Ontslag om bedrijfseconomische. Informatie voor werkgevers en werknemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontslag om bedrijfseconomische. Informatie voor werkgevers en werknemers"

Transcriptie

1 Ontslag om bedrijfseconomische redenen Informatie voor werkgevers en werknemers

2 Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor tijdelijk inkomen. Dit doen wij op basis van de WW, WIA, WAO, Wajong, WAZ, WAZO en Ziektewet.

3 Inhoud Ontslag om bedrijfseconomische redenen 2 Redenen voor ontslag 3 Toestemming voor ontslag via UWV WERKbedrijf 4 Regels bij ontslag om bedrijfseconomische redenen 7 Regels voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst 12 Wat kan het WERKbedrijf voor u betekenen? 14 Werkgebieden Arbeidsjuridische dienstverlening 15 Overzicht onderbouwing ontslagaanvraag 18

4 Ontslag om bedrijfseconomische redenen Als een werkgever een werknemer wil ontslaan, kan hij dat op een aantal manieren doen. De werkgever kan de werknemer vragen akkoord te gaan met zijn ontslag. Bijvoorbeeld door een beëindigingsovereenkomst te tekenen. Als de werknemer akkoord gaat, dan heeft dat geen nadelige gevolgen voor zijn eventuele WW-uitkering. De werknemer hoeft dus ook niet te protesteren tegen zijn ontslag om een WW-uitkering te krijgen. Als een werknemer zich heeft misdragen kan dat wél nadelige gevolgen hebben voor een eventuele WW-uitkering. Dit is ook het geval als de werknemer zelf ontslag neemt zonder goede reden. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst wil beëindigen en de werknemer hier niet mee akkoord gaat, is daarvoor meestal toestemming nodig van UWV WERKbedrijf. Bijvoorbeeld als een werknemer niet akkoord gaat met ontslag om bedrijfseconomische redenen. Binnen UWV WERKbedrijf houdt de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening zich bezig met het behandelen van ontslagaanvragen. In deze brochure vindt u antwoord op de vragen: Hoe verloopt de behandeling van een ontslagaanvraag bij het WERKbedrijf? Welke gegevens zijn van belang bij de aanvraag van een ontslagvergunning? Waar moet rekening mee worden gehouden bij het opzeggen van een arbeidsovereenkomst als u een ontslagvergunning van het WERKbedrijf hebt? 2

5 Redenen voor ontslag Bij UWV WERKbedrijf kan een werkgever een ontslagvergunning aanvragen in geval van ontslag om bedrijfseconomische redenen en ontslag om persoonlijke redenen. Persoonlijke redenen Bij ontslag om persoonlijke redenen is er een situatie waarin de werknemer onvoldoende functioneert, langdurig ziek is, regelmatig ziek is, nalatig is of verwijtbaar handelt of ernstige gewetensbezwaren heeft. Ook kan er een verstoorde werkrelatie zijn ontstaan. Bedrijfseconomische redenen Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen kunt u denken aan: een slechte financiële situatie, structurele werkvermindering, bedrijfsorganisatorische redenen, beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten, technologische veranderingen (bijvoorbeeld automatisering) en bedrijfsverhuizing. In deze brochure vindt u de informatie over ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wilt u informatie over het aanvragen van een ontslagvergunning om persoonlijke redenen, vraag dan naar de brochure Ontslag om persoonlijke redenen bij uw vestiging van het WERKbedrijf. 3

6 Toestemming voor ontslag via UWV WERKbedrijf Hoe verloopt de ontslagprocedure? Aanvraag De werkgever dient een ontslagaanvraag in bij een van de vestigingen van de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van UWV WERKbedrijf. Daarin geeft de werkgever aan welke werknemer om welke redenen wordt voorgedragen voor ontslag. UWV WERKbedrijf beoordeelt de aanvraag en controleert of deze compleet is. Advies ontslagcommissie Het dossier wordt voorgelegd aan de ontslagadviescommissie. Hierin zitten vertegenwoordigers van werkgeversen van werknemers organisaties. De commissie adviseert over het al dan niet verlenen van toestemming voor ontslag. 4 Reactie werknemer UWV WERKbedrijf stuurt een kopie van de ontslagaanvraag naar de werknemer. Die moet hiermee vertrouwelijk omgaan, maar mag de informatie wel voorleggen aan een vertegenwoordiger, bijvoorbeeld de vakbond, een advocaat of een rechtsbijstandsverzekeraar. Als de werkgever niet wil dat bepaalde gegevens aan de werknemer worden doorgestuurd of ter inzage worden gegeven, dan kunnen deze gegevens geen rol spelen in de aanvraag voor de ontslagvergunning. De werknemer krijgt vervolgens twee weken de tijd om te reageren. De werkgever krijgt de reactie van de werknemer toegestuurd. Zo nodig vraagt het WERKbedrijf de werkgever te reageren op het verweer van de werknemer. De werknemer kan daar een reactie op geven. Beslissing UWV WERKbedrijf neemt de uiteindelijke beslissing op de aanvraag. De beslissing, inclusief motivering, wordt toegestuurd aan de werkgever en de werknemer. Tegen de beslissing is geen bezwaar of beroep mogelijk.

7 Collectief ontslag met een verklaring van de vakbonden Als bij een collectieve ontslagaanvraag een verklaring van de vakbonden is gevoegd, die inhoudt dat de door de werkgever aangevoerde redenen voor ontslag leiden tot het structureel vervallen van het voorgestelde aantal arbeidsplaatsen, zal UWV WERKbedrijf de bedrijfseconomische redenen niet meer toetsen. In dat geval hoeft de werkgever niet aannemelijk te maken dat op grond van bedrijfseconomische redenen arbeidsplaatsen dienen te vervallen. De toets door het WERKbedrijf beperkt zich in dat geval tot de ontslagkeuze (is het afspiegelingsbeginsel juist toegepast?) en de beoordeling van de herplaatsingsmogelijkheden. Hiervoor dient de werkgever dan nog de benodigde informatie aan te leveren. Het is echter mogelijk dat werknemers inhoudelijk verweer voeren met betrekking tot de bedrijfseconomische redenen en zich daarbij beroepen op nieuwe feiten en omstandigheden. Deze moeten zich voordoen na indiening van de ontslagaanvraag bij UWV WERKbedrijf. Zo n verweer kan tot gevolg hebben dat het WERKbedrijf alsnog zal moeten beoordelen of de door de werkgever aangevoerde bedrijfseconomische redenen redelijkerwijs moeten leiden tot het structureel vervallen van het voorgestelde aantal arbeidsplaatsen. Hoe lang duurt de behandeling van de ontslagaanvraag? De behandeling van de aanvraag duurt in de regel vier tot zes weken. Als een werknemer met een arbeidshandicap betrokken is bij een bedrijfseconomisch ontslag, zal de doorlooptijd langer zijn als advies wordt gevraagd aan een verzekeringsarts en/of arbeidsdeskundige. 5

8

9 Regels bij ontslag om bedrijfseconomische redenen Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen gelden speciale regels. Hieronder vindt u de vragen die beantwoord moeten worden bij de aanvraag van een ontslagvergunning en de consequenties voor de aanvraag. Wat zijn bedrijfseconomische redenen? Bij de aanvraag voor een ontslagvergunning maakt de werkgever de bedrijfseconomische redenen van het ontslag aannemelijk. Bijvoorbeeld: slechte financiële situatie, werkvermindering (acuut of geleidelijk), organisatorische redenen (reorganisatie), technologische veranderingen, beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsverhuizing of het vervallen van (loonkosten)subsidie. De ontslagaanvraag zal in een aantal situaties moeten worden onderbouwd met cijfermatige gegevens, zoals de winst- en verliesrekening, balans, omzetcijfers en/of een accountantsverklaring. Afhankelijk van de aard van de bedrijfseconomische reden zullen meer of minder financiële gegevens noodzakelijk zijn. Is er sprake van een reorganisatie, dan moet worden aangegeven in hoeverre de onderneming er anders uit komt te zien. Achter in deze brochure staat het Overzicht onderbouwing ontslagaanvraag. Dat biedt een leidraad bij het opstellen van een aanvraag voor een ontslagvergunning om bedrijfseconomische redenen. Hoeveel werknemers worden ontslagen? Krijgen 20 of meer werknemers ontslag om bedrijfseconomische redenen, bijvoorbeeld door een reorganisatie? Dan is er sprake van collectief ontslag. De werkgever moet dan eerst de vakbonden en de ondernemingsraad raadplegen. En het ontslag moet worden gemeld bij UWV. Bij de melding moet werkgever een aantal vaste gegevens meesturen aan UWV. Het maakt niet hoe de werkgever komt tot ontslag. Dit kan met wederzijds goedvinden, maar ook door ontbinding via de kantonrechter of het volgen van ontslagprocedure bij UWV. Als achteraf blijkt dat een werkgever de verplichting niet heeft nageleefd, dan is de opzegging (ook al is er toestemming van UWV) vernietigbaar. Dat geldt ook bij een beëindiging met wederzijds goedvinden. Wilt u meer weten over collectief ontslag? Kijk dan op bij de informatie over de ontslagprocedure bij UWV. 7

10 Welke werknemers worden ontslagen? De ontslagvolgorde wordt bepaald door het afspiegelingsbeginsel. Afspiegelingsbeginsel Bepalen duur dienstverband Afspiegeling wordt toegepast per categorie uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging op basis van de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies. De werknemers binnen een categorie uitwisselbare functies worden ingedeeld in vijf leeftijdsgroepen: van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. De verdeling van de ontslagen over de leeftijds groepen dient zo te gebeuren dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies na de ontslagen verhoudingsgewijs zoveel mogelijk gelijk is aan die voor de ontslagen. Vervolgens wordt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voorgedragen. Bij uitwisselbare functies gaat het om functies die naar functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar zijn. En functies die naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn. Bij afspiegeling moet per leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienst verband als eerste voor ontslag worden voorgedragen. Soms is het lastig om vast te stellen wie het kortste dienstverband heeft. Belangrijk is de datum van indiensttreding en de totale duur van het dienstverband. Als het bedrijf is overgenomen, dan telt de duur van het dienstverband van vóór de overname mee. Daarnaast tellen ook de perioden mee waarin een werknemer via een derde heeft gewerkt, bij het bepalen van de lengte van het dienstverband. De perioden moeten dan wel binnen drie maanden zijn opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor hetzelfde werk. Van belang is dat het gaat om de uitwisselbaarheid van functies, dus niet van werknemers. Afspiegeling is niet aan de orde als een functie komt te vervallen die slechts door één werknemer wordt bekleed, een zogenoemde unieke functie. Evenmin is afspiegeling aan de orde bij een categorie uitwisselbare functies die geheel komt te vervallen. Alle werknemers binnen deze categorie uitwissel bare functies moeten dan immers afvloeien. Bij het vervallen van deze functies worden alleen de bedrijfseconomische redenen en de mogelijkheid tot herplaatsing van de werknemers getoetst. 8

11 Bijzondere situaties Arbeidsgehandicapte werknemers In bepaalde gevallen is het mogelijk om af te wijken van het afspiegelingsbeginsel. Dit is het geval wanneer de werkgever aannemelijk maakt dat een werknemer onmisbaar is. Ook kan van het afspiegelingsbeginsel worden afgeweken als een werknemer een zwakke arbeidsmarktpositie heeft en de daaropvolgende werknemer die voor ontslag in aanmerking komt een goede arbeidsmarktpositie heeft. Of wanneer de werkgever een werknemer bij een derde te werk heeft gesteld en vervanging niet redelijk is. Het moet dan wél gaan om een werknemer die onder toezicht en leiding van die derde werkzaam is. In dit laatste geval kan de werkgever een beroep doen op de hardheidsclausule. Een arbeidsgehandicapte werknemer (in artikel 4:4, tweede lid van het Ontslagbesluit wordt aangeduid welke werknemers als arbeids gehandicapt worden aangemerkt) geniet in een aantal gevallen extra ontslagbescherming bij een bedrijfseconomisch ontslag. UWV WERKbedrijf verleent alleen een ontslag vergunning als er geen mogelijkheden zijn de werknemer binnen 26 weken al dan niet door middel van scholing in een aangepaste of andere passende functie te herplaatsen binnen de organisatie. Zo nodig vraagt het WERKbedrijf hierover advies aan een verzekeringsarts en/ of een arbeidsdeskundige. Een beroep op zo n afwijkingsgrond moet altijd goed worden gemotiveerd en onderbouwd. Als een beroep slaagt, dan heeft dat tot gevolg dat de eerstvolgende werknemer met het kortste dienstverband binnen de betreffende leeftijdsgroep voor ontslag in aanmerking komt. Voor de schoonmaakbranche en de uitzendbranche gelden afwijkende regels bij het bepalen van de volgorde van ontslag. Raadpleeg voor meer informatie de Beleidsregels Ontslagtaak UWV op (ontslag) of neem contact op met het de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van het WERKbedrijf. 9

12

13 Hoe beoordeelt UWV WERKbedrijf de aanvraag? Het WERKbedrijf beoordeelt de redelijkheid van de ontslaggrond. Dit betekent dat: De bedrijfseconomische redenen aannemelijk moeten zijn gemaakt. Dit is anders als een verklaring van de vakorganisaties is bijgevoegd bij een collectieve ontslagaanvraag. De juiste werknemers moeten zijn voorgedragen voor ontslag (afspiegeling). Aannemelijk moet zijn gemaakt dat er geen mogelijkheid is om werknemers te herplaatsen. Zijn deze punten in de ontslagaanvraag aannemelijk gemaakt, dan wordt de ontslagvergunning verleend. Dit wil niet automatisch zeggen dat de arbeidsovereenkomst dan kan worden opgezegd. Er gelden regels voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst. Voor de uitvoering van de ontslagtaak heeft UWV WERKbedrijf beleidsregels opgesteld. Deze Beleidsregels Ontslagtaak UWV zijn terug te vinden op Hoe gaat het verder nadat de beslissing is gevallen? Het is niet mogelijk om bezwaar te maken of beroep in te stellen tegen de beslissing van UWV WERKbedrijf. Wel kunt u een klacht indienen over de afhandeling van de ontslagprocedure. Hoe u dit kunt doen, leest u in de brochure Ik heb een klacht van UWV. Als UWV WERKbedrijf geen toestemming voor ontslag heeft verleend, mag de arbeidsovereenkomst met de werknemer niet worden opgezegd. Als UWV WERKbedrijf toestemming voor ontslag heeft verleend, moet de werkgever de arbeidsovereenkomst zelf opzeggen. De toestemming is acht weken geldig. Als de werkgever gebruik wil maken van de ontslagvergunning, moet hij binnen die acht weken een brief sturen aan de werknemer waarin de arbeidsovereenkomst formeel wordt opgezegd. De geldende opzegtermijn moet in het oog worden gehouden en de werkgever moet zich houden aan de regels voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst. 11

14 Regels voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst Op het moment dat UWV WERKbedrijf toestemming heeft gegeven om een werknemer te ontslaan, wil dat niet zeggen dat dit meteen kan. Er gelden regels voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van het WERKbedrijf. Hier vindt u een aantal richtlijnen. Opzegtermijn Een werkgever moet zich in ieder geval houden aan de geldende opzegtermijn. Deze termijn staat in de arbeidsovereenkomst of de CAO. Als er geen afspraken over zijn, dan geldt de wettelijke opzegtermijn. Deze is één tot vier maanden, afhankelijk van de duur van het dienstverband. Was de werknemer op 1 januari jaar of ouder en had hij op dat moment al een langere opzegtermijn opgebouwd dan de wettelijke, dan blijft deze langere termijn voor hem gelden. Is deze werknemer echter na 1 januari 1999 van baan veranderd, dan vervalt het recht op een langere opzegtermijn. Werknemers met zwangerschaps- of bevallingsverlof De arbeidsovereenkomst kan niet worden opgezegd tijdens zwangerschap, zwangerschapsverlof of bevallingsverlof. Dit opzegverbod blijft van kracht tot zes weken na het bevallingsverlof, als het werk is hervat. Wanneer de ontslagprocedure bij UWV WERKbedrijf is gevolgd, kan de werkgever de opzegtermijn met een maand verkorten. Wel moet er in ieder geval één maand opzegtermijn overblijven. 12

15 Werknemers in de medezeggenschap Discriminatie Procedure Kennelijk onredelijke opzegging Werknemers die betrokken zijn bij de medezeggenschap in de organisatie kunnen niet zomaar ontslagen worden. Bijvoorbeeld leden van de onder nemings raad, van een commissie van die raad, van een arbocommissie of van een bijzondere onderhandelings groep. Dit geldt ook voor medezeggen schapsleden die korter dan twee jaar geleden lid zijn geweest en nieuwe kandidaten voor de medezeggenschap van een organisatie. Volgens de Wet gelijke behandeling mag er geen onderscheid worden gemaakt tussen mannen en vrouwen en bijvoorbeeld ook niet naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, nationaliteit, seksuele voorkeur, leeftijd, burgerlijke staat, arbeidsduur, handicap of chronische ziekte. Klachten of vragen over gelijke behandeling worden behandeld door de Commissie Gelijke Behandeling, Postbus 16001, 3500 DA Utrecht, telefoon (030) Een werknemer die met toestemming van UWV WERKbedrijf is ontslagen maar dit ontslag niet terecht vindt, kan zich wenden tot de kantonrechter. Het gaat dan om de vraag of de opzegging kennelijk onredelijk is. Daarvan kan sprake zijn als de gevolgen van de opzegging voor de werknemer onredelijk zijn of de werknemer van mening is dat de werkgever voorgewende redenen heeft aangevoerd. De rechter kan de werknemer een schadevergoeding toekennen of herstel van de dienstbetrekking. De werknemer moet zo n procedure binnen zes maanden na het ontslag starten. 13

16 Wat kan het WERKbedrijf voor u betekenen? Informatie over ontslag De regels die gelden bij ontslag zijn ingewikkeld voor iemand die er niet dagelijks mee te maken heeft. U kunt daarom bij de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van het WERKbedrijf terecht voor informatie. Werkgevers kunnen een afspraak maken voor een oriënterend gesprek over ontslag van werknemers of voor een toelichting op de aanvraag van ontslag. Werknemers kunnen terecht voor informatie over de vervolgstappen. Het WERKbedrijf levert geen rechtshulp of rechtsbijstand. Bemiddeling naar werk Ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Daarom is het goed om te weten dat u ook een beroep kunt doen op de andere dienstverlening van het WERKbedrijf: het matchen van personeelsvraag en aanbod, bemiddeling, sollicitatietrainingen en andere begeleiding. Werkgevers kunnen het WERKbedrijf in de arm nemen om ervoor te zorgen dat werknemers in een vroeg stadium naar een andere baan worden begeleid. Werknemers kunnen gebruikmaken van de voorzieningen van het WERKbedrijf. Het WERKbedrijf beschikt over het meest complete vacatureoverzicht en is hét adres voor werk. Meer informatie Deze brochure geeft u een beeld over ontslag en de ontslagprocedure bij UWV WERKbedrijf. Voor specifieke informatie of advies over ontslagzaken kunt u onder meer terecht bij uw werkgevers- of werknemersorganisatie, rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat. Voor vragen of informatie over de ontslagprocedure bij het WERKbedrijf kunnen werkgevers en werknemers zich richten tot het WERKbedrijf Arbeidsjuridische dienstverlening in het werkgebied. De adressen van de vestigingen vindt u op 14

17 Werkgebieden Arbeidsjuridische dienstverlening Omdat de grenzen van de werkgebieden niet altijd gelijk zijn aan de provinciegrenzen, staat hier een overzicht van de locaties UWV WERKbedrijf Arbeidsjuridische dienstverlening en de werkgebieden waarvoor de locaties verantwoordelijk zijn. De adressen van Arbeidsjuridische dienstverlening vindt u op Vestiging Groningen Werkgebied: de provincies Groningen, Friesland en Drenthe Vestiging Arnhem Werkgebied: de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Berkelland, Beuningen, Bronckhorst, Brummen, Buren, Culemborg, Deventer, Doesburg, Doetinchem, Druten, Duiven, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Groesbeek, Harderwijk, Heerde, Heumen, Lingewaal, Lingewaard, Maasdriel, Millingen aan de Rijn, Montferland, Mook en Middelaar, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijkerk, Nijmegen, Nunspeet, Olst-Wijhe, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Overbetuwe, Putten, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Scherpenzeel, Tiel, Ubbergen, Valburg, Voorst, Wageningen, Wars, Westervoort, West-Maas en Waal, Wijchen, Winterswijk, Zaltbommel, Zeewolde, Zevenaar, Zutphen Vestiging Hengelo Werkgebied: de gemeenten Almelo, Borne, Dalfsen, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hattem, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Kampen, Losser, Oldebroek, Oldenzaal, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Wierden, Zwolle, Zwartewaterland 15

18 Vestiging Eindhoven Werkgebied: de gemeenten Alphen-Chaam, Asten, Baarle-Nassau, Beesel, Bergen (L), Bergeijk, Bernheze, Best, Bladel Cranendonck, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Deurne, Dongen, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Gennep, Grave, Gilze en Rijen, Goirle, Haaren, Heeze-Leende, Helmond, s-hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Horst aan de Maas, Laarbeek, Landerd, Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Nederweert, Nuenen CA, Oirschot, Oisterwijk, Oss, Peel en Maas, Reusel-De Mierden, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Someren, Son en Breugel, Tilburg, Uden, Valkenswaard, Veghel, Veldhoven, Venlo, Venray, Vught, Waalre, Waalwijk, Weert Vestiging Maastricht Werkgebied: de gemeenten Beek, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nuth, Onderbanken, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal Vestiging Rotterdam Werkgebied: de gemeenten Aalburg, Albrandswaard, Alblasserdam, Barendrecht, Bergen op Zoom, Binnenmaas, Breda, Brielle, Capelle aan den IJssel, Cromstrijen, Dirksland, Dordrecht, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Giessenlanden, Goedereede, Gorinchem, Graafstroom, Halderberge, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Leerdam, Liesveld, Maassluis, Middelharnis, Moerdijk, Nieuw-Lekkerland, Oosterhout, Oostflakkee, Oud-Beijerland, Papendrecht, Ridderkerk, Roosendaal, Rotterdam, Rucphen, Schiedam, Sliedrecht, Spijkenisse, Steenbergen, Strijen, Vlaardingen, Werkendam, Westvoorne, Woensdrecht, Woudrichem, Zederik, Zundert, Zwijndrecht en de provincie Zeeland Vestiging Amersfoort Werkgebied: de gemeenten Almere, Amersfoort, Baarn, Blaricum, Bunnik, Bunschoten, Bussem, De Bilt, Dronten, Eemnes, Hilversum, Houten, Huizen, Laren, Lelystad, Leusden, Lopik, Montfoort, Muiden, Naarden, Nieuwegein, Noordoostpolder, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Urk, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Weesp, Woerden, Woudenberg, Wijdemeren, Wijk bij Duurstede, IJsselstein, Zeist 16

19 Vestiging s-gravenhage werkgebied: de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bergambacht, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, Delft, Gouda, s-gravenhage, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Lisse, Leiden, Leiderdorp, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Nederlek, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Ouderkerk, Oudewater, Pijnacker-Nootdorp, Rijnwoude, Rijswijk, Schoonhoven, Teylingen, Vlist, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar, Westland, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zuidplas Vestiging Haarlem Werkgebied: de gemeenten Aalsmeer, Alkmaar, Amstelveen, Amsterdam, Anna Paulowna, Beemster, Bergen, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Den Helder, Diemen, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Graft-De Rijp, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Harenkarspel, Heemskerk, Heemstede, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Landsmeer, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Koggenland, Opmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, De Ronde Venen, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Uitgeest, Uithoorn, Velsen, Venhuizen, Waterland, Wieringen, Wieringermeer, Wormerland, Zaanstad, Zandvoort, Zeevang, Zijpe 17

20 Overzicht onderbouwing ontslagaanvraag De werkgever kan ontslag aanvragen om een aantal redenen. Die kunnen bedrijfseconomisch van aard zijn of gelegen zijn in de persoon van de werknemer. UWV WERKbedrijf moet beschikken over volledige en adequate gegevens om een oordeel te kunnen geven over de aannemelijkheid van de door de werkgever aangevoerde reden(en) van het ontslag. Het antwoord op de vraag over welke gegevens UWV WERKbedrijf moet beschikken om de ontslagaanvraag in behandeling te kunnen nemen, hangt af van de door de werkgever aangevoerde reden(en) van het ontslag. Worden meerdere ontslaggronden aangevoerd dan zullen deze gronden elk afzonderlijk onderbouwd moeten worden. Als onderstaande gegevens (indien van toepassing) in een ontslagaanvraag zijn opgenomen, is de kans groot dat de ontslagaanvraag voldoende gegevens bevat om de ontslagprocedure te kunnen starten. Let wel: het WERKbedrijf kan altijd, afhankelijk van het concrete geval, om aanvullende informatie verzoeken alvorens de ontslagaanvraag in behandeling te nemen. Ook kan het zijn dat bepaalde informatie of bepaalde documenten in een concreet geval niet noodzakelijk zijn om een ontslagaanvraag te kunnen gaan behandelen. Als u na raadpleging van dit overzicht nog vragen heeft over de te verstrekken informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Arbeidsjuridische dienstverlening van het WERKbedrijf. De adressen vindt u op werk.nl bij het thema Ontslag. Als een ontslagaanvraag wordt ingediend om bedrijfseconomische redenen, moeten die redenen aannemelijk worden gemaakt. Er zijn verschillende bedrijfseconomische redenen. Bijvoorbeeld: een slechte financiële situatie, structurele werkvermindering, bedrijfsorganisatorische redenen, beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten, technologische veranderingen (bijvoorbeeld automatisering) of bedrijfsverhuizing. Afhankelijk van de soort bedrijfseconomische reden zullen meer of minder financiële gegevens noodzakelijk zijn. Is er bijvoorbeeld sprake van een reorganisatie, dan moet worden aangegeven in hoeverre de onderneming er anders uit komt te zien. 18

21 UWV beoordeelt de redelijkheid van de aangevoerde ontslaggrond. Dit betekent dat: 1 aannemelijk moet zijn dat er inderdaad een bedrijfseconomische reden is voor het structureel vervallen van de arbeidsplaats(en); 2 de juiste werknemer(s) moet(en) zijn voorgedragen voor ontslag (ontslagvolgorde, afspiegelingsbeginsel); 3 aannemelijk moet zijn dat er geen mogelijkheden zijn om de werknemer(s) te herplaatsen. De genoemde drie punten zullen onderbouwd moeten worden. Ad. 1 Onderbouwing bedrijfseconomische reden Bij slechte financiële situatie Een toelichting met: - de oorzaak van de slechte financiële situatie; benoem concreet waaruit de bedrijfseconomische noodzaak blijkt en verwijs naar specifieke posten/passages in de meegestuurde cijfermatige rapportages; - een onderbouwing van het minimaal te bezuinigen bedrag op personeelskosten; - andere genomen of te nemen kostenbesparende maatregelen. Cijfermatige gegevens over de afgelopen drie jaar (en het huidige jaar), zoals balans en winst- en verliesrekening met toelichting. Soms zijn jaarstukken over minder jaren voldoende. Dan moet de slechte financiële situatie wel op een andere manier worden onderbouwd, bijvoorbeeld met een brief van de accountant of de bank. Liquiditeitsbegroting voor minimaal de komende zes maanden. Bij werkvermindering Er zijn twee soorten werkvermindering: a. Acute werkvermindering b. Geleidelijke werkvermindering Ad a. Acute werkvermindering Een toelichting met: - de reden van de acute werkvermindering; - een opgave van weggevallen omzet, project, opdracht of bepaald werk; uitleg dat deze werkvermindering structureel van aard is; - de relatie tussen de werkvermindering en het vervallen van arbeidsplaatsen in juist deze functie(s); - een uitleg hoe tot het aantal ontslagaanvragen is gekomen in relatie tot de werkvermindering. 19

22 Bij plotselinge omzetvermindering: - Een cijfermatig overzicht van de ontwikkelingen in omzet, kostenposten en resultaten per maand over het afgelopen jaar en het huidige jaar; - Een prognose van de gevolgen bij ongewijzigd en gewijzigd beleid voor ten minste de komende zes maanden. Bij plotseling wegvallen van een project, opdracht of bepaald werk: - Een schriftelijke bevestiging van de opzegging of het wegvallen van de werkzaamheden; - De orderportefeuille en/of opgave van de aanwezige werkvoorraad; - Een prognose van de orderportefeuille en/of verwachte nieuwe opdrachtgevers voor ten minste de komende zes maanden. Ad b. Geleidelijke werkvermindering Een toelichting met: - de reden van de geleidelijke omzetdaling; uitleg dat deze omzetdaling structureel van aard is; - de specifieke activiteiten waar de omzet daalt; - de relatie tussen de omzetdaling en het vervallen van arbeidsplaatsen in juist deze functie(s); - een uitleg hoe tot het aantal ontslagaanvragen is gekomen in relatie tot de werkvermindering. Een overzicht van de ontwikkelingen in omzet, kostenposten en resultaten per maand over (zo mogelijk) de afgelopen drie jaar, waaronder het huidige jaar. Een prognose van de gevolgen bij ongewijzigd en gewijzigd beleid voor de komende zes maanden. Bij organisatorische veranderingen, reorganisatie Een toelichting met: - de reden om de organisatie te veranderen; - de gevolgen voor de verschillende afdelingen; - de gevolgen voor de aanwezige functies; - de gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen per functie. Zo mogelijk de organogrammen van vóór en ná de verandering. 20

23

24 Bij technologische veranderingen Een toelichting met: - de reden voor de technologische verandering, bijvoorbeeld automatisering, robotisering; - de gevolgen als de veranderingen niet worden doorgevoerd ( worst case scenario ); - de gevolgen voor de verschillende afdelingen; - de gevolgen voor de aanwezige functies; - de gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen per functie. Bij beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten Een toelichting met: - de datum van de (gedeeltelijke) beëindiging; - de reden van de (gedeeltelijke) beëindiging; - eventuele herplaatsingsinspanningen; - gedane inspanningen tot overname van (een deel van) de onderneming. Informatie waaruit blijkt dat de activiteiten echt worden beëindigd, bijvoorbeeld over de bestemming van de activa (bijvoorbeeld het pand, de voorraad en het klantenbestand) na de beëindiging. Bij bedrijfsverhuizing Een toelichting met: - de (verwachte) datum van de verhuizing; - de reden(en) van de verhuizing; - het oude en het nieuwe adres; - uitleg of alle werknemers een aanbod hebben gehad om op de nieuwe locatie verder te werken; geef aan wat de reactie daarop was. Een document dat aangeeft dat het bedrijf verhuisd is of gaat verhuizen, bijvoorbeeld informatie voor klanten/verhuisbericht. Bij vervallen van (loonkosten) subsidie Een toelichting met: - de datum waarop de (loonkosten) subsidie (gedeeltelijk) vervalt; - uitleg welke inspanningen zijn gedaan om de subsidie te behouden; - de reden waarom niet gevraagd kan worden de loonkosten zelf te dragen. Documenten waaruit blijkt dat de (loonkosten) subsidie (gedeeltelijk) vervalt. 22

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%)

2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141 (+110%) Prognose dementie datum: 23-01-2013 www.alzheimer-nederland.nl Prognose aantal mensen met dementie in Nederland 2013 2014 2020 2030 2040 Nederland 256845 263800 (+3%) 310622 (+21%) 426103 (+66%) 538141

Nadere informatie

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014

voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Wmo: Financiële gevolgen meicirculaire 2015 (bedragen in ) gemeente Budget per inwoner 2015 voordeel/nadeel t.o.v. berekening januari 2014 Ouder-Amstel 7-80 Schiermonnikoog 12-109 Oostzaan 57-10 Lansingerland

Nadere informatie

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict

Hoe vaak wordt een delict in uw gemeente gepleegd? Score op 10.000 inwoners per soort delict In Den Haag zijn er 50,5 inbraken per 10.000 inwoners. 1. 40. 37. 9. 26. 44. 35. 10. 30. 43. 13. 18. 17. 5. 33. 8. 14. 24. 4. 12 25. 16. 45. 2. 34. 41. 39. 15. 27. 42. 23. 29. 19. 21. 7. 36. 31. 28. 22.

Nadere informatie

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014

Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 Uitstroom Nazorgkandidaten per geslacht en gemeente gesorteerd op afnemend aantal, heel 2014 man vrouw totaal Ned in % van landelijk totaal (excl. niet geregistreerd) Geen Nederlandse postcode geregistreerd,

Nadere informatie

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard

Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard Dagtekening Aa en Hunze 31-01-15 Aalburg 28-02-15 Aalsmeer 31-01-15 Aalten 27-02-15 Achtkarspelen 12-02-15 Alblasserdam 28-02-15 Albrandswaard 28-02-15 Alkmaar 28-02-15 Almelo 28-02-15 Almere 28-02-15

Nadere informatie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie

Wie zit waar? 75% van de gemeenten in Nederland. Clear Channel Hillenaar. Gemeenten Concessie Wie zit waar? Clear Channel Hillenaar n Concessie 298 231 Inwoners 12,9 miljoen Totaal aantal gemeenten in NL 393 Totaal aantal in NL 16,8 miljoen Aanwezig in ruim 75% van de gemeenten in Nederland n gemeente

Nadere informatie

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers

De historische verdeling van de jeugdhulpkosten voor voogdijkinderen en 18-plussers voor kinderen en sers Notitie voor de Meicirculaire 2015 Datum 8 juni 2015 Pagina 1 van 18 voor kinderen en sers Colofon Uitgegeven door Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau Rijnstraat 50 2515 xp

Nadere informatie

Demografische kerncijfers per gemeente 2009

Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Demografische kerncijfers per gemeente 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend

Nadere informatie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie

Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal bedrijven, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Multifunctionele landbouw in de provincie, aantal, spreiding en omzet van multifunctionele activiteiten per provincie Aïde Roest Arnoud Schouten LEI-nota 09-021 Augustus 2009 Projectcode 31741 LEI Wageningen

Nadere informatie

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom?

De veiligheidsregio. Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? De veiligheidsregio Wet veiligheidsregio s: hoe, wat en waarom? BZK staat voor een goed functionerend openbaar bestuur, een veilige samenleving en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Daarmee

Nadere informatie

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015

Na de WW in de bijstand. De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Na de WW in de bijstand De doorstroom van WW naar bijstand per gemeente tot en met 2015 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Van WW naar bijstand 4 2.1. Doorstroom van WW naar bijstand groeit

Nadere informatie

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten

zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten zon zoekt gemeenten Vergelijking zonne-energie in gemeenten 2 NAtuur & Milieu zon zoekt gemeenten INHOUD Samenvatting 3 Voorwoord 5 Werkwijze en verantwoording 6 Groei zonne-energie in Nederland 7 Vergelijking

Nadere informatie

Aantal ontvangen klachten per gemeente

Aantal ontvangen klachten per gemeente -0-0 0 0 0 Aa en Hunze Aalsmeer Aalten Achtkarspelen Alblasserdam Albrandswaard 0 Alkmaar 0 Alle n Alphen aan den Rijn Alphen-Chaam Ameland Amersfoort Amstelveen Apeldoorn Appingedam Arnhem Baarle-Nassau

Nadere informatie

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht.

Voor de algemene vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. AGENDA Algemene Ledenvergadering woensdag 18 juni 2014 Voor de algemene vergadering van de (VNG) woensdag 18 juni 2014, van 11.00 12.25 uur, te Hendrik-Ido-Ambacht. Huishoudelijke zaken 01. Opening De

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

18. ONMISBARE WERKNEMER

18. ONMISBARE WERKNEMER 18. ONMISBARE WERKNEMER Inleiding Bij het bepalen van de ontslagvolgorde (welke werknemer komt bij een ontslag op bedrijfseconomische gronden als eerste voor ontslag in aanmerking) moet het afspiegelingsbeginsel

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Ontslagzaken via de kantonrechter

Ontslagzaken via de kantonrechter Ontslagzaken via de kantonrechter periode 2003-2008 Tilburg, september 2009 Dr. ir. Marijke von Bergh Dr. mr. Mirjam Siesling Mr. André van Rijs IVA beleidsonderzoek en advies ii Ontslagzaken via de kantonrechter

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

Metalektro >> Vragen en antwoorden

Metalektro >> Vragen en antwoorden >> Vragen en antwoorden CNV Metalektro is een vakgroep van CNV Vakmensen Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het is puur een samenvatting en uitleg van de regelingen. Werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 1

Algemene voorwaarden Versie 1 Versie 1 Inleiding De uitzendverhouding De uitzendverhouding kent drie partijen: de opdrachtgever, de uitzendkracht en de uitzendonderneming. Voor een goed begrip van de verhouding tussen de bij een uitzending

Nadere informatie

Geluid? We willen het niet horen!

Geluid? We willen het niet horen! VROM-Inspectie www.vrom.nl Geluid? We willen het niet horen! Onderzoek verlenen hogere waarden Voorwoord Geluid is een groeiend milieuprobleem. Onderzoek van de gezondheidsraad 1 en de WHO 2 toont aan

Nadere informatie