Cliënt in Beeld-Prijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliënt in Beeld-Prijs"

Transcriptie

1 Cliënt in Beeld-Prijs 2013 Samenhang en Samenspel Juryrapport april 2013

2 Inhoudsopgave Samenstelling jury pagina 2 Inleiding pagina 3 Thema pagina 3 Voordrachten pagina 4 Jurering pagina 12 Nominaties pagina 13 Winnaar juryprijs pagina 13 Speciale vermeldingen pagina 13 Samenstelling jury Voorzitter Jan Hamming, voorzitter commissie Werk en Inkomen VNG Extern lid Alinda van Bruggen, adviseur WagenaarHoes; o.a. vraagstukken over samenwerking in het publiek domein Extern lid Maarten de Gouw, bureaucoördinator Koepel WMO-raden Lid Klaas Elling, raadslid Landelijke Cliëntenraad en lid werkgroep congres Adviseur Gerrit van der Meer, voorzitter Landelijke Cliëntenraad Adviseur Branko Hagen, beleidsadviseur Landelijke Cliëntenraad Secretaris Barbara Bosman, office manager Landelijke Cliëntenraad 2

3 Inleiding De Landelijke Cliëntenraad (LCR) organiseert jaarlijks een landelijk congres over Cliëntenparticipatie. Tijdens dit congres reikt de LCR de Cliënt in Beeld-prijs uit aan een cliëntenraad of lid daarvan die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het bevorderen, verder vormgeven of verbeteren van cliëntenparticipatie. Iedereen kan een cliëntenraad of lid van een cliëntenraad voordragen die volgens hem/haar voldoet aan het jaarlijks vastgestelde thema. Jury Voorafgaand aan het congres stelt de LCR een jury samen. De jury beoordeelt de ingezonden voordrachten en maakt een selectie. De geselecteerde voordrachten worden besproken en hieruit nomineert de jury een aantal kandidaten. Van de genomineerde kandidaten wordt een korte film gemaakt. Tijdens het congres worden twee prijzen uitgereikt: de juryprijs en de publieksprijs. Juryprijs De jury wijst één van de genomineerde voordrachten aan als winnaar. De winnaar ontvangt een bronzen beeldje en een geldbedrag van 2.500,- Publieksprijs Tijdens het congres worden de filmpjes van alle genomineerden getoond. De deelnemers aan het congres kiezen door stemming de winnaar van de publieksprijs. De winnaar ontvangt een glasobject en een geldbedrag van 2.500,- Thema Het thema van de Cliënt in Beeld-prijs 2013 is Samenhang en Samenspel. Dit jaar zocht de LCR (leden van) cliëntenraden die met elkaar, vanuit verschillende beleidsterreinen, de belangen van cliënten behartigen. Of vanuit verschillende raden binnen de sociale zekerheid. De (leden van) cliëntenraden signaleren samen een probleem, zoeken onderling contact en besluiten gezamenlijk actie te ondernemen. Op de site van de LCR werden hiervoor verschillende voorbeelden geschetst: - Cliëntenraad WWB en WMO die samen overleggen en advies uitbrengen; - Cliëntenraad UWV die samen met een WWB cliëntenraad een enquête houdt onder de achterban om daarna verbetervoorstellen te doen aan gemeenten én UWV; - Cliëntenraad WWB die samen met de medezeggenschapsraad van een school in kaart brengt hoe kwetsbare leerlingen van school naar werk kunnen komen. Uiteraard zijn er meerdere goede voorbeelden te bedenken. Ook was het mogelijk om een ontwikkeld instrument voor te dragen dat door een raad of raden is ontwikkeld en waarmee tot samenwerking kon worden gekomen. 3

4 Voordrachten De LCR heeft 13 voordrachten ontvangen voor de Cliënt in Beeld-prijs De voordrachten kwamen ook dit jaar weer uit heel het land. Er werd voorgedragen vanuit WWB-, Wsw-, WMO- en UWV cliëntenraden. Overzicht van de voorgedragen kandidaten, in willekeurige volgorde: 1 Almelo Sociaal 2 CR UWV Noord/FNV 3 CR UWV Rijnmond en West-Brabant/Zeeland 4 Wethouder Roelofarendsveen 5 CR Súdwest-Fryslân 6 CR Werk en Inkomen Rotterdam 7 CR UWV Groot Amsterdam 8 CR UWV Midden- en Oost-Brabant 9 CR UWV Noord 10 BUS/Estafette 11 BUS/Spreekhouderspunten 12 CR SoZa Hilversum 13 Cliëntenraad AmSZ Den Bosch 4

5 1 Almelo Sociaal Advies tegenprestatie/vrijwilligerswerk In 2007 is, naar aanleiding van een gezamenlijk geschreven plan van aanpak, een samenwerkingsverband ontstaan tussen cliëntenraden en Almelose instellingen. Zij houden zich bezig met voorlichting, participatie en belangenbehartiging. De volgende organisaties werken hiervoor samen: - kliëntenraad Wet Werk en Bijstand en Sociale Werkvoorziening (KRA); - WMO-adviesraad; - WIA/Wajong werkgroep, - Koepel van ouderenbonden (St. COSBO); - Vrijwillig Ouderen Adviseurs (VOA s). Kliëntenraad WWB en WMO-adviesraad Hebben een gezamenlijk advies uitgebracht aan de gemeente Almelo over de invoering van de tegenprestatie. Zij hebben gezamenlijk gesteld dat deze tegenprestatie zowel het terrein van de WWB als het terrein van de WMO raakt. De WMO-adviesraad en Beleidscommissie Maatschappelijke Aangelegenheden (BACMA) Zij werken samen omdat de beleidsterreinen elkaar overlappen. Dit is concreet gebeurd naar aanleiding van de nota Wijkgericht Werken van de gemeente Almelo. De WMO-adviesraad en BACMA hebben de nota gezamenlijk besproken en de opmerkingen en aanvullingen zijn door de betreffende ambtenaar verwerkt in de nota die door de gemeenteraad is aangenomen. WMO adviesraad en St. COSBO Gezamenlijk is een tentoonstelling opgezet over het thema zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Leden van WMO-adviesraad en St. COSBO waren tijdens openingstijden aanwezig om op vragen in te gaan. Zij hebben 80 bezoekers kunnen informeren. In Almelo Sociaal wordt goed afgestemd over advies richting de gemeente. Zij realiseren zich goed welke samenhang er is en welke samenwerking mogelijk is en brengen dit al geruime tijd in praktijk. De innovatie zit in het zelfstandig initiatieven ontplooien zonder een afwachtende houding t.o.v. de gemeente aan te nemen. Binnen Almelo Sociaal zijn meerdere raden en overleggen actief die het sociale domein bestrijken. Er zijn enkele goede voorbeelden van samenhang en samenspel. Met name de samenwerking vanuit de WWB- en WMO-raad over de invoering van de tegenprestatie valt hierbij op. Wajongers worden actief betrokken. Almelo Sociaal is in de regio een begrip, het is een duurzaam samenwerkingsverband met goede voorbeelden van samenhang en samenspel. Genomineerd 5

6 2 Cliëntenraad UWV Noord en FNV e-dienstverlening Marie Drenth van de cliëntenraad UWV Noord constateerde dat veel mensen problemen ondervonden met de e-dienstverlening. Dit gold met name voor Wajongers en mensen met een beperkte kennis van computers. Agendering probleem binnen UWV; FNV doet onderzoek via een enquête na overleg binnen Abva-Kabo van vertegenwoordigers in cliëntenraden; Problematiek aan de orde gesteld bij gemeentelijke cliëntenraden in Friesland. Het probleem is niet alleen geconstateerd maar via lobby en overleg op de agenda van diverse (cliënten)organisaties geplaatst. Wat ertoe heeft bijgedragen dat de FNV een onderzoek doet naar e-dientsverlening. De enquête heeft, tot aan de bijeenkomst van de jury, al 4000 reacties opgeleverd. FNV is weliswaar geen cliëntenraad maar wel een vertegenwoordigende organisatie van o.a. werkzoekenden. Het is belangrijk dat andere organisaties worden benaderd die belangen van dezelfde groep cliënten behartigen. Er is duidelijk gezocht naar krachten buiten het eigen veld. Een gezamenlijke actie met gemeentelijke cliëntenraden wordt nog gemist. Goed initiatief om ook de FNV te mobiliseren maar wel teveel aan één persoon opgehangen. Het is een voorbeeld dat anderen niet direct zelf zo zouden kunnen toepassen. 3 Cliëntenraden UWV Rijnmond, West-Brabant/Zeeland Verbeteren contacten met de achterban De cliëntenraden UWV Rijnmond, West-Brabant en Zeeland hebben zich samen ingezet voor een betere profilering. Daarmee willen zij de bekendheid en vindbaarheid van de (diensten van) de cliëntenraad voor zowel de UWV-klanten als de UWV-medewerkers vergroten. Door de vlucht die e-dienstverlening neemt worden signalen van cliënten minder zichtbaar. Door deze actie willen de cliëntenraden in een vroeg stadium signalen kunnen oppikken. Er wordt samengewerkt door de cliëntenraden van het UWV in district Rijnmond, West-Brabant en Zeeland. Er is geen samenwerking met andere raden t.b.v. integrale of ketenbrede doelen. 6

7 4 Wethouder Roelofarendsveen Beleid via maatschappelijke agenda In de gemeente Kaag en Braassem is geen sprake van een WMO-beleidsplan maar van één Maatschappelijke Agenda (MAG). Deze agenda is ingedeeld in zes thema s waarop verbetering wordt beoogd: - Gezondheid en bewegen - Groei en ontwikkeling - Werken en leren - Maatschappelijke betrokkenheid - Maatschappelijke ondersteuning - Wonen en leefomgeving Op advies van de wethouder is de MAG ontwikkeld. De WMO-adviesraad is vanaf het begin bij de totstandkoming van de MAG betrokken geweest. Dit maakt een integrale kijk op het beleid mogelijk. De taken van de WMO-adviesraad zijn ook uitgebreid tot deze zes thema s. Voor de realisatie van de taken op de MAG werkt een aantal organisaties nauw samen. Onder andere GGD, Centrum voor Jeugd en Gezin, Jeugd- en Jongerenwerk en Kwadraad. Vanaf 2013 gaan zij samenwerken met andere professionele organisaties. De wethouder, Floris Schoonderwoerd, is voorgedragen. Hij heeft de WMO-adviesraad vroegtijdig en intensief betrokken bij de totstandkoming van de MAG. De Cliënt in Beeld-prijs is bedoeld voor (leden van) cliëntenraden. Daarom komt de voorgedragen wethouder niet in aanmerking voor de prijs. Speciale vermelding: De jury vindt de voordracht van een wethouder door een cliëntenraad bijzonder, dit komt niet vaak voor. Daarnaast is de voordracht een goed voorbeeld van een vernieuwende aanpak binnen de cliëntenparticipatie. De MAG zorgt voor integraliteit. Het tijdig betrekken van cliëntenraden is van groot belang voor een goede belangenbehartiging van cliënten. 5 Cliëntenraad Súdwest-Fryslân Samenwerken met WWB-cliëntenraden De Cliëntenraad Súdwest-Fryslân werkt samen met de Cliëntenraad Noardwest-Fryslân en in de toekomst wordt de Cliëntenraad WWB De Friese Meren ook gesprekspartner. Afstemming door WWB cliëntenraden over de eerdere Wet Werken naar vermogen die later controversieel werd verklaard. Aanbieden van ondersteuning aan mensen met schulden. Via Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) wordt vijf keer per jaar een gezamenlijke vergadering voor alle Friese cliëntenraden belegd. Belangrijke informatie wordt door het FSU digitaal aan alle Friese cliëntenraden doorgegeven. De Cliëntenraad WWB Súdwest-Fryslân heeft in 2012 in samenwerking met de sociale dienst een kansbrief voor uitkeringsgerechtigden en overige minima uitgegeven en verspreid in Sneek en Bolsward. De voordracht betreft een uitstekende samenwerking tussen WWB cliëntenraden onderling maar niet met cliëntenraden op andere beleidsterreinen Bij het aanbieden van hulp bij schulden zijn ook WMO-aspecten geconstateerd. Hierover heeft nog geen overleg met WMO-raden plaatsgevonden. 7

8 6 Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam Advisering verrekening tijdelijke inkomsten uit flexibele arbeid Door diverse cliëntenraden worden veel klachten en problemen geconstateerd over het verrekenen van inkomsten uit (flexibele) arbeid. Dit komt aan de orde tijdens overleg met cliëntenraden uit verschillende gemeenten, met name de G4. Geprobeerd wordt om de samenhang tussen levensdomeinen te ontdekken. Hierbij zijn betrokken: werkgroep vergaderen cliëntenraad Rotterdam, Wethouder Werk, Inkomen en Zorg, directie Cluster Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam. Overleg tussen cliëntenraden uit verschillende gemeenten, met name de G4. CR W&I Rotterdam heeft een visiedocument opgesteld met mogelijke oplossingen om barrières m.b.t. flexibiliteit op de arbeidsmarkt voor werkzoekenden te beslechten. Dit document is in oktober 2012 besproken met de wethouder Werk, Inkomen en Zorg. Daarna is, door de wethouder, een mondelinge en digitale rondgang langs verschillende politici gerealiseerd. De inzichten uit het visiedocument zijn door de wethouder gedeeld met kabinetsonderhandelaar Jeroen Dijsselbloem. Uit de overleggen is een nieuwe manier van adviseren voortgevloeid. De cliëntenraad zal in de toekomst eerder in het proces worden betrokken. Hierdoor kan de cliëntenraad eerder invloed uitoefenen op nog te ontwikkelen beleid. Geen sprake van samenwerking in de breedte. Wel een heel goed voorbeeld van cliëntenparticipatie. Speciale vermelding Er is nog onvoldoende sprake van overleg in de breedte over verschillende beleidsterreinen maar deze voordracht is wel een goed voorbeeld van een krachtige en resultaatgerichte overlegstructuur. 7 Cliëntenraad UWV Groot-Amsterdam Monitoren problemen met e-dienstverlening De Cliëntenraad UWV Groot-Amsterdam wil de consequenties van vergaande bezuinigingen bij het UWV voor de dienstverlening aan de klant zichtbaar en controleerbaar maken. De cliëntenraad UWV Groot-Amsterdam heeft een instrument ontwikkeld om de kwaliteit van de e-dienstverlening binnen het UWV in de meest brede zin te meten. Aan de bouw van dit instrument hebben alle leden van de cliëntenraad naar vermogen deelgenomen en inbreng geleverd. Het instrument is nog maar kort gereed. Het is beschikbaar via de website van UWV cliëntenraden. Geen sprake van samenwerking in de breedte met andere cliëntenraden t.b.v. integrale of ketenbrede doelen. Het instrument kan eventueel ook door andere cliëntenraden worden gebruikt. Hiervoor zouden de UWV cliëntenraden het onder de aandacht van andere cliëntenraden kunnen brengen. Er is (nog) geen sprake van een overschrijding van beleidsterreinen. 8

9 8 Cliëntenraad UWV Midden- en Oost-Brabant Uitvraag bezoekers landelijke banenmarkt 2012 De Cliëntenraad UWV Midden- en Oost-Brabant heeft werkpleincommissies op alle werkpleinen binnen het district Midden- en Oost-Brabant. Het doel daarvan is om de dienstverlening op de werkpleinen te optimaliseren. De cliëntenraad heeft tijdens de landelijke banenmarkten in oktober 2012 aan deelnemers gevraagd een vragenlijst in te vullen. Dit gebeurde op de werkpleinen in Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Dit leverde 459 ingevulde vragenlijsten op met opmerkingen van cliënten over verschillende adviesterreinen van de UWV cliëntenraden. De gegeven antwoorden dienden als basis voor adviezen richting het UWV. Geen sprake van samenwerking in de breedte met andere cliëntenraden t.b.v. integrale of ketenbrede doelen. Gemist wordt het betrekken van gemeentelijke WWB cliëntenraden bij de activiteiten. 9 Cliëntenraad UWV Noord Opheffen anonieme reacties e-coaches en weer toepassen van beleefdheidsvormen De Cliëntenraad UWV Noord werkt onderling goed samen. Zij bieden ruimte aan eigen commissies, werkgroepen en verschillende afvaardigingen. Voorbereidend werk wordt in samenspel tussen twee of meer raadsleden uitgevoerd. Naast formele besprekingen over uitvoeringszaken met de districtsmanager Klant & Service of het bij beleidszaken adviseren van de Centrale Cliëntenraad spreekt de raad ook met managers en medewerkers bij het UWV. De Cliëntenraad UWV Noord heeft het UWV geadviseerd de anonieme reacties van e-coaches op te heffen en beleefdheidsvormen weer toe te passen. Mede door deze inbreng is deze wijziging meegenomen in de nieuwe release van december Geen sprake van samenwerking in de breedte met andere (verschillende) cliëntenraden t.b.v. integrale of ketenbrede doelen. 9

10 10 Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen (BUS) Ophalen signalen vanuit de achterban met bredere focus Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen (BUS) is de provinciale vereniging van Noord-Brabant voor cliëntenraden en organisaties op het gebied van het sociale domein. BUS bemerkte dat kwetsbare burgers werden weggezet als slachtoffer. Zij wilde de kracht van burgers benadrukken. Via het project Estafette heeft BUS, met ondersteuning door professionals, vrijwilligersnetwerken aan elkaar verbonden om gezamenlijk een beter vangnet te vormen voor kwetsbare mensen. Hiermee hebben de vrijwilligers van BUS, via cliëntenraden waar zij lid van zijn, al ca cliënten geholpen. Als sociaal maatschappelijke vrijwilligersnetwerken aan elkaar gekoppeld worden kan dit aantal nog groter worden. De jury heeft beide voordrachten van BUS (zie ook 11) aan elkaar gekoppeld tot één voordracht. Beide voordrachten betreft een instrument om tot samenwerking te komen. Genomineerd samen met voordracht Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen (BUS) Spreekuurhouderspunten Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen (BUS) is de provinciale vereniging van Noord-Brabant voor cliëntenraden en organisaties op het gebied van het sociale domein. In het verleden werd een vorm van registratie van problemen bij spreekuren toegepast. Door allerlei omstandigheden (privacyreglementen, te uitgebreide notatie) is dit gestopt. BUS wilde dit weer oppakken zodat veel voorkomende problemen kunnen worden ingebracht in (provinciale) overleggen. Ongeveer twintig lidorganisaties houden spreekuur voor cliënten. Hier komen de meest uiteenlopende onderwerpen aan bod. Gemeenschappelijke problemen kunnen snel worden gesignaleerd. De verkregen informatie wordt door een werkgroep geanalyseerd t.b.v. gemeentelijke cliëntenorganisaties en waar mogelijk/nodig WMO-raden en er wordt een koppeling van de gegevens gemaakt met de arbeidsregio. Gegevens worden ingebracht tijdens (regionaal) overleg. Ook op landelijk niveau wordt aandacht voor de bevindingen gevraagd, via LocSZ naar de LCR bijvoorbeeld. Dit jaar wil BUS de eerste aanzet geven om gegevens van derden (Voedselbanken, Schuldhulporganisaties en mogelijk afdelingen van de Sociaal Raadslieden) bij de overzichten te betrekken. De jury heeft beide voordrachten van BUS aan elkaar gekoppeld tot één voordracht. Beide voordrachten betreft een instrument om tot samenwerking te komen. Het betreft een instrument om duidelijk te krijgen welke problemen beleidsoverschrijdend zijn en met WMO-raden besproken kunnen worden. Er is sprake van een degelijke en regionale aanpak. De jury meent dat het voorstel nog beter was geweest als al in dit stadium WMO-raden betrokken geweest zouden zijn. Genomineerd samen met voordracht 10 10

11 12 Cliëntenraad SoZa Hilversum Belangen van cliënten nog beter behartigen door deelname aan WMO-raad door leden van CR SoZa De WWB-raad én de WMO-raad ontvangen beleidsstukken van de gemeente die gevolgen (kunnen) hebben voor hun respectievelijke cliënten. Vaak geldt dat cliënten met meer dan één beleidsterrein te maken hebben. Vanaf de invoering van de WMO zijn gesprekken gevoerd over de te vormen WMO-raad. Besloten is dat deze moest bestaan uit vertegenwoordigers van CR SoZa, de ouderenbond, cluster lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken, de cluster GGZ en mantelzorg/vrijwilligers. Doordat de voorzitter van de WWB-cliëntenraad ook zitting heeft in de WMO-raad is een gezamenlijk advies over een collectief contract voor een collectieve zorgverzekering uitgebracht. Via de WMO-raad én de WWB-raad is een verbinding gemaakt rond het eigen risico in de zorg (WMO) en de zorgverzekering (SZW). De eigen bijdrage voor de thuiszorg is vergoed door de collectieve ziektekostenverzekering en de eigen bijdrage voor GGZ via de bijzondere bijstand. Dit heeft de gemeente Hilversum doen inzien dat het verstandig en beter is om cliëntenraden tijdig te betrekken. De jury vindt deze voordracht een goed voorbeeld van samenhang en samenspel. Dit komt tot uitdrukking in een actieve samenwerking m.b.t. advisering naar de gemeente. Er is een concreet advies uitgebracht. Het advies heeft het beoogde effect gehad. De gemeente betrekt de cliëntenraden nu integraal en eerder bij het opstellen van beleidsplannen. Genomineerd 13 Cliëntenraad AmSZ Den Bosch Advies gerichtere inzet Wsw-geïndiceerden/lobby Wet werken naar Vermogen De Cluster Wsw maakt deel uit van de Cliëntenraad AmSZ Den Bosch. Bij de introductie van de Wet Werken naar Vermogen heeft de Cluster Wsw een lobby gestart richting Den Haag. Binnenkort komen Tweede Kamerleden op bezoek. De Cluster Wsw heeft samen met de Cliëntenraad AmSZ een advies uitgebracht over een meer gerichte inzet van Wsw-geindiceerden en WWB-cliënten om tijdelijke pieken in het werk van het SW-bedrijf op te vangen. Door betere scholing aan genoemde cliënten kunnen zij het werk uitvoeren en hoeven hiervoor geen arbeidskrachten uit MOE-landen te worden ingeschakeld. Een gezamenlijke lobby is een goed initiatief maar is niet gericht op gezamenlijk advies voor een integraal beleid richting de eigen overlegpartner. De advisering rond de inzet van mensen van de WSW wachtlijst en WWB-bestand is wel te waarderen, maar gezien de inbedding van de Cluster WSW in de Cliëntenraad AmSZ Den Bosch ligt samenwerking van partijen ook wel voor de hand. Samenwerking tussen WWB- en WSW-raden komt echter niet veelvuldig voor en de jury juicht deze samenwerking zeker wel toe. 11

12 Jurering De jury is op 6 maart 2013 bijeen geweest om de voordrachten te bespreken en een aantal voordrachten te nomineren voor de Cliënt in Beeld-prijs. Bij haar beoordeling hanteerde de jury de basiscriteria voor de prijs: sociale zekerheid en cliëntenparticipatie en het thema voor dit jaar Samenhang en Samenspel. Eerste selectie De jury heeft alle voordrachten eerst gewogen op basis van de volgende criteria: Sluit de voordracht voldoende aan op het thema Is sprake van samenwerking tussen de voorgedragen kandidaten Is sprake van verschillende soorten cliëntenraden die overleg hebben gevoerd c.q. advies hebben uitgebracht Op basis hiervan oordeelde de jury: V voldoet aan het thema? voldoet niet helemaal aan het thema maar verdient wel een speciale vermelding N voldoet niet aan het thema Tweede selectie De voordrachten die aan het thema voldeden kregen werden bij de tweede selectie beoordeeld naar aanleiding van de volgende criteria: Is sprake van een goed voorbeeld voor andere cliëntenraden, wordt duidelijk wat samenhang en samenspel van cliëntenraden kan opleveren voor de belangenbehartiging van de cliënt Is sprake van een duidelijke organisatievorm Is sprake van creativiteit en/of innovatie Is sprake van een goed voorbeeld om samenhang en samenspel in de breedte, over verschillende beleidsterreinen zichtbaar te maken. Op basis van deze beoordeling koos de jury de genomineerden. Deze genomineerden ontvingen een score van 1 tot 3 voor de vier specifieke criteria (zoals boven genoemd). Een simpele rekensom leverde uiteindelijk een winnaar op. Over de winnaar van de juryprijs waren de juryleden unaniem. Algemeen De jury stelde vast dat het thema moeilijk te doorgronden bleek voor veel cliëntenraden. Samenwerking is vaak begrepen als samenwerking tussen WWB-raden binnen een regio of tussen UWV cliëntenraden. Terwijl de LCR tijdens workshops in het land merkt dat leden van cliëntenraden vaak al inzien dat een meer integrale benadering van belang is voor een goede belangenbehartiging van cliënten. Niet alle 13 voordrachten voldeden dan ook (geheel) aan het thema. Dit thema voor de Cliënt in Beeld-prijs komt mogelijk net iets te vroeg. Anders gezien is dit thema voor de prijs misschien juist wel precies op tijd. Via de prijs wordt een extra aanzet gegeven om cliëntenparticipatie te moderniseren. Samenhang en Samenspel is nu en in de toekomst noodzakelijk. De jury hecht veel belang aan integrale samenwerking door cliëntenraden om zo de belangen van cliënten nog beter te kunnen behartigen. De jury vindt het daarbij belangrijk dat cliëntenraden integraliteit en samenwerking niet aan het toeval of aan individuenoverlaten, maar daarvoor vormen ontwikkelen die de aandacht voor samenhang organiseren en waarborgen. Ook dit jaar bleken veel (leden van) cliëntenraden nog steeds erg bescheiden te zijn over hun eigen activiteiten en geboekte successen. Veel cliëntenraden moesten actief en meermaals benaderd worden voordat zij een voordracht instuurden of lieten insturen. 12

13 Nominaties De drie genomineerden zijn: 1 Almelo Sociaal 2 Brabantse Uitkeringsgerechtigden Samen (BUS) 3 Cliëntenraad SoZa Hilversum Winnaar Juryprijs De jury heeft unaniem besloten om de Cliënt in Beeld-prijs 2013 toe te kennen aan Almelo Sociaal De jury was daarbij vooral zeer te spreken over: - de gebruikte organisatiestructuur; - het integraal leggen van verbindingen; - het zelfstandig ontplooien van initiatieven zonder een afwachtende houding aan te nemen t.o.v. de gemeente; - het betrekken van Wajongers bij processen; - het blijvende karakter van ontplooide initiatieven; - het feit dat Almelo Sociaal een grote bekendheid heeft gekregen en als voorbeeld voor anderen heeft gediend; - de duurzaamheid van projecten. Deze aanpak laat goed zien hoe samenhang en samenspel en daarmee integrale samenwerking de belangenbehartiging van cliënten naar een hoger plan tilt. Speciale vermeldingen Wethouder Roelofarendsveen - zie omschrijving bij voordracht 4. Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam zie omschrijving bij voordracht 6. Cliëntenraad UWV Noord zie omschrijving bij voordracht 9. 13

Uitdagingen voor cliëntenparticipatie

Uitdagingen voor cliëntenparticipatie Uitdagingen voor cliëntenparticipatie Wat betekent Werken naar vermogen voor WSWcliëntenraden Branko Hagen/LCR/28-11-2011 Agenda Introductie LCR Wet werken naar vermogen Cliëntenparticipatie en Wwmv Vragen

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over cliëntondersteuning De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteurs

Nadere informatie

2. hoe krijgen gemeenten een regionale invulling van cliëntenparticipatie (regionale arbeidsmarkt, werkbedrijf)?

2. hoe krijgen gemeenten een regionale invulling van cliëntenparticipatie (regionale arbeidsmarkt, werkbedrijf)? Hoe betrek ik cliëntenraden? Met de Participatiewet verandert ook de cliëntenparticipatie. Niet alleen is de wet bijgesteld, een aantal ontwikkelingen roepen vragen op over de toekomstige invulling van

Nadere informatie

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk

Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk Van Wmo-adviesraad naar een Adviesraad Sociaal Domein Katwijk met lokale en regionale cliëntenraden, patiëntenverenigingen en belangengroepen De burger als adviseur van gemeenten 7 oktober 2015 Den Haag

Nadere informatie

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen.

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Samenvatting, doel en beslispunten Toelichting Verordening Cliëntenraad sociale zekerheid Op 1 oktober 2009 is de Wet investering in jongeren (WIJ) ingegaan. De WIJ schrijft

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

De cliëntenraad bij UWV...

De cliëntenraad bij UWV... Ik overweeg lid te worden van de cliëntenraad UWV! De cliëntenraad bij UWV......is dat iets voor mij? www.clientenraad-uwv.nl Inhoud Waarom deze brochure? 3 Lid van een cliëntenraad 3 Aan het lidmaatschap

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY

BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY BELEIDSNOTITIE PARTICIPATIERAAD GEMEENTE VENRAY INLEIDING Met ingang van 1 januari 2015 krijgen gemeenten een groot aantal taken overgeheveld, de zogeheten decentralisaties AWBZ-Wmo, de Jeugdwet en de

Nadere informatie

VERORDENING CLIËNTENRAAD EN WSW. De Raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van het bestuur d.d. 5 januari 2010;

VERORDENING CLIËNTENRAAD EN WSW. De Raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van het bestuur d.d. 5 januari 2010; VERORDENING CLIËNTENRAAD EN WSW De Raad van de gemeente Zutphen; gelezen het voorstel van het bestuur d.d. 5 januari 2010; gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 2, lid 3 van de Wet sociale

Nadere informatie

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten

Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten Structuur Ketenbrede Cliëntenparticipatie Werkplein Drachten gemeentelijke WWBcliëntenraden en de Districtscliëntenraad Noord UWV Algemeen Vanaf 2009 moeten UWV Werkbedrijf en Gemeenten cliënten geïntegreerde

Nadere informatie

Voorbij er Sociale Zaken. Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND. Geachte leden van de gemeenteraad,

Voorbij er Sociale Zaken. Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND. Geachte leden van de gemeenteraad, Postbus 15 P u R M E R E N *$iíi;i "ffi,ni\zl Aan de gemeenteraad Purmersteenweg 42 1440 AA PURMEREND uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 7 juli 2015 Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening. De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2008; BESLUIT De Verordening cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009

besluit: vast te stellen de Verordening Cliëntenparticipatie gemeente Heerde 2009 Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 13 oktober 2009; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 47 van de Wet werk en bijstand, artikel 12 van de

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.00 Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 13-05-2008 B&W-besluit nr.: 08.0401 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Productnummer 6.11.05)

Nadere informatie

Rapportage over de betrokkenheid van cliëntenraden bij de implementatie van de Participatiewet in hun gemeente

Rapportage over de betrokkenheid van cliëntenraden bij de implementatie van de Participatiewet in hun gemeente Rapportage over de betrokkenheid van cliëntenraden bij de implementatie van de Participatiewet in hun gemeente Uitgave Landelijke Cliëntenraad www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Ieder(in) www.iederin.nl

Nadere informatie

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad

h. Adviesraad: de in artikel 3 lid 5 genoemde en door het college in te stellen adviesraad Gemeente Epe Raadsbesluit 2016 registratienummer: 2016-10950 DE RAAD DER G E M E E N T E E P E gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 2016-10950 d.d. gelet op artikel 149 Gemeentewet

Nadere informatie

Verordening Clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening Clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening Clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Gemeente(n) Borne, Hof van Twente en Hengelo 2008/8254 1 De Raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus BB Gouda. Gouda, 13 maart Betreft: jaarverslag 2016 GCR Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Gouda Postbus 1086 2800 BB Gouda Gouda, 13 maart 2017 Betreft: jaarverslag 2016 GCR Geachte leden van het College van B&W, Bijgaand bied ik

Nadere informatie

Informatienota voor de gemeenteraad

Informatienota voor de gemeenteraad Informatienota voor de gemeenteraad Datum 2 februari 2016 Behandelend ambtenaar P. Wieggers Team Sociaal Beleid Portefeuillehouder J.H.A.P. Sluiter/H.W.M. Witjes Registratienummer 16RDS00046 *16RDS00046*

Nadere informatie

Middelharnis, 14 juli 2017 Geachte heer van Esch, Baaijens en de Jong en bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein.

Middelharnis, 14 juli 2017 Geachte heer van Esch, Baaijens en de Jong en bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein. Middelharnis, 14 juli 2017 Geachte heer van Esch, Baaijens en de Jong en bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein. Als bestuur van Cliëntenraad Participatiewet Goeree-Overflakkee een laatste update van

Nadere informatie

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012

Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Cliëntenparticipatie WWB, IOAW, IOAZ en WSW 2012 Verordening m.i.v. 1 januari 2012 Vastgesteld d.d. 21 december 2011 De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; gelezen het voorstel van het College van

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

5 Overige activiteiten 5.1 Organisatie van bijeenkomsten 5.2 Actueel houden ontwikkeld materiaal in kader van beter benutten ervaringskennis

5 Overige activiteiten 5.1 Organisatie van bijeenkomsten 5.2 Actueel houden ontwikkeld materiaal in kader van beter benutten ervaringskennis Werkplan 2018 Inhoud Visie en Missie LCR Inleiding 1 Wettelijke taken 1.1 Overleg met de minister van SZW over beleid en beleidsontwikkelingen 1.2 Overleg met Raden van Bestuur SVB, UWV, de VNG en Minister

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 23 december 2004 Nr.: 04/47 Commissie Onderwerp : Samenleving : Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand Samenvatting In 1997 heeft de cliëntenparticipatie in het

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ

Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ Verordening cliëntenparticipatie WWB en WIJ Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Landelijke Cliëntenraad Werkplan 2014

Landelijke Cliëntenraad Werkplan 2014 Landelijke Cliëntenraad Werkplan 2014 1 Inhoud Visie en Missie LCR Inleiding 1 Wettelijke taken 1.1 Overleg met de minister van SZW over beleid en beleidsontwikkelingen 1.2 Overleg met Raden van Bestuur

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.1 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Beleidsplan Maatschappij Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING In het najaar van 2007 heeft het

Nadere informatie

Inhoud. Visie en Missie LCR. Inleiding

Inhoud. Visie en Missie LCR. Inleiding Werkplan 2015 Inhoud Visie en Missie LCR Inleiding 1 Wettelijke taken 1.1 Overleg met de minister van SZW over beleid en beleidsontwikkelingen 1.2 Overleg met Raden van Bestuur SVB, UWV, de VNG en Minister

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Verordening Cliëntenparticipatie Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015

Wijzigingsverordening. Cliëntenparticipatie. gemeente Kapelle 2015 Wijzigingsverordening Cliëntenparticipatie gemeente Kapelle 2015 1 De raad van de gemeente Kapelle; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van Kapelle van ; Gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Rapportage project cliëntenraden aan zet met de Participatiewet

Rapportage project cliëntenraden aan zet met de Participatiewet Rapportage project cliëntenraden aan zet met de Participatiewet In het kader van het project cliëntenraden aan zet met de Participatiewet heeft de Landelijke Cliëntenraad (LCR) 2 rondes van 1-daagse informatiebijeenkomsten

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Oosterhout Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Leusden 2017 De raad van de gemeente Leusden; heeft het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 1 augustus 2017, zaaknummer L140681, gelezen;

Nadere informatie

Profiel Cliëntenraadslid Regionale Cliëntenraad. Reden voor het instellen van deze taak/functie

Profiel Cliëntenraadslid Regionale Cliëntenraad. Reden voor het instellen van deze taak/functie Profiel Cliëntenraadslid Regionale Cliëntenraad Reden voor het instellen van deze taak/functie Met wie heeft de vrijwilliger te maken? Het doel wat de met deze functie wil bereiken Wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

Wnv en het perspectief cliënt

Wnv en het perspectief cliënt Wnv en het perspectief cliënt Goedkoop is (sociale) duurkoop Branko Hagen, LCR, 17-11-2012 Agenda De LCR wnv onder de loep (aanscherping WWB en Wwnv) Gevolg cliënten Wat / Hoe dan wel? LCR LCR heeft wettelijke

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen

De Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo vast te stellen Raadsbesluit nr. 22 Betreft: Vaststellen Verordening Cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en Wet Investeren in Jongeren gemeente Tynaarlo De raad van de gemeente Tynaarlo;

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet sociale werkvoorziening; b. gemeenten: de gemeenten die

Nadere informatie

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen;

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen; Het algemeen bestuur van de ISD Midden-Langstraat; overwegende dat de ISD bij verordening regels dient op te stellen over de wijze waarop klantenparticipatie met betrekking tot de ketendienstverlening

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant cliëntenraad@jeugdzorg-nb.nl Eindhoven, maart 2013 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag

Nadere informatie

Cliënt in Beeld-prijs

Cliënt in Beeld-prijs Cliënt in Beeld-prijs 2012 Het bevorderen van de kwaliteit van cliëntenparticipatie Juryrapport 29 maart 2012 Inhoudsopgave pagina 2 pagina 3 pagina 4 pagina 12 pagina 13 pagina 13 pagina 14 Samenstelling

Nadere informatie

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 1 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 ARTIKEL 2 SAMENSTELLING VAN DE KLANTENRAAD... 4 ARTIKEL 2A SAMENSTELLING KAMER WWB...

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2008

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2008 Nummer Onderwerp: Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening De gemeenteraad van de gemeente gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2008 gelet op artikel

Nadere informatie

Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO

Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO WWB Art. 47. Verordening cliëntenparticipatie De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de personen, bedoeld in artikel

Nadere informatie

Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1

Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1 Flexibele adviseringsstructuur sociaal domein 1 Inleiding Met de decentralisaties in het sociaal domein heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen voor de zorg en ondersteuning van een grotere

Nadere informatie

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN

VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ADVIES RAAD 2015 BRUMMEN Verordening Maatschappelijke Advies Raad 2015 Brummen Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving...

Nadere informatie

Cliënt in Beeld-Prijs

Cliënt in Beeld-Prijs Cliënt in Beeld-Prijs 2014 Mijn raad spreekt namens alle cliënten Juryrapport maart 2014 Inhoudsopgave Samenstelling jury pagina 2 Inleiding pagina 3 Thema pagina 3 Voordrachten pagina 4 Jurering pagina

Nadere informatie

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële naam regeling Verordening begeleidingscommissie

Nadere informatie

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015

De weg van Wmo naar sociaal domein. Minisymposium Borger 27 oktober 2015 De weg van Wmo naar sociaal domein Minisymposium Borger 27 oktober 2015 Burger- en clientenparticipatie Inspraak en invloed Participatie = deelnemen meedenken over beleid, recht op inspraak en invloed

Nadere informatie

Mezzo Advies Verordening WMO 2015

Mezzo Advies Verordening WMO 2015 Verordening WMO 2015 Mezzo Auteur: Karin Verbeek Bunnik, mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De reikwijdte van mantelzorg 4 2.1 Mantelzorg is altijd vrijwillig 4 2.2 Mantelzorg en bovengebruikelijke

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen

Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zekerheid, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014; gelet

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015

Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 Verordening Cliëntenparticipatie Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Uithoorn 2015 De raad

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden -

Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - Inventarisatie van Wmo-raden 2012 - de uitgewerkte antwoorden - 27-9-2012 Vooraf De jaarlijkse inventarisatie van de Koepel van Wmo-raden onder Wmo-raden heeft ook in 2012 een goede respons gekregen. Uitgezet

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde,

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde, Nummer V038 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2010; gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand (Wwb), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand

Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Advies met betrekking tot het Vertrouwensexperiment met de bijstand Adviesnr. : 4 Datum : 20 april 2017 Colofon De Adviesraad Samenleving Wageningen is geïnstalleerd op 1 oktober 2016. De Adviesraad bestaat

Nadere informatie

Buiten het zicht van de cliëntenraden: 28 juni 2012

Buiten het zicht van de cliëntenraden: 28 juni 2012 Buiten het zicht van de cliëntenraden: 28 juni 2012 hebben gemeenten en UWV bij de VNG de overeenstemming formeel bekrachtigd met de presentatie van de indeling van de arbeidsmarktregio's. Er zijn 35 arbeidsmarktregio

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

11 Stiens, 21 oktober 2014

11 Stiens, 21 oktober 2014 11 Stiens, 21 oktober 2014 Raadsvergadering: 13 november 2014 Voorstelnummer: 2014/ 74 Portefeuillehouder: Cees Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. :

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 5 augustus Nummer: 2009/8/ Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 5 augustus Nummer: 2009/8/ Portefeuillehouder: P. Verbraak. Afdeling: Beleid \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 5 augustus 2009 Nummer: 2009/8/ Portefeuillehouder: P. Verbraak Afdeling: Beleid Programma: Leven en welzijn koesteren Product: Onderwerp: Wijziging gemeenschappelijke

Nadere informatie

De Wsw-raad wordt na één jaar geëvalueerd.

De Wsw-raad wordt na één jaar geëvalueerd. GEWIJZIGD EXEMPLAAR Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 95/2008 15 mei 2008 SZW/BB 2008/84-84 Verordening Wsw-raad Aan de Raad der gemeente Haarlem Inhoud van het voorstel Per 1 januari

Nadere informatie

Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag Vaste Tweede Kamer Commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag, 3 oktober 2011 Betreft: Aanscherping Wet Werk en Bijstand (32 815) Ref.: LCR TK 11-0075/ER/GvdM

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten.

Putten, 22 december 2015. Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Putten, 22 december 2015 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Putten. Betreft: Mantelzorgondersteuning Gemeente Putten 2016 Geacht College, Op 1 december jl. ontving de Wmo-raad de adviesaanvraag

Nadere informatie

Deze tijd vraagt om creativiteit

Deze tijd vraagt om creativiteit 12 april 2012 Werkplaats Onderneem met zin! Deze tijd vraagt om creativiteit Participeren/ Meedoen naar vermogen Schakelen en verbinden Wim Roelofs Integrale aanpak en noodzaak om te schakelen en te verbinden

Nadere informatie

RIS117339_06-OKT Verordening op de Cliëntenraad dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten.

RIS117339_06-OKT Verordening op de Cliëntenraad dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten. rv 149 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheidsprojecten nr. BSW/2004.232 RIS 117339_041005 Gemeente Den Haag RIS117339_06-OKT-2004 Den Haag, 15 juni 2004 Aan de gemeenteraad Verordening op de Cliëntenraad

Nadere informatie

Juryleden: Mevrouw Inge-Marie van Klaveren (voorzitter) De heer: Jan Zwanepol De heer: Jan Laurier

Juryleden: Mevrouw Inge-Marie van Klaveren (voorzitter) De heer: Jan Zwanepol De heer: Jan Laurier Juryrapport Cliënt in beeld Prijs 2005 Juryleden: Mevrouw Inge-Marie van Klaveren (voorzitter) De heer: Jan Zwanepol De heer: Jan Laurier De?Cliënt-in-Beeld-Prijs? heeft als doelstelling: het leveren van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Verordening Brede Raad Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de concerndirecteur Maatschappelijke Ontwikkeling van 20 april 2015, nummer

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders gelezen van d.d. 27 mei 2008, nr 2008/5875: vindt het nodig dat er regels komen voor de manier waarop Wsw-geïndiceerden

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk

Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk Toelichting op de Regeling cliëntenparticipatie Rijswijk Inleiding De Wmo, Participatiewet en Wsw hebben allen als doel meedoen aan de samenleving. Deze wetten geven aan dat cliëntgroepen dan wel hun vertegenwoordigers

Nadere informatie

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 18-03-2014 Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH), Thomas Sanders (TS), Tamara Steeghs (TSt), Huub Theunissen (HT) Afwezig met afmelding: Piet

Nadere informatie

Landelijke Cliëntenraad Werkplan 2010

Landelijke Cliëntenraad Werkplan 2010 Landelijke Cliëntenraad Werkplan 2010 Inhoud Visie en Missie LCR Inleiding 1 Wettelijke taken 1.1 Overleg met de minister van SZW over beleid en beleidsontwikkelingen 1.2 Overleg met RWI beleid en beleidsvragen

Nadere informatie

voor cliëntenraden en lokale groepen Stichting CliP steunpunt participatiebevordering en armoedebestrijding

voor cliëntenraden en lokale groepen Stichting CliP steunpunt participatiebevordering en armoedebestrijding voor cliëntenraden en lokale groepen Stichting CliP steunpunt participatiebevordering en armoedebestrijding Ons aanbod Met onze cursussen sluiten we zo goed mogelijk aan bij de cliëntenraad of lokale groep.

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Verordening adviesraad Sociaal Domein Urk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet. Gemeente Kerkrade

Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet. Gemeente Kerkrade Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb096) Verordening Cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

De LCR maakt zich ernstige zorgen over de positie van Wsw-werknemers. Om diverse redenen ervaren zij veel knelpunten bij hun SW-bedrijf.

De LCR maakt zich ernstige zorgen over de positie van Wsw-werknemers. Om diverse redenen ervaren zij veel knelpunten bij hun SW-bedrijf. Bezoekadres Landelijke Cliëntenraad Bezuidenhoutseweg 60 2594 AW Den Haag Landelijke Cliëntenraad, postbus 95966, 2509 CZ Den Haag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid t.a.v. staatssecretaris

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad

Nota van B&W. Onderwerp Verordening Wsw-raad Onderwerp Verordening Wsw-raad Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. P. Haker Telefoon 5114039 E-mail: phaker@haarlem.nl Reg.nr. SZW/BB/2008/84084 Bijlage A B & W-vergadering van 13 mei

Nadere informatie

Workshop: Het VN verdrag Handicap, clientenraden aan zet Branko Hagen/Else Roetering. LCR, 2014

Workshop: Het VN verdrag Handicap, clientenraden aan zet Branko Hagen/Else Roetering. LCR, 2014 Workshop: Het VN verdrag Handicap, clientenraden aan zet Branko Hagen/Else Roetering. LCR, Volg onze @ttenderingsberichten/www.landelijkeclientenraad.nl 1 Opzet Workshsop Algemene inleiding Vier praktische

Nadere informatie

Korte inhoud voorstel

Korte inhoud voorstel 53 Gemeente Bloemendaal Raadsvergadering : 18 september 2008 Nummer : 53 Commissie : Commissie Samenleving Portefeuillehouder : wethouder mr. V.H. Bruins Slot Afdeling : III-Publiekszaken - Opsteller :

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

CLIËNT IN BEELD-PRIJS 2009

CLIËNT IN BEELD-PRIJS 2009 CLIËNT IN BEELD-PRIJS 2009 Beste Communicatie JURY RAPPORT 16 april 2009 2 de Jury De heer Rens de Groot (voorzitter) De heer Fons Delemarre (lid) De heer Jan Zwanepol (lid) De heer Jan Laurier (adviseur)

Nadere informatie

Van transitie naar transformatie

Van transitie naar transformatie Raad voor Sociaal Domein Duiven Postbus 164 6921 DUIVEN info@rvsdd.nl www.rvsdd.nl Jaarverslag 2015 Van transitie naar transformatie Duiven, mei 2016 1 VOORWOORD 2015 is het jaar van transitie naar de

Nadere informatie

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties

Op Eigen Kracht 3 decentralisaties Op Eigen Kracht 3 decentralisaties 10-2-2014 Wat komt ter sprake? -> Waarover gaan de 3 decentralisaties ook alweer? -> Film -> Wat is er in de tussentijd gebeurd? -> 3 decentralisaties 3 rode draden ->

Nadere informatie