AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS"

Transcriptie

1 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS I. SPLITSING VAN DE AANDELEN Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de bestaande aandelen van de vennootschap te splitsen door deze te delen door 57 zodat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door aandelen, zonder nominale waarde. Onder de opschortende voorwaarde van de beslissing tot kapitaalverhoging overeenkomstig punten III en IV van de agenda, beslist de algemene vergadering om de aandelen die werden aangehouden door de aandeelhouders voorafgaand aan de betreffende kapitaalverhogingen, om te zetten in gewone aandelen (de Gewone Aandelen ). II. STATUTENWIJZIGING 1. Schrapping vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen gedaan heeft 2. Zetel Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap besluit om het derde lid van artikel 1 van de statuten te schrappen. Voorstel tot besluit: Vervanging van de zinsnede Pachecolaan 44 in artikel 2 van de statuten door Staatsbladstraat Aandeelhouderschap Voorstel tot besluit: Vervanging van artikel 4, derde lid van de statuten door de volgende tekst: Alleen de Belgische gemeenten en provincies, de Belgische federale overheid of een met haar verbonden persoon, de Gewesten of een met hen verbonden persoon en de Stichting Gemeentelijke Holding mogen aandeelhouder van de vennootschap zijn. De openbare instellingen die

2 aandeelhouder waren op achttien november negentienhonderd negenenvijftig mogen het blijven. 4. Machtiging toegestaan kapitaal Machtiging aan de raad van bestuur door de algemene vergadering in het kader van artikel 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en wijziging van de statuten door invoeging van een nieuw artikel 4 bis als volgt: Voorstel tot besluit: a. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van de Vennootschap in uitvoering van art. 604 W. Venn. waarin de raad van bestuur aangeeft in welke bijzondere omstandigheden deze gebruik zal kunnen maken van het toegestaan kapitaal en welke doeleinden daarbij nagestreefd worden. b. De buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap besluit tot invoeging van een nieuw artikel 4bis in de statuten als volgt: De raad van bestuur is bevoegd om gedurende een periode van vijf (5) jaar, te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van het machtigingsbesluit van de algemene vergadering in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, het geplaatst kapitaal in één of meerdere malen te verhogen tot een maximum bedrag van EUR 1,5 miljard euro, met dien verstande dat van zodra de raad van bestuur binnen deze termijn op geldige wijze converteerbare obligaties of warrants heeft uitgegeven, deze converteerbare obligaties of warrants tot aan het einde van de voorziene uitoefenperiodes het recht geven om in te schrijven op een kapitaalverhoging van de vennootschap, ongeacht of deze uitoefenperiodes al dan niet binnen deze vijfjarige termijn zijn gesitueerd. Deze bevoegdheid van de raad van bestuur kan worden hernieuwd. Binnen de hierboven gestelde grenzen en zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur beslissen het kapitaal te verhogen, hetzij door inbrengen in geld, hetzij door inbrengen in natura, hetzij door omzetting van reserves of uitgiftepremies. Indien de raad van bestuur naar aanleiding van zijn beslissing tot kapitaalverhoging de betaling van een uitgiftepremie vraagt, zal het bedrag van die premie besteed worden aan een onbeschikbare rekening, uitgiftepremie genoemd, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken, en die onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeschaft wor-

3 den bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden bepaald in artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen. De kapitaalverhoging kan geschieden met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Naast de uitgifte van aandelen, mogen de kapitaalverhogingen beslist door de raad van bestuur ook geschieden door de uitgifte van al dan niet achtergestelde converteerbare obligaties en door de uitgifte van warrants of obligaties met intekenrecht of obligaties waaraan warrants of andere roerende waarden zijn verbonden. De raad van bestuur is, in het kader van het toegestaan kapitaal, bevoegd om in het belang van de vennootschap en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in de artikelen 596 en volgende van het Wetboek van vennootschappen het voorkeurrecht dat de wet aan de aandeelhouders toekent, op te heffen of te beperken ten gunste van de Belgische federale overheid (of een met haar verbonden persoon) en de Gewesten (of een met hen verbonden persoon) teneinde de Belgische federale overheid (of een met haar verbonden persoon) en de Gewesten (of een met hen verbonden persoon) toe te laten in te tekenen op het kapitaal van de vennootschap in het kader van de uitvoering die zij zouden moeten geven of hebben gegeven aan de garanties die zij zouden hebben verstrekt voor schulden van de Gemeentelijke Holding en teneinde hun vordering op de Gemeentelijke Holding ingevolge honorering van die overheidsgaranties om te zetten in kapitaal van de Gemeentelijke Holding. Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur bij de toekenning van de voornoemde aandelen, obligaties of warrants een recht van voorrang toekennen aan de bestaande aandeelhouders. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om de statuten van de vennootschap te wijzigen in overeenstemming met de kapitaalverhoging die binnen het kader van deze bevoegdheid werd beslist. 5. Kapitaal en winstverdeling Voorstel tot besluit: Vervanging van art. 4, tweede alinea als volgt: Het wordt vertegenwoordigd door negentien miljoen negenhonderd zevenenveertig duizend zeshonderd en zes ( ) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk één negentien miljoen negenhonderd zevenenveertig duizend zeshonderd en zesde van het kapitaal vertegenwoordigen. Er bestaan drie klassen aandelen: - gewone aandelen (de Gewone Aandelen );

4 - in Gewone Aandelen converteerbare cumulatief preferente aandelen A (de A-Aandelen ); - in Gewone Aandelen converteerbare cumulatief preferente aandelen B (de B-Aandelen ). De A-Aandelen en de B-Aandelen kunnen worden geconverteerd in Gewone Aandelen op de wijze als in deze statuten bepaald. Indien cumulatief preferente aandelen weze het A-Aandelen of B-Aandelen worden geconverteerd zal het in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal preferente aandelen van de betrokken soort worden verlaagd met het aantal aandelen ter zake waarvan het conversierecht is uitgeoefend en zal het aantal gewone aandelen in het maatschappelijk kapitaal met hetzelfde aantal worden verhoogd. Aanpassing van artikel 13 van de statuten als volgt: 1. Het resultaat van het boekjaar is het verschil tussen enerzijds het totaal van alle ontvangsten en baten van het boekjaar en anderzijds het totaal van alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten en lasten van het boekjaar, waartoe de bedrijvigheid van de vennootschap aanleiding geeft. 2. Er wordt overgegaan tot de vaststelling van het voor uitkering vatbare bedrag in de zin van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen: 1 Indien een uitkeerbaar bedrag wordt vastgesteld, wordt overgegaan tot een resultaatsbestemming overeenkomstig de preferentieregeling voorzien in 3 hierna. 2 Ingeval er geen uitkeerbaar bedrag wordt vastgesteld, vindt er geen resultaatsbestemming plaats, maar wordt deze uitgesteld in de tijd, en bij een eerstvolgende gelegenheid waarop overeenkomstig deze 2 opnieuw een resultaatsbestemming mogelijk is, cumulatief en preferent hernomen. Het vastgestelde verlies wordt overgedragen naar het volgend boekjaar voor zover het niet kan worden aangezuiverd door overgedragen resultaten en/of aangelegde reserves. 3. Er wordt overeenkomstig de navolgende regeling overgegaan tot de bestemming van het overeenkomstig 2 van dit artikel vastgestelde resultaat en de daarvan desgevallend voor uitkering vatbare bedragen:

5 1 Wettelijke reserve: Ten belope van het wettelijk minimum, wordt ten minste één twintigste van het uitkeerbare resultaat voorafgenomen voor het aanleggen van de wettelijke reserve. 2 Overige reserves: Van het resterende saldo wordt in voorkomend geval een bedrag afgehouden voor de vorming van de overige noodzakelijk geachte reserves. 3 Dividenduitkeringen: Indien na het doorlopen van de stappen aangeduid sub 1 en/of 2 van deze 3 door de algemene vergadering tot gehele of gedeeltelijke uitkering van het resultaat wordt besloten, wordt allereerst op de A-Aandelen een dividend uitgekeerd voor een bedrag van bruto 5,32 euro per A-Aandeel. Indien na de uitkering aan de A-Aandelen nog een saldo van de uitkeerbare winst overblijft, wordt dit saldo aangewend voor uitkeringen op de B- Aandelen. In dergelijk geval zal aan ieder B-Aandeel een dividend uitgekeerd worden waarvan het bruto bedrag gelijk is aan het bruto bedrag van de uitkeringen die door Gemeentelijke Holding ontvangen worden op 5 Dexia-aandelen (of het overeenkomstig aantal Dexia-aandelen indien door Dexia tot een splitsing van haar aandelen zou worden overgegaan) tijdens het boekjaar ten aanzien waarvan tot resultaatsbestemming wordt overgegaan. Indien na de uitkering aan de B-Aandelen nog een saldo van de uitkeerbare winst overblijft, wordt dit saldo aangewend voor uitkeringen op de Gewone Aandelen. In dergelijk geval kan aan de Gewone Aandelen een dividend uitgekeerd worden pro rata de door de vennoten individueel op de bedoelde gewone aandelen volgestorte bedragen tot het totaal van de door al de betrokken vennoten op alle bedoelde Gewone Aandelen volgestorte bedragen. Enig alsdan eventueel niet uitgekeerd bedrag kan worden overgedragen naar een volgend boekjaar en zal alsdan bestemd worden mutadis mutandis hetgeen in dit artikel 13 3 bepaald is ten aanzien van de bestemming in enig boekjaar van voor uitkering vatbare winst en/of overgedragen resultaten. Indien over een boekjaar de hiervoor bedoelde uitkeringen op de A- Aandelen en/of de B-Aandelen niet of niet geheel kunnen geschieden omdat

6 de uitkeerbare winst dat niet toelaat casu quo omdat de uitkeerbare winst eerst moet worden aangewend tot aanzuivering van de preferente dividenden die voor enig voorafgaand boekjaar niet konden worden uitgekeerd, worden eerst de uitkeringen op de B-Aandelen evenredig verminderd en, indien na dergelijke vermindering nog steeds geen gehele uitkering kan geschieden op de A-Aandelen, worden vervolgens de uitkeringen op de A- Aandelen evenredig verminderd en wordt het tekort ten laste van de uitkeerbare winst van de volgende boekjaren uitgekeerd tot het integraal is aangezuiverd, doch zonder toekenning van enige (verwijl)interest- of andere vergoeding wegens die vertraging in de uitkering. In dat geval wordt eerst aan de houders van de A-Aandelen en vervolgens aan de houders van de B-Aandelen het aan hen toekomende achterstallige dividend aangevuld met het aan hen toekomende dividend over het laatst verstreken boekjaar ten aanzien waarvan vervolgens tot dividenduitkering kan worden overgegaan. De raad van bestuur beslist over de datum en de wijze van betaling van het dividend. De raad van bestuur is gemachtigd om binnen de hierboven uiteengezette principes een interim dividend uit te keren overeenkomstig de voorwaarden bepaald door de het Wetboek van vennootschappen. Invoeging van een nieuw artikel 13bis in de statuten: CONVERSIE VAN DE PREFERENTE AANDELEN 1. De A-Aandelen worden automatisch geconverteerd in Gewone Aandelen onmiddellijk volgend op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2019 voor zover alle voorafgaand aan die datum over de A-Aandelen verschuldigde perferente dividenden werden uitgekeerd. Eén A-Aandeel zal worden omgezet in één Gewoon Aandeel. Indien op datum van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2019 ingevolge de toepassing van artikel 13 3, 3 van de statuten enig preferent dividend niet werd uitgekeerd casu quo voor het boekjaar 2018 niet wordt uitgekeerd over de A-Aandelen, zullen de A-Aandelen maar worden geconverteerd nadat die nog niet uitgekeerde preferente dividenden werden goedgekeurd door een algemene vergadering, met dien verstande evenwel dat op deze A- Aandelen voor maximaal 10 boekjaren een dividend als vermeld in artikel 13, 3, 3 zal worden uitgekeerd en betaald. 2. De B-Aandelen worden automatisch geconverteerd in Gewone Aandelen onmiddellijk volgend op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden

7 in 2019 voor zover alle voorafgaand aan die datum over de B-Aandelen verschuldigde perferente dividenden werden uitgekeerd. Eén B-Aandeel zal worden omgezet in één Gewoon Aandeel. Indien op datum van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2019 ingevolge de toepassing van artikel 13 3, 3 van de statuten enig preferent dividend niet werd uitgekeerd casu quo voor het boekjaar 2018 niet wordt uitgekeerd over de B-Aandelen, zullen de B-Aandelen maar worden geconverteerd nadat die nog niet uitgekeerde preferente dividenden werden goedgekeurd door een algemene vergadering, met dien verstande evenwel dat op deze B- Aandelen maximaal een dividend als vermeld in artikel 13, 3, 3 zal worden uitgekeerd en betaald gelijk aan het dividend ontvangen over de Dexia-aandelen gedurende de 10 boekjaren voorafgaand aan de algemene vergadering gehouden in Indien de vennootschap een fusie, splitsing of een gelijkgestelde verrichting aangaat met een andere vennootschap of indien de vennootschap ontbonden wordt voorafgaandelijk aan de conversie zoals bepaald in artikel 13bis 1 casu quo 13bis 2, hebben de houders van de A-Aandelen en de houders van de B-Aandelen het recht om op een alsdan met de vennootschap overeen te komen wijze hun aandelen te converteren in Gewone Aandelen. Invoeging van een nieuw artikel 18 in de statuten: ONTBINDING EN VEREFFENING Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het overblijvende netto actief van de vennootschap als volgt verdeeld : 1 allereerst wordt aan de houders van A-Aandelen een bedrag uitgekeerd gelijk aan het in artikel 13, 3, 3 vermelde bedrag berekend over ieder jaar of gedeelte van een jaar in de periode die aanvangt op de dag volgend op de periode waarover het laatste dividend op deze aandelen is betaald en die eindigt op de dag van de in dit artikel bedoelde uitkering; 2 vervolgens wordt, indien na toepassing van het bepaalde onder punt 1 van dit artikel nog een saldo overblijft, aan de houders van B-Aandelen een bedrag uitgekeerd gelijk aan het in artikel 13, 3, 3 vermelde bedrag voor ieder jaar of gedeelte van een jaar in de periode die aanvangt op de dag volgend op de periode waarover het laatste dividend op deze aandelen is betaald en die eindigt op de dag van de in dit artikel bedoelde uitkering; 3 indien na toepassing van het bepaalde onder punten 1 en 2 van dit artikel nog een saldo overblijft, worden de A-Aandelen en de B-Aandelen, alvorens tot enige

8 verdere verdeling wordt overgegaan, geacht voor de verdere doeleinden van de vereffening omgezet te zijn in Gewone Aandelen en wordt vervolgens het beschikbare saldo eerst aangewend tot terugbetaling van het volgestorte bedrag van het maatschappelijke kapitaal (enige uitgiftepremie buiten beschouwing gelaten). Indien alle Gewone Aandelen niet in dezelfde mate zijn volgestort, houdt (houden) de vereffenaar(s), alvorens tot verdeling tussen de aandeelhouders over te gaan, rekening met dit verschil en herstelt (herstellen) hij (zij) het evenwicht door alle Gewone Aandelen op gelijke voet te stellen hetzij middels het opvragen van aanvullende stortingen ten laste van Gewone Aandelen die in mindere mate dan andere werden volgestort hetzij middels het verrichten van voorafgaande terugbetalingen ten voordele van Gewone Aandelen die in grotere mate dan andere werden volgestort; 4 tot slot wordt het saldo onder de aandeelhouders verdeeld pro rata hun aandeelhouderschap. III. BESLISSING TOT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD 1. Lezing en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig art. 560 W. Venn. 2. Lezing en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig art. 596 W. Venn. 3. Lezing en bespreking van het verslag van de commissaris overeenkomstig art. 596 W. Venn. 4. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door middel van een inbreng in geld Voorstel tot besluit: Onder de opschortende voorwaarde van de onderschrijving en onder de opschortende voorwaarde van de vaststelling door de raad van bestuur of diens gevolmachtigden overeenkomstig art. 589 van het Wetboek van vennootschappen van de verwezenlijking van de hierna volgende kapitaalverhoging, beslist de algemene vergadering om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van maximum EUR ,12, waarvan EUR ,74 zal worden geboekt als kapitaal en EUR ,38 zal worden geboekt op een afzonderlijke voor uitkering onbeschikbare rekening genoemd uitgiftepremie, door een inbreng in geld tegen uitgifte van nieuwe in gewone aandelen converteerbare cumulatief preferente aandelen A (de A-Aandelen ), die bij voorkeur dienen te worden aangeboden aan de op datum van heden bestaande aandeelhouders van de vennootschap.

9 5. Voorkeurrecht De algemene vergadering beslist om de uitoefening van het voorkeurrecht te organiseren onder de voorwaarden en binnen de termijnen voorzien in punt III.8 van deze agenda. 6. Uitgifteprijs, aantal nieuwe aandelen en inschrijvingsverhouding Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist dat de uitgifteprijs van de nieuw uit te geven A-Aandelen EUR 40,96 per A-Aandeel is. De algemene vergadering beslist dat maximum nieuwe A-Aandelen zullen uitgegeven worden naar aanleiding van de kapitaalverhoging in geld. De uitgifteprijs (inclusief enige uitgiftepremie) zal volledig worden volstort in geld bij de vaststelling van de kapitaalverhoging. De algemene vergadering beslist dat de uitgifteprijs van de nieuw uit te geven A-Aandelen ten belope van de fractiewaarde van de aandelen van de vennootschap voorafgaand aan de uitgifte zal worden geboekt als kapitaal van de vennootschap. Elk deel van de uitgifteprijs dat de fractiewaarde overschrijdt, zal worden geboekt op een afzonderlijke voor uitkering onbeschikbare rekening genoemd uitgiftepremie, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken, en die onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeschaft worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden bepaald in artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen. 7. Rechten verbonden aan de nieuwe A-Aandelen Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist dat de nieuwe A-Aandelen, uit te geven als vergoeding voor de inbreng geld, zonder nominale waarde zullen zijn, en dat aan deze A-Aandelen dezelfde rechten en voordelen zullen verbonden zijn als de Gewone Aandelen, met uitzondering van de bijzondere rechten en verplichtingen zoals hierna omschreven. De houders van de A-Aandelen genieten van een preferent dividend. Meebepaald geven deze A-Aandelen recht op een preferentiële dividenduitkering vóór de B-Aandelen en de Gewone Aandelen voor een bedrag van bruto 5,32 euro per A-Aandeel. Indien over een boekjaar de uitkeringen op de A-Aandelen niet of niet geheel kunnen geschieden omdat de uitkeerbare winst dat niet toelaat casu quo omdat de uitkeerbare winst eerst moet worden aangewend tot aanzuivering van de preferente dividenden die voor enig

10 voorafgaand boekjaar niet konden worden uitgekeerd, worden eerst de uitkeringen op de B- Aandelen evenredig verminderd en, indien na dergelijke vermindering nog steeds geen gehele uitkering kan geschieden op de A-Aandelen, worden vervolgens de uitkeringen op de A-Aandelen evenredig verminderd en wordt het tekort ten laste van de uitkeerbare winst van de volgende boekjaren uitgekeerd tot het integraal is aangezuiverd doch zonder toekenning van enige (verwijl)interest- of andere vergoeding wegens die vertraging in de uitkering. In dat geval wordt eerst aan de houders van de A-Aandelen en vervolgens aan de houders van de B-Aandelen het aan hen toekomende achterstallige dividend aangevuld met het aan hen toekomende dividend over het laatst verstreken boekjaar ten aanzien waarvan vervolgens tot dividenduitkering kan worden overgegaan. De A-Aandelen worden automatisch geconverteerd in Gewone Aandelen onmiddellijk volgend op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2019 voor zover alle voorafgaand aan die datum over de A-Aandelen verschuldigde perferente dividenden werden uitgekeerd. Eén A-Aandeel zal worden omgezet in één Gewoon Aandeel. Indien op datum van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2019 ingevolge de toepassing van artikel 13 3, 3 van de statuten enig preferent dividend niet werd uitgekeerd casu quo voor het boekjaar 2018 niet wordt uitgekeerd over de A-Aandelen, zullen de A-Aandelen maar worden geconverteerd nadat die nog niet uitgekeerde preferente dividenden werden goedgekeurd door een algemene vergadering, met dien verstande evenwel dat op deze A- Aandelen voor maximaal 10 boekjaren een dividend als vermeld in artikel 13, 3, 3 zal worden uitgekeerd en betaald. Indien de vennootschap een fusie, splitsing of een gelijkgestelde verrichting aangaat met een andere vennootschap of indien de vennootschap ontbonden wordt voorafgaandelijk aan de conversie zoals bepaald in artikel 13bis 1 van de statuten, hebben de houders van de A- Aandelen het recht om op een alsdan met de vennootschap overeen te komen wijze hun aandelen te converteren in Gewone Aandelen. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt allereerst aan de houders van A-Aandelen een bedrag uitgekeerd gelijk aan het in artikel 13, 3, 3 van de statuten vermelde bedrag berekend over ieder jaar of gedeelte van een jaar in de periode die aanvangt op de dag volgend op de periode waarover het laatste dividend op deze aandelen integraal is betaald en die eindigt op de dag van de in dit artikel bedoelde uitkering. De A-Aandelen zullen delen in het resultaat van de vennootschap vanaf en over het volledig boekjaar waarin zij zullen worden uitgegeven. De A-Aandelen zijn bij uitgifte aandelen op naam. 8. Aanbieding van de aandelen en inschrijving

11 Voorstel tot besluit: De nieuwe A-Aandelen zullen bij voorkeur worden aangeboden aan de op datum van de algemene vergadering die beslist tot kapitaalverhoging bestaande aandeelhouders van de vennootschap gedurende een inschrijvingsperiode van 15 kalenderdagen overeenkomstig de artikelen 592 en 593 van het Wetboek van vennootschappen die, onder voorbehoud van het recht van de raad van bestuur om de datum ervan op gemotiveerde wijze uit te stellen tot een later tijdstip, in beginsel aanvangt op 12 oktober 2009 en loopt tot en met 26 oktober 2009 (inbegrepen) (de Inschrijvingsperiode ). In een eerste ronde kan iedere op datum van de algemene vergadering die beslist tot kapitaalverhoging bestaande aandeelhouder inschrijven op nieuwe A-Aandelen voor een bedrag in de kapitaalverhoging dat evenredig is met het deel van het kapitaal dat door de aandelen van de betreffende aandeelhouder vertegenwoordigd wordt (het Pro Rata Deel, zulke ronde wordt hierna genoemd de Eerste Ronde ), met dien verstande evenwel dat: indien het Pro Rata Deel van een bepaalde aandeelhouder meer bedraagt dan EUR , dergelijke aandeelhouder, indien hij zou beslissen om in te schrijven, verplicht is om in te schrijven op minstens EUR , waarbij het bedrag van deze tranche beperkt is tot maximum EUR ,96; indien het Pro Rata Deel van een bepaalde aandeelhouder minder bedraagt dan EUR , dergelijke aandeelhouder, indien hij zou beslissen om in te schrijven, kan inschrijven voor het bedrag van zijn Pro Rata Deel (dat per definitie minder bedraagt dan EUR ), waarbij het totaal aantal aandeelhouders dat derwijze op deze tranche van deze Eerste Ronde kan inschrijven in ieder geval beperkt is tot 44 en waarbij het bedrag van deze tranche beperkt is tot maximum EUR ,16. De raad van bestuur stelt voor dat de op datum van de algemene vergadering die beslist tot kapitaalverhoging bestaande aandeelhouders de mogelijkheid krijgen om, gelijktijdig met de uitoefening van het voorkeurrecht tijdens de Inschrijvingsperiode, in een tweede ronde in te tekenen op nieuwe A-Aandelen als en in de mate dat de voorkeurrechten die recht geven op nieuwe A-Aandelen niet in hun totaliteit uitgeoefend zijn in de Inschrijvingsperiode doordat de op datum van de algemene vergadering die beslist tot kapitaalverhoging bestaande aandeelhouders niet zouden hebben ingeschreven op hun Pro Rata Deel (de Tweede Ronde ). De op datum van de algemene vergadering die beslist tot kapitaalverhoging bestaande aandeelhouders kunnen evenwel slechts inschrijven op deze Tweede Ronde als en in de mate dat zij hebben ingeschreven op het volledige bedrag van hun Pro Rata Deel in de Eerste Ronde. Iedere aandeelhouder kan slechts inschrijven op deze Tweede Tranche

12 voor een maximum aantal aandelen dat overeenstemt met het aantal aandelen waarop dergelijke aandeelhouder recht had in te schrijven ingevolge de inschrijving op zijn Pro Rata Deel in de Eerste Tranche. De Tweede Ronde zal bestaan uit het voormeld maximaal aantal uit te geven A-Aandelen (zijnde ) verminderd met het aantal aandelen waarop met uitoefening van de voorkeurrechten is ingeschreven in de Eerste Ronde. Het is echter mogelijk dat, indien alle voorkeurrechten uitgeoefend zijn en al de bestaande aandeelhouders hebben ingeschreven op hun Pro Rata Deel in de Eerste Ronde, geen nieuwe aandelen in deze Tweede meer aangeboden kunnen worden. Indien niet alle voorkeurrechten uitgeoefend werden zodat de Eerste Ronde niet volledig onderschreven werd en niet alle aandelen waarop in de Tweede Ronde kon worden ingeschreven onderschreven zijn, zal de raad van bestuur kunnen beslissen dat de kapitaalverhoging slechts voor een lager bedrag zal worden vastgesteld. Het preciese aantal aandelen dat onder de Tweede Ronde zal worden toegewezen aan de aandeelhouders, zal door de raad van bestuur worden bepaald na afsluiting van de Inschrijvingsperiode. De allocatie zal gebeuren op basis van allocatiecriteria die discretionair bepaald worden door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan bovendien discretionair beslissen om na afsluiting van de Inschrijvingsperiode geen A-Aandelen toe te kennen in de Tweede Ronde. Indien bovenstaande berekeningen ertoe zouden leiden dat men slechts op een fractie van een aandeel zou inschrijven, zal het aantal aandelen dat aan de betreffende aandeelhouder zal worden toegekend, afgerond worden naar het dichtsbijliggende lagere gehele getal. 7. Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng in geld, vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging, de bestemming van de uitgifteprijs, de uitgifte van nieuwe aandelen als vergoeding voor de inbreng in geld en inschrijving op de nieuwe aandelen Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist machtiging te verlenen aan een bestuurder samen handelend met een andere bestuurder om de vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng in geld, de vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging, de bestemming van de uitgifteprijs, de uitgifte van de nieuwe aandelen als vergoeding voor de inbreng in geld en de vaststelling van de inschrijving op de nieuwe aandelen te doen bij authentieke akte van zodra als redelijkerwijs mogelijk is na afloop van de Inschrijvingsperiode en na toewijzing van de inschrijvingen. 8. Machtiging tot aanpassing van de statuten ingevolge kapitaalverhoging

13 Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist machtiging te verlenen aan een bestuurder samen handelend met een andere bestuurder om de statuten, en meer bepaald het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen met omslag over de types van aandelen die alsdan zullen geacht worden te bestaan aan te passen aan de nieuwe toestand van kapitaal en aandelen zoals deze zal blijken krachtens de vastgestelde verwezenlijking van de kapitaalverhoging, de historiek van het kapitaal aan te vullen en dienvolgens een gecoördineerde versie van de statuten op te maken en al het nodige en nuttige te doen ter verwezenlijking en uitvoering van de hierboven genomen beslissing tot kapitaalverhoging door inbreng in geld. IV. BESLISSING TOT KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA 1. Lezing en bespreking van het verslag van de commissaris overeenkomstig art. 602 W. Venn. 2. Lezing en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig art. 602 W. Venn. 3. Lezing en bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig art. 560 W. Venn. 4. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door middel van een inbreng in natura Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van EUR ,96, waarvan EUR ,00 zal worden geboekt als kapitaal en EUR ,96 zal worden geboekt op een afzonderlijke voor uitkering onbeschikbare rekening genoemd uitgiftepremie, door een inbreng in natura van de vermogensrechten (waaronder de opbrengsten van en inkomsten uit) verbonden aan gecertificeerde Dexia aandelen die elk één aandeel vertegenwoordigen in Dexia NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Rogierplein 11, 1210 Sint-Joost-Ten-Node en met ondernemingsnummer tegen uitgifte van nieuwe in gewone aandelen converteerbare cumulatief preferente aandelen B (de B-Aandelen ) aan een uitgifteprijs per B-Aandeel van EUR 40, Bestemming van de uitgifteprijs Voorstel tot besluit:

14 De algemene vergadering beslist dat de uitgifteprijs van de nieuw uit te geven B-Aandelen ten belope van EUR ,00 zal worden geboekt als kapitaal van de vennootschap en ten belope van EUR ,96 zal worden geboekt op een afzonderlijke voor uitkering onbeschikbare rekening genoemd uitgiftepremie, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken, en die onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeschaft worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden bepaald in artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen. 6. Rechten verbonden aan de nieuwe B-Aandelen Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist dat de nieuwe B-Aandelen, uit te geven als vergoeding voor de inbreng in natura, zonder nominale waarde zullen zijn, en dat aan deze B-Aandelen dezelfde rechten en voordelen zullen verbonden zijn als de Gewone Aandelen, met uitzondering van de bijzondere rechten en verplichtingen zoals hierna omschreven. De houders van de B-Aandelen genieten van een preferent dividend. Meebepaald geeft ieder B-Aandeel recht op een preferentiële dividenduitkering na de A-Aandelen en vóór de Gewone Aandelen waarvan het bruto bedrag per B-Aandeel gelijk is aan het bruto bedrag van de uitkeringen die door Gemeentelijke Holding ontvangen worden op 5 Dexia-aandelen (of het overeenkomstig aantal Dexia-aandelen indien door Dexia tot een splitsing van haar aandelen zou worden overgegaan) tijdens het boekjaar ten aanzien waarvan tot resultaatsbestemming wordt overgegaan. Indien over een boekjaar de uitkeringen op de B-Aandelen niet of niet geheel kunnen geschieden omdat de uitkeerbare winst dat niet toelaat casu quo omdat de uitkeerbare winst eerst moet worden aangewend tot aanzuivering van de preferente dividenden die voor enig voorafgaand boekjaar niet konden worden uitgekeerd, worden eerst de uitkeringen op de B- Aandelen (vóór de A-Aandelen) evenredig verminderd en wordt het tekort ten laste van de uitkeerbare winst van de volgende boekjaren uitgekeerd tot het integraal is aangezuiverd doch zonder toekenning van enige (verwijl)interest- of andere vergoeding wegens die vertraging in de uitkering. In dat geval wordt eerst aan de houders van de A-Aandelen en vervolgens aan de houders van de B-Aandelen het aan hen toekomende achterstallige dividend aangevuld met het aan hen toekomende dividend over het laatst verstreken boekjaar ten aanzien waarvan vervolgens tot dividenduitkering kan worden overgegaan. De B-Aandelen worden automatisch geconverteerd in Gewone Aandelen onmiddellijk volgend op de datum van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2019 voor zover alle voorafgaand aan die datum over de B-Aandelen verschuldigde perferente dividenden werden uitgekeerd, waarbij één B-Aandeel zal worden omgezet in één Gewoon Aandeel. In-

15 dien op datum van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden in 2019 ingevolge de toepassing van artikel 13 3, 3 van de statuten enig preferent dividend niet werd uitgekeerd casu quo voor het boekjaar 2018 niet wordt uitgekeerd over de B-Aandelen, zullen de B- Aandelen maar worden geconverteerd nadat die nog niet uitgekeerde preferente dividenden werden goedgekeurd door een algemene vergadering, met dien verstande evenwel dat op deze B-Aandelen maximaal een dividend als vermeld in artikel 13, 3, 3 zal worden uitgekeerd en betaald gelijk aan het dividend ontvangen over de Dexia-aandelen gedurende de 10 boekjaren voorafgaand aan de algemene vergadering gehouden in Indien de vennootschap een fusie, splitsing of een gelijkgestelde verrichting aangaat met een andere vennootschap of indien de vennootschap ontbonden wordt voorafgaandelijk aan de conversie zoals bepaald in artikel 13bis 2 van de statuten, hebben de houders van de A-Aandelen het recht om op een alsdan met de vennootschap overeen te komen wijze hun aandelen te converteren in Gewone Aandelen. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt, indien na de uitkering aan de houders van de A-Aandelen van het in artikel 13, 3, 3 vermelde bedrag nog een saldo overblijft, aan de houders van B-Aandelen (vóór de houders van de Gewone Aandelen) een bedrag uitgekeerd gelijk aan het in artikel 13, 3, 3 vermelde bedrag voor ieder jaar of gedeelte van een jaar in de periode die aanvangt op de dag volgend op de periode waarover het laatste dividend op deze aandelen integraal is betaald en die eindigt op de dag van de in dit artikel bedoelde uitkering. De B-Aandelen zullen delen in het resultaat van de vennootschap vanaf en over het volledig boekjaar waarin zij zullen worden uitgegeven. De B-Aandelen zijn bij uitgifte aandelen op naam. 7. Vaststelling van de verwezenlijking van de inbreng in natura, vaststelling van de totstandkoming van de kapitaalverhoging, de bestemming van de uitgifteprijs, de uitgifte van nieuwe aandelen als vergoeding voor de inbreng in natura en inschrijving op de nieuwe aandelen Voorstel tot besluit: Na de tussenkomst van de Stichting Gemeentelijke Holding en de inbreng door deze laatste van de vermogensrechten (waaronder de opbrengsten van en de inkomsten uit) verbonden aan de desbetreffende Dexia-aandelen te hebben geakteerd, stelt de algemene vergadering de verwezenlijking van de inbreng in natura en de totstandkoming van de kapitaalverhoging vast en de nieuw uitgegeven aandelen in de vennootschap worden toegekend aan de inschrijver op de nieuwe aandelen.

16 8. Aanpassing van de statuten ingevolge kapitaalverhoging Voorstel tot besluit: De algemene vergadering beslist om de statuten, en meer bepaald het bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het aantal aandelen met omslag over de types van aandelen die alsdan zullen geacht worden te bestaan aan te passen aan de nieuwe toestand van kapitaal en aandelen zoals deze blijkt krachtens de vastgestelde verwezenlijking van de kapitaalverhoging. 9. Volmacht Voorstel tot besluit: De algemene vergadering verleent volmacht aan de notaris om de historiek van het kapitaal aan te vullen en dienvolgens een gecoördineerde versie van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

17 Gemeentelijke Holding Naamloze vennootschap Staatsbladstraat Brussel Ondernemingsnummer (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig art. 602 W. Venn. inzake inbreng in natura Geachte aandeelhouders, Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen legt de raad van bestuur hierbij zijn bijzonder verslag voor inzake de kapitaalverhoging door inbreng in natura (de Inbreng In Natura ). 1 BESCHRIJVING VAN DE VERRICHTING 1.1 Kapitaalstructuur en voorafgaande verrichtingen Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt EUR , vertegenwoordigd door aandelen op naam, zonder nominale waarde. Al deze aandelen worden aangehouden door de bestaande aandeelhouders in de verhouding zoals uiteengezet in Bijlage 1 (deze aandeelhouders worden hierna de Bestaande Aandeelhouders genoemd). Voorafgaand aan de kapitaalverhoging, zullen al deze aandelen gesplitst worden door deze te delen door 57 zodat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap op dat ogenblik vertegenwoordigd wordt door aandelen, zonder nominale waarde. Tevens zullen al deze bestaande aandelen worden omgezet in Gewone Aandelen van de Vennootschap. De raad van bestuur heeft een bijzonder verslag voorbereid overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen rekening houdende met, onder andere, de creatie van verschillende soorten aandelen. Voornoemd verslag zal tegelijkertijd met dit verslag op de algemene vergadering worden voorgelegd. De raad van bestuur heeft aan de aandeelhouders voorgesteld om, onmiddellijk voorafgaand aan de voorgenomen Inbreng In Natura, op de algemene vergadering van de Vennootschap een kapitaalverhoging door inbreng in geld te stemmen. Deze kapitaalverhoging door inbreng in geld zal slechts

18 na het aflopen van de inschrijvingstermijn vastgesteld worden, zodat deze kapitaalverhoging geen invloed zal hebben op de Inbreng In Natura. Daarnaast heeft de vennootschap in het verleden certificaten uitgegeven die overeenkomstig de voorwaarden van certificering van Dexia aandelen (de Certificeringsvoorwaarden ) elk één aandeel vertegenwoordigen in Dexia NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Rogierplein 11, 1210 Sint-Joost-Ten-Node en met ondernemingsnummer (zulke certificaten worden hierna genoemd de Certificaten en zulke aandelen worden hierna genoemd de Gecertificeerde Dexia-Aandelen ). Thans worden nog Certificaten gehouden door de certificaathouders opgenomen in Bijlage 2 (de Certificaathouders ). Voorafgaand aan de voorgenomen Inbreng In Natura, zal Gemeentelijke Holding na aanpassing van de Certificeringsvoorwaarden ingevolge een beslissing in die zin van de Algemene Vergadering van Certificaathouders als emittent van de Certificaten vervangen worden door een nieuw op te richten Stichting Gemeentelijke Holding, een private stichting naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te Staatsbladstraat 8, 1000 Brussel (hierna Stichting Gemeentelijke Holding ). Ingevolge deze vervanging van de emittent, zullen de Gecertificeerde Dexia Aandelen niet langer gehouden worden door Gemeentelijke Holding, maar door Stichting Gemeentelijke Holding. Daarnaast zal aan de Algemene Vergadering van Certificaathouders gevraagd worden om de Certificeringsvoorwaarden in die zin aan te passen dat het onderliggend actief (met name de Gecertificeerde Dexia-Aandelen) kan vervangen worden door andere activa (met name de nieuw uit te geven B-Aandelen (zoals hierna gedefinieerd)). 1.2 Voorgenomen Inbreng In Natura De raad van bestuur stelt aan de aandeelhouders voor om te stemmen voor een verhoging van het maatschappelijk kapitaal met EUR ,96 (waarvan EUR ,00 zal worden geboekt als kapitaal en EUR ,96 zal worden geboekt op een afzonderlijke voor uitkering onbeschikbare rekening genoemd uitgiftepremie ). Deze kapitaalverhoging zal worden gerealiseerd door de inbreng van Dexia-Aandelen door Stichting Gemeentelijke Holding in het kapitaal van de Vennootschap. Als vergoeding voor de inbreng van de Dexia-Aandelen zal Stichting Gemeentelijke Holding nieuwe in gewone aandelen converteerbare cumulatief preferente aandelen B (de B- Aandelen ) ontvangen in de Vennootschap.

19 Er wordt voorgesteld dat de uitgifteprijs van de nieuw uit te geven B-Aandelen ten belope van EUR ,00 zal worden geboekt als kapitaal van de vennootschap en ten belope van EUR ,96 zal worden geboekt op een afzonderlijke voor uitkering onbeschikbare rekening genoemd uitgiftepremie, die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal tot waarborg van derden zal strekken, en die onder voorbehoud van incorporatie in het kapitaal, enkel mag verminderd of afgeschaft worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend volgens de voorwaarden bepaald in artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen. 1.3 Verrichtingen na datum van de Inbreng In Natura In een volgende fase en met name onmiddellijk na de voorgenomen Inbreng In Natura zal, in uitvoering van de aangepaste Certificeringsvoorwaarden, het onderliggend actief van de Certificaten vervangen worden door de nieuw uitgegeven B-Aandelen. Vervolgens zullen deze B-Aandelen uitgewisseld worden voor de Certificaten overeenkomstig de procedure zoals neergelegd in de Certificeringsvoorwaarden. Ingevolge deze laatste verrichting, zullen de B-Aandelen niet langer gehouden worden door Stichting Gemeentelijke Holding, maar rechtstreeks door de Certificaathouders. 2 BESCHRIJVING VAN DE INBRENG IN NATURA De Inbreng In Natura die zal gebeuren door Stichting Gemeentelijke Holding omvat Dexia-Aandelen die elk een aandeel vertegenwoordigen in het maatschappelijk kapitaal van Dexia NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Rogierplein 11, 1210 Sint-Joost-Ten-Node en met ondernemingsnummer WAARDERING VAN DE INBRENG IN NATURA 3.1 Verantwoording van de waardering van de Inbreng In Natura Overeenkomstig art. 602, 2 W. Venn. dient geen bijzonder verslag te worden opgesteld door de raad van bestuur wanneer een inbreng in natura plaatsvindt in de vorm van effecten of geldmarktinstrumenten zoals bepaald in artikel 2, 31 en 32, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, die worden gewaardeerd tegen de gewogen gemiddelde koers waartegen zij gedurende de drie maanden voorafgaand aan de daadwerkelijke datum van de verwezenlijking van de inbreng in natura op een of meer gereglementeerde markten zoals bepaald in artikel 2, 3, 5 en 6, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten zijn toegelaten.

20 De raad van bestuur stelt voor om de Dexia-Aandelen in te brengen aan EUR 8,18 per aandeel Dexia, welke waarde ongeveer overeenstemt met de gemiddelde aanschaffingswaarde van de strategische Dexia-participatie van de Vennootschap per 30 juni De raad van bestuur herinnert eraan dat de gemiddelde aanschaffingswaarde werd behouden in de jaarrekening per 31 december 2008 zoals goedgekeurd door de algemene vergadering van 27 mei De raad van bestuur is meerbepaald van oordeel dat de beurskoers niet noodzakelijk representatief is voor de intrinsieke waarde van een strategische participatie die aangehouden wordt voor de lange termijn zoals Dexia. Daarnaast dient vastgesteld te worden dat de evolutie van de financiële markten van de voorbije maanden gezorgd heeft voor een uitzonderlijke volatiliteit van de koersen. Zoals uiteengezet werd in het jaarverslag van de Vennootschap, is het de bedoeling van Gemeentelijke Holding om de Dexia participatie op lange termijn te behouden, zodat zowel de boekwaarde van het Dexia-aandeel in haar sociale jaarrekening als de boekwaarde van het aandeel Dexia in haar geconsolideerde jaarrekening, exclusief AFS-reserves (die latente minderwaarde vertegenwoordigen), pertinente waarderingsfactoren voor de lange termijn waardering van het aandeel Dexia zijn in de rekeningen van de Gemeentelijke Holding. De laatste van deze twee waarden is overigens algemeen aanvaard voor de bepaling van de ratio s van de reglementaire eigen middelen. Bovendien toont het herklassifiëren door Dexia op 30 september 2009 van EUR 98 miljard activa AFS (Available for Sale) en Trading in Leningen en schuldvorderingen de wil van de maatschappij aan om deze activa op lange termijn te behouden, en bijgevolg zullen de latente minderwaarden met betrekking tot deze activa, genoteerd in de AFS reserves, waarschijnlijk niet gerealiseerd worden. Vandaar dat de raad van bestuur voorstelt om de Dexia-Aandelen niet te waarderen tegen de gewogen gemiddelde koers waartegen zij gedurende de drie maanden voorafgaand aan de datum van de inbreng in natura op Euronext Brussel zijn toegelaten. Bijgevolg, en op basis van het hiervoor aangehaalde geheel van argumenten, is de raad van bestuur volgens zijn beste inschatting en in afwezigheid van toekomstige voor de financiering en de liquiditeit van Dexia ongunstige exogene factoren, van mening dat het gerechtvaardigd is om de Dexia-Aandelen op de gemiddelde aanschaffingswaarde van EUR 8,18 in te brengen in het kapitaal van Gemeentelijke Holding. 3.2 Verslag Commissaris De raad van bestuur heeft kennis genomen van het verslag opgesteld door de commissaris van de Vennootschap overeenkomstig art. 602 W. Venn. De commissaris besluit in zijn verslag:

21 De voorgestelde inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap N.V. Gemeentelijke Holding, bestaat uit aandelen Dexia, gewaardeerd aan EUR 8,19 per aandeel Dexia, welke waarde ongeveer overeenstemt met de gemiddelde gewogen aanschaffingswaarde, weerhouden door de vennootschap om zijn strategische Dexiaparticipatie te waarderen per 30 juni 2009 en de totale waarde van de inbreg brengt op EUR ,96. Als vergoeding voor hun inbreng ontvangen de inbrengers nieuwe volledig volgestorte in gewone aandelen converteerbare cumulatief preferente aandelen B (de Baandelen ) van de N.V. Gemeentelijke Holding. Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrichting zoals beschreven in dit verslag, zijn wij van mening dat: de controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstemming met de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, waarbij de raad van bestuur verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; de beschrijving van de inbreng in natura, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen), zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De inbreng in natura is uiteraard voorwaardelijk aan het verwezenlijken van de voorafgaande verrichtingen, zoals beschreven in 2.1. Kapitaalstructuur en voorafgaande verrichtingen. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. De raad van bestuur aanvaardt de conclusies van het verslag van de commissaris.

22 3.3 Ruilverhouding In het kader van de Inbreng In Natura zullen nieuwe in gewone aandelen converteerbare cumulatief preferente aandelen B (de B-Aandelen ) uitgegeven worden ten gunste van Stichting Gemeentelijke Holding. De rechten verbonden aan deze B-Aandelen worden beschreven in het bijzonder verslag dat door de raad van bestuur werd voorbereid overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen. De ruilverhouding zal als volgt worden bepaald: de Gewone Aandelen worden gesplitst door ieder bestaand aandeel te delen door 57 zodat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door aandelen, zonder nominale waarde; vervolgens zal Stichting Gemeentelijke Holding 1 B-Aandeel ontvangen per 5 Dexia- Aandelen die worden ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap (ruilverhouding 0,2). Wanneer in een volgende fase het onderliggend actief van de Certificaten vervangen wordt door de B-Aandelen en er vervolgens een omwisseling plaatsvindt, zal iedere Certificaathouder 1 B- Aandeel ontvangen per 5 Certificaten die worden omgewisseld. Volgens zijn beste inschatting, meent de raad van bestuur dat de vooruitzichten erop wijzen dat de Vennootschap bij machte zal zijn om de dividende op de A-Aandelen en de B-Aandelen te betalen. 4 VERANTWOORDING VAN DE VERRICHTING IN HET BELANG VAN DE VENNOOTSCHAP 4.1 Belang van de Inbreng In Natura voor de Vennootschap De voorgenomen verrichting kadert in het maatschappelijk doel van de Vennootschap dat als volgt is bepaald: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, het verwerven, het behoud, het beheren en het vervreemden, op eender welke manier, van alle soorten deelnemingen in bestaande of nog op te richten vennootschappen en alle andere rechtspersonen, ongeacht hun juridische vorm, alsmede van alle soorten aandelen, obligaties, overheidsfondsen en alle andere financiële instrumenten, van welke aard ook. Zij mag de vennootschappen en andere rechtspersonen waarin zij deelnemingen bezit alle nuttige steun in eender welke vorm verlenen.

23 De vennootschap heeft het recht alle handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks strekken tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan kunnen begunstigen. De voorgenomen verrichting bestaat uit de inbreng in natura van Dexia-Aandelen. De strategische participatie van de Vennootschap in Dexia is de belangrijkste participatie van de Vennootschap. Het is de bedoeling van de Vennootschap om deze participatie in Dexia voor de lange termijn aan te houden. De voorgestelde Inbreng In Natura kadert derhalve in het algemene investeringsbeleid van de Vennootschap, en dient dan ook op onmiddellijke wijze het maatschappelijk doel en het belang van de Vennootschap. 4.2 Belang van de kapitaalverhoging voor de Vennootschap De voorgenomen verrichting kadert in de versterking van het eigen vermogen van de Vennootschap. De kapitaalverhoging zal meerbepaald bijkomende eigen vermogensruimte scheppen wat vereist is in het kader van de vrijwaring van de historische financieringstructuur van de Vennootschap. Om die reden is de kapitaalverhoging door inbreng in natura dan ook gerechtvaardigd in het belang van de Vennootschap. 5 GEVOLGEN VAN DE VERRICHTING 5.1 Verhoging van het maatschappelijk kapitaal Ingevolge de Inbreng In Natura, zal het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van EUR , vertegenwoordigd door Gewone Aandelen op naam, zonder nominale waarde, worden gebracht op EUR ,00, vertegenwoordigd door aandelen, waarvan B-Aandelen en Gewone Aandelen, op naam zonder nominale waarde. Het deel van de uitgifteprijs dat de fractiewaarde overschrijdt, met name EUR ,96 zal worden geboekt op een afzonderlijke voor uitkering onbeschikbare rekening genoemd uitgiftepremie. Na de Inbreng In Natura zullen de aandelen in de vennootschap gehouden worden in de verhouding zoals uiteengezet in Bijlage 3. Voor de berekening van het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap en het aantal aandelen waardoor dit maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd wordt, werd nog geen rekening gehouden met de kapitaalverhoging door inbreng in geld. 5.2 Verwatering van de Bestaande Aandeelhouders De Kapitaalverhoging leidt tot een beperkte verwatering van het belang van de Bestaande Aandeelhouders vermits deze niet zullen inschrijven op de kapitaalverhoging. Meerbepaald zullen de Bestaande Aandeelhouders verwaterd worden voor 22,3% (verwaterinspercentage).

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat Staden (Westrozebeke) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat Staden (Westrozebeke) (de Vennootschap) PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 Staden (Westrozebeke) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur in

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondergetekende (naam en voornaam / woonplaats): of (naam van de vennootschap/ maatschappelijke zetel) : Vertegenwoordigd door Eigenaar van aandelen

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2014. Met woonplaats te:

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2014. Met woonplaats te: VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 12 SEPTEMBER 2014 Deze volmacht is geen verzoek tot verlening van volmacht overeenkomstig de bepalingen van artikel 548 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN SERVICEFLATS INVEST Naamloze vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: 0448.204.633 (RPR Brussel) OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur van de naamloze

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 1. Inleiding NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondertekende volmachten moeten de vennootschap bereiken per post, voor of ten laatste op donderdag 20 april 207, gericht aan: Telenet Group Holding

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE KBC GROEP Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0403.227.515 BTW BE 403.227.515 Verslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

ONTHOUDING ONTHOUDING

ONTHOUDING ONTHOUDING Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 30 SEPTEMBER 2015 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

GEWONE ALGEMENE VERGADERING. Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking B ESLISSINGEN VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS VAN 26 APRIL 2011 GEWONE ALGEMENE VERGADERING Goedkeuring van de enkelvoudige jaarrekening en de resultaatverwerking

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap )

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 EN 598 VAN HET WETBOEK VAN

Nadere informatie

KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan

KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer)

VOLMACHT. De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) VOLMACHT De ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming, zetel en ondernemingsnummer) houder van (aantal) aande(e)l(en) van de naamloze vennootschap

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

(hierna de ʺVennootschapʺ genoemd) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen

(hierna de ʺVennootschapʺ genoemd) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen TiGenix Naamloze vennootschap die een openhaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12, bus 2 3001 Leuven België RPR Leuven BTW BE 0471.340.123 (hierna de ʺVennootschapʺ genoemd)

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN XIOR STUDENT HOUSING NV Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België) RPR (Antwerpen (afdeling Antwerpen)) 0547.972.794 ( Xior Student Housing ) BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN

Nadere informatie

Mevrouwen en Heren Burgemeester en Schepenen van en te. CB/aw. Brussel, 1 oktober 2009 AANGETEKEND. Geachte aandeelhouder,

Mevrouwen en Heren Burgemeester en Schepenen van en te. CB/aw. Brussel, 1 oktober 2009 AANGETEKEND. Geachte aandeelhouder, Mevrouwen en Heren Burgemeester en Schepenen van en te Uw ref. Onze ref CB/aw Datum Brussel, 1 oktober 2009 AANGETEKEND Geachte aandeelhouder, Op 30 september 2009 werd door de buitengewone algemene vergadering

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

PCB. Naamloze vennootschap. Robert Schumanplein 6, bus Brussel. RPM Brussel BTW : BE (de Vennootschap )

PCB. Naamloze vennootschap. Robert Schumanplein 6, bus Brussel. RPM Brussel BTW : BE (de Vennootschap ) PCB Naamloze vennootschap Robert Schumanplein 6, bus 5 1040 Brussel RPM Brussel BTW : BE 0403.085.181 (de Vennootschap ) De Vennootschap informeert de aandeelhouders hierbij over de gewijzigde agenda van

Nadere informatie

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee)

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer: 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap) Bijzonder verslag

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het

1. Verslag van de Raad van Bestuur dd. 07/09/2010 dat de omstandige verantwoording inhoudt van het Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW BE 0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig art. 604 W. Venn. inzake de hernieuwing van het toegestaan kapitaal

Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig art. 604 W. Venn. inzake de hernieuwing van het toegestaan kapitaal Quest for Growth Privak Openbare beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht NV Lei 19 bus 3 3000 Leuven RPR (Leuven): 0463.541.422 (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de raad van

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30

TOELICHTING. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag 22 mei 2012

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3)

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) Volmacht (1) Ondergetekende (naam)..... (adres)...... eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) van... aandelen op naam - aandelen aan toonder (2)

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 Koninklijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen Agenda algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., te houden op het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1, Heerlen, op maandag

Nadere informatie

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Burgerlijke vennootschap met de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen Zetel van de vennootschap: Philipssite 5 bus 10, 3001 Leuven RPR Leuven 0464.965.639 OPROEPINGSBERICHT VOOR GEWONE EN

Nadere informatie

1 Toegestaan kapitaal

1 Toegestaan kapitaal TiGenix Naamloze vennootschap (naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen) Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap

Nadere informatie

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aangezien de Buitengewone

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en

VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER COIL SA/NV. die verklaart en verzekert gemachtigd te zijn om deze volmacht te tekenen namens de ondergetekende en VOLMACHT VOOR AANDEELHOUDER Ondergetekende naam: (indien aandeelhouder een vennootschap is) juridische vorm: adres / zetel: eigenaar van: vennootschapsnaam: aande(e)l(en)van de vennootschap COIL SA/NV

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering. 25 april 2012 (15:00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering. 25 april 2012 (15:00 uur) STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering 25 april 2012 (15:00 uur) Ondertekende stemmen per brief moeten de vennootschap bereiken per post, voor of ten laatste op donderdag 19

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

Ondernemingsnummer RPR Leuven. (de Vennootschap)

Ondernemingsnummer RPR Leuven. (de Vennootschap) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Gaston Geenslaan 1 B-3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap)

Nadere informatie

VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHT BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Intervest Offices & Warehouses ( de Vennootschap ) worden ontvangen ten laatste

Nadere informatie

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY Heden,------------------------------------------------------------ tweeduizend en dertien, verscheen voor mij, mr. Miguel Lionel ---- Alexander, notaris ter standplaats Curaçao: --------------------- [**]--------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 29 APRIL 2011 INZAKE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN. COFINIMMO Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (Vastgoedbevak) naar Belgisch Recht Woluwelaan 58 1200 Brussel B.T.W. nummer 426.184.049 RPR Brussel 0426.184.049

Nadere informatie

(volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel rechtsvorm -) (voor de aandeelhouders-rechtspersonen, eveneens ondernemingsnummer)

(volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel rechtsvorm -) (voor de aandeelhouders-rechtspersonen, eveneens ondernemingsnummer) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUINLUTOSA NV VAN 15 FEBRUARI 2012 1 Ondergetekende : (volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel rechtsvorm -) (volledig adres van de

Nadere informatie

OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN HEVERLEE BTW BE RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN HEVERLEE BTW BE RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Vermits op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 18 JULI

VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 18 JULI VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN PINGUIN NV VAN 18 JULI 2013 1. Ondergetekende : (volledige naam van de aandeelhouder - en eventueel rechtsvorm -) (volledig adres van de aandeelhouder)

Nadere informatie

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA

SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA SOLVAY NV Maatschappelijke zetel : Ransbeekstraat 310,1120 Brussel RPR Brussel 0403.091.220 VERDUIDELIJKENDE NOTA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 13 MEI 2014 Deze nota werd opgesteld in toepassing

Nadere informatie

INHOUD. 1 2. Identificatie van de vennootschap. 3 3. Identificatie van de voorgenomen verrichting

INHOUD. 1 2. Identificatie van de vennootschap. 3 3. Identificatie van de voorgenomen verrichting Resilux NV Verslag van de commissaris overeenkomstig de bepalingen in artikelen 596 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de opheffing van het voorkeurrecht bij de uitgifte van 50.000

Nadere informatie

OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Vermits op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS EMAKINA GROUP NV Middelburgstraat 64A B-1170 Brussel Ondernemingsnummer 0464.812.221 BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders van Emakina Group NV worden uitgenodigd

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

2. Voorstel om aan de vennootschap de tijdelijke bevoegdheden toe te kennen haar eigen aandelen te verkrijgen of te vervreemden.

2. Voorstel om aan de vennootschap de tijdelijke bevoegdheden toe te kennen haar eigen aandelen te verkrijgen of te vervreemden. VOLMACHT Ik/wij ondergetekende(n) 1... wonende(n) te... eigenaar(s) van... aandelen zonder vermelding van nominale waarde van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht "GROEP BRUSSEL LAMBERT" verklaar/verklaren

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 9 MEI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 9 MEI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden van het

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Franz Colruyt Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen.

I. Kapitaalverhoging met publieke uitgifte voorbehouden aan het personeel, uit kracht van artikel 609 van het Wetboek van Vennootschappen. Etn. Fr. Colruyt NV Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Edingensesteenweg, 196 1500 Halle BTW-BE-0400.378.485 RPR Brussel De aandeelhouders worden uitgenodigd tot een Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap)

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Gateway House Brusselstraat Antwerpen BTW BE RPR (Brussel) (hierna de Vennootschap )

Naamloze Vennootschap Gateway House Brusselstraat Antwerpen BTW BE RPR (Brussel) (hierna de Vennootschap ) Error! Objects cannot be created from editing field codes. Naamloze Vennootschap Gateway House Brusselstraat 59 2018 Antwerpen BTW BE 477.032.538 RPR (Brussel) 0477.032.538 (hierna de Vennootschap ) OPROEPING

Nadere informatie