INTEGRATIE VAN STATISTISCHE TABELLEN DIE VOORHEEN DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN WERDEN GEPUBLICEERD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INTEGRATIE VAN STATISTISCHE TABELLEN DIE VOORHEEN DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN WERDEN GEPUBLICEERD"

Transcriptie

1 Integrale versie INTEGRATIE VAN STATISTISCHE TABELLEN DIE VOORHEEN DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN WERDEN GEPUBLICEERD INLEIDING Vanaf deze editie van het Statistisch Tijdschrift publiceert de Bank statistieken opgesteld door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). Het gaat om de inlichtingen die de CBFA voordien op halfjaarlijkse basis publiceerde in de vorm van een papieren document 1 en op haar internetsite ( Ten gevolge van die inlassing werden de structuur alsook de inhoud van de hoofdstukken 14 en 17 van het Statistisch Tijdschrift, enerzijds, en de overeenkomstige gegevens uit de databank Belgostat On line ( van de Bank, anderzijds, grondig herzien teneinde zo goed mogelijk rekening te houden met de behoeften van de gebruikers. Het toegepaste principe bestond erin in het Statistisch Tijdschrift enkel synthesetabellen betreffende de verschillende betrokken sectoren op te nemen, terwijl gedetailleerde tabellen verspreid worden via Belgostat On line. De inlichtingen uit de voormalige CBFA-tabellen die complementair zijn aan die welke al in bepaalde tabellen van het Statistisch Tijdschrift voorkwamen, werden rechtstreeks in de bestaande tabellen van het Tijdschrift geïntegreerd. Daarnaast worden een aantal tabellen betreffende de kredietverlening door en deposito's bij kredietinstellingen qua structuur aangepast. Samengevat ziet de nieuwe structuur van de betrokken hoofdstukken uit het Statistisch Tijdschrift er als volgt uit: Hoofdstuk 12: Nationale financiële rekeningen van België Hoofdstuk 13: Monetaire financiële instellingen 13.1 Eurosysteem 13.2 Monetaire financiële instellingen, gegevens op niet-geconsolideerde basis 13.3 Kredietinstellingen, gegevens op geconsolideerde basis Hoofdstuk 14: Andere financiële intermediairs en financiële hulpbedrijven 14.1 Instellingen voor collectieve belegging 14.2 Beleggingsondernemingen Hoofdstuk 17: Kapitaalmarkt 17.1 Vastrentende effecten 17.2 Aandelen en overige deelnemingen In de rest van dit artikel wordt, per hoofdstuk, een uitvoeriger beschrijving gegeven van de aangebrachte wijzigingen. 1 Commissie voor het Bank- en Financiewezen, reeks "Statistieken". Nationale bank van België - Statistisch tijdschrift (2004-I) - pagina

2 HOOFDSTUK 12: NATIONALE FINANCIËLE REKENINGEN VAN BELGIË Dit hoofdstuk komt overeen met het vroegere hoofdstuk 13 van het Statistisch Tijdschrift. Geen enkele van de samenstellende tabellen werd gewijzigd, alleen de nummeringen zijn dienovereenkomstig aangepast. HOOFDSTUK 13: MONETAIRE FINANCIËLE INSTELLINGEN Het vroegere aan de financiële instellingen gewijde hoofdstuk 14 is in tweeën gesplitst: hoofdstuk 13 bevat de statistieken betreffende de monetaire financiële instellingen, terwijl hoofdstuk 14 aandacht heeft voor de andere financiële intermediairs en de financiële hulpbedrijven. Ter herinnering, volgens het ESR 1995 omvatten de monetaire financiële instellingen (MFI's), waaraan hoofdstuk 13 gewijd is, de deelsectoren 'centrale bank' en 'de andere monetaire 2 financiële instellingen', die op hun beurt bestaan uit de kredietinstellingen en de instellingen voor collectieve belegging met monetair karakter (ICB's). In dit hoofdstuk worden drie delen onderscheiden. Het eerste deel is gewijd aan het Eurosysteem, dat wil zeggen het geheel gevormd door de Europese Centrale Bank en de Nationale Centrale Banken van de landen van het eurogebied. Het tweede deel bevat statistieken betreffende de monetaire financiële instellingen, voorgesteld op niet-geconsolideerde basis: hetzij op territoriale basis, dat wil zeggen de verrichtingen en posities van de entiteiten van de op het Belgische grondgebied gevestigde MFI's, hetzij op sociale basis, dat wil zeggen de verrichtingen en posities voor het geheel van de vennootschap. En tot slot biedt het derde deel statistieken over de kredietinstellingen, voorgesteld op geconsolideerde basis. Dat wil zeggen de verrichtingen en posities van de ondernemingen die deel uitmaken van de perimeter van de consolidatie op het vlak van de kredietinstelling. In detail ziet dit hoofdstuk er voortaan als volgt uit: 13.1 Eurosysteem Geconsolideerde financiële weekstaat van het Eurosysteem (vroegere tabel ) 13.2 Monetaire financiële instellingen, gegevens op niet-geconsolideerde basis Nationale Bank van België Maandelijkse financiële staat van de Nationale Bank van België (vroegere tabel ) Balans van de Nationale Bank van België vóór winstverdeling (vanaf 1999) (vroegere tabel ) Kredietinstellingen Structuur Het gaat om de tabel die vroeger door de CBFA werd gepubliceerd met referte 1.2. Deze tabel bevat het aantal kredietinstellingen, gerangschikt per nationaliteit Balansen van alle kredietinstellingen, gegevens op sociale basis (vroegere tabel ) Posten buiten-balanstelling van alle kredietinstellingen, gegevens op sociale basis (vroegere tabel ) Winst-en-verliesrekeningen van de kredietinstellingen, gegevens op sociale basis (vroegere tabel ) Kredieten bij de oorsprong verleend door de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis (vroegere tabel 14.10) Kredieten bij de oorsprong verleend door de kredietinstellingen aan Belgische huishoudens Kredieten bij de oorsprong verleend door de kredietinstellingen aan Belgische niet-financiële vennootschappen Kredieten bij de oorsprong verleend door de kredietinstellingen aan Belgische andere financiële intermediairs en aan Belgische financiële hulpbedrijven Kredieten bij de oorsprong verleend door de kredietinstellingen aan de andere sectoren 2 Volgens het ESR 1995 bevat de deelsector van 'de andere monetaire financiële instellingen' alle financiële vennootschappen en quasi-vennootschappen met als hoofdfunctie financiële intermediatie en die deposito's en/of nauwe substituten voor deposito's opnemen van institutionele eenheden andere dan monetaire financiële instellingen en/of, voor eigen rekening, kredieten verstrekken en/of beleggen in waardepapieren. Nationale bank van België - Statistisch tijdschrift (2004-I) - pagina

3 Deposito's en overige crediteuren bij de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis (vroegere tabel 14.11) Deposito's en overige crediteuren bij de kredietinstellingen door de Belgische huishoudens Deposito's en overige crediteuren bij de kredietinstellingen door de Belgische niet-financiële vennootschappen Deposito's en overige crediteuren bij de kredietinstellingen door de andere Belgische financiële intermediairs en de Belgische financiële hulpbedrijven Deposito's en overige crediteuren bij de kredietinstellingen door de andere sectoren De tabellen (Kredieten bij de oorsprong verleend door de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis) en (Deposito's en overige crediteuren bij de kredietinstellingen, gegevens op territoriale basis) vervangen de oude tabellen en Hun presentatie is evenwel sterk gewijzigd om ze te harmoniseren met de definitie en methodologie die worden toegepast bij de rapportering van de bancaire en monetaire statistieken aan de Europese Centrale Bank. Die harmonisering heeft betrekking, enerzijds, op de sectorale verdeling, waarbij de verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen voortaan als afzonderlijke sector worden gemeld en, anderzijds, een meer beknopte productenverdeling. De wijzigingen in de niveaus, zowel per sector als voor het geheel, tegenover de vroegere versie zijn verklaarbaar. Ten aanzien van de kredieten worden voortaan de niet-inbare en dubieuze vorderingen opgenomen in de kredietvorm waarop ze betrekking hebben. Bij de deposito's zijn de verschillen het gevolg van het feit dat een deel van de achtergestelde schulden nu opgenomen is in de termijndeposito's. De nieuwe tabellen over kredieten en deposito's presenteren voortaan ook de werkelijke bewegingen, d.w.z. de bruto-veranderingen gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten, de herwaarderingen alsook de eventuele (sectorale) herklasseringen Monetaire instellingen voor collectieve belegging Aantal, netto-inventariswaarde en netto-inlagen Deze nieuwe tabel bevat de gegevens betreffende het aantal, de netto-inventariswaarde op het einde van de periode, de inschrijvingen, de terugbetalingen en de netto-inlagen van de periode, voor de monetaire ICB's naar Belgisch recht (door de CBFA ingezamelde informatie) en de nettoinventariswaarde voor alle monetaire ICB's (naar Belgisch en buitenlands recht) waarvan de rechten van deelneming openbaar uitgegeven zijn in België (door de Belgische Vereniging van Instellingen voor Collectieve Belegging - BVICB -ingezamelde gegevens). Doordat de methodologie aangewend door de BVICB niet volledig overeenstemt met die van de CBFA, zijn de resultaten niet perfect onderling vergelijkbaar Gezamenlijke monetaire financiële instellingen Voornaamste balansrubrieken van de monetaire financiële instellingen, gegevens op territoriale basis (vroegere tabel 14.9) 13.3 Kredietinstellingen, gegevens op geconsolideerde basis Structuur Het gaat om de tabel die vroeger door de CBFA werd gepubliceerd met referte 1.4. Ze bevat de geografische indeling van de buitenlandse vestigingen van de kredietinstellingen naar Belgisch recht Balans Algemene staten van de kredietinstellingen : trimestrieel overzicht per bankgroep - alle kredietinstellingen Deze tabel werd vroeger door de CBFA gepubliceerd met referte en bevat de voornaamste activa- en passivarubrieken voor alle kredietinstellingen Operaties buiten balans Structuur van de buiten-balansverrichtingen - alle kredietinstellingen De CBFA publiceerde deze tabel vroeger met referte Ze presenteert de bijzonderheden van de posities die buiten balans worden geboekt. Nationale bank van België - Statistisch tijdschrift (2004-I) - pagina

4 Resultatenrekening Basiscomponenten van de resultatenrekening - alle kredietinstellingen De CBFA publiceerde deze tabel vroeger met referte 6.1. Ze groepeert de bestanddelen van de winst- en verliesrekening volgens een analytische structuur van de inkomsten en de kosten Werkmiddelen Structuur van de cliëntentegoeden - alle kredietinstellingen Het betreft de tabel die vroeger door de CBFA werd gepubliceerd met referte Ze bevat de verschillende tegoeden (deposito's en effecten) van de cliënteel en maakt een onderscheid tussen de tegoeden in euro's en die in deviezen Structuur van de interbankverrichtingen en beroep op bankierstegoeden - alle kredietinstellingen Deze tabel werd voorheen door de CBFA gepubliceerd met referte Ze onderscheidt, per grote categorieën van financiële instrumenten, de middelen en vorderingen in euro's en die in deviezen Bestedingen Structuur van de kredietverlening - alle kredietinstellingen Het gaat om de tabel die vroeger door de CBFA werd gepubliceerd met referte Ze bevat de gegevens betreffende de verschillende types van uitbetalings- en verbinteniskredieten Structuur van de effectenportefeuille - alle kredietinstellingen Deze tabel werd vroeger door de CBFA gepubliceerd met referte en groepeert de effectenportefeuille voor eigen rekening volgens de aard van de effecten Landenrisico's van de buitenlandse vorderingen van de kredietinstellingen naar Belgisch recht Het betreft een synthesetabel gecreëerd op grond van de tabel die vroeger door de CBFA werd gepubliceerd met referte 7.1. Ze bevat het risico per landencategorie. HOOFDSTUK 14: ANDERE FINANCIËLE INTERMEDIAIRS EN FINANCIËLE HULPBEDRIJVEN Ter herinnering, volgens het ESR 1995 groepeert de sector van de andere financiële intermediairs alle vennootschappen en quasi-vennootschappen waarvan de hoofdfunctie bestaat in het verstrekken van diensten van financiële intermediatie, door het aangaan van verplichtingen in andere vormen dan cashgeld of deposito's en/of nauwe substituten voor deposito's vanwege institutionele eenheden andere dan monetaire financiële instellingen. Deze sector groepeert verschillende types van financiële intermediairs (financiële 3 holdings, niet-monetaire ICB's, enz. 4 ) die in hoofdzaak activiteiten van langetermijnfinanciering uitoefenen. Het is het overwicht qua lange looptijden dat in het merendeel van de gevallen een onderscheid mogelijk maakt met de deelsector van de andere monetaire financiële instellingen. De definitie van financiële hulpbedrijven, eveneens opgenomen in het ESR 1995, wijst erop dat deze sector alle vennootschappen en financiële quasi-vennootschappen omvat waarvan de hoofdfunctie bestaat in de uitoefening van financiële hulpactiviteiten, dat wil zeggen activiteiten die nauw verbonden zijn met de financiële intermediatie, maar er geen deel van uitmaken 5. Er werd beslist aan deze andere financiële instellingen en financiële hulpbedrijven een volwaardig hoofdstuk te wijden, gelet op het steeds toenemende belang dat ze innemen en op de bijzondere aandacht waarmee ze door de Europese Centrale Bank worden gevolgd. Er werden in dit domein overigens reeds verscheidene methodologische verbeteringen Holdings met als enig doel de controle en het leiden van een groep dochterondernemingen waarvan de voornaamste activiteit bestaat in het verstrekken van diensten van financiële intermediatie en/of het uitoefenen van financiële hulpactiviteiten, maar die zelf geen financiële vennootschappen zijn. Leasingvennootschappen, vennootschappen die activiteiten van huurkoop uitoefenen, die persoonlijke leningen aanbieden of commerciële financieringen voorstellen, factoringvennootschappen, enz. Men vindt er onder meer de verzekeringsmakelaars, de kredietmakelaars, de effectenmakelaars, de beleggingsadviseurs, de beheerders van pensioenfondsen en van instellingen voor collectieve belegging. Nationale bank van België - Statistisch tijdschrift (2004-I) - pagina

5 aangebracht 6. Momenteel maken enkel de instellingen voor collectieve belegging en de beleggingsondernemingen het voorwerp uit van een afzonderlijke publicatie in dit hoofdstuk Instellingen voor collectieve belegging Om de kwaliteit, het belang en de relevantie van de gepubliceerde statistische informatie te verbeteren, worden drie nieuwe tabellen toegevoegd. Zij bevatten voor een deel de informatie die vroeger door de CBFA gepubliceerd werd (met de refertes 10.1 tot 10.3), maar in een voorstellingsvorm en een formaat die dichter aansluiten bij de traditioneel door de Bank gepubliceerde informatie. Deze wijzigingen leiden tot de afschaffing van de tabellen "Openbare uitgiften in België van rechten van deelneming of aandelen van instellingen voor collectieve belegging" en "Aantal en inventariswaarde van de instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht", waarvan de jaarlijkse informatie niet meer voldoende relevant was in het licht van de thans beschikbare statistieken over de sector. Er zij aan herinnerd dat de instellingen voor collectieve belegging tot doel hebben bij het publiek ingezamelde kapitalen collectief te beleggen. Hun voornaamste functie bestaat erin verplichtingen aan te gaan door rechten van deelneming uit te geven. Vervolgens zetten zij de zo ingezamelde kapitalen om door financiële activa en/of onroerende goederen te verwerven. Daarom maken zij deel uit van de sector van de financiële intermediairs. In dit deel zijn de niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging opgenomen, in tegenstelling tot de monetaire 7 instellingen voor collectieve belegging, die behoren tot de sector van de monetaire financiële instellingen (deel 13.2 van hoofdstuk 13). De drie nieuwe gepubliceerde tabellen zijn: Verloop van het geheel van de gecommercialiseerde ICB's in België Deze tabel bevat gegevens over alle voor collectieve belegging die in België optreden, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de instellingen naar Belgisch en die naar buitenlands recht 8. Voor elk van die categorieën zijn het aantal ICB's (ingedeeld volgens de juridische aard), de inschrijvingen, de terugbetalingen en de netto-inlagen vermeld (bron CBFA). De netto-inventariswaarde voor de gezamenlijke in België gecommercialiseerde ICB's (bron BVICB) wordt in aanvullende orde verstrekt. De methodologie in beide bronnen is niet perfect vergelijkbaar Uitstaande bedragen van de financiële activa en verplichtingen van de niet-monetaire ICB's naar Belgisch recht Deze tabel bevat driemaandelijks de inventariswaarde van de niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht, alsook het detail van de financiële instrumenten, uitgedrukt in marktwaarde, in het bezit van die instellingen. De volgende instrumenten worden onderscheiden: "Chartaal geld en deposito's", "Effecten met uitzondering van aandelen" (ingedeeld in effecten op korte en lange termijn en afgeleide financiële producten), "Aandelen en andere deelnemingen" (ingedeeld in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen), "Participaties in instellingen voor collectieve belegging" en tenslotte "Overige instrumenten (netto)". Te noteren valt dat de gegevens van deze tabel steunen op het begrip nettoactief 9 en niet op het begrip totale activa. Dit betekent dat met uitzondering van de uitgegeven rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging, de andere verplichtingen impliciet uit de rubriek "Overige instrumenten" van het actief afgeleid worden. Een dergelijke situatie leidt tot een onderschatting van het actief, die evenwel beperkt is, aangezien de leenmogelijkheid van de instellingen voor collectieve belegging wettelijk begrensd is. In de tabel komen de verplichtingen overeen met het uitstaande bedrag van de rechten van deelneming uitgegeven door de niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht. Dat passief is gedetailleerd volgens de categorie van fondsen 10 die de rechten van deelneming hebben uitgegeven: obligatie-icb's (die hoofdzakelijk in vastrentende effecten op lange termijn beleggen), ICB's in aandelen (die hoofdzakelijk in aandelen beleggen), indexgebonden ICB's met Zie het artikel "Wijzigingen aan de tabellen van de financiële rekeningen (hoofdstuk 13) en aan de daarmee verband houdende statistieken (hoofdstukken 15,16 en 17)"; gepubliceerd in het Statistisch Tijdschrift Dit wil zeggen de instellingen voor collectieve belegging die overwegend beleggen in liquide middelen, termijndeposito's en waarden op korte termijn, zoals schatkistcertificaten, obligaties op korte termijn, handelspapier en depositocertificaten. Vooral de instellingen naar Luxemburgs recht. Referentiebasis in België voor de instellingen voor collectieve belegging. De classificatie van de verschillende soorten instellingen volgt de door de CBFA gehanteerde classificatie. Nationale bank van België - Statistisch tijdschrift (2004-I) - pagina

6 kapitaalbescherming (waarvan de prestatie verband houdt met het verloop van een of meer beursindexen, van het verloop van deviezen of van een aandelenkorf, met een bescherming van de oorspronkelijke inzet), vastgoed-icb's 11 (die voornamelijk beleggen in vastgoed of vastgoedcertificaten), gemengde ICB's (die tegelijk in aandelen en obligaties beleggen), dakfondsen (die beleggen in rechten van deelneming, uitgegeven door andere instellingen voor collectieve belegging) en pensioenspaarfondsen (fondsen met fiscale voordelen, aangelegd met het oog op het vormen van een pensioen) Financiële transacties van de niet-monetaire ICB's naar Belgisch recht Volgens dezelfde structuur als de vorige tabel geeft deze tabel details over de netto 12 financiële verrichtingen verwezenlijkt door de niet-monetaire instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht. Wat de onder de verplichtingen voorkomende uitgegeven rechten van deelneming betreft, stemmen de opgetekende schommelingen overeen met de netto 13 inschrijvingen tijdens de periode, alsook met de (positieve of negatieve) resultaten geregistreerd tijdens dezelfde periode, die niet uitgekeerd maar in activa herbelegd werden Beleggingsondernemingen Volgens de wet van 6 april 1995 worden de beleggingsondernemingen gedefinieerd als ondernemingen waarvan de gebruikelijke activiteit erin bestaat, op professionele basis beleggingsdiensten aan derden te verstrekken. De voornoemde wet onderscheidt vier categorieën van beleggingsondernemingen: de beursvennootschappen 14, de vennootschappen voor vermogensbeheer 15, de vennootschappen voor makelarijin financiële instrumenten 16 en de vennootschappen voor plaatsing van orders in financiële instrumenten 17. Vijf tabellen maken het mogelijk, de evolutie van deze beleggingsondernemingen beter op te volgen: Indeling van de beleggingsondernemingen (tabel 8.1, vroeger gepubliceerd door de CBFA) Algemene staat van de beursvennootschappen (tabel 8.2, vroeger gepubliceerd door de CBFA) Resultatenrekeningen van de beursvennootschappen (tabel 8.2.2, vroeger gepubliceerd door de CBFA) Algemene staat van de andere beleggingsondernemingen Resultatenrekening van de andere beleggingsondernemingen Deze laatste twee tabellen zijn een synthese van de tabellen 8.3.1, en respectievelijk de tabellen 8.3.2, en die vroeger door de CBFA werden gepubliceerd. Zij groeperen de vennootschappen voor vermogensbeheer, de vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten en de vennootschappen voor plaatsing van orders in financiële instrumenten. HOOFDSTUK 17: KAPITAALMARKT Zoals hiervoor werd uiteengezet, leidt de opname van drie nieuwe tabellen betreffende de instellingen voor collectieve belegging in hoofdstuk 14 de facto tot de afschaffing van de tabellen "Openbare uitgiften in België van rechten van deelneming of aandelen van instellingen voor collectieve belegging" en "Aantal en inventariswaarde van de instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht", waarvan de jaarlijkse informatie niet meer voldoende relevant was in het licht van de thans beschikbare statistieken over de sector. Deze wijziging, alsook de opname van sommige gegevens van de CBFA over de openbare uitgiften van effecten leidden tot een grondige herziening van de structuur van dit hoofdstuk. De basisidee bestond erin de verschillende tabellen te groeperen volgens de aard van het Met uitzondering van de Bevaki's. Deze zijn wel opgenomen in de sector van de andere financiële intermediairs in de financiële rekeningen (hoofdstuk 12), maar worden niet beschouwd in hoofdstuk 14. Aankopen min verkopen, met uitsluiting van de prijsschommelingen en de andere volumeveranderingen. Dat wil zeggen de inschrijvingen min de terugkopen. De beursvennootschappen kunnen, in principe, alle beleggingsdiensten en hulpdiensten leveren. Alleen die beursvennootschappen kunnen financiële instrumenten en, onder bepaalde voorwaarden, gelddeposito's van hun klanten ontvangen. De vennootschappen voor vermogensbeheer kunnen, behalve het eigenlijke vermogensbeheer, orders van beleggers ontvangen, doorgeven en uitvoeren. De activiteit van de vennootschappen voor makelarij in financiële instrumenten - vroeger wissel- en depositomakelaars genoemd - bestaat erin twee of meer professionele beleggers met elkaar in contact te brengen om er zodoende voor te zorgen dat tussen die beleggers een transactie op een financieel instrument tot stand komt. Het statuut van de vennootschappen voor plaatsing van orders in financiële instrumenten biedt de mogelijkheid om tot de plaatsing van effecten over te gaan onder een statuut dat minder log is dan dat van de beursvennootschappen. Nationale bank van België - Statistisch tijdschrift (2004-I) - pagina

7 behandelde effect. Zo werden er twee deelhoofdstukken gecreëerd met enerzijds de vastrentende effecten (17.1) en anderzijds de aandelen en andere deelnemingen (17.2). Ter herinnering: het ESR 1995 definieert de 'effecten andere dan aandelen' als financiële activa aan toonder die doorgaans verhandelbaar zijn en werkelijk op secundaire markten verhandeld worden of die het voorwerp kunnen zijn van een verrekening, maar die hun houder geen eigendomsrecht op de emitterende instelling verlenen. De vastrentende effecten zijn effecten die hun houder het onvoorwaardelijke recht verlenen om monetaire inkomsten van een contractueel bepaald vast bedrag te ontvangen in de vorm van coupons (rente) en/of van een forfaitair bedrag, uitgekeerd op één of meer gegeven data of vanaf een bij de uitgifte vastgelegde datum. Anderzijds definieert het ESR 1995 de aandelen en andere deelnemingen als financiële activa die rechten op het vermogen van vennootschappen of van quasivennootschappen vertegenwoordigen en het normalerwijze voor hun houders mogelijk maken, deel te nemen aan de uitkering, niet alleen van de winsten, maar ook van het nettotegoed in geval van vereffening van de vennootschap of de quasi-vennootschap. In detail omvat hoofdstuk 17 de volgende tabellen: 17.1 Vastrentende effecten Vastrentende effecten op meer dan één jaar per uitgevende sector (vroegere tabel 17.1) Vastrentende effecten op meer dan één jaar: indeling per emissie- en per houdersectoren (vroegere tabel 17.3) Vastrentende effecten op meer dan één jaar in het bezit van particulieren (vroegere tabel 17.2) Openbaar beroep op de primaire markt van de vastrentende effecten Deze nieuwe tabel integreert de gegevens betreffende de vastrentende effecten die voorheen in tabel 9.1 van de CBFA gepubliceerd waren Openbare uitgiften, door de overheidssector, van in nationale munt luidende obligaties voor meer dan één jaar (vroegere tabel 17.4) Uitstaande bedragen van de lineaire obligaties (vroegere tabel 17.6) Houderschap van de lineaire obligaties (vroegere tabel 17.5) 17.2 Aandelen en overige deelnemingen Uitgiften van aandelen (vroegere tabel 17.8) Openbaar beroep op de primaire aandelenmarkt en overige deelnemingen Deze nieuwe tabel integreert de gegevens betreffende de aandelen en overige deelnemingen die vroeger in tabel 9.1 van de CBFA gepubliceerd waren Beursactiviteit (vroegere tabel 17.9) De inhoud van deze tabel is licht gewijzigd. Vooreerst wordt een nieuwe informatiebron (ING-België) aangewend voor de gegevens m.b.t. het rendement van de aandelen en de koers/winst-verhouding. Vervolgens is de kolom met de inlichtingen betreffende de termijnkoersen van de buitenlandse waarden geschrapt, daar die informatie sinds september 2003 niet meer beschikbaar is. Nationale bank van België - Statistisch tijdschrift (2004-I) - pagina

Nationale Bank van België, Brussel.

Nationale Bank van België, Brussel. Nationale Bank van België, Brussel. Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is toegestaan mits bronvermelding.

Nadere informatie

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen

3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Integrale versie 3. Herziening van de methodologie met betrekking tot de sector van de verzekeringsinstellingen Om tegemoet te komen aan de voorschriften van het ESR 1995, werd de op de verzekeringsinstellingen

Nadere informatie

FINANCIËLE STATISTIEKEN

FINANCIËLE STATISTIEKEN FINANCIËLE STATISTIEKEN 1 INHOUD De financiële statistieken over institutionele sectoren en financiële markten bieden sectorgebonden informatie en inlichtingen over marktontwikkelingen. Bij de aanvang

Nadere informatie

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199

19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199 Tabel 42.70 - SAMENSTELLING VAN HET EIGEN VERMOGEN OP GECONSOLIDEERDE BASIS (Art. 14, 15, 87, 87bis van het reglement) 1. Eigen vermogen sensu stricto (art. 14, 1, 1, art. 87 en 87bis+B40) Boekwaarde Code

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT AUGUSTUS 2003 De statistieken van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben als belangrijkste doel de ondersteuning van het monetaire beleid van de ECB en andere

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Bijlage Circulaire. Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Bijlage Circulaire FSMA_2016_01-3 dd. 26/01/2016 Gedetailleerde lijsten van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Toepassingsveld: Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 3.1. Gedetailleerde

Nadere informatie

18. Correctie ingevolge de bestemming van de winst (af te trekken) 120. 19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199

18. Correctie ingevolge de bestemming van de winst (af te trekken) 120. 19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199 Tabel 41.70 - SAMENSTELLING VAN HET EIGEN VERMOGEN (Art. 14 en 15 van het reglement) 1. Eigen vermogen sensu stricto (art. 14, 1, 1 ) Boekwaarde Code 05 11. Gestort kapitaal en uitgiftepremies 010 12.

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject

Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject FSMA_2012_15-1 dd. 12/07/2012 Te stellen vragen bij het opzetten van een crowdfundingproject Indien u promotor bent van een crowdfundingproject, dient u na te gaan of een aantal financiële reglementeringen

Nadere informatie

Toelichting bij de informatieverzameling over door lokale besturen verstrekte waarborgen Versie 20 mei 2014 pagina 1/8

Toelichting bij de informatieverzameling over door lokale besturen verstrekte waarborgen Versie 20 mei 2014 pagina 1/8 Versie 20 mei 2014 pagina 1/8 Toelichting Er zijn drie versies van de tabellen, nl. één per type bestuur (gemeente, provincie of OCMW). De inhoud van die drie versies is quasi identiek, alleen verschillen

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN NIEUWE DNB-RAPPORTAGE BELEGGINGSINSTELLINGEN

HOOFDLIJNEN NIEUWE DNB-RAPPORTAGE BELEGGINGSINSTELLINGEN 1 HOOFDLIJNEN NIEUWE DNB-RAPPORTAGE BELEGGINGSINSTELLINGEN 1 INLEIDING Momenteel zijn er twee rapportagekaders voor beleggingsinstellingen, elk voor een verschillend doel. Zo bestaat er de (ex-)wtb-kwartaalrapportage

Nadere informatie

PERSBERICHT. Eerste publicatie van MFI-rentestatistieken voor het eurogebied 1

PERSBERICHT. Eerste publicatie van MFI-rentestatistieken voor het eurogebied 1 10 december 2003 PERSBERICHT Eerste publicatie van MFI-rentestatistieken voor het eurogebied 1 Vandaag introduceert de Europese Centrale Bank (ECB) een nieuwe reeks geharmoniseerde statistieken betreffende

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 16.12.2014 C(2014) 9950 final Mededeling van de Commissie van 16.12.2014 Richtsnoerennota van de Commissie over de tenuitvoerlegging van een aantal bepalingen van Verordening

Nadere informatie

Inhoudsopgave BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1

Inhoudsopgave BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1 Inhoudsopgave TEN GELEIDE BOEKDEEL I: HET BANKWEZEN 1 DEEL I: DE KREDIETINSTELLINGEN Hoofdstuk 1: Situering van het begrip kredietinstelling 5 1.1. Wat is een bank? 5 1.2. De activiteiten van een kredietinstelling

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 26.9.2003 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 241/1 EUROPESE CENTRALE BANK RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 6 februari 2003 inzake bepaalde statistische rapportagevereisten van de Europese

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Artikel 2 Slotbepalingen Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2 Slotbepalingen Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. 24.9.2015 L 248/45 VERORDENING (EU) 2015/1599 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 10 september 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1333/2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2015/30) DE RAAD VAN

Nadere informatie

hierna elk afzonderlijk "de Autoriteit" en gezamenlijk "de Autoriteiten" genoemd,

hierna elk afzonderlijk de Autoriteit en gezamenlijk de Autoriteiten genoemd, 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten over de buitenlandse beleggingsondernemingen De Nationale Bank van België (hierna "de Bank"),

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in het Belgisch financieel systeem. December 2006

Recente ontwikkelingen in het Belgisch financieel systeem. December 2006 Recente ontwikkelingen in het Belgisch financieel systeem December 2006 Deze halfjaarlijkse publicatie geeft een overzicht van recente ontwikkelingen in het Belgisch financieel systeem, onder de vorm van

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen.

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen. CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 10 juni 2002 Omzendbrief aan de Algemene Directie van de verzekeringsondernemingen. O. ref. : Financiële Dienst E. DEGADT - 02/737.07.66 Betreft : Levensverzekeringsverrichtingen

Nadere informatie

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT AUGUSTUS 2005

STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT AUGUSTUS 2005 STATISTIEKEN VAN DE ECB EEN KORT OVERZICHT AUGUSTUS 5 NL De statistieken van de Europese Centrale Bank (ECB) hebben als belangrijkste doel de ondersteuning van het monetaire beleid van de ECB en van andere

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Achterblijvende groei Overige financiële intermediairs binnen de financiële sector

Achterblijvende groei Overige financiële intermediairs binnen de financiële sector Achterblijvende groei binnen de sector De sector omvat in Nederland behalve banken, verzekeraars en pensioenfondsen een verhoudingsgewijs omvangrijke categorie overige (ofi s) zoals bijzondere en beleggings.

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

VERORDENING (EU) Nr. 1011/2012 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 oktober 2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2012/24)

VERORDENING (EU) Nr. 1011/2012 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 oktober 2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2012/24) L 305/6 Publicatieblad van de Europese Unie 1.11.2012 VERORDENING (EU) Nr. 1011/2012 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 oktober 2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten (ECB/2012/24)

Nadere informatie

Werkprogramma statistieken (ISA 800)

Werkprogramma statistieken (ISA 800) Bijlage 2 Circulaire _2011_06-2 dd. 14 februari 2011 Werkprogramma statistieken (ISA 800) Toepassingsveld: Openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS

FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRALE BANK) FINANCIEEL VERSLAG PENSIOENFONDS JAARTAL NAAM VAN HET FONDS INHOUD Ingesloten 1 Staat 400 Algemene Informatie 2 Staat 401 Specificatie van de activa 3 Staat

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen

Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen Publicatiedatum CBS-website: 1 oktober 27 Beleggingen institutionele beleggers met 7 procent toegenomen drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen 27 Verklaring der tekens. =

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Databronnen Boekhoudprogramma s van de gemeenten. Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens Belangrijkste correcties om over te gaan naar

Nadere informatie

Dmat Newsletter nr. 3 Bescherming van de spaarders

Dmat Newsletter nr. 3 Bescherming van de spaarders DMAT TASK FORCE Dmat Newsletter nr. 3 Bescherming van de spaarders Inleiding Als antwoord op de problemen die zich de jongste maanden op de financiële markten hebben voorgedaan, heeft de wetgever een aantal

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat wij de eer hebben aan de handtekening van Uwe Majesteit voor te leggen regelt de uitvoering van de wet van 24 maart 2003 tot wijziging van de wet van 12 juni

Nadere informatie

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien 5 ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien april negentienhonderd vijfennegentig met betrekking

Nadere informatie

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE ACTIVA 3 Code Boekwaarde 1 Affectatiewaarde 2 EURO EURO 1. Obligaties en andere schuldinstrumenten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten. Ontwerpadvies van 9 september 2015 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Verrichtingen met betrekking tot inschrijvingsrechten Ontwerpadvies van 9 september 2015 In het kader van een individuele vraagstelling omtrent

Nadere informatie

Boekhoudplan. KLASSEN en ONDERKLASSEN

Boekhoudplan. KLASSEN en ONDERKLASSEN Boekhoudplan KLASSEN en ONDERKLASSEN Balansrekeningen KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3 KLASSE 4 FONDSEN EN PROVISIES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID VASTGELEGDE MIDDELEN FINANCIELE REKENINGEN REKENINGEN VAN

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

Kas en stukken met geldwaarde

Kas en stukken met geldwaarde KLASSE 3 FINANCIELE REKENINGEN Deze klasse bevat de rubrieken en de rekeningen van de geldwaarden, de deposito's op zicht en op termijn, de leningen en voorschotten op één jaar en minder, alsook de effectenportefeuilles.

Nadere informatie

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL

VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL VRAGENLIJST BELEGGERSPROFIEL Om de coherentie na te gaan tussen de transacties in financiële instrumenten die u invoert via de bank en uw beleggersprofiel, heeft de bank de verplichting informatie te verzamelen

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/13 - Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Advies van 4 september 2013 1 I. Inleiding

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE VAN DE. Verschijnt maandelijks

TIJDSCHRIFT NATIONALE BANK VAN BELGIE VAN DE. Verschijnt maandelijks TIJDSCHRIFT VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE Verschijnt maandelijks LXVII e jaargang, nr. 4 April 1992 INHOUD Nieuw hoofdstuk XVII «Kapitaalmarkt» van het gedeelte «Statistieken» van het Tijdschrift 5

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor

COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor COMMISIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Het gebruik van de verbindingsrekening tussen een buitenlandse vennootschap en haar Belgisch bijkantoor Ontwerpadvies I. Inleiding 1. Wat betreft de boekhoudkundige

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN XV/6026/99 NL ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN DIRECTORAAT-GENERAAL XV Interne markt en financiële diensten 1 Dit document

Nadere informatie

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen

MiFID Een betere bescherming van uw vermogen MiFID Een betere bescherming van uw vermogen Inhoud MiFID, een betere bescherming van beleggers op Europees niveau............... 4 De verplichtingen van BIL tegenover haar cliënten-beleggers... 6 Classificatie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN ASSET MANAGERS

BELGISCHE VERENIGING VAN ASSET MANAGERS BELGISCHE VERENIGING VAN ASSET MANAGERS BEAMA is lid van de Belgische Federatie van het Financiewezen METHODOLOGIE GEBRUIKT VOOR DE RISICOBEREKENING VAN ICB S De synthetische risico-indicator geeft een

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name het eerste streepje van artikel 127, lid 2,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met name het eerste streepje van artikel 127, lid 2, L 121/20 BESLUIT (EU) 2015/774 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 4 maart 2015 inzake een overheidsprogramma voor aankoop van activa op secundaire markten (ECB/2015/10) DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE

Nadere informatie

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGE A bij het. voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2010 COM(2010) 774 definitief Bijlage A/Hoofdstuk 02 BIJLAGE A bij het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het Europees

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Rekeningen van de overheid 2013 Inhoud van de publicatie De rekeningen van de Belgische overheid worden opgesteld volgens de definities van het

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213, Ontwerp voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van nationale en regionale

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005

HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 Halle, 11 december 2006 HERWERKTE SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE STATEN OVER HET EERSTE SEMESTER VAN HET BOEKJAAR 2005/2006, EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2005 In vergelijking met voorheen (op 19

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. DERDE KWARTAAL 2013 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2013 NIET GECONTROLEERD 30 SEPTEMBER 2013 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie

Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische genoteerde vennootschappen : modaliteiten van publicatie COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Toezicht op de financiële informatie en markten Studies en documenten : nr. 29 December 2005 Oproepingen tot algemene vergaderingen van Belgische

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE

ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE ONTEX GROUP NV NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Korte Keppestraat 21/31 9320 Aalst ONDERNEMINGSNUMMER 0550.880.915 RECHTSPERSONENREGISTER DENDERMONDE (de "Vennootschap") BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010

Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in 2010 11 Beleggingen institutionele beleggers 1,5 biljoen euro in John Gebraad Publicatiedatum CBS-website: 3-11-211 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.

Examen HAVO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Boekje met informatie Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 9.00 12.00 uur 20 01 100020 28A Begin Formuleblad Te gebruiken formules

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 57/34 27.2.2002 RECTIFICATIES Rectificatie van Verording (EG) nr. 2423/2001 van de Europese Ctrale Bank van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsolideerde balans van de sector monetaire instelling

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Algemene informatie kwartaalrapportage verzekeraars 2009-07-01

Algemene informatie kwartaalrapportage verzekeraars 2009-07-01 Algemene informatie kwartaalrapportage verzekeraars 2009-07-01 1 Is de kwartaalrapportage ook bestemd voor VOW3 maatschappijen? Ja, ook VOW3 maatschappijen moeten de kwartaalrapportage indienen. 2 Is het

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD

MKBI DUURZAAM B.V. TWEEDE KWARTAAL 2014 KWARTAAL RAPPORTAGE NIET GECONTROLEERD MKBI DUURZAAM B.V. KWARTAAL RAPPORTAGE TWEEDE KWARTAAL 2014 NIET GECONTROLEERD 6 OKTOBER 2014 MKBI DUURZAAM B.V. De Kuiper 5 5353 RJ Nieuwkuijk The Netherlands Directie MKBi Beheer B.V. A van Egberink

Nadere informatie

De geld- en kapitaalmarkt

De geld- en kapitaalmarkt De geld- en kapitaalmarkt Omschrijf het begrip kapitaal. - geldkapitaal: - goederenkapitaal: De financiële markt - 1 op 6 DE FINANCIËLE MARKT Situeer de financiële markt in de economische kringloop. Bedrijven

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Artikel 1. Wijzigingen

Artikel 1. Wijzigingen L 14/36 NL RICHTSNOER (EU) 2016/66 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 26 november 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2013/24 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Bank met betrekking

Nadere informatie

Methodologische vernieuwingen

Methodologische vernieuwingen Integrale versie Methodologische vernieuwingen 1. Opmaak van de statistieken voor de lokale overheidsector De verbetering van de kwaliteit van de lokale overheidsrekeningen is de voorbije jaren een belangrijk

Nadere informatie

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht

CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap. Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht CP Invest / GVV Bijzonder verslag artikel 559 W.Venn. 24.09.2014 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions. Advies van 20 februari 2013

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions. Advies van 20 februari 2013 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions Advies van 20 februari 2013 I. Inleiding 1. In hetgeen volgt wenst de Commissie aan de hand van

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat Brussel RPR Brussel

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat Brussel RPR Brussel ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken.

Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. 9. Begrippenlijst Deze definities dienen ter interpretatie van begrippen in het Informatie Memorandum alsmede de aanvullende stukken. Aanbieder De entiteit die de Obligaties in Old Liquors Invest B.V.

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van te Middelburg Halfjaarverslag 2008, Inhoudsopgave Halfjaarverslag 1. Balans per 30 juni 2008 2. Winst- en verliesrekening 2008 3. Mutatieoverzicht eigen vermogen 4.

Nadere informatie

1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE

1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE 1.TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN NOMENCLATUUR VAN DE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN - NACE De ondernemingen kunnen worden beschreven aan de hand van verschillende typologieën, die elk beantwoorden aan precieze

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Methodologische overzicht van de financiële rekeningen van België

Methodologische overzicht van de financiële rekeningen van België Integrale versie Methodologische overzicht van de financiële rekeningen van België De financiële rekeningen geven een uitvoerig overzicht van de ontwikkeling van de vorderingen en de financiële schulden

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie