- 1 - MLA\THO\ \ INDUSTRIEWEG 5D TE ZOETERMEER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- 1 - MLA\THO\ \ INDUSTRIEWEG 5D TE ZOETERMEER"

Transcriptie

1 - 1 - MLA\THO\ \ INDUSTRIEWEG 5D TE ZOETERMEER Vaststelling veilingvoorwaarden Artikel Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij de in deze akte vastgestelde Bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken - onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2013, vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: en opgenomen in een akte op drieëntwintig april tweeduizend dertien voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, verleden, van welke akte een afschrift is ingeschreven in register Hypotheken 4 van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op diezelfde dag in deel nummer 177. De Algemene Veilingvoorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. De Bieder casu quo Koper wordt geacht tevoren kennis te hebben genomen van de Algemene en Bijzondere Veilingvoorwaarden en wordt geacht zich aan de inhoud daarvan te onderwerpen. 6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden Met betrekking tot het Registergoed, de Roerende Zaken en de openbare verkoop daarvan gelden voorts in aanvulling op en in afwijking van de Algemene Voorwaarden nog de volgende Bijzondere Voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de Algemene Voorwaarden prevaleren: De Veiling. Artikel 4. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden, is het uitbrengen van een Bieding alleen mogelijk gedurende de Veilingperiode en wel met inachtneming van het Biedprotocol, doch uitsluitend via de door BOG Auctions B.V., zijnde het Veilinghuis, beheerde elektronische omgeving, ontsloten door de website Aan artikel 4 lid 2 AVVI 2013 wordt toegevoegd: De Veilingperiode vangt aan met de Inzet, welke begint op tien oktober tweeduizend dertien, na negen uur. Aansluitend aan de Inzet vindt de Afslag plaats.

2 - 2 - Voor het exacte tijdstip waarop het onderhavige Registergoed en de Roerende Zaken worden ingezet, wordt verwezen naar genoemde de Website. Biedingen dienen te worden uitgebracht via het Biedprotocol en kunnen met inachtneming van het bovenstaande onder meer worden uitgebracht in de veilingzaal op de locatie Kryptonweg 8 te 3812 RZ Amersfoort. Inzetpremie. Artikel 7. De Inzetpremie als bedoeld in artikel 7 van de Algemene Veilingvoorwaarden bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom en wordt aan Koper in rekening gebracht. De Bieder die niet tijdens de Inzet maar na afloop van de termijn als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering het hoogste bod heeft gedaan, heeft geen recht op de Inzetpremie. Bieden voor een ander. Artikel 8. Een Bieder heeft, overeenkomstig het in lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens één of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient vóór de betaling van de Koopsom, doch uiterlijk tien werkdagen na Gunning, door de Bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting. Artikel In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 van de Algemene Veilingvoorwaarden eindigt de Termijn van Beraad drie werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund. 2. In aanvulling op artikel 9 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het navolgende: a. Een Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek komt tot stand door de enkele acceptatie door Verkoper van een Bieding. b. Een Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek komt tot stand onder de in artikel 517 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtshandeling bedoelde voorwaarden, waaronder de ontbindende voorwaarden dat: 1. Verkoper niet binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering beschikt over een haar conveniërend taxatierapport ten aanzien van het Registergoed en/of de Roerende Zaken; 2. de Koopovereenkomst niet binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn ter goedkeuring is

3 - 3 - voorgelegd aan de voorzieningenrechter; 3. de voorzieningenrechter de Koopovereenkomst, nadat deze ter goedkeuring aan hem is voorgelegd, niet goedkeurt overeenkomstig artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, bijvoorbeeld omdat de voorzieningenrechter overeenkomstig de laatste volzin van dat lid bepaalt dat de verkoop overeenkomstig een gunstiger aanbod zal geschieden; 4. levering van het Registergoed en de Roerende Zaken door Verkoper aan Koper, na verlening van de goedkeuring als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek van de voorzieningenrechter, niet kan plaatsvinden binnen een mogelijk door de curator van de Eigenaar gestelde termijn als bedoeld in artikel 58 Faillissementswet; 5. op een tijdstip van lossing op grond van artikel 3:269 Burgerlijk Wetboek mogelijk is, de in dat artikel bedoelde bedragen aan Verkoper worden voldaan; 6. een Nederlandse rechter in een (kort geding) procedure bepaalt dat de Verkoper niet bevoegd is om over te gaan tot veiling van het Registergoed; 7. Koper niet tijdig en volledig voldoet aan de verplichting om, nadat hem bericht is dat de Verkoper zijn bod, als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, heeft geaccepteerd, en binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, de waarborgsom bedoeld in artikel 13 heeft voldaan; c. Een ontbindende voorwaarde bedoeld onder b.1, b.2, b.3, b.4 en b.5 wordt vervuld door het enkele feit dat de betreffende omstandigheid zich voordoet, met dien verstande dat Verkoper en Koper elkaar zullen informeren indien een desbetreffende ontbindende voorwaarde wordt vervuld; d. Op de vervulling van de onder b.6 bedoelde ontbindende voorwaarde kan slechts een beroep worden gedaan door de Verkoper, mits: - dit beroep schriftelijk (waaronder begrepen per of faxbericht) is geschiedt; - dit beroep is gericht aan Koper en Veilingnotaris; - Veilingnotaris dit beroep ontvangen heeft uiterlijk vóór het tijdstip van verlijden van de akte van levering ter uitvoering van de Koopovereenkomst; en - Verkoper tevens de bescheiden overlegt waaruit van de vervulling van de ontbindende voorwaarde blijkt; e. Op de vervulling van de onder b.7 bedoelde ontbindende voorwaarde kan

4 - 4 - slechts een beroep worden gedaan door Verkoper, mits: - Veilingnotaris niet - nadat Koper bericht is dat de Verkoper zijn bod, als bedoeld in artikel 547 lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, heeft geaccepteerd - binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, de waarborgsom bedoeld in artikel 13 heeft ontvangen; - dit beroep schriftelijk (waaronder begrepen per of faxbericht) is geschiedt; - dit beroep gericht is aan Koper. f. Verkoper en Koper zullen zich inspannen de Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, ter goedkeuring voor te leggen aan de voorzieningenrechter. g. Een ontbindende voorwaarde die wordt vervuld, werk terug tot en met de dag waarop de Koopovereenkomst tot stand kwam. h. Op een Koopovereenkomst als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Nederlands recht van toepassing. Belasting en Kosten. Artikel In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 10 van de Algemene Veilingvoorwaarden, komen voor rekening van Koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten: a. het honorarium volgens het tarief van Veilingnotaris, bedragende zesduizend euro ( 6.000,00); b. de overdrachtsbelasting, berekend over de tegenprestatie van het Registergoed; c. de inzetpremie; d. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche; één en ander te verhogen met de eventueel over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting. Voor een specificatie van de kosten, alsmede een opgave van de terzake het Registergoed geheven zakelijke lasten, wordt verwezen naar de Website en/of naar 2. Terzake van de overdracht is geen omzetbelasting verschuldigd, zodat terzake daarvan uitsluitend overdrachtsbelasting verschuldigd is. Mocht evenwel omzetbelasting verschuldigd zijn, dan is deze voor rekening van de Koper en niet in het Bod begrepen.

5 3. Alle niet aan Koper in rekening gebrachte kosten ter zake van de veiling, worden aan Verkoper in rekening gebracht. Tijdstip van betaling. Artikel 11. In afwijking van artikel 11 lid 1.b. dienen de Koopsom en de overige in artikel 10 bedoelde kosten en lasten uiterlijk op eenendertig oktober tweeduizend dertien te worden voldaan. In aanvulling op artikel 11 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het volgende: Ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek dient de Waarborgsom bedoeld in artikel 13 lid 1 door Koper te worden betaald binnen de in artikel 548 lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bedoelde termijn, en dienen de Koopsom en de overige in artikel 10 bedoelde kosten en lasten door Koper te worden betaald uiterlijk drie weken nadat de voorzieningenrechter de Koopovereenkomst heeft goedgekeurd. Waarborgsom. Artikel 13. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 1van de Algemene Veilingvoorwaarden, dient Koper een Waarborgsom aan Veilingnotaris te betalen ten bedrage van tien procent (10%) van de Koopsom. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen. Artikel aanschrijvingen: Uit een kadastraal uittreksel de dato heden is gebleken dat er geen (voor- )aanschrijving(en) en/of aanzeggingen bekend is/zijn. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie. 2. publiekrechtelijke beperkingen: Uit een kadastraal uittreksel de dato heden is gebleken dat ten aanzien van het Registergoed geen publiekrechtelijke beperkingen ingeschreven zijn in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. 3. rechtsgedingen: Het is de Verkoper niet bekend of er met betrekking tot het Registergoed rechtsgedingen aanhangig zijn. 4. onteigening: Het is Verkoper niet bekend of er met betrekking tot het Registergoed onteigening is aangezegd; er is Verkoper geen voornemen tot onteigening bekend. 5. milieu: Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 van de Algemene Veilingvoorwaarden - 5 -

6 - 6 - aanvaardt de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens de geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of het nemen van andere maatregelen. De door de gemeente Zoetermeer beschikbaar gestelde bodem- en milieu informatie is geplaatst op de Website en op 6. bestemming: Informatie omtrent de bestemming van het Registergoed kan door Koper desgewenst worden ingezien via de website 7. energie (EPA): Met betrekking tot het Registergoed verklaart Verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen; Koper wordt geacht hiermee in te stemmen. 8. bijzondere bepalingen: Ten aanzien van bijzondere verplichtingen betreffende het Registergoed, wordt verwezen naar de bepalingen opgenomen in voormelde titel van aankomst, bij afschrift ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen (destijds te Zoetermeer), op zesentwintig juni tweeduizend twee in register Hypotheken 4 in deel nummer 51, welke bepalingen woordelijk luiden als volgt: Lasten en beperkingen Met betrekking tot bekende kwalitatieve verplichtingen voor wat betreft het kadastrale perceel gemeente Zegwaard, sectie R nummer 694 wordt te dezen verwezen naar voormelde akte van ruiling, mede op heden verleden voor genoemde notaris Mr. J.L.F. Bakker, waarin onder meer woordelijk staat vermeld: " 1. De verkrijger verbindt zicht jegens de Gemeente als volgt: a. De verkrijger moet gedogen dat palen. kabels, draden, isolatoren, rozetten, aanduidingsbordjes en pijpleidingen met toebehoren voor openbare doeleinden, obstakels in de vorm van straatpotjes, brandkranen, afsluiters, apparatuur in de vorm van lichtmasten en / of kasten en eventuele aanwijspaaltjes, alsmede voorzieningen ten behoeve van de centrale antenne-inrichting op, in, aan of boven registergoed II en de opstallen worden aangebracht en onderhouden, op de plaatsen waar en de wijze waarop burgemeester en wethouders dit nodig zullen achten, zonder dat de Gemeente gehouden is tot

7 - 7 - vergoeding van schade, veroorzaakt door deze werkzaamheden, met dien verstande, dat door de Gemeente veroorzaakte schade, voor zover die onevenredig is naar het oordeel van burgemeester en wethouders, door de Gemeente wordt hersteld of vergoed. Omtrent bedoelde plaats en wijze wordt tevoren met de verkrijger overlegd. De verkrijger is verplicht al hetgeen krachtens dit artikel is aangebracht te laten bestaan. b. Wanneer de in lid a genoemde voorzieningen ondergronds zijn aangebracht, mag de verkrijger ter plaatse geen zware, diep wortelende gewassen plaatsen en geen bouwwerken of constructies dieper dan veertig centimeter onder het maaiveld in de grond aanbrengen. c. Burgemeester en Wethouders brengen de verkrijger van het inbrengen van de in lid b genoemde ondergrondse voorzieningen tijdig op de hoogte. 2. De onder 1 omschreven verplichtingen zullen overgaan op al degenen die registergoed II zullen verkrijgen, hetzij onder algemene titel, hetzij onder bijzondere titel. 3. Degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen zijn eveneens aan de onder 1 omschreven verplichtingen gebonden. 4. a. Bij overtreding van het bepaalde of niet-nakoming van het in de voorgaande leden gestelde zal de verkrijger ten gunste van de Gemeente een boete verbeuren van één duizend gulden (NLG 1.000,--) of vierhonderd drieënvijftig euro (EUR 453,--) per week of gedeelte daarvan tot het tijdstip waarop gevolg is gegeven aan de evenvermelde bepalingen opgelegde verplichtingen, onverminderd het recht van de Gemeente om nakoming van de overeenkomst te eisen, dan wel herstel, verandering of verwijdering te eisen van hetgeen in afwijking van deze voorwaarden is geschied. b. De boete wordt verbeurd indien de verkrijger na ingebrekestelling en na verloop van de daarin gestelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. c. Onverminderd het in lid 4 sub a. en b. bepaalde zal, wanneer aan de eis van de Gemeente binnen de in een daartoe strekkende aanschrijving gestelde termijn niet wordt voldaan, de geëiste nakoming dan wel herstel, verandering of verwijdering door of vanwege de Gemeente kunnen geschieden op kosten van de overtreder of diens

8 - 8 - rechtverkrijgenden, waartoe diens erf en gebouw(en) door personen, aan te wijzen door de Gemeente, kunnen worden betreden; de verkrijger zal voor elke week of gedeelte daarvan dat hij weigerachtig is toegang tot zijn erf en gebouw(en) te verlenen aan de Gemeente een boete verbeuren van één duizend gulden (NLG 1.000,--) of vierhonderd drieënvijftig euro (EUR 453,--). " Enzovoorts vestiging erfdienstbaarheid De comparanten verklaarden dat partijen zijn overeengekomen om bij deze ten behoeve van het verkochte (hierna ook te noemen: heersend erf) en ten laste van het aan verkoper verblijvende gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Zegwaard, sectie E nummer 1001, voor wat betreft het gedeelte dat is gelegen tussen registergoed 1 en registergoed 2 (hierna ook te noemen: lijdend erf, op aangehechte situatietekening aangegeven met verticale streeparcering) een erfdienstbaarheid van overpad te vestigen, onder de navolgende bepalingen en bedingen: 1. de eigenaar / gebruiker van het heersend erf alsmede bezoekers van het heersend erf hebben het recht om via het lijdend erf te gaan: - van registergoed 1 en registergoed 2 naar de openbare weg en vice versa: - van registergoed 1 naar registergoed 2 en vice versa, op de voor het lijdend erf minst bezwarende wijze: 2. de eigenaar / gebruiker van het lijdend erf mag deze doorgang niet afsluiten of op ander wijze blokkeren; 3. ter zake van de vestiging, instandhouding en uitoefening van deze erfdienstbaarheid zal koper geen vergoeding verschuldigd zijn aan verkoper. De comparanten verklaren voormelde erfdienstbaarheid te vestigen en te aanvaarden. Voorzover in bovenvermelde bepalingen verplichtingen voorkomen welke Verkoper verplicht is aan de Koper op te leggen, doet hij dat bij deze. Door het doen van een Bieding worden die verplichtingen door de Koper aanvaard. Voorzover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door Verkoper voor die derden aangenomen. 9. Garanties De Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed meedeelt of

9 - 9 - waarvan mededeling achterwege blijft. Risico en verzekering. Artikel 19. In aanvulling op het bepaalde in artikel 19.2 van de Algemene Veilingvoorwaarden geldt het volgende: Omtrent de verzekering zijn geen gegevens bekend. Koper dient vanaf de Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. Koper kan de verzekering niet overnemen. Huur/gebruik. Artikel 22. Het Registergoed wordt - voor zover bekend bij Verkoper - thans gebruikt in het kader van anti-kraak. Indien nodig dient Koper voor zijn rekening en risico zorg te dragen voor ontruiming van het Registergoed.

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN CAPITTENWEG ONGENUMMERD TE BLARICUM Omschrijving Registergoed een perceel landbouwgrond, gelegen aan de Capittenweg te Blaricum, kadastraal bekend gemeente Blaricum sectie

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Koningstraat 29/31 1781 KC Den Helder Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 19 SEP 2013 Objectomschrijving Pand met ondergrond en erf, bestaande uit een horecaruimte

Nadere informatie

- 1 - VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Hilvertsweg 104/hoek Leliestraat 2 en 4 te Hilversum)

- 1 - VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Hilvertsweg 104/hoek Leliestraat 2 en 4 te Hilversum) - 1 - VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Hilvertsweg 104/hoek Leliestraat 2 en 4 te Hilversum) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Kadedijk 85 te 4793 RP Fijnaart ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Rustenburgerweg 12 te 1636 WH Schermerhorn Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\ \ INDUSTRIEWEG 26 TE ZOETERMEER

- 1 - MLA\THO\ \ INDUSTRIEWEG 26 TE ZOETERMEER - 1 - MLA\THO\00322791-000249\727617 INDUSTRIEWEG 26 TE ZOETERMEER Omschrijving registergoederen 1. de loods met ondergrond, erf en verder toebehoren, staande en gelegen aan de Industrieweg 26 te 2712

Nadere informatie

- 1 - KOPIE / ch

- 1 - KOPIE / ch - 1 - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN ------------------------------------------ Deze openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij -- de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken - onder

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\ \ Oranjekade 7 te Haarlem

- 1 - MLA\THO\ \ Oranjekade 7 te Haarlem - 1 - MLA\THO\00322792-000103\710768 Oranjekade 7 te Haarlem Na genoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde veilingvoorwaarden zijn vanaf 5 september

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\ \ NIEUWE STEEN 48 TE HOORN

- 1 - MLA\THO\ \ NIEUWE STEEN 48 TE HOORN - 1 - MLA\THO\00322792-000096\711361 NIEUWE STEEN 48 TE HOORN Vaststelling veilingvoorwaarden Artikel 6 6.1 Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij

Nadere informatie

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl.

Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. Dorpsstraat 77-79 6741 AC Lunteren Woonhuis + Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op Veilingnotaris.nl. 17 OKT 2013 Objectomschrijving In het centrum van Lunteren op A1-locatie

Nadere informatie

De Meent JH Odijk

De Meent JH Odijk De Meent 41 3984 JH Odijk Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Bedrijfshal met kantoorruimte, erf en grond, het daaraan grenzende

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Stationsweg 47, 4931 BX Geertruidenberg)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Stationsweg 47, 4931 BX Geertruidenberg) - 1 - MLA\THO\00322791-000383\1407948 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Stationsweg 47, 4931 BX Geertruidenberg) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Zouwendijk 15 B, 15 C en 17 te 4233 CH Ameide)

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Zouwendijk 15 B, 15 C en 17 te 4233 CH Ameide) - 1 - MLA\THO\00322791-000390\1612510 VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Zouwendijk 15 B, 15 C en 17 te 4233 CH Ameide) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering:

Nadere informatie

Wilhelminastraat AM Vlagtwedde

Wilhelminastraat AM Vlagtwedde Wilhelminastraat 7 9541 AM Vlagtwedde Woonhuis + Kantoorruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving De woning met kantoor, houten garage, ondergrond,

Nadere informatie

Dossiernummer: 15774 KP/pm

Dossiernummer: 15774 KP/pm Dossiernummer: 15774 KP/pm Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Veldhuizenseweg 3, 6909 DK Babberich)

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Veldhuizenseweg 3, 6909 DK Babberich) - 1 - MLA\THO\00322791-000449\1959607 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Veldhuizenseweg 3, 6909 DK Babberich) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Ittervoorterweg Thorn)

VEILINGVOORWAARDEN (Ittervoorterweg Thorn) - 1 - MLA\THO\00322791-000418 VEILINGVOORWAARDEN (Ittervoorterweg Thorn) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed aan de Koper; -

Nadere informatie

- 1 - MLA\THO\00614028-647701\1577975

- 1 - MLA\THO\00614028-647701\1577975 - 1 - MLA\THO\00614028-647701\1577975 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (executieveiling als bedoeld in artikel 514 e.v. van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van het Papenvoort 2 te 9447 TV Papenvoort)

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DE HORK 18 TE CUIJK ARTIKEL 2. REGISTERGOEDEREN Het bedrijfspand met woonhuis met ondergrond, parkeerterrein, erf en overige toebehoren, plaatselijk bekend 5431 NS Cuijk,

Nadere informatie

Dossiernummer: 15828 VS/pm - Stammerkamp 15-17 te Diemen

Dossiernummer: 15828 VS/pm - Stammerkamp 15-17 te Diemen Dossiernummer: 15828 VS/pm - Stammerkamp 15-17 te Diemen Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing

Nadere informatie

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE/BEDRIJFSRUIMTE (Dijksterhuisstraat 2 te 5013 BG Tilburg)

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE/BEDRIJFSRUIMTE (Dijksterhuisstraat 2 te 5013 BG Tilburg) - 1 - MLA\THO\00614028-647705\2061645 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE/BEDRIJFSRUIMTE (Dijksterhuisstraat 2 te 5013 BG Tilburg) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam)

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN VOOR INTERNET (Zuiddijk 7 en 7A te Zaandam) het bedrijfspand met ondergrond en verder aan- en toebehoren, plaatselijk bekend te 1501 CA Zaandam, Zuiddijk 7 en 7A, kadastraal

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Ceylonlaan 14 te 3526 AD Utrecht)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Ceylonlaan 14 te 3526 AD Utrecht) - 1 - MLA\THO\00322792-000159\1340230 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Ceylonlaan 14 te 3526 AD Utrecht) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Broekstraat hoek Tuindersweg te Belfeld Deze bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Van Calcarlaan 25, 2244 GM Wassenaar)

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Van Calcarlaan 25, 2244 GM Wassenaar) - 1 - MLA\THO\00611537-651232\1359994 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Van Calcarlaan 25, 2244 GM Wassenaar) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van

Nadere informatie

- 1 - MLA\MOD\ \ KOEKOEKSLAAN 39, 41 EN 43 TE SCHIEDAM

- 1 - MLA\MOD\ \ KOEKOEKSLAAN 39, 41 EN 43 TE SCHIEDAM - 1 - MLA\MOD\00322792-000090\718424 KOEKOEKSLAAN 39, 41 EN 43 TE SCHIEDAM Vaststelling veilingvoorwaarden Artikel 6 6.1 Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Kring 14 te 7891 TE Klazienaveen ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE (De Smalle Zijde 8, 10 en 10A, 3903 LP Veenendaal)

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE (De Smalle Zijde 8, 10 en 10A, 3903 LP Veenendaal) - 1 - MLA\THO\00322791-000435\1786817 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE (De Smalle Zijde 8, 10 en 10A, 3903 LP Veenendaal) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering:

Nadere informatie

Amersfoortsestraat AE Soesterberg

Amersfoortsestraat AE Soesterberg Amersfoortsestraat 65 3769 AE Soesterberg Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Een uit omstreeks 1946 daterende kantoorvilla op een

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Moeselpeelweg 8 te 6005 MC Weert)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Moeselpeelweg 8 te 6005 MC Weert) - 1 - MLA\THO\00322791-000456\1999498 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Moeselpeelweg 8 te 6005 MC Weert) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van

Nadere informatie

- 1 - MLA\AVI\ \

- 1 - MLA\AVI\ \ - 1 - MLA\AVI\00322791-000406\1606766 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE (Dorpsstraat 192 en 192 A te 4661 HW Halsteren en Tholenseweg 2 A te 4661 HE Halsteren) Definities. Artikel 1. In deze

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Laan van Overvliet 64 te Linschoten)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Laan van Overvliet 64 te Linschoten) - 1 - MLA\THO\00322791-000464\2061875 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Laan van Overvliet 64 te Linschoten) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Achthovenerweg 15D Te Leiderdorp)

VEILINGVOORWAARDEN (Achthovenerweg 15D Te Leiderdorp) - 1 - MLA\THO\00322792-000116\763198 VEILINGVOORWAARDEN (Achthovenerweg 15D Te Leiderdorp) Vaststelling veilingvoorwaarden Artikel 6 6.1 Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE (Hogewaard 21 en 22 te 6624 KP Heerewaarden)

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE (Hogewaard 21 en 22 te 6624 KP Heerewaarden) - 1 - MLA\THO\00322791-000354\1241145 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE (Hogewaard 21 en 22 te 6624 KP Heerewaarden) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering:

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Het Noord 4, 8307 AA ENS)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Het Noord 4, 8307 AA ENS) - 1 - MLA\THO\00322791-000412\1646096 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Het Noord 4, 8307 AA ENS) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE (Vaart 77 te 9514 AB Gasselternijveen)

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE (Vaart 77 te 9514 AB Gasselternijveen) - 1 - MLA\THO\00322791-000453\1976175 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE (Vaart 77 te 9514 AB Gasselternijveen) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Brugstraat 154 te 7891 AV Klazienaveen )

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Brugstraat 154 te 7891 AV Klazienaveen ) - 1 - MLA\THO\00322791-000434\1780556 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Brugstraat 154 te 7891 AV Klazienaveen ) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DORPSSTRAAT 2 TE EES

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DORPSSTRAAT 2 TE EES BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN DORPSSTRAAT 2 TE EES ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN (a) het pand bestaande uit een huis, hotel café restaurant, zaal, parkeerterrein en erf, plaatselijk bekend 9536 PD Ees, Dorpsstraat

Nadere informatie

ARTIKEL 1. REGISTERGOED

ARTIKEL 1. REGISTERGOED ARTIKEL 1. REGISTERGOED Een bedrijfswoning en (varkens)stallen met ondergrond, erf en tuin, plaatselijk bekend Ericaweg 3 te 5721 SH Asten, kadastraal bekend gemeente Asten, sectie R nummer 395, groot

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFRUIMTE (Beijnesweg 3 te 2031 BB Haarlem)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFRUIMTE (Beijnesweg 3 te 2031 BB Haarlem) - 1 - MLA\THO\00322791-000377\1326416 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFRUIMTE (Beijnesweg 3 te 2031 BB Haarlem) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Bilderdammerweg 74, 1433 HJ Kudelstaart)

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Bilderdammerweg 74, 1433 HJ Kudelstaart) - 1 - MLA\THO\322791-462\2168117 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Bilderdammerweg 74, 1433 HJ Kudelstaart) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het

Nadere informatie

Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen:

Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen: Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015, hierna te noemen: "AVVI 2015", vastgesteld door de stichting: Stichting

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KISSEL 42, HEERLEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KISSEL 42, HEERLEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN KISSEL 42, HEERLEN ARTIKEL 1. REGISTERGOED Het bedrijfspand met woning, ondergrond, erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend 6416 AC Heerlen, Kissel 42, kadastraal

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Ringbaan-Zuid 305 te 5025 SZ Tilburg)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Ringbaan-Zuid 305 te 5025 SZ Tilburg) - 1 - MLA\THO\00322791-000401\1591593 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Ringbaan-Zuid 305 te 5025 SZ Tilburg) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE ('s-gravendijkwal 56 te 3014 EE Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE ('s-gravendijkwal 56 te 3014 EE Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000350\1257287 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE ('s-gravendijkwal 56 te 3014 EE Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken

6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden

Nadere informatie

UITTREKSEL BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN (Bronsvoorderdijk te Bathmen) met tussenkomst BOG Auctions /EAR

UITTREKSEL BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN (Bronsvoorderdijk te Bathmen) met tussenkomst BOG Auctions /EAR 1 UITTREKSEL BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN (Bronsvoorderdijk te Bathmen) met tussenkomst BOG Auctions 504340/EAR Op dertig juli tweeduizend achttien verscheen voor mij, mr. Derk Timmerman, notaris, gevestigd

Nadere informatie

Onderhandse biedingen Voor deze veilingprocedure geldt dat er geen onderhandse biedingen uitgebracht kunnen worden.

Onderhandse biedingen Voor deze veilingprocedure geldt dat er geen onderhandse biedingen uitgebracht kunnen worden. Onderhandse biedingen Voor deze veilingprocedure geldt dat er geen onderhandse biedingen uitgebracht kunnen worden. Uittreksel van de vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden gepasseerd op 13 november

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE ( Pahud de Mortangesdreef 41 te 3562 AB Utrecht)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE ( Pahud de Mortangesdreef 41 te 3562 AB Utrecht) - 1 - MLA\THO\00611537-651218\1251326 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE ( Pahud de Mortangesdreef 41 te 3562 AB Utrecht) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE EN BEDRIJFSRUIMTE (Foxham te 9601 LE Hoogezand)

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE EN BEDRIJFSRUIMTE (Foxham te 9601 LE Hoogezand) - 1 - MLA\THO\00322792-000167\1587624 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE EN BEDRIJFSRUIMTE (Foxham 45-47 te 9601 LE Hoogezand) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Sallandsestraat 10 te 7741 HP Coevorden)

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Sallandsestraat 10 te 7741 HP Coevorden) - 1 - MLA\THO\00322791-000392\1612503 VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Sallandsestraat 10 te 7741 HP Coevorden) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

Dossiernummer: Mk/kp 15894 - Industriestraat 6-22 te Numansdorp

Dossiernummer: Mk/kp 15894 - Industriestraat 6-22 te Numansdorp Dossiernummer: Mk/kp 15894 - Industriestraat 6-22 te Numansdorp Vaststelling veilingvoorwaarden. Artikel 6. De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed en de Roerende Zaken van toepassing

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Wilhelminalaan 13-15 te 2171 CS Sassenheim)

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Wilhelminalaan 13-15 te 2171 CS Sassenheim) - 1 - MLA\THO\00611537-651224\12705223 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Wilhelminalaan 13-15 te 2171 CS Sassenheim) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Meppelerweg 7 te 7707 CL Balkbrug)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Meppelerweg 7 te 7707 CL Balkbrug) - 1 - MLA\THO\00322791-000381 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Meppelerweg 7 te 7707 CL Balkbrug) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE, AKKERLAND, BOS- EN CULTUURGROND (Moeselpeelweg 5 te 6005 MC Weert)

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE, AKKERLAND, BOS- EN CULTUURGROND (Moeselpeelweg 5 te 6005 MC Weert) - 1 - MLA\THO\00322791-000456\1999485 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE, AKKERLAND, BOS- EN CULTUURGROND (Moeselpeelweg 5 te 6005 MC Weert) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering:

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Harderwijkerweg 205 te Ermelo ARTIKEL 1. REGISTERGOED het woonhuis met garage, ondergrond, erf, tuin en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Harderwijkerweg 205 te 3852 AC

Nadere informatie

ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN REGISTERGOEDEREN (a) het woonhuis met stal, (onder)grond, erf en tuin, plaatselijk bekend te 3235 XJ Rockanje, Nieuw Rockanjesedijk 1b, kadastraal bekend gemeente Westvoorne, sectie A nummer 451, groot

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Zoutketen 1 te 1601 EX Enkhuizen)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Zoutketen 1 te 1601 EX Enkhuizen) - 1 - MLA\THO\00322791-000460\2048835 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Zoutketen 1 te 1601 EX Enkhuizen) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Terrein gelegen aan de Bertha von Suttnerstraat (ongenummerd) te Haarlem

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Terrein gelegen aan de Bertha von Suttnerstraat (ongenummerd) te Haarlem BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Terrein gelegen aan de Bertha von Suttnerstraat (ongenummerd) te Haarlem ARTIKEL 1. REGISTERGOED Een terrein in gebruik als parkeerterrein, met mogelijk verder aan- en toebehoren,

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN percelen bouwgrond Hessenweg en Buys Ballotweg 62 te De Bilt Op dertien mei tweeduizend vijftien door mr. Femke Stroucken, notaris te Amsterdam, vastgesteld. ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN

Nadere informatie

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Haringkade 10 IJmuiden)

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Haringkade 10 IJmuiden) - 1 - MLA\THO\00322791-000256\780218 VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (Haringkade 10 IJmuiden) OMSCHRIJVING REGISTERGOED een perceel grond met de zich daarop bevindende opstal, plaatselijk bekend Haringkade

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 27515/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:28 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: Het bedrijfsverzamelgebouw met ondergrond, gelegen aan de Schoepenweg 51A t/m

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Percelen grond aan de Brimweg en een perceel grond aan de Heistraat te Someren vastgesteld door een waarnemer van mevrouw mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht op 30 juli

Nadere informatie

Mispelkampdijk DA Vorden

Mispelkampdijk DA Vorden Mispelkampdijk 11 7251 DA Vorden Bedrijfsruimte Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving De horecabedrijfsruimte met terras, parkeerplaatsen, erf, (onder)grond

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Castorweg 15 te 8938 BE Leeuwarden)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Castorweg 15 te 8938 BE Leeuwarden) - 1 - MLA\THO\00322791-000372\1310539 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Castorweg 15 te 8938 BE Leeuwarden) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van

Nadere informatie

ARTIKEL 1. REGISTERGOED

ARTIKEL 1. REGISTERGOED ARTIKEL 1. REGISTERGOED Het kantoorgebouw/bedrijfspand met ondergrond, erf en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Pieter Lieftinckweg 11, 1505 HX Zaandam, kadastraal bekend gemeente Zaandam, sectie

Nadere informatie

Op dertien mei tweeduizend vijftien door mr. Femke Stroucken, notaris te Amsterdam, vastgesteld

Op dertien mei tweeduizend vijftien door mr. Femke Stroucken, notaris te Amsterdam, vastgesteld BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Percelen grond aan de Greenterweg 23 en 25 te Kampen Op dertien mei tweeduizend vijftien door mr. Femke Stroucken, notaris te Amsterdam, vastgesteld ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN De Schacht 15, 5107 RD Dongen Vastgesteld bij akte verleden voor een waarnemer van mr. I.M.B. Balvert, notaris te Utrecht op 23 oktober 2015 REGISTERGOED het bedrijfspand

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Garage en drie parkeerplaatsen nabij de Meidoorn te Cuijk Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 10 te 6675 AW Valburg

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 10 te 6675 AW Valburg BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Stationsstraat 10 te 6675 AW Valburg Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna

Nadere informatie

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (MARSKANT 32-40 TE HENGELO)

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (MARSKANT 32-40 TE HENGELO) - 1 - MLA\MOD\00322791-000239#813713v1 VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN (MARSKANT 32-40 TE HENGELO) Heden, zesentwintig februari tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Mervyn Elmer Odink, kandidaat-notaris,

Nadere informatie

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6 ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken onder

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 275166/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: Het bedrijfsverzamelgebouw met ondergrond, gelegen aan de Saturnusweg 4, 4A,

Nadere informatie

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 10 juni 2016 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie.

Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 10 juni 2016 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie. Uittreksel van de akte houdende veilingvoorwaarden verleden op 10 juni 2016 voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam, ter publicatie. ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN 1. het winkelpand met ondergrond en

Nadere informatie

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Nadere informatie

ALGEMENE- EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 6 6.1 Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij

ALGEMENE- EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 6 6.1 Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij ALGEMENE- EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Artikel 6 6.1 Algemene veilingvoorwaarden De openbare verkoop zal worden gehouden - voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Kranenberg 19 te 5047 TR Tilburg)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Kranenberg 19 te 5047 TR Tilburg) - 1 - MLA\THO\00322792-000156\1266946 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Kranenberg 19 te 5047 TR Tilburg) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Boterdijk te 6916 BX Tolkamer

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Boterdijk te 6916 BX Tolkamer BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Boterdijk 15-17 te 6916 BX Tolkamer Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE (Stationsplein 4, 4a te 6081 AJ Haelen)

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE (Stationsplein 4, 4a te 6081 AJ Haelen) - 1 - MLA\THO\00322791-000455\2036188 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE / BEDRIJFSRUIMTE (Stationsplein 4, 4a te 6081 AJ Haelen) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN MAASSTRAAT 8, CUIJK

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN MAASSTRAAT 8, CUIJK BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN MAASSTRAAT 8, CUIJK Bij akte vastgesteld op zeven april tweeduizend zeventien, verleden voor mr. Femke Stroucken, notaris te Amsterdam. ARTIKEL 1. REGISTERGOED Het kantoorpand

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Zwanenburgwal 284 te 1011 JH Amsterdam)

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Zwanenburgwal 284 te 1011 JH Amsterdam) - 1 - MLA\THO\00614028-647703 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Zwanenburgwal 284 te 1011 JH Amsterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE/BEDRIJFSRUIMTE (Hoogstraat 78 en 78 A tot en met 78 D te 6373 HW Landgraaf)

VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE/BEDRIJFSRUIMTE (Hoogstraat 78 en 78 A tot en met 78 D te 6373 HW Landgraaf) - 1 - MLA\THO\00322792-000174\1536998 VASTSTELLING VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE/BEDRIJFSRUIMTE (Hoogstraat 78 en 78 A tot en met 78 D te 6373 HW Landgraaf) Heden, acht augustus tweeduizend zestien verscheen

Nadere informatie

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken

Nadere informatie

6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken

6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken 6.1 Algemene veilingvoorwaarden Deze openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 274538/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: de percelen grond met de daarop aanwezige opstallen, gelegen aan en nabij de

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Ridder Snouckaertlaan 9-13 te 2273 HZ Voorburg

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Ridder Snouckaertlaan 9-13 te 2273 HZ Voorburg BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Ridder Snouckaertlaan 9-13 te 2273 HZ Voorburg Vastgesteld bij akte op vijftien november tweeduizend achttien verleden voor mr. Femke Stroucken, notaris te Amsterdam. Verkoopster

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Nieuw Zeelandweg 5B11 te Amsterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Nieuw Zeelandweg 5B11 te Amsterdam) - 1 - MLA\ABS\00614380-642662\1055 VEILINGVOORWAARDEN (Nieuw Zeelandweg 5B11 te Amsterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Haaksbergerstraat 811 te 7548 PB Enschede Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden

Nadere informatie

TOEVOEGINGEN/WIJZIGINGEN OP AVVI

TOEVOEGINGEN/WIJZIGINGEN OP AVVI Veilingvoorwaarden (Chemieweg (ongenummerd) te Uithoorn) RHM/CB/17858471 een perceel (bouw)terrein en water, plaatselijk bekend Chemieweg (ongenummerd) te Uithoorn, kadastraal bekend gemeente Uithoorn,

Nadere informatie

ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN

ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN ARTIKEL 1. REGISTERGOEDEREN de cultuurgrond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Willibrordusweg, Oss, kadastraal bekend gemeente Oss, sectie B, nummer 5666, groot achtenveertig are vijfenzeventig

Nadere informatie

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 22 september 2014 op te vragen bij CMS N.V.. In de tussentijd

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Aweg 45A te Groningen)

VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Aweg 45A te Groningen) - 1 - MLA\THO\00322792-000158\1276938 VEILINGVOORWAARDEN WOONRUIMTE (Aweg 45A te Groningen) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

Bijzondere veilingvoorwaarden Koningspleisterplaats 312 te Goedereede, vastgesteld op 13 november 2015

Bijzondere veilingvoorwaarden Koningspleisterplaats 312 te Goedereede, vastgesteld op 13 november 2015 Bijzondere veilingvoorwaarden Koningspleisterplaats 312 te Goedereede, vastgesteld op 13 november 2015 Artikel 3. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Industrieweg 11 te 7903 AH Hoogeveen)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Industrieweg 11 te 7903 AH Hoogeveen) - 1 - MLA\THO\00322791-000349\1253922 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Industrieweg 11 te 7903 AH Hoogeveen) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling

Nadere informatie

Brimweg en Heistraat Someren

Brimweg en Heistraat Someren Brimweg en Heistraat Someren Grond Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving 1. een perceel grond, gelegen te Someren aan de Brimweg, kadastraal bekend

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN RECREATIEWONING (Johanninksweg te Denekamp)

VEILINGVOORWAARDEN RECREATIEWONING (Johanninksweg te Denekamp) - 1 - MLA\THO\00611056-652051\1732656 VEILINGVOORWAARDEN RECREATIEWONING (Johanninksweg 78-73 te Denekamp) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Aardenhoek 4 te 4817 NE Breda)

VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Aardenhoek 4 te 4817 NE Breda) - 1 - MLA\THO\00611056-651904\1306479 VEILINGVOORWAARDEN BEDRIJFSRUIMTE (Aardenhoek 4 te 4817 NE Breda) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het

Nadere informatie

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van:

Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: 274538/MMG Veilingvoorwaarden met betrekking tot de veiling ingevolge artikel 3:268 en 3:254 van het Burgerlijk Wetboek van: de percelen grond met de daarop aanwezige opstallen, gelegen aan en nabij de

Nadere informatie

Schaafsebosweg 6/ DB Heijen

Schaafsebosweg 6/ DB Heijen Schaafsebosweg 6/8 6598 DB Heijen Bedrijfsruimte + Recreatie + Grond + Overig Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het recreatieterrein (camping

Nadere informatie