Datum van inontvangstneming : 22/05/2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum van inontvangstneming : 22/05/2012"

Transcriptie

1 Datum van inontvangstneming : 22/05/2012

2 Vertaling C-123/12-1 Datum van indiening: 6 maart 2012 Verwijzende rechter: Zaak C-123/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Tribunalul Giurgiu (Roemenië) Datum van de verwijzingsbeslissing: Verzoekende partij: Verwerende partij: 29 februari 2012 SC Volksbank România S.A. COMISARIATUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR Giurgiu [omissis] Tribunalul Giurgiu Krachtens artikel 267 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), artikel 23 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie en de Informatienota voor de indiening van prejudiciële verzoeken door de nationale rechters, formuleert de Tribunalul Giurgiu, in de procedure tussen SC Volksbank România S.A. (hierna: SC VOLKSBANK ), en COMISARIATUL JUDEȚEAN PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR Giurgiu (districtscommissariaat voor consumentenbescherming van Giurgiu) (hierna: CJPC Giurgiu ), NL

3 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN ZAAK C-123/12 (hierna tezamen: partijen ), op verzoek van de SC Volksbank, het onderhavige VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING KRACHTENS ARTIKEL 267 VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE WERKING VAN DE EUROPESE UNIE waarbij het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: Hof van Justitie ) wordt verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen, waarvan de beantwoording nuttig en noodzakelijk is voor de beslechting van de voormelde zaak: 1. Moet artikel 4, lid 2, van richtlijn 93/13/EEG van de Raad aldus worden uitgelegd dat de in deze bepaling bedoelde begrippen eigenlijk voorwerp van de overeenkomst en prijs de elementen omvatten die de tegenprestatie vormen waarop een kredietinstelling op grond van een overeenkomst voor consumentenkrediet recht heeft, te weten het jaarlijkse kostenpercentage van een kredietovereenkomst, dat met name bestaat uit de vaste of variabele rentevoet, de bankkosten en de andere in de overeenkomst opgenomen en bepaalde kosten? 2. Moet artikel 4, lid 2, van richtlijn 93/13/EEG van de Raad aldus worden uitgelegd dat een lidstaat die deze bepaling in intern procesrecht heeft omgezet, in het kader van de uitoefening van de rechterlijke bevoegdheid mag toetsen of de overeenkomst oneerlijke bedingen bevat die betrekking hebben op het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst en op de prijs? Om deze redenen VOORWERP VAN HET GEDING EN RELEVANTE FEITEN 1. Feiten 1.1 Op 23 april 2007 hebben de S.C. Volksbank România S.A. en Bădărău Bogdan Viorel kredietovereenkomst nr gesloten. Punt 3, sub d, betreffende de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst bevat het volgende beding: De bank behoudt zich het recht voor om de toepasselijke rentevoet te wijzigen in geval van grote schommelingen op de geldmarkt en deelt de nieuwe rentevoet aan de kredietnemer mee. De aldus gewijzigde rentevoet zal van toepassing zijn vanaf de datum van kennisgeving ervan. 1.2 Het krediet bedroeg 3000 EUR, met een jaarlijkse vaste rentevoet van 9 % (jaarlijks kostenpercentage, hierna: JKP 13,5 %). Er was ook een aflossingstabel opgesteld. Vervolgens heeft de bank de rentevoet eenzijdig gewijzigd van 9 % in 12 % (JKP 16,93 %) en een nieuwe aflossingstabel opgesteld. Het maandelijks af te lossen bedrag is gestegen van 71,48 tot 74,81 EUR. 2

4 SC VOLKSBANK ROMÂNIA 1.3 Naar aanleiding van die wijziging van de rentevoet en van de eruit voortvloeiende verhoging van het maandelijks af te lossen bedrag, heeft de klant zich tot de CJPC Giurgiu gewend. 1.4 Gelet op dergelijke contractuele bepalingen, heeft de CJPC Giurgiu geoordeeld dat dit beding in de kredietovereenkomst een oneerlijk beding was, aangezien verzoeker door de bepalingen van hoofdstuk 3, sub a en d, van de overeenkomst zou kunnen worden misleid in de zin van artikel 1, lid 1, van wet 193/2000, aangezien de bedingen van de overeenkomsten die aan de klanten worden aangeboden duidelijk en ondubbelzinnig moeten zijn, en geen specifieke kennis mogen vereisen om te worden begrepen. Er bestaat een vermoeden dat het in hoofdstuk 3, sub d, bedoelde beding van overeenkomst nr van 23 april 2007 oneerlijk is in de zin van artikel 4, lid 4, van en bijlage 1, lid 1, sub b, bij wet 193/2000 aangezien het aan de klant contractuele voorwaarden oplegt waarvan deze ten tijde van de sluiting van de overeenkomst niet effectief kennis heeft kunnen nemen, nu dit beding alleen bepaalt vanaf wanneer de rentevoet kan worden gewijzigd, te weten wanneer zich grote schommelingen op de geldmarkt voordoen, zonder de wijze te vermelden waarop die wijzigingen worden berekend. Daarenboven is de aanpassing van de rentevoet overeenkomstig hoofdstuk 3, sub d, in strijd met het in hoofdstuk 3, sub a, bedoelde beding, volgens hetwelk de rentevoet vast is. 1.5 Op 13 november 2009 heeft verzoeker in eerste aanleg CJPC Giurgiu, bij de Judecătoria Giurgiu (rechtbank van eerste aanleg te Giurgiu), krachtens artikel 12 van wet 193/2000 beroep ingesteld tegen verweerster in eerste aanleg, de SC VOLKSBANK. 1.6 Verzoeker in eerste aanleg heeft de rechter verzocht om toepassing van artikel 13 van wet 193/2000, waarin de administratieve sanctie en de passende bijkomende maatregel zijn bepaald. 2. Vonnis van rechter in eerste aanleg 2.1. Bij civielrechtelijk vonnis van 4 januari 2010 heeft de Judecătoria Giurgiu het door CJPC Giurgiu ingestelde beroep verworpen De CJPC Giurgiu is tegen dat vonnis opgekomen en de hogere voorziening is toegewezen bij arrest van 23 juni 2010, waarbij het civielrechtelijke vonnis van 4 januari 2010 is vernietigd en de zaak naar de rechter ten gronde is teruggewezen voor een nieuwe uitspraak Ten vervolge op die terugwijzing heeft de Judecătoria Giurgiu bij civielrechtelijk vonnis van 22 april 2011 beslist: 3

5 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN ZAAK C-123/12 Het door verzoeker in eerste aanleg, CJPC Giurgiu, tegen verweerster in eerste aanleg, de SC VOLKSBANK ROMÂNIA S.A, ingestelde beroep wordt toegewezen. Punt 3, sub d, van kredietovereenkomst nr van 23 april 2007 is een oneerlijk beding in de zin van artikel 4 van wet 193/2000. De in overeenkomst nr van 23 april 2007 bepaalde jaarlijkse rentevoet van 9 % moet (jaarlijks kostenpercentage van 13,5 %) worden hersteld. 3. Samenvatting van de argumenten van partijen 3.1 Volgens de JPC Giurgiu moet een dergelijk beding betreffende de wijziging van de rentevoet als oneerlijk worden beschouwd in de zin van wet 193/2000, waarin de eisen en criteria zijn bepaald aan de hand waarvan wordt nagegaan of een beding oneerlijk is. 3.2 Voor deze rechtbank heeft de SC VOLKSBANK, naast andere overwegingen waarmee zij de afwijzing van de argumenten van de CJPC Giurgiu beoogt te verkrijgen, benadrukt dat een van de in wet 193/2000 gestelde voorwaarden om een beding als oneerlijk te beschouwen, is dat het beding geen betrekking heeft op de bepaling van het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst. Artikel 4, lid 6, van wet 193/2000 geeft uitvoering aan artikel 4 van richtlijn 93/13, dat in lid 2 bedingen met betrekking tot het voorwerp en de prijs van de overeenkomst van de beoordeling van het oneerlijke karakter uitsluit. Het jaarlijkse kostenpercentage (TAEG) is de totale kostprijs van het krediet, te weten alle kosten, daaronder begrepen de rente, commissies, belastingen en alle andere kosten die de consument in het kader van de kredietovereenkomst moet betalen en die door de kredietverlener gekend zijn (...). De Bank heeft aangevoerd dat dergelijke bedingen met betrekking tot de rente, de commissies of kosten, of deze nu invorderbaar zijn op de vervaldag dan wel eerder, elementen van de totale kosten van het krediet vormen. Deze kosten zijn de prijs van de kredietovereenkomst, die het wezenlijke bestanddeel van het voorwerp van de kredietovereenkomst vormt. 3.3 Voorts heeft de SC VOLKSBANK betoogd dat het Hof van Justitie van de Europese Unie de niet-omzetting van die bepalingen in intern recht heeft veroordeeld in de zaak C-144/99, Commissie/Koninkrijk der Nederlanden, van 10 mei De SC VOLKSBANK stelt dat uit de motivering van dit arrest blijkt 4

6 SC VOLKSBANK ROMÂNIA dat volgens het Hof van Justitie de bepalingen van dat artikel uniform moeten worden toegepast, zowel op wetgevend vlak als door de rechter. 4. In rechte In rechte hebben de rechters in vorige aanleg zich uitgesproken als volgt: In eerste aanleg heeft de rechter bevestigd dat artikel 1, sub a, van de bijlage bij wet 193/2000 een uitzondering invoert op het verbod om de contractuele voorwaarden eenzijdig te wijzigen, door te aanvaarden dat de financiële dienstverlener (zoals in het hoofdgeding) zich het recht voorbehoudt om zonder voorafgaande verwittiging de rentevoet te wijzigen ten nadele van de consument [...], mits op de handelaar de verplichting rust om de andere contractspartijen hiervan in kennis te stellen en deze vrij zijn om onmiddellijk afstand te doen van de overeenkomst In de procedure na de terugverwijzing heeft de rechter, wat het oneerlijk karakter van het beding betreft, als volgt geoordeeld: Om te beginnen zij gepreciseerd dat het hier gaat om het in artikel 4, lid 2, van wet 193/2000 bedoelde geval, dat de tussen partijen gesloten overeenkomst een op voorhand opgestelde standaardovereenkomst is en de eventuele verschillen tussen deze en andere overeenkomsten niet het gevolg zijn van onderhandelingen met de klanten, maar verband houden met de specificiteit van elke klant. Over de overeenkomst en de bedingen ervan is dus door de partijen niet onderhandeld, aangezien geen enkel bewijselement in de zin van artikel 1169 van het burgerlijk wetboek aantoont dat dit is gebeurd. 4.3 In de tussen partijen gesloten kredietovereenkomst zijn in artikel 3, sub a, gegevens betreffende de rente ingevoegd en is bepaald dat de jaarlijkse rentevoet 9 % bedraagt en vast is. 4.4 Verder in de overeenkomst is vermeld dat, hoewel het om een vaste rentevoet gaat, de bank zich het recht voorbehoudt om de rentevoet te wijzigen in geval van grote schommelingen op de geldmarkt. De bank geeft de kredietnemer hierbij kennis van de nieuwe rentevoet, die vanaf de kennisgeving van toepassing zal zijn. 4.5 In november 2007 heeft verweerster in eerste aanleg de jaarlijkse rentevoet gewijzigd van 9 in 12 % (JKP 16,93 %). Verweerster in eerste aanleg heeft de rentevoet echter gewijzigd zonder de consument een volledige en duidelijke uitleg te verstrekken over de redenen die tot die maatregel hebben geleid. 5

7 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN ZAAK C-123/ Evenmin zijn in de overeenkomst de concrete criteria vermeld aan de hand waarvan de bank de rentevoet eenzijdig kan wijzigen en de klant de deugdelijkheid van die redenen alsook de evenredigheid van de ingevoerde wijzigingen kan nagaan. 4.7 Het contractuele beding betreffende de wijziging van de rentevoet geeft geen nauwkeurig vastgestelde indicator aan, maar verwijst op algemene wijze naar het ontstaan van grote schommelingen op de geldmarkt. Een dergelijke vage formulering is volgens de rechter in de procedure na terugverwijzing geen beding waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen. Deze rechter heeft geoordeeld dat de uitdrukking kennisname niet restrictief mag worden uitgelegd, in die zin dat kan worden aangenomen dat de klant, door de ondertekening van de overeenkomst alleen, er effectief kennis van heeft kunnen nemen. Een dergelijke uitlegging is nodig gelet op de doelstelling van wet 193/2000 en ook op het beding dat als voorbeeld in lid 1, sub b, van de bijlage bij de wet is opgenomen en waarin wordt verwezen naar de effectieve mogelijkheid om kennis te nemen van de inhoud van een beding. 4.8 Om die redenen heeft de rechter in de procedure na terugverwijzing geoordeeld dat de consument (de klant) ten tijde van de sluiting van de overeenkomst niet de effectieve mogelijkheid heeft gehad om kennis te nemen van bedoeld beding, aangezien dit beding alleen een algemene formulering bevatte, die nadien alleen in het voordeel van de bank en haar belangen is uitgelegd. De consument heeft niet eens de kans gehad om na te gaan of de verhoging van de rentevoet noodzakelijk, reëel en evenredig met de schommeling was. Diezelfde rechter heeft daarenboven geoordeeld dat niet kan worden ontkend dat er de laatste jaren op de geldmarkt belangrijke negatieve schommelingen zijn geweest. Een eenzijdige wijziging van een wezenlijke contractuele voorwaarde kan echter alleen gebeuren op grond van duidelijke regels die het onderzoek en de controle van de wijzigingen en van de evenredigheid ervan mogelijk maken. 5. Nationale rechtspraak 5.1 De nationale rechtspraak betreffende het al dan niet oneerlijke karakter van bedingen in een door een consument gesloten kredietovereenkomst lijkt uiteen te lopen. Sommige rechters zijn van oordeel dat dergelijke bedingen oneerlijk zijn en voor niet-geschreven moeten worden gehouden. Andere rechters zijn daarentegen van oordeel dat over die bedingen vrij is onderhandeld en dat zij door de consument zijn aanvaard. Geen van laatstgenoemde rechters heeft echter getoetst of een dergelijke redenering verenigbaar is met artikel 4, lid 6, van wet 193/ Beroep 6

8 SC VOLKSBANK ROMÂNIA 6.1 De SC VOLKSBANK is opgekomen tegen vonnis nr van 22 april 2011 van de Judecătoria Giurgiu. In haar hoger beroep heeft de bank opnieuw aangevoerd dat de eenzijdige bepaling van de rentevoet verenigbaar is met wet 193/2000. Zij heeft betoogd dat wet 193/2000 twee negatieve en één positieve voorwaarde stelt. Indien cumulatief aan deze voorwaarden is voldaan, is sprake van een oneerlijk beding. Het gaat om de volgende voorwaarden: - het oneerlijke karakter van het beding veroorzaakt een aanzienlijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen; - over het beding is niet onderhandeld; - het beding betreft niet het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst. Voorts heeft de SC VOLKSBANK aangevoerd dat het beding dat is opgenomen in de kredietovereenkomsten die zij met de kredietnemers (de klanten) heeft gesloten, en waarin is bepaald dat de SC VOLKSBANK de rentevoet mag wijzigen naargelang van de grote schommelingen die zich op de geldmarkt voordoen, aan geen van de drie bovenvermelde cumulatieve criteria voldoen, aangezien: a) over het in artikel 3, sub d, van de bijzondere voorwaarden neergelegde beding is onderhandeld; b) het in artikel 3, sub d, van de kredietovereenkomst neergelegde beding geen aanzienlijk onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen veroorzaakt. Om uit te maken of sprake is van een aanzienlijk onevenwicht tussen de twee partijen ten gevolge van een beding betreffende de wijziging van de rentevoet, moet de rechter zijn onderzoek beginnen met de precieze bepaling van het voorwerp van de overeenkomst. Bij een kredietovereenkomst bestaat het voorwerp in het ter beschikking stellen van een geldbedrag, voor een welbepaalde periode tegen een welbepaalde prijs. Deze prijs bestaat uit rente en commissies en de rente omvat de kosten die de SC VOLKSBANK heeft gemaakt om het geleende bedrag voor een welbepaalde periode ter beschikking te stellen. c) het beding betreffende de rentevoet verband houdt met het eigenlijke voorwerp van de kredietovereenkomsten. 7

9 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN ZAAK C-123/12 Een beding is oneerlijk wanneer dit het contractuele evenwicht wijzigt, meestal op een voor de consument nauwelijks of moeilijk waarneembare wijze. Dit is echter niet het geval met artikel 3, sub d, aangezien het beding een wezenlijk bestanddeel van het voorwerp van de kredietovereenkomst is. De rentevoet is het kernelement en de bank stelt haar klanten bij het eerste contact met het oog op de sluiting van een kredietovereenkomst daarvan in kennis, aangezien dit het belangrijkste criterium van mededinging tussen de banken is. 7. Recht van de Unie 7.1 Richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten is bekendgemaakt in het Publicatieblad L 95 van 21 april Artikel 4 ervan bepaalt: 1. Onverminderd artikel 7 worden voor de beoordeling van het oneerlijke karakter van een beding van een overeenkomst alle omstandigheden rond de sluiting van de overeenkomst, alsmede alle andere bedingen van de overeenkomst of van een andere overeenkomst waarvan deze afhankelijk is, op het moment waarop de overeenkomst is gesloten in aanmerking genomen, rekening houdend met de aard van de goederen of diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft. 2. De beoordeling van het oneerlijke karakter van bedingen heeft geen betrekking op de bepaling van het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst, noch op de gelijkwaardigheid van enerzijds de prijs of vergoeding en anderzijds de als tegenprestatie te leveren goederen of te verrichten diensten, voor zover die bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd. 8. Nationaal recht 8.1 Wet 193/2000 inzake oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen handelaars en consumenten Artikel 1. - (1) Elke overeenkomst tussen handelaars en consumenten betreffende de verkoop van goederen of het verrichten van diensten moet contractuele bedingen bevatten die duidelijk en ondubbelzinnig zijn en geen specifieke kennis vereisen om te worden begrepen. (2) In geval van twijfel over de uitlegging van contractuele bedingen, moeten deze in het voordeel van de consument worden uitgelegd. 8

10 SC VOLKSBANK ROMÂNIA (3) Het is de handelaars verboden oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten op te nemen. Artikel 4: (6) De beoordeling van het oneerlijke karakter van de bedingen heeft geen betrekking op de bepaling van het eigenlijke voorwerp van de overeenkomst, noch op de gelijkwaardigheid van enerzijds de prijs of vergoeding en anderzijds de als tegenprestatie te leveren goederen of te verrichten diensten, voor zover die bedingen in een gemakkelijk te begrijpen taal zijn geformuleerd. Bijlage bij wet 193/2000: LIJST van als oneerlijk beschouwde bedingen: (1) Worden als oneerlijk beschouwd de contractuele bedingen die: a) de handelaar machtigen zonder geldige, in de overeenkomst vermelde reden de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen. De bepalingen sub a verzetten zich niet tegen bedingen waarbij de financiële dienstverlener zich het recht voorbehoudt om, wanneer daarvoor een geldige reden bestaat, zonder voorafgaande verwittiging de rentevoet van een door hem aan een consument verleende lening of krediet te wijzigen of om het bedrag van andere met financiële diensten verband houdende lasten te wijzigen, mits op de handelaar de verplichting rust om de andere partijen bij de overeenkomst hiervan in kennis te stellen en deze vrij zijn om onmiddellijk afstand te doen van de overeenkomst. De bepalingen sub a verzetten zich evenmin tegen bedingen waarbij de financiële dienstverlener zich het recht voorbehoudt om de contractuele voorwaarden van een overeenkomst voor onbepaalde tijd eenzijdig te wijzigen, mits op de handelaar de verplichting rust om de consument binnen een passende termijn hiervan in kennis te stellen en deze vrij is om onmiddellijk afstand te doen van de overeenkomst. b) de consument verplichten om contractuele voorwaarden te aanvaarden waarvan hij ten tijde van de sluiting van de overeenkomst niet effectief kennis heeft kunnen nemen. 9. Redenen waarom de appèlrechter om een prejudiciële beslissing verzoekt 9.1 Aangezien het toepassen van het gemeenschapsrecht een taak is van de nationale rechters, als rechters van gemeen recht ter zake van het gemeenschapsrecht, is de verwijzende rechter van oordeel dat een antwoord van het Hof van Justitie op de onderhavige vragen noodzakelijk is, omdat de nationale bepalingen van wet 193/2000 een onjuiste en onvolledige omzetting van het toepasselijke gemeenschapsrecht in nationaal recht lijken te vormen. Omdat de 9

11 VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE BESLISSING VAN ZAAK C-123/12 nationale regeling in strijd is met de communautaire regeling, lijkt het zinvol het Hof van Justitie de hierboven geformuleerde prejudiciële vragen, om de uitlegging van artikel 4, lid 2, van richtlijn 93/13, te stellen zodat met behulp van deze uitlegging kan worden overgegaan tot beslechting van het bij de onderhavige rechter aanhangige geding door een beslissing overeenkomstig de uitspraak van het Hof. 9.2 Het wezenlijke bestanddeel van het voorwerp van het geding, dat door de partijen ter beoordeling aan deze rechterlijke instantie is voorgelegd, is het vermeend oneerlijke karakter van de bepalingen van de door SC VOLKSBANK gesloten kredietovereenkomst op grond waarvan laatstgenoemde de rentevoet eenzijdig kan wijzigen in geval van grote schommelingen op de geldmarkt. 9.3 Bovenvermelde commissies en kosten maken deel uit van het jaarlijkse kostenpercentage en volgens artikel 4, lid 6, van wet 193/2000 is een beoordeling van het oneerlijke karakter ervan uitgesloten, voor zover zij duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd. 10. Standpunt van de nationale rechterlijke instantie met betrekking tot de prejudiciële vragen 10.1 Overeenkomstig punt 23 van de Informatienota voor de indiening van prejudiciële verzoeken acht de Tribunalul Giurgiu, als appèlrechter, zich in deze fase van de procedure niet in staat te vermelden hoe de prejudiciële vragen zijns inziens zouden moeten worden beantwoord De Tribunalul Giurgiu is dan ook van oordeel dat zijn standpunt overeenkomstig artikel 23 van het Statuut van het Hof van Justitie later, in de loop van de schriftelijke en mondelinge behandeling voor het Hof van Justitie, kan worden geformuleerd. 29 februari

Datum van inontvangstneming : 20/05/2013

Datum van inontvangstneming : 20/05/2013 Datum van inontvangstneming : 20/05/2013 Samenvatting C-143/13-1 Zaak C-143/13 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Date de réception : 16/12/2011

Date de réception : 16/12/2011 Date de réception : 16/12/2011 Resumé C-571/11-1 Zaak C-571/11 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof

Nadere informatie

Vertaling C-110/14-1. Zaak C-110/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing

Vertaling C-110/14-1. Zaak C-110/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing Vertaling C-110/14-1 Zaak C-110/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 7 maart 2014 Verwijzende rechter: Judecătoria Oradea (Roemenië) Datum van de verwijzingsbeslissing: 25 februari

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 29/06/2012

Datum van inontvangstneming : 29/06/2012 Datum van inontvangstneming : 29/06/2012 Vertaling C-236/12-1 Zaak C-236/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 4 mei 2012 Verwijzende rechter: Tribunalul Argeș/Roemenië Datum van

Nadere informatie

Date de réception : 24/02/2012

Date de réception : 24/02/2012 Date de réception : 24/02/2012 Vertaling C-30/12-1 Zaak C-30/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 23 januari 2012 Verwijzende rechter: Okresný súd Prešov (Slowakije) Datum van

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 03/02/2015

Datum van inontvangstneming : 03/02/2015 Datum van inontvangstneming : 03/02/2015 Vertaling C-610/14-1 Zaak C-610/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 december 2014 Verwijzende rechter: Okresný súd Prešov Datum van

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/11/2015

Datum van inontvangstneming : 19/11/2015 Datum van inontvangstneming : 19/11/2015 Vertaling C-538/15-1 Zaak C-538/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 15 oktober 2015 Verwijzende rechter: Juzgado de Primera Instancia

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 01/04/2014

Datum van inontvangstneming : 01/04/2014 Datum van inontvangstneming : 01/04/2014 Vertaling C-96/14-1 Zaak C-96/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 28 februari 2014 Verwijzende rechter: Tribunal de grande instance de

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/07/2014

Datum van inontvangstneming : 31/07/2014 Datum van inontvangstneming : 31/07/2014 Vertaling C-312/14-1 Zaak C-312/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 1 juli 2014 Verwijzende rechter: Ráckevei Járásbíróság (Hongarije)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 25/08/2014

Datum van inontvangstneming : 25/08/2014 Datum van inontvangstneming : 25/08/2014 Vertaling C-359/14 1 Datum van indiening: 23 juli 2014 Verwijzende rechter: Zaak C-359/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Vilniaus miesto apylinkės teismas

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 09/06/2015

Datum van inontvangstneming : 09/06/2015 Datum van inontvangstneming : 09/06/2015 Vertaling C-204/15-1 Datum van indiening: 4 mei 2015 Verwijzende rechter: Zaak C-204/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Augstākā tiesa (Letland) Datum van

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/09/2012

Datum van inontvangstneming : 14/09/2012 Datum van inontvangstneming : 14/09/2012 C-373/12-1 Zaak C-373/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 3 augustus 2012 Verwijzende rechter: Krajský súd v Prešove Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013

Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Datum van inontvangstneming : 14/06/2013 Vertaling C-258/13-1 Zaak C-258/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 13 mei 2013 Verwijzende rechter: Varas Cíveis de Lisboa (Portugal)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/06/2012

Datum van inontvangstneming : 19/06/2012 Datum van inontvangstneming : 19/06/2012 Vertaling C-218/12-1 Zaak C-218/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 mei 2012 Verwijzende rechter: Landgericht Saarbrücken (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 18/03/2013

Datum van inontvangstneming : 18/03/2013 Datum van inontvangstneming : 18/03/2013 Vertaling C-77/13-1 Zaak C-77/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 14 februari 2013 Verwijzende rechter: Tribunal d instance de Quimper

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 30/07/2014

Datum van inontvangstneming : 30/07/2014 Datum van inontvangstneming : 30/07/2014 Vertaling C-310/14-1 Zaak C-310/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 juni 2014 Verwijzende rechter: Helsingin hovioikeus (Finland)

Nadere informatie

Vertaling C-291/13-1. Zaak C-291/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus)

Vertaling C-291/13-1. Zaak C-291/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) Vertaling C-291/13-1 Zaak C-291/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 27 mei 2013 Verwijzende rechter: Eparchiako Dikastirio Lefkosias (Cyprus) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/05/2014

Datum van inontvangstneming : 22/05/2014 Datum van inontvangstneming : 22/05/2014 Vertaling C-184/14-1 Zaak C-184/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 14 april 2014 Verwijzende rechter: Corte Suprema di Cassazione (Italië)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015

Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Datum van inontvangstneming : 19/06/2015 Vertaling C-223/15-1 Zaak C-223/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 mei 2015 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/09/2012

Datum van inontvangstneming : 14/09/2012 Datum van inontvangstneming : 14/09/2012 Resumé C-371/12-1 Zaak C-371/12 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 18/03/2014

Datum van inontvangstneming : 18/03/2014 Datum van inontvangstneming : 18/03/2014 Vertaling C-650/13-1 Zaak C-650/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 9 december 2013 Verwijzende rechter: Tribunal d instance de Bordeaux

Nadere informatie

Vertaling C-441/13-1. Zaak C-441/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing

Vertaling C-441/13-1. Zaak C-441/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing Vertaling C-441/13-1 Zaak C-441/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 5 augustus 2013 Verwijzende rechter: Handelsgericht Wien (Oostenrijk) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN

C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN C.O.B.A. 4 COMMISSIE VOOR ONRECHTMATIGE BEDINGEN Aanbeveling betreffende strafbedingen Brussel, 21 oktober 1997 1 Gelet op de artikelen 35, par. 3, lid 2, en 36 van de wet van 14 juli 1991 betreffende

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 17/12/2013

Datum van inontvangstneming : 17/12/2013 Datum van inontvangstneming : 17/12/2013 Vertaling C-578/13-1 Zaak C-578/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 15 november 2013 Verwijzende rechter: Landgericht Kiel (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/02/2013

Datum van inontvangstneming : 28/02/2013 Datum van inontvangstneming : 28/02/2013 Vertaling C-45/13-1 Datum van indiening: Zaak C-45/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing 28 januari 2013 Verwijzende rechter: Oberste Gerichtshof (Oostenrijk)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/01/2013

Datum van inontvangstneming : 31/01/2013 Datum van inontvangstneming : 31/01/2013 Vertaling C-1/13-1 Datum van indiening: Zaak C-1/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing 2 januari 2013 Verwijzende rechter: Cour de cassation (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Vertaling C-618/15-1 Zaak C-618/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 23 november 2015 Verwijzende rechter: Cour de cassation (Frankrijk)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 27/08/2015

Datum van inontvangstneming : 27/08/2015 Datum van inontvangstneming : 27/08/2015 Samenvatting C-397/15-1 Zaak C-397/15 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 16/09/2013

Datum van inontvangstneming : 16/09/2013 Datum van inontvangstneming : 16/09/2013 Vertaling C-442/13-1 Zaak C-442/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 augustus 2013 Verwijzende rechter: Oberster Gerichtshof (Oostenrijk)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 26/05/2014

Datum van inontvangstneming : 26/05/2014 Datum van inontvangstneming : 26/05/2014 Vertaling C-189/14-1 Zaak C-189/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 16 april 2014 Verwijzende rechter: Eparchiako Dikastirio Lefkosias

Nadere informatie

Vertaling C-23/14-1. Zaak C-23/14

Vertaling C-23/14-1. Zaak C-23/14 Vertaling C-23/14-1 Zaak C-23/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie Datum van

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611

JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1987 BLADZIJDEN 3611 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 SEPTEMBER 1987. BESTUUR VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSBANK TEGEN J. A. DE RIJKE. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012

Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012 Datum van inontvangstne ming : 24/05/2012 C-181/12-1 Zaak C-181/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 april 2012 Verwijzende rechter: Finanzgericht Düsseldorf (Duitsland) Datum

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/03/2013

Datum van inontvangstneming : 08/03/2013 Datum van inontvangstneming : 08/03/2013 Vertaling C-26/13-1 Zaak C-26/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 januari 2013 Verwijzende rechter: Kúria (Hongarije) Datum van de

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 23/08/2012

Datum van inontvangstneming : 23/08/2012 Datum van inontvangstneming : 23/08/2012 C-347/12-1 Datum van indiening: 20 juli 2012 Verwijzende rechter: Zaak C-347/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg/

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/08/2015

Datum van inontvangstneming : 31/08/2015 Datum van inontvangstneming : 31/08/2015 Vertaling C-417/15-1 Zaak C-417/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 juli 2015 Verwijzende rechter: Landesgericht für Zivilrechtssachen

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 23/05/2014

Datum van inontvangstneming : 23/05/2014 Datum van inontvangstneming : 23/05/2014 Vertaling C-195/14-1 Datum van indiening: Zaak C-195/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing 18 april 2014 Verwijzende rechter: Bundesgerichtshof (Duitsland)

Nadere informatie

Vertaling C-434/15-1. Zaak C-434/15. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona (Spanje)

Vertaling C-434/15-1. Zaak C-434/15. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona (Spanje) Vertaling C-434/15-1 Zaak C-434/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 7 augustus 2015 Verwijzende rechter: Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona (Spanje) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/12/2014

Datum van inontvangstneming : 08/12/2014 Datum van inontvangstneming : 08/12/2014 Vertaling C-487/14-1 Zaak C-487/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 4 november 2014 Verwijzende rechter: Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 09/09/2014

Datum van inontvangstneming : 09/09/2014 Datum van inontvangstneming : 09/09/2014 Samenvatting C-348/14-1 Zaak C-348/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 27/07/2015

Datum van inontvangstneming : 27/07/2015 Datum van inontvangstneming : 27/07/2015 Vertaling C-303/15-1 Zaak C-303/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 22 juni 2015 Verwijzende rechter: Sąd Okręgowy w Łodzi (Polen) Datum

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/03/2014

Datum van inontvangstneming : 13/03/2014 Datum van inontvangstneming : 13/03/2014 Vertaling C-65/14-1 Zaak C-65/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 februari 2014 Verwijzende rechter: Arbeidsrechtbank te Nijvel (België)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/07/2015

Datum van inontvangstneming : 28/07/2015 Datum van inontvangstneming : 28/07/2015 Samenvatting C-311/15-1 Zaak C-311/15 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 01/02/2013

Datum van inontvangstneming : 01/02/2013 Datum van inontvangstneming : 01/02/2013 Vertaling C-603/12-1 Zaak C-603/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 december 2012 Verwijzende rechter: Verwaltungsgericht Hannover

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 03/12/2012

Datum van inontvangstneming : 03/12/2012 Datum van inontvangstneming : 03/12/2012 Vertaling C-482/12-1 Zaak C-482/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 oktober 2012 Verwijzende rechter: Okresný súd Prešov (Slowakije)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 23/10/2015

Datum van inontvangstneming : 23/10/2015 Datum van inontvangstneming : 23/10/2015 Vertaling C-492/15-1 Zaak C-492/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 september 2015 Verwijzende rechter: Oberster Gerichtshof (Oostenrijk)

Nadere informatie

Date de réception : 01/03/2012

Date de réception : 01/03/2012 Date de réception : 01/03/2012 Vertaling C-44/12-1 Zaak C-44/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 januari 2012 Verwijzende rechter: Court of Session, Scotland (Verenigd Koninkrijk)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/06/2014

Datum van inontvangstneming : 11/06/2014 Datum van inontvangstneming : 11/06/2014 Vertaling C-219/14-1 Zaak C-219/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 mei 2014 Verwijzende rechter: Employment Tribunals, Birmingham

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

Date de réception : 17/01/2012

Date de réception : 17/01/2012 Date de réception : 17/01/2012 Vertaling C-603/11-1 Datum van indiening: Verwijzende rechter: Zaak C-603/11 Verzoek om een prejudiciële beslissing 25 november 2011 Buurtrechter (Juridiction de proximité)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/02/2015

Datum van inontvangstneming : 19/02/2015 Datum van inontvangstneming : 19/02/2015 Vertaling C-19/15-1 Zaak C-19/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 19 januari 2015 Verwijzende rechter: Landgericht München I (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 01/09/2015

Datum van inontvangstneming : 01/09/2015 Datum van inontvangstneming : 01/09/2015 Vertaling C-419/15-1 Zaak C-419/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 30 juli 2015 Verwijzende rechter: Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/06/2012

Datum van inontvangstneming : 28/06/2012 Datum van inontvangstneming : 28/06/2012 Resumé C-233/12-1 Zaak C-233/12 Resumé van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 104, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 15/04/2014

Datum van inontvangstneming : 15/04/2014 Datum van inontvangstneming : 15/04/2014 Samenvatting C-104/14-1 Zaak C-104/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen.

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-007 d.d. 31 januari 2014 (mr. W.J.J. Los, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, drs. P.H.M. Kuijs AAG, prof. mr. F.R. Salomons, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 MEI 2008 C.05.0223.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.05.0223.F AXA BELGIUM, naamloze vennootschap, Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. B. P., 2. AXA BELGIUM, naamloze

Nadere informatie

Rolnummer 2485. Arrest nr. 84/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T

Rolnummer 2485. Arrest nr. 84/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T Rolnummer 2485 Arrest nr. 84/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de wet van 4 juli 2001 tot wijziging van artikel 633 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/03/2014

Datum van inontvangstneming : 11/03/2014 Datum van inontvangstneming : 11/03/2014 Vertaling C-58/14-1 Zaak C-58/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 februari 2014 Verwijzende rechter: Bundesfinanzhof (Duitsland) Datum

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 15/12/2015

Datum van inontvangstneming : 15/12/2015 Datum van inontvangstneming : 15/12/2015 Vertaling C-584/15-1 Datum van indiening: Verwijzende rechter: Zaak C-584/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing 11 november 2015 Tribunal administratif de Melun

Nadere informatie

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van de Arbeidsrechtbank te Brussel, in het aldaar aanhangig geding tussen

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 177 EEG-Verdrag van de Arbeidsrechtbank te Brussel, in het aldaar aanhangig geding tussen JURISPRUDENTIE VAN HET HVJEG 1991 BLADZIJDEN I-1401 ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 20 MAART 1991. ERMINIA CASSAMALI TEGEN OFFICE NATIONAL DES PENSIONS. VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING: TRIBUNAL

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 25/01/2013

Datum van inontvangstneming : 25/01/2013 Datum van inontvangstneming : 25/01/2013 Vertaling C-565/12-1 Zaak C-565/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 december 2012 Verwijzende rechter: Tribunal d'instance d'orléans

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 17/12/2015

Datum van inontvangstneming : 17/12/2015 Datum van inontvangstneming : 17/12/2015 Samenvatting C-585/15-1 Zaak C-585/15 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/06/2015

Datum van inontvangstneming : 02/06/2015 Datum van inontvangstneming : 02/06/2015 Vertaling C-188/15-1 Zaak C-188/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 24 april 2015 Verwijzende rechter: Cour de cassation (Frankrijk)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 03/11/2015

Datum van inontvangstneming : 03/11/2015 Datum van inontvangstneming : 03/11/2015 Vertaling C-499/15 1 Zaak C-499/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 22 september 2015 Verwijzende rechter: Vilniaus miesto apylinkės

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 03/10/2013

Datum van inontvangstneming : 03/10/2013 Datum van inontvangstneming : 03/10/2013 Vertaling C-471/13-1 Zaak C-471/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 2 september 2013 Verwijzende rechter: Amtsgericht Rüsselsheim (Duitsland)

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-319 d.d. 2 september 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, mr. W.H.G.A. Filott mpf en mr. M.L. Hendrikse, leden en mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

RCR 2013/59: Oneerlijk beding consumentenovereenkomst. Mag de nationale rechter na te hebben vastgesteld dat een bepaling waarop een vordering betr...

RCR 2013/59: Oneerlijk beding consumentenovereenkomst. Mag de nationale rechter na te hebben vastgesteld dat een bepaling waarop een vordering betr... RCR 2013/59: Oneerlijk beding consumentenovereenkomst. Mag de nationale rechter na te hebben vastgesteld dat een bepaling waarop een vordering betr... Instantie: Magistraten: Conclusie: Hof van Justitie

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 27/09/2013

Datum van inontvangstneming : 27/09/2013 Datum van inontvangstneming : 27/09/2013 Samenvatting C-440/13-1 Zaak C-440/13 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 17/01/2014

Datum van inontvangstneming : 17/01/2014 Datum van inontvangstneming : 17/01/2014 Vertaling C-600/13-1 Zaak C-600/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 november 2013 Verwijzende rechter: Giudice di pace di Matera /

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 10/01/2014

Datum van inontvangstneming : 10/01/2014 Datum van inontvangstneming : 10/01/2014 Vertaling C-623/13-1 Zaak C-623/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 28 november 2013 Verwijzende rechter: Conseil d État (Frankrijk)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/02/2013

Datum van inontvangstneming : 14/02/2013 Datum van inontvangstneming : 14/02/2013 Vertaling C-564/12-1 Zaak C-564/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 december 2012 Verwijzende rechter: Tribunal d'instance d'orléans

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 22/02/2013

Datum van inontvangstneming : 22/02/2013 Datum van inontvangstneming : 22/02/2013 Vertaling C-32/13-1 Zaak C-32/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 22 januari 2013 Verwijzende rechter: Sozialgericht Nürnberg (Duitsland)

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Vertaling C-125/14-1 Zaak C-125/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 maart 2014 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Datum van de verwijzingsbeslissing: 10

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Rolnummer 2287 Arrest nr. 163/2001 van 19 december 2001 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 307bis van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST")

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN (DE OVEREENKOMST) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST") Deze Overeenkomst is tot stand gekomen door onderhandelingen

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 05/06/2015

Datum van inontvangstneming : 05/06/2015 Datum van inontvangstneming : 05/06/2015 Samenvatting C-189/15-1 Zaak C-189/15 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPR. - territoriale bevoegdheid A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/AB/AS A D V I E S over EEN WETSVOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 6 APRIL 2010 BETREFFENDE

Nadere informatie

ZVK. ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 23 november 2006*

ZVK. ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 23 november 2006* ZVK ARREST VAN HET HOF (Tweede kamer) 23 november 2006* In zaak C-300/05, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 07/12/2015

Datum van inontvangstneming : 07/12/2015 Datum van inontvangstneming : 07/12/2015 Vertaling C-562/15-1 Zaak C-562/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 4 november 2015 Verwijzende rechter: Cour d appel de Paris (Frankrijk)

Nadere informatie

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T

Rolnummer 4560. Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T Rolnummer 4560 Arrest nr. 21/2009 van 12 februari 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 27/10/2015

Datum van inontvangstneming : 27/10/2015 Datum van inontvangstneming : 27/10/2015 Samenvatting C-518/15-1 Zaak C-518/15 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau

BENELUX COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF Zaak A 98/2 Campina Melkunie / Benelux-Merkenbureau Nadere conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda (stuk A 98/2/17) GRIFFIE REGENTSCHAPSSTRAAT 39 1000 BRUSSEL

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/06/2015

Datum van inontvangstneming : 04/06/2015 Datum van inontvangstneming : 04/06/2015 Samenvatting C-175/15-1 Zaak C-175/15 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

Vertaling C-278/14-1. Zaak C-278/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Curtea de Apel Alba Iulia (Roemenië) SC Enterprise Focused Solutions SRL

Vertaling C-278/14-1. Zaak C-278/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Curtea de Apel Alba Iulia (Roemenië) SC Enterprise Focused Solutions SRL Vertaling C-278/14-1 Zaak C-278/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juni 2014 Verwijzende rechter: Curtea de Apel Alba Iulia (Roemenië) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 08/09/2014

Datum van inontvangstneming : 08/09/2014 Datum van inontvangstneming : 08/09/2014 Vertaling C-338/14-1 Zaak C-338/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 14 juli 2014 Verwijzende rechter: Hof van Beroep te Brussel (België)

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV,

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV, ARREST VAN HET HOF (Tiende kamer) 7 april 2016 (*) Prejudiciële verwijzing Rechtsbijstandverzekering Richtlijn 87/344/EEG Artikel 4, lid 1 Vrije keuze van advocaat door de verzekeringnemer Gerechtelijke

Nadere informatie

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons.

prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. GCHB 2012-434 Uitspraak van 2 februari 2012 prof. mr. A.S. Hartkamp, voorzitter, mr A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en prof. mr. F.R. Salomons. Consument aanvaardt advies van de Geschillencommissie

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 10/06/2014

Datum van inontvangstneming : 10/06/2014 Datum van inontvangstneming : 10/06/2014 I' Hoge Raad der Nederlanden Derde Kamer w ~e' {J.J ::li "~.8 ;.l_~ ( E..::r,",'_ t"::) ('0",,1 l:'jt:: ~~ ~ )(, ::li oe i~..- ~ c:: L'..J Nr. 12/03718 28 maart

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 01/11/2012

Datum van inontvangstneming : 01/11/2012 Datum van inontvangstneming : 01/11/2012 Vertaling C-431/12-1 Datum van indiening: Verwijzende rechter: Zaak C-431/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing 24 september 2012 Înalta Curte de Casație și

Nadere informatie

Conclusie: - LJN: - Noot: - Roepnaam: Perenicova/Perenic

Conclusie: - LJN: - Noot: - Roepnaam: Perenicova/Perenic RCR 2012/40: Consumentenbescherming. Oneerlijke bedingen in een consumentenovereenkomst leiden op grond van de richtlijn 93/13/EEG niet per definit... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Interbank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Interbank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-242 d.d. 29 juli 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. A.M.T. Wigger en mr. J.Th. de Wit, leden en mevrouw mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/05/2013

Datum van inontvangstneming : 13/05/2013 Datum van inontvangstneming : 13/05/2013 Vertaling C-162/13-1 Zaak C162/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 maart 2013 Verwijzende rechter: Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 14/01/2014

Datum van inontvangstneming : 14/01/2014 Datum van inontvangstneming : 14/01/2014 Vertaling C-606/13-1 Zaak C-606/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 25 november 2013 Verwijzende rechter: Kammarrätten i Sundsvall /

Nadere informatie