van - har?milie werd te Ut'-echt, vcor!.;at Setre-3 den Iiartog en Juni 1937 een Uemijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van - har?milie werd te Ut'-echt, vcor!.;at Setre-3 den Iiartog en Juni 1937 een Uemijs"

Transcriptie

1 afre,rcveri nar,.snoldus den Lart;~, pekaren te :-aarsser,, 14 ril 1891, I- golclg-h~lver in dietist van het Ge:r.ecitPli ji: Lli-ctriseh Seärij'f', vtonen6e 'Pevnr:s Bleek dut in ae ce;aeer:te Luilen op Juni 1937 een Uemijs har?milie werd te Ut'-echt, vcor!.;at Setre-3 den Iiartog en Klaassens, den Vonriissaris vcic l'olitie in de le,ifdeelirig 0;-sporinp selir,f verdween als geldoplialer in vaster, irerr,eeri tedieiist. 7- _- iiot vernoeden bestond, dut Ùrc ;.aït:)f alléén v;as vertrokken, ter- wijl de Lruijk en XlsFisseris te zarien zouden zijn we;rpeccm. d1e drie m.rer. ioliti~k-anti-fascistisch ingesteld. 3er. Xartoc Is (I d C.S.T.ur er, i1cussei:s is cor~nmistisch &'ern, turnijl de isuijk te builen voor- zitter is van de C.F.1.. van -

2 c - 2-0~1?~1xiri.-r et cr Dyri er ie r. hi,j zi,r verhody door 6e po!itie v-er>:lalrde hij als vol-t: -. ik pen georpanlseerd iri äer,.rond va, i ersoneel in bverhei? sdienst. VDzrheer, KQS ik ook yolitirk {YeorFenlseerd, eei.st in de L.b.A.k. leter in àe L.S.P. deaïnii syi,,r;athiseerde ik rzet de ;,.Si.ii.P. nuar, arl:btenr?ar zijncïe, was ik niet neer ir. een politie~e orgenisetie. ik heb veel ;e- lezx ovei-?ct ;"csc1s:-e en over dyonje pn ik was fel anti-fcscistisch - ir,restelc. Iierhaaldelijk syr;ik ik in het o;-enbazr mi:n Reenkc ait.

3 .

4 .- Y vaar o?? zolder str,>c er1 de ;e:ris I kr-e:i. under Feïeiiie van een ['ids cinfen,, nij &t,;>hcsri, telkrzs een gelijk en lii!ks of' recllts EiSn den kdar,t vm, der, i;eg loop-inde. In elf: cafe wam vii: at n or drijr kcra, lieper; v:il door :.et eerste aai de straatzijde geli-eri ;-ede~,lte riz2r!iet i-edeehte aan de aciiterzljde. De dew ping Can achter oris dicht. Var, uit die bedoelee 'ooerderi j, die schl jnboar +-elieel voor dat 6ae: mas inpericht, vertrok- ken i.ij ir. äen :.~cck't, een noey var: 26 of EU r-.an ven d e xest uiteen- looi,eri$er, lsridaarg, klee,inf- ek mort, Fsr autolus ir, Ze ricktinc van, de Syaanscf!e pens. i.iusc?-,ier, dr.t net 1~1s ik liar een enl;ele idealist ir! oris gezelscha3 vias, xaar het grootste deel was het uitschot van de Laat-.. schal.71:;;. den motoïri!der!-ins v-or ms riideri, 3ic ZOU ret een licht ack ter zick nazr 32s efn signaal,eve?, als Y iìj nerd aangeknuden. Ik be- greef dat nen hct niet veïtrouviëe, orxlat telkens op eer, anderen weg c3n- tïôle weid pehoiiden. bnze hus volgde ir, ds:;ker <oor de bergen eeniye hon- derder,?.eters achter dien notorri jder. lotselin<, pinip ket licht mor o~is aan. Onze 6eleid:rs bec'uidder: ons, dat 7::: de bus rzoesten verlaten. Len richtinq 7,;ierd ons in 'Gonk?~ aor!~:e:':eze:i, :.iellie wij ieeer afzonder- lijk :::)esten volceri, om aan de grefis te komer., die nog 1C of 12 X lo- Lleter verder mas. Ik was de oucste, Iron niet z30 goeä neekoren en &as sfoet2ig het contact Irw; jt. Ik heb dier, riac:it, der! daaroyvolgenden aap tsì weer een r,acht Goor de 'terge1- Cezhorver..dir,ùelijk sì,tr-oette ik e+n soart brievrtíbestell:-r, am vvien ik duiceli,ji%; makte, a:.t ik ncar een

5

6 1 Bijlage.

7 Juli

8

9 Voor eszuirlui8rrnd afschrift. m.

10

11

12 I. i: PARKET VAN DEN - PROCUREUR-GENERAAL : 1'. yz/o '. 's-hcrtogenbosch, den 20 Juli Lett. R.P. NO. 3278/4 - ~829I-3 G%HE;IIiJ. Bijl. 2 Betreffende: r ecruteer ing van vrijwilligers voor Spanje. a! i / \ I f l In verband met Uwe missive van i den 9 Juli 1937, 2e Afd.A/5 No.3963 Geheim en <, in aansluiting aan dezerzijdsch sckrijven van i ' dl3 Juli 1937 Ri).No.3278/4 Geheim, heb ik de eer Uwer zxcellentie 3i jgevoegde rapporten van den Specialen Dienst der Koninklijke Idare-' i chzuasee te Breda dd. 16 en 19 Juli 1937 te doen toekonen, waarnaar ik mij verwijzing moge veroorloven. Aan Zijne Gxcellentie Den 1-lcci.c Xinister van Justitie. De Procureur-Generaal c fgd.directeur van Politie, i,, / /A f.r s

13 ' 8 -I!.:riogenbosch

14

15 PROCUREUR-GENERAAL Lett. R.P.No. 3278/8 GEXXa Bijl. 1 Betreffende: r eru rut e er ing van vr ijwil 1 iger s voor SpanJ e. i In verband met dezerzijdsch schrijven van 13 Juli 1937 R.T.No.3278/4, 4 ik de eer Uwer &call?ntie hiersij in afschrs 'neb te doen toekornen een schrijven van den Coxais- 1 1 : ) s..i,,ris van Politie te Breda dd. 14 Juli 1937 i No.2410 Geheim, -:caarneai ik xij verrvi j zing moo: ge veloorloven. De Prgcureur-Generaai, i fgd.3irecteur van Politie, I t Azn Zijne Exce1lentie Deti Heere Kiniszer van Justitie,

16

17 .:Y o (c co Y Y Gi

18

19

20 M. P S C N R I F T e '*mv-,37 Jul m.

21 VAN - 'S-GRAVENHAGE, den 23 huli '9 37 BUITENLANDSCHE ZAKEN '., AFDEELING Juridische,.aken. No Men wordt verzocht bij de aanhaling van dezen brief dagtee k en i ng, nummer en afdeel ing nauwkeurig te vermelden. Ik heb de eer Uwer Axcellsntie hiernevens afschrift te doen toelcorner, vzn e?n ',pief van 'en 2orisul ts Vzlencia d JuEi j.1 no. 352/39,noccns 2.;.5:uining,c-cdnm. Op 30 Juni d:--rop schrsef de Sorsul: ui(, 3anrlem en li.j.3rondgeest uit,,t;og denzelfden avond van hun vertrek n3' r hrcelona zijn zij, in den trein, als deserteurs gearresteerd, bij slaagden er echter in m i j een briefje te doen toekomen, zoodat ik spoe.iig pogingen in het werk kon stellen hun invrijheidsstelling te verkrijgen. "it mocht mij inderdaad gelukken en zij hebben gisternvond ten tweeden m21e de reis nccir Barcelofia aanvzgrd.?3e beidc mannen hebben eenige dagen gevangen gezeten bij de It Jir;accion General de Seguridsd", welke hen dnnrop ter beschikking stelde van de "Interretionale Jrlgsde". Ik heb ven onderhoud met den leider dier Erigade gehad en hsn cï op gewezen, dat ik mij ~ok~gûc~z~l~!;~.-cu tun de >-odci-lan&iche Regeering in overweging te zeven mratreselen te nemen tegen dergelijke ronselarij - welke zatuwlijk door hem ontkend nerd - en ik heb dvn indruk gekregen, dst hij n -*. r a<>nleiding damvan be- sloot deze beide gevangerìen,veder vrij te ìpten."terwijl een tele- O.Tram op 5 dezer door den 2or-sul ty Bclrcelona verzonden het bericht t;pacht, clat beiden zld3.r ;evangen zaten, weit bevestigd werd door den in afschrift bijgevoegden briuf van den Consul d.d. 14 Juli. Inmiddels!rre-;.g ik een tel?gram, dct zij w9ren vrijselaten en op 22 dezer zouden vertvk'cen. Uwe 3xcellentie zou kunnen goedvinden beide mannen, na hun terug!:omst +,e doen hooren, opdat nader worde vastgesteld of zij al of niet hun :Tederlanderschap hebben verloren, tertrjij1 zij wei- licht inlichtingen kunnen verstrekken nogens het ronselen, dat OOI<: hiur we3r sci?ijrlt te hebben plnrts gehad; 3e iliir_ister van Star-t, I.,inister van Buite?nlandsche Aaken a.i., vocr den Kinister, cl e.$ e c r e t a r i s - Ge n e r B a 1, < c {A. M. Snoiick?!;r?--.fi.) &

22 -y_.,.-.. C, Rfsa'mift, CONSULAT - des PAYS - B AS No* 352/39 Detreft: sederlanders z onder pa spo ort Valeneia, 26 Juni Nog steeds melden zich bij mij Nederlandsche onderdanen arin, die niet meer in het bezit zijn van een paspoort,doch van wie niet altijd met zekerheid vaststaat, dat zij zich vrijwillig in vreemden krijgrdienst hebben begeven, teaeinde in staat te worden gesteld naar n'ederland terug te keeren. Ik veroorloof mij echter het volgende geval speciaal onder de aandacht van Uwe Zxcellentie te brengen. Gisteren vervoegden zi(:h te mijner kantore de Kederlanders: Gerardus Stephrir_us -- Bpuining, --- van beroep radio- technicus, wonende te Haprlem, Groote Houtstraat 48 en willem Johannes Brondgeest, van beroep monteur, wonende te Laandam, ^ I- Kalverstraat 48 en verklearden, dat zij onder bedriegelijke voorspiegelin;e? narr het buitenland waren gelokt. Volgens hun verhaal, dat mij tamelijk geloofwanrdig voorkwam, hebbe. beiden zich op acnraden van "vrienden" omstreeks 20 Juni j.1. naar Perpignan begeven, teneinde ergens in het Luiden van Frankrijk te werk te worden gesteld, tegen -hooge loonen, bi j"het bouwen van een geheime radiozender", Bij aankomst te Perpignan werden zij per autobus verder het land in gebracht en daarna te voet over de bergen over de Fransch-Spz7nsche grens pvoerd.0-p hun weigering or verder te g8cn, werden zij met een r-volver bedreigd. bij zijn tenslotte via Figueras en uerona na.'?? Valeneia setranspor- teerd, teneinde van hieruit na-r Albacette te worden overgebracht, om vandaar nz-r het f'-ont te worden gezonden. bij konden hier ontsnappen en hebben zich bij mij gvmeld, waarop ik hen wederom naer aarcelona op transaort gesteld heb, in de hoop, dat het den Consul aldaar gelukken zal hen naar Nederland terug te zer.den. dellicht moge het Uwe Axcellentie wenschelijk voorkomen maatregelen te nemen opdat van de zijde der Eolitie worde gewaarschuwd tegen dergelijke practijken, welke kennelijk slechts ronselarij ten doel hebben. \A d' (get.) Jan de,iit. Aan Zijne Excellet-, t in den Minister van Vice-Consul. Buitenlandsche Laken 1 s-gravenhage

23 C. Consulat des Pays-Bas anrcelona. Lfsokrift Barcelona, 14 Juli d Afd. Juridische Laken.- Onder referte apn mijn tslegram Po. 27 d.d. 5 dezer heb ik de $er Uwe dxcellentie mede te deelen, dat 4illern, Johannes Brondgeest, geborer c te Amsterdam 12 Augustus 1907, woonachtig te L:?f'ndam, Kalverstraat 48, en Gerárdus, Stephanus, firuining, gebdren te Dsnd jermassin, 6 September bis 1901, woonachtig te xqarlem, Sroote "outstraat 48, hier geariesteerd werden bij hun aqnkomst uit Valeneia.- Genoemde Nederlanders werden geronseld om in dpnnje te werken.- Na / aankomst in Figueras (?;oord-cataluna] bemerkten zij, dat zij naar het front g;azonden zouden worden en in Vp,lvncia?angekomen, wisten zij te ontsnappen en zich in verbinding te stellen met den Vice-Consul der Fe- derlanden, die hen op traesport stelde na?r Barcelona.- Na in den trein naar dcrcelona gear, esteerd te zijn, werden zij naar ilr,lencia terugge- cracht, wasr zij vier d::gen gevangen gezeten hebben.- uoor tusschenkomst van den Vice-Consul werden zij vrijgelaten en wederom op transport naar Earcelonn gesteld.- In de trein van 'alencia nacr 3arcelona werden zij noc; eens genrpestecrd en na s'nkomst hier ter stede werden zij opgeslo- ten in de cellulaire gevan&enis.-kadat zij er met groote moeite in ge- slaagd,varen mij von hun ar-estatie op de hoogte te brengen, heb ik deze aangelegenheid op, enomen met den hoofdcommissaris van politie, welke mij tenslotte nafr den suditeur-militair verwees, met wien ik dezer dagen ee onderhoud Gehad heb - Hedenmorgen heeft de militpire rechter in mijn tegenwoordigheid en die van den Vice-consul den orrestanten een verhoor afgenomen en ik ge- loof de ho?p te mogen koesteren, dat deze twee gedetineerden binnen ee- nige dagen vrijgelaten zullen wordgn, wa2rna ik '>en op transport zal stellen ngzr iiiarseille. Ik heb mij veroorloof 'Jwe dxcellentie dit geval zoo uitvoerig uiteen te zetten om een bc:.:ld te geven van de moeilijkheden, wr.-raan Refierlnn- ders blootstaan, die zich voor Spanje laten ronselen, om dn::r zoogenaamd te werg gesteld te worden.-3it ),an Lijne Axcellentie den Kinister van Stuzt, Linister van Buitenlandsche,-aken a.i. ' s - G r a v e n h a g e geval is slechts een uit velen. de Consul, (get.) Oaubanfon. 7

24 4/y/i - OFFICIER VA JUBTITIE CTWECRT. f UTREOHT. y v GR Din A 4. - Zoo0 ex. Jan. '33.

25 1 9 c *-,4&- Dezerzijds wordt medegedeeld, dat in den voormiddag van Donderdag l8 Juli 1937, terrzake ronselen om vrijwilligers voor de regeeringstroepen in Utrecht is aangehouden,hwdrzp; DI= CORNELIS VAN OOSTEN,geboren te Delft 4 Oatober 1882,fimrne~man~ wonende Springweg 78 te Utrecht V a Oost en its oud-gmeenteraa.da)id -- der -- Commuifstische P?stij te Utrecht en wa8 tot voor kort voorzitter der Afd.Utrecht van die partij.hij kan worden gerekend tot de vooraanstaande figuren in de C,P,M.te Utrscht.Hi j had aan twee personen, die op het punt stonden naar Spanje te vertre&en,isder f.lb rerstrefrt en een brief- je velrsneïâende ')Mimiete" B.B[eensn-Rijeseleche8t~~ 109." iqlenen ' B LOU eon plaatsje zijn aan de absraa zeu een ommunistisdh partijgebouw gevestigd zijn en vanlaar zouden de twee vrijwil1ige;rs ever de, pans worden gebracht naar Parija, Vanuit Parijs zouden zij terder naar 8paqje geholpen worden. Van Oeaten gaf bij zijn verhoor te ksnmn,dat hij ala tueschenpersoon optrad.eet geld en eok hef briefja had hi3 op 13 Juli 1937 te Utrmht, op het Stationsplein, antvaagan vas een onbe- kend pmoun. dszerzi jds is vmnmen,dat in den namiddag van Dined4 -- i25 3uli 1937, eeniw aogenblîkknn ten huize van Van Oosten heeft vera toefd,ciniistiaan SMIT, geboren te Amsterdmn 11 Septamber 1907,wonen- de te Bmsterdam,zich noemende *Hana Eleinw.Dezre zou belast zijn met i de laxidelfjke leiding,wat betreft het ronselen v811 vrijwilligers naar Spetnjs.Eü j zou frr het bezit zijn van een epoorwegabonntmtent en ZOU meerder0 mceth3n een rei6 e PmfjB naaken.

26 !i L _ Teen de drie hieringenode personeqis terzake dit feit pr oc e everbaal opgem& t. d

27 MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN r<t AFDEELING Jur id is che u sk en. 'S-GRAVENHAGE, den 23 Juli i Men wordt verzocht bij de aanhaling van dezen brief da gt e e ke nin g, nummer en afdeeling nauwkeurig te vermelden s" Net verwijzing ncpr het schrijven van Uwer 3- cellentie! s atb:utsvoorg;anger d.d. 2 Februari 1977, Afdeeling /2A, :<o. 656 Geheim, ivasrvan de bijlsgen zich gedeeltelijk nog onder berusting ven den Consul te 3nrcelona bevinden, heb ik de eer Uwer dxcellentie mede te deelen, dnt bedoelde Consul m ij seint, dat Van 't Schip zich momenteel daar bevindt en dat hij pogingen in het werk stelt oin hem te repatrieeren. Lnp~tstelij4 had op Van I t Schip betrekking dezer- zf jdsch schrijven van 11 Illazrt, Afdeeling Juridische Zaken no I De 1,Linister van Stant, 1::inister van Buitenl2ndsche Lg':e: voor den hlinister, de Sec re tar is -Ge fier.q a 1, LZ '\. ~ (A. M. Snouc!; Hurgrcnjs.) a.i., -----s5 Li jner Excellentie den Hsere Minister van Just i tie '36

28

29

30 c

31 ARRONDISSEMENT - 'S-G RAVEN HAG E. c PARKET VAN DEN OFF I C IER VAN JU STIT IE. 's-gravenhage, 20 A;lrii P. No ~ep*noe 238/1937* BIJLAGEN Gh33IM // zoeken. Onder terugzending der bijlagen van Uwe kantmic- sive d.d. 8 A2ril jlo No. 267 R.P. Geheim, heb ik de eer UEdel- \ Grootfkhtbare onder bijvoeging vm bet betreffende proces-ver- bas1 No. 81/1937 der Gemeente Politie vm 's-grzvenhzge, beleei $re berichten dat aan dit verbzal geen verder gevolg was me o g ever omdat niet volaoende bleek van redelijke aanwijzing dat hier inderdaad van een ernstig bedoelde aanwerving ssrzke WELS ( zie uit&ukki.ngen als,,jongensboelt' enz.) noch ook dat dit betrof voor den militairen dienst, dzw in alles alleen over Roode Kruis werd gesproken, Ik merk hierbij op dat het Geheim Rapport 23/431/9 van den Heer Hoofdconmissais van Tolitie te is-gra- venhage, mauruit YOU blijken dat volgens.. rapporteur i,alieen ovel dienstnemen als soldaattt 'rvzs gesprokenydniet bekend ;vas. Indier dit rqport naar Uwe meening aanleiding zou geven aan het verbaal toch veraer gevolg te geven zal ik dit gaarne vernemen; mi; komt het voor dat de zaak te zwak is en vooral in de Upamsche zaken alleen dan moet worden ingegresen als twijfel is uitgesloten en de feiten volkomen vast staan. Bijgaand proces-verbaal moge ik beleefd terug vei De Officier van Justitie, Den Heere Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te 's-gravenhage.

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226

TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 226 8 (1948) Nr. 10 TRACTATENBLAD VAN HET KONINK R IJ K DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 226 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België nopens samenvoeging van douanebehandeling

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om

statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om MINISTERIE VAN ONDERWf^ KUNSTEN EN WETENSCHAPP N. 1387 Afd. H.ü. Bericht op schrijven van gg No«5659A. Februari betrefifende aanvul ling...a.c.ade.mi statuut» Uw nevenve rme. ichri erzoek om advies aan

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/263

Rapport. Datum: 30 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/263 Rapport Datum: 30 augustus 2001 Rapportnummer: 2001/263 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie te Den Haag hem op 15 juli 1998 een vertaalopdracht heeft onthouden, terwijl de overeenkomst

Nadere informatie

DERWIJSRAAD. N. Jl33 60« Juni 1 93*

DERWIJSRAAD. N. Jl33 60« Juni 1 93* DERWIJSRAAD. N. Jl33 60«Bericht op schrijven van.^u... Betreffende :...Egypt Ische letterkunde* taalden 'S-GRAVENHAGE, Staten laan 125. f: Juni 1 93* Ü**" Mejaveelieve bij het antwoord dagteekening ^en

Nadere informatie

lie:~ ik de eer U7.ier E;:celler_tie beluer"3 mede te deelen,dat bij

lie:~ ik de eer U7.ier E;:celler_tie beluer3 mede te deelen,dat bij lie:~ ik de eer U7.ier E;:celler_tie beluer"3 mede te deelen,dat bij i1 1 c b e er 1 L bc -1 i PROCUREUR-GENERAAL BJ HET GERECHTSHOF Amsterdam, den...... Z.sen &pk.!&.~.i 192... e,. *r. ' 6?7flfl/.NOOFDBUREAU

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446

Rapport. Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 Rapport Datum: 13 oktober 1998 Rapportnummer: 1998/446 2 Klacht Op 11 februari 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer X te Y, ingediend door de heer mr. G. Meijers, advocaat

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Gelezent a. het tot Dr. J.W. de Stoppelaar gericht

Gelezent a. het tot Dr. J.W. de Stoppelaar gericht I ~ ~. - - - MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN Naam van de bewerker: ZEER VEEL SPOED. De Minister ZONDEB PORTEFEUILLE Gelezent a. het tot Dr. J.W. de Stoppelaar gericht - schrijven van

Nadere informatie

kosten van dissertaties.

kosten van dissertaties. .xwijs, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN MINISTERIE V*' ^. 2 2 3 * * H.O.W. Bericht - Betreffende kosten van dissertaties. 2 MJ^. y< Jfi Hdffi'^- X Men gellev»-4ilj het antwoord nauwkeurig, het onderwe.rp.jde

Nadere informatie

Hof van Justitie in Suriname, d.d. i5 Juni j.1. in welk

Hof van Justitie in Suriname, d.d. i5 Juni j.1. in welk GEHEM. : i lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Roestam Effendi aan de Regeering gestelde vragen, o.a. betref- fende het in beslagnemen van in Suriname ingevoerde,ipr, communistische lectuur, meen

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD. N. 101X9. ''' 'S-GRAVENHAGE,.MeMhex 193CL. Betreffende: lichaamsoefeningen aan uni- --v-ersiteiten en hoogescholen«

ONDERWIJSRAAD. N. 101X9. ''' 'S-GRAVENHAGE,.MeMhex 193CL. Betreffende: lichaamsoefeningen aan uni- --v-ersiteiten en hoogescholen« ONDERWIJSRAAD. g N. 101X9. ''' 'S-GRAVENHAGE,.MeMhex 193CL. Statenlaan 125. ^0^S^" Bericht op schrijven van "*jr^ Men gelieve bij het antwoord dagteekening 21 November 1929»No»517 8» Af d. H«O en nummer

Nadere informatie

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD 'VAN HET KONINGRIJK DER NEDERLANDEN. (ET. 44.) WET van den 2$sten Juli) i85o, ter uitvoering van art, j der Grondwet. WIJ WILLEJI III, BIJ DE GRATIE GODS, KONING DER NEDERLANDEN, PRINS VAN ORANJE

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 maart 2001 Rapportnummer: 2001/071

Rapport. Datum: 28 maart 2001 Rapportnummer: 2001/071 Rapport Datum: 28 maart 2001 Rapportnummer: 2001/071 2 Klacht Op 18 januari 2000 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer M. te Groningen, met een klacht over een gedraging van regionale

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

^3> MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 25 November Î949 '

^3> MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 25 November Î949 ' MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN % Bericht op schrijven van NR. 128168 4FD. H.O.W. Betreffende Studie in de sociale Wetenschappen. 's-gravenhage, M.n gelieve bij het antwoord nauwkeurig

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, Afschrift. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN 29 FeSmiari 1?40. No. 8$?

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. 205670 twee Politieke activiteit van Indonesische studenten in Nederland GEHEIM

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. 205670 twee Politieke activiteit van Indonesische studenten in Nederland GEHEIM MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN B.V.D. No. : Bijl. : Betr. : 205670 twee Politieke activiteit van Indonesische studenten in Nederland 's-gravenhage, \ QCC. 1953 Javasttaat 68 GEHEIM Bij deze heb ik de

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen

ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & 2 i j ne Sxc.e Henti de n Minis t er van Onderwijs». Kunsten en Wetenschappen ONDERWIJSRAAD.. IVjo 148 00. 'S-GRAVENHAGE, Jjf&jj>Jfl... 193 & Statenlaan 125. Bericht op schrijven van Meiv^gsèïieve bij het antwoord dagteekening 17. JU\XJ

Nadere informatie

De Minister van OnlerwJs^Kunsten.en Wetenschappen heeft. de eer aan dl ^ h ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^. ^ ^ WZÊÈk

De Minister van OnlerwJs^Kunsten.en Wetenschappen heeft. de eer aan dl ^ h ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^. ^ ^ WZÊÈk /ninisterie VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. G/ / V^AFDEELING Qnûdtvtlhmaû Tngnfr-,mtm/f/U^L iq&ftfl 1 M^ /# Ew* De Minister van OnlerwJs^Kunsten.en Wetenschappen heeft de eer aan dl ^ h ^ ^ ^

Nadere informatie

Geachte heer W. Peters,

Geachte heer W. Peters, Ing. december 2010 PS2010-2010-01 PS16/2 Van: zijlstra ellecom [zijlstravangool@gmail.com] Verzonden: donderdag 9 december 2010 11:18 Aan: Griffie Onderwerp: FW: E-mail met bijlage (attachment): 2010-12

Nadere informatie

f ONDERWIJSRAAD. N. 1642 A. 'S-GRAVENHAGE, 2jT-Apr.il 1923.

f ONDERWIJSRAAD. N. 1642 A. 'S-GRAVENHAGE, 2jT-Apr.il 1923. f ONDERWIJSRAAD. N. 1642 A. 'S-GRAVENHAGE, 2jT-Apr.il 1923. Bericht op schrijven van.24februari»23 No.699 Frankenstraat 39. Afd.H.O., 11 ir.,a» 4inn laj» ~ ^en g e l ieve bij het antwoord dagteekening

Nadere informatie

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's- Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken WIJ

Nadere informatie

De Eerste *Af de eling van den Onderwijsraad heeft de eer Uwe

De Eerste *Af de eling van den Onderwijsraad heeft de eer Uwe ONDERWIJSRAAD. S N. 10834» Bericht op schrijven van XI September 1930 Ho.,.3491...A.d..H».Q.» Betreffende: art»4» 3» SUb 2 en 3 van-het Jlcademisch Statuut» 'S-GRAVENHAGE, 2? September 1930 Statenlaan

Nadere informatie

12/20/2013. Petrus Jozef Janssen 15 maart Fred Janssen

12/20/2013. Petrus Jozef Janssen 15 maart Fred Janssen 12/20/2013 Petrus Jozef Janssen 15 maart 1922 Fred Janssen Petrus Jozef Janssen 15 maart 1922 Petrus Jozef Janssen wordt geboren zaterdag 15 maart 1992 in Rotterdam. Zijn ouders zijn Henri Janssen en Johanna

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 maart 1998 Rapportnummer: 1998/083

Rapport. Datum: 25 maart 1998 Rapportnummer: 1998/083 Rapport Datum: 25 maart 1998 Rapportnummer: 1998/083 2 Klacht Op 11 juli 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Amerongen, met een klacht over een gedraging van de griffie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 927 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021

Rapport. Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021 Rapport Datum: 1 februari 2007 Rapportnummer: 2007/021 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Koninklijke Marechaussee op 20 april 2005 aan zijn moeder een noodpaspoort heeft verleend, afgaande op informatie

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

en. [32. 1-2.] Tweede Kamer, BI* i

en. [32. 1-2.] Tweede Kamer, BI* i en. [32. 1-2.] Tweede Kamer, BI* i Adres v. Holtheijer omtrent het in het openbaar verhuren van alle Staatsgebouwen die voor het krijgswezen geen nut hebben. [SS. L] MISSIVE, ingekomen in de zitting van

Nadere informatie

k ) \ J % N. dfrf/ Onderwijsraad 193/ Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft de eer aan

k ) \ J % N. dfrf/ Onderwijsraad 193/ Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft de eer aan MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN 1 WETENSCHAPPEN. Met /... bijlage.. N. dfrf/ AFDEELINQ HOOGER ONDERWIJS. Onderwijsraad Ikomen J-J-Lèd... 's9.d/.:.j! heeft de eer aan k ) I De Minister van Onderwijs,

Nadere informatie

lo-pen bo-ten ha-len ze-ven spa-nen ko-gels ne-gen re-gen ra-ket wa-ter ka-no va-ren dra-ven ma-nen zwe-ven ho-ge

lo-pen bo-ten ha-len ze-ven spa-nen ko-gels ne-gen re-gen ra-ket wa-ter ka-no va-ren dra-ven ma-nen zwe-ven ho-ge lo-pen bo-ten ha-len ze-ven spa-nen ko-gels ne-gen re-gen ra-ket wa-ter ka-no va-ren dra-ven ma-nen zwe-ven ho-ge Er staat een streepje onder een letter van het woord. Wat voor soort letter is dit?...

Nadere informatie

lllllllllllllllllllill 14.006591

lllllllllllllllllllill 14.006591 MOSZKOWICZ! i Mrt -n j! A D V O C A T E N U T R E C H T «Gemeente Utrecht ^ ^> Interne Bedrijven Juridische zaken Postbus 16200 3500 CE UTRECHT lllllllllllllllllllill 14.006591 Aangetekend verzenden nu

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 200 25 927 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1961 Nr. 11

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1961 Nr. 11 8 (1948) Nr. 13 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1961 Nr. 11 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België nopens samenvoeging van douanebehandeling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091

Rapport. Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 Rapport Datum: 29 maart 2005 Rapportnummer: 2005/091 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Directeur van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hem

Nadere informatie

TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKR IJ K DER N E D E RLAN DEN. JAARGANG 1954 No. 87

TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKR IJ K DER N E D E RLAN DEN. JAARGANG 1954 No. 87 10 (1954) No. 1 TRAGTATENBLAD VAN HET KONINKR IJ K DER N E D E RLAN DEN JAARGANG 1954 No. 87 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse en de Belgische Regering houdende een overeenkomst tot regeling

Nadere informatie

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid

De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid De Nederlandse burger over maatschappelijke betrokkenheid Kader en samenvatting onderzoeksresultaten 14 augustus 2007 Hoe heeft de maatschappelijke betrokkenheid zich in Nederland de afgelopen jaren ontwikkeld?

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr (1948) Ny. 10

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr (1948) Ny. 10 / 8 (1948) Ny. 10 TRACTATENBLAD VAN HLT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 226 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België nopens samenvoeging van douanebehandeiing

Nadere informatie

I. oen brief, doar den Inspecteur der ki.a. der 1J.S.B.

I. oen brief, doar den Inspecteur der ki.a. der 1J.S.B. 'a-gravenhage, 28 Maart 1935. Hierbij heb Ik de eer Uwer Excellenfie afsehríft am te bieden van: I. oen brief, doar den Inspecteur der ki.a. der 1J.S.B. gericht aan alle *.A. Cammwdantcn; 2. een opgave

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 juli 1998 Rapportnummer: 1998/285

Rapport. Datum: 16 juli 1998 Rapportnummer: 1998/285 Rapport Datum: 16 juli 1998 Rapportnummer: 1998/285 2 Klacht Op 12 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer ing. V. te 's-gravenhage, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 november 2001 Rapportnummer: 2001/374

Rapport. Datum: 29 november 2001 Rapportnummer: 2001/374 Rapport Datum: 29 november 2001 Rapportnummer: 2001/374 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Limburg-Noord onvoldoende onderzoek heeft verricht naar aanleiding van zijn aangifte

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8.

INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 8. %DVLVVFKRRO+HW3DOHW +HWKRXGHQYDQ HHQVSUHHNEHXUW INHOUDSOPGAVE SPREEK BEURT SPREEK BEURT IN GROEP 5 SPREEK BEURT IN GROEP 6 SPREEK BEURT IN GROEP 7. SPREEK BEURT IN GROEP 8. HOE BEREID IK MIJ N SPREEK BEURT

Nadere informatie

RAAD VAN DISCIPLINE in het ressort 's-gravenhage

RAAD VAN DISCIPLINE in het ressort 's-gravenhage RAAD VAN DISCIPLINE in het ressort 's-gravenhage Secretaeaat Pestbus 85850, 2508 CN 's-gravenhage telefoon (070) 354 70 54 telefax (070) 350 10 24 het secretahaat is telefonisch bereikbaar van rna t/m

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het beroep

Nadere informatie

5) Is het kind als wettig kind geboren of erkend of gewettigd?

5) Is het kind als wettig kind geboren of erkend of gewettigd? Vra~enlijst I. Bi j lage G-9-a 1) Was de betrokkene op 24 november 1975 Nederlander? Zo neen, dan is hij/zij het ook op 25 november 1975 of later niet, tenzij hi j/zi j aantoont dat hi j/zi j intussen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177

Rapport. Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177 Rapport Datum: 15 mei 1998 Rapportnummer: 1998/177 2 Klacht Op 23 december 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw Pr. te Rotterdam, ingediend door de heer mr. R., advocaat te

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068

Rapport. Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 Rapport Datum: 2 maart 2004 Rapportnummer: 2004/068 2 Klacht Verzoeker, slachtoffer van poging doodslag gepleegd door zijn ex-vriendin op 10 december 1999, klaagt erover dat het arrondissementsparket te

Nadere informatie

Marie Anne Tellegen overleefde de oorlog. Zij werd na de oorlog benoemd tot directeur van het Kabinet der Koningin (1945-1959).

Marie Anne Tellegen overleefde de oorlog. Zij werd na de oorlog benoemd tot directeur van het Kabinet der Koningin (1945-1959). Werkblad 1: Marie Anne Tellegen. Mijn naam is Marie Anne Tellegen. Ik ben geboren in het jaar 1893 in Arnhem. Mijn vader was burgemeester van Amsterdam van 1915 tot 1921. In februari 1944 kwam ik in de

Nadere informatie

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden? Frans. Waar en wanneer heb jij een taalcursus gevolgd? Ik heb geen taalcursus gevolgd.

Taal In welke taal worden de cursussen aangeboden? Frans. Waar en wanneer heb jij een taalcursus gevolgd? Ik heb geen taalcursus gevolgd. Erasmusbestemming: Toulouse, Frankrijk. Academiejaar: 2015 2016. Één semester Universiteit Waar is de universiteit ergens gelegen (in het centrum/ ver uit het centrum)? De universiteit is zeer centraal

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13 Kerstviering: Geloof, hoop en liefde 1. Samenzang : Ps alm 116: 1, 11 God heb ik lief, want die ge trouwe Heer Hoort m ijne stem, mijn s m ekingen, m ijn klagen Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem, al m

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 477 Wet van 2 december 2015, houdende bepalingen verband houdende met de instelling van de rechtsopvolgers van in Nederland gevestigde internationale

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HBT KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (F. 521.) BESLUIT van den 16den Augustus 1918, houdende nadere voorschriften betreffende het tooezicht op hier te lande vertoevende vreemdelingen. WIJ WILHELMINA,

Nadere informatie

w.ftf&> L ^W*; Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, secretaris- Generaa, MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

w.ftf&> L ^W*; Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, secretaris- Generaa, MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. w.ftf&> L ^W*; AFDEELING s^jv-2sj ^^^r. 'S-GRAVENHAGE, Z ^ ^ S ^ 192 Voor den Minister, De Secretaris-Generaal, secretaris- Generaa, L. 323 - '24-11100

Nadere informatie

STAATSBLAD. No. K 376 B E S L U 1 T van 26 Augustus 1950, KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Micro-editie uitgeverij 1978

STAATSBLAD. No. K 376 B E S L U 1 T van 26 Augustus 1950, KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Micro-editie uitgeverij 1978 STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN No. K 376 B E S L U 1 T van 26 Augustus 195, be palende de bekendmaking in het Staatsbiad van de op8mei 1948 te Bhiel, de op 13 Mei 1949 te s-gravenhage en

Nadere informatie

# e-&ravenhage»2 Maart 1933*

# e-&ravenhage»2 Maart 1933* f AFSCHRIFT. MINISTEEIE VAN ONDEKWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. 19 & 30 Maart 7*1 1004, Afdeeling g, $, DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, f : Gelezen een voorstel van de faculteit der

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Sector Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

opleiding BOA Wet op de rechterlijke organisatie

opleiding BOA Wet op de rechterlijke organisatie Deze reader geeft een overzicht van de die zijn genoemd, versie juni 2005. Hoofdstuk 2. Rechtspraak Afdeling 1. Algemene bepalingen Artikel 2 De tot de rechterlijke macht behorende gerechten zijn: a. de

Nadere informatie

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven Mr. A. J. H. L. ADAM WARNSVELD, 2 Februari 1948 Boschlaan 7 Beste Renzo, Reeds twee brieven kreeg ik van je va.der, de eene gedateerd 19 Januari en de andere 24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

P R 0 C E S V E R B A A L 578

P R 0 C E S V E R B A A L 578 P R 0 C E S V E R B A A L 578 WIJ FRANKEL, GERHARDUS LEONARDUS JOHANNES brigadier van politie Twente, Divisie Districts Ondersteuning, Afdeling Milieu HOSMAR, ALBERT JAN brigadier van politie Twente, district

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

v nc rv/i ft IngÉ-komc n /^^W :aico s / y - / MEN GELIEVE^OT&gET ANtjVOORD, NA*rôlau&ÏG 'S-GRAVENHAGE,

v nc rv/i ft IngÉ-komc n /^^W :aico s / y - / MEN GELIEVE^OT&gET ANtjVOORD, NA*rôlau&ÏG 'S-GRAVENHAGE, % WETENSCHAPPEN. "«Sfc. BERICHT OP SCHRIJVEN VAN BETREFFENDE v nc rv/i ft IngÉ-komc n /^^W :aico V 1 - WÊmJ* s / y - / MEN GELIEVE^OT&gET ANtjVOORD, NA*rôlau&ÏG HET ONDERWER^i^^^DAGTEBKENINGj HET NR. EN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 475 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet internationale misdrijven, de Wet overlevering inzake oorlogsmisdrijven

Nadere informatie

Ministerie van Defensie

Ministerie van Defensie Commandant Koninklijke Marechaussee MPC 58C Postbus 90615 2509 LP DEN HAAG 2 2 JUN 2010 Ambtsbericht i D1S2010008821 Op grond van artikel 36 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten BIJ beantwoording

Nadere informatie

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. (N*. 628.) WET van den 22sten April 1937, tot regeling van het zelfstandig uitoefenen van beroepen en bedrijven door vreemdelingen. BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN

Nadere informatie

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg

Bijwoorden: meer informatie geven over een werkwoord, een bijvoeglijk naamwoord een hele zin of een ander bijwoord - uitleg Je ziet hier een plaatje van een man die aan het lopen is. Over de manier van lopen kun je aanvullende informatie geven. The man is walking fast. The man is walking slowly. De man loopt snel. De man loopt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 september 1998 Rapportnummer: 1998/416

Rapport. Datum: 30 september 1998 Rapportnummer: 1998/416 Rapport Datum: 30 september 1998 Rapportnummer: 1998/416 2 Klacht Op 3 december 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer R. te Rotterdam, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

Staten (ow

Staten (ow Agt, It, Rita 91,coi - (ow Landsverordening tot wijziging van de Landsverordening in-, uit- en doorvoer (AB 2 no. GT 1), de Landsverordening inen uitvoer (AB 1989 no. GT 12), de Landsverordening accijns

Nadere informatie

Nota van B&W. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt

Nota van B&W. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp instellen van (hoger) beroep tegen de beslissing (op bezwaar) van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake de geweigerde ontheffing voor Windpark Haarlemmermeer

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK. Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van: Raad vanstate 201113051/1/V3. Datum uitspraak: 30 december 2011 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep

Nadere informatie

1 S we t e nschappen«

1 S we t e nschappen« m (k No vemb( 128 32. ' 11 Augustus 1933»No.3141»Af d. H. Û. Candidaten üandels- 1 S we t e nschappen«naar aanleiding van den hierbij wederom aangeboden brief d.d.8 Y. Augustus 1933»Afd.O.No.279 van Burgemeester

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 september 2001 Rapportnummer: 2001/293

Rapport. Datum: 26 september 2001 Rapportnummer: 2001/293 Rapport Datum: 26 september 2001 Rapportnummer: 2001/293 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn sollicitatiebrief van 6 maart 2000 heeft behandeld. Hij

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 84 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1951 No. 84 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 20 (1951) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1951 No. 84 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1998 1999 Nr. 204 26 027 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking tot het

Nadere informatie

VOORWOORD. Harold Hamersma

VOORWOORD. Harold Hamersma 1 VOORWOORD V W?. E - -. H 1973, C- 7-U. E? J. A F - ID ; -. E,. E. H N : 8,89 10,37. S : 20. E. M. Z. (L. D : D? W! ). E :. A,. V D G H 2017. E. E Z. H. H H 3 DUITSLAND ROOD ZV E ZV --- P Z. N 12 I, 2008.

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3

Vraag 1. Vraag 2. Ja. Vraag 3 Vraag 1 Ja, ik ben van mening dat de inspanningen er inderdaad op gericht moeten zijn dat zoveel mogelijk potentiële kiezers die in het buitenland woonachtig zijn kunnen deelnemen aan de verkiezing. Middels

Nadere informatie

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B.

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B. Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk -------- Beschikking A. - B. 1.1 Bij brief van 6 juni 2000 heeft de heer A. (hierna A.) aan de Raad van Toezicht (hierna de Raad) verzocht om een oordeel te geven over een

Nadere informatie

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het stelsel van functies en bezoldiging voor rechterlijke ambtenaren te herzien;

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het stelsel van functies en bezoldiging voor rechterlijke ambtenaren te herzien; Wet van. tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de herziening van de functie- en bezoldigingstructuur

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 99

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 99 8 (1948) No. 9 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 99 A. TITEL Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België nopens samenvoeging van douanebehandeling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270

Rapport. Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 Rapport Datum: 9 juli 1998 Rapportnummer: 1998/270 2 Klacht Op 4 november 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer B. te Voorburg, met een klacht over een gedraging van het Korps

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 857 Wet van 3 december 2009 tot wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere

Nadere informatie

Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301

Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 47 25 DP Den Haag Postbus 2030 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 743 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het treffen van een regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 december 2000 Rapportnummer: 2000/370

Rapport. Datum: 8 december 2000 Rapportnummer: 2000/370 Rapport Datum: 8 december 2000 Rapportnummer: 2000/370 2 Klacht Op 12 augustus 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer R. te Eindhoven, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie