VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART VIOS- convenant pag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag."

Transcriptie

1 VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag VIS- convenant pag Tussentijdse Rapportage VIS pag VIS-CNVENANT /maart 2007 pagina: 1

2 4. mgaan met strafbare feiten pag Raamwerk Veiligheids- en zorgplan pag Inleiding pag Doelstelling en uitgangspunten pag Veiligheidscoördinator pag Taak- en functieomschrijving VC pag Schoolregels pag Uitgangspunten pag Inhoud pag Absenties pag Te laat komen pag pvang tijdens tussenuren pag Klachtenregeling pag Strafbare feiten pag Slachtoffer pag Dader pag Registratie pag Roken, alcohol en drugs pag Digitale criminaliteit pag Wapens pag Kluisjes pag Andere regels pag Uitgangspunten pag Inhoud pag Surveillance door docenten pag Corvee door leerlingen pag Schoolfeesten pag Introductie pag De rol van de politie pag Surveillance bij de ingang pag Vreemden in het schoolgebouw pag Calamiteiten pag Excursies en schoolreizen pag Verkeersveiligheid pag Uitgangspunten pag Inhoud pag De toegangswegen pag De staat van de (brom)fietsen pag Wij gaan weer naar school pag Verkeersomleidingen pag Inhoud pag De (brom)fietsenstalling pag Graffiti pag Verlichting in en buiten gebouw pag Inrichting van het gebouw pag Meubilair pag Voorzieningen pag Winkels in de omgeving pag Het schoolplein pag Complicaties pag Leerlingen pag Bereidheid aangifte te doen pag nbekendheid met aangifte pag Zorg voor slachtoffers pag Acceptatie van sancties pag Collega s pag Afschuiven verantwoordelijkheden pag Besef van voorbeeldfunctie pag Informatie van strafbare feiten pag Grenzen aan mogelijkheden pag uders pag Informatie-achterstand pag Schuldgevoel over kinderen pag Aanbevelingen/ Communicatie pag Communicatie pag Uitgangspunten pag Aanbevelingen pag Naam pag Schoolplan pag Leerlingen pag Scholen onderling pag De pers pag Hoe nu verder? pag. 31 Bijlage 1: registratie formulier pag. 33 Bijlage 2: quick scan veiligheid pag Het gebouw en zijn omgeving pag Uitgangspunten pag. 26 VIS-CNVENANT /maart 2007 pagina: 2

3 1. INLEIDING EN VRGESCHIEDENIS Door het ministerie van nderwijs, Cultuur en Wetenschappen werd in 1995 de campagne De veilige School ontwikkeld. Centraal hierin stond het voorkomen en bestrijden van geweld op school en integratie van een veilige en leefbare school en de buurt. In 1998 werd door de diverse partners in Haarlem een gezamenlijke aanpak overeengekomen. Vanaf dat moment zijn in verschillende gemeenten in Kennemerland convenanten afgesloten tussen gemeentes, politie, Halt en de V-scholen om te komen tot een betere samenwerking bij de aanpak van jeugdcriminaliteit. In 2003 constateerde de Kennemerkring van Schoolleiders dat het merendeel van de convenanten een slapend bestaan leidden, en dat de scholen een veel actiever veiligheidsbeleid zouden moeten voeren. Dit leidde tot oprichting van de stuurgroep VIS, waarin schoolleiders samen met professionals op veiligheidsgebied (gemeente afd. Veiligheid, Halt, politie Kennemerland, VIS-Amsterdam) een plan van aanpak ontwikkelden. Een tussenrapportage over de werkzaamheden/ taken van de stuurgroep VIS is te lezen op p ) Gaandeweg bleek dat de stuurgroep ook behoefte had aan bestuurlijke helderheid. Daartoe besloot de stuurgroep VIS een nieuw convenant te maken en dit aan alle partners op veiligheidsgebeid voor te leggen. Sinds de eerste convenanten is het zwaartepunt van de regie door de gemeente en de politie (eindelijk) naar de scholen opgeschoven. Dit VISconvenant geeft daar vorm en inhoud aan. Via de stuurgroep VIS hebben alle scholen zich al verplicht tot het opzetten van Incidentenregistratie via de internet-versie van IRIS. ok beschikken alle scholen over een CD-rom waarin alle aspecten van het verplichte Schoolveiligheidsplan aan bod komen. Als extra handreiking biedt de stuurgroep bij dit VIS-convenant een handreiking voor een Veiligheids- en zorgplan. pgenomen zijn hier verder een incidenten-registratieformulier en de veiligheidsthermometer, een handige quick-scan voor de eigen school. verigens is deze handreiking met bijlagen een geactualiseerde versie van het handboek Veilige School uit Veiligheidsbeleid en zorgbeleid liggen in elkaars verlengde. Gebleken is dat jongeren die problemen veroorzaken, vaak zelf ook problemen hebben. Vaak vormen de problemen de achtergrond van hun gedrag en hun situatie. ok daar wil de stuurgroep VIS overlegstructuren voor creëren. Dit convenant kan daar aan bijdragen. De stuurgroep VIS spreekt de verwachting uit dat dit hernieuwde convenant met bijlagen een extra impuls zal geven aan het Veiligheidsbeleid op alle scholen van de Kennemer Kring van Schoolleiders. Namens de Stuurgroep VIS, Jantine Schröder, voorzitter Stuurgroep VIS/ V-Haarlem Jaap Schlötjes, lid en coördinator Stuurgroep VIS Els Leloux / Sancta Maria Leo Brouwer/ LJC2 Josje Mans / gemeente Haarlem, afd. Veiligheid Petra Nijssen / Halt Linda van den Broek / Politie Kennemerland maart VIS-CNVENANT /maart 2007 pagina: 3

4 2. VIS-CNVENANT VEILIG IN EN M SCHL (concept februari 2007) betreffende de scholen voor Voortgezet nderwijs in in de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede, Velsen en Zandvoort behorend bij het gebied van de Kennemerkring van Schoolleiders Het VIS-convenant ( Veilig in en om school ) wordt gesloten tussen: - de gemeentebesturen van Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede, Velsen en Zandvoort, zowel verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van een integraal veiligheidsbeleid als voor de invulling van het integrale veiligheidsbeleid, en in het algemeen verantwoordelijk voor handhaving van het publieke domein - de schoolbesturen van scholen voor het voortgezet onderwijs in bovengenoemde gemeentes, die op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en het welzijn van leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en bezoekers van de school - de politie, district Haarlem, district Kennemerland Zuid en basisteam Velsen, belast met de handhaving van wet- en regelgeving en de openbare orde onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, met ondersteuning van het M, verantwoordelijk voor de handhaving van de rechtsorde - bureau Halt Haarlem, bureau Halt Kennemerland Zuid, bureau Halt Velsen, belast met de alternatieve afdoening van strafzaken zonder tussenkomst van de officier van Justitie bij niet-ernstige (Halt-waardige) delicten gepleegd door niet recidiverende jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar Deelnemers hebben gezien hun taken en verantwoordelijkheden een gezamenlijk belang bij het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit (zoals overlast, vandalisme, discriminatie) alsmede het creëren van een veilig klimaat in en rondom de school. Zij maken in dit convenant daarom de volgende afspraken. Uitvoering Scholen Artikel 1 Schoolveiligheid is een collectieve verantwoordelijkeid. De gemeenten en de schoolbesturen zien het veiligheidsbeleid als een taak dat door alle scholen gelijkelijk moet worden aangepakt. Zij geven de Kennemerkring van Schoolleiders, het overlegorgaan van hun rectoren/ directeuren, opdracht vorm en inhoud te geven aan het VIS-convenant. Jaarlijks rapporteert de Kennemerkring aan besturen en gemeenten. Artikel 2 Met in achtneming van hun eigen schoolgebonden veiligheids- en zorgplan (conform de zorgsystematiek van de Wet op de Arbeidsomstandigheden) werken scholen gezamenlijk en in interactie met de andere convenantleden actief mee aan het vergroten van de veiligheid in school en samenleving. Artikel 3 Ter uitvoering maken de leden van de Kennemerkring de volgende afspraken - elke school/ vestiging benoemt contactpersonen, zoals benoemd in artikel 4 en 5) - elke school neemt deel aan de incidentenregistratie - elke school maakt een Schoolveiligheidsplan (vooralsnog kan deels het Veiligheidsen zorgplan van dit convenant hiervoor dienen) VIS-CNVENANT /maart 2007 pagina: 4

