Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 NAR 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Instelling... 7 Samenstelling... 7 Geschiedenis van het archiefbeheer...7 De verwerving van het archief...8 Inhoud en structuur van het archief...9 Selectie en vernietiging...9 Aanvullingen... 9 Verantwoording van de bewerking...9 Ordening van het archief... 9 Verwant materiaal...11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen Stukken met betrekking tot de Raad Stukken met betrekking tot het Bureau Stukken met betrekking tot de werkgroepen Diverse correspondentie betreffende de Raad Adviezen Kamerstukken Bijlagen...29 Bijlage 1: Specificatie van algemene informatiestukken van de Raad...29 Bijlage 2: Specificatie van algemene informatiestukken van het Bureau...61 Bijlage 3: Specificatie van onderzoeken van de invloed van Particuliere Buitenlandse Investeringen (PBI) Bijlage 4: Specificatie van adviezen en briefadviezen opgesteld door de NAR...72 Bijlage 5: Lijst met afkortingen...75

4

5 NAR 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen / Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR) Periode: merendeel Archiefbloknummer: Z242 Omvang: 10,20 meter; 348 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands, enkele stukken in het Engels, Frans en Duits. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: Ministerie van Buitenlandse Zaken / Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder- Ontwikkelde Landen ( ) Ministerie van Buitenlandse Zaken / Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR) ( ) Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief bevat voornamelijk stukken betreffende de diverse werkgroepen van de adviesraad (algemene informatiestukken en verslagen van vergaderingen). Verder onder meer correspondentie, memoranda, en stukken betreffende verleende adviezen en de beantwoording van kamervragen.

6 6 NAR Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Deels openbaar, deels niet openbaar. Betreft inv.nr Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder Ontwikkelde Landen / Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, NAR, , inv.nr....

7 NAR 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Instelling INSTELLING Op 22 januari 1964 werd de Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder- Ontwikkelde Landen per beschikking ingesteld door de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, dr. I.N.Th. Diepenhorst. De 63 leden tellende raad stond onder voorzitterschap van professor dr. J. Tinbergen. De raad kreeg een ambtelijk secretariaat dat werd verzorgd door het Bureau Beleidsvoorbereiding van het Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS/SA). 1 De taak van de raad was de minister van Buitenlandse Zaken (later de minister voor Ontwikkelingssamenwerking) op diens verzoek en uit eigener beweging over alle zaken met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking van advies te dienen. De raad deed dat door het uitbrengen van rapporten, het instellen van werkgroepen en het organiseren van studiebijeenkomsten en het publiceren van de verslagen van die bijeenkomsten. Op 19 februari 1975 werd de naam van de Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder-Ontwikkelde Landen door de minister voor Ontwikkelingssamenwerking veranderd in Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR). Aan de doelstellingen van de NAR veranderde niets de ambtelijke ondersteuning bleef gehandhaafd bij het Bureau Beleidsvoorbereiding. Samenstelling SAMENSTELLING Bij de installatie van de Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder-Ontwikkelde Landen in januari 1964, werd de raad, teneinde een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak te verkrijgen, samengesteld uit vertegenwoordigers van missie en zending, onderwijs en wetenschappen, bedrijfsleven, vakbeweging en sociale zekerheid, volksgezondheid en maatschappelijk werk, landbouw en de particuliere sector. Voorzitter en leden werden voor een periode van vier jaar door de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (later de minister voor Ontwikkelingssamenwerking) benoemd. Voor de behandeling van bepaalde onderwerpen kon de raad een werkgroep instellen. Dat de raad hier volop gebruik van maakte, blijkt uit het feit dat in de periode werkgroepen werden ingesteld. De door de raad uitgebrachte adviezen werden door het departement als volgt behandeld. Na verschijning van het advies werd een voorlopige schriftelijke reactie op het advies gegeven. Vervolgens vond een gesprek plaats van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking met de betreffende werkgroep. Naar aanleiding van dat gesprek stuurde het departement tenslotte een definitieve schriftelijke reactie aan de raad. Wanneer de onderwerpen van de adviezen terreinen betroffen waarvoor de minister voor Ontwikkelingssamenwerking niet de enige competente minister was, werd er eerst interdepartementaal overleg gevoerd. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER De archieven zijn door de archiefvormer in bewaring gegeven bij de Centrale Afdeling Post- en Archiefzaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Sedert begin 2008 stonden de archieven in opslag bij de Centrale Archief Selectiedienst te Winschoten. 1 Rob van den Berg, Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking. De oprichting van de Raad en de eerste periode van advisering: ('s-gravenhage 1989).

8 8 NAR De archieven zijn in 2008 krachtens wettelijk voorschrift door het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Nationaal Archief overgedragen. De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

9 NAR 9 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Tijdens de bewerking door de Centrale Archief Selectiedienst zijn geen archiefbescheiden verwijderd ter vernietiging. Dit is geschied op grond van de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Minister van Buitenlandse Zaken en de onder hem ressorterende actoren op het beleidsterrein Ontwikkelingssamenwerking over de periode (9 september 2002/nr. C/S/2002/2850), gepubliceerd in de Staatscourant van 14 november 2002, nr.220. Aanvullingen AANVULLINGEN De archieven van de raad zijn tot 1987 bewerkt. Als aanvulling kan derhalve nog het archief van de periode worden verwacht. In 1996 is de NAR opgeheven. De werkzaamheden zijn grotendeels overgenomen door de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING De archieven van de Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder-Ontwikkelde Landen / Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR) maken deel uit van de door de Centrale Archief Selectiedienst bewerkte archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Project Wegwerken Achterstand Archieven (PWAA). Ten behoeve van de bewerking werd een archiefbewerkingsplan samengesteld, welke de basis vormt voor de bewerking. In het plan, welke werd goedgekeurd door het Nationaal Archief, zijn de afspraken met betrekking tot de selectie, ontsluiting, materiële verzorging en de overbrenging geregeld. Voor specifieke informatie wordt verwezen naar de afzonderlijke hoofdstukken in deze inventaris. De archieven van de raad zijn tot 1987 compleet. Van de daaropvolgende jaren zijn alleen adviesbrochures en enige algemene informatiestukken aangetroffen. Op grond van deze constatering is besloten de cesuur bij 1987 te leggen. Hierdoor is 0,75 meter archief retour gegaan naar de zorgdrager. Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF De indeling van de toegang is zoveel mogelijk gebaseerd op de in 1982 vervaardigde inventaris. Als extra rubriek wordt toegevoegd: Adviezen. Verder wordt bij nummer 1 de stukken van de Nationale Raad van Advies inzake Hulpverlening aan Minder-Ontwikkelde Landen / Nationale Adviesraadvoor Ontwikkelingssamenwerking (NAR) bedoeld. De hoofdindeling is als volgt vastgesteld: 1. Stukken met betrekking tot de raad 2. Stukken met betrekking tot het Bureau 3. Stukken met betrekking tot de werkgroepen 4. Diverse correspondentie betreffende de raad 5. Adviezen 6. Kamerstukken Voor de stukken genoemd onder de punten 1, 2 en 3 gold dat ze weer konden worden onderverdeeld in: 1. Algemene informatiestukken

10 10 NAR Agenda's van de vergaderingen 3. Verslagen van de vergaderingen Deze onderverdeling is terug te vinden op de stukken zelf, want daarop zijn de volgende afkortingen aangebracht: C/... algemene informatiestukken van de raad C/A/... C/N/... C/WG../.. C/WG.../A/... C/WG.../N/... C/Bur../ C/Bur./A/... C/Bur./N/... agenda plenaire vergadering van de raad verslag plenaire vergadering van de raad algemene informatiestukken van de werkgroep agenda werkgroepvergadering verslag werkgroepvergadering algemene informatiestukken voor het Bureau agenda vergadering van het Bureau verslag vergadering van het Bureau Gezien de werkwijze van de raad en de indeling van de stukken is gekozen voor een archiefindeling, waarbij zowel de oude indeling als de afkortingen zijn gehandhaafd.

11 NAR 11 Verwant materiaal Verwant materiaal

12

13 NAR 13 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N 1 Stukken met betrekking tot de Raad 1 STUKKEN MET BETREKKING TOT DE RAAD 1 Stukken betreffende het vaststellen van de wettelijke grondslagen voor het geven van (technische) hulp aan ontwikkelingslanden en de rol van de Raad in de uitvoering van deze taak pak 2 Instructiedocument voor nieuwe leden van de Raad stuk 3 Agenda van ingekomen stukken bij de Raad, niet ingeboekt in het archief van de Raad deel 4 Agenda's en verslagen van de plenaire vergaderingen van de Raad pak 5-40 Stukken betreffende de algemene informatiestukken van de Raad pakken en 1 omslag De stukken zijn nader toegankelijk in een afzonderlijke bijlage. Zie hiervoor bijlage 1. 5 C/1 - C/20, 1964 jan mei 05 6 C/21 - C/40, 1964 mei jan C/41 - C/60, 1965 jan nov C/61 - C/80, 1965 dec juli 01 9 C/81 - C/100, 1966 juli apr C/101 - C/120, 1967 juni feb C/121 - C/140, 1968 feb feb C/141 - C/160, 1969 feb feb C/161 - C/180, 1970 feb okt C/181 - C/200, 1970 okt juni C/201 - C/220/Add. 1, 1971 aug feb C/221 - C/240, 1972 feb nov C/241 - C/260, 1972 dec juni C/261 - C/270, 1973 sep dec C/271 - C/280, 1974 jan juni C/281 - C/300, 1974 juni 26 - dec C/301 - C/320, 1975 jan juni C/321 - C/340, 1975 juni 25 - dec C/341 - C/360, 1976 feb juni C/361 - C/380, 1976 juni okt C/381 - C/390, 1977 aug mrt C/390/Add. 1 - C/400, 1978 apr dec C/401 - C/408, 1978 dec juni C/409 - C/420/Rev. 1/Add. 1, 1979 aug mei C/421 - C/448, 1980 apr dec. 17

14 14 NAR C/449 - C/459, 1981 jan mei C/459/Add. 1 - C/467, 1981 mei 26 - sep C/468 - C/479, 1981 okt jan C/480 - C/510, 1982 feb aug C/511 - C/517, 1983 nov mrt C/518 - C/522, 1984 mei C/523 - C/533, 1984 juni mrt C/533/Add. 1 - C/542, 1985 mrt juli C/543 - C/554, 1985 juli jan C/555 - C/560/Add. 2, 1986 jan mei C/561 - C/568, 1986 mei 14 - dec. 12, omslag 41 Agenda van ingekomen stukken bij de Raad, ingeboekt in het archief van de Raad deel Presentielijsten van vergaderingen van de Raad pakken Bevat ook presentielijsten van werkgroepvergaderingen, bureauvergaderingen en persconferenties Stukken betreffende het organiseren van studiedagen pakken en 4 omslagen 44 Algemeen, Nieuwe Internationale Economische Orde, Grondslagen voor de Ontwikkelingssamenwerking, Basic Needs Approach, 1978, pak 48 Derde Ontwikkelingsdecennium der Verenigde Naties (DD III), 1980, pak 49 Het Nederlandse Bedrijfsleven en Ontwikkelingssamenwerking, 1982

15 NAR 15 2 Stukken met betrekking tot het Bureau 2 STUKKEN MET BETREKKING TOT HET BUREAU 50 Agenda's en verslagen van de plenaire vergaderingen van het Bureau omslag Stukken betreffende de algemene informatiestukken van het Bureau pakken en 1 omslag De stukken zijn nader toegankelijk in een afzonderlijke bijlage. Zie hiervoor bijlage C/Bur./1 - C/Bur/35/MOD, 1965 feb aug. 15 Met hiaten. 52 C/Bur/36/MOD - C/Bur/104, 1972 aug jan. 29 Met hiaten. 53 C/Bur/106 - C/Bur/139, 1974 feb jan. Met hiaten. 54 C/Bur/143 - C/Bur/163/Add. 1, 1977 dec feb. 26 Met hiaten. 55 C/Bur/164 - C/Bur/194/Add. 1, 1980 feb mrt C/Bur/195 - C/Bur/205, 1982 mrt juni 3, omslag 57 Stukken betreffende het onderzoeken van de invloed van Particuliere Buitenlandse Investeringen (PBI) pak De stukken zijn nader toegankelijk in een afzonderlijke bijlage. Zie hiervoor bijlage 3.

16 16 NAR Stukken met betrekking tot de werkgroepen 3 STUKKEN MET BETREKKING TOT DE WERKGROEPEN Algemene informatiestukken van de werkgroepen en de verslagen van de vergaderingen van de werkgroepen Werkgroep 1 Consortiumbeleid C/WG.1/1 - C/WG.1/14/Add. 1, 1964 jan nov. 59 C/WG.1/N/1 - C/WG.1/N/14, , omslag 60 Correspondentie, , omslag Werkgroep 2 Projectenprogramma C/WG.2/1 - C/WG.2/5, 1964, omslag 62 C/WG.2/N/1 - C/WG.2/N/2/Add. 2, 1964, omslag 63 Correspondentie, 1964, omslag Werkgroep 3 Opleiding uit te Zenden Deskundigen C/WG.3/1 - C/WG.3/4, 1964, omslag 65 C/WG.3/N/1 - C/WG.3/N/3, 1964, omslag 66 Correspondentie, 1964, stuk Werkgroep 4 Internationaal Beleid C/WG.4/1 - C/WG.4/30, C/WG.4/31 - C/WG.4/60, C/WG.4/61 - C/WG.4/80, C/WG.4/81 - C/WG.4/110, C/WG.4/111 - C/WG.4/120, C/WG.4/121 - C/WG.4/128, C/WG.4/N/1 - C/WG.4/N/30, C/WG.4/N/31 - C/WG.4/N/62, Correspondentie, Werkgroep 5 Bevordering Particuliere Financiering Ontwikkeling C/WG.5/1 - C/WG.5/8/Rev.1/Add.1, , omslag 77 C/WG.5/N/1 - C/WG.5/N/6, , omslag 78 Correspondentie, 1965, omslag Werkgroep 6 Algemene Samenstelling Hulpprogramma Correspondentie, , omslag 80 C/WG.6/1 - C/WG.6/25/Add.5, C/WG.6/26 - C/WG.6/40, C/WG.6/N/1 - C/WG.6/N/37, Werkgroep 7 Vraag en Aanbod Deskundigen C/WG.7/1 - C/WG.7/8, , omslag 84 C/WG.7/N/1 - C/WG.7/N/5/Rev.1, , omslag 85 Correspondentie, , omslag

17 NAR Werkgroep 8 Coördinatie Hulpverleningsbeleid C/WG.8/1 - C/WG.8/14, , omslag 87 C/WG.8/N/1 - C/WG.8/N/9, , omslag 88 Correspondentie, , omslag Werkgroep 9 Rentesubsidies en Giften C/WG.9/1 - C/WG.9/1/Rev.1/Add.1, 1965, omslag 90 C/WG.9/N/1 - C/WG.9/N/2, 1965, omslag Werkgroep 11 Voorlichting inzake Ontwikkeling C/WG.11/1 - C/WG.11/12, , omslag 92 C/WG.11/N/1 - C/WG.11/N/8, , omslag 93 Correspondentie, , omslag Werkgroep 12 Particuliere Ontwikkelingsactiviteiten C/WG.12/1 - C/WG.12/10, , omslag 95 C/WG.12/N/1 - C/WG.12/N/11, , omslag 96 Correspondentie, , omslag Werkgroep 13 Acculturatie C/WG.13/1 - C/WG.13/24, C/WG.13/N/1 - C/WG.13/N/10, , omslag 99 Correspondentie, , omslag Werkgroep 14 Expert Pool C/WG.14/1 - C/WG.14/11, , omslag 101 C/WG.14/N/1 - C/WG.14/N/6, , omslag 102 Correspondentie, , omslag Werkgroep 16 Wereldvoedselvraagstuk C/WG.16/1 - C/WG.16/23, C/WG.16/N/1 - C/WG.16/N/19, , omslag 105 Correspondentie, , omslag Werkgroep 17 Activiteiten van Universiteiten C/WG.17/1 - C/WG.17/15, C/WG.17/16 - C/WG.17/34, C/WG.17/N/1 - C/WG.17/N/22, , omslag 109 Correspondentie, Werkgroep 18 Wetenschap en Techniek C/WG.18/1 - C/WG.18/22, C/WG.18/23 - C/WG.18/43/Add.1, C/WG.18/N/1 - C/WG.18/N/33, Opmerkingen: Correspondentie, , omslag Werkgroep 19 Tweedehands Goederen C/WG.19/1 - C/WG.19/11/Add.1, , omslag 115 C/WG.19/N/1 - C/WG.19/N/4, , omslag

18 18 NAR Correspondentie, , omslag Werkgroep 20 Jongeren Vrijwilligers C/WG.20/1 - C/WG.20/5/Rev.1, C/WG.20/N/1 - C/WG.20/N/15, , omslag 119 Correspondentie, , omslag 120 Statistische gegevens van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) ten behoeve van de Nationale Raad van Advies, 1970, omslag Werkgroep 21 Caraïbische Regio C/WG.21/1 - C/WG.21/11, , omslag 122 C/WG.21/N/1 - C/WG.21/N/5, , omslag 123 Correspondentie, , omslag Werkgroep 22 Subuniversitair Onderwijs C/WG.22/1 - C/WG.22/8, , omslag 125 C/WG.22/N/1 - C/WG.22/N/12, , omslag 126 Correspondentie, , omslag Werkgroep 23 Subuniversitair Onderwijs C/WG.23/1 - C/WG.23/14/Rev.1/Add.1, C/WG.23/N/1 - C/WG.23/N/5, , omslag Werkgroep 24 Uitzending Ondernemers C/WG.24/1 - C/WG.24/19, C/WG.24/N/1 - C/WG.24/N/11, , omslag 131 Correspondentie, , omslag Werkgroep 25 Grondslag Ontwikkelingshulp C/WG.25/1 - C/WG.25/17, C/WG.25/N/1 - C/WG.25/N/15, , omslag 134 Correspondentie, , omslag Werkgroep 26 Meerjarige Programmering C/WG.26/1 - C/WG.26/26, C/WG.26/N/1 - C/WG.26/N/17, , omslag 137 Correspondentie, , omslag Werkgroep 27 Functionele Concentratie C/WG.27/1 - C/WG.27/7, C/WG.27/N/1 - C/WG.27/N/11, , omslag 140 Correspondentie, , omslag Werkgroep 28 Sociaal Aspect Ontwikkelingssamenwerking C/WG.28/1 - C/WG.28/18, C/WG.28/N/1 - C/WG.28/N/16, , omslag 143 Correspondentie, , omslag Werkgroep 29 Evaluatietechniek

19 NAR C/WG.29/1 - C/WG.29/15, C/WG.29/N/1 - C/WG.29/N/16, , omslag 146 Correspondentie, , omslag Werkgroep 30 Technische Hulp C/WG.30/1 - C/WG.30/17, C/WG.30/18 - C/WG.30/23, C/WG.30/N/1 - C/WG.30/N/17, , omslag 150 Correspondentie, , omslag Werkgroep 31 Vierjaren Programma C/WG.31/1 - C/WG.31/15/Rev.3, , omslag 152 C/WG.31/N/1 - C/WG.31/N/12, , omslag 153 Correspondentie, , omslag Werkgroep 32 EEG-Ontwikkelingssamenwerking C/WG.32/1 - C/WG.32/23, C/WG.32/26 - C/WG.32/45, C/WG.32/46 - C/WG.32/50, C/WG.32/51 - C/WG.32/101/82, C/WG.32/83 - C/WG.32/101/Add.3, C/WG.32/N/1 - C/WG.32/N/45, Correspondentie, , omslag Werkgroep 34 UNCTAD III C/WG.34/1 - C/WG.34/26, C/WG.34/N/1 - C/WG.34/N/9, Correspondentie, , omslag Werkgroep 35 Internationaal Onderwijs C/WG.35/1 - C/WG.35/24/Add.44, C/WG.35/26 - C/WG.35/40, C/WG.35/N/1 - C/WG.35/N/19, , omslag 167 Correspondentie, , omslag Werkgroep 36 Schuldenconsolidaties C/WG.36/1 - C/WG.36/24/Add.2, C/WG.36/N/1 - C/WG.36/N/10, Correspondentie, , omslag Werkgroep 37 Buitenlandse Werknemers C/WG.37/1 - C/WG.37/15/Rev.1/Add.1, C/WG.37/N/1 - C/WG.37/N/5, , omslag 173 Correspondentie, , omslag Werkgroep 38 Grondslagen Ontwikkelingssamenwerking C/WG.38/3 - C/WG.38/35, C/WG.38/37 - C/WG.38/57, C/WG.38/58 - C/WG.38/67, C/WG.38/N/1 - C/WG.38/N/31,

20 20 NAR Correspondentie, , omslag Werkgroep 39 Zuivering van de Hulp C/WG.39/1 - C/WG.39/18/Add.6, C/WG.39/N/1 - C/WG.39/N/7, 1973, omslag 181 Correspondentie, 1973, omslag Werkgroep 40 Meerjarenprogramma C/WG.40/1 - C/WG.40/5/Add.4, C/WG.40/N/1 - C/WG.40/N/5, 1973, omslag 184 Correspondentie, , omslag Werkgroep 41 Suriname en de Nederlandse Antillen C/WG.41/1 - C/WG.41/25, C/WG.41/26 - C/WG.41/49, C/WG.41/N/1 - C/WG.41/N/20, , omslag 188 Correspondentie, , omslag Werkgroep 42 Oliecrisis en Ontwikkelingssamenwerking C/WG.42/1 - C/WG.42/8, C/WG.42/N/1 - C/WG.42/N/2, 1974, omslag 191 Correspondentie, 1974, omslag Werkgroep 43 Oliecrisis en Ontwikkelingssamenwerking C/WG.43/1 - C/WG.43/13, C/WG.43/N/1 - C/WG.43/N/5, , omslag 194 Correspondentie, , omslag Werkgroep 44 Onderwijsbijstand Ontwikkelingslanden C/WG.44/1 - C/WG.44/10/Rev.1/Add.2, C/WG.44/N/1 - C/WG.44/N/8, , omslag 197 Correspondentie, 1975, omslag Werkgroep 45 Particuliere Buitenlandse Investeringen C/WG.45/1 - C/WG.45/12, C/WG.45/N/1 - C/WG.45/N/8, , omslag 200 Correspondentie, , omslag Werkgroep 46 Grondstoffenbeleid C/WG.46/1 - C/WG.46/13, C/WG.46/14 - C/WG.46/23, C/WG.46/24/Add.1 - C/WG.46/30, C/WG.46/N/1 - C/WG.46/N/24, , omslag Werkgroep 47 Permanente Soevereiniteit C/WG.47/1 - C/WG.47/19, C/WG.47/1 - C/WG.47/16(hervatting), C/WG.47/17 - C/WG.47/30(hervatting), C/WG.47/N/1 - C/WG.47/N/14,

21 NAR Werkgroep 48 Nederlandse Antillen C/WG.48/1 - C/WG.48/29, C/WG.48/N/1 - C/WG.48/N/13, , omslag Werkgroep 49 Bilaterale Ontwikkelingssamenwerking C/WG.49/1 - C/WG.49/14, C/WG.49/N/1 - C/WG.49/N/9, 1977, omslag Werkgroep 50 Ecologie en Ontwikkelingssamenwerking C/WG.50/1 - C/WG.50/10/Add.1, C/WG.50/N/1 - C/WG.50/N/6, , omslag Werkgroep 51 Internationale Arbeidsverdeling C/WG.51/N/1 - C/WG.51/N/4, , omslag 216 C/WG.51/1 - C/WG.51/7/Add.1, 1978, omslag Werkgroep 52 Lomé II C/WG.52/1 - C/WG.52/15, C/WG.52/16 - C/WG.52/31, C/WG.52/N/1 - C/WG.52/N/10, , omslag Werkgroep 53 UNCTAD V C/WG.53/1 - C/WG.53/10, C/WG.53/11 - C/WG.53/24, C/WG.53/25 - C/WG.53/33, C/WG.53/N/1 - C/WG.53/N/7, , omslag Werkgroep 54 Ontwikkelingssamenwerking en de positie van Vrouwen C/WG.54/1 - C/WG.54/28, C/WG.54/N/1 - C/WG.54/N/10, , omslag Werkgroep 55 DD III C/WG.55/1 - C/WG.55/16, C/WG.55/17 - C/WG.55/33, C/WG.55/N/1 - C/WG.55/N/12, , omslag Werkgroep 56 UNIDO III C/WG.56/1 - C/WG.56/15, C/WG.56/16 - C/WG.56/26, C/WG.56/N/1 - C/WG.56/N/7, 1979, omslag Werkgroep 57 Landbouwontwikkeling C/WG.57/1 - C/WG.57/12, C/WG.57/13 - C/WG.57/27, C/WG.57/28 - C/WG.57/36/Add.3, C/WG.57/N/1 - C/WG.57/N/21, , omslag Werkgroep 58 Ontwikkeling en Ontwapening C/WG.58/1 - C/WG.58/10, C/WG.58/11 - C/WG.58/16/Add.2,

22 22 NAR C/WG.58/16/Add.3 - C/WG.58/32, Advies Ontwikkeling en Ontwapening, C/WG.58/N/1 - C/WG.58/N/17, , omslag Werkgroep 59 Culturele aspecten van het ontwikkelingsproces C/WG.59/1 - C/WG.59/17, C/WG.59/18 - C/WG.59/30/Add.1, C/WG.59/N/1 - C/WG.59/N/14, , omslag Werkgroep 60 Ad-Hoc Groep Commentaar Regeringsnota's C/WG.60/1 - C/WG.60/8, C/WG.60/N/1 - C/WG.60/N/4, Werkgroep 61 Energieproblematiek van Ontwikkelingslanden C/WG.61/1 - C/WG.61/19, C/WG.61/N/1 - C/WG.61/N/7, , omslag Werkgroep 62 Internationale Financiële Vraagstukken C/WG.62/1 - C/WG.62/14, C/WG.62/15 - C/WG.62/21/Add.2, C/WG.62/N/1 - C/WG.62/N/8, , omslag Werkgroep 63 Multivezelaccoord C/WG.63/1 - C/WG.63/11, C/WG.63/12 - C/WG.63/22, C/WG.63/N/1 - C/WG.63/N/9, , omslag Werkgroep 64 Minst-ontwikkelde Ontwikkelingslanden C/WG.64/1 - C/WG.64/19, C/WG.64/N/1 - C/WG.64/N/5, 1981, omslag Werkgroep 65 Bedrijfsleven en Lage Inkomenslanden C/WG.65/1 - C/WG.65/14, C/WG.65/16 - C/WG.65/46, C/WG.65/N/1 - C/WG.65/N/19, , omslag 259 Advies Bedrijfsleven en Ontwikkelingssamenwerking, 1984, omslag Werkgroep 66 Regionale Samenwerking tussen Ontwikkelingslanden C/WG.66/1 - C/WG.66/11/Add.1, C/WG.66/N/1 - C/WG.66/N/12, , omslag Werkgroep 67 UNCTAD IV C/WG.67/1 - C/WG.67/19, C/WG.67/N/1 - C/WG.67/N/8, , omslag Werkgroep 68 Minimum Internationale Arbeidsnormen

23 NAR C/WG.68/1 - C/WG.68/19/Add.3, C/WG.68/19/Add.4 - C/WG.68/47, C/WG.68/48 - C/WG.68/56, C/WG.68/N/1 - C/WG.68/N/12, , omslag Werkgroep 69 Ontwikkelingssamenwerking en Werkgelegenheid in Ontwikkelingslanden C/WG.69/1 - C/WG.69/18, C/WG.69/19 - C/WG.69/30, C/WG.69/N/1 - C/WG.69/N/9, 1983, omslag Werkgroep 70 UNIDO IV C/WG.70/1 - C/WG.70/14, C/WG.70/15 - C/WG.70/38, C/WG.70/N/1 - C/WG.70/N/4, 1984, omslag Werkgroep 71 Ontwikkelingssamenwerking en Wereldbevolkingsvraagstuk C/WG.71/1 - C/WG.71/20, C/WG.71/N/1 - C/WG.71/N/4, 1984, omslag Werkgroep 72 Herijkingsnota C/WG.72/1 - C/WG.72/26, C/WG.72/N/1 - C/WG.72/N/5, 1984, omslag Werkgroep 73 Training en Onderwijscapaciteit ten behoeve van Ontwikkelingslanden C/WG.73/1 - C/WG.73/21, C/WG.73/21 - C/WG.73/28, C/WG.73/29 - C/WG.73/35, C/WG.73/N/1 - C/WG.73/N/16, , omslag Werkgroep 74 Vrouwen en Ontwikkeling C/WG.74/1 - C/WG.74/13/Rev.1, C/WG.74/13/Rev.1 - C/WG.74/27, C/WG.74/28 - C/WG.74/39, C/WG.74/N/1 - C/WG.74/N/6, , omslag Werkgroep 75 Verbreding Bilateraal Beleid C/WG.75/1 - C/WG.75/6, C/WG.75/N/1 - C/WG.75/N/5, , omslag Werkgroep 76 Begroting C/WG.76/1 - C/WG.76/9, C/WG.76/10 - C/WG.76/19, C/WG.76/20 - C/WG.76/29, C/WG.76/N/1 - C/WG.76/N/12, , omslag Werkgroep 77 Vrouwen in de Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking C/WG.77/1 - C/WG.77/11, 1985

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Nummer archiefinventaris: 2.14.5316 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika,

Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.02 Inventaris van archiefbescheiden betreffende requisitie-aangelegenheden Amerika, 1915-1939 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland,

Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, Nummer archiefinventaris: 2.19.133 Inventaris van het archief van de Vereniging Guinee- Nederland, 1994-1998 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ],

Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.52 Inventaris van het archief van J.C. Rijk [levensjaren 1787-1854], 1842-1854 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.53.01 Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Auteur: G.E.M. Hassell Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met de Overzeese Gebiedsdelen [1947-1950]; Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.20 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Zweden, Noorwegen en Denemarken, 1863-1910 Auteur: E. Hoogendijk Nationaal Archief, Den Haag 1937 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Nummer archiefinventaris: 2.15.5223 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie),

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), Nummer archiefinventaris: 2.11.25 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), 1886-1891 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929)

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) Nummer archiefinventaris: 2.09.41.15 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Minister Mr. P.S. Gerbrandy: Semi-ambtelijk archief, (1929) 1939-1940 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda,

Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, Nummer archiefinventaris: 3.11.12 Inventaris van het archief van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Gouda, 1947-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1999 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949)

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.25.39 Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) 1950-1997 Auteur: Mehmet Bilgen, R. Reens Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden,

Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden, Nummer archiefinventaris: 2.04.48.16 Inventaris van het archief van de Coördinatie- Commissie voor Gerepatrieerden, 1950-1952 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828)

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) Nummer archiefinventaris: 2.13.13.05 Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) 1836-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1948 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Nummer archiefinventaris: 2.21.113 Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk,

Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, Nummer archiefinventaris: 3.04.02.22 Inventaris van het archief van de notarissen te Katwijk, 1843-1895 Auteur: H. Bordewijk Nationaal Archief, Den Haag 1973 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.02.37 Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, 1799-1814 Auteur: J.C. Kort Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Economische, Financiële en Scheepvaartmissie te New York

Inventaris van het archief van de Economische, Financiële en Scheepvaartmissie te New York Nummer archiefinventaris: 2.06.059.22 Inventaris van het archief van de Economische, Financiële en Scheepvaartmissie te New York Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1995

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.10.06 Inventaris van het archief van de Nederlandse Zuid- Afrikaanse Maatschappij van Vaste Goederen te Amsterdam, Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ],

Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren ], Nummer archiefinventaris: 2.21.205.57 Inventaris van het archief van ir. N.J. Singels [levensjaren 1865-1914], 1903-1904 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1985 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord,

Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, Nummer archiefinventaris: 3.07.5067 Inventaris van het archief van Rijkswaterstaat: Directie Zuid-Holland: Dienstkring ''s-gravenhage- Noord, 1945-1990 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO,

Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.36.21 Inventaris van het archief van het Proefstation voor Verpakkingen TNO, 1945-1963 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie