Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen"

Transcriptie

1 BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN Beeindiging arbeidsovereenkomst om bedrijfseconomische redenen Een onderneming verkeert in financiele problemen en er bestaat een acute noodzaak om het bedrijf uit de gevarenzone te halen. Dit zal aanleiding zijn om kosten te reduceren, technologische veranderingen door te voeren en/of activiteiten af te stoten. Indien een onderneming tot een reorganisatie overgaat, al dan niet gepaard met beeindiging of verplaatsing van (een deel van) de bedrijf s- activiteiten, zal dit zijn weerslag hebben op het personeel. In dit artikel ligt dan ook de nadruk op welke wijzen tot een beeindiging van het dienstverband kan worden gekomen en welke praktische aspecten daarbij een rol spelen. Hierbij geldt als algemene opmerking dat een eventueel toepasselijke CAO vaak bepaalde spelregels voorschrijft, zoals betrokkenheid van werknemersvertegenwoordigers, afvloeiingsvergoedingen en begeleiding naar ander werk. Ten slotte komen kort andere mogelijke opiossingen aan bod, te weten: werktijdverkorting en aanpassing (versobering) van arbeidsvoorwaarden. gaans geheel schriftelijk en begint met de indiening van een (met financiele stukken) onderbouwde ontslagaanvraag. De werknemer kan hierop schriftelijk reageren. UWV WERKbedrijf kan een tweede schriftelijke ronde bepalen. Zodra het ontslagdossier compleet is, neemt UWV WERKbedrijf een beslissing. Op het moment dat de ontslagvergunning niet wordt afgegeven, blijft de arbeidsovereenkomst uiteraard in stand. Indien de ontslagvergunning wordt afgegeven, dan moet de werkgever de arbeidsovereenkomst vervolgens opzeggen met de toepasselijke opzegtermijn. Deze is afhankelijk van de duur van het dienstverband en zal doorgaans tussen de een en vier maanden liggen. UWV WERKbedrijf zal geen uitspraak doen over een ontslagvergoeding. Wel kan de werknemer een procedure gericht op het verkrijgen van een ontslagvergoeding opstarten ('kennelijk onredelijk ontslag'), indien hem geen of een beperkte vergoeding wordt aangeboden. ARBEID EN LOON Vanzelfsprekend kan een werkgever in goed overleg met zijn werknemers(s) tot een beeindiging van de arbeidsrelatie komen. Een vaststellingsovereenkomst, mede met als doel eventuele WW-rechten te waarborgen, biedt dan uitkomst. Zit een regeling er niet in, dan heeft een werkgever - op basis van het 'duale ontslagstelsel' - in principe twee mogelijkheden om het dienstverband te beeindigen: ontslagtoestemming vragen bij UWV WERKbedrijf of een verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst indienen bij de kantonrechter. UWV WERKbedrijf Voordat een werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen is in principe toestemming nodig van UWV WERKbedrijf. De procedure bij UWV WERKbedrijf is doormr. E.M.G.F. Spijkerman advocaat bij Boekel De Neree N.V. Overigens kan ziekte van een werknemer het ontslag in de weg staan, mits de ziekmelding heeft plaatsgevonden voor indiening van de ontslagaanvraag. Een zieke werknemer geniet namelijk ontslagbescherming tijdens de eerste twee jaar van de arbeidsongeschiktheid. Dit opzegverbod geldt ook in geval van reorganisatie, tenzij sprake is van een algehele bedrijfssluiting of sluiting van het onderdeel waar de werknemer werkzaam is. Ontbindingsprocedure bij de reenter In plaats van de gang naar UWV WERKbedrijf kan een werkgever de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden (artikel 7:685 BW). De werknemer zal een verweerschrift indienen en vervolgens zal een mondelinge behandeling van de stukken plaatsvinden. Het is niet ongebruikelijk dat de kantonrechter ter zitting inventariseert of partijen (alsnog) via een regeling in der minne tot een beeindiging van het dienstverband kunnen komen. Als dat niet het geval blijkt te zijn, dan volgt op een termijn van enkele weken de uitspraak van de rechter. Indien de kantonrechter het verzoek van de werkgever afwijst dan 0

2 blijft het dienstverband in stand. In geval de kantonrechter de arbeidsovereenkomst ontbindt, zal hij voorts beslissen of de werknemer recht heeft op een ontslagvergoeding. Tegen de beschikking van de kantonrechter staat in beginsel geen hoger beroep open. De vraag is of de kantonrechter de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer zal ontbinden: is sprake van de reflexwerking van het hiervoor genoemde opzegverbod bij ziekte? De rechtspraak is niet eenduidig, maar met regelmaat wordt geoordeeld dat als blijkt dat ontbinding niet wordt verzocht vanwege de arbeidsongeschiktheid, de ziekte ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet in de weg staat. Selectie reductie Zowel in de procedure bij UWV WERKbedrijf als bij toetsing door de rechter, is het afspiegelingsprincipe leidend als het gaat om reductie van Afspiegelingsprincipe is leidend als het gaat om de van personeel gen functieprofielen en de indeling in salarisschalen, voor zover aanwezig, bij aan een antwoord op deze vragen. Afspiegeling speelt geen rol in het geval een unieke functie, dat wil zeggen een functie die slechts door een werknemer wordt vervuld, komt te vervallen. Vanzelfsprekend is afspiegeling ook niet aan de orde indien een categorie uitwisselbare functies in zijn geheel vervalt, omdat in dat geval alle werknemers binnen dezelfde categorie afvallen. Collectief ontslag Indien sprake is van een 'collectief ontslag' gelden extra vereisten. UWV WERKbedrijf is in beginsel de aangewezen instantie om te oordelen over een aanzienlijke reorganisatie, maar dat betekent niet dat de kantonrechter niet bevoegd is. Toch wordt in het algemeen bij een collectief ontslag gekozen voor de gang naar UWV WERKbedrijf. personeel. Het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast per De Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) kent een aantal categorie uitwisselbare functies van de bedrijfsvestiging procedurele voorwaarden waaraan moet worden vol (elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid opererend daan, voordat van UWV WERKbedrijf toestemming kan organisatorisch verband) waarop de personeelsreductie worden verkregen. De WMCO is van toepassing, indien de van toepassing is en op basis van de leeftijdsopbouw binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. Dit betekent, kort gezegd, dat werknemers met een uitwisselbare werkgever van plan is de dienstbetrekkingen van ten minste twintig werknemers, werkzaam in een werkgebied (dat wil zeggen: een district van UWV WERKbedrijf) op een of functie worden ingedeeld in vastgestelde leeftijds- meer binnen een tijdvak van drie maanden gelegen tijd- groepen (15 tot 25 jaar, 25 tot 35 jaar, 35 tot 45 jaar, 45 tot stippen te doen eindigen. 55 jaar en 55-jarigen en ouder) en dat daarbinnen de werknemer met het kortste dienstverband het eerst wordt Op grond van de WMCO moet een werkgever zowel de voorgedragen voor ontslag. belanghebbende verenigingen van werknemers als UWV WERKbedrijf schriftelijk van zijn voomemen op de hoogte Uitwisselbare functies zijn functies die naar functieinhoud, te stellen. Beide partijen moeten worden geinformeerd vereiste kennis en vaardigheden en competenties over het aantal werknemers dat voor ontslag in aanmer- vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig king komt, de beoogde ontslagdatum etc. Daarbij dient zijn. Let wel: het gaat om de uitwisselbaarheid van functies, de werkgever aan te geven of een ondernemingsraad is vice versa in algemene zin, en dus niet van de indivi- ingesteld en zo ja, wanneer de ondernemingsraad om duele medewerkers die op dat moment de betreffende advies is gevraagd met betrekking tot de voorgenomen posities bekleden. Het is niet altijd zonneklaar of functies reorganisatie. onderling uitwisselbaar zijn. Is een junior consultant bijvoorbeeld onderling uitwisselbaar met een senior consultant? UWV WERKbedrijf neemt geen ontslagverzoek in behandeselbaar En is de functie van salesmanager onderling uitwisling, dan nadat een maand is verstreken na correcte met de functie van accountmanager? Dikwijls dra- melding van het voomemen. Deze periode is bedoeld om

3 overleg tussen de werkgever, de vakbond en UWV WERKbedrijf mogelijk te maken. In dit overleg dienen de gronden is. Voor zover het advies van de ondernemingsraad niet, of slechts gedeeltelijk is gevolgd, dient de ondernemingsraad voor het collectief ontslag, de mogelijkheden met schriftelijk op de hoogte te worden gesteld van de redenen betrekking tot herplaatsing en de uitkeringen aan ontslagen voor het afwijken van het advies. werknemers aan de orde te komen. De wachttijd komt echter te vervallen, indien de melding aan UWV WERKbedrijf vergezeld gaat van een verklaring van de vakorganisaties dat zij zijn geraadpleegd en zij zich hiermee kunnen verenigen. Tenzij het besluit van de werkgever overeenstemt met het advies van de ondernemingsraad, dient de uitvoering van het besluit met ten minste een maand te worden opgeschort. Tijdens deze periode kan de ondernemingsraad bij de Ondernemingskamer van het Wet op de Ondernemingsraden ledere in Nederland gevestigde onderneming met meer dan 50 werknemers in dienst, is verplicht een ondernemingsraad in te stellen op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Op grond van artikel 25 van de WOR moet de ondernemingsraad in de gelegenheid worden gesteld om advies uit te brengen met betrekking tot een voorgenomen besluit dat betrekking heeft op een belangrijke Ondernemingsraad moet advies uitbrengen over herstructurering Gerechtshof te Amsterdam beroep instellen tegen het besluit van de ondernemer tot het negeren van het gegeven advies. Indien beroep is ingesteld, zal de tenuitvoerlegging van het besluit in beginsel worden opgeschort voor zolang als het beroep duurt, doorgaans enkele maanden. Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld ter zake dat de ondernemer bij de afweging van het betrokken belang niet in redelijkheid tot zijn besluit had vermindering, uitbreiding of andere verandering binnen de activiteiten van de betrokken onderneming. Een beoogde kunnen komen. Indien de Ondernemingskamer tot een dergelijk oordeel komt, kan de Ondernemingskamer de ondernemer herstructurering zal doorgaans als zodanig worden veroordelen het besluit (gedeeltelijk) in te trekken beschouwd. dan wel specifieke gevolgen van die beslissing ongedaan te maken. Het advies van de ondernemingsraad dient te worden gevraagd op een zodanig tijdstip dat dit advies van invloed kan zijn op het te nemen besluit. Het advies dient schriftelijk te worden gevraagd en de adviesaanvraag moet behoorlijk zijn gemotiveerd. Het besluit mag niet worden genomen dan nadat de ondernemingsraad zijn advies heeft kunnen geven. De ondernemingsraad moet volledig worden ingelicht met betrekking tot (de redenen voor) het voorgenomen besluit, de gevolgen ervan voor de werknemers en de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot deze gevolgen. De ondernemingsraad brengt over het voorgenomen besluit geen advies uit dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste eenmaal overleg is gepleegd in een vergadering. Nadat de ondernemingsraad positief heeft geadviseerd, mag het voorgenomen besluit door de werkgever worden genomen en moet de ondernemingsraad schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het feit dat het besluit genomen Beeindigingsvergoeding Het recht op een ontslagvergoeding is niet in de wet verankerd. Bij het vaststellen van de hoogte van een beeindigingsvergoeding zal de kantonrechter meestal gebruik maken van de kantonrechtersformule. Op basis daarvan wordt de vergoeding als volgt berekend. Vergoeding = A x B x C, waarbij: A = het aantal gewogen dienstjaren; B = beloning; C = correctiefactor. Bij de berekening van A geldt: de dienstjaren tot de leeftijd van 35 jaar tellen voor 0,5, van 35 tot 45 jaar voor 1, van 45 tot 55 voor 1,5 en vanaf 55 jaar voor 2. Bij de berekening van B moet worden uitgegaan van het bruto maandsalaris, vermeerderd met vaste en overeengekomen looncomponenten, zoals vakantiebijslag en een vaste eindejaarsuitkering.

4 De correctiefactor C is gelijk aan i bij een neutrale ontbinding, dat wil zeggen een ontbinding waarbij aan de werkgever, noch aan de werknemer een verwijt kan gemaakt. Bij een beeindiging wegen worden bedrijfseconomische redenen zal de C-factor doorgaans gelijk zijn aan 1. Een werkgever kan, in een poging de vergoeding (substantieel) te verlagen, een beroep doen op de 'habenichts- of habewenig-exceptie'. Dit betekent dat de onderneming financiele middelen heeft om (gangbare) ontslagvergoedingen te voldoen. Met betrekking tot de onderbouwing hiervan, dient een werkgever jaarstukken (balans en de winst- en verliesrekening) over te leggen over de laatste drie boekjaren en daarbij een heldere toelichting te verstrekken. Ook dient een prognose over het komende half jaar te worden gegeven. Het sociaal plan In het geval een aanzienlijk werknemer wordt ontslagen aantal wegens geen economische redenen, stellen werkgevers normaal gesproken een sociaal plan op, met daarin compenserende maatregelen voor het personeel. Een ontslagvergoeding is een vast terugkerend onderdeel, al dan niet in de vorm van een suppletie op een WW-uitkering. Daarnaast voorzien de meeste sociale plannen, al dan niet onder continuering van het dienstverband ('werk naar werk'), in ondersteuning en/of bemiddeling bij het vinden van een nieuwe baan. Lagere ondernemingsraad is overeengekomen, geldt dat de vergoeding voor elke af te vloeien werknemer in beginsel aan de hand van het sociaal plan vastgesteld moet worden, zelfs al is deze (fors) lager dan de neutrale kantonrechtersformule. Een uitzondering hierop is de situatie dat onverkorte toepassing van het sociaal plan in het individuele geval leidt tot een evident onbillijke uitkomst voor de werknemer. ontslagvergoeding na beroep op habenichts- of habewenig-exceptie Andere mogelijkheden: deeltijd WW Naast een reorganisatie zijn andere middelen denkbaar om tot een oplossing voor de financiele problemen te komen. Een daarvan is werktijdverkorting, deeltijd WW. Sommige bijzondere gebeurtenissen, zoals een natuurramp, vallen niet onder het normale ondernemersrisico. Bedrijven die als direct gevolg van een dergelijke situatie in financiele probleem geraken, kunnen een vergunning voor werktijdverkorting voor hun personeel aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Indien de vergunning wordt verleend, dan is het mogelijk om personeel tijdelijk voor minder uren in te zetten. De werknemers blijven in dienst en voor de niet gewerkte uren krijgen zij een WW-uitkering. Recente voorbeelden van werktijdverkorting zijn ondernemingen die als gevolg van de natuurramp in Japan of de EHEC-crisis zijn geconfronteerd met een vermindering van de productie. Een sociaal plan wordt veelal als uitgangspunt genomen bij het bepalen van een redelijke beeindigingsregeling. Hierbij is relevant hoe het plan tot stand is gekomen. Is het sociaal plan eenzijdig door de werkgever opgesteld, dan behoeft daar in beginsel geen waarde aan gehecht te worden. In het geval de werkgever enkel met de ondernemingsraad een sociaal plan heeft afgesloten en de betrokken vakorganisaties daar geen partij bij zijn geweest, bestaat in de regel onvoldoende grond om bij toekenning van een ontslagvergoeding af te wijken van de neutrale kantonrechtersformule. De gedachte hierbij is dat het twijfelachtig is of de ondernemingsraad, zeker bij kleinere ondernemingen, voldoende afstand van de ondernemer heeft kunnen nemen. In het geval een sociaal plan door de werkgever met vakorganisaties en eventueel ook met de Andere mogelijkheden: versobering arbeidsvoorwaarden In plaats van reductie van het personeelsbestand, kan een ondernemer trachten arbeidsvoorwaarden te versoberen. Dat kan in beginsel alleen wanneer de werknemers daarmee akkoord gaan. Doen zijn dat niet, dan bieden artikel 7:611, 7:613 en 6:248 BW mogelijk een kapstok om de wijziging eenzijdig te bewerkstelligen. Artikel 7:613 BW bepaalt dat een werkgever een beroep kan doen op een (in de arbeidsovereenkomst opgenomen) schriftelijk beding waarin zich het recht tot eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden voorbehoudt, indien hij een dermate zwaarwichtig belang heeft bij die eenzijdige wijziging dat het belang van de werknemer daarvoor redelijkerwijs moet wijken. Ook hij 0

5 zonder een eenzijdig wijzigingsbeding kunnen (individuele) arbeidsvoorwaarden gewijzigd worden, indien een beroep op artikel 7:611 BW (goed werknemerschap) slaagt. Daarnaast zou bij het ontbreken van een eenzijdig wijzigingsbeding een beroep kunnen worden gedaan op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 lid 2 BW). De Hoge Raad heeft, kort gezegd, bepaald dat het voor een eenzijdige wijziging van belang is dat daarvoor voldoende aanleiding bestaat, een wijzigingsvoorstel redelijk moet zijn en dat het redelijkerwijs van een werknemer kan worden gevergd dat hij de wijziging aanvaardt. Geraadpleegd Aanbevelingen van de kring van kantonrechters inzake toepassing artikel 7:685 BW, versie 1 januari 2009 Beleidsregels Ontslagtaak UWV - versie december 2009 Ontslagbesluit Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 C.J. Frikkee (TAP nr. 5, juli 2009 'Ontbinding arbeidsovereenkomst zieke werknemer om bedrijfseconomische redenen') N.LC Esveld, ArbeidsRecht 2010, 30 'Ontslag bij langdurige of veelvuldige ziekte: reflexwerking over en weer') Kantonrechter Sittard-Geleen 12 mei 2011, JAR 2011/180 Kantonrechter Utrecht 24 maart 2011, JAR 2011/126 Kantonrechter Almelo 8 februari 2011 LJN: BP3609 Kantonrechter Amsterdam 25 januari 2011, JAR 2011/95 Kantonrechter Heerenveen 24 januari 2011, JAR 2011/59 Kantonrechter Almelo 24 december 2010, JAR 2011/26 Kantonrechter 's-hertogenbosch 14 december 2010, LJN: BO7657 Kantonrechter Heerenveen 6 december 2010, JAR 2011/29 Gerechtshof Amsterdam 26 november 2010, JAR 2011/11 Kantonrechter Leiden 24 november 2010, JAR 2011/2 Gerechtshof Amsterdam 9 november 2010, JAR 2011/10 Kantonrechter Utrecht 11 oktober 2010, JAR 2010/286 Kantonrechter Amersfoort 16 September 2010, RAR 2010/170 Kantonrechter Almelo 24 augustus 2010, JAR 2010/235 Kantonrechter Utrecht 7 juli 2010, RAR 2010/145 Kantonrechter Zwolle 30 december 2009, LJN: BK9048 Kantonrechter Lelystad 28 april 2009, JAR 2009/155 Kantonrechter Amersfoort 3 april 2009, RAR 2009/83 Kantonrechter Helmond 30 maart 2009, JAR 2009/97 Hoge Raad 11 juli 2008, RAR 2008/128 Hoge Raad 14 juni 2002, JAR 2002/165 Advies Een reorganisatie brengt tal van valkuilen met zich mee. Er dient overleg met werknemersvertegenwoordigers plaats te vinden en eventueel zal een adviestraject ex artikel 25 WOR moeten worden doorlopen. Bij een reductie van meer dan 20 personeelsleden komt ook de MWCO in beeld. Tevens dient duidelijk te zijn welke werknemers op grond van het afspiegelingsprincipe voor afvloeiing in aanmerking komen. Bovendien moet helder zijn of en zo ja hoeveel budget beschikbaar is voor afvloeiingspakketten. Zorg dan ook voor een deugdelijke voorbereiding. Dit is van evident belang om latere verstoring van het proces te voorkomen. <s>

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam &

meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & meest gestelde vragen over Collectief ontslag De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over Collectief Ontslag De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV UTRECHT

Nadere informatie

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Beëindiging van de arbeidsovereenkomst Het huidige arbeidsrecht Het arbeidsrecht kent een gesloten stelsel van ontslagrecht. Dit betekent dat een arbeidsovereenkomst alleen op de in de wet geregelde manieren

Nadere informatie

Ontslag in crisistijd

Ontslag in crisistijd Ontslag in crisistijd Valkuilen en mogelijkheden Ontbijtsessie RRA 3 februari 2010 Maud Murrer Ontslag in crisistijd RRA Advocaten N.V. Kerkstraat 4 6367 JE Ubachsberg 045-5620540 www.rra.nl RRA Advocaten

Nadere informatie

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden

Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden Arbeids- en ontslagrecht 9 december 2014 Chris van Wijngaarden 2 Wet Werk en Zekerheid Ingrijpende wijzigingen in de regels voor het aangaan en opstellen van arbeidsovereenkomsten Ingrijpende wijzigingen

Nadere informatie

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels

Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Als werkgever toe aan Collectief Ontslag? Let op de volgende Spelregels Veel ondernemers krijgen in verband met de wereldwijde economische crisis te maken met teruglopende omzetten en/of resultaten. Helaas

Nadere informatie

Actualiteiten Arbeidsrecht. mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012

Actualiteiten Arbeidsrecht. mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012 Actualiteiten Arbeidsrecht mr. Erik Jansen mr. Jean-Luc Coenegracht 26 juni 2012 1 Actualiteiten arbeidsrecht Onderwerpen Wijziging Wet melding collectief ontslag (WMCO) Stand van zaken kennelijk onredelijk

Nadere informatie

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht

De Ontslagprocedure WERKBEDRIJF. Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht De Ontslagprocedure UWV WERKBEDRIJF Afdeling Arbeids Juridische Dienstverlening (AJD) Maastricht BEZOEKADRES UWV WERKBEDRIJF MAASTRICHT AFDELING AJD RANDWIJCKSINGEL 22 6229 EE MAASTRICHT TEL: 043 7506200

Nadere informatie

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015

Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Ontslagzaken na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 Op 1 juli 2015 treedt het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid in werking: de herziening van het ontslagrecht. Hoe die

Nadere informatie

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 10. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit regelt in paragraaf 4 de toetsingscriteria voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen. Als eerste wordt getoetst of de bedrijfseconomische

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid 22 september 2014 mr. Carin Welters Bouwend Nederland Programma Inleiding Bescherming van flexwerkers Ontslag WW-uitkering Conclusies en adviezen 1. Ingangsdatum 1 januari 2015: bescherming

Nadere informatie

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013

Ontslagrecht en dossiervorming. Corine Oerlemans 26 november 2013 Ontslagrecht en dossiervorming Corine Oerlemans 26 november 2013 Beëindiging arbeidsovereenkomst Er zijn in principe 4 manieren om de arbeidsovereenkomst met een werknemer te beëindigen. Elk met een eigen

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract.

Het zwaarwegend belang moet overigens aanwezig zijn bij aangaan van het concurrentiebeding of relatiebeding, maar ook bij einde van het contract. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werknemers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden?

Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Nieuw Arbeidsrecht Hoe zit het nu en hoe gaat het worden? Op 18 februari 2014 is de Wet Werk en Zekerheid aangenomen. Op internet zijn veel plukjes informatie te vinden. Hieronder volgt een overzicht van

Nadere informatie

Stappenplan. Collectief ontslag. Deze whitepaper wordt u aangeboden door www.hrpraktijk.nl, dé online kennisbank voor personeelsmanagement

Stappenplan. Collectief ontslag. Deze whitepaper wordt u aangeboden door www.hrpraktijk.nl, dé online kennisbank voor personeelsmanagement Stappenplan Collectief ontslag Deze whitepaper wordt u aangeboden door www.hrpraktijk.nl, dé online kennisbank voor personeelsmanagement Inhoudsopgave 1. Wet melding collectief ontslag...3 2. Melden UWVWERKbedrijf...4

Nadere informatie

FHI HRM Actualiteitenseminar. 4 november 2009. Michiel van Dijk

FHI HRM Actualiteitenseminar. 4 november 2009. Michiel van Dijk FHI HRM Actualiteitenseminar 4 november 2009 Michiel van Dijk Actualiteiten Arbeidsrecht (ofwel: show me the money ) Kick off: twee belangrijke actualiteiten Kennelijk onredelijke ontslagen (k.o.o.): ABC

Nadere informatie

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009

www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 www.vandiepen.com Martin de Jong 24 september 2009 Arbeidsrechtelijke gevolgen Verhoging inzetbaarheid Employability en ontslag Van Baanzekerheid naar werkzekerheid Wetsvoorstel Donner / Advies Commissie

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

mr. J.P.M. (Joop) van Zijl

mr. J.P.M. (Joop) van Zijl mr. J.P.M. (Joop) van Zijl Leidt de herziening van het ontslagrecht tot meer pensioenschadeclaims? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus

Nadere informatie

meest gestelde vragen over De Ontslagvergoeding De Gier Stam &

meest gestelde vragen over De Ontslagvergoeding De Gier Stam & meest gestelde vragen over De Ontslagvergoeding De Gier Stam & De 10 meest gestelde vragen over De Ontslagvergoeding De Gier Stam & Colofon De Gier Stam & Advocaten Lucasbolwerk 6 Postbus 815 3500 AV

Nadere informatie

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015

Inhoud. Doelstellingen van de WWZ. Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid. Doelstellingen van de WWZ. Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Workshop Wet Wet Werk en Zekerheid Spaans Advocaten Mr. Bart W.G. Orth orth@spaansadvocaten.nl 1 Inhoud Doelstellingen van de WWZ Wat is er al veranderd per 1 januari 2015 Wat gaat er veranderen per 1

Nadere informatie

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid

De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid De belangrijkste elementen van de nieuwe Wet werk en zekerheid 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers 2. Eenduidiger en evenwichtiger ontslagstelsel 1 1. Betere balans vaste krachten en flexwerkers:

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Collectief ontslag, reorganisatie en sociaal plan

Collectief ontslag, reorganisatie en sociaal plan Collectief ontslag, reorganisatie en sociaal plan Direct aan de slag met stappenplannen, modellen, ontbindingsprocedures, bepalingen sociaal plan en WMCO Inhoudsopgave Inleiding 1. Collectief ontslag 2.

Nadere informatie

Workshop Arbeidsrecht

Workshop Arbeidsrecht Workshop Arbeidsrecht 2 Augustus 2014 Amsterdam Amsterdam, 2 Augustus 2014 Overzicht 1. Arbeidsovereenkomsten 2. Arbeidsvoorwaarden 3. Ontslag 4. WW- uitkering By Stichting Sajaam 1 1. Soort contracten

Nadere informatie

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls

WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT. H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WIJZIGING ARBEIDSRECHT/ ONTSLAGRECHT H.F.A. Bronneberg R.C. Breuls WET WERK EN ZEKERHEID KOMT ER AAN Per 1 januari 2015 is sprake van wijzigingen; Per 1 juli 2015 is sprake van de meest ingrijpende wijzigingen;

Nadere informatie

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra

DE WET WERK EN ZEKERHEID. Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra DE WET WERK EN ZEKERHEID Ron Andriessen, Joris Engelsma en Saskia Boonstra Ontbijtbijeenkomst september 2014 2 De belangrijkste wijzigingen binnen het arbeidsrecht betreffen: 1. flexibele arbeid; 2. het

Nadere informatie

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging?

Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? Over ontslagvergoeding: ontbinding of opzegging? september 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract afloopt. Ook

Nadere informatie

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden.

Per 2015 mag er geen proeftijd meer worden opgenomen in arbeidsovereenkomsten met een looptijd tot en met zes maanden. Het nieuwe arbeidsrecht en ontslagrecht 2015 (De Wet Werk en Zekerheid voor werkgevers) In 2015 is en wordt het arbeidsrecht en ontslagrecht ingrijpend veranderd. De nieuwe wetgeving is gericht op arbeidsmobiliteit.

Nadere informatie

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict

JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict JJuridische aspecten arbeidsongeschiktheid / arbeidsconflict. Ziekmelding na een arbeidsconflict En dan? ARBODIENST STECR WERKWIJZER ARBEIDSCONFLICTEN Deze werkwijzer wordt gebruikt voor de beoordeling

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid 1 Wet Werk en Zekerheid Derk Domela Nieuwenhuis Nico Ruiter december 2014 2 WWZ Geschiedenis (Regeerakkoord, Sociaal Akkoord april 2013, Najaarsakkoord) Werkzekerheid in plaats van baanzekerheid Ontslagrecht

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Ingangsdatum 1 januari 2015 Concurrentiebeding Concurrentiebeding (zonder nadere motivering) is mogelijk in arbeidscontracten voor bepaalde en onbepaalde tijd. In bepaalde tijd contracten

Nadere informatie

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN

UWV WERKGEVERSCONGRESSEN UWV WERKGEVERSCONGRESSEN 2015 Veranderd ontslagrecht en flexibiliteit na 1 juli 2015 UWV Werkgeverscongressen najaar 2015 mr. drs. A.A.J. (Alfons )Kouwenhoven Het is tijd voor interactie! 1. Pak uw mobiele

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn

Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Januari 2013 Ontbindingsprocedure geen invloed meer op fictieve opzegtermijn Indien een werknemer wordt ontslagen (via een ontbinding bij de kantonrechter of met wederzijds goedvinden) en vervolgens aanspraak

Nadere informatie

Het ontslagrecht per 1 juli 2015

Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Het ontslagrecht per 1 juli 2015 Noordam Advocatuur mr. dr. A.J. Noordam Het Europese en Nederlandse arbeidsrecht biedt in grote mate bescherming aan de werknemer. Met name het ontslag van werknemers is

Nadere informatie

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015

WWZ: ontslag en vergoeding. 21 april 2015 WWZ: ontslag en vergoeding 21 april 2015 WWZ in vogelvlucht Het verbeteren van de flexpositie (1 januari 2015/1 juli 2015); Ontslagrecht: Opzegging of ontbinding afhankelijk van de reden, hoger beroep

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2010 Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Ontwikkelingen ontslagvergoeding Overgang van onderneming (ovo) Actualiteiten 16 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen):

De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Uitvoeringsinstructie UWV De volgende alinea wordt toegevoegd in de inleiding van hoofdstuk 7 van de Beleidsregels Ontslagtaak UWV (Bedrijfseconomische redenen): Sinds enige tijd komt het voor dat werkgevers

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid De elf belangrijkste wijzigingen en gevolgen voor de werkgever September 2014 Inhoud 1. Beëindiging tijdelijk contract 2. Proeftijd in tijdelijk contract 3. Concurrentiebeding in

Nadere informatie

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL

15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL 15. AFSPIEGELINGSBEGINSEL Inleiding Het Ontslagbesluit geeft in artikel 4:2 de regeling voor het bepalen van de ontslagvolgorde bij een personeelsinkrimping wegens bedrijfseconomische redenen. Tot 1 maart

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor

Wet Werk en Zekerheid. Nathalie van Goor Wet Werk en Zekerheid Nathalie van Goor Stand van zaken Wijzigingen per 1 januari 2015: - Concurrentiebeding - Proeftijd - Bepaalde tijd contracten deel 1 - Oproepcontracten deel 1 Wijzigingen per 1 juli

Nadere informatie

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN. Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators TRANSITIEVERGOEDING & SOCIAAL PLAN Dr. mr. Steven Jellinghaus & mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Wat is een sociaal plan? Niet wettelijk geregeld Spelregels en/of compensatie bij ondernemingsbeslissing

Nadere informatie

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België

Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Rechten en plichten werkgevers en werknemers Onderneming in België Inhoud Van welk land is het arbeidsrecht van toepassing? 2 Waar moet u rekening mee houden? 3 Ontslagrecht 3 Concurrentiebeding 5 Minimumloon

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2014 Arbeidsrecht Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid Flexibele arbeid 1 juli 2014 Ontslagrecht 1 juli 2015 WW 1 januari 2016 3 Flexibele arbeid I Ketenbepaling

Nadere informatie

Mei 2012. Wegwijzer Ontslagrecht Rechten, plichten en vergoedingen

Mei 2012. Wegwijzer Ontslagrecht Rechten, plichten en vergoedingen Mei 2012 Wegwijzer Ontslagrecht Rechten, plichten en vergoedingen Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Beëindiging arbeidsovereenkomst 2 Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 2 Ontslag op staande voet 3 Vaststellingsovereenkomst

Nadere informatie

Seminar 10 juni 2015 Wet Werk en Zekerheid en de zieke werknemer

Seminar 10 juni 2015 Wet Werk en Zekerheid en de zieke werknemer Seminar 10 juni 2015 Wet Werk en Zekerheid en de zieke werknemer Lea Huisman, Advocaat Ontslag van zieke werknemer Oud: vanwege opzegverbod na 2 jaar ziekte ontslagvergunning UWV of Kantonrechter (geen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16614 14 augustus 2012 Besluit beleidsregels ontslagtaak UWV 2012 31 juli 2012 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

WHITE PAPER. De kunst om in te krimpen over ontslag bij reorganisatie

WHITE PAPER. De kunst om in te krimpen over ontslag bij reorganisatie WHITE PAPER De kunst om in te krimpen over ontslag bij reorganisatie WHITEPAPER - DE KUNST OM IN TE KRIMPEN over ontslag bij reorganisatie INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Drie wijzen om te komen tot beëindiging

Nadere informatie

Workshop Actualiteiten Ontslagrecht. Karen Beijerman, 4 september 2012

Workshop Actualiteiten Ontslagrecht. Karen Beijerman, 4 september 2012 Workshop Actualiteiten Ontslagrecht Karen Beijerman, 4 september 2012 Misvattingen over ontslag Bij ontslag krijg je altijd veel geld mee Een opzegtermijn in contract betekent dat de werkgever altijd kan

Nadere informatie

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid

Whitepaper. Wet Werk en Zekerheid Whitepaper Wet Werk en Zekerheid Flexwerk: wijzigingen per 1 januari 2015 In een arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 maanden of korter is geen proeftijd meer toegestaan. In een arbeidsovereenkomst voor

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts

Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts UW ZAAK ONZE FOCUS Wet Werk en Zekerheid & De bedrijfsarts PAO Heyendaal 9 oktober 2015 Onderwerpen 1. Het nieuwe ontslagrecht (WWZ) op hoofdlijnen 2. Opzegverbod bij ziekte 3. STECR Werkwijzer 4. Deskundigenoordeel

Nadere informatie

Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid

Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid Ontslag en arbeidsongeschiktheid; vakantie en arbeidsongeschiktheid mr. A.M. (Sanne) Wuisman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 De raadpleging van de ondernemingsraad en vakorganisaties /5 L.G. Verburg

HOOFDSTUK 1 De raadpleging van de ondernemingsraad en vakorganisaties /5 L.G. Verburg INHOUDSOPGAVE Woord vooraf /V Lijst van afkortingen / XIII Inleiding /1 L.G. Verburg en R.M. Beltzer HOOFDSTUK 1 De raadpleging van de ondernemingsraad en vakorganisaties /5 L.G. Verburg 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Veranderingen Arbeidsrecht 2015

Veranderingen Arbeidsrecht 2015 Veranderingen Arbeidsrecht 2015 De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers) Tijdelijke contracten, ketenbepaling Tot nu toe kon een medewerker op basis van een tijdelijk contract worden aangenomen.

Nadere informatie

Reorganisaties. 28 oktober 2014. Joost van Ruiven Johan Hobma

Reorganisaties. 28 oktober 2014. Joost van Ruiven Johan Hobma Reorganisaties 28 oktober 2014 Joost van Ruiven Johan Hobma Inhoud 1. Cao s wet- en regelgeving 2. Reorganisatieplan 3. Overleg OR/CR/Vakbond 4. WMCO 5. Sociaal Plan 6. UWV Ontslagprocedure 7. Overige

Nadere informatie

Gevolgen van het nieuwe arbeidsrecht (WWZ) en spraakmakende ontwikkelingen

Gevolgen van het nieuwe arbeidsrecht (WWZ) en spraakmakende ontwikkelingen Gevolgen van het nieuwe arbeidsrecht (WWZ) en spraakmakende ontwikkelingen Voor bedrijfsartsen van NVAB Kring voor bedrijfsgezondheidszorg Amsterdam e.o. Saskia Lang, Advocaat Arbeidsrecht 06 36 03 72

Nadere informatie

Wat verandert er voor u?

Wat verandert er voor u? Whitepaper Najaar 2014 Wet werk en zekerheid Wat verandert er voor u? De nieuwe Wet werk en zekerheid legt meer druk op werkgevers. Zo moeten zij werknemers tijdig laten weten dat hun tijdelijk contract

Nadere informatie

Actualiteiten arbeidsrecht

Actualiteiten arbeidsrecht Actualiteiten arbeidsrecht Rob Brouwer Andries Houtakkers Roermond, 19 juni 2013 1 Ontslagrecht in sociaal akkoord BBA vervalt. Ontslagrecht in BW. Bij bedrijfseconomisch ontslag en ontslag wegens langdurige

Nadere informatie

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS

VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS VERGOEDINGEN EN SANCTIES PROF. MR. WILLEM BOUWENS STELLING 1 Het nieuwe stelsel van ontslagvergoedingen is niet uit te leggen! 2 SOORTEN VERGOEDING 1. Vergoeding in verband met het voortijdig eindigen

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips

Wet Werk en Zekerheid: / wijzigingen en praktische tips MARKTGEBIEDEN Bouw Haven en Logistiek Zorg Cleantech Kantoor Rotterdam Telefoon: +31 (0)10 241 88 00 Rotterdam@tenholternoordam.nl Kantoor Dordrecht Telefoon: +31 (0)78 633 11 11 Dordrecht@tenholternoordam.nl

Nadere informatie

6.4 Arbeidsrechtelijke gevolgen en adviesrecht

6.4 Arbeidsrechtelijke gevolgen en adviesrecht WERKBOEK INZICHT IN DE OR PRAKTIJKBOEK 6.4 Arbeidsrechtelijke gevolgen en adviesrecht Een aantal besluiten dat onder het adviesrecht valt, brengt direct personele gevolgen met zich mee. Andere besluiten

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid een overzicht 1

Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Wet werk en zekerheid een overzicht 1 Vanaf 1 januari 2015: wijzigingen voor flexwerkers Op 1 januari 2015 veranderen de regels voor tijdelijke arbeidscontracten, oproepcontracten en payrollcontracten.

Nadere informatie

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop

Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Nieuw arbeidsrecht (Wet Werk en Zekerheid) per 1 juli 2015: door mrs. Huisman en Van Overloop Inhoudsopgave: - Huisman Advocaten (hu) - Doelstelling en Hoofdlijnen WWZ (hu) - Proeftijd- en concurrentiebeding

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid

Wet werk en zekerheid Wet werk en zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 1. Proeftijd Een proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor zes maanden of korter is nietig. Hiervan kan niet bij cao worden afgeweken. Bij een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Ontslag. Informatie voor werknemers

Ontslag. Informatie voor werknemers Ontslag Informatie voor werknemers Foto: Francis Lukombo Wanneer mag u worden ontslagen? Voor ontslag van een werknemer heeft een werkgever goede redenen nodig. U mag dus niet zomaar worden ontslagen.

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

In deze wegwijzer komen de volgende onderwerpen aan de orde:

In deze wegwijzer komen de volgende onderwerpen aan de orde: Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 24 maart 2009 Onderwerp Wegwijzer ontslagrecht L.s., Bijgevoegd treft u aan de Wegwijzer Ontslagrecht. In de huidige economische omstandigheden door de

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid. mei 2014 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid mei 2014 Nieuw ontslag systeem Peter de Boer Vergoedingen en sancties Debby Hermans Ketenregeling en wijzigingen per 1 juli 2014 Debbie van de Laar Nieuw ontslag systeem

Nadere informatie

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014

Ontslag en flexibiliteit in 2015. UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Ontslag en flexibiliteit in 2015 UWV werkgeverscongressen 2014 Esther Dik/Alfons Kouwenhoven 19 november 2014 Programma Inleiding Wet werk en zekerheid (Wwz) Arbeidsrecht/flexrecht Ontslagrecht Transitievergoeding

Nadere informatie

Nieuwsbrief, december 2014

Nieuwsbrief, december 2014 Nieuwsbrief, december 2014 Wijzigingen arbeidsrecht in 2015 Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen hebben gevolgen voor het bestaande

Nadere informatie

Collectief overeengekomen ontslagregelingen

Collectief overeengekomen ontslagregelingen Een onderzoek naar afspraken over ontslagredenen, criteria, procedures en flankerend beleid in sociale plannen en cao s Mei 2009 Michelle Beeksma Liesbeth Junger van Hoorn Janneke de la Croix INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht: Ontslag met wederzijds goedvinden

Het nieuwe ontslagrecht: Ontslag met wederzijds goedvinden Het nieuwe ontslagrecht: Ontslag met wederzijds goedvinden dinsdag 31 maart 2015 Mr. Maarten van Gelderen Webinar agenda 2015 Ontslag met wederzijds goedvinden De disfunctionerende werknemer De transitievergoeding

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Jo van Saase 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal

Nadere informatie

Reorganiseren. Vooruitgang door vernieuwend werkgeven

Reorganiseren. Vooruitgang door vernieuwend werkgeven Reorganiseren Vooruitgang door vernieuwend werkgeven Colofon Tekst Ian Lendering Vormgeving Julian Huiswoud (JayD-sign) Druk AWVN, Den Haag 2 / Reorganiseren / Reorganiseren In deze brochure gaan we nader

Nadere informatie

Payrolling. November 2009

Payrolling. November 2009 Payrolling November 2009 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk voor

Nadere informatie

Maatwerk bij het bepalen van de ontslagvolgorde: nu en na de WWZ

Maatwerk bij het bepalen van de ontslagvolgorde: nu en na de WWZ Maatwerk bij het bepalen van de ontslagvolgorde: nu en na de WWZ Vereniging voor Arbeidsrecht Bijeenkomst 22 mei 2014 René Hampsink & Marloes Diepenbach 1 Prak:jk behoe;e aan meer flexibiliteit Wijziging

Nadere informatie

Ontslag en arbeidsconflicten in de praktijk. NCP Directeuren Diner Allard Bekius, 20 april 2009

Ontslag en arbeidsconflicten in de praktijk. NCP Directeuren Diner Allard Bekius, 20 april 2009 Ontslag en arbeidsconflicten in de praktijk NCP Directeuren Diner Allard Bekius, 20 april 2009 De kracht van Nysingh 290 medewerkers / 40 partners Vakmanschap volgens Nysingh Specialist op alle relevante

Nadere informatie

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID

HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID HEADLINE FEATURES: WET WERK EN ZEKERHEID Status augustus 2014 1. DOEL EN ACHTERGROND WETSWIJZIGING De Wet Werk en Zekerheid is inmiddels door de eerste en tweede kamer geadopteerd en zal in drie tranches

Nadere informatie

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten?

Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? Nieuwe ontslagrecht in 25 minuten? 0 Workshop nieuwe ontslagrecht en OR Hoofdlijnen nieuwe ontslagrecht Inzoomen op ontslag om bedrijfseconomische redenen De transitievergoeding + WW Sociaal plannen 1

Nadere informatie

Actualiteiten Arbeidsrecht

Actualiteiten Arbeidsrecht Actualiteiten Arbeidsrecht Matchpoint@Work 28 november 2012 mr. C.A.F. Haans advocaat T +31 164 70 71 72 F +31 164 70 71 11 c.haans@boz.haansadvocaten.nl 1 Haans Advocaten - Vestigingen in Bergen op Zoom

Nadere informatie

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG

DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG DE ARBEIDSOVEREENKOMST KLAKKELOOS ONDERTEKENEN IS NIET VERSTANDIG VOORWAARDEN ARBEIDSOVEREENKOMST Wanneer is er sprake van een arbeidsovereenkomst: Verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten; Werkgever

Nadere informatie

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers):

De positie van de tijdelijke krachten (flexwerkers): VAN : Willem van Teeseling AAN : Bestuur en leden SNF BETREFT : Vernieuwingen in wetgeving in kader Wet werk en inkomen. DATUM : 13 juni 2014 C.C. : Op 11 juni 2014 is door de Eerste Kamer de wet aangenomen.

Nadere informatie

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid

Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Whitepaper: Toelichting op de wet Werk en Zekerheid Op 10 juni 2014 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangenomen. De WWZ beoogt het arbeidsrecht aan te passen aan de veranderende arbeidsverhoudingen in

Nadere informatie

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort

LEZING. Wet Werk & Zekerheid. Amersfoort, 9 april 2015. Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort LEZING Wet Werk & Zekerheid Amersfoort, 9 april 2015 Door: Antoinette Kouwenaar-de Coninck verbonden aan Kouwenaar Advocatuur te Amersfoort 1 2 A R B E I D S R E C H T: de WWZ Wat is een arbeidsovereenkomst?

Nadere informatie

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak

Actualiteiten WWZ. Recente rechtspraak Actualiteiten WWZ Recente rechtspraak Recente rechtspraak VERGOEDINGEN - Naast transitievergoeding en billijke vergoeding geen ruimte voor een aanvullende vergoeding. Als partijen een aanvullende vergoeding

Nadere informatie

Nefeb. Deeltijd-WW behoud van vakkrachten 1. Nefeb - Arbeidsrecht 18 november 2009. actualiteiten arbeidsrecht. behoud van vakkrachten 2

Nefeb. Deeltijd-WW behoud van vakkrachten 1. Nefeb - Arbeidsrecht 18 november 2009. actualiteiten arbeidsrecht. behoud van vakkrachten 2 Nefeb actualiteiten arbeidsrecht Deeltijd-WW behoud van vakkrachten 1 tijdelijk arbeidsuren van werknemer verminderen minimaal 20% - maximaal 50% minimaal 6 maanden 3 maanden + 3 maanden verlenging maximaal

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015

Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Wet werk en zekerheid nieuw ontslagrecht, wat nu? Caroline van der Zwet 26 november 2015 Onderwerpen Kansen voor de mediator? Kort overzicht belangrijkste wijzigingen in t ontslagrecht Gronden a t/m h

Nadere informatie

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke

Werk en Zekerheid. Presentatie Kring Nijmegen. 10 maart 2015. Arno Nagelkerke Werk en Zekerheid Presentatie Kring Nijmegen 10 maart 2015 Arno Nagelkerke Aanleiding /achtergrond Betere balans tussen vast en tijdelijk werk Meer dynamiek sneller wisselen van baan Verbetering positie

Nadere informatie

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier.

Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. Datum Onderwerp advies Ons kenmerk Uw kenmerk Behandeld door Geachte -------------------------, Door deze komen wij terug op de Viva! dossiers die bij ons in behandeling zijn, waaronder uw dossier. De

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding Wet Werk en Zekerheid De transitievergoeding Jennifer Horsten 21 mei 2015 Onderwerpen Veranderingen sinds 1 januari 2015 Veranderingen vanaf 1 juli 2015 De transitievergoeding Recht/geen recht op transitievergoeding

Nadere informatie

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ

Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Het nieuwe ontslagrecht / WWZ Actualiteiten arbeidsrecht (33 818) Het nieuwe ontslagrecht Tim de Klerck Waar gaan we het over hebben? Waarom een hervorming van het ontslagrecht? Vernieuwing ontslagrecht

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Ontslagrecht. Jaargang 19 (2014) november. WW-uitkering In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 235 Ontslagrecht WW-uitkering Arbeidsrecht Actueel Op 29 november 2013 heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet werk en zekerheid ingediend. Het wetsvoorstel

Nadere informatie