Een (t)huis als basis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een (t)huis als basis"

Transcriptie

1 Een (t)huis als basis Ondernemingsplan

2 2 Een (t)huis als basis

3 Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen Voldoende woningen 1.2 Goed onderhouden woningen 1.3 Duurzame woningen 2. Verhuur van de woningen Beschikbare woningen 2.2 Bereikbare woningen 2.3 Betaalbare woningen 3. Betrekken van bewoners bij beleid en beheer Samen met bewoners 3.2 Samen met georganiseerde bewoners, GSA en bewonerscommissies 3.3 Samen met netwerkpartners 4. Leefbaarheid Schoon, heel en veilig 4.2 Overlast en woonfraude 5. Wonen & zorg Financiële continuïteit & bedrijfsvoering Financieel vermogen en ratio s 6.2 Bedrijfsvoering 7. Personeel & organisatie Personeel 7.2 Kwaliteit van onze organisatie 7.3 Goed bestuur 3 Bijlage 27

4 Een (t)huis als basis l samenvatting Samenvatting Met een routekaart in de hand zijn wij op pad gegaan. Tijdens onze reis hebben we koffie gedronken met belanghouders en geluisterd naar hun verhalen. Met de opgedane beelden en inzichten werd onze koers steeds duidelijker. Welke richtingen wij gaan bewandelen kunt u lezen in ons ondernemingsplan ; een (t)huis als basis. Onze koers is scherper geworden. Wij anticiperen op externe ontwikkelingen, nieuwe wettelijke kaders en regelgeving rondom de taakvelden van woningcorporaties. Nieuwe financiële kaders zorgen ervoor dat wij forse keuzes hebben gemaakt. Woningstichting GoedeStede biedt haar huidige en toekomstige klanten een thuis. Wij zorgen voor betaalbare woningen voor klanten die op het gebied van wonen een steuntje in de rug nodig hebben. Kernwaarden vormen de basis voor onze manier van werken en de omgang met elkaar, met onze bewoners en onze belanghouders. Bij GoedeStede doen wij dat: Gedreven + met Gezond verstand = Gewoon Goed We zijn er trots op dat we gewoon goede volkshuisvesting mogelijk kunnen blijven maken in Almere. We blijven huurwoningen toevoegen. We verkopen geen woningen. We verlagen de bedrijfslasten. We voeren een sociaal huurbeleid. De richting voor de toekomst is: We bieden een (t)huis voor mensen met een smalle beurs. We concentreren ons werk in en rondom de woningen. We zorgen voor een basiskwaliteit die schoon, heel en veilig is. We toetsen onze activiteiten aan onze principes: De kwaliteit voor klanten blijft gewaarborgd. Het is sober en doelmatig. De gebruiker/vrager betaalt (mee). Een investering verdienen we terug. Samenwerken levert een win-win situatie op. Logische/natuurlijke momenten worden benut. Het werk besteden we uit of doen we zelf. Het werk kan slimmer, beter of anders. We voldoen aan de interne en externe (financiële) normen. We blijven onze woningen gewoon goed onderhouden en clusteren de werkzaamheden. 4 We werken samen vanuit een toegevoegde waarde. We blijven bereikbaar voor klanten. We toetsen onze activiteiten aan onze principes. Bij het opstellen van deze koers hebben wij rekening gehouden met de ons bekende en meest actuele ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving. Als gevolg van wijzigingen hierin, kan onze koers worden herzien.

5 Een (t)huis als basis l voorwoord Voorwoord De volkshuisvesting is continu in beweging. Het wettelijk kader wordt momenteel opnieuw bepaald. Dat komt in de plaats van het huidige BBSH. Alhoewel veel nog onduidelijk is, staat vast dat het speelveld van een woningcorporatie kleiner wordt, dat de beschikbare middelen aanzienlijk afnemen en dat de regelgeving en het toezicht fors gaan toenemen. Daarnaast zien we dat als gevolg van de aanhoudende crisis, een steeds grotere groep mensen is aangewezen op een sociale huurwoning. Mede ingegeven door diverse (bezuinigings)maatregelen van de overheid, merken we dat het besteedbaar inkomen van huishoudens onder druk staat. Wij verwachten dat dit beeld de komende jaren aanhoudt. Dit impliceert een andere volkshuisvesting die noopt tot scherpere keuzes. De kwaliteit die wij de afgelopen jaren gerealiseerd hebben, wordt door bovenstaande ontwikkelingen soberder. In deze context heeft GoedeStede dit ondernemingsplan gemaakt. We hebben de visies en meningen uit gesprekken met huurders, gemeente, politie, zorg- en welzijnsinstanties meegenomen. In dit plan presenteren wij de keuzes die wij gemaakt hebben. Gegeven de gewijzigde omstandigheden houden wij vast aan onze opgave om een sociale huurwoningvoorraad te exploiteren op gezonde bedrijfseconomische principes. We zetten in op een gestaag groeiend aantal sociale huurwoningen. We verkopen geen sociale huurwoningen. De kwaliteit van onze voorraad blijft voldoende en we pakken onderhoud efficiënter aan. Meer dan de afgelopen jaren hebben we scherpe keuzes moeten maken als het gaat om het huurbeleid. We zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering die past binnen de wettelijke kaders en onze eigen principes. Daar zijn wij transparant over. We houden oog voor de leefbaarheid in de directe omgeving van onze complexen waarbij de nadruk ligt op (inbraak)veiligheid. Onze dienstverlening blijft gewoon goed waarbij we eigentijdse instrumenten inzetten. In dit plan leest u hoe wij scherper invulling geven aan onze ambitie en visie alsmede de rol die wij in de huidige context kiezen. Na vaststelling van deze koers werken wij verder waarbij nieuwe beelden kunnen ontstaan. Denk daarbij aan de gevolgen vanuit de Novelle/Herzieningswet van minister Blok, de onderzoeken naar beschikbaarheid en de ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg. Zoals u van ons gewend bent, maken wij concreet wat wij over drie jaar hebben bereikt. In de jaarlijkse activiteitenplannen en begrotingen worden de doelstellingen verder geconcretiseerd en financieel onderbouwd. Sommige doelstellingen hebben een continu karakter, bij andere is sprake van een meer projectmatige aanpak. In ons jaarverslag verantwoorden we op transparante wijze onze projectmatige en continue activiteiten. Om de belanghouders op de hoogte te stellen van de door ons gekozen koers en de verwachtingen goed te managen, koppelen we de inhoud van het ondernemingsplan aan hen terug. Wij nodigen iedereen uit met ons mee te denken en te doen! Arjan Deutekom l Directeur/bestuurder Maart 2014 Ondanks dat het speelveld kleiner wordt, blijft GoedeStede ook op lange termijn aanbieder van sociale huurwoningen in Almere. Almere blijft onze thuisbasis. Wij leveren als volkshuisvester een bijdrage aan de ontwikkeling van de stad. We streven ernaar dat onze klanten zich thuis voelen in onze woningen, in onze buurten. 5

6 Een (t)huis als basis l waar wij voor staan Waar wij voor staan GoedeStede biedt haar huidige en toekomstige klanten een thuis. Wij zorgen voor betaalbare woningen voor klanten die op het gebied van wonen een steuntje in de rug nodig hebben. Deze missie staat aan de basis van ons handelen voor korte en lange termijn. Weliswaar zijn de economische, politieke en maatschappelijke omstandigheden aan verandering onderhevig, het blijft naar onze mening een legitieme leidraad voor ons handelen. Onze klanten In Almere staan meer dan woningen en er wonen bijna mensen. Almere bestaat voornamelijk uit rustige en groene woongebieden. Uitzondering daarop is het wonen rondom de levendige centrumgebieden. 34% van de woningen is een huurwoning. Wij beheren ruim woningen en 200 overige ruimtes in verschillende prijsklassen. Met een aandeel van 36% is GoedeStede de grootste aanbieder van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere. Naar verwachting groeit de stad Almere organisch en GoedeStede wil meegroeien. Van oudsher zijn er veel eengezinswoningen gebouwd. Vanuit een veranderende vraag leggen we meer nadruk op meergezinswoningen. De meergezinswoningen zijn geschikt voor het stijgende aantal kleine huishoudens (ook ingegeven door het hoge aantal scheidingen), voor starters en voor de ouder wordende bevolking. GoedeStede streeft naar een evenwichtige verdeling van eengezinswoningen en meergezinswoningen. Wij werken voor een brede doelgroep. Mensen met een smalle beurs kunnen bij ons terecht, maar in beperkte mate ook (hogere) middeninkomens. Onze primaire doelgroep betreft de huishoudens met een inkomen tot de inkomensgrenzen van de huurtoeslag. Uit inkomensgegevens van 2011 blijkt dat 78% van onze huurders een inkomen heeft dat onder de Europese toewijzingsgrens ligt. We verwachten dat dit percentage door de economische ontwikkelingen toeneemt. Wij onderkennen ook dat een klein deel van onze klanten niet zelfredzaam (meer) is. Deze klanten vragen structureel meer aandacht en inzet van ons. Met wat extra ondersteuning proberen we, samen met onze partners, er voor te zorgen dat deze mensen zelfstandig in hun eigen huis kunnen wonen en leven. Wij werken aan gewoon goed wonen GoedeStede is een maatschappelijke onderneming. Wij werken gedreven en met gezond verstand aan volkshuisvestelijke opgaven. Wij staan dicht bij onze klanten en zijn bereikbaar. Wij werken samen met bewoners, met de gemeente en met onze partners in de wijken, zoals zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, politie en andere dienstverleners. Wij werken samen om onze gezamenlijke doelen te bereiken. We willen financieel gezond blijven om ook in de toekomst te kunnen blijven doen waarvoor wij zijn. We gaan door met het toevoegen van betaalbare woningen aan ons bezit; misschien minder dan we in het verleden gewend waren, maar nieuwe woningen bouwen blijft onze inzet. We benutten de natuurlijke momenten bij verhuur en onderhoud om woningen te verbeteren. De verhouding tussen prijs en kwaliteit van ons bezit moet passend zijn en blijven. In ons dagelijks beheer en op het gebied van onderhoud blijven we fysiek dicht bij onze woningen, de portieken en de directe woonomgeving. Ook blijven we sturen op onze bedrijfslasten. 6 Almere is ons werkgebied en daar ligt onze opgave. Vanuit onze eigen kracht werken we aan gewoon goed wonen in Almere. We houden vast aan onze ambities maar de wijze waarop en het tempo waarin we onze doelen bereiken is nog niet volledig uitgekristalliseerd. Als externe ontwikkelingen een nog sterker stempel op ons beleid gaan drukken dan nu voorzien, stellen we, waar nodig, onze voornemens bij.

7 Een (t)huis als basis l waar wij voor staan Onze principes In dit ondernemingsplan maken wij keuzes en stellen prioriteiten die passen binnen de nieuwe werkelijkheid van de volkshuisvesting. Daarbij houden we vast aan uitgangspunten die wij onszelf opleggen of voorwaarden die ingegeven zijn door wet- en regelgeving. Al onze activiteiten en besluiten toetsen wij aan de volgende principes. De kwaliteit voor klanten blijft gewaarborgd. Het is sober en doelmatig. De gebruiker/vrager betaalt (mee). Een investering verdienen we terug. Samenwerken levert een win-win situatie op. Logische/natuurlijke momenten worden benut. Het werk uitbesteden of zelf doen. Het werk kan slimmer, beter of anders. We voldoen aan de interne en externe (financiële) normen. Op de koffie bij belanghouders Voor dit ondernemingsplan zijn we gestart met een doorkijk naar het jaar We hebben gekeken naar generieke trends die het werk van een woningcorporatie op lange termijn kunnen gaan raken. Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, zelfbeheer (community) en efficiëntie (bijvoorbeeld in de bouwsector) zijn afgetast en zorgden bij ons voor een brede scope. Deze hebben wij meegenomen in ons ontwikkelingsperspectief op de lange termijn. Naast dit lange termijnperspectief wilden we van onze belanghouders horen wat zij van GoedeStede verwachten in de toekomst. Wij zijn letterlijk op de koffie gegaan bij onze belanghouders. We zijn gestart bij de huurdersorganisatie. Zij agendeerden nadrukkelijk de betaalbaarheid en het aanbod van betaalbare woningen. Daarna hebben we een breed palet aan belanghouders gesproken; van overheid in al haar gedaanten tot en met onze partners op het gebied van wonen, zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid. Ook de gesprekken met netwerkpartners in de technische, financiële en juridische dienstverlening waren verrijkend. Zo werd de betrokkenheid en bereikbaarheid van onze medewerkers in de wijken zeer gewaardeerd. Het GoedeStede-blauw op straat wilden belanghouders graag handhaven. Zeker op het gebied van overlast en woonfraude wordt blijvende inzet en samenwerking van ons verwacht. Door de gesprekken is het thema veiligheid nadrukkelijker geadopteerd in deze koers. Gelet op het feit dat er veel wordt ingebroken in Almere, wordt ook van ons inzet verwacht. Partners zien ook welke maatregelen GoedeStede allemaal al heeft genomen. De mensen die zich bezig houden met schuldhulpverlening waardeerden onze inzet. Zij gaven aan dat wij sneller door kunnen verwijzen waarbij we ons sociale gezicht niet mogen verliezen. Aan de andere kant ontvingen wij ook oproepen van professionals die pleitten voor onorthodoxe maatregelen voor mensen die niet mee willen werken. De willekeurig gekozen huurders waar wij op gesprek zijn geweest waren blij met een luisterend oor. In het algemeen wonen zij met tevredenheid in onze woningen. Enkele huurders gaven blijk van een veelheid aan sociale contacten in hun directe woonomgeving; mensen steunen en helpen elkaar als het even tegen zit. Andere huurders attendeerden ons ook op omissies aan en rondom de woningen. Daaruit leerden wij dat het managen van de verwachtingen ten aanzien van de verantwoordelijkheden van GoedeStede, van de gemeente maar ook van de huurders noodzakelijk blijft. Naast een aantal kwalitatieve huiskamer-koffiegesprekken is een enquête verstuurd waarbij wij huurders hebben gevraagd naar hun woonbeleving. Ook hebben medewerkers meegedacht over de koers in dit ondernemingsplan. Dit plan bevat de keuzen die wij op basis van de gesprekken en opgedane inzichten hebben gemaakt. De (periodieke) overleggen met de huurdersorganisatie, de gesprekken met de Raad van Commissarissen en met medewerkers zorgden ervoor dat onze beelden steeds scherper werden. Bij het opstellen van deze koers hebben we rekening gehouden met de ons bekende visies van de gemeente Almere, de GSA en de koers van de Rijksoverheid. 7

8 Een (t)huis als basis l kwaliteit van de woningen 1. Kwaliteit van de woningen 1.1 Voldoende woningen Op het eerste gezicht lijken de wijken in Almere op elkaar. Maar wie Almere beter kent, ziet verschillen in inrichting, woningtypen en eigendomsverhoudingen. Almere is een suburbane stad waar men in de centrumgebieden iets stedelijker kan wonen. GoedeStede heeft woningbezit in 32 wijken. Ons vastgoed zien wij als een middel om onze maatschappelijke doelen te realiseren. Belangrijk is dat dit aansluit bij de (toekomstige) wensen van de huurders. Zij wensen onder andere acceptabele woonlasten, een woning waar men zich thuis voelt en de mogelijkheid om over te stappen naar een andere woning die beter past bij veranderende levensfasen. Om nu en in de toekomst aan de vraag van onze klanten te kunnen voldoen, moet de woningportefeuille aansluiten bij de ontwikkelingen van onze doelgroep. Samen met de andere sociale verhuurders en de gemeente willen we wijken gedifferentieerder maken (in woningtypen, prijzen, eigendomsvormen en bewonerssamenstelling). Via ons huurbeleid en de woonruimteverdeling kunnen we enige differentiatie aanbrengen. Beperkt kan dat ook via nieuwbouw, verkoop en aankoop van bestaand bezit. De kaders voor gemeente (bouw- en grondprijsbeleid) en corporaties (landelijke heffingen, toewijzingsregels) zijn echter strak. We gaan de uitdaging aan om, al dan niet gezamenlijk met andere partijen, te zoeken naar een corporatiewoning nieuwe stijl. Dat betekent een basiskwaliteit in zowel functionele, technische als ruimtelijke kwaliteitseisen. Een kwaliteit die past bij een prijs die de doelgroep kan betalen. Huurders die meer kwaliteit (in ruimte en comfort) willen en kunnen betalen, zijn voornamelijk aangewezen op vrije sectorwoningen. Wij zijn van mening dat er voldoende aanbod is in de (sociale) koopmarkt. Omdat er nog steeds veel mensen op de wachtlijst voor een huurwoning staan, verkopen we deze sociale voorraad niet. We houden een verkoopvijver aan van 15 gelabelde woningen die we bij mutatie verkopen. In Almere staan ontzettend veel bedrijfsruimten leeg. Partijen verwachten de komende jaren nog nauwelijks herstel aan de vraagkant. Binnen onze portefeuille zoeken we naar mogelijkheden voor transformatie. De gemeente Almere groeit organisch en GoedeStede wil mee blijven groeien omdat wij van mening zijn dat dit past bij (de opgave van) een stad als Almere. We zien dat onze doelgroep van beleid steeds toeneemt en dat er meer woningen toegevoegd moeten worden. Verschillende belanghouders bevestigden dat beeld tijdens de koffiegesprekken. Afhankelijk van de doelgroep en de levensfase gaat de voorkeur uit naar een grondgebonden (wooncarrière) of gestapelde woning (veiliger en kleiner). 8 Wij zijn van oudsher gewend om nieuwe woningen toe te voegen aan de voorraad. Nieuwe woningen zorgden in het verleden voor veel doorstroming op de markt. Woningzoekenden geven tegenwoordig niet zomaar hun lange inschrijftijd op. Was vroeger de ligging van een woning cruciaal, nu horen we steeds vaker dat de prijs doorslaggevend is. Dit blijkt ook uit de gesprekken die wij voeren. Bij nieuwbouw letten wij daarom goed op de betaalbaarheid. We besteden nieuwbouw aan tegen de laagste prijs. Een investering wordt terugverdiend. Toch moeten de totale investeringskosten, zoals de bouwen de grondkosten blijven aansluiten bij ons streven om woningen betaalbaar te bouwen en te houden.

9 Een (t)huis als basis l kwaliteit van de woningen Wij streven naar een evenwichtige verhouding tussen grondgebonden en gestapelde woningen. Wij voegen nieuwe woningen toe in de prijsklassen tot de maximale huurprijs. Wij passen ons programma van eisen aan; sober en doelmatig wonen voor een basiskwaliteit. Wij optimaliseren het ontwikkel-, bouw- en onderhoudsproces steeds verder. Wij houden de omvang van de sociale huurvoorraad in stand. Wij onderzoeken de mogelijkheden om bedrijfsruimten te transformeren in woningen. is onze woningportefeuille nog steeds in evenwicht; 50% grondgebonden woningen en 50% gestapelde woningen. voegen we jaarlijks circa 50 woningen toe in het sociale segment en zoeken we naar mogelijkheden om deze aantallen te verhogen. zijn we erin geslaagd om onze lean-aanpak (bijvoorbeeld met design and build ) te optimaliseren. is onze basiskwaliteit verder uitgekristalliseerd. hebben we meer sociale huurwoningen dan in hebben we minder bedrijfsruimten en staan er minder leeg dan in

10 Een (t)huis als basis l kwaliteit van de woningen 1.2 Goed onderhouden woningen Almere is een jonge stad. De gemiddelde leeftijd van onze woningen is 23 jaar. Wij merken echter wel dat het lastiger wordt om bij de woningen die ouder zijn dan 30 jaar de gewoon goede kwaliteit vast te houden. In de koffiegesprekken namen de huurders dan ook geen blad voor de mond en attendeerden ons op onder andere slijtage en gebruiksschade. Wij vinden het belangrijk dat ook de oudere wijken aantrekkelijk blijven om er te wonen. De nieuwbouw concurreert met de bestaande woningvoorraad in onze stad. Daarom is het belangrijk dat het wooncomfort en de prijskwaliteitverhouding in balans blijft. We onderhouden ons bezit en zoeken naar een (basis)kwaliteit die past bij de prijs. Voorop staan de bouwkundig gewenste investeringen en technisch noodzakelijke onderhoudsingrepen. Een schilderbeurt of binnenrenovatie voeren we cyclisch uit op logische momenten. Als we kwaliteit willen toevoegen, zoals bijvoorbeeld beter hang- en sluitwerk, koppelen we dit aan deze logische momenten. Met het clusteren van werkzaamheden kunnen we onze woningen goed, kosteneffectief en efficiënt onderhouden. Op die momenten is het wel belangrijk dat huurders meewerken aan het geplande onderhoud. Zowel voor als tijdens de werkzaamheden moeten wij intensief contact houden om ervoor te zorgen dat huurders ons toegang verschaffen en het werk niet wordt vertraagd. GoedeStede werkt met tal van onderhoudscontracten voor CV, MV en hang- en sluitwerk. Bij planmatig onderhoud werken we ook met prestatiecontracten ten behoeve van het schilderwerk. In ons streven om steeds slimmer te werken, proberen we activiteiten, die voortvloeien uit deze contracten, te bundelen. Dit is efficiënter, voordeliger en voor de klant prettiger. Het is onze ambitie om na het 35e bouwjaar een integrale visie op het complex en de aanpak van de woningen te ontwikkelen. Met ons onderhoudsbeleid anticiperen we hier al op. Wij voeren het onderhoud kosteneffectief en efficiënt uit. Wij concentreren diverse onderhoudswerkzaamheden op logische momenten. Wij focussen ook op één bezoekmoment bij het afsluiten van nieuwe onderhoudscontracten. Wij gaan door met het professionaliseren van onze opdrachtgeversrol. Wij werken toekomstgerichte scenario s uit voor woningen die ouder zijn dan 35 jaar. zetten we het huidige onderhoudsbeleid voort en nvesteren we 20 miljoen. is de basiskwaliteit voor onderhoud niet verlaagd. is bepaald of een mutatie een logisch moment is om onderhoud aan de binnenzijde te verrichten. verlopen onderhoudsaanpakken efficiënt door de contacten die wij met huurders onderhouden. zijn contracten opnieuw en SMART afgesloten met een clustering van klantbezoeken. is ons aanbestedingsbeleid in combinatie met onze opdrachtgeversrol herijkt. zijn investeringsplannen vastgesteld voor alle complexen in het 40e bouwjaar. 10

11 Een (t)huis als basis l kwaliteit van de woningen 1.3 Duurzame woningen Tijdens de koffiegesprekken bleek dat de meeste bewoners geen taak zien voor GoedeStede als het gaat om het motiveren van individuele huurders om energie te besparen. Dat vinden zij een verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Als wij hen de keuze geven; investeringen in één zeer energiezuinig (nieuwbouw) complex of een aantal kleinere duurzaamheidsinvesteringen waar meer mensen van kunnen profiteren, dan kiezen zij voor het laatste. Op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing hebben wij in het verleden een aantal experimenten gedaan, zoals de bouw van de 103 passiefhuizen in Almere Poort en het slaan van een Warmte Koude Opslag. Onze huidige en toekomstige huurders kennen het energielabel. Branchevereniging Aedes heeft diverse akkoorden ondertekend waarmee (op termijn) geld beschikbaar komt voor energiebesparende maatregelen. De komende drie jaar combineert GoedeStede duurzame maatregelen met andere (onderhouds-)activiteiten op logische momenten. We nemen maatregelen die goed zijn voor het milieu; we gebruiken bijvoorbeeld duurzame en milieuvriendelijke materialen. Wij verbeteren de energiekwaliteit door isolerende voorzieningen en energiezuinige installaties aan te brengen op de logische momenten. Dit zorgt weer voor een comfortabel binnenklimaat voor huurders. Daarbij wegen we steeds af of milieuvriendelijke en energiebesparende maatregelen financieel verantwoord en technisch haalbaar zijn. Wij combineren duurzame maatregelen met andere activiteiten op logische momenten. Wij streven ernaar om zo veel mogelijk huurders te laten profiteren van energiebesparing als dit past binnen de principes. hebben de woningen waar een renovatie heeft plaatsgevonden minimaal label C. is met de gemeente een verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden voor efficiënte investeringen in duurzame energieopwekking. 11

12 Een (t)huis als basis l verhuur van de woningen 2. Verhuur van de woningen GoedeStede werkt aan huisvesting voor mensen met een laag inkomen. Dat betekent dat we streven naar voldoende beschikbaarheid van bereikbare en betaalbare woningen voor huishoudens die daar op aangewezen zijn. 2.1 Beschikbare woningen Het aantal woningen dat vrijkomt daalt, de wachttijden voor sociale huurwoningen zijn lang en het slagingspercentage voor bepaalde groepen woningzoekenden is klein. Er zijn, in vergelijking met het aantal huishoudens met een laag inkomen, theoretisch voldoende goedkope (tot de jongerengrens voor huurtoeslag) en betaalbare (tot de tweede aftoppingsgrens voor huurtoeslag) huurwoningen. Op dit moment is onvoldoende duidelijk welke doelgroepen het meest in de knel komen. In lijn met de prestatieafspraken wordt hier onderzoek naar gedaan. Het grootste deel van de sociale huurwoningen die vrij komen, heeft een huurprijs die net bereikbaar is met huurtoeslag. Ook kent Almere veel sociale koopwoningen. In het verleden hebben wij vooral woningen toegewezen aan huurders met de laagste inkomens. We weten dat op dit moment zo n 20% van onze sociale huurwoningen wordt bewoond door huishoudens met (iets) hogere inkomens. We verhuren zo veel mogelijk woningen in het sociale segment. Daarbij houden we rekening met alle wet- en regelgeving. Sinds 2011 wijzen wij minimaal 90% van de sociale huurwoningen toe aan huishoudens onder een vastgestelde inkomensgrens. Wij handelen niet in strijd met Europese regelgeving zodat we in aanmerking kunnen blijven komen voor staatssteun. Wij verhuren zoveel mogelijk woningen in het sociale segment. Wij houden ons aan de toewijzingsregels zoals die in wet- en regelgeving zijn vastgelegd. Wij werken aan een toekomstbestendig woonruimteverdelingssysteem en implementatie van de Huisvestingsverordening. zijn er concrete afspraken met de gemeente gemaakt over de toewijzing van woningen tot de huurtoeslaggrenzen. benutten wij de 10% ruimte om ook mensen met een iets hoger inkomen te huisvesten. zijn we er met collega corporaties en gemeente in geslaagd een toekomstbestendig woonruimteverdelingssysteem te implementeren. zijn de processen rondom de woningtoewijzing efficiënter geworden. In Almere wijzen we de woningen toe volgens afspraken uit het Convenant Woonruimteverdeling of de gedeeltelijk geïmplementeerde Huisvestingsverordening. De urgentieregeling is ruimhartig en transparant, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De gemeente wil ook woningen gaan verloten. 12 De woonruimteverdelingssystematiek is geautomatiseerd voor de onderdelen waarover de corporaties en de gemeente overeenstemming hebben bereikt. Segmentatie naar inkomen en huishoudenssamenstelling is nog niet doorgevoerd. Het aanbod- en matchingssysteem moet nog worden aangepast. We werken aan een toekomstbestendig woonruimteverdelingssysteem. Daarmee kunnen we de informatie voor woningzoekenden verbeteren en klanten sneller bemiddelen voor een nieuwe woning.

13 Een (t)huis als basis l verhuur van de woningen 2.2 Bereikbare woningen We zien dat de huur- en koopmarkt in Almere steeds meer naar elkaar toe groeien. De huren stijgen en de koopprijzen dalen. De vraag naar vrije sector huurwoningen blijft achter. De vraag naar sociale huurwoningen tot de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag is onveranderd groot en zal er altijd zijn. De vraag naar huurwoningen die bereikbaar zijn met huurtoeslag tot de maximale huurgrens, blijven we volgen. We weten ook dat woningen in Almere relatief veel (ruimtelijke) kwaliteit hebben waardoor de huurprijzen gemiddeld hoger liggen. GoedeStede wordt sinds 2013 geconfronteerd met heffingen. De verhuurdersheffing bedraagt in ,1 miljoen en dat bedrag loopt op tot 5,5 miljoen in 2017 en 2018 en verder. Een heffing van uiteindelijk gemiddeld 734,- per woning, per jaar. Ook moeten we sinds 2013 rekening houden met een saneringsheffing. Daarmee betalen corporaties gezamenlijk de kosten van saneringen van woningcorporaties die in de problemen zijn geraakt. GoedeStede houdt vanaf 2013 tot en met 2018 rekening met een saneringsheffing van in totaal 6 miljoen. Dit gaat om een bedrag van gemiddeld 129,- per woning, per jaar. Wij maken gebruik van de wettelijke ruimte binnen het jaarlijkse huurprijsbeleid. Wij differentiëren het streefhuurbeleid om zoveel mogelijk woningen in het sociale segment te houden. voeren we een jaarlijks huurbeleid dat past binnen de wettelijke ruimte die er is. is ons streefhuurbeleid binnen eigen kaders afgegrendeld waarbij we aansluiten bij de prestatieafspraken. hebben we de verhuurdersheffing nog niet terug verdiend. Deze nieuwe financiële kaders zorgen ervoor dat wij forse keuzes moeten maken. Zo berekenen we de inkomensafhankelijke huurverhogingen door aan alle huurders. Daarmee kunnen we een deel van de heffingen betalen en verdelen we de lasten evenredig. Aan de andere kant zien we nu al dat voor veel huurders de verhogingen nauwelijks vol te houden zijn, als hun inkomen niet stijgt. We blijven de huurbetaling van alle huurders monitoren en op landelijk niveau aandacht vragen voor de betaalbaarheid. Woningen met een hogere kwaliteit (meer woningwaarderingspunten) worden op termijn voor de primaire doelgroep (inkomens tot de huurtoeslaggrenzen) moeilijker bereikbaar. Een beperkt aantal woningen wordt bewust geliberaliseerd. Een ander gedeelte wordt bewust afgegrendeld op de (hoge) aftoppingsgrens voor huurtoeslag en de maximale huurprijsgrens. Wij richten ons streefhuurbeleid zo in dat wij zoveel mogelijk woningen bereikbaar houden. Parallel zetten wij ons in om deze bereikbare woningen ook toe te kunnen wijzen aan de doelgroep die op deze woningen zijn aangewezen. 13

14 Een (t)huis als basis l verhuur van de woningen 2.3 Betaalbare woningen De totale woonlasten stijgen en de betaalbaarheid van het wonen neemt af. We moeten erkennen dat het wonen steeds duurder wordt. Om ervoor te zorgen dat huurders hun huur blijven betalen nemen we preventieve en curatieve maatregelen. Tijdens de koffiegesprekken is een divers beeld ontstaan over wat huurders en professionals van een woningcorporatie verwachten op het gebied van huurincasso. We kregen veel waardering voor onze inzet en samenwerking. Zowel huurders als professionals vrezen dat er meer huisuitzettingen komen als wij onze inzet beperken. Wij blijven intensief samenwerken met schuldhulpverleningsinstanties zoals budgetbegeleiding en coaching. Ook houden wij de vinger aan de pols bij huurders die in zwaardere schuldhulptrajecten zitten zoals onder bewindstelling en schuldsanering. Hulpverleningsinstanties zijn blij met onze signalerende rol bij vroegtijdige betalingsproblemen en bij meervoudige problematieken. Zij roepen ons op huurders nog eerder door te verwijzen. Huurders vragen ons daarentegen coulant(er) te zijn als het gaat om het tijdig betalen van de huur. Bij degenen die door overmacht de huur (tijdelijk) niet kunnen betalen, zoeken we gezamenlijk naar een adequate oplossing. Wij voeren een sociaal incassobeleid om huisuitzettingen te voorkomen (bij niet kunners ). Wij bieden, samen met netwerkpartners, steun aan mensen die (tijdelijk) moeite hebben met hun financiële huishouding. Dit doen wij met inachtneming van ieder zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. maakt de samenwerking met schuldhulpverleningsinstanties onderdeel uit van de reguliere werkwijze. zijn onze processen zodanig vormgegeven en juridisch sluitend dat we preventiever werken bij het voorkomen van huurachterstanden en huisuitzettingen. Wij verwachten in de toekomst nog meer persoonlijke aandacht te moeten besteden aan huurders. Ons incassotraject is erop gericht huisuitzettingen te voorkomen. We proberen de schulden niet te laten oplopen en denken mee met klanten die hun achterstand willen inlopen. Daarbij doen we altijd een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van huurders. We willen de bewustwording bij huurders vergroten ten aanzien van hun betaalgedrag. Ook moeten zij blijk kunnen geven van goed huurderschap.huurachterstanden en huisuitzettingen. 14

15 Een (t)huis als basis l betrekken van bewoners 3. Betrekken van bewoners bij beleid en beheer GoedeStede is een maatschappelijke onderneming. Wij werken ten dienste van onze klanten. Wij laten de visies en meningen van onze belanghouders meewegen bij de keuzes die wij maken. Wij werken samen om doelen te bereiken. Met bewoners, met de gemeente en met onze partners in de wijken, zoals zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, politie en andere dienstverleners. 3.1 Samen met bewoners GoedeStede heeft een lange traditie in bewonersparticipatie. Uit de koffiegesprekken leren we dat tal van bewoners betrokken zijn bij en zich verantwoordelijk voelen voor hun woning en directe woonomgeving. Andere huurders daarentegen kiezen een rol als woonconsument en verwachten van GoedeStede dat zij ontzorgt dan wel faciliteert. We zetten in op het versterken van de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de buurt. Zelfredzaamheid van bewoners staat centraal. De meeste bewoners weten wat er in de buurt leeft en hoe de woning, het gebouw en het complex als geheel functioneert. Wij waarderen het als mensen zich inzetten voor hun buurt. We hebben al ervaring met huurders die hun portiek of binnentuin gezamenlijk onderhouden. De komende jaren willen wij nog meer gebruik maken van hun kennis en mogelijkheden. Waar mogelijk zetten we ogen en oren en ogen en handen in voor het bewonersbeheer in en rondom ons complex. Wij blijven zichtbaar aanwezig rondom onze woningen. Wij gaan meer gebruik maken van de kennis en mogelijkheden van bewoners. worden actieve huurders nog steeds passend beloond als waardering voor hun individuele inzet. zetten wij huurders in voor een schoon, heel en veilig complex. 15

16 Een (t)huis als basis l betrekken van bewoners 3.2 Samen met georganiseerde bewoners, GSA en bewonerscommissies Op beleidsniveau hebben wij al jaren een goede samenwerking met de huurdersvertegenwoordigers van de GSA. Conform de overlegwet is de samenwerkingsovereenkomst vormgegeven. Bij beheermaatregelen en andere ingrepen op complexniveau hebben bewonerscommissies inspraak. Dit regelen we via de participatieovereenkomsten met de 19 commissies. Daarnaast zien we ontwikkelingen waarbij huurders en professionals op andere manieren willen en kunnen communiceren met elkaar. Wij zien digitale platforms of communities ontstaan. GoedeStede faciliteert deze samenwerkingsverbanden. Ook vragen we, bijvoorbeeld via enquêtes, groepen van huurders naar hun mening of voorkeuren. De eerste ervaringen hebben wij al opgedaan en dat willen wij uitbouwen. Op specifieke keuzemomenten, zoals de begroting voor het volgende jaar, wegen we onze inzet en vragen naar de voorkeuren van huurders. Wij werken samen conform de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst en participatieovereenkomsten. Wij werken aan andere vormen van participatie als het gaat om specifieke keuzemomenten. faciliteren we passend onze huurdersorganisatie en bewonerscommissies. zijn we er in geslaagd andere vormen van slimmer en breder participeren in te zetten. faciliteren we bewonersinitiatieven op het gebied van beheer. 16

17 Een (t)huis als basis l betrekken van bewoners 3.3 Samen met netwerkpartners Onze (netwerk)partners vanuit de zorg, welzijn, onderwijs en gemeente weten ons prima te vinden en wij weten hen te vinden. Wij werken samen als we van één plus één drie kunnen maken. Samenwerking is gericht op synergie in onze volkshuisvestelijke doelstellingen. Als blijkt dat een bepaalde wijk een opmerkelijke trend laat zien, dan proberen we zoveel mogelijk tegelijk met de gemeente en andere partners te acteren. Voor ons is het belangrijk dat er sprake is van synergie: een gezonde balans tussen doelen, wensen van netwerkpartners, rendement en risico. Als we op hetzelfde moment dezelfde prioriteiten bepalen, werken we op alle niveaus samen; ieder vanuit een eigen taakopvatting en eigen verantwoordelijkheid. Tijdens de koffiegesprekken werd meerdere malen aangegeven dat wij herkenbaar en bereikbaar zijn. Partners verwachten echter dat wij deelnemen aan tal van overleggen in de stad. Daarbij komt ook dat de transitie in het sociaal domein zorgt voor nieuwe overlegstructuren. GoedeStede is echter van mening dat kwaliteit van de overleggen belangrijker is dan kwantiteit. Wij zoeken in de samenwerking naar synergie (win-win). Wij overleggen pro-actief en efficiënt met netwerkpartners op de diverse niveaus. Wij managen de verwachtingen zodat partners weten wat ze wel en niet van ons kunnen verwachten. overleggen we zo efficiënt mogelijk met netwerkpartners. hebben we signalen vertaald in concrete maatregelen. Wij proberen de verwachtingen te managen en vinden het belangrijk dat externe partners weten wat ze wel en niet van ons kunnen verwachten. Wij werken samen vanuit een toegevoegde waarde. Dit betekent onder andere dat we zorgvuldig afwegen aan welke overleggen wij deelnemen. Ook willen we transparant zijn als het gaat om het (mee) financieren van projecten en activiteiten. Vertrekpunt blijft de gezamenlijke visie en doelen. 17

18 Een (t)huis als basis l leefbaarheid 4. Leefbaarheid Sinds 1997 is het bevorderen van de leefbaarheid in buurten en wijken één van de kerntaken van woningcorporaties. De omschrijving in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) biedt ruimte voor een brede interpretatie. Ook tijdens de koffiegesprekken bleek weer eens hoe verschillend er gedacht wordt over onze taken en inzet. We hebben goed geluisterd en scherpen onze eigen accenten aan. Wij werken aan een prettig (t)huis achter de voordeur en de directe omgeving daaromheen. 4.1 Schoon, heel en veilig GoedeStede vindt de kwaliteit van de leefomgeving in haar wijken van groot belang. Wij hebben baat bij gewilde en gezonde wijken waar mensen prettig wonen. De woningen en de woonomgeving zijn schoon, heel en veilig. Voorzieningen, scholen en werk zijn op bereikbare afstand. Een gewilde wijk betekent ook minder mutaties, minder leegstand en tevreden bewoners. In een gezonde wijk zetten bewoners zich in voor de wijk en voor elkaar. Dit leidt ontegenzeggelijk tot lagere beheer- en toezichtkosten. Uit gesprekken met bewoners weten we dat aspecten als schoon, heel en veilig enorm belangrijk zijn. In een aantal wijken is dat echter niet vanzelfsprekend en stapelen (fysieke en sociale) problemen zich op. Ook is het aantal inbraken in Almere erg hoog. In Almere beschikken we over een instrument (straatkubus/ vitaliteitsmonitor) waarmee we gestructureerd kunnen beoordelen waar de leefbaarheid onder druk staat. Vroegtijdig signaleren we negatieve trends en ontwikkelingen door verschillende indicatoren aan elkaar te koppelen. De signalen van onze wijkbeheerders en de uitkomsten van onze eigen metingen nemen we mee in onze aanpak. Dit doen we systematisch en gestructureerd. Het beheer van en de ordehandhaving in het openbare gebied is primair een verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij focussen ons, in lijn met het kabinetsbeleid, op de directe omgeving van de woning. Anders gezegd; een prettig thuis achter de voordeur en de directe woonomgeving. Maatschappelijke voorzieningen in wijken behoren steeds minder tot ons taakgebied. Gelijktijdig ontstaan steeds vaker problemen achter de voordeur. Bij meer en meer huishoudens is geen oog, geen tijd en geen geld om te investeren in de woning en de directe woonomgeving. Ook dan blijft onze inzet nodig door hen aan te spreken op eigen verantwoordelijkheden en mee te denken in oplossingen. Afspraken leggen we SMART vast. Wij blijven werken aan het schoon, heel en veilig houden van onze wijken. Wij zetten extra in op inbraakpreventie. Wij analyseren de ontwikkelingen in onze buurten en acteren gestructureerd daarop. Wij ondersteunen initiatieven van bewoners. zijn onze beheerinterventies genormeerd en acteren we doelgericht en gestructureerd op de ontwikkelingen. hebben we op natuurlijke momenten inbraakpreventieve maatregelen genomen. spreken we bewoners nog steeds aan bij ongewenste ontwikkelingen en denken we samen na over oplossingen. ondersteunen we leefbaarheidsinitiatieven en zelfbeheer via onder andere het Goed Wonen Fonds. 18 Ook bewoners moeten (al dan niet gedwongen) een nadrukkelijke rol gaan vervullen in lijn met het idee van de burger-participatiemaatschappij. We kennen bewoners die hun focus op de omgeving en het samenleven in de buurt hebben. Deze bewoners ondersteunen en motiveren we, maar wij nemen geen verantwoordelijkheden over.

19 Een (t)huis als basis l leefbaarheid 4.2 Overlast en woonfraude De economische crisis heeft een negatief effect op zowel overlast als (woon)fraude. Onderhuur wordt vaak ingezet omdat er een tekort aan betaalbare woonruimte is. Ook proberen mensen met de teelt van hennep extra geld te verdienen. Hennepteelt is gevaarlijk voor de omwonenden en leidt tot hoge juridische kosten en schade aan de woningen. Woonfraude vinden we daarom volkshuisvestelijk onacceptabel en bestrijden we zodra we signalen binnenkrijgen. Daarbij werken we intensief samen. Samen met de gemeente, energiebedrijven en de politie bestrijden we onderhuur en hennepteelt. Deze aanpak sluit volledig aan bij de beelden die onze belanghouders ons teruggaven. Onze inzet en ons werk wordt hoog gewaardeerd. Soms verwachten partners van ons dat we nog een stap verder gaan bij het tegengaan van ongewenst gedrag. Zij pleiten onder andere voor verplicht verhuizen bij slecht woongedrag, het bouwen van speciale woningen voor overlastveroorzakers aan de rand van de stad en out of the box aanpak bij overlast. Overlast kan het woongenot van huurders ernstig aantasten. Onze inzet richt zich op het borgen van woongenot voor de overige huurders. Bij overlast werken we samen met netwerkpartners zoals buurtbemiddeling. Bij huishoudens met meervoudige problemen blijkt soms ook dat zorg- en welzijnspartijen, de gemeente en de corporaties elkaar onvoldoende weten te vinden om tot een integrale aanpak te komen. Pas bij dreigende huisuitzetting komen partijen in actie. Dan hebben omwonenden al lange tijd overlast ervaren en zijn veel kosten gemaakt. Alle betrokken partijen zijn van mening dat we in Almere de vroegsignalering steviger moeten neerzetten. Wij dragen ons steentje bij door goede dossiervorming, informatie uitwisseling, door korte lijnen waarbij wij herkenbaar en aanspreekbaar zijn. Wij optimaliseren de samenwerking bij criminele activiteiten. Wij spreken overlastgevers aan. Als zij geen (wil tot) verbetering laten zien, moeten ze verhuizen. Wij handhaven onze inzet zodat we het woongenot voor de overige huurders kunnen borgen. continueren we de samenwerking en maken we de aanpak bij overlast en woonfraude effectiever. ondersteunen we buurtbemiddeling nog steeds. werken we met partners samen om maatschappelijke belangen rondom het wonen te dienen (outreachend werken). 19

20 Een (t)huis als basis l wonen & zorg 5. Wonen & Zorg De komende jaren neemt het percentage 65+ers in Almere sterk toe; van 9% in 2013 naar 19% in De groei is daarmee sterker dan in Nederland als geheel. De verschillen in vergrijzing tussen de stadsdelen zijn groot. Almere Haven vergrijst het eerst. Naast de komende vergrijzing is er sprake van transitie van het sociaal domein: de overdracht van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden op het gebied van jeugd, zorg en werk aan gemeenten door het Rijk. Wij zijn ervan overtuigd dat dit ook ons werk als woningcorporatie raakt. De transitie van het sociaal domein impliceert dat diverse doelgroepen zelfstandig moeten wonen. Jongeren/jongvolwassenen die nu in instellingen wonen, moeten zelfstandig gaan wonen met vormen van begeleiding. Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Ook bij vormen van intramurale zorg gaat de scheiding van wonen en zorg plaatsvinden. Dit brengt grote veranderingen met zich mee op het gebied van (volks)huisvesting. Vóór de transitie van het sociaal domein was de Almeerse woningvoorraad en organisatie van wonen en zorg voldoende voor de huidige ouderen en mensen met een beperking die begeleid maar toch zelfstandig wilden wonen. Deze ontwikkeling en de komende vergrijzing verstoort die balans. Gebiedsgericht werken met de partners in de stad is één van de antwoorden die de gemeente Almere op deze ontwikkeling heeft geformuleerd. Samen met de gemeente Almere proberen we inzicht te krijgen op de gevolgen en mogelijke oplossingen inclusief de volkshuisvestelijke vraagstukken en de rol van GoedeStede daarin. Wij bieden woningen waar mensen die zorg nodig hebben zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Wij proberen gezamenlijk inzicht te krijgen in de veranderende woon- en zorgvraag. Wij faciliteren (groeps)initiatieven waarbij we ons concentreren op de vastgoedportefeuille. is gezamenlijk een visie ontwikkeld op de (gekwantificeerde) vraag naar wonen met zorg als gevolg van de extramuralisering. De gemeente is initiatiefnemer. voeren wij individuele woningaanpassingen (die niet door de WMO worden gedekt) uit binnen de financiële kaders van ons en van de huurder (de vrager betaalt). zijn ideeën van initiatiefgroepen/bijzondere huisvestingsvragen onderzocht. Veel huishoudens, die in de toekomst enige vorm van zorg nodig hebben, ontvangen deze zorg in hun eigen woning. De zorg kan op individuele basis of collectief worden aangeboden. Uitgangspunt is dat de zorgleverancier geen wooncomponent biedt tot het zogenaamde zorg zwaarte pakket 4. Het leveren van zorg is het domein van de zorgverlener. Dat werd in de gesprekken die wij hebben gevoerd ook telkens bevestigd. Gezamenlijk met partners zoeken we naar mogelijkheden om de veranderde huisvestingsvraag in de toekomst te faciliteren in de bestaande voorraad. Nieuwbouw staat niet voorop. Tevens worden experimenten met woonservicegebieden gestart waarbij wij ons concentreren op het vastgoed. 20

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken

Ondernemingsplan 2014 2017. Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Ondernemingsplan 2014 2017 Ambities blijven overeind door scherpe focus op kerntaken Missie QuaWonen QuaWonen is dé woningcorporatie voor de Krimpenerwaard. Wij bieden goede huisvesting aan mensen die

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Activiteitenplan 2015 Woonstede in Woudenberg Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Woudenberg Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Toekomstbestendig 2019

Toekomstbestendig 2019 Toekomstbestendig 2019 20 19 Missie TBV Wonen is een excellente woningcorporatie in Noord-Brabant, die zich richt op het huisvesten van mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Wij investeren

Nadere informatie

Woningbezit per gemeente 140

Woningbezit per gemeente 140 Betaalbaarheid en in Fryslân 2016 HUURKLASSE Aantal 403,06 403,07 en 576,87 576,88 en 618,24 8,7 65 HUURPRIJS IN NIEUWBOUW Investering (x miljoen ) Woningbezit per gemeente 140 Schiermonnikoog WONINGVERBETERINGEN

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen

Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Activiteitenplan 2015 Woonstede in Wageningen Overzicht van voorgenomen activiteiten in het jaar 2015 in de gemeente Wageningen Woonstede presenteert hierbij op grond van artikel 25a van het Besluit Beheer

Nadere informatie

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ

herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ herijkte ondernemingsplan 2016 / 2017 WONINGSTICHTING SWZ Voorwoord Voor u ligt het herijkte ondernemingsplan van SWZ. Dit is het antwoord op de vraag die we onszelf en onze belangrijkste stakeholder huurdersbelangenvereniging

Nadere informatie

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen

KOERS. 1. Inleiding: samen meer betekenen KOERS 1. Inleiding: samen meer betekenen Samen kunnen we meer doen voor bewoners. Daarom fuseren Woonstichting Etten- Leur en AlleeWonen. Beide corporaties zetten zich afzonderlijk al met hart, ziel en

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Waar het echt om gaat!

Waar het echt om gaat! Waar het echt om gaat! Ondernemingsplan 2015-2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De omgeving waarin we werken 4 2. Het huis dat we willen bouwen 6 2.1 Betaalbaar wonen 6 2.2 Wonen en zorg 7 2.3 Duurzaam

Nadere informatie

BELEIDS VISIE OKTOBER

BELEIDS VISIE OKTOBER BELEIDS VISIE OKTOBER 2017 ONS DOEL1.0 2ONZE OMGEVING ONZE TAAKOPVATTING Ons doel is om mensen met een laag inkomen een prettige woonsituatie te bieden. Woningstichting Tubbergen verhuurt betaalbare en

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019

Met bewoners naar vitale wijken. Strategie SSW voor 2014 2019 Met bewoners naar vitale wijken Strategie SSW voor 2014 2019 September 2014 Inhoudsopgave 1. Een eerlijk verhaal... 1 2. Wat is SSW... 2 2.1 Woningcorporatie 2 2.2 Wat zien wij in onze wereld 2 2.3 Grote

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015

Echt thuis. Ondernemingsplan 2011-2015 Echt thuis Ondernemingsplan 2011-2015 2 INLEIDING Mooiland is een woningcorporatie met circa 27.000 woningen verspreid over ruim 150 gemeenten in heel Nederland. Daarmee zijn wij een van de twintig grootste

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S

VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S VERDIEPING FINANCIAL RISK - UITLEG EN BEREKENING FINANCIËLE RATIO S 1 Risico Beoordelingsmodel WSW Risico Management Model WSW baseert zijn risicobeoordeling op het bedrijfsmodel van een corporatie WSW

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête

Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Strategisch plan Woontij 2015-2017 Uitslag enquête Inleiding Als voorbereiding van haar strategisch plan 2015-2017 heeft Woontij een vragenlijst opgesteld waarmee input wordt gevraagd voor de te kiezen

Nadere informatie

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere

de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Alkmaar, juni 2014 Aan: Van: de gemeenten in de regio Alkmaar Woonwaard, Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Ymere Met deze notitie bieden wij u het rapport Betaalbaar Wonen in de regio Alkmaar

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn

Prestatieafspraken Domesta. Borger - Odoorn Prestatieafspraken Domesta Borger - Odoorn 2017-2021 Betaaibaarheid en bereikbaarheid Uit het Drents woonlastenonderzoek is naar voren gekomen dat onze huurders gemiddeld een woonquote hebben van 37%.

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan

Gewoon goed wonen! waar we voor staan! waar we voor gaan! Ondernemingsplan Gewoon goed wonen! Ondernemingsplan 2016-2020 waar we voor staan! waar we voor gaan! Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) heeft een nieuwe koers! Daar zijn we trots op. Wij laten u in deze samenvatting

Nadere informatie

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving

Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Wijziging inschrijfbeleid en toewijzingsbeleid naar aanleiding van Europese regelgeving Met ingang van 1 januari 2011 gelden er Europese regels voor de verdeling van woonruimte van woningcorporaties. Woningcorporaties

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

Financieel Statuut. Woonstichting SSW

Financieel Statuut. Woonstichting SSW Financieel Statuut Woonstichting SSW Vastgesteld: RvC 21 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Interne sturing SSW... 3 3 Financiële kaders SSW... 4 4 Vertaling van de financiële kaders naar de

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht

Managementcontract 2013. Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Managementcontract 2013 Beatrijs Kortman, adviseur strategie Portaal Utrecht Programma 2 Wat is het? Ondernemingsplan Managementcontract: 3 thema s - De wensen van de klant zijn de start - Goede en betaalbare

Nadere informatie

Bijlage: Financiële paragraaf

Bijlage: Financiële paragraaf Bijlage: Financiële paragraaf Disclaimer Het bod is onder voorbehoud van wijziging in wet- Ã regelgeving en veranderende marktsituatie. Havensteder werkt volgens het credo 'eerst verdienen, dan uitgeven'.

Nadere informatie

Goed wonen = samen doen!

Goed wonen = samen doen! Goed wonen = samen doen! Beleidsplan Tablis Wonen 2016 2019 Participatiemaatschappij In Nederland leven we steeds meer in een participatiemaatschappij. We maken steeds meer gebruik van elkaars sterke punten

Nadere informatie

Voorwoord van het bestuur bij de begroting

Voorwoord van het bestuur bij de begroting Voorwoord van het bestuur bij de begroting 2014-2023 De begroting van vorig jaar kenmerkte zich door zeer omvangrijke bezuinigingen, nodig om de gevolgen van het regeringsbeleid op te vangen. Tegelijkertijd

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20

Met bewoners naar vitale wijken VAN SSW 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken STVISIE TOEKOM VAN SSW 19 2014-20 Met bewoners naar vitale wijken 1 Een eerlijk verhaal SSW helpt mensen met een smalle beurs in de gemeente De Bilt aan sociale woonruimte.

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen.

We beginnen steeds met de vraag die we voorgelegd hebben. Daarna volgen grafieken die de uitkomsten helder in beeld brengen. In maart 2015 vroegen wij in een enquête onze huurders, woningzoekenden, collega corporaties, gemeenten, medewerkers en via social media om mee te denken met ons beleid. In totaal hebben 3.700 deelnemers

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen

Ondernemingsplan Volksbelang Helmond. Veranderen en meebewegen Ondernemingsplan 2014-2016 Volksbelang Helmond Veranderen en meebewegen 2 Ondernemingsplan 2014-2016 Veranderen en meebewegen Volksbelang wil met veranderingen meebewegen en daar op een eigen en eigentijdse

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2014 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Overzicht van voorgenomen activiteiten 2017 Input voor het maken van prestatieafspraken over de periode 2017/2018

Overzicht van voorgenomen activiteiten 2017 Input voor het maken van prestatieafspraken over de periode 2017/2018 Overzicht van voorgenomen activiteiten 2017 Input voor het maken van prestatieafspraken over de periode 2017/2018 1. Beschikbare & betaalbare woningen Voldoende woningen beschikbaar maken We verwachten

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven

Rochdale geeft thuis. Terugblik Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Rochdale geeft thuis Terugblik 2016 Krachtige keuzes om mensen een thuis te geven Wij zijn een woningcorporatie voor mensen met een laag inkomen. Binnen deze inkomensgroep zijn we er voor iedereen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning

DE BASIS. VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan De Goede Woning DE BASIS VOOR EEN BETAALBAAR THUIS Ondernemingsplan 2015-2018 De Goede Woning VOORWOORD Een dak boven het hoofd en brood op de plank. Hoe vanzelfsprekend is dat niet? Helaas minder vanzelfsprekend dan

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018. Investeren in groen en betaalbaar wonen

Beleidsplan 2013-2018. Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Visie 5 Visie op klant en maatschappij 6 1. Betaalbaar wonen 8 2. Comfortabel wonen 9 3. Wonen in de regio

Nadere informatie

ber ng V 19 decem gro3 AL Be

ber ng V 19 decem gro3 AL Be ALV 19 december 2016 Begro3ng 2017 Achtergrond cijfers Transi'ejaar (2016-2017) Scha6ng kosten van uitbesteden opera'onele ac'viteiten & werkzaamheden technisch adviseur Daling bestuurskosten S'jging advieskosten

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Ondernemingsplan jaar lokale kracht!

Ondernemingsplan jaar lokale kracht! Ondernemingsplan 2016-2020 100 jaar lokale kracht! Stichting Beter Wonen September 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 1 Inleiding 2 2 In- en externe analyse 3 2.1 Extern 3 Economie 3 Politiek 3 Maatschappij

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector.

Huur beleid Ru t te II. Een overzicht van de impact. van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Huur beleid Ru t te II Een overzicht van de impact van het huidige huurbeleid op huurders, woningzoekenden en de huursector. Januari 2015 Inleiding De huren zijn de afgelopen twee jaar fors gestegen.

Nadere informatie

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014

Advies. Bewoners Advies Groep. Begroting 2014 Advies Bewoners Advies Groep Begroting 2014 November 2013 Het advies in hoofdlijn: 1. De ambitie van Nijestee moet vooral gericht zijn op de kerntaken, goede en betaalbare huisvesting voor de doelgroep

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector

Meer huur voor minder huis. Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis Gereguleerde huren in de commerciële sector Gereguleerde huren in de commerciële sector Meer huur voor minder huis AANLEIDING Corporaties en commerciële verhuurders bieden beiden

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 in Perspectief L0339 Woningbouwvereniging 't Goede Woonhuys Hilversum CFV 2009 in Perspectief L0339 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen

Nadere informatie

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector

Rotterdam. Stook je rijk 2015. Monitoring Energiebesparing Huursector Rotterdam Stook je rijk 2015 Monitoring Energiebesparing Huursector 9-10-2015 Inhoud Nieuwe Woningwet per 1 juli 2015 Doelstellingen landelijke Energieakkoord Stand van Zaken in Nederland Rotterdamse doelstellingen

Nadere informatie

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE?

ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? ONINGWET WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEMEENTE? WWW.AEDES.NL MAART 2015 DE NIEUWE ONINGWET Vanaf 1 juli 2015 gelden nieuwe regels voor woningcorporaties. De invoering van de nieuwe Woningwet betekent dat ook

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016

Waar komen we vandaan? tiwos. Wat hebben we nodig? Thuis in de Buurt. Waar. staan we. Waar. voor? gaan we. voor? beleidsplan 2012-2016 Waar komen we vandaan? tiwos Wat hebben we nodig? Waar staan we voor? Waar gaan we voor? beleidsplan 2012-2016 Extern De meest relevante omgevingsfactoren: politiek De overheid trekt zich terug, bezuinigt

Nadere informatie

1. Organisatie Profiel Thema s AlleeWonen in kengetallen Verkorte CV Raad van Bestuur 4

1. Organisatie Profiel Thema s AlleeWonen in kengetallen Verkorte CV Raad van Bestuur 4 Persmap AlleeWonen Inhoud 1. Organisatie 1 1.1 Profiel 1 1.2 Thema s 1 1.3 AlleeWonen in kengetallen 2 2. Verkorte CV Raad van Bestuur 4 3. Contactinformatie 5 3.1 Persberichten 5 3.2 AlleeMagazine 5 3.3

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Ruimte maken om thuis te geven

Ruimte maken om thuis te geven Ruimte maken om thuis te geven samenvatting Ondernemingsplan woondiensten Aarwoude 2012-2015 Ruimte maken om thuis te geven De kubus is een ruimtelijke puzzel die opgelost kan worden door de juiste keuzes

Nadere informatie

Investerings- en financieel statuut

Investerings- en financieel statuut Investerings- en financieel statuut Inleiding Het belang van financiële sturing is in de afgelopen jaren toegenomen. Wijzigingen in de wettelijke regels, waaronder de scheiding van DAEB en niet-daeb activiteiten

Nadere informatie

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013

Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Het fundament van GroenWest Activiteitenplan 2013 Woerden, 23 oktober 2012 GroenWest activiteitenplan 2013 23-10-2012 Voorwoord Het afgelopen jaar hebben wij met veel enthousiasme gewerkt aan de doelstellingen,

Nadere informatie

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan

Mensen wonen het liefst bij Portaal. Ondernemingsplan Mensen wonen het liefst bij Portaal Ondernemingsplan 2012 2020 1 De sociale huisvesting heeft te maken met veel veranderingen. Daarom heeft Portaal een nieuw ondernemingsplan gemaakt, dat geldt voor de

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN

SAMEN BOUWEN VLAANDEREN aan ZEEUWS- VLAANDEREN Samen bouwen Dit is de gezamenlijke visie van Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws- Vlaanderen op de sociale volkshuisvesting in Zeeuws-Vlaanderen. Ons motto: samen bouwen.

Nadere informatie

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag

Wij geven thuis. Goed en betaalbaar wonen in Den Haag Wij geven thuis De gemeenteraadsverkiezingen in 2014 vallen samen met het laatste jaar van de lokale en regionale prestatieafspraken 2010-2014 tussen corporaties en gemeenten. De corporaties willen nieuwe

Nadere informatie

Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie

Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie Concept VOORWOORD BESTUURDER bij begroting 2011 van de Alliantie Ambitieus programma In de samenleving is het laatste jaar een realistisch beeld ontstaan over de financiële positie van corporaties. Het

Nadere informatie

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen

Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen Bijlage veelgestelde vragen Passend Toewijzen A) WONINGWET: ALGEMEEN 1. Wat is de nieuwe Woningwet? De nieuwe Woningwet geeft nieuwe regels voor de sociale huursector. Met de herziening wil de overheid

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Herijkte strategische visie VOL OVERTUIGING OP WEG NAAR

Herijkte strategische visie VOL OVERTUIGING OP WEG NAAR Herijkte strategische visie VOL OVERTUIGING OP WEG NAAR 2015 Voorwoord Onze samenleving heeft te maken met een economische crisis. Op de Europese financiële markten blijft het onrustig, de woningmarkt

Nadere informatie

Missie, visie en maatschappelijke verankering

Missie, visie en maatschappelijke verankering Jaarplan 2015 Missie, visie en maatschappelijke verankering In ons ondernemingsplan 2014-2017 hebben we onze missie en visie voor de komende jaren vastgesteld. In dit jaarplan is verwoord welke stappen

Nadere informatie

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld

Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Gevolgen van Woningwet en Regeerakkoord voor het lokale speelveld Futuraplatform - vrijdag 16 november 2012 Leo Gerrichhauzen Gerrichhauzen en Partners 2012 Van verzelfstandiging naar publieke sturing

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen.

Onze ambities MISSIE VISIE KERNWAARDEN. Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. JAARVERSLAG 2016 Onze ambities VISIE MISSIE KERNWAARDEN Onze droom is goed en betaalbaar wonen voor iedereen. Wij richten ons op mensen uit de regio Apeldoorn met beperkte kansen op de woningmarkt. We

Nadere informatie

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015

Back to the future. Goed Wonen Special Woningwet 2015 Back to the future Goed Wonen Special Woningwet 2015 De Woningwet 2015 geeft duidelijke spelregels voor de sociale huursector. In deze special van Goed Wonen leggen we uit wat er verandert, wat we als

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten

Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Betaalbaarheid van wonen, een gemeentelijke opgave? Inzicht en handvatten voor gemeenten Freya Mostert freija.mostert@vng.nl Betaalbaarheid van het wonen - Rapport VNG - Belangrijkste inzichten & bestuurlijke

Nadere informatie

wonen anno o n d e r n e m i n g s p l a n t o t e n m et nu - 1 -

wonen anno o n d e r n e m i n g s p l a n t o t e n m et nu - 1 - wonen anno nu ondernemingsplan 2016 tot en met 2019-1 - voorwoord - 2 - De wereld om ons heen is in beweging. Na zware jaren lijkt het dieptepunt van de economische crisis achter ons, maar het nieuwe evenwicht

Nadere informatie

Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015. Eindhoven

Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015. Eindhoven Woningwet op weg: Workshop spoedcursus corporatiefinanciën 30 september 2015 Eindhoven Natasja Georgius-van Dijk Adviseur BNG Advies 30 september 2015 BNG Advies ondersteunt haar cliënten bij het maken

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken;

In dit Werkplan 2017 wil het bestuur van STOK vier prioriteiten uitwerken; Werkplan STOK 2017 De prioriteiten van STOK STOK is de stedelijke organisatie van huurders bij de Utrechtse woningcorporatie Bo-Ex. Bewonerscommissies, actief op de wooncomplexen vormen de leden van vereniging.

Nadere informatie

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen

Inleiding. Speerpunten. Speerpunt Wonen Jaarplan RWS 2014 Inhoud Inleiding...3 Speerpunten...3 Speerpunt Wonen...3 Betaalbare, goed verhuurbare en passende woningen aanbieden....3 Kwaliteit woningvoorraad differentiëren, meer keuzemogelijkheden

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie