JAARVERSLAG RAVON 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG RAVON 2005"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG RAVON 2005 In dit jaarverslag passeren de belangrijkste zaken met betrekking tot RAVON de revue. Er is zowel informatie over de vrijwilligersactiviteiten als over de werkorganisatie opgenomen. Een kortere versie van dit jaarverslag wordt opgenomen in het RAVON tijdschrift. Een bondige versie wordt als kleurenbrochure uitgegeven. De werkorganisatie van de Stichting RAVON is gehuisvest op de Radboud Universiteit te Nijmegen en op de Universiteit van Amsterdam (Werkgroep Monitoring). DONATEURS EN GEGEVENS Het aantal donateurs is in 2005 licht gegroeid naar 810. Veel donateurs zijn actief in het veld met inventariseren en monitoren. In 2005 werden opvallend veel gegevens ingestuurd: totaal konden we ruim records aan het landelijk databestand toevoegen! Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van Daarmee groeide het databestand tot over de waarnemingen. WEEKEINDEN RAVON organiseert jaarlijks twee inventarisatieweekeinden. Met Hemelvaart gaat de aandacht vooral uit naar amfibieën en reptielen. In oktober is er een vissenweekeinde. Hemelvaartweekeinde 2005 Noordelijke Veluwe Het traditionele Hemelvaartweekend vond in 2005 in de provincie Gelderland plaats. Tijdens het Hemelvaartweekend 2005 zijn in totaal 151 kilometerhokken onderzocht op het voorkomen van reptielen, amfibieën en vissen. Onderzoek heeft voornamelijk op het noordelijk en westelijk deel van de Veluwe en in het gebied tussen de westelijke Veluwe en het Veluwemeer plaatsgevonden. Daarnaast is één dag besteed om het voorkomen van de Italiaanse kamsalamander op de Kroondomeinen in kaart te brengen. Op het noordelijk en westelijk deel van de Veluwe liggen grote gebieden die niet of nauwelijks onderzocht zijn. De afwezigheid van onderzoek op dit deel van de Veluwe, blijkt ook uit het aantal te actualiseren kilometerhokken volgens het project de Inhaalslag. Waar mogelijk zijn tijdens het weekend gebieden te actualiseren kilometerhokken bezocht. Naast een bijdrage aan de Inhaalslag heeft het weekend ook nieuwe verspreidingsgegevens opgeleverd. Voor meer informatie over en de resultaten van het weekend, kunt u het rapport via de website ( downloaden. 1

2 Vissenweekeinde 2005 Noordwest Overijssel Tijdens dit vissenweekend zijn boten welwillend ter beschikking gesteld door SBB en Natuurmonumenten om De Wieden en de Weerribben te doorkruisen. In Flevoland werden de Kuindervaart en het Vollenhover Meer bevist. Er werden wel aandachtssoorten gevangen, zoals grote modderkruiper, bittervoorn, vetje en kroeskarper, maar niet in grote aantallen. Bij een verbeterd beheer moet daar nog zeker winst te halen zijn. Het bleek dat onze vangstgegevens een mooie aanvulling vormden op die van de beroepsvisserij op de Weerribben. Bij inventarisaties van de beroepsvisserij worden klein blijvende soorten meestal gemist. Voor meer informatie over en de resultaten van het weekend, kunt u het rapport via de website ( downloaden. WERKGROEPEN EN AFDELINGEN RAVON kent een aantal afdelingen en werkgroepen die actief zijn met inventarisatie, monitoring, onderzoek, bescherming, het geven van voorlichting en beheerswerk. Hieronder zijn de activiteiten van enkele van deze afdelingen en werkgroepen nader uiteengezet. RAVON-afdelingen Enkele bijzondere projecten die binnen de afdelingen spelen zijn de Drentse, Limburgse en Gelderse verspreidingsatlassen over de amfibieën en reptielen in die provincies die in voorbereiding zijn. In 2005 verscheen de werkatlas van de amfibieën en reptielen van Noord-Brabant. De realisatie van dit project gebeurde in een samenwerkingsverband van vrijwilligers en medewerkers van het RAVON-kantoor en met financiële steun van de Provincie, Stichting het Noordbrabants Landschap en Staatsbosbeheer (zie onder Projecten voor meer informatie). In Noord-Brabant wordt in een samenwerkingsverband tussen RAVON, Bureau Waardenburg en Bureau Natuurbalans Limes Divergens gewerkt aan een visatlas. Veel afdelingen verzorgden weer tal van lezingen en excursies, waarbij er ook steeds meer aandacht voor vissen komt. Diverse vrijwilligers van RAVON in Flevoland waren zeer actief binnen het rugstreeppaddenonderzoek dat door het RAVON-kantoor in hun provincie werd uitgevoerd. Werkgroep Monitoring RAVON Werkgroep Monitoring coördineert en onderhoudt twee meetnetten: het Meetnet Amfibieën (sinds 1997) en het Meetnet Reptielen (sinds 1994). Beide meetnetten maken deel uit van het NEM (Netwerk Ecologische Monitoring) en worden ondersteund door het Centraal Bureau voor de Statistiek en gefinancierd door de Directie Kennis van het Ministerie LNV. De monitoringsgegevens worden verzameld door ± 500 vrijwilligers die door het gehele land actief zijn. Naast het verzorgen van lezingen en excursies besteed de Werkgroep Monitoring veel tijd aan het bezoeken van vrijwilligers en hun monitoringslocaties. In 2005 lag de nadruk op het uitbreiden van het aantal meetlocaties van het Meetnet Amfibieën waarbij de kamsalamander speciale aandacht kreeg. 2

3 Het Publicatiebureau Het Publicatiebureau, al weer jarenlang gerund door Wim en Jacqueline Dinnessen, was aanwezig bij diverse lezingendagen en manifestaties, zoals de door de VOFF georganiseerde landelijke 2000-soortendag in het Nationaal Park Kennemerduin in het weekend van 21 en 22 mei, de opening van Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug in het voorjaar en de RAVONdag in november. Ook werden activiteiten van provinciale afdelingen bezocht. Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN) De WAN is een werkgroep die zich als doel heeft gesteld om onderzoek te doen naar de adder en zijn leefgebieden ten behoeve van een duurzaam behoud van de adder in Nederland. In 2005 heeft de WAN aan de volgende onderzoeksprojecten: populatieonderzoek (Meinweg in Limburg; Hijkerveld en Gasterse Duinen in Drenthe; Wolfhezerheide en Boswachterij Staphorst in Gelderland) overwintering & temperatuurverloop Hibernacula telemetrisch onderzoek genetisch variabiliteits-onderzoek In het kader van een afstudeeropdracht, aan de Universiteit Wageningen, wordt door een student de ruwe data van het genetisch onderzoek verder bewerkt. Vakinhoudelijk wordt deze student door de WAN begeleid. De WAN heeft verder ook gewerkt aan het Protocol Adderbeet, samen met het havenziekenhuis en het RIVM en aan een landelijk Adderbetenonderzoek. Voor dat laatste onderzoek is twee keer medewerking verleend aan een radio-interview en een viertal krantenartikelen. Werkgroep Poldervissen De werkgroep Poldervissen is opgericht in Het belangrijkste doel van de werkgroep Poldervissen is het onder de aandacht brengen van vissen die voorkomen in polderwateren. Resultaten van onderzoek en inventarisatie moeten hun weg vinden in het beleid, zodat dit beter afgestemd kan worden op de ecologische eisen die poldervissen stellen aan hun leefomgeving. In 2005 is de werkgroep Poldervissen gestart met het tweejarige project 'vissen in de West- Betuwe'. Een project waarmee beoogd wordt om meer met vrijwilligers in het veld visinventarisaties uit te voeren. Het project moet ervoor zorgen dat meer mensen in aanraking komen met (kleine)vissoorten van sloten, weteringen, plassen en (meestromende)nevengeulen. Het onderzoeksgebied is gelegen in het hart van Nederland en wordt begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek, snelweg A27 en rivier de Waal. De deelnemers leren vissoorten herkennen, hoe soorten het beste kunnen worden gevangen en waar en waarom vissen voorkomen. Naast het educatieve aspect is er voldoende ruimte om elkaar beter te leren kennen. De verzamelde gegevens worden niet alleen gepresenteerd in een rapport, maar ook opgenomen in de landelijke databank van RAVON. Verder zijn erin 2005 verschillende voordrachten gegeven, zoals een lezing over vissen voor de natuurclub Liempde. 3

4 RAVON-DAG Dit jaar was de RAVON-dag zeer succesvol; meer dan 240 donateurs, vrijwilligers, beheerders en andere geïnteresseerden kwamen naar de traditionele vergaderlocatie: de Radboud Universiteit in Nijmegen. De RAVON-dag 2005 stond dit jaar in het teken van Beheer in de praktijk. Gedurende de dag zijn meerdere lezingen gegeven en is een film over de adder op de Meinweg vertoond. Naast lezingen met betrekking tot het landelijke belang van beheer en de mogelijkheden binnen het subsidiestelsel Programma Beheer, is ook aandacht besteed aan verschillende vormen van regionaal beheer. De dag werd afgesloten met een lezing over de rol die vrijwilligers kunnen spelen bij het vaststellen en de uitvoer van beheer. Lezingen van de RAVON-dag 2005 zijn via de website ( te downloaden. DAGELIJKS BESTUUR EN ALGEMENE BESTUUR Het Dagelijks Bestuur van RAVON vergaderde in keer, het Algemeen Bestuur kwam 1 keer bij elkaar. Per januari 2005 bestond het Dagelijks Bestuur uit Jan Verhoeven (voorzitter ad interim), Guus Delger (penningmeester) en Rob Lenders (bestuurslid). Per 31 december 2005 bestond het Dagelijks Bestuur uit Rob Lenders (waarnemend voorzitter ad interim) en Guus Delger (penningmeester). Aan het eind van het jaar zijn een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuurslid gevonden, welke op 21 januari 2006 formeel zijn verkozen. Hero Prins is de nieuwe voorzitter en Frans van Erve is het nieuwe bestuurslid. SAMENWERKING RAVON participeert in enkele samenwerkingsverbanden op het gebied van natuuronderzoek en bescherming. RAVON is lid van de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna (VOFF) die onderzoeksactiviteiten door vrijwilligers op het gebied van planten en dieren coördineert. De VOFF entameert gezamenlijke projecten. Enkele voorbeelden zijn het realiseren van cursussen voor het werven van nieuwe vrijwilligers, inbreng bij de Inhaalslag Verspreidingsonderzoek en projecten op het gebied van laagdrempelige invoermodules voor waarnemingen en verbeteringen in de databases van de PGO s (EcoGrid-project). Tevens participeert RAVON in het Platform Soortbeschermende Organisaties (PSO) dat soortgerichte beschermingsactiviteiten op landelijk niveau behartigt. In 2005 heeft het PSO onder andere hard getrokken aan het tot stand komen van het nieuwe meerjarenprogramma soortenbeleid. Daarnaast is het PSO betrokken bij een aantal gedragscodes in het kader van ontheffingen van Flora en Fauna Wet. RAVON maakt ook deel uit van het NCN (Nederlands Centrum voor Natuuronderzoek), een consortium van de Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, afdeling Dieroecologie, afdeling Oecologie, afdeling Milieukunde, Stichting Bargerveen, SOVON Vogelonderzoek Nederland, VOFF en RAVON. In NCN-verband is ondermeer het rapport Visstandsbeheerplan stadswateren Nijmegen opgesteld, zijn colleges gegeven en zijn studenten geworven om in Nijmegen hun stage te lopen. 4

5 RAVON Werkgroep Monitoring werkt samen met de Universiteit van Amsterdam. Zo worden er bijvoorbeeld regelmatig colleges gegeven en studenten begeleid. RAVON participeert in het Vissennetwerk. Het Vissennetwerk is een netwerk van personen die informatie, kennis en ideeën uitwisselen, zowel vanuit een wetenschappelijke als praktische invalshoek, gericht op vissen, visserij en de leefomgeving van vissen. RAVON neemt actief deel aan het netwerk. Dit jaar is er gewerkt aan de thema s soort- en gebiedbescherming, vismigratie, benutting van visstanden en de bescherming van de paling. KANTOOR Interne organisatie In 2005 is een reorganisatie van het RAVON-kantoor in Nijmegen afgerond. Er zijn 2 teams opgericht: het team Vrijwilligers en Gegevens en het team Onderzoek en Bescherming. Medewerkers In 2005 waren 5 personen werkzaam bij RAVON in Amsterdam en 19 in Nijmegen. Alle medewerkers werken in deeltijd; in totaal gaat het om 2,4 fte in Amsterdam en 9,5 fte in Nijmegen. In Amsterdam waren werkzaam: Annie Zuiderwijk, Ingo Janssen, Gerard Smit, Edo Goverse en Hielke Praagman. In Nijmegen: Wilbert Bosman, Ronald Zollinger, Jeroen van Delft, Raymond Creemers, Frank Spikmans, Bjorn Prudon, Arnold van Rijsewijk, Jöran Janse, Wouter de Vries, Pieter de Wijer, Erik Jan Hofmeyer, Marjan Verdijk, Peter Frigge, Elvira Werkman, Annemarie van Diepenbeek, Rob van Westrienen, Alfred Ngwan, Hylke Bergisch en Annemarieke Spitzen. Op het kantoor in Nijmegen hebben een drietal vrijwilligers een grote bijdrage geleverd aan onder andere het invoeren van waarnemingen, het verbeteren van de bibliotheek en de donateursadministratie: Piet Spaans, Wouter Moerland en Andres Engelbert. Hartelijk dank voor jullie inzet! PROJECTEN Groot en klein RAVON heeft tal van grote en kleine projecten uitgevoerd in Voor een overzicht verwijzen we naar de publicatielijst achterin dit jaarverslag. De Inhaalslag Verspreidingsonderzoek De Inhaalslag Verspreidingsonderzoek, begonnen in 2004, is in 2005 doorgezet. Dit onderzoek, in opdracht van het ministerie van LNV, behelst het met vrijwilligers actualiseren van verouderde waarnemingen van een groot aantal amfibieën-, reptielen- en vissoorten. In 2005 waren er meer dan 200 vrijwillige deelnemers. Zij hebben in totaal in meer dan 1100 kilometerhokken gezocht naar amfibieën en reptielen. In grofweg 1/3 van de gevallen werd de soort op zijn oude vindplaats terug gevonden. In ¼ van de onderzochte kilometerhokken werd vastgesteld dat de soort er niet meer voorkomt. Ter illustratie laat de hier afgebeelde kaart zien welke resultaten er zijn geboekt voor de rugstreeppad in

6 Resultaten rugstreeppad Inhaalslag verspreidingsonderzoek In totaal werden er van de 1625 oude vindplaatsen (grijs) 497 in 2005 weer onderzocht, waarbij in 224 kilometerhokken (zwart) de soort opnieuw werd aangetroffen. 6

7 Atlas van reptielen en amfibieën in Nederland Dit jaar is voor de atlas subsidie verkregen van de provincie Gelderland en van de inmiddels opgeheven WARN (Werkgroep Amfibieën en Reptielen Nederland). Hiervoor zijn wij hen zeer erkentelijk! Door een interne reorganisatie van taken zijn de beide redacteuren Raymond Creemers en Jeroen van Delft vanaf half augustus voor een groot deel van hun tijd vrijgemaakt om aan de atlas te werken. Ook is er een nieuwe planning gemaakt voor het afronden van het manuscript: in de herfst van 2006 is het manuscript af en gaat het over naar de uitgever. De eindconcepten van de soortteksten zijn voor het eind van het jaar voor het laatste commentaar naar de soortauteurs gestuurd. De redacteuren kunnen zich in 2006 vooral richten op het schrijven van de algemene hoofdstukken. Soortbeschermingsplan Boomkikker De aanleg van basisbiotopen voor de boomkikker vordert minder snel dan in het plan staat vermeld. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een gebrek aan financiële middelen die rechtstreeks voor dit plan inzetbaar zijn. Budgetten moeten veelal gerealiseerd worden door mee te liften met andere (gebiedsgerichte)projecten, Programma Beheer, OBN, reconstructie, etc. Daardoor is er veel tijd aan voorbereiding en overleg nodig. Dat neemt niet weg dat er wel successen worden geboekt. De opmars van de boomkikker in de Achterhoek zet zich voort en in Zeeuws-Vlaanderen worden voorzichtig aan ook nieuwe leefgebieden in natuurontwikkelingsgebied verovert door de soort. Ook de eerste basisbiotopen in het kader van het LIFE AMBITION project werden in 2005 gerealiseerd. Soortbeschermingsplan knoflookpad Er zijn verschillende monitoringsonderzoeken uitgevoerd. In opdracht van de provincie Noord-Brabant is in het in 2003 visvrij gemaakte Rauwven onderzoek verricht naar de knoflookpad. Helaas is de knoflookpad niet gevonden en zijn de gevolgen van de aanwezigheid van de zonnebaars dus desastreus geweest voor deze populatie. Voor het leefgebied Toterfout, onderdeel van de landinrichting Wintelre-Oerle in de provincie Noord- Brabant, is een inrichtingsvisie opgesteld. In dit gebied wordt door waterschap de Dommel een ecologische verbindingszone gerealiseerd. In opdracht van het Geldersch Landschap zijn de terreinen, waarvan historische waarnemingen van de knoflookpad bekend zijn, in 2005 onderzocht. In het land van Vollenhove is een gebiedsdekkend onderzoek gedaan naar de verspreiding van de knoflookpad. De resultaten zijn gecombineerd met aanbevelingen voor beheer en inrichting van het gebied. Over het landgebruik van de knoflookpad in een agrarische omgeving was weinig bekend. In opdracht van de provincie Gelderland is vanaf 2003 onderzoek verricht aan het landgebruik van de knoflookpad in Groot Soerel Noord-Empe, een agrarisch gebied op de Veluwe. De resultaten zijn vertaald naar een knoflookpad-vriendelijk beheer en inrichting van de landhabitat in agrarische gebieden. In oktober is door Wilbert Bosman op het congres van de Societas Europaea Herpetologica een lezing gehouden over onderzoeken aan de landhabitat van de knoflookpad in een agrarische omgeving en in een rivierduinlandschap langs de Maas. 7

8 Soortbeschermingsplan vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad In 2005 is er een evaluatie geweest van het beschermingsplan vroedmeesterpad en geelbuikvuurpad. Dit heeft er onder andere toe bijgedragen dat er ook in 2005 budget beschikbaar was voor verdere coördinatie van het beschermingsplan van deze twee bedreigde soorten. In het voorjaar is een veldwerkdag met de leden van het Platform geelbuikvuurpad-vroedmeesterpad georganiseerd waarop beheersmaatregelen zijn uitgevoerd in groeve t Rooth. Met de leden van dit Platform kon vervolg worden gegeven aan de monitoring van de vroedmeesterpad. Het monitoren van de geelbuikvuurpad wordt professioneel gedaan. In opdracht van Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen is een plan aanpak voor de nabije toekomst opgesteld. Het plan behelst het opstellen van een beheerplan voor de habitats van beide soorten met behulp van vrijwilligers. Beide soorten hadden een goed jaar in Er is een driedaags bezoek gebracht aan Schaumberg voor overleg met Duitse onderzoekers. Hier leeft de meest noordelijke populatie van de geelbuikvuurpad in Europa en komt ook de vroedmeesterpad voor. In 2006 zullen Duitse vroedmeesterpad-specialisten een bezoek brengen aan Nederland voor een tweedaagse excursie gericht op deze soort. LIFE AMBITION project Het project is in 2005 serieus van start gegaan. In Drenthe is in 2005 een omvangrijk deelproject gerealiseerd, specifiek met de kamsalamander als doelsoort. Ook in Overijssel, Gelderland en Limburg zijn projectonderdelen in uitvoering gegaan, dat wil zeggen aanleg en herstel van het habitats van geelbuikvuurpad, vroedmeesterpad, knoflookpad, boomkikker en kamsalamander. Voor boomkikker is bijvoorbeeld in het Overijsselse Bornerbroek een groot project uitgevoerd. RAVON heeft alle wateren die hersteld gaan worden vooraf geïnventariseerd. In Zuid-Limburg zijn maatregelen genomen voor geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad. Dit betreft vooral het onderhoud en aanleg van voortplantingswateren en de bouw van stapelmuren die als schuilplaatsen dienen. Voor meer informatie over dit project kan de website worden geraadpleegd. Begrenzing Habitatrichtlijngebieden Het Ministerie van LNV heeft RAVON verzocht om de instandhoudingsdoelen van de kamsalamander te formuleren voor de aangewezen Habitatrichtlijngebieden (en enkele Vogelrichtlijngebieden). Voor een deel van die gebieden heeft RAVON bovendien adviezen verstrekt om de begrenzing te optimaliseren ivm aaneengesloten leefgebieden van de kamsalamander. Overigens loopt de (publieke) inspraak over de Habitatrichtlijngebieden nog door in Werkatlas amfibieën en reptielen in Noord-Brabant In 2005 verscheen de werkatlas van de amfibieën en reptielen van Noord-Brabant. De realisatie van dit project gebeurde in een samenwerkingsverband van vrijwilligers en medewerkers van het RAVON-kantoor en met financiële steun van de Provincie, Stichting het Noordbrabants Landschap en Staatsbosbeheer. Veel vrijwilligers van RAVON Noord-Brabant schreven een soorttekst of algemeen hoofdstuk en stelden foto s beschikbaar, die in kleur in 8

9 het rapport zijn opgenomen. Naast de soortteksten en enkele algemene hoofdstukken zijn per soort gedetailleerde verspreidingskaarten in kleur opgenomen. Zo n 280 waarnemers leverden de afgelopen decennia hun waarnemingen bij RAVON in. Hierdoor zijn nu circa verspreidingsgegevens uit Noord-Brabant voorhanden, waarmee dit een van de best onderzochte provincies is. Tijdens een geanimeerde middag met ruim 100 bezoekers is de werkatlas gepresenteerd. Dankzij de subsidies kon de werkatlas toegestuurd worden aan alle Brabantse donateurs van RAVON en aan tal van natuur- en milieuorganisaties in de provincie. Verspreiding rugstreeppad Flevoland De rugstreeppad is dé pioniersoort onder de Nederlandse amfibieën. Ze is zeer mobiel en altijd op zoek naar nieuwe geschikte leefgebieden. Dit is ook de reden dat zich in de provincie Flevoland bij de start van (bouw)projecten enkele malen problemen voor deden. Wanneer een terrein bouwrijp werd gemaakt dook daar ineens de rugstreeppad op. Omdat de soort beschermd is middels de Flora- en faunawet en internationale bescherming geniet middels de Habitatrichtlijn, bijlage 4 kon men niet verder met deze projecten. In opdracht van de Provincie Flevoland en het ministerie van LNV is in 2004 en 2005 Flevoland vlakdekkend onderzocht op het voorkomen van de rugstreeppad. Hieraan werkten 22 vrijwilligers mee. De resultaten van dit onderzoek dienen als basis voor het op te stellen managementplan rugstreeppad Flevoland. In dit managementplan zal worden aangegeven hoe met de rugstreeppad in bouwprojecten kan worden omgegaan. Soortbeschermingsplan gladde slang Noord-Brabant In opdracht van de Provincie Noord-Brabant is in 2005 een soortbeschermingsplan voor de gladde slang opgesteld. Twee medewerkers van het RAVON-kantoor hebben al jarenlang contact met de beheerders in alle leefgebieden van de gladde slang. Voor een goede afstemming en een breed draagvlak zijn tijdens drie werkbijeenkomsten de ideeën en wensen van deze beheerders verzameld. De gladde slang blijkt vooral last te hebben van versnippering, het achterwege blijven van beheer, of juist een te intensief beheer. Ondermeer de verwerving van grote stukken landbouwgrond biedt goede kansen om de situatie voor deze soort te verbeteren. Het plan is zeer praktisch van opzet en nu al zijn veel maatregelen, waaronder forse kapwerkzaamheden, uitgevoerd. Ook vanuit de aangrenzende Belgische leefgebieden is interesse om met de maatregelen aan de slag te gaan. Begin 2006 vindt de officiële presentatie van het plan plaats. Het Nederlands Soortenregister RAVON heeft in 2005 een bijdrage geleverd aan het Nederlands Soortenregister dat Museum Naturalis en EIS-Nederland in opdracht van het Ministerie van LNV hebben opgezet en onderhouden. Dit register vormt een ongekende bron van informatie over soorten die in Nederland voorkomen. Zo is er ondermeer taxonomische informatie te vinden, maar ook gegevens over het voorkomen en literatuur. RAVON heeft een bijdrage met betrekking tot amfibieën en reptielen geleverd. Zie voor meer informatie: 9

10 Gegevensleveringen RAVON krijgt jaarlijks honderden verzoeken om gegevens te leveren. De meeste kunnen gehonoreerd worden. RAVON vraagt voor het in bruikleen geven van de data een vergoeding voor de gemaakte kosten en een bijdrage in bestandsonderhoud en het coördineren van vrijwilligers. Deze vergoedingen zijn niet dekkend voor alle werkzaamheden die met het invoeren, controleren en beheren van honderdduizenden waarnemingen en met het coördineren van het vrijwilligersnetwerk gemoeid zijn. De gegevensleveringen zijn dus niet kostendekkend, maar RAVON vindt het van dusdanig groot belang, dat wel op deze ingeslagen weg wordt verder gegaan. Dit jaar werd via Het Natuurloket 64 maal opdracht voor de levering van gegevens verleend. Daarnaast zijn in 2005 twee abonnementen voor gegevenslevering afgesloten. Rechtstreeks bij RAVON zijn 24 opdrachten voor gegevensleveringen gegeven. Het aantal leveringen is ten opzichte van 2004 teruggelopen. Waarschijnlijk wordt dit veroorzaakt door het van kracht worden van een aanpassing aan de Flora- en faunawet, waardoor voor minder soorten een ontheffing moet worden aangevraagd. Gratis gegevensleveringen Wanneer gegevens gebruikt worden voor studiedoeleinden of voor de verbetering en/of bescherming van het leefgebied van reptielen, amfibieën of vissen, worden gegevens onder bepaalde voorwaarden kosteloos geleverd. Ook worden gegevens soms gratis geleverd als achtergrondinformatie voor het geven van advies en het afstemmen van het beheer op het voorkomen van soorten. Het aantal gratis gegevensleveringen lag dit jaar op 12. Helpdesk Voor een adequate bescherming van zowel de dieren als hun leefgebieden, wordt RAVON regelmatig benaderd voor het geven van informatie. De gestelde vragen kunnen grofweg onderverdeeld worden in kennisvragen en vragen over de verspreiding van soorten. Voor het beantwoorden van de laatst genoemde vragen, wordt ook gebruik gemaakt van de Landelijke databank. De kennisvragen zijn heel breed: determinatie, ziektes bij amfibieën, lesmateriaal, promotiemateriaal, inventarisatiemethodes, herkenning van individuele slangen, beheer- en inrichtingsvragen, gedrag van amfibieën en reptielen, wettelijke beschermingsmaatregelen enz. Naast lokale en regionale vraagstukken, wordt RAVON ook geraadpleegd voor grensoverschrijdende vragen. Nagenoeg alle helpdeskactiviteiten worden gratis afgehandeld. STUDENTEN EN ONDERWIJS Ook dit jaar werd middels een college in het Milieukundevak Natuurbeheer en ontwikkeling (Jeroen van Delft), deelgenomen aan het geven van onderwijs op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Uiteengezet is op welke manier PGO s en de vele vrijwilligers in Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan natuurbeheer en beleid. Cursussen over o.a. de herkenning en inventariseren van reptielen en amfibieën zijn gegeven voor Helicon Opleidingen Velp, gemeente Veghel en de provincie Noord-Brabant. 10

11 Annie Zuiderwijk en Ingo Janssen verzorgden voor de Universiteit van Amsterdam colleges (o.a. over de ringslang en zandhagedis). Daarnaast begeleidden ze studenten in de omgeving van Gouda, Amersfoort en IJmuiden met meetnetgerelateerde onderwerpen. Zes studenten hebben een stage bij RAVON in Nijmegen uitgevoerd. Zij werden begeleid door Wilbert Bosman en Frank Spikmans (zie de publicatielijst voor een overzicht). OPDRACHTGEVERS De opdrachtgevers (exclusief gegevensleveringen) in 2005 waren: Alterra (WOT-IN), Bosgroep Midden Nederland, Bureau Mertens, Bureau Waardenburg, Dienst Landelijk Gebied, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Europese Unie (LIFE-fonds), Geldersch Landschap, gemeentes Baarn, Nijmegen en Veghel, Helicon Opleidingen Velp, Landschap Overijssel, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Het Natuurloket, de provincies Drenthe, Flevoland, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant en Overijssel, Platform Soortenbeschermende Organisaties, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen Limburg, Unie van Waterschappen, Vereniging Natuurmonumenten, Vereniging Onderzoek Flora en Fauna en de waterschappen Reest en Wieden en Zuiderzeeland. Subsidies zijn ontvangen van Stichting tot Bevordering van de Herpetologie, provincie Groningen, Wereld Natuur Fonds en de WARN (Werkgroep Amfibieën en Reptielen Nederland). Wij zijn onze opdrachtgevers en subsidiegevers zeer erkentelijk voor het in RAVON gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking! WEBSITE De RAVON-website wordt veel bezocht en voorziet duidelijk in een behoefte. De vormgeving is echter inmiddels gedateerd en de informatie kan beter geordend worden. In 2006 zal de geheel hernieuwde site worden geopend. TIJDSCHRIFT Van het tijdschrift RAVON zijn in nummers verschenen (nrs. 19 tot en met 21). Het tijdschrift RAVON kent een gemiddelde oplage van 950 exemplaren. Het themanummer over de Inhaalslag (nr. 19) is in een grote oplage gedrukt en weid verspreid. INTERNATIONALE ZAKEN Tijdens het congres van de Societas Europaea Herpetologica in Bonn gaven Wilbert Bosman, Edo Goverse en Ingo Janssen lezingen over respectievelijk de landhabitat van de knoflookpad, het Meetnet Amfibieën en de invloed van o.a. versnippering op populatieontwikkelingen bij adder en levendbarende hagedis. Studenten van de Werkgroep Monitoring waren present met posterpresentaties over ringslang en zandhagedis. In november heeft Wilbert Bosman in Oberhausen de jaarlijkse dag van de Arbeitskreis Amphibien und Reptilien Nordrhein-Westfalen bezocht om contacten met Duitse 11

12 herpetologen te onderhouden met betrekking tot knoflookpad, geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad. FINANCIËN De omzet van RAVON Amsterdam en Nijmegen tezamen bedroeg ca ,-. De jaarrekening 2005 van RAVON gaat alleen over het deel van Nijmegen, daar de uitgaven van Amsterdam gescheiden zijn en via een Stichting lopen. De reserve van RAVON is licht gegroeid. In het begin van het jaar heeft het kantoor de boekhouding van de penningmeester overgenomen. Jarenlang heeft Guus Delger in zijn vrije tijd de volledige financiële administratie van RAVON Nijmegen gedaan. Guus, dank voor het vele werk! 12

13 PUBLICATIELIJST NCN-ACTIVITEITEN 16 juni: NCN-lezing Matt Goode, University of Arizona (USA). Onderzoek naar ratelslangen (J. van Delft) begeleiden 6 stagiaires (W. Bosman) meewerken aan opzet wetland cursus Milieukunde (W. Bosman) review artikel afscheid Piet Nienhuis (W. Bosman) ARTIKELEN Spikmans, F., Verspreidingsonderzoek naar amfibieën, reptielen en vissen. Natura 2005/2 jg. 102(2): Zollinger, R. & J. van Delft, Inhaalslag verspreidingsonderzoek reptielen, amfibieën en vissen. Aan de slag met de Inhaalslag. RAVON 19 jg. 7(1): 2-4. Spikmans, F. & N. van Kessel, Inhaalslag verspreidingsonderzoek amfibieën. Kamsalamanders gezocht. RAVON 19 jg. 7(1): 5-7. Diepenbeek, A. van, Inhaalslag beekvissen. Extra vrijwilligers voor veldwerk gevraagd. RAVON 19 jg. 7(1): Delft, J. van & B. Prudon, Inhaalslag verspreidingsonderzoek reptielen. RAVON 19 jg. 7(1): Rijsewijk, A. van, Rugstreeppadden in de Noordoostpolder. RAVON 19 jg. 7(1): Rijsewijk, A. van, Padden horror. RAVON 19 jg. 7(1): 20. Diepenbeek, A. van, Verspreidingsonderzoek naar amfibieën, reptielen en vissen vrijwilligers gezocht! De Composiet 2 (39 e jaargang), april 2005: Prudon, B. & R. Creemers, Veilig naar de overkant? RAVON 20 jg. 7(2): Strijbosch, H., A.H.P. Stumpel, R.C.M. Creemers, J.J.C.W. van Delft, A. Groenveld & D. Bauwens. Standaardlijst voor de Nederlandse namen van de Europese amfibieën en reptielen. RAVON 21 jg. 7(3): Buggenum, H. van & R. Creemers (2005). Vervroegde eiafzet bij de bruine kikker? Het berekende begin van de eiafzetperiode werd beïnvloed door het aantal meldingen. Natuurhistorisch Maandblad 94: S.N. Litvinchuk, A. Zuiderwijk & L.J. Borkin, (2005). Taxonomic status of Triturus vittatus (Amphibia: Salamandridae) in western Turkey: trunk vertebrae count, genome size and allozyme data. Amphibia-Reptilia 26: Zuiderwijk, A. (2005). Reptiel met pieken en dalen. De zandhagedis in het natuurbeheer. Natura 102(5): Goverse E. (red) (2005). RAVON Meetnet Amfibieën Mededelingen nr.16. RAVON Werkgroep Monitoring, Amsterdam 12p. Goverse E. (red) (2005). RAVON Meetnet Amfibieën Mededelingen nr.17. RAVON Werkgroep Monitoring, Amsterdam 16p. Zuiderwijk, A. (red) (2005). RAVON Meetnet Reptielen Nieuwsbrief nr. 32. RAVON Werkgroep Monitoring, Amsterdam 20p. Zuiderwijk, A. (red) (2005). RAVON Meetnet Reptielen Nieuwsbrief nr. 33. RAVON Werkgroep Monitoring, Amsterdam 20p. 13

14 Zuiderwijk, A. (red) (2005). RAVON Meetnet Reptielen Nieuwsbrief nr. 34. RAVON Werkgroep Monitoring, Amsterdam 20p. Bosman, W. & P.J.J van de Munckhof (in prep.). Terrestrial habitat use of the common spadefoot (Pelobates fuscus) in an agricultural environment and an old sanddune landscape. Proceedings Societas Europaea Herpetologica. Congress Bonn Bosman, W. (2005). Terrestrial habitat use of the common spadefoot in an agricultural environment and an old sanddune landscape. In: Programme and Abstract Societas Europeaea Herpetologica congress, 13th Ordinary General Meeting Bonn, Germany Bosman, W. & F. Van der Heijden (2005). Overwintering van amfibieën. RAVON 21. Jaargang 7(3) Bosman, W. (2005). Persbericht: Bedreigde knoflookpad uitgestorven door exotische zonnebaars. RAVON 21. Jaargang 7 (3) Rijsewijk A.C. van & J.J.C.W. van Delft, Gladde slang. In: Delft, J.J.C.W. van & W. Schuitema (red.): Werkatlas amfibieën en reptielen in Noord-Brabant. RAVON Noord- Brabant, Tilburg / Stichting RAVON, Nijmegen. Delft, J.J.C.W. van & A.C. van Rijsewijk, Levendbarende hagedis. In: Delft, J.J.C.W. van & W. Schuitema (red.): Werkatlas amfibieën en reptielen in Noord- Brabant. RAVON Noord-Brabant, Tilburg / Stichting RAVON, Nijmegen. Delft, J.J.C.W. van, Alpenwatersalamander. In: Delft, J.J.C.W. van & W. Schuitema (red.): Werkatlas amfibieën en reptielen in Noord-Brabant. RAVON Noord-Brabant, Tilburg / Stichting RAVON, Nijmegen. Rijsewijk A.C. van, Hoofdstukken: Gegevens verzamelen in het veld Pag.: 7-11 en Brabantse dialectwoorden voor amfibieën en reptielen. Pag.: In: Delft, J.J.C.W. van & W. Schuitema (red.): Werkatlas amfibieën en reptielen in Noord- Brabant. RAVON Noord-Brabant, Tilburg / Stichting RAVON, Nijmegen. RAPPORTEN Diepenbeek, A. van en R. Zollinger, Tussentijdse evaluatie Voorbereiding Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Beekvissen 2004 (beekprik, elrits, gestippelde alver, rivierdonderpad in beeksystemen). Stichting RAVON iov Expertise Centrum van Ministerie van LNV. Rapportnr Delft, J. van, Beoordeling rapport Bestevaer. Stichting RAVON in opdracht van Gemeente Baarn. Rapportnr Rijsewijk, A.C. van, Beheer voor reptielenbiotopen in het Bergher Bos. Stichting RAVON in opdracht van Vereniging Natuurmonumenten. Rapportnr Bosman, W. (2005). Landhabitat van de knoflookpad in een agrarische omgeving bij Groot Soerel - Noord-Empe. Stichting RAVON Rapportnr Prudon, B. en R. Zollinger, Eindrapportage Verspreidingsonderzoek Inhaalslag Reptielen 2004 (Muurhagedis, gladde slang, zandhagedis, adder, ringslang en hazelworm). Stichting RAVON i.o.v. Directie Kennis, Ministerie van LNV. Rapportnr Delft, J.J.C.W. van, Herpetofaunavriendelijk beheersadvies voor snelwegbermen langs de A1 en A50. Stichting RAVON, Nijmegen. Rapportnr

15 Delft, J.J.C.W. van & W. Schuitema, Werkatlas amfibieën en reptielen in Noord- Brabant. RAVON Noord-Brabant, Tilburg / Stichting RAVON, Nijmegen. Rapportnr Zollinger, R. en A. van Diepenbeek, Voorbereiding Inhaalslag Verspreidingsonderzoek Beekvissen (beekprik, elrits, gestippelde alver, rivierdonderpad in beeksystemen). i.o.v. Ministerie LNV. Stichting RAVON, Nijmegen, Rapportnr Bosman, W. (2005). Onderzoek naar het voorkomen van de knoflookpad in het Rauwven. Stichting RAVON. Rapportnr Bosman, W. (2005). De knoflookpad in het Land van Vollenhove. Stichting RAVON. Rapportnr Rijsewijk A.C. van, Amfibieën en vissen in een plangebied aan de rand van de Nieuwkoopse Plassen. Stichting RAVON. Rapportnr Prudon, B. en F. Spikmans, RAVON Hemelvaartweekend Gelderland Stichting RAVON, Nijmegen. Rapportnr Bosman, W. & W. de Vries ( 2005). Het voorkomen van de knoflookpad in terreinen van Het Geldersch Landschap. Stichting RAVON. Rapportnr Creemers, R.C.M. & J. Janse, Amfibieën en vissen in vier uiterwaarden in de Gelderse Poort. RAVON / Dienst Landelijk Gebied. Rapportnr Kleunen, A. van, J.H. Bouwman, R. Creemers, J. Janse & J.T. Smit (in prep) Beleidsmontoring OBN-Fuana VOFF-rapport. Zollinger, R. en A. van Diepenbeek, m.m.v. P. Frigge, G. Smit en E. Goverse. Instandhoudingsdoelstellingen en analyse begrenzingen Habitatrichtlijngebieden voor Kamsalamander (Triturus cristatus Laurenti, 1768). I.o.v. Ministerie LNV, Directie Natuur, Rapportnr Rijsewijk A.C. van, Inventarisatie natuurwaarden Moerdijkse Hoek. Amfibieën en vissen. VOFF. Janssen, I., Ringslangmonitoring Loenderveen, Rapportage RAVON Werkgroep Monitoring, Amsterdam. Spaans, P RAVON Vissenweekeinde 2005 Noord-West Overijssel. Stichting RAVON Rapportnr Arts, T. en R. van Eekelen, RAVON Vissenweekeinde West Brabant. Stichting RAVON Rapportnr Rijsewijk, A.C, Bosman, W. & R. Zollinger (2005).Gebiedsdekkend onderzoek naar het voorkomen van de rugstreeppad (Bufo calamita) in de Provincie Flevoland. Stichting RAVON Rapportnr Bosman, W. (2005). Inrichtingsvisie voor het leefgebied van de knoflookpad in Toterfout. Stichting RAVON Rapportnr Hoof, van, P.H., Brouwer, T. Crombaghs B.H.J.M.& W. Bosman (2005). De knoflookpad in Limburg. Resultaten monitoring Stichting RAVON, Bureau Natuurbalans/Limes Divergens. VOFF, J. Janse, W. Bosman, H.J.G.A. Limpens & A.. Spitzen, Kortenoord. VOFF rapportnr p. 15

16 BOEK Rijsewijk A.C. van, De tocht van een jonge hagedis. Levendbarende hagedissen op de Kerkeindsche Heide. Stichting RAVON m.m.v. Stichting Brabants Landschap en Stichting tot Bevordering van de Herpetologie. 79 p. PERSBERICHTEN Zomer: Bedreigde knoflookpad uitgestorven door exotische zonnebaars Eind november: Steeds meer kikkers in Nederland. Persbericht van CBS i.s.m. RAVON WM-Amsterdam : Poelen in het Noordal en Geuldal voor de vroedmeesterpad. Persbericht van Natuurmonumenten i.s.m. RAVON i.h.k.v. het project Life AMBITION STAGERAPPORTEN Dicke, I. (2005). Estimating the population size of IJdoorn. Stagerapport Universiteit van Amsterdam (Ingo Janssen & Annie Zuiderwijk) Roon, J. van. (2005). Ecologie van de Ringslang. Stagerapport Universiteit van Amsterdam (Ingo Janssen & Annie Zuiderwijk) Brinks, R.L. (2005). Estimating the grass snake (Natrix natrix) popultionsize of the trajectory t blauwe hoofd, part of the metapopulation of IJmeer lake. Stagerapport Universiteit van Amsterdam (Ingo Janssen & Annie Zuiderwijk) Koning, D. De (2005). Populatiegenetica van de Ringslang (Natrix natrix) in Nederland. Alterra, Wageningen. (m.m.v. Ingo Janssen) Dijk, van, P.M. &^R.P.J.H. Struijk (2005). Onderzoek naar de kwaliteit van de landhabitat en de voortplantingswateren van de knoflookpad (Pelobates fuscus Lauerenti, 1768) in de Overasseltse en Hatertse vennen. Stichting RAVON. Rapportnr S1, 52 p. Vleut, I.& W. Bosman (2005). Actuele verspreiding van de Italiaanse kamsalamander (Triturus carnifex) in Gelderland en een morfometrische vergelijking met de inheemse kamsalamander (Triturus cristatus). Stichting RAVON. Rapportnr S2, 25 p. Hout van der, M., (2005). De geelbuikvuurpad in Limburg in Stichting RAVON. Stagerapport S3, 34 p. Swemmer, P. & A. Wilmink (2005). Knoflookpadonderzoek in 2005 Groot Soerel en Noord-Empe. Stichting RAVON. Stagerapport 2005-S4, 40 p. Kasteel, S., van, De knoflookpad in een agrarische omgeving. Onderzoek naar de landhabitat en gewaskeuze, in het gebied Groot Soerel Noord-Empe. Stichting RAVON. Stagerapport 2005-S5, 40 p. EXCURSIES 10 april. amfibieënexcursie Natuurwerkgroep Liempde (A. van Diepenbeek, vrijwillig). 13 mei Avondexcursie amfibieën Huis ter Heide, Loon op Zand. Op verzoek van KNNV Tilburg e.o. (A. van Rijsewijk, vrijwillig). 15 mei Dongevallei, Tilburg. Bezoeken van gebied met inventariseerder(s). (A. van Rijsewijk, vrijwillig). 24 juni. Excursie reptielen Zuursche Duinen, nabij Steenbergen. (J. Janse) 27 augustus. Excursie reptielen Heikerveld. (W. de Vries) 16

17 19-21 augustus. Inventarisatieweekend reptielen op de Noordelijke Veluwe. (F. Spikmans) mei. Inventarisatieweekend rugstreeppad Texel. (F. Spikmans) 30 juli. Excursie amfibieën IJsseldal. Voorstonden (F. Spikmans) 4-8 mei. Hemelvaartweekend: excursies amfibieën en reptielen op en rond de Noordelijke Veluwe. (F. Spikmans & B. Prudon) 25 maart. Excursie heikikker in boswachterij Staphorst. Staphorst (F. Spikmans) 13 mei. Excursie amfibieën. Huis ter Heide. KNNV Tilburg e.o. (A. van Rijsewijk) 22 mei soortendag. Excursies in de Kennemerduinen o.l.v. I. Janssen, E. Goverse en M. van Straaten. april Diverse op de kamsalamander gerichte excursies in Twente (RAVON WM). april Excursie in Zundert voor vrijwilligers monitoring (Edo Goverse & Ingo Janssen) april Excursie in Wijk aan Zee (Edo Goverse & Axel Groenveld) mei Excursie voor bewoners van het gebied Groot Soerel en medewerkers van Vereniging Natuurmonunten in het kader van het onderzoek naar de landhabitat van de knoflookpad (Wilbert Bosman). mei 2005: Ringslangexcursie voor Poelenwerkgroep Eindhoven (Edo Goverse & Ingo Janssen) mei 2005: Kamsalamanderexcursie duinen Zuid Holland (Annie Zuiderwijk) mei 2005: Rugstreeppaddenexcursie Duinen Zuid-Kennemerland (Annie Zuiderwijk) juni 2005: Ringslangexcursie met wethouders van Amsterdam Noord (Ingo Janssen) juni 2005: ringslangexcursie bij Amsterdam (Ingo Janssen en Annie Zuiderwijk) juni 2005: Ringslangexcursie in Houten (Ingo Janssen) RADIO EN TELEVISIE Januari 2005: Vroege Vogels (radio)-interview over amfibieën en reptielen op de Natuurkalender (R. Creemers) Maart 2005: BNR Nieuwsradio: paddentrek (J. van Delft) Maart 2005: VARA ontbijtradio en TV Gelderland: paddenoverzetactie Apeldoorn (R. van Westrienen) 22 april 2005: Schooltelevisie Nieuws uit de Natuur, aflevering Sloot en Plas m.m.v. Wim de Wild (actieve waarnemer, namens RAVON) 1 mei 2005: Gert Jan Martens bij Vara s Vroege Vogels over groene kikkers 1 juni: kort telefonisch interview met Men at Work Tv-producties voor een programma over eetculturen in NL, thema kikkerbillen, door Rob van Westrienen 6 juli: radio-interview voor Radio Utrecht over koudbloedige dieren, door Annemarie van Diepenbeek maart 2005: L1 radio, telefonisch interview over de toename van de Muurhagedis in Maastricht met Ingo Janssen september 2005: Omroep Brabant, televisieopname en radio interview met betrekking tot het verdwijnen van de knoflookpad in het Rauwven door toedoen van de zonnebaars (W. Bosman) 17

18 TIJDSCHRIFTEN EN KRANTEN Februari 2005: kort stukje in Nieuwe Groene Carrière n.a.v. persbericht benoeming R. van Westrienen Mei 2005: Artikel in Dierenpraktijken op basis van interview met R. van Westrienen April 2005: artikel in Natura (KNNV) over Verspreidingsonderzoek naar amfibieën, reptielen en vissen (inhaalslag), door Frank Spikmans Mei 2005: Reformatorisch Dagblad: artikel over stekelbaars m.m.v. FS 6 juli 2005: Het gras ritselt; artikel Brabants Dagblad over boekje Arnold 29 november 2005: Nederland, kikkerland. Metro. Bericht n.a.v. persbericht van het CBS over de vooruitgang van een aantal amfibiesoorten Eind december: artikel in het AD over de nieuwe naamgeving van de herpetofauna Juni 2005: Utrechts Nieuwsblad: artikel over ringslang-monitoring in Houten. m.m.v. Ingo Janssen De eerste baan, veldbioloog. Interview met Frank Spikmans. Radboud magazine 1: September LEZINGEN, CURSUSSEN EN WORKSHOPS 5 februari: overleg met Vasiliy Kostyushin Oekraïne t.b.v. eventueel samenwerking over opzet reptielenmonitoring in Oekraïne; Gerard Smit, Ronald Zollinger en R. van Westrienen 12 februari: De geelbuikbuikvuurpad in Limburg. Lezing op de Genootschapsdag 2005 van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (W. Bosman). 17 maart: presentatie op Vissennetwerk: Van waarnemen tot soortbescherming. Utrecht (F. Spikmans) 17 maart: De knoflookpad. Een beetje vreemd is ie wel!. Lezing bij de presentatie van het rapport naar aanleiding van het onderzoek naar de knoflookpad in Drenthe (Valthe) (W.Bosman). 1 en 2 april: workshop/minicursus amfibieën en zandhagedis. KNNV Haarlem (A. van Diepenbeek & E. Goverse) 7 april: 10 april: dialezing amfibieën Natuurwerkgroep Liempde (A. van Diepenbeek, vrijwillig) mei: gemeente Veghel i.s.m. IVN Veghel: cursus herkennen en waarnemen amfibieën waarbij excursie inbegrepen (A. van Diepenbeek) VOFF-velddagen. Diverse veldexcursies voor een in natuur geïnteresseerd publiek, verspreid over Nederland door diverse vrijwilligers en medewerkers (J. van Delft). Voorjaar, 3 dagen: Verdiepingscursus amfibieën i.s.m. Helicon, Velp (J. van Delft) September, 1 dag: Basiscursus reptielen i.s.m. Helicon, Velp (J. van Delft) 3 september, 1 dag: workshop Gladde Slang, i.s.m. Staatsbosbeheer. Groote Peel (A. van Diepenbeek) 10 september, 1 dag: workshop Zandhagedis en Hazelworm. Leersum en Elst/Utrecht (A. van Diepenbeek) 26 september: dialezing amfibieën IVN Oss (A. van Diepenbeek, vrijwillig) 18

19 Oktober: Gastcollege voor het vak Natuurbeheer en -ontwikkeling voor Milieukundestudenten aan de Radboud Universiteit Nijmegen over de rol van PGO s en het gebruik van vrijwillig verzamelde natuurdata (J. van Delft). 10 november: dialezing amfibieën KNNV Deventer (A. van Diepenbeek, vrijwillig) 17 november: dialezing reptielen IVN Laarbeek (A. van Diepenbeek, vrijwillig) 1 september. Lezing actualiteiten natuurwetgeving. GA-overleg, Utrecht. (B. Prudon) 25 maart. Lezing Inhaalslag verspreidingsonderzoek amfibieën en reptielen in Overijssel. Staphorst (F. Spikmans) 13 april. Lezing Inhaalslag verspreidingsonderzoek amfibieën en reptielen in Drenthe. Assen (F. Spikmans) 29 maart. Lezing Inhaalslag verspreidingsonderzoek amfibieën en reptielen in Friesland. (F. Spikmans) mei. Cursus Amfibieën herkennen voor muskusrattenbestrijders (A. van Rijsewijk m.m.v. W. de Vries) 18 september. De levendbarende hagedis. Lezing n.a.v. presentatie boek: De tocht van een jonge hagedis. Natuurpunt afdelingen. Bertem (Leuven) België. (A. van Rijsewijk) 1 oktober. Terrestrial habitat use of the common spadefoot in an agricultural environment and an old sanddune landscape. Lezing op de 13 th Ordinary General Meeting, Societas Europaea Herpetologica, DGHT & DFG. Bonn, Germany, till (W. Bosman) Zuiderwijk, A., G. Smit, B. Daemen, I. Janssen & A. Groenveld (2005). Trends of reptile species in the Netherlands from long term monitoring. 5 th World Congress of Herpetology, Stellenbosch, Zuid Afrika june Bree, J.B. van, E.R. Plantaz & A. Zuiderwijk (2005). Dynamics in the sand lizard (Lacerta agilis) population at Forteiland, IJmuiden, the Netherlands. 13 th Ordinary General Meeting, Societas Europaea Herpetologica, DGHT & DFG. Bonn, Germany, till Goverse, E., G. Smit, A. Zuiderwijk & T. van der meij (2005). The National Amphibian Monitoring Program in the Netherlands and NATURA th Ordinary General Meeting, Societas Europaea Herpetologica, DGHT & DFG. Bonn, Germany, till Janssen, I., A. Zuiderwijk, A. van Strien & B. Daemen (2005). Long term Reptile Mon itoring in the Netherlands: The Viper and Viviparous lizard. 13 th Ordinary General Meeting, Societas Europaea Herpetologica, DGHT & DFG. Bonn, Germany, till Janssen, I. (2005). Verbreitung und Bestandssituation der Ringelnatter in den Niederlanden. Internationale Fachtagung Verbeitung, Ökologie und Schutz der Ringelnatter (Natrix natrix). Neustadt am Rübenberge, 19t/m Janssen, I. (2005). Ökologie der Ringelnatter im Raum Amsterdam. Internationale Fachtagung Verbeitung, Ökologie und Schutz der Ringelnatter (Natrix natrix). Neustadt am Rübenberge, 19t/m Roon. J. van, I. Dicke, R. Brinks, A. Zuiderwijk & I. Janssen (2005). Capture and recapture of Grass snakes near Amsterdam. 13 th Ordinary General Meeting, Societas Europaea Herpetologica, DGHT & DFG. Bonn, Germany, till

20 april 2005: lezing over de Ringslang in gemeentehuis Houten (Ingo Janssen) juni 2005: VOFF velddag in het Gooi (Ingo Janssen) april 2005: Workshop Ringslang in Amsterdam Noord (Annie Zuiderwijk & Ingo Janssen) OVERIG Bijdrage aan Winterslaap (Tialda Hoogeveen). Jeugdboek van de KNNV. Bijdrage van R. Creemers & A. van Rijsewijk. Bijdrage aan proefschrift Gerben van Geest: macrophyte succession in floodplain lakes. Levering van informatie en data over vegetatie in uiterwaarden. R. Creemers Bijdrage aan Nederlands Soortenregister van Naturalis, i.o.v. Ministerie van LNV. Input m.b.t. amfibieën en reptielen (J. van Delft) Bijdrage d.m.v. interview aan scriptie: Global change (Rene Rector) over klimaatsveranderingen (R. Creemers) Beoordeling eindconcept Richtlijnen voor inspectie en onderhoud van faunavoorzieningen. In opdracht van RWS, Dienst Weg en Waterbouwkunde. (B. Prudon) Productie en verspreiding van schepnetten (F. Spikmans) Bijdrage aan rapport: Mertens, F., Het voorkomen van matig en strikt beschermde soorten in de nieuwe N201-zone te Aalsmeer. Adviesbureau Mertens, Wageningen. F. Spikmans. Bijdrage aan: VOFF-rapport: Voorstudie informatievoorziening F&F Veluwe (F. Spikmans) PRESENTATIES 2000-soortendag Kennemerduinen, 22 mei. RAVON-stand Wim en Jacqueline Dinnessen en excursies door W. Dinnessen, E. Goverse en I. Janssen. Natuurinformatiemarkt. Jubileum Vogelrevalidatie Centrum Zundert. 25 en 26 juni. RAVON stand. A. van Rijsewijk m.m.v. J. Stoutjesdijk en W. Schuitema. Vogelfestival Oostvaardersplassen, 27 en 28 augustus. Combinatie met VOFF-stand (K. Joosten, J. Janse, L. Sparrius, E. Werkman). RAVON-dag, 12 november Stand RAVON-publicatiebureau en Werkgroep Monitoring. 20

RAVON JAARVERSLAG 2007

RAVON JAARVERSLAG 2007 RAVON JAARVERSLAG 2007 reptielen amfibieën vissen onderzoek Nederland Gelderse vissers s nachts in actie Foto: Maaike Pouwels Voorkant: rivierdonderpad (Cottus perifretum) Foto: Paul van Hoof RAVON heeft

Nadere informatie

Jaarverslag RAVON 2003 & 2004

Jaarverslag RAVON 2003 & 2004 Jaarverslag RAVON 2003 & 2004 In dit jaarverslag over de jaren 2003 en 2004 passeren de belangrijkste zaken met betrekking tot RAVON de revue. Er is zowel informatie over de vrijwilligersactiviteiten als

Nadere informatie

RAVON Hemelvaartweekend

RAVON Hemelvaartweekend RAVON Hemelvaartweekend Gelderland, Limburg en Noord-Brabant 2007 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND RAVON Hemelvaartweekend Gelderland, Limburg en Noord-Brabant 2007 Een rapportage van RAVON

Nadere informatie

Veldinventarisatie ringslang en levendbarende hagedis A37, omgeving Zwartemeer

Veldinventarisatie ringslang en levendbarende hagedis A37, omgeving Zwartemeer Veldinventarisatie ringslang en levendbarende hagedis A37, omgeving Zwartemeer Veldinventarisatie in opdracht van Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud Opgesteld door Stichting RAVON R.P.J.H. Struijk

Nadere informatie

Monitoring en inventarisatie reptielen en amfibieën Loonse en Drunense Duinen / Huis ter Heide

Monitoring en inventarisatie reptielen en amfibieën Loonse en Drunense Duinen / Huis ter Heide Monitoring en inventarisatie reptielen en amfibieën Loonse en Drunense Duinen / Huis ter Heide 2010 Mark Klerks November 2010 Inleiding: Het jaar 2010 kwam maar langzaam op gang. Vooral het voorjaar was

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18 van RAVON Afdeling Utrecht Maart 2015

Nieuwsbrief 18 van RAVON Afdeling Utrecht Maart 2015 Nieuwsbrief 18 van RAVON Afdeling Utrecht Maart 2015 Contactpersoon RAVON Utrecht Wim de Wild wim.de.wild@ziggo.nl tel. 030-6963771 RAVON Utrecht verstuurt onregelmatig een nieuwsbrief naar de RAVON waarnemers

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vrijwilligers beschermen

Meerjarenplan. Vrijwilligers beschermen Meerjarenplan Vrijwilligers beschermen 2008 t/m 2012 Vrijwilligers beschermen Stichting RAVON RAVON zet zich, samen met haar betrokken donateurs en vrijwilligers, al jaren in voor de bescherming van reptielen,

Nadere informatie

Eindrapport. Rugstreeppad en kleine modderkruiper ter plaatse van en direct rond de Hoefweg noord en zuid te Lansingerland

Eindrapport. Rugstreeppad en kleine modderkruiper ter plaatse van en direct rond de Hoefweg noord en zuid te Lansingerland Eindrapport Rugstreeppad en kleine modderkruiper ter plaatse van en direct rond de Hoefweg noord en zuid te Lansingerland Eindrapport Rugstreeppad en kleine modderkruiper ter plaatse van en direct rond

Nadere informatie

AMFIBIEËN EN REPTIELEN IN HET PLANGEBIED EN OMGEVING VAN DE UITBREIDINGSLOCATIE RENDAC TE SON

AMFIBIEËN EN REPTIELEN IN HET PLANGEBIED EN OMGEVING VAN DE UITBREIDINGSLOCATIE RENDAC TE SON AMFIBIEËN EN REPTIELEN IN HET PLANGEBIED EN OMGEVING VAN DE UITBREIDINGSLOCATIE RENDAC TE SON AMFIBIEËN EN REPTIELEN IN HET PLANGEBIED EN OMGEVING VAN DE UITBREIDINGSLOCATIE RENDAC TE SON juni 2007 In

Nadere informatie

Vissenweekend Overijssel 2013

Vissenweekend Overijssel 2013 Vissenweekend Overijssel 2013 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Vissenweekend Overijssel 2013 Een rapportage van RAVON M.E. Schiphouwer & A. de Bruin December 2013 STICHTING RAVON POSTBUS

Nadere informatie

Onderzoek naar de waarde van een ponyweide aan de Nemelerbergweg 17a (Zwolle) voor de knoflookpad.

Onderzoek naar de waarde van een ponyweide aan de Nemelerbergweg 17a (Zwolle) voor de knoflookpad. Onderzoek naar de waarde van een ponyweide aan de Nemelerbergweg 17a (Zwolle) voor de knoflookpad. REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Onderzoek naar de waarde van een ponyweide aan de Nemelerbergweg

Nadere informatie

Onderzoek naar kamsalamander, grote modderkruiper, kleine modderkruiper en bittervoorn in de Oeverlanden langs de Linge

Onderzoek naar kamsalamander, grote modderkruiper, kleine modderkruiper en bittervoorn in de Oeverlanden langs de Linge Onderzoek naar kamsalamander, grote modderkruiper, kleine modderkruiper en bittervoorn in de Oeverlanden langs de Linge REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Onderzoek naar kamsalamander, grote

Nadere informatie

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde.

Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Quickscan FF-wet voor ontwikkelingen aan Wedderstraat 18 te Vlagtwedde. Status Definitief Datum 7 april 2015 Handtekening Matthijs

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Kris Joosten, Tamira Hankman & Raymond Creemers Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van RAVON op 18 april 2009

Jaarverslag 2008. Kris Joosten, Tamira Hankman & Raymond Creemers Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van RAVON op 18 april 2009 Jaarverslag 2008 Kris Joosten, Tamira Hankman & Raymond Creemers Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van RAVON op 18 april 2009 STICHTING RAVON POSTBUS 1413 6501 BK NIJMEGEN www.ravon.nl kantoor@ravon.nl

Nadere informatie

RAVON midzomer vissenweekend

RAVON midzomer vissenweekend RAVON midzomer vissenweekend 2010 Overijssel REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND RAVON Midzomer Vissenweekend 2010 Overijssel RAVON Midzomer Vissenweekend 2010 Overijssel Karin Didderen Juli

Nadere informatie

RAVON Vissenweekend 2007 Biesbosch

RAVON Vissenweekend 2007 Biesbosch RAVON Vissenweekend 2007 Biesbosch REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND RAVON Vissenweekend 2007 Biesbosch Frank Spikmans en Rombout van Eekelen oktober 2008 STICHTING RAVON POSTBUS 1413 6501

Nadere informatie

aanvullend veldonderzoek onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde vissen locatie Hoge Weide, Leidsche Rijn, Utrecht rapportnummer

aanvullend veldonderzoek onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde vissen locatie Hoge Weide, Leidsche Rijn, Utrecht rapportnummer aanvullend veldonderzoek onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde vissen locatie Hoge Weide, Leidsche Rijn, Utrecht rapportnummer 200841 aanvullend veldonderzoek vissen Locatie Hoge Weide, Leidsche

Nadere informatie

RAVON Hemelvaartweekend

RAVON Hemelvaartweekend RAVON Hemelvaartweekend Noord-Holland 2008 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND RAVON Hemelvaartweekend Noord-Holland 2008 Een rapportage van RAVON J.E. Herder & K. Pluis augustus 2008 m.m.v.

Nadere informatie

Groene glazenmaker in de provincie Groningen

Groene glazenmaker in de provincie Groningen Groene glazenmaker in de provincie Groningen Groene glazenmaker in de provincie Groningen Groene glazenmaker in de provincie Groningen Tekst: Albert Vliegenthart Met medewerking van: Herman de Heer, Henk

Nadere informatie

HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM

HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING WATERHOVEN OOST TE ALBLASSERDAM

Nadere informatie

Bosbeheer voor reptielen en amfibieën. Jeroen van Delft

Bosbeheer voor reptielen en amfibieën. Jeroen van Delft Bosbeheer voor reptielen en amfibieën Jeroen van Delft Opbouw lezing Habitateisen herpetofauna Gesloten bos Open plekken en brede bermen Randen, mantels en zomen Dood hout Water in en bij het bos Steilkanten,

Nadere informatie

Waarnemingenoverzicht 2013

Waarnemingenoverzicht 2013 Dit waarnemingenoverzicht omvat 2013. Er zijn weer heel veel waarnemingen aan het databestand toegevoegd. De resultaten zijn net als voorgaande jaren weergegeven in de vorm van kaarten per soort. Per soortgroep

Nadere informatie

Rapportage: Eric Verkaik Veldwerk: Elmar Prins. Quickscan. Spankerenseweg 20 Dieren

Rapportage: Eric Verkaik Veldwerk: Elmar Prins. Quickscan. Spankerenseweg 20 Dieren Rapportage: Eric Verkaik Veldwerk: Elmar Prins Quickscan Spankerenseweg 20 Dieren februari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Gegevens plangebied... 2 3 Methode... 3 4 Resultaten... 3 4.1 Bureaustudie...

Nadere informatie

RAVON Hemelvaartweekeind

RAVON Hemelvaartweekeind RAVON Hemelvaartweekeind Veluwe en Achterhoek 2016 Peter Frigge RAVON Hemelvaartweekeind Veluwe en Achterhoek 2016 Colofon Status uitgave: Rapportnummer: 2016.000 Datum uitgave: 9 maart 2017 Titel: RAVON

Nadere informatie

Verspreidingsonderzoek vissen 2008 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND

Verspreidingsonderzoek vissen 2008 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Verspreidingsonderzoek vissen 2008 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Verspreidingsonderzoek vissen 2008 Een rapportage van RAVON In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Inventarisatie beschermde vissen met behulp van vrijwilligers in het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland 2008

Inventarisatie beschermde vissen met behulp van vrijwilligers in het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland 2008 Inventarisatie beschermde vissen met behulp van vrijwilligers in het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland 2008 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Inventarisatie beschermde vissen met

Nadere informatie

Verspreidingsonderzoek vissen 2009

Verspreidingsonderzoek vissen 2009 Verspreidingsonderzoek vissen 2009 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Verspreidingsonderzoek vissen 2009 Een rapportage van RAVON In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nadere informatie

Onderzoek naar kamsalamander, grote modderkruiper, kleine modderkruiper en bittervoorn in de Oeverlanden langs de Linge

Onderzoek naar kamsalamander, grote modderkruiper, kleine modderkruiper en bittervoorn in de Oeverlanden langs de Linge Onderzoek naar kamsalamander, grote modderkruiper, kleine modderkruiper en bittervoorn in de Oeverlanden langs de Linge REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Onderzoek naar kamsalamander, grote

Nadere informatie

Eindrapport DAGVLINDERS OP HET ZEEHOSPITIUMTERREIN TE KATWIJK

Eindrapport DAGVLINDERS OP HET ZEEHOSPITIUMTERREIN TE KATWIJK Eindrapport DAGVLINDERS OP HET ZEEHOSPITIUMTERREIN TE KATWIJK Eindrapport DAGVLINDERS OP HET ZEEHOSPITIUMTERREIN TE KATWIJK rapportnr. 2016.2200 oktober 2016 In opdracht van: Rho adviseurs voor leefruimte

Nadere informatie

Nieuwsbrief 21 van RAVON Afdeling Utrecht Juli 2016

Nieuwsbrief 21 van RAVON Afdeling Utrecht Juli 2016 Nieuwsbrief 21 van RAVON Afdeling Utrecht Juli 2016 Contactpersoon RAVON Utrecht Wim de Wild wim.de.wild@ziggo.nl tel. 030-6963771 RAVON Utrecht verstuurt onregelmatig een nieuwsbrief naar de RAVON waarnemers

Nadere informatie

Jaarverslag Kris Joosten & Raymond Creemers Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van RAVON op 19 april 2008

Jaarverslag Kris Joosten & Raymond Creemers Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van RAVON op 19 april 2008 1 Stichting RAVON Jaarverslag 2007 Jaarverslag 2007 Kris Joosten & Raymond Creemers Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van RAVON op 19 april 2008 STICHTING RAVON POSTBUS 1413 6501 BK NIJMEGEN www.ravon.nl

Nadere informatie

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN

Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN Groengebied Amstelland AB 16-04-2009 Agendapunt 8 Ecologische verbinding Holendrechter- en Bullewijkerpolder BIJLAGE 2: NOTA VAN UITGANGSPUNTEN De Holendrechter- en Bullewijkerpolder als ontbrekende schakel

Nadere informatie

Resultaten veldwerk t.b.v. de ontwikkeling van kansenkaarten voor beschermde vissoorten in Flevoland

Resultaten veldwerk t.b.v. de ontwikkeling van kansenkaarten voor beschermde vissoorten in Flevoland Resultaten veldwerk t.b.v. de ontwikkeling van kansenkaarten voor beschermde vissoorten in Flevoland REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Resultaten veldwerk t.b.v. de ontwikkeling van kansenkaarten

Nadere informatie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie

1 NATUUR. 1.1 Natuurwetgeving & Planologie 1 NATUUR 1.1 Natuurwetgeving & Planologie De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking

Nadere informatie

Nieuwsbrief 8 van RAVON Afdeling Utrecht juli 2012

Nieuwsbrief 8 van RAVON Afdeling Utrecht juli 2012 Nieuwsbrief 8 van RAVON Afdeling Utrecht juli 2012 Contactpersoon RAVON Utrecht Wim de Wild Couwenhoven 7221 3703 HW Zeist wim.de.wild@ziggo.nl tel. 030-6963771 RAVON Utrecht verstuurt onregelmatig een

Nadere informatie

RAVON jaarverslag 2010 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND

RAVON jaarverslag 2010 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND RAVON jaarverslag 2010 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Een jaar vol samenwerking De rode draad van dit jaar was samenwerking. Natuurlijk met onze actieve vrijwilligers en donateurs maar

Nadere informatie

Inhaalslag verspreidingsonderzoek

Inhaalslag verspreidingsonderzoek 19 7(1) 2005 1 Inhaalslag verspreidingsonderzoek Voor de tweede achtereenvolgende keer verschijnt RAVON in de vorm van een themanummer, waarbij een bepaald onderwerp volop in de schijnwerpers wordt gezet.

Nadere informatie

Quick scan flora en fauna

Quick scan flora en fauna Quick scan flora en fauna onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen locatie Tilburgseweg 1 Quick scan flora en fauna Locatie Tilburgseweg 1, projectleider: S.J.

Nadere informatie

Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg

Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg Nieuwsbrief Versie: oktober 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Zoogdieren 3. Herpetofauna 4. Vlinders 5. Overig 6. Colofon Wat dragen de ecoducten bij de Zwaluwenberg bij aan

Nadere informatie

TOELICHTING FLORA- EN FAUNAWET

TOELICHTING FLORA- EN FAUNAWET BUREAU NATUURBALANS - LIMES DIVERGENS BV Natuuronderzoek gastransportleiding Hommelhof Zuid-Limburg BIJLAGE 1 TOELICHTING FLORA- EN FAUNAWET De Flora- en faunawet regelt de bescherming van dier- en plantensoorten

Nadere informatie

Herstel biodiversiteit in Noord-Brabant,

Herstel biodiversiteit in Noord-Brabant, Herstel biodiversiteit in Noord-Brabant, hoe doen we dat en werkt het? Wiel Poelmans Programma Natuur Provincie Noord-Brabant Wat komt er aan de orde? Positie biodiversiteit in natuurbeleid Waarom, wat,

Nadere informatie

Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven projectnummer:

Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven projectnummer: Memo Opdrachtgever: Gemeente Bodegraven projectnummer: 035.00.03.00.00 Aan: Gemeente Bodegraven Van: Mevrouw drs. A.A. Schwab Onderwerp: Actualisatie natuurwaardenonderzoek Bodegraven-Oost Datum: 13-11-2013

Nadere informatie

Ecologisch onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan voor een terrein ten zuiden van Harmelen

Ecologisch onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan voor een terrein ten zuiden van Harmelen Ecologisch onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan voor een terrein ten zuiden van Harmelen - notitie - Oktober 2010 W 511 Natuur-Wetenschappelijk Centrum Noorderelsweg 4a 3329 KH Dordrecht 078-6213921

Nadere informatie

Actualisatie quick scan Flora- en faunawet voor de deelgebieden 9 en 10 van Greenpark Aalsmeer

Actualisatie quick scan Flora- en faunawet voor de deelgebieden 9 en 10 van Greenpark Aalsmeer Actualisatie quick scan Flora- en faunawet voor de deelgebieden 9 en 10 van Greenpark Aalsmeer Actualisatie quick scan Flora- en faunawet voor de deelgebieden 9 en 10 van Greenpark Aalsmeer juni 2009 In

Nadere informatie

HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING VAN DIJKZICHT-ZUID TE ZUILICHEM

HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING VAN DIJKZICHT-ZUID TE ZUILICHEM HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING VAN DIJKZICHT-ZUID TE ZUILICHEM HET VOORKOMEN VAN DE RUGSTREEPPAD IN HET PLANGEBIED EN DIRECTE OMGEVING VAN DIJKZICHT-ZUID TE ZUILICHEM

Nadere informatie

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182

Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk GM-0055696 16 februari 2012 313182 Betreft Actualisatie locatieonderzoek natuurwaarden 1 Aanleiding In 2007 is door Grontmij het Locatieonderzoek natuurwaarden Projectlocatiegebied

Nadere informatie

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen

Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari Herindelingsverkiezingen Inventarisatie verkiezingen tot 1 januari 2008 leden van het Europees Parlement 10 juni 2004 leden van de gemeenteraden maart 2006 leden van de provinciale staten maart 2007 leden van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Het voorkomen van vleermuizen, amfibieën en vissen in het gebied van de stedelijke uitbreidingslocatie te Elst. 1 INLEIDING...

INHOUDSOPGAVE. Het voorkomen van vleermuizen, amfibieën en vissen in het gebied van de stedelijke uitbreidingslocatie te Elst. 1 INLEIDING... INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 METHODE... 3 2.1 VLEERMUIZEN... 3 2.2 AMFIBIEËN... 3 2.3 VISSEN... 3 3 RESULTAAT... 4 3.1 VLEERMUIZEN... 4 3.2 AMFIBIEËN... 4 3.3 VISSEN... 4 4 CONCLUSIE... 5 LITERATUUR...

Nadere informatie

Hierbij treft u aan de antwoorden op de vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de monitoring in het kader van Natura 2000 (ingezonden 7 juni 2013).

Hierbij treft u aan de antwoorden op de vragen van het lid Dijkgraaf (SGP) over de monitoring in het kader van Natura 2000 (ingezonden 7 juni 2013). > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Natuur & Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

De knoflookpad in de Meinweg

De knoflookpad in de Meinweg De knoflookpad in de Meinweg Opkweken en uitzetten als laatste redmiddel Ben Crombaghs Paul van Hoof Bureau Natuurbalans - Limes Divergens B.V. Verspreiding in Nederland in drie tijdsintervallen Landelijk

Nadere informatie

RAVON jaarverslag 2012. Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland

RAVON jaarverslag 2012. Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland RAVON jaarverslag 2012 Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland Jaarverslag 2012 Kris Joosten & Raymond Creemers juni 2013 STICHTING RAVON POSTBUS 1413 6501 BK NIJMEGEN www.ravon.nl kantoor@ravon.nl

Nadere informatie

Verslag RAVON Utrecht Excursie Landgoed Den Treek Henschoten 10 april 2010

Verslag RAVON Utrecht Excursie Landgoed Den Treek Henschoten 10 april 2010 Verslag RAVON Utrecht Excursie Landgoed Den Treek Henschoten 10 april 2010 Inleiding Op 10 april is een excursie gehouden op landgoed Den Treek Henschoten vanuit Ravon Utrecht. Doel van deze excursie was

Nadere informatie

De amfibieën en reptielen

De amfibieën en reptielen n e d e r l a n d s e f a u n a 9 De amfibieën en reptielen van nederland n e d e r l a n d s e f a u n a 9 De amfibieën en reptielen van nederland onder redactie van r ay m o n d c.m. creemers j e r

Nadere informatie

achterhoekse beekprikken + kammen in vledder adderkop op herhaling + nieuwe voorzitter

achterhoekse beekprikken + kammen in vledder adderkop op herhaling + nieuwe voorzitter Betuwepijn Eigenlijk is deze kwestie te gemakkelijk voor een columnist. Een bal die klaar is gelegd voor een enorm, 360 graden rond en meters hoog doel. Maakt niet uit waar je heen trapt, hij kan er alleen

Nadere informatie

Voedsel: Regenwormen, muggenlarven, libellen, kokerjuffers, slakken en insecten.

Voedsel: Regenwormen, muggenlarven, libellen, kokerjuffers, slakken en insecten. Dit profiel dient gelezen, geïnterpreteerd en gebruikt te worden in combinatie met de leeswijzer, waarin de noodzakelijke uitleg van de verschillende paragrafen vermeld is. Kamsalamander (Triturus cristatus)

Nadere informatie

Soortenbescherming. Buitenevenementen

Soortenbescherming. Buitenevenementen Soortenbescherming en Buitenevenementen Bron www.drloket.nl Flora en faunawet en buitenevenementen Bron www.drloket.nl Pagina 1 Buitenevenementen Wilt u een evenement in de buitenlucht organiseren? Dan

Nadere informatie

Kwakbollen nummer 2 december 2008 Nieuwsbrief van RAVON Noord-Brabant

Kwakbollen nummer 2 december 2008 Nieuwsbrief van RAVON Noord-Brabant Kwakbollen nummer 2 december 2008 Nieuwsbrief van RAVON Noord-Brabant Kwakbollen is de nazaat van Kwakbollen en Konthamers het afdelingsblad van de RAVONafdeling N-Brabant. Samenstelling: Kees Marijnissen

Nadere informatie

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse

memo INLEIDING GEBIEDSBESCHERMING ZAND/ZON/ c.c.: datum: 22 augustus 2013 Achterweg 48, Lisse memo aan: van: OG ZAND/ZON/130372 c.c.: datum: 22 augustus 2013 betreft: Achterweg 48, Lisse INLEIDING Bij alle ruimtelijke ingrepen moet rekening gehouden worden met de aanwezige natuurwaarden in en om

Nadere informatie

Flora- en faunabemonstering Capreton en Linge

Flora- en faunabemonstering Capreton en Linge Flora- en faunabemonstering Capreton en Linge Rapport: VA 2010_06 Opgesteld in opdracht van: Tijhuis Ingenieurs BV Juni, 2010 door: I.L.Y. Spierts Statuspagina Statuspagina Titel: Flora- en faunabemonstering

Nadere informatie

ACTUALISERENDE QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET UITBREIDING WAGENINGEN

ACTUALISERENDE QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET UITBREIDING WAGENINGEN ACTUALISERENDE QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET UITBREIDING WAGENINGEN ACTUALISERENDE QUICK SCAN FLORA- EN FAUNAWET UITBREIDING WAGENINGEN juni 2009 In opdracht van: Bouwfonds Postbus 1 3800 AA Amersfoort

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Kris Joosten & Raymond Creemers Vastgesteld door de bestuurder en goedgekeurd door Raad van Toezicht van RAVON op 31 maart 2011

Jaarverslag 2010. Kris Joosten & Raymond Creemers Vastgesteld door de bestuurder en goedgekeurd door Raad van Toezicht van RAVON op 31 maart 2011 Kris Joosten & Raymond Creemers Vastgesteld door de bestuurder en goedgekeurd door Raad van Toezicht van RAVON op 31 maart 2011 STICHTING RAVON POSTBUS 1413 6501 BK NIJMEGEN www.ravon.nl kantoor@ravon.nl

Nadere informatie

De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda

De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda De ringslang een bijzondere bewoner van Gouda Uit de serie Natuur in Gouda 10 2 colofon tekst: Cyclus, gemeente Gouda en RAVON lay-out: Steenbergen Ontwerp Studio foto s: André van Kleinwee en Richard

Nadere informatie

18 februari Natuurwetgeving in het Westland Paul Moerman & Wouter Wubben

18 februari Natuurwetgeving in het Westland Paul Moerman & Wouter Wubben 18 februari 2014 Natuurwetgeving in het Westland Paul Moerman & Wouter Wubben 2 Voorstellen Paul Moerman Adviseur Ecologie, Projectmedewerker Groen Team Projecten Afdeling IBOR (Inrichting & Beheer Openbare

Nadere informatie

Reflectie op lezing Kees Bastmeijer

Reflectie op lezing Kees Bastmeijer Reflectie op lezing Kees Bastmeijer Hoe werkt de natuurwet door in de decentralisatie van het natuurbeleid: verantwoordelijkheden en kansen voor de provincies 4 e Flora en Faunacongres Nijmegen, 18 januari

Nadere informatie

Beatrixstraat te Halfweg

Beatrixstraat te Halfweg 7 Beatrixstraat te Halfweg Waarnemingen Op 12 maart 2012 is het plangebied bezocht door een ecoloog. Ter plaatse is beoordeeld of er sprake is van aanwezigheid of potentiele aanwezigheid van beschermde

Nadere informatie

verwachting zullen de aanwijzingsbesluiten vóór oktober 2010 definitief worden. Voorlopig wordt daarom getoetst aan de bestaande gebiedsdocumenten.

verwachting zullen de aanwijzingsbesluiten vóór oktober 2010 definitief worden. Voorlopig wordt daarom getoetst aan de bestaande gebiedsdocumenten. E c o l o g i e Voor onderhavig bestemmingsplan is het noodzakelijk te beoordelen of er sprake is van eventuele effecten op de Ecologische Hoofdstructuur en/of gebieden die zijn beschermd in het kader

Nadere informatie

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg

Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Concrete begrenzing EHS en GHS in het plangebied Voorste Stroom te Tilburg Opdrachtgever: gemeente Tilburg Maart 2009 Antonie van Diemenstraat 20 5018 CW Tilburg 013-5802237 Eac@home.nl Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage 11. Onderzoek rugstreeppad (Oranjewoud, 2012)

Bijlage 11. Onderzoek rugstreeppad (Oranjewoud, 2012) Bijlage 11 Onderzoek rugstreeppad (Oranjewoud, 2012) Bijlage 11 Onderzoek rugstreeppad (Oranjewoud, 2012) Memo datum 13 juni 2012 aan Andre Rotteveel SGN van ir. Martijn Korthorst, ecoloog Oranjewoud

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Kris Joosten & Raymond Creemers Vastgesteld door de bestuurder en goedgekeurd door Raad van Toezicht van RAVON juli 2012

Jaarverslag 2011. Kris Joosten & Raymond Creemers Vastgesteld door de bestuurder en goedgekeurd door Raad van Toezicht van RAVON juli 2012 Kris Joosten & Raymond Creemers Vastgesteld door de bestuurder en goedgekeurd door Raad van Toezicht van RAVON juli 2012 STICHTING RAVON POSTBUS 1413 6501 BK NIJMEGEN www.ravon.nl kantoor@ravon.nl 024-7410600

Nadere informatie

HEIDE ROZENDAALSE VELD EN ROZENDAALSE ZAND. Beleidsnota

HEIDE ROZENDAALSE VELD EN ROZENDAALSE ZAND. Beleidsnota HEIDE ROZENDAALSE VELD EN ROZENDAALSE ZAND 2005 Beleidsnota Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Doelen...3 3 Uitgewerkte randvoorwaarden op juridisch en beleidsinhoudelijk vlak...4 3.1 Europees beleid...4

Nadere informatie

Inventarisatie beschermde vissoorten Vreeland

Inventarisatie beschermde vissoorten Vreeland Inventarisatie beschermde vissoorten Vreeland Rapport: VA2008_11 Opgesteld in opdracht van: Tijhuis Ingenieurs BV Maart, 2008 door: R. Caldenhoven Statuspagina Statuspagina Titel: Inventarisatie beschermde

Nadere informatie

Bijlage 2 Uitvoeringsprojecten biodiversiteit en leefgebieden. Voorbeeld 1 Leefgebieden gladde slang in De Kempen (binnen EHS)

Bijlage 2 Uitvoeringsprojecten biodiversiteit en leefgebieden. Voorbeeld 1 Leefgebieden gladde slang in De Kempen (binnen EHS) Bijlage 2 Uitvoeringsprojecten biodiversiteit en leefgebieden Voorbeeld 1 Leefgebieden gladde slang in De Kempen (binnen EHS) Inleiding In 2006 heeft RAVON in opdracht van de Provincie Noord-Brabant het

Nadere informatie

GRIENDTSVEENPARK - EMMEN

GRIENDTSVEENPARK - EMMEN GRIENDTSVEENPARK - EMMEN ecologisch vervolgonderzoek colofoon 22 februari 2007 - veldwerk Hub Cuppen, Frank Mertens, Bram Schenkeveld - tekst Bram Schenkeveld - productie bureau Schenkeveld Visstraat 1,

Nadere informatie

Amfibieën in de verbindingszone Kaaistoep - Drijflanen in. Tilburg Frank Spikmans & Arnold van Rijsewijk

Amfibieën in de verbindingszone Kaaistoep - Drijflanen in. Tilburg Frank Spikmans & Arnold van Rijsewijk Amfibieën in de verbindingszone Kaaistoep - Drijflanen in Tilburg 2015 Frank Spikmans & Arnold van Rijsewijk Amfibieën in de verbindingszone Kaaistoep Drijflanen in Tilburg 2015 Frank Spikmans & Arnold van

Nadere informatie

Voorstel aan dagelijks bestuur

Voorstel aan dagelijks bestuur Voorstel aan dagelijks bestuur Datum vergadering 17-09-2013 Agendapunt 5 Steller / afdeling E. Leuver / Stafunit Algemene Dienst Openbaar Ja Bestuurder J.J. Schrijen Bijlage(n) 1 Programma Bestuur, externe

Nadere informatie

Verslag Excursie Kombos 28 5 2011 Ravon Utrecht

Verslag Excursie Kombos 28 5 2011 Ravon Utrecht Verslag Excursie Kombos 28 5 2011 Ravon Utrecht Op zaterdag 28 mei 2011 is er vanuit RAVON Utrecht een excursie georganiseerd naar het Kombos te Maarsbergen. Het doel van de excursie was om deelnemers

Nadere informatie

Quick-scan Inrichting Van Wijk Valkenswaard

Quick-scan Inrichting Van Wijk Valkenswaard Quick-scan Inrichting Van Wijk Valkenswaard DE GROOT ECOLOGISCH ADVIES EN INRICHTING Quick-scan Inrichting Van Wijk Valkenswaard In opdracht van: Bosgroep Zuid Nederland Juni 2014 DE GROOT ECOLOGISCH ADVIES

Nadere informatie

Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert

Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert Bureaustudie natuurwaarden Nijverheidstraat te Nederhemert Datum : 30 oktober 2014 Opdrachtgever : Pouderoyen BV Opgesteld door : ir. N. Arts Projectnummer : P14-0202 Inleiding Initiatiefnemer is voornemens

Nadere informatie

Vrijwilligers zetten Kamsalamanders en Modderkruipers op de Natura 2000 kaart

Vrijwilligers zetten Kamsalamanders en Modderkruipers op de Natura 2000 kaart lavende fs^atuur Ondervraag i miljoen Nederlanders en het zou een wonder zijn als u 20 bewoners aantreft die ooit een Kamsalamander (Triturus cristatus) én Grote modderkruiper (Misgurnusfossilis) met hun

Nadere informatie

Deze wet beschermt van ongeveer 500 van de dier- en plantensoorten die in Nederland

Deze wet beschermt van ongeveer 500 van de dier- en plantensoorten die in Nederland Bijlage 3. Ecologie B3.1. Beleidskader Aanleiding en doel De beoogde ontwikkeling betreft de bouw van 31 woningen op een deels braakliggende kavel en delen van zeer diepe achtertuinen (zie ook paragraaf

Nadere informatie

quick scan flora en fauna onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen

quick scan flora en fauna onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen quick scan flora en fauna onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen ijzerman advies ruimtelijke ordening & ecologie locatie Duyn en Daelseweg 2, Nuland rapportnummer

Nadere informatie

Mitigatie en compensatieplan rugstreeppad

Mitigatie en compensatieplan rugstreeppad Mitigatie en compensatieplan rugstreeppad Mitigatie en compensatieplan rugstreeppad Auteur Opdrachtgever Projectnummer Ingen foto omslag T. Ursinus In den Eng Investment 11.148 december 2011 Voortplantingswater

Nadere informatie

Onderzoek flora en fauna

Onderzoek flora en fauna Onderzoek flora en fauna 1. Conclusie Geconcludeerd wordt dat voor de beoogde functieveranderingen geen ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet vereist is. Hierbij dient wel gewerkt te worden

Nadere informatie

Prioritaire soorten amfibieën, reptielen en vissen in Noord-Brabant

Prioritaire soorten amfibieën, reptielen en vissen in Noord-Brabant Prioritaire soorten amfibieën, reptielen en vissen in Noord-Brabant Prioritaire soorten amfibieën, reptielen en vissen in Noord-Brabant Een rapportage van RAVON in opdracht van de Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel

Quick scan ecologie. Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Quick scan ecologie Mientweg 5 & 29 te Lutjewinkel Samenvatting Inhoud H 01 Aanleiding Voor de Mientweg 5 en Mientweg 29 te Lutjewinkel wordt een ruimtelijke ontwikkeling voorbereidt. Het gaat om de ontwikkeling

Nadere informatie

Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg

Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg Monitoring Ecocorridor Zwaluwenberg Nieuwsbrief Versie: januari 2015 Ringslang bij het Wasmeer Inhoud 1. Inleiding 2. Zoogdieren 3. Herpetofauna 4. Erosie 5. Internationaal 6. Colofon Wat dragen de ecoducten

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de kaartmodule NEM Meetnet Amfibieën

Handleiding voor het gebruik van de kaartmodule NEM Meetnet Amfibieën Handleiding voor het gebruik van de kaartmodule NEM Meetnet Amfibieën http://www.ravon.nl/kaartmodule Versie 1.1 30 maart 2015 Edo Goverse p.a. IBED/UvA Postbus 93501 1090 EA Amsterdam 020-525 7331 e.goverse@uva.nl

Nadere informatie

Quick scan flora en fauna begraafplaats Montfoort

Quick scan flora en fauna begraafplaats Montfoort Quick scan flora en fauna begraafplaats Montfoort Onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en gebieden en toetsing aan de wet- en regelgeving voor natuur. Definitief Gemeente Montfoort Grontmij

Nadere informatie

EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? Master scriptie planologie

EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? Master scriptie planologie EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland? Master scriptie planologie D.F.G. van Nuland 2012 EHS-herijking van invloed op uiterwaardentransitie in Utrecht en Gelderland?

Nadere informatie

Gemeente Heusden Quick-scan Wethouder van Buulweg Nieuwkuijk

Gemeente Heusden Quick-scan Wethouder van Buulweg Nieuwkuijk Life+/Blues in the Marshes, actie A-4 Gemeente Heusden Quick-scan Wethouder van Buulweg Nieuwkuijk DE GROOT ECOLOGISCH ADVIES EN INRICHTING Gemeente Heusden Quick-scan Wethouder van Buulweg Nieuwkuijk

Nadere informatie

Briefrapport. aanleiding en methode. SAB Arnhem B.V. datum: 30 januari betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1

Briefrapport. aanleiding en methode. SAB Arnhem B.V. datum: 30 januari betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1 Briefrapport van: ons kenmerk: SAB Arnhem B.V. KUEN/80685 datum: 30 januari 2009 betreft: Quick scan Flora en Fauna, Bloksteegweg 1 aanleiding en methode Aan de Bloksteegweg 1, te Borne (gemeente Borne)

Nadere informatie

Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH)

Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) Projectplan ontheffingsaanvraag Flora- en faunawet drie bebouwingslocaties te Rozenburg (ZH) september 2009

Nadere informatie

Verspreidingsonderzoek reptielen en amfibieën 2008

Verspreidingsonderzoek reptielen en amfibieën 2008 Verspreidingsonderzoek reptielen en amfibieën 2008 REPTIELEN AMFIBIEËN VISSEN ONDERZOEK NEDERLAND Verspreidingsonderzoek reptielen en amfibieën 2008 Een rapportage van RAVON In opdracht van het ministerie

Nadere informatie

Beschrijving plangebied bron: Koopman & Ingberg (2009)

Beschrijving plangebied bron: Koopman & Ingberg (2009) NOTITIE Aan : Ministerie van Defensie, Dienst Vastgoed Defensie T.a.v. : De heer S. van der Meulen Van : Drs. R. Felix Datum : 19 september 2012 Ons kenmerk : 12-125 Uw kenmerk : 3001528 Onderwerp : QS

Nadere informatie

RAVON Vissenweekend 2010 Utrecht

RAVON Vissenweekend 2010 Utrecht RAVON Vissenweekend 2010 Utrecht RAVON Vissenweekend 2010 Utrecht Rémon ter Harmsel Maart 2010 STICHTING RAVON POSTBUS 1413 6501 BK NIJMEGEN www.ravon.nl Stichting RAVON Colofon 2011 Stichting RAVON, Nijmegen

Nadere informatie

Quick scan flora en fauna

Quick scan flora en fauna Quick scan flora en fauna onderzoek naar beschermde natuurwaarden ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen locatie Kerkstraat 57 Riel (gemeente Goirle) Quick scan flora en fauna Locatie Kerkstraat 57,

Nadere informatie

Amfibieën. Peter Harrewijn 9 maart 2017 IVN Steilrand

Amfibieën. Peter Harrewijn 9 maart 2017 IVN Steilrand Amfibieën Peter Harrewijn 9 maart 2017 IVN Steilrand Inhoud Welkom / voorstellen Reptiel/amfibie? Padden / kikkers / salamanders / exoten Ziekten / plagen Poelen Wetgeving Beheer Vragen Peter Harrewijn

Nadere informatie

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet

Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Ruimtelijke ontwikkelingen en de Flora- en faunawet Inleiding Praktisch overal in Nederland komen beschermde soorten flora en fauna voor. Bekende voorbeelden zijn de aanwezigheid van rugstreeppadden op

Nadere informatie

Stichting RAVON. Jaarrekening 2014. Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen

Stichting RAVON. Jaarrekening 2014. Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen. Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Stichting RAVON Jaarrekening 2014 Vestigingsadres Natuurplaza, Toernooiveld 1, 6525 ED Nijmegen Postadres Postbus 1413 6501 BK Nijmegen Balans per 31 december 2014 ( x 1.00) 31-12-2014 31-12-2013 Activa

Nadere informatie