CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn"

Transcriptie

1 CVRM van richtlijn naar praktijk Implementatie in de eerste lijn

2 CVRM van richtlijn naar praktijk Onder redactie van: Mw. P.G. Cornelis-Dijkstra, praktijkverpleegkundige Drs. A. Oostindjer, kaderhuisarts hart- en vaatziekten

3 Colofon CVRM van richtlijn naar praktijk - Implementatie in de eerste lijn ISBN: Uitgever: Van Zuiden Communications B.V. Postbus CC Alphen aan den Rijn , Van Zuiden Communications B.V., Alphen aan den Rijn Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, of enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Auteurswet 1912 jº het Besluit van 20 juni 1974, Staatsblad 352, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Staatsblad 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dienen de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te worden voldaan aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers of andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. Hoewel bij het vervaardigen van deze uitgave de uiterste zorgvuldigheid is betracht, kunnen de uitgever, auteurs en de sponsor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor zetfouten of andere onjuistheden. Aan deze uitgave kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Deze uitgave wordt financieel mogelijk gemaakt door Boehringer Ingelheim.

4 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 Leeswijzer 6 Praktijkmedewerker 6 Afkortingen 6 De zorgstandaard vasculair risicomanagement 7 Organisatie CVRM-zorg Zorgproces Randvoorwaarden CVRM-spreekuur Berekenen omvang doelgroep Berekenen benodigde tijd spreekuur Toelichting op de schema s Taakdelegatie Omschrijving werkzaamheden Multidisciplinaire samenwerking 21 Patiënteninstroom Actieve opsporing Identificeren van patiënten Selecteren van patiënten Continue instroom Markeren van patiënten Potentiële patiënten screenen? 27 Communicatie Informeren en uitnodigen Communicatie over het nieuwe CVRM-spreekuur 30 Het CVRM-spreekuur Opzetten CVRM-spreekuur Informeren over procedure Opstellen risicoprofiel Wie komen er in aanmerking voor een risicoprofiel? Anamnese Onderzoek Vaststellen aanwezigheid risicofactoren Risicoschatting 42

5 Behandeling Behandelingsdoelen Niet-medicamenteuze behandeling Stoppen met roken Voldoende beweging Gezonde voeding Een gezond gewicht Adviezen bij hoge bloeddruk Stressreductie Medicamenteuze behandeling Patiënten met DM Patiënten met RA 57 Follow-up en controle Algemeen Consultatie of verwijzing naar de specialist Ambulante en thuisbloeddrukmeting ABPM Thuisbloeddrukmeting 67 Referenties 69 Geraadpleegde bronnen 71 Meer informatie 72 Bijlagen 73 Bijlage 1. Proces in de praktijk 73 Bijlage 2. Checklist CVRM-zorg in de huisartsenpraktijk 74 Bijlage 3. Schatting aantal nieuwe patiënten 76 Bijlage 4. NHG-advies verslaglegging bij CVRM 79 Bijlage 5. Voorbeeldbrieven 83 Bijlage 6. Protocol: BMI en/of middelomtrek 86 Bijlage 7. Ondersteuning van het zelfmanagement niet-medicamenteuze behandeling 87 Bijlage 8. Protocol: Bewegen 90 Bijlage 9. Gezond eten en alcoholgebruik 94

6 Woord vooraf De laatste jaren delegeert de huisarts steeds meer taken aan de praktijkmedewerker. Een van deze taken is de gedeelde zorg voor patiënten met cardiovasculaire aandoeningen. Het cardiovasculair risicomanagement (CVRM-)spreekuur vormt langzamerhand een onmisbaar onderdeel binnen de praktijk. De huisarts en praktijkmedewerker kunnen een speciaal CVRM-spreekuur opzetten, of het reeds bestaande CVRMspreekuur in goede banen leiden. De aandacht voor cardiovasculaire aandoeningen is belangrijk. In Nederland gelden deze als de belangrijkste doodsoorzaak. Jaarlijks overlijden circa mensen aan de gevolgen van een cardiovasculaire aandoening, terwijl naar schatting meer dan één miljoen Nederlanders aan de aandoening lijdt. Dit aantal is waarschijnlijk een onderschatting, aangezien niet alle gegevens bekend zijn. Per jaar komen daar circa tot nieuwe gevallen bij. 1 Atherosclerose is een belangrijke veroorzaker van cardiovasculaire aandoeningen; door de risicofactoren voor atherosclerose te behandelen kunnen cardiovasculaire aandoeningen deels worden voorkomen en/of worden vertraagd. Identificatie, diagnostiek, behandeling en follow-up vormen de pijlers van CVRM. Om het opzetten van een CVRM-spreekuur gestructureerd te laten verlopen binnen de huisartsenpraktijk, is een goede organisatie en overleg vereist. In dit boekje worden aandachtspunten genoemd die van belang zijn voor een soepel verlopend proces. Tevens worden informatie en handvatten gegeven over het uitvoeren van een dergelijk spreekuur; waar moet men op letten, welke stappen worden er gezet? Op deze wijze zal de patiënt met cardiovasculaire risicofactoren de meest optimale behandeling krijgen. 5

7 Leeswijzer Praktijkmedewerker In dit boekje wordt gebruikgemaakt van de term praktijkmedewerker. Deze term kan verwijzen naar de functie van praktijkondersteuner (POH) of praktijkverpleegkundige (PVK). Per praktijk zal de aanstelling van deze twee functies verschillen, en taken worden derhalve door verschillende personen ingevuld. Om die reden is in dit boekje gekozen om consequent de term praktijkmedewerker te hanteren. Afkortingen ABPM ACE ARB ATC BMI CVRM DBD DM egfr HBPM HDL HIS HVZ ICPC KIS LDL MDRD RA SBD TC Ambulante bloeddrukmeting Angiotensine converting enzyme Angiotensine-II-receptorantagonisten Anatomical therapeutic chemical Body mass index Cardiovasculair risicomanagement Diastolische bloeddruk Diabetes mellitus estimated Glomerular Filtration Rate Thuisbloeddrukmeting High-density lipoproteïne Huisartsen informatie systeem Hart- en vaatziekte(n) International classification of primary care Keten informatie systeem Low-density lipoproteïne Modification of diet in renal diseases Reumatoïde arthritis Systolische bloeddruk Totaalcholesterol 6

8 De zorgstandaard vasculair risicomanagement Het integraal aanpakken van risicofactoren voor HVZ moet een vanzelfsprekend onderdeel van de zorg worden. Vasculair risicomanagement heeft betrekking op alle door atherosclerose veroorzaakte vaataandoeningen (hoofd, hart en perifeer). Het omvat identificatie, diagnostiek, behandeling inclusief leefstijladviezen en begeleiding en follow-up. Iedereen met een verhoogd risico op HVZ en patiënten die HVZ hebben (gehad) komen in aanmerking voor vasculair risicomanagement. De zorgstandaard vasculair risicomanagement is een leidraad voor vasculair risicomanagement en is tot stand gekomen op basis van evidence based medicine, inzichten uit de praktijk van zorgverleners (practicebased), en patiënten (patiëntenperspectief). Voor patiënt en zorgverlener kan de zorgstandaard als handvat dienen voor het in de praktijk toepassen van de multidisciplinaire CBOrichtlijn/NHG-Standaard CVRM herziening De financiers van zorg kunnen de zorgstandaard aanwenden als richtinggevend voor de zorginkoop. Daarnaast beschrijft de standaard ook hoe men met indicatoren de resultaten van vasculair risicomanagement kan meten. Het doel van de zorgstandaard is uiteindelijk om goede gestructureerde zorg met actieve patiëntenparticipatie te kunnen aanbieden. Het opzetten van een CVRM-spreekuur is een waardevolle stap om dit doel te bereiken. 7

9

10 Hoofdstuk 1. Organisatie CVRM-zorg 1.1 Zorgproces Het zorgproces voor CVRM bestaat uit de volgende fasen: Voorbereidende fase 1. Inventariseren: binnen de praktijkvoering in kaart brengen wat nodig is om een CVRM-spreekuur op te zetten en te onderhouden 2. Identificeren: doelgroepen traceren via het HIS/patiëntencontact 3. Selecteren: patiënten na opsporing beoordelen op geschiktheid voor deelname 4. Markeren: geselecteerde patiënten oormerken in het HIS 5. Informeren en uitnodigen: patiënten informeren over de reden van selectie en het doel van CVRM, waarna zij een uitnodiging voor deelname ontvangen Uitvoerende fase 1. Registreren: risicoprofiel opstellen en risico schatten 2. Behandelen en adviseren: individueel behandelplan opstellen en opstarten 3. Vervolgen De CVRM-doelgroepen ontvangen een uitnodiging voor een spreekuurcontact waarin het risicoprofiel wordt vastgelegd. Aan de hand van dit risicoprofiel wordt bepaald of het risico op HVZ is verhoogd en welke risicofactoren voor behandeling in aanmerking komen. Het vaststellen van het beleid vindt plaats in samenspraak met de patiënt, met inachtneming van: De hoogte van het risico van HVZ De specifieke omstandigheden van de patiënt Erkenning van diens eigen verantwoordelijkheid 9

11 Het is van belang de keuze voor een interventie gemotiveerd te maken, aangezien het gewenste effect van de behandeling alleen bij langdurige therapietrouw haalbaar is. Na het vaststellen van het beleid wordt een vervolgafspraak aangeboden waarvan de frequentie en het interval afhankelijk is van: De keuze van de interventie De mogelijkheden binnen de praktijk De compliance van de patiënt Patiënten worden daarna verder vervolgd (met een minimum van eenmaal per jaar). Onderdelen van follow-up zijn: Actualiseren van het risicoprofiel Bespreken interventies en resultaat: - Inventarisatie gemaakte leefstijlafspraken Behaalde doelen Stimulerende/belemmerende factoren Motivatie voor nieuwe doelen - Zo nodig (opnieuw) aanbieden van leefstijlinterventie - Medicatie Werking/bijwerkingen Therapietrouw Motivatie en noodzaak voor aanpassing Maken van een vervolgafspraak Het schematische beloop van dit zorgproces wordt weergegeven in bijlage 1. Proces in de praktijk. Aan de hand van dit schema worden de verschillende stappen en acties uitgesplitst weergeven. Aangezien de organisatie van het CVRM-spreekuur per praktijk grote verschillen zal vertonen, worden steeds de kaders aangegeven. Deze kunnen voor de eigen praktijksituatie worden ingevuld. 1.2 Randvoorwaarden CVRM-spreekuur Het is van belang dat alle medewerkers op dezelfde wijze (uniform) registreren. Het is verstandig hierover afspraken te maken in de praktijk, die worden vastgelegd in het praktijkprotocol. De registratie heeft tevens als doel om de gegevens te kunnen extraheren uit het HIS voor het aanleveren van de prestatie- en kwaliteitsindicatoren aan de zorggroep 10

12 en/of zorgverzekeraar. Deze gegevens zijn ook van waarde voor het opstellen van het jaarplan. Bij het opzetten en uitvoeren van een CVRM-spreekuur zal allereerst aan een aantal randvoorwaarden moeten worden voldaan (tabel 1). Vanzelfsprekend dienen de praktijkmedewerker en de huisarts voldoende tijd tot hun beschikking te hebben om een dergelijk spreekuur te kunnen opzetten. Daarnaast is kennis van CVRM bij huisarts en praktijkmedewerker vereist; daaronder valt niet alleen inhoudelijke kennis over pathologie en risicofactoren, maar ook kennis over de informatiesystemen die worden gebruikt zoals het HIS. Zo dienen er afspraken te worden gemaakt over het uniform registreren in het HIS. Communicatieve vaardigheden spelen een belangrijke rol in het contact met de patiënt; deze zijn essentieel bij zowel het geven van uitleg over de onderzoeken als bij het bieden van informatie en eventuele leefstijladviezen. Bij het vervullen van deze randvoorwaarden is ondersteuning door de assistente(s) onontbeerlijk, zowel op het gebied van administratie als het zelfstandig uitvoeren van handelingen; betrek hen daarom vanaf het begin bij de opzet van het CVRM-spreekuur. Tabel 1. Voorwaarden realiseren CVRM-spreekuur Motivatie medewerkers Protocollaire opzet van de zorg / praktijkprotocol Een praktisch functionerend registratie-, afspraak- en oproepsysteem Structurele samenwerking binnen de huisartsenpraktijk Communicatie en afstemming van de zorg met andere relevante hulpverleners Facilitaire mogelijkheden (voldoende tijd en ruimte beschikbaar, voorlichtings materiaal, adequaat meetinstrumentarium) Scholing en deskundigheidsbevordering: (basis)kennis over CVRM Adequaat en uniform registreren van meetwaarden en ICPC-codes in het HIS Adequate en structurele financiering Periodieke evaluatie en feedback van bovengenoemde aspecten Los van de tijd, kennis, communicatieve vaardigheden en ondersteuning van de assistente(s), is er aandacht vereist voor materiële randvoorwaarden. Beschikt men over het juiste materiaal om het CVRMspreekuur optimaal te kunnen inrichten met waarborging van de privacy van de patiënt? 11

13 Noodzakelijk zijn: Spreekkamer (idealiter met kraan en wasbak) Onderzoekstafel Bureau (bij voorkeur met telefoon) Vaste computer of laptop met toegang tot het HIS/KIS Bloeddrukmeter Meetlat, meetlint, weegschaal en (wand)klok met secondewijzer (voor tellen pols) Bloedglucosemeter met naaldjes en teststrips BMI-meter of programma op computer Laboratoriumformulieren Voorlichtingsmateriaal Een volledige checklist is opgenomen in bijlage 2. Checklist CVRM-zorg in de huisartsenpraktijk Berekenen omvang doelgroep Stap A Het is nu mogelijk de totale doelgroep voor het categoraal spreekuur te berekenen (tabel 2). Het uitgangspunt is om bij het vaststellen van de doelgroep de ICPC-coderingen te gebruiken. Tabel 2. Berekenen omvang doelgroep Doelgroep ICPC-codes Patiënten met hart- en vaatziekten K 74 Angina pectoris K 75 Acuut myocardinfarct K 76 Andere/chronische ischemische hartziekte K Coronairsclerose K Vroeger myocardinfarct (> 4wkn geleden) K 89 Passagère cerebrale ischemie/tia K 90 Cerebrovasculair accident Aantal patiënten 12

14 K K K Cerebraal infarct Claudicatio intermittens Aneurysma aortae Patiënten met inflammatoire reumatische aandoeningen L Reumatoïde arthritis L Morbus Bechterew (spondylitis ankylopoetica) S 91 Psoriasis Patiënten met hypertensie K 85 Verhoogde bloeddruk K 86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging K 87 Hypertensie met orgaanbeschadiging Patiënten met hypercholesterolemie T 93 Vetstofwisselingsstoornis (of opsporen van patiënten via medicatie) T Hypercholesterolemie T Gemengde hyperlipidemie T Familiaire hypercholesterolemie/lipidemie Diversen T 81 Adipositas T 82 Adipositas QI > 30 T 83 Adipositas QI < 30 P 17 Tabaksmisbruik U Proteïnurie U Nierfunctiestoornissen/nierinsufficiëntie W Pre-existente hypertensie in de zwangerschap W Toxicose/pre-eclampsie W Zwangerschapsdiabetes W Pre-existente diabetes in de zwangerschap ATC-codes B01 Trombocytenaggregatieremmers en cumarine derivaten C01 Nitraten en hartglycosiden C02 Antihypertensiva C03 Diuretica C07 Bètablokkers C08 Calciumantagonisten C09 RAS-remmers C10 Cholesterolverlagende middelen L04 Immuunsuppressiva Totaal I A 13

15 Stap B Controleer de lijst op patiënten met meer dan één codering. Patiënten met meer dan één codering tegelijk (handmatig controleren) Totaal II B A B Stap C Controleer vervolgens of het geselecteerde bestand actueel is. Denk hierbij aan personen die zijn vertrokken of overleden. Ook patiënten die psoriasis hebben zonder artropathie, patiënten die volledig onder controle zijn bij de specialist, of patiënten die een beperkte levensverwachting hebben (bijvoorbeeld als gevolg van ernstig hartfalen) komen niet in aanmerking voor uitgebreide preventieve interventie. Patiënten die niet op de lijst totaal II thuishoren Totaal III C totaal II C Stap D Verifieer als laatste of er namen ontbreken van patiënten met een verhoogd risico. Totaal IV geeft het exacte aantal bekende patiënten voor het categoraal spreekuur weer. Patiënten die ontbreken op de lijst totaal III Totaal IV: totaal aantal bekende patiënten voor categoraal spreekuur D totaal III + D 14

16 Stap E Cave Op deze wijze worden alleen de patiënten gevonden van wie reeds bekend is dat zij een cardiovasculair risico hebben. Op voorhand is echter niet duidelijk hoe groot de instroom uit de andere categorieën zal zijn. Aan de hand van bijlage 3. Schatting aantal nieuwe patiënten kan een goede inschatting worden gemaakt. Voor een complete berekening, includeer de schatting van het aantal nieuwe patiënten (E) dat wordt verwacht. Schatting aantal nieuwe patiënten (totaal 4 in bijlage 3) Totaal V: doelgroep categoraal spreekuur E totaal IV + E Berekenen benodigde tijd spreekuur Uitgangspunt is dat de praktijkmedewerker de volgende werkzaamheden verricht: Gegevens verzamelen voor het cardiovasculair risicoprofiel (risicoprofilering) Hoogte van het risico schatten aan de hand van een tabel of met softwareprogramma en uitleg geven aan de patiënt over de behandelingsmogelijkheden (risicoschatting) Verschillende behandelingsmogelijkheden met de patiënt doornemen en eventuele vragen beantwoorden (keuze voor interventie en het opstellen van een behandelplan is een gedeelde verantwoordelijkheid van huisarts en praktijkmedewerker) Risicofactoren in kaart brengen en nagaan of er behoefte is aan / noodzaak voor aanvullende behandeling of bijstelling van de behandeling (controle) Patiënten begeleiden bij het stoppen met roken, afvallen, gezonder eten, meer bewegen, et cetera 15

17 Tabel 3. Schatting tijdsbesteding eerste jaar Consult gericht op: Benodigde tijd per consult Consulttijd x doelgroep Totaal aantal minuten Risicoprofilering en risicoschatting 30 min 30 min x totaal IV Keuze interventies en 15 min 15 min x totaal IV opstellen behandelplan Toelichten diagnose en 30 min 30 min x totaal IV behandelplan Begeleiding leefstijl 30 min 30 min x totaal IV x + Totaal aantal minuten gedeeld door 60 = totaal aantal uren categoraal spreekuur Tabel 4. Schatting tijdsbesteding tweede jaar en verder Consult gericht op: Benodigde tijd per consult Consulttijd x doelgroep Totaal aantal minuten Bekende patiënten Jaarlijkse controle 20 min 20 min x totaal IV Begeleiding leefstijl 30 min 30 min x totaal IV Nieuwe patiënten Risicoprofilering en 30 min 30 min x e risicoschatting Keuze interventies en 15 min 15 min x e opstellen behandelplan Consult instellen medicatie 15 min 15 min x e + Totaal aantal minuten gedeeld door 60 = totaal aantal uren categoraal spreekuur Toelichting op de schema s Uitgangspunt is dat de huisarts de instelling op medicatie verzorgt. De benodigde tijd is om die reden in het schema verwerkt. Keuze voor interventies en het opstellen van een behandelplan zijn deels taken van de huisarts en deels van de praktijkmedewerker. In het eerste jaar (tabel 3) wordt bij alle bekende patiënten het risicoprofiel opgesteld of het bestaande profiel aangevuld. Ook na het eerste jaar blijft een jaarlijkse controle van belang om eventuele knelpunten inzichtelijk te maken (tabel 4), gecombineerd met consulten voor nieuwe patiënten. 16

18 In het eerste jaar is de controlefrequentie intensiever, aangezien het effect van de medicatie zal worden gecontroleerd. Dit betekent dat de consultfrequentie in de instelfase eenmaal per (2-)4 weken zal zijn gedurende de eerste 2-3 maanden, gevolgd door eenmaal per 3 maanden voor de rest van het jaar. In de daaropvolgende jaren kan de frequentie omlaag naar eenmaal per zes maanden. Voor het overzicht wordt de doelgroep voor de controles gelijkgesteld aan het totaal aantal bekende patiënten voor het categoraal spreekuur ( totaal IV ). We nemen aan dat iedereen die voor risicoprofilering in aanmerking komt, daadwerkelijk een verhoogd risico blijkt te hebben en moet worden behandeld. In werkelijkheid zullen er patiënten zijn die bijvoorbeeld wel een verhoogde bloeddruk hebben, maar niet in aanmerking komen voor medicamenteuze behandeling. i De richtlijn meldt niet óf en hoe vaak deze patiënten moeten worden gecontroleerd. In dit boekje raden we aan om bij deze patiënten eens in de drie tot vijf jaar het hele risicoprofiel te controleren. Op basis van eventuele veranderingen in het profiel kan worden besloten alsnog een behandeling te starten. Van tevoren valt niet te berekenen om welk percentage van totaal IV dit gaat. Omdat er toch tijd wordt geïnvesteerd in deze patiënten, negeren we het onderscheid in de berekening. Totaal E is de schatting nieuwe patiënten en is verwerkt in tabel 4. Vul zelf een schatting in, bijvoorbeeld 20% van alle patiënten die in aanmerking komen voor het categoraal spreekuur (20% van totaal IV ). Bij het onderdeel Risicoprofilering en risicoschatting (tabel 3) is tijd ingecalculeerd voor uitleg en voorlichting. De rekentijden voor deze onderdelen zijn schattingen. Op grond van ervaring kunnen de tijden worden bijgesteld. Berekenen aantal spreekuren op jaarbasis Om een goede schatting te kunnen maken van de totale tijdsbesteding, deel het aantal geschatte uren voor CVRM door het aantal werkweken per jaar van de praktijkmedewerker. Dit geeft het aantal uren per week i Naast medicamenteuze behandeling is ook het aanpassen van de leefstijl een belangrijk onderwerp bij deze groep. Ondanks dat zij niet op medicatie worden gezet, hebben zij wel ondersteuning nodig bij het volhouden van de leefstijlaanpassing. Voor deze groep patiënten zal één consult per zes maanden onvoldoende zijn. 17

19 dat wordt gevuld met een categoraal CVRM-spreekuur. Stel nu de frequentie en het aantal uren per spreekuur vast. Bereken dit apart voor het eerste jaar en voor de daaropvolgende jaren. De spreekuren moeten voldoende frequent zijn om patiënten te blijven betrekken en om medewerkers hun vaardigheden te laten behouden. Dit betekent dat zij ten minste wekelijks een aantal uren of een dagdeel met het spreekuur bezig zijn. In formule: Totaal aantal uren CVRM-spreekuur / aantal werkweken praktijkmedewerker. =. (aantal uren per week) Gekozen frequentie CVRM-spreekuur: maal per week Aantal uren per spreekuur: uur (bereken apart voor het eerste jaar en de daaropvolgende jaren) 1.3 Taakdelegatie Het belangrijkste aspect bij taakdelegatie van huisarts naar de praktijkmedewerker is dat hierbij wordt voldaan aan de eisen die de wet BIG hieraan stelt. Het CVRM-spreekuur dat door de praktijkmedewerker wordt gedraaid, is bedoeld om de huisarts in zijn werkzaamheden zoveel mogelijk te ontlasten maar tegelijkertijd adequate (preventieve) zorg te kunnen bieden. Sommige patiënten zullen de huisarts nauwelijks zien, terwijl anderen wellicht al in een vroeg stadium naar de huisarts worden doorverwezen. Doordat huisarts en praktijkmedewerker zo nauw samenwerken, is het van belang dat de praktijkmedewerker precies weet wat van hem wordt verwacht en dat taken duidelijk zijn omschreven. De volgende punten vormen hierbij een houvast: Zorg voor concrete, welomschreven en afgebakende taken van onderzoek en behandeling Leg deze taken vast in het individuele takenpakket Informeer patiënten over de taakverdeling zodat zij weten wat ze van elke zorgverlener kunnen verwachten Alle betrokkenen hebben voldoende motivatie voor taakoverdracht Alle betrokkenen hebben voldoende kennis van zaken Maak een goed instructietraject Bied voldoende werkruimte en hulpmiddelen 18

20 Bied voldoende tijd om de taken te kunnen uitvoeren waarbij de overige taken niet in het gedrang mogen komen Omschrijf de taken in werkafspraken en protocollen De huisarts controleert op de taakdelegatie Reserveer tijd en ruimte voor regelmatig overleg tussen praktijkmedewerker en huisarts 1.4 Omschrijving werkzaamheden ii Huisarts: Participeert in de behandeling samen met de praktijkmedewerker, diëtist, fysiotherapeut, medisch specialisten of andere hulpverleners in cardiovasculaire zorg Is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het CVRM-protocol in zijn praktijk Is eindverantwoordelijk voor de zorg aan de CVRM-patiënt onder behandeling in zijn praktijk Heeft een voorwaardenscheppende en controlerende functie, en zorgt dat binnen zijn praktijk de kennis en vaardigheden op het gebied van CVRM op deskundig niveau blijven Beoordeelt samen met de praktijkmedewerker het risicoprofiel aan de hand van de anamnese en de uitslagen van alle onderzoeken en maakt een cardiovasculaire risico-inschatting Draagt zorg voor de informatieoverdracht aan de patiënt (deze taak kan worden gedelegeerd) Bepaalt na de risico-inschatting of de patiënt in aanmerking komt voor CVRM Bespreekt samen met de praktijkmedewerker de behandelbare risicofactoren en maakt een plan van aanpak Bepaalt de medicatie en/of medicatiewijziging Verwijst de patiënt indien nodig naar de specialist Ziet patiënten die medicamenteus worden behandeld minstens één keer per jaar Beoordeelt (eventueel samen met de praktijkmedewerker) jaarlijks het risicoprofiel van alle patiënten die deelnemen aan het protocol ii Gebaseerd op lokaal protocol (THOON). 19

21 Houdt supervisie over het beleid ten aanzien van CVRM inclusief het medicatiebeleid door middel van vaste overlegmomenten Praktijkmedewerker: Participeert in de behandeling samen met de huisarts, andere praktijkmedewerkers, diëtiste, fysiotherapeut of andere hulpverleners in cardiovasculaire zorg Verzamelt de benodigde gegevens uit de anamnese en uitslagen van alle onderzoeken voor het opstellen van een risicoprofiel, beoordeelt deze en maakt een cardiovasculaire risico-inschatting. Dit gebeurt samen met de huisarts of wordt met de huisarts besproken Stelt in overleg met huisarts en patiënt een behandelplan op Stelt samen met de patiënt een zorgplan op om de gestelde doelen vanuit het behandelplan te halen Verzorgt de periodieke controles van CVRM-patiënten Verstrekt voorlichting en informatie aan patiënt wat betreft CVRM, de daarbij behorende leefregels en beantwoordt vragen binnen zijn kennisniveau Verstrekt informatiebrochures Bespreekt met de huisarts de patiënten met voor HVZ-verdachte klachten Verwijst in overleg met de huisarts patiënten indien nodig naar andere disciplines Verwijst in overleg met de huisarts patiënten die moeite hebben met naleving van een gezonde leefwijze, door voor intensieve leefstijlinterventie onder begeleiding Overlegt met de huisarts met betrekking tot medicatie bij aanvang en/of wijziging van deze medicatie Informeert de huisarts over het welbevinden van de patiënt en zorgt dat de huisarts op de hoogte is van de noodzaak tot doorverwijzen Verwijst patiënten ten minste één keer per jaar naar het laboratorium en zorgt voor verwijzing naar de jaarcontrole voor update/vervolg van het risicoprofiel Maakt vervolgafspraken en controleert op follow-up Levert de follow-up met betrekking tot het behandelplan en evalueert de follow-up met de huisarts 20

22 Participeert eventueel in multidisciplinaire overlegorganen die zijn gerelateerd aan CVRM en rapporteert de bevindingen aan de huisarts 1.5 Multidisciplinaire samenwerking De zorgstandaard stelt dat de patiënt centraal staat binnen een keten van diverse zorgverleners. Te denken valt aan: Fysiotherapeut Diëtiste Psycholoog (vasculair) Internist Cardioloog Cardiovasculair verpleegkundige Neuroloog Vaatchirurg Reumatoloog Huisarts Praktijkmedewerker Om de zorg voor de patiënt optimaal te laten verlopen, is het zeer belangrijk gebruik te maken van ieders expertise. Hiervoor is het vereist werkafspraken te maken en met regelmaat overleg in te plannen. Bij het opzetten van een CVRM-spreekuur is het aan te raden een sociale kaart te maken van overige zorgverleners náást de huisarts en de praktijkmedewerker. Het is goed te onderzoeken wie wat kan betekenen en wat goede manieren zijn om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de patiënt. Structureel overleg dan wel communicatie via een gesloten ICT-systeem kan hierbij helpen. Ook het patiëntendagboek kan een leidraad vormen om iedere hulpverlener de juiste en meest recente informatie te verstrekken. 21

23

24 Hoofdstuk 2. Patiënteninstroom 2.1 Actieve opsporing Bij actieve opsporing gaat het om patiënten die reeds bekend of geregistreerd zijn in het HIS wegens risicofactoren. Men dient een onderscheid te maken tussen primaire en secundaire preventiepatiënten. Primaire preventiepatiënten worden geselecteerd om op basis van een risicoprofiel te kunnen beoordelen of er sprake is van beïnvloedbare risicofactoren die een behandeling noodzakelijk maken. Behandeling kan zowel medicamenteus van aard zijn of betrekking hebben op leefstijlinterventies. Secundaire preventiepatiënten zijn reeds ingesteld op medicamenteuze therapie. Een risicoprofilering dient bij deze groep als controle om te bepalen of het maximale wordt bereikt. 2.2 Identificeren van patiënten Het identificeren van patiënten die in aanmerking komen voor het CVRM-spreekuur geschiedt in eerste instantie via het HIS. De meest eenvoudige manier is door middel van geregistreerde diagnoses via ICPC en bekend medicatiegebruik via ATC-codes (zie tabel 5 en 6). Naast ICPC- en ATC-codes kan men ook gebruikmaken van gemeten waarden die zijn opgeslagen in het HIS. Men zou op deze manier alle patiënten kunnen selecteren met een systolische RR > 140 mmhg of een totaal cholesterol > 6,5 mmol/l. Voorwaarde is wel dat deze waarden op een uniforme manier zijn geregistreerd in het systeem. Indien in het verleden systematisch gebruik is gemaakt van ruiters, kunnen deze ook van nut zijn. 23

25 Tabel 5. Selectie door gebruik van ICPC-codes Patiënten met hart- en vaatziekten K 74 Angina pectoris K 75 Acuut myocardinfarct K 76 Andere/chronische ischemische hartziekte K Coronairsclerose K Vroeger myocardinfarct (> 4wkn geleden) K 89 Passagère cerebrale ischemie/tia K 90 Cerebrovasculair accident K Cerebraal infarct K Claudicatio intermittens K Aneurysma aortae Patiënten met inflammatoire reumatische aandoeningen L Reumatoïde arthritis L Morbus Bechterew (spondylitis ankylopoetica) S 91 Psoriasis Patiënten met hypertensie K 85 Verhoogde bloeddruk K 86 Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging K 87 Hypertensie met orgaanbeschadiging Patiënten met hypercholesterolemie T 93 Vetstofwisselingsstoornis (of opsporen van patiënten via medicatie) T Hypercholesterolemie T Gemengde hyperlipidemie T Familiaire hypercholesterolemie/lipidemie Diversen T 81 Adipositas T 82 Adipositas QI > 30 T 83 Adipositas QI < 30 P 17 Tabaksmisbruik U Proteïnurie U Nierfunctiestoornissen/nierinsufficiëntie W Pre-existente hypertensie in de zwangerschap W Toxicose/pre-eclampsie W Zwangerschapsdiabetes W Pre-existente diabetes in de zwangerschap 24

Checklist Categoraal spreekuur

Checklist Categoraal spreekuur Checklist Categoraal spreekuur Vink het onderdeel af als het is uitgevoerd. De onderdelen worden hieronder uitgewerkt. a. Doelgroep vaststellen b. Omvang doelgroep voor het categoraal spreekuur berekenen

Nadere informatie

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn

HET CVRM SPREEKUUR. In de eerste lijn HET CVRM SPREEKUUR In de eerste lijn Even voorstellen Mieke Wijnen Programmacoördinator CVRM bij Thoon Taken Praktijken begeleiden bij het opzetten van het categoraal spreekuur CVRM Aanbieden van hulpmiddelen

Nadere informatie

Primaire preventie HVZ

Primaire preventie HVZ Primaire preventie HVZ Stel altijd een risicoprofiel op bij patiënten: met doorgemaakte HVZ, diabetes mellitus (DM), reumatoïde artritis (RA) of chronische nierschade met een belaste familieanamnese voor

Nadere informatie

HET VRM SPREEKUUR. Van richtlijn naar praktijk

HET VRM SPREEKUUR. Van richtlijn naar praktijk HET VRM SPREEKUUR Van richtlijn naar praktijk Even voorstellen Mieke Wijnen Kwaliteitsmedewerker VRM bij 178 huisartsen uit Oost Twente en de Vechtstreek aangesloten bij de zorggroep. Sinds 5 jaar DBC

Nadere informatie

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich.

Bij de behandeling en begeleiding van CVRM neemt de diëtist als zorgaanbieder binnen de zorgketen de dieetadvisering 1 op zich. Bijlage 1: samenwerkingsafspraken diëtisten binnen DBC CVRM GHC Uitgangspunten Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) staat voor de diagnostiek, behandeling en follow-up van risicofactoren voor hart-

Nadere informatie

CVRM: patiënten selectie en registratie!! cvrm(anagement!!) Registratie 8-1-2013. Maak een (verbeter)plan!!

CVRM: patiënten selectie en registratie!! cvrm(anagement!!) Registratie 8-1-2013. Maak een (verbeter)plan!! CVRM: patiënten selectie en registratie!! Sandwichcursus huisartsen/praktijkondersteuners 13 december 2012 Organisatie: Zorggroep Synchroon en WDH Uden-Veghel en Oss cvrm(anagement!!) Maak een (verbeter)plan!!

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

Zorgproces HVZ. identificatie. Anamnese/ probleeminventarisatie. Gedeelde besluitvorming / Individueel Zorgplan. Follow up

Zorgproces HVZ. identificatie. Anamnese/ probleeminventarisatie. Gedeelde besluitvorming / Individueel Zorgplan. Follow up Zorgproces HVZ Het HVZ zorgproces bestaat uit 5 fasen: identificatie, anamnese/probleeminventarisatie, gedeelde besluitvorming/ individueel zorgplan, interventies en follow up. In de volgende hoofdstukken

Nadere informatie

STAPPENPLAN VRM PRIMAIRE PREVENTIE

STAPPENPLAN VRM PRIMAIRE PREVENTIE STAPPENPLAN VRM PRIMAIRE PREVENTIE 2014 Inhoudsopgave A. INTRODUCTIE... 3 B. HET STAPPENPLAN... 4 1. Selecteren doelgroep... 4 2. Uitbreiden doelgroep... 4 3. Registreren in CareSharing... 5 4. Oproepen

Nadere informatie

Bepalingenclusters CVRM

Bepalingenclusters CVRM Bepalingenclusters CVRM Onderstaande clusters zijn afkomstig uit de HIS-tabel Bepalingenclusters en zijn in verschillende HIS en ingebouwd. De clusters zijn opgebouwd uit bepalingen uit de HIS-tabel diagnostische

Nadere informatie

Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL

Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL PATIËNTENINFORMATIE Preventie en behandeling hart- en vaatziekten WWW.ZORROO.NL Inhoudsopgave 1 Voorwoord.............................................................................. 3 2 Zorroo ondersteunt

Nadere informatie

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Vitale Vaten Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Dé Gezonde regio: waar? Dé Gezonde regio: wie? Verleiden Opbouw presentatie Inleiding hart- en vaatziekten Project Vitale Vaten Gorinchem

Nadere informatie

CVRM in N.Kennemerland

CVRM in N.Kennemerland CVRM in N.Kennemerland Goof Zonneveld Jacco Rempe Huisartsenzorg Noord-Kennemerland Zorgprogramma CVRM Preventie Preventie van HVZ traditioneel altijd aandacht voor hypertensie, onvoldoende aandacht voor

Nadere informatie

Fries Wisselprotocol CVRM

Fries Wisselprotocol CVRM Fries Wisselprotocol CVRM Basis Educatie Leefstijloptimalisatie: o matig alcoholgebruik o bewuste voeding waaronder zoutbeperking (tot 5 gram/dag) o stoppen roken o voldoende lichamelijke activiteiten

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM) Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd cardiovasculair risicomanagement (CVRM) 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

Stappenplan praktijk op orde

Stappenplan praktijk op orde Stappenplan praktijk op orde Patiëntenpopulatie VRM De inclusie van patiënten voor de keten VRM berust op 3 pijlers (zie bijlage 2): 1. Geprotocolleerde en gestructureerde zorg voor patiënten in het kader

Nadere informatie

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners

Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners Zorggroep Cohesie Cure and Care denkt mee bij hart- en vaatziekten! Optimale zorg bij hart- en vaatziekten door samenwerkende zorgverleners 1 op de 3 mensen in Nederland overlijdt aan een hart- of vaatziekte.

Nadere informatie

Chronische Nierschade in Nederland

Chronische Nierschade in Nederland Chronische Nierschade in Nederland Stadium GFR (ml/min/1,73m 2 ) Albuminurie > 30 mg/24 hr Prevalentie VS (%) Prevalentie Nederland (%) 1 >90 Ja 3,3 1,3 2 60-89 Ja 3,0 3,8 3 30-59 Ja/nee 4,3 5,3 4 15-29

Nadere informatie

Fries Wisselprotocol CVRM Auteurs: Wim Brunninkhuis, Martinus Fennema en Froukje Ubels, November 2014 Beheerder: Froukje Ubels

Fries Wisselprotocol CVRM Auteurs: Wim Brunninkhuis, Martinus Fennema en Froukje Ubels, November 2014 Beheerder: Froukje Ubels Fries Wisselprotocol CVRM Auteurs: Wim Brunninkhuis, Martinus Fennema en Froukje Ubels, November 2014 Beheerder: Froukje Ubels Basis Educatie Leefstijloptimalisatie: o matig alcoholgebruik o bewuste voeding

Nadere informatie

Werken met het ketenprogramma CVRM

Werken met het ketenprogramma CVRM Werken met het ketenprogramma CVRM Praktijkinformatie Zorgprogramma CVRM voor huisartsen en praktijkondersteuners www.rohamsterdam.nl Inhoud 1. AAN DE SLAG MET CVRM!... 3 2. KETENPARTNERS... 3 3. WAT DOET

Nadere informatie

CVRM Ketenzorg: secundaire preventie Huisartsenpraktijk Maasoever

CVRM Ketenzorg: secundaire preventie Huisartsenpraktijk Maasoever CVRM Ketenzorg: secundaire preventie Huisartsenpraktijk Maasoever We hebben reeds een hypertensie protocol, bedoeld voor alle patiënten met hypertensie. Vanaf nu gaan we op de praktijk ook werken via het

Nadere informatie

Regionale transmurale afspraak, regio Oss-Uden-Veghel Cardiovasculair risico management

Regionale transmurale afspraak, regio Oss-Uden-Veghel Cardiovasculair risico management Regionale transmurale afspraak, regio Oss-Uden-Veghel Cardiovasculair risico management Deze regionale transmurale afspraak (RTA) CVRM is tot stand gekomen na overleg tussen de maatschappen interne geneeskunde

Nadere informatie

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten

Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten Mijn zorgplan Preventie en behandeling Hart- en Vaatziekten WWW.ZORROO.NL 1 Voorwoord Zorroo staat voor Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken. Wij zijn een organisatie die samen met uw huisarts en andere

Nadere informatie

HART EN VAATZIEKTEN PROTOCOL CELLO

HART EN VAATZIEKTEN PROTOCOL CELLO HART EN VAATZIEKTEN PROTOCOL CELLO Leiden Augustus 2011 Inleiding Dit protocol omvat diagnostiek, preventie en behandeling van hart- en vaatziekten (HVZ) en dient als hulpmiddel voor het opzetten en houden

Nadere informatie

HART EN VAATZIEKTEN PROTOCOL CELLO

HART EN VAATZIEKTEN PROTOCOL CELLO HART EN VAATZIEKTEN PROTOCOL CELLO Leiden Augustus 2011 Inleiding Dit protocol omvat diagnostiek, preventie en behandeling van hart- en vaatziekten (HVZ) en dient als hulpmiddel voor het opzetten en houden

Nadere informatie

Werkprotocol CVRM praktijkondersteuner en huisarts

Werkprotocol CVRM praktijkondersteuner en huisarts Werkprotocol CVRM praktijkondersteuner en huisarts Werkwijze risicoprofiel De huisarts verwijst de patiënt voor een inventarisatieconsult naar de POH (labformulier en evt. urineonderzoek bij antihypertensiva

Nadere informatie

Richtlijn CVRM 2011 Miriam Cohen Kaderhuisarts hart- en vaatziekten te Amsterdam

Richtlijn CVRM 2011 Miriam Cohen Kaderhuisarts hart- en vaatziekten te Amsterdam Richtlijn CVRM 2011 Miriam Cohen Kaderhuisarts hart- en vaatziekten te Amsterdam Sanne van Wissen internist-vasculair geneeskundige Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Stellingen Stelling 1: Niet elke diabeet heeft

Nadere informatie

SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE

SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE SCHEMA CVR SECUNDAIRE PREVENTIE UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE Huisartsen controleren niet systematisch patiënten met een hart- en/of vaatziekte (HVZ). Om hierin verbetering aan te brengen moet de huisarts

Nadere informatie

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT).

Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). Welkom bij ACT II Fijn dat uw praktijk meedoet aan ACT II, het vervolg van het Amsterdams Cardiovasculair Traject (ACT). ACT liep van 2010-2012 en heeft een groot deel van de Amsterdamse huisartsen gestimuleerd

Nadere informatie

Regionaal ketenzorg protocol COPD

Regionaal ketenzorg protocol COPD Bijlage 1. Regionaal Ketenzorgprotocol Titel Regionaal ketenzorg protocol Verwijzing naar formulier Verwijzing naar protocol Protocol case finding Kwaliteitsbeleid Zorggroep Privacyreglement Zorggroep

Nadere informatie

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg

De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg in uw huisartsenpraktijk De oplossing voor het opzetten van gestructureerde osteoporosezorg Osteoporosezorg De ontwikkeling van osteoporose Osteoporose is in de loop van de laatste vijftien

Nadere informatie

Inhoud: IMPLEMENTATIEPLAN VRM KETENZORG NU

Inhoud: IMPLEMENTATIEPLAN VRM KETENZORG NU 1 IMPLEMENTATIEPLAN VRM KETENZORG NU Inhoud: 1. Inclusie van de doelgroep. 2 2. Rol en taakverdeling in de ketenzorg: overzicht.. 3 3. Implementatieplan VRM voor de HVZ populatie: Stappen uit het overzicht

Nadere informatie

CVRM: richtlijnen en werkwijze in 2 de lijn. Sybiel Bakker-Aling VS vasculaire geneeskunde Gelre ziekenhuis Apeldoorn

CVRM: richtlijnen en werkwijze in 2 de lijn. Sybiel Bakker-Aling VS vasculaire geneeskunde Gelre ziekenhuis Apeldoorn CVRM: richtlijnen en werkwijze in 2 de lijn Sybiel Bakker-Aling VS vasculaire geneeskunde Gelre ziekenhuis Apeldoorn Onderwerpen Waarom CVRM in de 2 de lijn? Wat willen we bereiken Expertise poli Doelgroep

Nadere informatie

Inleiding 11 INLEIDING. Aanleiding. Onderwerp en doel

Inleiding 11 INLEIDING. Aanleiding. Onderwerp en doel Inleiding Aanleiding In 2006 verschenen de eerste Nederlandse multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement (CVRM) en de daarvan afgeleide NHG-Standaard. Gezien de constante stroom van

Nadere informatie

Kent u de cijfers van uw hart?

Kent u de cijfers van uw hart? Kent u de cijfers van uw hart? CHOLESTEROL? GEWICHT/ BUIKOMTREK? UW? BLOEDDRUK? SUIKERGEHALTE? V.U.: Dr Freddy Van de Casseye - Elyzeese-Veldenstraat 63-1050 Brussel Belgische Cardiologische Liga www.cardiologischeliga.be

Nadere informatie

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen

Checklists. Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Uitneembaar katern, handig om mee te nemen Hoofdstuk 2 Zorgverleners bij diabetes type 2 21 Checklists Dit uitneembare katern bevat checklists over controles die bij goede zorg horen; tips voor communicatie

Nadere informatie

van chaos naar eenheid

van chaos naar eenheid van chaos naar eenheid Alles is aanwezig, je moet het alleen op de juiste plek zetten Carel Bakx, huisarts Doesburg Mark van der Wel Henny Peelen Wat gaat er gebeuren? Waarom een nieuw Vasculair Risico

Nadere informatie

Uniforme aanpak cardiometabole risicofactoren en comorbiditeit. De mogelijkheden van de webtool

Uniforme aanpak cardiometabole risicofactoren en comorbiditeit. De mogelijkheden van de webtool Uniforme aanpak cardiometabole risicofactoren en comorbiditeit De mogelijkheden van de webtool Uniforme aanpak van cardiometabole risicofactoren en comorbiditeit bij diabetes mellitus type 2, obesitas,

Nadere informatie

ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU

ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU ZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICOMANAGEMENT KETENZORG NU INHOUD VOORWOORD HET KETENZORGPROGRAMMA VASCULAIR RISICO MANAGEMENT (VRM) Inleiding Doelgroepen Organisatie Identificatie Diagnostiek Risicoprofiel

Nadere informatie

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM

InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM InEen/NHG Indicatoren DM-COPD-CVRM De zorggroep heeft hard gewerkt om de Indicatoren sets van InEen en NHG gelijk te trekken. Na veel overleg met NHG en InEen is dit gelukt. Hieronder is een artikel te

Nadere informatie

Voorlopige minimale dataset Diabetes

Voorlopige minimale dataset Diabetes Voorlopige minimale dataset Diabetes Bestand 1: Identificatie client/patient nummer Begindatum_zorgtraject Einddatum_zorgtraject Reden_einddatum_zorgtraject Einde kalenderjaar Verwijzing naar 2e lijn Overlijden

Nadere informatie

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen. Hart & Vaten Pas

Het Huisartsenteam. Gaat verder dan genezen. Hart & Vaten Pas Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen Hart & Vaten Pas Ik heb een hart- of vaatziekte Het Huisartsenteam Gaat verder dan genezen In het geval ik onwel word: Bel 112 voor een ambulance Bel mijn huisarts:

Nadere informatie

3 Persoonlijke gegevens

3 Persoonlijke gegevens 3 Persoonlijke gegevens Naam Telefoonnummer Voorgeschiedenis en SCORE-risico (%)* Diagnose(n) centrale zorgverlener Mevrouw Jansen Tensieweg 120 3415 BP Bovendruk 011-22110022 Zwangerschapshypertensie.

Nadere informatie

Diabetes mellitus 2. Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner

Diabetes mellitus 2. Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner 1 Diabetes mellitus 2 Clara Peters, huisarts Mea de Vent, praktijkondersteuner 2 Inhoud Epidemiologie Diagnostiek en behandeling in de diabetesketenzorg in Nederland Wat doet de praktijkondersteuner binnen

Nadere informatie

RTA CVRM Regio Oss-Uden-Veghel ZH Bernhoven - ZorggroepSynchroon. Regionale Transmurale afspraak CVRM. Doel: Waarom?

RTA CVRM Regio Oss-Uden-Veghel ZH Bernhoven - ZorggroepSynchroon. Regionale Transmurale afspraak CVRM. Doel: Waarom? RTA CVRM Regio Oss-Uden-Veghel ZH Bernhoven - ZorggroepSynchroon B. Brenninkmeijer, internist M.Rubens, huisarts F. Assouiki, internist K.Tersmette, huisarts N. Haenen, cardioloog G.Pijnenburg, huisarts

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.7 30 mei 2016 Specificaties Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140

Nadere informatie

Preventie consult. Huisartspraktijk J.B. Sanders

Preventie consult. Huisartspraktijk J.B. Sanders Preventie consult Het risico op ziekte is nooit precies te voorspellen. U kunt wel te weten komen of uw risico op bepaalde ziekten misschien hoger is. Suikerziekte, hartinfarcten en beroertes zijn ernstige

Nadere informatie

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014

Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Concept zorgprotocol Beweeginterventies in de chronische ketenzorg 2014 Uitgangspunten: Beweeginterventies zijn het geheel van activiteiten dat tot doel heeft een bijdrage te leveren aan het voorkomen,

Nadere informatie

Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven

Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven Transmurale zorg: hoe organiseer je dat? Dr. A.G. Lieverse - internist Máxima Medisch Centrum, Eindhoven Chronische zorg transmurale uitwerking Louis Lieverse Internist vasculair geneeskundige Stafarts

Nadere informatie

Een gezonder leven met een lager cholesterol. Voorlichtingsmateriaal ten behoeve van patiënten met een verhoogd cholesterol

Een gezonder leven met een lager cholesterol. Voorlichtingsmateriaal ten behoeve van patiënten met een verhoogd cholesterol Een gezonder leven met een lager cholesterol Voorlichtingsmateriaal ten behoeve van patiënten met een verhoogd cholesterol Een gezonder leven met een lager cholesterol Voorlichtingsmateriaal ten behoeve

Nadere informatie

Preventie vaatpoli (PVP) Algemene informatie. Boermarkeweg 60 7824 AA Emmen Postbus 30002 7800 RA Emmen Tel. 0591 69 19 11

Preventie vaatpoli (PVP) Algemene informatie. Boermarkeweg 60 7824 AA Emmen Postbus 30002 7800 RA Emmen Tel. 0591 69 19 11 Preventie vaatpoli (PVP) Algemene informatie Boermarkeweg 60 7824 AA Emmen Postbus 30002 7800 RA Emmen Tel. 0591 69 19 11 MA 1306 03-12-v1 H 12 1 Uw huisarts/specialist heeft u doorverwezen naar de "preventie

Nadere informatie

Consensus Screening op risicofactoren hart/vaatziekten

Consensus Screening op risicofactoren hart/vaatziekten Consensus Screening op risicofactoren hart/vaatziekten Samenvatting Bij het preventief sportmedisch onderzoek (basisplus en groot Sportmedisch Onderzoek) bepalen we tenminste Cholesterol en HDL-cholesterol

Nadere informatie

Zorginkoopdocument 2012

Zorginkoopdocument 2012 Zorginkoopdocument 2012 2a Ketenzorg 0 Basisdocument (visie, uitgangspunten, Achmea Divisie Zorg en Gezondheid) 1 Basis Huisartsenzorg 2 Ketenzorg Inkoopvoorwaarden 3 Geïntegreerde Eerstelijnszorg Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Preventie vaatpoli (PVP) Algemene informatie

Preventie vaatpoli (PVP) Algemene informatie Preventie vaatpoli (PVP) Algemene informatie 1 Uw huisarts/specialist heeft u doorverwezen naar de "preventie vaatpoli". In deze brochure kunt u lezen wat de preventieve vaatpoli is en wie u daar behandelt

Nadere informatie

Individueel zorgplan

Individueel zorgplan Individueel zorgplan Diazon Hafank Inhoudsopgave Individueel Zorgplan 3 Stap voor stap 5 stap 1: Gezondheid & behoeften 5 stap 2: Meetwaarden 6 stap 3: Uw doel & acties 8 stap 4: Evaluatie 10 Bereid het

Nadere informatie

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK. psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK. psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN Globaal Cardiovasculair Risico Sommige gedragingen in ons dagelijks leven vergroten de kans dat we vroeg of laat problemen

Nadere informatie

Inhoud Hoe BRAVO ben jij?

Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inleiding 2 De behandeling van een aandoening 2 Medicijnen 2 Leefstijl 5 Een verergering van je klachten 6 Jouw behandelplan 8 Bewegen 8 Roken 8 Alcohol en voeding 8 Ontspanning

Nadere informatie

UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE

UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE Protocol CVRM secundaire preventie UITGANGSPUNT HUIDIGE SITUATIE Huisartsen controleren systematisch patiënten met een hart- en/of vaatziekte (HVZ). Om dit optimaal te laten verlopen, moet de huisarts

Nadere informatie

Lipiden, Diabetes en Cardiovasculair Risicomanagement. 17 januari 2013, Utrecht Dr. Janneke Wittekoek, Cardioloog Stichting Actief Preventie Plan

Lipiden, Diabetes en Cardiovasculair Risicomanagement. 17 januari 2013, Utrecht Dr. Janneke Wittekoek, Cardioloog Stichting Actief Preventie Plan Lipiden, Diabetes en Cardiovasculair Risicomanagement 17 januari 2013, Utrecht Dr. Janneke Wittekoek, Cardioloog Stichting Actief Preventie Plan Vet in Historisch Perspectief simpele vetopstapelingsziekte

Nadere informatie

DIABETES EN VASCULAIR SPREEKUUR VOOR REUMAPATIËNTEN

DIABETES EN VASCULAIR SPREEKUUR VOOR REUMAPATIËNTEN DIABETES EN VASCULAIR SPREEKUUR VOOR REUMAPATIËNTEN 1198 Inleiding Deze folder is bedoeld voor reumapatiënten die zijn doorverwezen naar het Diabetes- & Vasculaircentrum van het Sint Franciscus Gasthuis.

Nadere informatie

Nierschade: erger voorkomen... Wybe Douwe Kloppenburg, nefroloog

Nierschade: erger voorkomen... Wybe Douwe Kloppenburg, nefroloog Nierschade: erger voorkomen.... Wybe Douwe Kloppenburg, nefroloog Inleiding Begrippen Indeling en voorkomen van chronische nierschade (CNS) Proteinurie en GFR als risicofactoren voor progressie nierschade

Nadere informatie

Amsterdam 1 11 11. Joke Lanphen Kaderarts Hart en Vaatziekten. huisarts in GZC de Lloods. Amsterdam 1-11-11 1

Amsterdam 1 11 11. Joke Lanphen Kaderarts Hart en Vaatziekten. huisarts in GZC de Lloods. Amsterdam 1-11-11 1 Amsterdam 1 11 11 Joke Lanphen Kaderarts Hart en Vaatziekten huisarts in GZC de Lloods Amsterdam 1-11-11 1 Amsterdam 1 11 11 Voor de fietslichten: Ik heb mijn eigen CVR beoordeeld ahv de score kaart Ik

Nadere informatie

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6

Diabetes. D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9. D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8. D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 Diabetes uw praktijk alle praktijke n D1 Diabetes prevalentie 249,0 233,9 D2 Diabetespopulatie indicatoren 78,7 85,8 D3 Hoofdbehandelaar diabetes 58,2 49,6 D6 HbA1c bepaald 70,9 70,5 D36 HbA1c < 53 81,3

Nadere informatie

Handleiding voor inclusie en exclusie van patiënten in ketenzorgprogramma s Versie 23 juni 2016

Handleiding voor inclusie en exclusie van patiënten in ketenzorgprogramma s Versie 23 juni 2016 Handleiding voor inclusie en exclusie van patiënten in ketenzorgprogramma s Versie 23 juni 2016 Aanleiding Het is belangrijk dat patiënten de noodzakelijke zorg ontvangen. Dat geldt ook voor chronische

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie mei 2016

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie mei 2016 Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met Hypertensie of Hypercholesterolemie (VVR) Versie 1.0 30 mei 2016 Specificaties Het NHG maakt Standaarden voor de huisarts. Voor het interne kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

De implementatie in de huisartsenpraktijk

De implementatie in de huisartsenpraktijk De implementatie in de huisartsenpraktijk Voor wie: -Start met ketenzorg COPD Ketenzorg COPD -Doel: - Idee hoe COPD ketenzorg te implementeren Hoe tot stand: - Ketenzorgprogramma COPD van werkgroep - Zorgstandaard

Nadere informatie

Handleiding Medicom Op orde brengen probleemlijst CVRM

Handleiding Medicom Op orde brengen probleemlijst CVRM Handleiding Medicom Op orde brengen probleemlijst CVRM Stappen: 1. Maak lijst van patiënten met ICPC-code atherosclerotische HVZ 2. Maak lijst van patiënten met antistolling/plaatjesaggregatieremmers 3.

Nadere informatie

E-CVRM kernset, uitgebreide versie, feb 2014

E-CVRM kernset, uitgebreide versie, feb 2014 E-CVRM kernset, uitgebreide versie, feb 2014 De E-CVRM kernset is één van de producten voortkomend uit het project Informatiestandaard cardiometabole aandoeningen. De E-CVRM kernset beschrijft een minimale

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR INCLUSIE EN EXCLUSIE VAN PATIËNTEN IN KETENZORGPROGRAMMA S

HANDLEIDING VOOR INCLUSIE EN EXCLUSIE VAN PATIËNTEN IN KETENZORGPROGRAMMA S HANDLEIDING VOOR INCLUSIE EN EXCLUSIE VAN PATIËNTEN IN KETENZORGPROGRAMMA S Versie 7 juli 2016 Waarom in- en exclusiecriteria voor ketenzorgprogramma s? Het is belangrijk dat patiënten de noodzakelijke

Nadere informatie

Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement. Welke rol speelt u bij de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten?

Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement. Welke rol speelt u bij de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten? Programma Doelmatigheid Cardiovasculair Risicomanagement Welke rol speelt u bij de preventie en behandeling van hart- en vaatziekten? DGV_08_DEF1.indd 1 01-09-2008 10:19:43 NHG DGV Hoge sterfte door hart-

Nadere informatie

Dia 1 Lipiden, Diabetes en Cardiovasculair Risicomanagement. Dia 2. Dia 3. Vet in Historisch Perspectief. simpele vetopstapelingsziekte

Dia 1 Lipiden, Diabetes en Cardiovasculair Risicomanagement. Dia 2. Dia 3. Vet in Historisch Perspectief. simpele vetopstapelingsziekte Dia 1 Lipiden, Diabetes en Cardiovasculair Risicomanagement 17 januari 2013, Utrecht Dr. Janneke Wittekoek, Cardioloog Stichting Actief Preventie Plan Dia 2 Vet in Historisch Perspectief simpele vetopstapelingsziekte

Nadere informatie

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM

CEL 2010 0049. Indicatorenset DM CEL 2010 0049 Indicatorenset DM Deze indicatorenset Diabetes Melitus is vervaardigd in opdracht van ZN en wordt ingebracht bij Zichtbare Zorg als de door zorgverzekeraars gewenste indicatorenset. Zorgverzekeraars

Nadere informatie

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder?

Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Ketenzorg Zorg op maat voor Hart- en/of vaatziekten Waarom ontvangt u deze folder? Bij u is vastgesteld dat u een hart- en/of vaatziekte heeft, of een verhoogd risico hierop. Om zo goed mogelijk met uw

Nadere informatie

Rob Foppen, huisarts Jutta Schroeder-Tanka, cardioloog SLAZ

Rob Foppen, huisarts Jutta Schroeder-Tanka, cardioloog SLAZ 1 Rob Foppen, huisarts Jutta Schroeder-Tanka, cardioloog SLAZ 2 ACS wat doe ik als huisarts? Wat doet de cardioloog? Wanneer komt de patient weer terug? Welke afspraken hebben wij gemaakt? 3 Dhr Pieterse

Nadere informatie

Zorgplan vaatrisicopoli

Zorgplan vaatrisicopoli Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Zorgplan vaatrisicopoli z Uw zorgplan voor de vaatrisicopoli Voor u ligt uw zorgplan van de vaatrisicopoli van het WZA. Het zorgplan

Nadere informatie

Combinatie afspraak Hypertensie polikliniek

Combinatie afspraak Hypertensie polikliniek Combinatie afspraak Hypertensie polikliniek Inleiding U heeft een afspraak gekregen van uw huisarts of specialist voor de "Hypertensie polikliniek". U wordt verwacht op: dag., om 07.45 uur. Meldt u zich

Nadere informatie

Richtlijn ketenzorg CVRM Waterland, Zaanstreek en Midden-Kennemerland

Richtlijn ketenzorg CVRM Waterland, Zaanstreek en Midden-Kennemerland Richtlijn ketenzorg CVRM Waterland, Zaanstreek en Midden-Kennemerland Versie: 27 mei 2016 160527 Richtlijn CVRM SEZ mei 2016 Pagina 1 van 40 Inhoud 1. Inleiding...4 1.1 Contract SEZ met de zorgverzekeraars...5

Nadere informatie

PRAKTIJKWIJZER PREVENTIECONSULT CARDIOMETABOOL RISICO

PRAKTIJKWIJZER PREVENTIECONSULT CARDIOMETABOOL RISICO PRAKTIJKWIJZER PREVENTIECONSULT CARDIOMETABOOL RISICO bij de LEIDRAAD PREVENTIEF MEDISCH ONDERZOEK van werkenden Versie 1.6 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Gebruikte termen... 4 1. Achtergronden en uitgangspunten...

Nadere informatie

ACT II Het opzetten van een CVR spreekuur. Christien Kuiper, praktijkverpleegkundige Marije Holtrop, huisarts

ACT II Het opzetten van een CVR spreekuur. Christien Kuiper, praktijkverpleegkundige Marije Holtrop, huisarts ACT II Het opzetten van een CVR spreekuur Christien Kuiper, praktijkverpleegkundige Marije Holtrop, huisarts Programma ACT II, context en toekomst Effect van secundaire preventie Doorlopen protocol NHG

Nadere informatie

Hart in beweging Onderzoek en behandeling van risicofactoren op harten vaatziekten locatie Sint Maartenskliniek

Hart in beweging Onderzoek en behandeling van risicofactoren op harten vaatziekten locatie Sint Maartenskliniek Hart in beweging Onderzoek en behandeling van risicofactoren op harten vaatziekten locatie Sint Maartenskliniek U bent door uw reumatoloog verwezen naar het spreekuur Hart in beweging op het terrein van

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over: cholesterol

De meest gestelde vragen over: cholesterol De meest gestelde vragen over: cholesterol De meest gestelde vragen over: cholesterol Bohn Stafleu van Loghum Houten 2009 2009 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Veneus plasma Normaal Glucose nuchter (mmol/l) < 6.1 Glucose niet nuchter (mmol/l) < 7.8 Impaired fasting glucose Glucose nuchter (mmol/l) 6.1 en < 7.0 (IFG) én (gestoord nuchter glucose) Glucose niet

Nadere informatie

Transmurale afspraken interne <-> huisartsen

Transmurale afspraken interne <-> huisartsen Transmurale afspraken interne huisartsen dr. D.R. Faber, internist-vasculair geneeskundige A. van Essen-Rubingh, huisarts 18-03-2014 Casus Hypertensie Vrouw, 44 jaar, belaste familie anamnese, was

Nadere informatie

DIABETES- EN VASCULAIR SPREEKUUR

DIABETES- EN VASCULAIR SPREEKUUR DIABETES- EN VASCULAIR SPREEKUUR 358 Inleiding U bezoekt het Diabetes- & Vasculaircentrum van het Sint Franciscus Gasthuis, vanwege uw verhoogde kans op: hart- en vaatziekten; suikerziekte (diabetes mellitus);

Nadere informatie

Workshop voor apothekers en huisartsen. Altijd een statine bij hart- en. t Voorbeeld

Workshop voor apothekers en huisartsen. Altijd een statine bij hart- en. t Voorbeeld Workshop voor apothekers en huisartsen Altijd een statine bij hart- en vaatziekten en type-2-diabetes? t Voorbeeld Programma Maken van de ingangstoets Bespreking leerdoelen en inleiding Presentatie ti

Nadere informatie

Perifeer Arterieel Vaatlijden en het Aneurysma Aortae Abd.

Perifeer Arterieel Vaatlijden en het Aneurysma Aortae Abd. Perifeer Arterieel Vaatlijden en het Aneurysma Aortae Abd. CVRM-scholing 2010. Drs. Arno M. Wiersema Vaatchirurg, Boven-IJ ziekenhuis Amsterdam Inleiding Nieuwe standaard 2003. Verschil is: behandeling

Nadere informatie

Nadere uitwerking (medische) behandeling en streefwaarden

Nadere uitwerking (medische) behandeling en streefwaarden Nadere uitwerking (medische) behandeling en streefwaarden Streefwaarden Met HVZ RR systole RR diastole RR systole > 75 jaar Totaal Cholesterol LDL Nuchter Glucose Kalium Creatinine < 140 mmhg < 90 mmhg

Nadere informatie

Zorgroep Kennemer lucht

Zorgroep Kennemer lucht Zorgroep Kennemer lucht Randvoorwaarden Knelpuntanalyse Epidemiologie Zorgstandaard Zorgprogramma Indicatoren Doelstellingen Huidige knelpunten toekomst Zorggroep Kennemer lucht HAPA HONK HZNK DM COPD-CVRM-GGZ

Nadere informatie

Dokter wat heb ik. Casuïstiek workshop over de Multidisciplinaire richtlijn CVRM 2011

Dokter wat heb ik. Casuïstiek workshop over de Multidisciplinaire richtlijn CVRM 2011 Dokter wat heb ik Casuïstiek workshop over de Multidisciplinaire richtlijn CVRM 2011 Pretoets Zijn de volgende stellingen juist of onjuist? 1. De risicotabel geeft een schatting van het 10-jaarsrisico

Nadere informatie

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten

Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Indicatoren CV-risicomanagement bij patiënten met een bekende Hart- of Vaatziekten Versie 1.8 3 oktober 2016 Specificaties Vervallen: advies stoppen met roken, bewegingsadvies en voedingsadvies, RR > 140

Nadere informatie

Samenvatting. Belangrijkste bevindingen

Samenvatting. Belangrijkste bevindingen Samenvatting Chronische nierschade (CNS) en de complicaties daarvan, veroorzaken, naast de grote persoonlijke impact, veel druk op gezondheidszorg voorzieningen. Door de vergrijzing en de toename van suikerziekte

Nadere informatie

Protocol Cardio vasculair risico management

Protocol Cardio vasculair risico management Protocol Cardio vasculair risico management Gezondheidshuis Stadshagen Zwolle 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Identificatie van patiënten met een verhoogd risico op HVZ 4 2.1 Doelgroep 4 2.2 Continue

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Het aantal mensen met een gestoorde nierfunctie is de afgelopen decennia sterk toegenomen. Dit betekent dat er steeds meer mensen moeten dialyseren of een niertransplantatie moeten

Nadere informatie

Samenvatting voor niet-ingewijden

Samenvatting voor niet-ingewijden voor niet-ingewijden Type 2 diabetes Diabetes is een ernstige chronische ziekte, die wordt gekenmerkt door te hoge glucosespiegels (de suikers ) in het bloed. Er zijn verschillende typen diabetes, waarvan

Nadere informatie

CVRM kwetsbare ouderen. Rotterdam maart 2015 AJ Arends, klinisch geriater en klinisch farmacoloog io

CVRM kwetsbare ouderen. Rotterdam maart 2015 AJ Arends, klinisch geriater en klinisch farmacoloog io CVRM kwetsbare ouderen Rotterdam maart 2015 AJ Arends, klinisch geriater en klinisch farmacoloog io Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting De levensverwachting van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) is gemiddeld 13-30 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Onnatuurlijke doodsoorzaken zoals

Nadere informatie

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten

Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten Toelichting bij het aanvraagformulier voorbeeldmodule Voorbereiding op gestructureerd zorgaanbod voor COPD- en Astmapatiënten 1. Algemene toelichting Een voorbeeldmodule is bedoeld als hulpmiddel voor

Nadere informatie

Bevolkingsonderzoek Familiaire Hypercholesterolemie

Bevolkingsonderzoek Familiaire Hypercholesterolemie Bevolkingsonderzoek Familiaire Hypercholesterolemie Casuïstiek Mw. K, slanke en sportieve 30 jarige vrouw wordt verwezen voor behandeling van haar verhoogde cholesterol. Haar vader kreeg op 57 jarige leeftijd

Nadere informatie

Hypertensie. Huug van Duijn Spiegelavond 15 april 2013

Hypertensie. Huug van Duijn Spiegelavond 15 april 2013 Hypertensie Huug van Duijn Spiegelavond 15 april 2013 Waarom bloeddruk? Bloeddruk: niet te laag Bloeddruk: niet te hoog Het verband tussen bloeddruk en cardiovasculaire complicaties heeft als drempel

Nadere informatie

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant

Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Rapportage zorgprogramma diabetes type 2 over 2012 Zorggroep Midden Brabant Inleiding Deze rapportage laat de scores zien op de indicatoren die zijn afgesproken met de zorggroep. De informatie hiervoor

Nadere informatie