NIETS IS ZEKER, EN ZELFS DAT NIET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIETS IS ZEKER, EN ZELFS DAT NIET"

Transcriptie

1 30 Ars Aequi januari 2008 opinie arsaequi.nl/maandblad AA NIETS IS ZEKER, EN ZELFS DAT NIET A. Woltjer* 1 Inleiding De redactie van dit tijdschrift heeft mij gevraagd om in het kader van de nieuwe formule van dit tijdschrift een opiniërende aftrap te gegeven over het veranderlijke karakter van het vreemdelingrecht, hetgeen blijkt uit de vele en frequente wijzigingen van het beleid zoals dat is omschreven in de Vreemdelingencirculaire. Dat veranderlijke karakter komt omdat aan het vreemdelingenrecht voortdurend wordt gesleuteld doordat er verschillende doelstellingen door elkaar lopen, die bovendien vaak een hoog politiek gevoelig gehalte hebben. Dat maakt het zo lastig, want wat de politiek wil, is niet altijd helder, maar wel erg veranderlijk en daardoor nogal grillig. In het vreemdelingenrecht komt het in de kern neer op de simpele vraag: wanneer mag je als vreemdeling in Nederland binnenkomen en blijven en wanneer moet je er uit? 2 Korte karakterschets In het vreemdelingenrecht komt het in de kern neer op de simpele vraag: wanneer mag je als vreemdeling in Nederland binnenkomen en blijven en wanneer moet je er uit? Die vraag wordt al snel moeilijker, doordat we onderscheidingen gaan maken: wie komt er en wat komt hij doen? Dat heeft tot gevolg dat we verschil maken tussen vreemdelingen die asiel zoeken en vreemdelingen die om een andere reden komen, zoals werk of gezin. Aldus zijn er allerlei categoriseringen gemaakt: vluchtelingen, asielgerechtigden, ontheemden, mensen die als gemeenschapsonderdaan in één of andere hoedanigheid rechten kunnen ontlenen aan het gemeenschapsrecht, arbeidsmigranten, kennismigranten, gezinsvormers en gezinsherenigers, enzovoorts. Daarbij komen bijzondere groepen als onbegeleide minderjarige vreemdelingen, geestelijk voorgangers (imams, maar ook hulppastoors), au pairs, studenten, wetenschappe- lijke onderzoekers en mensen die in Nederland een medische behandeling moeten of willen ondergaan. Voor al deze categorieën gelden een aantal gemeenschappelijke regels en vooral bijzondere verblijfsvoorwaarden, zoals toegestane verblijfsduur, inkomenseisen, enzovoorts. Gemeenschappelijk is het kenmerk dat het verblijf is gekoppeld aan een vergunning. Zoals in het bestuursrecht gebruikelijk bij vergunningen, geldt ook in het vreemdelingenrecht dat een vergunning kan worden verleend daartoe bestaat zelden een verplichting en dat die vergunning ook weer kan worden ingetrokken wanneer niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden waaronder die is verleend. Dat kan zijn omdat de verblijfsgrond is vervallen en niet meer aan het doel van het verblijf wordt beantwoord of omdat het verblijf moet worden beëindigd wegens redenen van openbare orde, omdat de vreemdeling strafbare feiten heeft gepleegd. Het zal de lezer duidelijk zijn dat de onderscheiding in allerlei categorieën met de daaraan verbonden verblijfsvoorwaarden al snel leidt tot een grote hoeveelheid regels die de onweerstaanbare neiging hebben om tot verdere verfijning op te roepen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over maatregelen van toezicht, de inrichting van het procesrecht of de tewerkstelling van vreemdelingen. Niet alleen de verschillende categorieën die in het vreemdelingenrecht worden onderscheiden maken het rechtsgebied zo lastig om er vat op te krijgen. Ook de uiteenlopende doelstellingen die worden nagestreefd, drukken hun stempel op het beleid en maken het beeld er niet helderder op. Zo zijn we, althans formeel, ruimhartig bij de opvang van echte vluchtelingen en willen we, om misbruik te voorkomen, hard optreden tegen gelukzoekers, terwijl het probleem er juist in schuilt zorgvuldig vast te stellen wie in welke rubriek valt. Dan blijkt de grens heel dun te zijn. Verder zijn we, zeker in politieke zin, over het algemeen geneigd om een afwerende houding aan te nemen. Krijgt een vreemdeling als individueel geval een gezicht, bijvoorbeeld door veel media-aandacht op zich te vestigen, dan wordt allengs de druk van maatschappelijke organisaties en instanties (do- * Aleidus Woltjer is docent Staats- en Bestuursrecht UU

2 Foto: Marten Hoogstraat

3 32 Ars Aequi januari 2008 opinie arsaequi.nl/maandblad AA minees, burgemeesters, onderwijzers) en de politiek om uitzonderingen te maken op het algemene beleid, erg groot. Daarnaast zijn er de sociaal-economische tendensen: soms is er behoefte aan ongeschoolde werknemers (de gastarbeiders uit de jaren 60 en 70), soms juist niet en is er behoefte aan kennismigranten. Aan deze uiteenlopende vragen en doelstellingen is moeilijk te voldoen, eenvoudigweg omdat migratiestromen slecht zijn te beheersen vanwege allerlei externe factoren waar de Nederlandse overheid geen invloed op heeft. Het wegnemen van de oorzaken van wereldwijde migratie is haast ondoenlijk of onmogelijk. Maatregelen om migratie onaantrekkelijk te maken zijn daarentegen wel mogelijk, namelijk door barrières op te werpen voor toelating, bijvoorbeeld door inkomens- en inburgeringeisen te stellen. Naast deze inhoudelijke componenten zijn er uiteraard ook organisatorische, namelijk dat Nederland in toenemende mate is gebonden aan gemeenschapsrechtelijke regels en dat in het migratierecht veel actoren actief zijn die niet rechtstreeks onder de eerstverantwoordelijke bewindspersoon, de Staatssecretaris van Justitie, vallen. Om maar een voorbeeld te geven: de tewerkstelling van vreemdelingen valt onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor toelating van studenten en wetenschappers is medebetrokkenheid van het Ministerie van Onderwijs geboden en voor de toelating van (zelfstandige) ondernemers moet de Minister van Economische Zaken meebeslissen. Verder speelt de Minister van Buitenlandse Zaken (formeel) een rol bij visumverlening en de totstandkoming van zogenoemde ambtsberichten. 3 Soorten regels Het zal de lezer inmiddels duidelijk zijn dat er veel en veelsoortige regels zijn die allemaal een verwoording zijn van het migratierecht en migratiebeleid. Het migratierecht is vervat in rechtsregels: algemeen verbindende voorschriften. Zo is er de Vreemdelingenwet (een wet in formele zin), nader uitgewerkt in het Vreemdelingenbesluit (een AMvB) en het Voorschrift Vreemdelingen (een ministeriële regeling). Het vreemdelingenbeleid is uitgewerkt in beleidsregels: de Vreemdelingencirculaire. Voordat ik daar dieper op in ga, is een korte schets van het karakter van beleidsregels wellicht nuttig. De gevorderde lezers kunnen dit onderdeel overslaan. 3.1 Beleidsregels Beleidsregels zijn aanwijzingen van de minister aan zijn ambtenaren over de vormgeving van het beleid. Ze geven aan hoe de minister een hem toegekende bevoegdheid denkt uit te oefenen op een zodanige manier dat de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid worden bevorderd. Sinds 1994 bevat de Algemene wet bestuursrecht (art. 1:3 lid 4 Awb) een definitie van beleidsregels. Beleidsregels zijn volgens deze definitie geen algemeen verbindende voorschriften: ze zijn wel algemeen, maar ze verbinden slechts de overheid, niet de burger. Dat betekent dat de justitiabele er niet rechtstreeks rechten (laat staan plichten) aan kan ontlenen. De naleving van een beleidsregel door de overheid kan de justitiabele slechts afdwingen via de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Verder bestaat bij beleidsregels, anders dan bij algemeen verbindende voorschriften, een inherente afwijkingsbevoegdheid (art. 4:84 Awb) op grond waarvan het bestuur kan, en soms moet afwijken van een beleidsregel. Naast deze afwijkingsbevoegdheid heeft een beleidsregel de eigenschap dat hij (in beginsel) zeer eenvoudig kan worden aangepast. Beleidswijzigingen kunnen, bij wijze van spreken, met één pennenstreek worden uitgevoerd. Uiteraard mag bij beleidsregel niet worden afgeweken van een wettelijk voorschrift. Sinds de Hoge Raad heeft bepaald dat beleidsregels kunnen worden aangemerkt als recht in de zin van artikel 99 Wet RO ( schending van het recht als cassatiegrond, nu art. 79 lid 1, onder b Wet RO) zijn beleidsregels vatbaar voor rechterlijke toetsing. Beroep tegen de inhoud en de vaststelling van beleidsregels bij de bestuursrechter is evenwel uitgesloten (art. 8:2 Awb). Het gaat om gemeenschapsrecht, waarbij de uitwerking niet de ene dag zus en de andere dag zo mag blijken te zijn. 3.2 Beleidsregels in het vreemdelingenrecht In het vreemdelingenrecht spelen beleidsregels (de Vreemdelingencirculaire, Vc) een belangrijke rol. Iedereen die iets wil weten over de materiële rechtspositie van een vreemdeling zal al snel bij de Vc uitkomen, al was het maar omdat het antwoord niet of met moeite in de wet, het besluit of het voorschrift kan worden gevonden. De wet (Vreemdelingenwet) fungeert hoofdzakelijk als een kaderwet: zij bevat de noodzakelijke bevoegdheidsgrondslagen en uitgangspunten, maar schrijft niet tot in detail voor hoe het nu precies zit. Dat leidt ertoe dat in de praktijk veelal de (veranderlijke) tekst van de Vc als uitgangspunt wordt genomen, zonder te bezien of deze tekst wel aansluit op en overeenstemt met algemeen verbindende voorschriften. Dat geeft nogal eens aanleiding tot ongelukken, waarover later meer. De talloze wijzigingen van de circulaire in de vorm van WBV s (Wijzigingsbesluit Vreemdelingencirculaire, voorheen TBV s geheten: Tussentijdse Berichten Vreemdelingencirculaire) worden soms verhullend aangekondigd als verduidelijkingen, terwijl er van een heuse wijziging of aanscherping van het beleid sprake is. In dit verband geldt de rake typering die Kees Groenendijk (hoogleraar Rechtssociologie in Nijmegen) ooit gaf aan deze werkwijze: vreemdelingen hebben in Nederland een losbladige rechtspositie. Bij de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet 2000 (op 1 april 2001) was één van de doelstellingen aan deze situatie een einde te maken en de materiële rechtspositie van vreemdelingen zoveel mogelijk van de circulairetekst te vertalen in algemeen verbindende voorschriften. De Vc zou daarmee worden teruggebracht tot een handzaam document met uitvoeringsregels. Weliswaar zijn de Vreemdelingenwet en het Vreemdelingenbesluit in omvang en inhoud een grote

4 arsaequi.nl/maandblad AA opinie Ars Aequi januari verbetering ten opzichte van hun voorgangers de Vreemdelingenwet 1965 en het oude Besluit maar de Vreemdelingencirculaire is onder de nieuwe wet omvangrijker geworden dan ooit. 4 De Vreemdelingencirculaire als openbare rechtsbron: vorm en inhoud Sinds de Awb een aantal wettelijke voorschriften bevat over beleidsregels en ze rubriceert als besluiten van algemene strekking, is een deugdelijke bekendmaking van beleidsregels vereist. Dat was vroeger wel anders: er scheen wel een Vreemdelingencirculaire te bestaan, maar de tekst daarvan werd voor de buitenwacht (rechtshulpverleners) zorgvuldig geheim gehouden. Uiteraard was dat niet bevorderlijk voor de inzichtelijkheid van beslissingen over het verblijf en de beëindiging daarvan: een aanvraag werd afgewezen of een vergunning werd ingetrokken om beleidsmatige redenen maar welke dat waren, was een kwestie van gissen. Na lang en veel aandringen werd de circulairetekst openbaar gemaakt en sindsdien kennen we de Vreemdelingencirculaire van 1982, van 1994 en van Sinds de Vreemdelingencirculaire openbaar toegankelijk is, kan de vreemdeling of diens rechtshulpverlener tenminste inzicht krijgen aan welke voorwaarden hij moet voldoen om aan een verblijfsvergunning te komen. Dat is winst, al veronderstelt dat wel grote waakzaamheid bij het vinden van de geldende tekst. De frequente beleidswijzigingen maken het soms lastig om vast te stellen welk beleid (en van welke datum) van toepassing is. Bovendien wisselen aanscherpingen en verruimingen van het beleid elkaar af, afhankelijk van de luimen van de politiek. Zoals eerder opgemerkt, is dat niet bevorderlijk voor de rechtszekerheid. En soms vereist die meer dan een eenvoudig te wijzigen circulairetekst, zoals bij de uitwerking van gemeenschapsrechtelijke Richtlijnen. 5 Uitwerkingen van het vreemdelingenrecht in beleidsregels 5.1 Uitwerking van gemeenschapsrecht in de Vreemdelingencirculaire Wanneer de Nederlandse overheid een EG-richtlijn moet uitvoeren (implementeren), vereist het Hof van Justitie EG (HvJ EG) dat zulks gebeurt in de vorm van een algemeen verbindend voorschrift, juist vanwege de rechtszekerheid. Het gaat per slot van rekening om gemeenschapsrecht, waarbij de uitwerking niet de ene dag zus en de andere dag zo mag blijken te zijn. De voorrang van het gemeenschapsrecht en de effectieve doorwerking daarvan in de nationale rechtsorde komen dan in gevaar. Toch gebeurt het met enige regelmaat dat met de uitwerking van een EG-richtlijn in de circulaire wordt volstaan. Bovendien bestaat in de uitvoeringspraktijk (de toepassing) de hardnekkige gewoonte om de circulairetekst als een gezaghebbende uitleg van de betreffende EGrichtlijn te beschouwen. Dat met een uitwerking van EG-richtlijnen in beleidsregels niet mag worden volstaan is één ding, maar dat de nationale uitleg van EG-richtlijnen in de circulaire als maatgevend wordt gezien, is een ander. Want hoe het gemeenschapsrecht moet worden uitgelegd, bepaalt het gemeenschapsrecht (of het HvJ EG) zelf, en niet het nationale recht. Anders gezegd: als we willen weten wat de betekenis en strekking van een richtlijn is, moeten we daarvoor bij de tekst van de EG-richtlijn en de uitleg daarvan door het HvJ EG te rade gaan en niet bij de tekst van de circulaire. Naarmate het aantal richtlijnen (en verordeningen) van de EG op migratiegebied groeit, wordt dit aspect nijpender. Het komt nogal eens voor dat de uitvoeringspraktijk vasthoudt aan de tekst van de circulaire, zonder te bezien of die wel in overeenstemming is met de betreffende Richtlijn en de uitleg daarvan door het HvJ EG. In een procedure voor de nationale rechter kan of moet dat onder de gegeven omstandigheden aanleiding zijn om een prejudiciële vraag aan het HvJ EG te stellen (art. 234 of 68 EG). Als zo n handelwijze herhaaldelijk leidt tot onjuiste toepassing van het gemeenschapsrecht, kan het voor de Europese Commissie aanleiding zijn om voor het HvJ EG een verdragsinbreukprocedure te beginnen (art. 226 en 228 EG). Een algemeen bezwaar, dat niet alleen het vreemdelingenrecht betreft, maar zich daar wel sterk manifesteert, is de gehoudenheid van de rechter om terughoudend te toetsen 5.2 Uitwerkingen van maatstaven voor een belangenafweging Behalve een onwrikbaar geloof in de juistheid van de circulaire bij de toepassing van gemeenschapsrecht, kan een overtuigde, maar onjuiste toepassing ook aan de orde komen wanneer een belangenafweging is vereist. Het is waar dat het bestuur, zoals wel in procedures wordt aangevoerd, in beleidsregels dient aan te geven welke belangen bij een afweging dienen te worden betrokken en hoe zwaar ze eventueel mogen worden gewogen (zie art. 1:3 lid 4 Awb), maar de uitkomst van die weging kan nimmer in een algemene regel worden vastgesteld. Toch wordt dat met enige regelmaat beweerd: het bestuursorgaan (in ons geval meestal de Staatssecretaris van Justitie) heeft een (beleids)regel uitgevaardigd, waarin reeds een belangenafweging is gemaakt. Zo staat de uitkomst al op voorhand vast en doen de specifieke belangen van (in ons geval) de vreemdeling er niet meer toe. De bedoeling is nu juist dat de rechter in het besluit, waartegen beroep is ingesteld, kan vaststellen dat een belangenafweging is gemaakt en vervolgens kan beoordelen hoe die is gemaakt. De simpele verwijzing naar een (beleids)regel die eens en voor altijd de vaststelling is van een uitkomst van de gevraagde weging, volstaat niet. Ook hier geldt dat een slaafse toepassing van de circulaire tot ongelukken kan leiden.

5 34 Ars Aequi januari 2008 opinie arsaequi.nl/maandblad AA Beleidsregels en hun beoordeling Een algemeen bezwaar, dat niet alleen het vreemdelingenrecht betreft, maar zich daar wel sterk manifesteert, is de gehoudenheid van de rechter om terughoudend te toetsen. Daarmee wordt het volgende bedoeld. Beleidsregels zijn, zoals eerder aangegeven, de verwoording van beleid: ze geven aan hoe een bestuursorgaan de hem toegekende beleidsvrijheid of -ruimte gaat invullen, zodat een consistente gedragslijn ontstaat. Daarmee worden immers de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid gediend. Nu kan een bestuursorgaan uiteraard worden aangesproken op het volgen van die gedragslijn. Afwijken daarvan of juist het vasthouden daaraan (meestal moet het, maar soms juist niet; zie het al eerder vermelde art. 4:84 Awb) moet door hem worden gemotiveerd. Dat kan de rechter betrekkelijk vol beoordelen, zonder dat hij zoals dat heet op de stoel van het bestuur gaat zitten. Iets anders is de vraag of het bestuursorgaan het beleid op deze wijze heeft kunnen vaststellen. Dan moet de rechter een stapje terug doen en mag hij alleen beoordelen of het in redelijkheid tot deze gedragslijn kon besluiten. Slechts wanneer het beleid kennelijk onredelijk uitpakt, mag de rechter het op die gedragslijn gebaseerde besluit vernietigen. Gaandeweg is een systeem ontstaan waarin uitzondering op uitzondering wordt gestapeld 5.4 Tussenstand In het voorgaande hebben we kennis gemaakt met voorbeelden waarin sprake is van een onjuist gebruik van de circulaire. Het is een ongeschikt middel om gemeenschapsrecht (EG-Richtlijnen) in uit te werken, want de Staatssecretaris (of de Minister) van Justitie kan de circulairetekst eenvoudig en eenzijdig veranderen, zonder dat zoiets per se in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht. Het beginsel van rechtszekerheid (ook de gemeenschapsrechtelijke variant daarvan) verzet zich daartegen. Bovendien kan de circulairetekst nooit een gezaghebbende interpretatie zijn van het gemeenschapsrecht. Daarover gaat het gemeenschapsrecht zelf (en het HvJ EG). Naarmate meer migratierecht op Europees niveau wordt vastgesteld, is dit argument klemmender. Verder wordt op plaatsen waar in de circulaire wordt gesproken over de noodzaak om een belangenafweging te maken, te gemakkelijk verondersteld dat de uitkomst daarvan reeds vastligt in de betreffende beleidsregel. Dat maakt de belangenafweging niet inzichtelijk en daarom moeilijk te controleren door de rechter. Ten slotte geldt in het algemeen dat controle op de totstandkoming van het beleid en de vastlegging daarvan in beleidsregels grotendeels aan het oordeel van de rechter is onttrokken en, wanneer al rechterlijke controle mogelijk is, die meestal marginaal van aard is doordat de rechter slechts kan beoordelen of een (maat)regel kennelijk onredelijk is. Daar zijn wellicht goede staatsrechtelijke argumenten voor aan te dragen (machtenscheiding), maar uit oogpunt van rechtsbescherming is het niet altijd bevredigend. 6 Kunnen wordt moeten Ten slotte een algemeen punt. Wie de Vreemdelingenwet leest, zal ontdekken dat op veel plaatsen in de wet wordt gesproken over de bevoegdheid van de Minister (Staatssecretaris) in de vorm van kan - bepalingen. De Minister (Staatssecretaris) kan iets doen, maar hoeft dat niet. Al in het Vreemdelingenbesluit worden bij de invulling van die bevoegdheden heel andere termen gebruikt: een vergunning wordt slechts verleend, indien. Een dergelijke inperking van de discretionaire bevoegdheid van de Minister (Staatssecretaris) door de regering (het Vreemdelingenbesluit is immers een AMvB) is op zich reeds merkwaardig te noemen en eerder al door de Nijmeegse hoogleraar Staatsrecht Kortmann van kritische kanttekeningen voorzien. Die lijn wordt evenwel door de Minister (Staatssecretaris) zelf in de Vreemdelingencirculaire doorgetrokken, doordat nauwgezet de voorwaarden worden beschreven waaraan moet zijn voldaan voordat de ministeriële bevoegdheid ook maar in het vizier komt. Voor de uitoefening van de eerder genoemde inherente afwijkingsbevoegdheid (art. 4:84 Awb) is hier geen plaats, tenzij de Minister (Staatssecretaris) zich kan beroepen op een hardheidsclausule, die echter op haar beurt is dichtgetimmerd met beleidsregels die zo beperkend mogelijk aangeven in welke gevallen daarop een beroep kan worden gedaan door de vreemdeling. 7 Epiloog Gaandeweg is een systeem ontstaan waarin uitzondering op uitzondering wordt gestapeld: op vrijwel elke uitzondering zijn uitzonderingen gemaakt die op hun beurt ook weer uitzonderingen kennen, enzovoorts. Zo ontstaan er (beleids)regels voor gevallen die zich zelden of nooit voordoen of voor gevallen waarin er eigenlijk geen probleem is dat zou moeten worden opgelost. Ondertussen is er wel een heel apparaat in stelling gebracht om deze regels te ontwerpen en is er ook een heel apparaat om ze uit te voeren, zonder dat duidelijk is welk doel daarmee wordt gediend, buiten de zucht om alles tot in detail te beheersen en te controleren. In dat opzicht zou het misschien niet zo gek zijn om bij iedere beleidswijziging aan te geven wat de noodzaak ervan is en welk resultaat de Minister (Staatssecretaris) daarbij voor ogen staat. Als ik mij niet vergis, zou dat het aantal regels en de wijzigingen daarvan aanzienlijk terugdringen en zou daarmee voorkomen kunnen worden dat onbedoelde neveneffecten optreden.

Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000:

Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000: Op grond van artikel 17, tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 voorgestelde wijzigingen van artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000: Artikel 3.71 Vreemdelingenbesluit 2000 wordt gewijzigd als volgt: Artikel

Nadere informatie

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren

De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren De gevolgen van een strafrechtelijke afdoening voor de verblijfsrechtelijke positie van jongeren Dit document beoogt de strafrechtelijke consequenties voor de verblijfsrechtelijke positie van een vreemdeling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148

Rapport. Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 Rapport Datum: 11 april 2000 Rapportnummer: 2000/148 2 Klacht Op 1 februari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer Y. te Zwolle, ingediend door de Stichting Rechtsbijstand Asiel

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstatc 201112531/1/V1. Datum uitspraak: 11 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad van State 201200615/1/V4. Datum uitspraak: 13 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Directie Migratiebeleid / Afdeling Juridische en Algemene Zaken Turfmarkt 147 Den Haag Nederland

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van: Raad vanstate 201112733/1/V1. Datum uitspraak: 23 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen van: Raad vanstatc 201105933/1/V2. Datum uitspraak: 6 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op de hoger beroepen

Nadere informatie

IND-werkinstructie nr. 2005/32 (AUB)

IND-werkinstructie nr. 2005/32 (AUB) IND-werkinstructie nr. 2005/32 (AUB) ^~å Procesdirecteuren c.c. HDVB s~å Hoofddirecteur IND a~íìã 24 oktober 2005 sáåçéä~~íë Quest raadplegen låçéêïéêé Werkwijze naar aanleiding van prejudiciële vragen

Nadere informatie

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in.

3. Verzoekers konden zich met het voorgaande niet verenigen en dienden bij brief van 11 april 2007 een klacht in. Rapport 2 h2>klacht Verzoekers klagen over de door de staatsecretaris van Justitie gevolgde intrekkingsprocedure van de aan hen verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd. Met name klagen

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en lijst II, dan wel

Nadere informatie

Reacties en antwoorden op gestelde vragen Einde onderzoek De feiten

Reacties en antwoorden op gestelde vragen Einde onderzoek De feiten Geachte heer ( ), Bij brief van 16 mei 2013 heeft u bij ons een klacht voorgelegd van mevrouw ( ) over de Dienst Terugkeer en Vertrek (de DT&V). Op 2 juli 2015 heb ik u laten weten dat wij een onderzoek

Nadere informatie

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Uitspraak 201103208/1/V1. Datum uitspraak: 10 april 2012 RAAD VAN STATE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger

Nadere informatie

DEEL III. Het bestuursprocesrecht

DEEL III. Het bestuursprocesrecht DEEL III Het bestuursprocesrecht Inleiding op deel III In het voorgaande deel is het regelsysteem van art. 48 (oud) Rv besproken voor zover dit relevant was voor art. 8:69 lid 2 en 3 Awb. In dit deel

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstatc 201101639/1/V1. Datum uitspraak: 20 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op de

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen

Beoordeling Bevindingen Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan hem als advocaat een machtiging van zijn cliënt heeft gevraagd om stukken bij de IND te kunnen opvragen,

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 20Ï1Ö6836/1/V2. Datum uitspraak: 6 februari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Met het amendement van Tweede Kamerlid Van Miltenburg (TK, vergaderjaar , 30131, nr. 65), luidt artikel 4 Wmo als volgt:

Met het amendement van Tweede Kamerlid Van Miltenburg (TK, vergaderjaar , 30131, nr. 65), luidt artikel 4 Wmo als volgt: Bijlage 1 Samenvatting De Wmo-compensatieplicht in de praktijk een onderzoek naar de jurisprudentie ter zake Met het amendement van Tweede Kamerlid Van Miltenburg (TK, vergaderjaar 2005-2006, 30131, nr.

Nadere informatie

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden

CM01-025 Utrecht, 23 oktober 2001. Betreft: implementatie Richtlijn 2001/55 inzake tijdelijke bescherming van ontheemden Permanente commissie Secretariaat van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, telefoon 31 (30) 297 42 14/43 28 telefax 31 (30) 296 00 50 e-mail cie.meijers@forum.nl postbus 201, 3500 AE Utrecht/Nederland

Nadere informatie

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen Memo Van prof. Mr. Ch.P.A. Geppaart Onderwerp Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1. Via het hoofd van de afdeling Directe belastingen van het Ministerie van Financiën ontving ik Uw

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK MigratieWeb ve12001023 200905925/1/V3 en 201108673/1/V3. Datum uitspraak: 13 april 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak op de hoger beroepen van: [ ], appellant, tegen de uitspraak van de rechtbank

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201205761/1/V1. Datum uitspraak: 31 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht {hierna: de Awb) op

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201 201474/1 A/4. Datum uitspraak: 23 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201108181/3/V4. Datum uitspraak: 9 augustus 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen

Nadere informatie

B 19 Voortgezet verbliif 19

B 19 Voortgezet verbliif 19 B 19 Voortgezet verbliif 19 4 Voortgezet verblijf van vreemdelingen die voor verblijf bij (huwelijks-)partner of voor verruimde gezinshereniginp zijn toegelaten na verlies van de afhankeliike verblijfstitel

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

2.2.3.3 Aanpassing i.v.m. einde overgangsregeling

2.2.3.3 Aanpassing i.v.m. einde overgangsregeling Vreemdelingencirculaire 1982 1 Supplement 7 (december 1992) aard: bekendmaking van beleid wijziging van de Vreemdelingencirculaire 1982 grondslag: art. 4 Vreemdelingenwet kenmerk: A91/3554 (Hinisterie

Nadere informatie

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf

B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf B16 / Deel B16 Voortgezet verblijf 7 Klemmende redenen van humanitaire aard Indien de vreemdeling niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning voor voortgezet verblijf op grond van artikel 3.50

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201 202934/1 /V3. Datum uitspraak: 25 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201103602/1/V3. Datum uitspraak: 11 juli 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005;

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1, tweede lid, en 29a, tweede lid, van

Nadere informatie

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012

No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 ... No.W03.12.0197/II 's-gravenhage, 16 juli 2012 Bij Kabinetsmissive van 18 juni 2012, no.12.001344, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering

Nadere informatie

Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000

Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000 JU Verwerking Overeenkomst EG-Zwitserse Bondsstaat in Vc 2000 Tussentijds Bericht Vreemdelingencirculaire TBV 2003/18 Aan: de Korpschefs Politieregio s de Korpsbeheerders Politieregio s de Bevelhebber

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293

Rapport. Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293 Rapport Datum: 26 september 2005 Rapportnummer: 2005/293 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie hem in de beschikking van 25 februari 2004 op zijn bezwaarschrift

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet;

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet; De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 12 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede

Nadere informatie

OPENBARE ORDE VOOR GEVORDERDEN - SVMA - 27 MAART 2015 WIJZIGINGEN VERBLIJFSBESCHERMING VEELPLEGERS

OPENBARE ORDE VOOR GEVORDERDEN - SVMA - 27 MAART 2015 WIJZIGINGEN VERBLIJFSBESCHERMING VEELPLEGERS OPENBARE ORDE VOOR GEVORDERDEN - SVMA - 27 MAART 2015 WIJZIGINGEN VERBLIJFSBESCHERMING VEELPLEGERS Marianne Wiersma wiersma@wybenga-advocaten.nl 010-214 00 00 / 06 15 07 46 15 VERLENGING & INTREKKING VV

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201203791/1/V1. Datum uitspraak: 24 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

De gelaagdheid van de vreemdelingenregelgeving in historisch en vergelijkend perspectief

De gelaagdheid van de vreemdelingenregelgeving in historisch en vergelijkend perspectief Samenvatting De gelaagdheid van de vreemdelingenregelgeving in historisch en vergelijkend perspectief Achtergrond en opzet van het onderzoek De Nederlandse vreemdelingenregelgeving heeft een gelaagde structuur.

Nadere informatie

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND

VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND VERORDENING LANGDURIGHEIDSTOESLAG WWB 2013 GEMEENTE NOORD-BEVELAND Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen. 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep September 2002 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Welk recht is van toepassing Hoofdstuk 2 Vergoedingscriterium en te vergoeden kosten 2.1 Vergoedingscriterium 2.2 Besluit proceskosten bestuursrecht 2.3

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2014:3478

ECLI:NL:CRVB:2014:3478 ECLI:NL:CRVB:2014:3478 Uitspraak 14/5824 WWB-VV 27 oktober 2014 Centrale Raad van Beroep Voorzieningenrechter Uitspraak op het verzoek om voorlopige voorziening Partijen: [Verzoekster]te [woonplaats] (verzoekster)

Nadere informatie

SBFmoeteerlijk ambtenaren strijden voor een rechtvaardige SBF-regeling

SBFmoeteerlijk ambtenaren strijden voor een rechtvaardige SBF-regeling Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Dhr. Mr. F. Teeven Postbus 30132 2500 GC DEN HAAG Datum : 25 november 2013 Uw kenmerk : 5754740/13/DJI Ons kenmerk : GJG/JHV/25112013/01 Onderwerp : Leeftijdsdiscriminatie

Nadere informatie

Vreemdelingenrecht & algemeen bestuursrecht. Thomas Spijkerboer Alumnidag Vrije Universiteit Amsterdam 23 januari 2015

Vreemdelingenrecht & algemeen bestuursrecht. Thomas Spijkerboer Alumnidag Vrije Universiteit Amsterdam 23 januari 2015 Vreemdelingenrecht & algemeen bestuursrecht Thomas Spijkerboer Alumnidag Vrije Universiteit Amsterdam 23 januari 2015 Vreemdelingenrecht: het grootste deelgebied van het bestuursrecht (cijfers 2013) binnengekomen

Nadere informatie

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet

Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Sluitingsbeleid ex artikel 13b Opiumwet Juridisch kader Op basis van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet is het verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I en II, dan wel aangewezen

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 2011101 29/1/V.1. Datum uitspraak: 27 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 26 732 Algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000) Nr. 98 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG GEMEENTE ASSEN 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Officiële naam regeling Verordening individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue

Zaak C-524/04. Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue Zaak C-524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation tegen Commissioners of Inland Revenue [verzoek van de High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, om een prejudiciële beslissing]

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Hoofdstuk B12 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Hoofdstuk B12 Vreemdelingencirculaire 2000 komt te luiden: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8529 28 maart 2014 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 maart 2014, nummer WBV 2014/10, houdende

Nadere informatie

Kwetsbare minderheidsgroep

Kwetsbare minderheidsgroep IND-werkinstructie nr. 2013/14 (AUA) Openbaar/ Extern Aan Directeur klantdirectie Asiel c.c. DDMB Van Hoofddirecteur IND Datum 26 juni 2013 Geldig vanaf 26 juni 2013 Geldig tot Onderwerp Vindplaats Bijlage(n)

Nadere informatie

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015

Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 Raadsbesluit nr. 7.c Betreft: Vaststellen Verordening Individuele Inkomenstoeslag gemeente Tynaarlo 2015 De raad van de gemeente; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad vanstate 201208267/2/V1. Datum uitspraak: 9 januari 2013 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht in het kader van het

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Beesel 2015 De Raad van de Gemeente Beesel; Gelet op artikel 8 eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer];

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; De raad van de gemeente Heerenveen; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; Gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Vreemdelingenrecht. toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland. door Mr. Th. Holterman. derde, geheel herziene druk

Vreemdelingenrecht. toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland. door Mr. Th. Holterman. derde, geheel herziene druk Vreemdelingenrecht toelating en verblijf van vreemdelingen in Nederland door Mr. Th. Holterman derde, geheel herziene druk W.EJ.ljeenkWillink Zwolle1993 Inhoudsopgave Afkortingen XIII I. II. III. Inleiding

Nadere informatie

Overzicht inspraakreactie verordening Wmo A2-gemeenten

Overzicht inspraakreactie verordening Wmo A2-gemeenten Overzicht inspraakreactie verordening Wmo A2-gemeenten Datum Wie Opmerking / aanvulling Overnemen of niet art. 1.1 sub e (moet zijn f) Een verplicht door of namens de client op te... art. 1.1 sub m definitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 638 Mensenhandel Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie

Jurisprudentie contractenrecht

Jurisprudentie contractenrecht Jurisprudentie contractenrecht W.L. Valk senior raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden senior onderzoeker Radboud Universiteit Programma Twee arresten van de Hoge Raad: HR 12 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3593

Nadere informatie

Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke. verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013

Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke. verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013 Beleidsregels WWB/IOAW/IOAZschriftelijke waarschuwing en verminderde verwijtbaarheid gemeente Tholen 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Tholen; Gelet op artikel 18a van de Wet werk en bijstand

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; Verordening individuele inkomenstoeslag Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 november 2014; gelet op artikel 147, eerste lid,

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 06/02/2014

Datum van inontvangstneming : 06/02/2014 Datum van inontvangstneming : 06/02/2014 Vertaling C-672/13-1 Zaak C-672/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 17 december 2013 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201108965/1 /VI. Datum uitspraak: 20 september 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: 200904515/1/V1. Datum uitspraak: 13 januari 2010 RAAD VAN STATE AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015; De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2015; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 2 Vergaderjaar 2010-2011 32 856 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten teneinde nader inhoud te geven aan het beginsel van openbaarheid

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 352 Besluit van 17 juli 2012 tot vaststelling van de procedure voor verlenging van vergunningen als bedoeld in artikel 20.2 van de Telecommunicatiewet

Nadere informatie

Advies. Schouwsloten binnen de taakstelling van het waterschap. prof. mr. H.F.M.W. van Rijswick. Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Advies. Schouwsloten binnen de taakstelling van het waterschap. prof. mr. H.F.M.W. van Rijswick. Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Advies Op verzoek van Waterschap Reest en Wieden Datum Oktober 2008 Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie Disciplinegroep Staats- en Bestuursrecht Centrum voor Omgevingsrecht en -beleid/nilos

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstatc 200703493/1. Datum uitspraak: 20 juli 2007 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: appellante,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr ; Nr. 11D De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 december 2014, nr. 14.12.11.; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b, en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 159 Wet van 30 maart 1995 tot wijziging van de Huisvestingswet (voorziening in de huisvesting van bepaalde categorieën verblijfsgerechtigden)

Nadere informatie

Consultatie wijziging Vreemdelingenbesluit inzake toelating van startende ondernemers

Consultatie wijziging Vreemdelingenbesluit inzake toelating van startende ondernemers Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De heer mr. F. Teeven Postbus 20301 3500 EH Den Haag Mr. H. Verbaten 06 46999891 23 juli 2014 ACVZ/ADV/2014/XX Consultatie wijziging Vreemdelingenbesluit inzake

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk

Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen.

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-007 d.d. 31 januari 2014 (mr. W.J.J. Los, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, drs. P.H.M. Kuijs AAG, prof. mr. F.R. Salomons, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2014:2460

ECLI:NL:RVS:2014:2460 ECLI:NL:RVS:2014:2460 Raad van State 201401714/1/V1. Datum uitspraak: 24 juni 2014 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen

Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kwijtschelding voor ondernemers Dienst Belastingen 8 mei 2006 RA0611562 Samenvatting Met enige regelmaat wenden ondernemers met financiële problemen zich tot de ombudsman.

Nadere informatie

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015

Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 Geconsolideerde Verordening individuele inkomenstoeslag participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 november 2014,

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 5398

STAATSCOURANT. Nr. 5398 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5398 1 februari 2016 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 januari 2016, nummer WBV 2016/1,

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal.

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam, verweerder, gemachtigden: mrs. C.J. Telting en B.A. Veenendaal. Uitspraak RECHTBANK AMSTERDAM Sector bestuursrecht zaaknummer: AWB 11/2308 WWB uitspraak van de meervoudige kamer in de zaak tussen [eiseres], wonende te [woonplaats], eiseres, gemachtigde mr. W.G. Fischer,

Nadere informatie

LRGD Symposium donderdag 26 november 2015

LRGD Symposium donderdag 26 november 2015 LRGD Symposium donderdag 26 november 2015 De deskundige in (toekomst)perspectief: uitwisseling gewenst. Mr. J.H.J. van Erk De deskundige bij planschade en nadeelcompensatie Advisering door een deskundige

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag

Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeenteblad 547 Verordening individuele inkomenstoeslag Gemeente Voorst november 2014-1 - Verordening individuele inkomenstoeslag De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 195 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN SOCIALE

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014, nr. ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014, nr. ; Gemeenteblad nr. 172, 11 december 2014 Nr..a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014, nr. ; gehoord de commissie Samenleving d.d. 26 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 636 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Datum 26 november 2015 Onderwerp De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd

Datum 26 november 2015 Onderwerp De geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Beleidsregel overbruggingsuitkering Wet werk en bijstand

Beleidsregel overbruggingsuitkering Wet werk en bijstand Beleidsregel overbruggingsuitkering Wet werk en bijstand De inhoud van de beleidsregel De beleidsregel overbruggingsuitkering op grond van de Wet werk en bijstand geeft aan in welke situatie een overbruggingsuitkering

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

Verordening. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015

Verordening. Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Verordening Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Artikel 1 Begrippen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Inkomen: totaal van inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet en de

Nadere informatie

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief.

Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze modelverordening behorende ledenbrief. Modelverordening individuele inkomenstoeslag Leeswijzer modelbepalingen - [...] of [iets] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel 4, eerste lid. - [iets] = facultatief, zie de considerans.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Verordening individuele inkomenstoeslag 2015 Kenmerk: 184268 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste lid,

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Vertaling C-258/13-1 Zaak C-258/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 13 mei 2013 Verwijzende rechter: Varas Cíveis de Lisboa (Portugal)

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstatc 201107210/1/V1. Datum uitspraak: 21 juni 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

Nadere informatie

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad

HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ gemeente Lelystad HANDHAVINGSVERORDENING WWB en WIJ Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ;

Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; Besluit 2013/D007 Onderwerp: Uitvoeringsregeling informatieverstrekking 2014. De directeur van de gemeenschappelijke regeling Cocensus ; gericht op de uitvoering van de werkzaamheden welke op grond van

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde verordening - Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde verordening - Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 18-11-2014 Nummer gemeenteblad: 0316 Vastgestelde verordening - Verordening Individuele Inkomenstoeslag Participatiewet gemeente

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie