Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Wijziging van de Wet inburgering (vrijwillige inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 22 januari 2009 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie 1, belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. Onder het voorbehoud dat de hierin gestelde vragen en gemaakte opmerkingen tijdig zullen zijn beantwoord, acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid. Inhoudsopgave blz. I. ALGEMEEN 1 1. Inleiding 1 2. Eén handhavingstermijn 2 3. Persoonlijk inburgeringsbudget 3 4. Vrijwillige inburgering 4 5. Administratieve lasten en financiële effecten voor de begroting 4 6. Adviezen 5 7. Overige opmerkingen naar aanleiding van het wetsvoorstel 5 1 Samenstelling: Leden: Van de Camp (CDA), Van Gent (GL), voorzitter, Van der Staaij (SGP), Arib (PvdA), Poppe (SP), Weekers (VVD), ondervoorzitter, Dijsselbloem (PvdA), Depla (PvdA), Van Bochove (CDA), van der Ham (D66), Sterk (CDA), De Krom (VVD), Verdonk (Verdonk), Jansen (SP), Ortega-Martijn (CU), Wolbert (PvdA), Van der Burg (VVD), Van Heugten (CDA), Bouchibti (PvdA), Van Dijk (SP), Thieme (PvdD), Fritsma (PVV), Van Toorenburg (CDA), Vacature (CDA) en Vacature (SP). Plv. leden: Bilder (CDA), Dibi (GL), Vacature (SGP), Timmer (PvdA), Kant (SP), Blok (VVD), Bouwmeester (PvdA), Kraneveldt-van der Veen (PvdA), Haverkamp (CDA), Pechtold (D66), Blanksma-van den Heuvel (CDA), Vacature (VVD), Neppérus (VVD), De Wit (SP), Voordewind (CU), Heijnen (PvdA), Zijlstra (VVD), Vietsch (CDA), Leerdam (PvdA), Ulenbelt (SP), Vacature (PvdD), Madlener (PVV), Willemse-van der Ploeg (CDA), Vacature (CDA) en Karabulut (SP). II. ARTIKELSGEWIJS 6 I. ALGEMEEN 1. Inleiding De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van voorliggend wetsvoorstel. De drie concrete voorstellen passen bij de visie en uitgangspunten van het CDA, zo stellen deze leden vast. Zij zijn van mening dat met één handhavingstermijn en het opnemen van de vrijwillige inburgering in de Wet Inburgering de administratieve lasten zullen verminderen. Door het Persoonlijk inburgeringsbudget (verder: PIB) zal de inburgeraar, zo menen de leden van de CDA-fractie, beter in staat zijn/haar eigen verantwoordelijkheid te nemen bij het vormgeven en invullen van zijn/haar inburgeringsvoorziening. Dit laatste zal bij kunnen dragen aan een verhoging van het rendement van de inburgeringsvoorziening hetgeen de integratie zal bevorderen, iets waar deze leden KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2009 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 5 1

2 vanzelfsprekend veel belang aan hechten. Het is volgens deze leden beslist noodzakelijk dat nieuwkomers (maar ook «oudkomers») binnen korte tijd behoorlijk ingeburgerd raken teneinde succesvol te kunnen participeren in onze samenleving. Zij vinden het daarom goed dat gekozen is voor een termijn van drie en een half jaar is. Het integratiebeleid is veeleisend, maar doet daardoor recht aan het belang ervan, zo menen de leden van de CDA-fractie. Deze leden hebben nog wel enkele vragen en opmerkingen. De leden van de SP-fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Inburgering. De regering schrijft dat het Deltaplan inburgering beoogt een kwaliteitsverbetering te bereiken van de inburgering door onder meer vereenvoudiging van regelgeving. Deze leden vragen wat de resultaten zijn van de tot op heden doorgevoerde wijzigingen. De leden van de VVD-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het onderhavige wetsvoorstel. Zij hebben daarover nog enkele vragen en opmerkingen. De leden van de PVV-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het bovengenoemd voorstel van wet houdende wijziging van de Wet inburgering. Naar aanleiding van genoemd voorstel brengen deze leden de navolgende op-/aanmerkingen naar voren. De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van genoemd wetsvoorstel. Zij hebben nog enkele vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel. 2. Eén handhavingstermijn De leden van de SP-fractie merken op dat in dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om de regelgeving aan te passen zodat er voor alle inburgeringsplichtigen één handhavingstermijn zal gaan gelden van drieënhalf jaar. De regering schrijft dat in de praktijk is gebleken dat het toepassen van verschillende handhavingstermijnen extra uitvoeringslasten met zich meebrengen en dat diverse gemeenten met name een termijn van vijf jaar te lang vinden. De leden van de SP-fractie vragen hoe hoog deze extra uitvoeringslasten zijn en waarom gemeenten een termijn van vijf jaar te lang vinden. Deze leden vragen op welke wijze hier onderzoek naar is verricht en zij vragen of de regering de resultaten van dit onderzoek kan overleggen. Voorts begrijpen de leden van de SP-fractie uit de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel dat de Commissie Franssen heeft aangegeven dat voor een gemiddelde inburgeringsplichtige het niveau van het inburgeringsexamen behaald zou moeten kunnen worden binnen een termijn van drie jaar. Deze leden willen graag weten wat de Commissie Franssen concreet heeft geadviseerd over de tijdsduur van handhavingstermijnen en welke argumenten aan hun advies ten grondslag lagen. Gelet hierop en gelet op de huidige termijnen, wordt in dit wetsvoorstel voorgesteld één termijn van drieënhalf jaar toe te passen. De leden van de SP-fractie vinden de keuze voor één termijn van drieënhalf jaar matig onderbouwd en vragen de regering op basis van welke argumenten en feiten voor een termijn van drieënhalf jaar wordt gekozen. Deze leden willen ook weten of en hoe inburgeringsdocenten en cursisten hierover zijn geconsulteerd. Verder willen deze leden weten hoe een handhavingstermijn van drieënhalf jaar zich verhoudt tot het leveren van maatwerk, bijvoorbeeld als het gaat om analfabeten. Zij vragen uit hoeveel personen de groep inburgeringsplichtige analfabeten bestaat. In de Wet Inburgering is in artikel 31 een mogelijkheid gecreëerd tot verlenging van de handhavingstermijn als een inbur- Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 5 2

3 geringsplichtige aannemelijk maakt dat hem geen verwijt treft ter zake het niet behalen van het inburgeringsexamen of ontheffing van de inburgeringsplicht als het college tot het oordeel komt dat het voor de inburgeringsplichtige niet mogelijk is het inburgeringsexamen te behalen. Dit wetsvoorstel brengt hier geen verandering in. De leden van de SP-fractie vragen hoe de genoemde mogelijkheden van verlenging en ontheffing gewaarborgd worden. Zij vragen of de regering kan beschrijven hoe dit er in de praktijk komt uit te zien. De leden van de VVD-fractie vragen de regering of zij kan aangeven waarom zij is afgeweken van het advies van de Commissie Franssen dat voor een gemiddelde inburgeringsplichtige het inburgeringexamen behaald zou moeten kunnen worden binnen een termijn van drie jaar en zij heeft gekozen voor een termijn van drieënhalf jaar. De leden van de ChristenUnie-fractie wijzen op artikel 31, tweede lid, onder a van de Wet Inburgering dat het College van Burgemeesters en Wethouders de mogelijkheid biedt om de termijn te verlengen indien de inburgeringspichtige aannemelijk heeft gemaakt dat hem geen verwijt treft ter zake van het niet behalen van het inburgeringexamen. Naar de mening van de leden van de ChristenUnie-fractie is dit artikel gericht op het behalen van het inburgeringexamen, terwijl in individuele gevallen aan de voorkant al duidelijk is dat zij het examen niet zullen behalen waardoor een langer traject ook gerechtvaardigd is. Genoemde leden vragen of dit artikel in deze gevallen geen onnodige drempels en bureaucratie opwerpt. Zij vragen waarom er niet voor gekozen wordt om een mogelijkheid te creëren voor individueel maatwerk voor analfabete inburgeringsplichtingen. 3. Persoonlijk inburgeringsbudget In de memorie van toelichting hebben de leden van de CDA-fractie gelezen dat de gemeenten op dit moment al een inburgeringsvoorziening in de vorm van een PIB kunnen aanbieden, maar dat van deze mogelijkheid in de praktijk nog nauwelijks gebruik wordt gemaakt. Deze leden vragen of de regering desalniettemin iets kan zeggen over de ervaringen die daar al wel zijn opgedaan. Waren die zo gunstig dat inderdaad verwacht mag worden dat met het expliciet in de wet opnemen van het PIB het gebruik ervan zal worden bevorderd, zo vragen de leden van de CDA-fractie? De leden van de SP-fractie merken op dat de regering in de memorie van toelichting schrijft dat gemeenten op dit moment al een inburgeringsvoorziening kunnen aanbieden in de vorm van een PIB maar dat hier in de praktijk nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Deze leden vragen wat hier de oorzaak van is. Ook willen deze leden weten hoe vaak er tot nu toe gebruik is gemaakt van het PIB. Zijn er specifieke groepen inburgeraars die hier wel of juist niet gebruik van maken? Verder begrijpen de leden van de SP-fractie uit de memorie van toelichting dat een inburgeringsplichtige of vrijwillige inburgeraar niet zonder meer aanspraak kan maken op een PIB en deze daartoe een verzoek aan de gemeente dient te doen. De leden van de SP-fractie wil weten of er criteria zijn waaraan voldaan moet worden alvorens een PIB te kunnen krijgen. Verder zijn deze leden kritisch over de uitvoering van het PIB. Zij vragen in hoeverre dit tegemoet zal komen aan de terugdringing van de bureaucratie. Ook willen de leden van de SP-fractie weten hoe de regering wil voorkomen dat oneigenlijk gebruik zal worden gemaakt van het PIB. De leden van de VVD-fractie vragen de regering of er een standaard beoordelingssysteem voor gemeenten zal worden opgezet die gemeenten kunnen gebruiken bij de beoordeling van het door de vrijwillige of Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 5 3

