BELANGRIJKE HAAGSE VERDRAGEN DIE GESCHIKT ZIJN OM GELEIDELIJK AAN IN ALLE LANDEN VAN EUROPA IN VOEGE TE TREDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELANGRIJKE HAAGSE VERDRAGEN DIE GESCHIKT ZIJN OM GELEIDELIJK AAN IN ALLE LANDEN VAN EUROPA IN VOEGE TE TREDEN"

Transcriptie

1 REVUE BELGE DE DROIT INTERNATIONAL 1991/1 Éditions BRUYLANT, Bruxelles BELANGRIJKE HAAGSE VERDRAGEN DIE GESCHIKT ZIJN OM GELEIDELIJK AAN IN ALLE LANDEN VAN EUROPA IN VOEGE TE TREDEN DOOE Raymond VAN DIJCK I. E b b e s t a a t v o o b h e t o g e n b l i k i n E u b o p a GEEN UNIFORME EuBO PESE JUBIDISCHE POLITIEK De Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht is een der representatieve instellingen van rechtseenmaking waarvan de zetel in Europa is gevestigd. In tegenstelling met andere instellingen van rechtseenmaking die regionaal georganiseerd zijn (zoals bijvoorbeeld Benelux en de Raad van Europa) kunnen ook niet Europese staten, die de statuten van de Conferentie onderschrijven, met de goedkeuring van de lidstaten van de Conferentie van den Haag als lid worden opgenomen. Zoals thans Oost-Europese landen tot de Raad van Europa kunnen toetreden, zo ook is het noodzakelijk onder bepaalde voorwaarden geleidelijk aan ook vertegenwoordigers van Oost-Europese landen effectief bij de werkzaamheden van de Haagse deskundigencomités te betrekken, al was het slechts in de hoedanigheid van waarnemer. Daarenboven zou kunnen worden onderzocht of het niet opportuun is bepaalde organisatorische maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld dat de afgevaardigden in een afzonderlijke geografische secties per werelddeel zouden vergaderen, bijvoorbeeld om na te gaan welke speciale schikkingen in dat werelddeel zouden vereist zijn om de rechtseenmaking ten opzichte van de uitvoering van een concreet verdrag te bevorderen. Nu de grenzen tussen Oost- en West-Europa vervagen is het noodzakelijk dat in de toekomst slechts multilaterale verdragen zouden worden afgesloten die, niet alleen juridisch-wetenschappelijk, maar ook maatschappelijk in het kader van een op het hoogste niveau overeen te komen strategie zouden verantwoord zijn. Vooral wanneer het gaat om het uitwerken van regelen van internationaal privaatrecht, waarvan de rechtsbron meestal nationaal is, is het nodig op het hoogste Europese niveau de eenheid in verscheidenheid mogelijk te maken, door het aanwenden van de gepaste rechtstechnieken en aangepaste organisatiemaatregelen. Tot op heden hebben de in

2 470 R. V A N D IJC K stellingen van rechtseenmaking slechts als doelstelling gehad deze verdragen uit te werken die bij toepassing van hun statuten zijn verantwoord. Vermits iedere organisatie voor rechtseenmaking zonder controle van een andere Europese instelling of stichting (die zou bevoegd zijn er over te waken dat de verdragen in Europa binnen het kader zouden blijven van een Europese Juridische Politiek) haar eigen bevoegdheden ruim interpreteerde, zijn er verdragsconflicten ontstaan. Niet alleen zijn sommige artikels van verschillende multilaterale verdragen soms tegenstrijdig. Vermits iedere staat ook bilaterale overeenkomsten afsloot zijn deze soms nog in voege, hoewel de staat achteraf toetrad tot een multilateraal verdrag dat dezelfde materie tot voorwerp had. Dringend moet meer systematisch de techniek van verdragen worden weerhouden met in bijlage een uniforme wet of een uniform decreet, wil men in de toekomst onontwarbare toestanden voorkomen. Ook ware het nuttig na te gaan welke moderne rechtstechnieken reeds werden gebruikt in het verdragsrecht, om voornoemde problemen zo efficiënt mogelijk te kunnen oplossen. In dit verband kan bijvoorbeeld verwezen worden naar een tussen België en Italië afgesloten bilateraal verdrag tot het voorkomen van dubbele militiedienst door bipatriden. Hoewel België op het ogenblik dat het bilateraal verdrag werd afgesloten nog niet was toegetreden tot het multilateraal verdrag van de Raad van Europa terzake, werden in het bilateraal verdrag reeds deze principes van het multilateraal verdrag opgenomen die essentieel bleken om de complementariteit van het bilateraal verdrag met het multilateraal verdrag (waartoe een van beide staten nog niet kon toetreden) mogelijk te maken. Ook ten opzichte van de Haagse verdragen bestaat er een noodzaak uit te maken welke ervan nu reeds zouden geschikt zijn voor alle landen van Europa. Ongetwijfeld ware het gewenst dat de internationale Conferentie van Den Haag in de toekomst een belangrijke motorrol zou kunnen vervullen om een strategie Europese Juridische Politiek in te vullen met gunstige verdragen, namelijk met verdragen die geschikt zijn om in alle landen van Europa in voege te treden. Het feit dat het internationaal privaatrecht een onderdeel is van het materieel recht, van land tot land verschilt, in sommige landen meer een geschreven recht is en in andere landen meer een jurisprudentieel recht is, maakt het werken met gunstige multilaterale verdragen noodzakelijk. Ook zou meer systematisch moeten onderzocht worden of betreffende bepaalde verwijzingscategories van problemen geen verdrag is vereist met in bijlage een uniforme wet. Het is niet uitgesloten dat de uniforme wet voor een bepaald werelddeel, wat het formeel aspect betreft bijvoorbeeld, een andere inhoud zou hebben dan de uniforme wet van een ander werelddeel.

3 B E LA N G R IJK E H AA GSE V E R D R A G E N 471 Wat de landen van Europa betreft, ware het wel gewenst om de interregionale problemen efficiënt te kunnen behandelen en harmonisch te laten aansluiten bij de internationale verdragen, over subcomités te beschikken (bijvoorbeeld der Beneluxlanden, der Scandinavische landen, en indien ze als waarnemer of als nieuw lid zouden worden opgenomen der Baltische staten, of der gegroepeerde Oost-Europese landen die thuis horen in een vergelijkbaar rechtssysteem). Ware het niet gewenst in verband met wat betreft het Europa van de Burger en bij toepassing van een Europese Juridische Strategie, op regelmatige tijdstippen (bijvoorbeeld in de Beneluxzaal van het Egmontpaleis) werkvergaderingen te beleggen, om na te gaan welke vorderingen er reeds werden gemaakt of kunnen gemaakt worden, om dezelfde gunstige multilaterale verdragen in zoveel mogelijk Europese landen spoedig van toepassing te maken. Ook zou in een regionaal forum het interregionaal overleg betreffende regionale problemen moeten kunnen plaats hebben. De coördinatie ervan zou te Brussel kunnen plaats hebben. II. H a a g s e v e r d r a g e n W AARVAN HET FUNDAMENTEEL ONDERZOEK UITWEES DAT ZE GESCHIKT ZIJN OM IN ALLE LANDEN VAN EU ROPA IN VOEGE TE TREDEN Het is gewenst preventief in Europa administratieve en rechtsgeschillen tussen staten en regio s te voorkomen en systematisch te trachten deze door uniforme rechtsregelen te kunnen oplossen. Dit zou het meest efficiënt kunnen geschieden bij middel van verdragen waardoor zowel de wetbevoegdheids- en jurisdictieconflicten op een harmonische wijze kunnen worden opgelost. Het Haagse Verdrag betreffende de bevoegde overheid en het toepasselijk recht inzake maatregelen van Jeugdbescherming van 5 oktober 1961 is geschikt om nu in alle landen van Europa in voege te treden. Het Verdrag maakte trouwens reeds het voorwerp uit van het eerste colloquium dat het Belgisch Genootschap voor Internationaal Recht organiseerde op 27 oktober De besluiten die uit dit colloquium kunnen getrokken worden zijn zeer positief. Rekening houdend ermee worden volgende 10 punten voorgesteld : 1. Alle staten van Europa, zowel deze van West-Europa als deze van Oost-Europa, hebben er belang bij dat dit verdrag in hun land zou van toepassing zijn. Ten opzichte van alle gunstige verdragen zou er een algemeen multilateraal verdrag moeten worden uitgewerkt waardoor het mogelijk wordt dat ook Oost-Europese landen onder bepaalde voorwaarden tot

4 472 R. V A N D IJC K gunstige verdragen kunnen toetreden. Indien op langere termijn alle Europese staten tot voornoemd verdrag zouden zijn toegetreden, zouden ondermeer problemen van legal kidnapping in Europa gemakkelijker kunnen worden opgelost. Krachtens het verdrag is er slechts één overheid bevoegd en één recht op een bepaald ogenblik van toepassing. Anderzijds wordt de informatie en de samenwerking tussen de contracterende staten ook door het verdrag geregeld. 2. Alle Europese landen worden verzocht het oude Haagse voogdijverdrag van 12 juni 1902 op te zeggen (gelet ondermeer op de artikelen 2 en 18 van het verdrag van 1961). Indien het fundamenteel onderzoek zou uitwijzen dat de ervaring leert dat artikel 3 in de contracterende staten niet op een zelfde wijze wordt opgelost zou er een officiële interpretatie van moeten worden gemaakt, zodat ook de verdragsrechtelijke regeling bij toepassing van het verdrag van 1961 zou uniform worden. 3. De staten die reeds zijn toegetreden tot het verdrag van 1961 doch een voorbehoud hebben gemaakt betreffende bepaalde artikels zouden dit moeten intrekken. Dit werd reeds te recht door Nederland gedaan. 4. Het begrip minderjarige heeft in de verschillende multilaterale verdragen die in Europa tot stand kwamen niet steeds dezelfde betekenis. Voor de toepassing van alle verdragen die in Europa van toepassing zijn moeten begrippen worden gebruikt die in de verschillende verdragen dezelfde juridische inhoud dekken. Fundamenteel onderzoek moet uitwijzen welke de praktische ervaringen zijn die ingevolge de toepassing van het Kinderbeschermingsverdrag werden opgedaan. Is het niet praktischer een regeling te voorzien die de contracterende staat toelaat het verdrag toe te passen dit onder voorwaarde dat de minderjarige nog geen 18 jaar is, tenzij hij zou kunnen bewijzen dat hij niet aan de voorwaarden van het huidige artikel 12 voldoet? 5. Daar het Haags Kinderbeschermingsverdrag de algemene regelen inzake de bevoegde overheid, het toepasselijk recht en de jurisdictieregelen voor gans Europa moet kunnen vastleggen, mogen de andere verdragen, wetten of decreten inzake de verwijzingscategorie beschermende maatregelen (zie hierna onder rubriek V) er niet tegenstrijdig mee zijn. De jeugdbeschermende maatregelen die overeenkomstig het Haags Kinderbeschermingsverdrag werden getroffen zullen krachtens artikel 7 ervan worden erkend. De verdragsregelen die betrekking hebben op de gedwongen uitvoering moeten betrekking hebben op krachtens artikel 7 erkende maatregelen. Uniforme meertalige attesten zouden kunnen worden uitgewerkt om duidelijk te maken dat het hier gaat om maatregelen die in de andere contracterende staten moeten erkend worden.

5 B E LA N G R IJK E H AA GSE V E R D R A G E N Uniforme formulieren zouden moeten worden uitgewerkt enerzijds inzake de maatregelen betreffende de persoon en anderzijds betreffende de goederen van de minderjarige. Uit de ingevulde formulieren moet duidelijk blijken welke artikels van het verdrag van 1961 reeds werden toegepast en welke artikels nog kunnen worden toegepast in een concreet geval. 7. Zodra bij de bevoegde Europese instelling voor de eenmaking van de bewijzen, het bewijs van resident permanent zou zijn uitgewerkt en de voorwaarden van aflevering ervan aan minderjarigen zijn vastgelegd, zou kunnen bepaald worden onder welke voorwaarden de minderjarige resident permanent het recht heeft een Europees bewijs in verband ermee aan te vragen. Op basis ervan zou hij gemakkelijker de toepassing van de voordelen van het verdrag kunnen bekomen, onafgezien in welke regio of in welke staat van Europa hij zich bevindt waar het verdrag van toepassing is. Op deze wijze zou de gelijkberechtiging kunnen worden verzekerd, zowel in eigen land als in een andere contracterende staat. 8. Indien de minderjarige een uniform bewijs zou kunnen voorleggen afgeleverd door de ter zake bevoegde overheid, waardoor hij gemakkelijker zijn hoedanigheid van resident permanent zou kunnen bewijzen, zal het voor eenieder duidelijk zijn in welk land of regio de integratiemaatregelen moeten worden getroffen. Aldus kunnen de verantwoordelijkheden inzake het verstrekken van de minimum aan humanitaire hulp aan de meest behoeftigen worden duidelijk gesteld. 9. De Ambassadeurs van alle landen van Europa zijn er de vertegenwoordigers van in de verblijfsstaat. In alle Europese landen is immers het verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake het diplomatiek verkeer in voege. Bij een bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag uit te werken protocol zouden uniforme diplomatieke attesten kunnen worden afgeleverd om de toepassing van artikel 6 efficiënter te maken. Het protocol zou kunnen bepalen in welke mate, ingevolge een volmacht van de Ambassadeur, de Consul in zijn ressort geldig attesten zou kunnen afleveren. De gepaste juridische formulering in het protocol zal aldus ook oplossingen mogelijk maken in de gevallen waarin een regio de bevoegdheid van de nationale staat ter zake betwist. 10. Bij verdrag zou moeten overeengekomen worden dat de staten, binnen een bepaalde termijn, hun andere afgesloten bilaterale en multilaterale verdragen moeten herzien die op bepaalde punten met het Haags Kinderbeschermingsverdrag onverenigbaar zouden zijn. Hieraan moet niet noodzakelijker wijze een sanctie worden verbonden, maar op lange termijn zal dit de Europese eenmaking van de rechtsregelen bevorderen. Ook zouden tussen de representatieve instellingen van rechtseenmaking regelingen moeten worden getroffen om te voorkomen dat de centrale organen (die in de verschillende verdragen werden voorzien) niet complementair zouden wer-

6 474 E. VAN DIJCK ken met de diplomatieke en consulaire belangenbehartiging. Het Haags verdrag van 1961 wordt het meest efficiënt toegepast in de staten die aan een centraal orgaan er de uitvoering van hebben toevertrouwd. Waarom zouden de Beneluxlanden op basis van fundamenteel onderzoek (bijvoorbeeld een subcomité dat in E.G. verband werkt) niet uitmaken welke nuttige lessen kunnen worden getrokken uit de ervaring die men in Nederland heeft opgedaan in verband met het centraal orgaan dat er werd opgericht en dat de uniforme toepassing van het verdrag moet vergemakkelijken. Ook zou de rechtsvergelijking betrekking moeten hebben op de wijze waarop in de respectievelijk contracterende staten van het Kinderbeschermingsverdrag de taalproblemen (die betrekking hebben op de toepassing van het verdrag) het meest efficiënt worden opgelost. Naarmate voornoemde punten geleidelijk aan in alle landen van Europa zouden worden gerealiseerd, zal dit in het belang zijn van de minderjarige die onder de toepassing valt van het verdrag (onafgezien van zijn nationaliteit of het feit of hij al dan niet een O.V.N. vluchteling is) en zullen de juridische problemen van jeugdbescherming op basis van dezelfde conflictenregelen, bevoegdheidsregelen en jurisdictieregelen kunnen worden opgelost. Op deze wijze zou de gelijkberechtiging voor alle minderjarigen onafgezien van hun nationaliteit in gans Europa effectief mogelijk worden. III. H et u i t w e r k e n v a n e e n E u r o p e s e j u r i d i s c h e p o l i t i e k In het belang der Europese landen, regio s, steden en de bewoners ervan moet een Europese Juridische Politiek worden uitgewerkt opdat de doelstellingen van de Slotakte van Helsinki betreffende samenwerking en veiligheid op het Europese grondgebied bij middel van gunstige verdragen, gemeenschappelijke acties en strategieën zouden worden waar gemaakt. Voor alle kwesties die tot de Europese openbare orde behoren moet de coördinatie op het hoogste niveau worden verzekerd en de harmonie tussen de rechtsnormen van verschillend niveau kunnen worden geschapen, bij middel van gunstige complementaire normen. In het gepaste Europese forum moeten ook de in algemene termen geformuleerde aanbevelingen, (bijvoorbeeld die van de Verenigde Naties uitgaan) bij toepassing van de Europese Juridische Politiek, en verwijzend naar meer nauwkeurige multilaterale verdragen (die in Europa ter zake reeds werden uitgewerkt) worden toegelicht. Zo zou ondermeer in verband met de aanbeveling van de Verenigde Naties betreffende de Hechten van het Kind van 30 april 1959 effectief kunnen worden aangetoond, dat het Haags Kinderbeschermingsverdrag geen aanbeveling is maar een bindend verdrag en dat, indien de 10 hoger-

7 BE LA N G R IJK E H AAGSE VE RD RA G E N 475 vernoemde punten zouden worden waargemaakt, dit volledig de aanbeveling van de Verenigde Naties, wat Europa betreft op een passende wijze zou invullen. IV. D e e v o l u t i e d e r p r o b l e m e n VAN INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De internationalisering en de regionalisering der problemen en het openstellen der grenzen hebben tegenstrijdige belangen doen ontstaan. Naar mate het internationaal recht de gepaste rechtstechnieken ontwikkelde, konden meer en meer complexe problemen worden opgelost en konden conflictsituaties worden voorkomen. Het internationaal privaatrecht groeide in Europa op een zeer onevenwichtige wijze. In sommige Oost-Europese landen was immers het internationaal privaatrecht praktisch onbestaande. In de West-Europese landen ontstond er een soort wildgroei van het internationaal privaatrecht (dat een nationaal recht is en in vele gevallen jurisprudentieel recht is). Wanneer men over het openstellen der grenzen spreekt moet men beseffen dat door het openstellen der grenzen de wets- en bevoegdheidsconflicten niet worden opgelost en dat het nu nodig is te starten met de toepassing van een strategie Europese Juridische Politiek. Om de problemen op te lossen die verbonden zijn aan het verschil van de internationaal privaatrechten der landen, begon men in internationaal verband verdragen uit te werken. Maar zelfs de verdragen die men met drie staten uitwerkte om bepaalde gedeelten van hun nationaal internationaal privaatrecht een te maken, kwamen in botsing met verdragen die in een ruimer geografisch kader ter zake tot stand kwamen en die ook in het materieel recht van de staat werden opgenomen. Zo bestaan er op dit ogenblik verschillende verdragen die, wat bepaalde artikels betreft, onverenigbaar zijn. Het zou tijdverlies zijn alle tegenstrijdigheden te gaan opzoeken die bestaan tussen verschillende artikels van de verschillende verdragen. Men zou daarenboven ook moeten onderzoeken of de landen ieder afzonderlijk betreffende een bepaalde materie bilaterale overeenkomsten afsloten die tegenstrijdig blijken te zijn wat sommige artikels betreft, met het multilateraal verdragen waartoe de staat toetreedt. V. De NOODZAKELIJKE COMPLEMENTARITEIT D ER VERDRAGEN, W ETTEN EN DECRETEN In een bij het Ministerie van Buitenlandse zaken uitgewerkte studie komen de teksten voor van de voornaamste multilaterale verdragen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de bevoegde overhe-

8 476 B. VAN DIJCK den, wetsconflicten en jurisdictieconflicten inzake jeugdbeschermingsproblemen. Indien alle landen tot het verdrag van 5 oktober 1961 zouden toetreden zou het voor eenieder in Europa duidelijk worden gesteld welke soorten problemen onder de verwijzingscategorie der problemen vallen waarvoor het Haags kinderbeschermingsverdrag van toepassing is. Het verdrag is zowel van toepassing op de vertegenwoordiging van de minderjarige, als op beschermende maatregelen die, hetzij in hoofde van de persoon van de minderjarige moeten worden getroffen (betreffende het bewaarrecht, het bezoekrecht en de educatieve maatregelen) als deze die ten opzichte van zijn goederen moeten worden getroffen. Het verdrag is eveneens van toepassing betreffende het uitoefenen van een controle in verband met de wettelijke vertegenwoordiging van de minderjarige of wanneer het gaat om het inschakelen van administratieve maatregelen. De staten die toegetreden zijn of toetreden tot het verdrag moeten hun wetten en decreten hierop harmonisch afstemmen. Waarom zou men in staten die regionaliseren, op basis van een voorafgaande interregionale consensus, niet systematisch wetten stemmen met in bijlage een uniform decreet. Deze werkwijze zou het mogelijk maken in iedere staat van Europa de rechtseenmaking op termijn te bevorderen, hoewel iedere regio zou vrij blij - ven te beslissen op welk ogenblik het uniform decreet in de regio in voege zal treden. Dit systeem zal evenwel gemakkelijker kunnen worden ingevoerd in een land dat bijvoorbeeld twaalf regio s telt, waarvan de meerderheid der regio s de wet met in bijlage een uniform decreet goedkeurt, dan in een land met drie regio s. Om uit te maken welke maatregelen ten opzichte van de minderjarige niet onder het strafrecht vallen van een bepaalde staat moet men vooraf nagaan of de maatregel onder toepassing valt van het Haags Kinderbeschermingsverdrag (dat verondersteld wordt in dat land in voege te zijn). Bij toepassing van een Europese Juridische Politiek moet getracht worden de regio s in Europa, die ten opzichte van de staat waartoe ze behoren een zelfstandige wetgevende bevoegdheid opeisen, ervan te overtuigen de gunstige verdragen ook in hun regio toe te passen.aldus wordt een harmonie tussen het verdrag, de wet en het decreet tot stand gebracht, en wordt de Europese Juridische Politiek gerealiseerd, zelfs in de staten waar de regio s de autoriteit van de staat niet meer erkennen. VI. H e t i s v a n b e l a n g i n g u n s t i g e v e r d r a g e n VOOR DE TOEPASSING ERVAN N AAR UNIFORME EUROPESE BEW IJZEN TE KUNNEN VERW IJZEN Wil men effectief de gelijkberechtiging waarmaken bij de toepassing van normen (verdragen, wetten en decreten) moet meer dan in het verleden

9 BE LA N G R IJK E H AAGSE V E R D R A G E N 477 voor de toepassing ervan naar uniforme bewijzen worden verwezen. Dit is ook waar voor de toepassing van het Haags Kinderbeschermingsverdrag. Alle instellingen van rechtseenmaking in Europa hebben er derhalve belang bij dat de werkzaamheden die in verband ermee, bij de respectievelijke instellingen hebben plaats gehad, op een gecoördineerde wijze zouden worden afgerond. Dit is ondermeer aan te bevelen voor de werkzaamheden die bij de plaats hadden in verband met de resolutie (77) 66 van 28 september 1977 van de Raad van Europa. VII. S t a r t e n m e t e e n E u r o p e s e J u r i d i s c h e P o l i t i e k INZAKE PERSONEN, GOEDEREN EN DIENSTEN De beste methode om een Europese Juridische Politiek waar te maken, is ermee te starten. Wat de persoon van de minderjarige betreft, wordt verwezen naar wat hoger werd aanbevolen, opdat alle landen van Europa geleidelijk aan zo spoedig mogelijk tot het Haags Kinderbeschermingsverdrag zouden toetreden. Zoals hiervoor werd vermeld onder rubriek II had in verband ermee reeds fundamenteel onderzoek plaats en is hiervoor de noodzakelijke voorwaarde vervuld om reeds nu de Europese Juridische Politiek effectief te kunnen toepassen. Zo zou het nuttig zijn ingevolge een initiatief van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht, in samenwerking met de daartoe bevoegde instanties, het gepaste samenwerkingsverband samen te stellen, om een advies uit te brengen over het voornoemde 10 punten programma. Wat de goederen betreft is het vooral in verband met internationale en interregionale erfenissen dat bij middel van de gepaste initiatieven vlug positieve resultaten kunnen worden bereikt. Hiervoor ware het wel gewenst dat in het gepaste forum informeel overleg zou mogelijk zijn, om een samenwerking der representatieve instellingen binnen ket kader van een wetenschappelijk en maatschappelijk verantwoorde Europese Juridische Politiek, op een soepele wijze, mogelijk te maken. In verband met de Verdragen die voor het Europees notariaat van belang zijn werd reeds een praktisch programma uitgewerkt. a) Een samenwerkingsverband zou kunnen worden opgericht om de dubbele belasting inzake erfenissen, zowel voor interregionale als internationale erfenissen, op basis van het model O.E.S.O. verdrag in verband ermee, te voorkomen. In België zou, op grond van een wetswijziging, de affectatie der successierechten tussen de regio s hierop moeten worden afgestemd. b) Een samenwerkingsverband betreffende wetsconflicten in verband met de vorm van testamenten zou moeten aantonen :

10 478 B. V A N D IJC K dat het Haags Verdrag betreffende de regelen van internationaal privaatrecht inzake de vorm van testamenten van 5 oktober 1961 alle landen van Europa aanbelangt, evenals het verdrag van de Raad van Europa van 16 mei 1972 dat te Bazel werd ondertekend, en handelt over het inschrijven van testamenten. Nog belangrijker is het toetreden van alle Europese landen tot het verdrag van Washington van 1973 dat ingevolge een Internationale Conferentie, die door Unidroit werd voorbereid tot stand kwam. Dit verdrag zou een specifieke rol bij de toepassing van een Europese Juridische strategie kunnen vervullen. Wat de Europese landen betreft ware het gewenst dat het in alle Europese landen zou in voege zijn, omdat het aan iedereen toelaat (zowel aan de eigen nationalen als aan de vreemdelingen) in zijn eigen taal een testament te maken. (Voor nadere toelichting in verband ermee wordt verwezen naar B.T.I.R., , ). Dit verdrag zou ook nuttig in de vormingsprogramma s voor jonge diplomaten van andere werelddelen worden ingelast omdat het verdrag geschikt is in voege te treden in alle landen van de wereld. Een protocol zou bij dit verdrag moeten uitgewerkt om aan de consuls van alle Europese landen een zelfde bevoegdheid te verstrekken in verband met het verlijden van een testament in de internationale vorm. Ook ware het gewenst over passend vergelijkend recht (ondermeer betreffende de Duitse wetgeving ter zake) te beschikken in verband met het bewaren van een testament, omdat ter zake nog weinig uniforme regelen in Europa bestaan. c) Ten einde de regionale dienstverlening kwalitatief effectief te kunnen verbeteren zou ook kunnen worden onderzocht welke besluiten kunnen worden getrokken uit de notariële dagen die in 1988 in Mechelen werden georganiseerd. Het ware gewenst ook de zienswijze van de Belgische federatie van Notarissen en der bevoegde instanties te vernemen betreffende het voorstel van programma om de notariele dagen 1993 een Europees karakter te geven en te laten voorbereiden op nationaal, regionaal en lokaal niveau in samenwerking met de verantwoordelijken van de internationale instelling waarvan het verdrag zou worden behandeld.

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten en zijn overeengekomen als volgt:

Hebben besloten hiertoe een Verdrag te sluiten en zijn overeengekomen als volgt: Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen betreffende de wet

Nadere informatie

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen SARiV Advies 2013/19 SAR WGG Advies 11 juli 2013 Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen Boudewijnlaan 30 bus 81 1000 Brussel T.

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Unie met betrekking tot de wijzigingen van de bijlagen

Nadere informatie

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 12 mei 2005; A. CONTEXT VAN DE AANVRAAG EN ONDERWERP ERVAN SCSZ/05/69 1 BERAADSLAGING NR. 05/026 VAN 7 JUNI 2005 M.B.T. DE RAADPLEGING VAN HET WACHTREGISTER DOOR DE DIENST VOOR ADMINISTRATIEVE CONTROLE VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Nadere informatie

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies

Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend Advies aan Mevrouwen de Voorzitsters en de Heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Bijlage(n) Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 Artikel 1 1. Dit verdrag is van toepassing op de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken, gewezen op het grondgebied van een andere Staat dan die waar de erkenning en tenuitvoerlegging

Nadere informatie

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------ Administratieve schikking betreffende de toepassingsmodaliteiten van artikel 9 van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko (B.S.:07/12/2004)

Nadere informatie

Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR)

Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR) Protocol (CCR) Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (ADNR) Besluit I; CCR onder verwijzing naar haar Besluit 2000-II-5 en 2000-I-25 op voorstel van haar Comité voor gevaarlijke

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid. Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid. Brief van de minister van Buitenlandse Zaken 32635 Strategie van Nederlands buitenlandbeleid Nr. 5 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 april 2012 Mede namens de Staatssecretaris

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 maart 2010 (17.03) (OR. en) 6792/10. Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 maart 2010 (17.03) (OR. en) 6792/10. Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 maart 2010 (17.03) (OR. en) PUBLIC Interinstitutioneel dossier: 2009/0157 (COD) 6792/10 LIMITE JUSTCIV 34 CODEC 142 NOTA van: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT

TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT TYPES INSTRUMENTEN OVERZICHT Aanbeveling... 2 Advies... 2 Algemeen commentaar... 2 Beleidsdocument... 3 Besluit... 3 Decreet... 3 Europees besluit... 3 Grondwet... 3 Koninklijk besluit... 3 Mededeling...

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Het Verdrag van Den Haag van 13 januari 2000 over de internationale bescherming van volwassenen

Het Verdrag van Den Haag van 13 januari 2000 over de internationale bescherming van volwassenen DIRECTORAAT-GENERAAL INTERN BELEID BELEIDSONDERSTEUNENDE AFDELING C: RECHTEN VAN DE BURGER EN CONSTITUTIONELE ZAKEN JURIDISCHE ZAKEN Het Verdrag van Den Haag van 13 januari 2000 over de internationale

Nadere informatie

EINDELIJK EEN PUBLIEKRECHTELIJK KADER VOOR GEDECENTRALISEERDE VLAAMS-FRANSE SAMENWERKING

EINDELIJK EEN PUBLIEKRECHTELIJK KADER VOOR GEDECENTRALISEERDE VLAAMS-FRANSE SAMENWERKING EINDELIJK EEN PUBLIEKRECHTELIJK KADER VOOR GEDECENTRALISEERDE VLAAMS-FRANSE SAMENWERKING Prof. dr. Jan Wouters en Maarten Vidal * Hoewel in de praktijk lokale, gedecentraliseerde overheden (gemeenten,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B.

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Gelet op het verslag opgesteld door de heer L. GOLVERS en de heer B. KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : S /

Nadere informatie

ISSN Benelux Publicatieblad

ISSN Benelux Publicatieblad ISSN 0005-8777 Benelux Publicatieblad Datum uitgifte 29/09/2014 Inhoudstafel Benelux Publicatieblad Paginanummer 2 Beschikkingen 3 BESCHIKKING van het Benelux Comité van Ministers betreffende het grensoverschrijdend

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 28 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS Hoofdstuk 28-1 8/02/2010 INHOUDSOPGAVE ALGEMEENHEDEN - Toelichting - Gebruiksvoorwaarden - Wie heeft een IRB nodig? MODEL VAN HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS OVERHEID

Nadere informatie

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS HOOFDSTUK 24 BELGISCH MILITAIR RIJBEWIJS EN SHAPE-RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 2 1. Definities... 2 1.1. Belgisch militair rijbewijs... 2 1.2. SHAPE-rijbewijs... 2 2. Omwisseling

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

Voorstel van het BDF voor het uitwerken van een Europese legitimatiekaart inzake handicap Voorstelling aan de RvB van het EDF van Praag Februari 2009

Voorstel van het BDF voor het uitwerken van een Europese legitimatiekaart inzake handicap Voorstelling aan de RvB van het EDF van Praag Februari 2009 Voorstel van het BDF voor het uitwerken van een Europese legitimatiekaart inzake handicap Voorstelling aan de RvB van het EDF van Praag Februari 2009 1. Situering van het voorstel 2. Erkenningsprincipes

Nadere informatie

TRACTATENBLAB VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 11

TRACTATENBLAB VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1983 Nr. 11 37 (1982) Nr. 2 TRACTATENBLAB VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1983 Nr. 11 A, TITEL Overeenkomst betreffende de afgifte van een verklaring van verscheidenheid van familienamen, met bijlage;

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.10.2014 COM(2014) 651 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot machtiging van de opening van onderhandelingen over wijziging van het Verdrag inzake de grensoverschrijdende

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/099 BERAADSLAGING NR 11/058 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE ONDERLINGE UITWISSELING VAN IDENTIFICATIEPERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007

BERAADSLAGING RR Nr 26 / 2007 van 12 september 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Internationale kinderontvoeringen

Internationale kinderontvoeringen Internationale kinderontvoeringen INLEIDING Mijn partner dreigt ermee mijn 2-jarig kind naar Tunesië te nemen en niet meer terug te brengen. Ik ga hier niet mee akkoord. Mijn vrouw heeft zonder mijn toestemming

Nadere informatie

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS HOOFDSTUK 23 HET INTERNATIONALE RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. ALGEMEEN... 3 1. Toelichting... 3 2. Gebruiksvoorwaarden... 3 3. Wie heeft het internationale rijbewijs nodig... 3 II. MODEL VAN

Nadere informatie

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag,

gelet op artikel 63, eerste alinea punt 3 van het EG-Verdrag, P5_TA(2002)0591 Verblijfstitel met een korte geldigheidsduur * Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende de verblijfstitel met een korte

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN 11 JULI 1997. Administratieve regeling van 11 juli 1997 tussen de Belgische en de Italiaanse Ministers van Financiën tot het gelijktijdig uitvoeren van belastingcontroles, overeenkomstig

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 november 2004 (26.11) (OR. en) 15130/04 JAI 490 ASIM 47 BEGELEIDENDE NOTA van: het voorzitterschap aan: het Coreper (2e deel) nr. vorig doc.: 14497/04 JAI 441 ASIM

Nadere informatie

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3

REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAAT- REGELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBE- WIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004

ADVIES Nr. 12 / 2004 van 21 oktober 2004 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0021 (E) 12052/14 JUSTCIV 206 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2014 C(2014) 1410 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 11.3.2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn

1. Punt 43: Samenwerking in het kader van een gezamenlijk team waarbij functionarissen van Europol betrokken zijn RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 april 2000 (17.04) (OR. en) 7316/00 LIMITE EUROPOL 4 NOTA van: Europol aan: de Groep Europol nr. vorig doc.: 5845/00 EUROPOL 1 + ADD 1 + ADD 2 + ADD 3 Betreft: Artikel

Nadere informatie

13395/2/01 REV 2 ADD 1 gys/hb/dm 1 DG I

13395/2/01 REV 2 ADD 1 gys/hb/dm 1 DG I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 december 2001 (08.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2000/0227 (COD) 13395/2/01 REV 2 ADD 1 ENV 528 CODEC 1098 Betreft: Gemeenschappelijk standpunt van de Raad

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 168

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 168 71 (1989) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 168 A. TITEL Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging; 's-gravenhage, 1 augustus 1989 B. TEKST De

Nadere informatie

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002

Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Datum : 21/10/2002 BS : 29/10/2002 Omzendbrief betreffende de aanvraag tot verblijf of vestiging in het Koninkrijk, ingediend op basis van artikel 40 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

PERSONEN DIE NIET MEER

PERSONEN DIE NIET MEER HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN TITEL HOOFDSTUK 25 PERSONEN DIE NIET MEER IN BELGIË VERBLIJVEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. PERSONEN DIE IN EEN ANDERE LIDSTAAT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE VERBLIJVEN... 2 1. Wie?... 2 2. Welk document?...

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/037 BERAADSLAGING NR 11/028 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Een praktische gids. Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken

Een praktische gids. Europees justitieel netwerk in burgerlijke en handelszaken Gebruik van videoconferenties om bewijs te verkrijgen in burgerlijke en handelszaken krachtens Verordening (EG) nr. 1206/2001 van de Raad van 28 mei 2001 Een praktische gids Europees justitieel netwerk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie

O V E R E E N K O M S T Betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië

O V E R E E N K O M S T Betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië O V E R E E N K O M S T Betreffende de gezondheidszorgenverzekering tussen het Koninkrijk België en Australië (Inwerking getreden op 1 september 2009 Belgisch Staatsblad: 21 augustus 2009) Het Koninkrijk

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

vertegenwoordigd door: Charles H. Price II, Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika bij het Koninkrijk België;

vertegenwoordigd door: Charles H. Price II, Ambassadeur van de Verenigde Staten van Amerika bij het Koninkrijk België; ADMINISTRATIEVE SCHIKKING betreffende de toepassingsmodaliteiten van de Overeenkomst over de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika. Bij toepassing van artikel

Nadere informatie

FACULTATIEF PROTOCOL BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND OVER DE BETROKKENHEID VAN KINDEREN IN GEWAPENDE CONFLICTEN

FACULTATIEF PROTOCOL BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND OVER DE BETROKKENHEID VAN KINDEREN IN GEWAPENDE CONFLICTEN FACULTATIEF PROTOCOL BIJ HET VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND OVER DE BETROKKENHEID VAN KINDEREN IN GEWAPENDE CONFLICTEN (niet officiële Nederlandse vertaling). (VP = Voorafgaande paragraaf) VP 1

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/063 BERAADSLAGING NR 11/041 VAN 7 JUNI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.3.2003 COM(2003) 114 definitief 2003/0050 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt

Nadere informatie

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders

TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN. 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders TURKIJE BENODIGDE TRANSPORTVERGUNNINGEN 1. Benodigde transportvergunningen voor Nederlandse vervoerders - Gewaarmerkte kopie Eurovergunning voor grensoverschrijdend vervoer. - Voor het vervoer naar, van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

PROTOCOL TUSSEN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK EN HET KONINKRIJK BELGIË

PROTOCOL TUSSEN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK EN HET KONINKRIJK BELGIË PROTOCOL TUSSEN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK EN HET KONINKRIJK BELGIË EN AANVULLEND PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT REGELING VAN SOMMIGE ANDERE AANGELEGENHEDEN

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Rijksdienst voor Sociale zekerheid Directie Internationale Betrekkingen www.rsz.fgov.be Onderwerp Interimakkoorden en Europese Overeenkomst inzake Sociale Zekerheid: achterhaald?

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 275 Besluit van 18 mei 1995, houdende vaststelling van maatstaven die bij het in artikel 7a, eerste lid, van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen.

Koninklijk besluit betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen. Datum : 30/10/1991 Gewijzigd door het K.B. van 17/10/2000 (B.S. : 21/11/2000) Gewijzigd door het K.B. van 25/05/2005 (B.S. : 13/06/2005) B.S. : 17/12/1991 (Bijgewerkt 14/06/2005) Koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

(vertaling: nl) Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)

(vertaling: nl) Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN) [De teksten van de correcties van 30 december 2012, 28 januari 2014, 28 december 2014 en 31 december 2014 en van de wijzigingen van 1 oktober 2014 liggen ter inzage bij het Ministerie van Buitenlandse

Nadere informatie

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS

KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS KAS BANK N.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen...3 Artikel 2 Bewaring...4 Artikel 3 Belangenbehartiging houders van deelnemersrechten...4

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

Ook de Memorie van Toelichting moet in die richting worden aangepast.

Ook de Memorie van Toelichting moet in die richting worden aangepast. ADVIES NR 44 VAN 22 MEI 2001 VAN DE VASTE COMMISSIE ARBEID VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN OMTRENT HET VOORONTWERP VAN WET BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE WERKNEMERS TEGEN GEWELD,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034)

Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) 1/6 Advies nr 05/2010 van 3 februari 2010 Betreft: Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling van informaties in het wachtregister. (A/2009/034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden

CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en. Uniforme technische standaarden CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 11 RV/G (14) 26 JWG (14) 22 14 februari 2014 Or. en fr/de/nl/en COMITÉ REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 juli 2000 (17.07) (OR. fr) 9735/00 ADD 1 LIMITE JUSTCIV 75

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 7 juli 2000 (17.07) (OR. fr) 9735/00 ADD 1 LIMITE JUSTCIV 75 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 7 juli 2000 (17.07) (OR. fr) 9735/00 ADD 1 LIMITE JUSTCIV 75 NOTA van: aan: Betreft: de Franse delegatie het Comité burgerlijk recht Initiatief van de Franse Republiek

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008)

CIRCULAIRE NOTA. (16 mei 2008) K O N I N K R I J K BE L G I Ë F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s e Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n g

Nadere informatie

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM

EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM Napels, 2 december 2003 AANBEVELING VAN HET EURO-MEDITERRAAN PARLEMENTAIR FORUM AAN DE VIde EURO-MEDITERRANE MINISTERSCONFERENTIE betreffende de oprichting van een Euro-Mediterrane

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep visa nr. vorig doc.: 8696/03 VISA 70 COMIX 260 Betreft:

Nadere informatie

Belgische Kamer van Chemiehandel BKCH Chambre Belge du Commerce Chimique CBCC. Statuten op datum van 07/01/2009

Belgische Kamer van Chemiehandel BKCH Chambre Belge du Commerce Chimique CBCC. Statuten op datum van 07/01/2009 Belgische Kamer van Chemiehandel BKCH Chambre Belge du Commerce Chimique CBCC 80, Auguste Reyerslaan 1030 Brussel1000 Brussel Statuten op datum van 07/01/2009 Hoofdstuk 1. Benaming, zetel, duur, doel Artikel.1.

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 17.5.2010 COM(2010)233 definitief 2010/0125 (NLE) betreffende de sluiting van een protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie