Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 NAR 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Instelling... 7 Samenstelling... 7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 De verwerving van het archief...8 Inhoud en structuur van het archief...9 Selectie en vernietiging...9 Aanvullingen... 9 Verantwoording van de bewerking...9 Ordening van het archief... 9 Verwant materiaal...11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Stukken met betrekking tot de Raad Stukken met betrekking tot het Bureau Stukken met betrekking tot de werkgroepen Diverse correspondentie betreffende de Raad Adviezen Kamerstukken Bijlagen...29 Bijlage 1: Specificatie van algemene informatiestukken van de Raad...29 Bijlage 2: Specificatie van algemene informatiestukken van het Bureau...61 Bijlage 3: Specificatie van onderzoeken van de invloed van Particuliere Buitenlandse Investeringen (PBI) Bijlage 4: Specificatie van adviezen en briefadviezen opgesteld door de NAR...72 Bijlage 5: Lijst met afkortingen...75

4

5 NAR 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen / Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR) Periode: merendeel Archiefbloknummer: Z242 Omvang: 10,20 meter; 348 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands, enkele stukken in het Engels, Frans en Duits. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Buitenlandse Zaken / Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder- Ontwikkelde Landen ( ) Ministerie van Buitenlandse Zaken / Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR) ( ) Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat voornamelijk stukken betreffende de diverse werkgroepen van de adviesraad (algemene informatiestukken en verslagen van vergaderingen). Verder onder meer correspondentie, memoranda, en stukken betreffende verleende adviezen en de beantwoording van kamervragen.

6 6 NAR Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Deels openbaar, deels niet openbaar. Betreft inv.nr Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen / Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, NAR, , inv.nr....

7 NAR 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Instelling INSTELLING Op 22 januari 1964 werd de Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder- Ontwikkelde Landen per beschikking ingesteld door de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, dr. I.N.Th. Diepenhorst. De 63 leden tellende raad stond onder voorzitterschap van professor dr. J. Tinbergen. De raad kreeg een ambtelijk secretariaat dat werd verzorgd door het Bureau Beleidsvoorbereiding van het Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS/SA). 1 De taak van de raad was de minister van Buitenlandse Zaken (later de minister voor Ontwikkelingssamenwerking) op diens verzoek en uit eigener beweging over alle zaken met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking van advies te dienen. De raad deed dat door het uitbrengen van rapporten, het instellen van werkgroepen en het organiseren van studiebijeenkomsten en het publiceren van de verslagen van die bijeenkomsten. Op 19 februari 1975 werd de naam van de Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder-Ontwikkelde Landen door de minister voor Ontwikkelingssamenwerking veranderd in Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR). Aan de doelstellingen van de NAR veranderde niets de ambtelijke ondersteuning bleef gehandhaafd bij het Bureau Beleidsvoorbereiding. Samenstelling SAMENSTELLING Bij de installatie van de Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder-Ontwikkelde Landen in januari 1964, werd de raad, teneinde een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak te verkrijgen, samengesteld uit vertegenwoordigers van missie en zending, onderwijs en wetenschappen, bedrijfsleven, vakbeweging en sociale zekerheid, volksgezondheid en maatschappelijk werk, landbouw en de particuliere sector. Voorzitter en leden werden voor een periode van vier jaar door de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (later de minister voor Ontwikkelingssamenwerking) benoemd. Voor de behandeling van bepaalde onderwerpen kon de raad een werkgroep instellen. Dat de raad hier volop gebruik van maakte, blijkt uit het feit dat in de periode werkgroepen werden ingesteld. De door de raad uitgebrachte adviezen werden door het departement als volgt behandeld. Na verschijning van het advies werd een voorlopige schriftelijke reactie op het advies gegeven. Vervolgens vond een gesprek plaats van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking met de betreffende werkgroep. Naar aanleiding van dat gesprek stuurde het departement tenslotte een definitieve schriftelijke reactie aan de raad. Wanneer de onderwerpen van de adviezen terreinen betroffen waarvoor de minister voor Ontwikkelingssamenwerking niet de enige competente minister was, werd er eerst interdepartementaal overleg gevoerd. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De archieven zijn door de archiefvormer in bewaring gegeven bij de Centrale Afdeling Post- en Archiefzaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Sedert begin 2008 stonden de archieven in opslag bij de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten. 1 Rob van den Berg, Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking. De oprichting van de Raad en de eerste periode van advisering: ('s-gravenhage 1989).

8 8 NAR De archieven zijn in 2008 krachtens wettelijk voorschrift door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Nationaal Archief overgedragen. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

9 NAR 9 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Tijdens de bewerking door de Centrale Archief Selectiedienst zijn geen archiefbescheiden verwijderd ter vernietiging. Dit is geschied op grond van de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Buitenlandse Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Ontwikkelingssamenwerking over de periode (9 september 2002/nr. C/S/2002/2850), gepubliceerd in de Staatscourant van 14 november 2002, nr.220. Aanvullingen AANVULLINGEN De archieven van de raad zijn tot 1987 bewerkt. Als aanvulling kan derhalve nog het archief van de periode worden verwacht. In 1996 is de NAR opgeheven. De werkzaamheden zijn grotendeels overgenomen door de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING De archieven van de Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder-Ontwikkelde Landen / Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR) maken deel uit van de door de Centrale Archief Selectiedienst bewerkte archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Project Wegwerken Achterstand Archieven (PWAA). Ten behoeve van de bewerking werd een archiefbewerkingsplan samengesteld, welke de basis vormt voor de bewerking. In het plan, welke werd goedgekeurd door het Nationaal Archief, zijn de afspraken met betrekking tot de selectie, ontsluiting, materiële verzorging en de overbrenging geregeld. Voor specifieke informatie wordt verwezen naar de afzonderlijke hoofdstukken in deze inventaris. De archieven van de raad zijn tot 1987 compleet. Van de daaropvolgende jaren zijn alleen adviesbrochures en enige algemene informatiestukken aangetroffen. Op grond van deze constatering is besloten de cesuur bij 1987 te leggen. Hierdoor is 0,75 meter archief retour gegaan naar de zorgdrager. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF De indeling van de toegang is zoveel mogelijk gebaseerd op de in 1982 vervaardigde inventaris. Als extra rubriek wordt toegevoegd: Adviezen. Verder wordt bij nummer 1 de stukken van de Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder-Ontwikkelde Landen / Nationale Adviesraadvoor Ontwikkelingssamenwerking (NAR) bedoeld. De hoofdindeling is als volgt vastgesteld: 1. Stukken met betrekking tot de raad 2. Stukken met betrekking tot het Bureau 3. Stukken met betrekking tot de werkgroepen 4. Diverse correspondentie betreffende de raad 5. Adviezen 6. Kamerstukken Voor de stukken genoemd onder de punten 1, 2 en 3 gold dat ze weer konden worden onderverdeeld in: 1. Algemene informatiestukken

10 10 NAR Agenda's van de vergaderingen 3. Verslagen van de vergaderingen Deze onderverdeling is terug te vinden op de stukken zelf, want daarop zijn de volgende afkortingen aangebracht: C/... algemene informatiestukken van de raad C/A/... C/N/... C/WG../.. C/WG.../A/... C/WG.../N/... C/Bur../ C/Bur./A/... C/Bur./N/... agenda plenaire vergadering van de raad verslag plenaire vergadering van de raad algemene informatiestukken van de werkgroep agenda werkgroepvergadering verslag werkgroepvergadering algemene informatiestukken voor het Bureau agenda vergadering van het Bureau verslag vergadering van het Bureau Gezien de werkwijze van de raad en de indeling van de stukken is gekozen voor een archiefindeling, waarbij zowel de oude indeling als de afkortingen zijn gehandhaafd.

11 NAR 11 Verwant materiaal Verwant materiaal

12

13 NAR 13 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 1 Stukken met betrekking tot de Raad 1 STUKKEN MET BETREKKING TOT DE RAAD 1 Stukken betreffende het vaststellen van de wettelijke grondslagen voor het geven van (technische) hulp aan ontwikkelingslanden en de rol van de Raad in de uitvoering van deze taak pak 2 Instructiedocument voor nieuwe leden van de Raad stuk 3 Agenda van ingekomen stukken bij de Raad, niet ingeboekt in het archief van de Raad deel 4 Agenda's en verslagen van de plenaire vergaderingen van de Raad pak 5-40 Stukken betreffende de algemene informatiestukken van de Raad pakken en 1 omslag De stukken zijn nader toegankelijk in een afzonderlijke bijlage. Zie hiervoor bijlage 1. 5 C/1 - C/20, 1964 jan mei 05 6 C/21 - C/40, 1964 mei jan C/41 - C/60, 1965 jan nov C/61 - C/80, 1965 dec juli 01 9 C/81 - C/100, 1966 juli apr C/101 - C/120, 1967 juni feb C/121 - C/140, 1968 feb feb C/141 - C/160, 1969 feb feb C/161 - C/180, 1970 feb okt C/181 - C/200, 1970 okt juni C/201 - C/220/Add. 1, 1971 aug feb C/221 - C/240, 1972 feb nov C/241 - C/260, 1972 dec juni C/261 - C/270, 1973 sep dec C/271 - C/280, 1974 jan juni C/281 - C/300, 1974 juni 26 - dec C/301 - C/320, 1975 jan juni C/321 - C/340, 1975 juni 25 - dec C/341 - C/360, 1976 feb juni C/361 - C/380, 1976 juni okt C/381 - C/390, 1977 aug mrt C/390/Add. 1 - C/400, 1978 apr dec C/401 - C/408, 1978 dec juni C/409 - C/420/Rev. 1/Add. 1, 1979 aug mei C/421 - C/448, 1980 apr dec. 17

14 14 NAR C/449 - C/459, 1981 jan mei C/459/Add. 1 - C/467, 1981 mei 26 - sep C/468 - C/479, 1981 okt jan C/480 - C/510, 1982 feb aug C/511 - C/517, 1983 nov mrt C/518 - C/522, 1984 mei C/523 - C/533, 1984 juni mrt C/533/Add. 1 - C/542, 1985 mrt juli C/543 - C/554, 1985 juli jan C/555 - C/560/Add. 2, 1986 jan mei C/561 - C/568, 1986 mei 14 - dec. 12, omslag 41 Agenda van ingekomen stukken bij de Raad, ingeboekt in het archief van de Raad deel Presentielijsten van vergaderingen van de Raad pakken Bevat ook presentielijsten van werkgroepvergaderingen, bureauvergaderingen en persconferenties Stukken betreffende het organiseren van studiedagen pakken en 4 omslagen 44 Algemeen, Nieuwe Internationale Economische Orde, Grondslagen voor de Ontwikkelingssamenwerking, Basic Needs Approach, 1978, pak 48 Derde Ontwikkelingsdecennium der Verenigde Naties (DD III), 1980, pak 49 Het Nederlandse Bedrijfsleven en Ontwikkelingssamenwerking, 1982

15 NAR 15 2 Stukken met betrekking tot het Bureau 2 STUKKEN MET BETREKKING TOT HET BUREAU 50 Agenda's en verslagen van de plenaire vergaderingen van het Bureau omslag Stukken betreffende de algemene informatiestukken van het Bureau pakken en 1 omslag De stukken zijn nader toegankelijk in een afzonderlijke bijlage. Zie hiervoor bijlage C/Bur./1 - C/Bur/35/MOD, 1965 feb aug. 15 Met hiaten. 52 C/Bur/36/MOD - C/Bur/104, 1972 aug jan. 29 Met hiaten. 53 C/Bur/106 - C/Bur/139, 1974 feb jan. Met hiaten. 54 C/Bur/143 - C/Bur/163/Add. 1, 1977 dec feb. 26 Met hiaten. 55 C/Bur/164 - C/Bur/194/Add. 1, 1980 feb mrt C/Bur/195 - C/Bur/205, 1982 mrt juni 3, omslag 57 Stukken betreffende het onderzoeken van de invloed van Particuliere Buitenlandse Investeringen (PBI) pak De stukken zijn nader toegankelijk in een afzonderlijke bijlage. Zie hiervoor bijlage 3.

16 16 NAR Stukken met betrekking tot de werkgroepen 3 STUKKEN MET BETREKKING TOT DE WERKGROEPEN Algemene informatiestukken van de werkgroepen en de verslagen van de vergaderingen van de werkgroepen Werkgroep 1 Consortiumbeleid C/WG.1/1 - C/WG.1/14/Add. 1, 1964 jan nov. 59 C/WG.1/N/1 - C/WG.1/N/14, , omslag 60 Correspondentie, , omslag Werkgroep 2 Projectenprogramma C/WG.2/1 - C/WG.2/5, 1964, omslag 62 C/WG.2/N/1 - C/WG.2/N/2/Add. 2, 1964, omslag 63 Correspondentie, 1964, omslag Werkgroep 3 Opleiding uit te Zenden Deskundigen C/WG.3/1 - C/WG.3/4, 1964, omslag 65 C/WG.3/N/1 - C/WG.3/N/3, 1964, omslag 66 Correspondentie, 1964, stuk Werkgroep 4 Internationaal Beleid C/WG.4/1 - C/WG.4/30, C/WG.4/31 - C/WG.4/60, C/WG.4/61 - C/WG.4/80, C/WG.4/81 - C/WG.4/110, C/WG.4/111 - C/WG.4/120, C/WG.4/121 - C/WG.4/128, C/WG.4/N/1 - C/WG.4/N/30, C/WG.4/N/31 - C/WG.4/N/62, Correspondentie, Werkgroep 5 Bevordering Particuliere Financiering Ontwikkeling C/WG.5/1 - C/WG.5/8/Rev.1/Add.1, , omslag 77 C/WG.5/N/1 - C/WG.5/N/6, , omslag 78 Correspondentie, 1965, omslag Werkgroep 6 Algemene Samenstelling Hulpprogramma Correspondentie, , omslag 80 C/WG.6/1 - C/WG.6/25/Add.5, C/WG.6/26 - C/WG.6/40, C/WG.6/N/1 - C/WG.6/N/37, Werkgroep 7 Vraag en Aanbod Deskundigen C/WG.7/1 - C/WG.7/8, , omslag 84 C/WG.7/N/1 - C/WG.7/N/5/Rev.1, , omslag 85 Correspondentie, , omslag

17 NAR Werkgroep 8 Coördinatie Hulpverleningsbeleid C/WG.8/1 - C/WG.8/14, , omslag 87 C/WG.8/N/1 - C/WG.8/N/9, , omslag 88 Correspondentie, , omslag Werkgroep 9 Rentesubsidies en Giften C/WG.9/1 - C/WG.9/1/Rev.1/Add.1, 1965, omslag 90 C/WG.9/N/1 - C/WG.9/N/2, 1965, omslag Werkgroep 11 Voorlichting inzake Ontwikkeling C/WG.11/1 - C/WG.11/12, , omslag 92 C/WG.11/N/1 - C/WG.11/N/8, , omslag 93 Correspondentie, , omslag Werkgroep 12 Particuliere Ontwikkelingsactiviteiten C/WG.12/1 - C/WG.12/10, , omslag 95 C/WG.12/N/1 - C/WG.12/N/11, , omslag 96 Correspondentie, , omslag Werkgroep 13 Acculturatie C/WG.13/1 - C/WG.13/24, C/WG.13/N/1 - C/WG.13/N/10, , omslag 99 Correspondentie, , omslag Werkgroep 14 Expert Pool C/WG.14/1 - C/WG.14/11, , omslag 101 C/WG.14/N/1 - C/WG.14/N/6, , omslag 102 Correspondentie, , omslag Werkgroep 16 Wereldvoedselvraagstuk C/WG.16/1 - C/WG.16/23, C/WG.16/N/1 - C/WG.16/N/19, , omslag 105 Correspondentie, , omslag Werkgroep 17 Activiteiten van Universiteiten C/WG.17/1 - C/WG.17/15, C/WG.17/16 - C/WG.17/34, C/WG.17/N/1 - C/WG.17/N/22, , omslag 109 Correspondentie, Werkgroep 18 Wetenschap en Techniek C/WG.18/1 - C/WG.18/22, C/WG.18/23 - C/WG.18/43/Add.1, C/WG.18/N/1 - C/WG.18/N/33, Opmerkingen: Correspondentie, , omslag Werkgroep 19 Tweedehands Goederen C/WG.19/1 - C/WG.19/11/Add.1, , omslag 115 C/WG.19/N/1 - C/WG.19/N/4, , omslag

18 18 NAR Correspondentie, , omslag Werkgroep 20 Jongeren Vrijwilligers C/WG.20/1 - C/WG.20/5/Rev.1, C/WG.20/N/1 - C/WG.20/N/15, , omslag 119 Correspondentie, , omslag 120 Statistische gegevens van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) ten behoeve van de Nationale Raad van Advies, 1970, omslag Werkgroep 21 Caraïbische Regio C/WG.21/1 - C/WG.21/11, , omslag 122 C/WG.21/N/1 - C/WG.21/N/5, , omslag 123 Correspondentie, , omslag Werkgroep 22 Subuniversitair Onderwijs C/WG.22/1 - C/WG.22/8, , omslag 125 C/WG.22/N/1 - C/WG.22/N/12, , omslag 126 Correspondentie, , omslag Werkgroep 23 Subuniversitair Onderwijs C/WG.23/1 - C/WG.23/14/Rev.1/Add.1, C/WG.23/N/1 - C/WG.23/N/5, , omslag Werkgroep 24 Uitzending Ondernemers C/WG.24/1 - C/WG.24/19, C/WG.24/N/1 - C/WG.24/N/11, , omslag 131 Correspondentie, , omslag Werkgroep 25 Grondslag Ontwikkelingshulp C/WG.25/1 - C/WG.25/17, C/WG.25/N/1 - C/WG.25/N/15, , omslag 134 Correspondentie, , omslag Werkgroep 26 Meerjarige Programmering C/WG.26/1 - C/WG.26/26, C/WG.26/N/1 - C/WG.26/N/17, , omslag 137 Correspondentie, , omslag Werkgroep 27 Functionele Concentratie C/WG.27/1 - C/WG.27/7, C/WG.27/N/1 - C/WG.27/N/11, , omslag 140 Correspondentie, , omslag Werkgroep 28 Sociaal Aspect Ontwikkelingssamenwerking C/WG.28/1 - C/WG.28/18, C/WG.28/N/1 - C/WG.28/N/16, , omslag 143 Correspondentie, , omslag Werkgroep 29 Evaluatietechniek

19 NAR C/WG.29/1 - C/WG.29/15, C/WG.29/N/1 - C/WG.29/N/16, , omslag 146 Correspondentie, , omslag Werkgroep 30 Technische Hulp C/WG.30/1 - C/WG.30/17, C/WG.30/18 - C/WG.30/23, C/WG.30/N/1 - C/WG.30/N/17, , omslag 150 Correspondentie, , omslag Werkgroep 31 Vierjaren Programma C/WG.31/1 - C/WG.31/15/Rev.3, , omslag 152 C/WG.31/N/1 - C/WG.31/N/12, , omslag 153 Correspondentie, , omslag Werkgroep 32 EEG-Ontwikkelingssamenwerking C/WG.32/1 - C/WG.32/23, C/WG.32/26 - C/WG.32/45, C/WG.32/46 - C/WG.32/50, C/WG.32/51 - C/WG.32/101/82, C/WG.32/83 - C/WG.32/101/Add.3, C/WG.32/N/1 - C/WG.32/N/45, Correspondentie, , omslag Werkgroep 34 UNCTAD III C/WG.34/1 - C/WG.34/26, C/WG.34/N/1 - C/WG.34/N/9, Correspondentie, , omslag Werkgroep 35 Internationaal Onderwijs C/WG.35/1 - C/WG.35/24/Add.44, C/WG.35/26 - C/WG.35/40, C/WG.35/N/1 - C/WG.35/N/19, , omslag 167 Correspondentie, , omslag Werkgroep 36 Schuldenconsolidaties C/WG.36/1 - C/WG.36/24/Add.2, C/WG.36/N/1 - C/WG.36/N/10, Correspondentie, , omslag Werkgroep 37 Buitenlandse Werknemers C/WG.37/1 - C/WG.37/15/Rev.1/Add.1, C/WG.37/N/1 - C/WG.37/N/5, , omslag 173 Correspondentie, , omslag Werkgroep 38 Grondslagen Ontwikkelingssamenwerking C/WG.38/3 - C/WG.38/35, C/WG.38/37 - C/WG.38/57, C/WG.38/58 - C/WG.38/67, C/WG.38/N/1 - C/WG.38/N/31,

20 20 NAR Correspondentie, , omslag Werkgroep 39 Zuivering van de Hulp C/WG.39/1 - C/WG.39/18/Add.6, C/WG.39/N/1 - C/WG.39/N/7, 1973, omslag 181 Correspondentie, 1973, omslag Werkgroep 40 Meerjarenprogramma C/WG.40/1 - C/WG.40/5/Add.4, C/WG.40/N/1 - C/WG.40/N/5, 1973, omslag 184 Correspondentie, , omslag Werkgroep 41 Suriname en de Nederlandse Antillen C/WG.41/1 - C/WG.41/25, C/WG.41/26 - C/WG.41/49, C/WG.41/N/1 - C/WG.41/N/20, , omslag 188 Correspondentie, , omslag Werkgroep 42 Oliecrisis en Ontwikkelingssamenwerking C/WG.42/1 - C/WG.42/8, C/WG.42/N/1 - C/WG.42/N/2, 1974, omslag 191 Correspondentie, 1974, omslag Werkgroep 43 Oliecrisis en Ontwikkelingssamenwerking C/WG.43/1 - C/WG.43/13, C/WG.43/N/1 - C/WG.43/N/5, , omslag 194 Correspondentie, , omslag Werkgroep 44 Onderwijsbijstand Ontwikkelingslanden C/WG.44/1 - C/WG.44/10/Rev.1/Add.2, C/WG.44/N/1 - C/WG.44/N/8, , omslag 197 Correspondentie, 1975, omslag Werkgroep 45 Particuliere Buitenlandse Investeringen C/WG.45/1 - C/WG.45/12, C/WG.45/N/1 - C/WG.45/N/8, , omslag 200 Correspondentie, , omslag Werkgroep 46 Grondstoffenbeleid C/WG.46/1 - C/WG.46/13, C/WG.46/14 - C/WG.46/23, C/WG.46/24/Add.1 - C/WG.46/30, C/WG.46/N/1 - C/WG.46/N/24, , omslag Werkgroep 47 Permanente Soevereiniteit C/WG.47/1 - C/WG.47/19, C/WG.47/1 - C/WG.47/16(hervatting), C/WG.47/17 - C/WG.47/30(hervatting), C/WG.47/N/1 - C/WG.47/N/14,

21 NAR Werkgroep 48 Nederlandse Antillen C/WG.48/1 - C/WG.48/29, C/WG.48/N/1 - C/WG.48/N/13, , omslag Werkgroep 49 Bilaterale Ontwikkelingssamenwerking C/WG.49/1 - C/WG.49/14, C/WG.49/N/1 - C/WG.49/N/9, 1977, omslag Werkgroep 50 Ecologie en Ontwikkelingssamenwerking C/WG.50/1 - C/WG.50/10/Add.1, C/WG.50/N/1 - C/WG.50/N/6, , omslag Werkgroep 51 Internationale Arbeidsverdeling C/WG.51/N/1 - C/WG.51/N/4, , omslag 216 C/WG.51/1 - C/WG.51/7/Add.1, 1978, omslag Werkgroep 52 Lomé II C/WG.52/1 - C/WG.52/15, C/WG.52/16 - C/WG.52/31, C/WG.52/N/1 - C/WG.52/N/10, , omslag Werkgroep 53 UNCTAD V C/WG.53/1 - C/WG.53/10, C/WG.53/11 - C/WG.53/24, C/WG.53/25 - C/WG.53/33, C/WG.53/N/1 - C/WG.53/N/7, , omslag Werkgroep 54 Ontwikkelingssamenwerking en de positie van Vrouwen C/WG.54/1 - C/WG.54/28, C/WG.54/N/1 - C/WG.54/N/10, , omslag Werkgroep 55 DD III C/WG.55/1 - C/WG.55/16, C/WG.55/17 - C/WG.55/33, C/WG.55/N/1 - C/WG.55/N/12, , omslag Werkgroep 56 UNIDO III C/WG.56/1 - C/WG.56/15, C/WG.56/16 - C/WG.56/26, C/WG.56/N/1 - C/WG.56/N/7, 1979, omslag Werkgroep 57 Landbouwontwikkeling C/WG.57/1 - C/WG.57/12, C/WG.57/13 - C/WG.57/27, C/WG.57/28 - C/WG.57/36/Add.3, C/WG.57/N/1 - C/WG.57/N/21, , omslag Werkgroep 58 Ontwikkeling en Ontwapening C/WG.58/1 - C/WG.58/10, C/WG.58/11 - C/WG.58/16/Add.2,

22 22 NAR C/WG.58/16/Add.3 - C/WG.58/32, Advies Ontwikkeling en Ontwapening, C/WG.58/N/1 - C/WG.58/N/17, , omslag Werkgroep 59 Culturele aspecten van het ontwikkelingsproces C/WG.59/1 - C/WG.59/17, C/WG.59/18 - C/WG.59/30/Add.1, C/WG.59/N/1 - C/WG.59/N/14, , omslag Werkgroep 60 Ad-Hoc Groep Commentaar Regeringsnota's C/WG.60/1 - C/WG.60/8, C/WG.60/N/1 - C/WG.60/N/4, Werkgroep 61 Energieproblematiek van Ontwikkelingslanden C/WG.61/1 - C/WG.61/19, C/WG.61/N/1 - C/WG.61/N/7, , omslag Werkgroep 62 Internationale Financiële Vraagstukken C/WG.62/1 - C/WG.62/14, C/WG.62/15 - C/WG.62/21/Add.2, C/WG.62/N/1 - C/WG.62/N/8, , omslag Werkgroep 63 Multivezelaccoord C/WG.63/1 - C/WG.63/11, C/WG.63/12 - C/WG.63/22, C/WG.63/N/1 - C/WG.63/N/9, , omslag Werkgroep 64 Minst-ontwikkelde Ontwikkelingslanden C/WG.64/1 - C/WG.64/19, C/WG.64/N/1 - C/WG.64/N/5, 1981, omslag Werkgroep 65 Bedrijfsleven en Lage Inkomenslanden C/WG.65/1 - C/WG.65/14, C/WG.65/16 - C/WG.65/46, C/WG.65/N/1 - C/WG.65/N/19, , omslag 259 Advies Bedrijfsleven en Ontwikkelingssamenwerking, 1984, omslag Werkgroep 66 Regionale Samenwerking tussen Ontwikkelingslanden C/WG.66/1 - C/WG.66/11/Add.1, C/WG.66/N/1 - C/WG.66/N/12, , omslag Werkgroep 67 UNCTAD IV C/WG.67/1 - C/WG.67/19, C/WG.67/N/1 - C/WG.67/N/8, , omslag Werkgroep 68 Minimum Internationale Arbeidsnormen

23 NAR C/WG.68/1 - C/WG.68/19/Add.3, C/WG.68/19/Add.4 - C/WG.68/47, C/WG.68/48 - C/WG.68/56, C/WG.68/N/1 - C/WG.68/N/12, , omslag Werkgroep 69 Ontwikkelingssamenwerking en Werkgelegenheid in Ontwikkelingslanden C/WG.69/1 - C/WG.69/18, C/WG.69/19 - C/WG.69/30, C/WG.69/N/1 - C/WG.69/N/9, 1983, omslag Werkgroep 70 UNIDO IV C/WG.70/1 - C/WG.70/14, C/WG.70/15 - C/WG.70/38, C/WG.70/N/1 - C/WG.70/N/4, 1984, omslag Werkgroep 71 Ontwikkelingssamenwerking en Wereldbevolkingsvraagstuk C/WG.71/1 - C/WG.71/20, C/WG.71/N/1 - C/WG.71/N/4, 1984, omslag Werkgroep 72 Herijkingsnota C/WG.72/1 - C/WG.72/26, C/WG.72/N/1 - C/WG.72/N/5, 1984, omslag Werkgroep 73 Training en Onderwijscapaciteit ten behoeve van Ontwikkelingslanden C/WG.73/1 - C/WG.73/21, C/WG.73/21 - C/WG.73/28, C/WG.73/29 - C/WG.73/35, C/WG.73/N/1 - C/WG.73/N/16, , omslag Werkgroep 74 Vrouwen en Ontwikkeling C/WG.74/1 - C/WG.74/13/Rev.1, C/WG.74/13/Rev.1 - C/WG.74/27, C/WG.74/28 - C/WG.74/39, C/WG.74/N/1 - C/WG.74/N/6, , omslag Werkgroep 75 Verbreding Bilateraal Beleid C/WG.75/1 - C/WG.75/6, C/WG.75/N/1 - C/WG.75/N/5, , omslag Werkgroep 76 Begroting C/WG.76/1 - C/WG.76/9, C/WG.76/10 - C/WG.76/19, C/WG.76/20 - C/WG.76/29, C/WG.76/N/1 - C/WG.76/N/12, , omslag Werkgroep 77 Vrouwen in de Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking C/WG.77/1 - C/WG.77/11, 1985

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06 Inventaris van het archief van de Inspecteur(- Generaal) van de Geneeskundige Dienst der Landen Zeemacht en daarbij gedeponeerde archieven, 1814-1940 (1950) Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 1.1. Artikel 1: Doel van het reglement 5 2. HOOFDSTUK II: STRUCTUUR en INSTITUTIONELE EIGENHEID VAN UNASUR 5 2.1. Artikel 2:

Nadere informatie

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren te, vis, ie, muis, drag, elzijn, zo doende 2004, toetsing, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit cin, toezicht, erief, edrag, rzorging, over dierproeven en proefdieren Voorwoord Deze uitgave

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM 1 Selectielijst voor de neerslag van de handelingen op het beleidsterrein rijkshuisvesting voor de Rijksgebouwendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010 - versie vastgesteld

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nummer Toegang: 390 Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nationaal Archief Nationaal Archief This finding aid is written in Dutch. 390 390 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren

good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren - paul hoebink good governance als voorwaarde en doel bij enkele europese donoren Paul Hoebink * 1 introductie Minister Herfkens heeft

Nadere informatie

Cultuur zonder. grenzen. Rapporten aan de Regering

Cultuur zonder. grenzen. Rapporten aan de Regering Cultuur zonder grenzen Rapporten aan de Regering Staatsuitgeverij, 's Gravenhage 1987 CIP-GEGEVENS KONlNKLlJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Cultuur Cultuur zonder grenzen / [Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleidl.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 892 Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 INHOUDSOPGAVE Algemeen

Nadere informatie

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal.

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad ISSN 1725-2474 C 115 van de Europese Unie Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 51e jaargang 9 mei 2008 Nummer Inhoud Bladzijde 2008/C 115/01 Geconsolideerde versie

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantoor voor Bevolkingszaken in Nederlands Nieuw-Guinea: Rapportenarchief, (1852) 1951-1962

Inventaris van het archief van het Kantoor voor Bevolkingszaken in Nederlands Nieuw-Guinea: Rapportenarchief, (1852) 1951-1962 Nummer archiefinventaris: 2.10.25 Inventaris van het archief van het Kantoor voor Bevolkingszaken in Nederlands Nieuw-Guinea: Rapportenarchief, (1852) 1951-1962 Auteur: P. Nienhuis Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

A I V O N T W I K K E L I N G S AG E N DA NA 2015. No. 74, April 2011 MILLENNIUM ONTWIKKELINGSDOELEN IN PERSPECTIEF

A I V O N T W I K K E L I N G S AG E N DA NA 2015. No. 74, April 2011 MILLENNIUM ONTWIKKELINGSDOELEN IN PERSPECTIEF O N T W I K K E L I N G S AG E N DA NA 2015 MILLENNIUM ONTWIKKELINGSDOELEN IN PERSPECTIEF No. 74, April 2011 ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN A D V I S O RY COUNCIL ON INTERNATIONAL AFFA I R S A

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

Nu kan het nu moet het!

Nu kan het nu moet het! Nu kan het nu moet het! The time is now, let s do it! Awor por, ban p e! Advies Werkgroep Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen 8 oktober 2004 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Samenvatting en Aanbevelingen...6

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. ontwikkelingsbeleid en goed bestuur

WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID. rapporten aan de regering. ontwikkelingsbeleid en goed bestuur WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID rapporten aan de regering 58 ontwikkelingsbeleid en goed bestuur De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid werd in voorlopige vorm ingesteld in

Nadere informatie

Er zijn meerdere wegen die naar Brussel leiden

Er zijn meerdere wegen die naar Brussel leiden Er zijn meerdere wegen die naar Brussel leiden Strategie en doelbereiking van Nederlandse provincies in Europa Marcel Kiers i Promotiecommissie Prof. dr. S.A.H. Denters (promotor) Prof. dr. R.A. Wessel

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling. De kritiek binnen de EVRM-lidstaten

Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling. De kritiek binnen de EVRM-lidstaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012 2013 Europees Hof voor de Rechten van de Mens op de helling De kritiek binnen de EVRM-lidstaten Masterproef van de opleiding Master in de

Nadere informatie

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN MAART 2010 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 V E U GECONSOLIDEERDE VERSIE V W E U VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Steden zonder muren. Toekomst van het grotestedenbeleid

Steden zonder muren. Toekomst van het grotestedenbeleid Steden zonder muren. Toekomst van het grotestedenbeleid november 2001 Inhoud Voorwoord Samenvatting Afkortingen 1. Inleiding 1.1 Grotestedenbeleid in vogelvlucht 1.2 Achtergrond en vraagstelling van het

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

HUMANITAIRE HULPVERLENING

HUMANITAIRE HULPVERLENING COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE VOLKENRECHTELIJKE VRAAGSTUKKEN Advisory Committee on Issues of Public International Law ADVIES INZAKE HUMANITAIRE HULPVERLENING ADVIES NR. 25 DEN HAAG AUGUSTUS 2014 COMMISSIE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 007 Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen Nr. 6 BRIEF VAN DE COMMISSIE PARLEMENTAIR ONDERZOEK ONDERWIJSVERNIEUWINGEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie