2014 metingen 2008-2013 Monitor Huisuitzettingen en preventie Twente 2014 A. Kruize B. Bieleman 1. Aantallen Huisuitzetting is één van de oorzaken van dakloosheid. Mensen worden door woningcorporaties, particuliere

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

37,1 40, , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid -7,7% -3,8% -6,2% 36,9

37,1 40, , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid -7,7% -3,8% -6,2% 36,9 2016 Veiligheid incidenten en misdrijven Het aantal incidenten en misdrijven ligt in de Drechtsteden iets boven het landelijke gemiddelde. Maar het verschil wordt kleiner. Waar het cijfer in landelijk

Nadere informatie

Analyse veiligheidsbeleving 2015

Analyse veiligheidsbeleving 2015 Analyse veiligheidsbeleving 2015 een notitie van Onderzoek Juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Eenheid Veiligheid

Nadere informatie

47,1 37, ,1% , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid 36,9 -6,4% -3,8% -6,2%

47,1 37, ,1% , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid 36,9 -6,4% -3,8% -6,2% 2017 Veiligheid TOTAAL incidenten en misdrijven Het aantal incidenten en misdrijven ligt in de Drechtsteden iets boven het landelijke gemiddelde: 38 per 1.000 inwoners in de Drechtsteden versus 37 landelijk.

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Eenmeting maart 2016

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Eenmeting maart 2016 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Eenmeting maart 206 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Berry Simons Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Juni 206 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk Resultaten

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Tweede meting monitor leefbaarheid Oranje

Tweede meting monitor leefbaarheid Oranje Tweede meting monitor leefbaarheid Oranje B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra J. Snippe TWEEDE METING MONITOR LEEFBAARHEID ORANJE Oktober 215 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk

Nadere informatie

Veiligheid in het Openbaar Vervoer

Veiligheid in het Openbaar Vervoer Veiligheid in het Openbaar Vervoer Een overzicht van de stand van zaken in 2005 Project: 5197 In opdracht van dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer en de Bestuursdienst directie Openbare Orde en Veiligheid

Nadere informatie

Coffeeshops in Nederland 2009

Coffeeshops in Nederland 2009 A A N TA L L E N C O F F E E S H O P S E N G E M E E N T E L I J K B E L E I D 1999-2009 Coffeeshops in Nederland 2009 B. Bieleman R. Nijkamp In 2010 is de negende meting van de monitor naar aantallen

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 metingen 2009-2012 Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen vormgeven,

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

EERSTE METING MONITOR LEEFBAARHEID ORANJE

EERSTE METING MONITOR LEEFBAARHEID ORANJE EERSTE METING MONITOR LEEFBAARHEID ORANJE Juni 15 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Achtergrond 1 1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 1 1.3 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Bron: www.brabantwonen.nl Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID

BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID BIJLAGE II OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE VEILIGHEID Situatie objectieve en subjectieve veiligheid burgers en Cijfers met betrekking tot Bron 2002 objectieve veiligheid burgers (landelijk) feitelijk ondervonden

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie