Wat willen de leerlingen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat willen de leerlingen?"

Transcriptie

1 Metje Jantje Groeneveld is sinds 2005 programmaleider Onderwijs bij Hiteq, het expertisecentrum voor technisch vakmanschap in de toekomst. Voor die tijd was zij projectleider examens bij Kenteq en vervulde zij diverse functies in het onderwijs, bij pedagogische centra en een educatieve multimedia-uitgeverij. Metje Jantje Groeneveld Wat willen de leerlingen? Kenmerkend vmbo, mbo, havo en vwo Hoe richten we de school in zodat we leerlingen het beste bieden? Wat houdt jongeren bezig? Hoe zorgen we ervoor dat zij de juiste keuzes maken voor hun toekomst? De reeks onderzoeken die expertisecentrum Hiteq in de periode heeft uitgevoerd onder leerlingen en ouders, biedt aanknopingspunten om deze vragen te beantwoorden en aan te sluiten bij de manier waarop de leerlingen van vandaag graag leren. Metje Jantje Groeneveld geeft in dit artikel een overkoepelend beeld van de onderzoeksresultaten en ze geeft aan wat een schoolleider ermee kan. Hiteq heeft in de periode diverse onderzoeken uitgevoerd onder leerlingen in vmbo, mbo en havo/vwo die in of na 1988 zijn geboren, en twee onderzoeken onder ouders. In totaal zijn in deze onderzoeken 4975 leerlingen en 1513 ouders bevraagd (zie verder tabel 1). Daarnaast zijn individuele gesprekken en groepsgesprekken ge- voerd met 63 docenten, praktijkopleiders en ouders. Dit artikel geeft een overkoepelend beeld van de resultaten. Aan de orde komt een selectie van onderzochte onderwerpen, aangevuld met vergelijkingen tussen de verschillende groepen leerlingen (vmbo, mbo, havo/vwo). De volgende vragen staan centraal: Op welke manier willen leerlingen leren? Wat is een goede docent? Hoe maken leerlingen keuzes voor een (vervolg)opleiding en een toekomstig beroep? Wat doen leerlingen op het internet? Uitproberen Ongeveer tweederde van de ondervraagde leerlingen probeert liever iets uit dan dat zij een instructie moeten lezen. Opvallend is dat de havo/vwoleerlingen iets vaker aangeven dat ze liever iets uitproberen dan de andere groepen. Van zowel de vmbo ers, de mbo ers als de havisten heeft een op de vijf leerlingen moeite met lezen. Dit verklaart mede de grote voorkeur die deze leerlingen hebben voor beeldinformatie boven tekstuele informatie en de voorkeur voor leren door uitproberen. Dit is iets om rekening mee te houden bij de ontwikkeling van les- en promotiemateriaal. En denk ook aan alle informatiebrieven die de schoolleiding meegeeft. Bij het opstellen van dergelijke informatie is het belangrijk om te checken of de boodschap overkomt. Behoefte aan instructie In het onderzoek is getoetst hoe de leerlingen een open opdracht zouden aanpakken. De meeste leerlingen gebruiken Google om informatie te vergaren. Daarnaast inventariseert een aanzienlijke groep leerlingen de eigen kennis over het onderwerp. Opvallend is dat havo/vwo-leerlingen iets meer instructie nodig hebben dan vmbo ers en mbo ers: ze stellen vaker vragen aan de docent en Onderwijsvorm Doelgroep Onderzoekspublicatie Aantal respondenten vmbo Leerlingen uit klas 3 en 4, alle leerwegen, sectoren techniek, Kenmerkend vmbo zorg & welzijn en economie mbo Leerlingen uit alle leerjaren, alle niveaus, bol en bbl, sectoren Kenmerkend mbo techniek, zorg & welzijn en economie Ouders van mbo-leerlingen zoals hierboven omschreven 513 havo/vwo Leerlingen uit klas 4, 5 en 6, afkomstig uit alle profielen Kenmerkend havo en vwo Ouders van havo/vwo-leerlingen zoals hierboven omschreven Tabel 1: Vijf Hiteq-onderzoeken: onderwijsvormen, doelgroepen en aantallen respondenten 21

2 1 meer afwisselende lessen (56,3%) duidelijker opdrachten (46,0%) meer vrijheid (47,8%) 2 meer praktische opdrachten (37,9%) dat docenten me beter vertellen wat er van me verwacht wordt (29,5%) meer aan projecten werken met anderen (26,7%) 3 duidelijker opdrachten (35,5%) meer contact met praktijk (bedrijven duidelijker opdrachten (21,6%) en mensen die daar werken) (22,4%) 4 betere docenten (34,0%) vaker zelf kunnen bepalen hoe ik leer (19,7%) dat docenten me beter vertellen wat er van me verwacht wordt (20,1%) 5 meer contact met praktijk (bedrijven en mensen die daar werken) (30,7%) meer aandacht voor wat ik allemaal kan (18,5%) meer zelfstandigheid (zelf werken) (19,2%) Tabel 2: Top vijf van zaken die leerlingen willen veranderen op school zoeken vaker naar informatie in de bibliotheek. De behoefte aan instructie is bij deze leerlingen meer gericht op het proces en de randvoorwaarden dan op het verkrijgen van stap-voor-stapaanwijzingen om het vastgestelde doel te bereiken, zoals dat geldt voor (v)mbo ers. Vmbo ers en mbo ers scoren hoger op meer praktijkgerichte opties en schakelen vaker netwerken buiten de school in. De grote behoefte aan instructie bij alle groepen leerlingen is opvallend en betekent onder andere dat leerlingen niet van de ene op de andere dag zelfstandig kunnen werken. Bij de invoering van onderwijsvormen die meer uitgaan van de zelfstandigheid van leerlingen, is van belang dat leerlingen stap voor stap gecoacht worden naar die zelfstandigheid. Schoolleiders doen er goed aan docenten daarop te wijzen en hen niet van de ene op de andere dag in een coachende rol te plaatsen. De school veranderen Tabel 2 geeft een overzicht van de top vijf van zaken die leerlingen van de verschillende onderwijsvormen willen veranderen op school. Ook hier scoort bij alle groepen het krijgen van duidelijke opdrachten hoog. Een belangrijk aandachtspunt dus voor docenten. De hoge score meer vrijheid bij vmbo ers staat voor zo veel mogelijk lesuitval en heeft niks te maken met meer vrijheid tijdens de lessen. Havo/vwo-leerlingen (70,3%) hebben meer moeite met het vertalen van de lesstof naar de latere praktijk dan mbo ers (39%) en vmbo ers (43,7%). In tabel 2 zien we ook de behoefte aan meer praktische opdrachten van havo- en vwoleerlingen. Havo- en vwo-leerlingen vragen hier nog sterker om dan vmbo- en mbo-leerlingen. Wellicht kan het beroepsgerichte karakter van de opleiding van vmbo ers en mbo ers een verklaring zijn voor dit verschil. Schoolleiders kunnen hun havo/vwo-docenten aanmoedigen om die verbintenis met de praktijk meer zichtbaar te maken, bijvoorbeeld door het leren buiten de muren van de school te stimuleren of door levensechte situaties in te brengen in de lespraktijk. Ook is het heel zinvol als havo- en vwo-docenten stage gaan lopen bij hun collega s op het vmbo en het mbo, om te kijken hoe daar die verbinding wordt gelegd. Goede docent Leerlingen beoordelen een docent vooral aan de hand van klassieke criteria: een goede docent is voor hen een kennisautoriteit met goede didactische vaardigheden en is bij voorkeur een prettig en toegankelijk persoon. Havo/vwo-leerlingen leggen sterk de nadruk op de didactische vaardigheden van de docent; mbo ers leggen meer dan vmbo ers en havo/vwo-leerlingen de nadruk op vak- en praktijkkennis (zie tabel 3). Leerlingen zijn verdeeld over de mate waarin docenten zicht hebben op hun persoonlijkheid, in hen geïnteresseerd zijn en weten hoe zij hen het beste les kunnen geven. De havo/vwo-leerlingen zijn hier van alle groepen het meest kritisch. Over het algemeen geldt dat leerlingen het gevoel hebben dat docenten niet goed kijken naar wie zij zijn als persoon. Schoolleiders kunnen docenten aanmoedigen om met leerlingen ook eens te spreken over wat hen persoonlijk bezighoudt. En dan niet alleen de probleemjongeren, maar ook de ogenschijnlijke niets aan de hand leerlingen. Daarvoor is het nodig een klimaat te creëren waarin dit als vast onderdeel van de docententaak wordt gezien. Docenten worden in zo n omgeving niet alleen beoordeeld op hun vakinhoudelijke kennis, maar ook op hun omgang met en betrokkenheid bij de leerlingen. Aanvullende scholing zou zich ook kunnen richten op deze kanten van het docentschap. 22

3 1 kan goed uitleggen (95,6%) is expert op vakgebied (67,6%) is aardig (60,5%) 2 kan me enthousiast maken over het vak/ de lesstof (78,5%) geeft veel praktijkvoorbeelden (53,2%) kan boeiend vertellen over lesstof (52,0%) 3 kan goed orde houden (69,6%) kan boeiend vertellen over lesstof is expert op vakgebied (43,5%) (52,0%) 4 is aardig (68,8%) is aardig (49,8%) is toegankelijk (ook voor persoonlijke problemen) (42,5%) 5 kan boeiend vertellen over lesstof (68,5%) laat leerlingen hun gang gaan, maar is beschikbaar wanneer nodig (40,7%) laat leerlingen hun gang gaan, maar is beschikbaar wanneer nodig (39,3%) Tabel 3: Top vijf van kenmerken van een goede docent Information overload en multitasking Vier op de tien havo/vwo-leerlingen en vijf op de tien mbo- en vmbo-leerlingen geeft aan moeite te hebben met het selecteren van de belangrijkste zaken uit grote hoeveelheden informatie. Information overload treedt vooral op door een grote hoeveelheid informatie en niet door een aanbod van informatie van verschillende typen tegelijk of uit verschillende bronnen tegelijk. Multitasking, in de zin van chatten, tv kijken en/of radio luisteren tijdens het maken van het huiswerk, komt regelmatig voor, maar niet bij de meerderheid van de ondervraagde leerlingen. Zeven op de tien mbo ers en vmbo ers geven aan gemakkelijk meerdere taken tegelijk aan te kunnen; bij havo/vwo-leerlingen is dit acht op de tien. De havo/vwo-leerlingen verschillen van de vmbo ers en mbo ers door enerzijds vaker aan te geven te kunnen multitasken, maar anderzijds kritischer te zijn voor zichzelf: ze vinden vaker dat ze snel zijn afgeleid, of zich moeilijk kunnen concentreren. Keuze voor techniek Er is een duidelijk verband bestaat tussen de opleidings- en beroepskeuze van de ouders en die van het kind. Dit geldt voor het opleidingsniveau, de opleidingsrichting en de keuze voor techniek. Hoe meer contact de leerling heeft met techniek, hoe vaker er voor een technische opleiding wordt gekozen. Belangrijk is dat contact met techniek het ongunstige imago van technisch werk kan doorbreken. Veel leerlingen die twijfelen bij het kiezen van een opleiding, laten techniek als optie vallen omdat ze verwachten dat ze zich met een keuze voor techniek te veel op een bepaald pad zullen vastleggen. De breedte van de mogelijkheden in de technische sector is allesbehalve bekend. Het onder de aandacht brengen van deze breedte van mogelijkheden zou wel eens een van de meest effectieve wervingsmethoden voor technische opleidingen kunnen zijn. Schoolleiders doen er goed aan om leerlingen kennis te laten maken met de veelzijdigheid van de technische sector: bijvoorbeeld door gastlessen en excursies en hun docenten structureel tijd te geven om dergelijke activiteiten binnen hun taakstelling te organiseren. Opleidings- en profielkeuze Vmbo ers en mbo ers kijken bij het kiezen van een opleiding vooral of de opleiding bij hen (als persoon) past. Daarna volgen beweegredenen die te maken hebben met het arbeidsmarktperspectief ( Wat voor werk kan ik ermee doen? ) en de mate waarin de leerling met de gekozen opleiding de opties nog open houdt. Maar die aspecten zijn voor deze leerlingen veel minder belangrijk dan de vraag of de opleiding bij ze past. Voor havo/ vwo-leerlingen zijn plezier in de vakken, talent voor de vakken en brede vervolgmogelijkheden belangrijke motieven voor de keuze voor een bepaald profiel. Verder valt op dat maar liefst vier op de tien havo/ vwo-leerlingen hun keuze hebben gemaakt met (min of meer) een bepaald beroepsbeeld voor ogen. Havo/vwo-leerlingen kiezen dus niet alleen op basis van de eigen talenten en de eigen persoonlijkheid; ook het arbeidsmarktperspectief speelt voor hen duidelijk een rol. Ook vinden havo/vwo-leerlingen het van belang om alle opties open te houden. Leerlingen met een natuurprofiel noemen brede vervolgmogelijkheden veel vaker als motivatie voor hun profielkeuze dan leerlingen met een maatschappijprofiel. Het beroepsperspectief speelt bij deze eerste groep 23

4 n = 1.871) 1 docent/decaan (65,5%) docent/decaan (48,6%) docent/decaan (46,4%) 2 open dag (48,1%) open dag (41,1%) ouders/verzorgers (39,2%) 3 brochure/flyer (34,7%) ouders/verzorgers (22,2%) open dag (20,2%) 4 studiebeurs/beroepenbeurs (31,0%) brochure/flyer (21,6%) iemand uit sector (17,2%) 5 ouders/verzorgers (27,6%) vrienden (18,0%) vrienden (18,5%) Tabel 4: Top vijf van geraadpleegde bronnen bij de keuze voor een vervolgopleiding Havo/vwo-leerlingen 1 open dag (39,8%) open dag (62,1%) ouders/verzorgers (43,1%) 2 docent/decaan (28,8%) docent/decaan (49,5%) iemand uit sector (35,7%) 3 internet (Google) (7,2%) iemand uit sector (35,0%) open dag (35,2%) 4 andere informatie (5,8%) ouders/verzorgers (34,0%) docent/decaan (33,1%) 5 ouders/verzorgers (5,0%) vrienden (31,4%) bedrijven (30,0%) Tabel 5: Top 5 van nuttige bronnen bij de keuze voor een vervolgopleiding leerlingen dus duidelijk een rol van betekenis. Overigens geldt voor zowel havo/vwo-leerlingen als voor mbo-leerlingen dat de keuze voor de huidige school allereerst gemaakt is op basis van de bereikbaarheid van en de afstand tot de school. Pas daarna volgen op afstand andere, meer inhoudelijke, overwegingen. De gehanteerde onderwijsmethode is veel minder belangrijk bij die keuze. Werving op basis van de onderwijsmethode alleen zal geen extra leerlingen trekken. Informatiebronnen bij keuze voor vervolgopleiding Informatie over vervolgopleidingen krijgen leerlingen vooral van docenten en decanen, via een open dag, van hun ouders/verzorgers en via brochures. De havo/vwo-leerlingen blijken bij het kiezen van een vervolgopleiding meer informatiebronnen te gebruiken dan de vmbo ers en mbo ers. Ook zoeken zij vaker op internet (Google) naar informatie over opleidingen dan vmbo ers en mbo ers: resp. 27,1%, 10,5% en 14%. Tabel 4 geeft een overzicht van de top vijf van geraadpleegde bronnen bij de keuze voor een vervolgopleiding. Belangrijk is ook te weten welke bronnen de leerlingen het meest nuttig vinden. Voor havo/vwoleerlingen en mbo ers is dit de open dag van de opleiding en voor vmbo ers zijn dit de ouders/ verzorgers. Vmbo ers en mbo ers noemen vaker iemand uit de sector als de meest nuttige informatiebron. Het is dan ook aan te raden om deze leerlingen vaker een bedrijf te laten bezoeken of in contact te brengen met beroepsbeoefenaren. Tabel 5 geeft een overzicht van de top vijf van nuttige bronnen bij de keuze voor een vervolgopleiding. Een groot aantal ouders bezoekt een open dag van een opleiding (36,1% van de havo/vwo-ouders en 53% van de mbo-ouders) of zoekt naar informatie over opleidingen op internet (31,7% van de havo/ vwo-ouders en 46% van de mbo-ouders). De ouders lijken daarmee betrokken bij de keuze voor een vervolgopleiding, maar die betrokkenheid beperkt zich tot de meer voor de hand liggende manieren om informatie te verzamelen. Minder voor de hand liggende manieren zoals spreken met mensen die kennis hebben van de arbeidsmarkt komen minder voor (8,3% van de havo/vwoouders; 15% van de mbo-ouders). Neem daarom ook de ouders van leerlingen mee als u ze een bedrijf laat bezoeken. Want als een leerling enthousiast thuiskomt van een bedrijfsbezoek en daarover niet kan praten met zijn ouders, dan kan zijn enthousiasme wegebben en is het bezoek eigenlijk voor niets geweest. Wat is belangrijk in een toekomstige baan? Veel geld verdienen is voor alle typen leerlingen het meest gegeven antwoord op de vraag Als je straks werk gaat zoeken, wat vind je dan belang- 24

5 1 naar muziek luisteren msn en met vrienden msn en met vrienden 2 msn en met vrienden informatie zoeken (googelen) gamen met anderen 3 informatie zoeken (googelen) zelfgemaakte bestanden informatie zoeken (googelen) uploaden (bijv. filmpjes op YouTube, foto s op Hyves) 4 contact houden met vrienden via websites (bijv. Hyves, Facebook) gamen met anderen zelfgemaakte bestanden uploaden (bijv. filmpjes op YouTube, foto s op Hyves) 5 tv-series/films kijken vrienden maken via websites (bijv. Hyves) chatten (algemeen) Tabel 6: Top vijf van online-activiteiten rijk? Naast veel geld verdienen scoort ook zekerheid hoog; denk dan bijvoorbeeld aan een vast contract en een verbintenis voor langere tijd. De arbeidsmarkt waarop deze leerlingen straks hun plek zoeken kent steeds minder dergelijke dienstverbanden. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij bijvoorbeeld loopbaanoriëntatie. Ook heel goed worden in het vak wordt veel genoemd, met name bij mbo-leerlingen. Daarnaast zijn veel uitdaging, mensen helpen en de top bereiken belangrijke aspiraties voor de leerlingen. De havo/vwo-leerlingen onderscheiden zich duidelijk van de vmbo ers en mbo ers door een hoge score bij mensen helpen. Verder blijkt dat leerlingen met een technische opleiding vaker dan andere leerlingen de beste of heel goed in het vak worden en zekerheid belangrijk vinden. Internet en chat Leerlingen zijn vrij veel online, maar zeker niet voortdurend, zoals wordt verondersteld van de huidige jongeren. Voor alle onderzochte groepen geldt dat ongeveer de helft van de leerlingen minder dan tien uur per week online is. Behalve naar het aantal uren op internet is ook specifiek gekeken naar het aantal uren dat wordt gebruikgemaakt van een chatprogramma. De meerderheid van de leerlingen chat minder dan 10 uur per week. Havo/vwo-leerlingen maken gemiddeld iets meer gebruik van chatprogramma s dan vmbo ers en mbo ers, maar de groep grootgebruikers (meer dan 15 uur per week) is kleiner dan onder vmbo ers en mbo ers. De meest beoefende activiteiten op internet zijn naar muziek luisteren, chatten met vrienden, informatie zoeken, contact onderhouden via sociale media en informatie up- of downloaden (You- Tube). Chatting, sharing en self-publishing zijn relatief ingeburgerd. In tabel 6 is de top vijf van online activiteiten weergegeven. Opvallend is dat naarmate het opleidingsniveau stijgt, er minder gebruik wordt maakt van sociale media en het nieuws meer via internet wordt gevolgd. Meer weten? Meer informatie onder andere sociaal-demografische kenmerken, het sociale leven (vrienden, familie, werk, netwerken), normen voor sociaal gedrag, communicatie, maatschappelijke betrokkenheid en de onderzoeksverantwoording is te vinden in de afzonderlijke en overkoepelende publicaties over de onderzoeken die zijn te bestellen of te downloaden op 25

Kenmerkend vmbo, mbo, havo en vwo

Kenmerkend vmbo, mbo, havo en vwo Hiteq Kennis van nu, kennis voor later Denk 10 of 20 jaar verder. Hoe ziet de technische sector er dan uit in de context van onderwijs, arbeidsmarkt, technologie en maatschappij? Hiteq selecteert en ontsluit

Nadere informatie

DECAAN. kenmerkend mbo KOPIEREN TEST

DECAAN. kenmerkend mbo KOPIEREN TEST 2 11.2009 8 DECAAN MENTOR DECAAN MENTOR Metje Jantje Groeneveld KOPIEREN DECAAN kenmerkend mbo Hoe willen mbo ers leren? Wat vinden ze van een docent of praktijkopleider? Hoe gaan ze om met informatie

Nadere informatie

Kenmerkend vmbo, mbo, havo en vwo

Kenmerkend vmbo, mbo, havo en vwo Hiteq Kennis van nu, kennis voor later Denk 10 of 20 jaar verder. Hoe ziet de technische sector er dan uit in de context van onderwijs, arbeidsmarkt, technologie en maatschappij? Hiteq selecteert en ontsluit

Nadere informatie

Kenmerkend havo en vwo

Kenmerkend havo en vwo Hiteq Kennis van nu, kennis voor later Denk 10 of 20 jaar verder. Hoe ziet de technische sector er dan uit in de context van onderwijs, arbeidsmarkt, technologie en maatschappij? Hiteq selecteert en ontsluit

Nadere informatie

DECAAN. generatie einstein

DECAAN. generatie einstein 6 06.2009 7 DECAAN MENTOR Sjoerd de Boer generatie einstein bestaat niet op het vmbo Er wordt van jongeren van nu vaak een bepaald beeld geschetst: ze zijn 24 uur per dag online, hebben multitasken tot

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

Kenmerkend mbo. Hiteq. www.hiteq.org. Een vergelijkend onderzoek naar de kenmerken van mbo-leerlingen, vmbo-leerlingen en de generatie Einstein

Kenmerkend mbo. Hiteq. www.hiteq.org. Een vergelijkend onderzoek naar de kenmerken van mbo-leerlingen, vmbo-leerlingen en de generatie Einstein centrum van innovatie Hiteq Kennis van nu, kennis voor later Denk 10 of 20 jaar verder. Hoe ziet de technische sector er dan uit in de context van onderwijs, arbeidsmarkt, technologie en maatschappij?

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

Kenmerkend mbo. Hiteq. www.hiteq.org. Een vergelijkend onderzoek naar de kenmerken van mbo-leerlingen, vmbo-leerlingen en de generatie Einstein

Kenmerkend mbo. Hiteq. www.hiteq.org. Een vergelijkend onderzoek naar de kenmerken van mbo-leerlingen, vmbo-leerlingen en de generatie Einstein Hiteq Kennis van nu, kennis voor later Denk 10 of 20 jaar verder. Hoe ziet de technische sector er dan uit in de context van onderwijs, arbeidsmarkt, technologie en maatschappij? Hiteq selecteert en ontsluit

Nadere informatie

LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld

LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld Wat gaan we doen? Inventarisatie vragen / verwachtingen Presentatie Vragen / discussie Wat kan ik er mee? Afronding 24-3-2015 2 Vragen? Met welke

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F.

Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Page of 0 Enquête beroepsonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit zes onderdelen, A t/m F. Er zijn in totaal vragen. A. Over jou Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven door onderstaande

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren hebben behoefte aan LOB Uit het onderzoek blijkt dat scholieren behoefte hebben aan meer LOB. Dat begint in leerjaar één. In de laatste

Nadere informatie

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg het decanaat 1 LOB klas 3 BL ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 1516 Aan de ouders/verzorgers van

Nadere informatie

Onderzoek Oriëntatiegedrag Studie- en Beroepskeuze September 2012

Onderzoek Oriëntatiegedrag Studie- en Beroepskeuze September 2012 Waarom dit onderzoek? Het jaarlijkse onderzoek oriëntatiegedrag Studie- en Beroepskeuze richt zich op de wijze waarop scholieren zich oriënteren op een toekomstige studie of beroep. Ook wordt er onderzocht

Nadere informatie

Kenmerkend vmbo. Hiteq Kennis van nu, kennis voor later. www.hiteq.org

Kenmerkend vmbo. Hiteq Kennis van nu, kennis voor later. www.hiteq.org Hiteq Kennis van nu, kennis voor later Denk 10 of 20 jaar verder. Hoe ziet de technische sector er dan uit in de context van onderwijs, arbeidsmarkt, technologie en maatschappij? Hiteq selecteert en ontsluit

Nadere informatie

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken

Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Informatie over gastlessen en bedrijfsbezoeken Carrosseriebouw en het vmbo Carrosseriebouw en het vmbo Waarom dit informatiepakket? Carrosseriebouwbedrijven zijn hard op zoek naar gemotiveerde leerlingen

Nadere informatie

STUDIEPERSPECTIEF? Kies slim! Onderzoek naar de wijze waarop jongeren in het voortgezet onderwijs een vervolgopleiding kiezen.

STUDIEPERSPECTIEF? Kies slim! Onderzoek naar de wijze waarop jongeren in het voortgezet onderwijs een vervolgopleiding kiezen. STUDIEPERSPECTIEF? Kies slim! Onderzoek naar de wijze waarop jongeren in het voortgezet onderwijs een vervolgopleiding kiezen. Created by: Powered by: Samenvatting De jeugdwerkloosheid is hoog, jongeren

Nadere informatie

De cijfers bekend Wat nu? De weg van. het Dendron College

De cijfers bekend Wat nu? De weg van. het Dendron College De cijfers bekend Wat nu? De weg van het Dendron College Even voorstellen Naam: Sinds 1999 Tot 1999: Vakken: Dorien Stals (STL) onderwijs accountantskantoor Nederlands SBC Directieadviseur docent-ontwikkelaar

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ?

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2015-2016? De vergelijking met de landelijke gegevens is uiterlijk op 1 september 2016 beschikbaar. Aantal leerlingen: 376 (op 1 oktober) - Aantal respondenten:

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk Inleiding Voor u ligt de informatie over de leerwegen binnen het VMBO. Het is een naslagwerkje naar aanleiding van de informatie-avond. Mocht u vragen hebben

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: onderzoeksvraag

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G.

Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G. Page of Enquête studenten lerarenopleidingen Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G. Er zijn in totaal 7 vragen. A. Over jezelf Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jezelf te geven

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN HET VMBO TL MAVO 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE

Nadere informatie

Ouders@mbo. Hiteq. www.hiteq.org. Een onderzoek naar de kenmerken van ouders van mbo-leerlingen. Domein Onderwijs. Hiteq is een initiatief van kenteq

Ouders@mbo. Hiteq. www.hiteq.org. Een onderzoek naar de kenmerken van ouders van mbo-leerlingen. Domein Onderwijs. Hiteq is een initiatief van kenteq centrum van innovatie Hiteq Kennis van nu, kennis voor later Denk 10 of 20 jaar verder. Hoe ziet de technische sector er dan uit in de context van onderwijs, arbeidsmarkt, technologie en maatschappij?

Nadere informatie

In de volgende vragen zal je bevraagd worden over verschillende aspecten van digitale media en digitale apparaten, waaronder PC's, laptops,

In de volgende vragen zal je bevraagd worden over verschillende aspecten van digitale media en digitale apparaten, waaronder PC's, laptops, In de volgende vragen zal je bevraagd worden over verschillende aspecten van digitale media en digitale apparaten, waaronder PC's, laptops, notebooks, smartphones, tablets, mobiele telefoons zonder internet,

Nadere informatie

WELKOM BIJ HET ONDERNEMERSONTBIJT Thema: beroepspraktijkoriëntatie

WELKOM BIJ HET ONDERNEMERSONTBIJT Thema: beroepspraktijkoriëntatie WELKOM BIJ HET ONDERNEMERSONTBIJT 2016 Thema: beroepspraktijkoriëntatie Beroepspraktijkoriëntatie Verschillende vormen van beroepspraktijkoriëntatie bij het Markland College Oudenbosch. Belang voor onderwijs

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7. 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 Naam : klas : 2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. KIEZEN 5 3. KIEZEN IN 2 HTL 6 4. SECTOREN 7 5. VAKKENPAKKET (lessentabel) 8 6. BEROEPENÖRIENTATIE 9 7. MOGELIJKHEDEN NA HET VMBO 10 8. INFORMATIE VERKRIJGEN

Nadere informatie

Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo

Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo factsheet Onderzoek Ouderbetrokkenheid in het, het en het mbo Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft in 2012 een enquête over ouderbetrokkenheid gehouden onder ouders in het, het en het middelbaar beroepsonderwijs.

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de 3 e klas HTL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het goed

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de VMBO derde klas TL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het

Nadere informatie

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Colofon: Dit is een uitgave van het ministerie van OCW, directie Voortgezet Onderwijs Coordinatie: Muriel Cluitmans

Nadere informatie

Lezen in het PRO en BBL. Wat is PRO? Wat lezen leerlingen in PRO? Wat helpt hen om het lezen te verbeteren? Wat kunnen bibliotheken nog meer doen?

Lezen in het PRO en BBL. Wat is PRO? Wat lezen leerlingen in PRO? Wat helpt hen om het lezen te verbeteren? Wat kunnen bibliotheken nog meer doen? Lezen in het PRO en BBL Wat is PRO? Wat lezen leerlingen in PRO? Wat helpt hen om het lezen te verbeteren? Wat kunnen bibliotheken nog meer doen? Stand van zaken 1. Wat is succesvol in contact met de scholen?

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Onderzoek Hoe scoren je docenten?

Onderzoek Hoe scoren je docenten? Onderzoek Hoe scoren je docenten? 13 maart 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 6 tot en met 12 maart 2013, deden 1.122 scholieren mee. De uitslag is na weging representatief

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Speelwijzer Go VMBO game

Speelwijzer Go VMBO game Speelwijzer Go VMBO game Voor docenten basisonderwijs Welkom bij Go VMBO. Het spel dat uw leerlingen helpt om een gedegen keuze te maken voor het voortgezet onderwijs. Door het spelen van deze uitdagende

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES!

HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! HET GAAT OM DE INHOUD BIJ KIES! Schooljaar 2012-2013 Lesbrief bij Kies! mbo-gids 2013-2014 voor Twente BL/KL versie Naam:.... Klas: Mentor:.... Onderwerp: LOB Lesbrief bij KIES - Pagina 1 van 13 Beste

Nadere informatie

OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (Logo) + Naam + Adres toeleverende school: OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Leerlinggegevens: Achternaam: Voornaam: Geb. datum: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.:

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12 16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in de onderbouw

Nadere informatie

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen.

De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. De grootste uitdaging voor je hersenen vind je in Bergen. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t

Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren. School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Op het ARH Bergen leer je veel meer. Leren én inspireren School voor voortgezet vrijeschoolonderwijs vwo, havo en vmbo-t Is n vrijeschool iets voor mij? Straks ga je naar het voortgezet onderwijs. Voor

Nadere informatie

LEREN VOOR DE PRAKTIJK

LEREN VOOR DE PRAKTIJK LEREN VOOR DE PRAKTIJK Een nieuwe school, heel anders dan de basisschool. Veel verschillende docenten. Andere vakken. Krijg je al de kriebels in je buik? Niet nodig, hoor. Op Het Streek aan de Zandlaan

Nadere informatie

VERPLICHT DEEL IK WEET HET NIET. Contact met de decaan Beroepen-interessetest Verschillende activiteiten. Aanvullende opdrachten?

VERPLICHT DEEL IK WEET HET NIET. Contact met de decaan Beroepen-interessetest Verschillende activiteiten. Aanvullende opdrachten? LOB V4 2012 / 2013 Hoe moet je kiezen In vmbo4 moet je een keuze maken voor je vervolgopleiding. In leerjaar 4 moet je de keus gaan maken; wat wil jij gaan doen wanneer je het vmbo-diploma hebt? Voor ieder

Nadere informatie

2. Een gezamenlijke studiedag met ouders en docenten

2. Een gezamenlijke studiedag met ouders en docenten De Leon van Gelder, Groningen pagina 1 De Leon van Gelder: school, leerlingen en ouders samen op weg naar een passende schoolloopbaan De Leon van Gelder in Groningen, een vestiging van het Reitdiep College,

Nadere informatie

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 Utrecht, maart 2010 INHOUD Inleiding 7 1 Het onderzoek 9 2 Resultaten 11 3 Conclusies 15 Colofon 16

Nadere informatie

Tevredenheid leerlingen Vmbo t Venster

Tevredenheid leerlingen Vmbo t Venster Via deze nieuwsbrief wil Quadraam, het schoolbestuur van Vmbo t Venster, alle betrokkenen inlichten over de resultaten van de enquête die gehouden is onder de leerlingen van Vmbo t Venster. Inhoud Aanpak

Nadere informatie

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

INFORMATIE VMBO BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL INFORMATIE VMBO 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Eigenlijk houd ik niet zo van leren, maar meer van doen. Daarom doe ik ook kader. Dan heb je wat minder leerstof en wat meer praktijk.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie Opdracht 1, module 4, les 2 Tijdens hun puberteit maken kinderen verschillende veranderingen door en moeten zij keuzes maken die belangrijk zijn voor hun toekomst. Daarbij hebben

Nadere informatie

YOUNGWORKS RAPPORT ONLINE ONDERZOEK Jongeren over het vak Nederlands BLINK EDUCATIE

YOUNGWORKS RAPPORT ONLINE ONDERZOEK Jongeren over het vak Nederlands BLINK EDUCATIE YOUNGWORKS RAPPORT ONLINE ONDERZOEK Jongeren over het vak Nederlands BLINK EDUCATIE 5-3-2015 0. Online onderzoek onder leerlingen VO Hoe beleven leerlingen het vak Nederlands? In opdracht van Blink Educatie

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide VSO De Piramide/ Den Haag Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide Eerder dit jaar heeft onze school VSO De Piramide deelgenomen aan een tevredenheidspeiling onder leerlingen

Nadere informatie

biodoen brochure brochure inhoudsopgave: over biodoen...> versie 3...> innovatie...> audio-visueel...> zoekfuncties...>

biodoen brochure brochure inhoudsopgave: over biodoen...> versie 3...> innovatie...> audio-visueel...> zoekfuncties...> brochure Vmbo onderbouw t/m Vwo bovenbouw brochure inhoudsopgave: over...> versie 3...> innovatie...> audio-visueel...> zoekfuncties...> leerlingen, klassen, docenten en scholen...> kredieten en inlogcodes...>

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Sectoren - bovenbouw vmbo

Sectoren - bovenbouw vmbo LifeTech College Sectoren - bovenbouw vmbo 2016-2017 Locatie Oude Bossche Baan Het Stedelijk College Eindhoven Meteen de juiste keuze! Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Profiel van informatiezoekers

Profiel van informatiezoekers Profiel van informatiezoekers Kritisch denken Ik ben iemand die de dingen altijd in vraag stelt 20,91% 45,96% 26,83% 6,3% Ik ben iemand die alles snel gelooft 0% 25% 50% 75% 100% Grondig lezen Ik lees

Nadere informatie

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht:

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht: Audit Beta-beleid Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop Opdracht: We willen inzicht krijgen in de voor de school tegenvallende resultaten t.a.v. keuze voor het N-profiel. Inzicht krijgen in de voor

Nadere informatie

Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord

Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord Samenvatting Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten en oplossingen bij de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in de regio Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord 1 Samenvatting van:

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G.

Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G. Page of Enquête jonge beginnende leerkrachten Deze vragenlijst bestaat uit zeven onderdelen, A t/m G. Er zijn in totaal 7 vragen. A. Over jezelf Je wordt vriendelijk verzocht informatie over jou te geven

Nadere informatie

Christiaan Huygens College

Christiaan Huygens College Welkom op de informatieavond voor ouders en leerlingen Leerjaar 2 Programma - Toelichting decaan over de profielen en leerwegen - 20.15 uur: Kennismakingsronde profiel Waarom kiezen? - Leerling kiest een

Nadere informatie

Jongeren in 2008. Ecabo. Paul Sikkema - ComBat groep. 12 november 2008

Jongeren in 2008. Ecabo. Paul Sikkema - ComBat groep. 12 november 2008 Jongeren in 2008 Ecabo 12 november 2008 Paul Sikkema - ComBat groep 1 2 Lastige doelgroepen Kinderen en met name jongeren: lastige doelgroepen. Steeds in beweging: Van levensfase naar levensfase. Op zoek

Nadere informatie

Van mbo en havo naar hbo

Van mbo en havo naar hbo Van mbo en havo naar hbo Dick Takkenberg en Rob Kapel Studenten die naar het hbo gaan, komen vooral van het mbo en de havo. In het algemeen blijven mbo ers die een opleiding in een bepaald vak- of studiegebied

Nadere informatie

CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen CvE-bijlage bij rapportage 2012-2013 invoering centrale toetsing en examinering referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen In dit document geeft het College voor Examens gegevens rondom de resultaten

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

basis - kader - mavo - mbo

basis - kader - mavo - mbo basis - kader - mavo - mbo Actief leren en veel doen TALENT TOTAAL MASTERClass Kader MAVO TOTAAL Reken en Taal TOTAAL Mentor/persoonlijke coach Lwoo SeeYou! VMBO TOTAAL! Dat is actief leren, veel doen,

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

mbo paard Altijd de specialisatie die jóu past: Paardenhouderij Paardensport Professioneel partner van paarden

mbo paard Altijd de specialisatie die jóu past: Paardenhouderij Paardensport Professioneel partner van paarden mbo paard 2015 2016 Altijd de specialisatie die jóu past: Paardenhouderij Paardensport Professioneel partner van paarden mbo paard Help zelf je toekomst in het zadel Zijn (wedstrijd)paarden je lust en

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL PvdA: voorlopig geen rekentoets die meetelt voor examen Productieprocessen Leren & ontwikkelen Programma 1 e deel: (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog niet genoeg /

Nadere informatie

Nederlandse Arbeidsmarkt Plaats je CV

Nederlandse Arbeidsmarkt  Plaats je CV Nederlandse Arbeidsmarkt www.nederlandsearbeidsmarkt.nl Plaats je CV De homepage Op de eerste pagina van de website zie je twee opties. Je bent opzoek naar een baan en wilt je CV plaatsen? Kies de groene

Nadere informatie

Met de fiets of met de bus

Met de fiets of met de bus Betrokk Wij doen er alles aan om je een zo fijn mogelijke tijd te bieden. Dat betekent ook dat we voor een goede en heldere structuur zorgen. Een rustige omgeving, aan de rand van Halsteren. Een vast rooster,

Nadere informatie

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013

Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013 \naal Stage Onderzoek 2013 Nationaal Stage Onderzoek Studenten 2013 Door Nicole Hol en Laura Keuken Copyright Kriegsmanbeheer B.V.; Alle rechten voorbehouden. Download gratis een kopie op: http://www.nationaalstageonderzoek.nl

Nadere informatie

Ouderavond profielkeuze havo

Ouderavond profielkeuze havo Ouderavond profielkeuze havo Maandag 31 oktober 2016 19.00 uur 19.45 uur I. Hover, decaan Sint-Janscollege LOB Loopbaanoriëntatie- en begeleiding Decaan Start profielkeuze leerjaar 3 studiekeuze eindexamenjaar

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016)

Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016) Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016) Naam VvV: leerlingen klas 3 DL 15-16 Instelling Drachtster Lyceum Enquête Jan/feb 2016 Analyse Maart 2016 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling:

Nadere informatie

INFORMATIE V M B 2015 B

INFORMATIE V M B 2015 B INFORMATIE VMBO 2015 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Ik ben geen type om met mijn neus in de boeken te zitten. Daarom doe ik basis. We hebben bij Bornego Beugel gelukkig veel praktijklessen.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW!

ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN! VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW! ONDERZOEK NAAR KEUZE VAN LEERLINGEN VMBO-BASIS/KADER VOOR DE RICHTING BWI/BOUW 2 november 2015 Inleiding De instroom in de bouwopleidingen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. De moeilijke tijden waarmee

Nadere informatie