Een (t)huis als basis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een (t)huis als basis"

Transcriptie

1 Een (t)huis als basis Ondernemingsplan

2 2 Een (t)huis als basis

3 Een (t)huis als basis l inhoudsopgave Inhoudsopgave Samenvatting 4 Voorwoord 5 Waar wij voor staan 6 1. Kwaliteit van de woningen Voldoende woningen 1.2 Goed onderhouden woningen 1.3 Duurzame woningen 2. Verhuur van de woningen Beschikbare woningen 2.2 Bereikbare woningen 2.3 Betaalbare woningen 3. Betrekken van bewoners bij beleid en beheer Samen met bewoners 3.2 Samen met georganiseerde bewoners, GSA en bewonerscommissies 3.3 Samen met netwerkpartners 4. Leefbaarheid Schoon, heel en veilig 4.2 Overlast en woonfraude 5. Wonen & zorg Financiële continuïteit & bedrijfsvoering Financieel vermogen en ratio s 6.2 Bedrijfsvoering 7. Personeel & organisatie Personeel 7.2 Kwaliteit van onze organisatie 7.3 Goed bestuur 3 Bijlage 27

4 Een (t)huis als basis l samenvatting Samenvatting Met een routekaart in de hand zijn wij op pad gegaan. Tijdens onze reis hebben we koffie gedronken met belanghouders en geluisterd naar hun verhalen. Met de opgedane beelden en inzichten werd onze koers steeds duidelijker. Welke richtingen wij gaan bewandelen kunt u lezen in ons ondernemingsplan ; een (t)huis als basis. Onze koers is scherper geworden. Wij anticiperen op externe ontwikkelingen, nieuwe wettelijke kaders en regelgeving rondom de taakvelden van woningcorporaties. Nieuwe financiële kaders zorgen ervoor dat wij forse keuzes hebben gemaakt. Woningstichting GoedeStede biedt haar huidige en toekomstige klanten een thuis. Wij zorgen voor betaalbare woningen voor klanten die op het gebied van wonen een steuntje in de rug nodig hebben. Kernwaarden vormen de basis voor onze manier van werken en de omgang met elkaar, met onze bewoners en onze belanghouders. Bij GoedeStede doen wij dat: Gedreven + met Gezond verstand = Gewoon Goed We zijn er trots op dat we gewoon goede volkshuisvesting mogelijk kunnen blijven maken in Almere. We blijven huurwoningen toevoegen. We verkopen geen woningen. We verlagen de bedrijfslasten. We voeren een sociaal huurbeleid. De richting voor de toekomst is: We bieden een (t)huis voor mensen met een smalle beurs. We concentreren ons werk in en rondom de woningen. We zorgen voor een basiskwaliteit die schoon, heel en veilig is. We toetsen onze activiteiten aan onze principes: De kwaliteit voor klanten blijft gewaarborgd. Het is sober en doelmatig. De gebruiker/vrager betaalt (mee). Een investering verdienen we terug. Samenwerken levert een win-win situatie op. Logische/natuurlijke momenten worden benut. Het werk besteden we uit of doen we zelf. Het werk kan slimmer, beter of anders. We voldoen aan de interne en externe (financiële) normen. We blijven onze woningen gewoon goed onderhouden en clusteren de werkzaamheden. 4 We werken samen vanuit een toegevoegde waarde. We blijven bereikbaar voor klanten. We toetsen onze activiteiten aan onze principes. Bij het opstellen van deze koers hebben wij rekening gehouden met de ons bekende en meest actuele ontwikkelingen, nieuwe wet- en regelgeving. Als gevolg van wijzigingen hierin, kan onze koers worden herzien.

5 Een (t)huis als basis l voorwoord Voorwoord De volkshuisvesting is continu in beweging. Het wettelijk kader wordt momenteel opnieuw bepaald. Dat komt in de plaats van het huidige BBSH. Alhoewel veel nog onduidelijk is, staat vast dat het speelveld van een woningcorporatie kleiner wordt, dat de beschikbare middelen aanzienlijk afnemen en dat de regelgeving en het toezicht fors gaan toenemen. Daarnaast zien we dat als gevolg van de aanhoudende crisis, een steeds grotere groep mensen is aangewezen op een sociale huurwoning. Mede ingegeven door diverse (bezuinigings)maatregelen van de overheid, merken we dat het besteedbaar inkomen van huishoudens onder druk staat. Wij verwachten dat dit beeld de komende jaren aanhoudt. Dit impliceert een andere volkshuisvesting die noopt tot scherpere keuzes. De kwaliteit die wij de afgelopen jaren gerealiseerd hebben, wordt door bovenstaande ontwikkelingen soberder. In deze context heeft GoedeStede dit ondernemingsplan gemaakt. We hebben de visies en meningen uit gesprekken met huurders, gemeente, politie, zorg- en welzijnsinstanties meegenomen. In dit plan presenteren wij de keuzes die wij gemaakt hebben. Gegeven de gewijzigde omstandigheden houden wij vast aan onze opgave om een sociale huurwoningvoorraad te exploiteren op gezonde bedrijfseconomische principes. We zetten in op een gestaag groeiend aantal sociale huurwoningen. We verkopen geen sociale huurwoningen. De kwaliteit van onze voorraad blijft voldoende en we pakken onderhoud efficiënter aan. Meer dan de afgelopen jaren hebben we scherpe keuzes moeten maken als het gaat om het huurbeleid. We zorgen voor een gezonde bedrijfsvoering die past binnen de wettelijke kaders en onze eigen principes. Daar zijn wij transparant over. We houden oog voor de leefbaarheid in de directe omgeving van onze complexen waarbij de nadruk ligt op (inbraak)veiligheid. Onze dienstverlening blijft gewoon goed waarbij we eigentijdse instrumenten inzetten. In dit plan leest u hoe wij scherper invulling geven aan onze ambitie en visie alsmede de rol die wij in de huidige context kiezen. Na vaststelling van deze koers werken wij verder waarbij nieuwe beelden kunnen ontstaan. Denk daarbij aan de gevolgen vanuit de Novelle/Herzieningswet van minister Blok, de onderzoeken naar beschikbaarheid en de ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg. Zoals u van ons gewend bent, maken wij concreet wat wij over drie jaar hebben bereikt. In de jaarlijkse activiteitenplannen en begrotingen worden de doelstellingen verder geconcretiseerd en financieel onderbouwd. Sommige doelstellingen hebben een continu karakter, bij andere is sprake van een meer projectmatige aanpak. In ons jaarverslag verantwoorden we op transparante wijze onze projectmatige en continue activiteiten. Om de belanghouders op de hoogte te stellen van de door ons gekozen koers en de verwachtingen goed te managen, koppelen we de inhoud van het ondernemingsplan aan hen terug. Wij nodigen iedereen uit met ons mee te denken en te doen! Arjan Deutekom l Directeur/bestuurder Maart 2014 Ondanks dat het speelveld kleiner wordt, blijft GoedeStede ook op lange termijn aanbieder van sociale huurwoningen in Almere. Almere blijft onze thuisbasis. Wij leveren als volkshuisvester een bijdrage aan de ontwikkeling van de stad. We streven ernaar dat onze klanten zich thuis voelen in onze woningen, in onze buurten. 5

