Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia"

Transcriptie

1 Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia

2 Hugo Bouter Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia Bijbelstudies over 1 Koningen 17 tot 19 Boeken om de Bijbel Gouda

3 Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia Copyright H. Bouter Omslagillustratie: Elias in the Desert by Dieric Bouts ( ) Druk: Drukkerij Van der Perk B.V., Nieuw-Lekkerland Eerste editie 2006 Boeken om de Bijbel, Gouda i.s.m. Chapter Two Trust, Londen Distributie: Johannes Multimedia, Postbus 31, 3940 AA Doorn ISBN NUR 707 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch of mechanisch, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

4 Elia was een mens van gelijke natuur als wij, en hij bad een gebed dat het niet zou regenen, en het regende drie jaar en zes maanden niet op aarde. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Jakobus 5:17-18

5 Inhoud Woord vooraf Inleiding Elia was een mens zoals wij Elia was een rechtvaardige De gebeden van Elia Elia s taak Elia en de eindtijd Het gebed om een droogte Het eerste optreden van de profeet Elia Gods diagnose De vloek reeds voorzegd door Mozes Zegent en vervloekt niet Het verband met de eindtijd Het gebed voor het dagelijks brood Verberg u bij de beek Kerit Ik heb de raven geboden u van spijze te voorzien En hij dronk uit de beek Het gebed om de opwekking van een dode Naar Sarefat Het menu: meel en olie Het gebed om opwekking Zie, uw zoon leeft

6 8 Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia 5. Het gebed om vuur van de hemel Jahweh of Baäl? Een altaar van twaalf stenen voor de HERE Toen schoot het vuur des HEREN neer Het gebed om regen Een krachtig gebed Een aanhoudend gebed Ik zal Mijn Geest uitgieten Het gebed onder een bremstruik Een gebed in doodsgevaar Een tafel in de woestijn Veertig dagen en veertig nachten Het doel van de reis: de berg Gods Het gebed op de berg Horeb Tot God gebracht Voorbidder of aanklager? Twee bergen: Sinai en Sion

7 Woord vooraf Wat opvalt in het leven van Elia is de kracht van zijn intense, vurige gebeden. Elia was een bidder en hij was ook een voorbidder voor anderen. Hij was zich diep bewust van zijn afhankelijkheid van God. Als het goed is, zijn wij eveneens biddende gelovigen. Onze opdracht is daarin te volharden. Het gebed wordt door Paulus gekoppeld aan de geestelijke wapenrusting van de christen (Ef. 6). Het is het krachtig gebed van een rechtvaardige, dat veel vermag (Jak. 5:16). Dit gebed vermag zoveel, doordat God Zélf kracht eraan verleent. De gebeden van Elia werden door God gehoord, gezegend en bekrachtigd. Hoewel Elia een mens was van gelijke natuur als wij, beschouwt Jakobus hem als een rechtvaardige. Zulke voorbidders kan God niet afwijzen. Elia verwijst in dit opzicht naar Jezus Christus, de wáre Rechtvaardige (vgl. 1 Joh. 2:1-2). Maar het voorbeeld van Elia is ook een stimulans voor ons om als voorbidders voor anderen op te treden. Wij kunnen veel leren van de gebeden van de profeet Elia. Daarnaast bestrijkt dit boekje een groot deel van het leven van Elia en verschaft het ons een tamelijk compleet beeld van zijn dienst, vanaf zijn eerste optreden voor koning Achab tot en met zijn ontmoeting met God op de berg Horeb in 1 Koningen 19. Gouda, voorjaar

8

9 1 Inleiding 1.1. Elia was een mens zoals wij Elia was een mens zoals wij, iemand van gelijke natuur als wij (Jak. 5:17 Herziene Voorhoevevert.). Was hij dan niet de grote profeet, die het volk Israël terugbracht tot Jahweh? Zeker, maar hij was geen supermens. Hij dacht zoals wij, hij deed zoals wij, hij voelde zoals wij. De Statenvertaling zegt dat hij een mens was van gelijke bewegingen als wij. Engelse vertalingen spreken over dezelfde passions (JND), of frailties (NEB). Hij kende dezelfde gemoedsbewegingen als wij, en had dezelfde zwakheden. Maar Elia werd door God in dienst genomen. Dat veranderde hem en zo werd hij de gezant en de woordvoerder van de levende God. Hij stond voor Gods aangezicht, zoals de Statenvertaling zegt (1 Kon. 17:1). Op Gods tijd verscheen hij plotseling en onverwacht op het toneel. Nadat hij zijn taak gedurende enkele bewogen jaren had vervuld, en zowel het oordeel als de zegen over het volk had doen komen, werd hij plotseling door God ten hemel opgenomen in een vurige wagen getrokken door vurige paarden (2 Kon. 2:11) Elia was een rechtvaardige Wat alles zo ánders maakte, was de kracht van zijn intense, vurige gebeden. Elia was een bidder, en ook een voorbidder 11

10 12 Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia voor ánderen. Hij was zich diep bewust van zijn afhankelijkheid van God. Als het goed is, zijn wij ook biddende gelovigen. Onze opdracht is daarin te volharden. Het gebed wordt door Paulus zelfs gekoppeld aan de geestelijke wapenrusting van de christen (Ef. 6). Het is het krachtige gebed van een rechtvaardige, dat veel vermag (Jak. 5:16). Het gebed van een rechtvaardige vermag zoveel, doordat God Zélf kracht eraan verleent. De gebeden van Elia werden door God gehoord, gezegend en bekrachtigd. Hoewel Elia een mens was van gelijke natuur als wij, beschouwt Jakobus hem als een rechtvaardige. Zulke voorbidders kan God niet afwijzen. Elia verwijst in dit opzicht naar Jezus Christus, de wáre Rechtvaardige (vgl. 1 Joh. 2:1-2). Maar het voorbeeld van de profeet is ook voor onszelf een stimulans om als voorbidders voor anderen op te treden. Zoals Elia het zondige volk tot God terugbracht, zo kan het ons worden gegeven een zondaar van zijn dwaalweg [tot God] terug te brengen en zijn ziel te redden van de dood (Jak. 5:20) De gebeden van Elia Het is dus nuttig na te denken over het gebedsleven van deze man van God. Dit gebedsleven was natuurlijk een intieme zaak, maar het Woord van God biedt toch voldoende aanknopingspunten om ons een beeld ervan te kunnen vormen. Het gaat in totaal zeker om zeven gebeden, die wij stuk voor stuk hopen te bestuderen. Diverse gebeden staan opgetekend in het verslag dat 1 Koningen ons geeft van zijn leven. Maar Jakobus 5 bevat ook enkele belangrijke aanwijzingen voor ons onderwerp. Wanneer Jakobus zegt dat Elia een gebed bad en na drie jaar en zes maanden opnieuw bad, dan blijkt uit vergelijking met 1 Koningen 18 duidelijk dat het daarbij niet om een formuliergebed of de een of andere magische spreuk

11 1. Inleiding 13 ging. Elia bad intens en aanhoudend, vurig en vol van geloof in Gods grootheid en goedheid. Sommige vertalingen zeggen dan ook dat hij indringend of vurig bad (Jak. 5:17) Elia s taak Elia had een geweldige passie voor het volk van God, en bovenal voor de God van het volk. De naam Elia betekent: mijn God is Jahweh. Zijn grootste wens was de eer van de éne, ware God te handhaven en de Baäldienst teniet te doen. Zijn hartenwens ging in vervulling. Het werd hem vergund een opwekking tot stand te brengen en het hart van de Israëlieten terug te voeren tot hun vaderen (Mal. 4:5-6), d.w.z. gééstelijke vaders zoals Mozes, Jozua, Samuël, David en Salomo. En niet slechts de band met (het geloof van) hun vaderen werd hersteld, nadat het volk Jahweh had erkend als de ware God, maar vooral de praktische relatie met God Zélf. God zag weer in gunst neer op het volk dat Hij had geformeerd, opdat het Zijn lof zou verkondigen (Jes. 43:21). De zegen daalde neer van bóven, van de Vader der lichten (Jak. 1:17). De regen kon weer overvloedig stromen en er kwam een einde aan de hongersnood die het land drie jaar en zes maanden lang had geteisterd. God zegende het volk opnieuw. En Hij deed dat in nog rijkere mate door middel van Elia s opvolger, de profeet Elisa, wiens leven en wonderen een schitterend type vormen van de Persoon en het werk van Christus Elia en de eindtijd Zo zal het ook in de (nabije) toekomst gaan: Elia was een wegbereider. Wanneer de relatie tussen God en Zijn oude verbondsvolk weer hersteld is, breekt de tijd aan voor de komst van de Messias en de invoering van het Vrederijk. Wanneer het

12 14 Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia volk tot God is teruggebracht, kan God tot hen komen en Zichzelf manifesteren in Zijn Gezalfde, Zijn Christus. Het gaat uiteindelijk om Hém. De Heer Jezus zal als de Eerstgeborene, de Erfgenaam van alle dingen, in deze wereld worden gebracht (Hebr. 1:6), en iedereen zal Hem hulde bewijzen. De tijd van de Grote Verdrukking een periode met exact dezelfde tijdsduur, drie jaar en zes maanden of 1260 dagen zal uitmonden in de zegenrijke regering van de Vredevorst, Jezus Christus. Daarom trekt de Schrift een duidelijke lijn van de profeet Elia naar Johannes de Doper, de voorloper van de Messias (vgl. Jes. 40:3; Mal. 3:1; 4:5-6; Matt. 3:1-3; 11:10-15; Marc. 1:1-3; 9:11-13; Luc. 1:17,76,78; 3:3-5,15-17; 7:27; Joh. 1:19-28). Johannes trad op in de geest en in de kracht van Elia. Hij was de Elia die komen zou mits men hem werkelijk als de voorloper van de Messias had geaccepteerd en in het geloof ook Christus Zelf als de beloofde Heiland had aangenomen (Matt. 11:14-15). Zoals wij weten is dat niet gebeurd en daarom is het heil nu tot de volken gekomen. Maar deze voorzeggingen hebben ook een toekómstig aspect. Er is een láátste vervulling, die zal plaatshebben in de eindtijd. Dan zullen er twee getuigen optreden die dezelfde macht bezitten als Mozes, Israëls wetgever, en Elia, de grote profeet die het volk terugbracht tot Jahweh. Deze twee getuigen zullen ook dezelfde tekenen verrichten (Openb. 11:6). Dit zijn de allerlaatste voorlopers van de (weder)komende Heer, want het gaat om Christus Zelf en het komende Godsrijk (Openb. 11:15). In die dagen zal er ook een gelovig overblijfsel uit Israël zijn, dat niet toegeeft aan de misleiding van de afgodendienst vergelijkbaar met de zevenduizend die hun knieën niet hadden gebogen voor de Baäl en die zijn beeld niet hadden gekust (1 Kon. 19:18; Openb. 13:13-15).

13 2 Het gebed om een droogte Toen zei de Tisbiet Elia, uit Tisbe in Gilead, tot Achab: Zo waar de HERE, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. 1 Koningen 17:1 Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang. Jakobus 5: Het eerste optreden van de profeet Elia Het is altijd goed om de gegevens van het Oude en het Nieuwe Testament met elkaar te vergelijken. Dat geldt ook voor deze geschiedenis. Terwijl de eerste tekst (uit 1 Kon. 17) het optreden van Elia tegenover Achab beschrijft, geeft de tweede verwijzing (uit Jak. 5) ons een kijkje in het gebedsleven van de profeet. Zijn daadkrachtige handelwijze werd gedrágen door de kracht van het gebed. Op het eerste gezicht lijkt dit een vreemd gebed van de profeet Elia, een gebed dat het niet zou regenen. Waarom was dit nodig? 15

14 16 Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia Het was ook niet zomaar een vluchtig of een incidenteel gebed dat Elia bad. Dat zou een verkeerde conclusie zijn uit de woorden van Jakobus. De geschiedenis in 1 Koningen 17 tot 19 laat zien dat het latere gebed om regen gepaard ging met een intensieve gebedsstrijd en een speciale gebedshouding (1 Kon. 18:41-46). Zo zal het ook zijn geweest met het éérdere gebed om een droogte. Elia bad een gebed, dat het niet regenen zou. Vervolgens kondigde hij als Gods woordvoerder een periode van droogte aan. Maar dat ging niet buiten hem om, het moet hem innerlijk diep hebben geraakt. Elia kon dit alleen maar doen, nadat hij zichzelf had vereenzelvigd met de ernstige toestand van het hele volk en hun afwijkingen voor Gods aangezicht had beleden en veroordeeld. Dit is ook leerzaam voor ons eigen gebedsleven en de situaties waarmee wij te maken kunnen krijgen onder Gods kinderen. De profeet Elia stond voor Gods aangezicht (1 Kon. 17:1 SV). In de tegenwoordigheid van de levende God heeft Elia zich eerst verootmoedigd vanwege de toestand van het zondige volk. In zijn gebeden heeft hij geworsteld met het probleem van de afgodendienst, het hinken op twee gedachten dat zo diep was doorgedrongen in Israëls volksbestaan. Toen zal er ook een moment gekomen zijn dat God hem duidelijk maakte dat het zo niet langer ging en dat Hij Zijn volk moest oordelen. De profeet legde daarop zijn hand in Gods hand. En hij bad een gebed dat het niet regenen zou, dat God Zijn zegenende hand zou terugtrekken van het volk dat Hij liefhad. Want wie de Heer liefheeft, tuchtigt Hij en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt (Hebr. 12:6). Vervolgens vinden wij het uiterlijke optreden van de profeet, zijn plotselinge confrontatie met koning Achab, die correspondeerde met zijn eerdere gebedsstrijd en die ook zijn uitgangspunt daarin vond. Deze ontmoeting wordt kort en krachtig beschreven in het eerste vers van 1 Koningen 17. Elia sprak een oordeelsaankondiging uit namens zijn Zender: Zo waar de

15 2. Het gebed om een droogte 17 HERE, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord (1 Kon. 17:1b) Gods diagnose Deze profetische voorzegging volgt direct op het zonderegister van koning Achab, waarmee het voorgaande hoofdstuk besluit (1 Kon. 16:29-34). God wilde hiermee aangeven dat de maat nu vol was. Hij stuurde Zijn gezant op een kritiek moment in Israëls geschiedenis, toen het land vervuld was met afgoderij. Het is van belang dat de Tisbiet Elia afkomstig was uit Gilead, het bergland tussen de Jabbok en de beek Kerit een beek die in de Jordaan uitmondt (1 Kon. 17:1,3). Daar moest de profeet zich ook verbergen, nadat hij Achab het oordeel had aangezegd. Elia kwam dus uit het Overjordaanse. Mogelijk was het Beloofde Land zó verontreinigd door de afgodendienst, dat God geen andere profeet kon gebruiken. Het is ook opmerkelijk dat Elia buiten het land werd opgenomen in de hemel, nadat hij samen met Elisa door de Jordaan was getrokken (2 Kon. 2). Zo eerde God Zijn dienstknecht door hem tot Zich te nemen, en wel buiten het land waarmee Hij een rechtsgeding had. De opsomming van Achabs zonden begint met het feit dat hij wandelde in de wegen van Jerobeam, de zoon van Nebat, die de kalverendienst instelde te Betel en Dan een afgodische imitatie van de dienst van Jahweh. Het wordt van vele koningen vermeld dat zij wandelden in de weg van Jerobeam en in de zonde die deze Israël had doen bedrijven. Maar dit was slechts het minst erge dat Achab deed (1 Kon. 16:31). Onder invloed van zijn vrouw Izebel, de dochter van Etbaäl, de koning der Sidoniërs, ging hij de Baäl dienen en zich voor hem neerbuigen. Deze Baäl (d.i. heer ) was de zonnegod, de hoofdgod van de Feniciërs, zoals Astarte (of: Astoret) de maangodin

16 18 Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia was*. Vervolgens bouwde hij te Samaria een tempel en een altaar voor de Baäl. Ook maakte hij de gewijde paal ( een bos, SV). Hier gaat het om de dienst van de Asjera (die reeds voorkomt in Richt. 3:7), een Kanaänitische vruchtbaarheidsgodin. Izebel had vierhonderd vijftig profeten van de Baäl en vierhonderd profeten van de Asjera, die van haar tafel aten (1 Kon. 18:19) De vloek reeds voorzegd door Mozes In de dagen van Achab werd ook Jericho weer herbouwd door de Beteliet Chiël, en dat ten koste van het leven van zijn twee zoons (1 Kon. 16:34). Jericho was om zo te zeggen de stad van de vloek. Bij de verwoesting van de stad had Jozua immers een eed gedaan: Vervloekt voor het aangezicht des HEREN is de man, die zich opmaakt en deze stad Jericho herbouwt; ten koste van zijn eerstgeborene zal hij haar grondvesten, ten koste van zijn jongste haar poortdeuren inzetten (Joz. 6:26). Dit illustreert de ernst van de situatie. Zoals deze Beteliet de vloek over zich haalde door zijn ongehoorzaamheid aan het woord van de Here God, kwam het héle land onder het oordeel te liggen vanwege de invoering van de afgodendienst. Er was geen uitstel meer. Namens zijn Zender sprak Elia de vloek uit over land en volk: er zou geen dauw of regen meer zijn, dus geen zegen van boven, geen vruchtbaarheid, geen oogst, geen nieuw leven (1 Kon. 17:1). Achab dacht dat Elia Israël in het ongeluk stortte, terwijl hijzelf en zijns vaders huis juist de oorzaak van de ellende waren * Bij de Kanaänieten was Baäl de god van het weer en de heer van de oogst. Hij werd vaak met een bliksemschicht in de hand afgebeeld. Maar bij de confrontatie op de Karmel was het niet Baäl, maar de levende God, die antwoord gaf door vuur uit de hemel.

17 2. Het gebed om een droogte 19 (1 Kon. 18:17-18). Door het verlaten van Gods geboden en het nalopen van de Baäls kwam de vloek over Israël. Als Achab het wetboek had gelezen dat de koningen van Israël bij zich moesten hebben, het boek Deuteronomium, dan had hij beter geweten (vgl. Deut. 17:18-20). Mozes had reeds lang geleden geprofeteerd dat het dienen van de afgoden ertoe zou leiden dat God de hemel zou toesluiten, zodat er geen regen komt, de bodem zijn opbrengst niet geeft en gij weldra te gronde gaat in het goede land, dat de HERE u geven zal (Deut. 11:16-17). Wanneer zij echter de HERE zouden liefhebben en Hem zouden dienen met heel hun hart en ziel, dan zou Hij de regen voor het land op zijn tijd geven, zodat zij voldoende koren, most en olie konden inzamelen (Deut. 11:13-15). Hetzelfde zien wij bij het uitspreken van de zegen en de vloek aan het einde van het boek Deuteronomium. Het onderhouden van Gods geboden zou ertoe leiden dat de HERE Zijn rijke schatkamer, de hemel, voor hen zou openen om op zijn tijd de regen voor het land te geven en al het werk van hun handen te zegenen (Deut. 28:12). Maar als de Israëlieten ongehoorzaam zouden zijn aan de stem van God, dan zouden zij door allerlei plagen worden getroffen. Dan zou de hemel boven uw hoofd van koper zijn en de aarde onder u van ijzer (Deut. 28:23). In plaats van verfrissende regen zou de HERE poeder en stof van de hemel laten neerdalen, totdat zij verdelgd zouden zijn (Deut. 28:24) Zegent en vervloekt niet Het vloekwoord van de profeet vond zijn grond dus in het geschreven Woord van God. De hemel zou vanwege Israëls zonde gesloten blijven. In Salomo s gebed bij de inwijding van de tempel wordt ook hierop gezinspeeld (1 Kon. 8:35-36). De relatie tussen Jahweh en Zijn volk was dusdanig verstoord, dat deze strafmaatregel op zijn plaats was.

18 20 Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia Dat maakt het allemaal veel begrijpelijker voor ons als christenen, die in de tijd van de genade leven. Onze houding ten opzichte van de omgeving wordt méér bepaald door de liefde van God en de rijkdom van Zijn genade, zoals Hij die heeft onthuld in Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus (vgl. Joh. 1:14-18). Vandaar dat de apostel Paulus ons ertoe oproept te zegenen en niet te vervloeken (Rom. 12:14). Het gaat daar om ons gedrag ten opzichte van eventuele vijanden, mensen die ons vervolgen. In de bergrede had de Heer Zijn discipelen een soortgelijke opdracht gegeven: Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor hen die u vervolgen (Matt. 5:44). Daarbij dienen wij ons te spiegelen aan de goedheid van onze God. Dan zijn wij volmaakt zoals de hemelse Vader volmaakt is, die Zijn zon laat opgaan over bozen en goeden en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen (Matt. 5:45-48). Ook in onze omgang met medechristenen past het ons terughoudend te zijn in ons oordeel (Rom. 14:1-12; 1 Kor. 4:1-5). De dag komt waarin de Heer alles aan het licht zal brengen en de raadslagen van de harten openbaar zal maken; en dan zal ieder zijn lof ontvangen van God. Natuurlijk mag dit niet in mindering worden gebracht op het uitoefenen van een gezonde gemeentetucht. Paulus zegt immers ook: Oordeelt u niet hen die binnen zijn? (1 Kor. 5:12). Wij moeten hierbij opmerken dat de apostelen zélf in een zeer bijzondere positie verkeerden. Zij waren als gezanten van de opgestane Heer met speciale autoriteit bekleed, zodat hun optreden soms enige overeenkomst vertoont met het handelen van Elia. Het gaat dan niet om het leggen van een (tijdelijke) vloek op een heel land of een hele natie, maar op individuele personen. Wij zien dit in het leven van Paulus wanneer hij een vervloeking uitspreekt over Elymas de tovenaar (Hand. 13:4-12), bepaalde personen overgeeft aan de satan (1 Kor. 5:5; 1 Tim. 1:20), en het anathema uitspreekt over iemand die de Heer niet liefheeft (1 Kor. 16:22). Maar de verwijzing naar de

19 2. Het gebed om een droogte 21 komst van de Heer (Maranata), die onmiddellijk erop volgt in 1 Korintiërs 16, toont dat het definitieve oordeel ten uitvoer wordt gelegd bij Christus wederkomst. Ook legt de apostel een vloek op ieder die een ánder evangelie predikt (Gal. 1:8-9) Het verband met de eindtijd Deze ernstige dingen brengen ons vanzelf naar de toekomst, de laatste dagen vóór de wederkomst van de Heer. De periode van droogte duurde drie jaar en zes maanden lang (Jak. 5:17). Dit correspondeert met de tijdsduur van de Grote Verdrukking, zoals die wordt beschreven in het boek Openbaring. Er worden daar drie verschillende tijdsaanduidingen gebruikt, die echter precies dezelfde periode bestrijken: tweeënveertig maanden (11:2; 13:5), twaalfhonderd zestig dagen (11:3; 12:6), een tijd en tijden en een halve tijd (12:14; vgl. Dan. 7:25; 12:1,7). In deze periode van drieëneenhalf jaar zullen er twee profeten optreden in Jeruzalem, die de macht hebben de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren (Openb. 11:6). Deze twee getuigen vertonen volgens dit gedeelte de karaktertrekken van Mozes en Elia, en zij verrichten dezelfde tekenen. Wanneer zij hun getuigenis voleindigd zullen hebben, worden zij gedood door het beest, dat uit de afgrond opkomt. Dat is het éérste beest uit Openbaring 13, het hoofd van het hersteld Romeinse rijk (vgl. Openb. 17:7-8). De twee getuigen staan echter op uit de dood en worden opgenomen in de hemel, zoals ook Elia plotseling ten hemel werd opgenomen aan het einde van zijn loopbaan (vgl. 2 Kon. 2). Dan staan wij echter onmiddellijk vóór de wederkomst van Christus, zoals het vervolg van Openbaring 11 laat zien. De zevende engel blaast de bazuin, en luide stemmen in de hemel

20 22 Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia kondigen het koningschap aan van onze God en van Zijn Gezalfde. Christus zal als Koning heersen tot in alle eeuwigheden. En Hij is trouw aan Zijn verbond met Israël, zoals het laatste vers van dat hoofdstuk duidelijk maakt (Openb. 11:19). Interessant is dat er dan ook sprake is van bliksemstralen en stemmen en donderslagen en aardbeving, evenals dat het geval was bij de openbaring van Gods heerlijkheid aan de profeet Elia op de berg Horeb (1 Kon. 19:9vv.). De Heer komt en Hij zal de volken oordelen in gerechtigheid. Maar wij verwachten Hem als Heiland en stemmen in met het verlangen van de Geest en de bruid: Amen, kom, Heer Jezus!

21 3 Het gebed voor het dagelijks brood De raven brachten hem des morgens brood en vlees, en des avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. 1 Koningen 17:6 Want zo zegt de HERE, de God van Israël: Het meel in de pot zal niet opraken, en de olie in de kruik zal niet ontbreken tot op de dag, waarop de HERE regen op de aardbodem geven zal. Daarop ging zij heen en deed, zoals Elia gezegd had, en een tijdlang at zij, evenals hij, en haar huis. 1 Koningen 17: Verberg u bij de beek Kerit Na het eerste publieke optreden van Elia volgde er een heel andere periode in zijn leven, een tijd van stilte en bezinning. Hij moest zich terugtrekken uit de openbaarheid en zich verbergen bij de beek Kerit, een beek ten oosten van de Jordaan. Mogelijk kende de profeet, die afkomstig was uit het gebergte van Gilead, deze streek van huis uit en was het niet moeilijk voor hem om zich hier thuis te voelen. Toch vormde de eenzaamheid daar een enorm contrast met zijn openbare optreden aan 23

22 24 Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia het hof van koning Achab, waar zijn profetische boodschap ongetwijfeld een diepe indruk heeft nagelaten. De consternatie aan het hof zal niet gering zijn geweest, en waarschijnlijk werd Elia onmiddellijk tot ongewenst persoon verklaard (vgl. 1 Kon. 18:8-14). Achab heeft overal naar hem laten zoeken, maar hij kon hem niet vinden. Elia was veilig op de plaats die God hem had aangewezen. Hij leefde in Gods geborgenheid (vgl. Ps. 27:5). Zo zal het ook gaan met het overblijfsel van Israël ten tijde van de Grote Verdrukking, wanneer het zal moeten vluchten naar de woestijn. Het heeft daar een plek van geborgenheid, een plaats door God bereid, waar het zal worden onderhouden (Openb. 12:6,14). De les die Elia moest leren na zijn plotselinge verschijning aan het hof, was die van de persoonlijke gehoorzaamheid aan het woord van God. Op bevel van de HERE was hij naar Achab gegaan met een woord van oordeel, maar nu moest hij zélf leren luisteren naar een concrete aanwijzing van de HERE: Daarna kwam het woord des HEREN tot hem: Ga vanhier, wend u oostwaarts en verberg u bij de beek Kerit, die in de Jordaan uitmondt (1 Kon. 17:2-3). Deze ervaring is ook van praktische waarde voor onszelf. Als gelovigen kunnen wij géén eígen wegen gaan, maar dienen wij ons te laten leiden door Gods Woord en door Zijn Geest. Zijn wij bereid te gaan waar Hij ons zendt? De plek die Hij aanwijst, is goed voor ons. Elia wist niet precies hoelang de leerschool bij de beek Kerit zou gaan duren, maar hij was gehoorzaam en stribbelde niet tegen. Pas na drie jaar kwam het woord des Heren weer tot hem met de opdracht zich aan Achab te vertonen (1 Kon. 18:1). Tijdens die jaren moest hij wachten, iedere dag weer opnieuw, en luisteren naar wat zijn Zender hem zou opdragen. Elia was slechts een dienstknecht, en zó leerde hij in die periode praktische gehoorzaamheid en dagelijkse afhankelijkheid. De waarde van die geestelijke vorming moeten wij niet onderschatten.

23 3. Het gebed voor het dagelijks brood Ik heb de raven geboden u van spijze te voorzien Hoewel het geloof van Elia iedere dag opnieuw werd beproefd, hoefde hij niet te twijfelen aan de goede zorgen van zijn Meester. Hij had een duidelijk woord van de HERE, dat Hij hem zou voorzien van voedsel op die eenzame plek bij de beek Kerit: Ik heb de raven geboden u daar van spijze te voorzien (1 Kon. 17:4). Dit vers bevat enkele belangrijke punten voor onze lering: (1) De Here God is de Schepper van hemel en aarde. Hij voorziet de jonge raven van voedsel, als zij roepen (Ps. 147:9). Hij kan volwassen raven echter gebieden geheel tegen hun natuur in het voedsel niet op te eten of aan hun jongen te voeren, maar het ergens naartoe te brengen en af te staan aan een hongerige profeet. (2) Gods belofte had duidelijk betrekking op de plek die Hij de profeet had genoemd, dus bij de beek Kerit en niet ergens anders. Misschien moet het woordje daar worden geaccentueerd: de raven zullen u dáár van spijze voorzien. God zorgt voor ons als wij wandelen in Zijn wegen. (3) Zo moest Elia iedere dag de les in praktijk brengen die de Heer Jezus later Zijn discipelen zou leren, nl. niet bezorgd te zijn en te letten op de raven (Luc. 12:22-24). Zij zaaien niet en zij maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer of schuur, en toch voedt God ze. Hoever gaan wij als kinderen van God echter de vogels te boven! (4) De raaf is een aasvogel, maar ook een eerste klas roofvogel. Noach liet een raaf uit het venster van de ark en de raaf vond voedsel, hoewel de wateren nog niet waren opgedroogd van de aarde (Gen. 8:7). De raaf was een ónrein dier, alle soorten raven waren voor de Israëlieten een gruwel (Lev. 11:15). Het was misschien vernederend voor de profeet dat hij nu juist van die

24 26 Het gebed om regen en andere gebeden van de profeet Elia ónreine vogels afhankelijk was voor zijn dagelijks brood. Wij leven ook in een wereld die in veel opzichten onrein is, een wereld waarvan Satan de overste is, maar waarvan wij toch gebruik mogen maken om te voorzien in ons levensonderhoud (vgl. 1 Kor. 7:31). In de eenzaamheid bij de beek Kerit (dat betekent: scheiding ) werd de profeet gevormd voor zijn verdere dienst te midden van Gods volk. Hij leefde daar in dagelijkse afhankelijkheid van de HERE, geheel toegewijd aan de God in wiens dienst hij stond. Hij heeft gelet op de raven en iedere morgen en iedere avond uitgekeken naar hun komst. Ongetwijfeld heeft hij ook gebeden en gedankt voor het voedsel dat de raven hem brachten. Ze deden dat heel trouw: De raven brachten hem des morgens brood en vlees, en des avonds brood en vlees (1 Kon. 17:6). Ik denk dat Elia net zo trouw is geweest in zijn dagelijkse gebeden. Het was immers geen vanzelfsprekendheid dat de raven de vólgende dag weer zouden komen! Iedere dag opnieuw was hij aangewezen op hulp van boven, zoals de Heer het later Zijn discipelen leerde om te vragen: Geef ons héden ons dagelijks brood (Matt. 6:11). Deze voedselvoorziening herinnerde aan Gods zorg voor Zijn aardse volk gedurende de woestijnreis. Hij liet voor hen brood regenen uit de hemel, en er kwam ook vlees. De kwakkels overdekten de legerplaats toen ze onderweg waren in de woestijn Sin (Ex. 16:4vv.). Het manna, het brood uit de hemel, spreekt van Christus als het brood van het leven (Joh. 6:26vv.). In Johannes 6 is echter ook sprake van het eten van Zijn vlees en het drinken van Zijn bloed. Dat is ware spijs en ware drank voor ieder die in Hem gelooft. Onze gebeden (ook die voor het dagelijks brood) zijn te vergelijken met het dagelijks reukoffer, dat elke morgen en elke avond werd geofferd (vgl. Ps. 141:2). De relatie tussen God en Zijn volk werd door deze dagelijkse offeranden tot uitdrukking

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26

1. Samuël de profeet. Lezen: Handelingen 3:11-26 1. Samuël de profeet Lezen: Handelingen 3:11-26 En ook al de profeten, van Samuël aan en die daarna gevolgd zijn, zovelen als er hebben gesproken, die hebben ook deze dagen tevoren verkondigd. Handelingen

Nadere informatie

Wondertekenen in het Johannesevangelie

Wondertekenen in het Johannesevangelie Hugo Bouter Wondertekenen in het Johannesevangelie De acht tekenen van Jezus in het Johannesevangelie Johannes 2:1 21:14 Tekenen bevestigden de prediking van het evangelie Volgens Handelingen 2:22 is het

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE MAN VAN GODS VUUR

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE MAN VAN GODS VUUR Bijbel voor Kinderen presenteert DE MAN VAN GODS VUUR Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Jezus, het licht van de wereld

Jezus, het licht van de wereld Jezus, het licht van de wereld Het evangelie naar Johannes 8: 1-30 1 Overzicht 1. De overspelige vrouw 2. Jezus als het Licht der wereld 3. Twistgesprekken met de Farizeeën 2 De overspelige vrouw Bijbeltekst

Nadere informatie

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander

De brief aan de Hebreeën. C. Noorlander De brief aan de Hebreeën C. Noorlander Hebreeën: Oproep aan (Joodse) christenen: Volhard, val niet af. Toont de glorie van Christus vanuit het OT: Hoger dan engelen, Mozes, Abraham en hogepriesters Vergelijkt:

Nadere informatie

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod?

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Zondag 35 Zondag 35 gaat over het tweede gebod. Lees de tekst van Zondag 35. Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Antw : Dat wij God in generlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren,

Nadere informatie

Gods naam geeft Zijn wezen weer

Gods naam geeft Zijn wezen weer - 1 - Gods naam geeft Zijn wezen weer We lezen in Exodus 33:18 en verder: 18 Maar hij zei: Doe mij toch uw heerlijkheid Mozes wil graag de volle heerlijkheid van God zien en hij krijgt antwoord op zijn

Nadere informatie

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26

GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 DE GROTE VERRASSING Efeze 3:9; Colosse 1:26 De bovenvermelde Bijbelteksten spreken van het geheimenis dat eeuwen en geslachten lang verborgen is ge weest en verborgen is gebleven in God. Dit geheimenis

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE MAN VAN GODS VUUR

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE MAN VAN GODS VUUR Bijbel voor Kinderen presenteert DE MAN VAN GODS VUUR Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Vragen over het Koninkrijk van God

Vragen over het Koninkrijk van God Hugo Bouter Vragen over het Koninkrijk van God Matteüs 13 e.a.p. Inleidende vragen Al een aantal jaren probeer ik de aspecten van het Koninkrijk van God te begrijpen en ik ben me ervan bewust dat er verschillende

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19

Vanwaar Hij komen zal. Geschreven door D. J. Steensma zaterdag, 09 april 2016 08:19 Velen hebben moeite met de tekenen en wonderen die in de Bijbel staan beschreven, ook met de opstanding van Christus uit de doden en met zijn hemelvaart. Maar als we daarmee moeite hebben, dan kunnen we

Nadere informatie

Online Bijbel voor kinderen. presenteert DE MAN VAN GODS VUUR

Online Bijbel voor kinderen. presenteert DE MAN VAN GODS VUUR Online Bijbel voor kinderen presenteert DE MAN VAN GODS VUUR Geschreven door Edward Hughes Illustraties door Janie Forest and Lazarus Aangepast door Lyn Doerksen Alle Bijbelcitaten zijn afkomstig uit Het

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

Orgelspel. Welkom en mededelingen

Orgelspel. Welkom en mededelingen DE ENIGE ECHTE Biddag voor gewas en arbeid t Harde, 12 maart 2014 Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. A. van Dijk Medewerking: kinderen van de zondagsschool en de jeugdclubs Aanvang: 9.30 uur 1 Orgelspel

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

Openbaring 1. Openbaring van God Jezus Christus Openbaring 1:1-3. Jezus. Johannes Wij

Openbaring 1. Openbaring van God Jezus Christus Openbaring 1:1-3. Jezus. Johannes Wij Openbaring 1 Bijna alle vertalingen noemen dit laatste Boek in de Bijbel Openbaring van Johannes, terwijl dit niet de oorspronkelijke titel is. Openbaring begint namelijk met de woorden Openbaring van

Nadere informatie

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon 1.1 Wie is Christus? Deze vraag (Matth. 16:15) is de belangrijkste die je ooit onder ogen zult krijgen. Het Evangelie naar Johannes werd geschreven opdat u gelooft

Nadere informatie

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten.

het boek Openbaring enkele sleutels Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. God Openbaring van Jezus Christus Amos 3 : 7 Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Zijn slaven God Openbaring van Jezus Christus Zijn engel

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten:

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten: FORMULIER VOOR DE BEDIENING VAN DE HEILI- GE DOOP AAN VOLWASSENEN (Zij die in hun jeugd niet gedoopt zijn en op latere leeftijd te kennen geven de christelijke doop te willen ontvangen, dienen vooraf onderwezen

Nadere informatie

DE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST.

DE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST. DE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST. In de loop van jaren vroegen mensen ons regelmatig iets over dit onderwerp, tevens ontvangen we nog vaak e-mails van mensen die ons om uitleg vragen. Soms heeft men er

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Een volk van priesters

Een volk van priesters Een volk van priesters Romeinen 8: 17 Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 10 mei 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte

Nadere informatie

Namen van God en van Christus in de eerste brief aan Timoteüs

Namen van God en van Christus in de eerste brief aan Timoteüs Kris Tavernier Namen van God en van Christus in de eerste brief aan Timoteüs 1 Timoteüs 1-6 Het is mijn bedoeling in dit artikel een overzicht te geven van de namen van God en van Zijn Zoon Jezus, die

Nadere informatie

Ontmoeting met de opgestane Heer. zondag 6 april 2014

Ontmoeting met de opgestane Heer. zondag 6 april 2014 Ontmoeting met de opgestane Heer zondag 6 april 2014 1 Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. 2 3 Hoe zal het geweest zijn voor die twaalf?

Nadere informatie

Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen?

Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen? Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? www.dougdoddsbg.com Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen? Veel mensen geloven dat ze naar de hemel gaan omdat ze in God geloven, kerkdiensten

Nadere informatie

De aanbidding van het gouden kalf Een feest voor de HEER? Een gouden kalf voor de HEER?

De aanbidding van het gouden kalf Een feest voor de HEER? Een gouden kalf voor de HEER? De aanbidding van het gouden kalf Een feest voor de HEER? Een gouden kalf voor de HEER? Een geschiedenis om van te leren Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals

Nadere informatie

FUNDAMENTELE WAARHEDEN

FUNDAMENTELE WAARHEDEN FUNDAMENTELE WAARHEDEN De Bijbel is ons enig richtsnoer voor geloof en beleven. Deze opsomming van fundamentele waarheden is bedoeld als basis van onze geestelijke gemeenschap, dat wil zeggen dat wij vast

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, FORMULIER VOOR DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL (II) Gemeente van onze Here Jezus Christus, Instelling Zelfbeproeving 1Kor. 11 : 28 Rom. 7 : 13-25 Rom. 1 : 16, 17 Rom. 12 : 1, 2 Nodiging en terugwijzing

Nadere informatie

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden?

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Scholen die door Samuel zijn gesticht. Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Psalm 23:3 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. De Here zelf

Nadere informatie

Inhoud. Literatuurlijst 112

Inhoud. Literatuurlijst 112 Inhoud Woord vooraf 6 1. De betekenis van Mozes 9 2. In Egypte gekomen 14 3. Vijandschap in Egypte 19 4. En baarde een zoon 24 5. De keus van Mozes 29 6. Uit Egypte voert... 34 7. IK ZAL ZIJN heeft mij

Nadere informatie

Inleiding - OPENBARING van Jezus Christus AAN JOHANNES.

Inleiding - OPENBARING van Jezus Christus AAN JOHANNES. Inleiding - OPENBARING van Jezus Christus AAN JOHANNES. (Openbaring 1:1-8) - Door Ev. H.A.Herbold Inleiding De schrijver van dit Bijbelboek is de Apostel Johannes Openbaring van Jezus Christus, welke God

Nadere informatie

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7

Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Pasen I. Preek over Romeinen 1:4 Wat betekent Pasen? Lezen: Johannes 20:1-23 en Romeinen 1:1-7 Jezus stond op uit de dood, uit het graf. Maar waarom is dat paasgebeuren nu belangrijk voor u/jou? Als iemand

Nadere informatie

Drie argumenten van God

Drie argumenten van God Jesaja 43v Drie argumenten van God 1. Jes 43:16 in het verleden, Exodus: een weg door de zee, water uit de rots (Jes 12) 2. Jes 43:18 in de toekomst, een weg in de woestijn, rivieren in de wildernis 3.

Nadere informatie

Welke opdracht kreeg Mozes van God?

Welke opdracht kreeg Mozes van God? Opnieuw heeft God de tien geboden geschreven. Welke opdracht kreeg Mozes van God? Exodus 34:1 1 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Houw twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste, dan zal Ik op die tafelen

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49.

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Voor 16 jaar en ouder! Over de hemelvaart van Christus. Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Vraag 46 : Wat verstaat gij daarmee : opgevaren ten hemel? Antw : Dat Christus voor de ogen van Zijn

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105) Een uitgave van Met Open Bijbel Adres Postbus 520, 3800 AM Amersfoort Internet:

Nadere informatie

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten De tabernakel 26 sep 09 24 okt 09 21 nov 09 19 dec 09 23 jan 10 27 feb 10 27 mrt 10 24 apr 10 God wil mensen ontmoeten de voorhof het heilige het heilige der heilige planken en dekkleden brand-, spijs-

Nadere informatie

Schriftgedeelte 1 Koningen 17:1-24; 18:17-46. Thema Elia laat het volk kiezen

Schriftgedeelte 1 Koningen 17:1-24; 18:17-46. Thema Elia laat het volk kiezen Schriftgedeelte 1 Koningen 17:1-24; 18:17-46 Thema Elia laat het volk kiezen Elia stelt het volk voor een keuze. Hij wil dat het volk kiest voor de Heere of Baäl. Door het wonder op de Karmel laat de Heere

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

De Gemeente als lichaam en bruid van Christus

De Gemeente als lichaam en bruid van Christus Hugo Bouter De Gemeente als lichaam en bruid van Christus Mannen, hebt uw vrouwen lief, evenals ook Christus de gemeente heeft liefgehad en Zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen,

Nadere informatie

De Bijbel open (19-10)

De Bijbel open (19-10) 1 De Bijbel open 2013 41 (19-10) Hoe kan het nu dat mensen in de tijd van het Oude Testament God hoorden spreken, maar dat wij dat nu niet meer meemaken? Waarom gebeurt dat nu niet meer? Dat vraagt iemand

Nadere informatie

Ontmoeting met God in de Tabernakel. Zondag 6 juli 2014

Ontmoeting met God in de Tabernakel. Zondag 6 juli 2014 Ontmoeting met God in de Tabernakel Zondag 6 juli 2014 1 Ex 29: 43 Daar zal Ik dan de Israëlieten ontmoeten, en zij zullen door Mijn heerlijkheid geheiligd worden. Daar: bij de Tabernakel 2 De Tabernakel

Nadere informatie

Een klein vragenboekje voor kinderen

Een klein vragenboekje voor kinderen 1 Een klein vragenboekje voor kinderen door L. G. C. LEDEBOER Gereformeerd leraar te Benthuizen 1 Vraag: Wie heeft u geschapen? ANTWOORD: God, Gen. 1 : 26. 2 Vraag: Wie is God? ANTWOORD: Een allervolmaaktste

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

Had het werk van de profeten Elia en Elisa velen tot inkeer gebracht?

Had het werk van de profeten Elia en Elisa velen tot inkeer gebracht? De laatste jaren van de profeet Elisa. Had het werk van de profeten Elia en Elisa velen tot inkeer gebracht? Maar de hervorming, door Elia begonnen en voortgezet door Elisa, had velen ertoe gebracht God

Nadere informatie

Paasgezinsdienst 6 april 2015

Paasgezinsdienst 6 april 2015 Welkom in de Paasgezinsdienst 6 april 2015 God wint, dat geloven wij 1. Samenzang Opwekking 167 (2 en 3 bovenstem) 2. Welkom en gebed 3. Samenzang Opwekking voor kids 85 4. Uitleg paasproject 5. Samenzang

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

Hoeveel diensten waren er totaal?

Hoeveel diensten waren er totaal? De tabernakel, deel 3 Hoeveel diensten waren er totaal? a) De dagelijkse dienst bestond uit het morgen- en avondoffer; b) het wierookoffer op het gouden altaar; c) de speciale offeranden voor persoonlijke

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 12 Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, artikel 1 t/m 5 Hoofdstuk 5 gaat over de volharding der ( van de ) heiligen Boven hoofdstuk 1 t/m 5 schrijven

Nadere informatie

Van Schepping naar Herschepping. Het Heiligdom: Beeld van Verlossing Aarde Hemel Hart

Van Schepping naar Herschepping. Het Heiligdom: Beeld van Verlossing Aarde Hemel Hart Van Schepping naar Herschepping Het Heiligdom: Beeld van Verlossing Aarde Hemel Hart En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen. Exodus 25:8 Inhoud 3x3 + 1 Algemeen overzicht:

Nadere informatie

Een schets van het leven van Jozua

Een schets van het leven van Jozua Hugo Bouter Een schets van het leven van Jozua Toen zei de HERE tot Mozes: Neem u Jozua, de zoon van Nun, een man in wie de Geest is, en leg hem uw hand op en stel hem voor de priester Eleazar en voor

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet

10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet 10 Stellingen over vergeving/schuldgevoel, zegen/vloek en genade/wet Vergeving en schuldgevoel 1. Als wij onze zonden belijden vergeeft God ons. Als we niet belijden blijven ze voor God zichtbaar en een

Nadere informatie

WAT ZOU JIJ DOEN ALS JE GOD HAD GEZIEN? Zou je dan anders gaan leven? Hoe zou jouw leven er uit zien, als jij God daadwerkelijk had ontmoet?

WAT ZOU JIJ DOEN ALS JE GOD HAD GEZIEN? Zou je dan anders gaan leven? Hoe zou jouw leven er uit zien, als jij God daadwerkelijk had ontmoet? 1 WAT ZOU JIJ DOEN ALS JE GOD HAD GEZIEN? Zou je dan anders gaan leven? Hoe zou jouw leven er uit zien, als jij God daadwerkelijk had ontmoet? Er zijn verschillende voorbeelden van mensen die God ontmoet

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

Nadere informatie

De betekenis van het kruis (1)

De betekenis van het kruis (1) De kruisdood van Jezus is van levensveranderend belang voor de mens. In deze studie wordt de betekenis van het kruis niet volledig uitgewerkt, maar worden alleen enkele facetten vermeld als toelichting

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!

Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Votum en groet Ps 116:1,10 Gebed Lezen Mar 12:28-33 Zingen Ps 18: 1 Lezen Deut 6:1-9 Zingen Ps 78: 1,2 Preek HC 34 Deut 6:4-9 Zingen GK 11 Geloof belijden Zingen GK 158 Dankgebed Collecte Slotzang LB 416

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 34 (31-08)

De Bijbel open 2013 34 (31-08) 1 De Bijbel open 2013 34 (31-08) Onlangs kreeg ik voor ons programma de Bijbel open een vraag over de onvruchtbare vijgenboom in Mattheus 21. Je kunt deze geschiedenis ook in andere evangeliën lezen. We

Nadere informatie

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet? Bidden, praten met God LES 5 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:12-14, Hand 2:42, Hand 4:23-31 Hand 6:3-6 Hand 8:17, Hand 16:18, Hand 28:8

Nadere informatie

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

Hugo Bouter. Vrede voor u! Over de ontmoeting van de opgestane Heer met Zijn discipelen

Hugo Bouter. Vrede voor u! Over de ontmoeting van de opgestane Heer met Zijn discipelen Vrede voor u! Hugo Bouter Vrede voor u! Over de ontmoeting van de opgestane Heer met Zijn discipelen Vrede voor u! Over de ontmoeting van de opgestane Heer met Zijn discipelen Auteur: Hugo Bouter Vormgeving:

Nadere informatie

Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn fouten teniet, was mij schoon van alle schuld,reinig mij van mijn zonden.

Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn fouten teniet, was mij schoon van alle schuld,reinig mij van mijn zonden. LEESROOSTER VAN TAIZÉ voor de 40dagentijd wo. 5 maart ASWOENSDAG Wees mij genadig, God, in uw trouw, u bent vol erbarmen, doe mijn fouten teniet, was mij schoon van alle schuld,reinig mij van mijn zonden.

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Soms zijn de wegen van God onbegrijpelijk. Soms is het leven met God onnavolgbaar. Er wordt wel eens gedacht dat als je eenmaal gelooft dat alles dan van een leien

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav

LEVITICUS 23:40. etrog en lulav DE LOOFHUT HET LOOFHUTTENFEEST Wijst op het Koninkrijk van God Belangrijk feest in het leven en onderwijs van Jezus Centraal in het feest: de (loof)hut (sukkot); een tijdelijke verblijfsplaats Kern: Het

Nadere informatie

Brandoffer; (Leviticus 1) Spijsoffer; (Leviticus 2) Dank of vredesoffer; (Leviticus 3) Zondoffer; (Leviticus 4) Schuldoffer; (Leviticus 5)

Brandoffer; (Leviticus 1) Spijsoffer; (Leviticus 2) Dank of vredesoffer; (Leviticus 3) Zondoffer; (Leviticus 4) Schuldoffer; (Leviticus 5) De verschillende offers: het zondoffer. Hoeveel offers worden in de Bijbel genoemd? Zie Leviticus 1-9 Brandoffer; (Leviticus 1) Spijsoffer; (Leviticus 2) Dank of vredesoffer; (Leviticus 3) Zondoffer; (Leviticus

Nadere informatie

Lees de vier verhalen en beschrijf hoe en waarom David koning is geworden? Wordt er iets gezegd over het hart van David en het hart van Saul?

Lees de vier verhalen en beschrijf hoe en waarom David koning is geworden? Wordt er iets gezegd over het hart van David en het hart van Saul? Een volmaakt hart. Zuiveren van hart zullen God zien OPDRACHT: Bestudeer het leven en karakter van David. hoofdstukken 1 Sam 16,17,18,19,24 hoofdstukken 2 Sam 2,5,6,7 hoofdstukken 2 Sam 11 hoofdstukken

Nadere informatie

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Welkom Lezen : Jacobus 4 PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde

Nadere informatie

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!!

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!! 1 Preek 24 januari 2010 Schriftlezing Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21 Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden

Nadere informatie

Teleurstelling en God?!

Teleurstelling en God?! Teleurstelling en God?! 1 Kon 19:1 18 Traject24, Driebergen 15 februari 2015 Bijbelgedeelte: 1 Koningen 19:1-18 1 Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, ook dat hij alle profeten ter dood had

Nadere informatie

Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid

Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid Hartelijk welkom Met open armen Schrijvers voor gerechtigheid Kom, als je honger hebt of dorst. Hier kun je eten, deel met ons. Kom met je tranen en je pijn. Hier is het goed, hier mag je zijn. Met open

Nadere informatie

Welke angst leefde bij Mozes toen hij alle wetten, regelingen en verordeningen had opgeschreven?

Welke angst leefde bij Mozes toen hij alle wetten, regelingen en verordeningen had opgeschreven? Israël opgeroepen tot gehoorzaamheid. Welke angst leefde bij Mozes toen hij alle wetten, regelingen en verordeningen had opgeschreven? Zie Deuteronomium 4, 5, 6 en 7 Nadat Mozes de wet in het openbaar

Nadere informatie

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom MORGENGEBED Welkom -2- in de morgen van de achtste dag Volheid der dagen Openingswoorden Wij zijn hier bijeengekomen op de vroege ochtend in dit nieuwe jaar om God te bidden om licht en wijsheid, om vuur

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Wat moeten wij nog doen onder de genade

Wat moeten wij nog doen onder de genade Wat moeten wij nog doen onder de genade 1 Johannes 3: 7 Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; Mattheüs 28: 19 Ga dan heen, onderwijs

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie