Schadeloosstelling van zwakke weggebruikers die het slachtoffer worden van een verkeersongeval artikel 29 bis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schadeloosstelling van zwakke weggebruikers die het slachtoffer worden van een verkeersongeval artikel 29 bis"

Transcriptie

1 Schadeloosstelling van zwakke weggebruikers die het slachtoffer worden van een verkeersongeval artikel 29 bis - Auteur: Hélène de RODE, Advocaat, Oud-conferentiemeester uitgenodigd aan de UCL, Voorzitster van de European Academy of Sciences Collectie Droit des Assurances onder leiding van Claude Devoet, Jean-Luc Fagnart en Catherine Paris. - Artikel 29 bis, door de wet van 30 maart 1994 toegevoegd aan de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, is zeer belangrijk voor het bepalen van de vergoeding van de schade van verkeersongevallen. Dit artikel voert namelijk een automatische vergoeding voor zwakke weggebruikers in, meer bepaald voor voetgangers en fietsers. Het werd algauw als revolutionair bestempeld en bracht een stroom van kritiek en controverse op gang, met als resultaat twee wetswijzigingen, zes arresten van het Arbitragehof en een duizelingwekkend aantal veroordelen, vonnissen en doctrineartikels. Onlangs is hierover een werk verschenen, dat wij voor u gelezen en samengevat hebben. In deze samenvatting zetten wij de toepassingsvoorwaarden van artikel 29 bis en de gevolgen ervan op een rijtje. 1. Toepassingsvoorwaarden van artikel 29 bis en gevolgen 1.1 Een ongeval Artikel 29 bis is van toepassing op ongevallen. Het bevat geen definitie van deze term, maar algemeen verstaat men onder een ongeval een plotse, onvoorziene gebeurtenis, die buiten de menselijke wil plaatsgrijpt. Het vrijwillig toebrengen van schade valt dus in principe niet onder de definitie van een ongeval. Toch preciseert de wettekst dat er wél sprake is van een ongeval wanneer een bestuurder vrijwillig schade toebrengt. 1.2 Een verkeersongeval Het ongeval moet zich hebben voorgedaan in het verkeer. De term verkeer dient heel breed te worden opgevat. Het begrip verkeer slaat op het feit of de mogelijkheid dat voertuigen en voetgangers zich via de openbare weg te verplaatsen. Het gaat hier echter niet alleen om voertuigen in beweging, maar ook om stilstaande, achtergelaten en geparkeerde voertuigen. Een arrest van het Benelux-gerechtshof van 23 oktober 1984 bracht overigens opheldering in de materie van de ongevallen met voertuig-werktuigmachines (bulldozers, kranen, enz). 1

2 Het feit dat een voertuig-werktuigmachine hoofdzakelijk voor andere activiteiten gebruikt wordt dan voor het vervoer van personen of goederen, neemt niet weg dat dit voertuig aan het verkeer deelneemt. Maar als een voertuig-werkmachine op het ogenblik van het ongeval manoeuvres uitvoerde waarbij ze louter als werktuig werd gebruikt, en als de schade niets te zien heeft met schade die veroorzaakt wordt door voertuigen in het verkeer, mag men in geen geval aannemen dat het voertuig-werkmachine op dat ogenblik aan het verkeer deelnam. Latere rechtspraak beroept zich op dit arrest om te stellen dat bijvoorbeeld ladingverlies op de openbare weg beschouwd kan worden als een verkeersongeval, maar dat een ongeval met de graafarm van een voertuig-werktuigmachine geen verkeersongeval is. Over ongevallen bij autoraces bestaat nog meer discussie. Over de vraag of ongevallen bij autoraces als verkeersongeval kunnen worden beschouwd, bestaan twee stellingen die elkaar tegenspreken. De eerste berust op een arrest van het Hof van Cassatie, dat bevestigde dat een raceongeval op een gesloten circuit dat openstaat voor het publiek, een verkeersongeval is dat onder de bevoegdheid valt van de politierechtbank. Voorstanders van deze stelling vinden het absurd om éénzelfde begrip anders te interpreteren naargelang het gaat om het definiëren van de bevoegdheid van de politierechtbank of de toepassing van artikel 29 bis. Een raceongeval is dus daadwerkelijk een verkeersongeval. De andere stelling steunt op de wettelijke uitsluiting van het risico verbonden aan autoraces in de verplichte aansprakelijkheidsvergoeding. Deze uitsluiting werd opgenomen omdat het om een risico gaat dat niets te maken heeft met de normale risico s in het verkeer De betrokkenheid van een motorrijtuig Artikel 29 bis is enkel van toepassing mits er een ander motorrijtuig in het ongeval betrokken is. Het begrip motorrijtuig verwijst naar de definitie in artikel 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. Het gaat hier om rij- of voertuigen, bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische kracht kunnen worden gedreven, zonder aan spoorstaven te zijn gebonden; al wat aan het rij- of voertuig is gekoppeld, wordt als een deel daarvan aangemerkt. Lichamelijke schade veroorzaakt door rijtuigen die enkel door spierkracht worden aangedreven, waaronder fietsen, karren, skateboards, sleeën en kruiwagens, worden niet gedekt door de wet. Rolstoelen met een eigen aandrijving die door gehandicapten in het verkeer kunnen worden gebracht worden door de wet opzettelijk uitgesloten van de categorie van de motorrijtuigen. De wet sloot aan spoorstaven gebonden voertuigen, zoals treinen of trams, oorspronkelijk uit van het begrip motorrijtuig. N.a.v. twee arresten van het Arbitragehof, die stelden dat deze uitsluiting in strijd was met artikels 10 en 11 van de Grondwet, werd in artikel 29 bis een 2

3 nieuwe alinea ingevoegd dat de eigenaars van spoorvoertuigen verplichtte de herstellingen op zich te nemen die voortvloeien uit dit artikel. Maar de vraag of deze nieuwe alinea zowel betrekking heeft op ongevallen op de openbare weg als op ongevallen op een eigen bedding, blijft nog steeds onopgelost. Uit recente vonnissen blijkt niettemin dat ook ongevallen op een eigen bedding hieronder vallen 1. Artikel 29 bis maakt deel uit van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, die de verzekeringsverplichting beperkt tot de openbare weg, terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek en terreinen die niet openstaan voor het publiek, maar slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen (bijvoorbeeld campings, parkings van supermarkten, fabrieksterreinen, havens, goederenstations, enz.). Het toepassingsveld van het artikel is dan ook beperkt tot het toepassingsveld van de wet waarvan het deel uitmaakt. Op privé-terreinen geldt geen verzekeringsverplichting voor motorrijtuigen. Hieruit vloeit voort dat de zwakke weggebruiker die op een privé-terrein het slachtoffer wordt van een verkeersongeval, niet automatisch aanspraak kan maken op een schadevergoeding. - De term betrokkenheid is een nieuw begrip dat werd ingevoerd in het Belgische juridische jargon om de situatie aan te duiden van een motorvoertuig te land dat een rol speelde bij het toebrengen van schade aan het slachtoffer. De wetgever heeft niet gedefinieerd wat hij verstaat onder betrokkenheid, zodat de interpretatie van dit begrip wordt overgelaten aan gerechtshoven en rechtbanken. Uit de rechtspraak kunnen we opmaken dat het feit of een motorrijtuig een rol speelde bij de totstandkoming van een ongeval, het doorslaggevende criterium is om te beslissen over de betrokkenheid van dit motorrijtuig. Om te kunnen zeggen dat het voertuig betrokken was, is het niet nodig dat het voertuig een rechtstreekse oorzaak vormde van het ongeval, maar volstaat het dat het voertuig een rol speelde bij de totstandkoming ervan. Zo kan van een verkeerd geparkeerde wagen gesteld worden dat hij betrokken was in een verkeersongeval. Wagens die stilstaan of parkeren waar dit verboden is, worden doorgaans als niet betrokken beschouwd voor zover ze geen rol speelden bij de totstandkoming van het ongeval. Dit is het geval wanneer fietsers tegen een geparkeerde of stilstaande wagen gekatapulteerd wordt of valt, of als een voetganger tegen deze wagen belandt na een aanrijding door een fietser. Het al dan niet reglementair geparkeerd zijn op de openbare weg is echter geen beslissend criterium. Men houdt in de eerste plaats rekening met de rol in de totstandkoming van het ongeval. Deze rol kan evenwel voortvloeien uit de plaats van het voertuig en het effect ervan op het zicht van de andere bestuurders. Zo is de aanwezigheid van een autobus die een voetganger en een automobilist verhindert om elkaar op te merken, reden genoeg om de autobus als betrokken te beschouwen. 1 Zie o.a. het vonnis van de rechtbank van eerste instantie van Bergen van 25 oktober 2006, die de NMBS op basis van artikel 29 bis veroordeelde tot de schadeloosstelling van een voetganger die verwond werd door een trein nadat hij van het stationsperron was gevallen. 3

4 Wanneer een passagier gewond raakt als hij een voertuig in- of uitstapt, is het voertuig betrokken in het ongeval. Dit geldt ook voor passagiers die een trein of een tram in- of uitstappen. Wanneer een voertuig in beweging een rol speelt bij de totstandkoming van een ongeval, zonder dat er contact is met het slachtoffer, is het moeilijker om een uitspraak te doen over de betrokkenheid. Een voertuig dat door zijn aanwezigheid of plotse verschijning een reactie, bijvoorbeeld een uitwijkmanoeuvre veroorzaakt dat aan de basis ligt van een ongeval, wordt als betrokken beschouwd. Van zodra een voertuig betrokken verklaard wordt, moet de verzekeraar van dit voertuig de schade van de zwakke weggebruiker vergoeden, zonder dat er moet worden aangetoond dat de automobilist daadwerkelijk een fout beging Een zwakke weggebruiker De in artikel 29 bis vermelde vergoeding wordt toegekend aan alle zwakke weggebruikers die letsels opliepen en aan hun rechthebbenden, behalve aan autobestuurders en hun rechthebbenden. Het begrip zwakke weggebruiker is heel ruim en heeft betrekking op voetgangers, fietsers, ruiters, skiërs, personen met een step, rolschaaters, skateboarders, passagiers van voertuigen die voortgetrokken worden door een dier, en op de bestuurders van de voertuigen die door de wet niet als motorrijtuig worden beschouwd. Gehandicapten in een rolstoel vallen dus ook onder deze weggebruikerscategorie. De beschermde slachtoffers moeten zich niet noodzakelijk op de openbare weg, op een openbare plaats of op een semi-openbare plaats bevinden, het slachtoffer van een verkeersongeval kan zich bijvoorbeeld evengoed in zijn huis bevinden Uitsluiting van bestuurders van motorrijtuigen die betrokken zijn in het ongeval - De rechtspraak hanteert meestal een restrictieve interpretatie van het begrip bestuurder. Zo werden personen die uit hun wagen stapten, personen die zich tussen het portier en hun voertuig bevonden, en buschauffeurs die hun voertuig verlieten, beschouwd als voetgangers en niet als bestuurders. Is geen bestuurder: diegene die opnieuw op zijn rijtuig stapt, diegene die opnieuw plaatsneemt in zijn voertuig en diegene die zijn rijtuig aan de hand leidt om de straat over te steken. Delicate problemen zijn de gevallen waarbij een persoon uit het voertuig geslingerd wordt, en bestuurders die het slachtoffer worden van twee opeenvolgende ongevallen, die zich op het ogenblik van de tweede botsing nog in het voertuig bevinden. De Franse rechtspraak ging op zoek naar een oplossing voor uit het voertuig geslingerde personen die het slachtoffer werden van opeenvolgende botsingen, en onderzocht of men in functie van de omstandigheden, moest uitgaan van één enkel, of twee opeenvolgende ongevallen: 4

5 - Een bestuurder die bij een botsing uit zijn voertuig geslingerd wordt en vervolgens aangereden wordt door een ander voertuig terwijl hij op de grond ligt: deze persoon is geen bestuurder meer, het gaat hier om twee aparte ongevallen. - Een bromfietser die door een vrachtwagen wordt aangereden, belandt op de rijbaan en wordt door dezelfde vrachtwagen overreden: deze persoon blijft bestuurder, het gaat om één enkel ongeval. - Een bestuurder wordt slachtoffer van een eerste ongeval. Terwijl derden hem uit zijn voertuig trekken, wordt hij voor een tweede keer aangereden: het gaat hier om twee opeenvolgende ongevallen, bij de tweede aanrijding is hij geen bestuurder meer. In België is de rechtspraak hieromtrent bijzonder schaars: - Zo besliste men dat een bromfietser die op de openbare weg door ijzel ten val kwam en vervolgens door een wagen werd aangereden terwijl hij op de grond lag, niet meer als bestuurder beschouwd werd. - Een geval waarbij een motorfietser door een aanrijding van zijn voertuig geslingerd werd en vervolgens door een ander voertuig aangereden werd, werd daarentegen wél als één ongeval beschouwd. Verder kan men zich afvragen of het volstaat in of op zijn voertuig te zitten om als bestuurder te worden beschouwd, en kan men zich de vraag stellen of een persoon die zijn voertuig in gang brengt zonder dat hij op de passagiersplaats zit, al of niet als bestuurder moet worden beschouwd. Een algemeen aanvaarde doctrine stelt dat de persoon die op het ogenblik van het ongeval effectief controle heeft over het voertuig en het voertuig door middel van hiertoe voorziene mechanische middelen bestuurt, niet noodzakelijk op de passagierszetel hoeft te zitten. Hieruit volgt dat een persoon die achter het stuur zijn krant leest geen bestuurder is. Werden door de rechtspraak wél als bestuurder aanzien: een persoon die achter het stuur zit terwijl zijn wagen weggesleept wordt, omdat hij nog altijd een zekere controle heeft over zijn wagen; een instructeur van de autorijschool die naast zijn leerling zit in een auto met dubbele stuurinrichting; diegene die zijn voertuig of bromfiets opstart, de bromfietser die geen gas geeft en de motor in vrijloopstand laat, en de persoon die zijn voertuig in de hand houdt terwijl de motor draait. Merk tenslotte ook op dat de bestuurder die optreedt als rechthebbende van een slachtoffer dat geen bestuurder was en op voorwaarde dat hij de schade niet opzettelijk heeft veroorzaakt, niet uitgesloten is van het regime, zoals uitdrukkelijk vermeld wordt in artikel 29bis 2 van de wet. Zo zal een bestuurder wiens vrouw omkomt in een door hem veroorzaakt ongeval, vergoed worden voor de schade die hij opliep als rechthebbende Zwakke weggebruikers uitgesloten van schadeloosstelling om reden van een zelf begane fout Slachtoffers die ouder zijn dan 14 jaar en het ongeval en zijn gevolgen hebben gewild, kunnen zich niet beroepen op de bepalingen van het eerste lid (artikel 29bis, 1, lid 5). De beoordeling van de wil levert in verschillende gevallen problemen op, meer bepaald als het gaat om zelfmoord, of als er mentaal gestoorden of dronken personen in het spel zijn. Bij zelfmoordgevallen maakt de rechtspraak een onderscheid tussen vrijwillige en onvrijwillige zelfmoord, dit laatste type is het resultaat van een onbedwingbare dwang, 5

6 bijvoorbeeld als gevolg van een depressie. Onvrijwillige zelfmoord zou de rechter dus tot het besluit moeten leiden dat er geen vrije wil in het spel was. Merk op dat de persoon die normaalgezien de schadeloosstelling zou moeten betalen, het bewijs moet leveren van de zelfmoordintentie en van de vrije wil. Bij mentaal gestoorden, moet men de vrije wil van de persoon die de feiten begaat, geval per geval beoordelen. De rechtspraak stelt dat een daad van een persoon die op het moment van de feiten een ernstig mentaal onevenwicht vertoonde, waardoor hij geen controle had over zijn handelingen, niet kan worden beschouwd als een fout van deze persoon. Wanneer het daarentegen gaat om fouten begaan door zwakke weggebruikers in staat van dronkenschap, hebben meerdere gerechtelijke beslissingen bevestigd dat het slachtoffer de fout beging uit vrije wil, behalve in sommige bijzondere gevallen. Zo viel de uitspraak dat een dronken fietser die s nachts met een onverlichte fiets in een voor hem verboden richting reed, geen aanspraak kon maken op een schadevergoeding op grond van artikel 29 bis. Een andere uitspraak weigerde om het feit dat twee beschonken studenten, waarbij de één met de andere op de rug op de openbare weg liep, als een onvergeeflijke fout te beschouwen. Van een dronken voetganger die op het zebrapad overstak terwijl het licht voor hem rood was, werd evenmin geacht dat hij een onvergeeflijke fout had gemaakt Vergoedbare letsels De zwakke weggebruiker kan enkel aanspraak maken op een schadevergoeding voor zijn letsels die het gevolg zijn van het verkeersongeval. De schade veroorzaakt aan goederen (voertuigen, bagage, juwelen, enz.) komt niet in aanmerking, een vergoeding hiervoor kan slechts bekomen worden onder de gemeenrechtelijke regels inzake burgerlijke aansprakelijkheid. Tot de schadevergoeding voor letsels behoren echter wel de schade aan functionele protheses en aan kledij. Onder functionele prothesen wordt verstaan: de door het slachtoffer gebruikte middelen om lichamelijke gebreken te compenseren ( 1, lid 2). Deze definitie is nieuw in de wet en maakt een einde aan de steriele discussies over de vraag of brillen bijvoorbeeld kunnen worden beschouwd als prothese. Uit de definitie vloeit tevens voort dat ook hoorapparaten, rolstoelen en blindenhonden onder de betreffende schadevergoeding vallen. 1.6 De gevolgen van artikel 29 bis Artikel 29 bis voert een regeling in waarbij zwakke weggebruikers automatisch een schadevergoeding krijgen bij een verkeersongeval. Het slachtoffer kan aanspraak maken op het herstel van alle geldelijke of niet-geldelijke gevolgen van lichamelijke schade: inkomstenverlies, morele schade, huishoudelijke schade, permanente schade, enz. De enige partij die de schadevergoeding moet betalen is de verzekeraar van het betrokken voertuig. Het slachtoffer dient bijgevolg zijn aanvraag tot schadevergoeding te richten tot de verzekeringsmaatschappij, en niet tot de verzekerde, die krachtens artikel 29 bis een heuse burgerlijke immuniteit geniet. De eigenaars van spoorvoertuigen zijn eveneens verplicht om de in het artikel vernoemde schade te vergoeden. 6

7 Het gemeenschappelijk motorwaarborgfonds zal tegemoetkomen in de volgende omstandigheden: - als de verzekeraar failliet verklaard wordt - als de verzekeraar, die afziet van zijn erkenning in België, of wiens erkenning werd ingetrokken, of die een verbod opgelegd kreeg tot uitvoering van zijn activiteiten, zijn verplichtingen niet nakomt - als de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van het voertuig niet verzekerd is omwille van een diefstal van het betrokken voertuig, door geweld of door heling - als de verzekeraar of zijn vertegenwoordiger belast met de afhandeling van schadegevallen geen gemotiveerd antwoord kon geven op de aanvraag tot schadeloosstelling, binnen de drie maanden na het ontvangen ervan - als de verzekeraar geen vertegenwoordiger heeft aangeduid voor de regeling van schadegevallen - als het betrokken voertuig niet kan worden geïdentificeerd - als geen enkele verzekeraar de schade moet vergoeden, ofwel omdat het betrokken voertuig niet verzekerd was, ofwel omdat de verzekeraar binnen de twee maanden na het ongeval niet kon worden geïdentificeerd. 7

Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker

Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker Dit artikel zal ingaan op de meest prangende vraagstukken over die vergoedingsregeling, namelijk wie heeft recht op vergoeding? Welke zijn de voorwaarden voor de

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 25/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 25/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T Rolnummer 5615 Arrest nr. 25/2014 van 6 februari 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis, 1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5763 Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T Rolnummer 4995 Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 35/2012 van 8 maart 2012 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 35/2012 van 8 maart 2012 A R R E S T Rolnummer 5127 Arrest nr. 35/2012 van 8 maart 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T Rolnummer 2652 Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4, 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 3 OKTOBER 2008 C.07.0130.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0130.N FB VERZEKERINGEN, naamloze vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T Rolnummers 4767 en 4788 Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 OKTOBER 2009 C.08.0200.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0200.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, Mr. Antoine De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen P. D. I. RECHTSPLEGING VOOR HET

Nadere informatie

AANSPRAKELIJKHEID IN HET VERKEER

AANSPRAKELIJKHEID IN HET VERKEER AANSPRAKELIJKHEID IN HET VERKEER AANSPRAKELIJKHEID Inhoud 1. De vergoeding van de zwakke weggebruiker. 2. De aansprakelijkheid van en voor de leerlingen. 3. De verzekering van leerlingen en leerkrachten.

Nadere informatie

Rolnummer 4853. Arrest nr. 121/2010 van 28 oktober 2010 A R R E S T

Rolnummer 4853. Arrest nr. 121/2010 van 28 oktober 2010 A R R E S T Rolnummer 4853 Arrest nr. 121/2010 van 28 oktober 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 121/2002 van 3 juli 2002 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 121/2002 van 3 juli 2002 A R R E S T Rolnummer 2186 Arrest nr. 121/2002 van 3 juli 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Rolnummer 4936. Arrest nr. 21/2011 van 3 februari 2011 A R R E S T

Rolnummer 4936. Arrest nr. 21/2011 van 3 februari 2011 A R R E S T Rolnummer 4936 Arrest nr. 21/2011 van 3 februari 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Rolnummer 5911. Arrest nr. 96/2015 van 25 juni 2015 A R R E S T

Rolnummer 5911. Arrest nr. 96/2015 van 25 juni 2015 A R R E S T Rolnummer 5911 Arrest nr. 96/2015 van 25 juni 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

A t u o t o s s v a v n a n m e m e e r e r d a d n a n 1 0 1 0 j a j a a r a r toch pechverhelping.

A t u o t o s s v a v n a n m e m e e r e r d a d n a n 1 0 1 0 j a j a a r a r toch pechverhelping. Inhoudsopgave Auto s van meer dan 10 jaar toch pechverhelping. We komen in de maanden dat vriesweer wordt aangekondigd en waarbij motorpech realiteit is. Dit is zeker het geval met wagens die al enkele

Nadere informatie

Vergoeding voor schade door verkeersongevallen ongeacht aansprakelijkheid

Vergoeding voor schade door verkeersongevallen ongeacht aansprakelijkheid Vergoeding voor schade door verkeersongevallen ongeacht aansprakelijkheid Caroline Van Schoubroeck Hoofddocent K.U.Leuven Overzicht Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker Omstandigheden Diefstal, heling,

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 20 DECEMBER 2007 C.07.0227.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0227.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1030 Brussel, Haachtsesteenweg 579/40, eiseres, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 JUNI 2015 C.14.0403.N C.14.0474.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest I Nr. C.14.0403.N VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN, met zetel te 2800 Mechelen, Motstraat 20, eiseres, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Rolnummers 5932, 5957 en 5958. Arrest nr. 123/2015 van 24 september 2015 A R R E S T

Rolnummers 5932, 5957 en 5958. Arrest nr. 123/2015 van 24 september 2015 A R R E S T Rolnummers 5932, 5957 en 5958 Arrest nr. 123/2015 van 24 september 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte

Nadere informatie

Rolnummer 5881. Arrest nr. 74/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T

Rolnummer 5881. Arrest nr. 74/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T Rolnummer 5881 Arrest nr. 74/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis, 1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/05/2013

Datum van inontvangstneming : 13/05/2013 Datum van inontvangstneming : 13/05/2013 Vertaling C-162/13-1 Zaak C162/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 maart 2013 Verwijzende rechter: Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Nadere informatie

Verkeersschadeverzekering. Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-VV

Verkeersschadeverzekering. Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-VV Verkeersschadeverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-VV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de verkeersschadeverzekering.

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012

PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012 PERSBERICHT Brussel, 13 november 2012 Verkeersongevallen in België 2011 De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie publiceert vandaag de meest recente cijfers over verkeersongevallen. Het

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 3 december 2015 Statistieken van de verkeersongevallen 2014 De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium publiceert vandaag de recentste cijfers over verkeersongevallen. Het

Nadere informatie

29/01/2015. Wie verzekeren wij? Wat verzekeren wij? Lichamelijke ongevallen

29/01/2015. Wie verzekeren wij? Wat verzekeren wij? Lichamelijke ongevallen DAG VAN DE OPVOEDER KORTRIJK 03 februari 2015 Een volledig verzekeringsdossier B.A. Uitbating School en Ongevallen B.A. Bestuurders Rechtsbijstand Arbeidsongevallen en Gemeen Recht Uw school Alle Bouwplaats

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Pieter-Frank van Dam W A M

Pieter-Frank van Dam W A M Pieter-Frank van Dam W A M INHOUD Betekenis WAM? De achtergrond en het doel van de WAM Drie hoofdelementen van de WAM Begrippenkader WAM Verzekeringsrechtelijke aspecten van de WAM Verplichte verzekering

Nadere informatie

ARREST In de zaak A 2011/3. Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. ARRET Dans l affaire A 2011/3

ARREST In de zaak A 2011/3. Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. ARRET Dans l affaire A 2011/3 1 COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2011/3/7 ARREST In de zaak A 2011/3 Inzake: Mercator Verzekeringen N.V. e.a. tegen: Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds e.a. Procestaal: Nederlands ARRET Dans

Nadere informatie

Rolnummer 5264. Arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 A R R E S T

Rolnummer 5264. Arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 A R R E S T Rolnummer 5264 Arrest nr. 24/2012 van 16 februari 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, 5, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk

Nadere informatie

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde

Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde Toelichting Bedrijfsregeling 7: Schaderegeling schuldloze derde De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft in een groot aantal uitspraken stelling genomen tegen de verwijzing van een schuldloze derde door

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 759 Vaststelling en invoering van afdeling 8.14.1 (verkeersongevallen) van het Burgerlijk Wetboek Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede

Nadere informatie

Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband

Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband Burgerlijke aansprakelijkheid in schoolverband Prof. dr. Alois VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen 1 BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID A. Begrip burgerlijke

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND. Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND. Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID IN SCHOOLVERBAND Prof. dr. Aloïs VAN OEVELEN Gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen INHOUD I. De begrippen burgerlijke aansprakelijkheid en strafrechtelijke II. Twee concrete

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers 1/5 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Verkeerschadeverzekering voor Werknemers. Ook de Algemene voorwaarden Bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

Productfiche Motorfiets

Productfiche Motorfiets MOTORFIETS Januari 2015 Productfiche Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Burgerrechtelijke

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden

Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden MRT SVI - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden en Gezinsleden Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 25/08/2014

Datum van inontvangstneming : 25/08/2014 Datum van inontvangstneming : 25/08/2014 Vertaling C-359/14 1 Datum van indiening: 23 juli 2014 Verwijzende rechter: Zaak C-359/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Vilniaus miesto apylinkės teismas

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

ARRET Dans l affaire A 2011/1. En cause : ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES contre: ASBL BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES

ARRET Dans l affaire A 2011/1. En cause : ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES contre: ASBL BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES Vertaling 1 COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2011/1/9 ARRET Dans l affaire A 2011/1 En cause : ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES contre: ASBL BUREAU BELGE DES ASSUREURS AUTOMOBILES Langue

Nadere informatie

Prioritaire voertuigen

Prioritaire voertuigen Prioritaire voertuigen Wat doet de politierechtbank ermee? Kathleen Stinckens Rechter in de politierechtbank Leuven Inleiding Zonder ongeval Met ongeval Voor de burgerlijke rechtbank Voor de strafrechtbank

Nadere informatie

NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS

NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS NADERE INVULLING WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID VOOR VERKEERSONGEVALLEN VAN WERKNEMERS De heeft in december 2008 wederom drie interessante arresten gewezen inzake werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersletsel

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING

KBC-ONGEVALLENVERZEKERING KBC-ONGEVALLENVERZEKERING De KBC-Ongevallenverzekering biedt de verzekerden financiële bescherming wanneer zij het slachtoffer worden van een ongeval. Elke privé-persoon die geen zelfstandige activiteit

Nadere informatie

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze @Risk Samenvatting Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze Samenvatting @RISK Analyse van het risico op ernstige en dodelijke

Nadere informatie

2. Overwegende dat uit het vonnis de navolgende feiten blijken: - de bromfiets van Patricia Jooris stond geparkeerd op de openbare weg;

2. Overwegende dat uit het vonnis de navolgende feiten blijken: - de bromfiets van Patricia Jooris stond geparkeerd op de openbare weg; Het Benelux-Gerechtshof in de zaak A 2002/1 1. Gelet op het op 15 april 2002 door de Politierechtbank te Gent uitgesproken vonnis in de zaak van Patricia Jooris tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds,

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme

De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme De verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme Versie april 2008 Doel van TRIP Vanaf 1 mei moet in bepaalde takken de schade veroorzaakt door terrorisme verplicht verzekerd worden. Om de solidariteit

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij verkeers- en mobiliteitseducatie

Aansprakelijkheid bij verkeers- en mobiliteitseducatie Aansprakelijkheid bij verkeers- en mobiliteitseducatie Vlaamse Stichting Verkeerskunde 28/05/2013 Ethias Verzekering Geert Van Aken 1 Risico? Excursies met de fiets Fietsvaardigheidstraining Verkeersroute

Nadere informatie

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen DK220 Bijzondere Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Met voorbijgaan aan hetgeen anders in de verzekerings voorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 62/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 62/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T Rolnummer 5297 Arrest nr. 62/2012 van 3 mei 2012 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 38, 5, van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit

Nadere informatie

VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI

VIERDE RICHTLIJN AUTO: VERGOEDINGSTERMIJNEN VANAF 19 JANUARI DEC 2002 IERDE RICHTLIJN AUTO: ERGOEDINGSTERMIJNEN ANAF 19 JANUARI TIJDSLIJN OOR DE ERGOEDINGSTERMIJNEN 1. REGELING BINNEN DE OPGELEGDE TERMIJNEN............................... III 1.1. Antwoord op het

Nadere informatie

Rolnummer 3677. Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T

Rolnummer 3677. Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T Rolnummer 3677 Arrest nr. 200/2005 van 21 december 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 14bis, 3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

KBC POLIS MOTORFIETS

KBC POLIS MOTORFIETS KBC POLIS MOTORFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een motorfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een motorfiets. Verzekeringen Welke

Nadere informatie

Rolnummer 4533. Arrest nr. 110/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T

Rolnummer 4533. Arrest nr. 110/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T Rolnummer 4533 Arrest nr. 110/2009 van 9 juli 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - 1 ste en 2 de leerjaar lager onderwijs.

Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - 1 ste en 2 de leerjaar lager onderwijs. Veilig of gevaarlijk? Verkeersoefening - ste en de leerjaar lager onderwijs. 6 Zie je de kinderen op de tekening? Sommigen hebben een bolletje met een cijfer. Zijn ze voorzichtig? Kleur het bolletje groen.

Nadere informatie

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend,

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen inzake de wet

Nadere informatie

Rolnummer 4631. Arrest nr. 190/2009 van 26 november 2009 A R R E S T

Rolnummer 4631. Arrest nr. 190/2009 van 26 november 2009 A R R E S T Rolnummer 4631 Arrest nr. 190/2009 van 26 november 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 14bis, 3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Statistisch Product. Verkeersongevallen. Algemene informatie

Statistisch Product. Verkeersongevallen. Algemene informatie Statistisch Product Verkeersongevallen Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Sinds 1 juli 1926 maakt de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie de statistiek van

Nadere informatie

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T Rolnummer 2248 Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 24 en 25 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst

Nadere informatie

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig

Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Voorwaardenblad 321-94 Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijfsmotorrijtuig Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 264-20.1504

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Verzekeringen

Aansprakelijkheid Verzekeringen Aansprakelijkheid Verzekeringen Vlaamse Stichting Verkeerskunde Verkeer op School 4 en 8 oktober 2012 Ethias Verzekering Geert Van Aken 1 Risico? Excursies met de fiets Fietsvaardigheidstraining Verkeersroute

Nadere informatie

Lesonderwerp. Doelstelling

Lesonderwerp. Doelstelling Lesonderwerp Aan de hand van stellingen denken de leerlingen na over verkeerssituaties. Met behulp van post-its geven ze hun mening, op een schaal van helemaal akkoord tot helemaal niet akkoord. De leerlingen

Nadere informatie

Convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars

Convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars Convenant Regres zorg-/aansprakelijkheidsverzekeraars De partijen: Verbond van Verzekeraars, gevestigd te Den Haag, en Zorgverzekeraars Nederland, gevestigd te Zeist, in aanmerking nemende dat: 1. zorgverzekeraars

Nadere informatie

COB 34 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN OMTRENT DE BEWIJSLAST IN OMNIUMVERZEKERINGEN

COB 34 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN OMTRENT DE BEWIJSLAST IN OMNIUMVERZEKERINGEN COB 34 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN ADVIES INZAKE BEDINGEN OMTRENT DE BEWIJSLAST IN OMNIUMVERZEKERINGEN Brussel, 20 november 2013 2 Advies inzake bedingen omtrent de bewijslast in omniumverzekeringen

Nadere informatie

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts

Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Factsheet De aansprakelijkheid van de arts Algemeen Als u vermoedt dat een beroepsbeoefenaar uw rechten heeft geschonden, kunt u hem of de zorginstelling waarbinnen hij werkt aansprakelijk stellen. Volgens

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Wettelijke Aansprakelijkheid Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden

Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Home 1 Voorwaarden Schadeverzekering voor Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Verzekerden

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Verkeersschade Medewerkers

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Verkeersschade Medewerkers CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Verkeersschade Medewerkers Model SOLC.2965.1.0 Informatie voor de ondernemer Wij zijn Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Analyse verkeersongevallen

Analyse verkeersongevallen Analyse verkeersongevallen Voorwoord De verkeerspolitie stemt haar verkeersveiligheidsbeleid al jaren af op basis van objectieve gegevens. Zij heeft hiervoor de beschikking over een jaarlijks groeiende

Nadere informatie

Rolnummers 1311, 1438, 1478 en 1611. Arrest nr. 93/99 van 15 juli 1999 A R R E S T

Rolnummers 1311, 1438, 1478 en 1611. Arrest nr. 93/99 van 15 juli 1999 A R R E S T Rolnummers 1311, 1438, 1478 en 1611 Arrest nr. 93/99 van 15 juli 1999 A R R E S T In zake : : de prejudiciële vragen over artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Rolnummer 5056 Arrest nr. 144/2011 van 22 september 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Het

Nadere informatie

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 februari 2004 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen

ASSURALIA Overeenkomst Onschuldige slachtoffers. Onschuldige Slachtoffers 660 1 februari 2004 INHOUDSTAFEL. A. Lijst van de toegetreden ondernemingen Onschuldige Slachtoffers 660 INHOUDSTAFEL A. Lijst van de toegetreden ondernemingen B. Tekst van de overeenkomst Artikel 1 : Vergoeding van het onschuldig slachtoffer Artikel 2 : Minnelijke medische expertise

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan.

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan. Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 136, 2 en 3 gecoördineerde wet van 14.7.94 Art. 295 K.B. van 3.7.96 Gelieve enkel drukletters te gebruiken, slechts één letter of cijfer per vakje te vermelden

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944

medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 AMMA VERZEKERINGEN 28.05.2003 De Huisarts DE VERZEKERINGEN VOOR STARTENDE ARTSEN medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen

Nadere informatie

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket

Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid. Inhoud. Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Motorverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn de verzekerden?...3

Nadere informatie

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer?

Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? Schadevergoeding van het Waarborgfonds Motorverkeer? www.wbf.nl Waarborgfonds kan uitkomst bieden Het kan iedereen overkomen: u wordt aangereden door een motorvoertuig dat onbekend is (omdat de dader is

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Rolnummer 2926 Arrest nr. 186/2004 van 16 november 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door het Arbeidshof te Gent. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

ONGEVALLENVERZEKERING

ONGEVALLENVERZEKERING Opgelet: de verzekerde persoon mag niet ouder zijn dan 65 jaar bij onderschrijving van de polis. en Er zijn 4 verzekerbare situaties: de verzekering privé-leven de verzekering privé-leven uitgezonderd

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 23 SEPTEMBER 2013 C.12.0559.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0559.N D., eiser, vertegenwoordigd door mr. Huguette Geinger, advocaat bij het Hof van Cassatie, met kantoor te 1000 Brussel,

Nadere informatie

In deze folder wordt informatie. Waarborgfonds wendt met een om schadevergoeding. WAARBORGFONDS ~~RVERKEER

In deze folder wordt informatie. Waarborgfonds wendt met een om schadevergoeding. WAARBORGFONDS ~~RVERKEER In deze folder wordt informatie verstrekt, wanneer die van nut kan zijn, u zich tot het Waarborgfonds wendt met een verzoek om schadevergoeding. WAARBORGFONDS ~~RVERKEER WANNEER NAAR HET WAARBORGFONDS

Nadere informatie

Rolnummer 2912. Arrest nr. 167/2004 van 28 oktober 2004 A R R E S T

Rolnummer 2912. Arrest nr. 167/2004 van 28 oktober 2004 A R R E S T Rolnummer 2912 Arrest nr. 167/2004 van 28 oktober 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 87, 2, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gesteld door

Nadere informatie

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7

Niet verzekerd 13. Wanneer is schade door de auto niet verzekerd?...6 14. Welke schade is niet verzekerd?...7 Goed op weg Autoverzekering Onderdeel van het Compleet bij Elkaar Pakket Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

Auto Xcellentverzekering Klassieker verzekering

Auto Xcellentverzekering Klassieker verzekering Auto Xcellentverzekering Klassieker verzekering Voorwaarden Wettelijke Aansprakelijkheid Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoud Wettelijke aansprakelijkheid 1. Wie zijn de verzekerden?...3 2.

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Statistieken over vluchtmisdrijven. Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen

Statistieken over vluchtmisdrijven. Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen Statistieken over vluchtmisdrijven Op basis van de jaarlijkse statistieken van de Hoven en de Rechtbanken over veroordelingen In artikel 33 van de verkeerswet van 18 maart 1968 1 wordt het begrip vluchtmisdrijf

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse regering over het wetsvoorstel tot wijziging

Nadere informatie

Aan de hand van stellingen denken de leerlingen na over verkeerssituaties. De leerlingen gaan in kleine groepen in gesprek over hun standpunten.

Aan de hand van stellingen denken de leerlingen na over verkeerssituaties. De leerlingen gaan in kleine groepen in gesprek over hun standpunten. Lesonderwerp Aan de hand van stellingen denken de leerlingen na over verkeerssituaties. De leerlingen gaan in kleine groepen in gesprek over hun standpunten. Doelstelling De leerlingen denken na over bepaalde

Nadere informatie

Elektriekers en verzekeringen

Elektriekers en verzekeringen Wel Elektriekers en verzekeringen Federale Verzekering enkele belangrijke cijfers (2012) - Balanstotaal (geconsolideerd) 2,57 miljard - Technische reserves 2,19 miljard - Totale incasso 368,47 miljoen

Nadere informatie

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers

w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers RADIUS w el z i j n Verzekeringen voor vrijwilligers VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS 1 VERZEKERINGEN VOOR VRIJWILLIGERS De stichting heeft ten behoeve van de vrijwilligers een viertal verzekeringen afgesloten.

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:...

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:... Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 36, 2 en 3 gecoördineerde wet van 4.7.94 Art. 24 K.B. van 3.7.96 Identificatie van de gerechtigde a) Naam en voornaam:... b) Inschrijvingsnummer bij de gewestelijke

Nadere informatie