6 Een (t)huis als basis l waar wij voor staan Waar wij voor staan GoedeStede biedt haar huidige en toekomstige klanten een thuis. Wij zorgen voor betaalbare woningen voor klanten die op het gebied van wonen een steuntje in de rug nodig hebben. Deze missie staat aan de basis van ons handelen voor korte en lange termijn. Weliswaar zijn de economische, politieke en maatschappelijke omstandigheden aan verandering onderhevig, het blijft naar onze mening een legitieme leidraad voor ons handelen. Onze klanten In Almere staan meer dan woningen en er wonen bijna mensen. Almere bestaat voornamelijk uit rustige en groene woongebieden. Uitzondering daarop is het wonen rondom de levendige centrumgebieden. 34% van de woningen is een huurwoning. Wij beheren ruim woningen en 200 overige ruimtes in verschillende prijsklassen. Met een aandeel van 36% is GoedeStede de grootste aanbieder van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere. Naar verwachting groeit de stad Almere organisch en GoedeStede wil meegroeien. Van oudsher zijn er veel eengezinswoningen gebouwd. Vanuit een veranderende vraag leggen we meer nadruk op meergezinswoningen. De meergezinswoningen zijn geschikt voor het stijgende aantal kleine huishoudens (ook ingegeven door het hoge aantal scheidingen), voor starters en voor de ouder wordende bevolking. GoedeStede streeft naar een evenwichtige verdeling van eengezinswoningen en meergezinswoningen. Wij werken voor een brede doelgroep. Mensen met een smalle beurs kunnen bij ons terecht, maar in beperkte mate ook (hogere) middeninkomens. Onze primaire doelgroep betreft de huishoudens met een inkomen tot de inkomensgrenzen van de huurtoeslag. Uit inkomensgegevens van 2011 blijkt dat 78% van onze huurders een inkomen heeft dat onder de Europese toewijzingsgrens ligt. We verwachten dat dit percentage door de economische ontwikkelingen toeneemt. Wij onderkennen ook dat een klein deel van onze klanten niet zelfredzaam (meer) is. Deze klanten vragen structureel meer aandacht en inzet van ons. Met wat extra ondersteuning proberen we, samen met onze partners, er voor te zorgen dat deze mensen zelfstandig in hun eigen huis kunnen wonen en leven. Wij werken aan gewoon goed wonen GoedeStede is een maatschappelijke onderneming. Wij werken gedreven en met gezond verstand aan volkshuisvestelijke opgaven. Wij staan dicht bij onze klanten en zijn bereikbaar. Wij werken samen met bewoners, met de gemeente en met onze partners in de wijken, zoals zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, politie en andere dienstverleners. Wij werken samen om onze gezamenlijke doelen te bereiken. We willen financieel gezond blijven om ook in de toekomst te kunnen blijven doen waarvoor wij zijn. We gaan door met het toevoegen van betaalbare woningen aan ons bezit; misschien minder dan we in het verleden gewend waren, maar nieuwe woningen bouwen blijft onze inzet. We benutten de natuurlijke momenten bij verhuur en onderhoud om woningen te verbeteren. De verhouding tussen prijs en kwaliteit van ons bezit moet passend zijn en blijven. In ons dagelijks beheer en op het gebied van onderhoud blijven we fysiek dicht bij onze woningen, de portieken en de directe woonomgeving. Ook blijven we sturen op onze bedrijfslasten. 6 Almere is ons werkgebied en daar ligt onze opgave. Vanuit onze eigen kracht werken we aan gewoon goed wonen in Almere. We houden vast aan onze ambities maar de wijze waarop en het tempo waarin we onze doelen bereiken is nog niet volledig uitgekristalliseerd. Als externe ontwikkelingen een nog sterker stempel op ons beleid gaan drukken dan nu voorzien, stellen we, waar nodig, onze voornemens bij.

7 Een (t)huis als basis l waar wij voor staan Onze principes In dit ondernemingsplan maken wij keuzes en stellen prioriteiten die passen binnen de nieuwe werkelijkheid van de volkshuisvesting. Daarbij houden we vast aan uitgangspunten die wij onszelf opleggen of voorwaarden die ingegeven zijn door wet- en regelgeving. Al onze activiteiten en besluiten toetsen wij aan de volgende principes. De kwaliteit voor klanten blijft gewaarborgd. Het is sober en doelmatig. De gebruiker/vrager betaalt (mee). Een investering verdienen we terug. Samenwerken levert een win-win situatie op. Logische/natuurlijke momenten worden benut. Het werk uitbesteden of zelf doen. Het werk kan slimmer, beter of anders. We voldoen aan de interne en externe (financiële) normen. Op de koffie bij belanghouders Voor dit ondernemingsplan zijn we gestart met een doorkijk naar het jaar We hebben gekeken naar generieke trends die het werk van een woningcorporatie op lange termijn kunnen gaan raken. Ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, zelfbeheer (community) en efficiëntie (bijvoorbeeld in de bouwsector) zijn afgetast en zorgden bij ons voor een brede scope. Deze hebben wij meegenomen in ons ontwikkelingsperspectief op de lange termijn. Naast dit lange termijnperspectief wilden we van onze belanghouders horen wat zij van GoedeStede verwachten in de toekomst. Wij zijn letterlijk op de koffie gegaan bij onze belanghouders. We zijn gestart bij de huurdersorganisatie. Zij agendeerden nadrukkelijk de betaalbaarheid en het aanbod van betaalbare woningen. Daarna hebben we een breed palet aan belanghouders gesproken; van overheid in al haar gedaanten tot en met onze partners op het gebied van wonen, zorg, welzijn, onderwijs en veiligheid. Ook de gesprekken met netwerkpartners in de technische, financiële en juridische dienstverlening waren verrijkend. Zo werd de betrokkenheid en bereikbaarheid van onze medewerkers in de wijken zeer gewaardeerd. Het GoedeStede-blauw op straat wilden belanghouders graag handhaven. Zeker op het gebied van overlast en woonfraude wordt blijvende inzet en samenwerking van ons verwacht. Door de gesprekken is het thema veiligheid nadrukkelijker geadopteerd in deze koers. Gelet op het feit dat er veel wordt ingebroken in Almere, wordt ook van ons inzet verwacht. Partners zien ook welke maatregelen GoedeStede allemaal al heeft genomen. De mensen die zich bezig houden met schuldhulpverlening waardeerden onze inzet. Zij gaven aan dat wij sneller door kunnen verwijzen waarbij we ons sociale gezicht niet mogen verliezen. Aan de andere kant ontvingen wij ook oproepen van professionals die pleitten voor onorthodoxe maatregelen voor mensen die niet mee willen werken. De willekeurig gekozen huurders waar wij op gesprek zijn geweest waren blij met een luisterend oor. In het algemeen wonen zij met tevredenheid in onze woningen. Enkele huurders gaven blijk van een veelheid aan sociale contacten in hun directe woonomgeving; mensen steunen en helpen elkaar als het even tegen zit. Andere huurders attendeerden ons ook op omissies aan en rondom de woningen. Daaruit leerden wij dat het managen van de verwachtingen ten aanzien van de verantwoordelijkheden van GoedeStede, van de gemeente maar ook van de huurders noodzakelijk blijft. Naast een aantal kwalitatieve huiskamer-koffiegesprekken is een enquête verstuurd waarbij wij huurders hebben gevraagd naar hun woonbeleving. Ook hebben medewerkers meegedacht over de koers in dit ondernemingsplan. Dit plan bevat de keuzen die wij op basis van de gesprekken en opgedane inzichten hebben gemaakt. De (periodieke) overleggen met de huurdersorganisatie, de gesprekken met de Raad van Commissarissen en met medewerkers zorgden ervoor dat onze beelden steeds scherper werden. Bij het opstellen van deze koers hebben we rekening gehouden met de ons bekende visies van de gemeente Almere, de GSA en de koers van de Rijksoverheid. 7

8 Een (t)huis als basis l kwaliteit van de woningen 1. Kwaliteit van de woningen 1.1 Voldoende woningen Op het eerste gezicht lijken de wijken in Almere op elkaar. Maar wie Almere beter kent, ziet verschillen in inrichting, woningtypen en eigendomsverhoudingen. Almere is een suburbane stad waar men in de centrumgebieden iets stedelijker kan wonen. GoedeStede heeft woningbezit in 32 wijken. Ons vastgoed zien wij als een middel om onze maatschappelijke doelen te realiseren. Belangrijk is dat dit aansluit bij de (toekomstige) wensen van de huurders. Zij wensen onder andere acceptabele woonlasten, een woning waar men zich thuis voelt en de mogelijkheid om over te stappen naar een andere woning die beter past bij veranderende levensfasen. Om nu en in de toekomst aan de vraag van onze klanten te kunnen voldoen, moet de woningportefeuille aansluiten bij de ontwikkelingen van onze doelgroep. Samen met de andere sociale verhuurders en de gemeente willen we wijken gedifferentieerder maken (in woningtypen, prijzen, eigendomsvormen en bewonerssamenstelling). Via ons huurbeleid en de woonruimteverdeling kunnen we enige differentiatie aanbrengen. Beperkt kan dat ook via nieuwbouw, verkoop en aankoop van bestaand bezit. De kaders voor gemeente (bouw- en grondprijsbeleid) en corporaties (landelijke heffingen, toewijzingsregels) zijn echter strak. We gaan de uitdaging aan om, al dan niet gezamenlijk met andere partijen, te zoeken naar een corporatiewoning nieuwe stijl. Dat betekent een basiskwaliteit in zowel functionele, technische als ruimtelijke kwaliteitseisen. Een kwaliteit die past bij een prijs die de doelgroep kan betalen. Huurders die meer kwaliteit (in ruimte en comfort) willen en kunnen betalen, zijn voornamelijk aangewezen op vrije sectorwoningen. Wij zijn van mening dat er voldoende aanbod is in de (sociale) koopmarkt. Omdat er nog steeds veel mensen op de wachtlijst voor een huurwoning staan, verkopen we deze sociale voorraad niet. We houden een verkoopvijver aan van 15 gelabelde woningen die we bij mutatie verkopen. In Almere staan ontzettend veel bedrijfsruimten leeg. Partijen verwachten de komende jaren nog nauwelijks herstel aan de vraagkant. Binnen onze portefeuille zoeken we naar mogelijkheden voor transformatie. De gemeente Almere groeit organisch en GoedeStede wil mee blijven groeien omdat wij van mening zijn dat dit past bij (de opgave van) een stad als Almere. We zien dat onze doelgroep van beleid steeds toeneemt en dat er meer woningen toegevoegd moeten worden. Verschillende belanghouders bevestigden dat beeld tijdens de koffiegesprekken. Afhankelijk van de doelgroep en de levensfase gaat de voorkeur uit naar een grondgebonden (wooncarrière) of gestapelde woning (veiliger en kleiner). 8 Wij zijn van oudsher gewend om nieuwe woningen toe te voegen aan de voorraad. Nieuwe woningen zorgden in het verleden voor veel doorstroming op de markt. Woningzoekenden geven tegenwoordig niet zomaar hun lange inschrijftijd op. Was vroeger de ligging van een woning cruciaal, nu horen we steeds vaker dat de prijs doorslaggevend is. Dit blijkt ook uit de gesprekken die wij voeren. Bij nieuwbouw letten wij daarom goed op de betaalbaarheid. We besteden nieuwbouw aan tegen de laagste prijs. Een investering wordt terugverdiend. Toch moeten de totale investeringskosten, zoals de bouwen de grondkosten blijven aansluiten bij ons streven om woningen betaalbaar te bouwen en te houden.

