Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van de Wet inburgering (vrijwillige inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 22 januari 2009 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie 1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen tijdig zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid. Inhoudsopgave blz. I. ALGEMEEN 1 1. Inleiding 1 2. Eén handhavingstermijn 2 3. Persoonlijk inburgeringsbudget 3 4. Vrijwillige inburgering 4 5. Administratieve lasten en financiële effecten voor de begroting 4 6. Adviezen 5 7. Overige opmerkingen naar aanleiding van het wetsvoorstel 5 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Van Gent (GL), voorzitter, Van der Staaij (SGP), Arib (PvdA), Poppe (SP), Weekers (VVD), ondervoorzitter, Dijsselbloem (PvdA), Depla (PvdA), Van Bochove (CDA), van der Ham (D66), Sterk (CDA), De Krom (VVD), Verdonk (Verdonk), Jansen (SP), Ortega-Martijn (CU), Wolbert (PvdA), Van der Burg (VVD), Van Heugten (CDA), Bouchibti (PvdA), Van Dijk (SP), Thieme (PvdD), Fritsma (PVV), Van Toorenburg (CDA), Vacature (CDA) en Vacature (SP). Plv. leden: Bilder (CDA), Dibi (GL), Vacature (SGP), Timmer (PvdA), Kant (SP), Blok (VVD), Bouwmeester (PvdA), Kraneveldt-van der Veen (PvdA), Haverkamp (CDA), Pechtold (D66), Blanksma-van den Heuvel (CDA), Vacature (VVD), Neppérus (VVD), De Wit (SP), Voordewind (CU), Heijnen (PvdA), Zijlstra (VVD), Vietsch (CDA), Leerdam (PvdA), Ulenbelt (SP), Vacature (PvdD), Madlener (PVV), Willemse-van der Ploeg (CDA), Vacature (CDA) en Karabulut (SP). II. ARTIKELSGEWIJS 6 I. ALGEMEEN 1. Inleiding De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van voorliggend wetsvoorstel. De drie concrete voorstellen passen bij de visie en uitgangspunten van het CDA, zo stellen deze leden vast. Zij zijn van mening dat met één handhavingstermijn en het opnemen van de vrijwillige inburgering in de Wet Inburgering de administratieve lasten zullen verminderen. Door het Persoonlijk inburgeringsbudget (verder: PIB) zal de inburgeraar, zo menen de leden van de CDA-fractie, beter in staat zijn/haar eigen verantwoordelijkheid te nemen bij het vormgeven en invullen van zijn/haar inburgeringsvoorziening. Dit laatste zal bij kunnen dragen aan een verhoging van het rendement van de inburgeringsvoorziening hetgeen de integratie zal bevorderen, iets waar deze leden KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2009 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 5 1

2 vanzelfsprekend veel belang aan hechten. Het is volgens deze leden beslist noodzakelijk dat nieuwkomers (maar ook «oudkomers») binnen korte tijd behoorlijk ingeburgerd raken teneinde succesvol te kunnen participeren in onze samenleving. Zij vinden het daarom goed dat gekozen is voor een termijn van drie en een half jaar is. Het integratiebeleid is veeleisend, maar doet daardoor recht aan het belang ervan, zo menen de leden van de CDA-fractie. Deze leden hebben nog wel enkele vragen en opmerkingen. De leden van de SP-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Inburgering. De regering schrijft dat het Deltaplan inburgering beoogt een kwaliteitsverbetering te bereiken van de inburgering door onder meer vereenvoudiging van regelgeving. Deze leden vragen wat de resultaten zijn van de tot op heden doorgevoerde wijzigingen. De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het onderhavige wetsvoorstel. Zij hebben daarover nog enkele vragen en opmerkingen. De leden van de PVV-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het bovengenoemd voorstel van wet houdende wijziging van de Wet inburgering. Naar aanleiding van genoemd voorstel brengen deze leden de navolgende op-/aanmerkingen naar voren. De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van genoemd wetsvoorstel. Zij hebben nog enkele vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel. 2. Eén handhavingstermijn De leden van de SP-fractie merken op dat in dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om de regelgeving aan te passen zodat er voor alle inburgeringsplichtigen één handhavingstermijn zal gaan gelden van drieënhalf jaar. De regering schrijft dat in de praktijk is gebleken dat het toepassen van verschillende handhavingstermijnen extra uitvoeringslasten met zich meebrengen en dat diverse gemeenten met name een termijn van vijf jaar te lang vinden. De leden van de SP-fractie vragen hoe hoog deze extra uitvoeringslasten zijn en waarom gemeenten een termijn van vijf jaar te lang vinden. Deze leden vragen op welke wijze hier onderzoek naar is verricht en zij vragen of de regering de resultaten van dit onderzoek kan overleggen. Voorts begrijpen de leden van de SP-fractie uit de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel dat de Commissie Franssen heeft aangegeven dat voor een gemiddelde inburgeringsplichtige het niveau van het inburgeringsexamen behaald zou moeten kunnen worden binnen een termijn van drie jaar. Deze leden willen graag weten wat de Commissie Franssen concreet heeft geadviseerd over de tijdsduur van handhavingstermijnen en welke argumenten aan hun advies ten grondslag lagen. Gelet hierop en gelet op de huidige termijnen, wordt in dit wetsvoorstel voorgesteld één termijn van drieënhalf jaar toe te passen. De leden van de SP-fractie vinden de keuze voor één termijn van drieënhalf jaar matig onderbouwd en vragen de regering op basis van welke argumenten en feiten voor een termijn van drieënhalf jaar wordt gekozen. Deze leden willen ook weten of en hoe inburgeringsdocenten en cursisten hierover zijn geconsulteerd. Verder willen deze leden weten hoe een handhavingstermijn van drieënhalf jaar zich verhoudt tot het leveren van maatwerk, bijvoorbeeld als het gaat om analfabeten. Zij vragen uit hoeveel personen de groep inburgeringsplichtige analfabeten bestaat. In de Wet Inburgering is in artikel 31 een mogelijkheid gecreëerd tot verlenging van de handhavingstermijn als een inbur- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 5 2

3 geringsplichtige aannemelijk maakt dat hem geen verwijt treft ter zake het niet behalen van het inburgeringsexamen of ontheffing van de inburgeringsplicht als het college tot het oordeel komt dat het voor de inburgeringsplichtige niet mogelijk is het inburgeringsexamen te behalen. Dit wetsvoorstel brengt hier geen verandering in. De leden van de SP-fractie vragen hoe de genoemde mogelijkheden van verlenging en ontheffing gewaarborgd worden. Zij vragen of de regering kan beschrijven hoe dit er in de praktijk komt uit te zien. De leden van de VVD-fractie vragen de regering of zij kan aangeven waarom zij is afgeweken van het advies van de Commissie Franssen dat voor een gemiddelde inburgeringsplichtige het inburgeringexamen behaald zou moeten kunnen worden binnen een termijn van drie jaar en zij heeft gekozen voor een termijn van drieënhalf jaar. De leden van de ChristenUnie-fractie wijzen op artikel 31, tweede lid, onder a van de Wet Inburgering dat het College van Burgemeesters en Wethouders de mogelijkheid biedt om de termijn te verlengen indien de inburgeringspichtige aannemelijk heeft gemaakt dat hem geen verwijt treft ter zake van het niet behalen van het inburgeringexamen. Naar de mening van de leden van de ChristenUnie-fractie is dit artikel gericht op het behalen van het inburgeringexamen, terwijl in individuele gevallen aan de voorkant al duidelijk is dat zij het examen niet zullen behalen waardoor een langer traject ook gerechtvaardigd is. Genoemde leden vragen of dit artikel in deze gevallen geen onnodige drempels en bureaucratie opwerpt. Zij vragen waarom er niet voor gekozen wordt om een mogelijkheid te creëren voor individueel maatwerk voor analfabete inburgeringsplichtingen. 3. Persoonlijk inburgeringsbudget In de memorie van toelichting hebben de leden van de CDA-fractie gelezen dat de gemeenten op dit moment al een inburgeringsvoorziening in de vorm van een PIB kunnen aanbieden, maar dat van deze mogelijkheid in de praktijk nog nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Deze leden vragen of de regering desalniettemin iets kan zeggen over de ervaringen die daar al wel zijn opgedaan. Waren die zo gunstig dat inderdaad verwacht mag worden dat met het expliciet in de wet opnemen van het PIB het gebruik ervan zal worden bevorderd, zo vragen de leden van de CDA-fractie? De leden van de SP-fractie merken op dat de regering in de memorie van toelichting schrijft dat gemeenten op dit moment al een inburgeringsvoorziening kunnen aanbieden in de vorm van een PIB maar dat hier in de praktijk nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Deze leden vragen wat hier de oorzaak van is. Ook willen deze leden weten hoe vaak er tot nu toe gebruik is gemaakt van het PIB. Zijn er specifieke groepen inburgeraars die hier wel of juist niet gebruik van maken? Verder begrijpen de leden van de SP-fractie uit de memorie van toelichting dat een inburgeringsplichtige of vrijwillige inburgeraar niet zonder meer aanspraak kan maken op een PIB en deze daartoe een verzoek aan de gemeente dient te doen. De leden van de SP-fractie wil weten of er criteria zijn waaraan voldaan moet worden alvorens een PIB te kunnen krijgen. Verder zijn deze leden kritisch over de uitvoering van het PIB. Zij vragen in hoeverre dit tegemoet zal komen aan de terugdringing van de bureaucratie. Ook willen de leden van de SP-fractie weten hoe de regering wil voorkomen dat oneigenlijk gebruik zal worden gemaakt van het PIB. De leden van de VVD-fractie vragen de regering of er een standaard beoordelingssysteem voor gemeenten zal worden opgezet die gemeenten kunnen gebruiken bij de beoordeling van het door de vrijwillige of Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 5 3

4 verplichte inburgeraar gekozen inburgeringprogramma. Zal elk programma door de gemeente individueel worden beoordeeld? Zal deze extra inspanning ter beoordeling uiteindelijk ook budgetneutraal mogelijk zijn, zo vragen deze leden. 4. Vrijwillige inburgering De leden van de SP-fractie begrijpen uit de memorie van toelichting dat door het opnemen van de vrijwillige inburgering in de Wet Inburgering, de stelsels van de verplichte en vrijwillige inburgering op elkaar zullen worden afgestemd. Deze leden willen graag weten welke punten op elkaar zullen worden afgestemd en hoe dit zal geschieden. De leden van de VVD-fractie vragen of de regering aan kan geven of er algemene richtlijnen komen die gemeenten dienen te gebruiken bij het opstellen van contracten met vrijwillige inburgeraars binnen het kader van de PIB. Indien dit niet het geval is, ontstaat dan niet de kans dat er grote discrepantie zal ontstaan tussen gemeentes onderling over de inhoud van PIB-contracten (bijvoorbeeld ten aanzien van sancties en incentives)? Acht de regering het wenselijk dat er ook voor vrijwillige inburgeraars een bepaalde vorm van verplichtingen met daaraan gekoppelde sancties ontstaan bij het aangaan van een inburgeringtraject op basis van een PIB, zo vragen deze leden. De leden van de VVD-fractie beoordelen tenslotte op een positieve wijze het feit dat de definitie «vrijwillige inburgeraar» in lijn met de voorstellen van de VNG nu breder is getrokken zodat bijvoorbeeld ook EU-onderdanen en hun familieleden onder de definitie vallen. Kan de regering aangeven op welke wijze zij het vrijwillige inburgeren onder deze groep expliciet zal gaan bevorderen? De leden van de fractie ChristenUnie zijn van mening, dat alle belemmeringen die er voor zorgen dat inburgeraars zonder inburgeringplicht niet vrijwillig deelnemen aan een inburgeringtraject weggenomen moeten worden. Nu reeds blijkt dat de doelstellingen niet gerealiseerd gaan worden. In de memorie van toelichting staat dat doordat de vrijwillige inburgeraar geen inburgeringplicht heeft, er geen aanleiding is om extra faciliteiten ter beschikking te stellen. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of het ontbreken van deze mogelijkheid niet een drempel opwerpt. Zij vragen op welke manier het wetsvoorstel stimuleert dat inburgeraars zonder een inburgeringverplichting vrijwillig deelnemen aan een inburgeringtraject. Een verzoek voor een PIB kan afgewezen worden. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waar de inburgeraar dan terecht kan voor verweer. Zij vragen waarom er geen beroeps- en bezwaarprocedure is opgenomen voor de vrijwillige inburgeraar. 5. Administratieve lasten en financiële effecten voor de begroting De leden van de SP-fractie begrijpen uit de memorie van toelichting dat de regering verwacht dat administratieve lasten voor de gemeenten zullen verminderen als gevolg van het terugbrengen van twee handhavingstermijnen naar één handhavingstermijn. Deze leden vragen hoe hoog de huidige administratieve lasten voor de gemeenten zijn en hoe hoog deze na inwerkingtreding van één handhavingstermijn zullen zijn. Verder willen deze leden weten of de administratieve lasten ook voor de inburgeraars zullen verminderen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 5 4

5 6. Adviezen De leden van de CDA-fractie merken op dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aangegeven heeft het jammer te vinden dat vrijwillige inburgeraars geen recht krijgen op de lening- en vergoedingsfaciliteiten. In reactie hierop schrijft de regering in de memorie van toelichting dat vrijwillige inburgeraars geen inburgeringsplicht hebben zodat er geen aanleiding is om, naast het gemeentelijk aanbod, extra faciliteiten ter beschikking te stellen. Deze leden begrijpen de redenering, maar vragen of het bij nader inzien toch niet beter zou zijn om vrijwillige inburgeraars de mogelijkheid te bieden het geld voor de inburgeringsvoorziening te (laten) lenen. Het is nu haast «alles of niets». Een gemeente wil natuurlijk graag trajecten (laten) inzetten, maar staat nu slechts voor de keuze: of een aanbod doen (met een PIB) of iemand de financiering helemaal zelf te laten verzorgen. De gemeente zal, mede gelet op de opgelopen stagnatieverliezen, bij geringe twijfel over financiële draagkracht van betrokkene, er snel toe overgaan dan maar een aanbod te doen, omdat een beetje financiële steun (in de vorm van een lening) niet tot de mogelijkheden behoort. Een steuntje in de rug kan gemotiveerde mensen over de streep trekken en hoe meer deelnemers hoe beter, zo menen de leden van de CDA-fractie. De huidige beperkte regeling kan per saldo wel eens meer geld kosten dan wanneer bij twijfel wel een lening kan worden verstrekt. Deze leden vragen de regering hierop in te gaan. De leden van de SP-fractie merken op dat het uitgangspunt van de regering is dat vreemdelingen die tot Nederland zijn toegelaten, die een verblijfsvergunning hebben en duurzaam in Nederland verblijven dienen in te burgeren. Deze leden vragen of het mogelijk is dat personen met een machtiging tot voorlopig verblijf, die vaak het basisexamen inburgering in het buitenland hebben afgelegd, direct na aankomst in Nederland met een inburgeringscursus kunnen beginnen indien zij dit wensen. Indien dit niet het geval is, waarom niet? Verder willen deze leden weten hoelang het gemiddeld duurt voordat personen die met een machtiging tot voorlopig verblijf ons land binnen komen een verblijfsvergunning krijgen. Zij vragen of het niet ongewenst is dat personen die een basisexamen inburgering in het buitenland succesvol hebben afgelegd na hun komst naar Nederland eerst nog een periode moeten wachten voordat zij hier kunnen inburgeren. Zullen de met de inburgering in het buitenland opgedane kennis en taalvaardigheden op deze wijze niet vervagen, zo vragen de leden van de SP-fractie. 7. Overige opmerkingen naar aanleiding van het wetsvoorstel De leden van de PVV-fractie merken op dat het kabinet in september 2007 het Deltaplan inburgering aan de Tweede Kamer heeft aangeboden, met welk plan wordt beoogd onder meer door vereenvoudiging van regelgeving een kwaliteitsverbetering te bereiken van de inburgering. Als onderdelen van deze kwaliteitsverbetering zijn onder andere genoemd: één termijn voor nieuwkomers en oudkomers, waarbinnen het inburgeringsexamen moet zijn behaald; de bevordering van de inzet van een persoonsvolgend budget voor inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars; en het opnemen van de vrijwillige inburgering in de Wet inburgering. Het onderhavige wetsvoorstel heeft tot doel de genoemde onderwerpen in de Wet inburgering te regelen. De leden van de PVV-fractie zijn echter van mening dat de Wet inburgering op diverse punten te kort schiet. Zo dient, volgens deze leden, niet te worden ingezet op inburgering van immigranten hier te lande, maar op inburgering van vreemdelingen in het land van herkomst, vóór de komst naar Nederland. Het zo spoedig mogelijk overhevelen van het inburgeringstraject naar de herkomstlanden van immigranten draagt er, volgende hen, toe bij dat de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 5 5

6 Nederlandse samenleving niet langer wordt geconfronteerd met het voldongen feit van vele niet-nederlands sprekende immigranten. Voorts zullen immigranten die reeds in het land van herkomst de inburgering hebben doorlopen direct na binnenkomst op een acceptabel niveau aan de samenleving deel kunnen nemen. Met het oog op dit laatste wijzen de leden van de PVV-fractie er op dat niveau van inburgering en beheersing van de Nederlandse taal dat de regering voor ogen staat op grond van de Wet inburgering reeds in het land van herkomst van immigranten bereikt dient te zijn voor hun komst naar Nederland, waarmee inburgeringstrajecten in Nederland overbodig zullen worden. De leden van de PVV-fractie zijn voorts van mening dat de kosten van de inburgering volledig voor eigen rekening van potentiële immigranten dienen te komen. In alle redelijkheid mag immers van immigranten worden verwacht dat zij zelf investeren in hun toekomst in Nederland in plaats van dat de Nederlandse belastingbetaler dit voor hen doet. Desnoods kunnen vreemdelingen die naar Nederland wensen te komen hiertoe een lening afsluiten, die overigens te allen tijde volledig dient te worden terug betaald. Voor zover inburgering in het land van herkomst niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld in het geval van asielzoekers, kan de inburgering wel in Nederland plaatsvinden, echter ook in dat geval dient de immigrant zelf de kosten daarvan op zich te nemen. Door de leden van de PVV-fractie wordt de regering tevens gevraagd er op toe te zien dat nimmer sprake zal zijn van gescheiden inburgering van mannen en vrouwen. Tot slot verzoeken de leden van de PVV-fractie de regering te bevorderen dat het verwijtbaar niet volgen of niet afmaken van de inburgeringscursus te allen tijde moet leiden tot het verlies van verblijfsrecht en dat de sanctie niet beperkt blijft tot het niet kunnen verkrijgen van een reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Graag vernemen deze leden de reactie van de regering op deze standpunten. II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel I Onderdeel A De leden van de SP-fractie merken op dat bij de beschrijving van een vrijwillige inburgeraar staat dat deze niet eerder een overeenkomst met enig college over een inburgeringsvoorziening heeft gesloten. Deze bepaling staat ook in de Regeling vrijwillige inburgering niet-g31 gemeenten. Deze leden vragen hoeveel ruimte de wet biedt voor uitzonderingen op deze bepalingen. Bijvoorbeeld in het geval dat een vrijwillige inburgeraar in verband met ziekte of zwangerschap niet een inburgeringscursus kan afronden en daarom na een periode opnieuw een overeenkomst inzake een inburgeringsvoorziening zou willen afsluiten. Onderdeel H Artikel 24a van onderhavig wetsvoorstel bepaalt in lid 4, dat een aanbod niet «wordt (...) gedaan aan de vrijwillige inburgeraar indien dat diens arbeidsinschakeling belemmert. Een aanbod aan de vrijwillige inburgeraar wordt mede gedaan ter bevordering van duurzame arbeidsinschakeling.» De leden van de CDA-fractie hebben aarzelingen bij stelligheid van de eerste zinsnede over het uitblijven van een aanbod indien dat de participatie zou kunnen belemmeren. Deze leden vragen of niet volstaan kan worden met de (tweede) zinsnede over de bevordering van de duurzame arbeidsinschakeling. Het zou immers best voor kunnen komen dat iemand op korte termijn nog even niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, om Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 5 6

7 op lange termijn juist een grotere bijdrage te kunnen leveren. Genoemde leden merken dit op omdat juist in het huidige economische klimaat waarin (ook) op de arbeidsmarkt rake klappen vallen, de kwetsbaren (de vaak nog maar matig geïntegreerde niet-westerse allochtonen) disproportioneel worden getroffen. Zij blijken te zitten op de klapstoeltjes van de arbeidsmarkt. De leden van de CDA-fractie menen dat de kwetsbaarheid vermindert wanneer personen beter voorbereid en geëquipeerd toetreden tot de arbeidsmarkt en vragen de regering daarom nader toe te lichten waarom voor onderhavige formuleringen is gekozen. De leden van de CDA-fractie merken op dat de gemeenteraad in een verordening in ieder geval regels dient te stellen over de procedure die het college volgt voor het doen van een aanbod en de criteria die daarbij worden gehanteerd, de wijze waarop met de vrijwillige inburgeraar in overleg wordt getreden om te komen tot een passende voorziening alsmede de samenstelling van de voorziening. Deze leden vragen de regering uiteen te zetten hoe de gemeenten hierin worden ondersteund, mede gelet op het feit dat diverse gemeenten aangegeven hebben dan wel hebben laten zien dat zij worstelen met de uitwerkingen van de hen opgelegde verplichtingen en verantwoordelijkheden. Daarnaast vragen genoemde leden hoe de regering ervoor zorg gaat dragen dat de regelingen die de diverse gemeenten hanteren niet dermate verschillen dat er serieuze rechtsongelijkheid ontstaat. De leden van de SP-fractie merken op dat bij het aanbieden van een inburgeringsvoorziening aan de vrijwillige inburgeraar het uitgangspunt van de regering is dat het aanbod de arbeidsinschakeling niet mag belemmeren. Deze leden vragen waarom het uitgangspunt niet is dat een inburgeringsvoorziening de arbeidsinschakeling moet versterken. In artikel 4, lid 1, van de Regeling vrijwillige inburgering niet-g31 gemeenten staat dat het college of het bestuur aan de inburgeraar een inburgeringsvoorziening of een gecombineerde inburgeringsvoorziening kan aanbieden die op de persoonlijke situatie van de inburgeraar is afgestemd. In artikel 24a, lid 1, van het wetsvoorstel is echter weggelaten dat de inburgeringsvoorziening op de persoonlijke situatie van de inburgeraar is afgestemd. De leden van de SP-fractie vragen wat hiervan de reden is. Verder staat er in artikel 4, lid 3, van de genoemde Regeling dat het college of het bestuur er zorg voor draagt dat de (gecombineerde) inburgeringsvoorziening uiterlijk op 31 december van het tweede kalenderjaar na het jaar waarin de voorziening is vastgesteld wordt afgesloten door middel van deelname aan het inburgeringsexamen of het staatsexamen. Dit staat niet in het wetsvoorstel en de leden van de SP-fractie vragen waarom deze bepaling niet is opgenomen. De leden van de SP-fractie wijzen op artikel 5, lid 3, van de Regeling vrijwillige inburgering niet-g31 gemeenten waarin punten staan die ten minste in de overeenkomst moeten worden opgenomen. In het nu voorgestelde artikel 24f lezen deze leden echter dat de gemeenteraad bij verordening regels stelt over de informatieverstrekking door gemeenten aan vrijwillige inburgeraars over hun rechten en plichten en dergelijke. De leden van de SP-fractie willen weten waarom de regering voor deze constructie heeft gekozen. De voorzitter van de commissie Van Gent Adjunct-griffier van de commissie Beuker Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 5 7

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 700 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het stellen van een inburgeringsvereiste bij het toelaten van bepaalde categorieën

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 791 Wijziging van de Wet inburgering (vrijwillige inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen) Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 143 Deltaplan inburgering Nr. 2 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 oktober 2007 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 32 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 februari 2010 De algemene commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 791 Wijziging van de Wet inburgering (vrijwillige inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen) Nr. 7 NOTA

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 700 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het stellen van een inburgeringsvereiste bij het toelaten van bepaalde categorieën

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 991 Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Vergadering: 23 april 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 29 453 Woningcorporaties Nr. 100 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 24 februari 2009 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Nadere informatie

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (initiatiefrecht huurders) Vastgesteld 8 oktober 2009

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (initiatiefrecht huurders) Vastgesteld 8 oktober 2009 31 992 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (initiatiefrecht huurders) Nr. 5 Verslag Vastgesteld 8 oktober 2009 De algemene commissie voor Wonen Wijken en Integratie 1) belast met het voorbereidend onderzoek

Nadere informatie

nieuwkoop Giiolfl' Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012

nieuwkoop Giiolfl' Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012 nieuwkoop Giiolfl' Verordening Wet Inburgering Gemeente Nieuwkoop 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 4 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2 Nadere regels

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 19 637 Vreemdelingenbeleid Nr. 1172 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 6 september 2007 De algemene commissie voor Wonen, Wijken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 586 Wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing 31 757 Stedenbeleid vanaf 2010 Nr. 24 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 8

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : 11 Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0610700 Ag nr. : 11 Datum :21-12-06 Onderwerp Wet inburgering Voorstel 1 Vaststellen Verordening Wet inburgering gemeente Boxtel Inleiding Naar verwachting wordt op 1 januari 2007

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 992 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (initiatiefrecht huurders) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 8 oktober 2009 De algemene commissie voor Wonen

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN In de afgelopen periode hebben er vele wijzigingen plaatsgevonden in de wet inburgering. Een aantal van deze wijzigen zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 142 Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 31 318 Wijziging van de Wet inburgering (inburgeringsvoorzieningen voor alle inburgeringsplichtigen gericht op het inburgeringsexamen of het staatsexamen

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 BOB 13/001 VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 Aan de raad, In de Wet inburgering staan de regels voor inburgeren in Nederland. Per 1 januari 2013 wijzigt de Wet inburgering.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 681 Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2015 een wijziging van de gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1

Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1 Gemeenteblad van Zaltbommel 2010 Nr. 6.1 Verordening Wet inburgering gemeente Zaltbommel 2010 Status In werking Algemene informatie Deze verordening regelt de wijze van informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 769 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr.

Nadere informatie

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd.

Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden alsook de Wet Kinderopvang gewijzigd. Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI IBR 14 oktober 2013 onderwerp Verordening Wet Inburgering & Verordening Wet Kinderopvang 7740 zaakkenmerk Inleiding Per 1 januari 2013 is zowel de nieuwe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 143 Deltaplan inburgering Nr. 83 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 april 2010 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 528 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 17 november 2008 De algemene

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen

Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag. Staten-Generaal. Vastgesteld 18 november De voorzitter van de commissie, Van Baalen Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2008 2009 F 31 744 Oprichting Stichting Nederlandse Veteranendag Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer. Eindstemming wetsvoorstel. Aangenomen amendementen. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer. Eindstemming wetsvoorstel. Aangenomen amendementen. Sociale Zaken en Werkgelegenheid Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid datum 23 februari 2017 Betreffende wetsvoorstel:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 523 Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren (Binnenvaartwet) Nr. 17 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 1

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Wierden 2013

Verordening Wet inburgering gemeente Wierden 2013 Verordening Wet inburgering gemeente Wierden 2013 De raad van de gemeente Wierden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Wierden; gelet op de artikelen 147 en 149 van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R 1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 525 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 439 Regels met betrekking tot voorzieningen op gemeentelijk niveau voor de behandeling en registratie van klachten over discriminatie (Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 217 Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet geldstelsel BES) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van het college; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel 4.27, derde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 22 343 Handhaving milieuwetgeving Nr. 172 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 13 juni 2007 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007; inzake de invoering van de Wet inburgering

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007; inzake de invoering van de Wet inburgering Bijlage bij 2007-018 (gewijzigd) Inburgeringsverordening (gewijzigd) De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 februari 2007 en van 6 maart 2007; inzake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 981 Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 september 2009

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009, gelet op de Wet inburgering (WI),

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009, gelet op de Wet inburgering (WI), De raad van de gemeente Hengelo gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2009, gelet op de Wet inburgering (WI), overwegende dat op grond van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI),

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI), De raad van de gemeente Hengelo gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 maart 2007, gelet op de Wet inburgering (WI), overwegende dat op grond van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23,

Nadere informatie

8b. Verordening Wet inburgering Sociale Dienst Oost Achterhoek gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2011;

8b. Verordening Wet inburgering Sociale Dienst Oost Achterhoek gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2011; 8b. Verordening Wet inburgering Sociale Dienst Oost Achterhoek 2011 De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2011; gelet op het feit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 772 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000

Nadere informatie

Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering. Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007.

Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering. Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007. Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007 Beknopt voorstel In het nieuwe inburgeringsstelsel worden zowel nieuw- al oudkomers

Nadere informatie

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars

Artikel 2 De informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars De raad van de gemeente Maasdriel, gelezen het voorstel van het college; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel 4.27, derde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 85 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 januari 2010 Binnen de vaste commissie voor Sociale

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening Wet Inburgering Gemeente Boxmeer. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening Wet Inburgering Gemeente Boxmeer. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de Verordening Wet Inburgering Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 22 mei 2007 Aanleiding Per 1 januari 2007

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 138 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde

Nadere informatie

b e s l u i t: vast te stellen de Verordening Wet Inburgering 2010 gemeente Woerden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

b e s l u i t: vast te stellen de Verordening Wet Inburgering 2010 gemeente Woerden Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking RAADSBESLUIT Onderwerp: nieuwe verordening W et Inburgering De raad van de gemeente W oerden; gelezen het voorstel d.d. 21 september 2010 van: - burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 514 Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening

Nadere informatie

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 6 december 2006, nr. DDS 5456934, houdende regels tot bevordering van vrijwillige inburgering in de niet-g31 gemeenten De Minister voor

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, nummer 2007/15,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, nummer 2007/15, Raadsbesluit Steenwijk, 6 maart 2007 Nummer: 2007/15 Onderwerp: Vaststellen van de Verordening inburgering Steenwijkerland De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 790 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 270 Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 170 Gehandicaptenbeleid Nr. 95 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 juli 2009 In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 844 Wijziging van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 april

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Verordening Wet Inburgering Tilburg

Algemene toelichting op de Verordening Wet Inburgering Tilburg Algemene toelichting op de Verordening Wet Inburgering Tilburg Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. In de wet zoals die gold tot 31 december 2012 was aan gemeenten een aantal

Nadere informatie

Algemene toelichting

Algemene toelichting Algemene toelichting De Wet inburgering (WI) regelt de inburgeringsplicht voor in beginsel alle onderdanen van derdelanden van 18 tot 65 jaar die duurzaam in Nederland willen en mogen verblijven. Aan de

Nadere informatie

VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015

VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 17524 16 februari 2016 VERORDENING EN BELEIDSREGELS INBURGERING HELMOND 2015 De raad van de gemeente Helmond; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

een digitaal informatiepunt.

een digitaal informatiepunt. Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Heusden gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 januari 2007; nr. B200700723 inzake Wet inburgering gelet op de artikelen 8, 19, vijfde

Nadere informatie

Toelichting bij de gewijzigde verordening Wet inburgering

Toelichting bij de gewijzigde verordening Wet inburgering Toelichting bij de gewijzigde verordening Wet inburgering Op 18 december 2009 is een wijziging van de Wet inburgering (WI) gepubliceerd. Het gaat om de volgende wijzigingen: - De vrijwillige inburgering

Nadere informatie

Wij stellen u voor om de Verordening Inburgering Helmond 2011 vast te stellen.

Wij stellen u voor om de Verordening Inburgering Helmond 2011 vast te stellen. Raadsvoorstel 75 Vergadering 6 september 2011 verbeterd exemplaar Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Inburgering Helmond 2011 B&W vergadering : 14 juni 2011 Dienst / afdeling : SE/WI Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert

Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert Verordening Wet inburgering gemeente Nederweert Verordening Wet inburgering in het kader van de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, 24a, vijfde lid, 24f en 35 van de Wet inburgering en artikel

Nadere informatie

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012)

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN INFORMATIEVERSTREKKING Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze

Nadere informatie

Algemene toelichting. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd.

Algemene toelichting. Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. Algemene toelichting Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. In de wet zoals die gold tot 31 december 2012 was aan gemeenten een aantal belangrijke taken toebedeeld. Door de gewijzigde

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 januari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 januari 2014; De raad van de gemeente Weesp; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 januari 2014; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde en zesde lid, 23, derde lid, 24e, 24f en 35 van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 714 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke

Nadere informatie

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving.

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Samenleving. *ZE965111FEE* = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-23643/DV.13-240, afdeling Samenleving. Sellingen, 12 september 2013 Onderwerp: Verordening Inburgering

Nadere informatie

VERORDENING inburgering Lelystad 2007

VERORDENING inburgering Lelystad 2007 VERORDENING inburgering Lelystad 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING inburgering Lelystad 2007 Citeertitel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 439 Nadere voorschriften in verband met samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor educatie en beroepsonderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 77 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), De Wit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 365 Bepalingen verband houdende met de instelling van het Speciaal Tribunaal voor Libanon, mede ter uitvoering van Resolutie 1757 van de Veiligheidsraad

Nadere informatie

Vastgesteld 12 januari Inhoudsopgave blz.

Vastgesteld 12 januari Inhoudsopgave blz. 33 107 Wijziging van de Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet ter implementatie van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 (PbEU 2010, L 68) tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPA, UEAPME,

Nadere informatie

BELEIDSREGELS WET INBURGERING

BELEIDSREGELS WET INBURGERING Burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland, Gelet op de hoofdstukken 2, 3 en 5 van de Verordening Wet Inburgering Wormerland 2007 besluit: vast te stellen de: BELEIDSREGELS WET INBURGERING Artikel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2008 Nr. 55 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 243 Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 februari 2010 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING

VERORDENING WET INBURGERING Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2010; Overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de informatieverstrekking door de gemeente aan

Nadere informatie

Beleidsregels behorend bij de Verordening Wet inburgering Helmond 2015

Beleidsregels behorend bij de Verordening Wet inburgering Helmond 2015 Beleidsregels behorend bij de Verordening Wet inburgering Helmond 2015 Inhoud Hoofdstuk 1 Voorzieningen...1 Hoofdstuk 2 Ontheffen inburgeringsplicht...1 Hoofdstuk 3 De bestuurlijke boete...4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaar: 2011 Nummer: 66 Besluit: Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad VERORDENING INBURGERING HELMOND 2011

Jaar: 2011 Nummer: 66 Besluit: Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad VERORDENING INBURGERING HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 66 Besluit: Gemeenteraad 6 september 2011 Gemeenteblad VERORDENING INBURGERING HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad 00007777 besluit van de gemeenteraad voorstelnummer 787194 onderwerp Verordening inburgering Gouda 2013 30 november 2012 De raad van de gemeente Gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden.

Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden. Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden. De Wet inburgering (Wi) treedt op 1 januari 2007 in werking en komt in de plaats van de Wet inburgering nieuwkomers (Win) en de verschillende

Nadere informatie

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen:

Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: Bijlage 1 Wat is inburgeren? Doel van de Wet inburgering is ervoor te zorgen dat vreemdelingen die zich in Nederland vestigen: * Nederlands kunnen spreken, verstaan, lezen en schrijven * leren hoe de Nederlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 270 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het uitbreiden

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. BELEIDSNOTITIE EN BELEIDSREGELS WET INBURGERING INLEIDING Sinds 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (hierna te noemen: WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. NOTITIE EN BELEIDSREGELS WI INLEIDING Sinds 1 januari 007 is de Wet Inburgering (WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor personen van 16 tot 65 jaar die duurzaam

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d ;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d ; besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 488542 116 onderwerp Verordening Wet Inburgering Gouda 2007 de raad van de gemeente gouda Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31-01-2007;

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders v/d gemeente

Aan het college van Burgemeester en Wethouders v/d gemeente > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag Aan het college van Burgemeester en Wethouders v/d gemeente Wijken en Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 295 www.vrom.nl Betreft

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING 2010

VERORDENING WET INBURGERING 2010 VERORDENING WET INBURGERING 2010 Verordening Wet inburgering 2010 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 De informatieverstrekking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 520 Wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichten Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 10 september

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting

Artikelsgewijze toelichting Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 Begripsomschrijvingen Het tweede lid geeft aan dat de omschrijvingen van de begrippen die worden gebruikt in respectievelijk de Wet inburgering, het Besluit inburgering

Nadere informatie

: Verordening Wet Inburgering

: Verordening Wet Inburgering Nummer Onderwerp : B-1.10.2007 : Verordening Wet Inburgering Korte inhoud : Per 1 januari is de nieuwe Wet Inburgering (WI) ingegaan. De Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) komt hiermee te vervallen. Er

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking

Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen en informatieverstrekking De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2007, nr. 07.09.11.; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid en 35 van de Wet inburgering;

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Citeertitel Verordening Wet inburgering gemeente Zundert Wettelijke grondslag Wet inburgering, artikel 8 Vastgesteld door Raad Datum vaststelling 21 juni

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 285 Wet van 23 juni 2017 tot wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband met het toevoegen van het onderdeel participatieverklaring

Nadere informatie

Beleidsregels behorend bij de Verordening gewijzigde Wet inburgering Weesp 2014

Beleidsregels behorend bij de Verordening gewijzigde Wet inburgering Weesp 2014 *Z01BE4C2C44* Beleidsregels behorend bij de Verordening gewijzigde Wet inburgering Weesp 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Weesp, gelet op artikel 4:81 Algemene Wet Bestuursrecht; besluiten

Nadere informatie

Algemene toelichting. Regels over de informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars

Algemene toelichting. Regels over de informatieverstrekking aan inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars Algemene toelichting De Wet inburgering (WI) is op 1 januari 2007 in werking getreden en is in de plaats gekomen van de Wet inburgering nieuwkomers (Win) en de verschillende oudkomersregelingen. De WI

Nadere informatie