Wijsheid is essentieel om te kunnen omgaan met de diepste vragen van het leven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijsheid is essentieel om te kunnen omgaan met de diepste vragen van het leven"

Transcriptie

1 Wijsheid is essentieel om te kunnen omgaan met de diepste vragen van het leven In de Bijbel vinden we de wijsheid terug op verschillende manieren, bijvoorbeeld als praktische levenswijsheid, een soort levenskunst, zoals in Spreuken 26:20 staat: "Als er geen hout is dooft het vuur; waar geen lasteraar is, komt de twist tot rust." Maar daarnaast is 'wijsheid' veel meer dan volkswijsheid. Je kunt eigenlijk niet zonder. "Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt... zij is kostbaarder dan koralen; al wat je kunt verlangen, kan de wijsheid niet evenaren. Haar wegen zijn liefelijke wegen, al haar paden zijn vrede, een boom des levens is zij voor wie haar aangrijpen." (Spreuken 3:13-15). Wijsheid is dus essentieel voor het leren omgaan met de diepste vragen die het leven ons opdringt, over goed en kwaad, over lijden en onrecht. Boeken als Job en Prediker bevestigen dat. Wijsheid Met enkele gedachten wil ik proberen één aspect van het Bijbels begrip wijsheid wat van stof te ontdoen. Salomo staat aan het begin van zijn werk en loopbaan. Salomo vraagt God in 1 Koningen 3:9 om het meest essentiële wat hij dacht nodig te hebben: "Heer, geef me een opmerkzaam (horend) hart om te onderscheiden goed en kwaad." Wat krijgt hij? We lezen daarover onder andere in 1 Koningen 4: 29. Kernbegrippen in de grondtekst zijn daar: wijsheid van hart en geest, dat veelal wordt uitgelegd als veelomvattend verstand, het vermogen te onderscheiden dat inzicht en doorzicht verschaft. Over de juiste interpretatie en vertaling daarvan kan verschillend gedacht worden. In een poging te voorkomen dat groot verstand modern als intellect opgevat wordt en om het aspect van het hart in het begrip wijsheid wat meer te benadrukken, neem ik in dit verband de vrijheid de tekst als volgt te parafraseren: En God gaf Salomo wijsheid: (1) een zeer groot verstand en onderscheidingsvermogen en (2) een ruim hart. In de eerste plaats verstand, om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. In de tweede plaats een ruim hart. Je zou hier een parallel kunnen zien in het Nieuwe Testament, in het bekende gebed van Paulus. Daar vind je deze twee kanten van wijs-zijn bijna letterlijk terug: "Dit bid ik: dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn, in helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt" (Filippenzen 1:9). Enerzijds overvloedige liefde, dit is dat ruime hart van het Oude Testament, en anderzijds inzicht en fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt. Pagina 1

2 Onderscheiden waarop het aankomt Een onmisbare kwaliteit in ons leven is het inzicht om te midden van mensen en situaties, thuis, op je werk en in de gemeente te beoordelen waar het werkelijk op aan komt. Om kritisch te beoordelen wat verstandig is. Wat betekent dat? Ik geef twee illustraties uit de Bijbel. Toen Salomo de twee prostituees voor zijn rechterstoel kreeg, wist hij toen wie de echte moeder van het kind was? Nee, hij zocht een weg uit dit dilemma. Daarom liet hij een zwaard halen. Dat was niet zonder meer een slimmigheidje. Nee, Salomo wordt wijs genoemd omdat hij echt het probleem achter deze tragedie wilde leren kennen. Hij onderscheidde de diepste motieven van de vrouwen. En doorzag ze. Dit aspect van wijsheid is ook te illustreren aan de Heer zelf. Als een op overspel betrapte vrouw bij Hem wordt gebracht en de massa schreeuwt om steniging, dan onderscheidt Hij waar het ten diepste op aankomt. Hij velt een soort Salomo's oordeel: "Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen naar haar"(johannes 8:7). En dan, haar overspel niet goed pratend: "Vrouw, Ik veroordeel u (ook) niet, ga heen, zondig niet meer"(johannes 8:11). Dat is wijsheid. Hij onderscheidt het echte kwaad: wat zich echt afspeelt in de vrouw en in de agressieve massa, de kwaadaardigheid in mijzelf en de domheid in het hart van ieder mens. Dat wat ik voortdurend over het hoofd dreig te zien als ik zozeer met het kwaad van een ander bezig ben. Wijs-zijn betekent dan ook niet zozeer dat je geweldig intelligent bent. U kent misschien ook wel mensen die weinig opleiding hebben genoten, maar van wie je toch zegt: wat een wijze vrouw of man. Het gaat ook niet om bovennatuurlijke heldere ingevingen, waardoor je ineens weet wat je moet doen. Het betekent ook niet dat we alle antwoorden kennen op vragen die het leven ons stelt. Dan worden we betweters, 'wijsneuzen', die de waarheid in pacht denken te hebben. Om te ontdekken welke betekenis wijsheid in ieder geval wel heeft, moeten we eerst nog een andere kant ervan belichten. Een ruim hart Van wijsheid zou ik dus deze twee kanten willen benadrukken: enerzijds inzicht en het vermogen te onderscheiden, anderzijds een 'ruim' hart Een mens moet bovenal kunnen liefhebben om te onderscheiden waarop het aankomt, om met goed en kwaad om te gaan. Of nog anders gezegd: er is een wijd, ruim hart voor nodig om met het leven, het kwaad en het leed om te gaan. Het diepste begrip van het leven is dat van het hart. Dat moeten we blijven zeggen in een tijd, die zich vaak kenmerkt door een eenzijdig accent op het verstandelijke. Dat is uiteraard ook belangrijk, maar het is niet voldoende. Het is ook nodig om met je hart te begrijpen. Om met mijn hart te begrijpen heb ik barmhartigheid nodig, een begrip afgeleid van een Hebreeuws woord dat 'moederschoot betekent. Iemand die barmhartig is, doet als een aanstaande moeder die reeds voor de geboorte in stilte Pagina 2

3 haar kind koestert, beschermt en liefheeft. "Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontfermen zou over het kind van haar schoot? Al zouden zij die vergeten, toch vergeet Ik u niet"(jes 49:15). Dat is God, vol innerlijk bewogenheid. " Gij Heer zijt God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw"(exodus 34:6). De wijsheid van God Wie wijsheid wil leren, moet vooral naar Christus kijken. Hij wordt zelfs 'de wijsheid Gods' genoemd. Jezus onderscheidde juist temidden van het schijnbaar goede het kwaad en de hopeloosheid die daaronder schuilgingen. Achter de façade van fatsoen en moraal onderscheidde Hij onze zelfhandhaving en angst. Daarom leed en stierf Hij. Aan het kruis bleek de wijsheid van God, Zijn kennis van onze zonde en tegelijkertijd Zijn onmetelijke ruime hart. Op de momenten dat je dit niet ziet of daar ver van af bent, dan komt dit kruis je niet als wijsheid voor, maar vind je dit dwaasheid of je ergert je eraan. Maar als je goed kijkt wat daar gebeurt, ontdek je 'wijsheid : in kruis en opstanding van Christus, roemt de barmhartigheid tegen het oordeel. Ten koste van Jezus Christus, maar ten gunste van ons en van de hele schepping. De barmhartigheid vasthouden Een vrouw vertelde me ooit over het vele verbijsterende leed in haar leven. Een Jobsverhaal. Ze had God vaak wel kunnen schieten. Wat ze toen zei zal ik nooit meer vergeten: Ik heb gevochten om Zijn barmhartigheid vast te houden. Zonder dat zou ik verloren zijn geweest De barmhartigheid vasthouden is misschien wel één van onze grootste moeiten op de weg met God. Erbarmen en scherp onderscheiden waarop het aankomt. Waar je deze twee van elkaar losmaakt, verval je of tot een soort blinde barmhartigheid waarbij je alles wel goed vindt, of tot een negatief-kritische geest, waarbij niets goed is. Beide houdingen komen veel voor onder ons christenen. Vooral die laatste, als je de barmhartigheid loslaat en losmaakt van je inzicht en onderscheidingsvermogen. Je ziet dit als mensen alsmaar in de gemeente signaleren wat niet deugt, alsmaar oordelen en veroordelen. Met de Bijbel in de hand wijzen zij onbarmhartig de vinger naar de fouten en tekorten van de ander, als hedendaagse imitatie-jona's. Soms lijkt de gemeente van Christus aan geen zonde zozeer te lijden als deze. Niet voor niets spreekt de Bijbel vooral over wijsheid als verhoudingen in het geding zijn. Pagina 3

4 Hoe word je wijs? Hoe worden we wegwijs in de doolhof van vragen en ervaringen van ons leven? Niet door veel kennis, niet door het leren van wijsheden of zelfs door theologie of kennis van de Bijbel zonder meer. Wijsheid verwerven gebeurt op veel verschillende manieren. Ik noem er kort enkele: 1. Door levenservaring natuurlijk, hoewel dat niet vanzelf spreekt. Want het kan twee kanten op. Aan de ene kant zie je mensen die door ervaringen in hun leven - door het leed en de moeiten - hard, kritisch, oordelend of zelfs bitter zijn geworden. Vaak weten zij zelf niet dat zij lijden aan hartvernauwing. Aan de ander kant zie je ook mensen die door ervaring 'wijs' geworden zijn, zoals de vrouw over wie ik zojuist vertelde. 2. Door om de gaven van de Geest, om wijsheid te bidden. Dit in ieder geval. Jacobus schreef: "Indien iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan laat hij daar God daarom bidden, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt"(jacobus 1:5). Dat is essentieel, maar volgens de Spreukendichter is het niet zonder meer een gave die over ons komt. "Verwerf wijsheid, verlaat haar niet, dan zal zij u bewaren" (Spreuken 4:5,6). Verwerven betekent dat we er moeite voor moeten doen. Een echt bijbels woord past hier: wijsheid zoeken. Hoe dan? Zoeken bij de Vader, de Vader van alle barmhartigheid, door met Hem om te gaan. 3. Door open en oprecht met Hem te verkeren met, evenals Salomo, een opmerkzaam hart. Daar doe je 'hartverwijding' op. Daar zijn we hartverruimend bezig, worden we 'mensen met een barmhartig hart'. In alle eerbied gezegd: waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Als je met God omgaat, word je besmet met Zijn barmhartigheid en liefde. Zo zijn lofzingen, bidden en onderlinge gemeenschap de hartverruimende middelen van de gemeente. Dat werkt door in de keuzen die ik doe, of hoe ik met mensen omga. Dan blijf ik in staat en bereid om - figuurlijk gesproken - zuurdesem van barmhartigheid te zijn op de breukvlakken van werk, familie of gemeente. Gods verborgen omgang zoeken, wat het Oude Testament de 'vreze des Heren' noemt, dat is volgens de Spreukendichter het beginsel der wijsheid. Het kennen van de Hoogheilige, dat is pas wijs. Bijbelleessuggesties 1Koningen 3: 4-12; 16-28; 1 Koningen 4: 29 Spreuken 3 Philippenzen 1: 9-10 Pagina 4

5 Pagina 5

6 Pagina 6

7 Pagina 7

8 Pagina 8

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem

Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18. ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem Verlangen naar verandering!? (1) Ooh, wat mooi! De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3:18 ds. Jos Douma, Fonteinkerk Haarlem kijk voor ondersteunende materialen op: www.josdouma.nl/3vers18 Wij allen die

Nadere informatie

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz.

Thema voor het huisbezoekseizoen 2003-2004. Gods Liefde & Trouw. Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp. September 2003 Blz. Gods Liefde & Trouw Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Pijnacker - Nootdorp September 2003 Blz. 1/7 September 2003 Blz. 2/7 Gods liefde en trouw Inleiding We gaan dit jaar in de gemeente doorspreken over

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Verlangen naar de Heer

Verlangen naar de Heer Verlangen naar de Heer Psalm 25 in Adventstijd Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit. Psalm 25:1 Mijn verlangen Psalm 25 is een psalm van David. Dat staat garant voor

Nadere informatie

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. j Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek

De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek De Geest en de bruid zeggen: Kom! Ds. J. IJsselstein Openbaring 22:17 Oudejaarspreek Gemeente, een van de kenmerken van het leven met God is het verlangen naar de tijd die komt. Er zijn mensen die altijd

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus,

p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Gemeente van Christus, p1424 Terneuzen, 16 november 2014 Thema: dankbaarheid maakt je een ander mens Liturgie Votum en groet Gezang 140 : 1,2,3 GK Gebed Schriftlezing door Eric Roose 2 Korintiërs 5,11-21 Psalm 116 : 1,2,10 Preek

Nadere informatie

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011

1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 1 Korinthiërs 15:14, 17b-19 Pasen 2011 Z. Opw. 46 (Vader, ik aanbid U) Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God Z. Opw. 207 ( Mijn God, ik zal U verhogen) Wetslezing Z. Opw. 244 (welzalig de man)

Nadere informatie

DE TWEE NATUREN IN DE GELOVIGE

DE TWEE NATUREN IN DE GELOVIGE De oude en de nieuwe mens De gelovige die waarlijk geestelijk wil zijn, moet erkennen dat in hem nu twee naturen zijn; dat behalve de gevallen natuur van Adam, er ook de volmaakte natuur van Christus is,

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9)

Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Heb je mij lief? (Geloven met Petrus 9) Preek over Johannes 21:15-17 (ds. Jos Douma) Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen

Nadere informatie

082. Bijbelstudie over DE DAG DES OORDEELS - YOM HADIN ]ydh,vy

082. Bijbelstudie over DE DAG DES OORDEELS - YOM HADIN ]ydh,vy 082. De dag des Oordeels - Yom hadin - ]ydh9,vy - pagina 1 082. Bijbelstudie over DE DAG DES OORDEELS - YOM HADIN ]ydh,vy Deel 1: De voorselectie De geduchte Dag des HEREN ofwel in het Hebreeuws ]ydh9,vy

Nadere informatie

1. Het doel van de gemeente

1. Het doel van de gemeente 1. Het doel van de gemeente Aan de rand van Amsterdam werd een grote bouwput gemaakt. Machinisten op graafwerktuigen en draglines, werkers met een grote heistelling, ijzervlechters, betonmakers, timmerlieden

Nadere informatie

DEEL 1. God heeft zich bekendgemaakt

DEEL 1. God heeft zich bekendgemaakt DEEL 1 God heeft zich bekendgemaakt BEWOGENHEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel 1 - God heeft Zich bekend gemaakt 1. God de Schepper... 5 2. God de Almachtige... 7 3. God, de eeuwige Getrouwe...

Nadere informatie

Lopen over water (Geloven met Petrus 2)

Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Lopen over water (Geloven met Petrus 2) Preek over Matteüs 14:22-33 (ds. Jos Douma) Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

De biddagpreek van Haggai. ds. J. IJsselstein - Haggai 1 tot en met 2:1 (zie kanttekening Haggai 2:1)

De biddagpreek van Haggai. ds. J. IJsselstein - Haggai 1 tot en met 2:1 (zie kanttekening Haggai 2:1) De biddagpreek van Haggai. ds. J. IJsselstein - Haggai 1 tot en met 2:1 (zie kanttekening Haggai 2:1) Geliefde gemeente, op deze biddag komt het Woord des Heeren tot ons vanuit de profetie van Haggai.

Nadere informatie

THE WORD OF TRUTH MINISTRY

THE WORD OF TRUTH MINISTRY SEED & BREAD FOR THE SOWER JES.55:10 FOR THE EATER korte Bijbelse boodschappen van THE WORD OF TRUTH MINISTRY Otis Q. Sellers, Bijbelleraar Vertaling Stichting Lachai Roï, Lelystad, Nederland www.lachairoi.org

Nadere informatie

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave

VOORBEELD-GEBEDEN. Veel succes ermee. Inhoudsopgave VOORBEELD-GEBEDEN In deze bundel kan je enkele gebeden vinden die je kan gebruiken tijdens eucharistievieringen. Of als je creatief bent en wat tijd hebt, kan je je door deze gebeden laten inspireren en

Nadere informatie

De schuldige mens tegenover Gods rechtvaardigheid

De schuldige mens tegenover Gods rechtvaardigheid ZONDAG 4 De schuldige mens tegenover Gods rechtvaardigheid Psalm 79 : 4 en 7 Lezen: Job 34 : 1-23 Psalm 90 : 4 en 7 Psalm 103 : 2 en 6 Psalm 25 : 10 Geliefden, het Woord van God dat wij u thans willen

Nadere informatie

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig

GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig GENADE ERVAREN (1) Je hebt niet meer dan mijn genade nodig Over verbrokenheid Preek over Psalm 51:19 en 2 Korintiërs 12:9-10 Het offer voor God is een gebroken geest; een gebroken en verbrijzeld hart zult

Nadere informatie