Nota Op zoek naar de identiteit van jeugdwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nota Op zoek naar de identiteit van jeugdwerk"

Transcriptie

1 JW visietekst Nota Op zoek naar de identiteit van jeugdwerk Datum: 8 maart 2010 Op zoek naar de identiteit van jeugdwerk een ambitieuze titel voor een ambitieuze tekst die poogt een beeld te schetsen van de eigenheid van jeugdwerk. Een tekst die het resultaat is van veel overleg, samen nadenken, schrijven en herschrijven. Eind 2008 startte Steunpunt Jeugd, in samenwerking met de Vlaamse Jeugdraad, een zoektocht naar de identiteit van jeugdwerk. Het streefdoel was een tekst die enerzijds de essentie van jeugdwerk tracht te beschrijven en die anderzijds kijkt naar de rol van jeugdwerk in het beleid en in de maatschappij. Het afgelegde proces Eind 2008 staken Steunpunt Jeugd en de Vlaamse Jeugdraad de koppen bij elkaar om een traject uit te tekenen voor dit proces. De vraag leefde in beide organisaties en in de sector om na te denken over de eigenheid van jeugdwerk, onder meer in het kader van een nieuw Vlaams Jeugdbeleidsplan en een te verwachten wijziging van het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Dit uitgestippelde traject werd in januari 2009 voorgesteld aan de leden van de Commissie Jeugdwerk (Vlaamse Jeugdraad). Deze commissie kreeg gedurende het hele proces regelmatig een stand van zaken en diende als inspiratiegroep om input te leveren. Tijdens het voorjaar van 2009 voerden studenten van de Universiteit Gent een opdracht uit in het kader van de opleiding Sociale Agogiek. Zij belichtten in kleine groepjes elf stellingen of evidenties over jeugdwerk vanuit een historisch, een internationaal en een praktijkgericht perspectief. Zelf screenden we tijdens het voorjaar en de zomer heel wat beleidsnota s van organisaties die gesubsidieerd worden binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid. Op basis van de resultaten van de studenten en onze eigen screening werden twee teksten opgemaakt die ter discussie voorlagen tijdens een studiedag in oktober Met de input verwerkten we deze twee teksten tot een nieuwe tekst over de identiteit van jeugdwerk, die opnieuw voorlag tijdens een inspraakmoment, georganiseerd door de Vlaamse Jeugdraad in december In januari werd ten slotte een groep experts uit het jeugdwerk losgelaten op de tekst. Hun verbetersuggesties werden opnieuw voorgesteld op de Commissie Jeugdwerk van januari Met de input van deze groep werd de tekst een laatste keer aangepast ter voorbereiding van JET. Op JET keken we verder we bespraken wat deze tekst kan betekenen voor de sector, voor het beleid en voor de positie van jeugdwerk in de maatschappij. In de oefening werd ook nog feedback gegeven op de tekst en deze werd nadien meegenomen in de verdere verwerking. Voorliggende tekst is dus het resultaat van het reeds afgelegde proces. Opbouw van de tekst De titel suggereert het al: de tekst wil een beeld schetsen van de identiteit, de eigenheid van jeugdwerk. Deze eigenheid wordt onder meer bepaald door een missie (met inbegrip van waarden), een strategische visie en werkmethoden. Deze onderdelen staan niet los van elkaar. Integendeel: ze vloeien uit elkaar voort en spelen op elkaar in. De tekst moet dus in zijn geheel beschouwd worden als een poging om de eigenheid van jeugdwerk te omschrijven, de verschillende onderdelen kunnen niet los van elkaar gelezen worden. Op zoek naar de identiteit van jeugdwerk I 8 maart 2010 I pagina 1 > 6

2 Om het geheel overzichtelijk weer te geven, start de tekst met de missie van jeugdwerk. Hiermee beschrijven we WAT jeugdwerk is om daarna in de strategische visie verder te gaan met HOE jeugdwerk aan die missie werkt en volgens welke werkmethoden ze dat doet. Jeugdwerk situeert zich met haar missie (het wat), haar strategische visie (het hoe) en haar werkmethoden (de handelingsprincipes) binnen een bepaald kader waar schijnbare tegenstellingen actief zijn. In een poging om de diversiteit in jeugdwerk te beschrijven, ronden we de tekst af met deze paradoxen. 1 Missie De missie geeft de bestaansgrond, de ambitie, richting of horizon weer in dewelke jeugdwerk wil evolueren. Het kan beschouwd worden als het hoger doel, als de ziel van jeugdwerk. Het geeft aan wat jeugdwerk is, waarvoor jeugdwerk staat. De missie is tevens positionerend en geeft de wijze weer waarop jeugdwerk zich wil onderscheiden. 1.1 Missie Jeugdwerk brengt kinderen en jongeren samen in een warme, plezierige én uitdagende omgeving. Jeugdwerk speelt zich af in groep, met respect voor ieder individu in die groep. Kinderen en jongeren worden er geprikkeld om te participeren, zowel op organisatie- als op maatschappelijk niveau. Jeugdwerk is met andere woorden voor, door en met kinderen en jongeren. Op die manier wil jeugdwerk kinderen en jongeren versterken, hen ondersteunen in hun proces tot identiteitsvorming. In wat volgt geven we wat meer invulling aan de verschillende aspecten van de missie. Deze mogen opnieuw niet los van elkaar gelezen worden, maar hangen nauw met elkaar samen. Jeugdwerk wil kinderen en jongeren de kans geven om zich te ontspannen en om samen plezier te maken. Dit betekent echter niet dat amusement een absoluut streefdoel is van jeugdwerk, maar wel een belangrijk kenmerk. Het gaat hier om een speels en ongedwongen karakter van jeugdwerk, over het voldoende amuseren onderweg. Jeugdwerk speelt zich af in groep, met respect voor ieder individu in die groep. De groep levert een essentiële meerwaarde als het gaat over identiteitsbeleving, zelfontplooiing, maatschappelijke emancipatie en verantwoordelijkheid. Kinderen en jongeren ontwikkelen er een eigen netwerk en sociale vaardigheden. Ze leren eveneens hoe ze als individu in de groep staan. Ieder kind, elke jongere doet dit echter op een eigen tempo. Daarom dient elk individu erkend te worden in de groep. Het gaat om zich ingesloten voelen, om het gevoel deel uit te maken van een groep waardoor er een verbondenheid ontstaat tussen de individuen in de groep. Kinderen en jongeren die op een of andere manier participeren aan jeugdwerk zijn betrokken op elkaar en op de organisatie. Verbondenheid duit hierbij dus op een houding van een individu naar een steeds ruimer wordende omgeving: het gaat om zichzelf en anderen benaderen met openheid en waardering. De groep vormt een warme, maar uitdagende omgeving waar kinderen en jongeren zich thuis voelen, waar ze kunnen experimenteren en waar ze mogen falen. Jeugdwerk wil dus enerzijds kinderen en jongeren een plek bieden in de maatschappij waar ze mogen experimenteren met vallen en opstaan. Jeugdwerk biedt kinderen en jongeren de context waarin ze rustig en ongestoord met elkaar kunnen omgaan. Ze beschermen en respecteren wat anderen zijn, vinden en bezitten (= warme omgeving). Anderzijds worden kinderen en jongeren binnen deze omgeving uitgedaagd en gestimuleerd om op zoek te gaan naar hun eigen mogelijkheden, om hun grenzen te verleggen. Jeugdwerk biedt hen Op zoek naar de identiteit van jeugdwerk I 8 maart 2010 I pagina 2 > 6

3 een plaats waar drempels en remmingen worden weggewerkt zodat kinderen en jongeren zich kunnen ontwikkelen (= uitdagende omgeving). Een voorwaarde voor deze omgeving, voor een werking waar kinderen en jongeren zichzelf durven en kunnen zijn, is openheid. Deze openheid wordt op verschillende manieren ingevuld, namelijk: De ruimte waar jeugdwerk zich afspeelt, is toegankelijk en bereikbaar voor alle kinderen en jongeren die willen participeren. Jeugdwerk vertrekt vanuit kinderen en jongeren en werkt dus doelgroepgericht. Er is ruimte voor inspraak en voor nieuwe ideeën van kinderen en jongeren. Jeugdwerk is er voor alle kinderen en jongeren, ongeacht hun afkomst, religie, geslacht, geaardheid, studieniveau Binnen deze context worden kinderen en jongeren uitgedaagd om te participeren en om verantwoordelijkheid en engagement op te nemen. Participatie wordt in deze context ingevuld als luisteren naar kinderen en jongeren, kinderen en jongeren informeren, mee laten doen, mee laten denken en mee laten beslissen. (UNESCO). Kinderen en jongeren kiezen zelf in welke mate ze al dan niet deelnemen aan jeugdwerk, maar eens ze deelnemen wordt er van hen wel een bepaald engagement verwacht. Jeugdwerk is dan op die manier georganiseerd dat kinderen en jongeren de werking mee kunnen maken, dat participatie mogelijk is zoals hierboven beschreven. Betrokkenheid staat hierbij centraal. Kinderen en jongeren worden als volwaardige partners beschouwd. Daaruit volgt dat de noden en behoeften van kinderen en jongeren als rode draad doorheen de werking lopen en dus op elk niveau meegenomen worden. Op die manier leren kinderen en jongeren hoe met hun mening rekening wordt gehouden en hoe die mee vorm kan geven aan het uiteindelijke resultaat van bepaalde processen. Jeugdwerk ondersteunt het proces van kinderen en jongeren tot identiteitsvorming. Elke dag, in elke context worden kinderen en jongeren geprikkeld door ervaringen die hun identiteit (mee en verder) vorm geven. Jeugdwerk is zich bewust van deze invloed en ondersteunt kinderen en jongeren in hun verdere ontwikkeling. Jeugdwerk maakt kinderen en jongeren bewust van hun eigenheid, stimuleert het initiatief en het potentieel van kinderen en jongeren en erkent hun verwezenlijkingen. Door te participeren ontdekken en respecteren ze zichzelf. Bovendien krijgen ze kansen om zich te ontplooien, om te experimenten en om zichzelf te onderscheiden van anderen. Kinderen en jongeren versterken op die manier hun sociaal kapitaal 1 en bijgevolg hun positie in de samenleving. Jeugdwerk wil tegelijk zorgzaam zijn voor en kritisch zijn ten aanzien van de samenleving. Jeugdwerk kan niet los gezien worden van de maatschappelijke context waarin het zich afspeelt. Integendeel: jeugdwerk en maatschappij hebben een wederzijdse impact op elkaar. Jeugdwerk draagt met andere woorden bij tot maatschappelijke participatie. Kinderen en jongeren die deelnemen aan jeugdwerk maken de maatschappij mee en zijn op een of andere manier ingesloten in de maatschappij. Jeugdwerk geeft kinderen en jongeren een stem. Kinderen en jongeren worden beschouwd als kritische burgers en jeugdwerk gelooft in kinderen en jongeren als evenwaardige partner aan dit maatschappelijk debat. Jeugdwerk stimuleert daarenboven de ontwikkeling van sociale vaardigheden en van een sociaal netwerk van kinderen en jongeren. Op die manier draagt jeugdwerk bij tot het ontwikkelen van een eigen identiteit, tot de empowering van kinderen en jongeren en tot een participatieve houding ten opzichte van de samenleving. Jeugdwerk wil hierdoor interactie stimuleren tussen individuen onderling, tussen groepen onderling en tussen individuen, groepen en de samenleving. Jeugdwerk speelt hierdoor een belangrijke rol in het creëren van een toekomstgerichte samenleving waarin voldoende ruimte is voor de leefwereld van kinderen en jongeren. 1 Sociaal kapitaal kan algemeen omschreven worden als de hulpmiddelen die in een gemeenschap aanwezig zijn om de gezins- en sociale organisatie vorm te geven. Deze hulpmiddelen vinden hun voedingsbodem in acties zoals gemeenschapsactiviteiten, sociale steun en participatie: acties dus die bedoeld zijn om individuen te helpen, maar die zich ontwikkelen in relatie met anderen, waaronder ook jeugdwerk valt. Sleutelelementen van sociaal kapitaal die vaak ook als indicatoren gebruikt worden, zijn de kwaliteit van sociale relaties, groepslidmaatschap, formele en informele netweken, gedeelde normen, vertrouwen, wederkerigheid en inzet voor de gemeenschap ( geraadpleegd op 13 januari 2010). Op zoek naar de identiteit van jeugdwerk I 8 maart 2010 I pagina 3 > 6

