Treasurystatuut. Gemeente Cranendonck. Ingangsdatum: 1 januari 2010 Vastgesteld in de raadsvergadering van 20 januari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Treasurystatuut. Gemeente Cranendonck. Ingangsdatum: 1 januari 2010 Vastgesteld in de raadsvergadering van 20 januari 2010"

Transcriptie

1 Treasurystatuut Gemeente Cranendonck 2010 Ingangsdatum: 1 januari 2010 Vastgesteld in de raadsvergadering van 20 januari

2 2

3 Inhoudsopgave : 1. Inleiding 3 2. Treaurystatuut 4 A. Begrippenkader (artikel 1) 4 B. Doelstellingen van de treasuryfunctie (artikel 2) 7 C. Risicobeheer (artikel 3) 7 D. Renterisicobeheer (artikel 4) 8 E. Koersrisicobeheer (artikel 5) 8 F. Kredietrisicobeheer (artikel 6) 8 G. Intern liquiditeitenrisicobeheer (artikel 7) 9 H. Valutarisicobeheer (artikel 8) 9 3. Gemeentefinanciering 9 I. Financiering (artikel 9) 9 J. Langlopende uitzettingen (artikel 10) 10 K. Relatiebeheer (artikel 11) Kasbeheer 11 L. Geldstromenbeheer (artikel 12) 11 M. Saldo- en liquiditeitenbeheer (artikel 13) Inwerkingtreding 11 N. Datum in werking treden Treasurystatuut (artikel 14) Organisatie treasury De treasury-organisatie Delegatie, mandaat en volmacht Bevoegdheden Planning en control Informatievoorziening Beleidsmatige informatie Operationele informatie Verantwoordingsinformatie Administratieve organisatie en interne controle 16 Bijlagen: 17 Bijlage 1: Wettelijke kader Bijlage 2: Credit ratings Bijlage 3: Financiële instrumenten Bijlage 4: Delegatie, mandaat en volmacht 3

4 1. Inleiding Het fingerende Treasurystatuut is van toepassing vanaf 1 januari 2006 en vindt zijn oorsprong in de Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO). Naar aanleiding van een evaluatie van die Wet is het noodzakelijk gebleken de Wet op diverse onderdelen aan te passen waardoor ook het huidige treasurystatuut van onze gemeente wijziging behoeft. In deze Wet worden de kaders gesteld voor een verantwoorde, professionele en prudente inrichting en uitvoering van de treasuryfunctie van decentrale overheden. De Wet FIDO definieert de treasuryfunctie daarbij als: het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op: de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s De gemeente Cranendonck onderkent het belang van een verantwoord en adequaat beheer van haar financiële middelen. Mede als gevolg van de Wet FIDO wenst zij haar activiteiten op het gebied van treasury op een zo transparant en beheersbaar mogelijke wijze in te richten. In dit Treasurystatuut is de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Het statuut maakt een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk. Naast het Treasurystatuut neemt de gemeente jaarlijks een treasuryparagraaf op in zowel de programmabegroting als in de programmarekening. Hierin staan de specifieke beleidsvoornemens respectievelijk de uitvoering van het beleid op het gebied van treasury beschreven. In de bestuursrapportage wordt tussentijds verslag gedaan van de ontwikkelingen op het terrein van treasury. Bij het opstellen van het Treasurystatuut is rekening gehouden met de bepalingen van de wettelijke kaders (o.a. Gemeentewet, Wet FIDO, Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en de Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden). In het Treasurystatuut zijn op de eerste plaats het begrippenkader en de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente geformuleerd. Deze doelstellingen zijn vervolgens geconcretiseerd voor de verschillende deelgebieden van treasury, te weten : risicobeheer, gemeentefinanciering en kasbeheer. In de Memorie van Toelichting zijn waar nodig de in dit Treasurystatuut opgenomen artikelen nader toegelicht. Voor de volledigheid én leesbaarheid van het Treasurystatuut zijn de wetteksten in de bijlage opgenomen. Tenslotte dient het Treasurystatuut te worden geïmplementeerd in de organisatie. Een succesvolle implementatie van de daarin gemaakte beleidskeuzes vereist een breed draagvlak binnen de gemeentelijke organisatie. Een goede communicatie hierover zal dan ook bijdragen aan een succesvolle invoering. 4

5 2. Treasurystatuut De raad van de gemeente Cranendonck; Gelet op de verordening ex artikel 212 Gemeentewet, de Wet Financiering Decentrale Overheden en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden; Besluit : Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut A. Begrippenkader Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder : Administratieve organisatie: Het stelsel van organisatorische maatregelen gericht op het tot stand brengen en in stand houden van de goede werking van de administratie. Beheer van financieringsmiddelen: Hieronder zijn de activiteiten opgenomen die het beheer, het besturen en bewaken van geldstromen binnen de gemeente Cranendonck bevorderen en wel zodanig dat geen risico s worden gelopen die volgens algemeen aanvaarde maatschappelijke normen onverantwoord zijn of niet in overeenstemming met de Wet Financiering Decentrale Overheden. Het beheer van financieringsmiddelen wordt in dit statuut verder als treasury aangeduid. Derivaten: Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde. De onderliggende waarden kunnen financiële producten zoals leningen of obligaties zijn. Derivaten worden onder andere gebruikt om renterisico s te sturen en financieringskosten te minimaliseren. Financiering: Het aantrekken van benodigde financiële middelen voor een periode van minimaal één jaar. Deze middelen kunnen zowel uit eigen als uit vreemd vermogen aangetrokken worden. Geldstromenbeheer: Al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren zowel binnen de organisatie zelf als tussen de organisatie en derden (betalingsverkeer). Intern liquiditeitsrisico: De risico s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjaren investeringsplanning waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen. Kasgeldlimiet: Een bedrag op basis van de Wet FIDO ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting van de gemeente bij het aanvang van het jaar. 5

6 Koersrisico : Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Kredietrisico: De risico s op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig) na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie of deficit. Liquiditeitenbeheer: Het financieren en uitzetten van middelen voor een periode tot één jaar. Liquiditeitenplanning: Een gestructureerd overzicht van de toekomstige baten en lasten ingedeeld per tijdseenheid. Medium Term Note: Verhandelbare schuldbekentenis als onderdeel van een obligatielening, uitgegeven door een overheidsinstantie of bedrijf. Publieke taak: De Wet Financiering Decentrale Overheden geeft aan het begrip publieke taak een beperkte invulling. Bankachtige activiteiten, zoals het aantrekken en uitzetten van middelen met als doel het genereren van inkomen, worden niet tot de publieke taak gerekend en zijn derhalve verboden. Het is de gemeenteraad die in belangrijke mate het kader van de publieke taak bepaalt, waarbij de gemeentebegroting het budgettaire kader van uitoefening van deze taak biedt. Prudent: Prudent gebruik van derivaten vereist op grond van de Wet Financiering Decentrale Overheden voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij en een beperkt marktrisico van de uitzetting. Rating: De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier. Relatiebeheer: Omvat het onderhouden van relaties met instellingen waarmee, in het kader van de uitvoering van het treasurybeleid, contacten worden onderhouden. Renterisico: Is de ongewisse, niet te calculeren factor van veranderingen van de (financiële) resultaten van de gemeente door rentewijzigingen. Renterisiconorm: Een bij de aanvang van het jaar op basis van de Wet FIDO gefixeerd percentage van het totaal van de jaarbegroting van de gemeente dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet mag overschrijden. 6

7 Rentetypische looptijd: Het tijdsinterval gedurende de looptijd van een geldlening, waarin op basis van de voorwaarden van de geldlening sprake is van een door de verstrekker van de geldlening niet beïnvloedbare, constante rentevergoeding. Rentevisie: De toekomstverwachting over de ontwikkeling van de hoogte van de rente. Saldobeheer: Het beheer van de dagelijkse saldi op de diverse gemeentelijke (spaar-)bankrekeningen. Solvabiliteitsratio van 0%: Status die door een bancaire toezichthouder in de Europese Economische Ruimte (lidstaten van de Europese Unie uitgebreid met Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) aan het schuldpapier van een instelling kan worden toegekend. Treasury: Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s. Treasurybeheer: De uitvoering van de treasuryfunctie binnen de kaders van het Treasurystatuut. Treasurybeleid: Het vastleggen van de uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten, de organisatorische administratieve kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie ter uitvoering van de treasuryfunctie. Treasuryfunctie: Omvat alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico s. Deze functie bestaat uit vier deelfuncties: risicobeheer, gemeentefinanciering, kasbeheer en debiteuren- en crediteurenbeheer. Treasuryparagraaf: Het onderdeel van de programmabegroting c.q. programmarekening waarin het beleid voor het komende begrotingsjaar wordt vastgelegd respectievelijk waarin verantwoording afgelegd wordt over de realisatie van het voorgenomen beleid Treasurystatuut: Het document waarin de beleidsmatige infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie is vastgelegd. Uitzettingen: Het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen condities en bedingen. Kortlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode tot één jaar en langlopende uitzettingen hebben betrekking op een periode van één jaar of langer. 7

8 B. Doelstellingen van de treasuryfunctie In het Treasurystatuut geeft het bestuur aan binnen welke richtlijnen en limieten de doelstellingen moeten worden gerealiseerd. Een richtlijn is een bindend voorschrift voor een handelwijze die gevolgd moet worden. Een limiet is een type richtlijn die een uiterste grens aangeeft. Een belangrijk deel van de richtlijnen en limieten is bepaald door de Wet FIDO. De wettelijke voorschriften van de Wet FIDO zijn daarom herkenbaar als richtlijnen in het Treasurystatuut opgenomen. De richtlijnen en limieten in relatie tot het financiële risicoprofiel hebben vooral betrekking op: Toegestane tegenpartijen Toegestane technieken Toegestane financiële instrumenten Kasgeldlimiet Renterisico Liquiditeitstypische en rentetypische looptijd De (minimale) diversificatie van tegenpartijen Maximale omvang van transacties per tegenpartij Benodigde informatie Artikel 2. De treasuryfunctie van de gemeente dient tot : 1. Het zeker stellen van duurzame toegang tot de financiële markten tegen acceptabele condities. 2. Beschermen van gemeentelijke vermogens- en (rente-) resultaten tegen ongewenste financiële risico s zoals renterisico s, koersrisico s, interne liquiditeitsrisico s en kredietrisico s. 3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en de financiële posities. 4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet FIDO respectievelijk de limieten en richtlijnen van dit statuut. C. Uitgangspunten risicobeheer Risicobeheer Artikel 3. Met betrekking tot risicobeheer gelden de volgende algemene uitgangspunten : 1. de gemeente verstrekt leningen of garanties uitsluitend uit hoofde van de publieke taak. De gemeenteraad bepaalt de publieke taak. 2. het is de gemeente niet meer toegestaan om vanaf 1 januari 2009 leningen te verstrekken aan eigen gemeentepersoneel. 3. de gemeente kan middelen uitzetten uit hoofde van de treasuryfunctie indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van vermogen door het lopen van overmatig risico. Het prudente karakter van die uitzettingen is middels de richtlijnen en limieten van dit Treasurystatuut gewaarborgd. 4. Het gebruik van derivaten is toegestaan maar die worden uitsluitend toegepast ter beperking van financiële risico s. Indien de gemeente het voornemen heeft een derivaten transactie af te sluiten, dient vooraf wel de nodige expertise ingewonnen te worden. 5. Integrale financiering wordt gehanteerd in plaats van projectfinanciering. 6. Activa worden in principe gefinancierd met eigen middelen of anders wanneer de eigen middelen niet toereikend zijn, via (vaste) financiering. 8

9 7. Per transactie verschillende partijen worden gevraagd te offreren om marktconforme prijzen te verkrijgen. 8. Jaarlijks het contract van geïntegreerde dienstverlening met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) te (her)overwegen (aanpassing / verlenging) ten behoeve van de gemeentelijke vrijheid in handelen. D. Renterisicobeheer Artikel 4. Het beperken van het renterisico geschiedt door : 1. Het conform de Wet FIDO niet overschrijden van de kasgeldlimiet. 2. dat bij het afsluiten van leningen en/of renteafspraken er voor gezorgd wordt dat de renterisiconorm in de toekomst niet wordt overschreden. 3. Nieuwe leningen/uitzettingen af te stemmen op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning. 4. De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting af te stemmen op de actuele rentestand en rentevisie. 5. De rentevisie van de gemeente jaarlijks vast te leggen en vast te stellen. Periodiek vindt intern een toets op deze visie plaats. 6. Binnen de kaders gesteld onder de leden 3 en 4 van dit artikel voldoende spreiding aan te brengen in de rentetypische looptijden van leningen en uitzettingen. E. Koersrisicobeheer Artikel De gemeente beperkt de koersrisico s op uitzettingen uit hoofde van treasury, door daarbij uitsluitend de volgende producten te hanteren: vastrentende waarden, derivaten en Medium Term Notes dan wel in producten waarbij de hoofdsom gegarandeerd is aan het einde van de looptijd (zie ook art. 9 lid 2 onder b van de financiële verordening). 2. Tevens beperkt de gemeente de koersrisico s door conform artikel 7 de looptijd van de uitzettingen af te stemmen op de liquiditeitenplanning. Het beleid ten aanzien van beleggingen is zodanig, dat alleen beleggingen kunnen worden gedaan ten laste van tijdelijke overschotten en gericht op beheersing en vermindering van daaraan verbonden risico s; F. Kredietrisicobeheer Artikel Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury gelden de volgende uitgangspunten : Uitzettingen vinden uitsluitend plaats bij : a. Nederlandse overheden en andere publiekrechtelijke lichamen met een solvabiliteitsratio van 0% ; b. Financiële instellingen met ten minste een AA-rating conform één van de volgende erkende ratingbureau s : Moody s, Standard & Poors of Fitch IBCA. 2. Bij het verstrekken van leningen of garanties uit hoofde van de publieke taak worden zoveel mogelijk zekerheden of garanties geëist. 9

10 G. Intern liquiditeitsrisicobeheer Liquiditeitenbeheer als onderdeel van cashmanagement betreft het maximaliseren van opbrengsten door op basis van liquiditeitenprognoses en planningen een weloverwogen keuze te kunnen maken voor de verschillende financierings- en beleggingsinstrumenten met een korte looptijd. Liquiditeitenprognoses geven een beeld van het rekening-courant saldo in de tijd. In een korte termijn liquiditeitenprognose worden voor een periode van 2 maanden gedetailleerd de geldstromen per week op basis van openstaande posten en verplichtingen ingeschat en ingepland. In een middellange termijn liquiditeitenplanning worden globaal voor een periode van 1 jaar de geldstromen ingeschat aan de hand van de programmabegroting voor het betreffende jaar. In een meerjaren liquiditeitenplanning wordt een inschatting gemaakt van geplande geldstromen op lange termijn op basis van het investeringsschema van de meerjarenramingen. Tezamen vormen deze liquiditeitenprognoses en -planningen de liquiditeitsstaat, waarin alle kasstromen uit exploitatie-, investerings-, financierings- en beleggingsactiviteiten zichtbaar gemaakt zijn om een algeheel inzicht te verkrijgen in de verwachte toe- c.q. afname van de liquide middelen. Concreet houdt dit in dat bij de opstelling van de liquiditeitenstaat rekening gehouden is met: Restant kredieten en het investeringsschema Grondverkoopregister Belastingopbrengsten Betalingen en ontvangsten hoger dan ,-- Geld- en kapitaalmarkttransacties < ,-- Vervaldata (renteconversie) van geldleningen. Artikel 7. De gemeente beperkt haar interne liquiditeitenrisico s door haar treasuryactiviteiten te baseren op een korte termijn liquiditeitenplanning (looptijd tot één jaar), alsmede een meerjarige liquiditeitenplanning dat aansluit op de meerjarenramingen. H. Valutarisicobeheer Artikel 8. Om valutarisico s uit te sluiten worden er alleen leningen verstrekt, aangegaan of gegarandeerd in euro s. Gemeentefinanciering I. Financiering Artikel 9. Bij het aantrekken van financieringen voor een periode van één jaar en langer gelden de volgende uitgangspunten : 10

11 1. Financiering wordt alleen aangetrokken ten behoeve van het uitvoeren van een publieke taak. 2. Financiering met externe financieringsmiddelen dient zoveel mogelijk beperkt te worden door primair de beschikbare interne financieringsmiddelen te gebruiken teneinde het renteresultaat te optimaliseren. 3. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van financieringen zijn onderhandse leningen, derivaten en medium term notes (MTN). 4. Het uitzetten van tijdelijke overtollige middelen van aangetrokken leningen voor projectfinanciering dienen uitsluitend te geschieden bij de financiële onderneming waar deze leningen mee zijn aangegaan, waarbij de voorwaarden voor wat betreft de ratings en het landencriterium blijven gelden. 5. De gemeente vraagt offertes op bij minimaal drie instellingen alvorens een financiering wordt aangetrokken. 6. Gewenste financieringsstructuur (eigen versus vreemd vermogen / kort versus lang), is respectievelijk >20,0 %, en < 5,0 %. 7. De rentevisie/rentescenario's van de gemeente zijn gebaseerd op het gemiddelde van 3 gezaghebbende instanties, waaronder de huisbankier. 8. Het maximaal per jaar op te nemen bedrag aan nieuwe langlopende leningen is Afwijking van voormelde maximum is gemotiveerd mogelijk middels een voorstel daartoe. J. Langlopende uitzettingen Artikel 10. Bij het uitzetten van gelden zijn de inspanningen er op gericht om maximaal rendement te halen uit de uitzetting. 1. Risico's bij uitzettingen worden beperkt doordat minimaal de hoofdsom gegarandeerd moet worden. 2. Koersrisico s op uitzettingen in vastrentende waarde worden beperkt door de omvang en de (resterende) looptijd te matchen met de omvang en looptijd van de beschikbare liquide middelen. 3. Koersrisico s op aandelen zijn uitgesloten behalve voor zover deze gekocht worden in het kader van de uitoefening van de publieke taak. 4. Gebruik van derivaten conform ministeriële regeling uit hoofde van de Wet FIDO. 5. De gemeente vraagt offertes op bij minimaal drie instellingen alvorens over te gaan tot het aangaan van een langlopende uitzetting. K. Relatiebeheer Artikel 11. De gemeente beoogt het realiseren van gunstige c.q. marktconforme condities voor af te nemen financiële diensten. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten : 1. Bankrelaties dienen wat betreft hun kredietwaardigheid minimaal te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in artikel 6 ; 2. Financiële instellingen (krediet-, beleggings-, effecteninstellingen, verzekeraars en pensioenfondsen) dienen onder Nederlands of anderszins EER-toezicht te vallen, zoals De Nederlandsche Bank en de Verzekeringskamer. 3. Tussenpersonen dienen geregistreerd te staan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en daarvan een vergunning als makelaar te hebben ontvangen. 11

12 Kasbeheer L. Geldstromenbeheer Artikel 12. Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te beperken wordt: 1. Het gebruik van liquiditeiten beperkt door de geldstromen op gemeenteniveau op elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen. Hierbij dient erop toegezien te worden dat de liquiditeitenpositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen tijdig kunnen worden nagekomen. 2. Het betalingsverkeer dient zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd te worden door één bank. M. Saldo- en liquiditeitenbeheer Artikel 13. Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen: 1. De gemeente streeft naar concentratie van de overtollige liquiditeiten binnen één rentecompensatie circuit bij de bank met de gunstigste condities. 2. Indien er een liquiditeitenbehoefte ontstaat kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij dient conform artikel 4 - de kasgeldlimiet niet overschreden te worden. 3. Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggelden kasgeldleningen en de rekening-courantkredieten. 4. Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn rekening-courant, daggeldleningen, spaarrekeningen en deposito s. 5. Bij het extern uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn slechts de bij artikel 11 genoemde tegenpartijen toegestaan. 6. De gemeente vraagt offertes op bij minimaal 3 instellingen alvorens middelen worden aangetrokken of uitgezet met een looptijd korter dan één jaar. N. Inwerkingtreding nieuw en intrekking oud Treaurystatuut Artikel Het Treasurystatuut gemeente Cranendonck laatstelijk gewijzigd in december 2005 wordt ingetrokken per 31 december Het nieuwe Treasurystatuut kan aangehaald worden als: het Treaurystatuut gemeente Cranendonck Het nieuwe Treasurystatuut treedt in werking op 1 januari DE RAAD VOORNOEMD, De griffier, De voorzitter, Mr. P.J.F. Bemelmans B.P. Meinema 12

13 3. Organisatie treasury 3.1 De treasury-organisatie Een duidelijke inbedding van de treasuryfunctie binnen het gemeentelijk apparaat is onder meer van belang om een adequate verdeling van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de treasuryfunctie mogelijk te maken. De hiërarchische plaats van treasury is een onderdeel van de afdeling. Hier worden alle treasuryactiviteiten voor de gehele gemeente centraal uitgevoerd. 3.2 Delegatie, mandaat en volmacht De gemeentelijke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn in eerste instantie gebaseerd op de bepalingen in de Gemeentewet, waarbij ten aanzien van treasury de wettelijke bepalingen op lokale wijze ingekleurd zijn via mandatering, delegatie en volmacht. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de (rand-) voorwaarden van dit treasurystatuut. De gemeenteraad stelt het treasurybeleid vast en houdt toezicht op de uitvoering van dit beleid. Bijlage 4 geeft inzicht in de regelgeving omtrent delegatie, mandaat en volmacht vanuit de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders is in eerste instantie belast met de uitvoering van het treasurybeleid binnen de randvoorwaarden zoals vastgelegd in dit statuut. In onderstaand schema staan de verschillende functies met de daarbij behorende verantwoordelijkheden: Functie De Gemeenteraad Het college van B&W De portefeuille houder Financiën Afdelingshoofd Verantwoordelijkheden Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten; Het vaststellen van de treasuryparagraaf in programmabegroting en programmarekening; Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan. Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid) Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties (voor zover de Gemeenteraad dit niet aan zich heeft voorbehouden); Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid). Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury; Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen in samenspraak met de treasurer; Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W. 13

14 Functie Controller Verantwoordelijkheden Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury; Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het bestuur. Financieel consulent Het ondersteunen van de budgethouders ten aanzien van financiële aangelegenheden; Het zorgdragen voor een goede informatie-uitwisseling tussen de afdeling en de overige afdelingen. Treasurer De budgethouders De kassier Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de treasuryparagraaf; Het zorg dragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten; Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer; Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W ; Het beheren van de geldstromen; Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen in samenspraak met afdelingshoofd ; Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties; Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de kassier; Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied; Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens en informatie aan de gemeentelijke administratie; Het afleggen van verantwoording aan het afdelinghoofd over de uitvoering van de aan hem/haar gedelegeerde activiteiten; Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de afdeling ; Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten. Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen; Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer; Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie; Het rapporteren aan het afdelingshoofd over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. 14

15 Functie Medewerkers financiële administratie De externe accountant Verantwoordelijkheden Het juist, volledig en tijdig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie; Het zorg dragen voor juist, volledige en tijdige informatie ten behoeve van de werkzaamheden van de treasurer. Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut. 3.3 Bevoegdheden In onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Bevoegd functionaris Autorisatie door Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer 1. Het uitzetten van geld via callgeld, deposito of spaarrekening Treasurer Afdelingshoofd 2. Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld Treasurer Afdelingshoofd 3. Betalingsopdrachten voorbereiden Kassier Treasurer Bankrelatiebeheer 4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Treasurer Afdelingshoofd 5. Bankcondities en tarieven afspreken Treasurer Afdelingshoofd Financiering en uitzetting 6. Het afsluiten van kredietfaciliteiten Treasurer Afdelingshoofd 7. Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen en MTN s zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf 8. Het uitzetten van gelden via MTN s en onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf 9. Het garanderen van en verstrekken van gelden uit hoofde van de publieke taak Treasurer Treasurer Afdelingshoofd Afdelingshoofd Afdelingshoofd Gemeenteraad 15

16 4. Planning en control De activiteiten voortvloeiende uit dit treausurystatuut zijn een onderdeel van de planning en controlcyclus, onder andere uitgewerkt in de paragraaf financiering in de programmabegroting en in de programmarekening Voor een goede uitvoering van de treasuryfunctie is inzicht noodzakelijk in de (meerjarige) verplichtingen en investeringen. Om dat te bereiken zullen tussen beide processen van planning en control, vooral in de operationele sfeer, interfaces aanwezig moeten zijn met name op het gebied van de informatievoorziening teneinde een goede liquiditeitsplanning mogelijk te maken. Dit is uitgewerkt in hoofdstuk 5. De uit te voeren werkzaamheden welke betrekking hebben op de treasuryfunctie worden per jaar gepland. De eventuele extra werkzaamheden, bijvoorbeeld het aantrekken van additioneel lang vreemd vermogen dat van te voren ingeschat kan worden op basis van de meerjarenplanning, dienen in deze planning te zijn verwerkt. Voor de uitvoering van de treasury functie is het noodzakelijk een mandaat te krijgen voor het realiseren van transacties. Dit mandaat dient te passen binnen de kaderstelling van het door de raad vastgestelde Treasurystatuut. 5. Informatievoorziening Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen. 5.1 Beleidsmatige informatie Informatie Frequentie Informatieverstrekker Informatieontvanger 1. Beleidsplan(-nen) treasury in treasuryparagraaf van programmabegroting Jaarlijks Treasurer Gemeenteraad Halfjaarlijks 2. Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning Budgethouders 5.2 Operationele informatie Informatie Frequentie Informatieverstrekker Informatieontvanger Treasurer 3. Liquiditeitenplanning Halfjaarlijks Treasurer Afdelingshoofd 4. Rentevisie Halfjaarlijks Treasurer Afdelingshoofd 5. Financieringsstructuur Halfjaarlijks Treasurer Afdelingshoofd 6. Analyse leningen en uitzettingsportefeuille Halfjaarlijks Treasurer Afdelingshoofd 7. Analyse risicoprofiel Halfjaarlijks Treasurer Afdelingshoofd 16

17 5.3 Verantwoordingsinformatie Informatie Frequentie Informatieverstrekker Informatieontvanger 8. Evaluatie treasuryactiviteiten in Jaarlijks Treasurer Gemeenteraad Treasuryparagraaf van programmarekening 9. Evaluatie uitvoering treasurybeleid Halfjaarlijks Treasurer College van B&W 10. Informatie aan derden (toezichthouder Kwartaal Treasurer Derden en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet FIDO 11. Lening- /uitzetting- en garantiebesluiten binnen 14 dagen na besluit College van B&W Provincie 6. Administratieve organisatie en interne controle De administratieve organisatie en de interne controle dienen te waarborgen dat: - De uitvoering rechtmatig en doelmatig is; - De treasuryactiviteiten adequaat kunnen worden uitgevoerd en bijgestuurd; - De risico s kunnen worden beheerst; - De juistheid, tijdigheid en volledigheid van de informatie verzekerd is. Daartoe dient periodiek een interne controle uit gevoerd te worden op: - De juistheid, tijdigheid, volledigheid en relevantie van de managementinformatie; - De juistheid, volledigheid en tijdigheid van de administratieve verwerking; - De naleving van de preventieve maatregelen: 1. Tegenpartijen wordt opdracht gegeven de bevestigingen van iedere transactie te versturen naar de financiële administratie zonder tussenkomst van de personen die bevoegd zijn tot het sluiten van de transacties; 2. De transacties worden onmiddellijk geregistreerd door de functionaris die de transactie heeft afgesloten en gecontroleerd door de functionaris die belast is met de interne controle. - De realisatie van de doelstellingen; - De uitvoering van het beleid: 1. Of de bevestigingen van de banken overeenstemmen met de financiële administratie; 2. Of bij de financiële transacties de juiste tegenpartijen en instrumenten zijn gehanteerd, alsmede of limieten niet overschreden zijn; 3. Of de bevoegdheden niet zijn overschreden; 4. Of de procedures zijn opgevolgd; 5. Of de uitvoering van het beleid binnen de richtlijnen heeft plaatsgevonden. Bovengenoemde IC-maatregelen zijn een onderdeel van het IC-plan van de gemeente Cranendonck Een ander belangrijk aspect van de administratieve organisatie en de interne controle is functiescheiding. Bij de uit te voeren treasuryactiviteiten is functiescheiding doorgevoerd met als belangrijkste voorwaarden dat: a. iedere transactie door minimaal twee functionarissen dient te worden geautoriseerd (het vier-ogen-principe ); b. de uitvoering en controle geschiedt door afzonderlijke functionarissen; c. de uitvoering en registratie in de financiële administratie geschiedt door afzonderlijke functionarissen. 17

18 Bijlagen: Modelstaat A : Liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet Modelstaat B : Renterisico vaste schuld in relatie tot renterisiconorm Bijlage 1: Wettelijke kader Bijlage 2: Credit ratings Bijlage 3: Financiële instrumenten Bijlage 4: Delegatie, mandaat en volmacht 18

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico

De inschatting van de kans op eventuele wanbetalingen bij toekomstige rente- en aflossingsbetalingen op schuldpapier; Renterisico Agendapunt 05 Bijlage 08 TREASURYSTATUUT I Begripsbepalingen Artikel 1 In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Financiële instrumenten die hun bestaan ontlenen aan een bepaalde onderliggende waarde.

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015

Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Treasurystatuut Gemeente Borsele 2015 Het college van burgemeester en wethouders gelet op artikel 14 van de financiële verordening 2015 en de Wet financiering decentrale overheden; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne

Treasurystatuut. Gemeente Westvoorne Treasurystatuut Gemeente Westvoorne Begrippenkader en doelstellingen treasurystatuut...3 Onder de Europese Economische Ruimte (EER) vallen naast de lidstaten van de Europese Unie ook Noorwegen, IJsland

Nadere informatie

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling

Inleiding Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Treasurystatuut gemeente Eersel Inhoud Inleiding... 2 Treasurybeleid... 2 Doelstellingen, Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling Risicobeheer... 3 Algemeen Renterisicobeheer Koersrisicobeheer Kredietrisicobeheer

Nadere informatie

TREASURY STATUUT. Begrippenkader. Artikel 1. Definities In dit statuut wordt verstaan onder:

TREASURY STATUUT. Begrippenkader. Artikel 1. Definities In dit statuut wordt verstaan onder: TREASURY STATUUT Begrippenkader Artikel 1. Definities In dit statuut wordt verstaan onder: Derivaten Duurzaam karakter Financiering Geldstromenbeheer Intern liquiditeitsrisico Kasgeldlimiet Koersrisico

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN

HOOFDSTUK 1 - ALGEMEEN De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. 5 gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Groesbeek. Nr. 62513 10 juli 2015 Treasurystatuut MGR Rijk van Nijmegen 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Nadere informatie

Treasurystatuut 2010

Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 Treasurystatuut 2010 gemeente Dalfsen 2 INHOUDSOPGAVE 1 Treasurystatuut...5 2 Doelstellingen treasuryfunctie...5 3 Uitzettingen en garanties...5 3.1 Uitzettingen en garanties uit hoofde

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432

Treasurystatuut. Gemeente Nuth. Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 Juni 2009 FIN/2009/9432 Treasurystatuut Gemeente Nuth 2009 Vastgesteld door de raad van de gemeente Nuth op 14 juli 2009 Inwerkingtreding 15 juli 2009 Treasurystatuut van de gemeente Nuth Treasurystatuut pagina 1 van 11 FIN/2009/9432

Nadere informatie

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen.

Besluit: - Koersrisico: Het risico dat de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Bijlage D. Treasurystatuut De raad der gemeente Weert; Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Reimerswaal

Treasurystatuut Gemeente Reimerswaal Treasurystatuut De raad van de gemeente Reimerswaal; gezien het voorstel van het burgemeester en wethouders van 17 oktober 2014 2014, nummer 14.020096; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en de Wet

Nadere informatie

Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014

Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014 Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel besluit met de vaststelling van het Treasurystatuut gemeente Boxtel 2014 nadere regels met betrekking

Nadere informatie

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri

Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Treasurystatuut 2016 Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 TREASURYSTATUUT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING AVRI Het algemeen bestuur van Avri; gelet op de Financiële

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht

RUD UTRECHT. Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht Overwegende dat: - De RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, waarbij een openbaar lichaam is ingesteld - Dat voor genoemd openbaar lichaam regels

Nadere informatie

Overwegende, dat het gewenst is het treasurystatuut op onderdelen aan te passen

Overwegende, dat het gewenst is het treasurystatuut op onderdelen aan te passen *ZD9741D93CC* Raadsbesluit 2015-62 Zaaknummer : 15-17937 - 283 De raad van de gemeente Giessenlanden; Gelezen het raadsvoorstel van 8 september 2015, Overwegende, dat het gewenst is het treasurystatuut

Nadere informatie

Artikel 1 Begrippenkader

Artikel 1 Begrippenkader Artikel 1 Begrippenkader In dit artikel worden de belangrijkste begrippen gedefinieerd die met betrekking tot relevant zijn. 1. Algemene begrippen functie: a. De functie omvat alle activiteiten die zich

Nadere informatie

INHOUD Begrippenkader en doelstellingen Treasurystatuut I Begrippenkader...3 II Doelstellingen van de treasuryfunctie...4

INHOUD Begrippenkader en doelstellingen Treasurystatuut I Begrippenkader...3 II Doelstellingen van de treasuryfunctie...4 Treasurystatuut gemeente Simpelveld 2013 1 INHOUD Begrippenkader en doelstellingen Treasurystatuut I Begrippenkader...3 II Doelstellingen van de treasuryfunctie...4 Risicobeheer III Uitgangspunten risicobeheer...4

Nadere informatie

Treasurystatuut 2015

Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut 2015 Inleiding... 4 Treasurystatuut... 6 Begrippenkader... 6 Doelstellingen van de financieringsfunctie... 7 Risicobeheer... 7 Uitgangspunten risicobeheer... 7 Renterisicobeheer... 7 Kredietrisicobeheer...

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT Begrippenkader

TREASURYSTATUUT Begrippenkader TREASURYSTATUUT 2007 Verordening vastgesteld bij Raadsbesluit van 25 januari 2007, nummer 07/05, in werking getreden met ingang van 1 januari 2007. Per die datum is het Treasurystatuut, vastgesteld bij

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE HAVENSCHAP MOERDIJK

TREASURYSTATUUT BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE HAVENSCHAP MOERDIJK TREASURYSTATUUT BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE HAVENSCHAP MOERDIJK 2017 Vastgesteld door de Raad van Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 21 december 2016 Mij bekend, De secretaris F.J. van

Nadere informatie

het College van burgemeester en wethouders der gemeente Menaldumadeel;

het College van burgemeester en wethouders der gemeente Menaldumadeel; Treasurystatuut het College van burgemeester en wethouders der gemeente Menaldumadeel; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, de Wet financiering decentrale overheden en de financiële verordening; Vast

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Kollumerland c.a.

Treasurystatuut Gemeente Kollumerland c.a. Treasurystatuut 2012 Gemeente Kollumerland c.a. De Raad van de gemeente Kollumerland c.a.; Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders, d.d..; Gelet op de artikelen 147 en 212 van

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR14355_1. Treasurystatuut 2001( art. 212 Gemeentewet)

CVDR. Nr. CVDR14355_1. Treasurystatuut 2001( art. 212 Gemeentewet) CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR14355_1 15 maart 2016 Treasurystatuut 2001( art. 212 Gemeentewet) Treasurystatuut in pdf, inclusief tabellen I Begrippenkader Artikel 1. In dit statuut wordt

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT GEMEENTE BOXMEER

TREASURYSTATUUT GEMEENTE BOXMEER O-FIN/2015/154 / RIS 2015-124 TREASURYSTATUUT GEMEENTE BOXMEER 2015 Treasurystatuut gemeente Boxmeer 2015 Pagina 1 van 13 Treasurystatuut gemeente Boxmeer 2015 1 Inleiding 3 2 Treasurystatuut I Begrippenkader

Nadere informatie

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09

Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur vastgesteld bij besluit van 18 december 2012, nr. 09 Publicatieblad Elektronisch uitgegeven Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 6 Uitgifte: 17 januari 2013 Bekendmaking van het Treasurystatuut, door het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Treasurystatuut. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en de Wet financiering decentrale overheden en de wet gemeenschappelijke regelingen; Besluit: Vast te stellen

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Treasurystatuut Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2012 Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Gelet op de Wet financiering decentrale overheden; Gelet op de

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Treasurystatuut Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk 2017

PROVINCIAAL BLAD. Treasurystatuut Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk 2017 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Brabant. Nr. 212 19 januari 2017 Treasurystatuut Bedrijfsvoeringsorganisatie Havenschap Moerdijk 2017 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Besluiten

Nadere informatie

Treasurystatuut 2018

Treasurystatuut 2018 Treasurystatuut 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstelling en richtlijnen 3 2.1 Doelstelling 3 2.2 Richtlijnen algemeen 3 2.3 Richtlijnen voor het aantrekken van langlopende financiering 4 2.4 Richtlijnen

Nadere informatie

gelet op artikel 14 van de Financiële Verordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de Wet financiering decentrale overheden;

gelet op artikel 14 van de Financiële Verordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en de Wet financiering decentrale overheden; Treasurystatuut Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gelet op artikel 14 van de Financiële Verordening Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2016, registratienummer ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2016, registratienummer ; CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR394546_1 1 juni 2016 Treasurystatuut gemeente Leek 2015 De raad van de gemeente Leek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 januari 2016, registratienummer

Nadere informatie

Besluit. Behandelschema Treasurystatuut 2015. Doelenboom. De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders;

Besluit. Behandelschema Treasurystatuut 2015. Doelenboom. De raad van de gemeente Texel: gelezen het advies van burgemeester en wethouders; 1Raadsbesluit Nummer 029 Behandelschema Treasurystatuut 2015 B&W 17-02-2015 Raadscommissie 31-03-2015 Gemeenteraad 15-04-2015 Naar aanleiding van o.a. verplicht Schatkistbankieren is het treasurystatuut

Nadere informatie

Sector : II. besluit: vast te stellen het navolgende TREASURYSTATUUT VAN DE GEMEENTE FERWERDERADIEL HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Sector : II. besluit: vast te stellen het navolgende TREASURYSTATUUT VAN DE GEMEENTE FERWERDERADIEL HOOFDSTUK I ALGEMEEN Sector : II Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel; gelet op het bepaalde in de Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de

Nadere informatie

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS)

Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS) Treasurystatuut Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam vs. 1.2 28 november 2013 pagina 1 van13 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen

Te besluiten om het treasurystatuut 2010 vast te stellen ADVIESNOTA AAN DE GEMEENTERAAD Voorstel 20 april 2010 Agendanummer : 7 B. Karman Datum Financiën raadsvergadering : 3 juni 2010 Registratienummer : 2010004720 Onderwerp: Treasurystatuut 2010 Gevraagde

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING TREASURYSTATUUT 2015

GEMEENTE TERSCHELLING TREASURYSTATUUT 2015 GEMEENTE TERSCHELLING TREASURYSTATUUT 2015 De Raad van de gemeente Terschelling, Gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders, gelet op artikel 15 van de Financiële verordening gemeente

Nadere informatie

Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg

Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg Treasurystatuut RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud 0 Inleiding... 3 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1 Begrippenkader... 4 Artikel 2 Doelstellingenvan de Treasuryfunctie... 5 2. Risicobeheer... 5 Artikel 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel

Treasurystatuut Gemeente Den Helder. ieheersdeel Treasurystatuut 2014 Gemeente Den Helder ieheersdeel Administratieve organisatie en interne controle. A. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle. Vanuit de treasuryfunctie zijn de

Nadere informatie

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1

Treasurystatuut Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Treasurystatuut 2015 Treasurystatuut Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 1 Besluit: Vaststellen Treasurystatuut 2015 Intrekken van het Treasurystatuut 2010 Wettelijke grondslag(en) waarop de regeling

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. gelet op hoofdstuk 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander en artikel 12 van de Financiële Reglement Prolander;

PROVINCIAAL BLAD. gelet op hoofdstuk 5 van de Gemeenschappelijke Regeling Prolander en artikel 12 van de Financiële Reglement Prolander; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1251 3 maart 2016 Financieringsstatuut Prolander Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen Maken bekend dat het bestuur van Prolander

Nadere informatie

Bijlage 1. Treasurystatuut. Gemeente Ridderkerk. januari 2014

Bijlage 1. Treasurystatuut. Gemeente Ridderkerk. januari 2014 Bijlage 1 Treasurystatuut Gemeente Ridderkerk januari 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Doelstelling... 2 Risicobeheer... 3 1. Uitgangspunten risicobeheer... 3 2. Renterisicobeheer... 3

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende: TREASURYSTATUUT VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING STROOMOOPWAARTS MVS. Treasurystatuut Stroomopwaarts MVS 2015 Het algemeen bestuur van Stroomopwaarts MVS gelet op de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido), de Gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts MVS en de

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Asten

Treasurystatuut Gemeente Asten Treasurystatuut 2014 Gemeente Asten Artikel 1: Doelstellingen van de treasuryfunctie De treasuryfunctie van de gemeente dient tot: 1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele

Nadere informatie

1 Inleiding... 1. 3 Memorie van toelichting... 11

1 Inleiding... 1. 3 Memorie van toelichting... 11 TREASURYSTATUUT Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Treasurystatuut...2 I Begrippenkader...2 II Reikwijdte treasurystatuur...3 III Doelstellingen van de treasuryfunctie... 4 IV Uitgangspunten risicobeheer... 4 V

Nadere informatie

Te besluiten om: 1. Treasurystatuut 2016 vast te stellen 2. Treasurystatuut 2010 in te trekken

Te besluiten om: 1. Treasurystatuut 2016 vast te stellen 2. Treasurystatuut 2010 in te trekken Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Treasurystatuut 2016 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Treasurystatuut 2016 vast te stellen 2. Treasurystatuut 2010 in te trekken

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX

Treasurystatuut. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Treasurystatuut Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX TREASURYSTATUUT AVALEX Inhoudsopgave Inleiding... 3 I Begrippenkader... 4 II Doelstellingen van de treasuryfunctie... 5 III

Nadere informatie

Aan de Raad. De bovengenoemde keuze betekent dat artikel 9 lid 3 als volgt aangepast moet worden:

Aan de Raad. De bovengenoemde keuze betekent dat artikel 9 lid 3 als volgt aangepast moet worden: Aan de Raad Agendapunt: 7 Onderwerp: Herziening Treasurystatuut Kenmerk: Status: FZBS - Financiën / JS Besluitvormend Kollum, 2 december 2014 Samenvatting Na de periodieke screening op de actualiteit van

Nadere informatie

2010 BESLUITEN Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 19-01-2010

2010 BESLUITEN Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 19-01-2010 Pagina 1 van 9 Versie 1 Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 19-01-2010 Onderwerp: Treasurystatuut 2010 De raad der gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van, nr. xx d.d. 19 januari 2010; gezien het

Nadere informatie

Jonieta de Hoop, Corry Verhoef, George Breedveld, Joel van der Dool

Jonieta de Hoop, Corry Verhoef, George Breedveld, Joel van der Dool VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: M. van Kuilenburg Tel nr: 8401 Nummer: 14A.00873 Datum: 12 november 2014 Team: Financien Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.):

Nadere informatie

Collegevoorstel. Advies Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Aanpassing treasurystatuut

Collegevoorstel. Advies Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. Aanpassing treasurystatuut College V20100071 Onderwerp: Aanpassing treasurystatuut Collegevoorstel Het treasurystatuut van de gemeente Heusden is aangepast. Dit heeft te maken met gewijzigde wetgeving met betrekking tot de treasuryfunctie.

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016

TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Treasurystatuut TREASURYSTATUUT GEMEENTE HELMOND 2016 Burgemeester en wethouders van Helmond, Gelet op artikel 212 Gemeentewet en artikel 14, vierde lid, van de Verordening op de uitgangspunten voor het

Nadere informatie

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2

Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2014d. 18 februari 2014 Treasurystatuut gemeente Korendijk 2015 Inhoudsopgave Inleiding. Beleidsregels 1. Doelstelling treasuryfunctie 2 2. Risicobeheer (doelstellingen, richtlijnen en limieten) 2 2.1.

Nadere informatie

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE 1. Inleiding Dit treasurystatuut geeft de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie. Het gaat om de beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten,

Nadere informatie

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Treasurystatuut Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Wet financiering decentrale overheden (Wet FiDO) en de Financiële verordening Veiligheidsregio

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het navolgende TREASURYSTATUUT GEMEENTE MARUM 2016

besluiten vast te stellen het navolgende TREASURYSTATUUT GEMEENTE MARUM 2016 Treasurystatuur gemeente Marum 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; besluiten vast te stellen het navolgende TREASURYSTATUUT GEMEENTE MARUM 2016 Artikel 1. Definities In dit statuut wordt

Nadere informatie

Treasurystatuut Regio Twente 2016

Treasurystatuut Regio Twente 2016 Treasurystatuut Regio Twente 2016 Autorisatie OPSTELLERS: Jan Olthof FUNCTIONARIS Beleidsadviseur Bedrijfsvoering Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.1 2 september Concept Definitief concept

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX

Treasurystatuut. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Treasurystatuut Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX TREASURYSTATUUT AVALEX Inhoudsopgave Inleiding...3 I Begrippenkader...4 II Doelstellingen van de treasuryfunctie...5 III Uitgangspunten

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus versie 1.0

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus versie 1.0 TREASURYSTATUUT Colofon auteur(s) Afdeling en Control datum 14 augustus 2015 afdeling F&C versie 1.0 status concept v1 locatie bestand L:\VRGZ\6_Bedrijfsvoering\2_Financien\20_F_advies\Informatiebibliotheek\04

Nadere informatie

Treasurystatuut. Treasurystatuut

Treasurystatuut. Treasurystatuut Treasurystatuut Treasurystatuut 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Doelstellingen 2 3. Uitzettingen en garanties 3 3.a. Uitzettingen en garanties uit hoofde van de publieke taak 4 3.b. Uitzettingen

Nadere informatie

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014

Treasurystatuut. Conceptversie 1.6, december 2014 Treasurystatuut Conceptversie 1.6, december 2014 Autorisatie OPSTELLERS: Martin de Jong FUNCTIONARIS Specialist financiën Versiegegevens VERSIE: DATUM: OMSCHRIJVING: 1.5 11 november Concept 1.6 11 december

Nadere informatie

Goeree-Overflakkee - Beleidsregel treasury (treasurystatuut)

Goeree-Overflakkee - Beleidsregel treasury (treasurystatuut) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goeree-Overflakkee. Nr. 42461 29 juli 2014 Goeree-Overflakkee - Beleidsregel treasu (treasustatuut) en wethouders van Goeree-Overflakkee; Overwegende dat: ingevolge

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014 tot vaststelling van het Treasurystatuut.

Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014 tot vaststelling van het Treasurystatuut. Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 73 Uitgifte: 31 oktober 2014 Bekendmaking van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 18 februari 2014 tot vaststelling

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015. versie 1.0

TREASURYSTATUUT. Colofon. Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015. versie 1.0 TREASURYSTATUUT Colofon auteur(s) Afdeling Financiën en Control datum 14 augustus 2015 afdeling versie 1.0 status concept v1 locatie bestand L:\VRGZ\6_Bedrijfsvoering\2_Financien\20_F_advies\Informatiebibliotheek\04

Nadere informatie

Treasurystatuut. Vast te stellen in AB 6 juli Treasurystatuut RMH, juli 2016 Pagina 1/15

Treasurystatuut. Vast te stellen in AB 6 juli Treasurystatuut RMH, juli 2016 Pagina 1/15 Treasurystatuut Vast te stellen in AB 6 juli 2016 Treasurystatuut RMH, juli 2016 Pagina 1/15 Inhoud blad Inleiding 3 1. Treasurystatuut 3 1.1 Begrippenkader 3 1.2 Doelstellingen van de treasuryfunctie

Nadere informatie

Hoofdstuk I - INLEIDING

Hoofdstuk I - INLEIDING Sector : II Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel; gelet op het bepaalde in de Verordening op de inrichting van de financiële organisatie, het financiële beheer en de

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Bergen. Raad 7 februari Treasurystatuut 2017 Pagina 1

Treasurystatuut Gemeente Bergen. Raad 7 februari Treasurystatuut 2017 Pagina 1 Treasurystatuut 2017 Gemeente Bergen Raad 7 februari 2017 Treasurystatuut 2017 Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Begrippenkader... Begrippenkader... 4 Doelstellingen van de treasuryfunctie... 5

Nadere informatie

Treasurystatuut. Gemeente Waalwijk

Treasurystatuut. Gemeente Waalwijk Treasurystatuut Gemeente Waalwijk Treasurystatuut De raad der gemeente Waalwijk; Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en de Wet financiering

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Schouwen-Duiveland

Treasurystatuut Gemeente Schouwen-Duiveland Treasurystatuut Gemeente Schouwen-Duiveland 1 januari 2006 Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Treasurystatuut... 2 I Begrippenkader... 2 II Doelstellingen van de treasuryfunctie... 3 Risicobeheer III Uitgangspunten

Nadere informatie

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid

1. DOEL. 1.1 Doelstellingen en randvoorwaarden van het treasury beleid TREASURY STATUUT 1. DOEL Het Treasury Statuut (hierna: Statuut) heeft tot doel kaders aan te geven waarbinnen het Natuuren Recreatieschap haar geldstromen, saldi- en renterisico's kan beheren en besturen

Nadere informatie

Raadsbesluit. genomen op: Portefeuillehouder P. Bakker B&W d.d Afdeling: Bedrijfsvoering Commissie d.d Middelen

Raadsbesluit. genomen op: Portefeuillehouder P. Bakker B&W d.d Afdeling: Bedrijfsvoering Commissie d.d Middelen Gemeente Texel Raadsbesluit genomen op: nr. 8 12 januari 2010 Behandelhistorie Portefeuillehouder P. Bakker B&W d.d. 17-11-2009 Afdeling: Bedrijfsvoering Commissie d.d. 17-12-2009 Middelen Bijlage(n) Ter

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Doetinchem 2010

Treasurystatuut Gemeente Doetinchem 2010 Treasurystatuut Gemeente Doetinchem 2010 Herzien en vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2009 Treasurystatuut gemeente Doetinchen 17 december 2009 1 1 Inleiding...3 2 Treasurystatuut...4 I Begrippenkader...4

Nadere informatie

*ZAB0A29B328* Treasurystatuut Lingewaal. Onderwerp : Treasurystatuut Reg.nr. : Z /INT

*ZAB0A29B328* Treasurystatuut Lingewaal. Onderwerp : Treasurystatuut Reg.nr. : Z /INT Onderwerp : Treasurystatuut 2017 *ZAB0A29B328* Reg.nr. : Z-17-15305/INT-17-09563 Treasurystatuut Lingewaal 1 De raad van de gemeente Lingewaal; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Overbetuwe, Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

Burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Overbetuwe, Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Onderwerp: Treasurystatuut gemeente Overbetuwe 2016 Ons kenmerk: 15RB000124 Nr. 11 Burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Overbetuwe, Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gelezen

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN TREASURYSTATUUT RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020 November 2014 Inleiding... 3 Begrippenkader

Nadere informatie

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Koggenland van 11 februari 2014;

gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Koggenland van 11 februari 2014; RAADSBESLUIT X Koggenland D14.001676 De raad van de gemeente Koggenland; gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Koggenland van 11 februari 2014; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave

GEMEENTEBLAD. Nr. 23017. Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd. 1 Inhoudsopgave GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Landerd. Nr. 23017 20 maart 2015 Treasurystatuut 2015 gemeente Landerd 1 Inhoudsopgave 2 Uitgangspunten en doelstellingen Uitgangspunten Het treasurybeleid maakt

Nadere informatie

Treasurystatuut gemeente Brummen 2009

Treasurystatuut gemeente Brummen 2009 Treasurystatuut gemeente Brummen 2009 Kenmerk: BR09.0055/MBo Pagina 1 Inhoud 1 Inleiding...3 2 Treasurystatuut...4 I Begrippenkader...4 II Doelstellingen van de treasuryfunctie...5 Risicobeheer III Uitgangspunten

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Bunnik

Treasurystatuut Gemeente Bunnik Treasurystatuut 2017 Gemeente Bunnik 2 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Leeswijzer... 3 1.3 Doelstellingen van de Treasuryfunctie... 4 2. Beleid... 5 2.1 Treasurybeleid... 5 2.2 Treasury en de P&C-cyclus...

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2011

Treasurystatuut Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2011 Treasurystatuut Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2011 Inhoud Inleiding... 2 Treasurystatuut... Begrippenkader...3 Doelstellingen van de treasuryfunctie... 5 Risicobeheer Uitgangspunten risicobeheer... 5 Renterisicobeheer...

Nadere informatie

In het treasurystatuut worden allereerst het begrippenkader en de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente geformuleerd.

In het treasurystatuut worden allereerst het begrippenkader en de doelstellingen van de treasuryfunctie van de gemeente geformuleerd. 1 Treasurystatuut 2015 gemeente Boekel Inleiding Onder treasury wordt verstaan het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële

Nadere informatie

Treasurystatuut 2009. Gemeente Asten

Treasurystatuut 2009. Gemeente Asten Treasurystatuut 2009 Gemeente Asten Artikel 1: Doelstellingen van de treasuryfunctie De treasuryfunctie van de gemeente dient tot: 1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Bedum

Treasurystatuut Gemeente Bedum Treasurystatuut Gemeente Bedum Datum 19 oktober 2009 Verwijderd: 22 oktober 2009 Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Treasurystatuut... 2 I Begrippenkader... 2 II Doelstellingen van de treasuryfunctie... 3 Risicobeheer

Nadere informatie

Treasurystatuut 2011 Raad 30 juni 2011

Treasurystatuut 2011 Raad 30 juni 2011 Treasurystatuut 2011 Raad 30 juni 2011 Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede Treasurystatuut 2011 gemeente Heemstede Inhoudsopgave 1. Inleiding...1 2. Begrippenkader...2 2.1 Begrippenkader...2 3. Doelstelling...3

Nadere informatie

1. het huidige Treasurystatuut in te trekken onder gelijktijdige vaststelling van het Treasurystatuut 2009.

1. het huidige Treasurystatuut in te trekken onder gelijktijdige vaststelling van het Treasurystatuut 2009. RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend voorstelnummer 2009/131 registratienummer 143054 behandelend ambtenaar Koos van Asten vergadering 17 december 2009 portefeuillehouder L. van der Zon doorkiesnummer 0252-783

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT GEMEENTE VELSEN 2009

TREASURYSTATUUT GEMEENTE VELSEN 2009 TREASURYSTATUUT GEMEENTE VELSEN 2009 1 Algemeen Artikel 1 Begrippenkader Derivaten Emu landen EU landen Financiering Geldstromenbeheer Liquiditeitenrisico Intern liquiditeitenrisicobeheer Kasgeldlimiet

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT Metropoolregio Rotterdam Den Haag

TREASURYSTATUUT Metropoolregio Rotterdam Den Haag TREASURYSTATUUT 2016 Metropoolregio Rotterdam Den Haag Inhoud Inleiding... 3 Treasurystatuut... 4 I Begrippenkader... 4 II Doelstellingen van de treasuryfunctie... 6 Risicobeheer... 7 III Risicobeheer...

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Oegstgeest. juni Treasurystatuut 2012 Gemeente Oegstgeest Z/16/ Treasurystatuut van de gemeente Oegstgeest

Treasurystatuut Gemeente Oegstgeest. juni Treasurystatuut 2012 Gemeente Oegstgeest Z/16/ Treasurystatuut van de gemeente Oegstgeest Treasurystatuut 2012 Gemeente Oegstgeest Treasurystatuut 2016 Datum: september 2011 Gemeente Oegstgeest juni 2016 Z/16/15864 1. Treasury Kaders (Raadsbevoegdheid) Samen met het uitgebreide, wettelijk kader

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 127970 24 december 2015 Treasurystatuut 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal; Gelet op de Wet financiering

Nadere informatie

TREASURYSTATUUT

TREASURYSTATUUT TREASURYSTATUUT 2009-2013 2 Inhoud I II Begrippenkader Doelstellingen Doelstellingen Risicobeheer III IV V VI VII VIII Uitgangspunten risicobeheer Renterisicobeheer Koersrisicobeheer Kredietrisicobeheer

Nadere informatie

Treasurystatuut Gemeente Etten-Leur 2011

Treasurystatuut Gemeente Etten-Leur 2011 Treasurystatuut Gemeente Etten-Leur 2011 Gemeente Etten-Leur Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 1 Inleiding...5 2 Treasurystatuut...6 Algemeen...6 I Doelstellingen van de treasuryfunctie...6 Risicobeheer...6

Nadere informatie

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5

Treasury reglement. 4 juni 2014. 1 van 5 Treasury reglement 4 juni 2014 1 van 5 01. Inleiding In het licht van de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners heeft Spaarnelanden een Treasuryreglement opgesteld. Dit reglement de stelt de aandeelhouder

Nadere informatie

Treasurystatuut Stadsregio Arnhem Nijmegen

Treasurystatuut Stadsregio Arnhem Nijmegen Treasurystatuut Stadsregio Arnhem Nijmegen met ingang van 16 december 2013 Vastgesteld door de Stadsregioraad in de vergadering d.d. 11 december 2014 Treasurystatuut per 16 december 2013 Stadsregio Arnhem

Nadere informatie

1. Besluit financieringsstatuut Begrippenkader Doelstellingen van de treasuryfunctie...7

1. Besluit financieringsstatuut Begrippenkader Doelstellingen van de treasuryfunctie...7 Inhoudsopgave 1. Besluit financieringsstatuut...5 1. Begrippenkader...5 2. Doelstellingen van de treasuryfunctie...7 Risicobeheer 3. Uitgangspunten risicobeheer...8 4. Renterisicobeheer...8 5. Koersrisicobeheer...8

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciale staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; Provinciale staten van Noord-Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 april 2010, nr. 2010-26260, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland inzake vaststelling van het Financieringsstatuut

Nadere informatie

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer Financieringsstatuut Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (statuut ingevolge artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet financiering decentrale overheden over de kaders voor

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/49

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/49 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 31 mei 2011 Nummer voorstel: 2011/49 Voor raadsvergadering d.d.: 21-06-2011 Agendapunt: 6 Onderwerp:

Nadere informatie

16 september 2014 Treasurystatuut gemeente Albrandswaard per 1-1-2014 Rob van der Stoel

16 september 2014 Treasurystatuut gemeente Albrandswaard per 1-1-2014 Rob van der Stoel Raadsinformatiebrief Aan De gemeenteraad van Albrandswaard. Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons konmark 16 september 2014 Treasurystatuut gemeente Albrandswaard per 1-1-2014

Nadere informatie

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Treasurystatuut DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 9 Inhoudsopgave

Nadere informatie