5 - samen met de andere partners uit dit convenant wordt een Stuurgroep VIS gevormd (voor taken: zie artikel 23-24), die regelmatig aan de Kennemerkring, de gemeenten en de schoolbesturen rapporteert Contactpersonen Convenantspartners Artikel 4 Per school/ vestiging is één directielid met name belast met veiligheidstaken Artikel 5 Per school/ vestiging wordt voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid een veiligheidscoordinator (taakomschrijving: zie hoofdstuk Veiligheidscoördinator) benoemd, wiens taak in het taakbelastingsbeleid gehonoreerd wordt Artikel 6 De politie wijst voor iedere in dit convenant bedoelde school/vestiging school een politiefunctionaris aan die voor de school het eerste aanspreekpunt is. De school heeft voor de politie een vast contactpersoon Artikel 7 De politie wijst een contactpersoon aan, die zitting heeft in de Stuurgroep. Artikel 8 De gemeente Haarlem wijst, in overleg met de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede, Velsen en Zandvoort, een of meer contactpersonen aan die zitting heeft in de Stuurgroep. De contactpersoon bewaakt de verantwoordelijkheden van de gemeenten, met betrekking tot dit convenant, voor de ontwikkeling en invulling van lokaal veiligheidsbeleid. Artikel 9 De gezamenlijke Bureaus Halt wijzen een contactpersoon aan die zitting heeft in de Stuurgroep Artikel 9a Vertegenwoordigers van de Kennemerkring hebben zitting in de Stuurgroep en dragen zorg voor het voorzitterschap en verslaglegging INSPANNINGSVERPLICHTING VAN SCHLEN Veiligheid in en rond school Artikel 10 Met in achtneming van hun eigen schoolgebonden veiligheids- en zorgplan (conform de zorgsystemiek van de Wet op de Arbeidsomstandigheden) werken scholen gezamenlijk en in interactie met de andere convenantleden actief mee aan het vergroten van de veiligheid in school en samenleving. Artikel 11 Bij iedere school is er één duidelijk aanspreekpunt inzake veiligheid, zodat het voor eenieder duidelijk is tot wie men zich kan wenden. Dit is de veiligheidscoördinator. Beleidsontwikkeling en bekendmaking daarvan Artikel 12 VIS-CNVENANT /maart 2007 pagina: 5

6 De scholen zorgen ervoor dat ouders/verzorgers en leerlingen op de hoogte zijn van de binnensschoolse afspraken, die mede voortvloeien uit het sluiten van deze overeenkomst. In deze bekendmaking moet in elk geval worden opgenomen: Hoe de school werkt aan het bevorderen van veiligheid in en rond de school en hoe het wil bijdragen aan een veilige samenleving. Artikel 13 In de informatie naar ouders en leerlingen wordt in elk geval aandacht besteed aan de volgende punten: alles wat bij de wet verboden is, mag ook niet in en rond de school! Strafbare feiten zullen altijd leiden tot melding bij de politie. Voor uitleg: zie hoofdstuk mgaan met strafbare feiten de mededeling dat binnen de school een veiligheidscoördinator is aangesteld; de mededeling dat binnen de school een vertrouwenspersoon is aangesteld; een omschrijving van ongewenste gedragsvormen (niet zijnde criminele gedragingen); een omschrijving van ongewenst verkeersgedrag op en rond de school; de maatregelen die getroffen worden in geval van ongewenst gedrag; de samenwerking met de politie in geval van of bij een vermoeden van crimineel gedrag; andere vormen van samenwerking met de politie voortvloeiend uit het convenant (hetgeen tot uiting komt in verschillende projecten, zoals fiets/bromfiets controles, surveillances rond school, etc.); wanneer en op welke wijze bureau HALT bij constatering van misdrijven en andere strafbare feiten of het vermoeden van crimineel gedrag, te werk gaan en hoe het afhandelings-traject verloopt na tussenkomst van deze beide deelnemers; de mededeling dat de school zich het recht voorbehoudt om de ter beschikking gestelde kluisjes en dergelijke te openen; Verwijderen van leerlingen Artikel 14 Voor wat betreft het verwijderen van leerlingen van scholen, handelen de scholen conform de daarvoor wettelijk gestelde regels. Een leerplichtige leerling kan niet van school worden verwijderd, zonder dat de betreffende leerling op een andere school is ingeschreven. Voor leerlingen die niet leerplichtig zijn, geldt dat actief pogingen worden gedaan (zo nodig in samenspraak met andere convenantpartners) om de betreffende leerling op de voor hem of haar beste plek te krijgen. De scholen spannen zich in te voorkomen dat leerlingen van school uitvallen of verwijderd worden. Samenwerking bij maatregelen politie Artikel 15 De scholen werken zoveel mogelijk mee aan de uitvoering van maatregelen die de politie inzake de handhaving van wet- en regelgeving en veiligheid en leefbaarheid noodzakelijk acht. verleg over te nemen maatregelen vindt in eerste aanleg slechts plaats door de in deze overeenkomst genoemde contactpersonen van de deelnemers. Bedreiging veiligheid Artikel 16 Bij vermoeden of de constatering van een bedreiging van de veiligheid in en rond de school, dan wel het voorkomen van crimineel gedrag van leerlingen en niet-leerlingen in en VIS-CNVENANT /maart 2007 pagina: 6

7 om de school, maken de scholen in alle gevallen melding bij de politie en voeren overleg inzake te nemen maatregelen. INSPANNINGSVERPLICHTING PLITIE EN BUREAU HALT Artikel 17 De politie spant zich in om bij melding van crimineel gedrag binnen een van de in deze overeenkomst genoemde scholen, prioriteit te geven aan een snelle interventie en afhandeling. Artikel 18 Bij melding van crimineel gedrag, waarbij de afhandeling binnen de voorwaarden van het Bureau HALT vallen, spant deze deelnemer zich in om tot een snelle interventie en afhandeling te komen. Afstemming maatregelen/pré-justitiële sancties Artikel 19 Bij het treffen van maatregelen c.q. prejustitiële sancties, verplichten de deelnemers zich, daar waar de wet dit toestaat, aan de school advies te geven en/of inlichtingen te verschaffen c.q. te vragen, indien het een leerling van een van de in deze overeenkomst genoemde scholen betreft. Medewerking scholen bij ten uitvoer brengen sanctie Artikel 20 De school zal, daar waar mogelijk en op basis van overleg, medewerking verlenen aan het ten uitvoer brengen van eventueel aan een leerling van de betreffende school op te leggen sanctie. Voorlichting en advies Artikel 21 De politie heeft een signalerende en adviserende taak op het gebied van schoolveiligheid. In dit kader geeft zij advies en op verzoek van de school voorlichting, voornamelijk op incendent gerelateerde onderwerpen. De schoolcontactpersoon is hiervoor verantwoordelijk. Het desbetreffende bureau Halt geeft naar vermogen en in overleg met de schoolleiding, voorlichting en advies aan het personeel van de scholen, ouders en/of leerlingen inzake onderwerpen die gerelateerd zijn aan de veiligheid en leefbaarheid op school of in de maatschappij. Tevens benoemt het medewerkers die naar vermogen voor het geven van voorlichting en advies verantwoordelijk zijn. Voorlichting en advies kan gericht zijn op preventie en/of kan naar aanleiding van een specifieke situatie of incident worden gegeven. INSPANNINGSVERPLICHTINGEN GEMEENTES Artikel 22 Bij de coördinatie en regie van de werkzaamheden die voortvloeien uit deze overeenkomst vervullen de gemeenten een belangrijke rol. Daarbij gaat het om: - zorgdragen voor de continuïteit in de afvaardiging van de gemeenten bij de convenant bijeenkomsten; VIS-CNVENANT /maart 2007 pagina: 7

8 - het leveren van een inhoudelijke bijdrage gericht op overkoepelend beleid t.a.v. veiligheid (gericht op fysieke én sociale veiligheid); - inspelen op vragen en ontwikkelingen die reactief dan wel preventief om actie en betrokkenheid van de gemeente vragen. PDRACHT STUURGREP VIS Artikel 23 Ter begeleiding van de uitvoering van deze overeenkomst zal door de Kennemerkring uit vertegenwoordigers van genoemde convenantpartners een stuurgroep worden geformeerd. De stuurgroep zal zich richten op aansturing van strategische, preventieve en repressieve, nader te bepalen doelen, op het terrein van lokaal veiligheid- en jeugdbeleid. De taken van de werkgroep zijn implementatie, innovatie, coördinatie en evaluatie. Artikel 24 De concrete taken van deze stuurgroep zijn onder andere: ntwikkelen van veiligheidsbeleid voor alle scholen zoals: - incidentenregistratie - schoolveiligheidsplan - aanbieden van trainingen voor medewerkers/leerlingen inclusief het verwerven van subsidies daarvoor bij gemeentes en andere overheden - organiseren van overleg/samenwerking tussen de scholen en de professionele zorgaanbieders, zoals Bureau Jeugdzorg - het organiseren van werkgroepoverleg voor de veiligheidscoördinatoren (5 x per jaar), samen met de convenantspartners - het publiceren van een Nieuwsbrief voor alle betrokkenen (3 x per jaar) - het evalueren van de in het convenant afgesproken zaken en rapporteren aan Kennemerkring en besturenoverleg, alsmede het doen van aanbevelingen ter verbetering Voor een actuele tussenstand van deze taken/werkzaamheden zie het hoofdstuk: Tussentijdse Rapportage Stuurgroep VIS Samenstelling Stuurgroep Artikel 25 De stuurgroep bestaat tenminste uit: - 4 schoolleiders, van wie 1 de voorzitter is - vertegenwoordigers van de convenantpartners (gemeente, afdeling Veiligheid, Halt, en politie). Artikel 26 Voor uitvoering van de taken van de stuurgroep wordt voor gemeenschappelijke rekening van de Kennemerkring een coördinator benoemd. DUUR VEREENKMST Artikel 27 Deze overeenkomst geldt voor 2 jaar. De deelnemers zullen lopende de overeenkomst, de wijze van uitvoering van deze overeenkomst elk jaar evalueren. Evaluatie van de overeenkomst vindt in elk geval plaats aan het eind van de twee jaar, in het voorjaar. Afhankelijk van de uitkomst van deze evaluatie zal de overeenkomst worden bijgesteld waarna er verlengd kan worden. Artikel 28 VIS-CNVENANT /maart 2007 pagina: 8

9 Deze overeenkomst wordt van kracht na ondertekening door de verantwoordelijken en na goedkeuring van de medeverantwoordelijken. VIS-CNVENANT /maart 2007 pagina: 9

10 3. Tussentijdse rapportage Stuurgroep VIS November 2006 In mei 2003 is de stuurgroep opgericht door de Kennemerkring van schoolleiders. Inmiddels zijn we 3 jaar verder en is het goed om op een rij te zetten hoe de diverse zaken gelopen zijn, en hoe de toekomst er uit ziet. Bij de start zijn de navolgende taken geformuleerd: In meer algemene zin: De stuurgroep zal zich richten op aansturing van strategische, preventieve en repressieve, nader te bepalen doelen, op het terrein van integraal veiligheidsbeleid. De taken van de werkgroep zijn implementatie, innovatie, coördinatie en evaluatie. In meer concrete zin: Het ontwikkelen van veiligheidsbeleid voor alle scholen van de KKvS zoals: - incidentenregistratie - schoolveiligheidsplan - aanbieden van trainingen voor medewerkers/ leerlingen inclusief het verwerven van subsidies daarvoor bij gemeentes en andere overheden - organiseren van overleg/samenwerking tussen de scholen en de professionele zorgaanbieders - het organiseren van werkgroepoverleg voor de veiligheidscoördinatoren (5 x per jaar) met externe ketenpartners (Politie, Halt) - het publiceren van een nieuwsbrief voor alle betrokkenen (3 x per jaar) - het evalueren van de in het convenant afgesproken zaken en rapporteren aan Kennemerkring en besturenoverleg, alsmede het doen van aanbevelingen ter verbetering Hierna zullen we de diverse taken/doelen apart bespreken: Incidentenregistratie Inmiddels is op alle scholen één model van IR geïnstalleerd. In samenwerking met DSP (Amsterdam) is gekozen voor de internetversie van IRIS. Nadrukkelijk is ervoor de gekozen dat elke school het instrument kan gebruiken voor het in kaart brengen van eigen beleid. Dus niet als onderling vergelijkingsinstrument. Tijdens de vergaderingen van de coördinatoren (zie ook hieronder), is IR altijd onderdeel van bespreking. p een flink deel van de scholen functioneert het goed: er is een goed team van registrators aan het werk, men maakt uitdraaien, trekt conclusies en ziet trends. De ontwikkelaar van het programma, DSP, heeft voor het schooljaar zelfs een samenvattend rapport gemaakt, zodat landelijke trends zichtbaar werden. verigens met de aantekening dat maar 200 scholen van het systeem gebruik maken. Aandachtspunt is de koppeling met Magister. Veel scholen werken met dit administratieprogramma en zouden dit graag aan IRIS koppelen, zodat leerlinggegevens niet opnieuw hoeven worden ingevoerd. Schoolveiligheidsplan Alle scholen van de KKvS hebben de CD-rom van het VIS-Amsterdam in gebruik, waarop een volledig Schoolveiligheidsplan kan worden uitgewerkt. Veel scholen zijn daar actief mee aan de slag, hoewel duidelijk is dat het een complexe en veelomvattende materie is. ok het SVP is regelmatig onderwerp van gesprek tijdens de coördinatorenvergaderingen. Zolang niet alle paragrafen van het SVP op CD-rom gevuld zijn, is onderling afgesproken VIS-CNVENANT /maart 2007 pagina: 10

11 dat de tekst van het Convenant Veilige School (zie ook hieronder, laatste punt) voorlopig kan dienen als raamwerk voor het SVP. aanbieden van trainingen voor medewerkers/ leerlingen inclusief het verwerven van subsidies daarvoor bij gemeentes en andere overheden Sinds de oprichting van de stuurgroep zijn we bezig met het verwerven van subsidies om de scholen trainingsprogramma s aan te kunnen bieden die bijdragen aan een structurele verbetering van het veilig klimaat in de school. Er is, in navolging van VIS-Amsterdam, gekozen voor die trainingen die leerlingen grotere verantwoordelijkheid geven bij het oplossen van hun (klasse)problemen. De afgelopen jaren mochten we subsidies ontvangen van de gemeentes Haarlem, Bloemendaal, Heemstede, alsmede van de Provincie Noord Holland. Helaas geeft de provincie geen subsidies meer, maar dankzij het GSB-beleid heeft de gemeente Haarlem in een meerjarensubsidie voor elke school in principe zo n training gereserveerd. Bij de start in 2003 is gekozen voor FCUS en TKI-trainingen van Studio5. Sancta Maria, Schoter en Daaf Geluk hebben een pilotprogramma gedaan. Dit heeft geleid tot een jaarlijks terugkerend en in de scholen geïmplementeerd programma met de leerlingen, en tot getrainde leerling-gespreksleiders, waarvan er jaarlijks nieuwe worden opgeleid. ver de verdere uitbouw, na de gesubsidieerde start, zie de bijlagen van Sancta en Schoter bij dit rapport. In is door de Stuurgroep nog gezocht naar mogelijke alternatieven voor de TKItrainingen, omdat de prijs nogal hoog was. Uiteindelijk is gekozen voor Mediation door Leerlingen (MdL), dat voor het eerst op het Kennemer Lyceum is gestart, in februari Men was en is daar erg enthousiast, waardoor we ervoor kozen om dit programma als standaard aan te bieden. Inmiddels zijn ook ECL, Hartenlust en Hageveld met MdL aan de slag gegaan. ok hier weer met veel succes (zie verslagen Kennemer (weliswaar buiten gemeente Haarlem, maar een goed beeld van hooe het loopt) en ECL). Voor de komende jaren is een meerjarenbegroting opgezet. Binnen deze begroting, en met subsidie van de gemeente Haarlem, komen de navolgende scholen de komende jaren ook aan bod: ECL, Damiate, Paulus, ost ter Hout Sterrencollege, Coornhert, Rudolf Steiner, Haemstede Barger Mendel College +? Voor 2008 en 2009 moeten zich nog meer scholen aanmelden. Eén specifiek probleem moet hier nog genoemd worden. Bij de zorg scholen (speciaal onderwijs) is het complete MdL-programma niet uitvoerbaar. Een aantal van deze scholen (Daaf Geluk, Paulus, ost ter Hout) heeft een onderdeel van het TKI-programma gedraaid (de zogenaamde FCUS-training). Dit onderdeel blijkt bij deze leerlingen zeer aan te slaan, ze ervaren het als een verrijking van hun kijk op de wereld, en van hun manier om daar mee om te gaan. Helaas leidt dit programma niet (zoals MdL, waar eigen mensen worden opgeleid om het project elk jaar te begeleiden) tot een binnen school herhaalbaar project (het werkt namelijk met getrainde spelacteurs). Hoewel het dus een uitstekend programma is, kunnen we het per school binnen de huidige begroting maar één keer aanbieden (kosten ongeveer ), terwijl de scholen die er kennis mee gemaakt hebben, het graag elk jaar zouden herhalen. organiseren van overleg/samenwerking tussen de scholen en de professionele zorgaanbieders Veel tijd en overleg is het afgelopen jaar geïnvesteerd in het opstarten van zorgoverleg tussen gewone V-scholen en de professionele begeleidende instanties: Jeugdzorg, Leerplicht, politie, Halt enz. De stuurgroep constateerde al bij de start dat een dergelijk VIS-CNVENANT /maart 2007 pagina: 11

12 overleg in de Haarlemse randgemeenten (Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort) prima verloopt: de scholen kunnen hun probleemgevallen inbrengen, en krijgen advies, danwel een behandeling. In Haarlem was iets dergelijks nog niet van de grond gekomen, wel voor de PIAS-scholen, maar niet voor het reguliere onderwijs, terwijl daar toch ook vaak problemen geconstateerd worden. Na veel overleg is er voor gekozen om in Haarlem Zuid (ECL, Sancta Maria en Coornhert) een proefoverleg te starten. p 20 november zullen de zorgcoördinatoren van de scholen de professionals bijeen komen om hun expertise met elkaar te delen, met name aan de hand van specifieke gevallen. Uiteraard zal bekeken worden hoe dit gaat verlopen, en of er aanleiding is dit soort overleg uit te breiden naar Haarlem Noord en Schalkwijk. het organiseren van werkgroepoverleg voor de veiligheidscoördinatoren (5 x per jaar) Bij de start van de stuurgroep is in de Kennemerkring afgesproken dat elke school een Veiligheidscoördinator aanstelt, die deelneemt aan het overleg in de werkgroep van Veiligheidscoördinatoren. Behalve de coördinatoren, bezoeken ook de politie op basis van agenda- (leidinggevenden van de schoolkontakt-functionarissen) en Halt deze vergaderingen. De frequentie is 5 à 6 x per jaar. De stuurgroep VIS heeft het vanaf de start zo georganiseerd dat telkens een school die aan de trainingen heeft deelgenomen voor twee jaar de organisatie van deze bijeenkomsten op zich neemt. De coördinator van de stuurgroep is altijd aanwezig om de link naar de stuurgroep te vormen. In heeft het Schoter de bijeenkomsten georganiseerd, vanaf 2005 worden ze door het Kennemer verzorgd. Het zijn zeer leerzame bespreking: er wordt veel praktische ervaring uitgewisseld: incidentenregistratie, schoolveiligheidsplan, eigen taakomschrijving. Steeds is er ook een onderdeel good/bad practise, waarbij een casus wordt verteld en becommentarieerd. Tijdens de vergaderingen blijkt duidelijk dat er grote verschillen tussen de scholen zijn in de manier waarop de VC zijn werk kan doen. ok in dit opzicht zijn deze bijeenkomsten inspirerend, met name voor die scholen waar weinig gebeurt. het publiceren van een Nieuwsbrief voor alle betrokkenen De Nieuwsbrief VIS is inmiddels toe aan nummer 9. We proberen steeds scholen te laten vertellen over hun ervaringen met de trainingen. Maar ook ander nieuws: de lijst met contactfunctionarissen, de ervaringen van leerlingen die als MdL-gespreksleiders zijn opgeleid, nieuwe boeken op het terrein van Veiligheid. Inmiddels wordt de Nieuwsbrief naar de veiligheidscoördinatoren ook digitaal verspreid. Dit wordt zeer op prijs gesteld. Als bijlage bij deze tussenrapportage is een verzendlijst van de Nieuwsbrief opgenomen. het evalueren van de in het convenant afgesproken zaken rapportage aan Kennemerkring en besturenoverleg alsmede het doen van aanbevelingen ter verbetering De coördinator rapporteert elke Kennemerkring-vergadering over de voortgang. De mededelingen worden ook op schrift ter hand gesteld. De stuurgroep is momenteel bezig om de diverse convenanten Veilige School, die eind jaren negentig/ begin deze eeuw zijn vastgesteld, te bekijken, en meer in lijn te brengen met de huidige praktijk (KKvS en stuurgroep). In het besturenoverleg hebben de gemeenten en de besturen deze zaken al gemandateerd aan de KKvS. De opzet is om het oude convenant van Haarlem te actualiseren, en voor de hele KKvS te laten gelden. Dat is bestuurlijk overzichtelijk, en, omdat dit convenant het meest uitgebreid was, zo beschikt iedere school over een voorlopig bruikbaar School Veiligheidsplan. VIS-CNVENANT /maart 2007 pagina: 12

13 Uit de laatste vergadering van de KKvS (eind september 2006) valt hier nog te melden dat inmiddels ook de Velsense scholen graag mee willen doen in de stuurgroep VIS. Hoewel deze scholen al enige jaren tot de KKvS behoren, hebben ze zich tot nog toe afzijdig gehouden, omdat ze al eigen veiligheidsprojecten hadden. Ze zullen nu iemand afvaardigen in de stuurgroep, en mee gaan draaien in bovenstaande activiteiten. Financiën De afgelopen jaren zijn we gesubsidieerd door diverse instanties, voor het uitvoeren van trainingstrajecten op de scholen. Bij de start in 2003 was dat TKI, sinds 2005 bevelen we de scholen het programma van Mediation voor leerlingen aan, dat als eerst heel succesvol op het Kennemer Lyceum van start ging. Vanaf 2003/2004 wordt VIS gesteund door de gemeente Haarlem, waardoor al een aantal scholen een training heeft ontvangen waarbij leerlingen worden ingezet om de veiligheid te vergroten. In de periode daarna volgden ook andere instanties: de gemeentes Bloemendaal en Heemstede, en de provincie Noord-Holland. Met alle instanties zijn de rekeningen tot en met 2005 afgehandeld. Van de gemeente Haarlem is voor de komende jaren tot 2009 ongeveer toegezegd, zodat alle Haarlemse scholen een training kunnen volgen, conform de VIS meerjaren-begroting van eind Voor 2006 reserveerde de gemeente voor VIS een bedrag van ± , waarvoor trainingen kunnen worden gegeven aan: ECL Damiate/ LJC2 Paulus-school ost ter Hout Bovendien kunnen, in verband met zwaardere eisen voor de financiële verantwoording, ook de accountantskosten meegenomen worden in dit budget. Zoals het zich nu laat aanzien, zal VIS dit budget conform de afspraken besteden. VIS-CNVENANT /maart 2007 pagina: 13

14 4. MGAAN MET STRAFBARE FEITEN 4.1. Inleiding. In artikel 13 van het VIS-convenant staat dat scholen een strafbaar feit altijd bij de politie moeten melden. Voor de beoordeling van dergelijke incidenten is een zekere deskundigheid op dit gebied noodzakelijk en de politie heeft deze deskundigheid. Evenals bij andere zaken die met de veiligheid op school te maken hebben en waar de politie een rol kan vervullen is de politie ook bij vermoedelijk gepleegde strafbare feiten een centrale rol toegedicht. In het convenant is deze centrale rol geregeld. Verder leest u hieronder hoe de werkwijze van politie en penbaar Ministerie (M) is. In een overzicht staat welke strafbare feiten zich op school kunnen voordoen Hoe gaan het M en de politie om met strafbare feiten? Bij constatering van strafbare feiten wordt in principe door politie en M het afgesproken jeugdbeleid gehanteerd. Dit betekent dat er op het constateren van een strafbaar feit altijd een reactie volgt. Dit hoeft niet altijd een strafrechtelijke reactie te zijn. Het kan ook een gesprek bij de politie zijn, waarbij de strafzaak kan worden geseponeerd of een (voorwaardelijke) doorverwijzing naar een hulpverlenende jeugdzorginstelling. Het jeugdstrafrecht moet in principe gezien worden als een hulpverlenings-strafrecht. De reactie op een strafbaar feit door een strafrechtelijk minderjarige (tot 18 jaar) zal dus altijd tegen die achtergrond worden genomen. Een eventuele vervolging door het M zal altijd gericht zijn op beperking van de recidivekans Het strafrechtelijk traject: A. Bij feiten van geringe omvang (b.v. vernieling met geringe schade) kan na een gesprek van de politie met de dader in het bijzijn van de ouders een zaak via HALT worden afgedaan. B. De politie doet melding van een strafbaar feit aan de Raad voor de Kinderbescherming Deze kan een nader onderzoek instellen en zonodig overgaan tot verdere maatregelen. C. Door de politie wordt proces verbaal opgemaakt ten behoeve van het penbaar Ministerie Straffen of niet? Het penbaar Ministerie heeft een scala aan mogelijkheden om een strafzaak af te doen, zoveel mogelijk gericht op beperking van de recidivekans. Taak- en leerstraffen (bijv. een cursus) kunnen worden opgelegd. Een zaak kan (voorwaardelijk) worden geseponeerd al dan niet met een mondelinge berisping. Als het M een zaak aan de (kinder)rechter voorlegt heeft de rechter ook weer vele afdoeningsmogelijkheden buiten het opleggen van een tuchtschoolstraf. Als het M twijfelt over de afdoeningsmodaliteit roept zij de hulp in van de Raad voor de Kinderbescherming, die dan een uitgebreid rapport maakt over de situatie van de minderjarige. Daarnaast wordt de Raad altijd gevraagd informatie te verstrekken over de achtergronden van de minderjarige zodat het M een weloverwogen beslissing kan nemen. Kortom: Justitie geeft bij strafrechtelijk minderjarigen altijd een reactie op maat Wat gebeurt er na een melding van een strafbaar feit op school? Het plegen van strafbare feiten is een ernstige zaak. Het zijn overtredingen van de normen/ waarden (en schoolregels), die wij heden ten dage hanteren en accepteren, en die VIS-CNVENANT /maart 2007 pagina: 14

15 zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht. In dat Wetboek staan de strafbare feiten expliciet opgesomd: 1. Vernieling 2. Baldadigheid 3. Lopen over verboden grond 4. Eenvoudige mishandeling 5. Zware mishandeling 6. penlijke mishandeling 7. Bedreiging 8. Diefstal c.q. diefstal met geweld 9. Afpersing 10. Afdreiging 11. Aanranding, schennispleging en verkrachting 12. Heling 13. Belediging 14. Discriminatie 15. Verkoop van (hard) drugs 16. Het voorhanden hebben van wapens NB bij een aantal van deze strafbare feiten speelt de moderne digitale apparatuur een belangrijke rol (zoals , msn, internet, mobiele telefoon) A. In àlle gevallen zoals hiervoor opgesomd schakelt de schooldirectie de politie in. Maar hoe gaat het dan verder? B. De politiefunctionaris, bij voorkeur de politie-contactfunctionaris, bekijkt samen met de school of er inderdaad sprake is van een strafbaar feit. C. Constateert de politiefunctionaris dat er geen strafbaar feit is gepleegd, dan kan een therapeutisch gesprek worden gehouden om het gedrag te corrigeren. D. Wanneer de politiefunctionaris (wel) een strafbaar feit vaststelt kan hij/zij eventueel in overleg met de schooldirectie twee keuzes maken: a). Het gepleegde is te gering om een procesverbaal te maken en er wordt slechts een b). therapeutisch gesprek met betrokkene gevoerd. De politiefunctionaris besluit om al dan niet in overleg met de (jeugd) fficier van Justitie een proces verbaal op te maken en/of na overleg met de ouders te verwijzen naar een hulpverlenende instantie. E. Wanneer een proces verbaal wordt opgemaakt wordt de verdachte/betrokkene door de politie verhoord. F. De politiefunctionaris overlegt daarna met de (jeugd) fficier van Justitie over de te nemen maatregelen en koppelt dit terug naar de schooldirectie. G. De (jeugd) officier van justitie neemt zo snel mogelijk een vervolgbeslissing zo mogelijk na overleg en op advies van de schooldirectie. H. Wanneer de kinderrechter een uitspraak moet doen, zal de officier van justitie dat met spoed op de rol zetten. De kinderrechter kan de strafuitvoering overlaten aan de officier van justitie. De politiefunctionaris wordt hiervan op de hoogte gesteld, die op zijn beurt weer de schooldirectie hiervan in kennis stelt. Een beslissing van de kinderrechter wordt gemeld bij de Raad voor de Kinderbescherming. I. Het is aan te bevelen om een registratie bij te houden van gepleegde strafbare feiten. Daartoe heeft elke school de beschikking over IRIS. Zie, ter illustratie, ook het voorbeeld van een registratieformulier (bijlage) De meeste voorkomende strafbare feiten Strafbare feiten worden zoals eerder vermeld in principe/ altijd gemeld bij de schoolcontactfunctionaris, omdat hij kan beoordelen welke actie moet worden ondernomen. Wan- VIS-CNVENANT /maart 2007 pagina: 15

16 neer de schoolcontactfunctionaris niet direct beschikbaar is, kunnen uiteraard ook andere politiefunctionarissen worden ingeschakeld. Voor een goed begrip van de juridische kwalificatie van strafbare feiten is voor de duidelijkheid een nadere uitleg vermeld. 1) Vernieling (art. 350 WvStr.) 2) Baldadigheid (art. 424 WvStr.) 3) Lopen op verboden grond (art. 461 WvStr.) 4) Eenvoudige mishandeling: daarbij valt te denken aan een droge klap met zeer gering letsel, b.v. een blauw oog. (art.300 WvStr.) 5) Zware mishandeling: mishandeling met ernstig letsel, b.v. bot breuken, waarbij herstel tenminste 4 weken duurt. (art. 302.WvStr.) 6) penlijke geweldpleging: als meerdere personen in het openbaar ( waarbij publiek aanwezig kan zijn), geweld plegen tegen één of meerdere personen of goederen. B.v. meerdere leerlingen mishandelen een leerling of meerdere personen beschadigen de auto van een docent. (art.141 WvStr) 7) Bedreiging: iemand (woordelijk) bedreigen met (zware) mishandeling openlijke geweldpleging brandstichting of verkrachting, waarbij de bedreiging al dan niet kracht wordt bijgezet met een wapen of een ander voorwerp.(art. 285 WvStr) 8) Diefstal: diefstal gepleegd op school dan wel elders, b.v. in winkelcentrum. (art. 310 WvStr.) 9) Diefstal door middel van geweld: het wegnemen van geld of goederen waarbij de diefstal voorafgegaan of vergezeld gaat of gevolgd wordt door gewelddadig handelen, b.v. tasjesroof. (art. 312 WvStr.) 10) Afpersing: iemand door/met geweld of bedreiging met geweld dwingen tot afgifte van geld of goederen.(art.317 WvStr.) 11) Afdreiging: iemand onder bedreiging van smaad of openbaarmaking van een geheim dwingen tot afgifte van geld of goederen b.v. van een leerling wordt geld geëist, waarbij gedreigd wordt dat de dader bekend zal maken dat die leerling nog steeds bedwatert.(art. 318 WvStr.) 12) Aanranding: door geweld of dreigen met geweld iemand dwingen tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen. B.v. iemand krachtig bij de borsten of in het kruis tasten.(art. 246 WvStr.) 13) pzet dan wel schuldheling: het kopen, krijgen of voor handen hebben van gestolen goederen, b.v. het te koop aanbieden of kopen van bromfietsonderdelen of autoradio s voor een zodanige prijs dat vermoed kan worden dat die goederen gestolen zijn.(art. 416 en 417bis WvStr.) 14) Belediging: belediging door woord of geschrift (art. 266 WvStr.) 15) Discriminatie : het opzettelijk uitlaten over een groep mensen wegens hun ras, godsdienst of sexuele geaardheid, ook schriftelijk. (art. 137c t/m f WvStr.) 16) Het voorhanden hebben of dealen in hard drugs: daarbij moet het gaan om heroïne, cocaïne of XTC. (art. 2 en 3 piumwet) Het voorhanden hebben of dealen in soft drugs (art. 3 piumwet) 17) Het voorhanden hebben, dragen, vervoeren en overdragen van wapens vallende onder de Wet Wapens en Munitie. VIS-CNVENANT /maart 2007 pagina: 16

17 5. HANDREIKING VEILIGHEIDS EN ZRGPLAN 5.1. Inleiding Een van de uitvloeisels van dit VIS-Convenant is het schoolgebonden veiligheids en zorgplan (SVP). De stuurgroep heeft daartoe elke school een CD-rom ter beschikking gesteld, waarmee het SVP als een soort invul-oefening gemaakt kan worden. Destijds heeft de politie Kennemerland in het kader van het project Veilige school, het raamwerk voor een dergelijk plan voor haar rekening genomen. Dit raamwerk wordt hierna opgenomen en is bedoeld als ruggesteun voor scholen bij het opstellen van hun eigen veiligheids en zorgplan. In het kader van de samenwerking en uitwisseling, zoals die op het gebied van de veiligheid is afgesproken, is het zinvol, indien scholen dezelfde indeling en werkwijze hanteren, als in dit raamwerk is aangewend. In sommige paragrafen komen zaken aan de orde waarvan de link met veiligheid wellicht ver te zoeken is. Vanuit de zorg die alle bij het onderwijs betrokkenen voor elkaar hebben, zijn deze zaken toch hier opgenomen. In dit plan zijn veel adviezen en aanbevelingen opgenomen. Het staat uiteraard iedere school vrij daar wel of geen gebruik van te maken. verigens onverlet de wettelijk plicht van elke school om in het SVP de zaken goed geregeld te hebben Doelstelling en uitgangspunten Doelstelling De doelstelling van het veiligheids en zorgplan is te komen tot het realiseren van een werkklimaat in de school, waarin leerlingen en medewerkers zich veilig (= op hun plaats) voelen en waarin getracht zal worden in een goede harmonie de schooldoelstelling(en) uit te voeren Uitgangspunten De uitgangspunten hierbij zijn: Leerlingen en medewerkers zijn (mede) verantwoordelijk voor de goede gang van zaken op school. Het is de taak van de directie leerlingen en medewerkers op hun verantwoordelijkheid in deze aan te spreken. Gevolg hiervan is dat veiligheid in de meest brede zin van het woord een vast agendapunt is op vergaderingen van het zorgteam, het personeel, de M.R., het leerlingen bestuur, de oudervertegenwoordiging etc. Het zou zeer wenselijk zijn indien iedere school per schooljaar zou aangeven wat haar doelstellingen op dit punt zijn, waarna uiteraard toetsing, verantwoording en eventueel bijstelling dienen te volgen. uders delegeren een deel van hun verantwoordelijkheid aan de school. De eindverantwoordelijkheid blijft echter bij hen. Dit betekent dat zij bij elk conflict in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte gebracht dienen te worden en dat zij een wezenlijke bijdrage dienen te leveren bij/in de oplossing van het conflict. De school heeft echter ook altijd haar eigen verantwoordelijkheid. mgang met elkaar is een belangrijk aspect in het leven van de schoolbevolking. p welke wijze ontmoeten we elkaar en hoe spreken we elkaar aan? Welke mens zien we in de ander? Daarbij speelt de grondslag van de school een belangrijke rol. Afspraken, leefregels, omgangsregels moeten zo zijn vastgesteld en opgesteld dat zij door alle betrokkenen worden onderschreven en (kunnen) worden nageleefd. Evaluatie van deze regels en daaruit voortvloeiend een mogelijke bijstelling ervan is een regelmatig terugkerende zaak van alle betrokkenen. Leerlingen dienen daarin te worden opgevoed en de begeleiders (= alle me- VIS-CNVENANT /maart 2007 pagina: 17

18 dewerkers van school!) moeten zich bewust zijn van hun rol in het onderwijs èn het opvoedingsproces. Respect is hèt uitgangspunt. Respect voor de ander, maar ook respect voor de omgeving en zelfrespect. Respect voor de ander houdt onder andere in dat zaken als pesten, discriminatie en racisme uit den boze zijn; met respect voor de omgeving wordt bedoeld het gebouw, eigendommen van anderen, etc. Zelfrespect betekent concreet dat niemand mag accepteren, dat een ander een dermate grote invloed heeft dat hij of zij zich onveilig gaat voelen. Het melden van een strafbaar feit is in zo n situatie ook een teken van zelfrespect. Respect wordt eerder opgebouwd als ieder het gevoel heeft deel uit te maken van een gemeenschap, in dit geval de school. Activiteiten die een positieve bijdrage (kunnen) leveren aan het opbouwen van dit gemeenschapsgevoel, zoals schoolfeesten, reizen, maar ook iets als een introductie- en sportdagen zijn van onschatbare waarde. Het melden van (het vermoeden van) een strafbaar feit betekent te allen tijde dat de veiligheidstandem (= veiligheidscoördinator of zorgteam + politie ) in actie komt. ok als de melding komt van een derde, zal genoemde tandem in actie komen Veiligheidscoördinator De veiligheidscoördinator is in eerste instantie de aangewezen persoon die zich in en namens de school bezig houdt met de veiligheid. Hij/zij is een personeelslid, dat liefst full time aan de school verbonden is. Hij/zij is op de hoogte van ontwikkelingen binnen de hedendaagse jeugdcultuur, is in staat om professioneel met spannende gebeurtenissen om te gaan en eventueel te verwijzen naar externe hulpverleners en heeft bovenal een groot vertrouwen bij leerlingen en personeel. Het verdient in dit verband wellicht aanbeveling de veiligheidscoördinator deel te laten uit maken van een/de vertrouwenscommissie. Hij/zij legt verantwoording voor zijn/haar werkzaamheden af bij de directie. Bij meldingen van (het vermoeden van) strafbare feiten neemt de veiligheidscoördinator op zo kort mogelijke termijn contact op met de politie. Samen met de politie wordt bepaald hoe verder te handelen. Voor ouders en leerlingen is de veiligheidscoördinator de eerst aangewezen persoon tot wie men zich kan en moet richten in situaties, waarin de veiligheid in het gedrang komt. De veiligheidscoördinator vertegenwoordigt de school ook op lokaal gebied. Het is immers de bedoeling dat de stuurgroep het op zich neemt de contactpersonen van alle scholen regelmatig (5-6 keer per jaar) bij elkaar te roepen om informatie en ervaringen uit te wisselen. In deze lokale veiligheidsraad staat het uitwisselen van ervaringen centraal. Hij/zij verzorgt ook de contacten met de ouders, niet alleen in het geval van conflictsituaties, maar ook in de preventieve sfeer. Men denke in dit verband aan avonden voor oudervertegenwoordigingen, thema avonden, etc. Het aanwijzen van een veiligheidscoördinator mag beslist niet betekenen dat veiligheid alleen zijn/haar verantwoordelijkheid is. Uitgangspunt is en blijft dat veiligheid ieders verantwoordelijkheid is. De veiligheidscoördinator wordt gefaciliteerd voor zijn/haar werkzaamheden Taak- en functieomschrijving Veiligheidscoördinator p de CD-rom van het SVP staat een omschrijving van de taak van de VC. We geven die taakomschrijving hier puntsgewijs weer: - Een veiligheidscoördinator (VC) is een medewerker die meestal een leidinggevende functie heeft, maar niet noodzakelijk deel uitmaakt van de schoolleiding. VIS-CNVENANT /maart 2007 pagina: 18

19 - De veiligheidscoördinator is verantwoordelijk voor veiligheidszaken in de school en heeft speciale affiniteit met die zaken die op het terrein liggen van sociale veiligheid en die niet altijd rechtstreeks voortvloeien uit de Arbo-wet. Toelichting: natuurlijk zijn er wel raakvlakken tussen sociale veiligheid en de Arbo-wet: een van de pijlers van de Arbo-wet is immers het welzijn van de werknemers (het toepassingsgebied van de Arbo-wet is overigens niet beperkt tot de medewerkers van de school, ook de leerlingen van de school vallen onder de reikwijdte van de Arbo-wet). Een onveilig werkklimaat werkt immers verzuim en ziekte in de hand en is schadelijk voor het leerproces van de leerling en het werkplezier van het personeel. - De veiligheidscoördinator organiseert verder voorlichting, cursussen, trainingen en overleggen. - Daarnaast neemt hij of zij, om ervaringen uit te wisselen, deel aan het netwerk van veiligheidscoördinatoren in zijn of haar regio. - De veiligheidscoördinator is door zijn of haar positie, ervaring en opleiding de aangewezen persoon om de orde en de rust in de school te bevorderen, hiervoor maatregelen te bedenken en uit te voeren en scholing van personeel en leerlingen op het terrein van (sociale) veiligheid te stimuleren en te organiseren. Iedere school heeft een veiligheidscoördinator (VC), comform een afspraak in de Kennemer Kring van Schoolleiders. Meer concreet kan nu de volgende functieomschrijving van de veiligheidscoördinator gegeven worden: De veiligheidscoördinator: handelt in opdracht van de schoolleiding en werkt mee aan het organisatorisch inbedden van het schoolgebonden schoolveiligheidsplan in de school; zorgt ervoor dat beleid, draaiboeken en procedures niet alleen op papier bestaan, maar ook in het denken en het handelen van de schoolbevolking zitten; maakt draaiboeken en procedures rondom veiligheidsthema's voor de school op maat; implementeert een incidentenregistratiesysteem in de school; ondersteunt schoolinterne veiligheidszaken zoals klachtenregelingen, de werking van het instituut vertrouwenspersoon, opvang, begeleiding en nazorg van leerlingen en personeelsleden die bij incidenten betrokken zijn, het opstellen en toezien op de naleving van schoolregels, sancties, toezicht houden en ingrijpen; ondersteunt schoolexterne veiligheidszaken, hierbij kan worden gedacht aan de veiligheid in de directe omgeving van de school en zaken die de routes van en naar school betreffen, dit gebeurt in samenwerking met de verantwoordelijke partijen in stadsdelen en/of gemeente; zet een infrastructuur op binnen een school of een vestiging van een school voor veiligheidsprojecten en betrekt daarbij de schoolleiding, het personeel, de mentoren, de leerlingen en mogelijk ook hun ouders/verzorgers; zorgt voor de planning van opleidingen ter bevordering van de sociale veiligheid op school, zoals het Teamgericht Werkoverleg over Incidenten, het Teamgericht Klassenoverleg over Incidenten, het Hanteren van grensoverschrijdend en agressief gedrag en Leerlingmentoring, Mediation door Leerlingen; meet de voortgang van veiligheidsprojecten op school en de opbrengst ervan; zorgt voor onderlinge afstemming van verschillende veiligheidsprojecten in en om de school opdat de algemene doelstelling, namelijk integrale aanpak, wordt gerealiseerd; VIS-CNVENANT /maart 2007 pagina: 19

20 neemt deel aan de vergaderingen van het regionale veiligheidscoördinatorennetwerk; wordt in zijn of haar taken ondersteund door een werkgroep van personeel en leerlingen per vestiging van een school; wordt ondersteund door een regionaal netwerk van veiligheidscoördinatoren: per regio wordt in een netwerkstructuur een uitwisseling tussen scholen tot stand gebracht over goede en slechte ervaringen in de aanpak van incidenten in en om school, conform de diverse veiligheidsprogramma's van de scholen; wordt ondersteund door regionaal georganiseerde scholing. (taakomschrijving zoals goedgekeurd/aanbevolen door de Stuurgroep VIS) VIS-CNVENANT /maart 2007 pagina: 20

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Convenant Veilige School. tussen

Convenant Veilige School. tussen Convenant Veilige School tussen School : Gemeente : Politie Noord-Holland Noord, Afdeling Openbaar Ministerie Arrondissement Alkmaar : HALT Bureau Noord-Holland Noord : Convenant Veilige School Blz.1 1.1

Nadere informatie

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Zoetermeer

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Zoetermeer Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Zoetermeer Een veilige schoolomgeving is een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van ieder kind en iedere

Nadere informatie

Voorbeeld. Convenant Veiligheid in en om de school Gemeente

Voorbeeld. Convenant Veiligheid in en om de school Gemeente Voorbeeld Convenant Veiligheid in en om de school Gemeente 1 maart 2007 Voorbeeld Blz.1 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve

Nadere informatie

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere Gemeente Almere 2014-2017 Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar 3 Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond

Nadere informatie

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar Een veilige schoolomgeving is een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van ieder

Nadere informatie

CONVENANT De Veilige School 2014-2015

CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL Preambule Onderstaande partijen hebben een gezamenlijk belang bij: Het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken binnen

Nadere informatie

Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014

Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 CONVENANT VEILIG IN EN OM SCHOOL VOORTGEZET EN MIDDELBAAR ONDERWIJS Doelstelling Dit convenant heeft ten doel om tot eenduidige en sluitende afspraken te komen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn

Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn De partners: Gemeente Alphen aan den Rijn vertegenwoordigd door de burgemeester, handelend ter uitvoering van het collegebesluit d.d. 9 januari

Nadere informatie

Wateringse Veld College

Wateringse Veld College Wateringse Veld College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Wateringse Veld College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van Wateringse Veld college

Nadere informatie

Zuid West College 2015

Zuid West College 2015 Zuid West College 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom Zuid West College Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De directeur van het Zuid West College Landelijke

Nadere informatie

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp

Plan van aanpak 2015. Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide. Stadsdeel Escamp De Piramide 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom VSO De Piramide Stadsdeel Escamp Partijen: Stadsdeelkantoor Escamp De rector en de veiligheidscoördinator van VSO de Piramide

Nadere informatie

Protocol Incidentenregistratie

Protocol Incidentenregistratie Protocol Incidentenregistratie Internetversie Vastgesteld 14 juni 2012 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 3 4 UITVOERING... 3 4.1 Doorgeven en melden incidenten decentraal...

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld

Omgaan met agressie en geweld Omgaan met agressie en geweld Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Agressie en geweld... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Sanctiebeleid... 3 1.3 Preventie... 3 1.4 Handelingsprotocol... 4 1.4.1 Algemeen uitgangspunt...

Nadere informatie

Tytylcentrum de Witte Vogel

Tytylcentrum de Witte Vogel Tytylcentrum de Witte Vogel 2015 Plan van aanpak 2015 Veiligheid en leefbaarheid in en rondom tyltylcentrum de Witte Vogel Stadsdeel Escamp Partijen: De directeur van de Witte Vogel Stadsdeelkantoor Escamp

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

Klachtenregeling Kelderwerk

Klachtenregeling Kelderwerk Klachtenregeling Kelderwerk (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie en/of onbehoorlijk gedrag Advies Platformoverleg d.d. 6 februari 2008 Vastgesteld d.d. 28 februari 2008 Op grond van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

BELEID. tegen PESTEN

BELEID. tegen PESTEN BELEID tegen PESTEN Versie januari 2014 Beleid tegen pesten Penta Primair Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend en vaak terugkerend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Juni Inhoudsopgave

Juni Inhoudsopgave Pestprotocol 1 Juni 2010 Inhoudsopgave A. Pestprotocol B. Waarom een pestprotocol? C. Uitgangspunten D. Preventieve maatregelen E. Repressieve maatregelen F. De concrete pedagogische invulling Omwille

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege 2014 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 6 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck

Convenant Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs Ondertekend op 7 november

Nadere informatie

Categorie (a): bij het op heterdaad betrappen op het plegen van een strafbaar feit

Categorie (a): bij het op heterdaad betrappen op het plegen van een strafbaar feit Stappenplan strafbare feiten Een stappenplan strafbare feiten geeft richtlijnen over de acties die er kunnen of moeten worden ondernomen als de school wordt geconfronteerd met een strafbaar feit. De noodzakelijkheid

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht:

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht: 1. Inleiding Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie

Nadere informatie

SCHOOL & VEILIGHEID SAMENWERKINGSPROJECT SCHOLEN, GEMEENTE, POLITIE, JUSTITIE, HALT, GGD S-HERTOGENBOSCH

SCHOOL & VEILIGHEID SAMENWERKINGSPROJECT SCHOLEN, GEMEENTE, POLITIE, JUSTITIE, HALT, GGD S-HERTOGENBOSCH SCHOOL & VEILIGHEID SAMENWERKINGSPROJECT SCHOLEN, GEMEENTE, POLITIE, JUSTITIE, HALT, GGD S-HERTOGENBOSCH SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOOL & VEILIGHEID S- HERTOGENBOSCH 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOOL

Nadere informatie

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers

Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Regeling time out schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen en ontzegging toegang van ouders en verzorgers Inleiding De regeling schorsing en (voornemen tot) verwijdering van leerlingen

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013)

GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) GEDRAGSCODE Samuëlschool ( mei 2013) Deze gedragscode is opgesteld omdat de Samuelschool een veilige school wil zijn. Een school waarin de identiteit en het unieke van iedere persoon uitgangspunt is van

Nadere informatie

Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland.

Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland. Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland. Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig signaleren van pestgedrag kan een adequate

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 15 e montessorischool Maas en Waal 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school -

Nadere informatie

Gedragscode Bernardusschool Den Haag

Gedragscode Bernardusschool Den Haag Gedragscode Bernardusschool Den Haag Ruychrocklaan 340 2597 EE Den Haag Wat is een gedragscode? Een belangrijk onderdeel van veiligheidsbeleid is het opstellen van regels voor het sociale verkeer op school.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONGEWENSTE INTIMITEITEN

KLACHTENREGELING ONGEWENSTE INTIMITEITEN KLACHTENREGELING ONGEWENSTE INTIMITEITEN Inhoud Aandachtspunten Inleiding De regeling van het Hogeland College Bijlage 1: tekst schoolgids Bijlage 2: tekst leerlingenstatuut Een paar belangrijke aandachtspunten

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Pesten 30 augustus 2013

Pesten 30 augustus 2013 Pesten 30 augustus 2013 richtlijnen obomd richtlijnen obomd Beleid t.a.v. agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie Uit: Personeelsbeleidsplan 6.4 Beleid omtrent agressie, geweld, seksuele

Nadere informatie

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag

1. We volgen het vastgestelde protocol n.a.v. het grensoverschrijdende gedrag Protocol grensoverschrijdend gedrag Hoe gaan wij op CBS Marimba om met kinderen die grensoverschrijdend gedrag vertonen: Waarom hebben we op CBS Marimba een protocol grensoverschrijdend gedrag?: Als team

Nadere informatie

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen

Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen BIJLAGE 3 Proceduremaatregelen bij schorsing, voornemen tot verwijdering en verwijdering leerplichtige leerlingen Verschillende maatregelen Er gelden regels ten aanzien van de gang van zaken binnen de

Nadere informatie

CONVENANT EEN VEILIGE SCHOOL

CONVENANT EEN VEILIGE SCHOOL CONVENANT EEN VEILIGE SCHOOL Partijen: Petrus Canisius College, locatie Heiloo Politie Regio Noord-Holland Noord, district Noord-Kennemerland Gemeente Heiloo Openbaar Ministerie Alkmaar EEN VEILIGE SCHOOL

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Veiligheid in het primair onderwijs

Veiligheid in het primair onderwijs Veiligheid in het primair onderwijs 1 april 2009 Maarssen 8 april 2009 Amsterdam 9 april 2009 Den Haag 21 april 2009 Eindhoven 22 april 2009 Assen Marij Bosdriesz, Cecile Godefrooy, Marina Moerkens Programma

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015 GSR Melding, Klacht of Incident 2015 1. Op het moment dat een incident van welke aard dan ook heeft plaatsgevonden, dient de betrokkene (klager) dit te melden bij de manager onderwijs van de eigen afdeling.

Nadere informatie

In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus.

In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus. Voorbeelden van verankering van Veiligezorg In dit overzicht vindt u voorbeelden van hoe u Veiligezorg kunt verankeren. Op centraal of decentraal niveau. Of op beide niveaus. Enquête over veiligheid en

Nadere informatie

CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID

CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID Naam school... Locatie... Adres... Telefoonnummer alg.... Checklist ingevuld door: Naam invuller school... Naam invuller politie... Datum... Invulinstructie Deze checklist is

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College.

PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD. 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. PROCEDURE M.B.T. HET HANDELEN TEGEN AGRESSIE EN GEWELD 1. Inleiding Deze procedure is een onderdeel van het ARBO-beleid van het Esdal College. Het Esdal College is een veilige school. Dit betekent dat

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Incidenten Protocol. A. Inleiding B. Plan van aanpak C. Het opstellen van een tijdsplanning

Incidenten Protocol. A. Inleiding B. Plan van aanpak C. Het opstellen van een tijdsplanning Incidenten Protocol A. Inleiding Dit protocol is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de acties die genomen moeten worden als er een incident plaatsvindt. Dit protocol is verdeeld in de hierna

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen De Wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling heeft. Iedereen binnen de school (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, overige

Nadere informatie

Incidentenprotocollen. Gemini College Ridderkerk

Incidentenprotocollen. Gemini College Ridderkerk Incidentenprotocollen Gemini College Ridderkerk Versie januari 2012 Inhoudsopgave Algemeen, uitgangspunten en straffen blz. 3 Protocol diefstal en vernieling blz. 4 Protocol pesten blz. 4 Protocol vechten

Nadere informatie

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie:

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie: eiligheidskaart Checklist voor een veilige school Naam school/locatie: Inleiding In 2008 is het project Kwaliteitsteams eiligheid van start gegaan. Deze vijf regionale teams zijn ingesteld in opdracht

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

Grensoverschrijdend gedrag MWC

Grensoverschrijdend gedrag MWC Grensoverschrijdend gedrag MWC Protocol: Schorsen en verwijderen 1 Inhoudsopgave Grensoverschrijdend gedrag. Hoofdstuk 1. Fysieke agressie Hoofdstuk 2. Verbale agressie Hoofdstuk 3. Drugs en alcohol (gebruik,

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege. inspirerend - betrokken - ondernemend

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege. inspirerend - betrokken - ondernemend Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege inspirerend - betrokken - ondernemend 2009 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 5 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten

HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten HELLAS-GLANA beleidsnotitie klachten 1. Inhoud 2. Inleiding 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Intentie van het beleid op het gebied van klachten 4. Uitvoering beleid 5. Implementatie 6. Bijlage 1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet Gedragsprotocol 2 0 1 4-2 0 1 5 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 De huisregels 2 De vier sterregels 2 Ongewenst gedrag voorkomen 3 Wat te doen bij ongewenst gedrag? 3 Schorsing 3 Verwijdering 4 Bijlage 1: Formulier

Nadere informatie

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN Documentcode : LVV.M-002 Pagina 1 van 7 Functie omschrijving vertrouwenspersoon Taken vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Algemene klachtenregeling Onderwijs

Algemene klachtenregeling Onderwijs Algemene klachtenregeling Onderwijs Juridisch kader De Wet op het primair onderwijs behandelt in artikel 14 de klachtenregeling. Ouders dan wel verzorgers, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie,

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

Klachtenregeling (herziene versie)

Klachtenregeling (herziene versie) Klachtenregeling (herziene versie) Intentieverklaring van het bestuur (Voorzitter College van Bestuur) Het bestuur van de openbare scholen in Wijk bij Duurstede hecht er waarde aan dat de werknemers in

Nadere informatie

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Inhoudsopgave Bladzijde Verwijderingsprotocol 3 1. Verwijderen uit de les 3 2.

Nadere informatie

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag.

Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Protocol (ernstig) ongewenst gedrag. Op de Wilgenhoek hanteren we: I. Werkwijze ongewenst gedrag - Wilgenhoek II. Protocol Schorsing en verwijdering bij ernstig ongewenst gedrag Spaarnesant I. Werkwijze

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO Onderstaande tekst is gericht op ouders en leerlingen (te bewerken voor in de schoolgids). De klachtenregeling is echter óók opengesteld voor klachten van personeel.

Nadere informatie

Enkele gegevens evens over jezelf en de school:

Enkele gegevens evens over jezelf en de school: VEILIGHEID VRAGENLIJST LEERLINGEN Een belangrijke taak voor de school is te zorgen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld, omdat er soms wordt gediscrimineerd

Nadere informatie

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begripsbepaling... 3 3 Eigen waarneming van ongewenste intimiteiten... 3 4 Vermoeden van ongewenste intimiteiten...

Nadere informatie

... W. Broos/werkgroep PR en communicatie

... W. Broos/werkgroep PR en communicatie 20 maart 2014.................................................................. Gebruik social media W. Broos/werkgroep PR en communicatie Naam notitie/procedure/afspraak Eigenaar/portefeuillehouder Gebruik

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 24-9-2014 Directeuren MT GMR GMR 3-12-2014 GMR 3-12-2014 (advies) College van Bestuur CvB 3-2-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo Protocol Schorsing

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering Protocol schorsing en verwijdering Regels en afspraken Om de voorspelbaarheid binnen onze school te vergroten, willen wij de bij ons geldende regels met betrekking tot de gevolgen van ongewenst gedrag

Nadere informatie

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE INLEIDING Op elke school voor voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 1998 een klachtenregeling verplicht. Deze garandeert een zorgvuldige

Nadere informatie

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO

STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO STICHTING SCHOLENGROEP PRIMATO OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS HENGELO OV. PROTOCOL AGRESSIE EN GEWELD (TUSSEN OUDERS EN SCHOOL) Indien er sprake is van een calamiteit in de zin van geweld op school kan het

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126 11 Visie op schoolveiligheid Clusius College Purmerend Clusius College Purmerend Versie 091126 Inhoudsopgave Visie op schoolveiligheid... 1 1. Beleidsmatige aspecten... 2 2. Sociale aspecten... 3 3. Grensoverschrijdende

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE INZAKE SEKSUELE INTIMIDATIE, DISCRIMINATIE EN GEWELD. Erasmus College te Zoetermeer

KLACHTENPROCEDURE INZAKE SEKSUELE INTIMIDATIE, DISCRIMINATIE EN GEWELD. Erasmus College te Zoetermeer KLACHTENPROCEDURE INZAKE SEKSUELE INTIMIDATIE, DISCRIMINATIE EN GEWELD Erasmus College te Zoetermeer vastgestelde gewijzigde versie: aug. 2015 Inleiding Het is vanzelfsprekend dat een ieder in onze school

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011 Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd Basisschool Dierdonk MT vastgesteld: 07-11-2011 MR behandeld: 19-01-2012 Notitie hulp / behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

Aanspreekpunt pesten en coördineren anti-pestbeleid op school

Aanspreekpunt pesten en coördineren anti-pestbeleid op school Aanspreekpunt pesten en coördineren anti-pestbeleid op school Werken aan een positief schoolklimaat heeft voortdurend aandacht nodig, daarmee is een school nooit klaar. Met de komst van de Wet Veiligheid

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

ALMEERSE SCHOLEN GROEP

ALMEERSE SCHOLEN GROEP ALMEERSE SCHOLEN GROEP KLACHTENREGELING Stichting ABVO Flevoland Stichting ASG Stichting Entrada Klachtenregeling Almeerse Scholen Groep : Stichting ABVO Flevoland, Stichting ASG en Stichting Entrada 1

Nadere informatie

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon Hulpmiddel 6 Functieomschrijving vertrouwenspersoon Arbocatalogus Particuliere Beveiliging 1-4-2012 Inhoudsopgave Functie omschrijving vertrouwenspersoon... 3 Taken vertrouwenspersoon... 3 Kwalificatie

Nadere informatie