Wat willen de leerlingen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat willen de leerlingen?"

Transcriptie

1 Metje Jantje Groeneveld is sinds 2005 programmaleider Onderwijs bij Hiteq, het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Voor die tijd was zij projectleider examens bij Kenteq en vervulde zij diverse functies in het onderwijs, bij pedagogische centra en een educatieve multimedia-uitgeverij. Metje Jantje Groeneveld Wat willen de leerlingen? Kenmerkend vmbo, mbo, havo en vwo Hoe richten we de school in zodat we leerlingen het beste bieden? Wat houdt jongeren bezig? Hoe zorgen we ervoor dat zij de juiste keuzes maken voor hun toekomst? De reeks onderzoeken die expertisecentrum Hiteq in de periode heeft uitgevoerd onder leerlingen en ouders, biedt aanknopingspunten om deze vragen te beantwoorden en aan te sluiten bij de manier waarop de leerlingen van vandaag graag leren. Metje Jantje Groeneveld geeft in dit artikel een overkoepelend beeld van de onderzoeksresultaten en ze geeft aan wat een schoolleider ermee kan. Hiteq heeft in de periode diverse onderzoeken uitgevoerd onder leerlingen in vmbo, mbo en havo/vwo die in of na 1988 zijn geboren, en twee onderzoeken onder ouders. In totaal zijn in deze onderzoeken 4975 leerlingen en 1513 ouders bevraagd (zie verder tabel 1). Daarnaast zijn individuele gesprekken en groepsgesprekken ge- voerd met 63 docenten, praktijkopleiders en ouders. Dit artikel geeft een overkoepelend beeld van de resultaten. Aan de orde komt een selectie van onderzochte onderwerpen, aangevuld met vergelijkingen tussen de verschillende groepen leerlingen (vmbo, mbo, havo/vwo). De volgende vragen staan centraal: Op welke manier willen leerlingen leren? Wat is een goede docent? Hoe maken leerlingen keuzes voor een (vervolg)opleiding en een toekomstig beroep? Wat doen leerlingen op het internet? Uitproberen Ongeveer tweederde van de ondervraagde leerlingen probeert liever iets uit dan dat zij een instructie moeten lezen. Opvallend is dat de havo/vwoleerlingen iets vaker aangeven dat ze liever iets uitproberen dan de andere groepen. Van zowel de vmbo ers, de mbo ers als de havisten heeft een op de vijf leerlingen moeite met lezen. Dit verklaart mede de grote voorkeur die deze leerlingen hebben voor beeldinformatie boven tekstuele informatie en de voorkeur voor leren door uitproberen. Dit is iets om rekening mee te houden bij de ontwikkeling van les- en promotiemateriaal. En denk ook aan alle informatiebrieven die de schoolleiding meegeeft. Bij het opstellen van dergelijke informatie is het belangrijk om te checken of de boodschap overkomt. Behoefte aan instructie In het onderzoek is getoetst hoe de leerlingen een open opdracht zouden aanpakken. De meeste leerlingen gebruiken Google om informatie te vergaren. Daarnaast inventariseert een aanzienlijke groep leerlingen de eigen kennis over het onderwerp. Opvallend is dat havo/vwo-leerlingen iets meer instructie nodig hebben dan vmbo ers en mbo ers: ze stellen vaker vragen aan de docent en Onderwijsvorm Doelgroep Onderzoekspublicatie Aantal respondenten vmbo Leerlingen uit klas 3 en 4, alle leerwegen, sectoren techniek, Kenmerkend vmbo zorg & welzijn en economie mbo Leerlingen uit alle leerjaren, alle niveaus, bol en bbl, sectoren Kenmerkend mbo techniek, zorg & welzijn en economie Ouders van mbo-leerlingen zoals hierboven omschreven 513 havo/vwo Leerlingen uit klas 4, 5 en 6, afkomstig uit alle profielen Kenmerkend havo en vwo Ouders van havo/vwo-leerlingen zoals hierboven omschreven Tabel 1: Vijf Hiteq-onderzoeken: onderwijsvormen, doelgroepen en aantallen respondenten 21

2 1 meer afwisselende lessen (56,3%) duidelijker opdrachten (46,0%) meer vrijheid (47,8%) 2 meer praktische opdrachten (37,9%) dat docenten me beter vertellen wat er van me verwacht wordt (29,5%) meer aan projecten werken met anderen (26,7%) 3 duidelijker opdrachten (35,5%) meer contact met praktijk (bedrijven duidelijker opdrachten (21,6%) en mensen die daar werken) (22,4%) 4 betere docenten (34,0%) vaker zelf kunnen bepalen hoe ik leer (19,7%) dat docenten me beter vertellen wat er van me verwacht wordt (20,1%) 5 meer contact met praktijk (bedrijven en mensen die daar werken) (30,7%) meer aandacht voor wat ik allemaal kan (18,5%) meer zelfstandigheid (zelf werken) (19,2%) Tabel 2: Top vijf van zaken die leerlingen willen veranderen op school zoeken vaker naar informatie in de bibliotheek. De behoefte aan instructie is bij deze leerlingen meer gericht op het proces en de randvoorwaarden dan op het verkrijgen van stap-voor-stapaanwijzingen om het vastgestelde doel te bereiken, zoals dat geldt voor (v)mbo ers. Vmbo ers en mbo ers scoren hoger op meer praktijkgerichte opties en schakelen vaker netwerken buiten de school in. De grote behoefte aan instructie bij alle groepen leerlingen is opvallend en betekent onder andere dat leerlingen niet van de ene op de andere dag zelfstandig kunnen werken. Bij de invoering van onderwijsvormen die meer uitgaan van de zelfstandigheid van leerlingen, is van belang dat leerlingen stap voor stap gecoacht worden naar die zelfstandigheid. Schoolleiders doen er goed aan docenten daarop te wijzen en hen niet van de ene op de andere dag in een coachende rol te plaatsen. De school veranderen Tabel 2 geeft een overzicht van de top vijf van zaken die leerlingen van de verschillende onderwijsvormen willen veranderen op school. Ook hier scoort bij alle groepen het krijgen van duidelijke opdrachten hoog. Een belangrijk aandachtspunt dus voor docenten. De hoge score meer vrijheid bij vmbo ers staat voor zo veel mogelijk lesuitval en heeft niks te maken met meer vrijheid tijdens de lessen. Havo/vwo-leerlingen (70,3%) hebben meer moeite met het vertalen van de lesstof naar de latere praktijk dan mbo ers (39%) en vmbo ers (43,7%). In tabel 2 zien we ook de behoefte aan meer praktische opdrachten van havo- en vwoleerlingen. Havo- en vwo-leerlingen vragen hier nog sterker om dan vmbo- en mbo-leerlingen. Wellicht kan het beroepsgerichte karakter van de opleiding van vmbo ers en mbo ers een verklaring zijn voor dit verschil. Schoolleiders kunnen hun havo/vwo-docenten aanmoedigen om die verbintenis met de praktijk meer zichtbaar te maken, bijvoorbeeld door het leren buiten de muren van de school te stimuleren of door levensechte situaties in te brengen in de lespraktijk. Ook is het heel zinvol als havo- en vwo-docenten stage gaan lopen bij hun collega s op het vmbo en het mbo, om te kijken hoe daar die verbinding wordt gelegd. Goede docent Leerlingen beoordelen een docent vooral aan de hand van klassieke criteria: een goede docent is voor hen een kennisautoriteit met goede didactische vaardigheden en is bij voorkeur een prettig en toegankelijk persoon. Havo/vwo-leerlingen leggen sterk de nadruk op de didactische vaardigheden van de docent; mbo ers leggen meer dan vmbo ers en havo/vwo-leerlingen de nadruk op vak- en praktijkkennis (zie tabel 3). Leerlingen zijn verdeeld over de mate waarin docenten zicht hebben op hun persoonlijkheid, in hen geïnteresseerd zijn en weten hoe zij hen het beste les kunnen geven. De havo/vwo-leerlingen zijn hier van alle groepen het meest kritisch. Over het algemeen geldt dat leerlingen het gevoel hebben dat docenten niet goed kijken naar wie zij zijn als persoon. Schoolleiders kunnen docenten aanmoedigen om met leerlingen ook eens te spreken over wat hen persoonlijk bezighoudt. En dan niet alleen de probleemjongeren, maar ook de ogenschijnlijke niets aan de hand leerlingen. Daarvoor is het nodig een klimaat te creëren waarin dit als vast onderdeel van de docententaak wordt gezien. Docenten worden in zo n omgeving niet alleen beoordeeld op hun vakinhoudelijke kennis, maar ook op hun omgang met en betrokkenheid bij de leerlingen. Aanvullende scholing zou zich ook kunnen richten op deze kanten van het docentschap. 22

3 1 kan goed uitleggen (95,6%) is expert op vakgebied (67,6%) is aardig (60,5%) 2 kan me enthousiast maken over het vak/ de lesstof (78,5%) geeft veel praktijkvoorbeelden (53,2%) kan boeiend vertellen over lesstof (52,0%) 3 kan goed orde houden (69,6%) kan boeiend vertellen over lesstof is expert op vakgebied (43,5%) (52,0%) 4 is aardig (68,8%) is aardig (49,8%) is toegankelijk (ook voor persoonlijke problemen) (42,5%) 5 kan boeiend vertellen over lesstof (68,5%) laat leerlingen hun gang gaan, maar is beschikbaar wanneer nodig (40,7%) laat leerlingen hun gang gaan, maar is beschikbaar wanneer nodig (39,3%) Tabel 3: Top vijf van kenmerken van een goede docent Information overload en multitasking Vier op de tien havo/vwo-leerlingen en vijf op de tien mbo- en vmbo-leerlingen geeft aan moeite te hebben met het selecteren van de belangrijkste zaken uit grote hoeveelheden informatie. Information overload treedt vooral op door een grote hoeveelheid informatie en niet door een aanbod van informatie van verschillende typen tegelijk of uit verschillende bronnen tegelijk. Multitasking, in de zin van chatten, tv kijken en/of radio luisteren tijdens het maken van het huiswerk, komt regelmatig voor, maar niet bij de meerderheid van de ondervraagde leerlingen. Zeven op de tien mbo ers en vmbo ers geven aan gemakkelijk meerdere taken tegelijk aan te kunnen; bij havo/vwo-leerlingen is dit acht op de tien. De havo/vwo-leerlingen verschillen van de vmbo ers en mbo ers door enerzijds vaker aan te geven te kunnen multitasken, maar anderzijds kritischer te zijn voor zichzelf: ze vinden vaker dat ze snel zijn afgeleid, of zich moeilijk kunnen concentreren. Keuze voor techniek Er is een duidelijk verband bestaat tussen de opleidings- en beroepskeuze van de ouders en die van het kind. Dit geldt voor het opleidingsniveau, de opleidingsrichting en de keuze voor techniek. Hoe meer contact de leerling heeft met techniek, hoe vaker er voor een technische opleiding wordt gekozen. Belangrijk is dat contact met techniek het ongunstige imago van technisch werk kan doorbreken. Veel leerlingen die twijfelen bij het kiezen van een opleiding, laten techniek als optie vallen omdat ze verwachten dat ze zich met een keuze voor techniek te veel op een bepaald pad zullen vastleggen. De breedte van de mogelijkheden in de technische sector is allesbehalve bekend. Het onder de aandacht brengen van deze breedte van mogelijkheden zou wel eens een van de meest effectieve wervingsmethoden voor technische opleidingen kunnen zijn. Schoolleiders doen er goed aan om leerlingen kennis te laten maken met de veelzijdigheid van de technische sector: bijvoorbeeld door gastlessen en excursies en hun docenten structureel tijd te geven om dergelijke activiteiten binnen hun taakstelling te organiseren. Opleidings- en profielkeuze Vmbo ers en mbo ers kijken bij het kiezen van een opleiding vooral of de opleiding bij hen (als persoon) past. Daarna volgen beweegredenen die te maken hebben met het arbeidsmarktperspectief ( Wat voor werk kan ik ermee doen? ) en de mate waarin de leerling met de gekozen opleiding de opties nog open houdt. Maar die aspecten zijn voor deze leerlingen veel minder belangrijk dan de vraag of de opleiding bij ze past. Voor havo/ vwo-leerlingen zijn plezier in de vakken, talent voor de vakken en brede vervolgmogelijkheden belangrijke motieven voor de keuze voor een bepaald profiel. Verder valt op dat maar liefst vier op de tien havo/ vwo-leerlingen hun keuze hebben gemaakt met (min of meer) een bepaald beroepsbeeld voor ogen. Havo/vwo-leerlingen kiezen dus niet alleen op basis van de eigen talenten en de eigen persoonlijkheid; ook het arbeidsmarktperspectief speelt voor hen duidelijk een rol. Ook vinden havo/vwo-leerlingen het van belang om alle opties open te houden. Leerlingen met een natuurprofiel noemen brede vervolgmogelijkheden veel vaker als motivatie voor hun profielkeuze dan leerlingen met een maatschappijprofiel. Het beroepsperspectief speelt bij deze eerste groep 23

4 n = 1.871) 1 docent/decaan (65,5%) docent/decaan (48,6%) docent/decaan (46,4%) 2 open dag (48,1%) open dag (41,1%) ouders/verzorgers (39,2%) 3 brochure/flyer (34,7%) ouders/verzorgers (22,2%) open dag (20,2%) 4 studiebeurs/beroepenbeurs (31,0%) brochure/flyer (21,6%) iemand uit sector (17,2%) 5 ouders/verzorgers (27,6%) vrienden (18,0%) vrienden (18,5%) Tabel 4: Top vijf van geraadpleegde bronnen bij de keuze voor een vervolgopleiding Havo/vwo-leerlingen 1 open dag (39,8%) open dag (62,1%) ouders/verzorgers (43,1%) 2 docent/decaan (28,8%) docent/decaan (49,5%) iemand uit sector (35,7%) 3 internet (Google) (7,2%) iemand uit sector (35,0%) open dag (35,2%) 4 andere informatie (5,8%) ouders/verzorgers (34,0%) docent/decaan (33,1%) 5 ouders/verzorgers (5,0%) vrienden (31,4%) bedrijven (30,0%) Tabel 5: Top 5 van nuttige bronnen bij de keuze voor een vervolgopleiding leerlingen dus duidelijk een rol van betekenis. Overigens geldt voor zowel havo/vwo-leerlingen als voor mbo-leerlingen dat de keuze voor de huidige school allereerst gemaakt is op basis van de bereikbaarheid van en de afstand tot de school. Pas daarna volgen op afstand andere, meer inhoudelijke, overwegingen. De gehanteerde onderwijsmethode is veel minder belangrijk bij die keuze. Werving op basis van de onderwijsmethode alleen zal geen extra leerlingen trekken. Informatiebronnen bij keuze voor vervolgopleiding Informatie over vervolgopleidingen krijgen leerlingen vooral van docenten en decanen, via een open dag, van hun ouders/verzorgers en via brochures. De havo/vwo-leerlingen blijken bij het kiezen van een vervolgopleiding meer informatiebronnen te gebruiken dan de vmbo ers en mbo ers. Ook zoeken zij vaker op internet (Google) naar informatie over opleidingen dan vmbo ers en mbo ers: resp. 27,1%, 10,5% en 14%. Tabel 4 geeft een overzicht van de top vijf van geraadpleegde bronnen bij de keuze voor een vervolgopleiding. Belangrijk is ook te weten welke bronnen de leerlingen het meest nuttig vinden. Voor havo/vwoleerlingen en mbo ers is dit de open dag van de opleiding en voor vmbo ers zijn dit de ouders/ verzorgers. Vmbo ers en mbo ers noemen vaker iemand uit de sector als de meest nuttige informatiebron. Het is dan ook aan te raden om deze leerlingen vaker een bedrijf te laten bezoeken of in contact te brengen met beroepsbeoefenaren. Tabel 5 geeft een overzicht van de top vijf van nuttige bronnen bij de keuze voor een vervolgopleiding. Een groot aantal ouders bezoekt een open dag van een opleiding (36,1% van de havo/vwo-ouders en 53% van de mbo-ouders) of zoekt naar informatie over opleidingen op internet (31,7% van de havo/ vwo-ouders en 46% van de mbo-ouders). De ouders lijken daarmee betrokken bij de keuze voor een vervolgopleiding, maar die betrokkenheid beperkt zich tot de meer voor de hand liggende manieren om informatie te verzamelen. Minder voor de hand liggende manieren zoals spreken met mensen die kennis hebben van de arbeidsmarkt komen minder voor (8,3% van de havo/vwoouders; 15% van de mbo-ouders). Neem daarom ook de ouders van leerlingen mee als u ze een bedrijf laat bezoeken. Want als een leerling enthousiast thuiskomt van een bedrijfsbezoek en daarover niet kan praten met zijn ouders, dan kan zijn enthousiasme wegebben en is het bezoek eigenlijk voor niets geweest. Wat is belangrijk in een toekomstige baan? Veel geld verdienen is voor alle typen leerlingen het meest gegeven antwoord op de vraag Als je straks werk gaat zoeken, wat vind je dan belang- 24

5 1 naar muziek luisteren msn en met vrienden msn en met vrienden 2 msn en met vrienden informatie zoeken (googelen) gamen met anderen 3 informatie zoeken (googelen) zelfgemaakte bestanden informatie zoeken (googelen) uploaden (bijv. filmpjes op YouTube, foto s op Hyves) 4 contact houden met vrienden via websites (bijv. Hyves, Facebook) gamen met anderen zelfgemaakte bestanden uploaden (bijv. filmpjes op YouTube, foto s op Hyves) 5 tv-series/films kijken vrienden maken via websites (bijv. Hyves) chatten (algemeen) Tabel 6: Top vijf van online-activiteiten rijk? Naast veel geld verdienen scoort ook zekerheid hoog; denk dan bijvoorbeeld aan een vast contract en een verbintenis voor langere tijd. De arbeidsmarkt waarop deze leerlingen straks hun plek zoeken kent steeds minder dergelijke dienstverbanden. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij bijvoorbeeld loopbaanoriëntatie. Ook heel goed worden in het vak wordt veel genoemd, met name bij mbo-leerlingen. Daarnaast zijn veel uitdaging, mensen helpen en de top bereiken belangrijke aspiraties voor de leerlingen. De havo/vwo-leerlingen onderscheiden zich duidelijk van de vmbo ers en mbo ers door een hoge score bij mensen helpen. Verder blijkt dat leerlingen met een technische opleiding vaker dan andere leerlingen de beste of heel goed in het vak worden en zekerheid belangrijk vinden. Internet en chat Leerlingen zijn vrij veel online, maar zeker niet voortdurend, zoals wordt verondersteld van de huidige jongeren. Voor alle onderzochte groepen geldt dat ongeveer de helft van de leerlingen minder dan tien uur per week online is. Behalve naar het aantal uren op internet is ook specifiek gekeken naar het aantal uren dat wordt gebruikgemaakt van een chatprogramma. De meerderheid van de leerlingen chat minder dan 10 uur per week. Havo/vwo-leerlingen maken gemiddeld iets meer gebruik van chatprogramma s dan vmbo ers en mbo ers, maar de groep grootgebruikers (meer dan 15 uur per week) is kleiner dan onder vmbo ers en mbo ers. De meest beoefende activiteiten op internet zijn naar muziek luisteren, chatten met vrienden, informatie zoeken, contact onderhouden via sociale media en informatie up- of downloaden (You- Tube). Chatting, sharing en self-publishing zijn relatief ingeburgerd. In tabel 6 is de top vijf van online activiteiten weergegeven. Opvallend is dat naarmate het opleidingsniveau stijgt, er minder gebruik wordt maakt van sociale media en het nieuws meer via internet wordt gevolgd. Meer weten? Meer informatie onder andere sociaal-demografische kenmerken, het sociale leven (vrienden, familie, werk, netwerken), normen voor sociaal gedrag, communicatie, maatschappelijke betrokkenheid en de onderzoeksverantwoording is te vinden in de afzonderlijke en overkoepelende publicaties over de onderzoeken die zijn te bestellen of te downloaden op 25

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam Wel of niet naar het buitenland? Het dilemma van de scholier. Motieven, ondersteuning en informatiebehoefte van scholieren bij hun voorbereiding om naar het buitenland te gaan voor studie of tussenjaar

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Rapportage op basis van de Startmonitor 2008-2009 Onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur arbeidsmarkt (SBO) Jules Warps

Nadere informatie

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie?

Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Wat heb je nou aan informatie zonder motivatie? Een onderzoek onder leerlingen over de overgang en aansluiting van het vmbo-tl naar de havo en het mbo en de rol van loopbaanoriëntatiebegeleiding in dit

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

Samenvatting proefschrift Hoe Mbo-Studenten de Transitie Naar Werk Maken: Een Persoon-in-Context Benadering Pieter Baay

Samenvatting proefschrift Hoe Mbo-Studenten de Transitie Naar Werk Maken: Een Persoon-in-Context Benadering Pieter Baay Samenvatting proefschrift Hoe Mbo-Studenten de Transitie Naar Werk Maken: Een Persoon-in-Context Benadering Pieter Baay Wie vinden na afronding van hun opleiding gemakkelijk een baan en wie hebben daar

Nadere informatie

Een vak apart? Doorstroomrelevantie van tien vakken in het vmbo. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW. Jurriaan Berger José Bal

Een vak apart? Doorstroomrelevantie van tien vakken in het vmbo. Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW. Jurriaan Berger José Bal Een vak apart? van tien vakken in het vmbo Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Jurriaan Berger José Bal Projectnummer: B3874 Zoetermeer, 22 februari 2012 De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Web 2.0 als leermiddel

Web 2.0 als leermiddel KENNISNET ONDErZOEKSrEEKS n ICT IN HET ONDERWIJS Web 2.0 als leermiddel Een onderzoek naar het gebruik van nieuwe internettoepassingen door jongeren Voorwoord Voor u ligt de elfde publicatie in de Kennisnet

Nadere informatie

Hoe cultureel is de digitale generatie?

Hoe cultureel is de digitale generatie? Hoe cultureel is de digitale generatie? Hoe cultureel is de digitale generatie? Het internetgebruik voor culturele doeleinden onder schoolgaande tieners Marjon Schols Marion Duimel Jos de Haan Sociaal

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

STRETCHEN: de lat hoger leggen

STRETCHEN: de lat hoger leggen STRETCHEN: de lat hoger leggen Verslag van een Praktijkgericht Onderzoek in het kader van de Opleiding leraar VHO wiskunde (code 68516), Universiteit Utrecht. Ir. G.M.J.M. (Tinus) Coppens (studentnr. 3727602)

Nadere informatie

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f Schoolgrootte uit leerlingperspectief - Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN juni 2004 nummer 57 OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN Studie huis Auteur Yvonne de Vries Redactie Wynand Wijnen en Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr.

Nadere informatie

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik BEHOEFTEONDERZOEK ONDER VMBO-DOCENTEN NEDERLANDS OVER HET BEVORDEREN VAN LEZEN DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud CED-GROEP drs. Lenie van den Bulk drs. Menno Kouveld

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het?

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? M. Kuijpers, F. Meijers & J. Bakker September 2006 3 Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het?

Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo: hoe werkt het? M. Kuijpers, F. Meijers & J. Bakker September 2006 3 Krachtige loopbaangerichte leeromgevingen in het (v)mbo Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs

Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs Rapportage Onderzoek Mediawijsheid in het basis- en voortgezet onderwijs In opdracht van: Contactpersoon: BEELD EN GELUID Floortje Jansen en Marcel Kollen DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE

AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers en uitvoerders EINDRAPPORTAGE b AANSLUITING VRAAG EN AANBOD LAAGGESCHOOLD WERK Onderzoek onder werkzoekenden, werkgevers

Nadere informatie

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! Rapportage van de zelfevaluaties met ProZO! in schooljaar 2011-2012 Actis Onderzoek drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 september

Nadere informatie