9 Een (t)huis als basis l kwaliteit van de woningen Wij streven naar een evenwichtige verhouding tussen grondgebonden en gestapelde woningen. Wij voegen nieuwe woningen toe in de prijsklassen tot de maximale huurprijs. Wij passen ons programma van eisen aan; sober en doelmatig wonen voor een basiskwaliteit. Wij optimaliseren het ontwikkel-, bouw- en onderhoudsproces steeds verder. Wij houden de omvang van de sociale huurvoorraad in stand. Wij onderzoeken de mogelijkheden om bedrijfsruimten te transformeren in woningen. is onze woningportefeuille nog steeds in evenwicht; 50% grondgebonden woningen en 50% gestapelde woningen. voegen we jaarlijks circa 50 woningen toe in het sociale segment en zoeken we naar mogelijkheden om deze aantallen te verhogen. zijn we erin geslaagd om onze lean-aanpak (bijvoorbeeld met design and build ) te optimaliseren. is onze basiskwaliteit verder uitgekristalliseerd. hebben we meer sociale huurwoningen dan in hebben we minder bedrijfsruimten en staan er minder leeg dan in

10 Een (t)huis als basis l kwaliteit van de woningen 1.2 Goed onderhouden woningen Almere is een jonge stad. De gemiddelde leeftijd van onze woningen is 23 jaar. Wij merken echter wel dat het lastiger wordt om bij de woningen die ouder zijn dan 30 jaar de gewoon goede kwaliteit vast te houden. In de koffiegesprekken namen de huurders dan ook geen blad voor de mond en attendeerden ons op onder andere slijtage en gebruiksschade. Wij vinden het belangrijk dat ook de oudere wijken aantrekkelijk blijven om er te wonen. De nieuwbouw concurreert met de bestaande woningvoorraad in onze stad. Daarom is het belangrijk dat het wooncomfort en de prijskwaliteitverhouding in balans blijft. We onderhouden ons bezit en zoeken naar een (basis)kwaliteit die past bij de prijs. Voorop staan de bouwkundig gewenste investeringen en technisch noodzakelijke onderhoudsingrepen. Een schilderbeurt of binnenrenovatie voeren we cyclisch uit op logische momenten. Als we kwaliteit willen toevoegen, zoals bijvoorbeeld beter hang- en sluitwerk, koppelen we dit aan deze logische momenten. Met het clusteren van werkzaamheden kunnen we onze woningen goed, kosteneffectief en efficiënt onderhouden. Op die momenten is het wel belangrijk dat huurders meewerken aan het geplande onderhoud. Zowel voor als tijdens de werkzaamheden moeten wij intensief contact houden om ervoor te zorgen dat huurders ons toegang verschaffen en het werk niet wordt vertraagd. GoedeStede werkt met tal van onderhoudscontracten voor CV, MV en hang- en sluitwerk. Bij planmatig onderhoud werken we ook met prestatiecontracten ten behoeve van het schilderwerk. In ons streven om steeds slimmer te werken, proberen we activiteiten, die voortvloeien uit deze contracten, te bundelen. Dit is efficiënter, voordeliger en voor de klant prettiger. Het is onze ambitie om na het 35e bouwjaar een integrale visie op het complex en de aanpak van de woningen te ontwikkelen. Met ons onderhoudsbeleid anticiperen we hier al op. Wij voeren het onderhoud kosteneffectief en efficiënt uit. Wij concentreren diverse onderhoudswerkzaamheden op logische momenten. Wij focussen ook op één bezoekmoment bij het afsluiten van nieuwe onderhoudscontracten. Wij gaan door met het professionaliseren van onze opdrachtgeversrol. Wij werken toekomstgerichte scenario s uit voor woningen die ouder zijn dan 35 jaar. zetten we het huidige onderhoudsbeleid voort en nvesteren we 20 miljoen. is de basiskwaliteit voor onderhoud niet verlaagd. is bepaald of een mutatie een logisch moment is om onderhoud aan de binnenzijde te verrichten. verlopen onderhoudsaanpakken efficiënt door de contacten die wij met huurders onderhouden. zijn contracten opnieuw en SMART afgesloten met een clustering van klantbezoeken. is ons aanbestedingsbeleid in combinatie met onze opdrachtgeversrol herijkt. zijn investeringsplannen vastgesteld voor alle complexen in het 40e bouwjaar. 10

11 Een (t)huis als basis l kwaliteit van de woningen 1.3 Duurzame woningen Tijdens de koffiegesprekken bleek dat de meeste bewoners geen taak zien voor GoedeStede als het gaat om het motiveren van individuele huurders om energie te besparen. Dat vinden zij een verantwoordelijkheid van de mensen zelf. Als wij hen de keuze geven; investeringen in één zeer energiezuinig (nieuwbouw) complex of een aantal kleinere duurzaamheidsinvesteringen waar meer mensen van kunnen profiteren, dan kiezen zij voor het laatste. Op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing hebben wij in het verleden een aantal experimenten gedaan, zoals de bouw van de 103 passiefhuizen in Almere Poort en het slaan van een Warmte Koude Opslag. Onze huidige en toekomstige huurders kennen het energielabel. Branchevereniging Aedes heeft diverse akkoorden ondertekend waarmee (op termijn) geld beschikbaar komt voor energiebesparende maatregelen. De komende drie jaar combineert GoedeStede duurzame maatregelen met andere (onderhouds-)activiteiten op logische momenten. We nemen maatregelen die goed zijn voor het milieu; we gebruiken bijvoorbeeld duurzame en milieuvriendelijke materialen. Wij verbeteren de energiekwaliteit door isolerende voorzieningen en energiezuinige installaties aan te brengen op de logische momenten. Dit zorgt weer voor een comfortabel binnenklimaat voor huurders. Daarbij wegen we steeds af of milieuvriendelijke en energiebesparende maatregelen financieel verantwoord en technisch haalbaar zijn. Wij combineren duurzame maatregelen met andere activiteiten op logische momenten. Wij streven ernaar om zo veel mogelijk huurders te laten profiteren van energiebesparing als dit past binnen de principes. hebben de woningen waar een renovatie heeft plaatsgevonden minimaal label C. is met de gemeente een verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden voor efficiënte investeringen in duurzame energieopwekking. 11

12 Een (t)huis als basis l verhuur van de woningen 2. Verhuur van de woningen GoedeStede werkt aan huisvesting voor mensen met een laag inkomen. Dat betekent dat we streven naar voldoende beschikbaarheid van bereikbare en betaalbare woningen voor huishoudens die daar op aangewezen zijn. 2.1 Beschikbare woningen Het aantal woningen dat vrijkomt daalt, de wachttijden voor sociale huurwoningen zijn lang en het slagingspercentage voor bepaalde groepen woningzoekenden is klein. Er zijn, in vergelijking met het aantal huishoudens met een laag inkomen, theoretisch voldoende goedkope (tot de jongerengrens voor huurtoeslag) en betaalbare (tot de tweede aftoppingsgrens voor huurtoeslag) huurwoningen. Op dit moment is onvoldoende duidelijk welke doelgroepen het meest in de knel komen. In lijn met de prestatieafspraken wordt hier onderzoek naar gedaan. Het grootste deel van de sociale huurwoningen die vrij komen, heeft een huurprijs die net bereikbaar is met huurtoeslag. Ook kent Almere veel sociale koopwoningen. In het verleden hebben wij vooral woningen toegewezen aan huurders met de laagste inkomens. We weten dat op dit moment zo n 20% van onze sociale huurwoningen wordt bewoond door huishoudens met (iets) hogere inkomens. We verhuren zo veel mogelijk woningen in het sociale segment. Daarbij houden we rekening met alle wet- en regelgeving. Sinds 2011 wijzen wij minimaal 90% van de sociale huurwoningen toe aan huishoudens onder een vastgestelde inkomensgrens. Wij handelen niet in strijd met Europese regelgeving zodat we in aanmerking kunnen blijven komen voor staatssteun. Wij verhuren zoveel mogelijk woningen in het sociale segment. Wij houden ons aan de toewijzingsregels zoals die in wet- en regelgeving zijn vastgelegd. Wij werken aan een toekomstbestendig woonruimteverdelingssysteem en implementatie van de Huisvestingsverordening. zijn er concrete afspraken met de gemeente gemaakt over de toewijzing van woningen tot de huurtoeslaggrenzen. benutten wij de 10% ruimte om ook mensen met een iets hoger inkomen te huisvesten. zijn we er met collega corporaties en gemeente in geslaagd een toekomstbestendig woonruimteverdelingssysteem te implementeren. zijn de processen rondom de woningtoewijzing efficiënter geworden. In Almere wijzen we de woningen toe volgens afspraken uit het Convenant Woonruimteverdeling of de gedeeltelijk geïmplementeerde Huisvestingsverordening. De urgentieregeling is ruimhartig en transparant, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. De gemeente wil ook woningen gaan verloten. 12 De woonruimteverdelingssystematiek is geautomatiseerd voor de onderdelen waarover de corporaties en de gemeente overeenstemming hebben bereikt. Segmentatie naar inkomen en huishoudenssamenstelling is nog niet doorgevoerd. Het aanbod- en matchingssysteem moet nog worden aangepast. We werken aan een toekomstbestendig woonruimteverdelingssysteem. Daarmee kunnen we de informatie voor woningzoekenden verbeteren en klanten sneller bemiddelen voor een nieuwe woning.

13 Een (t)huis als basis l verhuur van de woningen 2.2 Bereikbare woningen We zien dat de huur- en koopmarkt in Almere steeds meer naar elkaar toe groeien. De huren stijgen en de koopprijzen dalen. De vraag naar vrije sector huurwoningen blijft achter. De vraag naar sociale huurwoningen tot de aftoppingsgrenzen van de huurtoeslag is onveranderd groot en zal er altijd zijn. De vraag naar huurwoningen die bereikbaar zijn met huurtoeslag tot de maximale huurgrens, blijven we volgen. We weten ook dat woningen in Almere relatief veel (ruimtelijke) kwaliteit hebben waardoor de huurprijzen gemiddeld hoger liggen. GoedeStede wordt sinds 2013 geconfronteerd met heffingen. De verhuurdersheffing bedraagt in ,1 miljoen en dat bedrag loopt op tot 5,5 miljoen in 2017 en 2018 en verder. Een heffing van uiteindelijk gemiddeld 734,- per woning, per jaar. Ook moeten we sinds 2013 rekening houden met een saneringsheffing. Daarmee betalen corporaties gezamenlijk de kosten van saneringen van woningcorporaties die in de problemen zijn geraakt. GoedeStede houdt vanaf 2013 tot en met 2018 rekening met een saneringsheffing van in totaal 6 miljoen. Dit gaat om een bedrag van gemiddeld 129,- per woning, per jaar. Wij maken gebruik van de wettelijke ruimte binnen het jaarlijkse huurprijsbeleid. Wij differentiëren het streefhuurbeleid om zoveel mogelijk woningen in het sociale segment te houden. voeren we een jaarlijks huurbeleid dat past binnen de wettelijke ruimte die er is. is ons streefhuurbeleid binnen eigen kaders afgegrendeld waarbij we aansluiten bij de prestatieafspraken. hebben we de verhuurdersheffing nog niet terug verdiend. Deze nieuwe financiële kaders zorgen ervoor dat wij forse keuzes moeten maken. Zo berekenen we de inkomensafhankelijke huurverhogingen door aan alle huurders. Daarmee kunnen we een deel van de heffingen betalen en verdelen we de lasten evenredig. Aan de andere kant zien we nu al dat voor veel huurders de verhogingen nauwelijks vol te houden zijn, als hun inkomen niet stijgt. We blijven de huurbetaling van alle huurders monitoren en op landelijk niveau aandacht vragen voor de betaalbaarheid. Woningen met een hogere kwaliteit (meer woningwaarderingspunten) worden op termijn voor de primaire doelgroep (inkomens tot de huurtoeslaggrenzen) moeilijker bereikbaar. Een beperkt aantal woningen wordt bewust geliberaliseerd. Een ander gedeelte wordt bewust afgegrendeld op de (hoge) aftoppingsgrens voor huurtoeslag en de maximale huurprijsgrens. Wij richten ons streefhuurbeleid zo in dat wij zoveel mogelijk woningen bereikbaar houden. Parallel zetten wij ons in om deze bereikbare woningen ook toe te kunnen wijzen aan de doelgroep die op deze woningen zijn aangewezen. 13

14 Een (t)huis als basis l verhuur van de woningen 2.3 Betaalbare woningen De totale woonlasten stijgen en de betaalbaarheid van het wonen neemt af. We moeten erkennen dat het wonen steeds duurder wordt. Om ervoor te zorgen dat huurders hun huur blijven betalen nemen we preventieve en curatieve maatregelen. Tijdens de koffiegesprekken is een divers beeld ontstaan over wat huurders en professionals van een woningcorporatie verwachten op het gebied van huurincasso. We kregen veel waardering voor onze inzet en samenwerking. Zowel huurders als professionals vrezen dat er meer huisuitzettingen komen als wij onze inzet beperken. Wij blijven intensief samenwerken met schuldhulpverleningsinstanties zoals budgetbegeleiding en coaching. Ook houden wij de vinger aan de pols bij huurders die in zwaardere schuldhulptrajecten zitten zoals onder bewindstelling en schuldsanering. Hulpverleningsinstanties zijn blij met onze signalerende rol bij vroegtijdige betalingsproblemen en bij meervoudige problematieken. Zij roepen ons op huurders nog eerder door te verwijzen. Huurders vragen ons daarentegen coulant(er) te zijn als het gaat om het tijdig betalen van de huur. Bij degenen die door overmacht de huur (tijdelijk) niet kunnen betalen, zoeken we gezamenlijk naar een adequate oplossing. Wij voeren een sociaal incassobeleid om huisuitzettingen te voorkomen (bij niet kunners ). Wij bieden, samen met netwerkpartners, steun aan mensen die (tijdelijk) moeite hebben met hun financiële huishouding. Dit doen wij met inachtneming van ieder zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. maakt de samenwerking met schuldhulpverleningsinstanties onderdeel uit van de reguliere werkwijze. zijn onze processen zodanig vormgegeven en juridisch sluitend dat we preventiever werken bij het voorkomen van huurachterstanden en huisuitzettingen. Wij verwachten in de toekomst nog meer persoonlijke aandacht te moeten besteden aan huurders. Ons incassotraject is erop gericht huisuitzettingen te voorkomen. We proberen de schulden niet te laten oplopen en denken mee met klanten die hun achterstand willen inlopen. Daarbij doen we altijd een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van huurders. We willen de bewustwording bij huurders vergroten ten aanzien van hun betaalgedrag. Ook moeten zij blijk kunnen geven van goed huurderschap.huurachterstanden en huisuitzettingen. 14

15 Een (t)huis als basis l betrekken van bewoners 3. Betrekken van bewoners bij beleid en beheer GoedeStede is een maatschappelijke onderneming. Wij werken ten dienste van onze klanten. Wij laten de visies en meningen van onze belanghouders meewegen bij de keuzes die wij maken. Wij werken samen om doelen te bereiken. Met bewoners, met de gemeente en met onze partners in de wijken, zoals zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, politie en andere dienstverleners. 3.1 Samen met bewoners GoedeStede heeft een lange traditie in bewonersparticipatie. Uit de koffiegesprekken leren we dat tal van bewoners betrokken zijn bij en zich verantwoordelijk voelen voor hun woning en directe woonomgeving. Andere huurders daarentegen kiezen een rol als woonconsument en verwachten van GoedeStede dat zij ontzorgt dan wel faciliteert. We zetten in op het versterken van de verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid in de buurt. Zelfredzaamheid van bewoners staat centraal. De meeste bewoners weten wat er in de buurt leeft en hoe de woning, het gebouw en het complex als geheel functioneert. Wij waarderen het als mensen zich inzetten voor hun buurt. We hebben al ervaring met huurders die hun portiek of binnentuin gezamenlijk onderhouden. De komende jaren willen wij nog meer gebruik maken van hun kennis en mogelijkheden. Waar mogelijk zetten we ogen en oren en ogen en handen in voor het bewonersbeheer in en rondom ons complex. Wij blijven zichtbaar aanwezig rondom onze woningen. Wij gaan meer gebruik maken van de kennis en mogelijkheden van bewoners. worden actieve huurders nog steeds passend beloond als waardering voor hun individuele inzet. zetten wij huurders in voor een schoon, heel en veilig complex. 15

16 Een (t)huis als basis l betrekken van bewoners 3.2 Samen met georganiseerde bewoners, GSA en bewonerscommissies Op beleidsniveau hebben wij al jaren een goede samenwerking met de huurdersvertegenwoordigers van de GSA. Conform de overlegwet is de samenwerkingsovereenkomst vormgegeven. Bij beheermaatregelen en andere ingrepen op complexniveau hebben bewonerscommissies inspraak. Dit regelen we via de participatieovereenkomsten met de 19 commissies. Daarnaast zien we ontwikkelingen waarbij huurders en professionals op andere manieren willen en kunnen communiceren met elkaar. Wij zien digitale platforms of communities ontstaan. GoedeStede faciliteert deze samenwerkingsverbanden. Ook vragen we, bijvoorbeeld via enquêtes, groepen van huurders naar hun mening of voorkeuren. De eerste ervaringen hebben wij al opgedaan en dat willen wij uitbouwen. Op specifieke keuzemomenten, zoals de begroting voor het volgende jaar, wegen we onze inzet en vragen naar de voorkeuren van huurders. Wij werken samen conform de afspraken in de samenwerkingsovereenkomst en participatieovereenkomsten. Wij werken aan andere vormen van participatie als het gaat om specifieke keuzemomenten. faciliteren we passend onze huurdersorganisatie en bewonerscommissies. zijn we er in geslaagd andere vormen van slimmer en breder participeren in te zetten. faciliteren we bewonersinitiatieven op het gebied van beheer. 16

17 Een (t)huis als basis l betrekken van bewoners 3.3 Samen met netwerkpartners Onze (netwerk)partners vanuit de zorg, welzijn, onderwijs en gemeente weten ons prima te vinden en wij weten hen te vinden. Wij werken samen als we van één plus één drie kunnen maken. Samenwerking is gericht op synergie in onze volkshuisvestelijke doelstellingen. Als blijkt dat een bepaalde wijk een opmerkelijke trend laat zien, dan proberen we zoveel mogelijk tegelijk met de gemeente en andere partners te acteren. Voor ons is het belangrijk dat er sprake is van synergie: een gezonde balans tussen doelen, wensen van netwerkpartners, rendement en risico. Als we op hetzelfde moment dezelfde prioriteiten bepalen, werken we op alle niveaus samen; ieder vanuit een eigen taakopvatting en eigen verantwoordelijkheid. Tijdens de koffiegesprekken werd meerdere malen aangegeven dat wij herkenbaar en bereikbaar zijn. Partners verwachten echter dat wij deelnemen aan tal van overleggen in de stad. Daarbij komt ook dat de transitie in het sociaal domein zorgt voor nieuwe overlegstructuren. GoedeStede is echter van mening dat kwaliteit van de overleggen belangrijker is dan kwantiteit. Wij zoeken in de samenwerking naar synergie (win-win). Wij overleggen pro-actief en efficiënt met netwerkpartners op de diverse niveaus. Wij managen de verwachtingen zodat partners weten wat ze wel en niet van ons kunnen verwachten. overleggen we zo efficiënt mogelijk met netwerkpartners. hebben we signalen vertaald in concrete maatregelen. Wij proberen de verwachtingen te managen en vinden het belangrijk dat externe partners weten wat ze wel en niet van ons kunnen verwachten. Wij werken samen vanuit een toegevoegde waarde. Dit betekent onder andere dat we zorgvuldig afwegen aan welke overleggen wij deelnemen. Ook willen we transparant zijn als het gaat om het (mee) financieren van projecten en activiteiten. Vertrekpunt blijft de gezamenlijke visie en doelen. 17

18 Een (t)huis als basis l leefbaarheid 4. Leefbaarheid Sinds 1997 is het bevorderen van de leefbaarheid in buurten en wijken één van de kerntaken van woningcorporaties. De omschrijving in het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) biedt ruimte voor een brede interpretatie. Ook tijdens de koffiegesprekken bleek weer eens hoe verschillend er gedacht wordt over onze taken en inzet. We hebben goed geluisterd en scherpen onze eigen accenten aan. Wij werken aan een prettig (t)huis achter de voordeur en de directe omgeving daaromheen. 4.1 Schoon, heel en veilig GoedeStede vindt de kwaliteit van de leefomgeving in haar wijken van groot belang. Wij hebben baat bij gewilde en gezonde wijken waar mensen prettig wonen. De woningen en de woonomgeving zijn schoon, heel en veilig. Voorzieningen, scholen en werk zijn op bereikbare afstand. Een gewilde wijk betekent ook minder mutaties, minder leegstand en tevreden bewoners. In een gezonde wijk zetten bewoners zich in voor de wijk en voor elkaar. Dit leidt ontegenzeggelijk tot lagere beheer- en toezichtkosten. Uit gesprekken met bewoners weten we dat aspecten als schoon, heel en veilig enorm belangrijk zijn. In een aantal wijken is dat echter niet vanzelfsprekend en stapelen (fysieke en sociale) problemen zich op. Ook is het aantal inbraken in Almere erg hoog. In Almere beschikken we over een instrument (straatkubus/ vitaliteitsmonitor) waarmee we gestructureerd kunnen beoordelen waar de leefbaarheid onder druk staat. Vroegtijdig signaleren we negatieve trends en ontwikkelingen door verschillende indicatoren aan elkaar te koppelen. De signalen van onze wijkbeheerders en de uitkomsten van onze eigen metingen nemen we mee in onze aanpak. Dit doen we systematisch en gestructureerd. Het beheer van en de ordehandhaving in het openbare gebied is primair een verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij focussen ons, in lijn met het kabinetsbeleid, op de directe omgeving van de woning. Anders gezegd; een prettig thuis achter de voordeur en de directe woonomgeving. Maatschappelijke voorzieningen in wijken behoren steeds minder tot ons taakgebied. Gelijktijdig ontstaan steeds vaker problemen achter de voordeur. Bij meer en meer huishoudens is geen oog, geen tijd en geen geld om te investeren in de woning en de directe woonomgeving. Ook dan blijft onze inzet nodig door hen aan te spreken op eigen verantwoordelijkheden en mee te denken in oplossingen. Afspraken leggen we SMART vast. Wij blijven werken aan het schoon, heel en veilig houden van onze wijken. Wij zetten extra in op inbraakpreventie. Wij analyseren de ontwikkelingen in onze buurten en acteren gestructureerd daarop. Wij ondersteunen initiatieven van bewoners. zijn onze beheerinterventies genormeerd en acteren we doelgericht en gestructureerd op de ontwikkelingen. hebben we op natuurlijke momenten inbraakpreventieve maatregelen genomen. spreken we bewoners nog steeds aan bij ongewenste ontwikkelingen en denken we samen na over oplossingen. ondersteunen we leefbaarheidsinitiatieven en zelfbeheer via onder andere het Goed Wonen Fonds. 18 Ook bewoners moeten (al dan niet gedwongen) een nadrukkelijke rol gaan vervullen in lijn met het idee van de burger-participatiemaatschappij. We kennen bewoners die hun focus op de omgeving en het samenleven in de buurt hebben. Deze bewoners ondersteunen en motiveren we, maar wij nemen geen verantwoordelijkheden over.

19 Een (t)huis als basis l leefbaarheid 4.2 Overlast en woonfraude De economische crisis heeft een negatief effect op zowel overlast als (woon)fraude. Onderhuur wordt vaak ingezet omdat er een tekort aan betaalbare woonruimte is. Ook proberen mensen met de teelt van hennep extra geld te verdienen. Hennepteelt is gevaarlijk voor de omwonenden en leidt tot hoge juridische kosten en schade aan de woningen. Woonfraude vinden we daarom volkshuisvestelijk onacceptabel en bestrijden we zodra we signalen binnenkrijgen. Daarbij werken we intensief samen. Samen met de gemeente, energiebedrijven en de politie bestrijden we onderhuur en hennepteelt. Deze aanpak sluit volledig aan bij de beelden die onze belanghouders ons teruggaven. Onze inzet en ons werk wordt hoog gewaardeerd. Soms verwachten partners van ons dat we nog een stap verder gaan bij het tegengaan van ongewenst gedrag. Zij pleiten onder andere voor verplicht verhuizen bij slecht woongedrag, het bouwen van speciale woningen voor overlastveroorzakers aan de rand van de stad en out of the box aanpak bij overlast. Overlast kan het woongenot van huurders ernstig aantasten. Onze inzet richt zich op het borgen van woongenot voor de overige huurders. Bij overlast werken we samen met netwerkpartners zoals buurtbemiddeling. Bij huishoudens met meervoudige problemen blijkt soms ook dat zorg- en welzijnspartijen, de gemeente en de corporaties elkaar onvoldoende weten te vinden om tot een integrale aanpak te komen. Pas bij dreigende huisuitzetting komen partijen in actie. Dan hebben omwonenden al lange tijd overlast ervaren en zijn veel kosten gemaakt. Alle betrokken partijen zijn van mening dat we in Almere de vroegsignalering steviger moeten neerzetten. Wij dragen ons steentje bij door goede dossiervorming, informatie uitwisseling, door korte lijnen waarbij wij herkenbaar en aanspreekbaar zijn. Wij optimaliseren de samenwerking bij criminele activiteiten. Wij spreken overlastgevers aan. Als zij geen (wil tot) verbetering laten zien, moeten ze verhuizen. Wij handhaven onze inzet zodat we het woongenot voor de overige huurders kunnen borgen. continueren we de samenwerking en maken we de aanpak bij overlast en woonfraude effectiever. ondersteunen we buurtbemiddeling nog steeds. werken we met partners samen om maatschappelijke belangen rondom het wonen te dienen (outreachend werken). 19

20 Een (t)huis als basis l wonen & zorg 5. Wonen & Zorg De komende jaren neemt het percentage 65+ers in Almere sterk toe; van 9% in 2013 naar 19% in De groei is daarmee sterker dan in Nederland als geheel. De verschillen in vergrijzing tussen de stadsdelen zijn groot. Almere Haven vergrijst het eerst. Naast de komende vergrijzing is er sprake van transitie van het sociaal domein: de overdracht van bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden op het gebied van jeugd, zorg en werk aan gemeenten door het Rijk. Wij zijn ervan overtuigd dat dit ook ons werk als woningcorporatie raakt. De transitie van het sociaal domein impliceert dat diverse doelgroepen zelfstandig moeten wonen. Jongeren/jongvolwassenen die nu in instellingen wonen, moeten zelfstandig gaan wonen met vormen van begeleiding. Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Ook bij vormen van intramurale zorg gaat de scheiding van wonen en zorg plaatsvinden. Dit brengt grote veranderingen met zich mee op het gebied van (volks)huisvesting. Vóór de transitie van het sociaal domein was de Almeerse woningvoorraad en organisatie van wonen en zorg voldoende voor de huidige ouderen en mensen met een beperking die begeleid maar toch zelfstandig wilden wonen. Deze ontwikkeling en de komende vergrijzing verstoort die balans. Gebiedsgericht werken met de partners in de stad is één van de antwoorden die de gemeente Almere op deze ontwikkeling heeft geformuleerd. Samen met de gemeente Almere proberen we inzicht te krijgen op de gevolgen en mogelijke oplossingen inclusief de volkshuisvestelijke vraagstukken en de rol van GoedeStede daarin. Wij bieden woningen waar mensen die zorg nodig hebben zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Wij proberen gezamenlijk inzicht te krijgen in de veranderende woon- en zorgvraag. Wij faciliteren (groeps)initiatieven waarbij we ons concentreren op de vastgoedportefeuille. is gezamenlijk een visie ontwikkeld op de (gekwantificeerde) vraag naar wonen met zorg als gevolg van de extramuralisering. De gemeente is initiatiefnemer. voeren wij individuele woningaanpassingen (die niet door de WMO worden gedekt) uit binnen de financiële kaders van ons en van de huurder (de vrager betaalt). zijn ideeën van initiatiefgroepen/bijzondere huisvestingsvragen onderzocht. Veel huishoudens, die in de toekomst enige vorm van zorg nodig hebben, ontvangen deze zorg in hun eigen woning. De zorg kan op individuele basis of collectief worden aangeboden. Uitgangspunt is dat de zorgleverancier geen wooncomponent biedt tot het zogenaamde zorg zwaarte pakket 4. Het leveren van zorg is het domein van de zorgverlener. Dat werd in de gesprekken die wij hebben gevoerd ook telkens bevestigd. Gezamenlijk met partners zoeken we naar mogelijkheden om de veranderde huisvestingsvraag in de toekomst te faciliteren in de bestaande voorraad. Nieuwbouw staat niet voorop. Tevens worden experimenten met woonservicegebieden gestart waarbij wij ons concentreren op het vastgoed. 20

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016

Eerst zaaien dan oogsten Ondernemingsplan 2012-2016 Stichting Woonpartners Kasteel Traverse 1, Helmond Postbus 6006, 5700 ES Helmond telefoonnummer: 0492-508 800 fax: 0492-508 820 e-mail: info@woonpartners.nl www.woonpartners.nl Anticiperen op klantwaarde

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport

Stichting Goed Wonen. Gemert-Bakel. Visitatierapport Stichting Goed Wonen Gemert-Bakel Visitatierapport Utrecht, maart 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer A.T.A. Koopmanschap

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS

BETAALBAARHEID VAN WONEN I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS I NZICHT EN HANDVATTEN VOOR LOKALE BESTUURDERS Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. DE CONTEXT... 6 3. INZICHT IN DE PROBLEMATIEK... 8 3.1 WELKE HUISHOUDENS IN DE DOELGROEP KOMEN IN DE KNEL? WAT IS DE TREND DAARIN?

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Voorbij de waan van de dag

Voorbij de waan van de dag Voorbij de waan van de dag Over mogelijke toekomsten voor de sociale huisvesting in Nederland Cor van Montfort Martin Schulz Tamara Metze Ted van de Wijdeven Taco Brandsen Jan-Kees Helderman Andrea Frankowski

Nadere informatie

Winsum heeft het! Woonvisie

Winsum heeft het! Woonvisie Winsum heeft het! Woonvisie datum 2 december 2013 KAW architecten en adviseurs Postbus 1527 9701 BM Groningen Hofstraat 8 9712 JB Groningen Telefoon (050) 369 58 70 Fax (050) 369 58 71 Email info@kaw.nl

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN

Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN Het cement tussen wonen en zorg BESTUURLIJKE AGENDA VOOR DE RUIMTELIJKE OPGAVE WONEN MET ZORG EN VOORZIENINGEN Het cement tussen wonen en zorg Bestuurlijke agenda voor de ruimtelijke opgave wonen met

Nadere informatie

CPB Document. De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek. No 202 Maart 2010. Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn

CPB Document. De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek. No 202 Maart 2010. Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn CPB Document No 202 Maart 2010 De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag Telefoon (070) 338

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport

Woningstichting Goed Wonen Twello. Visitatierapport Visitatierapport Woningstichitng Goed Wonen, Twello Woningstichting Goed Wonen Twello Visitatierapport Utrecht, februari 2009 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht e-mail: w.dewater@raeflex.nl

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Geschikt wonen - het aanpassen nú aanpakken

Geschikt wonen - het aanpassen nú aanpakken 2010-036 Handreiking Geschikt wonen - het aanpassen nú aanpakken Handreiking Geschikt wonen - het aanpassen nú aanpakken Colofon De handreiking Geschikt wonen - het aanpassen nú aanpakken kwam tot stand

Nadere informatie

Bouwen aan de Stad II

Bouwen aan de Stad II Bouwen aan de Stad II Periode 2011 t/m 2014 Afspraken over ambities, programma en financiële condities tussen de Gemeente Amsterdam inclusief stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties

Nadere informatie

Maatschappelijk vastgoed: en nu?

Maatschappelijk vastgoed: en nu? Een onderzoek met als doel het maken van een bruikbaar afwegingsmodel waarin de positie van maatschappelijk vastgoed, in het licht van de veranderende markt en de sociale, financiële en politieke situatie

Nadere informatie

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport

Woningstichting Ons Doel. Visitatierapport Woningstichting Ons Doel Visitatierapport Utrecht, januari 2012 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer D.H. van Ginkel

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie