Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014"

Transcriptie

1 rotterdam.nl/onderzoek Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014 Onderzoek en Business Intelligence

2 Bezoek en waardering van groen in en om Rotterdam, 2014 Auteur: C. de Vries Onderzoek en Business Intelligence (OBI) december 2014 In opdracht van gemeente Rotterdam, cluster Stedelijke Ontwikkeling

3 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Project: 13-B-0150 Postadres: Postbus AH Rotterdam Telefoon: (010) Website:

4 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 4 2 Inleiding 5 3 Bezoek aan groenvoorzieningen Bezoek aan verschillende soorten groen Wie bezoekt welke soorten groenvoorzieningen? Bezoek aan groenvoorzieningen om te sporten 11 4 Bezoek aan afzonderlijke groenvoorzieningen Bezoek en waardering per voorziening Bezoek aan afzonderlijke groenvoorzieningen naar persoonskenmerken Bezoek aan meerdere groenvoorzieningen door dezelfde persoon Bezoek aan groenvoorzieningen en reisafstand De invloed van reisafstand in kaartbeelden Buurtgroen 24 in en om Rotterdam, van 26

5 1 Samenvatting Rotterdammers brengen jaarlijks zo n 23 miljoen bezoekjes aan groenvoorzieningen. (Kinderen tot twaalf jaar en ouderen boven de 85 jaar zijn hierin niet meegeteld.) Grofweg de helft van deze bezoeken aan groen vindt plaats bij kleinere groenvoorzieningen in de eigen woonbuurt. De gemiddelde Rotterdammer bezoekt 46 keer per jaar een groenvoorziening, dus ongeveer eens per week. Deze bezoekjes worden afgelegd door een breed samengestelde bezoekersgroep: bijna negen op de tien Rotterdammers bezoekt wel eens een groenvoorziening. Wel doen bijvoorbeeld hoog opgeleiden dat vaker dan laag opgeleiden. Rotterdammers boven de 75 jaar, Rotterdammers met een niet-westerse herkomst en Rotterdammers met een laag inkomen behoren wat vaker tot de nietbezoekers. Kijken we naar het bezoek aan afzonderlijke groenvoorzieningen, dan is het Kralingse Bos verreweg de meest bezochte, met 49% van de Rotterdammers. Van de stadsparken worden ook vrij veel bezocht: Het Park (bij de Euromast) met 41% bezoekers, het Museumpark (26%) en het Zuiderpark (22%). Buiten de stad worden vrij veel bezocht: het strand van Hoek van Holland (34%), de Rottemeren (21%) en de Oude Maas (18%). Over het algemeen worden de meest bezochte groenvoorzieningen ook het hoogst gewaardeerd, maar eigenlijk liggen alle rapportcijfers voor groenvoorzieningen wel in de buurt van de zeven. Voor de afzonderlijke stadsparken is in deze rapportage in kaartmateriaal weergegeven wat het bereik is, met andere woorden: waar de bezoekers vandaan komen. Over het algemeen geldt het voor de hand liggende verband dat een grotere afstand leidt tot minder bezoek. Voor de visuele weergaven wordt verwezen naar de kaartbeelden in hoofdstuk vier. Tegen het einde van deze rapportage is een korte paragraaf gewijd aan het oordeel van de Rotterdammer over de hoeveelheid groen in de eigen buurt. Het kaartbeeld dat hieruit resulteert is herkenbaar voor wie de stad enigszins kent: in de buurt van enkele grote groenvoorzieningen zoals het Kralingse Bos en in de meeste buitenwijken van de stad is de waardering voor de hoeveelheid groen duidelijk hoger en in de dichtst bebouwde gebieden van Rotterdam, zoals in bepaalde oudere stadswijken is die juist lager. in en om Rotterdam, van 26

6 2 Inleiding Deze onderzoeksrapportage doet verslag van enkele uitkomsten van drie onderzoeken. In alle drie deze onderzoeken werd de Rotterdammer onder andere gevraagd naar zijn of haar mening over groenvoorzieningen of het bezoek aan groen. In het eerstvolgende hoofdstuk (hoofdstuk 3) komt het bezoek aan diverse soorten groen aan de orde: buurtgroen, parken, natuurgebieden en boerenlandgebieden. Hoofdstuk vier gaat in op diverse groenvoorzieningen die afzonderlijk bij naam worden genoemd. Daarbij is speciale aandacht voor de invloed van de afstand tussen woonadres en groenvoorziening. De uitkomsten hebben in globale termen gesproken betrekking op Rotterdammers vanaf een jaar of vijftien. In hoofdstuk drie wordt gerapporteerd op basis van het Vrijetijdsonderzoek, een vragenlijstonderzoek onder Rotterdammers van 13 t/m 85 jaar. Hoofdstuk vier is grotendeels gebaseerd op twee edities van de Omnibusenquête, die jaarlijks wordt afgenomen onder Rotterdammers van 16 t/m 85 jaar. De laatste paragraaf van hoofdstuk vier is gebaseerd op het Wijkonderzoek, een vragenlijstonderzoek onder Rotterdammers van 15 jaar en ouder (geen leeftijdsbovengrens). Een uitgebreide methodologische verantwoording van de verschillende onderzoeken die aan deze rapportage ten grondslag liggen is op aanvraag verkrijgbaar bij het dienstencentrum Onderzoek en Business Intelligence van de gemeente Rotterdam (zie contactgegevens in het colofon). in en om Rotterdam, van 26

7 3 Bezoek aan groenvoorzieningen 3.1 Bezoek aan verschillende soorten groen Welk soort groen bezoeken Rotterdammers en hoe vaak doen ze dat? In het Vrijetijdsonderzoek (VTO) van najaar 2013 werd hier naar gevraagd. Hierbij gaat het om Rotterdammers in de leeftijd van 13 tot en met 85 jaar. De vraag was hoe vaak zij in de afgelopen twaalf maanden de groenvoorzieningen bezochten die in de volgende tabel worden genoemd. De vraagstelling leidt dus tot cijfers die gelden op jaarbasis. Zodoende kunnen we concluderen dat Rotterdammers jaarlijks 23 miljoen bezoekjes aan groen afleggen, waarvan grofweg de helft in de eigen woonbuurt 1. Het groen in de eigen buurt wordt dus meer bezocht dan de andere soorten groen. De grotere parken binnen de stadsgrenzen worden iets meer bezocht dan de natuur- en recreatiegebieden rondom de stad. Verder weg gelegen natuur wordt nog iets minder bezocht en de boerenlandgebieden scoren qua aandeel bezoekers het laagst. Toch bezoekt bijna een op de drie Rotterdammers deze wel eens. Tabel 3.1 Bezoek aan diverse soorten groenvoorzieningen door Rotterdammers, 2013 Binnenstedelijk groen Buitenstedelijk groen Totaal Parkje, plantsoen etc. in eigen buurt Grotere parken in de stad Natuur- en recreatiegebieden rond de stad Rotterdam Boerenlandgebieden buiten de stad Natuurgebieden verder weg Minstens een van deze Aandeel bezoekers 68% 57% 51% 30% 44% 87% bezoekfrequentie per bezoeker bezoekfrequentie per Rotterdammer geschat aantal bezoeken op jaarbasis Als het gaat om de bezoekfrequentie lijkt een verband met de reisafstand aannemelijk. Gaan we in bovenstaande tabel van links naar rechts, dan neemt gemiddeld genomen de reisafstand toe en de bezoekfrequentie af. Iets meer inzicht in de bezoekfrequentie biedt de volgende tabel. Ook hier blijkt duidelijk dat het buurtgroen gemiddeld genomen veel vaker wordt bezocht dan de andere groenvoorzieningen. Vooral de boerenlandgebieden en de verder weg gelegen natuurgebieden worden door relatief weinig Rotterdammers meer dan tien maal per jaar bezocht. 1 De indruk lijkt gerechtvaardigd dat het bezoek aan buurtgroen in deze cijfers nog wat wordt onderschat, als we bedenken dat alleen al mensen die regelmatig de hond uitlaten vaak ook wel een parkje of plantsoentje passeren (maar dat wellicht zelf niet beschouwen als het bezoek aan een groenvoorziening). in en om Rotterdam, van 26

8 Tabel 3.2 Bezoekfrequentie per soort groenvoorziening in % van Rotterdammers, 2013 Binnenstedelijk groen Buitenstedelijk groen Parkje, plantsoen etc. in eigen buurt Grotere parken in de stad Natuur- en recreatiegebieden rond de stad Rotterdam Boerenlandgebieden buiten de stad Natuurgebieden verder weg niet bezocht keer keer keer keer Totaal Wie bezoekt welke soorten groenvoorzieningen? Verschillende Rotterdammers bezoeken in verschillende mate verschillende soorten groen. De volgende twee tabellen geven een groot aantal bezoekcijfers. Hier worden deze cijfers kort toegelicht en worden alleen de belangrijkste conclusies aangestipt. De eerstvolgende tabel geeft per deelgroep aan hoe groet het aandeel is dat de betreffende groenvoorzieningen wel eens bezoekt. Dit zijn dus steeds percentages. De tabel daarna vermeldt het gemiddelde aantal bezoeken per persoon op jaarbasis. Daarbij tellen ook de niet-bezoekers (nul bezoeken) mee in het gemiddelde. Waar de uitkomsten van een deelgroep opvallend afwijken van het Rotterdamse gemiddelde zijn deze met kleur gearceerd. Een leesvoorbeeld: In de eerstvolgende tabel is te zien dat 68% van de Rotterdammers wel eens een parkje of plantsoen in de eigen buurt bezoekt. Onder de Rotterdamse vrouwen is dit bezoekersaandeel met 70% iets hoger, onder de mannen met 66% iets lager dan het totaalgemiddelde. De tabel daarna laat zien dat de gemiddelde Rotterdammer 24 keer per jaar een parkje of plantsoen in de eigen buurt bezoekt. Voor mannen is dit gemiddelde aantal bezoekjes 23 keer per jaar, voor vrouwen 24 keer per jaar (in beide tabellen is dit een klein verschil, dus deze cijfers zijn niet met kleur gearceerd). De belangrijkste bevindingen uit deze beide tabellen: Jongeren onder de 25 bezoeken het buitenstedelijke groen minder dan gemiddeld. Het buurtgroen bezoeken zij minder frequent dan gemiddeld. Onder 65-plussers het aandeel bezoekers wat lager voor alle soorten groenvoorzieningen, maar dit geldt vooral voor de stadsparken en de boerenlandgebieden. Eenoudergezinnen zijn minder geneigd tot het bezoeken van boerenlandgebieden en verder weg gelegen natuurgebieden. Rotterdammers met een niet-westerse herkomst bezoeken het buitenstedelijke groen minder dan Rotterdammers met een westerse herkomst. Voor het binnenstedelijke groen geldt dit niet, al worden met name parkje of plantsoen in de eigen buurt wel met een lagere frequentie bezocht door de meeste niet-westerse Rotterdammers. Overigens: wanneer niet- in en om Rotterdam, van 26

9 westerse allochtonen (met name Turken en Marokkanen) de stadsparken bezoeken, is dat relatief vaak om te picknicken, vaak ook met barbecue, zo schreef het SCP al in Laag opgeleiden blijven vooral achter bij hoog opgeleiden als het gaat om buitenstedelijk groen, met name de boerenlandgebieden en de verder weg gelegen natuur. Dat geldt ook voor sociale minima ten opzichte van de hogere inkomens. Het inkomen zou direct van invloed kunnen zijn op de betaalbaarheid van vervoerskosten (en dat is bij de buitenstedelijke groenvoorzieningen meer van belang dan bij de binnenstedelijke) maar of dat inderdaad een rol van betekenis speelt kan op grond van dit onderzoek niet worden vastgesteld. De verschillen tussen deelgemeenten zijn vrij makkelijk verklaarbaar gezien hun ligging en de ligging van diverse groenvoorzieningen. Rotterdammers met een paarse leefstijl (wat staat voor ondernemend ) bezoeken meer dan gemiddeld de stadsparken en de verder weg gelegen natuur. 2 Broek, A. van den & S. Keuzenkamp (red.) (2009). Het dagelijks leven van allochtone stedelingen. Den Haag: SCP. in en om Rotterdam, van 26

10 Tabel 3.3 Bezoek aan soorten groenvoorzieningen in % van Rotterdammers naar achtergrondkenmerken, 2013 Binnenstedelijk groen Parkje, plantsoen etc. in uw eigen buurt Grotere parken in de stad Natuur- en recreatiegebieden rond de stad Rotterdam Buitenstedelijk groen Boerenlandgebieden buiten de stad Natuurgebieden verder weg Totaal Mannen Vrouwen t/m 24 jaar t/m 44 jaar t/m 64 jaar t/m 85 jaar Alleenstaande Stel zonder kinderen Stel met kinderen Eenoudergezin Surinaams/Antilliaans Turks Marokkaans Overig niet-westers Westers allochtoon Autochtoon Laag opgeleid Middelbaar opgeleid Hoog opgeleid sociale minima minimum tot modaal modaal tot 2x modaal meer dan 2x modaal Rotterdam Centrum Delfshaven Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Prins Alexander Feijenoord IJsselmonde Charlois Hoogvliet creatief inspirerend (rood) ondernemend (paars) stijlvol luxe (blauw) ingetogen (aqua) rustig (groen) gezellig (lime) uitbundig (geel) in en om Rotterdam, van 26

11 Tabel 3.4 Bezoekfrequentie op jaarbasis per Rotterdammer (ook niet-bezoekers tellen mee) aan soorten groenvoorzieningen naar achtergrondkenmerken, 2013 Binnenstedelijk groen Parkje, plantsoen etc. in uw eigen buurt Grotere parken in de stad Natuur- en recreatiegebieden rond de stad Rotterdam Buitenstedelijk groen Boerenlandgebieden buiten de stad Natuurgebieden verder weg Totaal Mannen Vrouwen t/m 24 jaar t/m 44 jaar t/m 64 jaar t/m 85 jaar Alleenstaande Stel zonder kinderen Stel met kinderen Eenoudergezin Surinaams/Antilliaans Turks Marokkaans Overig niet-westers Westers allochtoon Autochtoon Laag opgeleid Middelbaar opgeleid Hoog opgeleid sociale minima minimum tot modaal modaal tot 2x modaal meer dan 2x modaal Rotterdam Centrum Delfshaven Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Prins Alexander Feijenoord IJsselmonde Charlois Hoogvliet creatief inspirerend (rood) ondernemend (paars) stijlvol luxe (blauw) ingetogen (aqua) rustig (groen) gezellig (lime) uitbundig (geel) in en om Rotterdam, van 26

12 3.3 Bezoek aan groenvoorzieningen om te sporten Naar het motief om groen te bezoeken is niet uitgebreid gevraagd. Alleen deze vervolgvraag werd gesteld: Heeft u een of meer van deze groengebieden bezocht om te sporten? Bij degenen die meerdere soorten groenvoorzieningen hebben bezocht is niet goed vast te stellen op welke groenvoorziening dit dan betrekking heeft. Wel kunnen we vaststellen dat bijna een kwart van alle Rotterdammers wel eens een groenvoorziening bezoekt met het doel om te sporten. De volgende tabel laat zien dat dit aandeel verschilt voor verschillende groepen Rotterdammers. De opvallend hoge en lage percentages zijn gekleurd weergegeven. Het zal niemand verbazen dat 65-plussers relatief weinig gebruik maken van groenvoorzieningen om te sporten. Hun sportdeelname ligt sowieso lager dan die van de jongere Rotterdammers. Ook de hogere sportdeelname van hoog opgeleiden en de lagere sportdeelname van laag opgeleiden is eigenlijk indirect terug te zien in de tabel. Sportdeelname hangt eveneens samen met de hoogte van het inkomen. Hoe hoger het inkomen, des te meer doet men aan sport. Bij het bezoek aan groen met het doel om te sporten scoren de sociale minima echter niet zo laag als we zouden verwachten. Misschien dat de sociale minima die wel aan sport doen, relatief vaak gebruik maken van groenvoorzieningen omdat dat gebruik gratis is, maar dit is vooralsnog niet meer dan een vermoeden. Inwoners van Noord, Hillegersberg-Schiebroek en Kralingen-Crooswijk bezoeken vaker groenvoorzieningen om te sporten dan de overige Rotterdammers. Het ligt voor de hand dat de nabijheid van grote groenvoorzieningen zoals het Kralingse Bos of de Rottemeren daarbij een rol speelt. Het tegenovergestelde kan worden gezegd over de inwoners van de stedelijke gebieden op Zuid, met name Charlois en IJsselmonde, terwijl voor de meesten van hen het Zuiderpark toch redelijk dichtbij is. Daar zullen waarschijnlijk ook andere persoonskenmerken een rol spelen, zoals wellicht het opleidingsniveau, dat gemiddeld genomen op de zuidoever lager ligt dan op de noordoever. Rotterdammers met een paarse of blauwe leefstijl bezoeken vaker groen om te sporten dan Rotterdammers met een andere leefstijl. in en om Rotterdam, van 26

13 Tabel 3.5 Bezoek aan groenvoorzieningen om te sporten, in procenten, 2013 WEL bezocht om te sporten wel bezocht maar NIET om te sporten überhaupt niet bezocht Totaal Man Vrouw t/m 24 jaar t/m 44 jaar t/m 64 jaar t/m 85 jaar Alleenstaande Stel zonder kinderen Stel met kinderen Eenoudergezin Surinaams/Antilliaans Turks Marokkaans Overig niet-westers Westers allochtoon Autochtoon Laag opgeleid Middelbaar opgeleid Hoog opgeleid (hbo,wo) sociale minima minimum tot modaal modaal tot 2x modaal meer dan 2x modaal Rotterdam Centrum Delfshaven Noord Hillegersberg-Schiebroek Kralingen-Crooswijk Prins Alexander Feijenoord IJsselmonde Charlois Hoogvliet creatief inspirerend (rood) ondernemend (paars) stijlvol luxe (blauw) ingetogen (aqua) rustig (groen) gezellig (lime) totaal uitbundig (geel) in en om Rotterdam, van 26

14 4 Bezoek aan afzonderlijke groenvoorzieningen 4.1 Bezoek en waardering per voorziening In februari/maart van de jaren 2013 en 2014 werd in de Omnibusenquête gevraagd naar het bezoek en de waardering van afzonderlijke groenvoorzieningen in en rond Rotterdam. Een samenvatting van de uitkomsten is te zin in de volgende tabel. Een leesvoorbeeld: het recreatiegebied Rottemeren wordt jaarlijks door 21% van de Rotterdammers bezocht. In totaal brengen Rotterdammers per jaar ongeveer bezoeken aan dit gebied. Zij waarderen dit gebied met het rapportcijfer 7,5. Het Lage Bergsche Bos wordt door iets minder Rotterdammers bezocht, maar de bezoekers komen daar kennelijk wel iets frequenter, want het totale aantal bezoeken ligt iets hoger. Het Lage Bergsche Bos wordt met een 7,3 iets lager gewaardeerd, maar dit is nog wel hoger dan bij veel andere groenvoorzieningen. Overigens zullen al deze groenvoorzieningen ook worden bezocht door mensen van buiten Rotterdam, zodat het totale bezoek aan de voorzieningen hoger zal zijn dan het hier genoemde bezoek door Rotterdammers. De uitkomsten van beide meetjaren zijn bij elkaar geteld om te komen tot voldoende respondenten per afzonderlijke groenvoorziening. Voor de groenvoorzieningen met het laagste aandeel bezoekers, geldt dat de laatste twee kolommen wat minder betrouwbare informatie bevatten. Die zijn namelijk alleen gebaseerd op de antwoorden van de bezoekers dus het aantal respondenten is in die gevallen vrij klein. Het zijn juist de minder bezochte groenvoorzieningen die een wat lager rapportcijfer krijgen, maar hoe hoog die waardering exact is in werkelijkheid, is niet helemaal duidelijk. Tabel 4.1 Bezoek en waardering van afzonderlijke groenvoorzieningen, 2013/2014 aandeel bezoekers bezoeken op jaarbasis Rapportcijfer (door bezoekers) Rottemeren 21% ,5 Lage Bergsche Bos 17% ,3 Zevenhuizer Plas 16% ,9 Hoge Bergsche Bos 9% ,1 Midden Delfland 8% ,0 Hitland 6% ,7 Ackerdijkse Plassen* 4% ,7 Oude Maas 18% ,9 Rhoonse Grienden 9% ,2 Brielse Meer 7% ,9 Bernisse* 4% ,6 Strand Hoek van Holland 34% ,2 Kralingse Bos 49% ,3 Het Park 41% ,2 Museumpark 26% ,9 Vroesenpark 14% ,9 Roel Langerakpark* 2% ,1 Zuiderpark 22% ,0 *) Voor gebieden met minder dan 5% bezoekers geldt: de laatste twee kolommen zijn slechts indicatief. in en om Rotterdam, van 26

15 4.2 Bezoek aan afzonderlijke groenvoorzieningen naar persoonskenmerken In de vorige paragraaf werd duidelijk dat het wonen op een bepaalde plek in de stad duidelijk invloed heeft op het al dan niet bezoeken van groenvoorzieningen. De woonlocatie is echter niet de enige verklarende factor. Zaken als leeftijd, opleidingsniveau of de etnische achtergrond zijn ook zeer bepalend voor het gebruik van groen. De volgende tabel illustreert dat. Een leesvoorbeeld: Het recreatiegebied Rottemeren worden jaarlijks door 21% van de Rotterdammers bezocht. Het wordt door 12% van de Rotterdamse sociale minima bezocht en het wordt bezocht door 35% van de Rotterdammers die een inkomen hebben van meer dan twee maal modaal. Tabel 4.2 Bezoek aan afzonderlijke groenvoorzieningen, 2013/2014, percentages voor groepen Rotterdammers Totaal mannen vrouwen jaar jaar jaar jaar Rottemeren Lage Bergsche Bos Hoge Bergsche Bos Zevenhuizer Plas Midden Delfland Hitland Ackerdijkse Plassen Oude Maas Rhoonse Grienden Brielse Meer Bernisse Ander natuurgeb.in omg.r dam Natuurgebied verder weg minstens één van deze recreatiegebieden strand Hoek van Holland Kralingse Bos Het Park Museumpark Vroessenpark Roel Langerakpark Zuiderpark minstens één stadspark Minstens één van alle groenvoorzieningen jaar en ouder Surinaams + Antilliaans Turks, Marokkaans, Kaapverisch, ov. niet-westers Autochtoon Westers allochtoon Laag opgeleid Middelbaar opgeleid Hoog opgeleid sociale minima minimum tot modaal modaal tot 2x modaal meer dan 2x modaal in en om Rotterdam, van 26

16 4.3 Bezoek aan meerdere groenvoorzieningen door dezelfde persoon Ruim driekwart van de Rotterdammers bezoekt op jaarbasis minstens één groenvoorziening en de meesten bezoeken er wel meer dan één. De laatste kolom in de onderstaande tabel laat zien: bijna een kwart van de Rotterdammers bezoekt geen enkele groenvoorziening, tien procent bezoekt er één en tweederde bezoekt er meer dan één. Het gaat hier dus niet om de frequentie (hoeveel keer men iets bezoekt) maar om het aantal verschillende groenvoorzieningen. Ook binnen de categorie stadsparken geldt dat als iemand hier een van bezoekt, hij er meestal twee of meer verschillende bezoekt. Hetzelfde kan gezegd worden over de categorie recreatiegebieden. In de kolom alle groenvoorzieningen in de tabel hieronder zijn alle groenvoorzieningen meegeteld die in de voorgaande grote tabel zijn genoemd, dus ook het strand van Hoek van Holland. De onderste regel in de voorgaande grote tabel betreft het aandeel dat wel minstens één groenvoorziening bezoekt op jaarbasis: 77%van de Rotterdammers. Dat is precies het tegenovergestelde van wat hieronder wordt genoemd geen enkele bezocht : 23% van de Rotterdammers. Deze groep niet-bezoekers bestaat uit relatief veel ouderen, met name 75-plussers, laag opgeleiden, sociale minima en Rotterdammers met een niet-westerse herkomst. Tabel 4.3 Het bezoek aan geen, één of meer groenvoorzieningen, in % van Rotterdammers Stadsparken Recreatiegebieden Alle groenvoorzieningen Geen enkele bezocht Een bezocht Twee of drie bezocht Vier of meer bezocht Totaal Als we kijken naar samenhang tussen het bezoek aan de afzonderlijke groenvoorzieningen, blijkt er alleen echt duidelijke samenhang te zijn tussen het bezoek aan groenvoorzieningen die in elkaars nabijheid te vinden zijn. Het Hoge en het Lage Bergsche Bos bijvoorbeeld, of de Oude Maas en de Rhoonse Grienden. De enige samenhang waar dat niet voor geldt, zien we bij de stadsparken op de Noordoever: er is een vrij sterk verband tussen bezoeken aan het Kralingse Bos, Het Park en het Museumpark. Al dit soort verbanden (correlaties) betekenen dat iemand die het een bezoekt een grote kans heeft om ook het andere te bezoeken. Een concreet voorbeeld: als een Rotterdammer wel eens het Kralingse Bos bezoekt, is de kans vrij groot dat deze persoon ook Het Park wel eens bezoekt. Opvallend is dan toch ook dat het bezoek aan deze stadsparken op de noordoever absoluut geen samenhang vertoont met het bezoek aan het Zuiderpark, het enige stadspark op Zuid dat in de vragenlijst wordt genoemd. 4.4 Bezoek aan groenvoorzieningen en reisafstand Of een Rotterdammer wel eens en specifieke groenvoorziening bezoekt, hangt onder andere af van de afstand tussen dat groen en de eigen woning. Die veronderstelling lijkt althans behoorlijk plausibel en een eerste bewijs daarvoor levert de volgende tabel. Een leesvoorbeeld: Het recreatiegebied Rottemeren wordt bezocht door 21% van de Rotterdammers. Van de Rotterdammers die op de in en om Rotterdam, van 26

17 Noordoever wonen bezoekt 28% het wel eens, van de Rotterdammers op Zuid 9%. De laatste kolom in de tabel geeft aan op welke oever de groenvoorziening ligt (in dit geval de noordoever). Zonder uitzondering is het aandeel bezoekers het hoogst op de maasoever waar de groenvoorziening gesitueerd is. Overigens blijkt uit de tabel ook dat de noordoever sowieso een groter aandeel groenbezoekers telt dan de zuidoever. De laatste regel in de tabel laat zien dat 81% van de noorderlingen wel eens een of meer groenvoorzieningen bezoekt, tegenover 71% van de zuiderlingen. Dat kan overigens mede zijn veroorzaakt doordat er meer groenvoorzieningen op de noordoever in de vragenlijst worden genoemd. Tabel 4.4 Bezoek aan afzonderlijke groenvoorziening, naar wonen in Rotterdam Noord of Zuid, aandeel bezoekers in procenten Woonlocatie Locatie Noord Zuid Totaal van het groen Rottemeren Noord Lage Bergsche Bos Noord Zevenhuizer Plas Noord Hoge Bergsche Bos Noord Midden Delfland Noord Hitland Noord Ackerdijkse Plassen Noord Oude Maas Zuid Rhoonse Grienden Zuid Brielse Meer Zuid Bernisse Zuid Ander in omgeving Rotterdam Natuurgebied verder weg minstens één van deze recreatiegebieden Strand Hoek van Holland Noord Kralingse Bos Noord Het Park Noord Museumpark Noord Vroesenpark Noord Roel Langerakpark Noord Zuiderpark Zuid minstens één van deze stadsparken minstens één van alle groenvoorzieningen Een volgende stap in de analyse is, niet te kijken naar de rivieroever maar naar de werkelijke afstand tussen het woonadres en de groenvoorziening. De volgende tabel laat zien hoeveel procent van de Rotterdammers de genoemde stadsparken bezoekt, uitgesplitst naar afstandsklassen. De afstanden zijn berekend volgens de city blocks methode. Dat wil zeggen dat er vanuit gegaan wordt dat men niet in één rechte lijn (hemelsbreed) van huis naar park kan gaan, maar een of meer keren een hoek om slaat. 3 De tabel vermeldt tevens de absolute aantallen bezoeken die worden gebracht door Rotterdammers die wonen in de genoemde afstandsklassen. De absolute aantallen in tabel 4.6 zijn vrij grove schattingen, die dan ook zijn afgerond op tienduizendtallen. 3 Moet iemand bijvoorbeeld op de kaart naar het noordoosten, dan is de city blocks afstand de volledige afstand in oostelijke richting plus de volledige afstand in noordelijke richting. in en om Rotterdam, van 26

18 Een leesvoorbeeld bij de volgende tabel: Op de onderste regel is te zien dat 49% van de Rotterdammers wel eens het Kralingse Bos bezoekt, een cijfer dat al eerder in dit hoofdstuk werd gepresenteerd. Onder de Rotterdammers die binnen een afstand van één kilometer bij het Kralingse Bos vandaan wonen is dit aandeel bezoekers een stuk hoger: 84% van deze mensen bezoekt het wel eens. Met het toenemen van de afstand neemt het percentage bezoekers af, tot 21% van de Rotterdammers die meer dan tien kilometer bij het Kralingse Bos vandaan wonen. Tabel 4.5 Aandeel bezoekers aan stadsparken, in procenten van de Rotterdammers die wonen binnen genoemde city blocks afstandscategorie tot het betreffende stadspark Kralingse Bos Het Park Museumpark Vroessenpark < 1 km ,5 km ,5-5 km km > 10 km Totaal Zuider- Park Hetzelfde leesvoorbeeld bij de tabel hieronder: Op de onderste regel is te zien dat het Kralingse Bos op jaarbasis tweeënhalf miljoen maal door Rotterdammers wordt bezocht; ook dat cijfer werd al eerder in dit hoofdstuk gepresenteerd. Door Rotterdammers die binnen een afstand van één kilometer bij het Kralingse Bos vandaan wonen worden jaarlijks zo n bezoeken afgelegd. Met het oplopen van de afstand(scategorie) neemt niet altijd het absolute aantal bezoeken af. Dat lijkt op het eerste gezicht merkwaardig, maar het is heel logisch verklaarbaar. De verder weg gelegen afstandscategorieën betreffen grotere gebieden, met meer inwoners. Het aandeel bezoekers neemt weliswaar af, maar dit heeft betrekking op een groeiend aantal mensen. Overigens geldt bijna steeds het verband dat we op het eerste gezicht zouden verwachten: met het toenemen van de afstand, neemt het absolute aantal bezoeken af. Tabel 4.6 Absoluut aantal bezoeken (schatting) aan stadsparken, door Rotterdammers die wonen binnen een city blocks afstandscategorie tot het betreffende stadspark Kralingse Bos Het Park Roel Langerakpark Museumpark Vroessenpark Roel Langerakpark Zuiderpark < 1 km ,5 km ,5-5 km km > 10 km Totaal De invloed van reisafstand in kaartbeelden In de volgende vijf kaarten is steeds een specifiek stadspark aangegeven, met daaromheen drie cirkels. Deze cirkels geven de hemelsbrede afstand aan van waarbinnen een kwart, de helft en in en om Rotterdam, van 26

19 driekwart van alle bezoeken komen 4. Zodoende zijn enkele verschillen tussen de stadsparken te zien. De kleinste cirkel representeert de woonadressen waarvandaan een kwart van de bezoeken komt. Deze cirkel ligt bij het Kralingse Bos vrij dicht langs de randen van deze groenvoorziening. Bij bijvoorbeeld Het Park ligt die cirkel er een stuk ruimer omheen. In deze vijf kaartbeelden is dus het aandeel bezoekers weergegeven, maar geen absolute aantallen. Die verschillen behoorlijk van park tot park, maar dat komt ook verderop nog aan de orde. Het complexe van de werkelijkheid is dat de persoonskenmerken die in het voorgaande al werden besproken voor een deel interfereren met de woonlocatie. Dat geldt voor het onderscheid tussen noord- en zuidoever maar zeker ook bij het onderscheid in afstandsklassen tot groenvoorzieningen. Bijvoorbeeld: de afstand tot het Kralingse Bos is voor Rotterdammers met een laag inkomen gemiddeld genomen groter dan voor Rotterdammers met een hoog inkomen. Een kanttekening bij deze kaarten met cirkels is op zijn plaats. Omdat in de onderzoeksdata een analyse is gemaakt met een hemelsbrede afstand tussen woonadres en groenvoorziening, kunnen de cirkels op de kaart worden ingetekend. De ingetekende afstand is dan naar alle kanten toe even groot. In werkelijkheid zullen er niet van alle kanten even veel bezoekers naar een groenvoorziening komen. Het onderstaande kaartje biedt een goed voorbeeld om dit te illustreren. De donkerste cirkel geeft het gebied aan waar een kwart van de bezoeken aan het Kralingse Bos vandaan komt. We weten dat vrij dicht langs de noordrand van het Kralingse Bos een behoorlijke barrière loopt: de rijksweg A20. Daardoor is het aannemelijk dat vanuit het noordelijke deel van die cirkel niet zo veel bezoeken naar het Kralingse Bos worden afgelegd, maar des te meer vanuit het zuidelijke deel van deze cirkel. Figuur 4.1 Herkomst van bezoeken aan het Kralingse Bos 4 Het gebied waar het totaal van de bezoeken vandaan komt is per definitie de gehele gemeente Rotterdam, inclusief de buitengebieden Hoek van Holland en Rozenburg die niet in de kaart zijn weergegeven. Deze laatste waarde (100% van de bezoeken) is niet ingekleurd. in en om Rotterdam, van 26

20 Figuur 4.2 Herkomst van bezoeken aan Het Park (bij de Euromast) Figuur 4.3 Herkomst van bezoeken aan het Museumpark in en om Rotterdam, van 26

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

Niet-instromers in de schulddienstverlening

Niet-instromers in de schulddienstverlening rotterdam.nl/onderzoek Niet-instromers in de schulddienstverlening Achtergronden van niet-instroom na postitieve indicatie voor Schulddienstverlening bij de Kredietbank Rotterdam Onderzoek en Business

Nadere informatie

QUICKSCAN ROTTERDAMSE JONGEREN IN HUN VRIJE TIJD

QUICKSCAN ROTTERDAMSE JONGEREN IN HUN VRIJE TIJD Het motto van dit rapport: OVERDAAD SCHAADT QUICKSCAN ROTTERDAMSE JONGEREN IN HUN VRIJE TIJD drs. C. de Vries & drs M. Bik Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2006 In opdracht van de Rotterdamse

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Gay en veilig in Brabant?

Gay en veilig in Brabant? Bureau voor Toegepast Veiligheidsonderzoek Gay en veilig in Brabant? Ervaringen van homo s, lesbo s, biseksuelen en transgenders met intolerantie, discriminatie en agressie in de regio Noordoost Brabant

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam

www.rotterdam.nl Staat van Rotterdam www.rotterdam.nl Staat van 2013 STAAT VAN ROTTERDAM 2013 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van Bestuursdienst, gemeente Onderzoek en Business Intelligence (OBI) Auteurs: drs.

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten

Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten Amsterdam, juli 2013 In opdracht van de Stichting Museumkaart Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten Siemen van der Werff Carl Koopmans Roetersstraat 29-1018 WB Amsterdam - T (+31) 20

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Uit de armoede werken

Uit de armoede werken Uit de armoede werken Uit de armoede werken Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september 2010 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Over het aantal volmachtstemmen

Over het aantal volmachtstemmen Over het aantal volmachtstemmen een verkennend rapport voor de Kiesraad over het gebruik van volmachtstemmen in gemeenten bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012, de gemeenteraadsverkiezingen van 2014

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos

Uit elkaars buurt. De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming. Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Uit elkaars buurt Uit elkaars buurt De invloed van etnische concentratie op integratie en beeldvorming Mérove Gijsberts Jaco Dagevos Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, juni 2005 Het Sociaal en

Nadere informatie

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen

Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen Rotterdamse Risicogroepen 2014 Een monitor van de maatschappelijke positie van Rotterdamse risicogroepen J. de Boom A. Weltevrede P. van Wensveen Y. Seidler M. van San P. Hermus Rotterdamse Risicogroepen

Nadere informatie

AOW inkopen of niet?

AOW inkopen of niet? AOW inkopen of niet? Onderzoek uitgevoerd door: Sociale Verzekeringsbank Afdeling Business Controlling November 2007 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond...3 1.2 probleemstelling en doel van het

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Gerard Marlet, Joost Poort Clemens van Woerkens. De schat van de stad

Gerard Marlet, Joost Poort Clemens van Woerkens. De schat van de stad Gerard Marlet, Joost Poort Clemens van Woerkens De schat van de stad De schat van de stad In samenwerking met SEO Economisch Onderzoek, Amsterdam Eindredactie en opmaak: M Tekst & Beeld, Bunnik Atlas

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant

Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmigranten uit Polen, Bulgarije en Roemenië in West-Brabant Arbeidsmarktpositie, leefsituatie en toekomstperspectief Jack Burgers Sanne van de Pol Erik Snel Godfried Engbersen Maria Ilies Robbert

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren

Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Verschillen in cultuurdeelname tussen allochtone en autochtone jongeren Een vergelijking van de culturele betrokkenheid van allochtone en autochtone jongeren op basis van het Aanvullend Voorzieningengebruik

Nadere informatie

Goed toeven in een dorp zonder school. Leefbare dorpen zonder school

Goed toeven in een dorp zonder school. Leefbare dorpen zonder school Goed toeven in een dorp zonder Leefbare zonder Leefbare zonder basis Een analyse van verschillen tussen met een basis, zonder een basis en met een recent gesloten basis Colofon Leefbare zonder basis. Een

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie