*=Universiteit-Utrecht Faculteit Wiskunde en Informatica Vakgroep Informatica. Onderwijs- en Examenregeling. van de opleiding informatica

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*=Universiteit-Utrecht Faculteit Wiskunde en Informatica Vakgroep Informatica. Onderwijs- en Examenregeling. van de opleiding informatica"

Transcriptie

1 Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding informatica (september 1997) *=Universiteit-Utrecht Faculteit Wiskunde en Informatica Vakgroep Informatica

2 Deze Onderwijs- en Examenregeling is een regeling, zoals deze is voorgeschreven in artikel 7.13 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. De Onderwijs- en Examenregeling is een aanvulling op die wet en van begrippen, die hier niet nader omschreven zijn, is de omschrijving terug te vinden in de wet. 1

3 Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling Dit reglement is van toepassing op het onderwijs en de examens van de opleiding informatica. De opleiding informatica wordt verzorgd binnen de Faculteit Wiskunde en Informatica van de Universiteit Utrecht Het in artikel 6 beschreven programma voor de propedeuse is van toepassing op studenten die de studie hebben aangevangen in Het in artikel 7, lid 1 beschreven programma voor het tweede jaar is van toepassing op studenten die de studie hebben aangevangen in Het in artikel 7, lid 3 beschreven programma voor de specialisatiefase is van toepassing op studenten die de studie hebben aangevangen in 1995, of eerder. Artikel 2 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Reglement examencommissie: het reglement van de examencommissie, zoals vastgesteld op 24 augustus 1995; b. de wet: de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (Stb.1992, 593); c. student: hij/zij die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding; d. propedeuse: de propedeutische fase van de opleiding, als bedoeld in artikel 7.8 van de wet; e. doctoraal: het gedeelte van de opleiding dat volgt op de propedeuse; f. examencommissie: een commissie ten behoeve van organisatie en coördinatie van de toetsen van examenonderdelen, zoals omschreven in artikel 7.12 van de wet; g. examinator: een door de examencommissie aangestelde persoon die belast is met het afnemen van toetsen van examenonderdelen, zoals omschreven in artikel 7.12 van de wet; h. doctoraal examen: het afsluitend examen van de opleiding informatica; i. studiepunt: zoals omschreven in artikel 7.4 van de wet; j. studielast: zoals omschreven in artikel 7.4 van de wet; 2

4 k. specialisatiefase: de laatste twee jaar van de opleiding; l. variant: een door het opleidingsbestuur goedgekeurd variabel deel van de eerste twee jaar van de opleiding. m. specialisatierichting: één van de richtingen binnen de opleiding waarin men zich kan specialiseren. n. examenonderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding, zoals bedoeld in artikel 7.3 van de wet; o. tentamen van een examenonderdeel: een toets betreffende de inhoud van dat examenonderdeel; huiswerkopgaven kunnen ook deel uitmaken van deze toets; p. schriftelijk tentamen: de schriftelijke beantwoording van vragen, of de schriftelijke uitwerking van een opdracht; q. practicum: een practische oefening, als bedoeld in artikel 7.13 van de wet, in de vorm van een computerpracticum; r. taak: een practische oefening, als bedoeld in artikel 7.13 van de wet, in de vorm van één of meer van de volgende onderdelen: het maken van een scriptie het houden van een voordracht het maken van een werkstuk of proefontwerp het uitvoeren van een onderzoeksopdracht het verrichten van een andere onderwijsactiviteit, vastgesteld door het opleidingsbestuur, die gericht is op het bereiken van bepaalde vaardigheden. Artikel 3 Doel van de opleiding Met de opleiding wordt beoogd zodanige kennis, vaardigheid en inzicht bij te brengen op het gebied van de informatica, dat de afgestudeerde in staat is tot een zelfstandige beroepsuitoefening en in aanmerking komt voor een eventuele vervolgopleiding tot leraar, wetenschappelijk onderzoeker, of ontwerper. Artikel 4 Voltijds/deeltijds De opleiding wordt uitsluitend voltijds verzorgd. Artikel 5 De examens van de opleiding 1. De opleiding kent de volgende examens: het propedeutisch examen en het doctoraalexamen. 3

5 2. De verkorte doctoraalopleidingen kennen alleen een doctoraalexamen. 4

6 Paragraaf 2 Propedeuse informatica Artikel 6 Samenstelling 1. De propedeuse geeft toegang tot het doctoraalprogramma Informatica. 2. De propedeuse informatica omvat de volgende examenonderdelen. Vermeld is de studielast in studiepunten (stp) en de vorm (C is college+tentamen, c is college P is practicum en T is een taak) a. Een informatica-kern bestaande uit de onderdelen: imperatief programmeren 5 stp 3C+2P beschrijven & bewijzen 4 stp 4C software tools 4 stp 1C+3P objectgeoriënteerd modelleren en programmeren 5 stp 2C+3P functioneel programmeren 4 stp 3C+1P algoritmen en datastructuren 1 4 stp 4C b. Onderdelen waarbij wiskunde vaardigheden centraal staan: concrete wiskunde 1 4 stp 4C lineaire algebra 4 stp 3C+1T c. Een variabel stuk, waarin een keuze gemaakt kan worden uit een aantal varianten. Momenteel zijn dat: Algemene informatica, met de onderdelen: caleidoscoop algemene informatica 4 stp 2c+2T computers, software en netwerken 4 stp 4C Medisch-technische informatica, met de onderdelen: caleidoscoop medisch-technische informatica 4 stp 2c+2T medisch basisvak 4 stp 4C Technische kunstmatige intelligentie, met de onderdelen: caleidoscoop technische kunstmatige intelligentie 4 stp 2c+2T inleiding psychologie 4stp 4C Informatica en management, met de onderdelen: caleidoscoop informatica en management 4 stp 2c+2T bedrijfseconomie 4stp 4C 3. De in lid 2 onder b en c genoemde onderdelen mogen worden vervangen door de volgende onderdelen: 5

7 analyse 1 3 stp 3C infinitesimaalrekening 1W 4 stp 4C analyse 2 2 stp 2C infinitesimaalrekening 2W 5 stp 5C algebra 1 8 stp 8C inleiding stochastiek 2 stp 2C 4. De beoordeling van practica en taken, zoals genoemd in artikel 6, lid 2, worden gecombineerd met de beoordeling van de toetsing van het betreffende examenonderdeel, tot een eindcijfer volgens de in het Reglement Examencommissie genoemde methode, met uitzondering van de onderdelen caleidoscoop algemene informatica en caleidoscoop medisch-technische informatica. Voor die onderdelen is het cijfer voor de taak tevens het eindcijfer. 6

8 Paragraaf 3 Doctoraal informatica Artikel 7 Samenstelling 1. Het programma van het tweede jaar van de opleiding informatica bestaat uit de volgende onderdelen. a. Een informatica-kern, bestaande uit de onderdelen: parallel programmeren & concurrency 3 stp 3C algoritmen & datastructuren 2 3 stp 3C formele methoden 3 stp 3C databases 4 stp 3C+1T gedistribueerde systemen & algoritmen 3 stp 3C expertsystemen 4 stp 3C+1P software project 8 stp 8T b. Een wiskunde onderdeel: lineaire algebra 4 stp 3C+1T (Dit onderdeel wordt vervangen door Concrete wiskunde 2 als het onderdeel lineaire algebra, of algebra 1 is gedaan als onderdeel van de propedeuse). c. Een variabel stuk, inhoudelijk aansluitend op de gelijknamige varianten uit de propedeuse. Algemene informatica, met de vakken: implementatie van programmeertalen 4 stp 2C+2P graphics 3 stp 3C systeemarchitectuur 3 stp 3C Medisch-technische informatica, met de vakken: ziekteleer 4 stp 4C graphics 3 stp 3C klinisch handelen 3 stp 3C Technische kunstmatige intelligentie, met de vakken: psychologie van de expert 4 stp 4C zoeken en representeren 3 stp 3C kennisacquisitie 3 stp 3C Informatica en management, met de vakken: inleiding management en organisatie 4 stp 4C discrete optimalisering 3 stp 3C logistiek en management 3 stp 3C 2. De opleiding kent de volgende specialisatierichtingen: 7

9 aansluitend op de variant Algemene informatica: Algoritmisch ontwerpen Intelligente systemen Softwaretechnologie aansluitend op de variant Medisch-technische informatica: Medische beeldverwerking Medische kennistechnologie Simulatie en visualisatie aansluitend op de variant Technische kunstmatige intelligentie: Beslissingsondersteuning Intelligent agents aansluitend op de variant Informatica en management: operations research informatie en organisatie 3. De omvang van de 2-jarige specialisatiefase is minstens 84 studiepunten. De specialisatiefase bevat de volgende onderdelen: a. 20 studiepunten: examenonderdelen binnen de specialisatierichting, waaronder in ieder geval de examenonderdelen die verplicht zijn voor die specialisatierichting. b. 10 studiepunten: een examenonderdeel overdragen van de informatica (6sp) en één examenonderdeel dat ingaat op juridische, maatschappelijke of filosofische aspecten van de informatica (4sp). c. 8 studiepunten: een keuzevak, zoals beschreven in artikel 9. d. 24 studiepunten of meer: examenonderdelen uit de specialisatierichtingen en andere door de examencommissie aan te wijzen onderdelen. Maximaal 8 studiepunten mogen ingevuld worden met vakken uit de categorieën b en c. Bovendien mogen maximaal 8 studiepunten ingevuld worden met vakken uit het doctoraalgedeelte van de opleiding wiskunde. e. 22 studiepunten: een afstudeerfase binnen de gekozen specialisatierichting. Een afstudeerdocent mag de invulling van maximaal 2 examenonderdelen bepalen als toegangseis voor een afstudeerfase. 4. De verplichte examenonderdelen van de specialisatierichtingen, zoals bedoeld in artikel?? sub a, worden jaarlijks gepubliceerd in de Studiegids van de opleiding Informatica. Artikel 8 Verkorte doctoraalopleidingen 8

10 1. Voor afgestudeerden van een hts met een afstudeerrichting in de informatica zijn er twee programma s voor een 2-jarige verkorte doctoraalopleiding (vdo): de vdoa richting en de vdo-b richting. Op grond van een einddiploma van een Hogere Informatica Opleiding wordt men toegelaten tot de vdo-a richting en op grond van een einddiploma hts met een andere informatica-afstudeerrichting wordt men toegelaten tot de vdo-b richting, tenzij de Examencommissie in bijzondere gevallen anders beslist. 2. Het programma voor de verkorte doctoraalopleiding bestaat uit een verplicht gedeelte, bestaande uit onderdelen aan te wijzen door de Examencommissie uit het verplichte deel van het reguliere programma. De omvang van dit deel is 20 studiepunten voor vdo-a en 34 studiepunten voor vdo-b. 3. De specialisatiefase van de Verkorte doctoraalopleiding bestaat uit: a. 20 studiepunten: Examenonderdelen binnen de specialisatierichting, waaronder in ieder geval de examenonderdelen die verplicht zijn voor die specialisatierichting. b. Alleen voor vdo-a: 8 studiepunten keuzevak. c. 20 studiepunten voor vdo-a en 15 studiepunten voor vdo-b: examenonderdelen uit de specialisatierichtingen, eventueel aangevuld met maximaal 8 studiepunten uit het doctoraalgedeelte van de opleiding wiskunde. d. 16 studiepunten voor vdo-a en 15 studiepunten voorvdo-b: een afstudeerfase binnen de gekozen specialisatierichting. Artikel 9 Keuzevakken De opleiding informatica kent standaardpakketten voor de invulling van het keuzevak. Deze pakketten worden elk jaar beschreven in de studiegids van de opleiding informatica. Afwijkende keuzevakken dienen te worden goedgekeurd door de examencommissie. 9

11 Paragraaf 4 Toetsingsvormen en het afleggen van toetsen Artikel 10 Toetsingsvormen 1. Het examen bestaat uit de afzonderlijke toetsen van de examenonderdelen. Een toets van een examenonderdeel leidt tot een beoordeling. 2. Een toets kan bestaan uit een of meer van de volgende vormen: - schriftelijk tentamen - mondeling tentamen - schriftelijk werk - voordracht - practisch werk - participatie in groepsgewijs onderwijs. 3. Voor elk examenonderdeel wordt door de examencommissie vastgesteld door middel van welke toetsingsvorm de beoordeling van dat examenonderdeel wordt vastgesteld en op welke wijze dat geschiedt. Artikel 11 Volgorde toetsen 1. Aan een toets van een examenonderdeel van de specialisatiefase kan pas worden deelgenomen als alle examenonderdelen van de propedeuse met een voldoende zijn beoordeeld. Dit geldt niet voor studenten die de verkorte doctoraalopleiding volgen. 2. Aan de afstudeerfase kan pas worden deelgenomen als alle examenonderdelen van de de eerste twee jaar van de opleiding met een voldoende zijn beoordeeld en niet meer dan 12 studiepunten uit de rest van de opleiding ontbreken. 3. Aan het onderdeel Softwareproject mag pas worden deelgenomen als 34 studiepunten uit het propedeuseprogramma, waaronder het onderdeel Programmacompositie of Objectgeoriënteerd modelleren en programmeren, met een voldoende zijn beoordeeld. 4. Aan het examenonderdeel Overdragen van de informatica mag men pas deelnemen als het onderdeel Softwareproject met een voldoende is beoordeeld. 5. De examencommissie kan aan een student toestemming verlenen af te wijken van de bovengenoemde leden. Artikel 12 Tijdvakken en frequentie toetsen 1. Bij examenonderdelen die worden afgesloten met een tentamen, worden twee gelegenheden geboden om dit tentamen af te leggen. De eerste tentamengelegenheid 10

12 vindt zo spoedig mogelijk na afloop van het onderwijs plaats. 2. Voor taken en practica die een apart examenonderdeel zijn en dus beoordeeld worden met een cijfer, kan men een verlengde taak of practicum krijgen, indien de beoordeling van dat examenonderdeel minstens een 5 is. 3. Voor een taak of practicum dat in combinatie met een tentamen een examenonderdeel vormt, kan de examinator bepalen welke personen met een beoordeling onvoldoende, in aanmerking komen voor een verlengde taak of practicum. 4. In bijzondere gevallen kan de examencommissie een docent toestemming geven om van de bovengenoemde regels af te wijken. Artikel 13 Wijze van toetsen 1. Tentamens behorend bij het college van examenonderdelen uit de eerste twee jaar van de opleiding worden als schriftelijk tentamen afgenomen. Op verzoek van de examinator van een examenonderdeel kan de examencommissie toestaan dat een tentamen op een andere wijze wordt afgenomen, mits dit reeds bij aanvang van het onderwijs aan de studenten wordt meegedeeld. 2. Aan lichamelijk of zintuiglijk gehandicapte studenten wordt de gelegenheid geboden de tentamens op een zoveel mogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wijze af te leggen. De examencommissie wint zonodig via de studentendecaan advies in alvorens te beslissen. Artikel 14 Mondelinge tentamens 1. Mondeling wordt niet meer dan één persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de examencommissie anders heeft bepaald. 2. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de examencommissie in een bijzonder geval anders heeft bepaald, dan wel de student daartegen van te voren bezwaar heeft gemaakt bij de examencommissie en deze bezwaren zijn erkend. 11

13 Paragraaf 5 Uitslag van een beoordeling Artikel 15 Vaststelling en bekendmaking van een beoordeling 1. De examinator stelt terstond na het afnemen van mondelinge tentamens de uitslag vast en deelt deze de betrokken student mede. 2. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen dertig dagen na de dag waarop het is afgelegd. 3. De examinator stelt de uitslag van een practische oefening vast binnen dertig dagen na de dag waarop voor het laatst iets met betrekking tot deze oefening kon worden ingeleverd. 4. Zodra een examinator een (eind)beoordeling heeft vastgesteld, verschaft hij/zij de administratie van de opleiding de nodige gegevens ten behoeve van de uitreiking van het schriftelijk bewijsstuk omtrent de uitslag aan een student. De administratie van de opleiding zorgt voor registratie van de uitslagen in de studievoortgangsadministratie en stuurt de studenten zo spoedig mogelijk een schriftelijk bewijs van de uitslag. 5. In de schriftelijke verklaring omtrent de uitslag van een tentamen wordt de student gewezen op het inzagerecht, alsmede op de beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens. 6. Bij afwijkende onderwijsvormen, die goedkeuring behoeven van de examencommissie, stelt de examencommissie tegelijkertijd vast welke vorm van toetsing zal worden gehanteerd. Artikel 16 Geldigheidsduur 1. De geldigheidsduur van behaalde examenonderdelen is onbeperkt. De examencommissie kan echter bij een examenonderdeel, waarvan de beoordeling langer dan zes jaar geleden is behaald, een aanvullende dan wel vervangende toets opleggen, alvorens de student wordt toegelaten tot het afleggen van het desbetreffende examen. 2.. Voor examenonderdelen zoals bedoeld in artikel 6 lid 2 en artikel 7 lid 1 waarvan de beoordeling wordt bepaald door de combinatie van de beoordeling van een tentamen en de beoordeling van een practicum of taak bestaat een geldigheidsduur van 28 maanden voor de aparte deelbeoordelingen. 3. Voor de examenonderdelen uit de specialisatiefase waarvan de beoordeling wordt bepaald door de combinatie van meerdere deelbeoordelingen, zijn die deelbeoordelingen slechts geldig tot en met de laatste herkansing behorend bij het examenonderdeel in 12

14 een bepaald studiejaar. Artikel 17 Inzagerecht 1. Gedurende dertig dagen na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk toets en een practische oefening krijgt de student op zijn/haar verzoek inzage in zijn/haar beoordeeld werk. 2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke belangstellende kennis nemen van vragen en opdrachten van het desbetreffende toets. 13

15 Paragraaf 6 Vrijstelling Artikel 18 Vrijstelling van toetsen 1. De examencommissie kan vrijstelling verlenen van een toets van een examenonderdeel, indien de student aantoonbaar voldoet aan één van de hierna te noemen voorwaarden m.b.t. het desbetreffende examenonderdeel: a. het behaald hebben van examenonderdelen van een qua inhoud en studielast overeenkomstig examenonderdeel van een andere universitaire opleiding in Nederland of in het buitenland, dan wel van een hogere beroepsopleiding. b. het in het kader van een andere opleiding succesvol gevolgd hebben van een cursus die qua inhoud en studielast overeenkomst. 2. De regels over geldigheidsduur zijn ook van toepassing op vrijstellingen. 14

16 Paragraaf 7 Examens Artikel 19 Tijdvakken en frequentie examens De examencommissie stelt de uitslag van het examen vast binnen 30 dagen nadat de student voldoende bewijzen overlegt van door hem/haar behaalde examenonderdelen, met uitzondering van de maanden juni en juli. Artikel 20 Uitslag van het examen 1. De beoordeling van een examenonderdeel wordt uitgedrukt in een cijfer, waarbij 0 het laagste en 10 het hoogste cijfer is. De examinator rondt het cijfer af op hele of halve punten. Een examenonderdeel is met een voldoende resultaat beoordeeld als het cijfer groter of gelijk een 6 is. 2. In afwijking van hierboven bepaalde kan de examencommissie, alvorens de uitslag van het examen vast te stellen, zelf een onderzoek instellen, indien en voorzover de uitslagen van de desbetreffende onderdelen haar daartoe aanleiding geven. 15

17 Paragraaf 8 Vooropleiding Artikel 21 Vervangende eisen deficiënties vooropleiding 1. Deficiëntie in de vooropleiding m.b.t. Wiskunde B wordt opgeheven door het met goed gevolg afleggen van de toets wiskunde B van het James Boswell Instituut, of de toets van de Colloquium Doctum Commissie. 2. Voor het door de wet in de vooropleiding vereiste vak natuurkunde verleent de examencommissie vrijstelling. 3. Aan de eis van voldoende beheersing van de Nederlandse taal, zoals bepaald in artikel 7.28 en 7.29 van de wet, wordt voldaan door het met goed gevolg afleggen van de toets Nederlands, afgenomen door het James Boswell Instituut, dan wel door het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands op niveau 2, of het Interuniversitair Toelatingsexamen Nederlands aan enig geaccrediteerd opleidingsinstituut. Artikel 22 Equivalente vooropleiding De volgende diploma s van secundair c.q. voorbereidend wetenschappelijk onderwijs geven toegang tot de opleiding, onverminderd het bepaalde in artikel??: - hts diploma s afgegeven voor Een bevoegdheid om Wiskunde op minstens 2e graads niveau te geven. Artikel 23 Colloquium doctum Bij het toelatingsonderzoek, als bedoeld in artikel 7.29 van de wet, worden de volgende aanvullende eisen gesteld: Een toereikende kennis van de wiskunde, overeenkomend met het niveau van VWOabituriënten met het vak wiskunde B in het eindexamenpakket van het VWO, alsmede een voldoende kennis van het Engels om de vereiste vakliteratuur te kunnen lezen. Nadere regels omtrent de procedure voor toetsing door de Colloquium Doctum Commissie zijn vastgelegd in het colloquium doctum-reglement. 16

18 Paragraaf 9 Studiebegeleiding Artikel 24 Studievoortgang en studiebegeleiding 1. De faculteit draagt zorg voor een zodanige registratie van de studieresultaten, dat elke student te allen tijde een overzicht kan krijgen van de op hem/haar betrekking hebbende studieresultaten. 2. De faculteit draagt zorg voor studiebegeleiding van de studenten die voor de opleiding zijn ingeschreven, mede ten behoeve van hun oriëntatie op mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding. 17

19 Paragraaf 10 Slot- en invoeringsbepalingen Artikel 25 Wijziging 1. Geen wijzigingen vinden plaats die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, tenzij de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 2. Wijzigingen kunnen voorts niet ten nadele van de studenten van invloed zijn op: - de goedkeuring, die krachtens artikel??, of artikel?? is verkregen; - enige andere beslissing, welke krachtens deze regeling door de examencommissie is genomen ten aanzien van een student. Artikel 26 Bekendmaking 1. De faculteit draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling, van regelen en richtlijnen die door de examencommissie zijn vastgesteld, alsmede van wijzigingen van deze stukken. 2. Elke belangstellende kan op het faculteitsbureau een exemplaar van de in het eerste lid bedoelde stukken verkrijgen. Artikel 27 Inwerkingtreding De overige artikelen van deze regeling treden per 1 september 1997 in werking. Aldus vastgesteld bij besluit van de raad van de faculteit Wiskunde en Informatica op 26 augustus

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld door de Faculteitsraad op 23 juni 1998 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht besproken in de Faculteitsraad op 20 juni 2000 daarna vastgesteld door de Decaan. Toepasselijkheid Deze onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht concept 20 augustus 2002 artikel 1 Toepasselijkheid Deze onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld in artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs- en examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht Onderwijs- en examenregeling van de opleiding Informatica aan de Universiteit Utrecht vastgesteld 28 augustus 2003 artikel 1 Toepasselijkheid Deze onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;

gelet op: de artikelen 7.13, 9.15, 9.18 en 9.38 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de opleiding Technische Wiskunde Het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008

1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 1 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleiding Informatica, 2007/2008 Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs en examenregeling van de opleiding informatiekunde aan de Universiteit Utrecht

Onderwijs en examenregeling van de opleiding informatiekunde aan de Universiteit Utrecht Onderwijs en examenregeling van de opleiding informatiekunde aan de Universiteit Utrecht Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Artikel 1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66804] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Nederlandse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60285] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding American Studies. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [66056] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding American Studies Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60712] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Conflict Studies and Human Rights Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen.

Deze regeling wordt aangeduid als OER van de Masteropleiding Energie en Milieuwetenschappen. ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2006-2007 MASTEROPLEIDING ENERGIE EN MILIEUWETENSCHAPPEN PARAGRAAF 1 Artikel 1.1 ALGEMEEN Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60739] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Cultureel Erfgoed Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling. Deel I Bacheloropleiding Informatica BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Informatica Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA

Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA Universiteit van Amsterdam FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bacheloropleidingen FNWI Studiejaar 2003-2004 Preambule In deze OER wordt de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Bacheloropleiding psychologie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding psychologie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding kunstmatige intelligentie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding kunstmatige intelligentie Bacheloropleiding kunstmatige intelligentie Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding kunstmatige intelligentie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 bacheloropleiding HBO-Rechten ) U2012-04405-BGA I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING KANDIDAATSOPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de vijfjarige opleiding in

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Deel 1 - Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Deel 1 - Bacheloropleiding Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen. Onderwijs- en examenregeling. Bacheloropleiding Onderwijs- en examenregeling Inhoud: Paragraaf 1 Algemene bepalingen Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding Paragraaf 3 Onderwijs Paragraaf 4 Tentamens Paragraaf 5 Vooropleiding Paragraaf 6 Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

BESLUIT: De volgende onderwijs- en examenregeling voor de vijfjarige opleiding Technische Natuurkunde vast te stellen:

BESLUIT: De volgende onderwijs- en examenregeling voor de vijfjarige opleiding Technische Natuurkunde vast te stellen: O N D E R W I J S - e n E X A M E N - R E G E L I N G v i j f j a r e n o p l e i d i n g p o s t p r o p e d e u t i s c h e f a s e I N H O U D art Par. 1 Algemeen 1 t/m 5 Par. 2 Propedeuse 6 en 7 Par.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Deel I Bacheloropleiding Wiskunde Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2 Begripsbepalingen 2 Artikel 1.3 Doel van de opleiding

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Kunstgeschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding)

Onderwijs- en Examenregeling MST en LS&T (Bacheloropleiding) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010

Onderwijs- en Examenregeling LS&T en MST (Bacheloropleiding) 2009-2010 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Bedrijfscommunicatie. studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Bedrijfscommunicatie studierichtingen: Bedrijfscommunicatie, Cultuur & Organisaties (BCO) Internationale

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER)

Onderwijs- en examenregeling (OER) Onderwijs- en examenregeling (OER) (art. 7.13 W.H.W.) Technische Universiteit Delft Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen Bacheloropleiding Werktuigbouwkunde

Nadere informatie

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor)

Studiejaar Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) Studiejaar 2017-2018 Model Onderwijs- en examenregeling (Bachelor) De model-oer is een hulpmiddel voor faculteiten bij het opstellen van de onderwijs- en examenregelingen. Ter bevordering van (het bewaken

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Algemene Cultuurwetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Algemene Cultuurwetenschappen 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK

BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK BIJLAGE E ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER IK Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel II - Masteropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel

Nadere informatie

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis

Faculteit der Letteren. Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis Faculteit der Letteren Onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Geschiedenis artikel 1 - toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Arabische, Nieuwperzische en Turkse Talen en Culturen 2005-2006 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg Versie vastgesteld FR 29-5-2008 Inhoud: DEEL I ALGEMEEN 3 1. Algemene

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen:

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Duitslandstudies. studierichtingen: FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Duitslandstudies studierichtingen: Sociaal-cultureel en Politiek-economisch 2008-2009 Par. 1 - Algemene

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde. Deel I - Bacheloropleiding

BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN. Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde. Deel I - Bacheloropleiding BIJLAGE E ONDERWIJS EN EXAMENREGELINGEN Onderwijs- en examenregeling Informatiekunde Deel I - Bacheloropleiding Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1.1 Toepasbaarheid van de regeling 2 Artikel 1.2

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2011-2012 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling. Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur. Inhoud: 1. Algemeen. 2. Opbouw van de opleiding. 3.

Onderwijs- en examenregeling. Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur. Inhoud: 1. Algemeen. 2. Opbouw van de opleiding. 3. Onderwijs- en examenregeling Deel I - Bacheloropleiding Franse Taal en cultuur Inhoud: 1. Algemeen 2. Opbouw van de opleiding 3. Onderwijs 4. Toetsing 5. Vooropleiding 6. Studiebegeleiding 7. Overgangsbepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Letterkunde en Literatuurwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN model onderzoeksmaster ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Letterkunde en Literatuurwetenschap 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek

Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Onderwijs- en Examenregeling Master Onderwijskunde & Pedagogiek Inhoud 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen artikel X

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie OER MSc psychologie 2005-2006 Onderwijs- en examenregeling masteropleiding psychologie 2005-2006 Overzicht inhoud Paragraaf 1 Algemene bepalingen Art. 1.1 Toepasbaarheid regeling Art. 1.2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Nederlandse Taal en cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Nederlandse Taal en cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taalwetenschap

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Taalwetenschap FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Taalwetenschap 2005-2006 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Kunstgeschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Kunstgeschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Kunstgeschiedenis 2010-2011 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60715] Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Kunstbeleid en -management Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2014/05206/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Historische Wetenschappen FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Historische Wetenschappen 2006-2007 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology

Faculty of Science, Leiden University. and. Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology Faculty of Science, Leiden University and Faculty of Applied Sciences, Delft University of Technology September 1 st, 2011 till August 31 st, 2012 Course and Examination Regulations Master s Programme

Nadere informatie

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 2005-2006 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013. Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en Examenregeling 2012/2013 Masteropleiding Educatie en Communicatie in de Wiskunde en Natuurwetenschappen Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Bacheloropleiding. Taal- en Cultuurstudies FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Bacheloropleiding Taal- en Cultuurstudies 2005-2006 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Geschiedenis 2009-2010 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding communicatiewetenschap

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding communicatiewetenschap Bacheloropleiding communicatiewetenschap Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding communicatiewetenschap Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de Masteropleiding. Romaanse Talen en Culturen. studierichtingen: Franse Taal en Cultuur. Spaanse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de Masteropleiding Romaanse Talen en Culturen studierichtingen: Franse Taal en Cultuur Spaanse Taal en Cultuur Mediterrane

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. Bacheloropleiding Wereldgodsdiensten

Onderwijs- en examenregeling 2007-2008. Bacheloropleiding Wereldgodsdiensten Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 Bacheloropleiding Wereldgodsdiensten Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDINGEN WERKTUIGBOUWKUNDE MARITIEME TECHNIEK TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER BSc Werktuigbouwkunde en Maritieme Techniek 2013-2014 1

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding pedagogische wetenschappen Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasbaarheid regeling 1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Griekse en Latijnse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 2009-2010 Par. 1 Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015

GMW Onderwijs- en ExamenRegeling. Master-opleiding. voor het studiejaar 2014-2015 GMW Onderwijs- en ExamenRegeling Master-opleiding voor het studiejaar 2014-2015 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 2. Opbouw van de opleiding 3. Tentamens en examen van de opleiding 4. Toelating 5. Studiebegeleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2008-2009 Masteropleiding Archeologie Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009

Onderwijs en Examenregeling LS&T / NanoScience (Masteropleiding) 2008-2009 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Engelse Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Engelse Taal en Cultuur 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) (ex artikel 7.13 WHW) BACHELOROPLEIDING INDUSTRIEEL ONTWERPEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT OER Bachelor IO 2007-2008 1 Bachelor programma Industrieel Ontwerpen 2007-2008

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september Begeleide masteropleiding 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science Instroom vanaf 1 september 2014 Begeleide masteropleiding U2014/02466 I Algemeen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de onderzoeksmaster. Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de onderzoeksmaster Kunst en visuele cultuur in historisch perspectief 2012-2013 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen)

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) 2010-2011

Onderwijs- en Examenregeling LST en MST (Bacheloropleidingen) 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleidingen

Nadere informatie

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleidingen

Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleidingen geldig vanaf 01 september 2010 Deze onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Software Engineering

Onderwijs- en examenregeling wo masteropleiding Software Engineering 1 Faculteit Management, Science and Technology Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Software Engineering U2014/02465 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de bacheloropleiding. Geschiedenis FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de bacheloropleiding Geschiedenis 2007-2008 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid

Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid 1 Faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Rechtsgeleerdheid U2014/02482 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad Onderwijs- en examenregeling

Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad Onderwijs- en examenregeling Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs in de eerste graad Onderwijs- en examenregeling Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen

Onderwijs- en examenregeling wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen Faculteit Cultuurwetenschappen Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen U2013/01214 I Algemeen deel 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding Cultureel erfgoed

Onderwijs- en examenregeling masteropleiding Cultureel erfgoed [60739] Onderwijs- en examenregeling 2007-2008 masteropleiding Cultureel erfgoed 1 Inhoud: PARAGRAAF 1 ALGEMENE BEPALINGEN...3 art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling...3 art. 1.2 begripsbepalingen...3

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling NOH-I 2011-2012 26 augustus 2011 Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 HBO bacheloropleiding Informatica van de NOH Croho nummer opleiding 34479 Preambule In dit document

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten

Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten College van bestuur Onderwijs- en examenregeling 2015-2016 bacheloropleiding HBO-Rechten I Algemeen deel U2015/05261/BGA 1. Algemeen Artikel 1. Toepasselijkheid van de regeling Het Algemeen Deel (Deel

Nadere informatie