Een veilige, sportieve, vriendelijke en consequente school. Protocol. Verzuim Paulus Mavo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een veilige, sportieve, vriendelijke en consequente school. Protocol. Verzuim Paulus Mavo"

Transcriptie

1 Een veilige, sportieve, vriendelijke en consequente school. Protocol Verzuim Paulus Mavo Juni 2016

2 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Verzuim Geoorloofd verzuim Ongeoorloofd verzuim Beginnend verzuim Verzuim op de Paulus Mavo 4 2. Leerplicht Melding Dienst Uitvoering Onderwijs 5 3. Stappenplan Verzuim 7 4. Dagelijkse gang van zaken m.b.t. melding verzuim 8 5. Magister Overzicht verzuimcodes Dossiervorming 14 Bijlage I Bijlage II Bijlage III Soorten Verzuim Waarschuwingsbrief verzuim Brief Uitnodiging leerplicht spreekuur 1

3 Inleiding Ouders/Verzorgers hebben de plicht hun kind in te schrijven op een school en moeten ervoor zorgen dat het deze school ook daadwerkelijk bezoekt. De verantwoordelijkheid voor deze leerplicht van jongeren neemt toe met de leeftijd: Vanaf 12 jaar zijn jongeren (naast de ouders) ook zelf verantwoordelijk voor het naar school gaan. Vanaf 18 jaar is de jongere meerderjarig en zelfverantwoordelijk voor het naar school gaan. Vanaf 16 jaar geldt het criterium van (het ontbreken van) de startkwalificatie voor het wettelijk handhaven van verzuim. Vanaf 18 jaar is er geen wettelijk kader meer om te handhaven op verzuim. We kunnen de volgende groepen onderscheiden: Volledig leerplichtig Leerplicht start vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5e verjaardag tot aan het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt of aan het einde van het 12de volledige gevolgde schooljaar. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Kwalificatie plichtig De kwalificatieplicht geldt, volgend op de volledige leerplicht, voor jongeren die: a. 16 of 17 jaar zijn en b. nog geen startkwalificatie (een diploma havo, vwo of mbo op tenminste niveau 2) hebben behaald. Zij zijn tot hun 18de verjaardag kwalificatie plichtig. Dit betekent concreet dat deze jongeren een onderwijsprogramma moeten volgen, dat is gericht op het behalen van een startkwalificatie. Wanneer een leerling herhaald of langdurig ongeoorloofd heeft verzuimd, dan overtreedt deze leerling de wet. Verzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar. Dit kan via het digitale verzuimloket gebeuren. Hiervoor gelden dezelfde normen als bij leerplicht. De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren met een diploma of getuigschrift van een praktijkschool. Daarnaast zijn er uitzonderingen voor jongeren met een verstandelijke of lichamelijke beperking, die veelal gerekend worden tot de categorieën zeer moeilijk lerende kinderen of meervoudig gehandicapte jongeren. 2

4 1. Verzuim Verzuim betekent dat een leerling bij lessen of activiteiten van het lesrooster afwezig is. Om verzuim te kunnen constateren is het nodig dat de school op ieder moment van een lesdag weet in welke les een leerling zich zou moeten bevinden. Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de Leerplichtwet Volgens deze leerplichtwet wordt onderscheid gemaakt in geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzuim: 1.1 Geoorloofd schoolverzuim Verzuim met een geldige reden, zoals ziekte of verlof wegens gewichtige omstandigheden (na toestemming van de school of de leerplichtambtenaar). Enkele voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn verlof wegens huwelijk, jubileum of begrafenis. 1.2 Ongeoorloofd schoolverzuim Verzuim zonder geldige reden. Dit verzuim dient meestal gemeld te worden aan de leerplichtambtenaar. Er kan op verschillende manieren een onderverdeling gemaakt worden. Wij kiezen voor de naamgeving die het Openbaar Ministerie en DUO hanteren: Absoluut verzuim: hiervan is sprake als een jongere niet bij een school of onderwijsinstelling staat ingeschreven 1. Relatief verzuim: hiervan is sprake als een leerling les- of praktijktijd verzuimt zonder geldige reden. Binnen deze categorie wordt nog onderscheiden: luxe verzuim en signaal verzuim: - luxe verzuim: een leerplichtige jongere blijft zonder toestemming van school weg, vanwege extra vakantie of familiebezoek in het buitenland (altijd melden); - signaal verzuim: zestien uur les- of praktijktijd ongeoorloofd afwezig in een periode van 4 weken; het verzuim kan een uiting zijn van achterliggende problematiek, waardoor de leerling niet goed op school kan functioneren. 1.3 Beginnend verzuim Naast bovenstaand onderscheid is het zinvol om ook beginnend verzuim als categorie te onderscheiden. Hierbij is geen sprake van verzuim, dat wettelijk verplicht gemeld moet worden, maar hier bestaat het risico dat het verzuim toeneemt of de oorzaak verergert. Het is van belang leerplicht in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken bij verzuim. De school (veelal de teamleider) is verantwoordelijk voor het tijdig melden van verzuim. Het kan dan voor de leerling steeds moeilijker worden om naar school te gaan. Het gaat hier dus om een 1 Ouders /verzorgers zijn verplicht om een leerplichtige of kwalificatie plichtige jongere in te schrijven op een school/instelling. Wanneer zij dit niet doen is er sprake van absoluut verzuim (artikel 2 lid 1, artikel 4a, artikel 18 en artikel 19 van de Leerplichtwet 1969). 3

5 preventieve aanpak van verzuim. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan veelvuldig te laat komen, gedragsmatige problemen of vaak afwezig door ziekte. Belangrijke randvoorwaarden voor adequaat door de school melden, zijn: - Het adequaat registreren van verzuim. - Het verwerken/analyseren van (de omvang en aard van) het verzuim. Wordt bij beginnend verzuim op tijd actie ondernomen, dan kan vaak voorkomen worden dat op zich geoorloofd verzuim alsnog problematisch signaal verzuim wordt. Zo bestaat ook de mogelijkheid om leerlingen, die regelmatig te laat komen met een briefje (van de ouders), maar waarvan vermoed wordt dat er iets mis is, in te brengen in het zorgteam en/of zorg & adviesteam (ZAT). Daarna kan bijvoorbeeld één van de deelnemers aan het ZAT actie ondernemen. Zo kan bijvoorbeeld een leerling opgeroepen worden door de schoolarts. Deze kan bepalen of het verzuim wel of niet te wijten is aan een geldige medische reden. Hierop kan dan wel of geen vervolg actie worden genomen. De rol van verschillende betrokkenen binnen de school (zoals de mentor, de pedagogisch conciërge, de teamleider, de zorgcoördinator) en externe hulpverleners m.b.t. verzuim moet door de scholen worden beschreven. De school blijft eindverantwoordelijk voor de bij de school ingeschreven leerlingen. 1.4 Verzuim op de Paulus Mavo Ondanks dat de Paulus Mavo net als andere scholen te maken heeft met wettelijke kaders, proberen de Paulus Mavo onder andere het te laat komen binnen school op een positieve manier aan te pakken. Dit wordt gedaan door middel van een beloningssysteem. Leerlingen die te laat komen worden niet gestraft (mits binnen de vastgestelde kaders), maar leerlingen die wel op tijd op school/in de lessen zijn, worden beloond. Daarnaast zijn is de Paulus Mavo een zorgschool en vindt de school maatregelen maatwerk. De Paulus Mavo volgt de afspraken volgens protocol maar behoudt henzelf het recht hiervan (weloverwogen) af te wijken. 4

