Schriftelijke vragen. Amsterdam, college van b&w van 19 maart Inleiding van vragenstelster.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schriftelijke vragen. Amsterdam, college van b&w van 19 maart 2013. Inleiding van vragenstelster."

Transcriptie

1 Gemeenteraad Schriftelijke vragen Jaar 2013 Publicatiedatum 22 maart 2013 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid mevrouw M.J.A. Visser van 17 oktober 2012 inzake het aantrekken van beleggers door een extra korting op de grondprijs en het aanvullend netwerk. Amsterdam, college van b&w van 19 maart 2013 Aan de gemeenteraad Inleiding van vragenstelster. In Het Financieele Dagblad van 8 oktober 2012 is te lezen dat gemeenten nieuwe manieren zoeken om vastgoedinvesteerders aan te trekken 1. Er wordt naar nieuwe manieren gezocht omdat investeerders onder andere door de hoge erfpachtkosten worden afgeschrikt: Bruto aanvangsrendementen (jaarhuur gedeeld door investering) zitten rond de 5% in dit segment. Maar beleggers kijken vooral naar het nettoaanvangsrendement (met aftrek van kosten) en dat komt bij een dergelijk scherp rendement onder druk te staan vanwege onder andere de erfpachtkosten. 2 Om de huurmarkt voor met name middeninkomens komende jaren toch te verruimen zoekt de gemeente naar andere manieren om beleggers te trekken. Zo hanteert de gemeente Amsterdam al een korting van 7,5% op de grondprijs. Om woningontwikkeling te versnellen zou de gemeente bereid zijn genoegen te nemen met een relatief lagere waarde voor de grond en ter compensatie later mee te delen in de winst om het moment dat huurwoningen door de belegger tegen leegwaarde worden verkocht (uitponden). Voor beleggers zou dit bespreekbaar zijn. De fractie van D66 juicht het toe dat het college huurwoningen in het middensegment wil toevoegen aan de woningvoorraad, maar maakt zich zorgen over de signalen dat investeerders terugdeinzen vanwege onder andere de erfpachtkosten. Gezien het vorenstaande heeft vragenstelster op 17 oktober 2012, namens de fractie van D66, op grond van artikel 45 van het eglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen tot het college van burgemeester en wethouders gericht: 1 Investeerders verleiden Samenwerking moet belegger trekken, Het Financieele Dagblad, 8 oktober 2012, sectie FD Extra Vastgoed, p Ibid. 1

2 1. Is het college bekend met vorengenoemd artikel uit het Financieele Dagblad? Ja. 2. In hoeverre herkent het college zich in het beeld dat wordt geschetst van investeerders die terughoudend zijn om in te stappen? Het College herkent het beeld van investeerders die grote terughoudendheid betrachten bij het aangaan van nieuwe investeringen in nieuwbouwwoningen. De nieuwbouw van woningen bevindt zich vanwege de crisis al enige jaren in zwaar weer: afzet van het product is risicovol, rendementen staan flink onder druk. Dit is een tendens die zichtbaar is in heel Nederland, en ook Amsterdam kan zich hier niet aan onttrekken. Wel komen er uit de markt veel signalen dat er interesse is onder beleggers voor woningbouwprojecten in het middensegment. Men ziet een marktvraag in Amsterdam en de huren zijn hier relatief hoog. De extra punten van Donner verruimen de mogelijkheden voor het middensegment huur. Marktpartijen gaven aan in dit segment te willen investeren als hier locaties voor beschikbaar zijn. Daartoe is een tender middensegment gestart met vier locaties. Een deelgebied van Gerhwin (Zuidas) is het eerste project waar de selectie voor een afnemer is gestart, in het najaar van De andere locaties zijn deelprojecten van Amstelkwartier, Overhoeks en IJburg. Overigens wil het College er op wijzen dat het regeerakkoord van november 2012 mogelijk gevolgen heeft voor de rendabiliteit van nieuw te realiseren projecten met markthuurwoningen. Deze gevolgen zijn nog niet uitgekristalliseerd. 3. Hoe komt het dat het netto-aanvangsrendement (NA) van beleggers onder druk komt te staan vanwege de erfpachtkosten? De erfpachtkosten zijn immers gerelateerd aan de residueel bepaalde grondkosten? En is dat niet wat overblijft nadat de belegger zijn NA al heeft verdisconteerd in zijn huurprijzen? Kan het college uitleggen hoe dit zit en hoe groot het gat is? De erfpachtkosten (de canon) zijn inderdaad gerelateerd aan de residueel bepaalde grondwaarde. Sterker, de canon wordt via het canonpercentage afgeleid van de residueel bepaalde grondwaarde. Het is echter niet zo dat erfpacht de rendementen van beleggers/investeerders onder druk zet. Dat zit als volgt: Het Bruto Aanvangsrendement (BA) en Netto Aanvangsrendement (NA) zijn, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, niet de uiteindelijke rendementen die een belegger (onder de streep) haalt op zijn investering. Ze zeggen alleen iets over het eerste exploitatiejaar. Een belegger bepaalt op basis van zijn rendementseis voor de langere termijn (doorgaans 6% en hoger) wat hij wil betalen voor vastgoed. De NA kan vervolgens worden berekend door de jaaropbrengst te verminderen met de exploitatielasten, en die vervolgens te delen door de transactiesom (de investering van de belegger). Bij de BA blijven de exploitatielasten buiten de rekensom. Hoe hoger de berekende NA (of de BA), hoe matiger de 2

3 toekomstverwachtingen en hoe risicovoller het project en daarmee hoe lager de marktwaarde. Hoewel de NA bij afgekochte en niet-afgekochte erfpachten verschillend is (bij een niet afgekochte erfpacht is de canon onderdeel van de exploitatiekosten en is de NA automatisch iets hoger dan bij een afgekochte canon), is het rendement dat een belegger op zijn investering haalt, exact gelijk bij afgekochte en nietafgekochte erfpachten. Erfpacht zet dus niet de rendementen van beleggers onder druk. 4. Voorts is in het artikel sprake van een korting van 7,5% op de grondprijs. Is deze korting voldoende om het gat te dichten uit vraag 3? Er is immers in het artikel sprake van nog meer (aanvullend) maatwerk? Hoeveel aanvullend maatwerk is er nodig om de bouw van middeldure huurwoningen vlot te trekken? De korting van 7,5% waarover wordt gerept, is een verwijzing naar het grondprijsbeleid zoals dat nu nog (tot de vaststelling van het grondprijsbeleid 2013) geldig is. Het gaat echter niet om een korting van 7,5% op de grondprijs. Het grondprijsbeleid 2012 voor markthuurwoningen is gebaseerd op het uitgangspunt dat de commerciële waarde van een markthuurwoning (die na vijftien jaar zonder bijbetaling van grondprijs mag worden verkocht) gemiddeld in de hele stad op 92,5% ligt van de marktwaarde van een koopwoning op dezelfde locatie. Dat was lange tijd een gemiddelde waar partijen mee uit de voeten konden. Via de hefboom in het grondprijsbeleid zorgt deze afslag op de commerciële waarde voor een grondprijs voor huurwoningen die méér afwijkt van die van koopwoningen dan genoemde 7,5%. Een rekenvoorbeeld: Koop Huur VON-prijs Commerciële waarde Stichtingskosten Grondprijs excl. BTW Afwijking grondprijs 19% De bedragen zijn per m² gebruiksoppervlak (gbo) Onderzoek wijst uit dat dit verhoudingsgetal koopprijs-commerciële waarde bij huur (inclusief gratis uitponden, dat wil zeggen verkopen) in steeds meer gevallen leidt tot moeizame onderhandelingen over de grondprijs bij projecten met markthuurwoningen. En dat leidt weer tot een groter aantal situaties waarin maatwerk moet worden toegepast. Daarom wordt in het door de gemeenteraad vast te stellen grondprijsbeleid 2013 voorgesteld om de grondprijzen voor markthuurwoningen niet meer generiek te benaderen via de 92,5%-methodiek, maar specifieker op basis van de zogenaamde BA-systematiek. Dat wil zeggen, via een inschatting van de huurprijs per vierkante meter op de locatie en het vereiste aanvangsrendement. Deze worden per geval door adviseurs van de 3

4 afdeling egie en Advies van het OGA bepaald op basis van marktwaarnemingen. De waardeverhouding tussen markt koopwoningen en markt huurwoningen gaat met de nieuwe berekeningssystematiek variëren over de stad: de commerciële waarde van een huurwoning bedraagt dan ergens tussen de 80 en 96% van de waarde van een koopwoning, afhankelijk van de locatie. Omvang aanvullend maatwerk Aanleiding voor het voorstel om over te gaan naar een andere wijze van grondprijsberekening voor markthuurwoningen (zoals dat wordt gedaan in het concept grondprijsbeleid 2013) was het feit dat meer en meer maatwerk nodig was onder de oude berekeningssystematiek. Naar aanleiding van het voorgaande vindt het College het opportuun om globaal in te gaan op de financiële gevolgen van de gewijzigde systematiek: De grondprijzen voor huurwoningen en specifiek voor huurwoningen in het middensegment liggen in veel gevallen substantieel lager dan de opbrengsten die op dit moment in de grondexploitaties zijn geraamd voor koopwoningen. Het globale beeld is dat de range aan grondprijzen voor koopwoningen loopt van 400 tot per m² gbo, terwijl de grondprijsrange voor middensegment huurwoningen loopt van 170 (=minimale grondprijs) tot 650 per m² gbo. De oorzaak voor het forse verschil: Om een woning marktconform binnen het middensegment aan te bieden, moet deze op veel locaties wat kleiner zijn, waardoor de stichtingskosten per vierkante meter hoger zijn, waardoor de grondprijs lager wordt. Veel grondexploitaties waarin het programma geheel of overwegend bestaat uit marktwoningen vertonen een negatief saldo. De grondproductiekosten zijn dan hoger dan de grondopbrengsten die de gemeente kan realiseren. De vraag ontstaat dan op welke locaties het verstandig is om woningen te (her)bestemmen naar markthuur 3 en de daarbij horende veelal nog lagere grondprijzen te accepteren. 5. Al in juni 2012 was sprake van de korting van 7,5% op de grondprijs voor middeldure huurwoningen. De reactie van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties was toen al dat ook na de korting de grondprijs in Amsterdam veel te hoog bleef om rendabel te kunnen bouwen voor het lage middensegment. Wat is de reactie van het college hierop? Zoals bij vraag 4 al is aangegeven, gaat het bij de 7,5% niet om een korting op de grondprijs. Bovendien wordt in de voorstellen voor het grondprijsbeleid 2013 de aangehaalde systematiek vervangen door de BA-systematiek, die in de huidige markt meer recht doet aan de werkelijkheid. In feite constateert ook het College dat de berekeningssystematiek voor grondprijzen van markthuur- 3 Een eerste grove inschatting leert overigens dat het omzetten van elke koopwoningen naar middensegment huur de gemeente een extra tekort van 16 miljoen oplevert in de vorm van lagere grondopbrengsten. Het is nog onduidelijk of de kabinetsplannen dit bedrag positief of negatief beïnvloeden. 4

5 woningen in het beleid voor 2012 onder de gewijzigde omstandigheden vaak leidde tot te hoge grondprijzen. Overigens werd in het grondprijsbeleid 2012 geen korting gegeven op de grondprijs, het ging om maatwerk grondprijsbepaling ten behoeve van markthuurwoningen. Deze grondprijsbepaling is vooruitlopend op het Grondprijsbeleid 2013 al toegepast voor de tender middensegment, waar de locatie Zuidas als eerste de selectie is gestart. 6. Voor hoeveel nieuwbouwwoningen in het middeldure huursegment is sinds juni 2012 dankzij de korting op de grondprijs (en eventueel overig maatwerk) al overeenstemming bereikt? En voor hoeveel woningen zitten er haalbare overeenstemmingen in de pijplijn? Sinds juni 2012 zijn er geen overeenkomsten gesloten tussen gemeente en marktpartijen over de uitgifte van grond in erfpacht voor huurwoningen in het middensegment. Wel is er al enige jaren sprake van situaties waarin binnen reeds afgesloten contracten werd omgezet van koopwoningen naar huurwoningen, waarbij door de ontwikkelaar een contingent woningen aan een belegger werd verkocht. Zoals bij de beantwoording van vraag 1 hierboven al is aangegeven wordt gewerkt aan 4 locaties waar getenderd gaat worden voor middensegment huurwoningen. De grondprijs voor deze woningen is of wordt bepaald aan de hand van maatwerk, via de BA-systematiek, waarvan wordt voorgesteld om die tot standaard berekeningmethode in het Grondprijsbeleid 2013 te gaan hanteren. Burgemeester en wethouders van Amsterdam A.H.P. van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester 5

Bouwen aan de Stad II

Bouwen aan de Stad II Bouwen aan de Stad II Periode 2011 t/m 2014 Afspraken over ambities, programma en financiële condities tussen de Gemeente Amsterdam inclusief stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Nadere informatie

Gebruik en effecten van de Starterslening

Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Gebruik en effecten van de Starterslening Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud

Nadere informatie

Schoolgebouw te huur SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW. Handreiking voor een nieuwe rolverdeling. in onderwijshuisvesting. Jan Schraven en Marc van Leent

Schoolgebouw te huur SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW. Handreiking voor een nieuwe rolverdeling. in onderwijshuisvesting. Jan Schraven en Marc van Leent SERVICECENTRUM SCHOLENBOUW Schoolgebouw te huur Handreiking voor een nieuwe rolverdeling in onderwijshuisvesting Jan Schraven en Marc van Leent Januari 2010 Schoolgebouw te huur > < Schoolgebouw te huur

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Waardering van woningcomplexen

Waardering van woningcomplexen Waardering van woningcomplexen Een nieuw perspectief op beleggen in woningcomplexen MSRE masterproof J.A. Kasteel Inleiding... 3 1 Waarderingsbegrippen en methoden... 5 1.1 Waarderingsbegrippen... 5 1.2

Nadere informatie

Grondbeleid. belangrijk fundament onder prestatieafspraken

Grondbeleid. belangrijk fundament onder prestatieafspraken Grondbeleid belangrijk fundament onder prestatieafspraken PROF. DR. IR. G.R.W. DE KAM Bijzonder hoogleraar maatschappelijk ondernemen met grond en locaties aan de Radboud Universiteit in Nijmegen 18 Gemeenten

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Nederland Uw

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten

Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening. Autoriteit Financiële Markten Onderzoek Kwaliteit van Beleggingsdienstverlening Autoriteit Financiële Markten 28 februari 2014 De Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode

Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Aflevering 4 - Advies over de rentevastperiode Het aangaan van een hypothecair krediet is voor consumenten een belangrijke beslissing. De kosten en aflossing van deze lening hebben voor langere termijn

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Taxatierichtlijnen. ROZ/IPD Vastgoedindex. November 2002

Taxatierichtlijnen. ROZ/IPD Vastgoedindex. November 2002 Taxatierichtlijnen ROZ/IPD Vastgoedindex November 2002 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Gekozen waardebegrip... 3 3. Toegestane taxatie methoden/modellen... 3 4. De conventionele methode, gebaseerd

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

Ouderen over de drempel?

Ouderen over de drempel? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Ouderen over de drempel? Evaluatie van de seniorenmakelaar De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Evaluatie Direct Werk Helmond

Evaluatie Direct Werk Helmond Hans Droppert 21 april 2008 1 1. Inleiding Eind 2006/Begin 2007 werd in opdracht van de rekenkamercommissie van de gemeente Helmond een onderzoek uitgevoerd naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van

Nadere informatie

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport Visitatierapport Woningstichitng Goed Wonen, Twello Woningstichting Goed Wonen Twello Visitatierapport Utrecht, februari 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht e-mail: w.dewater@raeflex.nl

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

Centraal Planbureau. Planbureau voor de Leefomgeving. CPB Document. Beoordeling 16 projecten in het kader van het Budget Nota Ruimte

Centraal Planbureau. Planbureau voor de Leefomgeving. CPB Document. Beoordeling 16 projecten in het kader van het Budget Nota Ruimte Centraal Planbureau Planbureau voor de Leefomgeving CPB Document No 196 November 2009 Beoordeling 16 projecten in het kader van het Budget Nota Ruimte Annemiek Verrips, David Hamers, Herman Stolwijk e.a.

Nadere informatie

Nieuw ontwerp sociaal beleid

Nieuw ontwerp sociaal beleid Nieuw ontwerp sociaal beleid Amsterdam, oktober 2014 In opdracht van AWVN Nieuw ontwerp sociaal beleid Beoordeling van AWVN voorstel voor een basisregeling voor werkenden Lucy Kok Barbara Baarsma Arjan

Nadere informatie

D66: Help Starters de Woningmarkt op Tien concrete maatregelen die nieuwe huurders en kopers een kans geven

D66: Help Starters de Woningmarkt op Tien concrete maatregelen die nieuwe huurders en kopers een kans geven D66: Help Starters de Woningmarkt op Tien concrete maatregelen die nieuwe huurders en kopers een kans geven Samenvatting De woningmarkt zit op slot. Vooral starters komen momenteel moeilijk aan een passend

Nadere informatie

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan?

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nodig bij een nieuw bouwplan? Omgaan met parkeernormen en kencijfers Parkeernormen en -kencijfers spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de parkeerbehoefte rond

Nadere informatie