4 verplichte inburgeraar gekozen inburgeringprogramma. Zal elk programma door de gemeente individueel worden beoordeeld? Zal deze extra inspanning ter beoordeling uiteindelijk ook budgetneutraal mogelijk zijn, zo vragen deze leden. 4. Vrijwillige inburgering De leden van de SP-fractie begrijpen uit de memorie van toelichting dat door het opnemen van de vrijwillige inburgering in de Wet Inburgering, de stelsels van de verplichte en vrijwillige inburgering op elkaar zullen worden afgestemd. Deze leden willen graag weten welke punten op elkaar zullen worden afgestemd en hoe dit zal geschieden. De leden van de VVD-fractie vragen of de regering aan kan geven of er algemene richtlijnen komen die gemeenten dienen te gebruiken bij het opstellen van contracten met vrijwillige inburgeraars binnen het kader van de PIB. Indien dit niet het geval is, ontstaat dan niet de kans dat er grote discrepantie zal ontstaan tussen gemeentes onderling over de inhoud van PIB-contracten (bijvoorbeeld ten aanzien van sancties en incentives)? Acht de regering het wenselijk dat er ook voor vrijwillige inburgeraars een bepaalde vorm van verplichtingen met daaraan gekoppelde sancties ontstaan bij het aangaan van een inburgeringtraject op basis van een PIB, zo vragen deze leden. De leden van de VVD-fractie beoordelen tenslotte op een positieve wijze het feit dat de definitie «vrijwillige inburgeraar» in lijn met de voorstellen van de VNG nu breder is getrokken zodat bijvoorbeeld ook EU-onderdanen en hun familieleden onder de definitie vallen. Kan de regering aangeven op welke wijze zij het vrijwillige inburgeren onder deze groep expliciet zal gaan bevorderen? De leden van de fractie ChristenUnie zijn van mening, dat alle belemmeringen die er voor zorgen dat inburgeraars zonder inburgeringplicht niet vrijwillig deelnemen aan een inburgeringtraject weggenomen moeten worden. Nu reeds blijkt dat de doelstellingen niet gerealiseerd gaan worden. In de memorie van toelichting staat dat doordat de vrijwillige inburgeraar geen inburgeringplicht heeft, er geen aanleiding is om extra faciliteiten ter beschikking te stellen. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of het ontbreken van deze mogelijkheid niet een drempel opwerpt. Zij vragen op welke manier het wetsvoorstel stimuleert dat inburgeraars zonder een inburgeringverplichting vrijwillig deelnemen aan een inburgeringtraject. Een verzoek voor een PIB kan afgewezen worden. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waar de inburgeraar dan terecht kan voor verweer. Zij vragen waarom er geen beroeps- en bezwaarprocedure is opgenomen voor de vrijwillige inburgeraar. 5. Administratieve lasten en financiële effecten voor de begroting De leden van de SP-fractie begrijpen uit de memorie van toelichting dat de regering verwacht dat administratieve lasten voor de gemeenten zullen verminderen als gevolg van het terugbrengen van twee handhavingstermijnen naar één handhavingstermijn. Deze leden vragen hoe hoog de huidige administratieve lasten voor de gemeenten zijn en hoe hoog deze na inwerkingtreding van één handhavingstermijn zullen zijn. Verder willen deze leden weten of de administratieve lasten ook voor de inburgeraars zullen verminderen. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 5 4

5 6. Adviezen De leden van de CDA-fractie merken op dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aangegeven heeft het jammer te vinden dat vrijwillige inburgeraars geen recht krijgen op de lening- en vergoedingsfaciliteiten. In reactie hierop schrijft de regering in de memorie van toelichting dat vrijwillige inburgeraars geen inburgeringsplicht hebben zodat er geen aanleiding is om, naast het gemeentelijk aanbod, extra faciliteiten ter beschikking te stellen. Deze leden begrijpen de redenering, maar vragen of het bij nader inzien toch niet beter zou zijn om vrijwillige inburgeraars de mogelijkheid te bieden het geld voor de inburgeringsvoorziening te (laten) lenen. Het is nu haast «alles of niets». Een gemeente wil natuurlijk graag trajecten (laten) inzetten, maar staat nu slechts voor de keuze: of een aanbod doen (met een PIB) of iemand de financiering helemaal zelf te laten verzorgen. De gemeente zal, mede gelet op de opgelopen stagnatieverliezen, bij geringe twijfel over financiële draagkracht van betrokkene, er snel toe overgaan dan maar een aanbod te doen, omdat een beetje financiële steun (in de vorm van een lening) niet tot de mogelijkheden behoort. Een steuntje in de rug kan gemotiveerde mensen over de streep trekken en hoe meer deelnemers hoe beter, zo menen de leden van de CDA-fractie. De huidige beperkte regeling kan per saldo wel eens meer geld kosten dan wanneer bij twijfel wel een lening kan worden verstrekt. Deze leden vragen de regering hierop in te gaan. De leden van de SP-fractie merken op dat het uitgangspunt van de regering is dat vreemdelingen die tot Nederland zijn toegelaten, die een verblijfsvergunning hebben en duurzaam in Nederland verblijven dienen in te burgeren. Deze leden vragen of het mogelijk is dat personen met een machtiging tot voorlopig verblijf, die vaak het basisexamen inburgering in het buitenland hebben afgelegd, direct na aankomst in Nederland met een inburgeringscursus kunnen beginnen indien zij dit wensen. Indien dit niet het geval is, waarom niet? Verder willen deze leden weten hoelang het gemiddeld duurt voordat personen die met een machtiging tot voorlopig verblijf ons land binnen komen een verblijfsvergunning krijgen. Zij vragen of het niet ongewenst is dat personen die een basisexamen inburgering in het buitenland succesvol hebben afgelegd na hun komst naar Nederland eerst nog een periode moeten wachten voordat zij hier kunnen inburgeren. Zullen de met de inburgering in het buitenland opgedane kennis en taalvaardigheden op deze wijze niet vervagen, zo vragen de leden van de SP-fractie. 7. Overige opmerkingen naar aanleiding van het wetsvoorstel De leden van de PVV-fractie merken op dat het kabinet in september 2007 het Deltaplan inburgering aan de Tweede Kamer heeft aangeboden, met welk plan wordt beoogd onder meer door vereenvoudiging van regelgeving een kwaliteitsverbetering te bereiken van de inburgering. Als onderdelen van deze kwaliteitsverbetering zijn onder andere genoemd: één termijn voor nieuwkomers en oudkomers, waarbinnen het inburgeringsexamen moet zijn behaald; de bevordering van de inzet van een persoonsvolgend budget voor inburgeringsplichtigen en vrijwillige inburgeraars; en het opnemen van de vrijwillige inburgering in de Wet inburgering. Het onderhavige wetsvoorstel heeft tot doel de genoemde onderwerpen in de Wet inburgering te regelen. De leden van de PVV-fractie zijn echter van mening dat de Wet inburgering op diverse punten te kort schiet. Zo dient, volgens deze leden, niet te worden ingezet op inburgering van immigranten hier te lande, maar op inburgering van vreemdelingen in het land van herkomst, vóór de komst naar Nederland. Het zo spoedig mogelijk overhevelen van het inburgeringstraject naar de herkomstlanden van immigranten draagt er, volgende hen, toe bij dat de Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 5 5

6 Nederlandse samenleving niet langer wordt geconfronteerd met het voldongen feit van vele niet-nederlands sprekende immigranten. Voorts zullen immigranten die reeds in het land van herkomst de inburgering hebben doorlopen direct na binnenkomst op een acceptabel niveau aan de samenleving deel kunnen nemen. Met het oog op dit laatste wijzen de leden van de PVV-fractie er op dat niveau van inburgering en beheersing van de Nederlandse taal dat de regering voor ogen staat op grond van de Wet inburgering reeds in het land van herkomst van immigranten bereikt dient te zijn voor hun komst naar Nederland, waarmee inburgeringstrajecten in Nederland overbodig zullen worden. De leden van de PVV-fractie zijn voorts van mening dat de kosten van de inburgering volledig voor eigen rekening van potentiële immigranten dienen te komen. In alle redelijkheid mag immers van immigranten worden verwacht dat zij zelf investeren in hun toekomst in Nederland in plaats van dat de Nederlandse belastingbetaler dit voor hen doet. Desnoods kunnen vreemdelingen die naar Nederland wensen te komen hiertoe een lening afsluiten, die overigens te allen tijde volledig dient te worden terug betaald. Voor zover inburgering in het land van herkomst niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld in het geval van asielzoekers, kan de inburgering wel in Nederland plaatsvinden, echter ook in dat geval dient de immigrant zelf de kosten daarvan op zich te nemen. Door de leden van de PVV-fractie wordt de regering tevens gevraagd er op toe te zien dat nimmer sprake zal zijn van gescheiden inburgering van mannen en vrouwen. Tot slot verzoeken de leden van de PVV-fractie de regering te bevorderen dat het verwijtbaar niet volgen of niet afmaken van de inburgeringscursus te allen tijde moet leiden tot het verlies van verblijfsrecht en dat de sanctie niet beperkt blijft tot het niet kunnen verkrijgen van een reguliere verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Graag vernemen deze leden de reactie van de regering op deze standpunten. II. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING Artikel I Onderdeel A De leden van de SP-fractie merken op dat bij de beschrijving van een vrijwillige inburgeraar staat dat deze niet eerder een overeenkomst met enig college over een inburgeringsvoorziening heeft gesloten. Deze bepaling staat ook in de Regeling vrijwillige inburgering niet-g31 gemeenten. Deze leden vragen hoeveel ruimte de wet biedt voor uitzonderingen op deze bepalingen. Bijvoorbeeld in het geval dat een vrijwillige inburgeraar in verband met ziekte of zwangerschap niet een inburgeringscursus kan afronden en daarom na een periode opnieuw een overeenkomst inzake een inburgeringsvoorziening zou willen afsluiten. Onderdeel H Artikel 24a van onderhavig wetsvoorstel bepaalt in lid 4, dat een aanbod niet «wordt (...) gedaan aan de vrijwillige inburgeraar indien dat diens arbeidsinschakeling belemmert. Een aanbod aan de vrijwillige inburgeraar wordt mede gedaan ter bevordering van duurzame arbeidsinschakeling.» De leden van de CDA-fractie hebben aarzelingen bij stelligheid van de eerste zinsnede over het uitblijven van een aanbod indien dat de participatie zou kunnen belemmeren. Deze leden vragen of niet volstaan kan worden met de (tweede) zinsnede over de bevordering van de duurzame arbeidsinschakeling. Het zou immers best voor kunnen komen dat iemand op korte termijn nog even niet beschikbaar is voor de arbeidsmarkt, om Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 5 6

7 op lange termijn juist een grotere bijdrage te kunnen leveren. Genoemde leden merken dit op omdat juist in het huidige economische klimaat waarin (ook) op de arbeidsmarkt rake klappen vallen, de kwetsbaren (de vaak nog maar matig geïntegreerde niet-westerse allochtonen) disproportioneel worden getroffen. Zij blijken te zitten op de klapstoeltjes van de arbeidsmarkt. De leden van de CDA-fractie menen dat de kwetsbaarheid vermindert wanneer personen beter voorbereid en geëquipeerd toetreden tot de arbeidsmarkt en vragen de regering daarom nader toe te lichten waarom voor onderhavige formuleringen is gekozen. De leden van de CDA-fractie merken op dat de gemeenteraad in een verordening in ieder geval regels dient te stellen over de procedure die het college volgt voor het doen van een aanbod en de criteria die daarbij worden gehanteerd, de wijze waarop met de vrijwillige inburgeraar in overleg wordt getreden om te komen tot een passende voorziening alsmede de samenstelling van de voorziening. Deze leden vragen de regering uiteen te zetten hoe de gemeenten hierin worden ondersteund, mede gelet op het feit dat diverse gemeenten aangegeven hebben dan wel hebben laten zien dat zij worstelen met de uitwerkingen van de hen opgelegde verplichtingen en verantwoordelijkheden. Daarnaast vragen genoemde leden hoe de regering ervoor zorg gaat dragen dat de regelingen die de diverse gemeenten hanteren niet dermate verschillen dat er serieuze rechtsongelijkheid ontstaat. De leden van de SP-fractie merken op dat bij het aanbieden van een inburgeringsvoorziening aan de vrijwillige inburgeraar het uitgangspunt van de regering is dat het aanbod de arbeidsinschakeling niet mag belemmeren. Deze leden vragen waarom het uitgangspunt niet is dat een inburgeringsvoorziening de arbeidsinschakeling moet versterken. In artikel 4, lid 1, van de Regeling vrijwillige inburgering niet-g31 gemeenten staat dat het college of het bestuur aan de inburgeraar een inburgeringsvoorziening of een gecombineerde inburgeringsvoorziening kan aanbieden die op de persoonlijke situatie van de inburgeraar is afgestemd. In artikel 24a, lid 1, van het wetsvoorstel is echter weggelaten dat de inburgeringsvoorziening op de persoonlijke situatie van de inburgeraar is afgestemd. De leden van de SP-fractie vragen wat hiervan de reden is. Verder staat er in artikel 4, lid 3, van de genoemde Regeling dat het college of het bestuur er zorg voor draagt dat de (gecombineerde) inburgeringsvoorziening uiterlijk op 31 december van het tweede kalenderjaar na het jaar waarin de voorziening is vastgesteld wordt afgesloten door middel van deelname aan het inburgeringsexamen of het staatsexamen. Dit staat niet in het wetsvoorstel en de leden van de SP-fractie vragen waarom deze bepaling niet is opgenomen. De leden van de SP-fractie wijzen op artikel 5, lid 3, van de Regeling vrijwillige inburgering niet-g31 gemeenten waarin punten staan die ten minste in de overeenkomst moeten worden opgenomen. In het nu voorgestelde artikel 24f lezen deze leden echter dat de gemeenteraad bij verordening regels stelt over de informatieverstrekking door gemeenten aan vrijwillige inburgeraars over hun rechten en plichten en dergelijke. De leden van de SP-fractie willen weten waarom de regering voor deze constructie heeft gekozen. De voorzitter van de commissie Van Gent Adjunct-griffier van de commissie Beuker Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 5 7

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 791 Wijziging van de Wet inburgering (vrijwillige inburgering, persoonlijk inburgeringsbudget en harmoniseren handhavingstermijnen) Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 136 Herstructurering en uitvoering Stedelijke vernieuwing Nr. 32 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 2 februari 2010 De algemene commissie

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Vergadering: 23 april 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar H. Alssema, 0595 750328. E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Alssema) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN

WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN WIJZIGINGENOVERZICHT VERORDENING EN KADERNOTA INBURGERING N.A.V. WETSWIJZIGINGEN In de afgelopen periode hebben er vele wijzigingen plaatsgevonden in de wet inburgering. Een aantal van deze wijzigen zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 528 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek (opneming verhuiskostenvergoeding bij renovatie) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 17 november 2008 De algemene

Nadere informatie

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013

VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 BOB 13/001 VERORDENING WET INBURGERING HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2013 Aan de raad, In de Wet inburgering staan de regels voor inburgeren in Nederland. Per 1 januari 2013 wijzigt de Wet inburgering.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 143 Deltaplan inburgering Nr. 83 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 9 april 2010 De algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139

Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 januari 2012 AB11.01201 RV2011.139 Gemeente Bussum Vaststellen verordening Wet Inburgering 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum

Nadere informatie

Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering. Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007.

Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering. Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007. Agendanr. : 8 Voorstelnr. : 2007-024 Onderwerp : Invoering Wet Inburgering Aan de Raad, Heerhugowaard, 30 januari 2007 Beknopt voorstel In het nieuwe inburgeringsstelsel worden zowel nieuw- al oudkomers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 I Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2009 Nr. 6 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

een digitaal informatiepunt.

een digitaal informatiepunt. Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Heusden gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 januari 2007; nr. B200700723 inzake Wet inburgering gelet op de artikelen 8, 19, vijfde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XVIII Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2008 Nr. 55 VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. BELEIDSNOTITIE EN BELEIDSREGELS WET INBURGERING INLEIDING Sinds 1 januari 2007 is de Wet Inburgering (hierna te noemen: WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 714 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 243 Samenvoeging van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 1 februari 2010 De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 308 Regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering) Nr. 102 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR VREEMDELINGENZAKEN EN INTEGRATIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2008 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI.

De gemeente heeft een aantal taken binnen de uitvoering van de WI. NOTITIE EN BELEIDSREGELS WI INLEIDING Sinds 1 januari 007 is de Wet Inburgering (WI) van kracht. Op grond van deze wet is er een algemene inburgeringsplicht voor personen van 16 tot 65 jaar die duurzaam

Nadere informatie

Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden.

Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden. Algemene toelichting Verordening inburgering Drechtsteden. De Wet inburgering (Wi) treedt op 1 januari 2007 in werking en komt in de plaats van de Wet inburgering nieuwkomers (Win) en de verschillende

Nadere informatie

Inburgering De nieuwe Wet Inburgering

Inburgering De nieuwe Wet Inburgering Inburgering De nieuwe Wet Inburgering Else Roetering en Jan Laurier De nieuwe Wet Inburgering is per 1 januari 2007 ingegaan. Hoewel de totstandkoming met veel politiek rumoer gepaard ging, is er in de

Nadere informatie

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012)

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN (noot van de redactie: geconsolideerde tekst per 7 juni 2012) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN INFORMATIEVERSTREKKING Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In deze

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 834 Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 328 Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse

Nadere informatie

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN

VERORDENING INBURGERING DRECHTSTEDEN De Drechtraad; gelezen het voorstel van de bestuurscommissie; gelet op de behandeling in de adviescommissie werk, zorg en inkomen van 19 mei 2010 en het bijbehorend advies aan de Drechtraad; gelet op de

Nadere informatie

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Onderwerp: verlenen van ontheffing van de inburgeringsplicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 490 Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (planschadevergoedingsovereenkomsten) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld 25 mei 2004 De vaste commissie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Alkmaar; nr.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Alkmaar; nr. Verordening Wet inburgering De raad van de gemeente Alkmaar; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Alkmaar; nr. inzake gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 830 Wijziging van de Wet giraal effectenverkeer houdende uitbreiding van de bescherming aan cliënten van intermediairs inzake financiële instrumenten

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 bijlage 19 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 16 juni 2010 Onderwerp Verordening inburgering Drechtsteden agendapunt 10c datum 16 april 2010 steller Marije Klink doorkiesnummer 078-6398237 e-mail m.klink@drechtsteden.nl

Nadere informatie

Voorbeeldverordening Wet inburgering versie aanbodstelsel

Voorbeeldverordening Wet inburgering versie aanbodstelsel Voorbeeldverordening Wet inburgering versie aanbodstelsel De raad van de gemeente < >; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van < >; nr., inzake. gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid,

Nadere informatie

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Onderwerp: verlenen van ontheffing van de inburgeringsplicht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 451 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 700 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 Nr. 160 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld

Nadere informatie

De Verordening Wet inburgering gemeente Boxtel 2010 gewijzigd vast te stellen en met terugwerkende kracht in te voeren per 1 januari 2013.

De Verordening Wet inburgering gemeente Boxtel 2010 gewijzigd vast te stellen en met terugwerkende kracht in te voeren per 1 januari 2013. Datum: 26-2-13 Onderwerp Wijziging verordening Wet inburgering gemeente Boxtel 2010 Status Besluitvormend Voorstel De Verordening Wet inburgering gemeente Boxtel 2010 gewijzigd vast te stellen en met terugwerkende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leiderdorp d.d. 20 februari 2007; nr 13 inzake de Wet inburgering;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leiderdorp d.d. 20 februari 2007; nr 13 inzake de Wet inburgering; Wet inburgering De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leiderdorp d.d. 20 februari 2007; nr 13 inzake de Wet inburgering; gelet op de artikelen 8, 19,

Nadere informatie

Verordening inburgering Drechtsteden

Verordening inburgering Drechtsteden Verordening inburgering Drechtsteden De Drechtraad; gelet op de artikelen 8, 19, vijfde lid, 23, derde lid, en 35 van de Wet inburgering; gelezen het voorstel van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden

Nadere informatie

Beleidsregels Wet inburgering. WIZ de Bevelanden

Beleidsregels Wet inburgering. WIZ de Bevelanden Beleidsregels Wet inburgering WIZ de Bevelanden 2015 afdeling Sociale Zaken 1 Poststuknr.: 14.029431 Beleidsregels Wet inburgering WIZ de Bevelanden 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Verslag uitvoering Wet inburgering

Verslag uitvoering Wet inburgering Gewijzigde Wet inburgering per 1 januari 2013 Verslag uitvoering Wet inburgering 2007 2012 Juni 2013 Verslag Wet inburgering 2007 2012 Voor u ligt een verslag van de Wet inburgering. Gemeenten zijn vanaf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 452 Belastingen als beleidsinstrument Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2668 30 december 2008 Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 16 december 2008, nr. BJZ2008123774,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 856 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten teneinde nader inhoud te geven aan het beginsel van openbaarheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 220 Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 718 Wijziging van de Wet melding collectief ontslag in verband met de uitbreiding van de reikwijdte en ter bevordering van de naleving van deze

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele studietoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 365 (R1912) Goedkeuring van het op 27 november 2008 te Straatsburg totstandgekomen Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien)

Nadere informatie

Integratie en Samenleving. Nieuwe beleidsontwikkelingen

Integratie en Samenleving. Nieuwe beleidsontwikkelingen Integratie en Samenleving Nieuwe beleidsontwikkelingen Onderwerpen 1. Politieke achtergrond 2. Overeenkomsten en verschillen oude en nieuwe regelingen 3. Nieuwe examenonderdelen 4. Vrijstellingsregelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 358 Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 975 Wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal tot te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB)

Nadere informatie

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015

Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Breda Officiële naam regeling Verordening Individuele Studietoeslag Participatiewet Breda 2015 Citeertitel Verordening Individuele Studietoeslag

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van Wé' - îheemskerk gemeente Verordening Wet inburgering gemeente Heemskerk 203 1 januari 2013 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van Nè V E R O R D E N I N G W E T

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 430 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet teneinde een korting te kunnen toepassen op de toeslag voor de echtgenoot die jonger is dan 65 jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 687 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs vanwege overheveling taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 74 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 april 2009 De vaste commissie voor Sociale Zaken

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders

GEMEENTEBLAD. Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders Het college van gemeente Houten gelet op artikel 35 lid 1 van de Participatiewet; B E S L U I T de volgende beleidsregels vast te stellen: Beleidsregels reiskosten- en fietsvergoeding voor statushouders

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 465 Het afschaffen van de beperkte opbouw van minimum vakantierechten tijdens ziekte, de invoering van een vervaltermijn voor de minimum vakantiedagen

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente De Marne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2015; gezien de adviezen van de stichting

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 W 6 gemeente- Heemskerk Verordening Wet inburgering gemeente Heemskerk 2042 1 januari 2012 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 6 +6 V E R O R D E N I N G W E

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering; Verordening Wet inburgering Gemeente Utrecht 2009 De raad van de gemeente Utrecht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2009; nr. 09.060418, inzake Verordening Wet Inburgering;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 994 Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de roamingverordening

Nadere informatie

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015

Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2015 De raad van de gemeente Boxtel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014, gelet op artikelen 8a, eerste lid, onderdeel b en 9 eerste lid onderdeel c van

Nadere informatie

25 juni 2013 Gemeenteblad

25 juni 2013 Gemeenteblad Jaar: 2013 Nummer: 53 Besluit: 25 juni 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL SCHULDDIENSTVERLENING HELMOND 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, gelet op het bepaalde in de artikelen 2 en 3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 111 Vreemdelingrechtelijke rechtspositie van vrouwen in het vreemdelingenbeleid Nr. 13 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007 Nr. 55

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 824 Integratiebeleid Nr. 34 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2015.

Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 januari 2015. Vergadering d.d. : 10 februari 2015 Agendapunt : Verordeningen Participatiewet 2015 Registratienummer : 12C Onderwerp : Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Verordening Wet inburgering gemeente Zoetermeer

Verordening Wet inburgering gemeente Zoetermeer Verordening Wet inburgering gemeente Zoetermeer Versie geldig van 1 april 2007 tot 23 juli 2009 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; Verordening individuele studietoeslag Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 231 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 936 Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigd vertalers en van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 968 Regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (Wet basisregistraties adressen en gebouwen) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld op 24 april

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 832 Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling, het Burgerlijk Wetboek, de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; b e s l u i t :

op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; b e s l u i t : Agendapunt: 7 Nummer: 2014/15704 F De raad van de gemeente Slochteren; op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2014; gezien het advies van het Platform Werk en Inkomen

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Gemeente Leidschendam-Voorburg 2015 De raad van de gemeente Leidschendam-Voorburg; gelezen het voorstel van het college; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Leiden. Dienst : SOZA SOZA SWMG

Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Leiden. Dienst : SOZA SOZA SWMG Aanbiedingsformulier Onderwerp Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers gemeente Leiden In te vullen door afdeling Bestuursondersteuning B&W Nr: 04.1274/09-11- 2004 Agenda Ontwerper Parafanten Directeuren

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 237 Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van Richtlijn 2002/73/EG Nr. 5 VERSLAG

Nadere informatie

28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 4 augustus 2010

28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid. Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 4 augustus 2010 28 240 Evaluatienota Klimaatbeleid Nr. 107 Lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 4 augustus 2010 De vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1) heeft een aantal

Nadere informatie

gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen 2015

gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerenveen 2015 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van (datum); gelet op artikel 108, tweede lid jo. artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, gelet op artikel 8,

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag

Verordening individuele studietoeslag Gemeenteblad 546 Verordening individuele studietoeslag Gemeente Voorst november 2014-1 - Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 094 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 339 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Urk 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Urk 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Urk 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 990 Wijziging van enkele belastingwetten (reparatie in verband met arresten van de Hoge Raad inzake pensioen- en lijfrenteaanspraken) Nr. 6

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mr. J.P.H. Donner Postbus 20011 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mr. J.P.H. Donner Postbus 20011 2500 EA 'S-GRAVENHAGE De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Mr. J.P.H. Donner Postbus 20011 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Mr. J. de Poorte 070 370 8007 16 mei 2011 ACVZ/ADV/2011/018 Advies inzake het concept wetsvoorstel

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 472 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met de versterking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 277 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met de herziening van de definities van gezin en middelen (Wet afschaffing huishoudinkomenstoets)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 064 Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 68 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst BVNT2. Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO

Informatiebijeenkomst BVNT2. Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO Informatiebijeenkomst BVNT2 Mohammed el Hamdaoui Beleidsadviseur DUO 14 november 2014 Presentatie - Globaal overzicht van taken en activiteiten DUO - Inzoomen: - Informatievoorziening - Kennisgeving -

Nadere informatie

31 127 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van de groep met recht op bijstand bij langer verblijf buiten Nederland.

31 127 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van de groep met recht op bijstand bij langer verblijf buiten Nederland. 31 127 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van de groep met recht op bijstand bij langer verblijf buiten Nederland. Nr. x NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Met belangstelling

Nadere informatie

Onderwerp: advies Concept Verordening Tegenprestatie Participatiewet Rhenen 2015

Onderwerp: advies Concept Verordening Tegenprestatie Participatiewet Rhenen 2015 Aan College van B&W, Rhenen Onderwerp: advies Concept Verordening Tegenprestatie Participatiewet Rhenen 2015 Geacht College, Rhenen 30 oktober 2014 Op 20 oktober 2014 ontving de raad Sociaal Domein de

Nadere informatie

Van Bijsterveldt-Vliegenthart

Van Bijsterveldt-Vliegenthart Van Bijsterveldt-Vliegenthart contracten gesloten. Die verantwoordelijkheid ligt dus bij de roc s. Indien er alleen aan de roc s een financiële compensatie zou worden verleend, zou dat deze instellingen

Nadere informatie