Taal als rode draad doorheen de kleuterschool. Cahier Woordenschatverwerving Kleuteronderwijs met referentiewoordenlijst (WOK)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taal als rode draad doorheen de kleuterschool. Cahier Woordenschatverwerving Kleuteronderwijs met referentiewoordenlijst (WOK)"

Transcriptie

1 Taal als rode draad doorheen de kleuterschool Cahier Woordenschatverwerving Kleuteronderwis met referentiewoordenlist (WOK)

2 WOK Taal in W.O. Taal in in M.V. Taal in L.O. Taal Taal in in wiskunde Taal Taal in in taal taal Wat is de WOK? Hoe de WOK gebruiken?

3 Wat is de WOK? Hoe WOK gebruiken? Wat is de WOK? Waarom? Hoe het cahier WOK gebruiken? Hoe verwerven kinderen taal?

4 Wat is de WOK? Kleuterleraren hebben de laatste aren heel wat competenties (kennis, vaardigheden, attitudes) verworven om goed taalvaardigheidsonderwis in de praktik te brengen. Toch stellen we vast dat het taalaanbod van de leraar nog vaak te weinig doelmatig verloopt. Ook merken we dat er soms te weinig aandacht wordt besteed aan het verwerven van de noodzakelike schooltaal1. Met dit cahier willen we kleuterleraren een instrument aanreiken dat hen in staat stelt om een gerichter en meer gekaderd taalaanbod in te bouwen in hun thema s en activiteiten. De WOK is een instrument waarbi een aanbod aan woordenschat gelinkt aan leerplandoelen kleuteronderwis van het GO! wordt aangeboden. Het geheel past in een duidelike visie op woordenschatonderwis, die in het cahier ook een hoofdstuk krigt. In de Wok vindt men dus: De leerplandoelen kleuteronderwis van het GO!, met aanduiding van de doelgroep (ongste/oudste kleuters) en de mate waarin de doelen worden aangezet of intensief nagestreefd. Per leerplanthema een woordenlist gelinkt aan de doelen. De woordenlist moet steeds als een referentielist gelezen worden : de kleuterleidster bepaalt het taalaanbod binnen haar activiteiten en kan de list raadplegen om haar aanbod af te toetsen en eventueel bi te sturen. Het betreft de minimum woordenschat die leerlingen best beheersen alvorens naar het eerste leeraar te gaan. De woordenlist is door de PBD van het GO! opgesteld. Als basis werd de BAK (Basiswoordenlist Amsterdamse Kleuters) gebruikt. Deze list werd aangepast aan de Vlaamse context en aan de leerplankeuzes. De keuze van woorden heeft zowel te maken met hoogfrequent gebruik als het belang om bi aanvang van de lagere school te bezitten. Er zit dus zowel schooltaal in als wereldtaal (taal om de wereld rondom zich te leren beheersen). Een passage met onze visie over woordenschatonderwis en hoe de WOK hierbi een hulpmiddel kan zin. De WOK sluit aan bi het begeleidings- en nascholingsaanbod van de Pedagogische begeleidingsdienst rond het nieuwe leerplan Nederlands. 1 Met schooltaal bedoelen we de specifieke taal die nodig is om op school de instructies van de leraar te begripen en om de specifieke begrippen van de verschillende leergebieden te verstaan. De schooltaal bevat in vergeliking met de thuistaal complexere begrippen, langere zinnen die grammaticaal complexer zin, functiewoorden (bv omdat, ondanks, tenslotte), Kinderen hebben de schooltaal nodig om complexe denkprocessen te verrichten en die in woorden uit te drukken, soms los van een concrete context.

5 Waarom dit cahier? Belang van WOordenschatverwerving in het Kleuteronderwis WOK Dit cahier is ontstaan vanuit de zorg die kleuterleraren hebben voor taalverwerving en in het bizonder voor die van taalzwakke kinderen. Deze kinderen bliken vaak een grote achterstand te hebben op het gebied van taalvaardigheid, waardoor ze niet in staat zin succesvol te functioneren op school. Een belangrike hefboom voor de taalvaardigheid en dus ook voor de verdere schoolloopbaan en het maatschappelik functioneren is de woordenschatverwerving. Woorden zin niet alleen belangrike elementen van taal, maar ook van denken. Daarom speelt woordenschat een cruciale rol bi kennisopbouw en het schoolse leren. Woordkennis speelt een rol in alle leergebieden en vraagt voortdurende aandacht. Kinderen komen op school met een groot onderling verschil in de kwantiteit en de kwaliteit van hun woordenschat. Sommige kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands kennen een bepaald concept in hun eigen taal en dan moet er op school enkel een label op het in de eerste taal geleerde concept gekleefd worden. Maar soms is ook het concept in de eerste taal nog niet verworven. Dat betekent dat een woord, de achterliggende betekenis én de verbindingen van nul af aan geleerd moeten worden. De woordenschatontwikkeling moet de hoogste prioriteit hebben in het kleuteronderwis. In de WOK nemen we alle woorden op die tot de basiswoordenschat behoren, m.a.w. die basisset aan woorden waarover alle kinderen minimaal moeten beschikken om op school goed te kunnen functioneren. Woorden zin geen doel op zich maar een middel om taalvaardiger te worden Woordenschatontwikkeling vertrekt vanuit talige activiteiten in alle leergebieden en in een rike leeromgeving waar kinderen kansen krigen om de woordenschat te oefenen, te verbreden en te verdiepen. De leraar zorgt er voor dat de basiswoordenschat expliciet en veelvuldig aan bod komt in verschillende natuurlike situaties. De basiswoordenschat die opgenomen is in de WOK mag dus niet als doel-op-zich beschouwd worden. Het is niet de bedoeling dat leraren woorden uit de WOK selecteren om die op een geïsoleerde wize aan te leren. Het digitaal cahier wil aan de leraar een overzicht bieden van welke woorden kleuters minimaal nodig hebben om in de klas talig te kunnen functioneren. Zo kunnen leraren gericht woorden in hun taalaanbod opnemen bi specifieke activiteiten, thema s en hoeken. Centraal in het taalonderwis staat immers de vraag wat kinderen met de Nederlandse taal moeten kunnen doen. De focus ligt dan op taalgebruik, op de vaardigheid om talige boodschappen (instructies, verhalen, mededelingen, vragen, ) in een communicatieve context te begripen en te produceren.

6 Hoe kunnen we de WOK gebruiken? In de WOK gebruiken we bi de doelenlisten de volgende codes: een zwart doel is te intensifiëren in kleuteronderwis; een rood doel is aan te zetten in kleuteronderwis en zal geïntensifieerd worden in de eerste graad; een J voor het doel is aan te zetten bi de ongste kleuters; de zwarte woorden in de woordenlist verwizen naar de GO4TY!, een basiswoordenlist van 40 woorden voor anderstalige kleuters. Bi de woordenlisten gebruiken we per woordenveld een andere kleur. De kleuren louter esthetisch en dus niet van belang. Dit instrument kan op verschillende manieren gebruikt worden, afhankelik van het uitgangspunt. We bespreken 5 situaties: Situatie 1: De leraar vertrekt vanuit leerplandoelen Aanpak Voorbeeld 1 De leraar klikt het leergebied en het desbetreffende domein aan en zoekt vervolgens de inhoud van het geselecteerde leerplandoel. De leraar navigeert verder naar het correlerende taalaanbod op zoek naar gepaste wereldtaal - begrippen - schooltaal. Jens toont in de kring een poppete dat thuis op de iskast plakt. Wanneer het poppete ook op de radiator blift plakken zin de kinderen zeer gefascineerd. Meester Kim zoekt in de WOK op wat het leerplan verwacht m.b.t. magnetisme en wat de bihorende woordenschat is en komt uit bi natuurlike verschinselen als onderdeel van het domein natuur binnen WO. Met de WOK-woordenschat natuurlike verschinselen in het achterhoofd plant meester Kim enkele onderzoekes en voorziet hi extra materialen in de bouwhoek. Tidens één van die activiteiten onderzoeken de kleuters waar het poppete van Jens nog blift plakken en leggen ze hun bevindingen vast. Daarna geeft meester Kim aan een paar kinderen de ontdekdoos met de magneten en woorden als magneet en izer komen regelmatig in de interactie tussen de kleuters en met de leraar aan bod.

7 Voorbeeld 2 Juf Anna wil met de kinderen volgende vaardigheden oefenen m.b.t. hoeveelheden ervaren en vergeliken : de één-één-relatie. Hiervoor gaat ze in de WOK op zoek bi het domein getallen van het leergebied wiskunde. Ze selecteert volgend doel en bekikt in de WOK welk taalaanbod erbi hoort. Daaruit selecteert ze de woorden die zeker aan bod moeten komen: handelend en verwoordend de ene concrete hoeveelheid dingen vergeliken met een andere hoeveelheid dingen. Bi het verwoorden gebruiken zi daarbi de passende hoeveelheidsbegrippen. Juf Anna bedenkt volgende activiteit om dat doel te bereiken: ze zal de kinderen voor een rekenconflict stellen: Oma s as mist enkele knopen!. De kinderen gaan haar helpen en gebruiken de knopendoos. Tidens de activiteit zal ze zorgen dat de geselecteerde basiswoordenschat veelvuldig en op verschillende manieren geactiveerd wordt. Juf Anna bedenkt dat de kinderen bi die activiteit ook knopen met elkaar gaan vergeliken en ordenen. Ze gaat kiken bi het domein meten, kwalitatief vergeliken. Juf Anita kiest volgend doel en selecteert enkele woorden uit de bihorende basiswoordenschat: dingen kwalitatief vergeliken en samenbrengen op basis van één of twee gemeenschappelike kenmerken. Taalaanbod bi woordenlist: Meten: Kwalitatief vergeliken: ordenen

8 Situatie 2: De leraar vertrekt vanuit een inhoud Aanpak Voorbeeld De leraar navigeert naar het leergebied en het desbetreffende domein en vervolgens naar de leerinhoud. Hi kiest leidinggevende doelen passend bi het thema en de gekozen inhoud. De leraar navigeert verder naar het correlerende taalaanbod op zoek naar gepaste wereldtaal - begrippen - schooltaal. Meester Kobe wil graag met zin driearige kleuters rond het thema boerderidieren werken. Hi gaat op zoek naar geschikte leerplandoelen voor zin ongste kleuters en selecteert hierbi in de WOK de passende woordenschat.

9 Situatie 3: De leraar organiseert een onderzoeke Aanpak Voorbeeld De leraar navigeert naar het leergebied en het desbetreffende domein en vervolgens naar de leerinhoud. Hi kiest leidinggevende doelen passend bi het onderzoek. De leraar navigeert verder naar het correlerende taalaanbod op zoek naar gepaste wereldtaal - begrippen - schooltaal Er kruipt een slak tegen het raam van de klas. Paulo ziet het dierte meteen. Juf Melissa merkt de verwondering bi de kinderen. Juffrouw, hoe komt het dat die slak zomaar omhoog kan lopen zonder te vallen? vraagt Paulo. Juf Melissa organiseert een onderzoeke over hoe kriebeldieren zich voortbewegen. Zi selecteert hiervoor in de WOK de passende woordenschat.

10 Situatie 4: De leraar vertrekt van interesses van kinderen Aanpak Voorbeeld De leraar navigeert naar het leergebied en het desbetreffende domein waarnaar de interesse uitgaat en vervolgens naar de leerinhoud. Hi kiest leidinggevende doelen passend bi het interesseveld. De leraar navigeert verder naar het correlerende taalaanbod op zoek naar gepaste wereldtaal - begrippen - schooltaal. Yinthe is opgenomen in het ziekenhuis omwille van een longontsteking. Alle kinderen in de klas zin heel erg met haar begaan. Juf Shana besluit om een bezoek te plannen met de klas en dat te kaderen binnen een weekthema ziek zin. In de WOK bekikt ze de basiswoordenschat bi gezondheidseducatie (binnen het domein natuur van het leergebied Wereldoriëntatie). In de list ziek of gezond selecteert ze de woorden waarvan ze weet dat die door veel kinderen nog niet actief gekend zin. Ze zorgt er voor dat die woorden op heel veel verschillende manieren (voorlezen, vertellen, interactie in de poppenhoek, bezoek aan het ziekenhuis, ) en in verschillende contexten (ziek zin thuis, ziek zin in het ziekenhuis, ) actief en veelvuldig aan bod komen.

11 Situatie 5: De leraar verrikt een hoek Aanpak Voorbeeld De leraar heeft leidinggevende leerplandoelen geselecteerd voor deze hoek. De leraar gaat nu op zoek naar leerplandoelen en taalaanbod die bi de hoekverriking horen. De leraar navigeert naar het leergebied en het desbetreffende domein waarnaar de hoekverriking uitgaat en vervolgens naar de leerinhoud en kiest leidinggevende doelen passend bi de hoekverriking. De leraar navigeert verder naar het correlerende taalaanbod op zoek naar gepaste wereldtaal - begrippen - schooltaal. Juf Chris wil samen met haar kleuters de winkel in een heuse groenten- en fruitkraam verbouwen. Ze bekikt eerst in de WOK de list bi WO-natuur-gezondheidseducatievoeding en selecteert die woorden die nog niet goed gekend zin. Dan denkt ze na over de materialen die die woordenschat uitlokken en voegt die materialen toe aan de winkelhoek.

12 Hoe verwerven kinderen nieuwe woorden? Kinderen zin van nature wereldverkenners. In hun ontdekkende en onderzoekende interactie met de wereld rondom hen is taal in het algemeen en woordenschat in het bizonder een belangrik middel. Kinderen leren graag dingen over de wereld, omdat ze die belangrik vinden. Door een rike leeromgeving aan te bieden legt de leraar de basis voor goed woordenschatonderwis. De leraar zorgt in zin voorbereiding voor een passend aanbod van nieuwe woorden en organiseert samen met de kinderen activiteiten gelinkt aan de leerplandoelen. Op die manier gaan kinderen nieuwe woorden leren. Om een efficiënte en duurzame woordenschataanpak te garanderen, hanteren leerkrachten best een goede woordenschatdidactiek. Enkel impliciete aandacht, zoals voorlezen en praten is onvoldoende voor een effectieve woordenschatontwikkeling. Zeker voor kinderen met een beperkte woordenschat is meer aandacht voor een expliciete aanpak noodzakelik. Maar uiteindelik profiteren alle kinderen van die aanpak. De meest gebruikte didactiek voor zo een expliciete aanpak van woordenschatonderwis is die van de Viertakt (Verhallen en Vermeer, 1994). Bi de viertakt gaat het om vier aandachtspunten/fasen die wezenlik zin voor efficiënte woordenschatuitbreiding: voorbewerken (introduceren), semantiseren (betekenis geven), consolideren ( herhalen en vastleggen) en controleren 1 Tidens het voorbewerken wordt de aandacht gericht op de beginsituatie. Het gaat hier om een korte en krachtige introductie van de woorden die aangeleerd gaan worden. Dit moet gebeuren in een duidelike context. De leraar verwist naar een bekende gebeurtenis, biedt concrete materialen aan, laat beeldfragmenten zien, doet iets voor Omdat vaak woorden in clusters of in het kader van een thema aan de orde komen, zullen de themaonderwerpen vaak de voorbewerking bepalen.. Voorbeeld van een introductie: Jarre vertelt tidens de kring uitvoerig over zin onderzoek bi de dokter, de andere kinderen herkennen deze situatie en luisteren met hoge betrokkenheid. Jarre is er vooral trots op dat hi weet hoe het koortsding van de dokter heet : termimometer. Er volgt een geanimeerd gesprek over de termimometer. Waarvoor dient dit, hoe voelt dat, wat moet e dan doen van de dokter. en heet het eigenlik wel zo.? Sommige kinderen twifelen. We gaan het opzoeken en komen erachter dat het uiste woord thermometer is. Ondertussen zin er nog veel dokterswoorden gevallen. De leerkracht zorgt ervoor dat alle woorden die niet begrepen zin aandacht krigen en probeert zoveel mogelik kleuters te betrekken bi het gesprek om ervaringen te delen.

13 2 Tidens het semantiseren wordt de betekenis van het woord of de woorden verduidelikt. Dit gebeurt niet los, maar in de context waarin het woord aan de orde is. De leraar kan dit doen aan de hand van de drie uites : uitbeelden, uitleggen en uitbreiden. Het uitbeelden kan aan de hand van voorwerpen, met plaates of met foto s, en door voordoen en aanwizen. Het uitleggen is een korte betekenisomschriving geven, zodat kraakhelder wordt gemaakt wat de woorden betekenen. Dit, in aanvulling op het uitbeelden, zorgt ervoor dat kinderen inzicht krigen in de betekenis achter de woorden. Het uitbreiden houdt het kiezen van logische clusterwoorden in, die in relatie tot elkaar in het voetlicht komen. Niet alleen de woorden maar ook de logische betekenisverbindingen krigen aandacht. Zo wordt gewerkt aan een effectieve woordenschatopbouw. De leraar moet ernaar streven een woord met alle uites betekenis te geven. Voorbeeld van betekenis geven: Naar aanleiding van het kringgesprek wordt het dokterstase uit de poppenhoek grondig bestudeerd. Hebben wi ook een thermometer? Wat zit er nog in het dokterstase hoe heet dat allemaal en waarvoor dient dat allemaal? Zitten er nog dingen in die we niet kennen? Het woord thermometer komt in ons woordenboeke (stempelen + afbeelding). Om te onthouden, spreken we af dat we zeggen: dat ding waarmee de dokter ouw koorts meet = een thermometer. Misschien moeten we nog woorden vastleggen (warm, koorts, zweten,.). Hier kan de leraar differentiëren. Welke woorden zin echt belangrik (zie cahier), welke woorden MOETEN aan bod komen. Die woorden kunnen geselecteerd worden voor ALLE kinderen, de andere woorden zin optioneel. De leraar zorgt ervoor dat hi dicht bi de beleving van de kleuter blift (het verhaal van Jarre en de aanvulling van de andere kinderen). 3 Daarna komt het consolideren/ herhalen en vastleggen. Woorden die zin uitgelegd moeten voldoende worden herhaald, zodat ze ook onthouden worden. Veel consolideringsoefeningen zin voordoen activiteiten. Belangrik bi zulke activiteiten is dat de woorden en de clusterwoorden vaak gezegd worden. Leerlingen moeten ook de gesproken vorm nog goed inprenten. Het is aangeraden om afbeeldingen of representaties van de woorden die geconsolideerd moeten worden nog enige tid in de klas aanwezig te laten. Prikborden, flip- overs en magnetische borden zin daarbi erg behulpzaam. Ook tafels waarop de te consolideren voorwerpen uitgestald liggen. Voorbeeld van herhalen en vastleggen: De poppenhoek wordt een doktershoek. De nieuwe woorden worden (vastgelegd door kinderen) opgehangen in de doktershoek. We komen tot een thema. Er is aanbod in meerdere hoeken (leeshoek, wachtzaal bouwen, de automat wordt een ziekenhuiswagenpark, de winkel kan een apotheek worden, er is een alarmcentrale, er volgt een bezoek van de dokter in de klas, we gaan op uitstap naar het ziekenhuis knutselen met gips.enz) De leraar zorgt ervoor dat de nieuwe woorden regelmatig komen in verhalen en gesprekken. Ook hier is differentiatie afhankelik van de beginsituatie mogelik.

14 4 Uiteindelik gaat het consolideren over in het controleren. Bi het controleren is het de bedoeling dat leraren uitzoeken of de leerlingen de woorden echt kennen. Dat zal vaak spelenderwis of terloops gebeuren bi het bezoeken van de hoeken. Vaak zullen leraren plaates en tekeningen en foto s van de woorden van een thema bi de hand hebben. Op een collagevel aan de muur bivoorbeeld. De leraar kan op verschillende tidstippen van de dag enkele kinderen apart nemen en samen met hen voor dat vel gaan zitten en de woorden controleren. Voorbeeld van controleren: De leraar let erop of de kinderen de aangebrachte woordenschat spontaan gebruiken in hun spel. Om het proces van de viertakt als basis voor woordenschatverwerving te bekrachtigen en alle kansen te geven hebben we er bewust voor gekozen om geen alfabetische woordenlist aan te bieden. Het digitaal cahier bevat woorden die gerelateerd zin aan clusters van leerplandoelen. Deze woorden kunnen in verschillende leerinhouden opnieuw verschinen. Zo wordt de leraar in staat gesteld om dezelfde woorden vanuit verschillende invalshoeken en in verschillende contexten te activeren (consolidering).

15 Taal in LO Zelfconcept Zelfconcept en sociaal functioneren en sociaal functioneren gezonde en Gezonde veilige en levensstil veilige levensstil Motorische competenties

16 Motorische competenties Zelfredzaamheid in kindgerichte bewegingssituaties Zelfredzaamheid in kindgerichte bewegingssituaties grootmotorische vaardigheden kleinmotorische vaardigheden Lichaams- en bewegingsbeheersing Voorkeurlichaamszide Lichaamsopbouw Complexe lichaams- en bewegingsorganisatie Opeenvolgende handelingen Bewegingsantwoorden Oplossen van kind-aangepaste bewegingsproblemen Sensorische prikkels Rustervaringen Complexe ruimte- en tidsfactoren Handelend omgaan met betekenisinhouden Beweging als expressie- en ommunicatiemiddel Leerplandoelen Woorden lichaamsperceptie Leerplandoelen Woorden specifieke motorische vaardigheden Woorden spel en sportspelen Leerplandoelen Woorden Leerplandoelen Woorden efficiënt leren bewegen Woorden tidsperceptie Woorden ruimteperceptie Woorden ritmisch en expressief bewegen

17 Motorische competenties (1) Lichaams- en bewegingsbeheersing Complexe lichaams- en bewegingsorganisatie Bewegingsantwoorden J J J J J kunnen diverse ruimtelike hindernissen nemen d.m.v. klimmen en klauteren stappen, lopen en springen. kunnen de eigen bewegingsbaan stoppen, richten en wizigen afhankelik van statische en dynamische obecten: andere bewegers, obstakels, bewegende voorwerpen. kunnen het evenwicht behouden in verplaatsingen en bi houdingen op diverse steunvlakken. kunnen het eigen lichaamsgewicht veilig opvangen d.m.v. landen en vallen. kunnen onder begeleiding kleuteraangepast materiaal veilig heffen, dragen en verplaatsen. J J J J kunnen voor verschillende basisbewegingen de ledematen functioneel en gecoördineerd inschakelen. voeren de voornaamste basisbewegingen uit zonder teveel overtollige meebewegingen. kunnen vlot en spontaan de zikanten van het lichaam gebruiken en ziwaarts bewegen. kunnen twee bewegingen aan elkaar schakelen. kunnen de armen en benen afwisselend bewegen. J kunnen een gepast bewegingsantwoord geven op eenvoudige speltaken, bewegingsopdrachten, afspraken en regels. Oplossen van kind-aangepaste bewegingsproblemen J J J kunnen geconcentreerd bezig bliven met een bewegingsprobleem. tonen belangstelling voor aangereikte oplossingsstrategieën. tonen pogingen tot verwoorden van gestelde acties. J kunnen met een eenvoudig bewegingsantwoord snel reageren op auditieve, visuele en tactiele signalen. Sensorische prikkels kunnen creatief verschillende oplossingen voorstellen. Opeenvolgende handelingen J kunnen gerichte aandacht opbrengen voor verschillende sensorische prikkels en deze rustig laten inwerken. kunnen geleerde bewegingsprincipes toepassen in andere bewegings- situaties. kunnen een eenvoudige reeks van opeenvolgende handelingen uitvoeren binnen bewegingsactiviteiten. J kunnen zelfstandig en zoekend bezig zin met het oplossen van bewegingsproblemen.

18 Motorische Woordenlist: Lichaamsperceptie competenties (1) bewegingen klimmen springen lopen spelen liggen stappen staan stilstaan landen zitten omvallen vallen hollen rennen heffen huppelen stampen dragen opheffen rollen verplaatsen stoten kruipen draaien ronddraaien botsen omdraaien zwaaien stoppen klappen dansen bewegen algemeen beginnen doorgaan stoppen veranderen afmaken rusten signalen horen luisteren zien kiken voelen het signaal het geluid de tik de klap evenwicht rust personen ik i hi zi het kind de mens de volwassene de man de vrouw het meise de ongen die/dat de mat de bank de kegel het klimrek de muur de hoepel de doos materialen het blok de bal het touw het liefst het best rechts links lichaamsdelen het hoofd de nek de hals de borst de buik het lif de rug het gezicht de bil de wang de schouder de kin de arm het been de neus de knie het oor de voet de teen de vinger de hand de poep

19 Woordenlist tidsperceptie tid wanneer altid steeds soms vaak nooit voor voordat na nadat laat later nu volgend vorig dadelik straks meteen later snel vlug daarna daarvoor duren even eindelik al bina reeds tegelik weer opeens plots(eling) ineens het moment het ritme klein groot hoog laag smal breed dik dun te klein even groot als... het evenwicht de rust lichaamsdelen het hoofd de nek de hals de borst de buik het lif de rug het gezicht de bil de wang de schouder de kin de arm het been de neus de knie het oor de voet de teen de vinger de poep vergeliken en nadoen doen alsof meten proberen verstoppen zeggen tonen wizen doen aanwizen die dat bekiken het lukt het lukt niet staan zitten liggen auditieve signalen horen luisteren het signaal het geluid de tik de klap bewegingen klimmen springen lopen spelen liggen stappen staan stilstaan landen zitten vallen hollen rennen heffen huppelen stampen dragen opheffen rollen verplaatsen stoten kruipen draaien ronddraaien zwaaien botsen omdraaien omvallen stoppen dansen klappen

20 Woordenlist: Ruimteperceptie ruimte waar hier daar ergens nergens overal voor achter beneden op boven opzi hoog laag bovenop onder midden in bi naast tegen af tussen erbi in het rond rondom richting/ de weg waarheen waar naartoe dichtbi dichtbi ver naartoe heen over langs tot kant links rechts rechtdoor vooruit acheruit omlaag omhoog ledematen de arm het been het evenwicht de rust klimmen bewegingen springen lopen spelen liggen stappen staan stilstaan landen zitten vallen hollen rennen heffen huppelen stampen dragen opheffen rollen verplaatsen stoten kruipen draaien ronddraaien zwaaien botsen omdraaien omvallen stoppen dansen klappen kiezen wizen proberen bedenken die dit dat proberen bekiken alleen samen het idee vinden richting de zikant opzi de kant langs naar vooruit achteruit omhoog omlaag links rechts tot over naartoe waarheen waar naartoe over heen hier daar

21 Motorische competenties (2) Voorkeurlichaamszide Complexe ruimte- en tidsfactoren tonen een duidelike linker of rechter voorkeur voor éénhandige taken. kunnen in de ruimte snel een afgesproken plaats vinden en er rekening mee houden. kunnen hun voorkeurhand tonen, wanneer het expliciet gevraagd wordt tonen in taken waar tweehandigheid vereist is een duidelike taakverdeling in gebruik van linker- en rechterhand (-voet). kunnen tidens het bewegen rekening houden met plaatsaanduidingen. kunnen handelend rekening houden met een te overbruggen afstand. J J Lichaamsopbouw kunnen zelf actief omgaan met wizigingen in de lichaamshouding rekening houdend met de omgeving. tonen in het bewegen dat ze de opbouw van het lichaam aanvoelen en kennen en dat ze intuïtief rekening houden met de lichaamsopbouw en met lichaamsgrenzen en - verhoudingen. kunnen in eenvoudige bewegings- en spelsituaties de meest efficiënte bewegingsrichting kiezen. passen de eigen beweging aan aan de snelheid en het tempo van bewegende obecten, of aan de tidsduur van auditieve signalen. passen het eigen bewegingsritme spontaan aan aan een eenvoudig opgelegd ritme. kunnen twee of meer opeenvolgende hindernissen nemen. J Handelend omgaan met betekenisinhouden tonen in het handelend omgaan met betekenisinhouden een toenemend begripen, toepassen en verwoorden van: - spelideeën van kinderspelen - lichaams-, bewegings-, ruimte- en tidsbegrippen, facetten van fysische kennis; - voorstellingen (fantasie); - symbolen en hun interpretatie, begrippen. kunnen doelgericht een beweging onderbreken en laten opvolgen door een andere beweging. zoeken zelf een uitvoeringsvolgorde in een bepaalde opstelling van toestellen. Beweging als expressie- en communicatiemiddel J kunnen komen tot rustervaringen. Rustervaringen J tonen in hun vrie spel en in geleide opdrachten een spontaan aanwenden van beweging als expressie- en communicatiemiddel.

22 Woordenlist: Efficiënt leren bewegen signalen horen luisteren zien kiken voelen het signaal het geluid de tik de klap bewegen algemeen beginnen doorgaan stoppen veranderen afmaken rusten materialen de mat het blok de bank de bal de kegel het touw het klimrek de muur de hoepel de doos lichaamsdelen het hoofd de nek de hals de borst de buik het lif de rug het gezicht de bil de wang de schouder de kin de arm het been de neus de knie het oor de voet de teen de vinger de poep de hand bewegingen klimmen springen lopen spelen liggen stappen staan stilstaan landen zitten vallen hollen rennen heffen huppelen stampen dragen opheffen rollen verplaatsen stoten kruipen draaien ronddraaien zwaaien botsen omdraaien omvallen stoppen dansen klappen

23 Kleinmotorische vaardigheden J J kunnen klein-motorische vaardigheden in verschillende situaties voldoende nauwkeurig gedoseerd en ontspannen uitvoeren. kunnen de functionele grepen gebruiken voor het hanteren van voorwerpen. tonen een toenemende bedrevenheid in het functioneel aanwenden van klein- motorische vaardigheden.

24 Woordenlist: Kleinmotorische vaardigheden problemen oplossen bedenken idee bedoelen begripen nadenken zoeken vinden makkelik moeilik vertellen zeggen vragen proberen vinden ontdekken beginnen weten nadenken oplossen zien kiken lukken mislukken kunnen willen de oplossing het probleem handelingen kneden toedoen opendoen knopen openen bouwen passen nemen steken rigen knippen kleuren tekenen vasthouden schriven scheuren vouwen gripen loslaten tikken duwen wriven 'schriven' draaien werpen gooien rollen vangen raken materialen de klei de rits het blok de knoop de veter de kraal de puzzel de schaar het papier de lim het potlood de stift de pen de vorm het touw het lint de pittenzak het lichaam de hand de vinger de duim de arm de schouder de pols andere vast los tegen voorzichtig in op uit onder door doorheen tussen snel op en neer heen en weer voor achter traag gevoelens bli gelukkig leuk bang boos verdrietig vervelend alleen

25 Woordenlist: Specifieke motorische vaardigheden behendigheidsgrenzen durven stoten botsen pas op! doorgaan stoppen het lukt het lukt niet fout goed beginnen voorzichtig langzaam vast los gevaarlik vallen de grond pin proberen kunnen niet kunnen willen flink dat is flink dat is goed opnieuw bewegingen klimmen springen lopen spelen liggen stappen staan stilstaan landen zitten vallen hollen rennen heffen huppelen stampen dragen opheffen rollen verplaatsen toten kruipen draaien ronddraaien zwaaien botsen omdraaien omvallen stoppen dansen klappen duwen trekken rollen gliden tikken zwemmen bewegen problemen oplossen bedenken idee bedoelen begripen nadenken zoeken vinden makkelik moeilik vertellen zeggen vragen proberen vinden ontdekken beginnen weten nadenken oplossen zien kiken lukken mislukken kunnen willen de oplossing het probleem tidsbegrippen eerst dan daarna en het begin het einde klaar durven durven stoten botsen pas op! doorgaan stoppen het lukt het lukt niet fout goed beginnen voorzichtig langzaam vast los gevaarlik vallen grond pin materialen de bank de schommel het touw het lint de ballon de hoepel het doek de fiets de driewieler de step de loopklos de kegel de buis de pittenzak de mat het blok de bal het klimrek de muur de doos lichaamsdelen het hoofd de nek de borst de hals de buik het lif de rug het gezicht de bil de schouder de kin de arm de mond het been de hand de duim de knie de voet de poep de vinger

26 Grootmotorische vaardigheden J J tonen een toenemende bedrevenheid in basisbewegingen met betrekking tot de kind-eigen bewegingscultuur. tonen actieve bewegingspogingen om de eigen behendigheidsgrens volgens eigen aanvoelen te verleggen.

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

Ontwikkeling van het kind

Ontwikkeling van het kind Ontwikkeling van het kind Zilkerbinnenweg 72 A 2191 AE De Zilk 0252-528 658 info@kindercath.nl www.kindercath.nl Kamer van Koophandel Amsterdam 34085729 Landelijk Register Kinderopvang 213457398 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WO - Mens en Maatschappij - eerste graad! PBD GO! 1/5 nr werkveld cluster doel niveau

WO - Mens en Maatschappij - eerste graad! PBD GO! 1/5 nr werkveld cluster doel niveau WO - Mens en Maatschappij - eerste graad! PBD GO! 1/5 31103 anderen Zelfbewustzijn en weerbaarheid In een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, gedachten en waarderingen

Nadere informatie

Handleiding Dit moet je weten! - 1 Lereniseenmakkie Werkboek

Handleiding Dit moet je weten! - 1 Lereniseenmakkie Werkboek Handleiding Dit moet je weten! - 1 Inhoud Rekenen en Leren Leren... 2 Rekenportfolio... 3 Leren Leren pijlers... 3 Zelfbeeld... 3 Motivatie... 5 Memoriseren in plaats van leren... 6 Strategieën... 7 Globale

Nadere informatie

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11 134 Hoi Melvin, ga je je jas even ophangen? Niet op de grond gooien hoor! Hai Mandy, wat fijn dat je er weer bent. Ik zag je gisteren niet op de buitenschoolse opvang. Was je ziek? Nee, mijn opa is dood

Nadere informatie

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool

Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Zicht op Tijd Praktijkgids voor de historische vormgeving op de basisschool Inhoud Woord vooraf 1. Visie op historische tijd 2. Opbouw historische tijd in de basisschool: een overzicht 3. Werken met levenslijnen

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Peuters laten spelen is een vak. Handige tips over spelbegeleiding. Sardes, december 2013. Paulien Muller Hans Cohen de Lara

Peuters laten spelen is een vak. Handige tips over spelbegeleiding. Sardes, december 2013. Paulien Muller Hans Cohen de Lara Peuters laten spelen is een vak Handige tips over spelbegeleiding Sardes, december 2013 Paulien Muller Hans Cohen de Lara Peuters laten spelen is een vak Handige tips over spelbegeleiding Sardes, december

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Tafel van 10 Beter samen spelen

Tafel van 10 Beter samen spelen Tafel van 10 Beter samen spelen Voorwoord Tafel van 10 - Beter samen spelen De tafel van 10 is een speciale uitgave voor alle leraren in het Nederlandse onderwijs. Het thema van deze gedrukte en digitale

Nadere informatie

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar!

Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson Madeleine Vliegenthart Rachel van Vugt Ellen Zonneveld Annemieke Zwart Rekenen verbeteren? Begin bij de leraar! Kees Hoogland Dolf Janson

Nadere informatie

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Vijf op een rij. Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Vijf op een rij Praktisch handboek voor iedereen die werkt met leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) Auteurs: Hanneke Buurman Betsy Gerritsen Anna Hinkema Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

Sport&Bewegen ideeënboek. Met heel veel sport- en beweeginspiratie voor kinderen

Sport&Bewegen ideeënboek. Met heel veel sport- en beweeginspiratie voor kinderen Sport&Bewegen ideeënboek Met heel veel sport- en beweeginspiratie voor kinderen 2 Waarom een boek met Sport&Bewegen activiteiten? 2014 staat bij de SWKGroep in het teken van Sport&Bewegen. Omdat wij sport,

Nadere informatie

Dag Jules Thema Dag school!

Dag Jules Thema Dag school! Dag Jules Thema Dag school! Doelenlijst VVKBaO - Themamap 1 Pagina Activiteit Titel activiteit Lesdoelen (methode) Ontwikkelingsdoelen Leerplan VVKBaO Ontwikkelingsplan VVKBaO 4 Onthaalactiviteit Een nieuwe

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

WO - Mens en Maatschappij - jongste kleuters! PBD GO! 1/1. nr werkveld cluster doel niveau

WO - Mens en Maatschappij - jongste kleuters! PBD GO! 1/1. nr werkveld cluster doel niveau WO - Mens en Maatschappij - jongste kleuters! PBD GO! 1/1 31101 anderen Zelfbewustzijn en weerbaarheid Voor zichzelf opkomen door signalen te geven die voor anderen begrijpelijk en aanvaardbaar zijn. 31107

Nadere informatie

24Hanteren van het groepsproces

24Hanteren van het groepsproces DC 24Hanteren van het groepsproces 1 Inleiding Het leven en/of participeren in groepen is waardevol. Je leeft en deelt met elkaar, oefent sociale vaardigheden, hebt samen plezier, leert van elkaar en steunt

Nadere informatie

Zicht op natuur Praktijkgids voor goed natuuronderwijs op de basisschool. pagina 1 van 87

Zicht op natuur Praktijkgids voor goed natuuronderwijs op de basisschool. pagina 1 van 87 Zicht op natuur Praktijkgids voor goed natuuronderwijs op de basisschool. pagina 1 van 87 Zicht op natuur Praktijkgids voor goed natuuronderwijs op de basisschool. pagina 0 van 87 Woord Vooraf Toen we

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Rekenontwikkeling van het jonge kind: de doelen

Rekenontwikkeling van het jonge kind: de doelen GETALLEN Omgaan met de telrij noemen van namen van telwoorden (in liedjes, prentenboeken) opzeggen van de telrij vanaf 1 (als liedje of versje) de telrij (akoestisch) kunnen opzeggen tot en met tenminste

Nadere informatie

Kleur je muziek! Index: 3. Voorwoord 4. Handleiding

Kleur je muziek! Index: 3. Voorwoord 4. Handleiding Kleur e muziek! Lesideeën en kleurenpartituren voor kinderen en personen met een handicap Index: 3. oorwoord 4. Handleiding 6. Beginlied 7. De vakantie is voorbi 8. Dag appel dag peer 10. Ik ben een piraat

Nadere informatie

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds.

De ontwikkeling van de cursus is mogelijk gemaakt door subsidie van het Revalidatiefonds. AFASIE EN NU VERDER Buitengesloten, Franny Thonhauser Samenstelling Odette Stoutjesdijk, Afasiecentrum Utrecht Annemieke Bakker Arkema, Afasiecentrum Utrecht Hanneke Schurink, Afasiecentrum Utrecht Lay

Nadere informatie

GOOCHELEN MET WOORDEN

GOOCHELEN MET WOORDEN GOOCHELEN MET WOORDEN EERSTE START VOOR DE ONTHAALKLAS BASISONDERWIJS KOPIEERBLADEN BLOK 1 KRINGACTIVITEITEN Welkom in onze school! Naam van de school:... Adres:... Tel:... Ik heet... Dit ben ik! Teken

Nadere informatie