6 2. Leerplicht De leerplichtambtenaar op de Paulus Mavo is mw. E.A. Kuijk. Zij is werkzaam bij het Regionale Bureau Leerplicht Zuid-Kennemerland. De school kan de leerplichtambtenaar altijd informeren of om advies vragen hoe in bepaalde situaties (bijv. bij ziekmelding of het al dan niet inzetten van hulpverlening) te handelen. Dit kan los van een formele melding. Bij twijfel kan ook altijd (preventief) gemeld worden. Wanneer een leerling wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar zal de leerling in meeste gevallen eerst uitgenodigd worden voor het spreekuur van leerplicht. Deze wordt 6 keer per jaar op de Paulus Mavo gehouden en is laagdrempelig. Het spreekuur heeft een waarschuwend karakter. De leerplichtambtenaar kan per situatie bekijken of het verzuim geoorloofd/ongeoorloofd is en afspraken met de leerling maken. Ouders mogen aanwezig zijn bij het gesprek, maar dit is niet verplicht. Ouders worden door middel van een brief vooraf op de hoogte gesteld door de zorgcoördinator. De leerplichtambtenaar zal altijd na een gesprek ouders per brief op de hoogte stellen over haar bevinden/acties. De school brengt indien mogelijk ouders op de hoogte voordat er een melding bij leerplicht wordt gedaan. Tijdens dit gesprek wordt de aanstaande melding bij leerplicht aangekondigd. Leerplicht doet eerst navraag bij de school voordat een gesprek met leerling en ouders wordt gevoerd. Na het gesprek met leerling en ouders wordt een afweging gemaakt welke maatregel wordt ingezet. Hierover worden leerling, ouders en school altijd door leerplicht geïnformeerd. Deze maatregel is maatwerk. Dit betekent minimaal een schriftelijke waarschuwing en in het uiterste geval een proces-verbaal. In de waarschuwingsbrief wordt altijd aangegeven, dat bij herhaling (recidive) een zwaardere maatregel wordt opgelegd zoals een verwijzing naar HALT. In het uiterste geval kan er een proces-verbaal opgemaakt worden, dat wordt ingediend bij het Openbaar Ministerie. Een HALT verwijzing of een pro ces-verbaal wordt door leerplicht niet zo maar opgemaakt. In meer dan 90% van de verzuimmeldingen wordt hier géén gebruik van gemaakt, maar wordt een andere pedagogische maatregel ingezet of wordt hulpverlening ingeschakeld. Bij een melding van schoolverzuim heeft Leerplicht de mogelijkheden om andere bronnen binnen de gemeente te raadplegen, die inzicht geven in de gezin- en thuissituatie. Ook kan er contact gezocht worden met de lokale zorgnetwerken. 2.1 Melding Dienst Uitvoering Onderwijs Volgens de wet dient ongeoorloofd verzuim van een leerling gemeld te worden via het digitale verzuimloket van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, voorheen Informatie Beheer Groep) aan de leerplichtambtenaar. Conform de in 2009 aangepaste Leerplichtwet gaat het om leerplichtige of kwalificatie plichtige jongeren, die zich vooral in het primair en voortgezet onderwijs bevinden waarbij sprake is van luxe verzuim of die minimaal 16 uren 15 les- of praktijktijd in vier opeenvolgende schoolweken hebben verzuimd of die minimaal 12 keer te laat zijn gekomen in vier opeenvolgende schoolweken. Elke keer te laat komen wordt dus gelijkgesteld aan één uur ongeoorloofd verzuim. Na vier 5

7 weken blijft het aantal keren te laat komen wel staan, omdat ook geteld wordt op het aantal keren te laat komen per schooljaar. combinaties van ongeoorloofd verzuim en te laat komen kunnen ook worden gemeld. Verder komen de leerplichtambtenaren in actie bij: melding van verzuim of te laat komen beneden de wettelijk verplichte norm; leerlingen met beginnend verzuim (na melding en mogelijk bespreking in het ZAT); zorgwekkend ziekteverzuim; leerlingen die zich na het VMBO niet (tijdig) inschrijven voor een vervolgopleiding of een risicokeuze willen maken (zoals een particuliere opleiding, opleiding voor uniformberoep of willen gaan werken); het niet inschrijven bij een vervolgopleiding is een vorm van ongeoorloofd absoluut verzuim, zolang een leerling nog geen 18 jaar is. Leerlingen kunnen al bij het spreekuur van de leerplichtambtenaar aangemeld worden als ze minder dan 16, maar 9 keer of meer niet of te laat in de les zijn verschenen. Bij te laat komen wordt een periode van vier weken gehanteerd (vanaf de eerste keer te laat komen). Vanaf 9 maar in ieder geval bij 12 keer wordt er preventief gemeld spreekuur leerplicht als beginnend verzuim. Ouders hebben van school een inlogcode voor magister ontvangen waarmee een overzicht van o.a. verzuim ingezien kan worden van hun kind. De wettelijke verplichte melding door school vindt plaats bij: Spijbelen van 16 uur (of 16 keer te laat) in vier weken en/of 20 uur spijbelen of 20 keer te laat in een schooljaar (Dit is qua behandeling vergelijkbaar met spijbelen van 16 uur (of 16 keer te laat) in vier weken. 6

8 3. Stappenplan verzuim Stap Aard & omvang van het ongeoorloofd verzuim School Interventies 1. Iedere keer dat een leerling te laat Registreert. komt of een lesuur verzuimt Meer dan 1 keer te laat: geen beloning over de vooraf vastgestelde periode 2. Bij meerdere keren te laat of Registreert & zorgt voor passende verzuim pedagogische maatregel of sanctie door mentor/teamleider. Ouders zien verzuim in magister 3. Bij aanhoudend verzuim Leerlingen en ouders worden op de hoogte gesteld van aanhoudend verzuim. Evt: maakt afspraken leerling, Legt evt afspraken schriftelijk vast Waarschuwt voor inschakelen leerplicht bij herhaling. 4. Bij continuering van of opvallend verzuim 5. Zestien keer te laat of zestien uur verzuim binnen vier schoolweken 6. Twintig keer te laat of 20 uur of meer verzuim in één schooljaar dagen aaneengesloten verzuim met onbekende of ongeldige reden Leerling wordt uitgenodigd voor spreekuur leerplicht. School informeert ouders schriftelijk. Afhankelijk van situatie kan school ervoor kiezen te melden bij verzuimloket DUO. Meldt bij verzuimloket DUO (wettelijk verplicht). School informeert ouders over melding. Meldt bij verzuimloket DUO (wettelijk verplicht). School informeert ouders over melding. Meldt bij verzuimloket DUO (wettelijk verplicht). School informeert ouders over melding. Leerplichtambtenaar Interventies Door wie Docenten registreren per les. Administratie houdt bij Docenten registreren per les. Administratie houdt bij en licht teamleider/mentor in Mentor/teamleider informeren ouders Zie stap 2 plus: Mentor/teamleider neemt contact op met ouders Evt: Teamleider stuurt waarschuwingsbrief naar ouders Contact met school Zie stap 2 plus: Gesprek leerling op spreekuur Teamleider licht zorgcoördinator in Neemt contact op met school. Leerplicht wordt geïnformeerd door Vult dossier aan. zorgcoördinator Start leerplichttraject. Leerplichtambtenaar nodigt leerling uit voor spreekuur Zorgcoördinator stuurt ouders schriftelijk brief met uitnodiging leerplicht spreekuur Krijgt melding via verzuimloket. Zie stap 2 plus: Vervolgt gestarte leerplichttraject. Handelt Leerplichtambtenaar wordt ingelicht conform voorschriften. door zorg coördinator Zorgcoördinator doet DUO melding verzuim Leerplichtambtenaar volgt met actie Handelen als bij punt 5. Zie punt 5 Zie punt 5 Punt 1 tot en met 4 vormen in feite onderdeel van schoolbeleid en afspraak met leerplicht. De punten 5 tot en met 7 vormen het wettelijk kader. Van stap 1 t/m 4 kan in aanpak afgeweken worden. Dit wordt per leerling afgewogen. Stap 5 t/m 7 kunnen ook aan de orde komen zonder stap 1 t/m 4 doorlopen te hebben. 7

9 4. Dagelijkse gang van zaken met betrekking tot melding verzuim Melden afwezigheid leerling door ouders/verzorgers Ouders/verzorgers melden vóór uur de afwezigheid van hun zoon/dochter aan de Paulus Mavo. Dit wordt altijd telefonisch gedaan. Degene die het verzuimbericht krijgt, noteert de reden van afwezigheid in Magister. Noteren afwezigheid van leerling door docent in de klas De docent registreert het verzuim in Magister door middel van eenduidige codes (zie verderop). Ook leerlingen die te laat komen worden geregistreerd. De administratie verzamelt in de ochtend de absenten via Magister. Is een leerling afwezig zonder dat zijn/haar afwezigheid gemeld is, dan neemt de administratie contact op met de ouders/verzorgers. Er wordt gevraagd naar de reden van het verzuim. Als er mogelijk sprake is van ongeoorloofd verzuim of er is geen contact mogelijk met de ouders/verzorgers, dan meldt de administratie dit direct bij de teamleider. De teamleider onderneemt verdere actie, zoals: uitnodiging ouders voor gesprek, schriftelijke waarschuwing, leerplichtambtenaar. De teamleider licht altijd de zorgcoördinator in wanneer de leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld. De mentor houdt het verzuim van de klas bij en licht de teamleider hierover in. De teamleider bepaalt wanneer verzuim gemeld moet worden en licht de zorgcoördinator in. De administratie heeft een signaalfunctie richting de teamleider. Wanneer een leerling te laat komt De leerling wordt gemeld door desbetreffende lesgevende docent in Magister of de leerling haalt een te laat briefje bij de administratie/conciërge. De leerling wordt geregistreerd in Magister. De leerling gaat z.s.m. de les in en levert het briefje in bij de docent. Bij veelvuldig te laat komen, bespreekt de mentor met de leerling hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. Bij veelvuldig te laat komen heeft de mentor een gesprek met de ouders/verzorgers. 8

10 Als het te laat komen aanhoudt na het gesprek met de ouders/verzorgers en leerling, overlegt de mentor dit met de teamleider De teamleider neemt contact op met de ouders/verzorgers. De mentor heeft een signaal functie richting teamleider. De teamleider meldt veelvuldig verzuim bij de zorgcoördinator. Deze zal de leerling uitnodigen voor het spreekuur bij leerplicht. En het verzuimoverzicht doorsturen naar de leerplichtambtenaar. De zorgcoördinator kan in overleg met de teamleider/leerplichtambtenaar ervoor kiezen direct een melding te doen via het verzuimloket van DUO bij de leerplichtambtenaar. Bij ziekte van leerling Als een leerling langer dan 3 dagen ziek is, neemt de mentor/ teamleider contact op met de ouders/verzorgers. In dit gesprek informeert de medewerker hoe het gaat met de leerling en wordt afgesproken wanneer de leerling weer op school komt. Als de afgesproken termijn verlopen is en de leerling is nog niet op school, neemt de mentor/teamleider opnieuw contact op met de ouders/verzorgers. Zijn er zorgen over de leerling, dan informeert de mentor de teamleider/zorgcoördinator. Wanneer een leerling vaak ziek wordt gemeld in korte tijd (bv. 4x in 2 maanden), geeft de teamleider dit door aan de zorgcoördinator. De zorgcoördinator bespreekt het ziekteverzuim in het zorgteam en/of Zorg Advies Team (ZAT). De schoolarts kan besluiten het ziekteverzuim te behandelen en de leerling op te roepen. De schoolarts kan constateren of het geoorloofd ziekteverzuim betreft of ongeoorloofd verzuim. ziekmeldingen die vermoedelijk ongeoorloofd verzuim zijn, meldt de zorgcoördinator via het verzuimloket van DUO bij de leerplichtambtenaar. Bij incidenteel ongeoorloofd verzuim of beginnend verzuim van de leerling Dit is ongeoorloofde afwezigheid van 16 uren les- of praktijktijd in een periode van vier weken. De administratie neemt nog dezelfde dag contact op met de ouders/verzorgers. Er wordt gevraagd naar de reden van het verzuim. De administratie geeft het verzuim door aan de mentor/teamleider. De mentor/teamleider onderneemt verder actie: - spreekt de leerling hierop aan - en/of stuurt een schriftelijke waarschuwing - en/of nodigt de ouder(s)/verzorger(s) en leerling uit voor een gesprek 9

11 - en/of informeert de zorgcoördinator. - en/of gaat indien wenselijk op huisbezoek Bij zorgwekkend of signaal verzuim Dit kan gaan om langdurig ziekteverzuim, (vermoeden van) onterechte ziekmeldingen of spijbelgedrag van meerdere lesuren per week. De administratie signaleert het verzuim en informeert de mentor/teamleider De mentor/teamleider overlegt met de zorgcoördinator. De zorgcoördinator overlegt met zorgteam en verwijst zo nodig door naar externe hulpverlening, schoolarts, politie, leerplichtambtenaar etc. De mentor/teamleider stelt de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte. Indien nodig bespreekt de zorgcoördinator het verzuim in het Zorg Advies Team (ZAT), waarbij de leerplichtambtenaar aanwezig is. Eventueel meldt de zorgcoördinator de leerling via het verzuimloket van DUO bij de leerplichtambtenaar. Bij wettelijk ongeoorloofd verzuim Dit is 16 lesuren ongeoorloofd verzuim of meer. Het kan ook om luxe verzuim gaan (zie pagina 11). De administratie signaleert het verzuim en informeert de mentor/teamleider De teamleider informeert de zorgcoördinator. De zorgcoördinator meldt het ongeoorloofd verzuim binnen 3 dagen via het verzuimloket van DUO bij de leerplichtambtenaar. Dit is een wettelijke verplichting. Tegelijkertijd stuurt de school een verzuimoverzicht (digitaal) aan de leerplichtambtenaar, stelt hem/haar op de hoogte van de achtergronden van het verzuim en geeft door welke acties de school heeft ondernomen. Extra verlof Extra verlof mag alleen worden toegekend wegens gewichtige omstandigheden of vanwege de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. De directeur neemt een gemotiveerde beslissing bij aanvragen van 10 dagen of minder. Bij twijfel kan de school contact opnemen met de leerplichtambtenaar, echter de directeur blijft verantwoordelijk voor het nemen van de beslissing. Hij houdt zich daarbij aan de wettelijke kaders van de Leerplichtwet. 10

12 De leerplichtambtenaar neemt een gemotiveerde beslissing bij aanvragen van meer dan 10 dagen. De directeur houdt een dossier bij van de verlofaanvragen. Verlof voor het voldoen aan religieuze verplichtingen moeten ouders minimaal twee dagen te voren aan de school, liefst schriftelijk, kenbaar maken (dit is een kennisgeving, geen aanvraag). Extra verlof: aanvraagprocedure Ouders halen bij de administratie een verlofformulier, vullen dit in en leveren dit weer in bij de pedagogisch conciërge. De directie beoordeelt de aanvraag. Als het gaat om meer dan 10 dagen geeft de school de aanvraag door aan de leerplichtambtenaar. De directie geeft het toegekende of afgewezen extra verlof door aan de pedagogisch conciërge. De administratie registreert het extra verlof in Magister, informeert ouders/verzorgers/mentor en teamleider en archiveert aanvraag. Als de leerling niet terug is na het toegekende verlof De docent registreert in magister de afwezigheid van de leerling als ongeoorloofd verzuim. De administratie houdt afwezigheid van de leerlingen bij en informeert teamleider bij afwezigheid. De zorgcoördinator meldt het ongeoorloofd verzuim binnen 3 dagen via het verzuimloket van DUO bij de leerplichtambtenaar. Tegelijkertijd stuurt de school een verzuimoverzicht (digitaal) aan de leerplichtambtenaar en informeert hem/haar over de verlofaanvraag. Luxe verzuim Dit is verzuim waarbij met vakantie wordt gegaan buiten de vastgestelde vakanties, zonder toestemming van de schooldirecteur. Het kan bv. gaan om een ziekmelding aansluitend voor of na een schoolvakantie, waarbij de school het vermoeden heeft dat het een onterechte ziekmelding is en dat het om vakantie gaat. De school meldt dit bij leerlichtambtenaar die dan een onderzoek instelt. Actie: als bij wettelijk ongeoorloofd verzuim (zie hierboven). 11

13 Reden afwezigheid: Spijbelen: - betreft hele uren of dagen; - reden onbekend of niet legitiem; - reden achteraf gemeld. Te laat komen: - bij aanvang van de les; - reden onbekend of niet legitiem. Te laat komen: - reden bekend en legitiem Vrije dag(en) zonder toestemming directeur of leerplichtambtenaar (= luxe verzuim). Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijke niet conform geldende afspraken gemeld. Bezoek (huis)arts, specialist en dergelijk conform geldende regels gemeld Ziekte niet gemeld conform geldende afspraken: - niet tijdig gemeld; - niet gemeld door ouders/verzorgers. Schorsing (maximaal 3 schooldagen). Ziekte gemeld conform geldende afspraken: - zoals vermeld in de schoolgids - in ieder geval op dezelfde dag door ouder/verzorger; - bij hervatten onderwijs schriftelijke verklaring door ouders/verzorgers afgegeven. Langdurig ziekteverzuim (meer dan 2 weken). Vrijstelling i.v.m. begrafenis, bruiloft, jubileum of religieuze feestdag: verlof bij directie aangevraagd conform op school geldende afspraak. Registreren en melden als: Ongeoorloofd relatief verzuim. Ongeoorloofd relatief verzuim. Geoorloofd verzuim. Ongeoorloofd relatief verzuim. Ongeoorloofd relatief verzuim. Geoorloofd verzuim. Ongeoorloofd relatief verzuim. Schorsing: - melden bij de inspectie en schoolbestuur Ziekte: - 2 weken aaneengesloten, eerste actie mentor, dan indien nodig melden bij schoolarts. Bij niet verschijnen of als de arts dat nodig acht wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar; - 4e keer in een schooljaar, eerste actie mentor, dan indien nodig melden bij de schoolarts. Bij niet verschijnen of als de arts dat nodig acht wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. Ziekte: school stelt een huiswerk- en/of inhaalplan op en adviseert indien nodig over alternatieve onderwijsmogelijkheden. Geoorloofd verzuim. Vrijstelling i.v.m. gewichtige omstandigheden (minder dan 10 schooldagen); het besluit hieromtrent ligt bij de directeur. 12

14 5. Magister Docenten voeren dagelijks de aanwezigheid/afwezigheid van hun leerlingen in Magister in. Dit is nodig om het ongeoorloofd schoolverzuim van 16 lesuren of meer, onverwijld (binnen 3 dagen) te kunnen melden zoals volgens de Leerplichtwet verplicht is. De school moet vermelden of het verzuim geoorloofd of ongeoorloofd is en zij moet van elk geoorloofd verzuim de reden aantekenen. Hiervoor gebruikt de school verzuimcodes. NB. Wanneer een leerling onbekend afwezig is wordt er gebruik gemaakt van de code: ON = Onbekend. Wanneer de reden van afwezigheid duidelijk is wordt deze code omgezet. 5.1 Verzuimcodes Absentiereden Code Geoorloofd? (huis)arts bezoek AR Ja Bijz. omstandigheden BD Ja Openbaar Vervoer probleem OV Ja Spijbelen SP Nee Te laat ongeoorloofd TL Nee Uit les verwijderd VW Ja Ziek naar huis ZN Ja Ziek thuis ZT Ja Geoorloofd Afwezig GA Ja Buitengewoon verlof BV Ja Familieomstandigheden FA Ja Geschorst GS Ja Medische reden MR Ja Onbekend ON Nee Tandarts, bezoek TA Ja Orthodontist OR Ja Interne disciplinaire maatregel ID Ja Verslapen VS Nee Te laat geoorloofd TG Ja bromfietsexamen B Ja Absent bij proefwerk AP Nee Ongeoorloofd Afwezig OA Nee Afgehandeld AF Nee Presentie PR Ja Vrijstelling VR Ja 13

15 Vervanging Bij afwezigheid van de administratie wordt per dag/week een andere medewerker met de taak belast. De directie neemt in deze besluiten. 6. Dossiervorming Als er gesprekken worden gevoerd met ouders en de leerling m.b.t. het verzuim, dan wordt hier de brief of aantekening hiervan in het persoonlijke dossier van de leerling opgeslagen. - De informatie wordt ingevoerd in het leerlingvolgsysteem. - Aanvragen voor Extra Verlof worden bijgehouden door de administratie en digitaal opgeslagen. - Het verzuim wordt bijgehouden in magister. - Indien nodig kan de school een uitdraai van het verzuim maken. 14

16 Bijlage I: Soorten verzuim Soort verzuim: Omschrijving: Hoe te handelen: Relatief verzuim Als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt; Er is sprake van wettelijk verzuim. De school moet melding doen: bij verzuim meer dan 16 uren van het aantal les- en/of praktijkuren in een periode van 4 weken; bij verzuim gerelateerd aan (vermoedelijke) achterliggende problematiek. Relatief verzuim is onder te verdelen in Luxe verzuim en Signaal verzuim. Digitaal via melding wordt doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar Ouders/verzorgers/ jongere op de hoogte brengen van de melding. Desbetreffende leerplichtambtenaar neemt melding in behandeling De leerplichtambtenaar nodigt leerling/ouders uit voor gesprek. Sanctie/waarschuwing wordt schriftelijk gemeld aan ouders/verzorgers door leerplichtambtenaar Luxe verzuim Signaal verzuim Luxe verzuim is een vorm van relatief verzuim waarbij zonder toestemming van het hoofd van de school (bij 10 schooldagen of minder) dan wel zonder toestemming van de leerplichtambtenaar (bij elf dagen of meer) buiten de vastgestelde schoolvakanties om van school wordt verzuimd, waarbij het eigen belang (vaak ten behoeve van een vakantie) van ouder(s)/verzorger(s) of jongere prevaleert op dat van het schoolbezoek. Signaal verzuim is te definiëren als ongeoorloofde afwezigheid zich uitend in spijbelgedrag/afwezigheid zonder dat er sprake is van luxe verzuim, maar met een veelal problematische achtergrond. Digitaal via Melding wordt doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar van de desbetreffende woongemeente van de jongere. Ouders/verzorgers op de hoogte brengen van de melding bij de leerplichtambtenaar. Digitaal via melding wordt doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar van de desbetreffende woongemeente van de jongere. Ouders/verzorgers op de hoogte brengen van de melding bij de leerplichtambtenaar. 15

17 Bijlage II Waarschuwingsbrief verzuim Haarlem,.. Aan de ouders / verzorgers van, In de afgelopen periode, vanaf. tot heden, is opgevallen dat uw kind veelvuldig (vul in: te laat in de les aanwezig is/afwezig is geweest). (evt deze zin indien gedaan: Uw zoon/dochter is hierop verscheidene keren aangesproken door de mentor en de teamleider. Helaas heeft dat niet tot het gewenste resultaat geleid). Bij aanhoudend verzuim zal de school uw kind: - De gemiste lestijd in laten halen (op bijvoorbeeld een vrije schooldag). - Melding doen bij Bureau Leerplicht. U kunt het verzuim van uw kind inzien en bijhouden in magister. Wij hopen op uw medewerking. Indien u vragen heeft kunt u contact met mij opnemen. Vriendelijke groet, Teamleider 16

18 Bijlage III Brief Uitnodiging leerplicht spreekuur Haarlem,.. Geachte ouders/verzorgers, Uw zoon/dochter..is dit schooljaar veelvuldig te laat geweest. Zoals u weet moet een leerling een verplicht aantal uren naar school. Door het verzuim van uw zoon/dochter komt deze verplichte onderwijstijd in het gedrang. Uw zoon/dochter wordt uitgenodigd voor een gesprek met de leerplichtambtenaar, mevrouw E.A. Kuijk. Dit gesprek zal plaatsvinden op..dag, datum,tijd op de Paulus Mavo. Het karakter van dit gesprek zal preventief en waarschuwend zijn. Het is niet verplicht dat u als ouder bij dit gesprek aanwezig bent. Vanzelfsprekend bent u natuurlijk van harte welkom. Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, J. van Tiel Zorgcoördinator 17

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Verzuimprotocol Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Goedgekeurd door de MR d.d. 15 januari 2013 Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 09.00 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter.

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn VERZUIMPROTOCOL Waterlant College IJdoorn 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Registratie Magister 3 1.1 Afmelding door ouders 3 1.2 Absentie registratie 3 1.3 Te laat komen/ inhalen verzuim uren 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM

VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM 2 Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

Hogelant vmbo lwoo extra zorg AKA

Hogelant vmbo lwoo extra zorg AKA Hogelant vmbo lwoo extra zorg AKA Verzuimprotocol Hogelant Conform de Leerplichtwet van 1969 en de in Amsterdam geldende afspraken met betrekking tot verzuim en leerplicht, heeft Hogelant alle procedures

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

Verzuimprotocol Primair Onderwijs Leonardo da Vinci school

Verzuimprotocol Primair Onderwijs Leonardo da Vinci school Verzuimprotocol Primair Onderwijs Leonardo da Vinci school Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

P r o t o c o l : V e r z u i m

P r o t o c o l : V e r z u i m Leerplichtwet Volledige leerplicht: vanaf de eerste schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het eind van het schooljaar waarin de leerling 16 jaar wordt of aan het einde van het 12 e volledig

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

Protocol. Inhoud. Inleiding

Protocol. Inhoud. Inleiding Protocol Schoolverzuim, Guyotschool VSO december 2015 Inhoud Protocol... 1 Inleiding... 1 Wetgeving... 2 Dagelijks... 3 Te laat komen... 3 Ziekte... 4 Wettelijk ongeoorloofd verzuim... 4 Signaalverzuim...

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015

Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015 Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Dagelijks 2 2. Te laat komen 2 3. Ziekte 4 4. Extra verlof 4 5. Incidenteel ongeoorloofd verzuim 4 6. Verzuimregistratiesysteem 5 7. Dossiervorming

Nadere informatie

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh de Wiltzangh voor christelijk basisonderwijs uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Amsterdam (Bos en Lommer) Verzuimprotocol basisschool de Wiltzangh Vastgesteld op

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1.1.1. Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien

Nadere informatie

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Rietpluim

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Rietpluim Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Rietpluim Datum vaststelling Attendiz: 05-10-2016 Datum instemming MR: 05-10-2016 Inhoud Inleiding 3 Afspraken en Acties 4 Verzuimregistratie 6 Verzuimbeleid

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Zevensprong

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Zevensprong Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Zevensprong Datum vaststelling Attendiz: sept. 2016 Datum instemming MR : sept. 2016 Inhoud Inleiding 3 Afspraken en Acties 4 Verzuimregistratie 6 Verzuimbeleid

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO Inleiding Iedere leerling heeft het recht, maar ook de plicht om onderwijs te volgen. De Pels streeft ernaar het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken en stelt

Nadere informatie

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Algemeen: Een goede absentieregistratie vereist een gezamenlijke aanpak d.w.z. een nauwkeurige samenwerking

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 VISIE IJSSELCOLLEGE OP OMGAAN MET SCHOOLVERZUIM De school is de plek waar leerlingen door leren voorbereid worden op deelname aan de maatschappij of participeren op de

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie

Verzuimbeleid

Verzuimbeleid Verzuimbeleid 2017-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Registratie Magister 1.1 Afmelding door ouders 4 1.2 Absentie registratie 4 1.3 Te laat komen/ inhalen verzuim uren 4 1.4 De 3-6-9-16 regeling

Nadere informatie

REGIONALE VERZUIMKAART twente

REGIONALE VERZUIMKAART twente REGIONALE VERZUIMKAART twente Snel terug naar school is (veel) beter! De 14 gemeenten in Twente hebben, in samenspraak met het onderwijs en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente (GGD-JGZ), een

Nadere informatie

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Opmerking: het protocol moet worden gezien als een richtlijn, waarvan naar behoefte kan worden afgeweken. Te laat Geoorloofd 1. Melden bij conciërge. 2. Conciërge

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs.

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs. Verzuimprotocol Document Auteur Eigenaar Beheerder Status Verzuimprotocol Ilse Koenders, Caroline Seesink CO Produs Ilse Koenders datum Concept 9-3-2015 Vaststelling in teamvergadering Produs Aanpassing

Nadere informatie

Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4!

Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4! Verzuimprotocol INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4! 2 Verzuim 5! 2.1 Geoordloofd

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Verzuimprotocol Kennemer College Havo-atheneum-gymnasium

Verzuimprotocol Kennemer College Havo-atheneum-gymnasium Verzuimprotocol Kennemer College Havo-atheneum-gymnasium Door: Sandra Hoes en Ellen Schröder september 2016 1 1. Verzuimbeleid Kennemer College Het Kennemer College havo/vwo onderkent het belang van een

Nadere informatie

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit

Nadere informatie

Wie moeten er volgens de wet gemeld worden en wanneer? In onderstaande gevallen moet er direct gemeld worden bij Bureau Leerplicht Plus

Wie moeten er volgens de wet gemeld worden en wanneer? In onderstaande gevallen moet er direct gemeld worden bij Bureau Leerplicht Plus Verzuimprotocol 1 Verzuim en vroegtijdig schoolverlaten Bij verzuim neemt de school z.s.m. contact op met de leerling en/of ouders/voogd. Een goede zorgstructuur is voorwaarde om het signaalverzuim (problemen

Nadere informatie

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Inleiding: Nederland telt honderden thuiszitters en duizenden voortijdige schoolverlaters. Mede in het kader van aanval op de uitval is er in op veel plaatsen opnieuw

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Samen bouwen aan jouw toekomst

Protocol schoolverzuim. Samen bouwen aan jouw toekomst Protocol schoolverzuim Samen bouwen aan jouw toekomst Protocol schoolverzuim Van Haestrechtcollege Inleiding Schoolverzuim wordt gezien als een belangrijke indicator voor een verhoogd risico op voortijdig

Nadere informatie

Doel van dit protocol: medewerkers en andere belanghebbenden laten weten hoe wij als school omgaan met verzuim van leerlingen.

Doel van dit protocol: medewerkers en andere belanghebbenden laten weten hoe wij als school omgaan met verzuim van leerlingen. Verzuimprotocol Mulock Houwer & De Sprong April 2012 Doel van dit protocol: medewerkers en andere belanghebbenden laten weten hoe wij als school omgaan met verzuim van leerlingen. Als een leerling te laat

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2015-2016

Verzuimprotocol 2015-2016 Verzuimprotocol 2015-2016 vastgesteld door MT - juni 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Wettelijk kader: leerplicht 4. Schoolverzuim 5. Verzuimmelding door ouders 6. Verzuimregistratie

Nadere informatie

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister.

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister. Amsterdam, augustus 2014 Aan: de ouders/verzorgers van IVKO-leerlingen Betreft: verzuimprotocol Beste ouders/verzorgers, Bijgaand ontvangt u het verzuimprotocol van onze school. Mocht u, na het lezen van

Nadere informatie

Verzuimprotocol Pax Christi College

Verzuimprotocol Pax Christi College Verzuimprotocol Pax Christi College In dit verzuimprotocol treft u aan hoe we op het Pax Christi College omgaan met verzuim. Het protocol beschrijft in drie hoofdstukken de voorgeschreven handelswijzen

Nadere informatie

Verzuimprotocol De Mavo Vos

Verzuimprotocol De Mavo Vos Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

VERZUIMBELEID SINT-VITUSCOLLEGE BUSSUM versie 12-10-2011

VERZUIMBELEID SINT-VITUSCOLLEGE BUSSUM versie 12-10-2011 1 VERZUIMBELEID SINT-VITUSCOLLEGE BUSSUM versie 12-10-2011 Leerlingen hebben de plicht om bij lessen en andere onderwijsactiviteiten aanwezig te zijn. De lessen leveren een essentiële bijdrage aan de prestaties

Nadere informatie

Montessori College Locatie Berg en Dalseweg. Verzuimprotocol 2011-2012

Montessori College Locatie Berg en Dalseweg. Verzuimprotocol 2011-2012 Montessori College Locatie Berg en Dalseweg Verzuimprotocol 2011-2012 Een beschrijving van de procedure voor behandeling van het schoolverzuim en aanverwante zaken Wat gebeurt er op school om het verzuimbeleid

Nadere informatie

Verzuimprotocol Theo Thijssenschool Amsterdam

Verzuimprotocol Theo Thijssenschool Amsterdam Verzuimprotocol Theo Thijssenschool Amsterdam Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Dagelijks... 1 3 Te laat komen... 1 4 Ziekteverzuim... 2 5 Ongeoorloofd verzuim... 3 6 Extra verlof... 3 7 Vrijstelling voor toptalenten

Nadere informatie

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig?

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Schoolverzuim Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Voorwoord Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1 e schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin

Nadere informatie

Te laat komen: Te laat komen bij aanvang van de schooldag zonder geldige reden of een onbekende reden geldt als ongeoorloofd verlof.

Te laat komen: Te laat komen bij aanvang van de schooldag zonder geldige reden of een onbekende reden geldt als ongeoorloofd verlof. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: vastgesteld Versie: 1.0 Opdrachtgever: A. Snoei-Baan Auteur: M. van Duijn Datum opstelling: 13-10-2015 Evaluatiedatum: juli 2017

Nadere informatie

6.9. Verzuimprotocol Versiedatum 18 maart 2015 Vervaldatum/revisiedatum 18 maart 2016 Status MR verzuimcoördinator/directeur

6.9. Verzuimprotocol Versiedatum 18 maart 2015 Vervaldatum/revisiedatum 18 maart 2016 Status MR verzuimcoördinator/directeur 6.9. Verzuimprotocol Versiedatum 18 maart 2015 Vervaldatum/revisiedatum 18 maart 2016 Status MR Eigenaar verzuimcoördinator/directeur Om te voldoen aan de Leerplichtwet is dit verzuimprotocol opgesteld.

Nadere informatie

Ziekteverzuim en leerplicht. Wat kan, mag en moet de school?

Ziekteverzuim en leerplicht. Wat kan, mag en moet de school? Ziekteverzuim en leerplicht Wat kan, mag en moet de school? LEERPLICHTAMBTENAAR Roberta Bloemsma Gemeente Medemblik Martijn Schenk SED organisatie Samen 14 jaar ervaring. Verschuiving van problematiek.

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

Voorwoord. De leerplichtwet Kinderen en jongeren hebben recht op passend onderwijs, maar ook de plicht er gebruik van te maken.

Voorwoord. De leerplichtwet Kinderen en jongeren hebben recht op passend onderwijs, maar ook de plicht er gebruik van te maken. VERZUIMPROTOCOL Voorwoord De Nederlandse overheid heeft in de Leerplichtwet vastgelegd dat ieder kind naar school moet. Ouders moeten zorgen dat hun kind naar school gaat en de gemeente heeft de wettelijke

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Verzuimprotocol Wolfert PRO

Verzuimprotocol Wolfert PRO Verzuimprotocol Wolfert PRO Inhoudsopgave Inleiding... 2 Voorwoord... 2 De wet... 2 Volledige Leerplicht... 2 Kwalificatieplicht... 2 Taakverdeling... 3 De verzuimcoördinator... 3 Taken... 3 De mentor...

Nadere informatie

Verzuimbeleid op Houtens

Verzuimbeleid op Houtens Verzuimbeleid op Houtens 2016-2017 1 Inhoud 1. Kaders en wetgeving... 3 2. Algemene afspraken... 4 3. Proces ongeoorloofd schoolverzuim... 6 4. Proces ziekteverzuim... 7 5. Proces bijzonder verlof... 8

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie

Protocol leerlingverzuim Trajectum College

Protocol leerlingverzuim Trajectum College Protocol leerlingverzuim Trajectum College In dit document staan de werkafspraken rondom verzuim. Deze afspraken kennen medewerkers en worden besproken met leerlingen, hun ouders/verzorgers en andere externen.

Nadere informatie

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen.

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Protocol verzuim en te laat komen obs De Barkentijn Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Aug 2017 Inleiding algemeen De school moet zich houden aan de Leerplichtwet, vooral

Nadere informatie

Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2

Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2 Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Dagelijks 3. Kort verlof 4. Vakantieverlof 5. Incidenteel ongeoorloofd verzuim 6. Verzuimregistratie 7. Dossiervorming 8. Bijlagen a. Aanvullende

Nadere informatie

Verzuimprotocol

Verzuimprotocol Verzuimprotocol 2016-2017 vastgesteld in MT van 27 juni 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Wettelijk kader: leerplicht 4. Schoolverzuim 5. Verzuimmelding door ouders 6. Verzuimregistratie

Nadere informatie

Aanpak verzuim. Regeling. Inhoudsopgave

Aanpak verzuim. Regeling. Inhoudsopgave Regeling Aanpak verzuim Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Te laat... 2 1.1. Met geldige reden:... 2 1.2. Zonder geldige reden... 2 1.3. Bureau leerplicht... 2 1.4. Magister... 2 2. Absenties... 3 2.1.

Nadere informatie

Handreiking verzuim. deel II

Handreiking verzuim. deel II Handreiking verzuim deel II Wettelijk verzuim Absoluut verzuim Omschrijving Actie Wie Een leerling staat niet ingeschreven op een school Brief leerplicht: ouders zijn verplicht kind binnen 4 weken in te

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Locatie De Aakwerf VERZUIMPROTOCOL

Locatie De Aakwerf VERZUIMPROTOCOL Locatie De Aakwerf VERZUIMPROTOCOL Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Algemene gang van zaken 4 2. Te laat komen 5 3. Ziekte 6 3.1 Ziek melden 6 3.2 Samenwerking met Jeugdgezondheidszorg en Leerplicht 6 4. Relatief

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Hoofdvaart College - Verzuimprotocol vrijdag 31 januari 2014 1

Verzuimprotocol. Hoofdvaart College - Verzuimprotocol vrijdag 31 januari 2014 1 Verzuimprotocol 1 Inleiding Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar, vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is

Nadere informatie

Verzuimboekje 2012-2013

Verzuimboekje 2012-2013 Verzuimboekje 2012-2013 Inhoudsopgave Schoolregels 2012-2013 (gedeelte over afwezigheid)... 3 Verzuimprocedure 2012/2013 voor 1 e en 2 e fase Oosterlicht Nieuwegein... 4 Rode Kaart 2012/2013 (procedure

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Wie Wat Wanneer Aanvullend Vult absentiebriefje in en noteert afwezigheid in Magister Neemt bij onbekend absent telefonisch contact op met thuis

Wie Wat Wanneer Aanvullend Vult absentiebriefje in en noteert afwezigheid in Magister Neemt bij onbekend absent telefonisch contact op met thuis VERZUIMPROTOCOL Wat is geoorloofd verzuim Gemelde ziekte van een leerling¹. Belangrijke omstandigheden. Dit wil zeggen als het belang van de leerling meer gediend is met verzuim dan met schoolbezoek. Toestemming

Nadere informatie

Verzuimprotocol Datum: 1 december 2014 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014, 01/12/2014 Status : Definitief 01/12/2014 1

Verzuimprotocol Datum: 1 december 2014 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014, 01/12/2014 Status : Definitief 01/12/2014 1 Datum: 1 december 2014 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014, 01/12/2014 Status : Definitief 01/12/2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Onderscheid in verzuim... 4 2 Geoorloofd

Nadere informatie

Verzuimprotocol Sint-Jan

Verzuimprotocol Sint-Jan Verzuimprotocol Sint-Jan Inleiding Het protocol is een beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Het is algemeen bekend dat jongeren die regelmatig verzuimen een

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

Protocol. schoolverzuim. Voortgezet onderwijs. 1 Verzuimprotocol. Regionaal Bureau Leerlingzaken Verzuimprotocol. Gooi en Vechtstreek

Protocol. schoolverzuim. Voortgezet onderwijs. 1 Verzuimprotocol. Regionaal Bureau Leerlingzaken Verzuimprotocol. Gooi en Vechtstreek Protocol schoolverzuim Voortgezet onderwijs 1 Verzuimprotocol Regionaal Bureau Leerlingzaken Verzuimprotocol Gooi en Vechtstreek 2 INHOUD: 1 INLEIDING 1 Inleiding 1 2 Wettelijk kader 2 3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

VERZUIMBELEID DOMINICUS COLLEGE. Inleiding

VERZUIMBELEID DOMINICUS COLLEGE. Inleiding VERZUIMBELEID DOMINICUS COLLEGE Inleiding In het verzuimbeleid heeft het Dominicus College vastgelegd wat het beleid is omtrent het verzuim van leerlingen. Het beschrijft wat er onder verzuim verstaan

Nadere informatie

Verzuimprotocol Emmacollege

Verzuimprotocol Emmacollege Verzuimprotocol Emmacollege Het protocol is een beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim Het is algemeen bekend dat jongeren die regelmatig verzuimen een grotere

Nadere informatie

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol

Schoolverzuim. Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol Schoolverzuim Volgens de Leerplichtwet is voor verzuim officieel toestemming nodig. In dit protocol A. Inleiding B. Leerplicht C. Wat is leerplicht? 1. Leerlingen van 4 jaar niet leerplichtig 2. Leerplicht

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11 Verzuimprotocol 2013-2014 Pagina 1 van 11 Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, ex- tra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Datum: 30 december 2013 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014 Status : Definitief 25/02/2014 Door: M. de Kok

Verzuimprotocol. Datum: 30 december 2013 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014 Status : Definitief 25/02/2014 Door: M. de Kok Datum: 30 december 2013 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014 Status : Definitief 25/02/2014 Door: M. de Kok 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Onderscheid in verzuim.... 4 2 Geoorloofd

Nadere informatie

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Vooraf... 2 Hoofdstuk 2 Afwezigheid... 3 2.1 Afwezigheid algemeen... 3 2.2 Te laat komen... 3 2.3 Afwezigheid door ziekte... 3 2.4

Nadere informatie

Het Stedelijk Lyceum Enschede Zuid per 1 maart 2014 Verzuimprotocol

Het Stedelijk Lyceum Enschede Zuid per 1 maart 2014 Verzuimprotocol Melden en registreren van leerling-verzuim Registratie verzuim in de les door Docent 1. per les noteert de docent de leerling die afwezig is met een A. 2. per les noteert de docent de leerling die te laat

Nadere informatie

Rotterdam, 1 september 2012

Rotterdam, 1 september 2012 VERZUIMBELEID Voorwoord Elk uur dat een leerling op school zit, is een investering in zijn of haar toekomst. Een gemiste les betekent een gemiste kans. En verzuim kan een voorteken zijn van voortijdig

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Recht op onderwijs Plicht tot leren

Recht op onderwijs Plicht tot leren Recht op onderwijs Plicht tot leren Informatie over: Leerplicht Verzuim Vakantie/verlof buiten Schoolvakanties Vrijstelling van leerplicht Voortijdig schoolverlater INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Leerplicht

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Augustus 2014

Verzuimprotocol. Augustus 2014 Verzuimprotocol Augustus 2014 Inhoudsopgave Vooraf blz. 3 1 Verzuimprotocol blz. 4 2 Ziekmeldingen blz. 6 3 Te laat komen blz. 6 4 Schorsen en verwijderen blz. 7 Verzuimprotocol MML augustus 2014 Pagina

Nadere informatie

Procedure verzuimbeleid 2015-2016

Procedure verzuimbeleid 2015-2016 Procedure verzuimbeleid 2015-2016 Versie 6 02-09-2015 Verzuimreglement Te laat op school Geoorloofd te laat: Leerlingen die later binnen komen, wat vooraf bekend was (bv tandarts bezoek), melden zich ook

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mill-Hillcollege

Verzuimprotocol Mill-Hillcollege Verzuimprotocol Mill-Hillcollege INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND Verzuimprotocol Mill-Hillcollege Goirle Waarom dit protocol? Het Mill-Hillcollege streeft ernaar dat alle leerlingen hun schoolloopbaan

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL HELICON OPLEIDINGEN

VERZUIMPROTOCOL HELICON OPLEIDINGEN VERZUIMPROTOCOL HELICON OPLEIDINGEN Werkproces en een praktische handreiking Voor vmbo- en mbo-vestigingen Helicon Opleidingen 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Recht op onderwijs 4 Verzuim 5 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Geoorloofd verzuim: ZD Ziek = hele dag ziek, ziek gemeld door ouders ZU Ziek naar huis gegaan; leerling heeft zich afgemeld bij de receptie

Geoorloofd verzuim: ZD Ziek = hele dag ziek, ziek gemeld door ouders ZU Ziek naar huis gegaan; leerling heeft zich afgemeld bij de receptie Absentieprotocol Inleiding Dit protocol heeft betrekking op het verzuim van leerlingen, de registratie in Magister en de verwerking van deze registratie. Het doel van het protocol is - het verzuim te verminderen.

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL HUYGENS COLLEGE

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL HUYGENS COLLEGE MELD- EN VERZUIMPROTOCOL HUYGENS COLLEGE Verzuim en vroegtijdig schoolverlaten Bij verzuim neemt de school z.s.m. contact op met de leerling en/of ouders/voogd. Een goede zorgstructuur is voorwaarde om

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Het samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck

Nadere informatie