MiFID-brochure Europese richtlijn betreffende de markten in financiële instrumenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MiFID-brochure Europese richtlijn betreffende de markten in financiële instrumenten"

Transcriptie

1 MiFID-brochure Europese richtlijn betreffende de markten in financiële instrumenten 1 INLEIDING CLASSIFICATIE VAN EEN CLIËNT PASSENDHEIDSTEST TYPE FINANCIËLE INSTRUMENTEN AANDELEN Basiskenmerken van aandelen Risico's verbonden aan aandelen OBLIGATIES Basiskenmerken van obligaties Risico s verbonden aan obligaties FONDSEN EN PENSIOENSPAARFONDSEN Basiseigenschappen van fondsen Risico s verbonden aan fondsen TAK Basiskenmerken van Tak 21-spaarverzekeringen Risico s verbonden aan Tak 21-spaarverzekeringen BELANGENCONFLICTENBELEID IDENTIFICATIE VAN BELANGENCONFLICTEN PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN COMMUNICATIE VAN BELANGENCONFLICTEN VOORDELEN (INDUCEMENTS) ORDERUITVOERINGSBELEID ALGEMENE PRINCIPES BEST EXECUTION AANPAK Uitvoeringsfactoren Plaatsen van uitvoering en methodes SPECIFIEKE INSTRUCTIE TOEZICHT EN EVALUATIE INSTEMMING MET HET BELEID... 9 Versie van 25 juli

2 1 INLEIDING Sinds 1 november 2007 is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) van kracht in alle landen van de Europese Unie en op 30 april 2014 werd deze toepassing in België uitgebreid naar verzekeringsproducten (AssurMiFID). Deze Europese richtlijn heeft betrekking op beleggingen in financiële instrumenten en heeft als doelstelling transparantere informatie te waarborgen en betere beschermingsregels voor u als belegger te garanderen. De MiFID-regels leiden tot een harmonisering van de uitvoeringsruimte binnen de Europese Unie daar belemmeringen voor grensoverschrijdend effectenverkeer worden verminderd en het monopolie van de traditionele beurzen wordt opengebroken wat leidt tot meer concurrentie op de financiële markten. In dit document kunt u als belegger kennis nemen van de belangrijkste elementen van de MiFID-richtlijnen en de invulling binnen Rabobank.be. 2 CLASSIFICATIE VAN EEN CLIËNT Alle cliënten van Rabobank.be worden onderverdeeld als niet-professionele cliënten. De cliëntenclassificatie bepaalt immers het beschermingsniveau dat cliënten genieten. Voor de cliëntenclassificatie gaat de MiFIDregelgeving uit van een algemene definitie van wie een professionele cliënt is, nl. een cliënt die de nodige ervaring, kennis en deskundigheid bezit om zelf beleggingsbeslissingen te nemen en de door hem gelopen risico s adequaat in te schatten. Door al haar cliënten te klasseren als niet-professionele cliënt waarborgt Rabobank.be de hoogst mogelijke bescherming. 3 PASSENDHEIDSTEST De diensten van Rabobank.be zijn beperkt tot het uitvoeren van orders van cliënten en/of het ontvangen en doorgeven van deze orders (i.e. Execution Only -dienst). Dit betekent dat de Bank geen advies geeft rekening houdend met persoonlijke kenmerken van de cliënt en dat transacties altijd verricht worden op initiatief van de cliënt. Voor beleggingen in fondsen of pensioenspaarfondsen worden uitsluitend niet-complexe financiële instrumenten aangeboden. Dit zijn instrumenten die voldoende eenvoudig zijn opdat cliënten de karakteristieken en risico's die eraan verbonden zijn, kunnen begrijpen. Instrumenten die automatisch als nietcomplex kunnen worden beschouwd betreffen onder meer aandelen op een gereglementeerde markt, geldmarktinstrumenten of andere schuldinstrumenten alsook rechten van deelneming van instellingen voor collectieve beleggingen (ICB of fondsen ) die voldoen aan de voorwaarden van de Europese Richtlijn 2009/65/EG. Voor beleggingen in spaarverzekeringsproducten, zoals een Tak 21-spaarverzekering, is Rabobank.be in het kader van de AssurMiFID wetgeving verplicht te toetsen of deze producten voldoende passen bij haar cliënten. Dit gebeurt door middel van een Passendheidstest, waarin geïnformeerd wordt naar de behoeften en verlangens inzake sparen en beleggen alsook de kennis over en ervaring met Tak 21-producten. Op basis van de opgegeven antwoorden wordt de cliënt geïnformeerd over de passendheid van het product, rekening houdend met de kennis en ervaring van de cliënt. Indien uit de resultaten van de Passendheidstest zou blijken Versie van 25 juli

3 dat het product toch niet passend is voor de cliënt, dan wordt de cliënt hier duidelijk over geïnformeerd. Desalniettemin behoudt de cliënt het recht om het product aan te kopen. 4 TYPE FINANCIËLE INSTRUMENTEN 4.1 AANDELEN Hoewel Rabobank.be geen mogelijkheid biedt aandelen als zodanig te kopen of te verkopen, vormen aandelen een belangrijk actief van de meeste door Rabobank.be verdeelde fondsen. Om deze reden hernemen wij hier de voornaamste kenmerken van, en risico s verbonden aan, aandelen Basiskenmerken van aandelen Een aandeel is een effect dat een deel van het kapitaal van een onderneming vertegenwoordigt. De eigenaar ervan, de aandeelhouder, is dus mede-eigenaar van de onderneming. Een gewoon aandeel geeft de aandeelhouder recht op een dividend (een variabel inkomen afhankelijk van de winst van de vennootschap) en stemrecht in de Algemene Aandeelhoudersvergadering Risico's verbonden aan aandelen De waarde van een aandeel is afhankelijk van de winst(verwachtingen) van een bedrijf. Hoe hoger de verwachte winst, hoe hoger de prijs van een aandeel. Als aandeelhouder deelt u niet enkel in de winst, maar ook in het verlies. In geval van faillissement zullen eerst de schuldeisers terugbetaald worden en daarna pas de aandeelhouders. Om deze reden is investeren in aandelen risicovoller dan investeren in obligaties. Het risico van investeren in individuele aandelen kan gemeten worden aan de hand van de volatiliteit (de mate van beweeglijkheid). Het is een indicator voor de intensiteit van koersschommelingen. Beleggers associëren een hoge volatiliteit met een hoger risico. Een stijging van de volatiliteit kan marktgedreven zijn en daarom niet noodzakelijk bedrijfgedreven. 4.2 OBLIGATIES Basiskenmerken van obligaties Een klassieke obligatie in euro is een lening uitgegeven door een nationale overheid of onderneming met een bepaalde looptijd. Als obligatiehouder hebt u recht op een of meerdere couponbetalingen en de terugbetaling van het nominale bedrag van de lening op eindvervaldag. De prijs van een obligatie wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde. Een obligatie wordt gekocht met het oog op een vast bepaald rendement. Dit rendement is afhankelijk van de prijs en de coupon van de obligatie. Versie van 25 juli

4 4.2.2 Risico s verbonden aan obligaties Kredietrisico Het kredietrisico is het risico dat de uitgever van de obligatie niet in staat is om de jaarlijkse coupon of het nominale bedrag op eindvervaldag terug te betalen. In dit geval kunt u als obligatiehouder een deel of zelfs het volledige bedrag dat u geïnvesteerd hebt, verliezen. De kwaliteit van een obligatie of de kans dat een uitgever zijn verplichtingen niet kan nakomen, kan afgeleid worden uit de rating die door ratingagentschappen zoals Standard & Poor's of Moody's aan de uitgever is toegekend Renterisico De prijs van een obligatie kan variëren doorheen de tijd in functie van de evolutie van de rentes op de markt. Hoe meer de rentes stijgen, hoe meer de prijs van een obligatie zal dalen. Concreet: doordat de coupon van een obligatie niet wijzigt, zal een obligatie zijn aantrekkingskracht op de secundaire markt verliezen als de rendementen van gelijkaardige obligaties op de markt een hogere coupon aanbieden. Hoe langer de restlooptijd van een obligatie is, hoe meer de prijs negatief beïnvloed zal worden. Deze gevoeligheid van de prijs van de obligatie aan de evolutie van de rentevoet wordt gemeten door de duratie. Naargelang men de eindvervaldag nadert, zal de duratie van de obligatie verminderen en uiteindelijk nul worden aangezien de prijs zal convergeren naar de nominale waarde die door de uitgever op de eindvervaldag terugbetaald moet worden. 4.3 FONDSEN EN PENSIOENSPAARFONDSEN Basiseigenschappen van fondsen Een fonds is een juridische entiteit met als enige doel het beheren van de haar toevertrouwde middelen. Deze beheersvennootschap heeft een bestuur dat totaal onafhankelijk opereert van de Bank. Een fonds belegt in meerdere financiële instrumenten waardoor het risico van de belegging gespreid wordt. De waarde van het fonds wordt bepaald door de activa waarin belegd wordt. De totale waarde van het fonds wordt verdeeld in eenheden wat de netto inventariswaarde (NIW) wordt genoemd. Bij aankoop verwerft u als belegger een aantal eenheden, die terzelfdertijd ook recht geven op deelname aan de Algemene Vergadering van de vennootschap. De KIID (Key Investor Information Document) bevat alle essentiële beleggersinformatie waaronder de doelstellingen en het beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid beschrijft op welke manier de beleggingsdoelstellingen zullen worden nagestreefd: de activaklassen waarin belegd zal worden zoals aandelen en obligaties, de regio s, de munten, de minimale en maximale allocatie in bepaalde activaklassen en of het een actief dan wel passief beheerd fonds betreft. Fondsen kunnen een kapitalisatie- of/en distributiecompartiment(en) hebben. Bij kapitalisatie worden de inkomsten van het fonds uit coupons en dividenden opnieuw geïnvesteerd in het fonds, bij distributie kan een deel van de inkomsten uitgekeerd worden evenwel zonder enige garantie. Versie van 25 juli

5 4.3.2 Risico s verbonden aan fondsen Opdat een potentiële belegger een beknopt idee zou krijgen van het risicoprofiel van een fonds, volstaat het voor een investeerder om er het document met 'Essentiële Beleggersinformatie' op na te lezen. De voornaamste risico's verbonden aan een fonds zijn: Marktrisico Het marktrisico is het risico dat de markt waarin belegd werd of een activacategorie daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen dalen Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico is het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden verkocht. Het geeft aan of een fonds al dan niet belegt in instrumenten die vlot verhandeld kunnen worden. Indien dit niet het geval is, dan brengt dat risico s met zich mee. Zo zou het kunnen dat het verkopen van eenheden van een dergelijk fonds tijdelijk volledig of gedeeltelijk onmogelijk is door gebrek aan liquiditeit in de onderliggende activa waardoor de waarde van het fonds kan dalen Concentratierisico Het concentratierisico behelst het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten. Daardoor kunnen negatieve gebeurtenissen binnen deze bepaalde markten of activaklassen een aanzienlijke negatieve impact hebben op de waarde van het fonds. Hoe groter de spreiding in het fonds, hoe kleiner het concentratierisico Wisselkoers- of valutarisico Het wisselkoers- of valutarisico behelst het risico dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen. 4.4 TAK Basiskenmerken van Tak 21-spaarverzekeringen Een Tak 21-spaarverzekering is een spaarproduct in de vorm van een levensverzekering met een jaarlijks gewaarborgd rendement en een mogelijke bijkomende winstdeelname, afhankelijk van de marktomstandigheden. Een Tak 21-product geniet van een gunstige fiscaliteit: op het rendement dient geen roerende voorheffing te worden betaald bij opnames na 8 jaar en 1 dag. Het kapitaal is gewaarborgd door het Beschermingsfonds voor deposito s en Financiële Instrumenten, ten belope van maximaal euro per verzekeringsnemer Risico s verbonden aan Tak 21-spaarverzekeringen Rendementsrisico Bij een verhoging van de marktrente binnen de 8 jaar hebt u geen zekerheid dat uw totaalrendement in lijn zal liggen met de marktrente. Versie van 25 juli

6 Looptijden risico Beleggen in een Tak 21-spaarverzekering wordt best enkel gedaan op voorwaarde dat het geld over een volledige periode van 8 jaar opzij kan worden gezet. Dat is de verplichte duur om te kunnen genieten van de fiscale vrijstelling op het rendement. Binnen 8 jaar uitstappen heeft mogelijke uitstapkosten en een eventuele bijkomende conjuncturele vergoeding tot gevolg Solvabiliteitsrisico Het spaarsaldo wordt niet beheerd door Rabobank.be, maar door een verzekeringsmaatschappij. Het kapitaal is beschermd tot maximaal euro. Bij eventuele insolvabiliteit van de verzekeringsmaatschappij bestaat het risico dat het deel boven de euro geheel of gedeeltelijk verloren gaat. 5 BELANGENCONFLICTENBELEID Een belangenconflict is een conflict dat ontstaat op een bepaald ogenblik wanneer er tegenstrijdige belangen zijn tussen twee of meer personen of entiteiten, met een mogelijk verlies voor de cliënt tot gevolg. Een dergelijk conflict zou, bij wijze van voorbeeld, kunnen voorkomen tussen de diverse hierna vermelde partijen: Rabobank.be en haar cliënten; Rabobank.be en producenten van financiële producten, dewelke Rabobank.be verdeelt; Cliënten onderling; Rabobank.be-medewerkers onderling, departementen, entiteiten binnen Rabobank.be en de Rabobank Groep. Rabobank zal steeds de belangen van haar cliënten vooropstellen en hen steeds op een eerlijke, professionele en billijke manier behandelen. Om deze principes te kunnen garanderen, beschikt Rabobank over procedures en richtlijnen om: mogelijke belangenconflicten te identificeren en te voorkomen; geïdentificeerde belangenconflicten te voorkomen en te beheren; te communiceren over mogelijke bestaande geïdentificeerde belangenconflicten in situaties waarbij het louter beheer van het belangenconflict niet voldoende wordt geacht; maatregelen omtrent belangenconflicten te documenteren. 5.1 IDENTIFICATIE VAN BELANGENCONFLICTEN Een overzicht van mogelijke belangenconflicten werd opgesteld in overleg tussen de diverse onderdelen van Rabobank. Dit overzicht werd aan de betrokken afdelingen bezorgd, zodat deze kunnen herkend en opgevolgd worden indien zij zich zouden voordoen. Hieronder een niet-exhaustieve lijst van voorbeelden waar een belangenconflict zou kunnen ontstaan: Versie van 25 juli

7 Rabobank.be kan financieel gewin behalen of een financieel verlies vermijden ten koste van de cliënt; Rabobank.be heeft een belang bij het resultaat van een ten behoeve van de cliënt verrichte verzekeringsbemiddelingsdienst of een namens de cliënt uitgevoerde transactie, dat verschilt van het belang van de cliënt bij dit resultaat; Rabobank.be heeft een financiële of andere drijfveer om het belang van een andere cliënt of groep van cliënten te laten primeren op het belang van de cliënt in kwestie; Rabobank.be oefent dezelfde activiteiten uit als de cliënt; Rabobank.be ontvangt van een andere persoon dan de cliënt, voor een ten behoeve van de cliënt verrichte verzekeringsbemiddelingsdienst, een voordeel in de vorm van geld, goederen of diensten dat verschilt van de gebruikelijke provisie of vergoeding voor deze dienst, of zal een dergelijk voordeel ontvangen. 5.2 PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN Door het opzetten van een aantal procedures en processen binnen de werking van Rabobank.be, worden mogelijke belangenconflicten actief opgespoord. Alleszins wordt ervoor gezorgd dat alle medewerkers hun werkzaamheden in voldoende onafhankelijkheid kunnen uitoefenen. Bovendien werd ervoor gezorgd dat beslissingen waarbij belangenconflicten zouden kunnen spelen, dienen genomen te worden binnen comités waarbinnen medewerkers met een onafhankelijke rol (o.a. Compliance) kunnen toezien op een correcte besluitvorming waarbij belangenconflicten worden vermeden. Verder maken de principes van vermijding van belangenconflicten ook deel uit van de gedragscodes, beleidslijnen en arbeidsreglementen aan dewelke Rabobank.be-medewerkers zich dienen te houden. 5.3 COMMUNICATIE VAN BELANGENCONFLICTEN Indien de situatie zich zou voordoen waarbij een belangenconflict niet kan worden vermeden, worden de betrokken cliënten standaard schriftelijk geïnformeerd over de bij Rabobank.be opgetreden belangen-verstrengeling. De cliënt kan vervolgens hierover zelf een geïnformeerde beslissing nemen. 5.4 VOORDELEN (INDUCEMENTS) Rabobank.be informeert haar cliënten ook dat ze voordelen kan ontvangen van distributeurs van financiële producten, tussenpersonen en promotoren in de vorm van geldelijke of niet-geldelijke vergoedingen. Rabobank.be heeft immers gekozen voor een productaanbod dat ook producten (fondsen, pensioenspaarfondsen en Tak 21-producten) bevat die uitgegeven zijn door andere financiële dienstverleners en emittenten. Vergoedingen die de Bank ontvangt zijn marktconform en worden steeds kenbaar gemaakt aan de cliënt. Daarnaast verbindt Rabobank.be zich er toe details te verstrekken op verzoek van de cliënt. Een breed aanbod van producten speelt een belangrijke rol in de inspanningen van de Bank om belangenconflicten te vermijden. Bij het kiezen van distributiepartners richt de Bank zich voornamelijk op de kwaliteit van de partner en de producten die deze aanbiedt. Een mogelijk financieel voordeel dat één partner zou kunnen bieden in vergelijking met een andere potentiële partner, kan nooit het belangrijkste criterium zijn. Rabobank.be poogt immers dezelfde inducements-structuur te bekomen Versie van 25 juli

8 voor al haar distributiepartners. Indien een potentiële distributiepartner vergoedingen of inducements biedt die afwijken van de andere (reeds bestaande) partners, wordt het verschil gemotiveerd. In het kader van de belangenconflictenregels van de Bank wordt een beoordeling uitgevoerd voor elke nieuwe potentiële distributiepartner alsook elk nieuw geselecteerd product. 6 ORDERUITVOERINGSBELEID 6.1 ALGEMENE PRINCIPES Rabobank.be neemt alle redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat voor de cliënt te behalen bij het ontvangen en doorgeven van orders. Het betreft hier een middelenverbintenis van Rabobank.be. Het Orderuitvoeringsbeleid is van toepassing op alle cliënten die orders bij Rabobank.be plaatsen en wanneer Rabobank.be deze orders aan derden doorgeeft. Afhankelijk van de categorie producten staat Rabobank.be zelf in voor de uitvoering van de orders dan wel doet zij voor de uitvoering van orders een beroep op tussenpersonen die door haar werden geselecteerd en aan wie zij de orders doorgeeft. De factoren waar rekening mee wordt gehouden bij het ontvangen en doorgeven van een order zijn de prijs, de kosten van uitvoering, de waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling, de omvang, de aard van het order en alle andere voor de uitvoering van het order relevante aspecten. 6.2 BEST EXECUTION AANPAK Uitvoeringsfactoren Omdat de cliënten van Rabobank.be zijn ingedeeld als niet-professionele cliënten in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden zijn de factoren prijs van het Financieel Instrument en Uitvoeringskosten het meest zwaarwegend. De uitvoeringskosten omvatten alle uitgaven die ten laste van de cliënt komen en rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het order, zoals verrekenings- en vereffeningsvergoedingen, en alle andere vergoedingen die worden betaald aan derden die bij de uitoefening van het order betrokken zijn Plaatsen van uitvoering en methodes Om een optimale uitvoering te realiseren wanneer er meer dan één concurrerende plaats van uitvoering is om een order in een Financieel Instrument uit te voeren, wordt met het oog op de beoordeling en vergelijking van de resultaten die voor de cliënt zouden worden behaald, rekening gehouden met de eigen provisies en kosten van Rabobank.be evenals de tussenpersonen waarop Rabobank.be een beroep doet voor de uitvoering van het order. Overeenkomstig het Orderuitvoeringsbeleid kunnen orders uitgevoerd worden op gereglementeerde en niet-gereglementeerde markten (zogenaamde OTC markten), afhankelijk van de liquiditeit van het financieel instrument. Versie van 25 juli

9 6.3 SPECIFIEKE INSTRUCTIE Rabobank.be aanvaardt geen specifieke instructies van de cliënten inzake de uitvoering van orders met betrekking tot Financiële Instrumenten. Orders worden uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen in het Orderuitvoeringsbeleid. 6.4 TOEZICHT EN EVALUATIE Rabobank.be zal het Orderuitvoeringsbeleid in ieder geval op jaarlijkse basis evalueren. Rabobank.be zal het Orderuitvoeringsbeleid ook evalueren en herzien wanneer er zich een wezenlijke verandering voordoet in de mogelijkheden van Rabobank.be om op een consistente wijze het best mogelijke resultaat te behalen bij de uitvoering van de orders via andere partijen van haar cliënten overeenkomstig het vastgestelde Orderuitvoeringsbeleid. 6.5 INSTEMMING MET HET BELEID Bij het plaatsen van een order bij Rabobank.be verleent de cliënt uitdrukkelijke instemming met het Orderuitvoeringsbeleid. Versie van 25 juli

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid 1 DOELSTELLING... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4 TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING... 3 5 SAMENVOEGING

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING... 2 2. TOEPASSINGSGEBIED... 2 3. FACTOREN WAARMEE REKENING WORDT GEHOUDEN BIJ OPTIMALE UITVOERING... 2 4. TUSSENPERSONEN EN PLAATSEN VAN UITVOERING...

Nadere informatie

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic

Fund Life Opportunity Selection 2 Dynamic - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van dynamic... 2 3. Samenstelling van AXA Life Opportunity Selection 2 dynamic in bedragen en

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014

Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 Beleid voor het doorgeven en uitvoeren van orders voor DFMC Goedgekeurd door het directiecomité van 25 september 2014 1 OVEREENGEKOMEN TERMINOLOGIE In de tekst van dit beleid voor het doorgeven en uitvoeren

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN

HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN HET ORDERUITVOERINGSBELEID VAN KBC SECURITIES VOOR NIET-PROFESSIONELE (=RETAIL) CLIËNTEN INFORMATION ON THE ORDER EXECUTION POLICY OF KBC SECURITIES FOR PROFESSIONAL CLIENTS 1. Doel van best execution

Nadere informatie

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P.

Leg de lat hoger! ING (A+ / Aa3) Europe 2016 WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 JAARLIJKSE BRUTOCOUPON P. 2 LOOPTIJD P. 3 ONDERLIGGENDE WAARDE P. ING (A+ / Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING - is een afgeleid instrument uitgegeven door ING Bank N.V. Dit product geeft u jaarlijks recht op een vaste coupon van 6,25% bruto voor de volledige looptijd

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BELANGENCONFLICTENBELEID

BELANGENCONFLICTENBELEID BELANGENCONFLICTENBELEID DEEL 1: ALGEMEEN KADER 1.1. Vanaf 30 april 2014 zijn de AssurMiFID gedragsregels van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATeGIE p. Met Crédit Agricole CIB kan de belegger profiteren van een stijging van de langetermijnrente, via een jaarlijkse brutocoupon van minimum % en maximum 7%. Bruto

Nadere informatie

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS)

I B S P O L I C Y. Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management B.V. (IBS) In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Fund Opportunity 2021. Deutsche Bank. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Eenmalige brutocoupon op de eindvervaldag die gekoppeld is aan de evolutie van een gelijk gewogen korf

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS EN BELANGENCONFLICTENBELEID VAN PROGENTIS NV

GEDRAGSREGELS EN BELANGENCONFLICTENBELEID VAN PROGENTIS NV GEDRAGSREGELS EN BELANGENCONFLICTENBELEID VAN PROGENTIS NV 1. Voorwoord De relatie tussen Progentis en haar cliënt is gebaseerd op loyaliteit, integriteit, billijkheid en professionaliteit. Deze principes

Nadere informatie

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV MiFID Brochure ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV 30 april 2014 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MIFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten

N.V. Jean VERHEYEN (Verzekeringsagent) Bedrijfspolitiek op het gebied van de belangenconflicten MiFID Belangenconflicten beleid Versie 18/08/2014 - Deze versie annuleert en vervangt alle vorige versies 1. Inleiding Conform de Europese reglementering (Markets in Financial Instruments Directive, hierna

Nadere informatie

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten»

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten» Department Legal Affairs Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten» 1. Inleiding Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juli 2013 tot versterking

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

MiFID. Beleid inzake belangenconflicten

MiFID. Beleid inzake belangenconflicten MiFID Beleid inzake belangenconflicten MiFID 3 INLEIDING Een financiële instelling is onderworpen aan een geheel van wettelijke en prudentiële verplichtingen, die erop gericht zijn haar integriteit te

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR).

ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019. Deutsche Bank. Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Deutsche Bank Mik op de stijging van de EURO STOXX Select Dividend 30 (Price EUR). Wat mag u verwachten? Type belegging ING Bank (NL) (A+/A2) Europe Accelerator 2019 Dit product is een gestructureerd schuldinstrument.

Nadere informatie

Wat is MiFID? Doelstellingen?

Wat is MiFID? Doelstellingen? 2 Voor een betere bescherming van de belegger Wat is MiFID? Doelstellingen? De Lissabon Agenda, in het leven geroepen door de Europese Commissie in 2000, bevat de ambitieuze doelstelling om tegen 2010

Nadere informatie

Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID

Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID 1. Wat is MiFID? De Lissabon Agenda, in het leven geroepen door de Europese Commissie in 2000, bevat de ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Introductie Een gestructureerde obligatie, ook wel Structured Note genoemd, heeft dezelfde hoofdkenmerken als een obligatie: een emittent, een bepaalde looptijd, een munteenheid,

Nadere informatie

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden

Fidea Flexinvest. Bij overlijden door ongeval: met een extra uitkering van één of tweemaal de uitkering overlijden Fidea Flexinvest Type levensverzekering Fidea Flexinvest 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggings. Meer concreet heeft men de keuze

Nadere informatie

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar.

Ontvang een variabele jaarlijkse coupon van minimum 3,40% en maximum 7% die gelijk is aan 90% van de cms-rente op 30 jaar. ABN AMRO Bank (NL) (A / Aa) Interest Evolution 0 WAT MAG U VERWACHTEN? Dit product is een gestructureerd schuldinstrument, uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V., waarmee u kunt meegenieten van een eventuele

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Profiteer van een eventuele rentestijging

Profiteer van een eventuele rentestijging Crédit Agricole CIB (AA- / Aa) STRATEGIE p. Gedurende een looptijd van 6 jaar profiteert u met Crédit Agricole CIB van een eventuele stijging van de kortetermijnrente (Euribor op maanden). Dit nieuwe beleggingsproduct

Nadere informatie

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst

UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst UW BELEGGERSPROFIEL : vragenlijst Als beursvennootschap zijn we genoodzaakt u onderstaande vragenlijst voor te leggen, op basis waarvan we een beleggersprofiel voor uw rekening (of waaraan u verbonden

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te

2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht ze onder te 1. Wat is MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)? 2. Om haar cliënten beleggingsdiensten te verlenen, is Delta Lloyd Bank verplicht om haar cliënten onder te brengen in categorieën 3. Een van

Nadere informatie

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft.

Het vooruitzicht op een hoge coupon zolang de kortetermijnrente laag blijft. WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Dit gestructureerd schuldinstrument geeft u recht op de terugbetaling van 00% van de nominale waarde op de vervaldag door de uitgever, en op een jaarlijkse variabele coupon van

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon

Een interessante diversificatie-opportuniteit in Noorse kroon ING (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een obligatie uitgegeven in Noorse kroon (NOK) door ING Bank N.V. en geeft u recht op een jaarlijkse brutocoupon van 4,50% gedurende 5 jaar. Op de eindvervaldag

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50!

Optimaliseer uw belegging in de EURO STOXX 50! WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 ING is een afgeleid instrument, uitgegeven door ING Bank N.V. Op de eindvervaldag, indien het slotniveau van de EURO STOXX 50-index hoger is dan of gelijk is aan het initieel

Nadere informatie

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P)

ING Belgium International Finance (Luxembourg) 3Y EUR Participation Notes 05/17 gekoppeld aan een Index (SX7P) Commerciële informatie Productfiche ING Belgium International Finance (Luxembourg) gekoppeld aan een Index (SX7P) Risicoklasse 0 1 2 3 4 5 6 (zie de verduidelijkingen hierna betreffende de risico's en

Nadere informatie

Woordenlijst Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale

MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale MiFID in de praktijk Of wat verandert voor de wholesale Inleiding De door de Europese Commissie in 1999 uitgewerkte Lissabon Agenda formuleert de ambitieuze doelstelling om tegen 2010 de Europese Unie

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

Blijf niet op uw honger zitten.

Blijf niet op uw honger zitten. CIB (AA- / Aa3) Europe 2018 STRATEGIE P. 2 Crédit Agricole CIB - Europe 2018 richt zich tot de ervaren belegger die mikt op een vaste coupon van 5,25% bruto mits aanvaarding van een kapitaalrisico in het

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u!

Dan is optinote australia de ideale beleggingsformule voor u! Geïnteresseerd in een jaarlijkse brutocoupon van 5% in AUD gedurende vijf jaar recht op terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal (voor kosten) in Australische dollars op de eindvervaldag, behoudens

Nadere informatie

MiFID Brochure. ERGO Partners nv

MiFID Brochure. ERGO Partners nv MiFID Brochure ERGO Partners nv 1 mei 2014 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MiFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers van financiële producten

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING

DE BESTE START VOOR UW BELEGGING BELEGGEN Optimal Timing 2015 DE BESTE START VOOR UW BELEGGING Instappen op het laagste niveau tijdens het eerste jaar Deelname aan de evolutie van de Dow Jones EuroStoxx Select Dividend 30 Looptijd van

Nadere informatie

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p.

Uw coupon neemt toe met de stijging van de rentevoeten. Credit Suisse (A+ / Aa1) Interest Evolution 2018. Looptijd p. 3. WAT ZIJN DE RISICO S? p. (A+ / Aa1) Strategie P. Credit Suisse laat de belegger 8 jaar lang genieten van een interessante jaarlijkse brutocoupon. Concreet gebeurt de berekening van de coupon op basis van het niveau van de CMS-rente

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN

DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN BELEGGEN Absolute Direction Notes DE WIND ZIT MEE VOOR UW BELEGGINGEN een coupon zowel bij stijging als daling van de Europese aandelenmarkt een coupon van maximaal 35% bruto* op vervaldag een looptijd

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering 1/5 JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand.

Geniet van een variabele driemaandelijkse coupon waarvan het bedrag gekoppeld is aan de evolutie van de Euribor op 3 maand. Deutsche Bank AG (DE) (A+/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? Anticipation Booster 05 Deutsche Bank AG (DE) Anticipation Booster 05, uitgegeven door Deutsche Bank AG, laat u genieten van een eventuele stijging

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

MiFID. MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten. tijd nemen om te bouwen

MiFID. MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten. tijd nemen om te bouwen MiFID ifid MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten tijd nemen om te bouwen MiFID of Markets in Financial Instruments Directive is een geheel van Europese rechtsregels die onder andere

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p.

Leg de lat hoger! Société Générale Acceptance. Europe WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3. LOOPTIJD p. 3. COUPON p. 3. ONDERLIGGENDE WAARDE p. WAT MAG U VERWACHTEN? p. 3 Société Générale Acceptance Société Générale Acceptance - is een schuldinstrument zonder recht op terugbetaling van de nominale waarde. Het product wordt uitgegeven door Société

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

BELEGGEN IN INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING

BELEGGEN IN INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING BELEGGEN IN INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING WAT IS EEN ICB? Een ICB (Instelling voor Collectieve Belegging of fonds in de omgangstaal) is een instelling die heeft als doelstelling kapitaal op te

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5%

Wees klaar voor een eventuele stijging van de rentevoeten via een brutocoupon van maximaal 5% Blootstelling van het kapitaal aan 00% op een OLO van het Koninkrijk België (vervaldag 08) * WAT MAG U VERWACHTEN? P. dbinvestor Solutions plc (IRL) Belgium OLO 08 laat u een eventuele aanzienlijke stijging

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 _ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Privileged Portfolio KBC-Life Privileged Portfolio 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek

Deutsche Bank AG (DE) (A/A2) Deutsche Bank. Fund Opportunity Coupon 2023 III. Wat mag u verwachten? Type belegging. Doelpubliek Deutsche Bank Wat mag u verwachten? Gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door Deutsche Bank AG. Jaarlijkse variabele brutocoupon die gekoppeld is aan de prestaties op jaarbasis van het fonds DNCA

Nadere informatie

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten?

ING Bank (NL) (A+/A2) TRY 6,25% 2018. Deutsche Bank. Een opportuniteit om te beleggen in Turkse lira. Type belegging. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever die zich ertoe verbindt u jaarlijkse coupons uit te betalen en u het kapitaal

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 23 Securex Life Select One 1 Type levensverzekering Nettopremie Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan het tak 23 beleggingsfonds

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 DEEL 1. Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17. Hoofdstuk 2 De beurs 45

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 DEEL 1. Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17. Hoofdstuk 2 De beurs 45 Inhoudsopgave Voorwoord 3 DEEL 1 Beleggen 15 Hoofdstuk 1 Vermogensvorming 17 1.1 Sparen en beleggen 17 1.2 Beoordelingscriteria van beleggingsvormen 18 1.2.1 Veiligheid 18 1.2.1.1 Soorten risico s 19 1.2.1.2

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC)

Beleg in 4 landen die potentieel hebben: Brazilië, Rusland, India en China (BRIC) Barclays Bank PLC (AA-/Aa3) WAT MAG U VERWACHTEN? P. 2 Barclays Bank PLC - is een gestructureerd schuldinstrument. Het product wordt uitgegeven door Barclays Bank PLC en laat u toe in te spelen op de evolutie

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Wees klaar voor een eventuele rentestijging

Wees klaar voor een eventuele rentestijging ING (A+/Aa3) Anticipation Bond 07 WAT MAG U VERWACHTEN? P. ING - Anticipation Bond 07 biedt u de mogelijkheid een eventuele, aanzienlijke stijging van de kortetermijnrente te benutten. Voor een duur van

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van het interne beleggingsfonds Allianz Global Megatrends 2027 V979 NL 03/2017 2 Inhoudstafel 1. Intekenperiode... 3 2. Premie... 3 3. Betaaldatum... 3 4. Investeringsdatum... 3 5. Samenstelling en evaluatie van het fonds... 3 6. Waarde van de eenheid... 4 7. Prestaties... 4 8. Risico

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten?

Deutsche Bank AG (DE) (A / A2) NZD 4,20% 2019. Deutsche Bank. Een beleggingsopportuniteit. Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Deutsche Bank Een beleggingsopportuniteit in Nieuw-Zeelandse dollar. Wat mag u verwachten? Type belegging Dit product is een obligatie. Door in te tekenen op deze obligatie, leent u geld aan de uitgever,

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN 2. IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE BELANGENCONFLICTEN EN BEHEERSBELEID VAN ONS KANTOOR

BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN 2. IDENTIFICATIE VAN MOGELIJKE BELANGENCONFLICTEN EN BEHEERSBELEID VAN ONS KANTOOR 1. ALGEMEEN KADER 1.1. Het koninklijk besluit van 21 februari 2014 inzake de "krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft"

Nadere informatie

cameleon/cameleon Dynamico

cameleon/cameleon Dynamico cameleon/cameleon Dynamico CAMELEON - CAMELEON DYNAMICO 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld

Nadere informatie

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille!

Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! Flexibele fondsen Inhoud Flexibele fondsen 3 Een airbag in uw portefeuille! De voordelen van flexibele fondsen 4 Gediversifieerde gemengde fondsen 4 Een zeer flexibel actief beheer 4 Expertise en onafhankelijkheid

Nadere informatie