De baan die bij me past

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De baan die bij me past"

Transcriptie

1 Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso

2 De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso H. te Braake-Schakenraad M. Voets Met medewerking van: M. van de Laar W. Schafrat s-hertogenbosch, KPC Groep, 2011

3 Deze publicatie is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht van het ministerie van OCW. KPC Groep vervult op het gebied van R&D een scharnierfunctie tussen wetenschap en onderwijsveld. Met dank voor hun adviezen aan de pilotprojecten: Bernardusschool in Den Haag, cluster 3; De Ortolaan in Weert, cluster 4; De Radar in Oosterbeek, cluster 4. Foto omslag: istockphoto, Izabela Habur Het is toegestaan om in het kader van educatieve doelstellingen (delen van) teksten uit deze publicatie te gebruiken, te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar te maken in enige vorm zodanig dat de intentie en de aard van het werk niet worden aangetast. Bronvermelding is in alle gevallen vereist en dient als volgt plaats te vinden: Bron: auteur(s), jaar van uitgave, titel (en onder-titel) publicatie, plaats: naam instituut, (gevolgd door) in opdracht van het ministerie van OCW. 2011, KPC Groep, s-hertogenbosch

4 Woord vooraf In het Wetsvoorstel kwaliteit (v)so, dat per augustus 2013 voor het (voortgezet) speciaal onderwijs in werking zal treden, wordt onder meer geregeld dat voor alle leerlingen een ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld en dat de voortgang van de ontwikkeling geregistreerd moet worden. In het voortgezet speciaal onderwijs worden drie uitstroomprofielen ingericht (vervolgonderwijs, arbeidsmarkt en dagbesteding) en krijgen alle leerlingen in de uitstroomprofielen arbeidsmarkt en dagbesteding een getuigschrift en een overgangsdocument om hen te ondersteunen in het maken van de overstap naar betaalde arbeid of dagbesteding. In het (v)so heeft de zorg voor de leerlingen lange tijd meer aandacht gekregen dan het onderwijs; de lat lag voor veel kinderen te laag. Het is breed erkend dat kinderen in het (v)so veel meer kunnen dan hen wordt aangeboden. Net als voor het regulier onderwijs geldt dat de lat hoger kan. Een groot aantal van de (v)so-scholen heeft de afgelopen 3-5 jaar een grote inhaalslag gemaakt door het implementeren van leerlijnen en opbrengstgericht werken in de organisatie. Door keuzes te maken voor het vso in doelen en leerlijnen en hier steeds meer ruimte te creëren voor de onderdelen wonen, werken en vrije tijd ontstaat een verschil tussen so en vso en creëren scholen de mogelijkheid om leerlingen gericht op te leiden voor de maatschappij. Goed onderwijs vergroot de kansen van leerlingen met een beperking op een volwaardige participatie. Het (v)so moet zo goed mogelijk aansluiten op de mogelijkheden van de leerlingen, het onderwijs moet eruit halen wat erin zit. Om het proces van een grotere focus op opbrengsten te ondersteunen, is een Wetsvoorstel kwaliteit (v)so in de maak. Verwacht wordt dat dit wetsvoorstel voor het so per 1 augustus 2012 en voor het vso per 1 augustus 2013 in werking zal treden. In het kader van de kwaliteitsverbetering vso zijn de aansturing, uitvoering en monitoring van de (pre-)kwalificatieprocessen belangrijke aandachtspunten voor goed renderend vso. Doelgericht beleid, heldere ambities en richtlijnen zijn naast de systematische aandacht voor de pedagogische en didactische kwaliteit, de uitvoering en de communicatie noodzakelijk voor effectieve en efficiënte kwalificatieprocessen in het vso. In hoofdstuk 1 wordt de achtergrond van de ontwikkeling van dit product in het kader van de kwaliteitsverbetering van het vso toegelicht. In hoofdstuk 2 komt de aanpak aan de orde die de leraar in het vso ten dienste staat om op gefaseerde en herhaalbare wijze met de leerlingen te werken aan arbeidsoriëntatie en arbeidstoeleiding. In hoofdstuk 3 komen de leerwerkplek en het leerwerkplekproject aan de orde. In hoofdstuk 4 worden de fasen besproken als een ontdekkingsreis met drie aanlegplaatsen voor reflectie door de leerling en zijn begeleiders. De publicatie wordt afgesloten met een literatuuroverzicht en een drietal bijlagen. Omwille van de leesbaarheid is steeds hij gebruikt in de tekst. Waar hij staat kan uiteraard ook zij worden gelezen. Daar waar ouders vermeld staat, worden zowel ouders als verzorgers bedoeld. Woord vooraf

5 Inhoud Woord vooraf 1 Sturen op kwaliteitsverbetering vso Werken met de website De baan die bij me past Wettelijk kader Doelen van De baan die bij me past 4 2 Een gefaseerde, herhaalbare aanpak Introductie Fases in De baan die bij me past Afronding van het (pre-)kwalificatieproces in fase Kwalificatiedoelen betrekken in alle fasen Werken met De baan die bij me past : website 14 3 De leerwerkplek (LWP) Kiezen van een leerwerkplek Wat is een persoonlijk LWP-project? Leerwerkplekken in soorten 18 4 Een ontdekkingsreis met drie aanlegplaatsen Eerste aanlegplaats Tweede aanlegplaats Derde aanlegplaats Coachingsgesprekken 21 Literatuur 23 Bronnen 24 Bijlagen 27 Bijlage 1 Flow 28 Bijlage 2 Maatschappelijk ondernemen 29 Bijlage 3 Begrippen en afkortingen 32 Inhoud 1

6 1 Sturen op kwaliteitsverbetering vso De baan die bij me past is ontwikkeld als hulpmiddel voor een systematische planning, sturing, uitvoering en monitoring voor de kwalificatieprocessen in het vso. In handen van de schoolleiding, de leraren en de begeleiders wordt het een instrument dat kan bijdragen aan de verbetering van leer- en onderwijsprocessen in het vso. De aanname achter de aanpak voor De baan die bij me past is: dat kwaliteit gerealiseerd moet worden op het niveau van de leerling. Maatstaf daarvoor is dat die kwaliteit door de leerling én de ouders ook als zodanig moet kunnen worden herkend en verwoord; dat de interactie met de leraar/begeleider daarbij onmisbaar en noodzakelijk is en dat deze daarvoor hulpmiddelen ter sturing, uitvoering en monitoring nodig heeft; dat de team- of schoolleiding het team daarin kan sturen en ondersteunen met de juiste hulpmiddelen en condities. Krachtige leerervaringen zijn belangrijk voor leerlingen. Daarom combineert De baan die bij me past de volgende aspecten in de persoonlijke leer- en werkomgeving van de leerling: 1 praktisch werk dat voor de leerling interessant en op meer manieren nuttig is; 2 betekenisvolle relaties met deskundige volwassenen in en buiten de school waarop de leerling persoonlijk en professioneel kan vertouwen; 3 persoonlijke en realistische projecten die niet alleen voor de leerling, maar ook voor zijn buitenschoolse begeleider diepgang en meerwaarde hebben. Dit is voor de school geen eenvoudige combinatie. Het ontdekken en scheppen van dergelijke leerervaringen ontstaat niet bij toeval. Het is het resultaat van een gestructureerd proces dat, gelardeerd met flexibele en passende begeleiding, bij de leerling wordt ingeslepen zodat het ook later kan worden toegepast. Zowel uit theoretisch (Stevens, Martens & Sarason) als uit actieonderzoek (DeAnda & Arnold, 2010, 2011; Levine, 2002; Litkey & Gabrelle, 2004; Washor, 2010; Washor & Mojkowski, 2007) is bekend dat er een symbiotische en oorzakelijke relatie bestaat tussen de aandachtspunten relatie, relevantie en resultaten. De baan die bij me past begint bij relevantie, bij het uitzoeken wat de interesses van een leerling zijn: De uitdaging ten aanzien van relevantie is om de leerling niet in willekeurige ervaringen te betrekken, maar juist in die ervaringen die aansluiten bij de persoonlijke interesse van de leerling (Washor & Mojkowski, 2007). In de relatie met deskundige volwassenen (rolmodellen) in levensechte leerwerkplekken wordt het begrip van wat in de echte wereld feitelijk relevant is, overgedragen aan de leerling. De leerling laat in zijn presentatie aan de hand van zijn eigen resultaten zien wat voor hem zinvol, waardevol en daarmee duurzaam is. Het leerproces en de groei van de leerling is de opbrengst van doelgerichte en relevante communicatie over en weer. De eigen leerervaringen lokken bewust denken, motivatie tot leren en functioneren uit. Allerlei vormen van externe stages zijn hiervoor een prima instrument. Leren op een realistische leerwerkplek, met daarbinnen een specifiek op de interesses en toekomstwensen van de leerling aangesloten leerwerkplekproject (LWP-project), is een van de wegen die naar gemotiveerd en geëngageerd leren leiden. 2 De baan die bij me past

7 De baan die bij me past wil een aanpak bieden waarmee de leerling bewust leert te kiezen voor een passende, relevante, levensechte en betrouwbare leerwerkplek. Daar leert de leerling al doende en op realistische wijze wat er echt toe doet en waar hij zijn krachtige relaties en een netwerk kan opbouwen. De baan die bij me past biedt dus geen kwalificerende opleiding, maar is wel een hulpmiddel bij de voorbereiding op de keuze die leidt tot succesvolle en passende kwalificatie. Gedurende het proces wordt duidelijk of en welke kwalificatie geboden is. Wanneer een kwalificerende opleiding niet tot de mogelijkheden behoort, wordt duidelijk wat er dan in het overdrachtsdocument voor het vervolg van de loopbaan moet staan. 1.1 Werken met de website De baan die bij me past De aanpak De baan die bij me past is in 2011 gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt voor de begeleiders van leerlingen in de uitstroomprofielen arbeidsmarkt en dagbesteding. Naast de stappen en fasen van het plan op weg naar kwalificatie staat op de website De baan die bij me past de pagina Kwalificatiedoelen. Daarmee kan de begeleider van school tijdens het gesprek met de leerling direct doorlinken naar diverse websites met overzichten van competenties, referentieniveaus en kerndoelen. Op de pagina Persoonlijke competenties en kwaliteiten van de website kan vervolgens worden aangegeven waaraan de leerling wil gaan werken in de komende periode. 1.2 Wettelijk kader De aanpak van De baan die bij mij past sluit aan op en draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen zoals die verwoord zijn in het Wetsvoorstel kwaliteit (v)so van het ministerie van OCW, dat vanaf 2012 in wetgeving zal worden omgezet. Het wetsvoorstel onderscheidt meerdere thema s waarvan er enkele in dit kader passen en die derhalve ook besproken worden. Over het begrip handelingsplan wordt nog volop gediscussieerd in het kader van de plannen voor Passend Onderwijs. Het begrip ontwikkelingsperspectief wordt vaak als alternatief gegeven. De activiteiten in het kader van De baan die bij me past passen goed in het werken met een ontwikkelingsperspectief of individueel ontwikkelingsplan (IOP). Na advisering van de Commissie van Begeleiding wordt door het bevoegd gezag na overleg met ouders/leerling voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Minimaal eenmaal per jaar wordt dit met leerling/ouders geëvalueerd. Dit ontwikkelingsperspectief beschrijft de door de school ingeschatte ontwikkelingsmogelijkheden door het instroomniveau met het verwacht uitstroomniveau te verbinden. Met passend onderwijsaanbod dient het vso iedere leerling toe te leiden naar een plaats binnen één van de drie uitstroomprofielen: vervolgonderwijs, arbeidsmarkt of dagbesteding. Deze plaatsing is gebaseerd op het vastgestelde ontwikkelingsperspectief. Elk uitstroomprofiel kent kerndoelen en doelen op het terrein van sociale competenties, persoonlijkheidsvorming, voorbereiding op de maatschappij en algemeen vormende doelen. Voor de profielen vervolgonderwijs en arbeidsmarkt gelden de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Iedere leerling van het vso ontvangt na het verlaten van de school een (vso-)diploma met voor de uitstroomprofielen arbeidsmarkt en dagbesteding een overgangsdocument waaruit onder meer de ondersteuningsbehoefte blijkt voor arbeidsmarkt/dagbesteding. 1 Sturen op kwaliteitsverbetering vso 3

8 Het vernieuwde toezicht zal zich dan ook richten op ontwikkelingsperspectief, opbrengsten (examenresultaten, in-, door- en uitstroomgegevens), risicoprofiel en -signalen en jaarstukken. Daarbij staat steeds centraal of de school ontwikkelingsperspectieven heeft vastgesteld en verantwoording kan afleggen over het eindresultaat in termen van de gerealiseerde uitstroom van de leerling. Het project De baan die bij me past draagt ertoe bij dat leerlingen meer bewust kiezen voor een passend uitstroomperspectief en meer gemotiveerd en betrokken toewerken naar de juiste, waar mogelijk bestendige uitstroom op basis van eigen keuzes. Het project draagt direct bij aan gefundeerde onderwijsopbrengsten gekoppeld aan elk individueel ontwikkelingsperspectief. 1.3 Doelen van De baan die bij me past In deze publicatie vindt u informatie over het waarom en de aanpak van het (pre-)kwalificatietraject De baan die bij me past. Het traject is een cyclisch proces van elkaar opvolgende leercirkels waar de leerling al doende steeds meer zicht krijgt op de eigen identiteit en loopbaanwensen en -mogelijkheden. 4 De baan die bij me past

9 Het programma speelt zich af binnen een bepaalde tijdspanne en kan naar behoefte of wens herhaald worden. Het behelst een proces dat in beeld is gebracht op de website met de titel De baan die bij me past (www.debaandiebijmepast.nl) en beoogt: de leraren die het keuzeproces van leerlingen begeleiden te ondersteunen; het keuze- en besluitvormingsproces dat leidt tot een bij de persoon passende kwalificatie en (school)loopbaan te structuren; een bewuste en gemotiveerde keuze van de leerling voor een kwalificerende opleiding en het vervolg van de (school)loopbaan. Het uiteindelijke doel van het gehele traject De baan die bij me past is dat de leerling de vaardigheden en houding aanleert van bewust en doelgericht zoeken naar de best bij hem passende kwalificatie- en loopbaanmogelijkheden. De leercirkel biedt: de stappen die van belang zijn om daarin te slagen; de herhalingsmogelijkheden om de methodiek te verankeren en ook voor de toekomst beschikbaar te maken en te houden. Trefwoorden voor de aanpak en begeleiding van De baan die bij me past zijn persoonlijk, relevant, levensecht en resultaatgericht. De kern van de cyclus is het Leren Op de Leerwerkplek (op een van de pilotscholen kortweg LOL genoemd). Op de leerwerkplek wordt eerst oriënterend en later uitvoerend samengewerkt met de leermeester. De leerling werkt op de leerwerkplek (LWP) ook aan een voor de leerling én de werkplek relevant, persoonlijk project waarover resultaatafspraken zijn gemaakt. Er zijn acht sleutels om het leren op de LWP tot een succes te maken: 1 LWP en LWP-project sluiten aan in casu kloppen met de interesses van de leerling. 2 De leerling en de begeleider van school zijn beiden actief betrokken bij het LWP-zoekproces. 3 De LWP-begeleider (leermeester), de begeleider van school en de leerling kennen elkaars rol en verwachtingen ten aanzien van de LWP. 4 De LWP-begeleider en de begeleider van school communiceren regelmatig en intensief met elkaar. 5 De leerling en de LWP-begeleider hebben een actieve, open en op vertrouwen gebaseerde werkrelatie. 6 Leerlingen reflecteren regelmatig en systematisch op hun LWP-ervaringen met hun begeleider van school en met elkaar. 7 Het LWP-project is individueel en authentiek, heeft theoretische diepgang en staat centraal in het persoonlijk leerplan van de leerling. 8 De beoordeling van het project en van de gehele LWP is gebaseerd op vooraf vastgestelde, authentieke kwaliteitseisen. het komt neer op de juiste wijze van coachen. En dat begint met het bewust maken van de EVC s van de leerling, HOE KLEIN DIE OOK ZIJN. Daar heb je soms een omslag in denken voor nodig. Zeker wanneer je daar ook de zogeheten negatieve kunde van een leerling bij betrekt. Iemand die vaak hard gilt, kun je ook zien als iemand die goed voor zichzelf opkomt. Wanneer een leerling dat niet als weerstand ervaart maar als een kunnen, kun je daar in een coachend traject de juiste vorm aan geven. Je hebt hoe dan ook een gesprek waarin niet de afwijzing de hoofdrol speelt. Joop van Veen, De Ortolaan, Weert 1 Sturen op kwaliteitsverbetering vso 5

10 2 Een gefaseerde, herhaalbare aanpak In De baan die bij me past worden (na een introductie van de methodiek) voor de leerlingen drie fasen onderscheiden. Na de drie fasen volgt een afronding met afspraken over het vervolg van het proces en de uitvoering ervan. 2.1 Introductie De leerlingen maken in grote lijnen kennis met de doelen, de aanpak en de beoogde effecten van de leercirkel voor het kwalificatietraject De baan die bij me past. Ook wordt besproken wie de partners zijn in dit proces en dat die op vastgestelde momenten in de leerplangroep met de leerling samenwerken. Het werken met deze leercyclus geeft voor alle betrokken partners of dat nu de leerling, zijn ouders, de begeleiders van school of de leerwerkplek zijn een eigen betekenis. De leercyclus heeft onder andere daarmee toegevoegde waarde ten opzichte van traditionele (snuffel)stages. Hieronder beschrijven we die waarde voor elke partij. Het is aan te bevelen het programma De baan die bij me past in een vaste leergroep met een vaste begeleider uit te voeren. De leergroep kan klas- en leerjaardoorbrekend zijn, maar hoeft dat niet per se. Doel van de vaste leergroep is dat er een relatie ontstaat tussen de leerlingen en hun begeleider, maar ook van de begeleider met de ouders van de jongeren in de groep. Daardoor wordt coaching mogelijk en de vaak op beoordeling gebaseerde leraar-leerling-relatie doorbroken. De relatie van de leraar met de leerling is meer coachend van aard en meer gericht op loopbaanoriëntatie dan op resultaatbeoordeling. Daarom wordt de vaste leergroep ook wel coachclub genoemd. 1 Voor de leerling De leerling denkt na over zijn wensen, kansen en mogelijkheden voor de toekomst door al doende zijn interesses in levensechte praktijksituatie(s) (LWP) te verkennen en te waarderen. De leerling krijgt daarbij steun van een aantal volwassenen die worden uitgenodigd serieus deel te nemen aan de loopbaanontwikkeling van de leerling. Het zijn de ouders, de begeleider van school en de begeleider van de leerwerkplek die, formeel met de leerling bij elkaar in de leerplangroep, daarvoor hun tijd en moeite gaan inzetten. Van de leerling wordt daarom verwacht dat deze een positieve kijk heeft op school, werk en samenleving en op deze aanpak. Verder wordt verwacht dat de leerling afspraken nakomt op school, op de leerwerkplek en met de leerplangroep. De resultaten legt de leerling vast in een (digitaal) portfolio en bouwt dat op voor zichzelf zodat hij er rekenschap over kan afleggen in de presentatie die hij houdt op school of op de leerwerkplek. De voortgang wordt gevolgd in de wekelijkse persoonlijke voortgangsgesprekken tussen de leerling en zijn begeleider van school. Kortom, de leerling neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces en loopbaan binnen en buiten schooltijd. Hij krijgt daarbij intensieve begeleiding en motiverende feedback van relevante volwassenen (rolmodellen) binnen en buiten de school. 6 De baan die bij me past

11 2 Voor de begeleider van de school De begeleider van de school 1 heeft wekelijks persoonlijk contact en indien nodig daarnaast ook telefonisch en contact met de leerling die hij coacht. In deze een-op-een gesprekken staat de voortgang op basis van het plan van de leerling (met de in de leerplangroep vastgestelde doelen en resultaten) centraal. Successen en fouten worden besproken, van feedback voorzien en geëvalueerd voor het vervolg. Deze aanpak kan binnen een reguliere klassikale didactiek extra werk- en tijdsdruk opleveren. Daarom wordt aanbevolen om De baan die bij me past eerst in een experimentele opzet aan te pakken om zicht te krijgen op aard en omvang van de consequenties. Factoren als tijd, doelgroep, ruimte en externe contacten (ouders, LWP) kunnen dan systematisch aangestuurd, uitgevoerd, gemeten, geëvalueerd en bijgesteld worden. Door de experimentele aanpak kan worden ervaren en gemeten dat deze aanpak niet naast, maar in plaats van de reguliere aanpak van loopbaanoriëntatie komt. Ter bevordering van de continuïteit en de positieve impact van persoonlijk contact op alle betrokken wordt aanbevolen om de gehele periode van de De baan die bij me past door dezelfde begeleider van school te laten uitvoeren. In de pilots bleek ook dat, zeker in de eerste rondes van de cyclus, de expertise van en de coaching en co-creatie door de ontwikkelaars zeer op prijs werden gesteld door de leerlingbegeleiders. 3 Voor de ouders Van de ouders wordt een serieuze bijdrage gevraagd aan het begin en het einde van een cyclus. Zij maken deel uit van de leerplangroep die samen met de leerling bespreekt en vaststelt wat de belangrijkste doelen en het LWP-project zijn. Zij zijn ook betrokken bij de eindpresentatie waar ze de resultaten van het plan mee evalueren en beoordelen. De ouders worden gezien als partners in een longitudinaal proces van (her)oriënteren en (voorlopig) kiezen. Hun inbreng wordt, met indien nodig de ondersteuning van de begeleider van school, gezien en ervaren als een aanvulling op wat de school en de leerwerkplek kunnen bieden aan feedback en begeleiding. 4 Voor de LWP-begeleider (leermeester) op de leerwerkplek Ook hier werpt het persoonlijk contact en de serieuze betrokkenheid bij het plan van de leerling vruchten af. Met dien verstande dat ook de begeleider op de werkplek (leermeester) wordt gezien als een van de deskundige partners op weg naar het eindresultaat, namelijk persoonlijke oriëntatie, voorbereiding en bewuste keuze van de loopbaan en beroepskwalificatie van de leerling. De LWP-begeleider wordt door de begeleider van school geïnstrueerd over inhoudelijke, didactische en organisatorische aspecten van De baan die bij me past en de cruciale rol van de LWP-begeleider daarin op het terrein van feedback en motivatie. 2.2 Fases in De baan die bij me past De baan die bij me past kent drie fases. Elke fase heeft een aantal stappen op weg naar het beoogde resultaat. Zo wordt de leerling in fase 1 (Ontwerp je eigen plan) in drie stappen begeleid bij het onderzoeken en vormen van zijn zelfbeeld (identiteit). 1 Ook wel coach, mentor, leerlingbegeleider of loopbaanbegeleider genoemd. Zie bijlage 3 voor lijst van begrippen en afkortingen. 2 Een gefaseerde, haalbare aanpak 7

12 Fase 1 Ontwerp je eigen plan Fase 1 bestaat uit drie stappen: Ken jezelf en kies je doel Vertel je plan Maak je plan af In stap 1.1 (Ken jezelf en kies je doel) gaat het om het leren (her)kennen van eigen capaciteiten, kwaliteiten en talenten. (Wie ben ik? Wat kan ik?) In stap 1.2 (Vertel je plan) praat de leerling in coachingsgesprekken en met relevante derden over zijn wensen, idealen en dromen, luistert naar hun kijk (feedback) op dat verhaal (Wat wil ik? Waar sta ik voor?). In stap 1.3 (Maak je plan af) verwerkt de leerling deze informatie in een persoonlijk leerplan om in het echte leven op de leerwerkplek na te gaan wat nodig is om het ideaal te realiseren. Het plan wordt, evenals het procesverslag van de leerling, opgenomen in het portfolio. Fase 2 Kies je eigen leerwerkplaats (LWP) en je LWP-project Fase 2 bestaat uit zeven stappen: LWP? Wat is er allemaal? LWP? Wat kies je? LWP? Schaduwdag en biografie Vertel je LWP-wensen Uitvoering LWP en LWP-project Planevaluatie Voorbereiden LWP-presentatie 8 De baan die bij me past

13 In stap 2.1 (LWP? Wat is er allemaal?) verdiept de leerling zich in zijn eigen interesses. Dat kan veel vormen aannemen, onder andere de Wie ben ik?-opdrachten die onder deze kop op de website zijn opgenomen. Het gaat om zelfreflectie, informatie uit de vriendenkring en familie, observaties van de leraar en presentaties van andere leerlingen of op bedrijven/tentoonstellingen. Na dit onderzoek kan de leerling minimaal één en maximaal drie eigen interessegebieden benoemen die hij verder gaat onderzoeken in stap 2.2. In stap 2.2 (LWP? Wat kies je?) gaat de leerling verder met zijn interesse-onderzoek. Hij gaat de diepte in om de loopbanen die passen bij zijn belangstelling beter te begrijpen. Wie werken in een branche? Wat voor bedrijven/organisaties zijn er? Welke belangrijke gebeurtenissen hebben invloed op de branche op dit moment? Waar zijn de mensen die in deze branche werken bezorgd over? Waar praten ze over? De leerling gebruikt zoveel mogelijk traditionele onderzoeksinstrumenten zoals internet, tijdschriften, kranten, beroepskeuzeboeken, folders enzovoort. Aan het einde van deze stap weet de leerling veel meer over een bepaalde sector en de loopbaanmogelijkheden. Daarnaast heeft hij een lijst met vragen opgesteld die hij aan professionals in die branche kan stellen. In stap 2.3 (LWP? Schaduwdag en biografie) volgt de leerling gedurende een schaduwdag de professional waarvan hij wil leren voor een hele dag. Hij observeert hem en doet mee met wat al kan. Het doel is dat de leerling een indruk/gevoel krijgt bij een typische dag op de leerwerkplek en tevens kan zien wat het werk van de leermeester inhoudt; daarnaast is kennismaken met elkaar van belang. Het is het begin van de leerwerkrelatie. De leerling wordt aangemoedigd op twee of drie plaatsen te gaan meelopen voordat hij gaat kiezen voor een leerwerkplek. Hij maakt een biografie van de leerwerkplek en de leermeester voor zijn portfolio. Voor de begeleider van school is het goed te weten dat sommige leerlingen willen dat er nooit een einde komt aan deze stap en dat kiezen erg moeilijk is. Anderen gaan razendsnel door het hele proces heen en vliegen van één interview naar één schaduwdag naar één leerwerkplek. De begeleider van school dient alert te zijn dat leerlingen niet blijven steken in een van deze twee strategieën (zie website). 2 Een gefaseerde, haalbare aanpak 9

14 In stap 2.4 (Vertel je LWP-wensen) maakt de leerling kenbaar naar welke leerplek zijn voorkeur uitgaat. Er worden verschillende gesprekken gevoerd over de opzet van het LWP-traject (leerling, begeleider van school en LWP-begeleider). Betrouwbare en consistente informatie en ondersteuning vormen de sleutel voor een geslaagd verloop van de LWP. Als het bedrijf akkoord is, moet een LWP-overeenkomst worden gemaakt waar alle partners hun akkoord voor kunnen geven. Aan het eind van deze stap hebben de leerling, de begeleider van school en de LWP-begeleider (leermeester) een duidelijk beeld van de doelen en resultaten die op de leerwerkplek te bereiken zijn. In stap 2.5 (Uitvoering LWP en LWP-project) gaat de leerling aan de slag op de leerwerkplek. De leerling komt in een nieuwe cultuur en moet moeite doen om het systeem en de verwachtingen te begrijpen. De begeleider op school moet moeite doen om op meer plaatsen zijn leerlingen te bezoeken en meerdere projecten te begeleiden. Het heeft de hoogste prioriteit dat alles loopt en blijft doorgaan en dat iedereen daarover goed is geïnformeerd. De leerling krijgt een duidelijk en levensecht beeld van de organisatie en werkzaamheden op de leerwerkplek en kan voorzichtig beoordelen of zijn mogelijke interesse om in die branche verder te gaan juist is of niet. In stap 2.6 (Planevaluatie en afronding) wordt het LWP-project van de leerling geëvalueerd. De beëindiging van een leerwerkperiode in een organisatie is van groot belang voor de leerling, maar ook voor de relatie van de school met de leermeester en het LWP-bedrijf. In de vorm van een exitgesprek wordt de kwaliteit van het werk en het project van de leerling op de werkplek geëvalueerd. Het is van belang de leermeester c.q. het LWP-bedrijf te bedanken voor de inzet en de leerling hierbij uitdrukkelijk te betrekken, onder andere om het belang van deze werkwijze voor de leerling nog eens te onderstrepen. Op het eind van het jaar kan de school een algemene evaluatiebijeenkomst organiseren voor de LWP-bedrijven c.q. de leermeesters; dit ook met het oog op een toekomstige werkrelatie voor andere leerlingen. Stap 2.7 (Voorbereiden LWP-presentatie) staat in het teken van de voorbereiding van de persoonlijke presentatie van de leerling in fase 3 over zijn leerwerkplekervaringen. In deze stap worden de ervaringen op de LWP en de resultaten van het LWP-project samengevat ter voorbereiding van de presentatie. Alle relevante documentatie, zowel ter illustratie (folders, prints, foto s) als ter verantwoording (verslaglegging in woord en beeld), is door de leerling verzameld en bewaard in zijn portfolio. Aan de hand van deze stappen onderzoekt de leerling zelf geleidelijk en actief binnen de praktijk van de leerwerkplek en met hulp van zijn leermeester aan de hand van zijn persoonlijk LWP-project hoe het beoogde ideaal bereikt kan worden. Al doende ervaart de leerling op realistische wijze welke handelingen, gedrag, motivatie, persoonlijke kwaliteiten en (voor)- opleiding nuttig, nodig en voorwaardelijk zijn om op die werkplek te kunnen werken. De stappen voor leren op de locatie van de leerwerkplek (fase 2) representeren activiteiten waarmee ook algemene competenties c.q. kwalificatiedoelen geoefend kunnen worden: 1 inventariseren; 2 kiezen; 3 oriënteren; 4 verwoorden; 5 uitvoeren en ervaren; 6 feedback krijgen; 7 reflecteren en concluderen. Deze competenties komen ook terug in fase 3 waar de leerling zijn presentatie houdt. 10 De baan die bij me past

15 Het einddoel van fase 2 is dat de leerling een beeld heeft gekregen van: welke externe mogelijkheden er zijn voor de onderzochte baan, beroep of werk; welke specifieke handelingen, gedrag, motivatie en persoonlijke kwaliteiten daarvoor gewenst en vereist zijn. De kennis en allerlei andere knowhow, opgedaan in het echte leven van de LWP van die periode, worden opgeslagen in het portfolio en gebruikt als materiaal bij de eindpresentatie voor de leerplangroep en andere genodigden van de leerling. Fase 3 Presentatie LWP aan klas, ouders en leermeester Fase 3 bestaat uit twee stappen: Verslaglegging over LWP en presentatie Afspraken over vervolg van het plan De twee stappen van deze fase zijn bedoeld om een authentieke (groeps)assessment en daaraan gekoppelde beoordeling te realiseren. Dit houdt in dat meerdere bij het plan van de leerling betrokken personen de kwaliteit van de leeropbrengsten beoordelen en dat concrete conclusies worden getrokken voor het vervolg van het (pre-)kwalificatietraject. In deze fase presenteert de leerling aan de hand van een Checklist LWP-presentaties wat zijn resultaten zijn en hoe hij die tijdens de LWP heeft geleerd. Om dit te kunnen, heeft de leerling in elke fase procesverslagen gemaakt, deze met zijn coach besproken en in het portfolio opgeslagen. De leerling besluit met conclusies over: zijn ideaal en de (pre-)kwalificatiedoelen; hoe hij de weg naar de gewenste en passende kwalificatie wil vervolgen. Een aantal leerlingen van groep 2B van de Bernardusschool heeft het afgelopen jaar een aantal weken een try-out stage gelopen in het kader van De baan die bij mij past, waaronder ook onze zoon Thomas. Drie leerlingen hebben hierover, ieder op hun eigen wijze, een presentatie gehouden en ik als moeder en toeschouwer heb genoten van hun verhalen. De leerlingen vonden het best spannend, maar ze hebben het fantastisch gedaan! Bonnie vertelde over haar stage op een kinderdagverblijf, Thomas over zijn stage bij bibliotheek Benoordenhout en Rick over het schildersvak. Dit alles werd ondersteund met voorbeelden en foto s. Heel boeiend! Bij deze presentaties was een speciale commissie aanwezig, die onder andere bestond uit een afvaardiging van de Lucasstichting en leermeesters. Ook een aantal juffen en de leerlingen van groep 1B waren erbij. Na afloop van elke presentatie werden er vragen vanuit zowel de commissie als de medeleerlingen gesteld, die goed werden beantwoord. De middag werd uiteindelijk feestelijk afgesloten met een officieel certificaat en bloemen voor de leerlingen. Het was de eerste keer dat dit project en de presentaties van de leerlingen werd gehouden en dit is zeker voor herhaling vatbaar! Het is voor de leerlingen een stukje erkenning van hun inzet en voor de ouders een mooie gelegenheid om betrokken te zijn bij wat hun kind presteert. Hierbij wil ik iedereen bedanken die aan dit project heeft meegewerkt: allereerst natuurlijk Bonnie, Rick en Thomas en alle leerlingen van groep 2B en 1B, de leermeesters Esther, Ruud en meneer Jellema, de commissie en uiteraard Kamine Veux en Maria Leemans, de initiators van dit project voor hun motiverende en coördinerende rol hierin. Jullie allen hebben mij een prachtige middag bezorgd. Corinne Santifort, ouder 2 Een gefaseerde, haalbare aanpak 11

16 In stap 3.1 (Verslaglegging over LWP en presentatie) worden de resultaten en effecten van het leerproces en de presentatie beoordeeld door de leerplangroep én door de leerling uitgenodigde relevante assessoren. Deze maken daar ook verslag van voor de leerling. Alle verslagen worden opgenomen in het portfolio van de leerling. Met zijn coach worden de eerste conclusies over de voortgang besproken. In stap 3.2 (Afspraken over vervolg van het plan) wordt de leercirkel afgerond met conclusies over het vervolg van het (pre-)kwalificatieproces op basis van feedback, reflectie en besluitvorming. Het gaat om besluitvorming met consent, wat wil zeggen dat door alle betrokkenen in de leerplangroep persoonlijk wordt uitgesproken dat zij met het besluit over het vervolg van het (pre-)kwalificatieproces instemmen, en dat in geval van bezwaren tegen het besluit dit altijd met argumenten onderbouwd moet worden. De baan die bij me past is een systematische werkwijze van cyclisch terugkerende leercirkels met als uiteindelijk doel een bewuste en gemotiveerde keuze voor een kwalificerende opleiding of een zeer goed gedocumenteerd en met de leerplangroep vastgesteld overgangsdocument. Indien doelbewust en integraal toegepast heeft deze werkwijze een aantal positieve neveneffecten voor de leerling die: een methodiek voor het benaderen van nieuwe loopbaanmogelijkheden leert begrijpen en hanteren; doelgericht een netwerk van leermeesters opbouwt en leert netwerken; voor medeleerlingen kan optreden als ervaringsdeskundige over bepaalde leerwerkplekken met ideeën voor leren op locatie. 12 De baan die bij me past

17 2.3 Afronding van het (pre-)kwalificatieproces in fase 3 De leerling legt in fase 3 rekenschap af over de behaalde LWP-resultaten (conform leerplan) en wordt door de begeleider van school, de LWP-begeleider, ouders en enkele medeleerlingen geëvalueerd en beoordeeld op de kwaliteit van: zijn bijdrage aan het werk op de LWP; het afgesproken project en de groei die de leerling daarin doormaakte; met als toetssteen en leidraad de eisen die in de realiteit van de dagelijkse praktijk en op de arbeidsmarkt worden gesteld aan het werkproces en aan het eindresultaat. De weging van de beoordeling door de diverse assessors van bedrijf en school is uiteraard verschillend en afhankelijk van de fase waarin de leerling is en van de opdracht waarmee een leerling zich buiten school aan het oriënteren, voorbereiden dan wel al aan het kwalificeren is. Wanneer het een plaatsing binnen het bedrijfsleven betreft en er sprake is van een (pre-)kwalificerende stage in een erkend leerwerkbedrijf met gecertificeerde leermeesters, weegt het oordeel van deze laatste zwaarder dan het oordeel van de begeleider vanuit de school. Presentatie In fase 3 wordt de leercirkel De baan die bij me past afgerond met een bijeenkomst van maximaal 60 minuten waarin verslag wordt gedaan van de ervaringen en leerpunten op de LWP. De ontdekkingsreiziger legt, bij wijze van spreken, verantwoording af aan de stuurlui aan de wal die direct betrokken zijn bij de leerling (ouders, begeleiders van school en bedrijf) en aan bekenden (klasgenoten, collega s van het LWP-bedrijf) met wie de leerling zijn presentatie wil delen. Voor een leerling komt het neer op een individueel en vooral persoonlijk traject. Een presentatie aan derden of in een groter verband is zeker niet gemakkelijk, maar als het lukt, is het voor de leerling betekenisvol en voor het vervolg van het leerproces zeer waardevol. De rol van een authentieke en onderbouwde beoordeling door mensen die ertoe doen en door de leerling als echt ervaren worden, biedt feedback die zowel leerzaam als (re)motiverend is. Tijdens deze presentatie toont de leerling aan: welke leerdoelen van het persoonlijk plan (fase 1) en LWP-project (fase 2) gerealiseerd zijn; wat en hoe nog meer werd geleerd dan wat was afgesproken; of dat tegemoet komt aan zijn wensen en eisen; zijn keuze voor het vervolg van het traject op basis van een zelfevaluatie. Onder leiding van de leraar beantwoordt de leerling vervolgens vragen van de aanwezigen en bespreekt op welke wijze aan de afspraken in het persoonlijk plan is voldaan op de LWP. Op het eind van dit assessment volgt in kleiner verband de waardering van de assessoren voor wat bereikt is op de LWP. Het presenteren is niet alleen een vorm van verantwoording afleggen, maar ook een vorm voor het verankeren van het gepresenteerde in het geheugen. Want we onthouden: 10% van wat we lezen; 20% van wat we horen; 30% van wat we zien; 50% van wat we horen en zien; 70% van wat we met anderen bespreken; 80% van wat we evalueren en nabespreken; 90% van wat we anderen uitleggen. De conclusies hebben consequenties voor de afronding van het (pre-)kwalificatieproces: de leercyclus wordt gestopt of er volgt een nieuwe leercirkel voor de leerling en de leerplangroep. 2 Een gefaseerde, haalbare aanpak 13

18 Dit kan betekenen dat: de leerling overstapt naar een kwalificerend opleidingstraject naar keuze; of dat de leercirkel nog eens wordt doorlopen in een andere LWP-setting. In het geval van herhaling van de leercirkel wordt bij de uitvoering van fase 2 de nadruk gelegd op tijdsinvestering. Fases 1 en 3 blijven daarbij echter wezenlijke onderdelen van de cirkel omdat daar actief wordt gewerkt aan de bewustwording van de leerling en via onafhankelijke feedback aan reflectie en besluitvorming. Deze fases kunnen niet overgeslagen worden en bij elke herhaling worden veranderingen bekeken, beoordeeld, aangepast en gedocumenteerd in het portfolio. 2.4 Kwalificatiedoelen betrekken in alle fasen Bij het opstellen van het plan in fase 1 wordt voortdurend, samen met de leerling en de leerplangroep, afgetast hoe zijn wensen aansluiten bij de maatschappelijke eisen en passen bij de persoonlijke mogelijkheden van de leerling. De eisen van de samenleving ten aanzien van kwalificatie worden gerepresenteerd in diverse bestanden van organisaties die de eisen van kwalificering hebben vastgelegd in overzichten. Onderstaande bestanden zijn op de website (www.debaandiebijmepast.nl) te downloaden en worden in de loop van het project verder aangevuld. SLO kerndoelen vso Kwalificatiedossiers COLO SVA-certificering Referentieniveaus Nederlands/rekenen IVIO-examenprogramma s Heft in eigen handen 2.5 Werken met De baan die bij me past : website Uit onderzoek tijdens de pilotfase bleek in de scholen behoefte te bestaan om op verschillende manieren de processen rondom (pre-)kwalificatie te stroomlijnen en te verbeteren. Een van de manieren is de inzet van het programma De baan die bij me past. De baan die bij me past is een programma voor systematische planning, sturing, uitvoering en monitoring voor (pre-)kwalificatieprocessen in het vso. In handen van de schoolleiding en de leraren en begeleiders wordt het een instrument dat bij kan dragen aan de verbetering van loopbaan- en arbeidsvoorbereidende leer- en onderwijsprocessen in het vso. 14 De baan die bij me past

19 Het programma De baan die bij me past is ook digitaal in te zetten met de website De baan die bij me past. Het programma werkt met leercirkels en stappen in afgebakende fasen van de kwalificatiecyclus. Op de website staan de hulpmiddelen die tijdens de pilot zijn gemaakt en aangepast voor leerlingen van de pilots in vso cluster 3 en 4. De bronnen en instrumenten zijn ook door nieuwe gebruikers aan te passen en op maat te maken voor de eigen doelgroep. Zo zullen leraren van praktijkonderwijs, vmbo en mbo de inhoud van de website op maat kunnen maken van de doelgroep met behulp van de voor hen geëigende materialen en instrumenten. Voor individuele leerlingen is het mogelijk hun persoonlijke leerplanning te integreren, evenals hun (werk)portfolio. Het programma De baan die bij me past is een open source en zonder kosten te gebruiken. Wilt u de website geheel op maat van uw organisatie en de individuele leerlingen maken, dan kunt u daarvoor begeleiding krijgen zowel op inhoudelijk vlak als op het gebied van de (door)- ontwikkeling en het onderhoud van de website. Er worden regelmatig bijeenkomsten belegd om geïnteresseerden te laten kennismaken met het programma De baan die bij me past, de bijbehorende website en de reeds geïntegreerde instrumenten, bronnen en voorbeelden. 2 Een gefaseerde, haalbare aanpak 15

20 3 De leerwerkplek (LWP) Een leerwerkplek (LWP) is een realistische praktijkomgeving waar de leerling werk uitvoert dat deel uitmaakt van een dienstverlening of productieproces en waarbij sprake is van een afnemer/ koper (de klant). Bij elke LWP is een afspraak gemaakt tussen de school en een bedrijf over een project dat de leerling op de leerwerkplek zelf uitvoert en bijdraagt aan het werk ter plaatse c.q. dat nuttig is voor de leermeester en/of het bedrijf. Een ander punt is de hogere eis die aan het bedrijfsleven als LWP wordt gevraagd. Maatschappelijke betrokkenheid ervaar ik wel bij bedrijven, maar wanneer het echt meer investering in de leerling vraagt, dan moet er meer bij komen kijken. Onze school heeft al eens een leermeesterdag georganiseerd. Dit initiatief werd als zeer leuk en boeiend ervaren. Zo ook een avond met mensen uit het bedrijfsleven (Lions). Hieruit blijkt zeker betrokkenheid. Maar hoe je het ook wendt of keert, de school zal ook daarin veel moeten blijven investeren. Joop van Veen, De Ortolaan, Weert 3.1 Kiezen van een leerwerkplek Het gaat op de LWP om het opdoen van relevante kennis en vaardigheden en deze toe te passen in een betekenisvolle context. Die betekenisvolle context kan op vele plaatsen gevonden worden zoals verderop bij de verschillende soorten leerwerkplekken beschreven wordt. Het kan ook zijn dat, zeker voor de jongere leerlingen, in het begin niet gezocht wordt naar een arbeidsplaatsachtige leerwerkplek. Het ervaren van flow (zie bijlage 1) kan voor de motivatie van de jongere, die het belang van de school niet (meer) ziet, een belangrijke positieve omslag opleveren en inzicht bieden in de mogelijkheden van werk rondom de, ook een mogelijk niet direct arbeidsgerelateerde, leerwerkplek. Even een stap terug of op de plaats kan later grote stappen voorwaarts opleveren als de betekenis van leren en werken wordt herkend en ook persoonlijk wordt ervaren. De begeleiding van de leermeester, de belangstellende vragen en de waardering van het publiek tijdens de presentatie en de waardering van de leraar zijn belangrijke motiverende factoren voor het vervolg van de (pre-)kwalificatiecyclus. Een cijfer is belangrijk en herkenbaar, maar realistische en professionele feedback met een geschreven toelichting erbij die kan worden opgeslagen en teruggezien in het portfolio, dat is wat er echt toe doet. Op dit terrein is nog een grote slag te slaan voor de betrokken begeleiders van de school die werken met De baan die bij me past. Fase 3 stelt wat dat betreft hoge eisen aan de school op het terrein van het geven van betekenisvolle feedback en gegeven en genomen verantwoordelijkheid. Van belang is dat leerlingen in contact met een volwassene die zij bewonderen en waar zij tegenop zien, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen leren. Jongeren in het vso hebben vaak een, al dan niet waarneembaar, negatief of onrealistisch zelfbeeld opgebouwd en vertalen dat ook in een negatief of onrealistisch beeld van hun loopbaan. Het contact met de expert en ervaringsdeskundige, tevens rolmodel, op een voor de leerling relevant terrein wordt door de jongere eerder als echt en waardevol ervaren dan schoolwerk. 16 De baan die bij me past

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel

Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010. onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Paul Beekers en Chris Zitter - Oktober 2010 onder water Over boeien en binden van docenten onder de waterspiegel Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord................................................................................................

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

De leraar als regisseur

De leraar als regisseur Doorlopende leerlijnen Wilma Willems en Kris Verbeeck De leraar als regisseur Opbrengstgericht rekenonderwijs bij de invoering van de referentieniveaus in PO en VO De leraar als regisseur Opbrengstgericht

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen!

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Praktijkgericht onderzoek naar de manier waarop scholen in primair en voortgezet onderwijs hun maatschappelijke opdracht praktisch kunnen vormgeven KPC Groep Sophie

Nadere informatie

Binnen en buiten de kom Deel 3: meer profijt van buitenschools leren

Binnen en buiten de kom Deel 3: meer profijt van buitenschools leren SCHOOL EN OMGEVING VO Binnen en buiten de kom Deel 3: meer profijt van buitenschools leren Sturen op het verbinden van binnen- en buitenschools leren Boudewijn Hogeboom Sander van Veldhuizen Binnen en

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Keuzes in ontwikkeling

Keuzes in ontwikkeling Stichting Platforms Vmbo Praktijk en onderzoek Keuzes in ontwikkeling Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo Loopbaanreflectiegesprekken van docenten in het vmbo Praktijk en onderzoek Keuzes

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Op een dag ben je leraar

Op een dag ben je leraar Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning Hella Kroon Op een dag ben je leraar Zoektocht naar professionele identiteit van leraren Hanna de Koning en

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan

Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer, Jacques Poell en Elise Schouten Excellentie in ontwikkeling Werken met een persoonlijk leerplan Esther de Boer Jacques Poell

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie