Discussienota nieuwe Drank- en Horecawet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Discussienota nieuwe Drank- en Horecawet"

Transcriptie

1 Discussienota nieuwe Drank- en Horecawet

2

3 Samenvatting De Drank- en Horecawet (DHW) is gewijzigd. De nieuwe DHW, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, geeft extra mogelijkheden tot het reguleren van schenktijden, paracommerciële activiteiten, prijsacties in detailhandel en happy hours in de horeca. De wet verplicht gemeenten binnen een jaar na inwerkintreding van de nieuwe DHW in een gemeentelijke verordening regels te stellen aan paracommerciële drankverstrekkers. De doelstelling van deze keuzenota is om richting te geven aan de verordening afgestemd op de gemeente Oirschot en de lokale situatie. Dit gebeurt aan de hand van vijf beslispunten, namelijk: a. Is het wenselijk om bij de tijden voor het schenken van alcohol onderscheid te maken in typen/ aard van paracommercie en daar verschillende sluitingstijden aan te verbinden? b. In hoeverre dient het verstrekken van alcoholhoudende drank bij bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen ingeperkt te worden? c. Is het wenselijk om voor de artikelen 2:34a en/of 2:34b een ontheffingsmogelijkheid op te nemen? d. Is het wenselijk om een verbod op happy hours (zie bijlage c) op te nemen in de verordening? e. Is het wenselijk om een verbod op prijsacties bij detailhandel (zie bijlage d) op te nemen in de verordening? Per beslispunt hebben we het standpunt van het college weergegeven en een toelichting. De standpunten van het college hebben we vertaald naar artikelen, die we op kunnen nemen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Het voorstel van het college vindt u in hoofdstuk 4. Aan de hand van bovenstaande keuzes en uw reactie op ons voorstel, stellen wij een verordening op die in de vergadering van december aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden. De betreffende artikelen nemen wij op in de APV.

4

5 1. Inleiding 1.1 De nieuwe Drank- en Horecawet De Drank- en Horecawet is gewijzigd. Gemeenten hadden onder de Drank- en Horecawet (DHW) al de mogelijkheid om in een gemeentelijke verordening regels te stellen aan het verstrekken van alcoholhoudende dranken. De nieuwe DHW, die op 1 januari 2013 in werking is getreden, geeft hiervoor extra mogelijkheden. Met ruimere verordenende bevoegdheden zijn gemeenten in staat om: een aanpak van de problematiek die aansluit bij de lokale behoeften en past bij de lokale gewoonten; vanuit een regierol voor het lokaal veiligheidsbeleid te zorgen voor een goede integrale aanpak met de partners. De wet verplicht gemeenten binnen een jaar na inwerkintreding van de nieuwe DHW in een gemeentelijke verordening regels te stellen aan paracommerciële drankverstrekkers. Daarnaast biedt de nieuwe DHW mogelijkheden om prijsacties en happy hours te reguleren en toegangsleeftijden te koppelen aan sluitingstijden. De gemeenteraad stelt de Drank- en Horecaverordening vast, of kan de bepalingen opnemen als onderdeel van de gemeentelijke APV. 1.2 Definities In artikel 1 van de Drank- en Horecawet is de definitie vastgelegd van hetgeen onder een paracommerciële rechtspersoon moet worden verstaan. Paracommerciële rechtspersoon: een rechtspersoon niet zijnde een naamloze vennootschap of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van een horecabedrijf. Ook de definitie van een horecabedrijf is hier vastgelegd. Horecabedrijf: de activiteit in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse. 1.3 Doelstelling van keuzenota De doelstelling van deze keuzenota is om vanuit de bestaande modelverordeningen (zie 2.2), rekening houdend met de wettelijke verplichting vanuit de nieuwe DHW en de samenwerking binnen de Kempen, een keuze te maken voor een verordening afgestemd op de gemeente Oirschot. Hierbij is de ambtelijk opgestelde modelverordening van de Kempengemeenten (zie bijlage e) met de daarin opgenomen vier artikelen als uitgangspunt genomen.

6

7 2. Toelichting 2.1 Verplichting vanuit de Drank- en Horecawet De gewijzigde Drank- en Horecawet legt gemeenten de plicht op om in een verordening de schenktijden van de paracommerciële inrichtingen te reguleren. De regels met betrekking tot de paracommerciële horecabedrijven dienen ter voorkoming van oneerlijke mededinging. In de meeste modelverordeningen (zie 2.2) is dit artikel aangeduid als artikel 2:34a. Daarnaast bevat de Drank- en Horecawet onder meer de verplichting bij gemeentelijke verordening regels te stellen waaraan paracommerciële rechtspersonen zich hebben te houden bij de verstrekking van alcoholhoudende drank (zie art. 2:34b van de modelverordeningen). De overige artikelen opgenomen in de modelverordeningen, die voortvloeien uit de nieuwe DHW, zijn facultatief. 2.2 Verschillende modelverordeningen Er zijn in totaal 5 modelverordeningen opgesteld. Allereerst door de VNG. Gevolgd door het Nederlands Instituut voor alcoholbeleid (STAP) en het Bureau Eerlijke Mededinging (BEM). Vervolgens is vanuit Zuidoost- Brabant door de projectgroep Laat je niet flessen een model opgesteld, waarvoor de modelverordeningen van de VNG en het STAP beiden zijn geanalyseerd. De modelverordening van VNG is vervolgens door Laat je niet flessen ingevuld op een aantal elementen, gebaseerd op de modelverordening van STAP. Dit voortkomend uit de inventarisatie onder gemeenten, waaruit is gebleken dat de meeste gemeenten gebruik gaan maken van de modelverordening van de VNG. Met deze verordening van Laat je niet flessen als basis zijn de Kempengemeenten vervolgens bij elkaar gekomen en hebben zij de verordening van Zuidoost- Brabant fijn geslepen tot een verordening voor de Kempengemeenten. In de verordening zijn twee belangrijke beslispunten betreffende het schenken van alcohol bij paracommerciële inrichtingen opgenomen. Deze twee artikelen (2:34a en 2:34b) staan in deze keuzenotitie centraal. Daarnaast dient de keuze gemaakt te worden of de gemeente extra regels opneemt ten behoeve van happy hours en prijsacties van detailhandel. In bijlagen a, b en e bij deze notitie zijn alle artikelen 2:34a en 2:34b, zoals opgenomen in de verschillende modelverordeningen, helder in een overzicht gezet. Eerst is artikel 2:34a van de VNG, STAP, Laat je niet flessen en - de ambtelijk opgestelde - verordening van de Kempengemeenten op een rij gezet. Vervolgens is ditzelfde gedaan met artikel 2:34b. Tot slot zijn beide artikelen uit de modellen van BEM geplaatst, omdat BEM beide artikelen verweven heeft in één of meerdere aan elkaar gekoppelde artikelen.

8 2.3 Algemeen beleidskader sportkantines en vrijetijdsaccommodaties Teneinde een weloverwogen keuze te maken dient gewezen te worden op de afspraken voor alcoholverstrekking door sportkantines en vrijetijdsaccommodaties opgenomen in een bestuursreglement waarvan het model enkele jaren terug is opgesteld door het NOC/NSF. Hierin staan, naast de wettelijke bepalingen en huis-en gedragsregels, ook de openingtijden vermeld zoals opgenomen in de Apv. Voor sportkantines geldt hierbij o.a. het volgende: - een openingstijd van één uur vóór, tijdens en twee uur na het einde van wedstrijden, trainingen en overige activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van de doelstelling en tot uiterlijk uur; - een schenktijd tot maximaal een kwartier voor sluitingstijd; - als tijdens de schenktijden van de kantine 25 % of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken; - de sportvereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de privé-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet-leden; - de horeca-activiteiten worden door de sportvereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn; - het uitoefenen van horeca-activiteiten door de sportvereniging jegens niet bij de sportvereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend één uur vóór, tijdens en één uur ná: - wedstrijden; - trainingen; - overige activiteiten van de sportvereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en het bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen; - voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine en/of de inventaris (met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de sportvereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld. Voor vrijetijdsaccommodaties (o.a. Ramblaz, Dorpshuis Spoordonk) geldt het volgende: - een openingstijd tussen en uur; - schenktijden tot maximaal een kwartier voor sluitingstijd; - als tijdens de schenktijden van 25 % of meer van de aanwezigen jonger is dan 18 jaar, wordt er geen alcohol geschonken.

9 3. Probleemanalyse De keuzes in de diverse modelverordeningen liggen op het vlak van onderscheid naar type/ aard van de paracommerciële instelling. Daarnaast zijn de sluitingstijden een keuzemogelijkheid. Voorts is de vraag in hoeverre het verstrekken van alcoholhoudende drank bij bijeenkomsten in paracommerciële instellingen aan banden dient te worden gelegd. Voor alle bovengenoemde keuzemogelijkheden kan de burgemeester ontheffing verlenen. Ook het opnemen van deze ontheffingsmogelijkheid is een keuze. Tot slot kunnen facultatief enkele artikelen worden opgenomen. Ook deze keuzes worden hier voorgelegd. Deze keuzenota heeft, bezien het bovenstaande, een aantal beslispunten in zich, die hieronder puntsgewijs worden gesteld en daaronder nader worden toegelicht. a. Is het wenselijk om bij de tijden voor het schenken van alcohol onderscheid te maken in typen/ aard van paracommercie en daar verschillende sluitingstijden aan te verbinden? Collegestandpunt: Het college stelt zich op het standpunt dat het onwenselijk is om onderscheid te maken in typen/ aard van paracommercie, anders dan aangegeven in het huidige artikel 2:29 (sluitingstijden) van de APV. Het schenken van alcohol dient volledig te worden gekoppeld aan de sluitingstijden en met de toegestane activiteiten (één uur voor tot twee uur na de activiteit) met een eindtijd van maximaal 24:00 uur. Ook sluiten wij hiermee aan bij het bestuursreglement, zoals opgenomen in paragraaf 2.3. Toelichting: Volgens artikel 4, derde lid, van de DHW moeten er in elk geval regels worden gesteld voor onder meer schenktijden ter voorkoming van oneerlijke concurrentie. In de verordening kan daarbij onderscheid gemaakt worden naar de aard van de rechtspersoon. In alternatief 1 van artikel 2:34a van de VNG (bijlage a) is dit onderscheid niet gemaakt. In artikel 2:34a van de VNG kan dit onderscheid wel gemaakt worden. In de modelverordeningen van Laat je niet flessen en de Kempengemeenten wordt gekozen voor alternatief 2 van het model van artikel 2:34a van de VNG. Deze maken derhalve duidelijk onderscheid in typen paracommercie. In het tweede alternatief is wat de schenktijden betreft onderscheid gemaakt tussen 3 categorieën: sportclubs; studentenverenigingen, studentensportverenigingen en dorpshuizen; overige paracommerciële rechtspersonen. In de modelverordeningen van BEM is in optie I gekozen om geen onderscheid naar aard te maken en in optie II om wel een onderscheid naar aard te maken.

10 b. In hoeverre dient het verstrekken van alcoholhoudende drank bij bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen ingeperkt te worden? Collegestandpunt:. De diverse modelverordeningen stellen voor dat de paracommerciële rechtspersonen geen alcoholhoudende drank mogen verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. Ons college vindt dit niet ver genoeg gaan. Ons standpunt is dat er op deze locaties geen activiteiten van persoonlijke aard mogen plaats vinden. Hetzelfde geldt voor bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. De discussie over al dan niet schenken van alcohol tijdens deze activiteiten is dan ook niet aan de orde. Wij stellen voor om een artikel op te nemen waar bovengenoemde activiteiten uitgesloten zijn. Het college stelt zich verder op het standpunt dat verwezen dient te worden naar het bestuursreglement waarvan het model enkele jaren terug is opgesteld door het NOC/NSF, waarin heldere gedragsregels opgenomen zijn omtrent verantwoord omgaan met alcohol. Deze regels dienen niet te worden vastgelegd in de verordening. Dit is een verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf. Zij hebben dit stuk ondertekend en wij mogen er vanuit gaan dat de verenigingen hun verantwoordelijkheid nemen om de afspraken ook na te leven. Het bestuur en leden zijn samen verantwoordelijk voor het verantwoord omgaan met de verstrekking van alcohol. Dit pas ook in de lijn van onze toekomstvisie, de zelfredzame samenleving en het benutten van de kracht van de Oirschotse samenleving. Toelichting: Artikel 4 van de Drank- en Horecawet bevat onder meer de verplichting bij gemeentelijke verordening regels te stellen waaraan paracommerciële rechtspersonen zich te houden hebben bij de verstrekking van alcoholhoudende drank. Door dit artikel wordt voorkomen dat (veelal gesubsidieerde) paracommerciële instellingen op onaanvaardbare wijze concurreren met de reguliere horeca. Met bijeenkomsten van persoonlijke aard wordt gedoeld op: bijeenkomsten, waarbij meestal alcoholhoudende drank wordt genuttigd, die geen direct verband houden met de activiteiten van de desbetreffende paracommerciële instelling, zoals bruiloften, feesten, partijen, recepties, jubilea, verjaardagen, bedrijfsfeesten, koffietafels, condoleancebijeenkomsten en dergelijke. Voor zover die bijeenkomsten ook een zakelijk karakter hebben dat direct verband houdt met de activiteiten van de rechtspersoon, zoals het afscheid van de voorzitter van een vereniging, vallen deze niet onder het bereik van deze bepaling. Bij bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn kan worden gedacht aan: activiteiten die niet verenigingsgebonden zijn. Dit doet zich voor als een paracommerciële rechtspersoon zijn kantine of een andere ruimte verhuurt aan derden om bijvoorbeeld een feest te geven (voor niet-leden van de vereniging of niet-betrokkenen bij de stichting). Ook komt het nog al eens voor dat theaters en schouwburgen hun accommodatie verhuren voor congressen. Als daarbij alcohol wordt geschonken kan er oneerlijke mededinging ontstaan met de reguliere horeca. Of dat het geval is hangt sterk af van de plaatselijke situatie; als de lokale horeca daarvoor geen passende faciliteiten te bieden heeft, zal er geen sprake zijn van oneerlijke mededinging en is er dus geen reden om

11 beperkingen op te leggen. Zoals eerder vermeld is er alleen aanleiding om beperkingen op te leggen aan deze soorten bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen ter voorkoming van oneerlijke mededinging. Hiervoor zijn twee alternatieven opgenomen in de VNG modelverordening. Alternatief 1 is geschikt voor gemeenten waar het vanwege de lokale omstandigheden duidelijk is waar wel en waar niet sprake is van oneerlijke mededinging. Het artikel is dan de meest simpele oplossing. Alternatief 2 geeft expliciet aan wat wel en niet is toegestaan qua aantal van dit soort bijeenkomsten per jaar. Bij een groter aantal treedt oneerlijke mededinging op, is het uitgangspunt. Vanwege dat uitgangspunt is het niet nodig om het openlijk aanprijzen van de toegestane bijeenkomsten te verbieden. Desgewenst kan dat wel worden toegevoegd. Vanwege de controleerbaarheid is met het tweede lid een (zo licht mogelijke) meldplicht opgenomen. Als er geen melding hoeft te worden gedaan is het voor een gemeente, als zij constateert dat er een dergelijke bijeenkomst wordt gehouden, immers niet goed na te gaan of er dat jaar al meer van zulke bijeenkomsten zijn geweest en zo ja, hoeveel. Als de instelling een bijeenkomst niet meldt overtreedt zij in ieder geval het bepaalde in het tweede lid. c. Is het wenselijk om voor de artikelen 2:34a en/of 2:34b een ontheffingsmogelijkheid op te nemen? Collegestandpunt: Het college acht het opnemen van een ontheffing voor 2:34a en/of 2:34b niet wenselijk, aangezien de voorgestelde regeling reeds voldoende ruimte biedt. Toelichting: Op grond van artikel 4, vierde lid, van de DHW heeft de burgemeester de bevoegdheid om voor ten hoogste 12 aaneengesloten dagen ontheffing te verlenen van de hier door de raad gestelde regels voor schenktijden en voor de verschillende soorten bijeenkomsten. Het gaat om bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard. Uit deze bewoordingen van de wet blijkt dat hier zeer terughoudend mee moet worden omgegaan. Te denken valt aan kampioenschappen en dergelijke grotendeels onvoorziene gebeurtenissen, maar het kan ook gaan om feestelijkheden die wel te voorzien zijn, zoals carnaval en Koninginnedag. Omdat de burgemeester deze bevoegdheid rechtstreeks aan de wet ontleent, kan de raad hier verder geen beperkingen aan stellen. De burgemeester kan hiervoor zelf uiteraard wel beleidsregels opstellen (artikel 4:81 van de Awb). Het kan praktisch zijn als de burgemeester in zijn eventuele beleidsregel neerlegt dat het aantal ontheffingen dat er per jaar verleend kan worden aan een maximum is gebonden. Zoals eerder vermeld is er alleen aanleiding om beperkingen op te leggen aan deze soorten bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen ter voorkoming van oneerlijke mededinging. d. Is het wenselijk om een verbod op happy hours (zie bijlage c) op te nemen in de verordening? Collegestandpunt: Ons college acht het wenselijk deze regeling in de verordening op te nemen ter bevordering van alcoholmatiging. Het percentage uit de modelverordening, 60%, vinden wij echter onvoldoende om happy hours tegen te gaan. Wij vinden dat we hier strikter in moeten zijn. Om die reden stellen wij een verbod voor van een korting tot 90%.

12 Toelichting: De regeling op grond van artikel 4 van de DHW, uitgewerkt in de artikelen 2:34a en 2:34b van de model-apv, is - zoals vermeld - verplicht. Dat geldt niet voor dit artikel. Dit is een facultatief artikel dat niet opgenomen hoeft te worden. Voor dit artikel geldt uiteraard ook dat het alleen opgenomen dient te worden als deze regeling noodzakelijk is. Dit artikel (alsmede het volgende artikel) heeft niet als doel het tegengaan van oneerlijke mededinging, maar het tegengaan van onverantwoorde verstrekking van alcohol, met name aan jongeren. Om excessen te voorkomen (voor uur gratis drinken, 2 voor de prijs van 1, etc) kan dit artikel ingezet worden. Consequentie van het toepassen is dat het ook gehandhaafd dient te worden. De conclusie uit verschillende onderzoeken naar het effect van prijs op consumptie is helder: hoe lager de prijs hoe hoger de consumptie. Doel van het artikel is de volksgezondheid te beschermen en de openbare orde te bewaken. Met de nieuwe verordenende bevoegdheid krijgen gemeenten voor het eerst de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op prijsacties in alle horecalokaliteiten. Dit betreft zowel de commerciële als de paracommerciële horeca-inrichtingen. e. Is het wenselijk om een verbod op prijsacties bij detailhandel (zie bijlage d) op te nemen in de verordening? Collegestandpunt: Ons college acht het niet nodig deze regeling in de verordening op te nemen ter bevordering van alcoholmatiging. Wij vinden dat dit landelijk geregeld moet worden. Prijsacties maken vaak onderdeel uit van landelijke ketens. Daarnaast denken wij dat dit verbod nauwelijks of niet bijdraagt aan het voorkomen van overmatig drankgebruik. Toelichting: Dit is eveneens een facultatief artikel en hoeft dus niet opgenomen te worden. Hiervoor geldt hetzelfde uitgangspunt als het artikel omtrent happy hours. Het doel is het voorkomen van meer alcoholgebruik en daarmee ook alcoholgerelateerde schade als gevolg van lagere prijzen. Het doel van het artikel is aldus om de volksgezondheid te beschermen en de openbare orde te bewaken. Het artikel is gericht op een verbod van extreme prijsacties die leiden tot het dumpen van alcohol, bijvoorbeeld op piekmomenten (in examenfeesttijd en rond Oud en Nieuw) en vaak onder de kostprijs.

13 4. Voorstel college Het college stelt, gezien het bovenstaande, voor om de volgende artikelen op te nemen in onze gemeentelijke APV. Artikel 2:34a Begripsbepaling In deze afdeling wordt verstaan onder: - alcoholhoudende drank, - horecabedrijf, - inrichting, - paracommerciële rechtspersoon, - sterke drank, - slijtersbedrijf, - zwak-alcoholhoudende drank, dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank en horecawet. Artikel 2:34b Schenktijden paracommerciële rechtspersonen Paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de toegestane openingstijden die volgen uit artikel 2:29. De schenktijd eindigt een kwartier voor de in artikel 2.29 genoemde sluitingstijd. Artikel 2:34c Bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen Bij paracommerciële rechtspersonen mogen geen bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten, die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, plaats vinden. Artikel 2:34f Verbod happy hours Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 90% van de prijs die in de desbetreffende horecalokaliteit op of het desbetreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd. Dit artikel geldt voor zowel de commerciële als paracommerciële horeca-inrichtingen.

14

15 5. Vervolg Aan de hand van bovenstaande keuzes en uw reactie op ons voorstel, stellen wij een verordening op die in de vergadering van december aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden. De betreffende artikelen nemen wij op in de APV.

16

17 Bijlage A Artikel 2:34a modelverordeningen VNG Alternatief 1 Artikel 2:34a schenktijden paracommerciële rechtspersonen Paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende met uur voor aanvang en eindigende met uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon. Alternatief 2 Artikel 2:34a schenktijden paracommerciële rechtspersonen 1. Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op: a. maandag tot en met vrijdag na uur en tot uur; b. zaterdag na uur en tot uur; en c. zondag na uur en tot uur. 2. Voor zover er bij paracommerciële rechtspersonen als bedoeld in het eerste lid verenigings- of wedstrijdactiviteiten plaatsvinden die eindigen tijdens de laatste uur vóór het verlopen of na afloop van de in dat lid genoemde schenktijden, is het deze paracommerciële rechtspersonen toegestaan, in aanvulling op de schenktijden genoemd in dat lid, alcoholhoudende drank te verstrekken tot uur na beëindiging van deze activiteiten. 3. Paracommerciële rechtspersonen waarbij het faciliteren van sociale interactie direct voortvloeit uit de doelstellingen, zoals studentenverenigingen, studentensportverenigingen [en dorpshuizen], verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank na uur en tot uur. 4. Overige paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende met uur voor aanvang en eindigende met uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon. STAP Artikel 2:34a Schenktijden paracommerciële inrichtingen Het is verboden in paracommerciële inrichtingen alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de in onderstaand schema opgenomen schenktijden: Maandag tot en met donderdag uur tot uur Vrijdag, zaterdag en zondag uur tot uur

18 Artikel 2:34a Andere schenktijden voor bepaalde typen paracommerciële inrichtingen In afwijking van het bepaalde in artikel 7 hanteren de in onderstaand schema opgenomen typen paracommerciële inrichtingen de hierna opgenomen schenktijden: Inrichtingen die in beheer zijn bij een rechtspersoon met een xxx doelstelling Dagen uur tot uur Inrichtingen die in beheer zijn bij een rechtspersoon met een xxx doelstelling die zich bovendien richt op doelgroep yyy Dagen uur tot uur Laat je niet flessen Artikel 2:34a schenktijden paracommerciële rechtspersonen (alternatief 2 uit VNGverordening m.u.v. lid 3) 1. Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op: a. maandag tot en met vrijdag na 17:00 uur en tot 23:00 uur; b. zaterdag na 15:00 uur en tot 21:00 uur; en c. zondag na 12:00 uur en tot 21:00 uur. 2. Voor zover er bij paracommerciële rechtspersonen als bedoeld in het eerste lid verenigings- of wedstrijdactiviteiten plaatsvinden die eindigen tijdens de laatste één uur vóór het verlopen of na afloop van de in dat lid genoemde schenktijden, is het deze paracommerciële rechtspersonen toegestaan, in aanvulling op de schenktijden genoemd in dat lid, alcoholhoudende drank te verstrekken tot één uur na beëindiging van deze activiteiten, maar niet later dan uur. 3. Overige paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende met één uur voor aanvang en eindigende met één uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon, maar niet later dan uur. Kempengemeenten Artikel 2:34a schenktijden paracommerciële rechtspersonen 1. Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op: a. maandag tot en met vrijdag na 17:00 uur en tot 23:00 uur; b. zaterdag na 15:00 uur en tot 21:00 uur; en c. zondag na 12:00 uur en tot 21:00 uur. 2. Voor zover er bij paracommerciële rechtspersonen als bedoeld in het eerste lid verenigings- of wedstrijdactiviteiten plaatsvinden die eindigen tijdens de laatste één uur vóór het verlopen of na afloop van de in dat lid genoemde schenktijden, is het deze paracommerciële rechtspersonen toegestaan, in aanvulling op de

19 schenktijden genoemd in dat lid, alcoholhoudende drank te verstrekken tot één uur na beëindiging van deze activiteiten, met een maximum eindtijd van uur. 3. Paracommerciële rechtspersonen, waarbij het faciliteren van sociale interactie direct voortvloeit uit de doelstellingen, zoals gemeenschapshuizen, verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank na uur tot uur. 4. Overige paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank na uur tot uur.

20

21 Bijlage B Artikel 2:34b modelverordeningen VNG Alternatief 1 Artikel 2:34b bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn wanneer dit leidt tot oneerlijke mededinging. Alternatief 2 Artikel 2:34b bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen 1. Paracommerciële rechtspersonen verstrekken alcoholhoudende drank tijdens per jaar ten hoogste: a. bijeenkomsten van persoonlijke aard; b. bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de Activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn. 2. De paracommerciële rechtspersoon doet uiterlijk weken [werkdagen] vóór een bijeenkomst als bedoeld in het eerste lid hiervan melding aan de burgemeester. STAP Artikel 2:34b Privé-bijeenkomsten en bijeenkomsten derden 1. Het is verboden in een paracommerciële inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen. 2. Het is verboden in een paracommerciële inrichting alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de beherende paracommerciële rechtspersoon zijn betrokken. Laat je niet flessen Artikel 2:34b bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken. Kempengemeenten Artikel 2:34b bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn wanneer dit leidt tot oneerlijke mededinging.

22 Bureau Eerlijke Mededinging: optie I Artikel 2:34a en 2:34b Voorschriften en beperkingen Om oneerlijke mededinging te voorkomen worden de volgende voorschriften en beperkingen aan de vergunning voor paracommerciële rechtspersonen verbonden: 1. Het is verboden om bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken in of vanuit de inrichting voor gebruik ter plaatse tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard. 2. Het is verboden om de mogelijkheid tot het houden (waaronder inbegrepen de verhuur van het pand en inventaris) van bijeenkomsten van persoonlijke aard openlijk aan te prijzen of onder de aandacht te brengen met bijvoorbeeld posters, brochures, publicaties in kranten of tijdschriften, internet of via Social Media kenbaar te maken. 3. Het is alleen toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken gedurende één uur voor, tijdens en tot één uur na de hoofdactiviteit van de paracommerciële rechtspersoon, mits die hoofdactiviteit behoort tot de statutaire doelstelling van de paracommerciële instelling. 4. Het is in ieder geval verboden om alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de volgende tijden: maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 23:00 uur, en; zaterdag en zondag van 10:00 tot 19:00 uur. 5. De vergunning geldt slechts voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank. 6. Het is verboden om alcoholhoudende drank te verstrekken tegen een prijs anders dan een marktconforme prijs. Bureau Eerlijke Mededinging: optie II Artikel 2:34a en 2:34b Onderscheid naar de aard van de paracommerciële rechtspersoon 1. Paracommerciële rechtspersonen worden in vier categorieën ingedeeld: a. Sportieve en recreatieve rechtspersonen b. Sociaal-culturele rechtspersonen c. Educatieve rechtspersonen d. Rechtspersonen van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard 2. Aan de vergunningen voor paracommerciële rechtspersonen worden beperkingen en voorschriften verbonden ten aanzien van de horeca-activiteiten die zij mogen ontplooien. Deze beperkingen en voorschriften kunnen per categorie verschillen. Artikel 2:34a en 2:34b Voorschriften en beperkingen Om oneerlijke mededinging te voorkomen worden de volgende voorschriften en beperkingen aan de vergunning voor paracommerciële rechtspersonen verbonden. 1. Het is verboden om bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken in of vanuit de inrichting voor gebruik ter plaatsen tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, tenzij het een van de uitzonderingen genoemd in artikel 4 van deze verordening betreft. 2. Het is verboden om de mogelijkheid tot het houden (waaronder inbegrepen de verhuur van het pand en inventaris) van bijeenkomsten van persoonlijke aard openlijk aan te prijzen of onder de aandacht te brengen met bijvoorbeeld posters, brochures, publicaties in kranten of tijdschriften, internet of via social media kenbaar te maken, tenzij het een van de uitzonderingen genoemd in artikel 4 van

23 deze verordening betreft. 3. Het is alleen toegestaan om alcoholhoudende drank te verstrekken gedurende één uur voor, tijdens en tot één uur na de hoofdactiviteit van de paracommerciële rechtspersoon, mits die hoofdactiviteit behoort tot de statutaire doelstelling van de paracommerciële instelling. 4. Het is in ieder geval verboden om alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de volgende tijden: maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 23:00 uur, en; zaterdag en zondag van 10:00 tot 19:00 uur. 5. De vergunning geldt slechts voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank. Artikel 2:34a en 2:34b Uitzonderingen; toegestane activiteiten 1. Ten aanzien van sportieve en recreatieve rechtspersonen zijn toegestaan: a. Feestavond voor vrijwilligers (maximaal 1 keer per jaar) b. Afscheidsfeest van het bestuur/een bestuurslid c. Jaarfeest of afsluiting seizoen (maximaal 1 keer per jaar) d. Clubkampioenschap (indien van toepassing) e. Toernooi (maximaal één á twee keer per jaar) f. Nieuwjaarsborrel voor leden g. Overige strikt clubgerelateerde activiteiten voor leden (maximaal drie keer per jaar) 2. Ten aanzien van sociaal-culturele rechtspersonen zijn toegestaan: a. Jaarfeest van en voor verenigingen en stichtingen die structureel gebruik maken van het pand (dus alleen voor leden) b. Vergaderingen van en voor verenigingen en stichtingen die structureel gebruik maken van het pand (dus alleen voor leden) c. Sociaal-culturele evenementen waarbij het evenement centraal staat (ook voor publiek toegankelijk voor zover dat publiek komt voor het sociaal-culturele evenement) d. Kerstviering e. Nieuwjaarsborrel voor leden (maximaal één keer per jaar) 3. Ten aanzien van educatieve rechtspersonen zijn toegestaan: a. Afstudeerbijeenkomst / diploma-uitreiking b. Lessen/cursussen c. Schoolfeest voor leerlingen (maximaal drie keer per jaar) d. Laatste schooldag(feest) e. Nieuwjaarsborrel (maximaal één keer per jaar) 4. Ten aanzien van rechtspersonen met een levensbeschouwelijke of godsdienstige aard zijn toegestaan: a. Activiteiten en vieringen die direct verband houden met de levensbeschouwelijke of godsdienstige aard van de instelling (daar onder vallen niet bijeenkomsten van persoonlijke aard).

24 Bijlage C Happy hours VNG Artikel 2:34f Verbod happy hours Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de desbetreffende horecalokaliteit op of het desbetreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd.

25

26 Bijlage D Verbod prijsacties detailhandel VNG Artikel 2:34g Prijsacties detailhandel Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken aan te bieden voor gebruik anders dan ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van één week of korter lager is dan 70% van de prijs die in het betreffende verkooppunt gewoonlijk wordt gevraagd.

27

28 Bijlage E Uitgangssituatie modelverordening Kempengemeenten Artikel 2:34a Begripsbepaling In deze afdeling wordt verstaan onder: - alcoholhoudende drank, - horecabedrijf, - inrichting, - paracommerciële rechtspersoon, - sterke drank, - slijtersbedrijf, - zwak-alcoholhoudende drank, dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank en horecawet. Artikel 2:34b Schenktijden paracommerciële rechtspersonen 1. Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank op: a. maandag tot en met vrijdag na 17:00 uur en tot 23:00 uur; b. zaterdag na 15:00 uur en tot 21:00 uur; en c. zondag na 12:00 uur en tot 21:00 uur. 2. Voor zover er bij paracommerciële rechtspersonen als bedoeld in het eerste lid verenigings- of wedstrijdactiviteiten plaatsvinden die eindigen tijdens de laatste één uur vóór het verlopen of na afloop van de in dat lid genoemde schenktijden, is het deze paracommerciële rechtspersonen toegestaan, in aanvulling op de schenktijden genoemd in dat lid, alcoholhoudende drank te verstrekken tot één uur na beëindiging van deze activiteiten, maar niet later dan uur. 3. Overige paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank gedurende de periode beginnende met één uur voor aanvang en eindigende met één uur na beëindiging van activiteiten die passen binnen de statutaire doelomschrijving van de desbetreffende paracommerciële rechtspersoon, maar niet later dan uur. Artikel 2:34c Bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

29 Artikel 2:34f Verbod happy hours Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die in de desbetreffende horecalokaliteit op of het desbetreffende terras gewoonlijk wordt gevraagd. Artikel 2:34g Prijsacties detailhandel Ter bescherming van de volksgezondheid en in het belang van de openbare orde is het verboden bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende dranken aan te bieden voor gebruik anders dan ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van één week of korter lager is dan 70% van de prijs die in het betreffende verkooppunt gewoonlijk wordt gevraagd.

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat.

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder de overige begrippen in deze verordening verstaan hetgeen de wet daaronder verstaat. DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE AALTEN 2014 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de Drank- en Horecawet; b. vergunning : de vergunning

Nadere informatie

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar

Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alkmaar. Nr. 5269 5 februari 2014 Wijziging Apv i.v.m. bijzondere bepalingen voor paracommerciële rechtspersonen gemeente Alkmaar De raad van de gemeente Alkmaar;

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645

Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014. i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 m Drank- en Horecaverordening Koggenland 2014 i ļ win in mil ni i ii wumi mi HII in m D13.003645 DRANK- EN HORECAVERORDENING 2014 Verordening afdeling 8a model-apv: bijzondere bepalingen over horecabedrijven

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel

Raadsvoorstel: Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Raadsvoorstel: 2014-1172 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gorinchem 2014 1. Korte samenvatting van de inhoud en voorstel Datum: 31 maart 2014 Portefeuillehouder: A.C. Barske Raadsbijeenkomst: 6 mei

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen.

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen. Raadsvergadering, 19 november 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Paracommercie Nr.: 20131112 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 22 oktober 2013 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Tjapko

Nadere informatie

gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel 25a van de Drank- en Horecawet; b e s l u i t :

gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel 25a van de Drank- en Horecawet; b e s l u i t : Gemeentestukken: 2014-34849 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van de burgemeester van 29 april 2014 nummer 34127; gelet op de artikelen 147 van de gemeentewet, artikel 4 en artikel

Nadere informatie

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK 13int00752 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE OUDE IJSSELSTREEK Artikel 1 Begripsbepalingen Aangezien de Drank- en Horecaverordening een medebewindsverordening is, kan volstaan

Nadere informatie

Loes Peters 3417

Loes Peters 3417 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Loes Peters 3417 Loes.Peters@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder Egbert Buiter onderwerp Verordening Paracommercie

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie 2 Registratienr.: 2013I01516 Agendapunt 9. Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, b e s l u i t:

Pagina 1 van 6 Versie 2 Registratienr.: 2013I01516 Agendapunt 9. Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, b e s l u i t: Pagina 1 van 6 Versie 2 Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 10-10-2013 Onderwerp: Wijziging APV tbv regulering paracommercie De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van, nr. 2013i01487;

Nadere informatie

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET.

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. De raad van de gemeente Loon op Zand gelet op de artikelen 4, eerste tot en met

Nadere informatie

Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Uw kenmerk: Ons kenmerk: Sfeervol Meerssen Aan: Horeca instellingen en Paracommerciële horeca in Meerssen Uw kenmerk: Ons kenmerk: Contactpersoon : C. Poolen Doorkiesnummer: 043-3661677 Datum : 4 juni 2015 Betreft : verordening

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Inleiding Deze verordening bevat medebewindbepalingen die zijn gebaseerd op artikel 4 en artikel 25d lid 1 onder a van de Drank- en Horecawet (DHW). Een nieuwe afdeling 8A wordt ingevoegd

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 22 oktober 2013 Agendapunt: 13

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 22 oktober 2013 Agendapunt: 13 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20076 Datum collegebesluit: 22 oktober 2013 Agendapunt: 13 Portefeuillehouder: De heer T.J. van der Zwan Behandelend ambtenaar: mevrouw J. Klaren Onderwerp:

Nadere informatie

Stiens, 20 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73

Stiens, 20 november Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73 16 Stiens, 20 november 2013 Raadsvergadering: 12 december 2013 Voorstelnummer: 2013/73 Portefeuillehouder: drs. Joop R.A. Boertjens Behandelend ambtenaar: G. de Vries E-mail: g.devries@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld GEMEENTE LANDERD Ingekomen van : Ambtshalve Datum : November 2013 Nummer: Registratienummer: 2013/3323 Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning,

Nadere informatie

WIJZIGINGSVERORDENING AFDELING 8A: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET.

WIJZIGINGSVERORDENING AFDELING 8A: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. WIJZIGINGSVERORDENING AFDELING 8A: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. De raad van de gemeente Brummen gelet op de artikelen 4, eerste tot en met derde lid,

Nadere informatie

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID Gemeente Aalsmeer Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte bepalingen. De gemeente

Nadere informatie

Gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4 en 25a van de Drank- en Horecawet;

Gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en artikel 4 en 25a van de Drank- en Horecawet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 13147 4 februari 2016 Drank- en Horecaverordening gemeente Edam-Volendam 2016 Voorstel no. 10-2016 G Agenda no. 6 De raad van Edam-Volendam;

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: Regels paracommercie op grond van de Drank- en Horecawet 2013

Collegevoorstel. Zaaknummer: Onderwerp: Regels paracommercie op grond van de Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp: Regels paracommercie op grond van de Drank- en Horecawet 2013 Collegevoorstel Zaaknummer: 00359186 Inleiding Bijgaand treft u een conceptregeling aan over paracommercie op grond van de Drank-

Nadere informatie

- de gemeenteraad voor 1 januari 2014 een Drank- en Horecaverordening moet hebben vastgesteld.

- de gemeenteraad voor 1 januari 2014 een Drank- en Horecaverordening moet hebben vastgesteld. Raadsbesluit Gemeente Tytsjerksteradiel Raadsvergadering 21 november 2013 De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel: overwegende dat: - de gemeenteraad voor 1 januari 2014 een Drank- en Horecaverordening

Nadere informatie

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014

Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 *ZE9740483A7* = Raadsvergadering d.d. Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24303/DV.13-274, afdeling. Sellingen, Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Vlagtwedde 2014 Inleiding Per 1 januari 2013

Nadere informatie

Als onderdeel van Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden (APV)

Als onderdeel van Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden (APV) REGELING PARACOMMERCIE DRANK- EN HORECAWET Als onderdeel van Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden (APV) De raad van de gemeente Heusden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Underwerp Vaststelling Drank- en Horecaverordening gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen 2014

Underwerp Vaststelling Drank- en Horecaverordening gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen 2014 Riedsútstel Ried : 21 november 2013 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informerend d.d. 10 oktober 2013 Agindapunt : 8 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner : A. Dillema Taheakke

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard

Drank- en Horecaverordening Heerhugowaard Artikel regionaal model Ambtelijk advies Aangedragen punten nav bijeenkomst 30 september en zienswijzen Artikel 2:34a schenktijden paracommerciºle rechtspersonen 1. Paracommerciºle rechtspersonen verstrekken

Nadere informatie

Reg. nr.: Z /INT

Reg. nr.: Z /INT Reg. nr.: Z-12-02121 /INT-13-01946 De raad van de gemeente Lingewaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 12 november 2013; besluit: gelet op het bepaalde in artikel 149 van de gemeentewet

Nadere informatie

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Aan de commerciële en para commerciële horecaondernemers van Montfoort Uw kenmerk: Uw BSN: Ons kenmerk: 12968 Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Geachte

Nadere informatie

artikel 147 Gemeentewet en de artikelen 4, eerste tot en met derde lid en 25a, 25b, 25c en 25d van de Drank- en Horecawet;

artikel 147 Gemeentewet en de artikelen 4, eerste tot en met derde lid en 25a, 25b, 25c en 25d van de Drank- en Horecawet; ** 1 van 9 Zaaknummer : Datum : 24 september 2013 Corsa Behoort reg.nr bij voorstel : 1009978 Bijlage(n) : 1 : : Steller : T.J. Ton Afdeling : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving De Raad van de gemeente

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet

Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Informatiebijeenkomst Drank- en Horecawet Programma 19:00 Welkomstwoord 19:05 De nieuwe Drank- en Horecawet 19:35 Presentatie over alcoholmatiging 20:00 Wijzigingen Alcoholverstrekking in de APV 21:00

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Voorstel van het College De Drank- en horecaverordening Tytsjerksteradiel 2014 vaststellen.

Voorstel van het College De Drank- en horecaverordening Tytsjerksteradiel 2014 vaststellen. Bijlage II Raadsvoorstel Vergadering : 21 november 2013 Agendapunt : 8 Status : Besluitvormend Programma : (2) Openbare orde en Veiligheid Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs Behandelend ambt. : Siebe

Nadere informatie

Drank- en horecaverordening gemeente Barendrecht

Drank- en horecaverordening gemeente Barendrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. Nr. 3350 23 januari 2014 Drank- en horecaverordening gemeente Barendrecht gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gelet op de artikelen

Nadere informatie

Drank- en Horeca verordening van de werkgroep Implementatie Drank- en Horecawet Noord-Holland Noord.

Drank- en Horeca verordening van de werkgroep Implementatie Drank- en Horecawet Noord-Holland Noord. Drank- en Horeca verordening van de werkgroep Implementatie Drank- en Horecawet Noord-Holland Noord. modelverordening afdeling 8a model-apv: bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in kantine Swift 64

Bestuursreglement alcohol in kantine Swift 64 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband met sportvereniging

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 15 april2014;

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 15 april2014; Agendapuntnummer: 12 Documentnummer: Onderwerp: Drank en horecaverordening (via wijziging van de APV) De raad der gemeente Mook en Middelaar; Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Bestuursreglement bargebruik

Bestuursreglement bargebruik Bestuursreglement bargebruik Preambule In overweging nemende dat: 1. rechtspersonen - niet zijnde een BV of NV - die zich richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve,

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS

BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS BESTUURSREGLEMENT VOOR HET CLUBHUIS Preambule In overweging nemende: - dat sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - dat in dit verband met

Nadere informatie

GEMEENTE ONDERBANKEN

GEMEENTE ONDERBANKEN Oplegnotitie GEMEENTE ONDERBANKEN Wijziging raadsvoorstel Onderwerp: Wijziging APV Onderbanken 2013 in verband met de regels ten aanzien van paracommerciële rechtspersonen Gemeentebladnummer : 2013/76

Nadere informatie

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen DVH BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

Gemeente Hoogezand-Sappemeer Drank- en Horecaverordening

Gemeente Hoogezand-Sappemeer Drank- en Horecaverordening GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoogezand-Sappemeer. Nr. 137359 7 oktober 2016 Gemeente Hoogezand-Sappemeer Drank- en Horecaverordening Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling

Nadere informatie

Voorstel model Drank- en Horecaverordening Regio Achterhoek (versie 4 d.d. 23 januari 2013)

Voorstel model Drank- en Horecaverordening Regio Achterhoek (versie 4 d.d. 23 januari 2013) Voorstel model Drank- en Horecaverordening Regio Achterhoek (versie 4 d.d. 23 januari 2013) Uitgangspunten Uitgangspunten bij het opstellen van deze verordening zijn (in willekeurige volgorde) geweest:

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

HORECACONVENANT IN DE GEMEENTE OLDEBROEK

HORECACONVENANT IN DE GEMEENTE OLDEBROEK HORECACONVENANT IN DE GEMEENTE OLDEBROEK Convenant tussen: Dorpshuis t Grinthuus, Dorpshuis t Noorderhuukien, Dorpshuis Wezep, Kulturhus de Talter, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Noord-Veluwe en

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

1.1 Uitgangspunten Uitgangspunten bij het opstellen van deze verordening zijn (in willekeurige volgorde):

1.1 Uitgangspunten Uitgangspunten bij het opstellen van deze verordening zijn (in willekeurige volgorde): TOELICHTING 1. Algemeen Voorstel model Drank- en Horecaverordening Regio Achterhoek (versie 7 d.d. 17 april 2013) 1.1 Uitgangspunten Uitgangspunten bij het opstellen van deze verordening zijn (in willekeurige

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

VERORDENING DRANK EN HORECAWET

VERORDENING DRANK EN HORECAWET VERORDENING DRANK EN HORECAWET Gooise Meren 2017 Versie definitief 1.0 14 maart 2017 1 Kerngegevens Op grond van de Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om in ieder geval ten aanzien van de schenktijden

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer ,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, nummer , RAADSVOORSTEL Agendapunt : 6 Aan de gemeenteraad. Datum : 14 november 2013 Onderwerp Vaststellen Algemene Plaatselijke Verordening case 13.003112 raadsvoorstel 13.024643 programma/paragraaf verlenen vergunningen

Nadere informatie

Drachten, Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door 9 maart 2016 BO/BM Bestuursondersteuning

Drachten, Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door 9 maart 2016 BO/BM Bestuursondersteuning Aan Vereniging T.a.v. + Naam Adres Postcode + Plaats Drachten, Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door 9 maart 2016 BO/BM Bestuursondersteuning 0512-581 234 Onderwerp De paracommerciële verordening Beste

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 12012. Drank- en Horecaverordening 2013. 5 maart 2014. Officiële uitgave van gemeente Lisse. Artikel 1 Begripsbepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 12012 5 maart 2014 Drank- en Horecaverordening 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: - alcoholhoudende

Nadere informatie

HORECANOTA GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

HORECANOTA GEMEENTE GEERTRUIDENBERG HORECANOTA GEMEENTE GEERTRUIDENBERG Onderdeel C: Drank- en Horecawet Zoals vastgesteld bij besluit van: de raad van de gemeente Geertruidenberg, dd., nr... 1. INLEIDING Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank-

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Bijlage 3: Toelichting Drank- en horecaverordening Eindhoven

gemeente Eindhoven Bijlage 3: Toelichting Drank- en horecaverordening Eindhoven gemeente Eindhoven Bijlage 3: Toelichting Drank- en horecaverordening Eindhoven Toelichting Drank- en Horecaverordening Eindhoven Er is in navolging van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP)

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15%

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE

BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE BESTUURSREGLEMENT KSV DE BETUWE Januari 2013 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan

Nadere informatie

Verordening Paracommercie gemeente Sluis

Verordening Paracommercie gemeente Sluis PARACOMMERCIE-VERORDENING GEMEENTE SLUIS De raad van de gemeente Sluis; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. ; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 4 van de Drank- en Horecawet;

Nadere informatie

terrassen na. uur op zondag tot en met donderdag en na uur op vrijdag en zaterdag.

terrassen na. uur op zondag tot en met donderdag en na uur op vrijdag en zaterdag. MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. De raad van de gemeente gelet op (de) artikel (en) 4, eerste tot en met derde lid,

Nadere informatie

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011

Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Reglement Alcohol in sportkantines december 2011 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een alcoholreglement; in dit verband

Nadere informatie

DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014

DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Edam-Volendam. Nr. 81237 24 december 2014 DRANK- EN HORECAVERORDENING GEMEENTE EDAM-VOLENDAM 2014 Agenda no. 10 De raad van de gemeente Edam- Volendam; Gelezen

Nadere informatie

Bijlage 6 Notitie paracommercie drank- en horeca-inrichtingen

Bijlage 6 Notitie paracommercie drank- en horeca-inrichtingen Bijlage 6 Notitie paracommercie drank- en horeca-inrichtingen Bestuurlijke samenvatting Op basis van navolgende notitie wordt voorgesteld aan het bevoegde bestuursorgaan de volgende keuzes te maken. 1)

Nadere informatie

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol.

Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15% alcohol. Barreglement PREAMBULE In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen April 2014 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; in dit verband

Nadere informatie

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis

Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis Bestuursreglement inzake het schenken van alcohol in ons clubhuis In overweging nemende dat: Preambule - verenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen; BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; - en Horecawet dienen te beschikken over beheer, aangesloten bij een door

Nadere informatie

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET Leeswijzer modelbepalingen [ ] of (bijvoorbeeld) [tijdstip] = door gemeente in te

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening Texel

Drank- en Horecaverordening Texel Gemeenteblad Texel 2014 nr 2 24-02-2014 Verordening Drank- en horeca Texel Drank- en Horecaverordening Texel M.C.A. Kampstra-Bakker Januari 2014 Inhoudsopgave Drank- en Horecaverordening Texel.... 5 Artikel

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht.

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht. Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van de v.v. Wieldrecht. Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW

Bestuursreglement. alcohol in kantine van TVW. alcohol in kantine van TVW Bestuursreglement Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband met sportvereniging wordt

Nadere informatie

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel

bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel bestuursreglement alcohol in t Baken wsv. de Gors te Arkel Bestuursreglement alcohol in t Baken versie 2003 Pagina 1 van 6 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank-

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis. RMHC de Pelikaan. alcohol in sportkantines

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis. RMHC de Pelikaan. alcohol in sportkantines Bestuursreglement alcohol in het clubhuis RMHC de Pelikaan Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/97

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/97 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-12-2013 Nummer voorstel: 2013/97 Voor raadsvergadering d.d.: 17-12-2013 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS

KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS KORFBALVERENIGING IJSSELVOGELS BESTUURSREGLEMENT INZAKE DE VERSTREKKING EN HET GEBRUIK VAN ALCOHOL IN HET CLUBHUIS MOORDRECHT, 14 JULI 2001, GEWIJZIGD 26 OKTOBER 2005 Preambule In overweging nemende dat:

Nadere informatie

VNG toelichting model-bepalingen Apv i.v.m. wijziging Drank- en Horecawet met aantekeningen voor de Nieuwkoopse situatie.

VNG toelichting model-bepalingen Apv i.v.m. wijziging Drank- en Horecawet met aantekeningen voor de Nieuwkoopse situatie. Bijlage 2 VNG toelichting model-bepalingen Apv i.v.m. wijziging Drank- en Horecawet met aantekeningen voor de Nieuwkoopse situatie. Opmerkingen vooraf. Waar in deze toelichting wordt gesproken over afdeling

Nadere informatie

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET.

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. De raad van de gemeente gelet op (de) artikel (en) 4, eerste tot en met derde lid,

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol

Bestuursreglement Alcohol Bestuursreglement Alcohol 11 november 2011 versie 1.2 Bart van Bokhoven (Bestuurslid Facilitair) Hockeyvereniging H.O.D., Valkenswaard, info@hod-online.nl, www.hod-online.nl Lid van de K.N.H.B. Opgericht

Nadere informatie

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat:

Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine. Preambule. In overweging nemende dat: Bestuursreglement Alcohol in de sportkantine Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Gemeente Zeist wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Zeist 2011

Gemeente Zeist wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Zeist 2011 GEMEENTEBLAD Nr. 65686 18 november Officiële uitgave van gemeente Zeist. 2014 Gemeente Zeist wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Zeist 2011 WIJZIGINGSVOORSTEL AFDELING 8A: BIJZONDERE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantine Sportclub Wesepe

Bestuursreglement alcohol in sportkantine Sportclub Wesepe Bestuursreglement alcohol in sportkantine Sportclub Wesepe Inleiding In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in de kantine van schietportvereniging Zeldenroos

Bestuursreglement alcohol in de kantine van schietportvereniging Zeldenroos BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE KANTINE VAN SCHIETSPORTVERENIGING ZELDENROOS KNSA NUMMER 8820 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening

Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening Inleiding Een onderdeel van de gewijzigde APV is de nieuwe drank- en horecaverordening. Er is voor gekozen om de APV en de regels uit de

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014

GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014 Reg.nr:Z.03030 INT.02220 Pagina 1 van 7 GEMEENTE NUTH Raad: 11 februari 2014 Agendapunt: RTG: 28 januari 2014 AAN DE RAAD Onderwerp: Verordening Paracommerciële inrichtingen 1. Samenvatting Op 1 januari

Nadere informatie

Hockeyclub Etten-Leur Bestuursreglement alcohol in sportkantines

Hockeyclub Etten-Leur Bestuursreglement alcohol in sportkantines Hockeyclub Etten-Leur Bestuursreglement alcohol in sportkantines Het bestuursreglement is bedoeld om te waarborgen dat wordt gewerkt aan alcoholmatiging. In het reglement staan interne werkafspraken in

Nadere informatie

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines

Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Model Bestuursreglement Alcohol in Sportkantines Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit verband

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 22 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-072 Houten, 22 oktober 2013 Onderwerp: Actualisering APV; bepalingen paracommerciële instellingen Beslispunten: 1. In de Algemene plaatselijke verordening bepalingen

Nadere informatie

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer:

GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: Leusden GEMEENTE Raadsvoorstel Nummer: 212692 Datum : 17 september 2013 Hoort bij collegeadviesnr. 212690 Datum raadsvergadering 14 november 2013 Portefeuillehouder A. Vermeulen Onderwerp Wijziging APV

Nadere informatie

Evaluatie verordening Paracommercie

Evaluatie verordening Paracommercie * Evaluatie verordening Paracommercie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Dorpshuizen, MFC s en wijkgebouwen 4 3. Commerciële horeca 5 4. Conclusie 6 5. Advies 7 Pagina 2 van 8 1. Inleiding In de vergadering

Nadere informatie

Registratienummer: RVO13.0147 Portefeuillehouder: Koen Schuiling. Handhaving J.M. Streunding (0223) 67 8611 h.streunding@denhelder.

Registratienummer: RVO13.0147 Portefeuillehouder: Koen Schuiling. Handhaving J.M. Streunding (0223) 67 8611 h.streunding@denhelder. Raadsvoorstel Registratienummer: RVO13.0147 Portefeuillehouder: Koen Schuiling Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Veiligheid, Vergunningen en Handhaving J.M. Streunding

Nadere informatie

Bestuursreglement. alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V.

Bestuursreglement. alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V. Bestuursreglement alcohol en rookbeleid in het paviljoen R.K.T.V.V. Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 29 7 2014 Preambule (Inleiding en doel) In overweging nemende dat: sportverenigingen

Nadere informatie

Drank- en horecaverordening Teylingen

Drank- en horecaverordening Teylingen Drank- en horecaverordening Teylingen De raad der gemeente Teylingen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013 gelet op artikel 4, 25b en 25d van de Drank- en horecawet,

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN'

BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' BESTUURSREGLEMENT TOS BERGEIJK 'ALCOHOL IN TENNISPAVILJOEN' Preambule In overweging nemende dat: TOS Bergeijk op basis van de gemaakte afspraken bij de afgifte van de vergunning voor horeca-activiteiten

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis

Bestuursreglement alcohol in het clubhuis Bestuursreglement alcohol in het clubhuis RMHC de Pelikaan December 2013 Preambule In overweging nemende dat: - Sportverenigingen op basis van de Dranken Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement;

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013 Modelverordening gemeenten Rijk van Nijmegen

Drank- en Horecawet 2013 Modelverordening gemeenten Rijk van Nijmegen Drank- en Horecawet 2013 Modelverordening gemeenten Rijk van Nijmegen ter besluitvorming in de Stuurgroep AMP van vrijdag 20 september 2013 1 Voorwoord Deze notitie is het resultaat van de uitwerking van

Nadere informatie

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen

Preambule. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen. Artikel 1 - Begripsbepalingen November 2007 Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband met sportvereniging wordt bedoeld:

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Nummer : 12-17.2013 Onderwerp : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Korte inhoud : Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Op grond van deze wet dient de gemeenteraad voor

Nadere informatie

Bestuursreglement voor Clubhuis De Berk van de Chr. Korfbalvereniging D.K.O.D te Heelsum

Bestuursreglement voor Clubhuis De Berk van de Chr. Korfbalvereniging D.K.O.D te Heelsum Bestuursreglement voor Clubhuis De Berk van de Chr. Korfbalvereniging D.K.O.D te Heelsum Ckv DKOD te Heelsum Pagina: 1 van 6 Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank-

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines

Bestuursreglement alcohol in sportkantines Bestuursreglement alcohol in sportkantines BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te

Nadere informatie