OMNIBUSENQUÊTE deelrapport VERKEER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OMNIBUSENQUÊTE deelrapport VERKEER"

Transcriptie

1

2

3 OMNIBUSENQUÊTE 2009 deelrapport VERKEER Zoetermeer, 15 maart 2010 Gemeente Zoetermeer Hoofdafdeling Bestuur Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek & Statistiek Aad Kalisvaart

4

5 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 1 1. INLEIDING 3 2. BEZIT VAN RIJBEWIJS EN AUTO Rijbewijs Aantal auto s Aantal auto s per huishouden 5 3. WOON-WERKVERKEER Betaald werk Werkadres Reistijd Vervoermiddel Bevordering gebruik openbaar vervoer BEZOEK AAN HET STADSCENTRUM Frequentie Doel Vervoermiddel Parkeren RANDSTADRAIL BEWEGWIJZERING Dorpsstraat Stadshart 21 BIJLAGEN 23 Blz.

6

7 SAMENVATTING Op verzoek van de afdeling Stadsontwikkeling (van de hoofdafdeling Ruimte) is in de Omnibusenquête 2009 een aantal vragen opgenomen over parkeren. De omnibus is een, jaarlijks terugkerende, schriftelijke enquête over uiteenlopende onderwerpen onder een steekproef van inwoners van 18 jaar en ouder. Het veldwerk heeft eind september/begin oktober 2009 plaats gevonden. De respons voor het onderdeel verkeer bedraagt 70%. In dit verslag zijn de uitkomsten over dat onderwerp opgenomen. Hieronder volgt een samenvatting van de bevindingen. Woon-werkverkeer Van de respondenten verricht 71% momenteel betaald werk. Van die werkzame respondenten heeft 88% een vast werkadres. En daarvan werkt 40% in Zoetermeer (3% thuis en 37% op een andere locatie), 33% in Den Haag en omstreken en 27% elders. Van de respondenten met een vast werkadres buitenshuis is 70% meestal in hooguit een half uur op het werk. Slechts 5% is langer dan een uur onderweg. Van de respondenten met een vast werkadres buitenshuis legt 58% de weg naar het werk (in ieder geval voor het grootste deel) meestal met de auto af, 19% gaat met de fiets, 14% met de trein of bus en 9% met een ander vervoermiddel. Zo n 5% van degenen die met de auto gaan, doet naar eigen zeggen in de regel aan carpooling. Als voor de respondenten gunstige verbeteringen in het openbaar vervoer zouden worden doorgevoerd, zou van degenen met een vast werkadres 40% overwegen er (meer) gebruik van te gaan maken om naar het werk te gaan. Gevraagd naar de verbeteringen waarbij dat het geval zou zijn, worden (van de elf voorgelegde verbeteringen) verkorting van de reistijd, verlaging van de tarieven en frequenter rijden het meest genoemd. Bezoek aan het stadscentrum Ongeveer één op de drie respondenten heeft in de twaalf maanden voorafgaande aan de enquête minstens vijf bezoeken per maand aan het Zoetermeerse stadscentrum afgelegd. Slechts 3% is er in die periode nooit naar toe geweest. Een gemiddelde respondent bezocht het centrum vijf keer per maand. Wat de bezoekmotieven betreft blijkt 29% van de bezoekers de laatste keer dat ze naar het stadscentrum gingen (o.a.) winkels voor dagelijkse boodschappen te hebben bezocht. Een nog veel groter deel, namelijk 74%, bezocht (ook) andere winkels; 29% bezocht de warenmarkt, 30% uitgaansgelegenheden en 26% nog weer andere zaken. Slechts 5% ging naar het stadscentrum om er te werken. Als we kijken naar het laatst afgelegde bezoek blijkt ongeveer één op de acht bezoekers naar het stadscentrum te zijn gelopen. Eén op de vier heeft de fiets genomen. Iets meer dan de helft is er met de auto naartoe gegaan. Laatstgenoemden hebben hun auto gemiddeld anderhalf uur geparkeerd. Bijna allemaal (94%) hebben ze in één van de acht parkeergarages van het stadscentrum geparkeerd. Randstadrail Bijna 40% van de respondenten heeft in de twaalf maanden voorafgaande aan de enquête wel eens gebruik gemaakt van de Randstadrail. Een gemiddelde gebruiker maakte er per maand op bijna zes dagen één of meer ritten mee. Bewegwijzering Van de respondenten met een mening ter zake vindt 93% de bewegwijzering voor autoverkeer naar het winkelgebied Stadshart goed of zeer goed. Met betrekking tot het winkelgebied Dorpsstraat is een wat kleiner deel, namelijk 68%, die mening toegedaan. Het merendeel (88%) denkt dat automobilisten van buiten Zoetermeer het Stadshart makkelijk of zeer makkelijk kunnen vinden. Wat de Dorpsstraat betreft is slechts 30% die mening toegedaan. 1

8 Autobezit Zo n 85% van de respondenten heeft een rijbewijs voor een personenauto. Van die respondenten met een rijbewijs bezit driekwart persoonlijk één of meer auto s. Hoewel de omnibus een onderzoek is onder personen is het soms interessant de uitkomsten naar het huishoudensniveau te vertalen. Voor het onderwerp verkeer geldt dat vooral voor het aantal auto s waarover het huishouden van de respondent beschikt. Een dergelijke vertaling leert dat van de Zoetermeerse huishoudens 16% geen beschikking over een auto heeft, 51% heeft er één ter beschikking en 33% minstens twee. Uiteraard is dit een benadering van de werkelijkheid, niet alleen vanwege het steekproefkarakter van het onderzoek maar ook vanwege de vertaling van het individuele niveau naar dat van het huishouden. 2

9 1. INLEIDING In het najaar van 2009 heeft de sector Onderzoek & Statistiek onder de Zoetermeerse bevolking de omnibusenquête 2009 gehouden. Belangrijkste kenmerk van zo n omnibusenquête is dat er over meerdere onderwerpen vragen worden gesteld. Dit rapport bevat de uitkomsten van de vragen over het onderwerp verkeer. Opdrachtgever is de afdeling Stadsontwikkeling van de hoofdafdeling Ruimte. Omdat het totale aantal vragen voor de omnibusenquête te groot was voor één formulier, is het onderzoek in drieën gesplitst. In plaats van één zijn er daarom drie steekproeven getrokken van elk Zoetermeerders van 18 jaar en ouder (en niet woonachtig in een bijzonder woongebouw of in een woonwagen). Waarbij er voor is gezorgd dat niemand in meer dan één van de drie steekproeven kon vallen. De door opdrachtgevers aangedragen vragen zijn verdeeld over drie vragenformulieren: een wit, een geel en een groen. Alleen de vragen naar de achtergrond van de respondenten (leeftijd, opleiding, inkomen e.d.) zijn in elk van de drie formulieren opgenomen. De vragen over verkeer maken deel uit van het witte enquêteformulier. Zowel het witte, het gele als het groene onderzoek is in de periode van 25 september t/m 15 oktober 2009 gehouden. De vragen over verkeer zijn door personen ingevuld, zodat de respons voor dit onderwerp 70% bedraagt. Technisch/organisatorische informatie over het onderzoek (bijvoorbeeld over de samenstelling van de respons en over de generaliseerbaarheid van de uitkomsten) kan de lezer vinden in de bijlagen 1 t/m 5. 3

10 2. BEZIT VAN RIJBEWIJS EN AUTO 2.1 Rijbewijs Volgens tabel 2.1 is 86% van de respondenten in het bezit van een rijbewijs. Tabel 2.1 Bezit van rijbewijs voor personenauto, absoluut en in %. Heeft respondent een rijbewijs? Absoluut In % Ja ,9 Nee ,1 Subtotaal ,0 Geen antwoord 4 Totaal Bijlage 6 laat zien dat het percentage respondenten zonder rijbewijs het hoogst is onder zowel de jongeren (jonger dan 30) als de ouderen (65-plus). Zie ook grafiek 2.1. Grafiek 2.1 Bezit van rijbewijs voor personenauto, naar leeftijd, in %. % Heeft respondent een rijbewijs? Nee Ja Aantal auto s Van de respondenten met een rijbewijs is ongeveer driekwart in het bezit van minstens één personenauto. Zie verder tabel

11 Tabel 2.2 Aantal personenauto s dat respondent persoonlijk bezit, absoluut en in %. -Betreft alleen de respondenten die een rijbewijs voor een personenauto hebben. -Exclusief bedrijfsauto s en lease-auto s. Aantal personenauto s Absoluut In % Nul ,9 Eén ,9 Twee of meer 88 8,2 Subtotaal ,0 Geen antwoord 120 Totaal Gemiddeld aantal auto s: 0,9 Maximum aantal auto s: 5 Veruit de meeste respondenten (88%) behoren tot huishoudens die over minstens één personenauto beschikken. Zie tabel 2.3. Tabel 2.3 Aantal personenauto s waarover het huishouden van respondent beschikt, absoluut en in %. Inclusief bedrijfsauto s en lease-auto s. Aantal personenauto s Absoluut In % Nul ,8 Eén ,1 Twee of meer ,2 Subtotaal ,0 Geen antwoord 72 Totaal Gemiddeld aantal auto s: 1,3 Maximum aantal auto s: Aantal auto s per huishouden De omnibusenquête is een onderzoek onder individuen. Voor sommige uitkomsten geldt dat ze ook (of vooral) interessant zijn als ze op huishoudensniveau worden gepresenteerd. Wat het onderdeel verkeer betreft is dat vooral het geval waar het gaat om het aantal auto s waarover een huishouden beschikt. Daarom is de in tabel 2.3 gegeven uitkomst op individueel niveau tevens vertaald naar het huishoudensniveau. Hoe dat is gedaan is beschreven in bijlage 5. De uitkomst op huishoudensniveau staat in tabel 2.4. Daaruit blijkt dat één op de zes huishoudens geen auto heeft, de helft heeft er één en een derde heeft er twee of meer. 5

12 Tabel 2.4 Huishoudens naar aantal personenauto s waarover het beschikt, in %. Inclusief bedrijfsauto s en lease-auto s. Aantal personenauto s In % Nul 16,3 Eén 50,8 Twee of meer 32,9 Totaal 100,0 Aantal respondenten Gemiddeld aantal auto s: 1,2 Maximum aantal auto s: 5 Het aandeel huishoudens zonder auto is het grootst onder de alleenstaanden. Volgens bijlage 7 heeft 44% daarvan niet de beschikking over een auto. Zie ook grafiek 2.2 Grafiek 2.2 Huishoudens: aantal personenauto's waarover het huishouden beschikt, naar huishoudensgrootte, in %. % 100 Inclusief bedrijfsauto's en lease-auto's Aantal auto's Nul Eén Twee of meer Eén Twee Drie of meer Huishoudensgrootte 6

13 3. WOON-WERKVERKEER 3.1 Betaald werk Ongeveer 70% van de respondenten verricht betaald werk (tabel 3.1). Gemiddeld werken deze respondenten met betaald werk 32 uur per week. Zie verder ook tabel 3.2. Tabel 3.1 Betaald werk, absoluut en in %. Verricht respondent momenteel betaald werk? Absoluut In % Ja ,7 Nee ,3 Subtotaal ,0 Geen antwoord 12 Totaal Tabel 3.2 Aantal uur betaald werk per week, absoluut en in %. Betreft alleen de respondenten die momenteel betaald werk verrichten. Aantal uur per week dat respondent gewoonlijk betaald werk verricht Absoluut In % 20 of minder ,9 21 t/m ,1 40 of meer ,0 Subtotaal ,0 Geen antwoord 24 Totaal 974 Gemiddeld aantal uur: 32 Minimum aantal uur: 2 Maximum aantal uur: Werkadres Bijna negen op de tien respondenten met betaald werk hebben een vast werkadres. Zie tabel 3.3. Tabel 3.3 Vast werkadres, absoluut en in %. Betreft alleen de respondenten die momenteel betaald werk verrichten. Verricht respondent het betaald werk in het algemeen op een vast werkadres? Absoluut In % Ja ,2 Nee ,8 Subtotaal ,0 Geen antwoord 14 Totaal 974 Van de respondenten met een vast werkadres werkt 40% in Zoetermeer (3% thuis en 37% op een andere locatie) en 25% in Den Haag. Zie voor meer details tabel

14 Tabel 3.4 Locatie van het vaste werkadres, absoluut en in %. Betreft alleen de respondenten waarvoor geldt: -ze verrichten momenteel betaald werk; -ze verrichten dat werk in het algemeen op een vast werkadres. Locatie Absoluut In % IN ZOETERMEER: Thuis 24 2,9 Stadscentrum 59 7,2 Industrieterrein 66 8,1 Overig Zoetermeer ,0 BUITEN ZOETERMEER: Het centrum van Den Haag 83 10,2 Overig Den Haag ,5 Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Nootdorp, Wassenaar 66 8,1 Leiden 30 3,7 Gouda 6 0,7 Delft 21 2,6 Het centrum van Rotterdam 10 1,2 Overig Rotterdam 24 2,9 Amsterdam 27 3,3 Utrecht 18 2,2 Andere gemeente 84 10,3 Subtotaal ,0 Geen antwoord 32 Totaal Reistijd Tabel 3.5 laat zien dat 70% van de respondenten met een vast werkadres buitenshuis er meestal hooguit een half uur voor nodig heeft om dat adres te bereiken. Slechts 5% doet langer dan een uur over de heenreis. 8

15 Tabel 3.5 Aantal minuten dat de heenreis naar het vaste werkadres (van deur tot deur) meestal duurt, absoluut en in %. Betreft alleen de respondenten waarvoor geldt: -ze verrichten momenteel betaald werk; -ze verrichten dat werk in het algemeen op een vast werkadres; -dat vaste werkadres is niet thuis. Reistijd in minuten Absoluut In % < , , , , , ,4 > ,7 Subtotaal ,0 Geen antwoord 11 Totaal 791 Minimum aantal minuten: 1 Maximum aantal minuten: 150 Gemiddeld aantal minuten: Vervoermiddel Bijna 60% van de betreffende respondenten legt de weg naar het werkadres (in ieder geval voor het grootste deel) meestal met de auto af. Veruit de meesten zitten daarbij zelf achter het stuur. Bijna 20% fietst naar het werk. Van het openbaar vervoer (bus of trein) wordt door 14% gebruik gemaakt. Zie verder tabel 3.6. Tabel 3.6 Vervoermiddel waarmee respondent meestal het grootste deel van de weg naar het vaste werkadres aflegt, absoluut en in %. Betreft alleen de respondenten waarvoor geldt: -ze verrichten momenteel betaald werk; -ze verrichten dat werk in het algemeen op een vast werkadres; -dat vaste werkadres is niet thuis. Vervoermiddel Absoluut In % Auto (als bestuurder) ,2 Auto (als passagier) 16 2,1 Te voet 12 1,6 Fiets ,3 Bromfiets e.d. 15 2,0 Motor 7 0,9 Trein 68 8,9 Bus 36 4,7 Anders 34 4,4 Subtotaal ,0 Geen antwoord 24 Totaal 791 9

16 Van de respondenten waarvan het vaste werkadres zich in Zoetermeer bevindt, gaat 45% met de fiets en eveneens 45% met de auto naar het werk. Werkt men in Den Haag en omstreken (Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Nootdorp en Wassenaar), dan neemt zo n 60% de auto en ongeveer 20% de bus of de trein. Zie voor de relatie werkadres/vervoermiddel verder bijlage 8 en figuur 3.1. Grafiek 3.1 Vervoermiddel waarmee respondent meestal het grootste deel van de weg naar het vaste werkadres aflegt, naar locatie van het werkadres, in %. % Betreft alleen de respondenten met betaald werk op een vast werkadres buitenshuis. Zoetermeer Den Haag en omstreken Elders Locatie werkadres Vervoermiddel Auto Fiets Trein of bus Anders Van de respondenten die naar hun werk fietsen is de helft hooguit tien minuten onderweg. Gemiddeld doen ze er ongeveer een kwartier over. Automobilisten zijn gemiddeld na bijna een half uur op hun werk. Degenen die de bus of de trein nemen zijn gemiddeld het langst onderweg, namelijk zo n drie kwartier. Zie verder bijlage 9 en grafiek 3.2. Grafiek 3.2 Aantal minuten dat de heenreis naar het vaste werkadres meestal duurt, naar vervoermiddel waarmee het grootste deel van de weg naar dat adres meestal wordt afgelegt, in %. % 100 Betreft alleen de respondenten met betaald werk op een vast werkadres buitenshuis Reistijd in minuten > < Auto Fiets Trein of bus Anders Vervoermiddel 10

17 Volgens tabel 3.7 doet van de respondenten die meestal met de auto naar het werk gaan ongeveer één op de twintig in de regel aan carpooling. Tabel 3.7 Gebruik van carpooling, absoluut en in %. Betreft alleen de respondenten waarvoor geldt: -ze verrichten momenteel betaald werk; -ze verrichten dat werk in het algemeen op een vast werkadres; -dat vaste werkadres is niet thuis; -ze leggen het grootste deel van de weg naar het vaste werkadres meestal met de auto af. Doet respondent in de regel aan carpooling? Absoluut In % Ja 24 5,5 Nee ,5 Subtotaal ,0 Geen antwoord 12 Totaal Bevordering gebruik openbaar vervoer Als er in het openbaar vervoer verbeteringen zouden worden doorgevoerd, zou 40% van de respondenten met een vast werkadres overwegen (meer) gebruik van dat vervoer te gaan maken om naar het werk te gaan. Zie tabel 3.8. Tabel 3.8 Wijziging in gebruik van openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij verbetering van dat vervoer, absoluut en in %. Betreft alleen de respondenten waarvoor geldt: -ze verrichten momenteel betaald werk; -ze verrichten dat werk in het algemeen op een vast werkadres; -dat vaste werkadres is niet thuis; Zou respondent overwegen voor het bereiken van het vaste werkadres (meer) gebruik te maken van het openbaar vervoer, als er in dat vervoer voor hem gunstige verbeteringen zouden worden doorgevoerd? Absoluut In % Ja ,0 Nee ,0 Subtotaal ,0 Weet niet 65 Geen antwoord 18 Totaal 791 Dit aandeel hangt samen met het type vervoermiddel. Van de respondenten die meestal al met de trein of de bus naar het werk gaan, denkt 70% nog meer van het openbaar vervoer gebruik te zullen gaan maken als er voor hen gunstige verbeteringen in worden aangebracht. Van degenen die momenteel meestal met de auto naar het werk gaan, zou circa 40% overwegen (meer) van het openbaar vervoer gebruik te gaan maken. Gaat men thans meestal met de fiets dan is dat aandeel nog lager, namelijk nog geen 20%. Zie verder bijlage 10 en grafiek

18 Grafiek 3.3 Wijziging in gebruik van openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij verbetering van dat vervoer, naar vervoermiddel waarmee het grootste deel van de weg naar het werkadres meestal wordt afgelegt, in %. % Betreft alleen de respondenten met betaald werk op een vast werkadres buitenshuis. Zou respondent voor het woon-werkverkeer (meer) van openbaar vervoer gebruik gaan maken bij verbetering van dat vervoer? Nee Ja Auto Fiets Trein of bus Anders Vervoermiddel Bijlage 11 laat zien dat er ook een (statistisch) verband bestaat met de locatie van het vaste werkadres. Werkt men in Zoetermeer dan zou ongeveer een kwart overwegen (meer) gebruik te gaan maken van het openbaar vervoer als dat zou worden verbetert. Werkt men buiten Zoetermeer dan is dat aandeel ongeveer de helft, dus twee keer zo groot. Zie ook grafiek 3.4. Grafiek 3.4 Wijziging in gebruik van openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij verbetering van dat vervoer, naar locatie van het vaste werkadres, in %. % Betreft alleen de respondenten met betaald werk op een vast werkadres buitenshuis. Zoetermeer Den Haag en omstreken Elders Zou respondent voor het woon-werkverkeer (meer) van openbaar vervoer gebruik gaan maken bij verbetering van dat vervoer? Nee Ja Locatie werkadres Aan de respondenten die overwegen om voor hun woon-werkverkeer (meer) van het openbaar vervoer gebruik te gaan maken als dat verbeterd zou worden, is gevraagd bij welke verbeteringen ze dat zouden overwegen. Ze konden die vraag beantwoorden door één of meer van twaalf voorgeformuleerde verbeteringen aan te kruisen (inclusief de mogelijkheid andere verbeteringen ). Van de 283 respondenten aan wie de vraag is gesteld hebben 280 hem beantwoord. De uitkomsten staan in tabel 3.9. Volgens die tabel zou verkorting van de reistijden van het openbaar vervoer (al dan niet in combinatie 12

19 met andere verbeteringen) 51% van de betreffende respondenten er toe kunnen bewegen (meer) van dat vervoer gebruik te gaan maken. Deze mogelijke verbetering komt hiermee op de eerste plaats. Lagere tarieven en frequenter rijden komen, met respectievelijk 46% en 37%, op de tweede en derde plaats. Tabel 3.9 Verbeteringen van het openbaar vervoer waarbij respondent zou overwegen om -voor het bereiken van het vaste werkadres- (meer) gebruik te maken van het openbaar vervoer, absoluut en in %. Verbeteringen Betreft alleen de respondenten waarvoor geldt: -ze verrichten momenteel betaald werk; -ze verrichten dat werk in het algemeen op een vast werkadres; -dat vaste werkadres is niet thuis; -bij voor hen gunstige verbeteringen van het openbaar vervoer zouden ze overwegen daarvan (meer) gebruik te maken om het vaste werkadres te bereiken. Absoluut In % van het aantal respondenten (280) Als er vaker werd gereden ,8 Als de reistijd korter werd ,1 Als het goedkoper werd ,1 Als de (sociale) veiligheid toenam 25 8,9 Als er meer op tijd werd gereden 48 17,1 Als het comfortabeler werd 33 11,8 Als er meer zitplaatsen kwamen 48 17,1 Als het makkelijker werd om aan een plaatsbewijs te komen 23 8,2 Als de onderlinge aansluitingen beter werden 86 30,7 Als respondent dichter bij huis kon op- en uitstappen 77 27,5 Als respondent dichter bij het werk kon op- en uitstappen 75 26,8 Andere verbeteringen 12 4,3 13

20 4. BEZOEK AAN HET STADSCENTRUM 4.1 Frequentie Tabel 4.1 laat o.a. zien dat bijna alle respondenten in de twaalf maanden voorafgaande aan het onderzoek wel eens naar het Zoetermeerse stadscentrum zijn geweest. Als we de 3% die dat niet hebben gedaan meerekenen heeft de gemiddelde respondent in die periode gemiddeld per maand vijf bezoeken aan het stadscentrum afgelegd. Ruim een derde heeft het centrum hooguit twee keer per maand bezocht en iets minder dan een derde heeft daarentegen minstens vijf bezoeken afgelegd. Tabel 4.1 Aantal keer (ongeveer) dat respondent in de afgelopen twaalf maanden gemiddeld per maand het Zoetermeerse stadscentrum heeft bezocht, absoluut en in %. Gemiddeld aantal keer per maand Absoluut In % Nul 37 2,8 Hooguit één ,7 Twee ,2 Drie ,6 Vier ,6 Vijf of meer ,1 Subtotaal ,0 Geen antwoord *) 49 Totaal Maximum aantal keer: 60 Gemiddeld aantal keer: 5,0 (Hierbij is hooguit één keer als één keer geteld) *) Inclusief 19 respondenten die het stadscentrum weliswaar vaker dan één keer per maand hebben bezocht, maar niet hebben genoteerd hoe vaak precies. De respondenten uit de wijk Centrum bezoeken het stadscentrum het meest: gemiddeld gaan ze er 7,1 keer per maand naartoe. De Rokkeveners onder de respondenten gaan, met een gemiddelde van 4,2 bezoeken per maand, het minst frequent. Zie verder bijlage 12 en grafiek

21 Grafiek 4.1 Aantal keer (ongeveer) dat respondent in de afgelopen twaalf maanden gemiddeld per maand het Zoetermeerse stadscentrum heeft bezocht, naar wijk, in %. % 100 Exclusief de wijken Industriegebied en Buitengebied Gemiddeld aantal keer per maand Twee of minder Drie of vier Vijf of meer Centrum Meerzicht Buytenwegh de Leyens Seghwaert Noordhove Rokkeveen Oosterheem Met een gemiddelde van 5,9 bezoeken per maand gaan de 65-plussers het meest frequent naar het stadscentrum. De minst frequente bezoekers zijn de jarigen: zij gaan er gemiddeld 4,4 keer per maand naar toe. Zie voor de invloed van de leeftijd op het stadscentrumbezoek verder grafiek 4.2 en bijlage 13. Grafiek 4.2 Aantal keer (ongeveer) dat respondent in de afgelopen twaalf maanden gemiddeld per maand het Zoetermeerse stadscentrum heeft bezocht, naar leeftijd, in %. % Gemiddeld aantal keer per maand Twee of minder Drie of vier Vijf of meer Doel Aan de respondenten die de afgelopen twaalf maanden wel eens naar het stadscentrum zijn geweest, is gevraagd wat ze daar tijdens hun laatste bezoek hebben gedaan. Ze konden die vraag beantwoorden door één of meer van negen voorgeformuleerde activiteiten aan te kruisen (inclusief de mogelijkheid anders ). 15

22 Op één na hebben alle (1.323) respondenten aan wie de vraag is gesteld hem beantwoord. De uitkomsten staan in tabel 4.2. De meest ontplooide activiteit blijkt het bezoeken van winkels voor niet dagelijkse boodschappen te zijn: 74% heeft tijdens het laatste bezoek aan het stadscentrum minstens één zo n winkel bezocht. De meerderheid (66%) combineerde tijdens het laatste bezoek twee of meer van de negen mogelijke activiteiten. De overige 34% beperkte zich tot slechts één activiteit. Gemiddeld ontplooide men 2,4 van de negen activiteiten. Tabel 4.2 Activiteiten tijdens het laatste bezoek aan het Zoetermeerse stadscentrum, in %. Activiteiten Betreft alleen de respondenten die de afgelopen twaalf maanden het stadscentrum wel eens hebben bezocht. Absoluut In % van het aantal respondenten (1.322) Gewerkt 65 4,9 Als klant de warenmarkt bezocht ,5 Als klant winkels voor de dagelijkse boodschappen bezocht ,2 Als klant andere winkels bezocht ,2 Als klant uitgaansgelegenheden bezocht ,7 Als klant andere zaken bezocht ,2 Op visite geweest 34 2,6 Rondgelopen of rondgekeken ,3 Anders 37 2,8 4.3 Vervoermiddel Aan de respondenten die in de afgelopen twaalf maanden minstens één keer het stadscentrum hebben bezocht, is gevraagd hoe ze de laatste keer dat ze dat deden het grootste deel van de weg er naar toe hebben afgelegd. De uitkomst staat in tabel 4.3. Iets meer dan de helft van de respondenten blijkt de auto te hebben gebruikt, één op de vier heeft de fiets genomen en één op de acht is er naar toe gelopen. 16

23 Tabel 4.3 Vervoermiddel waarmee respondent de laatste keer dat hij het Zoetermeerse stadscentrum bezocht het grootste deel van de weg er naar toe heeft afgelegd, absoluut en in %. Betreft alleen de respondenten die de afgelopen twaalf maanden het stadscentrum wel eens hebben bezocht. Vervoermiddel Absoluut In % Auto (als bestuurder) ,2 Auto (als passagier) 121 9,4 Te voet ,8 Fiets ,4 Bromfiets e.d. 18 1,4 Motor 4 0,3 Randstadrail 64 4,9 Bus 27 2,1 Anders 8 0,6 Subtotaal ,0 Weet niet 2 Geen antwoord 28 Totaal Van de respondenten die in Rokkeveen, Noordhove en Oosterheem wonen kwam ongeveer 70% met de auto naar het stadscentrum. Van de respondenten in de wijk Centrum is bijna de helft (45%) er naar toe gelopen. Zie voor meer details over de relatie tussen de woonwijk enerzijds en het vervoermiddel naar het stadscentrum anderzijds bijlage 14 en grafiek 4.3. Grafiek 4.3 Vervoermiddel waarmee respondent de laatste keer dat hij het Zoetermeerse stadscentrum bezocht het grootste deel van de weg er naar toe heeft afgelegd, naar wijk, in %. % Betreft alleen de respondenten die de afgelopen twaalf maanden het stadscentrum wel eens hebben bezocht. -Exclusief de wijken Industriegebied en Buitengebied Vervoermiddel Auto Te voet Fiets Anders Centrum Meerzicht Buytenwegh de Leyens Seghwaert Noordhove Rokkeveen Oosterheem 4.4 Parkeren Aan de respondenten die voor hun laatste bezoek aan het stadscentrum de auto hebben genomen, is gevraagd hoe lang ze de auto hebben geparkeerd. Tabel 4.4 laat zien dat voor bijna de helft (46%) de parkeertijd hooguit een uur bedroeg. Voor 38% 17

24 was dat meer dan één maar hooguit twee uur. En 16% heeft de auto langer dan twee uur geparkeerd. Tabel 4.4 Aantal minuten dat respondent de laatste keer dat hij het Zoetermeerse stadscentrum bezocht de auto heeft geparkeerd, absoluut en in %. Betreft alleen de respondenten waarvoor geldt: -ze hebben de afgelopen twaalf maanden minstens één keer het stadscentrum bezocht; -bij hun laatste bezoek hebben ze het grootste deel van de weg er naar toe met de auto afgelegd. Parkeertijd in minuten Absoluut In % < , , , , , ,0 > ,4 Subtotaal ,0 Geen antwoord 13 Totaal 692 Minimum aantal minuten: 2 Maximum aantal minuten: 720 Gemiddeld aantal minuten: 90 Veruit de meesten (94%) parkeerden in een parkeergarage. Zie tabel 4.5. Tabel 4.5 Parkeerlocatie van de auto tijdens de laatste keer dat respondent het Zoetermeerse stadscentrum bezocht, absoluut en in %. Betreft alleen de respondenten waarvoor geldt: -ze hebben de afgelopen twaalf maanden minstens één keer het stadscentrum bezocht; -bij hun laatste bezoek hebben ze het grootste deel van de weg er naar toe met de auto afgelegd. Locatie waar respondent bij het laatste bezoek de auto heeft geparkeerd Absoluut In % Eén van de acht parkeergarages van het stadscentrum ,5 Ergens anders in de openbare ruimte van het stadscentrum 17 2,5 De blauwe zone 17 2,5 Ergens anders 10 1,5 Subtotaal ,0 Weet niet 3 Geen antwoord 9 Totaal

25 5. RANDSTADRAIL Volgens tabel 5.1 heeft bijna 40% van de respondenten in de twaalf maanden voorafgaande aan het onderzoek wel eens gebruik gemaakt van de Randstadrail. Als we de respondenten die dat niet hebben gedaan meerekenen heeft de gemiddelde respondent in die periode gemiddeld per maand op iets meer dan twee dagen één of meerdere ritten met de Randstadrail gemaakt. Kijken we alleen naar de gebruikers dan ligt dat natuurlijk veel hoger: gemiddeld stijgt dan het gebruik van de Randstadrail naar 5,7 dagen per (gemiddelde) maand. Tabel 5.1 Aantal dagen (ongeveer) dat respondent in de afgelopen twaalf maanden gemiddeld per maand gebruik heeft gemaakt van de Randstadrail, absoluut en in %. Gemiddeld aantal dagen per maand Absoluut In % Nul ,7 Hooguit één ,5 Twee of meer ,8 Subtotaal ,0 Geen antwoord *) 28 Totaal Maximum aantal dagen: 30 Gemiddeld aantal dagen: 2,2 (Hierbij is hooguit één dag als één dag geteld) *) Inclusief elf respondenten die de Randstadrail weliswaar vaker dan één dag per maand hebben gebruikt, maar niet hebben opgegeven hoeveel dagen precies. De in Rokkeveen wonende respondenten hebben de Randstadrail het minst gebruikt: slechts 19% heeft dat in de afgelopen twaalf maanden wel eens gedaan. Zie voor de relatie met de woonwijk verder bijlage 15 en grafiek 5.1. Grafiek 5.1 Aantal dagen (ongeveer) dat respondent in de afgelopen twaalf maanden gemiddeld per maand gebruik heeft gemaakt van de Randstadrail, naar wijk, in %. % 100 Exclusief de wijken Industriegebied en Buitengebied Gemiddeld aantal dagen per maand Nul Hooguit één Twee of meer Centrum Meerzicht Buytenwegh de Leyens Seghwaert Noordhove Rokkeveen Oosterheem 19

26 Naar leeftijd zijn het de jongeren die eruit springen: van de jarigen heeft 53% in de afgelopen twaalf maanden wel eens met de Randstadrail gereisd. Gemiddeld maakten ze er 4,5 dagen per maand van gebruik (dat is inclusief de jongeren die niet met de Randstadrail hebben gereisd). Dat is meer dan vier keer zoveel als de gemiddelde 65-plusser. Zie verder bijlage 16 en grafiek 5.2. Grafiek 5.2 Aantal dagen (ongeveer) dat respondent in de afgelopen twaalf maanden gemiddeld per maand gebruik heeft gemaakt van de Randstadrail, naar leeftijd, in %. % Gemiddeld aantal dagen per maand Nul Hooguit één Twee of meer

27 6. BEWEGWIJZERING 6.1 Dorpsstraat Van de respondenten met een mening ter zake vindt, volgens tabel 6.1, bijna 70% de bewegwijzering voor autoverkeer naar het winkelgebied Dorpsstraat goed of zeer goed. Let er bij de interpretatie van deze uitkomst overigens wel op dat een groot gedeelte (41%) van de respondenten die de vraag hebben beantwoord, te kennen gaven er geen mening over te hebben. Tabel 6.1 Mening over de bewegwijzering voor autoverkeer naar het winkelgebied Dorpsstraat, absoluut en in %. Mening Absoluut In % Zeer goed 8 1,0 Goed ,1 Slecht ,9 Zeer slecht 33 4,1 Subtotaal ,0 Geen mening 558 Geen antwoord 21 Totaal Van de respondenten (met een mening ter zake) denkt 70% dat de Dorpsstraat moeilijk of zelfs zeer moeilijk is te vinden voor automobilisten van buiten Zoetermeer. Zie tabel 6.2. Tabel 6.2 Mening over de vindbaarheid van het winkelgebied Dorpsstraat voor automobilisten van buiten Zoetermeer, absoluut en in %. Mening Absoluut In % Zeer makkelijk 14 1,4 Makkelijk ,7 Moeilijk ,5 Zeer moeilijk ,4 Subtotaal ,0 Geen mening 362 Geen antwoord 12 Totaal Stadshart Met betrekking tot het winkelgebied Stadshart ziet men één en ander minder somber in. Veruit de meeste respondenten die er een mening over gaven, namelijk 93%, vinden de bewegwijzering voor autoverkeer naar dat winkelgebied goed of zeer goed. En slechts 12% denkt dat de van buiten de stad komende automobilisten dat gebied maar moeilijk kunnen vinden. Zie verder tabel 6.3 en

28 Tabel 6.3 Mening over de bewegwijzering voor autoverkeer naar het winkelgebied Stadshart, absoluut en in %. Mening Absoluut In % Zeer goed 102 9,2 Goed ,8 Slecht 72 6,5 Zeer slecht 5 0,5 Subtotaal ,0 Geen mening 264 Geen antwoord 18 Totaal Tabel 6.4 Mening over de vindbaarheid van het winkelgebied Stadshart voor automobilisten van buiten Zoetermeer, absoluut en in %. Mening Absoluut In % Zeer makkelijk ,2 Makkelijk ,8 Moeilijk ,6 Zeer moeilijk 6 0,5 Subtotaal ,0 Geen mening 208 Geen antwoord 23 Totaal

29 BIJLAGEN 23

30 24

31 Bijlage 1. Gedeelte van de vragenlijst van de (witte) omnibusenquête Betreft alleen de vragen over het onderwerp verkeer. WOON-WERKVERKEER 1. Heeft u een rijbewijs voor een personenauto? # 1. ja # 2. nee ga naar vraag 3 2. Hoeveel personenauto s bezit u persoonlijk? LET OP: alleen auto s, waarvan het kenteken op uw naam staat, dus exclusief bedrijfsauto s en lease-auto s. # 0. geen personenauto s. personenauto s 3. Over hoeveel personenauto s beschikt het huishouden waartoe u behoort? LET OP: ook auto s, waarvan het kenteken niet op uw naam staat, dus inclusief bedrijfsauto s en lease-auto s. # 0. geen personenauto s. personenauto s 4. Verricht u momenteel betaald werk? (Ook als het maar voor enkele uren per week is of voor een korte periode) # 1. ja # 2. nee ga naar vraag Hoeveel uur per week verricht u gewoonlijk betaald werk?..... uur per week 6. Verricht u dat betaald werk in het algemeen op een vast werkadres? # 1. ja # 2. nee ga naar vraag 13 25

32 7. Waar bevindt zich dit vaste werkadres? IN ZOETERMEER, namelijk: # 1. thuis ga naar vraag 13 # 2. stadscentrum # 3. industrieterrein # 4. overig Zoetermeer BUITEN ZOETERMEER, namelijk: # 5. het centrum van Den Haag # 6. overig Den Haag # 7. Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Nootdorp, Wassenaar # 8. Leiden # 9. Gouda # 10. Delft # 11. het centrum van Rotterdam # 12. overig Rotterdam # 13. Amsterdam # 14. Utrecht # 15. een andere gemeente 8. Hoeveel minuten ongeveer duurt de heenreis naar uw vaste werkadres meestal? (Van deur tot deur ) ongeveer. minuten 9. Met welk van onderstaande vervoermiddelen legt u meestal het grootste deel van de weg naar uw vaste werkadres af? LET OP: het grootste deel, dus slechts één hokje aankruisen. # 1. met de auto (als bestuurder) # 2. met de auto (als passagier) # 3. te voet ga naar vraag 11 # 4. met de fiets ga naar vraag 11 # 5. met de bromfiets e.d. ga naar vraag 11 # 6. met de motor ga naar vraag 11 # 7. met de trein ga naar vraag 11 # 8. met de bus ga naar vraag 11 # 9. anders ga naar vraag Doet u in de regel aan carpooling? # 1. ja # 2. nee 26

33 11. Stel dat er in het openbaar vervoer voor u gunstige verbeteringen zouden worden doorgevoerd. Zou u dan overwegen er (meer) gebruik van te maken om uw vaste werkadres te bereiken? # 1. ja # 2. nee ga naar vraag 13 # 3. weet niet ga naar vraag Bij welke van onderstaande verbeteringen van het openbaar vervoer zou u dat overwegen? LET OP: meer antwoorden mogelijk. # als er vaker werd gereden # als de reistijd korter werd # als het goedkoper werd # als de (sociale) veiligheid toenam # als er meer op tijd werd gereden # als het comfortabeler werd # als er meer zitplaatsen kwamen # als het makkelijker werd om aan een plaatsbewijs te komen # als de onderlinge aansluitingen beter werden # als ik dichter bij huis kon op- en uitstappen # als ik dichter bij mijn werk kon op- en uitstappen # andere verbeteringen BEZOEK AAN HET STADSCENTRUM 13. Hoe vaak (ongeveer) heeft u in de afgelopen twaalf maanden gemiddeld per maand het Zoetermeerse stadscentrum bezocht? LET OP: bezoeken in verband met uw werk ook meetellen. # 1. nul keer ga naar vraag 18 # 2. hooguit één keer per maand # 3. vaker, namelijk ongeveer. keer per maand 27

34 14. Wat heeft u de laatste keer dat u het stadscentrum bezocht, daar gedaan? LET OP: meer antwoorden mogelijk. gewerkt als klant de warenmarkt bezocht als klant winkels voor de dagelijkse boodschappen bezocht (supermarkt, bakker e.d.) als klant andere winkels bezocht (kledingzaak, boekhandel e.d.) als klant uitgaansgelegenheden bezocht (restaurant, cafetaria, café, terras, disco, bioscoop, stadstheater e.d.) als klant andere zaken bezocht (bank, makelaar, stadhuis, bibliotheek, sportschool, kapper e.d.) #op visite geweest rondgelopen of rondgekeken anders 15. Hoe heeft u de laatste keer dat u het stadscentrum bezocht, het grootste deel van de weg er naar toe afgelegd? LET OP: het grootste deel, dus slechts één hokje aankruisen. # 1. met de auto (als bestuurder) # 2. met de auto (als passagier) # 3. te voet ga naar vraag 18 # 4. met de fiets ga naar vraag 18 # 5. met de bromfiets e.d. ga naar vraag 18 # 6. met de motor ga naar vraag 18 # 7. met de Randstadrail ga naar vraag 18 # 8. met de bus ga naar vraag 18 # 9. anders ga naar vraag 18 # 10. weet niet ga naar vraag Hoeveel minuten ongeveer heeft u de laatste keer dat u het stadscentrum bezocht, de auto geparkeerd? ongeveer. minuten 17. Waar heeft u de laatste keer dat u het stadscentrum bezocht, de auto geparkeerd? # 1. in één van de acht parkeergarages van het stadscentrum # 2. ergens anders in de openbare ruimte van het stadscentrum # 3. in de blauwe zone # 4. ergens anders # 5. weet niet 28

35 DE RANDSTADRAIL 18. Hoeveel dagen (ongeveer) heeft u in de afgelopen twaalf maanden gemiddeld per maand gebruik gemaakt van de Randstadrail? # 1. nul dagen # 2. hooguit één dag per maand # 3. vaker, namelijk ongeveer. dagen per maand BEWEGWIJZERING 19. Wat vindt u van de bewegwijzering voor autoverkeer naar het winkelgebied Dorpsstraat? # 1. zeer goed # 2. goed # 3. slecht # 4. zeer slecht # 5. geen mening 20. Hoe makkelijk of moeilijk denkt u dat automobilisten van buiten Zoetermeer het winkelgebied Dorpsstraat kunnen vinden? # 1. zeer makkelijk # 2. makkelijk # 3. moeilijk # 4. zeer moeilijk # 5. geen mening 21. Wat vindt u van de bewegwijzering voor autoverkeer naar het winkelgebied Stadshart? # 1. zeer goed # 2. goed # 3. slecht # 4. zeer slecht # 5. geen mening 22. Hoe makkelijk of moeilijk denkt u dat automobilisten van buiten Zoetermeer het winkelgebied Stadshart kunnen vinden? # 1. zeer makkelijk # 2. makkelijk # 3. moeilijk # 4. zeer moeilijk # 5. geen mening 29

36 Bijlage 2. Populatie, steekproef, veldwerk en respons. Voor de (schriftelijke) enquête zijn per 5 augustus 2009 uit de bevolkingsadministratie drie steekproeven getrokken van elk Zoetermeerders die per 1 september jaar of ouder waren en niet in een zogenaamd bijzonder woongebouw (zoals een bejaardenoord, gevangenis of een gezinsvervangend tehuis) of in een woonwagen woonden. Drie steekproeven, omdat het aantal vragen zo groot was dat het beter leek ze over drie vragenlijsten te verdelen. De vragen over verkeer zijn opgenomen in het zogenaamde witte formulier (de andere formulieren zijn geel respectievelijk groen). De vragenlijsten zijn, in de periode van 25 september t/m 15 oktober 2009, door een team van koeriers persoonlijk bij de mensen afgegeven en enkele dagen later weer opgehaald. Van de met het witte formulier benaderde personen hebben er in voldoende mate meegewerkt. De respons voor het onderdeel verkeer komt daarmee op 70%. In de volgende tabel zijn de Zoetermeerse bevolking, de steekproefeenheden en de respondenten naast elkaar gezet naar de gecombineerde kenmerken leeftijd en geslacht. Geconcludeerd kan worden dat de drie verdelingen enigermate van elkaar afwijken. De verschillen zijn echter niet zo groot dat ze aanleiding gaven de uitkomsten van de enquête daarvoor, via altijd discutabele herwegingen, aan te passen. Geslacht en leeftijd, in %, van: -de Zoetermeerse bevolking van 18 jaar en ouder (per ); -de personen in de steekproef (per ) ; -de respondenten (volgens opgave van de respondent). Geslacht + leeftijd Bevolking Personen in steekproef Respondenten Man 18 < 30 10,0 10,2 7,8 Vrouw 18 < 30 9,6 8,9 7,9 Man 30 < 40 8,0 8,4 7,0 Vrouw 30 < 40 8,5 7,7 8,5 Man 40 < 50 9,5 8,8 8,8 Vrouw 40 < 50 10,6 10,4 13,2 Man ,8 23,3 24,0 Vrouw ,0 22,5 22,9 Totaal 100,0 100,0 100,0 Aantal *) *) 60 van de respondenten hebben geslacht en/of leeftijd niet opgegeven. 30

37 Bijlage 3. Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid. De in dit verslag opgenomen uitkomsten hebben betrekking op de respondenten of op bepaalde categorieën daarvan. Over de werkelijkheid, dat wil zeggen de situatie in de totale populatie van Zoetermeerse 18-plussers (begin 2009 ruim personen), kunnen alleen uitspraken worden gedaan in de vorm van schattingen. Dit kan in de vorm van puntschattingen en intervalschattingen. Bij een puntschatting, dat wil zeggen een schatting in de vorm van één getal, ligt het voor de hand als benadering van de werkelijkheid het getal uit de enquête te nemen. Wanneer in de respons bijvoorbeeld 40% een bepaald gedrag vertoont, wordt dan aangenomen dat dit ook in de populatie 40% zal zijn. Een dergelijke puntschatting van een percentage zal bijna altijd in meer of mindere mate van de werkelijkheid afwijken. De kans op een verkeerde schatting kan aanzienlijk worden teruggebracht door de werkelijkheid te schatten in de vorm van intervallen (intervalschattingen). Het is daarbij, met behulp van statistische formules, mogelijk de grootte van een interval zodanig rond de enquête-uitkomst (bijvoorbeeld rond een percentage) te kiezen dat met een bepaalde mate van zekerheid (veelal betrouwbaarheid genoemd) kan worden aangenomen dat het werkelijke percentage zich binnen dat interval bevindt. In onderstaande tabel is voor verschillende respondentaantallen en voor verschillende percentages weergegeven wat de nauwkeurigheidsmarges zijn. Het gaat daarbij om de marges bij 95% betrouwbaarheid. Dit betekent dat als de steekproeftrekking en het onderzoek vele malen zouden worden herhaald, het berekende nauwkeurigheidsinterval in minstens 95 van de 100 gevallen de werkelijke waarde zou bevatten. Enkele voorbeelden ter verduidelijking: - stel dat van alle (1.390) respondenten 30% opvatting A aanhangt. In werkelijkheid (dus in de totale populatie Zoetermeerders van 18 jaar en ouder) zal dit percentage dan met 95% zekerheid liggen tussen 27,6% en 32,4%. - stel dat van alle respondenten er 50 gedrag X vertonen. Als van deze 50 personen 60% van het vrouwelijk geslacht is dan kan met 95% zekerheid gesteld worden dat van alle Zoetermeerse 18-plussers die gedrag X vertonen tussen de 46,4% en 73,6% een vrouw is. Het bovenstaande is alleen van toepassing op ongewogen resultaten. Dat betekent o.a. dat voor uitkomsten op huishoudensniveau geen nauwkeurigheidsintervallen kunnen worden berekend. 31

38 Procentpunten waarmee de werkelijke percentages (dus die in de populatie) maximaal kunnen afwijken van die in de respons. (Bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%) Percentages in de respons Aantal respondenten 10% of 90% 20% of 80% 30% of 70% 40% of 60% 50% 50 8,3 11,1 12,7 13,6 13, ,9 7,8 9,0 9,6 9, ,2 5,5 6,4 6,8 6, ,4 4,5 5,2 5,5 5, ,9 3,9 4,5 4,8 4, ,6 3,5 4,0 4,3 4, ,4 3,2 3,7 3,9 4, ,2 3,0 3,4 3,6 3, ,1 2,8 3,2 3,4 3, ,0 2,6 3,0 3,2 3, ,9 2,5 2,8 3,0 3, ,8 2,4 2,7 2,9 3, ,7 2,3 2,6 2,8 2, ,6 2,2 2,5 2,7 2, ,6 2,1 2,4 2,6 2,6 Bijlage 4. Achtergrondkenmerken. Met betrekking tot de achtergrond van de respondenten zijn in de omnibusenquête over de volgende elf kenmerken vragen gesteld: - geslacht; - leeftijd; - samenstelling van het huishouden waartoe men behoort; - grootte van het huishouden waartoe men behoort; - de plaats die men inneemt in het huishouden; - opleidingsniveau; - aantal uren dat men betaald werk verricht; - persoonlijke situatie (werkzaam, student, AOW er, etc.); - inkomen van het huishouden waartoe men behoort; - aantal leden van het huishouden dat een inkomen heeft; - etniciteit. Daarnaast is van de meeste respondenten ook nog bekend in welke wijk, buurt en subbuurt ze wonen. In tegenstelling tot de andere achtergrondkenmerken zijn deze geografische gegevens niet gebaseerd op de enquêtevragen maar ontleend aan de bevolkingsadministratie. 32

39 Bijlage 5. Vertaling van persoons- naar huishoudensniveau. De in dit rapport gepresenteerde uitkomsten op huishoudensniveau zijn op de volgende wijze bepaald. De omnibus is een onderzoek onder individuen. Om uitkomsten op huishoudensniveau te kunnen berekenen, moest worden gewerkt met een specifiek deel van de respondenten, waarop bovendien een zogenaamde wegingsprocedure moest worden toegepast. Beide bewerkingen worden hieronder toegelicht. Respondenten naar samenstelling van het huishouden waartoe zij behoren en naar de plaats die zij in dat huishouden innemen, absolute cijfers. Nr. Samenstelling van het huishouden Plaats van respondent in het huishouden Aantal 1 Alleenstaande N.v.t Twee partners, zonder kind(eren) N.v.t Twee partners, met kind(eren) Eén van de twee partners Eén-oudergezin Hoofd 69 5 Twee partners, met kind(eren) Kind 63 6 Eén-oudergezin Kind 22 7 Twee partners, met kind(eren) Onbekend 12 8 Eén-oudergezin Onbekend 3 9 Anders Anders 6 10 Onbekend Onbekend 54 Totaal De selectie van individuen is gemaakt aan de hand van bovenstaande tabel, waarin de respondenten zijn ondergebracht in tien verschillende klassen. Deze klassifikatie is gebaseerd op de samenstelling van het huishouden waartoe zij behoren en op de plaats die zij daarin zelf innemen. Geselecteerd zijn alleen de (1.230) respondenten uit de eerste vier klassen. Daarvan is bekend dat ze, alleen of samen met een partner, aan het hoofd van het huishouden staan. Nu nog de weging. Als we namelijk met de selectie zouden volstaan, maken we een fout. De huishoudens met twee partners aan het hoofd (categorie 2 en 3) zouden op die manier zijn oververtegenwoordigd. Want die huishoudens hebben een tweemaal zo grote kans gehad om in de (personen)steekproef van de omnibus te vallen als die van de categorieën 1 en 4. Dit is opgelost door deze twee groepen elk maar voor de helft 'mee te laten wegen' in de betreffende analyses. In technisch jargon: de respondenten uit die groepen hebben elk een wegingscoëfficiënt van 0,5 meegekregen. Die uit de andere twee categorieën is een coëfficiënt van 1,0 toegekend. 33

40 Bijlage 6. Bezit van rijbewijs voor personenauto, naar leeftijd, in %. Leeftijd Heeft respondent een rijbewijs? Totaal Ja 75,6 94,2 92,8 90,1 70,1 85,9 Nee 24,4 5,8 7,2 9,9 29,9 14,1 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Aantal respondenten Bijlage 7. Huishoudens: Aantal personenauto s waarover het huishouden beschikt, naar huishoudensgrootte, in % en gemiddeld. Inclusief bedrijfsauto s en lease-auto s. Aantal auto s Huishoudensgrootte Nul Eén Twee of meer Totaal Gemiddeld Aantal respondenten Eén 44,1 50,0 5,9 100,0 0,6 170 Twee 8,5 60,1 31,5 100,0 1,2 462 Drie of meer 6,1 43,6 50,4 100,0 1,5 524 Totaal 16,2 51,0 32,8 100,0 1, Bijlage 8. Vervoermiddel waarmee respondent meestal het grootste deel van de weg naar het vaste werkadres aflegt, naar locatie van het werkadres, in %. Betreft alleen de respondenten waarvoor geldt: -ze verrichten momenteel betaald werk; -ze verrichten dat werk in het algemeen op een vast werkadres; -dat vaste werkadres is niet thuis. Vervoermiddel Zoetermeer Locatie werkadres Den Haag en omstreken *) Elders Totaal Auto 44,8 58,6 75,9 58,3 Fiets 44,8 4,9 2,8 19,3 Trein of bus 2,4 22,1 18,1 13,6 Anders 8,0 14,4 3,2 8,9 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 Aantal respondenten *) Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Nootdorp en Wassenaar. 34

41 Bijlage 9. Aantal minuten dat de heenreis naar het vaste werkadres meestal duurt, naar vervoermiddel waarmee het grootste deel van de weg naar dat adres meestal wordt afgelegt, in %. Betreft alleen de respondenten waarvoor geldt: -ze verrichten momenteel betaald werk; -ze verrichten dat werk in het algemeen op een vast werkadres; -dat vaste werkadres is niet thuis. Reistijd in minuten Vervoermiddel < > 30 Totaal Gemiddeld Aantal respondenten Auto 18,7 28,3 27,0 26,1 100, Fiets 48,0 35,1 8,8 8,1 100, Trein of bus 1,9 10,7 17,5 69,9 100, Anders 26,2 13,8 15,4 44,6 100, Totaal 22,7 26,0 21,2 30,1 100, Bijlage 10. Wijziging in gebruik van openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij verbetering van dat vervoer, naar vervoermiddel waarmee het grootste deel van de weg naar het werkadres meestal wordt afgelegd, in %. Betreft alleen de respondenten waarvoor geldt: -ze verrichten momenteel betaald werk; -ze verrichten dat werk in het algemeen op een vast werkadres; -dat vaste werkadres is niet thuis. Zou respondent overwegen voor het bereiken van het vaste werkadres (meer) gebruik te maken van het openbaar vervoer, als er in dat vervoer voor hem gunstige verbeteringen zouden worden doorgevoerd? Auto Fiets Vervoermiddel Trein of bus Anders Totaal Ja 39,1 18,7 69,7 50,0 40,0 Nee 60,9 81,3 30,3 50,0 40,0 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Aantal respondenten

42 Bijlage 11. Wijziging in gebruik van openbaar vervoer voor woon-werkverkeer bij verbetering van dat vervoer, naar locatie van het vaste werkadres, in %. Betreft alleen de respondenten waarvoor geldt: -ze verrichten momenteel betaald werk; -ze verrichten dat werk in het algemeen op een vast werkadres; -dat vaste werkadres is niet thuis. Zou respondent overwegen voor het bereiken van het vaste werkadres (meer) gebruik te maken van het openbaar vervoer, als er in dat vervoer voor hem gunstige verbeteringen zouden worden doorgevoerd? Zoetermeer Locatie werkadres Den Haag en omstreken *) Elders Totaal Ja 23,1 51,6 48,0 40,0 Nee 76,9 48,4 52,0 60,0 Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 Aantal respondenten *) Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Nootdorp en Wassenaar. Bijlage 12. Aantal keer (ongeveer) dat respondent in de afgelopen twaalf maanden gemiddeld per maand het Zoetermeerse stadscentrum heeft bezocht, naar wijk, in % en gemiddeld. Exclusief de wijken Industriegebied en Buitengebied. Gemiddeld aantal keer per maand Wijk Twee of minder Drie of vier Vijf of meer Totaal Gemiddeld Aantal respondenten Centrum 28,5 22,5 49,0 100,0 7,1 200 Meerzicht 36,1 40,6 23,2 100,0 4,6 155 Buytenwegh de Leyens 30,7 35,1 34,2 100,0 5,1 225 Seghwaert 34,1 32,4 33,5 100,0 5,0 176 Noordhove 31,9 34,5 33,6 100,0 4,9 113 Rokkeveen 46,9 27,5 25,6 100,0 4,2 258 Oosterheem 41,6 28,9 29,5 100,0 4,7 166 Totaal 36,2 31,1 32,7 100,0 5,

43 Bijlage 13 Aantal keer (ongeveer) dat respondent in de afgelopen twaalf maanden gemiddeld per maand het Zoetermeerse stadscentrum heeft bezocht, naar leeftijd, in % en gemiddeld. Gemiddeld aantal keer per maand Leeftijd Twee of minder Drie of vier Vijf of meer Totaal Gemiddeld Aantal respondenten ,0 38,2 34,8 100,0 5, ,5 31,5 25,0 100,0 4, ,9 27,9 33,2 100,0 5, ,0 35,2 29,8 100,0 5, ,5 22,8 42,6 100,0 5,9 197 Totaal 35,8 31,6 32,6 100,0 5, Bijlage 14. Vervoermiddel waarmee respondent de laatste keer dat hij het Zoetermeerse stadscentrum bezocht het grootste deel van de weg er naar toe heeft afgelegd, naar wijk, in %. -Betreft alleen de respondenten die de afgelopen twaalf maanden het stadscentrum wel eens hebben bezocht. -Exclusief de wijken Industriegebied en Buitengebied. vervoermiddel Wijk Auto Te voet Fiets Anders Totaal Aantal respondenten Centrum 25,3 45,3 24,2 5,4 100,0 186 Meerzicht 50,7 7,2 30,3 11,8 100,0 152 Buytenwegh de Leyens 37,4 18,7 38,8 5,0 100,0 219 Seghwaert 58,1 7,0 23,3 11,6 100,0 172 Noordhove 70,5 3,6 15,2 10,7 100,0 112 Rokkeveen 69,7 2,9 18,4 9,0 100,0 244 Oosterheem 71,3 0,6 13,8 14,4 100,0 160 Totaal 53,7 12,9 24,1 9,3 100,

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

OMNIBUSENQUETE 2012. Deelrapport: elektrisch rijden. Mei 2013. Simon Arndt, Directie BV, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek

OMNIBUSENQUETE 2012. Deelrapport: elektrisch rijden. Mei 2013. Simon Arndt, Directie BV, afdeling FB/Onderzoek en Statistiek Omnibusenquête 2012 deelrapport elektrisch rijden OMNIBUSENQUETE 2012 Deelrapport: elektrisch rijden Mei 2013 Samenstelling rapport: Enquête-organisatie In opdracht van: Josée Boormans, Directie BV, afdeling

Nadere informatie

Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond

Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Evaluatie Proef gratis busvervoer Helmond . Titel: Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Opdrachtgever: Gemeentebestuur Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WIJKMANAGEMENT 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WIJKMANAGEMENT 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WIJKMANAGEMENT 2013 Zoetermeer, 18 november 2013 Gemeente Zoetermeer Directie Bedrijfsvoering Afdeling Facilitair Bedrijf Onderzoek & Statistiek Aad Kalisvaart INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht,

Nadere informatie

Jongerenpeiling 2014. deelrapport vrijwilligerswerk en mantelzorg

Jongerenpeiling 2014. deelrapport vrijwilligerswerk en mantelzorg Jongerenpeiling 2014 deelrapport vrijwilligerswerk en mantelzorg JaBo / Onderzoek & Statistiek Jongerenpeiling 2014 deelrapport vrijwilligerswerk en mantelzorg oktober 2014 Opdracht: Samenleving: Analyse

Nadere informatie

Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Ben van de Burgwal Uitgave en

Nadere informatie

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit

Onderzoektechnische verantwoording. Opinieonderzoek Solidariteit Onderzoektechnische verantwoording Opinieonderzoek Solidariteit Project 18917 / mei 2013 Een onderzoek in opdracht van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, te Den Haag. AUTEURSRECHT MARKETRESPONSE

Nadere informatie

Verplaatsingen in Rotterdam, Stadsregio en Nederland, 2004-2011

Verplaatsingen in Rotterdam, Stadsregio en Nederland, 2004-2011 Verplaatsingen in, Stadsregio en, 2004-2011 VERPLAATSINGEN IN ROTTERDAM, STADSREGIO EN NEDERLAND, 2004-2011 drs. C. de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2013 In opdracht van afdeling

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen 10 SAMENVATTING 23 10.1 Schets van de steekproef Van december 2000 tot december 2001 werd er in Vlaams-Brabant een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Het onderzoeksgebied Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Winkeltijden Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Moventem Juni 2015 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 16 Inwonerspanel Doetinchem Spreekt

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD

TUSSEN DE TORENS VAN DE MIDDELEEUWSE STAD Vooraf De ideale stad is veelzijdig en evenwichtig. In de ideale stad is het verkeer geen doel op zich, maar een middel om verschillende doelen te bereiken: de woning, de werkplek, het theater, het terras,

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Stichting Filmonderzoek Bioscoopmonitor

Stichting Filmonderzoek Bioscoopmonitor Stichting Filmonderzoek Bioscoopmonitor 2013/2014 Bioscoopmonitor 2013/2014 Een onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs en de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten

Nadere informatie

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014

Centrummonitor Hengelo 2014. Oktober 2014 Centrummonitor Hengelo 214 Oktober 214 1 Inhoudsopgave Pagina Introductie 3 Samenvatting 4 Bezoekersenquête 5 Passantentellingen 16 Leegstand 18 Werkgelegenheid 2 Bijlagen 21 2 Introductie De Centrummonitor

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Fietsen in deelgemeente Noord

Fietsen in deelgemeente Noord rotterdam.nl/onderzoek Fietsen in deelgemeente Noord Onderzoek en Business Intelligence Fietsen in deelgemeente Noord Margriet Heessels Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van

Nadere informatie

10. Veel ouderen in de bijstand

10. Veel ouderen in de bijstand 10. Veel ouderen in de bijstand Niet-westerse allochtonen ontvangen 2,5 keer zo vaak een uitkering als autochtonen. Ze hebben het vaakst een bijstandsuitkering. Verder was eind 2002 bijna de helft van

Nadere informatie

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch Scootmobielhouders in s-hertogenbosch O&S September 2011 2 Samenvatting Achtergrond In s-hertogenbosch hebben ruim 750 inwoners een scootmobiel. Deze is hen door de gemeente op grond van de Wmo toegekend.

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid en groene energie 2010 Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Duurzame ontwikkeling Rapportage duurzaamheid

Nadere informatie

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens

Cijfers. Tatoeages. Een analyse van OBiN-gegevens Cijfers Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Tatoeages Een analyse van OBiN-gegevens Christine Stam Uitgegeven door VeiligheidNL Postbus 75169 1070 AD Amsterdam www.veiligheid.nl Aanvraag 2015.130 Cijfers

Nadere informatie

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Rommelen met je identiteit Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Utrecht, maart 2005 2 Rommelen met je identiteit Uitvoerder:

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen

Duurzaam in de buurt. Over groene stroom en investeren. Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008. Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Duurzaam in de buurt Over groene stroom en investeren Enquête leefbaarheid en veiligheid 2008 Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe van de Gemeente

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

De vraag van studenten naar huisvesting

De vraag van studenten naar huisvesting Vastgoedmarkten De vraag van studenten naar huisvesting Groep 7 Fariez Alyan Arjen Kalkhoven Mina Karami Maikel Lankreijer Danny van Sas Mirte Tuinenberg Specialisatie/Minor Real Estate & Makelaardij 2011-2012

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, 1 MEI 2015 2 VOORAF 3 VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

Bekend met de Euroborg in 2009?

Bekend met de Euroborg in 2009? Bekend met de Euroborg in 2009? Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe van de Gemeente Groningen Bekend met de Euroborg in 2009? Mayan van Teerns Henk

Nadere informatie

Meer of minder uren werken

Meer of minder uren werken Meer of minder uren werken Jannes de Vries Een op de zes mensen die minstens twaalf uur per week werken (de werkzame beroeps bevolking) wil meer of juist minder uur werken. Van hen heeft minder dan de

Nadere informatie

Brandveilig leven Omnibusonderzoek 2011

Brandveilig leven Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB Kwantitatief Onderzoek in de Regio Rotterdam MEIJERS RESEARCH Maart 2010 10011/01 1. Inleiding. Per 11 februari 2010 is het NVB in de regio Rotterdam

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek

Nadere informatie

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025

1 Inleiding. Parkeernormering ontwikkeling Brittenstein. Rijnhart Wonen. notitie. 28 augustus 2012 RHW010/Bes/0025 Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Rotterdammers over het verkeer 2009 Resultaten uit de Omnibusenquête 2009

Rotterdammers over het verkeer 2009 Resultaten uit de Omnibusenquête 2009 Rotterdammers over het verkeer 2009 Resultaten uit de Omnibusenquête 2009 Rotterdammers over het verkeer 2009 Resultaten uit de Omnibusenquête 2009 Projectnr. 09-3045 drs. P.A. de Graaf Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND Attitude van de Nederlander in kaart gebracht Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie COLOFON Uitgevoerd in opdracht van: Nederlandse Wind Energie

Nadere informatie

December 2014 Betalen aan de kassa 2013

December 2014 Betalen aan de kassa 2013 December 2014 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Betalen aan de kassa 2013 Uitkomsten DNB/Betaalvereniging Nederland onderzoek naar het gebruik van contant geld en de pinpas in Nederland

Nadere informatie

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt

Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Belg tevreden over arts Transparantie en kostprijs blijven pijnpunt Bijlage Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft CM de tevredenheid van de Belgen

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Rotterdammers over het verkeer 2014

Rotterdammers over het verkeer 2014 rotterdam.nl/onderzoek Rotterdammers over het verkeer 2014 Resultaten uit de Omnibusenquête 2014 Onderzoek en Business Intelligence Rotterdammers over het verkeer 2014 Resultaten uit de Omnibusenquête

Nadere informatie

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen

Wonen zonder partner. Arie de Graaf en Suzanne Loozen Arie de Graaf en Suzanne Loozen In 25 telde Nederland 4,2 miljoen personen van 18 jaar of ouder die zonder partner woonden. Eén op de drie volwassenen woont dus niet samen met een partner. Tussen 1995

Nadere informatie

HET AFRICAN FESTIVAL DELFT GEËVALUEERD Een publieksonderzoek onder de bezoekers van het African Festival Delft

HET AFRICAN FESTIVAL DELFT GEËVALUEERD Een publieksonderzoek onder de bezoekers van het African Festival Delft HET AFRICAN FESTIVAL DELFT GEËVALUEERD Een publieksonderzoek onder de bezoekers van het African Festival Delft Gemeente Delft Facilitaire Dienstverlening Vakteam Informatie- en Communicatietechnologie

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding De enquête waarvan de resultaten hier gepresenteerd worden, is georganiseerd door de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Vrije

Nadere informatie

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen?

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Opdracht voor het vrije studiepunt Ysabel van der Meer 13117920 Meneer de Vos SLB 29

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

CONSUMER CONFIDENCE SCAN

CONSUMER CONFIDENCE SCAN CONSUMER CONFIDENCE SCAN September 2014 Stephan Dijcks GfK 2014 Consumer Confidence Scan augustus 2014 1 Inhoud 1. Inzichten consumentenvertrouwen 2. Consumentenvertrouwen in beeld 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM

Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Effecten op de koopkracht variant A en variant B Anders Betalen voor Mobiliteit/ ABvM Samenvatting belangrijkste resultaten Op verzoek van V&W heeft SZW een eerste inschatting gemaakt van de koopkrachteffecten

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie