Instructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind"

Transcriptie

1 Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan (klein) kind Instructies voor het aanvragen van Perlasplan ten behoeve van uw (klein) kind Als u via onze website een Perlasplan ten behoeve van uw (klein)kind afsluit dan doet u dat zonder advies van ons. Dat betekent dat u op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico een keuze maakt om te beleggen ten behoeve van uw (klein)kind via Perlasplan, zijnde een beleggingsfonds. U bent zelf verantwoordelijk voor de door u gemaakte keuzes bij het afsluiten van Perlasplan. Als uw kennis over de risico s en verplichtingen te kortschieten, dan zorgt u zelf voor aanvullende informatie. Verklaring Ik beschik over voldoende kennis om Perlasplan af te sluiten. Ik maak bewust geen gebruik van een financieel adviseur. Ja Nee Indien u hier nee heeft ingevuld, dan is het helaas niet mogelijk dat u rechtstreeks een Perlasplan bij ons af sluit. Wij adviseren u in dat geval eerst financieel advies in te winnen bij een financieel adviseur. Toelichting document Perlasplan is een execution only product. Dat betekent dat wij uitsluitend het product aanbieden zonder advies. Voor hulp en advies bij het aanvragen wendt u zich het beste tot een financieel adviseur. U bepaalt zelf in welk profiel u wilt beleggen. U verklaart over voldoende kennis te beschikken om de aanvraag zonder tussenkomst van een financieel adviseur bij ons in te dienen. Aanvraagformulier: wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen en samen met een kopie paspoort van alle aanvragers (inclusief (klein)kind) of identiteitsbewijs (inclusief uw handtekening) aan ons retourneren De essentiële beleggersinformatie: wij zijn verplicht u voor het afsluiten van Perlasplan te attenderen op de voorwaarden zoals vermeld in de essentiële beleggersinformatie per profiel (EBI). Omdat wij niet weten in welk subfonds u wenst te beleggen, hebben wij zowel de essentiële beleggersinformatie van het Perlas Borgplan, het Perlas Kernplan als het Perlas Dynamischplan toegevoegd.

2 Pagina I 2 I aanvraagformulier Perlasplan (klein) kind Deel I: Inventarisatie van uw risicoprofiel 1. Uw financiële gegevens 1.1 Uw belangrijkste bron van inkomen komt uit? A. Vaste dienstbetrekking B. Zelfstandige onderneming C. Anders 1.2 In welke mate is uw gemiddelde inkomen toereikend voor uw levensonderhoud? A. Onvoldoende B. Precies voldoende C. Ruim voldoende 1.3 Hoeveel procent van uw vermogen wilt u voor dit doel beleggen? A. Meer dan 75% B % C. Minder dan 25% 2. Uw beleggingskennis en -ervaring 2.1 Uw kennis over beleggen laat zich het best omschrijven als: A. Geen of weinig kennis B. Basiskennis opgedaan door opleiding en/of (voormalig) beroep C. Veel kennis door eigen ervaring, opleiding en/of (voormalig) beroep 2.2 Uw ervaring met beleggen over de afgelopen vijf jaar laat zich het best omschrijven als: A. Geen ervaring, Ik doe zelden of nooit een transactie van enige omvang B. Weinig ervaring. Ik doe af en toe een transactie C. Veel ervaring. Ik doe regelmatig transacties in verschillende beleggingsinstrumenten 2.3. Wat is uw hoogst genoten opleiding die u heeft voltooid? A. VMBO B. HAVO/VWO/MBO C. HBO/WO 3. Uw risicobereidheid 3.1. Welke uitspraak past het beste bij u? A. Ik voel mij niet lekker bij negatieve rendementen in enig jaar B. Ik ben bereid beperkt risico te lopen. De rendementen hoeven niet spectaculair te zijn C. Ik ben een lange termijn belegger; ik begrijp dat markten tijdelijk tegen kunnen zitten 3.2 In hoeverre bent u bereid risico te lopen op uw belegging voor dit specifieke doel? A. Ik wil risico's zoveel mogelijk beperken ook al vergroot dit de kans op een lagere eindwaarde B. Ik accepteer enig risico om een betere kans te hebben op een hogere eindwaarde C. Ik wil een goede kans op een hoog rendement en realiseer me dat ik dan meer risico loop 3.3 Hoe belangrijk is het voor u dat u de genoemde doelstelling realiseert? A. Belangrijk voor het behoud van de levensstandaard B. Enigszins belangrijk maar niet noodzakelijk voor het behoud van de levensstandaard C. Gewenst maar niet noodzakelijk. De levensstandaard komt niet in gevaar Plaats Datum Handtekening Deelnemer 1 Handtekening Deelnemer 2

3 Pagina I 3 I aanvraagformulier Perlasplan (klein) kind Aanvraagformulier Perlasplan ten behoeve van uw (klein)kind Persoonlijke gegevens Naam aanvrager Naam partner* Geboortedatum m v Geboortedatum m v BSN BSN Nationaliteit Nationaliteit * Als u uw partner toevoegt dan is deze mede eigenaar van uw Perlasplan rekening Individueel of gezamenlijk verder te noemen Aanvrager Adres Postcode en Woonplaats Telefoonnummer vast Telefoonnummer mobiel adres Betaalgegevens IBAN rekeningnummer en naam Bank Tenaamstelling van de tegenrekening Wil deelnemen aan Perlasplan met als doel: vermogen opbouwen voor (klein)kind Vrije vermogensopbouw op naam (groot)ouder inzake (klein)kind Vrije vermogensopbouw op naam van kind. (De rekening wordt op naam van uw kind gesteld. Tot 18 jarige leeftijd is de rekening geblokkeerd). De overeenkomst dient te worden ondertekend door de ouder(s)/voogd. Naam kind Geboortedatum kind J/M

4 Pagina I 4 I aanvraagformulier Perlasplan (klein) kind Beleggersprofiel en inleg Aanvrager zal als volgt inleggen tegen participaties in: Perlas Borgplan Perlas Kernplan Perlas Dynamischplan Voor een toelichting op de profielen zie de Essentiele Beleggersinformatie in de bijlage en de informatie op onze website: Bedrag eerste inleg *: Maandelijkse inleg: Begindatum Einddatum Life cycle optie Deelnemer geeft hierbij opdracht aan de beheerder van Perlasplan om 7 jaar voor de aangegeven einddatum of op specifiek aangeven van u en/of uw Financieel Adviseur namens u te switchen naar het defensieve Perlas Borgplan ja nee Een leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs van alle deelnemers dient te worden bijgevoegd. Machtiging Door ondertekening machtigt Aanvrager de beheerder van Perlasplan om voornoemd bedrag Maandelijkse inleg, met de aangegeven periodiciteit, tot nader order, van voornoemde tegenrekening te incasseren. Verklaring en ondertekening Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het Perlas Global Active Investment Fund. Deelnemer verklaart hierbij: 1. Het prospectus, inclusief de daarin opgenomen voorwaarden en de essentiële beleggersinformatie van het Perlas Global Active Investment Fund, waaronder voornoemde Perlasplannen, te hebben gelezen, te hebben begrepen en hiermee akkoord te gaan; 2. Akkoord te gaan dat het aantal participaties dat zal worden verkregen, geschiedt tegen de intrinsieke waarde van een participatie op de eerst mogelijke dag van toetreding in het Perlas Global Active Investment Fund; 3. Perlas toestemming te geven om, met inachtneming van hetgeen in het prospectus de persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van deelname in het Perlas Global Active Investment Fund overeenkomstig deze regels te verwerken en eventueel aan derden ter beschikking te stellen; 4. De risico s die verbonden zijn aan het participeren in het Perlas Global Active Investment Fund te begrijpen en te aanvaarden; 5. Niet te zijn geadviseerd door Perlas met betrekking tot deelname in het Perlas Global Active Investment Fund, de eventuele verdeling tussen subfondsen en/of fiscale behandeling van Perlasplan ten behoeve van uw (klein)kind; Plaats Datum Handtekening Deelnemer 1 Handtekening Deelnemer 2*

5 Pagina I 5 I aanvraagformulier Perlasplan (klein) kind Wij verzoeken u vriendelijk het volledig ingevulde en getekende aanvraagformulier in origineel ondertekend samen met een kopie legitimatiebewijs van de (beide) rekeninghouder(s) per post of per (pdf) aan ons retour te zenden. Als de rekening op naam van het minderjarige kind wordt gesteld verzoeken wij u tevens een kopie legitimatiebewijs van het minderjarige kind mee te sturen, alsmede de ondertekende Wettelijke vertegenwoordigingsverklaring. De essentiële beleggersinformatie in de bijlage is voor uw eigen administratie. PerlasPlan Postbus AB Amsterdam Nederland. T F E W Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het Perlas Global Active Investment Fund, waarin wordt belegd. De beheerder van de fondsen is de beleggingsinstelling Ostrica BV. Ostrica BV is opgenomen in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor informatie over de beleggingsinstelling verwijzen wij u naar Perlas is een complex product. Lees vooraf de Essentiële Beleggersinformatie die als bijlage in dit document is toegevoegd alsmede het prospectus welke beschikbaar is via

6 Pagina I 6 I aanvraagformulier Perlasplan (klein) kind Wettelijke vertegenwoordigingsverklaring In geval de rekening op naam van het minderjarige kind wordt gesteld dan verzoeken wij u dit formulier in blokletters duidelijk en volledig in te vullen, te ondertekenen en te retourneren aan: Perlasplan Antwoordnummer VC Amsterdam Hierdoor verklaren wij Naam wettelijke vertegenwoordiger 1 Naam wettelijke vertegenwoordiger 2 Adres Postcode Woonplaats Burgerservicenummer* wettelijke vertegenwoordiger 1 Burgerservicenummer* wettelijke vertegenwoordiger 2 * werd voorheen Sofinummer genoemd en vindt u op uw paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs in onze hoedanigheid van wettelijke vertegenwoordigers van de minderjarige: Geboren te: dat de Verklaring namens bovengenoemde minderjarige door mij/ons wordt ondertekend, en dat aan de minderjarige toekomende rechten en bevoegdheden uitsluitend door mij/ons zullen (kunnen) worden uitgeoefend. Voor zover van toepassing en voor zoveel nodig geeft ieder van ons de ander bij voorbaat toestemming om namens bovengenoemde minderjarige te handelen. Door ondertekening van de Verklaring verklaar ik/verklaren wij uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Voorwaarden Minderjarigenrekening Perlasplan zoals bijgesloten bij de Verklaring en de inhoud daarvan te aanvaarden. Voor verplichtingen voortvloeiende uit of samenhangende met de Participantenrekening en/of voornoemde documenten van de bovengenoemde minderjarige ten opzichte van Ostrica B.V., zijnde de beheerder van Perlasplan welke verplichtingen tijdens de minderjarigheid van bovengenoemde minderjarige zijn ontstaan, ben ik/zijn wij ten opzichte van Ostrica BV hoofdelijk verbonden en is Ostrica B.V. gerechtigd mij/ieder van ons voor het geheel van deze verplichtingen aan te spreken. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend Datum Plaats Handtekening wettelijke vertegenwoordiger 1 Handtekening wettelijke vertegenwoordiger 2

7 Pagina I 7 I aanvraagformulier Perlasplan (klein) kind Essentiële Beleggersinformatie Perlas Borgplan Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande het Perlasplan. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. PERLAS BORGPLAN (ISIN: NL ) Dit (sub)fonds wordt beheerd door Ostrica BV Het fonds is onderdeel van het paraplufonds: Perlas Global Active Investment Fund Doelstelling en beleggingsbeleid Het Perlas Borgplan heeft als doelstelling vermogensgroei en/of inkomen op de lange termijn en is met name geschikt voor beleggers met een beleggershorizon van 3 tot 5 jaar die meer rendement wensen te behalen dan met sparen, terwijl men hierbij beoogt de risico s beperkt te houden. Het Perlas Borgplan belegt voornamelijk in investment grade obligaties, uitgegeven door bedrijven en overheden, en (vastrentende) alternatieve beleggingen. Het Perlas Borgplan wordt discretionair beheerd en zal steeds in ongeveer 50 individuele financiële instrumenten beleggen met een spreiding naar risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd en land. De rendementsdoelstelling is om gemiddeld één (1) procent meer rendement te behalen dan de ishares Markit iboxx Euro Corporate Bond Fund index. Het winstdeel van het (sub)fonds dat om fiscale redenen moet worden uitgekeerd zal jaarlijks binnen acht maanden aan beleggers worden uitgekeerd. Tenzij anders is overeengekomen, zullen deze niet worden uitbetaald, maar worden herbelegd in het fonds. Het gedeelte van de winst dat om fiscale redenen niet hoeft te worden uitgekeerd zal worden herbelegd. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het (sub)fonds is opgenomen in hoofdstuk 5 van het prospectus. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Potentieel lagere opbrengst Hoger risico Potentieel hogere opbrengst De historische gegevens, die voor de berekening van de synthetische indicator zijn gebruikt, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het (sub)fonds. Het risico- en opbrengstprofiel van het (sub)fonds kan in de loop van de tijd variëren en er wordt niet gegarandeerd dat het ongewijzigd blijft. Categorie 1 betekent niet in dat een belegging risicoloos is. Het (sub)fonds is geclassificeerd in categorie 3 vanwege de voor het (sub)fonds specifieke blootstelling aan markt-, rente-, krediet- en valutarisico s zoals dit voortvloeit uit het beleggingsbeleid van het (sub)fonds. Het (sub)fonds biedt geen kapitaalgarantie of kapitaalbescherming. Het (sub)fonds is onderhevig aan de volgende risico's die niet voldoende in de indicator in aanmerking worden genomen: Kredietrisico: het (sub)fonds belegt in Ostrica financiële instrumenten waarvan de kredietkwaliteit kan verslechteren. Het risico bestaat dus dat de uitgevende instelling van financiële instrumenten niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de kredietkwaliteit van een uitgevende instelling verslechtert, kan de waarde van de financiële instrumenten, zoals obligaties van de uitgevende instelling of van de aan die instelling gekoppelde derivaten dalen; Risico van discretionair beheer: aangezien de beheerstijl berust op een visie op de ontwikkeling van de verschillende markten, bestaat het risico dat het fonds niet altijd in de best presterende markten belegt; en Operationele risico s: dit betreffen onder meer de bewaarnemings- en afwikkelingsrisico s. Meer informatie over deze en andere risico s verbonden aan beleggen in het fonds is opgenomen in hoofdstuk 6 van het prospectus. Kosten Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding: 0,5% Dit is het maximale percentage dat van uw inleg zou kunnen worden afgehouden voordat uw inleg wordt belegd. Het eenmalig per jaar switchen tussen de subfondsen Uitstapvergoeding: geen is kosteloos. Uitstappen is kosteloos. Er wordt geen geld ingehouden voordat de opbrengsten van uw beleggingen worden uitbetaald of overgemaakt naar een andere partij. Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten: Het bedrag voor de lopende kosten is gebaseerd op de geschatte kosten voor het 1,31 % jaar Dit bedrag kan van jaar tot jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransatiekosten. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding: Geen

8 Pagina I 8 I aanvraagformulier Perlasplan (klein) kind Switchen is in beginsel kosteloos. Bij switchen is alleen een vergoeding verschuldigd indien meer dan één (1) keer per kalenderjaar door u wordt geswitcht. De door u te betalen kosten en vergoedingen zijn noodzakelijk om het fonds te kunnen laten functioneren en worden aangewend voor beheer, administratie en bewaring, alsook de verkoop, marketing en distributie van het fonds. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. Voor bepaalde op uw verzoek te verrichten additionele administratieve handelingen kunnen kosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over de kosten, de vergoedingen en de berekeningswijze daarvan is opgenomen in hoofdstuk 9 van het prospectus. In het verleden behaalde resultaten* * Het Perlas Borgplan is opgericht in 2011 en actief geworden per 24 februari Het fonds beschikt nog niet over voldoende gegevens over in het verleden behaalde resultaten om u een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekening van de performance over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten. Er is geen rekening gehouden met de instap- en uitstapvergoedingen. Praktische informatie De bewaarder van het (paraplu)fonds is Stichting Bewaarder DAF Depositary. Het prospectus en (half)jaarverslag van het paraplufonds zijn in de Nederlandse taal kosteloos verkrijgbaar via Ook de actuele intrinsieke waarde en overige informatie over het paraplufonds en de fondsen die daar onderdeel van uitmaken, zijn terug te vinden op Het (paraplu)fonds is onderworpen aan het Nederlands (fiscaal) recht en kwalificeert als een fiscale beleggingsinstelling. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de manier waarop inkomsten van en uit het fonds worden belast. Een belegging in het fonds kan desgewenst onderdeel uitmaken van een fiscaal gefaciliteerde regeling. Neem voor meer informatie over de fiscale behandeling van uw belegging in het fonds contact op met uw fiscaal adviseur. Ostrica BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van Perlas Global Active Investment Fund. Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft specifiek een subfonds van het paraplufonds Perlas Global Active Investment Fund. Het prospectus en de periodieke verslagen worden evenwel voor het paraplufonds in haar geheel opgesteld. Het fonds maakt deel uit van een paraplufonds dat bestaat uit meerdere subfondsen. Deze subfondsen zijn krachtens de wet binnen het vermogen van het paraplufonds administratief van elkaar gescheiden en hebben ieder een eigen beleggingsbeleid. Het vermogen van een subfonds dient alleen ter voldoening van vorderingen die voortvloeien uit schulden die verband houden met het beheer en bewaring van het subfonds en de rechten van deelneming. Instappen, uitstappen en switchen tussen de fondsen die deel uitmaken van het paraplufonds is op weekbasis mogelijk tegen de intrinsieke waarde en rekeninghoudende met de toepasselijke kosten (zie hierboven). Het Perlas Global Active Investment Fund is in Nederland geregistreerd en het staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Aan Ostrica BV is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 17 november 2014.

9 Pagina I 9 I aanvraagformulier Perlasplan (klein) kind Essentiële Beleggersinformatie Perlas Kernplan Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande het Perlasplan. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. PERLAS KERNPLAN (ISIN: NL ) Dit fonds wordt beheerd door Ostrica BV Het fonds is onderdeel van het paraplufonds: Perlas Global Active Investment Fund Doelstelling en beleggingsbeleid Het Perlas Kernplan heeft als doelstelling vermogensgroei en/of inkomen op de lange termijn en is met name geschikt voor beleggers met een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar die een hoog rendement nastreven, maar daarbij de risico's wensen te beperken. Het Perlas Kernplan belegt voornamelijk in investment grade obligaties uitgegeven door bedrijven en overheden, aandelen en (vast)rentende alternatieve beleggingen. Het Perlas Kernplan wordt discretionair beheerd en zal steeds in ongeveer 50 individuele financiële instrumenten beleggen met een spreiding naar risicofactoren, zoals sector, kredietwaardigheid, looptijd en land. Vanwege de wens de risico s te beperken is de allocatie meer gericht op de obligaties dan op de andere vermogenscategorieën. De rendementsdoelstelling is om gemiddeld twee (2) procent meer rendement te behalen dan de voor het (sub)fonds geldende benchmark. Deze benchmark bestaat voor 30% uit de ishares Markit iboxx Euro Corporate Bond Fund index, voor 5% uit Eonia, voor 35% uit de Vanguard Global Stock Index Fund en voor 30% uit de HFRX Global Hedge Fund EUR Index. Het winstdeel van het (sub)fonds dat om fiscale redenen moet worden uitgekeerd zal jaarlijks binnen acht maanden aan beleggers worden uitgekeerd. Tenzij anders is overeengekomen zullen deze niet worden uitbetaald, maar worden herbelegd in het fonds. Het gedeelte van de winst dat om fiscale redenen niet hoeft te worden uitgekeerd zal worden herbelegd. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het fonds is opgenomen in hoofdstuk 5 van het prospectus. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Potentieel lagere opbrengst Hoger risico Potentieel hogere opbrengst De historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische indicator zijn gebruikt, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het (sub)fonds. Het risico- en opbrengstprofiel van het (sub)fonds kan in de loop van de tijd variëren en er wordt niet gegarandeerd dat het ongewijzigd blijft. Categorie 1 betekent niet in dat een belegging risicoloos is. Het (sub)fonds is geclassificeerd in categorie 4 vanwege de voor het (sub)fonds specifieke blootstelling aan markt-, rente-, krediet- en valutarisico s zoals dit voortvloeit uit het beleggingsbeleid van het fonds. Het fonds biedt geen kapitaalgarantie of kapitaalbescherming. Het fonds is onderhevig aan de volgende risico's die niet voldoende in de indicator in aanmerking worden genomen: Kredietrisico: het fonds belegt in financiële instrumenten waarvan de kredietkwaliteit kan verslechteren. Het risico bestaat dus dat de uitgevende instelling van financiële instrumenten niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de kredietkwaliteit van een uitgevende instelling verslechtert, kan de waarde van de financiële instrumenten, zoals obligaties van de uitgevende instelling of van de aan die instelling gekoppelde derivaten dalen; Risico van discretionair beheer: aangezien de beheerstijl berust op anticipatie van de ontwikkeling van de verschillende markten, bestaat het risico dat het fonds niet altijd in de best presterende markten belegt; en Operationele risico s: dit betreffen onder meer de bewaarnemings- en afwikkelingsrisico s. Meer informatie over deze en andere risico s verbonden aan beleggen in het fonds is opgenomen in hoofdstuk 6 van het prospectus. Kosten Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding: 0,5% Dit is het maximale percentage dat van uw inleg zou kunnen worden afgehouden voordat uw inleg wordt belegd. Het eenmalig per jaar switchen tussen de subfondsen Uitstapvergoeding: geen is kosteloos. Uitstappen is kosteloos. Er wordt geen geld ingehouden voordat de opbrengsten van uw beleggingen worden uitbetaald of overgemaakt naar een andere partij. Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten: Het bedrag voor de lopende kosten is gebaseerd op de geschatte kosten voor het 1,31 % jaar Dit bedrag kan van jaar tot jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransatiekosten. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding: Geen

10 Pagina I 10 I aanvraagformulier Perlasplan (klein) kind Switchen is in beginsel kosteloos. Bij switchen is alleen een vergoeding verschuldigd indien meer dan één (1) keer per kalenderjaar door u wordt geswitcht. De door u te betalen kosten en vergoedingen zijn noodzakelijk om het fonds te kunnen laten functioneren en worden aangewend voor beheer, administratie en bewaring, alsook de verkoop, marketing en distributie van het fonds. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. Voor bepaalde op uw verzoek te verrichten additionele administratieve handelingen kunnen kosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over de kosten, de vergoedingen en de berekeningswijze daarvan is opgenomen in hoofdstuk 9 van het prospectus. In het verleden behaalde resultaten* * Het Perlas Kernplan is opgericht in 2011 en actief geworden per 24 februari Het fonds beschikt nog niet over voldoende gegevens over in het verleden behaalde resultaten om u een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekening van de performance over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten. Er is geen rekening gehouden met de instap- en uitstapvergoedingen. Praktische informatie De bewaarder van het (paraplu)fonds is Stichting Bewaarder DAF Depositary. Het prospectus en (half)jaarverslag van het paraplufonds zijn in de Nederlandse taal kosteloos verkrijgbaar via Ook de actuele intrinsieke waarde en overige informatie over het paraplufonds en de fondsen die daar onderdeel van uitmaken, zijn terug te vinden op Het (paraplu)fonds is onderworpen aan het Nederlands (fiscaal) recht en kwalificeert als een fiscale beleggingsinstelling. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de manier waarop inkomsten van en uit het fonds worden belast. Een belegging in het fonds kan desgewenst onderdeel uitmaken van een fiscaal gefaciliteerde regeling. Neem voor meer informatie over de fiscale behandeling van uw belegging in het fonds contact op met uw fiscaal adviseur. Ostrica BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van Perlas Global Active Investment Fund. Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft specifiek een subfonds van het paraplufonds Perlas Global Active Investment Fund. Het prospectus en de periodieke verslagen worden evenwel voor het paraplufonds in haar geheel opgesteld. Het fonds maakt deel uit van een paraplufonds dat bestaat uit meerdere subfondsen. Deze subfondsen zijn krachtens de wet binnen het vermogen van het paraplufonds administratief van elkaar gescheiden en hebben ieder een eigen beleggingsbeleid. Het vermogen van een subfonds dient alleen ter voldoening van vorderingen die voortvloeien uit schulden die verband houden met het beheer en bewaring van het subfonds en de rechten van deelneming. Instappen, uitstappen en switchen tussen de fondsen die deel uitmaken van het paraplufonds is op weekbasis mogelijk tegen de intrinsieke waarde en rekeninghoudende met de toepasselijke kosten (zie hierboven). Het Perlas Global Active Investment Fund is in Nederland geregistreerd en het staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Aan Ostrica BV is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 17 november 2014.

11 Pagina I 11 I aanvraagformulier Perlasplan (klein) kind Essentiële Beleggersinformatie Perlas Dynamischplan Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande het Perlasplan. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen. PERLAS DYNAMISCHPLAN (ISIN: NL ) Dit fonds wordt beheerd door Ostrica BV Het fonds is onderdeel van het paraplufonds: Perlas Global Active Investment Fund Doelstelling en beleggingsbeleid Het Perlas Dynamischplan heeft als doelstelling vermogensgroei en/of inkomen op de lange termijn en is met name geschikt voor beleggers met een beleggershorizon van 10 tot 15 jaar die een hoog rendement nastreven en bereid zijn daarbij meer dan gemiddelde risico s te nemen. Hiertoe is de allocatie meer gericht op aandelen dan op andere vermogenscategorieën. Het Perlas Dynamischplan belegt derhalve voornamelijk in aandelen en (vast)rentende alternatieve beleggingen. Het Perlas Dynamischplan wordt discretionair beheerd en zal steeds in ongeveer 120 tot 150 individuele financiële instrumenten beleggen met een spreiding naar risicofactoren, zoals sector en land. De rendementsdoelstelling is om gemiddeld vier (4) procent meer rendement te behalen dan de voor het (sub)fonds geldende benchmark. De benchmark bestaat voor 75% uit de Vanguard Global Stock Index Fund, voor 20% uit de HFRX Global Hedge Fund EUR en voor 5% uit Eonia. Het winstdeel van het fonds dat om fiscale redenen moet worden uitgekeerd zal jaarlijks binnen acht maanden aan beleggers worden uitgekeerd. Tenzij anders is overeengekomen zullen deze niet worden uitbetaald, maar worden herbelegd in het fonds. Het gedeelte van de winst dat om fiscale redenen niet hoeft te worden uitgekeerd zal worden herbelegd. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het fonds is opgenomen in hoofdstuk 5 van het prospectus. Risico- en opbrengstprofiel Lager risico Potentieel lagere opbrengst Hoger risico Potentieel hogere opbrengst De historische gegevens, die voor de berekening van de synthetische indicator zijn gebruikt, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het fonds. Het risico- en opbrengstprofiel van het (sub)fonds kan in de loop van de tijd variëren en er wordt niet gegarandeerd dat het ongewijzigd blijft. Categorie 1 betekent niet in dat een belegging risicoloos is. Het (sub)fonds is geclassificeerd in categorie 6 vanwege de voor het (sub)fonds specifieke blootstelling aan markt-, rente-, krediet- en valutarisico s zoals dit voortvloeit uit het beleggingsbeleid van het (sub)fonds. Het (sub)fonds biedt geen kapitaalgarantie of kapitaalbescherming. Het (sub)fonds is onderhevig aan de volgende risico's die niet voldoende in de indicator in aanmerking worden genomen: Kredietrisico: het fonds belegt in financiële instrumenten waarvan de kredietkwaliteit kan verslechteren. Het risico bestaat dus dat de uitgevende instelling van financiële instrumenten niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de kredietkwaliteit van een uitgevende instelling verslechtert, kan de waarde van de financiële instrumenten, zoals de aan die uitgevende instelling gekoppelde derivaten dalen; Risico van discretionair beheer: aangezien de beheerstijl berust op anticipatie van de ontwikkeling van de verschillende markten, bestaat het risico dat het fonds niet altijd in de best presterende markten belegt; en Operationele risico s: dit betreffen onder meer de bewaarnemings- en afwikkelingsrisico s. Meer informatie over deze en andere risico s verbonden aan beleggen in het fonds is opgenomen in hoofdstuk 6 van het prospectus. Kosten Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend Instapvergoeding: 0,5% Dit is het maximale percentage dat van uw inleg zou kunnen worden afgehouden voordat uw inleg wordt belegd. Het eenmalig per jaar switchen tussen de subfondsen Uitstapvergoeding: geen is kosteloos. Uitstappen is kosteloos. Er wordt geen geld ingehouden voordat de opbrengsten van uw beleggingen worden uitbetaald of overgemaakt naar een andere partij. Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken Lopende kosten: Het bedrag voor de lopende kosten is gebaseerd op de geschatte kosten voor het 1,31 % jaar Dit bedrag kan van jaar tot jaar variëren. Dit is exclusief portefeuilletransatiekosten. Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken Prestatievergoeding: Geen

12 Pagina I 12 I aanvraagformulier Perlasplan (klein) kind Switchen is in beginsel kosteloos. Bij switchen is alleen een vergoeding verschuldigd indien meer dan één (1) keer per kalenderjaar door u wordt geswitcht. De door u te betalen kosten en vergoedingen zijn noodzakelijk om het fonds te kunnen laten functioneren en worden aangewend voor beheer, administratie en bewaring, alsook de verkoop, marketing en distributie van het fonds. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging. Voor bepaalde op uw verzoek te verrichten additionele administratieve handelingen kunnen kosten in rekening worden gebracht. Meer informatie over de kosten, de vergoedingen en de berekeningswijze daarvan is opgenomen in hoofdstuk 9 van het prospectus. In het verleden behaalde resultaten* * Het Perlas Dynamischplan is opgericht in 2011 en actief geworden per 24 februari Het fonds beschikt nog niet over voldoende gegevens over in het verleden behaalde resultaten om u een bruikbare aanwijzing van de in het verleden behaalde resultaten te verschaffen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Bij de berekening van de performance over het verleden is rekening gehouden met de lopende kosten. Er is geen rekening gehouden met de instap- en uitstapvergoedingen. Praktische informatie De bewaarder van het (paraplu)fonds is Stichting Bewaarder DAF Depositary. Het prospectus en (half)jaarverslag van het paraplufonds zijn in de Nederlandse taal kosteloos verkrijgbaar via Ook de actuele intrinsieke waarde en overige informatie over het paraplufonds en de fondsen die daar onderdeel van uitmaken, zijn terug te vinden op Het (paraplu)fonds is onderworpen aan het Nederlands (fiscaal) recht en kwalificeert als een fiscale beleggingsinstelling. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de manier waarop inkomsten van en uit het fonds worden belast. Een belegging in het fonds kan desgewenst onderdeel uitmaken van een fiscaal gefaciliteerde regeling. Neem voor meer informatie over de fiscale behandeling van uw belegging in het fonds contact op met uw fiscaal adviseur. Ostrica BV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van Perlas Global Active Investment Fund. Dit document met essentiële beleggersinformatie beschrijft specifiek een subfonds van het paraplufonds Perlas Global Active Investment Fund. Het prospectus en de periodieke verslagen worden evenwel voor het paraplufonds in haar geheel opgesteld. Het fonds maakt deel uit van een paraplufonds dat bestaat uit meerdere subfondsen. Deze subfondsen zijn krachtens de wet binnen het vermogen van het paraplufonds administratief van elkaar gescheiden en hebben ieder een eigen beleggingsbeleid. Het vermogen van een subfonds dient alleen ter voldoening van vorderingen die voortvloeien uit schulden die verband houden met het beheer en bewaring van het subfonds en de rechten van deelneming. Instappen, uitstappen en switchen tussen de fondsen die deel uitmaken van het paraplufonds is op weekbasis mogelijk tegen de intrinsieke waarde en rekeninghoudende met de toepasselijke kosten (zie hierboven). Het Perlas Global Active Investment Fund is in Nederland geregistreerd en het staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Aan Ostrica BV is in Nederland een vergunning verleend en zij staat onder toezicht van Stichting Autoriteit Financiële Markten. Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 17 november 2014.

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het als vertegenwoordiger van de rechtspersoon volgende op u van toepassing? Ik ben

Nadere informatie

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het volgende op u van toepassing? Ik ben op de hoogte dat de dienstverlening van Perlas execution

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Staatsobligatiefonds 2016 Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Staatsobligatiefonds

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer

BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer BND Euro Obligatie Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Euro Obligatie

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds

Leeswijzer. Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter BND Wereld Indexfonds Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds (het

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Alpha High Performance Fund

Alpha High Performance Fund Alpha High Performance Fund An Elite Fund Management B.V. Alternative Investment Fund INSCHRIJVING / WIJZIGING DEELNAMEBEDRAG [ ] Alpha Future Spread Fund [ ] Dutch Darlings Fund (voorheen AESF) [ ] Alpha

Nadere informatie

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer

BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer BND Wereld Indexfonds - Hedged Leeswijzer Essentiële Beleggersinformatie en Financiële Bijsluiter Dit document bevat de essentiële beleggersinformatie en de financiële bijsluiter van het BND Wereld Indexfonds

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 2012

Essentiële Beleggersinformatie 2012 1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Informatie Perlasplan

Informatie Perlasplan Informatie Perlasplan voor de financieel adviseur groei door strategie financieel adviseur 2 perlas groei door strategie Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben.

Risico- en. compartiment. een zo hoog. het belegdee. beleggen in. 20- index samenstellen. Aanbeveling Dit die nemen. België hebben. Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmatem eriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld omm

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0416 Versie d.d. 4 april 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. particulieren

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. particulieren Acceptatieformulier beleggingsdiensten particulieren Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam (of bij een en/of rekening de namen) en adresgegevens in van de persoon of personen die

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.0316 Versie d.d. 25 maart 2016 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden Handdruk

Nadere informatie

FAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt. Aanbieding/overhandiging van de KII

FAQ in verband met het gebruik van de essentiële beleggersinformatie, ookwel KII, in de relatie met de cliënt. Aanbieding/overhandiging van de KII Belgische Vereniging van Asset Managers Veelgestelde vragen FAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt Deze FAQ wordt op regelmatige

Nadere informatie

informatie Perlasplan

informatie Perlasplan informatie Perlasplan voor de financieel adviseur groei door strategie Perlas Borgplan, Perlas Kernplan en Perlas Dynamischplan zijn subfondsen van het Perlas Global Active Investment Fund, waarin wordt

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. Aanvraagformulier Allianz Rekening Deze aanvraag is tot stand gekomen door bemiddeling van Financieel adviseur Aanstellingsnummer ANAM Naam cliënt Cliëntnummer Profieltest

Nadere informatie

Whisky is een beleggingsobject dat kwalificeert als een hoog risico belegging. Het product is om die reden niet geschikt voor iedere belegger.

Whisky is een beleggingsobject dat kwalificeert als een hoog risico belegging. Het product is om die reden niet geschikt voor iedere belegger. Klantprofiel Scotch Whisky International (SWI) is ingeschreven in het register van de AFM als beheerder van beleggingsobjecten. Aan deze vergunning zijn veel verplichtingen verbonden waaronder de zorgplicht

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.0216 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn uitsluitend

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk

Voorwaarden Gouden Handdruk Voorwaarden Gouden Handdruk BND.VW.GH.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Gouden Handdruk zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden Gouden

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam en adresgegevens in van de rechtspersoon die klant wil worden van DEGIRO. 1. Rekeninghouder

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van

1e Plaats. Ik wil eenmalig een extra inleg doen van enmix Hypotheek wijzigen 1. Uw gegevens 1a Naam en voorletters 1b Huisnummer (met toevoeging) 1c Straat 1d Postcode 1e Plaats 1f Telefoonnummer 1g Rekeningnummer/IBAN (Zie Mijn ING en/of uw Afschrift)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Expiratie

Aanvraagformulier Expiratie Allianz Nederland Asset Management B.V. Aanvraagformulier Expiratie Allianz Rekening Deze aanvraag is tot stand gekomen door bemiddeling van Financieel Adviseur Aanstellingsnr ANAM Naam cliënt Cliëntnummer

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling

Voorwaarden Pensioenaanvulling Voorwaarden Pensioenaanvulling BND.VW.PA.250917 Versie d.d. 25 september 2017 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden Pensioenaanvulling zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Voorwaarden

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. Wijzigingsformulier Allianz Rekening Alleen de wijzigingen aangeven s.v.p. Naam financieel adviseur Aanstellingsnr. ANAM Naam adviseur Naam cliënt Cliëntnummer Profieltest

Nadere informatie

Risicoprofiel 123 INFORMATIE

Risicoprofiel 123 INFORMATIE 01 INFORMATIE Met behulp van deze vragenlijst kunt u zelf uw risicoprofiel vaststellen. Correcte invulling van de vragen en optelling van de punten leiden tot een bepaald beleggingsprofiel. Rekeningnummer:

Nadere informatie

Perlas Global Active Investment Fund (Perlasplan)

Perlas Global Active Investment Fund (Perlasplan) Perlas Global Active Investment Fund (Perlasplan) Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 STRUCTUUR... 4 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014 PERLASPLAN...

Nadere informatie

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan

Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Wijzigingsopdracht VvAA VermogensGroeiPlan/Koopsom-/Spaar-/PensioenEffectPlan Alle vragen s.v.p. nauwkeurig en volledig beantwoorden. Met dit formulier kunt u wijzigingen van uw polis kenbaar maken. Kruist

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management

Vragenlijst risicobereidheid Particulier. Van Amstberg Capital Management Vragenlijst risicobereidheid Particulier e situatie Van Amstberg Capital Management Om te komen tot een weloverwogen keuze, welk profiel van Van Amstberg Capital Management het best bij u past, kan onder

Nadere informatie

Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen)

Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen) Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen) Participant 1 Naam Adres Postcode/woonplaats Land Nationaliteit Telefoonnummer E-mail Bankrekeningnummer (IBAN) Ten name van Woonplaats (hierna te noemen:

Nadere informatie

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel

AEGON Verzekeren&Beleggen. Beleggingsprofiel AEGON Verzekeren&Beleggen Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U heeft aangegeven een AEGON Verzekeren&Beleggen beleggingsverzekering te willen afsluiten. Door het invullen van de

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek en AEGON Levensloop Hypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek of een AEGON Levensloop Hypotheek afsluiten. Door het beantwoorden

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel

AEGON LevenHypotheek. Beleggingsprofiel AEGON LevenHypotheek Beleggingsprofiel Waarom uw beleggingsprofiel vaststellen? U wilt een AEGON LevenHypotheek afsluiten. Door het beantwoorden van de onderstaande vragen wordt uw persoonlijk risicoprofiel

Nadere informatie

Overeenkomst ASN Vermogensbeheer

Overeenkomst ASN Vermogensbeheer Overeenkomst ASN Vermogensbeheer Partijen %%NAAM01%% %%EnOfNaam2%%, wonende/gevestigd %%PostAdres01%% te %%PostcodePA%% %%PlaatsPA%%, hierna te noemen Cliënt en ASN Vermogensbeheer B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

Expirerende Lijfrente

Expirerende Lijfrente GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen. Vandaag de dag betekent dit dat het regelen

Nadere informatie

Alpha High Performance Fund

Alpha High Performance Fund Alpha High Performance Fund An Elite Fund Management B.V. Alternative Investment Fund INSCHRIJVING / WIJZIGING DEELNAMEBEDRAG Alpha-fondsen [ ] Alpha Future Spread Fund [ ] Dutch Darlings Fund (voorheen

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam

Nadere informatie

Klantprofiel Individueel pensioen

Klantprofiel Individueel pensioen Klantprofiel Individueel pensioen 1 Inleiding Dit document heeft tot doel inzicht te verschaffen in uw persoonlijke financiële situatie. Inzicht in zowel uw persoonlijke als de financiële situatie zijn

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente

Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Wijzigingsformulier VvAA Beleggingslijfrente Naam verzekeringnemer n m n v Polisnummer VvAA relatienummer Wijziging in uw persoonlijke gegevens Ingangsdatum wijziging (dd-mm-jjj) Nieuw adres Postcode Telefoonnummer

Nadere informatie

Tussenpersoonnummer. Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam. Nationaliteit. Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : dag maand jaar.

Tussenpersoonnummer. Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam. Nationaliteit. Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : dag maand jaar. AEGON Lijfrenterekening Inschrijfformulier In te vullen door uw tussenpersoon of adviseur: Tussenpersoonnummer Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam : Gegevens rekeninghouder Persoonsgegevens Voorletter(s)

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

REGLEMENT MEESMAN BELEGGINGSREKENING

REGLEMENT MEESMAN BELEGGINGSREKENING REGLEMENT MEESMAN BELEGGINGSREKENING 01 JANUARI 2015 Inhoudsopgave Dit is het door Meesman Index Investments opgestelde Reglement Meesman Beleggingsrekening. Dit Reglement is bedoeld om (potentiële) beleggers

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere)

EDMOND DE ROTHSCHILD COMMOSPHERE (EdR Commosphere) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013.

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. Meezenden: Kopie legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/nederlandse

Nadere informatie

AXA BELEGGINGSREKENING

AXA BELEGGINGSREKENING AXA BELEGGINGSREKENING Aanmeldingsformulier Eerste rekeninghouder Naam: man vrouw Voorletter(s): Sofinummer: Adres: alleenstaand ongehuwd samenwonend gehuwd geregistreerd partner Postcode en woonplaats:

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor

RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BlackRock Developed World Index Sub-Fund. BlackRock

BlackRock Developed World Index Sub-Fund. BlackRock BlackRock Developed World Index Sub-Fund BlackRock ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte

Nadere informatie

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen

Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Aegon Beheerd Beleggen Vragenlijst Aegon Beheerd Beleggen Wat fijn dat u uw huidige beleggingsrekening wilt omzetten naar Aegon Beheerd Beleggen. Voordat we uw rekening kunnen omzetten, vragen wij u deze

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

DE HOF HOORNEMAN REKENING

DE HOF HOORNEMAN REKENING DE HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN EN SPAREN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN UW VERMOGEN IS HET WAARD WAAROM DE HOF HOORNEMAN REKENING? MET EEN HOF HOORNEMAN REKENING KUNT U VIA INTERNET

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

Voorwaarden PensioenBelegging

Voorwaarden PensioenBelegging 1 Algemeen en definities 1.1 De Voorwaarden PensioenBelegging zijn een aanvulling op de Voorwaarden. De Voorwaarden PensioenBelegging zijn uitsluitend van toepassing op de Participaties PensioenBelegging

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

Productvoorwaarden Flexfund. Artikel Datum 1 april 2015

Productvoorwaarden Flexfund. Artikel Datum 1 april 2015 Productvoorwaarden Flexfund Artikel 7328.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Flexfund 3 2 Risico s van beleggen 3 3 Belegging 3 4 Inleg bij aanvang 3 5 Kosten 3 6 Aansprakelijkheid 4 7 Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN

31.07.2015 VOORSTEL EN TOELICHTING TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME VAN DELTA LLOYD CORPORATE BOND FUND, DELTA LLOYD COLLATERALIZED BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN LT BOND FUND, DELTA LLOYD SOVEREIGN XLT BOND FUND, DELTA LLOYD SUB SOVEREIGN

Nadere informatie

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen Openingsformulieren Rekening openen Hartelijk dank voor uw belangstelling in. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de volgende stappen

Nadere informatie

Handleiding de Beleggingsrekening

Handleiding de Beleggingsrekening 1 Handleiding de Beleggingsrekening 1 Stichting REAAL Beleggingsrekening gevestigd te Utrecht, K.v.K.nr. 41155868, is een zelfstandige juridische entiteit. Stichting REAAL Beleggingsrekening werkt samen

Nadere informatie

Premiesplitsing i.v.m. successierecht toepassen? ( ) Ja ( ) Nee

Premiesplitsing i.v.m. successierecht toepassen? ( ) Ja ( ) Nee Aanvraagformulier TAF Leven Personal overlijdensrisicoverzekering Gegevens tussenpersoon Tussenpersoon nummer: 162665 Naam: Financieel Adviescentrum Nederland FACN Antwoordnummer 897 7300 WB Apeldoorn

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan

Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Fondskeuze Zelf Beleggen Pensioen Continu Plan Toelichting Binnen het Pensioen Continu Plan belegt Delta Lloyd standaard voor u in de Neutrale Lifecycle. U kunt ook zelf uw Lifecycle samenstellen door

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer

Nadere informatie