4 2 Strategische visie Jeugdwerk heeft een aantal kerntaken, een aantal strategieën waaraan het werkt in functie van de hierboven geduide missie en de waarden. Een strategische visie geeft een antwoord op de vraag: Hoe wil jeugdwerk werken aan de missie?. Of: Welke strategische lijnen zet jeugdwerk uit om aan de missie te werken?. Het is dus de weg naar de missie. Onderstaande strategieën maken samen de strategische visie van jeugdwerk. Het is de combinatie van deze kerntaken die de strategische visie van jeugdwerk vormt, ze kunnen dus opnieuw niet los van elkaar gezien worden. 2.1 Ontmoeting mogelijk maken Jeugdwerk speelt zich af in groep. Het is gericht op het versterken en het vernieuwen van het sociale weefsel in de organisatie en in de samenleving. De ontmoeting vindt plaats in een omgeving waar kinderen en jongeren zich goed voelen en waar ze zich verbonden voelen met de groep en met de organisatie. Jeugdwerk tracht ook verder te gaan dan louter ontmoeting, namelijk door de betrokkenheid op de ruimere omgeving te verhogen, opdat ontmoeting op langere (duurzame) termijn participatie wordt. Kinderen en jongeren hebben de vrije keuze om te participeren, om deel te nemen aan jeugdwerk. Op die manier wil jeugdwerk ook ont-moeten mogelijk maken, een plek met een ongedwongen karakter bieden aan kinderen en jongeren. 2.2 Ervaring aanbieden Jeugdwerk biedt kinderen en jongeren een context waarin ze ervaringen opdoen. Ervaring wordt dan beschouwd als een vorm van kennis of inzicht die door ondervinding en betrokkenheid verworven wordt. 2.3 Leerprocessen faciliteren Jeugdwerk versterkt kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren leren heel wat in jeugdwerk. Jeugdwerk daagt hen uit om stil te staan bij de eigen competenties, bij de eigen talenten en wijst hen op welke competenties ze verwerven door hun participatie aan jeugdwerk. Op die manier wil jeugdwerk talenten bij kinderen en jongeren aanwakkeren en de motivatie versterken om met deze talenten aan de slag te gaan. 2.4 Stem van kinderen en jongeren (laten) horen Jeugdwerk is van, voor en met kinderen en jongeren. Jeugdwerk stimuleert (maatschappelijke) participatie en heeft dus een signaalfunctie. De stem van kinderen en jongeren wordt mede door jeugdwerk naar verschillende partners en instanties vertolkt. Op die manier kunnen kinderen en jongeren mee wegen op het beleid en mee de maatschappij vorm geven. 3 Werkmethoden Jeugdwerk hanteert een aantal werkmethoden. Een werkmethode is een handelingswijze. Het zegt hoe je het concrete handelen aanpakt. Deze methoden stroken met de missie en de waarden van jeugdwerk en vloeien er uit voort. De werkmethoden geven tevens aan hoe de strategieën aangepakt en georganiseerd worden. Op zoek naar de identiteit van jeugdwerk I 8 maart 2010 I pagina 4 > 6

5 3.1 Participatief werken Jeugdwerk wil kinderen en jongeren stimuleren om te groeien in het opnemen van engagement. Het tempo, het ritme wordt bepaald door de kinderen en jongeren zelf, gekoppeld aan de verwachtingen die er zijn bij het opnemen van engagement. Jeugdwerk is op die manier georganiseerd dat kinderen en jongeren het kunnen mee-doen, mee-werken en mee-maken. 3.2 Procesgericht werken Kinderen en jongeren krijgen kansen om samen te werken, om te lukken en te mislukken, om te leren, zonder dat het steeds een hoogstaand en kwalitatief eindresultaat moet opleveren. Het proces met de deelnemers primeert op het eventuele eindresultaat. Bovendien kan het proces zelf ook het einddoel zijn. 3.3 Coachend werken Deze werkmethode is gericht op het stimuleren van zelfontplooiing. De bedoeling is dat kinderen en jongeren in beweging komen en groeien, dat ze ondersteund worden in het zoeken naar hun talenten. Zij bepalen hierbij zelf de richting, ze zoeken hun eigen weg. De coachende stijl bestaat er in kinderen en jongeren op een stimulerende en waarderende manier te ondersteunen. Het gaat voornamelijk om procesmatig coachen, namelijk ervoor zorgen dat kinderen en jongeren zich betrokken voelen op en verantwoordelijk voelen voor het proces. De coach stimuleert de zelfverantwoordelijkheid voor het eigen (leer)proces. 3.4 Groepsgericht werken met aandacht voor het individu Jeugdwerk is groepsgericht. Het is gebaseerd op interactie tussen kinderen en jongeren in georganiseerd verband. De groep levert een essentiële meerwaarde als het gaat over samen plezier maken, identiteitsbeleving, zelfontplooiing en verantwoordelijkheid. Er moet echter altijd aandacht zijn voor het individu. Elk individu in de groep dient erkend te worden. 4 Paradoxen Jeugdwerk situeert zich met haar missie (het wat), haar strategische visie (het hoe) en haar werkmethoden (de handelingsprincipes) binnen een bepaald kader waar schijnbare tegenstellingen actief zijn. Schijnbaar, want de uitersten van de paradoxen sluiten elkaar niet uit, het gaat eerder om bepaalde schalen waarbinnen jeugdwerk zich kan positioneren, om bepaalde elementen waar ze meer of minder de focus leggen. Het is belangrijk dat organisaties nadenken over deze paradoxen en zich bewust zijn van hun positie ten aanzien van de spanningsvelden. 4.1 Behoud en innovatie behoud innovatie Een organisatie kan enerzijds een structurele werking hebben, een redelijk vaststaande structuur waarbinnen zij haar werking uitgebouwd heeft. Deze structuur biedt het kader waarbinnen de organisatie ageert. Anderzijds kan een organisatie experimenteren en nieuwe manieren (blijven) uitvinden om aan jeugdwerk te doen. Jeugdwerk moet hiervoor de kansen krijgen, zeker met een doelgroep die instroomt met eigen ideeën, noden en behoeften. Op zoek naar de identiteit van jeugdwerk I 8 maart 2010 I pagina 5 > 6

6 4.2 Plezier en leren plezier leren Een tweede paradox in jeugdwerk is die tussen de focus op plezier en de focus op leren. Het idee van Wildemeersch (1997) over jeugdwerk als speelse nuttigheid of nuttige speelsheid omschrijft deze paradox het best. Enerzijds kan de focus van jeugdwerk op plezier liggen, op spelen om te spelen, op het louter plezier beleven in groep. Anderzijds kan de focus liggen op het leren, op het meegeven van een bepaalde boodschap aan kinderen en jongeren. Deze focus kan verschillen van organisatie tot organisatie, maar ook binnen een organisatie van activiteit tot activiteit. 4.3 Vrijwilligers en beroepskrachten 100% vrijwilligers 100% beroepskrachten Een opvallend kenmerk is dat jeugdwerk in Vlaanderen in tegenstelling tot andere landen voor een groot deel een zaak van vrijwilligers is. Maar een organisatie kan variëren van 100% vrijwilligers tot 100% beroepskrachten met alle mogelijke variaties daartussenin: vrijwilligers die beroepskrachten ondersteunen, vrijwilligers en beroepskrachten die de taken verdelen en beroepskrachten die vrijwilligers ondersteunen. Naargelang de focus die een organisatie legt, zal haar structuur, haar inspraakorganen en de manier van werken hier een invloed van ondervinden. Besluit In deze tekst gingen we op zoek naar de identiteit van jeugdwerk. Een zoektocht die niet eenvoudig is, maar die wel een aantal lijnen uittekent waarbinnen jeugdwerk zich afspeelt. De tekst mag dan ook niet als een checklist beschouwd worden voor wat al dan niet jeugdwerk is, maar dient als een kader, een inspiratie voor verdere discussies over jeugdwerk in de praktijk. Een gesprek waar wij alvast graag aan deelnemen en naar uitkijken! Op zoek naar de identiteit van jeugdwerk I 8 maart 2010 I pagina 6 > 6

Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport

Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport Identiteit van Antwerpse jeugdcentra Rapport 20 november 2009 De Antwerpse jeugdcentra legden een intensief proces af om tot deze nota te komen over hun identiteit

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Identiteit van het jeugdwerk

Identiteit van het jeugdwerk Identiteit van het jeugdwerk Praktijknamiddag jongeren, vrije tijd en erfgoed 7 maart 2012 Bram Vermeiren Directeur Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen M I S S I E 'Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.' Mensen hebben recht op werk, sociale bescherming, behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Visienota Antwerpse jeugdwerkpartners

Visienota Antwerpse jeugdwerkpartners Visienota Antwerpse jeugdwerkpartners Van: Aan: Betonne Jeugd Chirojeugd Vlaanderen FOS Open Scouting Formaat JES JC Kavka / JCC Zappa Kras Jeugdwerk Platform Allochtone Jeugdwerkingen Recht-Op Jongeren

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg.

Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Vzw Ondersteuningsstructuur Bijzondere Jeugdzorg info@osbj.be - www.osbj.be Spannend: Participatieprocessen in de Bijzondere Jeugdzorg. Deel 2: aandachtspunten voor organisaties Naar aanleiding van het

Nadere informatie

Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap

Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap De KNVB gelooft in de maatschappelijke meerwaarde van voetbal. Voetbal brengt de samenleving in beweging. Zo n 300.000 vrijwilligers zijn in Nederland actief bij

Nadere informatie

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action Het programma Erasmus+ is het nieuwe programma van de Europese Commissie. Dit programma loopt van 2014 tot 2020. Door te investeren in onderwijs,

Nadere informatie

Verduidelijkende nota van de beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk

Verduidelijkende nota van de beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk Deze verduidelijkende nota is voorzien in het draaiboek artistieke beoordeling Kunstendecreet. Dit draaiboek is een gemeenschappelijk werkdocument voor alle partijen die betrokken zijn bij de advisering

Nadere informatie

IDEOLOGIE. Waar geloven wij in? Iedereen is uniek met mogelijkheden, wensen en verwachtingen. Ieder kind, iedere jongere, iedere volwassene verdient

IDEOLOGIE. Waar geloven wij in? Iedereen is uniek met mogelijkheden, wensen en verwachtingen. Ieder kind, iedere jongere, iedere volwassene verdient ID-fiche IDEOLOGIE Iedereen is uniek met mogelijkheden, wensen en verwachtingen. Ieder kind, iedere jongere, iedere volwassene verdient dan ook alle kansen om zich als volwaardig individu te kunnen ontplooien.

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

ENGAGEMENTSVERKLARING vzw LEJO

ENGAGEMENTSVERKLARING vzw LEJO ENGAGEMENTSVERKLARING vzw LEJO Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 1. Vrijwilliger Naam:. Voornaam: Woonplaats: Verblijfplaats Telefoon:.. GSM: E-mail: Geboortedatum:.../.../... Opleiding/beroep:

Nadere informatie

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT

VISIE PEDAGOGISCH PROJECT VISIE PEDAGOGISCH PROJECT van daltonschool De Kleine Icarus Algemene visie De opdracht van daltonschool De Kleine Icarus bevat naast het onderwijskundig eveneens een maatschappelijk aspect Wij brengen

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Zo kijkt VVJ naar participatie 1

Zo kijkt VVJ naar participatie 1 Zo kijkt VVJ naar participatie Groeien naar meer participatief besturen Groeien naar, want kun je niet snel snel, en niet in je eentje Participatief besturen : is voor VVJ een voorwaarde voor goed beleid

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

De missie van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde

De missie van de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Doel Conform het kwaliteitsdecreet beschrijft dit document het kwaliteitsbeleid van het MFC Sint- Jozef. Het omschrijft de missie, visie en waarden ten aanzien van de hulp- en dienstverlening en het beschrijft

Nadere informatie

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject

Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Competenties van leerkrachten in scholen met een katholiek geïnspireerd opvoedingsproject Deze lijst is het onderzoekresultaat van een PWO-traject binnen de lerarenopleidingen van de KAHO Sint-Lieven,

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE

WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE WELZIJNSSCHAKELS, SAMEN DELEN WE......EEN MISSIE Beste Welzijnsschakel, Jullie lokaal engagement is erg betekenisvol. Het geeft erkenning aan mensen en schept kansen op betere leefomstandigheden. Jullie

Nadere informatie

Inhoud. Steunpunt Diversiteit en Leren 17/03/2010. Brede School in Vlaanderen en Brussel

Inhoud. Steunpunt Diversiteit en Leren 17/03/2010. Brede School in Vlaanderen en Brussel Inhoud Vooraf: Steunpunt Diversiteit en Leren 1. Wat is een Brede School? 2. Welke impact ervaren de proefprojecten? 3. Brede school in de toekomst 4. Standpunt VVJ Brede School in Vlaanderen en Brussel

Nadere informatie

participatie donderdag 7 maart - leuven vrijwilligerswerk netwerk participatie 4de conferentie van het www.netwerkparticipatie.be

participatie donderdag 7 maart - leuven vrijwilligerswerk netwerk participatie 4de conferentie van het www.netwerkparticipatie.be participatie 4de conferentie van het netwerk participatie donderdag 7 maart - leuven vrijwilligerswerk Vrijwilligers: We zijn met zo n 1.200.000 in Vlaanderen, onze samenleving draait erop. In sport, jeugdwerk,

Nadere informatie

Brede School - Grimbergen

Brede School - Grimbergen Grimbergen Integratiedienst, gemeentebestuur Grimbergen Ondersteuning ontwikkelingen Brede School vanuit Provincie Vlaams- Brabant (diversiteit & onderwijs) Brede School? Beleidsvisie 2014-2019 Grimbergen:

Nadere informatie

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Een zaak van iedereen! Wat is armoede? Geen centen Opboksen Schaamte Schrik, bang zijn Isolement Vreet energie Gebrek aan kansen Verlies van zelfvertrouwen

Nadere informatie

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging.

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Wij zijn een katholieke school en daarom vinden het belangrijk

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap.

Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap. Zelfevaluatie-instrument in verband met belemmerende en bevorderende organisatiefactoren voor inclusie van personen met een handicap Bea Maes, Claudia Claes, Karlien Deroover INSTRUCTIES 1. Inhoud van

Nadere informatie

BaLO welkom

BaLO welkom BaLO 2017-2018 welkom Het beste van de 3 campussen Veel ervaring opdoen Veel mogen oefenen Geleidelijke opbouw van stages Breed kijken naar het onderwijs Gebruik van competentieprofiel voor begeleiden

Nadere informatie

Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk

Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk Een boog van solidariteit: vrijwilligerswerk Inleiding De tekst die voor jou ligt, verduidelijkt onze visie bij het organiseren van vrijwilligerswerk in het buitenland. We sturen je niet zo maar naar het

Nadere informatie

Karuur vzw JEUGDBELEIDSPARTICIPATIE BINNEN LOKALE BESTUREN

Karuur vzw JEUGDBELEIDSPARTICIPATIE BINNEN LOKALE BESTUREN Karuur vzw JEUGDBELEIDSPARTICIPATIE BINNEN LOKALE BESTUREN Wat is Karuur? Ontstaan in 2009 Gesubsidieerd door de Vlaamse overheid (decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid) 3 vaste stafmedewerkers,

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

Werken aan diversiteit Visie en missie van de stad Mechelen

Werken aan diversiteit Visie en missie van de stad Mechelen Werken aan diversiteit Visie en missie van de stad Mechelen 1 1. Aanleiding Een aantal bovenlokale processen en gebeurtenissen maken het aanzicht van en het leven in onze stad heel divers. Migratiestromen,

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie

10 klimaatmaatregelen voor innovatie 10 klimaatmaatregelen voor innovatie We hebben als overheid de ambitie om bij de te dragen in Vlaanderen als topregio. Vandaag leven we in een context van beperking. Van meer, met minder. En nóg meer met

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

sociaal-culturele methodiek en vier functies: 10 kwesties

sociaal-culturele methodiek en vier functies: 10 kwesties sociaal-culturele methodiek en vier functies: 10 kwesties 12 december 2012 www.socius.be sociaal-culturele methodiek en vier functies: 10 kwesties de kwestie ondertussen op het terrein info? 1. Dans der

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Competentieprofiel medewerker BAAL

Competentieprofiel medewerker BAAL Het competentieprofiel is opgebouwd uit enerzijds de algemene competenties vanuit het ruime werkkader van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon en anderzijds uit de beroepsspecifieke competenties gericht

Nadere informatie

Aansluiten bij ouders. Kanteling organisatie vanuit een waarderende benadering

Aansluiten bij ouders. Kanteling organisatie vanuit een waarderende benadering Aansluiten bij ouders Kanteling organisatie vanuit een waarderende benadering Wie zijn we? Kind & Gezin Vlaanderen Afdeling Limburg Consultatiebureau voor zuigelingen een lange traditie Start: medische

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling

Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling Naar een gezamenlijke visie: lokale overheden als actoren voor ontwikkeling Consultatieproces Dit document bevat de ontwerpvisie die resulteerde uit de conferentie Winning through twinning, die van 17

Nadere informatie

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink

Samenspel Formeel - Informeel. Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink Samenspel Formeel - Informeel Vanuit ieders waarde en nieuw verhaal schrijven, 22-5-15, Jolanda Elferink 6/12/2015 Programma - Korte kennismaking; - Ontwikkelingen in de vrijwillige zorg; - Uitgangspunt

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

MISSIE - VISIE - MOTTO

MISSIE - VISIE - MOTTO MISSIE - VISIE - MOTTO Mei 2015 Versie 4.0 Inhoudsopgave INLEIDING 3 WAAR KOMT DIT VANDAAN? 3 MISSIE: WAAR STAAN WE VOOR? 4 VISIE: WAT DOEN WE EN WAAROM? 4 MOTTO, KORT EN KRACHTIG 5 2 INLEIDING Elke organisatie,

Nadere informatie

We willen in de toekomst blijvend verder bouwen aan de totale persoonsvorming van steeds meer kinderen en jongeren binnen onze jeugdbeweging.

We willen in de toekomst blijvend verder bouwen aan de totale persoonsvorming van steeds meer kinderen en jongeren binnen onze jeugdbeweging. KSA Nationaal vzw Vooruitgangstraat 225 1030 Brussel (T) 02 201 15 10 info@ksa.be www.ksa.be Basismap (deel Structuur) Visie & Missie 1. Missie KSA is een jeugdbeweging voor alle kinderen en jongeren vanaf

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

LIGHT. plan. jeugd. beleids

LIGHT. plan. jeugd. beleids LIGHT J E U G D E N B R U S S E L jeugd beleids plan voorwoord voorwoord Je bent jong of werkt met kinderen en jongeren in Brussel? Dan wil je natuurlijk weten wat er voor jou allemaal te beleven of te

Nadere informatie

EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting

EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting Wat? Een ondernemend innovatief partnerschap ( ecosysteem ) binnen een studentenstad wordt door Agentschap

Nadere informatie

Ludo Guelinckx WEGWIJS IN OKB

Ludo Guelinckx WEGWIJS IN OKB Ludo Guelinckx WEGWIJS IN OKB Via vijf opdrachten voor het Katholiek Basisonderwijs in Vlaanderen werken aan 1. Werken aan een schooleigen christelijke identiteit 2. Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 Kwaliteitsvol jeugdwerk Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 In vogelvlucht Kwaliteitsvol jeugdwerk Toelichting bij de politieke discussie in de EU en het traject van de

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs

Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs Pedagogisch Project van het Stedelijk Onderwijs (1) Het Stedelijk Onderwijs is de dynamische ontmoetingsplaats van alle leernetwerken ingericht door de Stad Antwerpen. (2) Het Stedelijk Onderwijs voldoet

Nadere informatie

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015

Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Vormingsaanbod voor universiteiten en hogescholen 2014/2015 Inhoud 3 Vooraf 5 Een andere kijk op spijbelen 6 Over de diepere betekenis van kinderspel 7 Kinderen hebben zo hun kijk op quality time 8 Plan

Nadere informatie

PIAAC daagt het Plan Geletterdheid uit! Workshop Studiedag PIAAC 20 maart 2014

PIAAC daagt het Plan Geletterdheid uit! Workshop Studiedag PIAAC 20 maart 2014 PIAAC daagt het Plan Geletterdheid uit! Workshop Studiedag PIAAC 20 maart 2014 Welkom Wie zijn de experten te gast? Wie zijn wij? Wat gaan we doen in deze workshop? 1. Presentatie: verwezenlijkingen en

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

Het Pedagogische Raamwerk en implicaties voor de opleiding van kinderbegeleiders

Het Pedagogische Raamwerk en implicaties voor de opleiding van kinderbegeleiders Vakgroep Sociale Agogiek UGent ECEGO KU Leuven Het Pedagogische Raamwerk en implicaties voor de opleiding van kinderbegeleiders Prof. dr. Ferre Laevers K.U. Leuven Meten en Monitoren van Kwaliteit in de

Nadere informatie

Onderzoek naar vrijwilligerswerk in de sport voor jongeren die leven in maatschappelijk kwetsbare situaties. Kansen tot ontwikkeling?

Onderzoek naar vrijwilligerswerk in de sport voor jongeren die leven in maatschappelijk kwetsbare situaties. Kansen tot ontwikkeling? Onderzoek naar vrijwilligerswerk in de sport voor jongeren die leven in maatschappelijk kwetsbare situaties. Kansen tot ontwikkeling? Doctoraatproefschrift Evi Buelens, onderzoeksgroep Sport & Society,

Nadere informatie

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS

KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS KOERSNOTA VEELZIJDIG STERK ONDERWIJS Veelzijdig sterk onderwijs Het Edison College, het Gymnasium Apeldoorn en de Koninklijke Scholengemeenschap (KSG) zijn verenigd in AVOO. Onze scholen bieden goed onderwijs

Nadere informatie

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep

Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Doel Doelstelling Doelgroep Samenvatting pedagogisch beleid Kinderopvang Natuurlijk. Het pedagogisch beleidsplan is bedoeld als leidraad bij de opvang van de kinderen van Chr. Kinderopvang Natuurlijk. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten!

Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! Kinderrechten- en ontwikkelingseducatie voor uw toekomstige leerkrachten! samen voor kinderen 2 2 Waarom is het belangrijk om leerlingen en leerkrachten te sensibiliseren over de Rechten van het Kind?

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde.

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. WIE? WAT? WAAROM? HUMANE wetenschappen Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. HUM WET IS HET IETS VOOR MIJ? HUMANE WETENSCHAPPEN VISIE Van leerlingen Humane wetenschappen

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

De jeugddienst als sociaalpedagogische. Sven De Visscher (HoGent) VVJ driedaagse 2011

De jeugddienst als sociaalpedagogische. Sven De Visscher (HoGent) VVJ driedaagse 2011 De jeugddienst als sociaalpedagogische dienst Sven De Visscher (HoGent) VVJ driedaagse 2011 Stelling Jeugddiensten nemen een belangrijke positie in tussen kind en samenleving indien ze verder durven springen

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

Titel tekst. van je. je plan. Wat is. richting aan om. groep, enkele

Titel tekst. van je. je plan. Wat is. richting aan om. groep, enkele Titel tekst STAPPENPLAN fiche 1 Terreinverkenning, het fundament van je plan Lokale inkleuring van integrale jeugdbeleid? Vanuit welke visie werken we? De fundamenten van je plan Net zoals een nieuw huis

Nadere informatie

Factor 4 Social. Introductie. De Factor 4 Social is ontwikkeld door Calanza BV in samenwerking met Microsoft

Factor 4 Social. Introductie. De Factor 4 Social is ontwikkeld door Calanza BV in samenwerking met Microsoft Factor 4 Social Introductie De Factor 4 Social is ontwikkeld door Calanza BV in samenwerking met Microsoft Uitgave: Maart 2014 Door: Calanza BV Email: info@factor4social.com Telefoon: 023-5155000 Colofon

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

OPVANG JEUGDWERK? WAT? 16/12/2011

OPVANG JEUGDWERK? WAT? 16/12/2011 OPVANG JEUGDWERK? WAT? Kan de gemeente zelf jeugdwerk opzetten? Wat is de functie van gemeentelijk jeugdwerk? Toenemende opvangvraag hoe profileren? 1 lokale overheden beschouwen het als hun taak om naast

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School

De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School De lat hoog voor iedereen! Referentiekader voor een Brede School Opdracht Steunpunt Gok Ontwikkelen visietekst Opvolgen proefprojecten Formuleren beleidsaanbevelingen Brede School? Verkenning van enkele

Nadere informatie

1STE WERKAVOND. Werken met Talent in het Onderwijs

1STE WERKAVOND. Werken met Talent in het Onderwijs 1STE WERKAVOND Werken met Talent in het Onderwijs Leuven, 20 oktober 2010 SUCCESFACTOREN HERKENNING Je moet gezien worden in je talent. VRIJHEID EN VERTROUWEN Er moet een zekere vorm van vrijheid en vertrouwen

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Samen puzzelen aan hartelijke professionaliteit!

Samen puzzelen aan hartelijke professionaliteit! naar een strategisch meerjarenplan Samen puzzelen aan hartelijke professionaliteit! Iedereen kan iets Niemand kan alles. Je hebt het recht hulp te vragen Je hebt de plicht hulp te bieden Adagium CLIM 1.

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

3.3. Doelgroep Identiteit. Tools en en instructies. halve dag. Praktisch

3.3. Doelgroep Identiteit. Tools en en instructies. halve dag. Praktisch 3.3 Doelgroep Tijdens de workshop doelgroep baken je de groepen af waarvoor je wil werken. Dit kunnen primaire doelgroepen zijn: zij die rechtstreeks participeren in jouw werking, of secundaire doelgroepen

Nadere informatie

Bachelor in de orthopedagogie

Bachelor in de orthopedagogie Bachelor in de orthopedagogie Opties traject Orthopedagogie Onderwijsondersteuning Community Care Intercultureel Werk Lintstage 26 weken 3 dagen op 5 Sem 5 & 6 Blokstage 16 weken 5 dagen op 5 Sem 5 Blokstage

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming

Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming www.sociaalcultureel.be Nieuwe regelgeving geattesteerde kadervorming Voorafgaand 1. Beleidsnota Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel De bestaande regeling m.b.t. uitreiken van

Nadere informatie

Kind en Gezin en participatie als deelhebben

Kind en Gezin en participatie als deelhebben Kind en Gezin en participatie als deelhebben Een visie Inleiding Kind en Gezin vertrekt in zijn visie van het idee dat je kinderen niet alleen groot brengt. It takes a village to raise a child. Kind en

Nadere informatie

DIGITALE COMPETENTIES: MEDIACOACH. #mediacompetent

DIGITALE COMPETENTIES: MEDIACOACH. #mediacompetent DIGITALE COMPETENTIES: MEDIACOACH #mediacompetent Programma! Mediacoach! Mediawijsheid: wat is dat?! Mediawijsheidstest & reflectie! Het Project Speelt een inspirerende en coördinerende rol mbt mediawijsheid

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken

ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken ADVIES Beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken Op 27 oktober 2009 diende Hilde Crevits, minister van Mobiliteit en Openbare Werken, haar beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken in bij het Vlaams Parlement.

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0442 25-03-2016. Bijlage nr. 1

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0442 25-03-2016. Bijlage nr. 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0442 25-03-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Begrippenkader bij het collegebesluit nr. 20152016-0442 van 25 maart 2016 houdende de uitvoering van de verordening

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk Werk Structuurgericht werken. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Module

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie