Hans Suijkerbuijk, CEO Kluwer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hans Suijkerbuijk, CEO Kluwer"

Transcriptie

1 Welkom Bienvenue

2 Hans Suijkerbuijk, CEO Kluwer

3 Marc De Vos, Itinera

4 Quo vadis, arbeidsmarkt en arbeidsrecht? M. De Vos Hoogleraar UGent en VUB Directeur Itinera

5

6

7

8 60+ x2 80+ x x10

9

10

11

12

13

14 4% Health Care hits the wall 8% 20%

15

16

17

18

19 4,2h

20 Het stelsel van werkloosheidsuitkeringen focust te weinig op de vraag naar en het aanbod van werk beter op elkaar te doen aansluiten. Arbeidsmarkt 2020

21

22 % langdurige werkloosheid in totale werkloosheid

23 Werkverzekering

24 De wisselwerking tussen de doelgerichte reducties op federaal niveau en de op gewestniveau bestaande regelingen ter ondersteuning van de werkgelegenheid geeft aanleiding tot grote complexiteit. Arbeidsmarkt 2020

25 Publieke uitgaven per werkzoekende

26

27 Banenplannen: #dtv Bruto of netto? Baan of loopbaan? Werkgevers/sectoren of werkzoekenden? Groepen of personen?

28 Werkverzekering

29 De bevolkingsgroepen waarvan de arbeidsparticipatie in alle gewesten het laagst is, zijn mensen met een migrantenachtergrond, ouderen en laaggeschoolde jongeren. Arbeidsmarkt 2020

30 Werkzaamheidsgraad in EU15

31 Mobiliteit 55-64j

32

33 Loopbaanrekening Competenties: opleiding en vorming Loopbaanplanning: beoordeling en begeleiding tijdens de loopbaan Eindeloopbaan: vanaf een te bepalen carrièrepunt aan te spreken Tijdsparen: tijd voor geld en later geld voor tijd in ruilen Tweede ontslagpijler: exclusief voor investering en begeleiding naar nieuw werk

34

35

36 De bevolkingsgroepen waarvan de arbeidsparticipatie in alle gewesten het laagst is, zijn mensen met een migrantenachtergrond, ouderen en laaggeschoolde jongeren. Arbeidsmarkt 2020

37 Werkgelegenheidsgraad niet-eu immigrant

38 Drama: niet-eu immigrant 40% inactief 15% werkloos 45% job (en welke job?, hoelang?) Nergens in Europa is voor kinderen van niet-eu immigranten de kans groter dat GEEN van hun beide ouders niet werkt.

39 Vermijden Bijna 50% van alle niet-eu migranten zijn om familiale redenen geïmmigreerd Nagenoeg zelfde % nieuwe Turkse of Marokkaanse immigratie is huwelijksmigratie Gevaar van eeuwige eerste generatie

40 Werkloosheidsgraad - Studieniveau Bijna 50% geen middelbaar Slechts 25% hoger

41 SCHOOL MUT. STAD OCMW VDAB RVA

42 Mobilisatie voor participatie One-Stop Charter: tweerichtingsverkeer Doelstellingen Concrete en visibele quick-wins

43 What Future? 09/05/2014

44 billion

45 @devosmarc

46 Sébastien Roger, Younity

47 Het collectieve aspect van het eenheidsstatuut Meester Sébastien Roger Advocaat-vennoot Younity Gastprofessor bij Impact Cooremans

48 Inhoud van de uiteenzetting 1. Impact van het eenheidsstatuut op de collectieve arbeidsverhoudingen 2. Werkmethode en -domeinen 3. Huidige en toekomstige werkzaamheden van de NAR 4. Collectieve arbeidsovereenkomsten van de NAR 5. Collectieve aspecten van de aanvullende pensioenen 6. Gewijzigd landschap van de paritaire comités 7. Toekomstige sociale verkiezingen 8. Arbeidshoven en -rechtbanken

49 1. Impact van het eenheidsstatuut op de collectieve arbeidsverhoudingen Het ontwerp-ipa Punt V van bijlage II bepaalt op het vlak van de collectieve arbeidsverhoudingen: 1. dat alle nieuwe paritaire comités (PC s) gemengd zullen zijn; 2. een duidelijke oproep van de sociale partners om vanaf nu, daar waar mogelijk, over te gaan tot de fusie van PC s; de NAR zal tegen 2014 evalueren of deze oproep opgevolgd werd; zo nodig zullen bijkomende initiatieven genomen worden; 3. arbeidsrechtbanken en hoven: onderzoek van de mogelijkheid om het Gerechtelijk Wetboek te wijzigen tegen de volgende benoemingsronde om de samenstelling van de kamers van de arbeidsrechtbanken en hoven en de benoeming van rechters en raadsheren in sociale zaken als werknemer te herzien; 4. algemene uitgangspunten voor verdere stappen: a. de wijziging van de collectieve verhoudingen moet samenlopen met sociale verkiezingen; b. gevolg: geen wijzing van de huidige regels van de sociale verkiezingen 2012, behalve de gezamenlijke afspraken opgenomen in het NAR-advies nr van 7 december 2010.

50 1. Impact van het eenheidsstatuut op de collectieve arbeidsverhoudingen Regeerakkoord van 1 december 2011 Het regeerakkoord van 1 december 2011 stelt in hoofdstuk Het arbeidsrecht moderniseren dat: de regering het landschap van de paritaire comités zal harmoniseren en vereenvoudigen. Deze vereenvoudiging zal onder andere een gelijke behandeling tussen de bedrijven met een gelijkaardige activiteit mogelijk maken.

51 1. Impact van het eenheidsstatuut op de collectieve arbeidsverhoudingen Commissie collectieve arbeidsverhoudingen (vergadering van 25 november 2013) Oprichting van een werkgroep; Gedachtewisseling; Nota van 2 december 2013: Werkdomein; Werkmethode; Kalender (etappes) opstellen. De bal ligt duidelijk in het kamp van de sociale partners (NAR).

52 2. Werkmethode en -domeinen 2.1 Principiële hamvragen Is het hanteren van een onderscheid tussen bedienden en arbeiders, bijvoorbeeld het behoud van afzonderlijke paritaire comités of kamers in de arbeidsrechtbanken en hoven, op zich discriminerend/ongrondwettelijk (althans in de huidige stand van de wetgeving rekening houdend met het arrest van het Grondwettelijk Hof)? Quid met het risico op individuele vorderingen? Welke impact kan dat op andere dossiers hebben? Welke impact kan dat op de dynamiek van de sectoren hebben?

53 2. Werkmethode en -domeinen 2.2 Werkmethode Algemene grenzen afbakenen. Totaalaanpak. Kostenneutraliteit bewaren. Behandeling van de specifieke luiken door gespecialiseerde commissies. Onderscheid qua timing tussen: de punten die op 31 december 2013 geregeld moeten zijn vanwege het arrest van het Grondwettelijk Hof en de wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag; de punten die stapsgewijze geharmoniseerd moeten worden (bijvoorbeeld over meerdere IPA), rekening houdend met de mogelijke evoluties in de wetgeving (zie infra). Verklaring van de groep van 10 op 10 februari 2014: voortzetting van de besprekingen tot opheffing van de verschillen en/of discriminaties tussen arbeiders en bedienden lopende besprekingen over het thema van de jaarlijkse vakantie en de collectieve verhoudingen (zonder precisering) op het sectorale en ondernemingsniveau.

54 3. Huidige en toekomstige werkzaamheden van de NAR De collectieve arbeidsovereenkomsten van de NAR; De collectieve aspecten van de aanvullende pensioenen; De hervorming van het landschap van de paritaire comités; De sociale verkiezingen; De arbeidshoven en rechtbanken; De vakbondsafvaardigingen.

55 4. De cao s van de NAR Lijsten van de collectieve arbeidsovereenkomsten van de NAR die beïnvloed worden door de eenmaking van de statuten. Indeling van de cao s krachtens de volgende typologie: cao s die grondig onderzocht moeten worden; cao s die eventuele technische aanpassingen vergen; cao s die aangepast kunnen worden in functie van de lopende of aan te vangen werken. Vergadering van de technische experts (Sherpa s) begin 2014: bepaling van de aan te passen cao s (cao 1bis, cao 17, cao 108, enz.). In het voorontwerp van wet betreffende de eenmaking van de statuten op het vlak van de aanvullende pensioenen was in de mogelijkheid voorzien om cao s af te sluiten betreffende meerdere PC s in dezelfde bedrijfstak => opgeheven, want te gevoelig.

56 5. Collectieve aspecten van de aanvullende pensioenen Op 27 maart 2014 heeft de Kamer het wetsontwerp goedgekeurd tot wijziging van het rustpensioen en het overlevingspensioen en tot invoering van de overgangsuitkering in de pensioenregeling voor werknemers en houdende geleidelijke opheffing van de verschillen in behandeling die berusten op het onderscheid tussen werklieden en bedienden inzake aanvullende pensioenen. Doel: de pensioenplannen voor arbeiders en bedienden tegen 2025 harmoniseren.

57 6. Aanpassing van het landschap van de paritaire comités 6.1 In het ontwerp van IPA Nieuwe paritaire comités: gemengd. Fusie indien mogelijk. Evaluatie in 2014 door de NAR. Indien geen resultaten bijkomende maatregelen.

58 6. Aanpassing van het landschap van de paritaire comités 6.2 Standpunt van de commissie collectieve arbeidsverhoudingen (NAR) Premisse: respect voor de autonomie van de sectoren Hamvragen en te bespreken punten: Heeft het behoud van de vroegere afzonderlijke paritaire comités een discriminerend karakter voor de arbeiders en bedienden? Harmonisering van de structuur van de paritaire comités? Coherentie tussen werknemers die van een zelfde bedrijfstak afhangen? Paritaire comités bevoegd voor een beperkt aantal werknemers afschaffen en aan een ander PC koppelen? PC s laten fuseren en nadenken over de praktische problemen die daarmee gepaard gaan? Quid met de aanvullende PC s? Moeten de nieuwe PC s gemengd zijn (enkel van het type 300)?

59 6. Aanpassing van het landschap van de paritaire comités 6.2 Standpunt van de commissie collectieve arbeidsverhoudingen (NAR) Werkmethode: Onderscheid tussen de aspecten die door een wet geregeld moeten worden (mits advies of aanbeveling van de NAR) en die welke de sectoren autonoom kunnen regelen? Stapsgewijze harmonisering (op termijn en geleidelijk aan, zoals op het vlak van de aanvullende pensioenen). Behoud van de bevoegdheid van de NAR om de representatieve werkgeversorganisaties te erkennen.

60 6. Aanpassing van het landschap van de paritaire comités 6.3 Technische punten aangehaald door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Over de fusie van de paritaire comités Op het vlak van de cao s van de vroegere paritaire comités: bepaling van de cao s die van toepassing zullen zijn na de fusie: moet door de betrokken partijen geregeld worden; toepassing van artikel 23 van de wet van 5 december 1968: als een bestaand PC een oud PC opslorpt of een deel van de bevoegdheden van een bestaand PC overneemt, moeten nieuwe cao s gesloten worden om de toepassing van de vroegere cao s te regelen (art. 27 van de wet van 5 december 1968); als twee of meer PC s ontbonden en vervangen worden door een nieuw PC, gaat het om een nieuw terrein en moeten de sectorale sociale gesprekspartners nieuwe cao s sluiten. Intussen blijven de oude cao s van toepassing.

61 6. Aanpassing van het landschap van de paritaire comités 6.3 Technische punten aangehaald door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Over de fusie van de paritaire comités Op het vlak van de fondsen voor bestaanszekerheid: indien PC s fuseren: ontbinding en vereffening van de fondsen voor bestaanszekerheid (FBZ); oprichting van een nieuw FBZ; reserves overhevelen naar het nieuwe FBZ. probleem: het fonds kan niet opgericht worden zolang het nieuwe PC nog niet bestaat; Juridisch vacuüm en technisch probleem.

62 6. Aanpassing van het landschap van de paritaire comités 6.3 Technische punten aangehaald door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Verhouding tussen de PC s arbeiders en bedienden Document van de directie collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD over de verhoudingen tussen de PC s voor arbeiders en bedienden. Doel: het aantal overeenstemmende PC s bepalen: 2 PC s met een parallel bevoegdheidsdomein en een parallelle samenstelling in 8 gevallen; 2 PC s met een iets verschillend bevoegdheidsdomein en een parallelle samenstelling in 1 geval; 2 PC s met een parallel bevoegdheidsdomein en een verschillende samenstelling in 2 gevallen; in de overige gevallen, geen betrekkingen tussen de PC s.

63 7. Toekomstige sociale verkiezingen Een specifieke commissie dient na te gaan welke impact de eenmaking van het arbeiders/bediendenstatuut op de sociale verkiezingen heeft. Hamvraag: behoud van afzonderlijke colleges of slechts één college?

64 8. Arbeidshoven en -rechtbanken 8.1 In het ontwerp IPA Herziening van de samenstelling van de kamers. Herziening van de benoeming van de rechters en raadsheren in sociale zaken. Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek onvermijdelijk. Termijn: volgende benoemingen.

65 8. Arbeidshoven en -rechtbanken 8.2 Standpunt van de commissie collectieve arbeidsverhoudingen (NAR) Behoud van de afzonderlijke kamers of unieke kamers. Deze kwestie moet samen met de strategische cel justitie onderzocht worden.

66 9. Vakbondsafvaardigingen Samenstelling van de vakbondsafvaardiging. Moeten de afzonderlijke vakbondsafvaardigingen voor bedienden en arbeiders blijven bestaan of opgeheven worden? Bespreking over de eventuele aanpassing van de cao nr. 5.

67 10. Conclusie: voorbereiding is absolute must Nog handenvol werk. De vakbondsorganisaties zullen zich eerst moeten hervormen. Het verzet komt niet noodzakelijk uit de meest verwachte hoek.

68 Dank u voor uw aandacht Sebastien ROGER, Advocaat-vennoot T: F: :

69 Francis Verbrugge, Senior Legal Advisor Partena HR

70 Michel Halet, Deputy CEO Partena

71 Te winnen A gagner En dan: receptie in Panoramic Hall Et puis: réception au Panoramic Hall

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Zijn werknemers van 5 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Y. Saks Inleiding De werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen bedraagt in België 4 % (1), dat is 9 procentpunt onder het Europese

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE VAN DE CAMERABEWAKING OP DE ARBEIDSPLAATS --------------------

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Niet-recurrente resultaatsgebonden. voordelen

Niet-recurrente resultaatsgebonden. voordelen Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen Niet-recurrente Resultaatsgebonden voordelen Context Het IPA 2007-2008 trok terecht de kaart van een innovatieve economie en werkgelegenheid. De laatste decennia

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.810 ----------------------------- Zitting van dinsdag 17 juli 2012 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.810 ----------------------------- Zitting van dinsdag 17 juli 2012 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.810 ----------------------------- Zitting van dinsdag 17 juli 2012 ------------------------------------------- Problematiek van de artistieke sector ten opzichte van de RSZ (derde betaler)

Nadere informatie

Rolnummer 5775. Arrest nr. 187/2014 van 18 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5775. Arrest nr. 187/2014 van 18 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5775 Arrest nr. 187/2014 van 18 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 63 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door de Arbeidsrechtbank

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP

DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP DISCRIMINATIE VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N T I P S WAT I S H E T E N WAT D O E J E E R A A N? P R A K T I S C H E I N F O E N

Nadere informatie

Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand

Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Allemaal twee tot vijf jaar langer werken voor 83,2 tot 298,4 euro minder pensioen per maand Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Allemaal twee tot vijf jaar langer werken... 2 1.1 Verhoging van de wettelijke

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede In tegenstelling tot het beeld dat sommigen van de armen hebben, zijn de armen niet onproductief, maar zij hebben soms geen inkomen, geen werk,

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2010 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.919 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.919 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.919 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 december

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T Rolnummers 5811 en 5819 Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van

Nadere informatie